ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 330

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
15. marraskuuta 2014


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/793/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

10

 

 

Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimus säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamisesta Saint-Barthélemyn yhteisöön

12

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta

16

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2014, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta sisäisen jalostusmenettelyn yksinkertaistetun päättämisen osalta ( 1 )

37

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2014, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/794/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liitetyn kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan mukaisesti perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa 15 välimiehen luettelon laatimiseen

40

 

 

2014/795/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Liettuan tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/335/EU soveltamisen jatkamisesta

44

 

 

2014/796/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

46

 

 

2014/797/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2014, Viron tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 168 a artiklasta poikkeava toimenpide

48

 

 

2014/798/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista unionin sisäistä nautaeläinten ja sikojen kauppaa varten sekä trikiiniin liittyvistä terveyttä koskevista lisävaatimuksista unionin sisäistä kotieläimenä pidettävien sikojen kauppaa varten (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8336)  ( 1 )

50

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2014/799/EU

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 4/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) hallintoneuvostolle annettavasta valtuutuksesta

61

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä ( EUVL L 201, 26.7.2013 )

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/95/EU,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komission 13 päivänä huhtikuuta 2011 antamassa tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti — 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi — Yhdessä uuteen kasvuun” todetaan, että eri aloilla toimivien yritysten on tarpeen antaa tietoja sosiaali- ja ympäristöasioista yhtä avoimesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on täysin yhdenmukaista sen kanssa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaatia tarvittaessa yrityksiä lisäämään muiden kuin taloudellisten tietojen avoimuutta, mikä on jatkuvaisluonteinen tavoite.

(2)

Tarve parantaa yritysten tiedottamista sosiaalisista ja ympäristöasioista antamalla näitä kysymyksiä koskeva lainsäädäntöehdotus otettiin toistamiseen esille 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa ”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014”.

(3)

Euroopan parlamentti totesi 6 päivänä helmikuuta 2013 antamissaan päätöslauselmissa ”Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu” ja ”Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen”, että se pitää tärkeänä, että yritykset antavat kestävään kehitykseen, kuten sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin, liittyviä tietoja kestävää kehitystä uhkaavien riskien tunnistamiseksi sekä sijoittajien ja kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi. Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen on tärkeää, jotta voidaan siirtyä hallitusti kestävään maailmantalouteen, jossa yhdistetään pitkän aikavälin kannattavuus sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen auttaa mittaamaan, seuraamaan ja ohjaamaan yritysten suoritusta ja niiden vaikutusta yhteiskuntaan. Näin ollen Euroopan parlamentti kehotti komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen, joka koskee yritysten velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja ja jossa mahdollistetaan toimien suuri joustavuus, jotta voidaan ottaa huomioon yritysten yhteiskuntavastuun moniulotteisuus sekä liikeyritysten eri tavat toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja yhtä lailla tietojen riittävä vertailukelpoisuus sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarpeiden täyttämiseksi ja kuluttajien tarve saada helposti tietoa yritysten vaikutuksista yhteiskuntaan.

(4)

Tietyiltä suurilta yrityksiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevien kansallisten säännösten yhteensovittaminen on tärkeää yritysten, osakkeenomistajien ja sidosryhmien etujen kannalta. Yhteensovittaminen on tarpeen kyseisillä aloilla, koska useimmat säännösten soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

(5)

On myös tarpeen ottaa käyttöön tietynlainen oikeudellinen vähimmäisvaatimus, joka koskee niiden tietojen laajuutta, jotka yritysten olisi asetettava yleisön ja viranomaisten saataville eri puolilla unionia. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yritysten olisi annettava oikea ja kattava kuva toimintaperiaatteistaan, tuloksistaan ja riskeistään.

(6)

Eri puolilla unionia julkistettavien muiden kuin taloudellisten tietojen yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi vertailukelpoisemmiksi tiettyjen suurten yritysten olisi laadittava muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka sisältää ainakin ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä tietoja. Selvityksessä olisi oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä toimintaperiaatteista, tuloksista ja riskeistä, ja se olisi sisällytettävä asianomaisen yrityksen toimintakertomukseen. Muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen olisi myös sisällytettävä tietoja yrityksen soveltamista due diligence -prosesseista, myös sen toimitus- tai alihankintaketjujen osalta, kun se on asianmukaista ja oikeasuhteista, jotta voidaan tunnistaa, estää ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapauttaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yritykset velvoitteesta laatia muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, jos yritys antaa samaan tilikauteen liittyvän ja sisällöltään vastaavanlaisen erillisen kertomuksen.

(7)

Jos yrityksiä vaaditaan laatimaan muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, kyseiseen selvitykseen olisi sisällytettävä ympäristöasioiden osalta yksityiskohtaiset tiedot yrityksen toiminnan senhetkisistä ja ennakoitavissa olevista vaikutuksista ympäristöön ja tarvittaessa terveyteen ja turvallisuuteen, uusiutuvien ja/tai uusiutumattomien energiamuotojen käyttöön, kasvihuonekaasupäästöihin sekä veden käyttöön ja ilman saastumiseen. Sosiaalisista näkökohdista ja työntekijöihin liittyvistä asioista selvityksessä annettavat tiedot voivat koskea toimia sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi, Kansainvälisen työjärjestön tärkeimpien yleissopimusten täytäntöönpanoa, työoloja, työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi, ammattiyhdistysoikeuksien kunnioittamista, työterveyttä ja -turvallisuutta, vuoropuhelua paikallisyhteisöjen kanssa ja/tai toimia, jotka on toteutettu näiden yhteisöjen suojelemiseksi ja kehittämiseksi. Ihmisoikeuksista sekä korruption ja lahjonnan vastaisista toimista selvityksessä voitaisiin antaa tietoja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemisestä ja/tai käytössä olevista välineistä korruption ja lahjonnan torjumiseksi.

(8)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yritysten olisi annettava riittävästi tietoa paitsi jo toteutuneista riskeistä myös asioista, jotka mitä todennäköisimmin voivat aiheuttaa merkittävien, vaikutuksiltaan vakavien riskien toteutumisen. Näiden vaikutusten merkitystä olisi arvioitava niiden laajuuden ja vakavuuden perusteella. Haitallisten vaikutusten riskit saattavat johtua yrityksen omasta toiminnasta, tai ne saattavat liittyä sen toimintoihin ja, kun se on olennaista ja oikeasuhteista, sen tuotteisiin, palveluihin tai liikesuhteisiin, toimitus- ja alihankintaketjut mukaan luettuina. Tästä ei saisi aiheutua tarpeetonta hallinnollista rasitetta pienille ja keskisuurille yrityksille.

(9)

Antaessaan näitä tietoja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yritykset voivat noudattaa kansallisia toimintakehyksiä, unionin toimintakehyksiä, kuten ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), ja kansainvälisiä toimintakehyksiä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloite, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, joilla pannaan täytäntöön suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva YK:n viitekehys, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) monikansallisia yrityksiä koskevat toimintaohjeet, Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO standardi 26000, Kansainvälisen työjärjestön kolmikantainen periaatejulistus monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto (Global Reporting Initiative), tai muita tunnustettuja kansainvälisiä toimintakehyksiä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytössä on riittävät ja tehokkaat keinot, joilla varmistetaan, että yritykset julkistavat muut kuin taloudelliset tiedot tämän direktiivin mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan käyttöön tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi ja että nämä menettelyt ovat kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden saatavilla, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeutettu etu varmistaa, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan.

(11)

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Rio+20-konferenssin päätösasiakirjan ”Tulevaisuus, jota tavoittelemme” 47 kohdassa tunnustetaan yritysten kestävän kehityksen raportoinnin merkitys ja kannustetaan yrityksiä harkitsemaan tarvittaessa kestävyyttä koskevien tietojen sisällyttämistä raportointiprosessiin. Päätösjulistuksessa kannustetaan lisäksi yritysmaailmaa sekä asianomaisia hallituksia ja sidosryhmiä kehittämään tarvittaessa Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän tuella parhaita käytäntöjä koskevia malleja ja helpottamaan tilinpäätöstietojen ja muiden kuin taloudellisten tietojen sisällyttämistä kertomuksiin nykyisistä toimintakehyksistä saatujen kokemusten perusteella.

(12)

Sijoittajien mahdollisuus saada muita kuin taloudellisia tietoja auttaa saavuttamaan tavoitteen, joka on asetettu etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä olisi otettava käyttöön markkinapohjaiset ja toimintapoliittiset kannusteet, joilla palkitaan liike-elämän panostukset tehokkuuteen.

(13)

Maaliskuun 24 ja 25 päivänä 2011 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti päätelmissään vähentämään sääntelystä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, aiheutuvaa kokonaiskuormitusta sekä Euroopan tasolla että kansallisesti ja ehdotti toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi, kun taas älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on parantaa pk-yritysten liiketoimintaympäristöä ja edistää niiden kansainvälistymistä. ”Pienet ensin” -periaatteen mukaisesti uusia julkistamisvaatimuksia olisi sen vuoksi sovellettava vain tiettyihin suuriin yrityksiin ja konserneihin.

(14)

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevien vaatimusten soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa keskimääräiseen työntekijämäärään, taseen loppusummaan ja nettoliikevaihtoon. Pk-yritykset olisi vapautettava lisävaatimusten soveltamisesta, ja velvoitetta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys olisi sovellettava vain suuriin yrityksiin, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, ja yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin, jotka ovat suuren konsernin emoyrityksiä, ja molemmissa tapauksissa niiden työntekijämäärän olisi oltava keskimäärin yli 500, konsernien osalta yhteenlaskettuna. Tämä ei saisi estää jäsenvaltioita vaatimasta muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista muilta yrityksiltä tai konserneilta kuin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilta yrityksiltä.

(15)

Monet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (3) soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä ovat konsernien jäsenyrityksiä. Konsernin toimintakertomukset olisi laadittava siten, että tällaisia konserneja koskevat tiedot voidaan välittää jäsenyrityksille ja kolmansille osapuolille. Konsernin toimintakertomuksia koskevat kansalliset lainsäädännöt olisi sen vuoksi sovitettava yhteen, jotta tiedot, jotka yritysten on julkistettava unionissa, olisivat vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia.

(16)

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön olisi ainoastaan tarkistettava, että muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys tai erillinen kertomus on annettu. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia, että muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen tai erilliseen kertomukseen sisältyvät tiedot varmentaa riippumaton varmennuspalvelujen tarjoaja.

(17)

Jotta yritysten olisi helpompi julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja, komission olisi laadittava viitteellisiä suuntaviivoja, mukaan lukien tärkeimmät yleiset ja alakohtaiset muut kuin taloudelliset tulosindikaattorit. Komission olisi otettava huomioon nykyiset parhaat käytännöt, kansainvälinen kehitys ja asiaan liittyvistä unionin aloitteista saadut tulokset. Komission olisi kuultava asianmukaisesti myös merkityksellisiä sidosryhmiä. Ympäristönäkökohtien osalta komission olisi katettava ainakin maankäyttö, vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja materiaalien käyttö.

(18)

Yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten osaamisen ja näkemysten monimuotoisuus helpottaa asianomaisen yrityksen yritysorganisaation ja liiketoiminnan oikeaa ymmärtämistä. Sen ansiosta kyseisten elinten jäsenet voivat esittää rakentavaa kritiikkiä johdon päätöksistä ja suhtautua avoimemmin innovatiivisiin ajatuksiin siten, että vältetään jäsenten näkemysten samankaltaisuus eli ryhmäajatteluilmiö. Monimuotoisuus edistää siten johdon tehokasta valvontaa ja yrityksen menestyksekästä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Tämän vuoksi on tärkeää lisätä sovellettavien monimuotoisuutta koskevien toimintaperiaatteiden avoimuutta. Markkinat saisivat tätä kautta tietoja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäkäytännöistä, mikä kohdistaisi yrityksiin epäsuoraa painetta muuttaa hallitustaan monimuotoisemmaksi.

(19)

Velvoitetta julkistaa hallinto-, johto- ja valvontaelinten monimuotoisuutta koskevat toimintaperiaatteet esimerkiksi iän, sukupuolen tai koulutus- ja ammattitaustan osalta olisi sovellettava vain tiettyihin suuriin yrityksiin. Monimuotoisuutta koskevien toimintaperiaatteiden julkistamisen olisi oltava osa direktiivin 2013/34/EU 20 artiklassa säädettyä selvitystä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Jos monimuotoisuutta koskevia toimintaperiaatteita ei sovelleta, ei pitäisi olla velvoitetta ottaa niitä käyttöön, mutta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä olisi oltava selkeä ilmoitus siitä, miksei niitä sovelleta.

(20)

Unionin tason aloitteet, mukaan lukien maakohtainen raportointi useilla toimialoilla, sekä Eurooppa-neuvoston 22 päivänä toukokuuta 2013 sekä 19 ja 20 päivänä joulukuuta 2013 antamissaan päätelmissä esiin tuoma suurten yritysten ja konsernien maakohtainen raportointi, vastaavat säännökset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/36/EU (4) ja kansainväliset pyrkimykset avoimuuden lisäämiseksi taloudellisten tietojen raportoinnissa on otettu huomioon. G8- ja G20-maiden kokousten yhteydessä OECD:tä on pyydetty laatimaan monikansallisille yrityksille vakiomuotoinen raportointimalli, jonka avulla yritykset voisivat raportoida veroviranomaisille eri puolilla maailmaa tekemistään voitoista ja maksamistaan veroista. Tällainen kehitys täydentää tähän direktiiviin sisältyviä ehdotuksia niiden tarkoitusta vastaavina asianmukaisina toimenpiteinä.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli tiettyjen suurten yritysten ja konsernien eri puolilla unionia julkistamien tietojen merkityksellisyyden, yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden parantamista, vaan ne voidaan toimien vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(22)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, mukaan lukien elinkeinovapaus, oikeus yksityiselämään ja oikeus henkilötietojen suojaan. Tämä direktiivi on pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(23)

Direktiiviä 2013/34/EU olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2013/34/EU

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”19 a artikla

Muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys

1.   Suurten yritysten, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ja jotka täyttävät tilinpäätöspäivinä kriteerin, jonka mukaan niiden työntekijämäärä tilikauden aikana on keskimäärin 500, on sisällytettävä toimintakertomukseen muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka sisältää yrityksen kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toiminnan aiheuttamien vaikutusten ymmärtämisen edellyttämässä laajuudessa tietoja vähintään ympäristöasioista, sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista, mukaan lukien seuraavat:

a)

lyhyt kuvaus yrityksen liiketoimintamallista;

b)

kuvaus toimintaperiaatteista, joita yritys noudattaa suhteessa näihin seikkoihin, sovelletut due diligence -prosessit mukaan luettuina;

c)

kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset;

d)

näihin seikkoihin liittyvät merkittävimmät riskit, jotka koskevat yrityksen toimintoja, mukaan luettuina, kun se on merkityksellistä ja oikeasuhteista, sen liikesuhteet, tuotteet tai palvelut, ja jotka todennäköisesti aiheuttavat haitallisia vaikutuksia näillä aloilla, ja miten yritys hallitsee näitä riskejä;

e)

tärkeimmät muut kuin taloudelliset tulosindikaattorit, jotka ovat merkityksellisiä kyseessä olevalle liiketoiminnalle.

Jos yritys ei noudata tiettyjä toimintaperiaatteita suhteessa yhteen tai useampaan näistä seikoista, muita kuin taloudellisia tietoja koskevassa selvityksessä on annettava selkeä ja perusteltu selvitys siitä, miksei se tee näin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen on myös tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä vuositilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että käynnissä olevaa kehitystä tai neuvoteltavana olevia asioita koskevia tietoja jätetään pois poikkeustapauksissa, jos hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet, jotka toimivat niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti ja ovat yhteisesti vastuussa asiasta, ovat asianmukaisesti perustellusti sitä mieltä, että tällaisten tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavaa haittaa yrityksen kaupalliselle asemalle, jos tällaisten tietojen poisjättäminen ei estä yrityksen kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toimintojen aiheuttamien vaikutusten oikeaa ja tasapuolista ymmärtämistä.

Vaatiessaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista jäsenvaltioiden on säädettävä, että yritykset voivat noudattaa kansallisia, unionin tai kansainvälisiä toimintakehyksiä ja että yritysten on näin tehdessään ilmoitettava, mitä toimintakehyksiä ne ovat noudattaneet.

2.   Yritysten, jotka noudattavat 1 kohdan mukaista velvoitetta, katsotaan noudattaneen velvoitetta, joka liittyy 19 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaiseen muiden kuin taloudellisten tietojen analyysia koskevaan velvoitteeseen.

3.   Yritys, joka on tytäryritys, vapautetaan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, jos kyseinen yritys ja sen tytäryritykset sisällytetään konsernin toimintakertomukseen tai toisen yrityksen erilliseen kertomukseen, joka laaditaan 29 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti.

4.   Jos yritys laatii samaan tilikauteen liittyvän erillisen kertomuksen, joka joko perustuu tai ei perustu kansallisiin, unionin tai kansainvälisiin toimintakehyksiin ja kattaa 1 kohdassa tarkoitettua muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa selvitystä varten vaaditut tiedot, jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän yrityksen velvoitteesta laatia 1 kohdassa säädetty muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen erillinen kertomus:

a)

julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa 30 artiklan mukaisesti; tai

b)

asetetaan yrityksen verkkosivustolla julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa, joka on enintään kuusi kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, ja siihen viitataan toimintakertomuksessa.

Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin yrityksiin, jotka laativat tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun erillisen kertomuksen.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkistaa, onko 1 kohdassa tarkoitettu muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys tai 4 kohdassa tarkoitettu erillinen kertomus annettu.

6.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 1 kohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen tai 4 kohdassa tarkoitettuun erilliseen kertomukseen sisältyvät tiedot varmentaa riippumaton varmennuspalvelujen tarjoaja.”

2)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”g)

kuvaus yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimiin sovellettavista monimuotoisuutta koskevista toimintaperiaatteista esimerkiksi iän, sukupuolen tai koulutus- ja ammattitaustan osalta sekä näiden monimuotoisuutta koskevien toimintaperiaatteiden tavoitteista, toteuttamistavasta ja tuloksista raportointijaksolla. Jos tällaisia toimintaperiaatteita ei sovelleta, selvityksessä on oltava ilmoitus siitä, mistä tämä johtuu.”

;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on annettava 34 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukainen lausunto tämän artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti laadittujen tietojen osalta ja tarkistettava, että tämän artiklan 1 kohdan a, b, e, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettu.”

;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän artiklan 1 kohdan a, b, e, f ja g alakohdan soveltamisesta 1 kohdassa tarkoitetut yritykset, jotka ovat laskeneet liikkeeseen yksinomaan muita arvopapereita kuin direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavia osakkeita, paitsi jos tällaiset yritykset ovat laskeneet liikkeeseen direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteeksi otettavia osakkeita.”

;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Sen estämättä, mitä 40 artiklassa säädetään, 1 kohdan g alakohtaa ei sovelleta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Muita kuin taloudellisia tietoja koskeva konsolidoitu selvitys

1.   Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka ovat suuren konsernin emoyrityksiä ja jotka täyttävät tilinpäätöspäivinä kriteerin, jonka mukaan niiden yhteenlaskettu työntekijämäärä on keskimäärin 500 tilikauden aikana, on sisällytettävä konsernin toimintakertomukseen muita kuin taloudellisia tietoja koskeva konsolidoitu selvitys, joka sisältää konsernin kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toiminnan aiheuttamien vaikutusten ymmärtämisen edellyttämässä laajuudessa tietoja vähintään ympäristöasioista, sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista, mukaan lukien seuraavat:

a)

lyhyt kuvaus konsernin liiketoimintamallista;

b)

kuvaus toimintaperiaatteista, joita konserni noudattaa suhteessa näihin seikkoihin, sovelletut due diligence -prosessit mukaan luettuina;

c)

kyseisten toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset;

d)

näihin seikkoihin liittyvät merkittävimmät riskit, jotka koskevat konsernin toimintoja, mukaan luettuina, kun se on merkityksellistä ja oikeasuhteista, sen liikesuhteet, tuotteet tai palvelut, ja jotka todennäköisesti aiheuttavat haitallisia vaikutuksia näillä aloilla, sekä miten konserni hallitsee näitä riskejä;

e)

tärkeimmät muut kuin taloudelliset tulosindikaattorit, jotka ovat merkityksellisiä konsernin liiketoiminnalle.

Jos konserni ei noudata tiettyjä toimintaperiaatteita suhteessa yhteen tai useampaan näistä seikoista, muita kuin taloudellisia tietoja koskevassa konsolidoidussa selvityksessä on annettava selkeä ja perusteltu selvitys siitä, miksei se tee näin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan konsolidoituun selvitykseen on myös tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä konsernitilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että käynnissä olevaa kehitystä tai neuvoteltavana olevia asioita koskevia tietoja jätetään pois poikkeustapauksissa, jos hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet, jotka toimivat niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti ja ovat yhteisesti vastuussa asiasta, ovat asianmukaisesti perustellusti sitä mieltä, että tällaisten tietojen julkistaminen aiheuttaisi vakavaa haittaa konsernin kaupalliselle asemalle, jos tällaisten tietojen poisjättäminen ei estä konsernin kehityksen, tuloksen, aseman ja sen toimintojen aiheuttamien vaikutusten oikeaa ja tasapuolista ymmärtämistä.

Vaatiessaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista jäsenvaltioiden on säädettävä, että emoyritys voi noudattaa kansallisia, unionin tai kansainvälisiä toimintakehyksiä ja että sen on näin tehdessään ilmoitettava, mitä toimintakehyksiä se on noudattanut.

2.   Emoyrityksen, joka noudattaa 1 kohdan mukaista velvoitetta, katsotaan noudattaneen velvoitetta, joka liittyy 19 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 29 artiklan mukaiseen muiden kuin taloudellisten tietojen analyysia koskevaan velvoitteeseen.

3.   Emoyritys, joka on myös tytäryritys, vapautetaan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, jos kyseinen vapautuksen saanut emoyritys ja sen tytäryritykset sisällytetään konsernin toimintakertomukseen tai toisen yrityksen erilliseen kertomukseen, joka laaditaan 29 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti.

4.   Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen liittyvän erillisen kertomuksen, jossa viitataan koko ryhmään, joka joko perustuu tai ei perustu kansallisiin, unionin tai kansainvälisiin toimintakehyksiin ja kattaa 1 kohdassa tarkoitettua muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa konsolidoitua selvitystä varten vaaditut tiedot, jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän emoyrityksen velvoitteesta laatia 1 kohdassa säädetty muita kuin taloudellisia tietoja koskeva konsolidoitu selvitys edellyttäen, että tällainen erillinen kertomus:

a)

julkistetaan yhdessä konsernin toimintakertomuksen kanssa 30 artiklan mukaisesti; tai

b)

asetetaan yrityksen verkkosivustolla julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa, joka on enintään kuusi kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, ja siihen viitataan konsernin toimintakertomuksessa.

Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin yrityksiin, jotka laativat tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun erillisen kertomuksen.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastaa, onko 1 kohdassa tarkoitettu muita kuin taloudellisia tietoja koskeva konsolidoitu selvitys tai 4 kohdassa tarkoitettu erillinen kertomus annettu.

6.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 1 kohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan konsolidoituun selvitykseen tai 4 kohdassa tarkoitettuun erilliseen kertomukseen sisältyvät tiedot varmentaa riippumaton varmennuspalvelujen tarjoaja.”

4)

Korvataan 33 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenillä, jotka toimivat niille kansallisessa lainsäädännössä annettujen valtuuksien mukaisesti, on yhteisesti velvollisuus varmistaa, että

a)

vuositilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, jos se annetaan erikseen, ja 19 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kertomus, ja

b)

konsernitilinpäätös, konsernin toimintakertomus ja konsernin kattava selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, jos se annetaan erikseen, ja 29 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kertomus,

laaditaan ja julkistetaan tämän direktiivin vaatimusten ja soveltuvissa tapauksissa asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimusten mukaisesti.”

5)

Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Tätä artiklaa ei sovelleta 19 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen ja 29 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan konsolidoituun selvitykseen eikä 19 a artiklan 4 kohdassa ja 29 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin erillisiin kertomuksiin.”

6)

Lisätään 48 artiklaan ennen viimeistä kohtaa kohta seuraavasti:

”Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan OECD:ssä saavutettu kehitys ja asiaan liittyvien unionin aloitteiden tulokset huomioon ottaen mahdollisuutta velvoittaa suuret yritykset ja yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt laatimaan vuosittain kustakin jäsenvaltiosta ja kolmannesta maasta, jossa ne toimivat, maakohtainen raportti, joka sisältää tiedot vähintään voitoista, voitoista maksetuista veroista sekä saaduista valtiontuista.”

2 artikla

Raportointia koskeva ohjeistus

Komissio laatii muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevista menetelmistä viitteellisiä suuntaviivoja, joihin sisältyy tärkeimpiä yleisiä ja alakohtaisia muita kuin taloudellisia tulosindikaattoreita, jotta yritysten olisi helpompi julkistaa merkityksellisiä, hyödyllisiä ja vertailukelpoisia muita kuin taloudellisia tietoja. Suuntaviivoja laatiessaan komissio kuulee asiaankuuluvia sidosryhmiä.

Komissio julkaisee suuntaviivat viimeistään 6 päivänä joulukuuta 2016.

3 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja muiden näkökohtien ohella sen soveltamisalasta, erityisesti suurten listaamattomien yritysten osalta, sen tehokkuudesta sekä laaditun ohjeistuksen ja menetelmien tasosta. Kertomus julkaistaan viimeistään 6 päivänä joulukuuta 2018, ja siihen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artiklan soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin 1 päivänä tammikuuta 2017 alkavana tilikautena tai kalenterivuoden 2017 aikana.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. DELLA VEDOVA


(1)  EUVL C 327, 12.11.2013, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 29. syyskuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(2014/793/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 ja 115 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan b alakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2013/671/EU (1) mukaisesti Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä, jäljempänä ’sopimus’, annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön allekirjoitettiin 17 päivänä helmikuuta 2014 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että erityisesti petosten ja rajat ylittävän veronkierron torjuntaa koskevia neuvoston direktiivissä 2011/16/EU (2) ja neuvoston direktiivissä 2003/48/EY (3) säädettyjä mekanismeja sovelletaan Saint-Barthélemyyn sen aseman muuttumisesta huolimatta.

(3)

Sopimus olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välinen sopimus säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamisesta Saint-Barthélemyn yhteisöön.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 7 artiklassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  Neuvoston päätös 2013/671/EU, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 313, 22.11.2013, s. 1).

(2)  Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38).

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/12


Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan

SOPIMUS

säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamisesta Saint-Barthélemyn yhteisöön

EUROOPAN UNIONI

ja

RANSKAN TASAVALTA, Saint-Barthélemyn yhteisön puolesta,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Saint-Barthélemyn yhteisö on olennainen osa Ranskan tasavaltaa, mutta Eurooppa-neuvoston päätöksen 2010/718/EU (1) mukaisesti se ei kuulu enää Euroopan unioniin 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

(2)

Jotta Euroopan unionin edut säilytettäisiin ja erityisesti jotta petoksia ja rajatylittävää veronkiertoa voitaisiin torjua, on tarpeen varmistaa, että veroalan hallinnollista yhteistyötä ja säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevia unionin lainsäädännön määräyksiä sovelletaan edelleen Saint-Barthélemyn yhteisöön. On lisäksi varmistettava, että myös säädöksiä, joilla tätä lainsäädäntöä muutetaan, sovelletaan Saint-Barthélemyn yhteisöön,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston direktiivien 2011/16/EU ja 2003/48/EY ja niihin liittyvien säädösten soveltaminen

1.   Ranskan tasavalta ja muut jäsenvaltiot soveltavat Saint-Barthélemyn yhteisöön direktiiviä 2011/16/EY (2) ja mahdollisia toimenpiteitä, jotka ne ovat toteuttaneet mainitun direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

2.   Ranskan tasavalta ja muut jäsenvaltiot soveltavat Saint-Barthélemyn yhteisöön neuvoston direktiiviä 2003/48/EY (3) ja mahdollisia toimenpiteitä, jotka ne ovat toteuttaneet mainitun direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

3.   Ranskan tasavalta ja muut jäsenvaltiot soveltavat Saint-Barthélemyn yhteisöön kaikkia sovellettavia säädöksiä, jotka unioni on antanut 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen direktiivien perusteella.

4.   Osapuolet täsmentävät jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön helpottamiseksi, että Euroopan komissiolla on Saint-Barthélemyn yhteisöön nähden samat tehtävät, joista on säädetty direktiiveissä 2011/16/EU ja 2003/48/EY sekä niihin liittyvissä muissa neuvoston antamissa säädöksissä.

2 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitettujen unionin säädösten sovellettavat toisinnot

Tässä sopimuksessa olevat viittaukset direktiiveihin 2011/16/EU ja 2003/48/EY sekä muihin tämän sopimuksen 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin unionin säädöksiin on ymmärrettävä viittauksiksi näiden direktiivien ja niihin liittyvien säädösten toisintoon, joka on voimassa kyseisenä ajankohtana mahdollisesti sellaisena, kuin se on muutettuna myöhemmillä muutossäädöksillä.

3 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset, keskusyhteystoimistot, yhteysviranomaiset ja toimivaltaiset virkamiehet

Osapuolet täsmentävät, että jäsenvaltioiden direktiivin 2003/48/EY mukaisesti nimittämillä toimivaltaisilla viranomaisilla sekä jäsenvaltioiden direktiivin 2011/16/EU mukaisesti nimittämillä toimivaltaisilla viranomaisilla, keskusyhteystoimistoilla, yhteysviranomaisilla ja toimivaltaisilla virkamiehillä on samat tehtävät ja toimivaltuudet mainittujen direktiivien panemiseksi täytäntöön Saint-Barthélemyn yhteisön osalta tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Valvonta

Ranskan tasavalta toimittaa Euroopan komissiolle tilastot ja tiedot tämän sopimuksen soveltamisesta Saint-Barthélemyn yhteisöön. Nämä tiedot ja tilastot on toimitettava samassa laajuudessa, samalla tavalla ja samassa määräajassa kuin ne tiedot, jotka on toimitettava direktiivien 2011/16/EU ja 2003/48/EY toiminnasta mainittujen direktiivien soveltamisalaan kuuluvien Ranskan alueiden osalta.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välinen keskinäinen sopimusmenettely

1.   Jos tämän sopimuksen täytäntöönpano tai tulkitseminen johtaa vaikeuksiin tai herättää epäilyjä Saint-Barthélemyn yhteisön toimivaltaisen viranomaisen ja jäsenvaltioiden yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen välillä, nämä viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan asian yhteisymmärryksessä. Ne ilmoittavat tämän sovittelumenettelyn tulokset Euroopan komissiolle, joka tämän jälkeen ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

2.   Kun kyseessä ovat tulkintaan liittyvät kysymykset, Euroopan komissio voi osallistua neuvotteluihin jonkin 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

6 artikla

Sopimuksen osapuolten erimielisyyksien ratkaiseminen

1.   Jos osapuolilla on erimielisyyksiä sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, ne käyvät neuvotteluja ennen kuin asia pannaan mahdollisesti vireille Euroopan unionin tuomioistuimessa 2 kohdan mukaisesti.

2.   Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista osapuolten väliset tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat erimielisyydet. Kumpi tahansa osapuoli voi panna asian vireille Euroopan unionin tuomioistuimessa.

7 artikla

Voimaantulo

Osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle tämän sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona toinen ilmoitus on vastaanotettu.

8 artikla

Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus on tehty määrittelemättömäksi ajaksi, ja kumpi osapuoli tahansa voi irtisanoa sen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle diplomaattiyhteyksien kautta. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kaksitoista kuukautta tällaisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

9 artikla

Kielet

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.

V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Френската република

Por la República Francesa

Za Francouzskou republiku

For Den Franske Republik

Für die Französische Republik

Prantsuse Vabariigi nimel

Για τη Γαλλική Δημοκρατία

For the French Republic

Pour la République française

Za Francusku Republiku

Per la Repubblica francese

Francijas Republikas vārdā –

Prancūzijos Respublikos vardu

A Francia Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Franċiża

Voor de Franse Republiek

W imieniu Republiki Francuskiej

Pela República Francesa

Pentru Republica Franceză

Za Francúzsku republiku

Za Francosko republiko

Ranskan tasavallan puolesta

För Republiken Frankrike

Image


(1)  Eurooppa-neuvoston päätös 2010/718/EU, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 325, 9.12.2010, s. 4).

(2)  Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38).


ASETUKSET

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/16


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1221/2014,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2014,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (1) edellytetään, että säilyttämistoimenpiteet hyväksytään ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot, mukaan lukien tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja muiden neuvoa-antavien elinten laatimat kertomukset sekä neuvoa-antavien toimikuntien antamat lausunnot.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet sekä tarvittaessa eräät niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioille siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteet.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit, jäljempänä ’TACit’, olisi sen vuoksi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti ja ottaen huomioon johdanto-osan 2 kappaleessa mainitut periaatteet.

(5)

Pienimuotoiseen pelagiseen kalastukseen (silli/silakka ja kilohaili) sekä turskan ja lohen kalastukseen Itämerellä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kun tiettyä kalakantaa koskeva purkamisvelvoite otetaan käyttöön, kalastusmahdollisuudet vahvistetaan ottaen huomioon muutos, jonka myötä siirrytään kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta saaliin purkamisen perusteella kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen saaliiden perusteella.

(6)

Monivuotisten suunnitelmien kattamien kantojen kalastusmahdollisuudet olisi vahvistettava mainituissa suunnitelmissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi saaliita koskevat rajoitukset olisi vahvistettava neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 (2) (”Itämeren turskan hoitosuunnitelma”) säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

(7)

Itämeren turskan pyyntiponnistusta koskevassa kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisessä lausunnossa ilmoitettiin, että jos purkamisvelvoitetta sovelletaan johonkin erityiseen kantaan, alempien pyyntiponnistusrajoitusten vahvistaminen ei edistäisi YKP:n uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa turskakantojen pyyntiponnistusrajoitukset ICES-osa-alueilla 22–24 vuoden 2014 tasolle. Pyyntiponnistuksen rajoittaminen vuoden 2014 tasolle helpottaa purkamisvelvoitteen käyttöönottoa ja edistää asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määriteltyjen YKP:n tavoitteiden saavuttamista.

(8)

Tieteellisten lausuntojen perusteella voidaan noudattaa joustavuutta Itämeren turskakantojen pyyntiponnistuksen hallinnoinnissa ICES-osa-alueilla 22–24 vaarantamatta Itämeren turskan hoitosuunnitelman tavoitteita ja aiheuttamatta kalastuskuolevuuden kasvua. Tämä joustavuus mahdollistaisi pyyntiponnistuksen tehokkaamman hallinnoinnin silloin, kun kiintiöitä ei ole jaettu tasaisesti jäsenvaltion laivastolle, ja auttaisi reagoimaan nopeasti kiintiöiden vaihtoihin. Sen vuoksi jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus myöntää sen lipun alla purjehtivalle kalastusalukselle lisää satamastapoissaolopäiviä, jos vastaava määrä satamastapoissaolopäiviä vähennetään muilta sen lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta.

(9)

Tuoreet tieteelliset lausunnot osoittavat, ettei ICES pystynyt vahvistamaan biologisia viitearvoja turskakannalle ICES-osa-alueilla 25–32 vaan katsoi sen sijaan, että kyseistä turskakantaa koskevan TACin olisi perustuttava puutteellisiin tietoihin perustuvaan lähestymistapaan. Koska biologisia viitearvoja ei ole, ICES-osa-alueilla 25–32 on mahdotonta noudattaa kalastusmahdollisuuksien ja pyyntiponnistuksen vahvistamiseen sovellettavia sääntöjä turskakannan osalta. Kalastusmahdollisuuksien vahvistamatta jättäminen voisi aiheuttaa vakavan uhkan kyseisen kannan kestävyydelle, joten on aiheellista vahvistaa kyseistä turskakantaa koskevat TACit tasolle, joka vastaa ICESin kehittämää ja suosittelemaa lähestymistapaa ja vahvistaa pyyntiponnistuksen rajoittaminen vuoden 2014 tasolle. Pyyntiponnistuksen rajoittaminen vuoden 2014 tasolle helpottaa purkamisvelvoitteen käyttöönottoa ja edistää valikoivaa kalastusta sekä asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määriteltyjen YKP:n tavoitteiden saavuttamista.

(10)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön olisi sovellettava neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (3) ja erityisesti kyseisen asetuksen 33 artiklaa, joka koskee saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista, ja 34 artiklaa, joka koskee tietojen ilmoittamista kalastusmahdollisuuksien käyttämisestä loppuun. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä niiden lähettäessä komissiolle tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen puretuista saaliista.

(11)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 847/96 (4) otettiin käyttöön TACien vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyviä lisäedellytyksiä, kuten 3 ja 4 artiklan mukaiset varo-TACeja ja analyyttisiä TACeja koskevat joustosäännökset. Vahvistettaessa TACeja neuvosto päättää mainitun asetuksen 2 artiklan mukaisesti kannoista, joihin 3 tai 4 artiklaa ei sovelleta käyttäen perustana erityisesti kantojen biologista tilannetta. Vuosittainen joustojärjestely on sittemmin otettu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdalla käyttöön kaikkien purkamisvelvoitteen alaisten kantojen osalta. Jotta vältettäisiin liiallinen joustonvara, joka heikentäisi meren elollisten luonnonvarojen järkiperäisen ja vastuullisen hyödyntämisen periaatetta, haittaisi YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja heikentäisi kantojen biologista tilannetta, olisi sen vuoksi vahvistettava, että asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklaa sovelletaan analyyttisiin TACeihin vain siinä tapauksessa, ettei asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta hyödynnetä.

(12)

Pohjanmeren kilohailia koskeva tieteellinen lausunto kattaa heinäkuun ja seuraavan vuoden kesäkuun välisen ajanjakson, vaikka TAC on vahvistettu tammikuun ja joulukuun väliselle ajanjaksolle. Tuoreimman tieteellisen lausunnon mukaan TACia heinäkuun 2014 ja kesäkuun 2015 väliselle ajanjaksolle voidaan merkittävästi lisätä. Näin ollen kilohailin saatavuus vuoden 2014 jälkipuoliskolla on odotettua parempi. Koska tähän kantaan sovelletaan analyyttista arviota ja kanta on ”turvallisten biologisten rajojen sisällä”, asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklan soveltamisehdot joustavien vuosikiintiöiden sallimisesta täyttyvät ja niitä olisi voitava soveltaa, jotta kalastuksessa voitaisiin hyödyntää kilohailin parempaa saatavuutta mahdollisimman tehokkaasti. Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014 (5) olisi sen vuoksi muutettava.

(13)

Asetus (EU) N:o 43/2014 sallii nykyisellään tiettyjen kantojen osalta sen, että jäsenvaltio voi käyttää vuonna 2015 sen vuonna 2014 käytettävissä olevasta kiintiöstä mahdollisesti käyttämättä jääneitä määriä 10 prosenttiin asti. Venäjän federaatio määräsi 6 päivänä elokuuta 2014 tuontikiellon tietyille unionista tuotaville maatalous- ja kalastustuotteille. Sen seurauksena osa tuottajien suunnittelemasta viennistä Venäjälle syksyllä 2014 on ollut mahdotonta, eikä vaihtoehtoisia markkinoita voida joissakin tapauksissa löytää lyhyellä varoitusajalla. Vuoden 2014 kalastuskaudelle on näiden poikkeuksellisten olosuhteiden ja asian kiireellisyyden vuoksi sallittava tiettyjä mukautuksia. Koska tieteellinen lausunto on puoltava ja merkittävien rannikkovaltioiden lähestymistapa myönteinen, on asianmukaista voida poikkeuksellisesti ja ainoastaan Venäjän tuontikiellosta eniten tai suoraan kärsivien kantojen osalta nostaa vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrien prosenttiosuutta, joka voidaan siirtää vuodelle 2015. Tämä poikkeustoimenpide rajoittuu vuoden 2014 kalastuskauteen. Tämän toimenpiteen ansiosta voitaneen löytää uusia markkinoita tai mukauttaa pyyntiä, jos tuontikielto jatkuu vuonna 2015. Samoista syistä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1180/2013 (6) olisi lisättävä vastaava mahdollisuus siirtää käyttämättä jääneitä kalastusmahdollisuuksia. Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 olisi muutettava.

(14)

Jotta kalastustoiminta ei keskeytyisi ja jotta turvattaisiin unionin kalastajien toimeentulo, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu. Johdanto-osan 13 kappaleessa esitettyjen syiden vuoksi säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta siirtää vuonna 2014 käyttämättä jääneitä kalastusmahdollisuuksia, olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuodeksi 2015.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin unionin kalastusaluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ICESillä’ kansainvälistä merentutkimusneuvostoa;

2)

’Itämerellä’ ICES-alueita III b, III c ja III d;

3)

’osa-alueella’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 liitteessä I määriteltyä Itämeren ICES-osa-aluetta (7);

4)

’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu meren elollisten luonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

5)

’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

6)

’pyyntiponnistuksella’ kalastusaluksen kapasiteetin ja kalastustoiminnan tuloa; kun on kyse kalastusalusten ryhmästä, tarkoitetaan ryhmän kaikkien kalastusalusten pyyntiponnistusten summaa;

7)

’kannalla’ tietyllä kalastuksenhoitoalueella esiintyvää meren elollista luonnonvaraa;

8)

’suurimmalla sallitulla saaliilla (TAC)’ sitä määrää, joka voidaan kustakin kannasta

i)

pyytää vuoden aikana kalastuksessa, johon sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla; tai

ii)

purkaa vuoden aikana kalastuksessa, johon ei sovelleta purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla;

9)

’kiintiöllä’ unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta;

10)

’satamastapoissaolopäivillä’ jatkuvaa 24 tunnin jaksoa tai osia siitä, jonka aikana kalastusalus ei ole satamassa.

II LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACit, kiintiöt sekä tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä I.

5 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevat erityissäännökset

Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioille ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätetyt tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti siirretyt määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Purkamisvelvoitteen piiriin kuulumattomien saaliiden ja sivusaaliiden purkamisedellytykset

Punakampelan saaliita ja sivusaaliita voidaan pitää aluksella tai purkaa aluksesta ainoastaan, jos ne on pyydetty sellaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla unionin kalastusaluksilla, jolle on myönnetty kiintiö, jota ei ole käytetty loppuun.

7 artikla

Pyyntiponnistusrajoitukset

Pyyntiponnistusrajoitukset vahvistetaan liitteessä II.

III LUKU

JOUSTO TIETTYJEN KANTOJEN KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISESSA

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 43/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 18 a artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”m)

silli alueella VIIa, VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk;

n)

piikkimakrilli unionin vesillä alueilla IIa, IVa, VI, VIIa/c, VIIe/k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe sekä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueella Vb ja kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 10 prosentin osuutta lisätään 15 prosentilla 1 kohdan c, d, f, g, j, k, m ja n alakohdassa tarkoitettujen kantojen osalta.”

2)

Korvataan kilohailia ja sen kanssa saatuja sivusaaliita unionin vesillä alueilla IIa ja IV koskeva otsikko liitteessä IA seuraavasti:

Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 546 (9)

 

 

Tanska

122 383 (9)

 

 

Saksa

1 546 (9)

 

 

Ranska

1 546 (9)

 

 

Alankomaat

1 546 (9)

 

 

Ruotsi

1 330 (8)  (9)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 103 (9)

 

 

Unioni

135 000

 

 

Norja

9 000

 

 

TAC

144 000

 

Analyyttinen TAC

9 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1180/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1180/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Jousto tiettyjen kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa

1.   Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin kantoihin:

a)

silli/silakka ICES-osa-alueilla 30–31;

b)

silli/silakka unionin vesillä ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32;

c)

silli/silakka ICES-osa-alueella 28.1;

d)

kilohaili unionin vesillä ICES-osa-alueilla 22–32.

2.   Jäsenvaltion vuonna 2014 käyttämättä jääneiden kiintiöiden määrää lisätään 1 kohdassa määritettyjen kantojen osalta 25 prosenttiin asti kyseisen jäsenvaltion kannan kiintiön laskemiseksi vuodelle 2015. Tämän kohdan mukaisesti vahvistettavien määrien käyttämisen tai käyttämättä jättämisen vahvistamiseksi otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (10) 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti siirretyt määrät sekä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37, 105 ja 107 artiklan nojalla vähennetyt määrät.

3.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdassa määritettyihin kantoihin kyseisten jäsenvaltioiden osalta.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2)

Lisätään alaviite seuraavasti liitteeseen I seuraavien kantojen otsikoihin: silli/silakka osa-alueilla 30–31; silli/silakka unionin vesillä osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32; silli/silakka osa-alueella 28.1; kilohaili unionin vesillä osa-alueilla 22–32:

”Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.”

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen tai purettujen kantojen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä kantojen koodeja.

11 artikla

Määritelmät

1.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACia, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä I toisin säädetä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 4 artiklaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio hyödyntää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Sen 8 ja 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MARTINA


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013, annettu 19 päivänä marraskuuta 2013, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 313, 22.11.2013, s. 4).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

(8)  Tuulenkala mukaan luettuna.

(9)  Vähintään 98 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava kilohailia. Sivusaaliina saadut hietakampelat ja valkoturskat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 2 prosenttiin (OTH/*2AC4C).”


LIITE I

UNIONIN KALASTUSALUKSIIN SOVELLETTAVAT TACIT ALUEILLA, JOILLA ON TACEJA, LAJEITTAIN JA ALUEITTAIN

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan suurimmat sallitut saaliit (TACit) ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin mainita) kalakannoittain ja niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES-alueisiin, jollei toisin ilmoiteta.

Kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja yleiskielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Clupea harengus

HER

Silli/silakka

Gadus morhua

COD

Turska

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Salmo salar

SAL

Lohi

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji:

Silli/silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomi

129 923

 

 

Ruotsi

28 547

 

 

Unioni

158 470

 

 

TAC

158 470

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Silli/silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Tanska

3 115

 

 

Saksa

12 259

 

 

Suomi

2

 

 

Puola

2 891

 

 

Ruotsi

3 953

 

 

Unioni

22 220

 

 

TAC

22 220

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Silli/silakka

Clupea harengus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Tanska

3 596

 

 

Saksa

953

 

 

Viro

18 363

 

 

Suomi

35 845

 

 

Latvia

4 532

 

 

Liettua

4 772

 

 

Puola

40 723

 

 

Ruotsi

54 667

 

 

Unioni

163 451

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Silli/silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alue 28.1

HER/03D.RG

Viro

17 908

 

 

Latvia

20 872

 

 

Unioni

38 780

 

 

TAC

38 780

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Tanska

11 814

 

 

Saksa

4 700

 

 

Viro

1 151

 

 

Suomi

904

 

 

Latvia

4 393

 

 

Liettua

2 894

 

 

Puola

13 603

 

 

Ruotsi

11 969

 

 

Unioni

51 429

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Osa-alueet 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Tanska

6 941

 

 

Saksa

3 393

 

 

Viro

154

 

 

Suomi

136

 

 

Latvia

574

 

 

Liettua

372

 

 

Puola

1 857

 

 

Ruotsi

2 473

 

 

Unioni

15 900

 

 

TAC

15 900

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Tanska

2 443

 

 

Saksa

271

 

 

Puola

511

 

 

Ruotsi

184

 

 

Unioni

3 409

 

 

TAC

3 409

 

Varo-TAC


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Tanska

19 879 (1)

 

 

Saksa

2 212 (1)

 

 

Viro

2 020 (1)

 

 

Suomi

24 787 (1)

 

 

Latvia

12 644 (1)

 

 

Liettua

1 486 (1)

 

 

Puola

6 030 (1)

 

 

Ruotsi

26 870 (1)

 

 

Unioni

95 928 (1)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueella 32

SAL/3D32.

Viro

1 344 (2)

 

 

Suomi

11 762 (2)

 

 

Unioni

13 106 (2)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC


Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Tanska

21 068

 

 

Saksa

13 347

 

 

Viro

24 465

 

 

Suomi

11 029

 

 

Latvia

29 548

 

 

Liettua

10 689

 

 

Puola

62 706

 

 

Ruotsi

40 729

 

 

Unioni

213 581

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

(1)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.

(2)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.


LIITE II

PYYNTIPONNISTUSRAJOITUKSET

1.

Jäsenvaltiot jakavat lippunsa alla purjehtiville unionin kalastusaluksille, jotka kalastavat trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla ja vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 mm, tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 mm, pohjasiimoilla, pitkäsiimoilla ajosiimoja lukuun ottamatta, käsisiimoilla ja pilkkisiimoilla, oikeuden siten, että se on enintään

a)

147 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 22–24 lukuun ottamatta 1 ja 30 päivän huhtikuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, ja

b)

146 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 25–28 lukuun ottamatta 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän elokuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2.

Sellaisten satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä vuotta kohti, joina kalastusalus voi olla 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla kahdella alueella kalastaen 1 kohdan mukaisella pyydyksellä, ei saa olla suurempi kuin jommallekummalle näistä alueista myönnettyjen satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä.

3.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, ja kalastusmahdollisuuksien tehokkaan hallinnoinnin sitä vaatiessa jäsenvaltio voi myöntää sen lipun alla purjehtiville kalastusaluksille oikeuden useampiin satamastapoissaolopäiviin, jos vastaava määrä satamastapoissaolopäiviä vähennetään muilta sen lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta, jotka kuuluvat pyyntiponnistusrajoituksen piiriin samalla alueella ja jos kunkin luovuttavan kalastusaluksen kapasiteetti kilowatteina on yhtä suuri tai suurempi kuin vastaanottavien kalastusalusten kapasiteetti. Vastaanottavien kalastusalusten määrä voi olla enintään 15 prosenttia kyseisen jäsenvaltion kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen kalastusalusten määrästä.


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/27


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1222/2014,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 131 artiklan 18 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2013/36/EU valtuutetaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset tai nimetyt viranomaiset asettamaan maailmanlaajuisille järjestelmän kannalta merkittäville laitoksille (G-SII:t) korkeammat omien varojen vaatimukset, jotta voidaan kompensoida sitä suurempaa riskiä, joka G-SII:sta aiheutuu rahoitusjärjestelmälle, ja niitä mahdollisia vaikutuksia, joita niiden konkurssista aiheutuu veronmaksajille. Direktiivissä esitetään joitakin perusperiaatteita menetelmälle, jolla määritetään G-SII:t ja määritellään ne alaluokkiin sen mukaan, mikä on niiden merkitys järjestelmän kannalta. Kyseisen alaluokkiin määrittelyn mukaisesti G-SII:ille asetetaan ydinpääomaa (CET1) koskeva lisävaatimus eli G-SII-puskuri. Kyseinen G-SII:ten määritys- ja määrittelymenetelmä perustuu viiteen luokkaan, joilla mitataan pankin merkitystä järjestelmän kannalta maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla, ja sitä tarkastellaan lähemmin tässä asetuksessa.

(2)

Direktiivin 2013/36/EU mukaisen lähestymistavan noudattamiseksi tässä asetuksessa olisi otettava huomioon Baselin pankkivalvontakomitean kehittämät standardit, jotka koskevat menetelmää maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien arvioimiseksi ja vaatimusta korkeammasta tappionsietokyvystä. Standardit perustuvat maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittäviä rahoituslaitoksia koskevaan kehykseen, jonka finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä laati raportin ”Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines” jälkeen.

(3)

Direktiivissä 2013/36/EU tehdään selväksi, että määritys- ja määrittelymenetelmät yhdenmukaistetaan kaikissa jäsenvaltioissa käyttämällä yhdenmukaisia ja avoimia parametreja kokonaispisteytyksen antamiseksi yhteisölle sen mittaamiseksi, mikä on sen merkitys järjestelmän kannalta. Sen varmistamiseksi, että unionissa käytetään yhdenmukaista otosta sekä unioniin sijoittautuneista että kolmansissa maissa toimiluvan saaneista pankeista ja pankkiryhmistä, jotka toimivat vertailukohtina ja kuvastavat maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää, Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi määriteltävä kyseinen otos. Valvontavaltaan perustuvat poistot kyseisestä otoksesta ja lisäykset siihen olisi tehtävä tiukkojen perusteiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että otos säilyy viitearvona, eikä niillä saa olla muita perusteita.

(4)

G-SII:ten määritysmenettelyn olisi perustuttava vertailukelpoisiin tietoihin, ja siinä olisi otettava huomioon se tosiseikka, että laitokset tarvitsevat selvyyttä siitä, sovelletaanko niihin puskurivaatimusta ja jos sovelletaan, minkä suuruista. Menettelyä koskevat määräajat ja menettelyt on siksi sisällytettävä asianomaiseen menetelmään. Koska G-SII:ten määrittämisen olisi kuitenkin perustuttava ajantasaisiin tietoihin sellaisten suurten maailmanlaajuisten pankkiryhmien otoksesta, joista joillakin on toimilupa kolmansissa maissa, tarvittavat tiedot tulevat saataville vasta vuoden toisella puoliskolla. Jotta laitokset kykenevät täyttämään G-SII-asemastaan johtuvat vaatimukset, puskurivaatimuksen olisi tultava voimaan noin vuoden kuluttua laitosten määrittämisestä G-SII:ksi.

(5)

Direktiivissä 2013/36/EU vahvistetaan viisi luokkaa, joilla mitataan merkitystä järjestelmän kannalta. Ne koostuvat määrällisistä indikaattoreista. Laitoksille ja viranomaisille aiheutuvan hallinnollisen taakan minimoimiseksi luokat ovat samat kuin Baselin pankkivalvontakomitean käyttämät luokat. Tässä asetuksessa olisi noudatettava samaa lähestymistapaa määrällisten indikaattoreiden täsmentämiseksi. Indikaattorit olisi valittava siten, että ne heijastavat yhteisön konkurssin mahdollisten kielteisten ulkoisten vaikutusten eri näkökohtia ja sen kriittisiä toimintoja rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. Vertailujärjestelmänä, jonka perusteella merkitystä järjestelmän kannalta arvioidaan, olisi käytettävä maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita ja maailmantaloutta.

(6)

Jotta voidaan vahvistaa täsmällinen menetelmä, jolla määritetään G-SII:t ja määritellään ne alaluokkiin, direktiivissä 2013/36/EU vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, on tärkeää täsmentää käsitteet ”asianomainen yhteisö”, ”indikaattoriarvo”, ”nimittäjä” sekä ”pisteytyksen raja-arvo” määrittelemällä ne tässä asetuksessa.

(7)

Kunkin pankkiryhmän indikaattorein konsolidoidusti mitattu merkitys järjestelmän kannalta olisi ilmaistava yksittäisenä kokonaispisteytyksenä tietyn vuoden osalta siten, että sen asema mitataan suhteessa muihin otoksen yhteisöihin. Pankit olisi määritettävä G-SII:ksi ja määriteltävä alaluokkiin, joihin sovelletaan erilaisia pääomapuskureita, kyseisen kokonaispisteytyksen perusteella. Laskettaessa pisteytystä yksittäisten luokkien pisteytysten keskiarvosta, kullekin viidestä luokasta olisi annettava 20 prosentin painotus. Korvattavuutta koskevan luokan osalta olisi kokonaispisteytyksen laskemiseksi asetettava enimmäismäärä edellyttäen, että vuotta 2013 ja sitä aiempia vuosia koskevien tietojen analyysin perusteella voitiin kyseisen luokan osalta osoittaa, että sillä oli suhteettoman suuri vaikutus niiden pankkien pisteytykseen, jotka ovat määräävässä asemassa maksu-, merkintäsitoumus- ja säilytyspalvelujen tarjonnassa.

(8)

Asianomaisten viranomaisten olisi voitava asianmukaista valvontavaltaa käyttäen määritellä G-SII uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan tai nimetä yhteisö G-SII:ksi, jos sen kokonaispisteytys on alhaisempi kuin alimman alaluokan raja-arvo. Koska tällaisella valvontavaltaan perustuvalla määrittämisellä pyritään samaan tavoitteeseen kuin tavanomaisella pisteytysmenettelyllä, olisi kriteerin, johon tämä valvontavalta perustuu, oltava sama kuin pankin merkitys maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden kannalta sekä Baselin pankkivalvontakomitean soveltaman menetelmän mukainen. Pankin konkurssiriskiä ei pidä käyttää kriteerinä, koska se otetaan jo huomioon muissa vakavaraisuusvaatimuksissa, muun muassa kokonaisriskin määrässä, ja tarvittaessa muissa omien varojen vaatimuksissa, kuten järjestelmäriskipuskurissa.

(9)

Tämä asetus perustuu EPV:n komissiolle toimittamaan teknisten säätelystandardien luonnokseen.

(10)

EPV on toteuttanut tämän asetuksen perustana olevaa teknisten sääntelystandardien luonnosta koskevan julkisen kuulemisen, analysoinut siihen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(11)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015, koska direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 4 kohdassa vahvistettua vaatimusta G-SII-puskurin ylläpitämisestä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016. Tämän vuoksi ja jotta laitokset saavat oikea-aikaista tietoa niihin sovellettavasta G-SII-puskurista ja jotta niillä on riittävästi aikaa kerätä tarvittava pääoma, G-SII:t olisi määritettävä viimeistään vuoden 2015 alussa.

(12)

G-SII-puskurivaatimus olisi otettava asteittain käyttöön kolmen vuoden ajanjakson aikana direktiivin 2013/36/EU 162 artiklan 5 kohdan mukaisesti: direktiivin 2013/36/EU 162 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ensimmäistä vaihetta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2016 niiden G-SII:ten osalta, jotka asianomaiset viranomaiset ovat määrittäneet vuoden 2015 alussa ennen heinäkuuta 2014 päättyneiden tilikausien tietojen perusteella. Direktiivin 2013/36/EU 162 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettua G-SII-puskurivaatimuksen toista vaihetta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen niiden G-SII:ten osalta, jotka asianomaiset viranomaiset ovat määrittäneet vuoden 2015 loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2016 alussa ennen heinäkuuta 2015 päättyneiden tilikausien tietojen perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa täsmennetään menetelmä, jonka mukaisesti direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltion viranomainen, jäljempänä ’asianomainen viranomainen’, konsolidoidusti määrittää asianomaisen yhteisön maailmanlaajuiseksi järjestelmän kannalta merkittäväksi laitokseksi (G-SII), sekä menetelmä G-SII:ten alaluokkien määrittelemiseksi ja G-SII:ten jakamiseksi kyseisiin alaluokkiin sen mukaan, mikä on niiden merkitys järjestelmän kannalta, sekä tähän menetelmään liittyvät määräajat ja määrittämistarkoituksessa käytettävät tiedot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’asianomaisella yhteisöllä’ EU:ssa emoyrityksenä toimivaa laitosta, EU:ssa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan holdingyhtiötä, EU:ssa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä tai laitosta, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryhtiö;

2)

’indikaattoriarvolla’ indikaattorin yksittäistä arvoa kunkin 6 artiklassa tarkoitetun indikaattorin ja kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön osalta sekä yksittäistä vertailukelpoista arvoa, joka on julkistettu kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti, kunkin kolmannessa maassa toimiluvan saaneen pankin osalta;

3)

’nimittäjällä’ otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen yhteisarvoa kunkin indikaattorin osalta;

4)

’pisteytyksen raja-arvolla’ pisteytyksen arvoa, joka määrittää alimman raja-arvon ja viiden alaluokan väliset raja-arvot, sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 9 kohdassa.

3 artikla

Menetelmän yleiset parametrit

1.   EPV on määritettävä niiden laitosten tai ryhmien otos, joiden indikaattoriarvoja käytetään viitearvoina, jotka edustavat maailmanlaajuista pankkialaa pisteytysten laskemista varten, ja otettava tässä yhteydessä huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien määrittämiseksi, sekä annettava otokseen kuuluvat asianomaiset yhteisöt tiedoksi asianomaisille viranomaisille viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 31 päivänä.

Otos koostuu asianomaisista yhteisöistä ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneista pankeista sekä kattaa niistä 75 suurinta kokonaisriskin perusteella, sellaisena kuin se on määriteltynä 6 artiklan 1 kohdassa, mukaan lukien asianomaiset yhteisöt, jotka on nimetty G-SII:ksi, ja kolmansien maiden pankit, jotka oli nimetty maailmanlaajuisesti järjestelmän kannalta merkittäviksi edellisenä vuonna.

EPV poistaa tai lisää asianomaisia yhteisöjä tai kolmansissa maissa toimiluvan saaneita pankkeja, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen sellaisen riittävän vertailujärjestelmän takaamiseksi, jonka avulla voidaan arvioida merkitystä järjestelmän kannalta ja joka heijastaa maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita ja maailmantaloutta, ottaen huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, mukaan lukien Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos.

2.   Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta indikaattoriarvot kustakin lainkäyttöalueellaan toimiluvan saaneesta asianomaisesta yhteisöstä, jonka kokonaisriski on yli 200 miljardia euroa. Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että indikaattoriarvot ovat samat kuin Baselin pankkivalvontakomitealle toimitetut ja kyseisen asianomaisen yhteisön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1030/2014 (3) mukaisesti julkistamat arvot. Asianomaisen viranomaisen on käytettävä mainitussa täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja malleja.

3.   EPV:n on laskettava nimittäjät niiden indikaattoriarvojen perusteella, jotka asianomaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet 2 kohdan mukaisesti. Nimittäjien laskennassa on otettava huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean asianomaisen vuoden osalta julkistamat nimittäjät, ja ne on annettava asianomaisille viranomaisille tiedoksi. Indikaattorin nimittäjä on kaikkien otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen kokonaismäärä, sellaisina kuin ne ovat ilmoitettuina asianomaisten yhteisöjen osalta 2 kohdan nojalla ja julkistettuina kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien toimesta asianomaisen vuoden heinäkuun 31 päivänä.

4 artikla

Määritysmenettely

1.   Asianomaisen viranomaisen on laskettava viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä niiden asianomaisten yhteisöjen pisteytykset, jotka kuuluvat EPV:n tiedoksi antamaan otokseen ja joilla on toimilupa sen lainkäyttöalueella. Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen nimeää asianomaisen yhteisön G-SII:ksi direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.

2.   Asianomaisen yhteisön määrittäminen G-SII:ksi ja määritteleminen alaluokkaan tulevat voimaan sitä kalenterivuotta seuraavan toisen vuoden 1 päivänä tammikuuta, jona nimittäjät on määritetty 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Määrittäminen G-SII:ksi, pisteyttäminen ja määritteleminen alaluokkiin

1.   Indikaattoriarvot perustuvat ilmoitettuihin asianomaisen yhteisön edellisen tilikauden lopun tietoihin konsolidoidulla tasolla ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien osalta kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti julkistettuihin tietoihin. Sellaisten asianomaisten yhteisöjen osalta, joiden tilikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta, asianomaiset viranomaiset voivat käyttää indikaattoriarvoja, jotka perustuvat kyseisten yhteisöjen rahoitusasemaan 31 päivänä joulukuuta.

2.   Asianomaisen viranomaisen on määritettävä kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön pisteytys yksittäisten luokkien pisteytysten yksinkertaisena keskiarvona, kuitenkin siten, että korvattavuuden mittaamista koskevassa luokassa enimmäispisteytys on 500 peruspistettä. Kunkin luokan pisteytys lasketaan niiden arvojen yksinkertaisena keskiarvona, jotka saadaan jakamalla asianomaisen luokan kukin indikaattoriarvo EPV:n tiedoksi antamalla indikaattorin nimittäjällä. Pisteytykset ilmaistaan peruspisteinä ja pyöristetään lähimpään kokonaiseen peruspisteeseen.

3.   Alin pisteytyksen raja-arvo on 130 peruspistettä. Alaluokat määritellään seuraavasti:

a)

alaluokka 1 käsittää 130–229 peruspisteen pisteytykset;

b)

alaluokka 2 käsittää 230–329 peruspisteen pisteytykset;

c)

alaluokka 3 käsittää 330–429 peruspisteen pisteytykset;

d)

alaluokka 4 käsittää 430–529 peruspisteen pisteytykset;

e)

alaluokka 5 käsittää 530–629 peruspisteen pisteytykset.

4.   Asianomaisen viranomaisen on määritettävä asianomainen yhteisö G-SII:ksi, kun kyseisen yhteisön pisteytys on vähintään yhtä suuri kuin alin raja-arvo. Päätöksen nimetä asianomainen yhteisö G-SII:ksi asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.

5.   Asianomaisen viranomaisen on määriteltävä G-SII alaluokkaan sen pisteytyksen perusteella. Päätöksen määritellä G-SII uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla voimakkaampia kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.

6.   Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä voidaan tukea oheisindikaattoreilla, jotka eivät saa olla asianomaisen yhteisön konkurssin todennäköisyyttä osoittavia. Kyseisten päätösten on sisällettävä hyvin dokumentoituja ja todennettavia määrällisiä ja laadullisia tietoja.

6 artikla

Indikaattorit

1.   Ryhmän kokoon perustuva luokka koostuu yhdestä indikaattorista, joka vastaa ryhmän kokonaisriskiä liitteessä kuvatulla tavalla.

2.   Ryhmän rahoitusjärjestelmään kytkeytymiseen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista, kuten liitteessä täsmennetään:

a)

rahoitusjärjestelmän sisäiset varat;

b)

rahoitusjärjestelmän sisäiset velat;

c)

liikkeessä olevat arvopaperit.

3.   Ryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista, kuten liitteessä täsmennetään:

a)

säilytyksessä olevat varat;

b)

maksutoiminta;

c)

merkintäsitoumusliiketoimet oman ja vieraan pääoman markkinoilla.

4.   Ryhmän kompleksisuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista, kuten liitteessä täsmennetään:

a)

OTC-johdannaisten nimellismäärä;

b)

tason 3 varat käypien arvojen hierarkiassa komission asetuksen (EU) N:o 1255/2012 (4) mukaisesti;

c)

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävissä olevat arvopaperit.

5.   Ryhmän rajatylittävään toimintaan perustuva luokka koostuu seuraavista indikaattoreista, kuten liitteessä täsmennetään:

a)

eri lainkäyttöalueiden väliset saamiset;

b)

eri lainkäyttöalueiden väliset velat.

6.   Muuna valuuttana kuin euroina ilmoitettujen tietojen osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianmukaista vaihtokurssia ottaen huomioon Euroopan keskuspankin julkaiseman 31 päivänä joulukuuta sovellettavan viitekurssin ja kansainväliset standardit. Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maksutoimintaindikaattorin osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianomaisen vuoden keskimääräisiä vaihtokursseja.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, EPV:n on viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2015 määritettävä otos asianomaisen yhteisön määrittämiseksi G-SII:ksi vuodelle 2014. Asianomaisten viranomaisten on viimeistään 21 päivänä tammikuuta 2015 ilmoitettava EPV:lle kyseiseen otokseen kuuluvia asianomaisia yhteisöjä koskevat indikaattoriarvot ennen heinäkuuta 2014 päättyneitä tilikausia koskevien tietojen perusteella. Viimeistään 30 päivänä tammikuuta 2015 EPV:n on laskettava kyseisten indikaattoriarvojen perusteella nimittäjät vuodelle 2014. Asianomaisten viranomaisten on kyseisten nimittäjien perusteella määritettävä asianomaisten yhteisöjen pisteytykset vuodelle 2014. Niiden on myös määritettävä G-SII:t ja määriteltävä ne alaluokkiin. Lisäksi asianomaisten viranomaisten on viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 annettava määrittämänsä G-SII:t tiedoksi komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja EPV:lle sekä julkistettava kyseisten G-SII:ten nimet yhdessä niille annettujen vuotta 2014 koskevien pisteytysten kanssa.

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, asianomaisen yhteisön määrittämistä G-SII:ksi ja alaluokkaa, johon se määritellään vuotta 2014 koskevan pisteytyksen perusteella, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1030/2014, annettu 29 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisia järjestelmän kannalta merkittävien maailmanlaajuisten laitosten määrittämisessä käytettävien arvojen julkistamisen yhtenäisiä muotoja ja päivämäärää koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 284, 30.9.2014, s. 14).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 1255/2012, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 12, IFRS 1 ja IFRS 13 sekä kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 20 osalta (EUVL L 360, 29.12.2012, s. 78).


LIITE

Asetuksen 6 artiklan soveltamiseksi indikaattorit määritetään seuraavasti:

1.   Kokonaisriski

Kokonaisriski on tase-erien sekä johdannaisten ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärien konsolidoidusti yhteenlaskettu määrä, mukaan lukien kirjanpitoa muttei riskiperusteista sääntelyä varten konsolidoidut yhteisöt, pois lukien lakisääteiset oikaisut.

Kokonaisriskiin sovelletaan kirjanpidollista vastuun määrää (käyttäen kuitenkin laajempaa konsolidointia) seuraavien periaatteiden mukaisesti:

taseeseen sisältyvät muut kuin johdannaisvastuut otetaan vastuun määrässä huomioon vähennettyinä erityisillä varauksilla ja arvonoikaisuilla (esimerkiksi vastuun arvonoikaisut);

lainojen ja talletusten nettouttaminen ei ole sallittua;

reaali- tai rahoitusvakuutta, takausta tai ostettua luottoriskin vähentämistä ei saa käyttää taseeseen sisältyvien vastuiden pienentämiseen.

Taseeseen sisältyvät erät ovat seuraavien tekijöiden summa:

a)

johdannaissopimusten vastapuoleen liittyvät vastuut;

b)

arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien bruttoarvo;

c)

arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoleen liittyvät vastuut;

d)

enimmäismäärä seuraavista: i) muut varat vähennettyinä arvopapereilla toteuttavissa rahoitustoimissa vastaanotetuilla arvopapereilla, jotka katsotaan varoiksi, ja ii) nolla.

Taseen ulkopuoliset erät ovat seuraavien tekijöiden summa:

a)

johdannaissopimusten tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski;

b)

taseen ulkopuolisten erien nimellismäärä 0 prosentin luottovasta-arvokertoimella vähennettynä 100 prosentilla ehdoitta peruutettavissa olevista luottokorttisitoumuksista vähennettynä 100 prosentilla muista ehdoitta peruutettavissa olevista sitoumuksista;

c)

10 prosenttia ehdoitta peruutettavissa olevista luottokorttisitoumuksista;

d)

10 prosenttia muista ehdoitta peruutettavissa olevista sitoumuksista;

e)

taseen ulkopuolisten erien nimellismäärä 20 prosentin luottovasta-arvokertoimella;

f)

taseen ulkopuolisten erien nimellismäärä 50 prosentin luottovasta-arvokertoimella;

g)

taseen ulkopuolisten erien nimellismäärä 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella.

Kirjanpitoa muttei riskiperusteista sääntelyä varten konsolidoitujen yhteisöjen osalta indikaattorin arvoa nostetaan seuraavien tekijöiden summalla:

a)

taseeseen sisältyvät omaisuuserät;

b)

johdannaissopimusten tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski;

c)

10 prosenttia ehdoitta peruutettavissa olevista sitoumuksista;

d)

muut taseen ulkopuoliset sitoumukset;

e)

vähennettynä investointien arvolla konsolidoitujen yhteisöjen osalta.

2.   Kytkeytyminen rahoitusjärjestelmään

Kytkeytymistä rahoitusjärjestelmään koskevien indikaattorien osalta rahoituslaitoksiksi katsotaan pankit ja muut talletuksia keräävät laitokset, pankkialan holding-yhtiöt, arvopaperikauppiaat, vakuutusyhtiöt, sijoitusrahastot, hedgerahastot, eläkerahastot, investointipankit ja keskusvastapuolet. Tähän eivät kuulu keskuspankit ja muut julkisen sektorin elimet (esimerkiksi monenväliset kehityspankit), lukuun ottamatta valtion omistamia liikepankkeja.

2.1   Rahoitusjärjestelmässä olevat varat

Rahoitusjärjestelmässä oleviksi varoiksi katsotaan muihin rahoituslaitoksiin talletetut tai niille lainatut määrät ja muille rahoituslaitoksille myönnetyt käyttämättömät sitovat luottolimiitit, hallussa olevat muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit sekä yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja OTC-johdannaisten positiivinen nykyhetken vastapuoliriski, jonka käypä nettoarvo on positiivinen.

a)   Muihin rahoituslaitoksiin talletetut tai niille lainatut määrät ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit

Muihin rahoituslaitoksiin talletetut tai niille lainatut määrät ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit ovat seuraavien tekijöiden summa:

1)

muihin rahoituslaitoksiin talletetut tai niille lainatut määrät, mukaan lukien talletustodistukset ja

2)

käyttämättömät sitovat luottolimiitit, jotka on myönnetty muille rahoituslaitoksille.

b)   Hallussa olevat muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit

Tämä kohta kattaa kaikki hallussa olevat muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit. Kokonaisomistus lasketaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien ja myytävissä olevien arvopaperien käyvän arvon perusteella. Eräpäivään asti pidettävien arvopaperien arvo lasketaan jaksotetun hankintamenon perusteella.

Hallussa olevien muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien arvopaperien kokonaismäärään kuuluvat

1)

vakuudelliset arvopaperit;

2)

etuoikeusasemaltaan parhaimmat vakuudettomat arvopaperit;

3)

huonommassa etuoikeusasemassa olevat arvopaperit;

4)

yritystodistukset;

5)

pääoman enimmäismäärä, mukaan lukien kantaosakkeiden ja etuoikeutettujen osakkeiden nimellisarvo ja ylijäämä, vähennettynä lyhyiden positioiden kuittaamisella erityisten omistusosuuksien osalta ja nolla.

c)   Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet

Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ovat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien positiivinen nykyhetken vastapuoliriski muiden rahoituslaitosten kanssa.

Ilmoitetun arvon ei ole tarkoitus vastata taseeseen merkittyjä määriä. Se kuvaa yksittäisen laillisen velan määrää nettoutusryhmää kohden. Nettoutusta käytetään vain, kun rahoitustoimiin sovelletaan laillisesti toimeenpantavaa nettoutussopimusta. Jos nämä kriteerit eivät täyty, lasketaan taseen bruttoloppusumma. Tämä ei kata varojen edelleenlainausta.

d)   Muiden rahoituslaitosten kanssa toteutettavat OTC-johdannaiset, joiden käypä nettoarvo on positiivinen

Muiden rahoituslaitosten kanssa toteutettavat OTC-johdannaiset, joiden käypä nettoarvo on positiivinen, ovat seuraavien tekijöiden summa:

1)

käypä positiivinen nettoarvo, mukaan lukien hallussa olevat vakuudet, kun ne sisältyvät päänettoutussopimukseen;

2)

tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski.

2.2   Rahoitusjärjestelmän sisäiset velat

Rahoitusjärjestelmän sisäiset velat muodostuvat muiden rahoituslaitosten talletuksista, muiden rahoituslaitosten kanssa toteutettavista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja OTC-johdannaisista, joilla on negatiivinen käypä nettoarvo.

a)   Rahoituslaitosten talletukset

Rahoituslaitosten talletukset ovat seuraavien tekijöiden summa:

1)

talletukset säilytysyhteisönä toimivissa laitoksissa;

2)

talletukset muissa kuin säilytysyhteisönä toimivissa rahoituslaitoksissa;

3)

käyttämättömät sitovat luottolimiitit, jotka on saatu muista rahoituslaitoksista.

b)   Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet

Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ovat muiden rahoituslaitosten kanssa toteutettavien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettomääräinen negatiivinen nykyhetken vastapuoliriski.

c)   Muiden rahoituslaitosten OTC-johdannaiset, joiden käypä nettoarvo on negatiivinen

Muiden rahoituslaitosten OTC-johdannaiset, joiden käypä nettoarvo on negatiivinen, ovat seuraavien tekijöiden summa:

1)

käypä negatiivinen nettoarvo, mukaan lukien annetut vakuudet, kun ne sisältyvät päänettoutussopimukseen;

2)

tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski.

2.3   Liikkeessä olevat arvopaperit

Indikaattori kuvaa asianomaisen yhteisön liikkeeseen laskemien arvopaperien kirjanpitoarvoa. Rahoitusjärjestelmän sisäistä toimintaa ja muuta toimintaa ei eroteta toisistaan.

Liikkeessä olevat arvopaperit ovat seuraavien tekijöiden summa:

a)

vakuudelliset arvopaperit;

b)

etuoikeusasemaltaan parhaimmat vakuudettomat arvopaperit;

c)

huonommassa etuoikeusasemassa olevat arvopaperit;

d)

yritystodistukset;

e)

talletustodistukset;

f)

ensisijaiset omat varat;

g)

etuoikeutetut osakkeet ja muut etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusmuodot, joita ei mainita c kohdassa.

3.   Ryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuus

3.1   Maksutoiminta

Maksutoiminta muodostuu raportointivuoden aikana toteutuneista maksuista, lukuun ottamatta ryhmän sisäisiä maksuja.

Maksujen arvo on raportoivan ryhmän suurten maksujen maksujärjestelmien kautta lähettämien kaikkien käteismaksujen kokonaisbruttoarvo, mukaan lukien kaikkien kirjeenvaihtajapankin kautta (esimerkiksi kirjeenvaihto- tai nostrotililtä) lähetettyjen käteismaksujen bruttoarvo. Tähän kuuluvat käteismaksut, jotka toteutetaan asianomaisen yhteisön sekä asiakkaiden, mukaan lukien rahoituslaitokset ja muut kaupalliset asiakkaat, puolesta. Tähän eivät kuulu vähittäismaksujärjestelmän kautta suoritetut maksut. Ainoastaan lähtevät maksut otetaan huomioon. Arvo lasketaan euromääräisenä.

3.2   Säilytettävä omaisuus

Säilytettävän omaisuuden arvo on kaikkien niiden omaisuuserien, mukaan lukien rajatylittävät omaisuuserät, arvo, joiden säilyttäjänä raportoiva ryhmä toimii asiakkaiden puolesta, mukaan lukien muut rahoituslaitokset kuin raportoiva ryhmä. Tähän eivät kuulu hoidettavina olevat omaisuuserät tai hallinnoitavina olevat omaisuuserät, joita ei katsota säilytettäviksi omaisuuseriksi.

3.3   Merkintäsitoumustoimet laina- ja pääomamarkkinoilla

Merkintäsitoumustoimien kokonaismäärä laina- ja pääomamarkkinoilla on kaikkien merkittyjen laina- ja pääomatoimien kokonaismäärä.

Tähän kuuluvat kaikki merkintäsitoumukset, joiden mukaan pankki on velvollinen lunastamaan myymättä jääneet arvopaperit. Kun merkintäsitoumukset tehdään best-efforts-periaatteen mukaisesti (eli pankki ei ole velvollinen lunastamaan jäljellä olevaa kokonaismäärää), tähän kuuluvat vain tosiasiallisesti myydyt arvopaperit.

4.   Ryhmän kompleksisuus

4.1   OTC-johdannaisten nimellismäärä

Indikaattorilla mitataan raportoivan ryhmän OTC-johdannaiskauppaan sitoutumisen laajuutta, ja se kattaa kaikki riskiluokat ja instrumentit. Vakuuksia ei vähennetä raportoitaessa johdannaisten nimellisarvoa.

OTC-johdannaisten nimellismäärä kokonaisuudessaan on keskusvastapuolen kautta selvitettyjen OTC-johdannaisten ja kahdenvälisesti selvitettyjen OTC-johdannaisten summa.

4.2   Tason 3 omaisuuserät

Tason 3 omaisuuserien arvo on kaikkien niiden omaisuuserien arvo, jotka hinnoitellaan toistuvasti tason 3 mittaustietojen perusteella.

4.3   Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävissä olevat arvopaperit

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävissä olevat arvopaperit muodostuvat luokkiin ”kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit” ja ”myytävissä olevat arvopaperit” kuuluvien arvopaperien kokonaismäärästä vähennettynä sellaisten arvopaperien alaluokalla näissä luokissa, jotka voidaan luokitella laadukkaisiin likvideihin varoihin.

5.   Ryhmän rajatylittävä toiminta

5.1   Eri lainkäyttöalueiden väliset saatavat

Eri lainkäyttöalueiden välisten saatavien arvo muodostuu kaikkien niiden saatavien arvosta kaikilla aloilla, jotka perimmäisen riskin perusteella ovat rajatylittäviä saatavia, ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden paikallisia saatavia ulkomaanvaluutassa tai ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden paikallisia saatavia paikallisessa valuutassa lukuun ottamatta johdannaistoimintaa. Rajatylittävät saatavat ovat yhdessä valtiossa sijaitsevasta yksiköstä toisessa valtiossa sijaitsevalle velalliselle lainattuja varoja. Ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden paikalliset saatavat ulkomaanvaluutassa tai paikallisessa valuutassa ovat pankin paikallisyksiköstä kyseisessä maassa sijaitseville velallisille lainattuja varoja.

5.2   Eri lainkäyttöalueiden väliset velat

Eri lainkäyttöalueiden välisten velkojen kokonaismäärä on seuraavien tekijöiden summa vähennettynä b kohdassa mainittuihin yksiköihin liittyvillä mahdollisilla ulkomaisilla veloilla:

a)

paikalliset velat paikallisessa valuutassa;

b)

ulkomaiset velat (lukuun ottamatta paikallisia velkoja paikallisessa valuutassa).


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1223/2014,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2014,

asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta sisäisen jalostusmenettelyn yksinkertaistetun päättämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) 544 artiklassa säädetään sisäisen jalostusmenettelyn päättämisen yksinkertaistuksesta. Kyseisessä yksinkertaistuksessa tiettyjä tuontitavaroita pidetään jälleenvietyinä tai vietyinä, vaikka ne saatettiin tosiasiallisesti unionin markkinoille ilman että myöhemmin annetaan tulli-ilmoitus ja maksetaan tuontitullit.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 544 artiklan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvat siviili-ilma-alusten toimitukset. Siviili-ilma-aluksia koskevan sisäisen jalostusmenettelyn päättämisen yksinkertaistuksella parannetaan ilmailualan kansainvälistä kilpailukykyä ja synnytetään unioniin arvonlisää.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 544 artiklan c alakohdan soveltamisalaan olisi lisättävä sotilasilma-alukset, jotta niihin voitaisiin soveltaa sisäisen jalostusmenettelyn päättämisen yksinkertaistusta samalla tavalla kuin siviili-ilma-aluksiin.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2454/93 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2454/93 544 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)

ilma-alusten toimittamista. Valvovan toimipaikan on kuitenkin sallittava menettelyn päättäminen, kun tuontitavaroita otetaan ensimmäisen kerran käyttöön ilma-alusten tai niiden osien valmistamiseksi, korjaamiseksi, muuttamiseksi tai varustamiseksi, jos luvanhaltijan kirjanpidosta voidaan tarkastaa menettelyn asianmukainen käyttö ja soveltaminen;”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1224/2014,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

85,5

MA

80,0

MK

67,1

ZZ

77,5

0707 00 05

AL

62,5

JO

194,1

TR

126,4

ZZ

127,7

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,6

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

130,6

TR

74,4

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,2

ZZ

74,2

0805 50 10

TR

88,8

ZZ

88,8

0806 10 10

BR

287,2

LB

369,0

PE

266,8

TR

150,2

US

278,5

ZZ

270,3

0808 10 80

BR

53,4

CA

135,3

CL

85,2

NZ

148,5

US

102,4

ZA

109,9

ZZ

105,8

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liitetyn kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan mukaisesti perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa 15 välimiehen luettelon laatimiseen

(2014/794/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan 3 kohdan yhdessä 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 6 päivänä lokakuuta 2010. Sopimukseen sisältyy kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, jossa sen 1 artiklan mukaan määrätään kehys, jossa osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen kulttuuritoimien, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihtoa muun muassa audiovisuaalialalla.

(2)

Sopimuksen 15.10 artiklan 5 kohdan nojalla sopimusta on osittain sovellettu väliaikaisesti neuvoston päätöksellä 2011/265/EU (2), jäljempänä ’päätös’, 1 päivästä heinäkuuta 2011 kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(3)

Päätöksen 6 artiklan nojalla neuvosto määrittää perussopimuksen mukaisesti kulttuuriyhteistyökomiteassa, jäljempänä ’komitea’, omaksuttavan unionin kannan päätöksiin, joilla on oikeudellisia vaikutuksia.

(4)

Pöytäkirjan 3 a artiklan mukaan kulttuuriyhteistyökomitea laatii asettamisensa jälkeen viipymättä luettelon 15 henkilöstä, jotka toimivat välimiehinä.

(5)

Unionin olisi määritettävä välimiesluettelon laatimista koskeva kantansa.

(6)

Unionin kannan komiteassa olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyöpöytäkirjalla perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta välimiehinä toimivien 15 henkilön luettelon laatimiseen perustuu kulttuuriyhteistyökomitean päätösluonnokseen, joka on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  EUVL L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Neuvoston päätös 2011/265/EU, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1).


LUONNOS

EU–KOREA-KULTTUURIYHTEISTYÖKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …,

annettu …,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 3 a artiklassa tarkoitetun välimiesten luettelon laatimisesta

KULTTUURIYHTEISTYÖKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2010 allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan ja erityisesti sen 3 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, 3 a artiklassa määrätään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen neljännessätoista luvussa vahvistetusta riitojenratkaisusta, jossa riidat ratkaistaan välimiespaneelin avulla.

(2)

Riitatapauksessa osapuolet kuulevat toisiaan sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta.

(3)

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiespaneelin kokoonpanosta, se määritetään pöytäkirjan 3 a artiklan c kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon kuuluvien henkilöiden joukosta arpomalla.

(4)

Osapuolet ovat sopineet 15 välimiehen luettelosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Laaditaan 15 välimiehestä koostuva luettelo pöytäkirjan 3 a artiklan c alakohdan mukaisesti. Kyseinen luettelo on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty … …

Kulttuuriyhteistyökomitean puolesta

Ensimmäinen varaministeri

Korean tasavallan kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston pääjohtaja

Euroopan komissio


LIITE

VÄLIMIESTEN LUETTELO

EU:n ehdottamat välimiehet

James BRIDGEMAN

Ursula KRIEBAUM

Alessandra LANCIOTTI

Hélène RUIZ FABRI

Jan WOUTERS

Korean ehdottamat välimiehet

Byung-Chol YOON

Eun Young PARK

Young Jae CHO

Seung-Soo CHOI

Chang Hwan SHIN

Puheenjohtajat

Florentino P. FELICIANO (Filippiinit)

Juan Antonio DORANTES (Meksiko)

Christian HÄBERLI (Sveitsi)

Leng Sun CHAN (Malesia)

Teresa CHENG (Kiina)


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/44


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

Liettuan tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/335/EU soveltamisen jatkamisesta

(2014/795/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1), jäljempänä ’alv-direktiivi’, ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liettuan tasavalta pyysi kirjeessään, jonka komission pääsihteeristö kirjasi vastaanotetuksi 16 päivänä toukokuuta 2014, lupaa alv-direktiivin 287 artiklan 11 kohdasta poikkeavaan toimenpiteeseen jatkaakseen edelleen verovapautuksen antamista tietyille verovelvollisille, joiden kansallisena valuuttana ilmaistu vuosittainen liikevaihto on enintään 45 000 euroa Liettuan unioniin liittymispäivänä voimassa olleen muuntokurssin mukaan laskettuna, jäljempänä ’toimenpide’. Nämä verovelvolliset vapautettaisiin toimenpiteellä tietyistä tai kaikista alv-direktiivin XI osaston 2–6 luvussa tarkoitetuista arvonlisäveroon (alv) liittyvistä velvoitteista.

(2)

Komissio antoi 6 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä Liettuan pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoitti 12 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä Liettualle, että sillä oli kaikki hakemuksen arviointia varten tarvittavat tiedot.

(3)

Jäsenvaltioilla on jo käytettävissään alv-direktiivin XII osastossa tarkoitettu pienten yritysten erityisjärjestelmä. Jatkettava toimenpide poikkeaa alv-direktiivin XII osastosta ainoastaan siten, että verovelvollisen vuosittaisen liikevaihdon raja-arvo on erityisjärjestelmässä korkeampi kuin Liettualle alv-direktiivin 287 artiklan 11 kohdan nojalla sallittu 29 000 euron raja-arvo.

(4)

Liettualle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2011/335/EU (2) lupa myöntää 31 päivään joulukuuta 2014 poikkeustoimenpiteenä vapautus verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 45 000 euroa. Koska tämä raja-arvo on vähentänyt pienten yritysten alv-velvoitteita, Liettualle olisi annettava lupa jatkaa toimenpidettä edelleen rajoitetun ajan. Verovelvolliset voivat edelleen päättää kuulua tavanomaisten alv-järjestelyjen piiriin.

(5)

Liettuan toimittamista tiedoista ilmenee, että poikkeuksen jatkamisella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kerättävien verotulojen kokonaismäärään.

(6)

Poikkeus ei vaikuta arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2011/335/EU 2 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2014” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2017”.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Liettuan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/335/EU, annettu 30 päivänä toukokuuta 2011, Liettuan tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä (EUVL L 150, 9.6.2011, s. 6).


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/46


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

(2014/796/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1), jäljempänä ’alv-direktiivi’, ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Latvian tasavalta pyysi kirjeessään, jonka komission pääsihteeristö kirjasi vastaanotetuksi 1 päivänä heinäkuuta 2014, lupaa ottaa käyttöön alv-direktiivin 287 artiklan 10 kohdasta poikkeava toimenpide, jotta tietyille verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 50 000 euroa, voitaisiin myöntää verovapautus, jäljempänä ’toimenpide’. Nämä verovelvolliset vapautettaisiin toimenpiteellä tietyistä tai kaikista alv-direktiivin XI osaston 2–6 luvussa tarkoitetuista arvonlisäveroon (alv) liittyvistä velvoitteista. Tällainen toimenpide oli jo myönnetty Latvialle neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2010/584/EU (2), jonka voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2013.

(2)

Komissio antoi 7 päivänä elokuuta 2014 päivätyllä kirjeellä Latvian pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille. Komissio on 11 päivänä elokuuta 2014 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Latvialle saaneensa kaikki pyynnön arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Jäsenvaltioilla on jo käytettävissään alv-direktiivin XII osastossa tarkoitettu pienten yritysten erityisjärjestelmä. Toimenpide poikkeaa alv-direktiivin XII osastosta ainoastaan siten, että verovelvollisen vuosittaisen liikevaihdon raja-arvo on erityisjärjestelmässä korkeampi kuin Latvialle alv-direktiivin 287 artiklan 10 kohdan nojalla sallittu 17 200 euron raja-arvo.

(4)

Korkeampi erityisjärjestelmän raja-arvo on yksinkertaistamistoimenpide, koska sillä voidaan huomattavasti vähentää pienimpien yritysten alv-velvoitteita, mutta erityisjärjestelmä on verovelvollisille valinnainen ja antaa yrityksille mahdollisuuden valita myös tavanomaiset alv-järjestelyt.

(5)

Latvian toimittamista tiedoista ilmenee, että poikkeuksella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kerättävien verotulojen kokonaismäärään.

(6)

Poikkeus ei vaikuta arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 10 kohdassa säädetään, Latvian tasavallalle annetaan lupa vapauttaa arvonlisäverosta verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 50 000 euroa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2010/584/EU, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä (EUVL L 256, 30.9.2010, s. 29).


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/48


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2014,

Viron tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 168 a artiklasta poikkeava toimenpide

(2014/797/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viro on komission 26 päivänä toukokuuta 2014 saapuneeksi kirjaamalla kirjeellä pyytänyt lupaa poiketa niistä direktiivin 2006/112/EY säännöksistä, jotka koskevat oikeutta vähentää tuotantopanoksiin sisältyvä vero henkilöautojen osalta.

(2)

Komissio antoi Viron pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 11 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Virolle 12 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki hakemuksen arviointia varten tarpeellisiksi katsomansa tiedot.

(3)

Direktiivin 2006/112/EY 168 ja 168 a artiklassa vahvistetaan verovelvollisen oikeus vähentää verovelvollisen verollisia liiketoimiaan varten vastaanottamien tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista maksettu arvonlisävero. Mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditaan verovelvollisia suorittamaan arvonlisäveroa, kun liikeomaisuutta otetaan muuhun kuin yrityskäyttöön.

(4)

Muuta käyttöä kuin yrityskäyttöä on usein erittäin vaikea määrittää tarkasti, ja silloinkin, kun se on mahdollista, määritysmenetelmää on usein hankala käyttää. Pyydetyn luvan mukaan arvonlisäveron määrä, joka voidaan vähentää myös muussa kuin pelkästään yrityskäytössä oleviin henkilöautoihin liittyvistä kustannuksista, olisi vahvistettava joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kiinteänä prosenttiosuutena. Viron viranomaiset katsovat, että käytettävissä olevien tietojen mukaan 50 prosenttia on perusteltu määrä. Jos henkilöautoihin on sovellettu tällä päätöksellä sallittua rajoitusta, niihin ei kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi saisi soveltaa samaan aikaan vaatimusta, jonka mukaan henkilöauton muusta kuin yrityskäytöstä on suoritettava arvonlisäveroa. Tämä yksinkertaistamistoimenpide poistaa tarpeen pitää kirjaa yritysautojen muusta kuin yrityskäytöstä ja estää veropetokset, jotka perustuvat virheelliseen kirjanpitoon.

(5)

Pyydettyyn lupaan liittyvää vähennysoikeutta koskevaa rajoitusta olisi sovellettava arvonlisäveroon, joka on maksettu tiettyjen henkilöautojen ostamisen, vuokrauksen, yhteisöhankinnan ja tuonnin ja näihin liittyvien kustannusten perusteella, mukaan lukien polttoaineen ostaminen.

(6)

Pyydettyä lupaa olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin henkilöautoihin, joiden suurin sallittu massa on 3 500 kilogrammaa ja joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi. Sellaisten henkilöautojen, joiden massa ylittää 3 500 kilogrammaa tai joissa on enemmän kuin kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi, muu kuin yrityskäyttö on vähäistä näiden autojen erityispiirteiden tai sen yritystoiminnan tyypin vuoksi, johon niitä käytetään. Olisi laadittava yksityiskohtainen luettelo niiden henkilöautojen luokista, jotka jätetään luvan ulkopuolelle, ja joka perustuu niiden erityisiin käyttötarkoituksiin.

(7)

Luvan olisi oltava voimassa rajoitetun ajan 31 päivään joulukuuta 2017, jotta voidaan tarkastella uudelleen sen tarpeellisuutta ja tehokkuutta sekä prosenttiosuuden jakautumista yrityskäytön ja muun kuin yrityskäytön välillä.

(8)

Jos Viro katsoo, että luvan jatkaminen vielä vuoden 2017 jälkeen on tarpeen, sen olisi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 toimitettava komissiolle kertomus, johon sisältyy sovelletun prosenttiosuuden arviointi, sekä luvan jatkamista koskeva pyyntö.

(9)

Poikkeuksella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan veron kokonaismäärään, eikä se vaikuta arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 168 ja 168 a artiklassa säädetään, Virolle annetaan lupa rajoittaa 50 prosenttiin oikeus vähentää sellaisista henkilöautoista aiheutuvista kustannuksista maksettava arvonlisävero, jotka eivät ole yksinomaan yrityskäytössä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, Viro ei saa käsitellä vastikkeellisina palveluina sellaisen henkilöauton muuta kuin yrityskäyttöä, joka kuuluu verovelvollisen yrityksen liikeomaisuuteen, jos kyseiseen autoon sovelletaan tämän päätöksen 1 artiklan mukaan luvallista rajoitusta.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvät sellaisten henkilöautojen ostaminen, vuokraus, yhteisöhankinta ja tuonti, jotka eivät ole pelkästään yrityskäytössä, sekä näihin autoihin liittyvät kustannukset, polttoaineen hankinta mukaan lukien.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöautoihin, joiden suurin sallittu massa on 3 500 kilogrammaa ja joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi.

5 artikla

Edellä olevaa 1 ja 2 artiklaa ei sovelleta seuraaviin henkilöautoluokkiin:

a)

jälleenmyyntiä tai vuokrausta varten ostetut autot;

b)

vastikkeellisessa matkustajaliikenteessä käytettävät autot, mukaan lukien taksipalvelut;

c)

ajo-opetuksessa käytettävät autot.

6 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017.

2.   Tässä päätöksessä annetun luvan voimassaolon jatkamista koskeva hakemus on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017, ja siihen on liitettävä kertomus, joka sisältää arvioinnin 1 artiklassa vahvistetusta prosenttiosuudesta.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista unionin sisäistä nautaeläinten ja sikojen kauppaa varten sekä trikiiniin liittyvistä terveyttä koskevista lisävaatimuksista unionin sisäistä kotieläimenä pidettävien sikojen kauppaa varten

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8336)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/798/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa. Siinä säädetään muun muassa, että nautaeläimiä ja sikoja määräpaikkaan kuljetettaessa mukana on oltava tapauksen mukaan kyseisen direktiivin liitteessä F olevan mallin 1 tai 2 mukainen terveystodistus.

(2)

Komission asetuksen (EY) N:o 599/2004 (2) 1 artiklan mukaisesti unionin sisäisessä kaupassa vaadittavien terveystodistusten ulkoasussa noudatetaan kyseisen asetuksen liitteenä olevaa yhdenmukaista mallia.

(3)

Ottaen huomioon direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevassa mallissa 1 ja 2 esitettyjen terveystodistusten sisältöön tehtävät mukautukset on tarpeen mukauttaa myös kyseisten terveystodistusten mallien esitysmuotoa.

(4)

Direktiivin 64/432/ETY 6 artiklan 2 kohdan e alakohdan ja 3 kohdan säännösten voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2000, eikä niitä tämän vuoksi olisi enää pidettävä todistusvaihtoehtona kyseisen direktiivin liitteessä F olevassa terveystodistuksen mallissa 1.

(5)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat sellaisten tilojen aseman määrittämistä, joilla pidetään kotieläimenä pidettäviä sikoja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 216/2014 (4) säädetään vaatimuksista, jotka elintarvikealan toimijoiden on täytettävä saadakseen virallisen tunnustuksen valvottuja pito-olosuhteita noudattaville tiloille, ja myönnetään poikkeuksia teurastuksen yhteydessä noudatettavista testausvaatimuksista tällaisille tiloille.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1114/2014 (5) selvennetään, mitä edellytyksiä sovelletaan silloin, kun jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja kotieläimenä pidettäviä sikoja siirretään tilalta toiselle keräyskeskusten kautta.

(8)

Jotta jäsenvaltiot voivat soveltaa asianmukaista trikiinitestausjärjestelmää teurastuksen yhteydessä ja jotta ei vaarannettaisi jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen kotieläimenä pidettävien sikojen määräpaikkana olevan tilan asemaa, tiedot kaupankäynnin kohteena olevien eläinten alkuperätilan virallisesta tunnustamisesta asetuksen (EY) N:o 2075/2005 8 artiklassa tarkoitetuksi valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi on sisällytettävä direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevassa mallissa 2 esitettyyn unionin sisäistä sikojen kauppaa varten tarkoitettuun terveystodistuksen malliin.

(9)

Tämän vuoksi direktiivin 64/432/ETY liitettä F olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 64/432/ETY liite F tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2075/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 60).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 216/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 85).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1114/2014, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta (EUVL L 302, 22.10.2014, s. 46).


LIITE

”LIITE F

Malli 1

Eläinten terveystodistus jalostukseen/tuotantoon/teurastukseen tarkoitetuille nautaeläimille

Image

Image

Image

Image

Image

Malli 2

Eläinten terveystodistus jalostukseen/tuotantoon/teurastukseen tarkoitetuille sioille

Image

Image

Image

Image


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/61


AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 4/2014,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2014,

yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) hallintoneuvostolle annettavasta valtuutuksesta

(2014/799/EU)

AKT–EU-SUURLÄHETTILÄSKOMITEA, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä III olevan 2 artiklan 6 kohdan d alakohdan mukaan AKT–EU-suurlähettiläskomitea valvoo YKK:n yleisstrategiaa ja YKK:n hallintoneuvoston työskentelyä.

(2)

YKK:n hallintoneuvosto valvoo keskuksen toimintaa (2 artiklan 7 kohdan b alakohta), hyväksyy YKK:n ohjelman ja talousarvion (2 artiklan 7 kohdan c alakohta) ja laatii määräajoin raportteja ja arviointeja AKT–EU-suurlähettiläskomitealle (2 artiklan 7 kohdan d alakohta).

(3)

AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätöksellä N:o 8/2005 hyväksytyissä YKK:n perussäännöissä ja työjärjestyksessä, jäljempänä ’YKK:n perussäännöt’, sekä AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätöksellä N:o 5/2004 hyväksytyissä YKK:n varainhoitosäännöissä, jäljempänä ’YKK:n varainhoitosäännöt’, varmistetaan, että AKT-EU-suurlähettiläskomitea huolehtii tiedottamisesta ja valvonnasta.

(4)

Nairobissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2014 pidetyn AKT–EU-ministerineuvoston 39. istunnon yhteisessä julkilausumassa sovittiin, että toteutetaan YKK:n hallittu sulkeminen ja muutetaan Cotonoun sopimuksen liitettä III sekä siirretään tätä varten AKT-EU-suurlähettiläskomitealle toimivalta viedä tätä asiaa eteenpäin, jotta voidaan tehdä tarvittavat päätökset,

(5)

AKT–EU-ministerineuvoston edellä mainitussa yhteisessä julkilausumassa perustettiin yhteinen AKT–EU-työryhmä, jäljempänä ’yhteinen työryhmä’, varmistamaan, että YKK suljetaan mahdollisimman hyvin ehdoin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jollei tämän päätöksen 2, 3 ja 4 artiklasta muuta johdu, AKT–EU-suurlähettiläskomitea valtuuttaa YKK:n hallintoneuvoston ryhtymään välittömästi kaikkiin asianmukaisiin toimiin YKK:n sulkemisen valmistelemiseksi.

2.   YKK:n sulkemisessa noudatetaan AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä III vahvistettua YKK:n valvontaviranomaisten toimivaltaa ja AKT–EU-ministerineuvoston 20 päivänä kesäkuuta 2014 annetussa yhteisessä julistuksessaan vahvistamia ehtoja.

2 artikla

1.   YKK:n hallintoneuvosto nimeää 23 päivään joulukuuta 2014 mennessä selvittäjän valmistelemaan ja toteuttamaan sulkemissuunnitelmaa sekä hallinnoimaan YKK:ta sen sulkemismenettelyssä.

2.   Sulkemissuunnitelman avulla YKK voidaan sulkea hallitusti kunnioittaen kaikkien asiaankuuluvien kolmansien osapuolten oikeuksia ja varmistaen, että meneillään olevat yksityissektorin tukemiseen tähtäävät hankkeet saattaa päätökseen joko itse YKK tai yhteisö, jolle niiden hallinnointi voidaan antaa.

3.   Sulkemissuunnitelmassa esitetään, että YKK:n likvidaatio saatetaan päätökseen 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä. Sulkemissuunnitelma sisältää loppumaksujen, loppuraporttien, tilintarkastusten ja lakisääteisten tilintarkastusten edellyttämän ajan YKK:n likvidaation saattamiseksi päätökseen 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.

3 artikla

1.   AKT–EU-kumppanuussopimuksessa, YKK:n perussäännöissä ja YKK:n varainhoitosäännöissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti AKT–EU-suurlähettiläskomitealle toimitetaan YKK:n hallintoneuvoston hyväksymä sulkemissuunnitelma.

2.   YKK:n hallintoneuvosto toimittaa neljännesvuosittaiset kertomukset AKT–EU-suurlähettiläskomitealle sulkemismenettelyn edistymisestä.

4 artikla

YKK:n hallintoneuvosto kuulee yhteistä työryhmää 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selvittäjän toimeksiannosta sekä sulkemissuunnitelma- ja vastuuvapausehdotusluonnoksesta.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2014.

AKT–EU-suurlähettiläskomitean puolesta

Puheenjohtaja

S. SANNINO


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27) ja Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoitetulla sopimuksella (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).


Oikaisuja

15.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/63


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 201, 26. heinäkuuta 2013 )

Sivulla 22, 2 artiklan c alakohdassa:

on:

”’yhdistetyllä ilmaisulla’ ilmaisua, joka saadaan yhdistämällä asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevissa luokissa 1–46 rekisteröity ilmaisu tai tislatun alkoholijuoman, josta lopputuotteen alkoholi on kokonaisuudessaan peräsin, maantieteellinen merkintä johonkin seuraavista:”

pitää olla:

”’yhdistetyllä ilmaisulla’ ilmaisua, joka saadaan yhdistämällä jokin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II olevissa luokissa 1–46 lueteltu ilmaisu tai jokin tislatun alkoholijuoman maantieteellinen merkintä, kun lopputuotteen alkoholi on yksinomaan peräisin kyseisestä luokasta tai tislatusta alkoholijuomasta, johonkin seuraavista:”