ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 316

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
4. marraskuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1173/2014, annettu 24 päivänä lokakuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salama da sugo (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1174/2014, annettu 24 päivänä lokakuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (SMM))

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1175/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta ja komission asetuksen (EU) N:o 823/2010 kumoamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1176/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella VIId

44

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1177/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

46

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1178/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

48

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1179/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

50

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1180/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

52

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1181/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Belgian lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

54

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1182/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

56

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1183/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

58

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1184/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa ja IV sekä unionin vesillä alueilla IIa, IIIb ja IIIc ja osa-alueilla 22–32

60

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1185/2014, annettu 3 päivänä marraskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

62

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1186/2014, annettu 3 päivänä marraskuuta 2014, vilja-alalla 4 päivästä marraskuuta 2014 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

64

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/773/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, poikkeuksien myöntämisestä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanoon Belgialle, Irlannille, Ranskalle, Maltalle ja Suomelle (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7865)

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1173/2014,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2014,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salama da sugo (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Salama da sugo” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Salama da sugo” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Salama da sugo” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 178, 12.6.2014, s. 38.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1174/2014,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2014,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Piadina Romagnola”/”Piada Romagnola” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Piadina Romagnola”/”Piada Romagnola” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Piadina Romagnola”/”Piada Romagnola” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 2.3 ”Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 153, 21.5.2014, s. 9.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1175/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta ja komission asetuksen (EU) N:o 823/2010 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 452/2008 vahvistetaan yhteiset puitteet koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Komission asetuksella (EU) N:o 823/2010 (2) otettiin käyttöön toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön yksittäiset tilastotoimet aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen tuottamiseksi asetuksen (EY) N:o 452/2008 alueen 2 mukaisesti.

(3)

Kun kansalliset ja EU:n tilastoviranomaiset tuottavat ja levittävät aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevia Euroopan tilastoja, niiden olisi otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet, jotka Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on syyskuussa 2011 vahvistanut.

(4)

Aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevaa tiedonkeruuta on mukautettava säännöllisesti elinikäisen oppimisen alan muutoksiin ja uusiin kehityssuuntauksiin ja jotta voidaan vastata uusiin tietotarpeisiin.

(5)

Jotta eri maiden tutkimustulokset olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset, komission olisi laadittava kysely- tai haastattelututkimuksen metodologiaa koskevia ohjeita sen käytännön toteutusta varten.

(6)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 823/2010 olisi kumottava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aikuisten elinikäiseen oppimiseen osallistumista ja osallistumatta jättämistä koskevan toisen kysely- tai haastattelututkimuksen, jäljempänä ’toinen aikuiskoulutustutkimus’, tiedonkeruu tapahtuu 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana. Erilaisiin elinikäiseen oppimiseen kuuluviin tapahtumiin osallistumista koskevia tietoja kerätään haastattelua edeltävältä 12 kuukauden viitejaksolta.

2 artikla

Kysely- tai haastattelututkimuksen perusjoukon ikäjakauma on 25–64. Tiedonkeruu ikäryhmistä 18–24 ja 65–69 on vapaaehtoista.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 452/2008 liitteessä tarkoitetun alueen 2 mukaiset toiseen aikuiskoulutustutkimukseen kuuluvien aihealueiden muuttujat ja niiden jaottelu vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 452/2008 liitteessä olevassa aluetta 2 koskevassa kohdassa eriteltyihin tietolähteisiin ja otoskokoihin liittyvien vaatimusten täyttämiseen tarvittavat otos- ja tarkkuusvaatimukset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava toista aikuiskoulutustutkimusta koskeva vakiomuotoinen laatuselvitys komissiolle (Eurostatille). Selvityksen rakenteen on oltava Euroopan tilastojärjestelmän laatuselvitysten vakiojäsentelyn mukainen, ja siinä on erityisesti otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 452/2008 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut laatuvaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä III vahvistetut lisävaatimukset.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava toista aikuiskoulutustutkimusta koskevat, mikrotason tietoja sisältävät puhtaat tiedostot komissiolle (Eurostat) kuuden kuukauden kuluessa kansallisen tiedonkeruujakson päättymisestä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava toista aikuiskoulutustutkimusta koskeva vakiomuotoinen laatuselvitys komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa mikrotason tietoja sisältävien tiedostojen toimittamisesta.

7 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön toista aikuiskoulutustutkimusta koskevia kansallisia lisävaatimuksia edellyttäen, että tässä asetuksessa vahvistetut laatuvaatimukset täyttyvät.

8 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 823/2010.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 823/2010, annettu 17 päivänä syyskuuta 2010, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta (EUVL L 246, 18.9.2010, s. 33).


LIITE I

Muuttujat

Taulukkoa koskeva huomautus:

Kaikki muuttujat on toimitettava. Edellä 6 artiklassa tarkoitetut tiedot ja metatiedot on toimitettava Eurostatille keskitetyn tietojen vastaanottopisteen kautta. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt koodit ja koodiluettelot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Komissio (Eurostat) ilmoittaa tietorakenteen määritelmät ja tiedostojen siirtomuodot.

1.   Henkilön taustatiedot

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

COUNTRY

 

VAKITUINEN ASUINMAA

Kaikki

 

2-numeroinen

ISO-maakoodien perusteella

 

REGION

 

VAKITUINEN ASUINALUE

Kaikki

 

2-numeroinen

NUTS-luokituksen mukainen 2-numerokoodi

 

DEG_URB

 

KOTITALOUDEN ASUINALUEEN TAAJAMA-ASTE

Kaikki

 

1

Taajaan asuttu alue

 

 

2

Alue, jossa keskimääräinen asukastiheys

 

 

3

Harvaan asuttu alue

 

REFYEAR

 

HAASTATTELUVUOSI

Kaikki

 

4-numeroinen

 

 

REFMONTH

 

HAASTATTELUKUUKAUSI

Kaikki

 

1–12

 

 

RESPID

 

VASTAAJAN TUNNISTETIEDOT

Kaikki

 

numeerinen

Kunkin tietueen tunnistetiedot

 

RESPWEIGHT

 

PAINOKERROIN YKSITYISHENKILÖILLE

Kaikki

 

numeerinen

Painokerroin yksityishenkilöille (3-numeroinen desimaaliluku pisteellä erotettuna)

 

NFEACTWEIGHT

 

PAINOKERROIN EPÄVIRALLISILLE KOULUTUSJAKSOILLE

NFENUM ≥ 1

 

numeerinen

Painokerroin muuttujissa NFERAND1 ja NFERAND2 valituille epävirallisille koulutusjaksoille (3-numeroinen desimaaliluku pisteellä erotettuna)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

KÄYTETTY TIEDONKERUUMENETELMÄ

Kaikki

 

10

Postitse, muuten kuin sähköisesti

 

 

11

Postitse, sähköisesti

 

 

20

Henkilökohtaisesti, muuten kuin sähköisesti

 

 

21

Henkilökohtaisesti, sähköisesti

 

 

30

Puhelimitse, muuten kuin sähköisesti

 

 

31

Puhelimitse, sähköisesti

 

 

40

Internetiä käyttämällä

 

 

50

Eri menetelmien yhdistelmä (esim. tiedon keruu sekä postitse että henkilökohtaisesti haastattelemalla)

 

(HHNBPERS)

 

SAMASSA KOTITALOUDESSA ASUVIEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ (VASTAAJA MUKAAN LUKIEN)

Kaikki

HHNBPERS_tot

0–98

Kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrä yhteensä

 

HHNBPERS_0_13

0–98

0–13-vuotiaat

 

HHNBPERS_14_24

0–98

14–24-vuotiaat

 

HHNBPERS_25plus

0–98

vähintään 25-vuotiaat

 

 

-1

Ei vastausta

 

HHTYPE

 

KOTITALOUDEN TYYPPI

Kaikki

 

10

Yhden hengen talous

 

 

21

Yksinhuoltaja ja alle 25-vuotias lapsi (lapset)

 

 

22

Pariskunta ilman alle 25-vuotiasta lasta (lapsia)

 

 

23

Pariskunta ja alle 25-vuotias lapsi (lapset)

 

 

24

Pariskunta tai yksinhuoltaja ja alle 25-vuotias lapsi (lapset) ja muut kotitaloudessa asuvat henkilöt

 

 

30

Muu

 

 

-1

Ei vastausta

 

HHINCOME

 

KOTITALOUDEN NETTOEKVIVALENTTIKUUKAUSITULOT

Kaikki

 

1

Ensimmäisen kvintiilin alapuolella

 

 

2

Ensimmäisen ja toisen kvintiilin välissä

 

 

3

Toisen ja kolmannen kvintiilin välissä

 

 

4

Kolmannen ja neljännen kvintiilin välissä

 

 

5

Neljännen kvintiilin yläpuolella

 

 

-1

Ei vastausta

 

SEX

 

SUKUPUOLI

Kaikki

 

1

Mies

 

 

2

Nainen

 

 

 

SYNTYMÄVUOSI JA -KUUKAUSI

 

BIRTHYEAR

4-numeroinen

Syntymävuosi 4-numeroisena

Kaikki

BIRTHMONTH

1–12

Syntymäkuukausi 2-numeroisena

Kaikki

CITIZEN

 

KANSALAISUUS

Kaikki

 

0

Asuinmaan kansalaisuus

 

 

2-numeroinen

ISO-maakoodien perusteella

 

 

-1

Ei vastausta

 

BIRTHPLACE

 

SYNTYMÄMAA

Kaikki

 

0

Syntynyt tutkimuksen suoritusmaassa

 

 

2-numeroinen

ISO-maakoodien perusteella

 

 

-1

Ei vastausta

 

RESTIME

 

ASUMISVUODET TUTKIMUKSEN SUORITUSMAASSA

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Asunut tutkimuksen suoritusmaassa enintään 1 vuoden

 

 

2–10

Vuosien lukumäärä sellaisen henkilön osalta, joka on asunut kyseisessä maassa 2–10 vuotta

 

 

11

Asunut tutkimuksen suoritusmaassa yli 10 vuotta

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

TOSIASIALLINEN SIVIILISÄÄTY (myös avoliitto)

Kaikki

 

1

Henkilö, joka on avio- tai avoliitossa

 

 

2

Henkilö, joka ei ole avio- tai avoliitossa

 

 

-1

Ei vastausta

 

HATLEVEL

 

SUORITETTU KOULUTUSTASO (korkein hyväksytysti suoritettu koulutustaso ISCED 2011 -luokituksen mukaisesti, koodauksen perusteena Eurostatille toimitettavat ISCED-kartoitukset)

Kaikki

 

000

Ei muodollista koulutusta tai koulutusaste alempi kuin ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (mukaan luettuina ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on alle 2 vuotta)

 

 

302

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, peräkkäiset (eli johtavat ainoastaan seuraavaan ISCED 3 -ohjelmaan)

 

 

303

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, päättötaso tai ainoastaan ISCED 4 -ohjelmaan johtavat

 

 

304

ISCED 3, johtaa ISCED 5, 6 tai 7:ään

 

 

300

ISCED 3 -ohjelma, jonka kesto on vähintään 2 vuotta, ilman mahdollisuutta tehdä erottelua sen mukaan, mille muille ISCED-tasoille ohjelma johtaa

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Ei vastausta

 

HATFIELD

 

KORKEIMMAN HYVÄKSYTYSTI SUORITETUN KOULUTUSASTEEN ALA

HATLEVEL = 300–800

 

0000–9998

Koulutusaloja koskevan luokituksen taso 1

 

 

tai

vapaaehtoinen

koulutusaloja koskevan luokituksen alaluokat

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (HATLEVEL ≠ 300–800)

 

HATYEAR

 

KORKEIMMAN HYVÄKSYTYSTI SUORITETUN KOULUTUSASTEEN SUORITUSVUOSI

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4-numeroinen

Nelinumeroisena vuosi, jolloin korkein koulutusaste on suoritettu hyväksytysti

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

KORKEIMMAN HYVÄKSYTYSTI SUORITETUN KOULUTUSASTEEN SUUNTAUTUMISALA

HATLEVEL = 300–400 ja (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Yleissivistävä koulutus

 

 

2

Ammatillinen koulutus

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (HATLEVEL ≠ 300–400 tai (REFYEAR — HATYEAR) > 20

 

DROPEDUC

 

MUODOLLINEN KOULUTUS KESKEYTETTY (korkein aste mikäli useita koulutusohjelmia keskeytetty)

HATLEVEL ≠ 000, -1 ja (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (HATLEVEL = 000, -1 tai (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

KESKEYTETYN MUODOLLISEN KOULUTUKSEN ASTE

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (mukaan luettuina ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on alle 2 vuotta)

 

 

302

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, peräkkäiset (eli johtavat ainoastaan seuraavaan ISCED 3 -ohjelmaan)

 

 

303

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, päättötaso tai ainoastaan ISCED 4 -ohjelmaan johtavat

 

 

304

ISCED 3, johtaa ISCED 5, 6 tai 7:ään

 

 

300

ISCED 3 -ohjelma, jonka kesto on vähintään 2 vuotta, ilman mahdollisuutta tehdä erottelua sen mukaan, mille muille ISCED-tasoille ohjelma johtaa

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

KESKEYTETYN MUODOLLISEN KOULUTUKSEN SUUNTAUTUMISALA

DROPEDUCLEVEL = 300–400 ja (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Yleissivistävä koulutus

 

 

2

Ammatillinen koulutus

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (DROPEDUCLEVEL ≠ 300–400 tai (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

NYKYINEN PÄÄASIALLINEN TYÖMARKKINA-ASEMA

Kaikki

 

 

Haastatteluajankohtana työssä tai ammatissa olevat, ml. palkaton työ perheyrityksessä tai maatilalla, oppisopimuksella olevat sekä palkalliset harjoittelijat jne.

 

 

11

Kokoaikatyössä

 

 

12

Osa-aikatyössä

 

 

20

Työtön

 

 

31

Oppilas, opiskelija, jatkokoulutuksessa, palkattomassa työharjoittelussa

 

 

32

Eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä tai luopunut yritystoiminnasta

 

 

33

Pysyvästi työkyvytön

 

 

34

Asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa oleva

 

 

35

Tekee kotitöitä

 

 

36

Muu työmarkkinoiden ulkopuolella oleva

 

 

-1

Ei vastausta

 

EMP12M

 

TYÖLLISYYS VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

MAINSTAT = 20–36

 

 

Viimeisten 12 kuukauden aikana työssä tai ammatissa olleet, ml. palkaton työ perheyrityksessä tai maatilalla, oppisopimuksella olleet sekä palkalliset harjoittelijat jne.

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

AMMATTIASEMA

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla on yksi tai useita työntekijöitä

 

 

12

Itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole työntekijöitä

 

 

21

Työntekijä, jolla on vakituinen työsuhde tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

 

 

22

Työntekijä, jolla on tilapäinen työsuhde tai määräaikainen työsopimus

 

 

30

Perheyrityksessä työskentelevä

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

AMMATTI

MAINSTAT = 11, 12

 

2-numeroinen

ISCO-08:n 2-numerotason mukainen koodi

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

PAIKALLISEN YKSIKÖN TOIMIALA

MAINSTAT = 11, 12

 

2-numeroinen

NACE Rev 2:n 2-numerotason mukainen koodi

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

PAIKALLISESSA YKSIKÖSSÄ TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1–9 henkilöä

 

 

2

10–19 henkilöä

 

 

3

20–49 henkilöä

 

 

4

50–249 henkilöä

 

 

5

250 henkilöä tai enemmän

 

 

7

Ei tarkkaa tietoa, mutta 10 henkilöä tai enemmän

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

NYKYISEN PÄÄTYÖN ALOITUSVUOSI

MAINSTAT = 11, 12

 

4-numeroinen

Vuosi 4-numeroisena

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

VANHEMPIEN (HUOLTAJAN) KORKEIN HYVÄKSYTYSTI SUORITETTU KOULUTUSASTE

 

HATFATHER

 

ISÄ (MIESPUOLINEN HUOLTAJA)

Kaikki

 

1

Keskiastetta alempi

 

 

2

Keskiasteen koulutus

 

 

3

Korkea-asteen koulutus

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (isä tuntematon)

 

HATMOTHER

 

ÄITI (NAISPUOLINEN HUOLTAJA)

Kaikki

 

1

Keskiastetta alempi

 

 

2

Keskiasteen koulutus

 

 

3

Korkea-asteen koulutus

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (äiti tuntematon)

 

 

 

VANHEMPIEN SYNTYMÄMAA

 

BIRTHFATHER

 

ISÄN SYNTYMÄMAA

Kaikki

 

0

Syntynyt tutkimuksen suoritusmaassa

 

 

2-numeroinen

ISO-maakoodien perusteella

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (isä tuntematon)

 

BIRTHMOTHER

 

ÄIDIN SYNTYMÄMAA

Kaikki

 

0

Syntynyt tutkimuksen suoritusmaassa

 

 

2-numeroinen

ISO-maakoodien perusteella

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (äiti tuntematon)

 

2.   Opiskelumahdollisuuksia koskevan tiedon ja ohjauksen saatavuus

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

SEEKINFO

 

HAKENUT OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA KOSKEVAA TIETOA VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA (virallinen ja epävirallinen koulutus)

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

GUIDEINST

 

SAANUT LAITOKSILTA/ORGANISAATIOILTA OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA KOSKEVAA TIETOA TAI NEUVONTAA/APUA VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Kaikki

 

-1

Ei vastausta

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

GUIDEINST_1

 

Kyllä, olen saanut laitoksilta/organisaatioilta koulutusmahdollisuuksia koskevaa tietoa tai neuvontaa/apua maksutta.

 

GUIDEINST_2

 

Kyllä, olen saanut laitoksilta/organisaatioilta koulutusmahdollisuuksia koskevaa tietoa tai neuvontaa/apua maksua vastaan.

 

GUIDEINST_3

 

Ei, en ole saanut laitoksilta/organisaatioilta koulutusmahdollisuuksia koskevaa tietoa tai neuvontaa/apua.

 

 

 

Jokainen GUIDEINST_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -1 jos ei vastausta

 

GUIDESOURCE

 

VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA SAADUN OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA KOSKEVAN MAKSUTTOMAN TIEDON TAI NEUVONNAN/AVUN LÄHDE

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

GUIDESOURCE_1

 

Oppilaitokset (koulu, opisto, korkeakoulu, ammatillinen koulutuskeskus, aikuisoppilaitos, validointikeskus)

 

GUIDESOURCE_2

 

Työvoimapalvelut

 

GUIDESOURCE_3

 

Työnantaja tai työnantajajärjestö

 

GUIDESOURCE_4

 

Ammattiliitto tai työpaikkaneuvosto

 

GUIDESOURCE_5

 

Muut laitokset/organisaatiot, jotka antavat maksutonta koulutusmahdollisuuksia koskevaa tietoa tai neuvontaa/apua (muut kuin edellä mainitut)

 

 

 

Jokainen GUIDESOURCE_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jos ei vastausta

 

GUIDETYPE

 

VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA SAADUN OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA KOSKEVAN MAKSUTTOMAN TIEDON TAI NEUVONNAN/AVUN TYYPPI

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

GUIDETYPE_1

 

Opiskelumahdollisuuksia koskevaa tietoa tai neuvontaa/apua

 

GUIDETYPE_2

 

Taitojen ja pätevyyden arviointi testien, kartoitusten ja haastattelujen avulla

 

GUIDETYPE_3

 

Tietoa tai neuvontaa/apua, joka koskee taitojen, pätevyyden tai aiemmin hankitun osaamisen validointia/tunnustamista

 

GUIDETYPE_4

 

Muuntyyppistä tietoa tai neuvontaa/apua

 

 

 

Jokainen GUIDETYPE_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jos ei vastausta

 

GUIDEMODE

 

VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA SAADUN OPISKELUMAHDOLLISUUKSIA KOSKEVAN MAKSUTTOMAN TIEDON TAI NEUVONNAN/AVUN TOIMITUSTAPA

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

GUIDEMODE_1

 

Henkilökohtaisesti kasvokkain

 

GUIDEMODE_2

 

Henkilökohtaisesti internetin, puhelimen, sähköpostin tai muun viestintävälineen välityksellä

 

GUIDEMODE_3

 

Vuorovaikutteisesti tietoa, neuvontaa tai apua tarjoavan tietoteknisen sovelluksen välityksellä (ml. verkossa olevat itsearviointivälineet)

 

GUIDEMODE_4

 

Ei vuorovaikutusta, ainoastaan asiaa koskevassa materiaalissa (kirjat, julisteet, verkkosivustot, esitteet, TV-ohjelmat jne.) annettu tieto

 

 

 

Jokainen GUIDEMODE_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 jos ei vastausta

 

3.   Osallistuminen viralliseen koulutukseen

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

FED

 

OSALLISTUMINEN VIRALLISEEN KOULUTUKSEEN VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

FEDNUM

 

SELLAISTEN VIRALLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVIEN KOULUTUSJAKSOJEN MÄÄRÄ, JOIHIN OSALLISTUNUT VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Kaikki

 

0

Ei yhtään (FED = 2)

 

 

1–99

Koulutusjaksojen lukumäärä

 

FEDLEVEL

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON KOULUTUSASTE

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (mukaan luettuina ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on alle 2 vuotta)

 

 

302

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, peräkkäiset (eli johtavat ainoastaan seuraavaan ISCED 3 -ohjelmaan)

 

 

303

ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on vähintään 2 vuotta, päättötaso tai ainoastaan ISCED 4 -ohjelmaan johtavat

 

 

304

ISCED 3, johtaa ISCED 5, 6 tai 7:ään

 

 

300

ISCED 3 -ohjelma, jonka kesto on vähintään 2 vuotta, ilman mahdollisuutta tehdä erottelua sen mukaan, mille muille ISCED-tasoille ohjelma johtaa

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON ALA

FEDNUM ≥ 1 ja FEDLEVEL = 300–800

 

0000–9998

Koulutusaloja koskevan luokituksen taso 1

 

 

tai

vapaaehtoinen

tai koulutusaloja koskevan luokituksen alaluokat

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0 tai FEDLEVEL ≠ 300–800)

 

FEDVOC

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON SUUNTAUTUMISALA

FEDLEVEL= 300–400

 

1

Yleissivistävä koulutus

 

 

2

Ammatillinen koulutus

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDLEVEL ≠ 300–400)

 

FEDSTARTYEAR

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON ALOITUSVUOSI

FEDNUM ≥ 1

 

4-numeroinen

Viimeisimmän virallisen koulutusjakson aloitusvuosi

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON ALOITUSKUUKAUSI

FEDNUM ≥ 1

 

1–12

Viimeisimmän virallisen koulutusjakson aloituskuukausi

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSTAPAHTUMAN SUORITTAMINEN

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ei suoritettu, keskeytetty.

 

 

2

Ei suoritettu, jatkuu edelleen.

 

 

3

Kyllä, suoritettu loppuun.

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

VIIMEISIN ETÄOPISKELUNA JÄRJESTETTY VIRALLINEN KOULUTUSJAKSO

FEDNUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

VERKKO-OPISKELUNA JÄRJESTETTY ETÄOPISKELU

FEDDIST = 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

VERKKO-OPISKELURESURSSIEN KÄYTTÖ VIIMEISIMMÄSSÄ VIRALLISESSA KOULUTUSJAKSOSSA

FEDNUM ≥ 1

 

1

Hyvin usein

 

 

2

Usein

 

 

3

Joskus

 

 

4

Ei koskaan

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

VUOROVAIKUTUS MUIDEN IHMISTEN (ESIM. OPETTAJIEN, OPPIJOIDEN) KANSSA OPPIMISSIVUSTOJEN/-PORTAALIEN KAUTTA VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON YHTEYDESSÄ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

VIIMEISIMPÄÄN VIRALLISEEN KOULUTUSJAKSOON OSALLISTUMISEN SYYT

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

FEDREASON_01a

 

Parantaa suoriutumista nykyisessä työssä

 

FEDREASON_01b

 

Parantaa uranäkymiä

 

FEDREASON_02

 

Parantaa mahdollisuuksia säilyttää työpaikka

 

FEDREASON_03

 

Parantaa työnsaantimahdollisuuksia tai työn ja/tai ammatin vaihtomahdollisuuksia

 

FEDREASON_04

 

Aloittaa oma liiketoiminta

 

FEDREASON_05

 

Koulutukseen velvoitettiin osallistumaan

 

FEDREASON_06

 

Hankkia jokapäiväistä elämää hyödyttäviä tietoja ja/tai taitoja

 

FEDREASON_07

 

Parantaa kiinnostuksen kohteena olevaa aihetta koskevia tietoja ja/tai taitoja

 

FEDREASON_08

 

Hankkia todistus

 

FEDREASON_09

 

Tavata uusia ihmisiä ja/tai huvin vuoksi

 

 

 

Jokainen FEDREASON_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (FEDNUM = 0), -1 jos ei vastausta

 

FEDWORKTIME

 

VIIMEISIN VIRALLINEN KOULUTUSJAKSO PALKALLISENA TYÖAIKANA (ML. PALKALLINEN LOMA TAI YLITYÖVAPAA)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Vain palkallisella työajalla

 

 

2

Enimmäkseen palkallisella työajalla

 

 

3

Enimmäkseen palkallisen työajan ulkopuolella

 

 

4

Vain palkallisen työajan ulkopuolella

 

 

5

Ei työssä kyseisenä ajankohtana

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSJAKSON OPETUSTUNTIEN KOKONAISMÄÄRÄ

FEDNUM ≥ 1

 

1–9999

Opetustuntien lukumäärä

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSTAPAHTUMAN OPETUS-, REKISTERÖINTI- TAI TESTIMAKSUJEN, KIRJAKULUJEN TAI TEKNISISTÄ OPISKELUVÄLINEISTÄ AIHEUTUNEIDEN KULUJEN MAKSAMINEN

FEDNUM ≥ 1

 

1

Opiskelija maksanut kokonaan itse

 

 

2

Osallistuja itse maksanut osittain ja joku muu maksanut osittain

 

 

3

Joku muu maksanut kokonaan

 

 

4

Maksuton koulutus

 

 

5

Ei tiedä

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

VIIMEISIMMÄN VIRALLISEN KOULUTUSTAPAHTUMAN OPETUS-, REKISTERÖINTI- TAI TESTIMAKSUT, KIRJAKULUT TAI TEKNISISTÄ OPISKELUVÄLINEISTÄ AIHEUTUNEET KULUT MAKSOI KOKONAAN TAI OSITTAIN

FEDNUM ≥ 1 ja FEDPAID = 2 tai 3

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0 tai (FEDPAID ≠ 2 ja FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

FEDPAIDBY_1

 

Työnantaja tai mahdollinen työnantaja

 

FEDPAIDBY_2

 

Julkiset työvoimapalvelut

 

FEDPAIDBY_3

 

Muut julkiset laitokset

 

FEDPAIDBY_4

 

Kotitalouden jäsen tai sukulainen

 

 

 

Jokainen FEDPAIDBY_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (FEDNUM = 0 tai (FEDPAID ≠ 2 ja FEDPAID ≠ 3)), -1 jos ei vastausta

 

FEDUSEA

 

VIIMEISIMMÄSTÄ VIRALLISESTA KOULUTUSJAKSOSTA SAATUJEN TIETOJEN JA TAITOJEN NYKYINEN KÄYTTÖ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Paljon

 

 

2

Jonkin verran

 

 

3

Hyvin vähän

 

 

4

Ei lainkaan

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

VIIMEISIMMÄSTÄ VIRALLISESTA KOULUTUSJAKSOSTA SAATUJEN TIETOJEN JA TAITOJEN ENNAKOITU KÄYTTÖ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Paljon

 

 

2

Jonkin verran

 

 

3

Hyvin vähän

 

 

4

Ei lainkaan

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

VIIMEISIMMÄSTÄ VIRALLISESTA KOULUTUSJAKSOSTA HANKITUISTA UUSISTA TIEDOISTA JA/TAI TAIDOISTA SAADUT TULOKSET

FEDNUM ≥ 1

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (FEDNUM = 0)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

FEDOUTCOME_1

 

(Uuden) työpaikan saaminen

 

FEDOUTCOME_3

 

Palkankorotus

 

FEDOUTCOME_2

 

Ylennys

 

FEDOUTCOME_4

 

Uudet tehtävät

 

FEDOUTCOME_5

 

Suorituskyvyn parantuminen työssä

 

FEDOUTCOME_6

 

Henkilökohtainen hyöty (uusien ihmisten tapaaminen, yleistaitojen päivittäminen jne.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Ei tulosta vielä

 

 

 

Jokainen FEDOUTCOME_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (FEDNUM = 0), -1 jos ei vastausta

 

4.   Osallistuminen epäviralliseen koulutukseen

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

(NFE)

 

OSALLISTUMINEN VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA JOHONKIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA JONKIN ALAN TIETOJEN TAI TAITOJEN PARANTAMISEKSI (ML. HARRASTUKSET)

Kaikki

NFECOURSE

 

a)

KURSSIT

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

NFEWORKSHOP

 

b)

TYÖPAJAT JA SEMINAARIT

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

NFEGUIDEDJT

 

c)

OHJATTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

NFELESSON

 

d)

YKSITYISTUNNIT

Kaikki

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

NFENUM

 

EPÄVIRALLISTEN KOULUTUSJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Kaikki

 

0

Ei yhtään (NFECOURSE = 2 ja NFEWORKSHOP = 2 ja NFEGUIDEDJT = 2 ja NFELESSON = 2)

 

 

1–99

Koulutusjaksojen lukumäärä

 

 

 

KOULUTUSTAPAHTUMIEN YKSILÖINTI (ENINTÄÄN 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — Ensimmäisen koulutusjakson tiedot

 

NFEACT01_TYPE

 

KOULUTUSJAKSON TYYPPI

NFENUM ≥ 1

 

1

Kurssit

 

 

2

Työpajat ja seminaarit

 

 

3

Ohjattu työssäoppiminen

 

 

4

Yksityistunnit

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

KOULUTUSJAKSON TARKOITUS

NFENUM ≥ 1

 

1

Lähinnä työhön liittyvä

 

 

2

Lähinnä henkilökohtaiset/muut kuin työhön liittyvät syyt

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

OPPIMISJAKSO TAPAHTUI KOKONAAN TAI ENIMMÄKSEEN PALKALLISELLA TYÖAJALLA (ML. PALKALLINEN VAPAA JA YLITYÖVAPAA)

NFENUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei (ml. ei työssä kyseisenä ajankohtana)

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

TYÖNANTAJA MAKSOI OPPIMISJAKSON OSITTAIN TAI KOKONAAN

NFENUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei (ml. ei työssä kyseisenä ajankohtana)

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Toisen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT02_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

(NFEACT03)

 

03 — Kolmannen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT03_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

(NFEACT04)

 

04 — Neljännen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT04_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

(NFEACT05)

 

05 — Viidennen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT05_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

(NFEACT06)

 

06 — Kuudennen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT06_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

(NFEACT07)

 

07 — Seitsemännen koulutusjakson tiedot

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT07_PURP

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Koodattu (NFEACT01):na

 

NFERAND1

 

ENSIMMÄISEN SATUNNAISESTI VALITUN KOULUTUSJAKSON KOODI

NFENUM ≥ 1

 

01–07

Ensimmäisen satunnaisesti valitun koulutusjakson tunnistekoodi (koulutusjakson koodi kuten muuttujissa NFEACTxx)

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Kuten raportoitu muuttujissa NFEACT01_TYPE — NFEACT07_TYPE ensimmäisen satunnaisesti valitun koulutusjakson osalta

 

NFEFIELD1

 

ENSIMMÄISEN KOULUTUSJAKSON ALA

NFERAND1 ≠ -2

 

0000–9998

Koulutusaloja koskevan luokituksen taso 1

 

 

tai

vapaaehtoinen

tai koulutusaloja koskevan luokituksen alaluokat

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

ENSIMMÄINEN KOULUTUSJAKSO JÄRJESTETTY ETÄOPISKELUNA

NFENUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

ENSIMMÄISEEN KOULUTUSJAKSOON LIITTYVÄ ETÄOPISKELU JÄRJESTETTY VERKKO-OPISKELUNA

NFEDIST1 = 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

VERKKO-OPISKELURESURSSIEN KÄYTTÖ ENSIMMÄISESSÄ KOULUTUSJAKSOSSA

NFENUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEOERB1

 

VUOROVAIKUTUS MUIDEN IHMISTEN (ESIM. OPETTAJIEN, OPPIJOIDEN) KANSSA OPPIMISSIVUSTOJEN/-PORTAALIEN KAUTTA ENSIMMÄISEN KOULUTUSJAKSON YHTEYDESSÄ

NFENUM ≥ 1

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

ENSIMMÄISEEN KOULUTUSJAKSOON OSALLISTUMISEN SYYT

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

NFEREASON1_01a

 

Parantaa suoriutumista nykyisessä työssä

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_01b

 

Parantaa uranäkymiä

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_02

 

Parantaa mahdollisuuksia säilyttää työpaikka

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_03

 

Parantaa työnsaantimahdollisuuksia tai työn ja/tai ammatin vaihtomahdollisuuksia

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_04

 

Aloittaa oma liiketoiminta

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_13

 

Työssä tapahtuvien organisaatioon liittyvien ja/tai teknisten muutosten vuoksi

Työhön liittyvä toiminta

NFEREASON1_11

 

Työnantajan tai lainsäädännön vaatimusten vuoksi

 

NFEREASON1_06

 

Hankkia jokapäiväistä elämää hyödyttäviä tietoja ja/tai taitoja

 

NFEREASON1_07

 

Parantaa kiinnostuksen kohteena olevaa aihetta koskevia tietoja ja/tai taitoja

 

NFEREASON1_08

 

Hankkia todistus

 

NFEREASON1_09

 

Tavata uusia ihmisiä ja/tai huvin vuoksi

 

NFEREASON1_10

 

Terveyteen liittyvien syiden vuoksi

 

NFEREASON1_12

 

Parantaa suoriutumista vapaaehtoistyössä

 

 

 

Jokainen NFEREASON1_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (NFERAND1 = -2), -1 jos ei vastausta

 

NFENBHOURS1

 

ENSIMMÄISEN KOULUTUSJAKSON OPETUSTUNTIEN KOKONAISMÄÄRÄ

NFERAND1 ≠ -2

 

1–9999

Opetustuntien lukumäärä

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

ENSIMMÄISEN KOULUTUSJAKSON TARJOAJA

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Virallista koulutusta tarjoava oppilaitos

 

 

2

Epävirallista koulutusta tarjoava oppilaitos

 

 

3

Kaupallinen yritys, jonka pääasiallinen toimiala ei ole koulutus (esim. laitteistotoimittajat)

 

 

4

Työnantaja

 

 

5

Työnantajaorganisaatio, kauppakamari

 

 

6

Ammattiliitto

 

 

7

Voittoa tavoittelematon yhdistys, esim. kulttuuriyhdistys, poliittinen puolue

 

 

8

Yksityishenkilö (esim. yksityistunteja antava opiskelija)

 

 

9

Muu kuin kaupallinen yritys, jonka pääasiallinen toimiala ei ole koulutus (esim. kirjasto, museo, ministeriö)

 

 

10

Muu

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

ONKO ENSIMMÄISESTÄ KOULUTUSJAKSOSTA SAATU TODISTUS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Kyllä, sillä työnantaja, ammatillinen elin tai laki edellyttää todistusta

 

 

2

Kyllä, vaikka työnantaja, ammatillinen elin tai laki ei edellytä todistusta

 

 

3

Ei (osallistumistodistus)

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

OPETUS-, REKISTERÖINTI- TAI TESTIMAKSUJEN, KIRJAKULUJEN TAI TEKNISISTÄ OPISKELUVÄLINEISTÄ AIHEUTUNEIDEN KULUJEN MAKSAMINEN

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Opiskelija maksanut kokonaan itse

 

 

2

Osallistuja itse maksanut osittain ja joku muu maksanut osittain

 

 

3

Joku muu maksanut kokonaan

 

 

4

Maksuton koulutus

 

 

5

Ei tiedä

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

ENSIMMÄISEN KOULUTUSTAPAHTUMAN OPETUS-, REKISTERÖINTI- TAI TESTIMAKSUT, KIRJAKULUT TAI TEKNISISTÄ OPISKELUVÄLINEISTÄ AIHEUTUNEET KULUT MAKSOI KOKONAAN TAI OSITTAIN

NFERAND1 ≠ -2 ja NFEPAID1 = 2 tai 3

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2 tai (NFEPAID1 ≠ 2 tai 3))

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Työnantaja tai mahdollinen työnantaja

 

NFEPAIDBY1_2

 

Julkiset työvoimapalvelut

 

NFEPAIDBY1_3

 

Muut julkiset laitokset

 

NFEPAIDBY1_4

 

Kotitalouden jäsen tai sukulainen

 

 

 

Jokainen NFEPAIDBY1_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (NFERAND1 = -2 tai (NFEPAID1 ≠ 2 tai 3)), -1 jos ei vastausta

 

NFEPAIDVAL1

 

OSALLISTUJA, KOTITALOUDEN JÄSEN TAI SUKULAINEN MAKSOI ENSIMMÄISEN KOULUTUSJAKSON OPETUS-, REKISTERÖINTI- TAI TESTIMAKSUT, KIRJAKULUT TAI TEKNISISTÄ OPISKELUVÄLINEISTÄ AIHEUTUNEET KULUT SEURAAVASTI

NFEPAID1 = 1 tai NFEPAID1 = 2 tai (NFEPAID1 = 3) ja NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

euroa

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva [NFEPAID1 ≠ 1 ja NFEPAID1 ≠ 2 ja (NFEPAID1 = 3 ja NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

ENSIMMÄISESSÄ KOULUTUSJAKSOSSA HANKITTUJEN TIETOJEN JA TAITOJEN NYKYINEN KÄYTTÖ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Paljon

 

 

2

Jonkin verran

 

 

3

Hyvin vähän

 

 

4

Ei lainkaan

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

ENSIMMÄISESSÄ KOULUTUSJAKSOSSA HANKITTUJEN TIETOJEN JA TAITOJEN ENNAKOITU KÄYTTÖ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Paljon

 

 

2

Jonkin verran

 

 

3

Hyvin vähän

 

 

4

Ei lainkaan

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

ENSIMMÄISESSÄ KOULUTUSJAKSOSSA HANKITUISTA UUSISTA TIEDOISTA JA TAIDOISTA SAADUT TULOKSET

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

NFEOUTCOME1_1

 

(Uuden) työpaikan saaminen

 

NFEOUTCOME1_3

 

Palkankorotus

 

NFEOUTCOME1_2

 

Ylennys

 

NFEOUTCOME1_4

 

Uudet tehtävät

 

NFEOUTCOME1_5

 

Suorituskyvyn parantuminen työssä

 

NFEOUTCOME1_6

 

Henkilökohtainen hyöty (uusien ihmisten tapaaminen, yleistaitojen päivittäminen jne.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Ei tulosta vielä

 

 

 

Jokainen NFEOUTCOME1_x -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (NFERAND1 = -2), -1 jos ei vastausta

 

NFERAND2

 

TOISEN SATUNNAISESTI VALITUN KOULUTUSJAKSON KOODI

Muuttujat ja koodit samat kuin NFERAND1:ssä

 

5.   Viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen osallistumiseen liittyvät vaikeudet

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

DIFFICULTY

 

VIRALLISEEN TAI EPÄVIRALLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISTA (TAI OSALLISTUMISEN JATKAMISTA) KOSKEVAT VAIKEUDET VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Kaikki

 

1

Osallistui viralliseen tai epäviralliseen koulutukseen, mutta ei halunnut jatkaa osallistumista

 

 

2

Osallistui viralliseen tai epäviralliseen koulutukseen ja halusi jatkaa osallistumista

 

 

3

Ei osallistunut viralliseen tai epäviralliseen koulutukseen, eikä halunnut osallistua

 

 

4

Ei osallistunut viralliseen tai epäviralliseen koulutukseen, mutta halusi osallistua

 

 

-1

Ei vastausta

 

NEED

 

EI (JATKO)KOULUTUKSEN TARVETTA

DIFFICULTY= 1 tai 3

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (DIFFICULTY ≠ 1 tai 3)

 

DIFFTYPE

 

VAIKEUKSIEN TYYPPI

(DIFFICULTY= 2 tai 4) tai NEED = 2

 

0

Ei mikään jäljempänä luetelluista

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva [(DIFFICULTY ≠ 2 tai 4) ja NEED ≠ 2]

 

 

 

Luettelo (voidaan valita useampi vastaus):

 

DIFFTYPE_01

 

Vaikeus 01 — Edellytykset

 

DIFFTYPE_02

 

Vaikeus 02 — Kustannukset

 

DIFFTYPE_03

 

Vaikeus 03 — Työnantajan tuen puuttuminen tai julkisten palvelujen tuen puuttuminen

 

DIFFTYPE_04

 

Vaikeus 04 — Aikataulu

 

DIFFTYPE_05

 

Vaikeus 05 — Etäisyys

 

DIFFTYPE_06

 

Vaikeus 06 — Ei tietokoneen tai internetin käyttömahdollisuutta

 

DIFFTYPE_07

 

Vaikeus 07 — Perhevelvoitteet

 

DIFFTYPE_08a

 

Vaikeus 08a — Terveys

 

DIFFTYPE_08b

 

Vaikeus 08b — Ikä

 

DIFFTYPE_09

 

Vaikeus 09 — Muut henkilökohtaiset syyt

 

DIFFTYPE_10

 

Vaikeus 10 — Ei sopivaa koulutusta

 

DIFFTYPE_12

 

Vaikeus 12 — Aiemmat kielteiset oppimiskokemukset

 

 

 

Jokainen DIFFTYPE_xx -muuttuja koodataan: 1 jos valittu, 2 jos ei valittu, -2 jos ei soveltuva (DIFFICULTY ≠ 2 tai 4), -1 jos ei vastausta

 

DIFFMAIN

 

MERKITTÄVIN VAIKEUS

(DIFFICULTY = 2 tai 4) tai NEED = 2

 

3-numeroinen

Vaikeuden 01–12 koodi (vaikeuden koodi kuten muuttujassa DIFFTYPE)

 

 

-2

Ei soveltuva [(DIFFICULTY ≠ 2 tai 4) ja NEED ≠ 2]

 

 

-1

Ei vastausta

 

6.   Osallistuminen arkioppimiseen

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

(INF)

 

OSALLISTUMINEN SEURAAVIIN MUIHIN TOIMINTOIHIN VIIMEISTEN 12 KUUKAUDEN AIKANA (TARKOITUKSELLINEN OPPIMINEN TIETOJEN TAI TAITOJEN PARANTAMISEKSI TYÖPAIKALLA TAI VAPAA-AJALLA)

Kaikki

INFFAMILY

 

OPPIMINEN PERHEENJÄSENELTÄ, YSTÄVÄLTÄ TAI TYÖTOVERILTA

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

INFMATERIAL

 

OPPIMINEN PAINETUSTA MATERIAALISTA (KIRJOISTA, AMMATTILEHDISTÄ JNE.)

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

INFCOMPUTER

 

OPPIMINEN TIETOKONEEN AVULLA (VERKOSSA TAI ILMAN VERKKOA)

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

INFMEDIA

 

OPPIMINEN TELEVISIOSTA/RADIOSTA/VIDEOLTA

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

INFMUSEUM

 

OPPIMINEN OPASTETUILLA KIERROKSILLA MUSEOISSA, HISTORIALLISISSA KOHTEISSA, LUONNOSSA TAI TEOLLISUUSLAITOKSISSA

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

INFLIBRARIES

 

OPPIMINEN OPPIMISKESKUKSISSA (ML. KIRJASTOT)

 

 

1

Kyllä

 

 

2

Ei

 

7.   Kielet

Muuttujan nimi

Koodi

Kuvaus

Suodatin

LANGMOTHER

 

ÄIDINKIELI (ÄIDINKIELET)

Kaikki

 

 

ISO-maakoodien perusteella

 

 

2-numeroinen

1. kieli

 

 

2-numeroinen

2. kieli (00 jollei ole)

 

LANGUSED

 

MUUT KIELET KUIN ÄIDINKIELI (ÄIDINKIELET)

Kaikki

 

0–99

Muiden kielten lukumäärä

 

 

-1

Ei vastausta

 

LANGUSED_1

2-numeroinen

1 — Ensimmäisen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_2

2-numeroinen

2 — Toisen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_3

2-numeroinen

3 — Kolmannen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_4

2-numeroinen

4 — Neljännen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_5

2-numeroinen

5 — Viidennen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_6

2-numeroinen

6 — Kuudennen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

LANGUSED_7

2-numeroinen

7 — Seitsemännen kielen koodi tai 00 (ei ole)

 

 

 

Jokainen LANGUSED_x -muuttuja koodataan ISO-maakoodien perusteella.

 

LANGBEST1

 

ENSIMMÄINEN PARHAITEN OSATTU KIELI (MUU KUIN ÄIDINKIELI/ÄIDINKIELET)

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

ISO-maakoodien perusteella

 

 

2-numeroinen

Ensimmäinen kieli (2-numeroinen koodi)

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

ENSIMMÄISEN PARHAITEN OSATUN KIELEN (MUUN KUIN ÄIDINKIELEN/ÄIDINKIELTEN) TAITO

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Ymmärrän ja kykenen käyttämään vain muutamia sanoja ja lauseita.

 

 

1

Ymmärrän ja käytän tavallisimpia arki-ilmaisuja. Käytän kieltä puhuakseni tutuista asioista tutuissa tilanteissa.

 

 

2

Ymmärrän selkeästä kielenkäytöstä olennaisen ja osaan tuottaa yksinkertaista tekstiä. Osaan kuvailla kokemuksia ja tapahtumia ja viestintäni on melko sujuvaa.

 

 

3

Ymmärrän monen alan vaativaa tekstiä ja käytän kieltä sujuvasti. Osaan kieltä lähes täydellisesti.

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

TOISEKSI PARHAITEN OSATTU KIELI (MUU KUIN ÄIDINKIELI/ÄIDINKIELET)

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

ISO-maakoodien perusteella

 

 

2-numeroinen

Toinen kieli (2-numeroinen koodi)

 

 

-1

Ei vastausta

 

 

-2

Ei soveltuva (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

TOISEKSI PARHAITEN OSATUN KIELEN (MUUN KUIN ÄIDINKIELEN/ÄIDINKIELTEN) TAITO

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Koodataan kuten LANGLEVEL1

 


LIITE II

Otos- ja tarkkuusvaatimukset

1.

Toisen aikuiskoulutustutkimuksen tietojen on perustuttava kansallisesti edustaviin todennäköisyysotoksiin.

Painokertoimet olisi laskettava ottaen huomioon poimintatodennäköisyys sekä käytettävissä olevat ulkoiset tiedot, jotka liittyvät kohdeperusjoukon henkilöiden jakautumiseen seuraavien mukaan: sukupuoli, ikäryhmät (25–34; 35–54; 55–64), koulutus (keskiastetta alempi (ISCED 1 tai alempi, ISCED 2 ja ISCED 3 -ohjelmat, joiden kesto on alle 2 vuotta); keskiasteen koulutus (ISCED 3 tai 4); korkea-asteen koulutus (tasot 5–8)); työllisyys (työssä tai työtön); alue (NUTS II –taso), mikäli näitä ulkoisia tietoja pidetään riittävän luotettavina kansallisella tasolla.

2.

Asetuksen (EY) N:o 452/2008 liitteen mukaan toisessa aikuiskoulutustutkimuksessa vaaditun otoskoon tulee perustua tarkkuusvaatimuksiin, jotka eivät edellytä suurempaa kuin 5 000 henkilön kansallista tosiasiallista otosta, ja valinta suoritetaan yksinkertaisella satunnaisotannalla.

Indikaattoria koskeva 3 kohdassa mainittu absoluuttinen virhemarginaali ei saa ylittää 3 kohdassa vahvistettua kynnysarvoa, ellei tämä edellytä yli 5 000 henkilön kansallista tosiasiallista otoskokoa. Jälkimmäisessä tapauksessa vaadittu kansallinen tosiasiallinen otos on 5 000 henkilöä.

3.

Toinen aikuiskoulutustutkimus on suunniteltava siten, että absoluuttisen virhemarginaalin estimaatti on enintään 1,4 prosenttiyksikköä arvioidun epäviralliseen koulutukseen osallistumisasteen osalta koko 25–64-vuotiaiden kohdeperusjoukossa.

Samaa vaatimusta lievennetään 1,7 prosenttiyksikköön niiden maiden osalta, joissa 25–64-vuotiaiden määrä väestössä on 1 000 000–3 500 000.

Samaa vaatimusta lievennetään 2,0 prosenttiyksikköön niiden maiden osalta, joissa 25–64-vuotiaiden määrä väestössä on alle 1 000 000.

4.

Edellä 3 kohdassa mainittu absoluuttinen virhemarginaali on 95 prosentin luottamusvälin puolikas.

Tosiasiallisia kansallisia otoskokoja olisi mukautettava tutkimusasetelman ja ennakoidun yksikkökadon huomioon ottamiseksi, jotta suunnitteluvaiheessa voidaan määritellä todelliset otoskoot.

Nämä vaatimukset koskevat maassa asuvista 25–64-vuotiaista koostuvaa otosta. Jos kansalliset näytteet ovat laajempia, 25–64-vuotiaasta maassa asuvasta väestöstä tuotettujen estimaattien olisi täytettävä edellä vahvistetut tarkkuusvaatimukset.


LIITE III

Laatuvaatimukset ja vakiomuotoinen laatuselvitys

Toimitettavan vakiomuotoisen laatuselvityksen on oltava Euroopan tilastojärjestelmän laatuselvitysten vakiojäsentelyn mukainen. Asetuksen (EY) N:o 452/2008 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan on kiinnitettävä erityistä huomiota relevanssiin, tarkkuuteen, ajantasaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, saatavuuteen ja selkeyteen sekä vertailukelpoisuuteen ja yhtenäisyyteen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen 6 artiklassa määritelty vakiomuotoinen laatuselvitys. Tässä yhteydessä niiden on käytettävä komission (Eurostat) tarjoamia tiedostojen siirtomuotoja. Laatuselvitykseen on liitettävä jäljennös kansallisesta kyselylomakkeesta.

Vakiomuotoisia laatuvaatimuksia sovelletaan seuraavassa esitetyllä tavalla.

1.   RELEVANSSI

Kuvataan tutkimuksen toteutusta ja sitä, missä määrin tilastot vastaavat nykyisten ja mahdollisten käyttäjien tarpeita.

Käyttäjien kuvaus ja ryhmittely.

Kunkin käyttäjäryhmän erillistarpeet.

Sen arviointi, onko tarpeisiin vastattu ja missä määrin.

2.   TARKKUUS

2.1   Otantavirheet

Otanta-asetelman ja toteutuneen otoksen kuvaus.

Lopullisten painokertoimien kuvaus ja laskennan kuvaus, myös vastauskatoa kuvaava malli ja käytetyt lisämuuttujat.

Otoksen ositteiden mukaiset estimaattien variaatiokertoimet liitteessä II olevassa 3 kohdassa lueteltujen kohdeindikaattorien osalta.

Varianssin estimoinnissa käytetty ohjelmisto.

Kuvaus lisämuuttujista tai käytetyistä tiedoista.

Vastauskatoa koskevassa selvityksessä on kuvattava otoksessa ja tuloksissa olevat harhat.

2.2.   Muut kuin otantavirheet

2.2.1   Kattavuusvirheet

Otannassa käytetyn rekisterin ja sen kokonaislaadun kuvaus.

Rekisterin sisältämät tiedot ja sen päivitystiheys.

Otoskehikon sekä kohdeperusjoukon ja sen alaryhmien eroista johtuvat virheet (ylipeitto, alipeitto, luokitteluvirheet).

Kyseisten tietojen hankintamenetelmät.

Luokitteluvirheiden käsittelyä koskevat huomautukset.

2.2.2   Mittausvirheet

Arvioidaan tiedonkeruuvaiheessa ilmenneet virheet, joiden taustalla voivat olla esimerkiksi seuraavat syyt:

Kyselylomakkeen rakenne (ennakkotestauksen tai laboratoriomenetelmien tulokset; kyselystrategiat).

Raportoiva yksikkö/vastaaja (vastaajien reaktiot).

Tiedonkeruuvälineet ja hallinnollisten lähteiden käyttö (hallinnollisten ja tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden vastaavuus, esim. viitejakso, yksittäisten tietojen saatavuus).

Tiedonkeruumenetelmät.

2.2.3   Käsittelyvirheet

Tietojen editointiprosessin kuvaus:

Tietojen käsittelyjärjestelmä ja käytetyt työkalut.

Koodauksesta, editoinnista, painotuksesta, taulukoinnista jne. johtuvat virheet.

Makro-/mikrotason laatutarkastukset.

Korjausten ja epäonnistuneiden editointien jako seuraaviin: puuttuvat arvot, virheet ja epäloogisuudet.

2.2.4   Vastauskadon aiheuttamat virheet

Kuvaus toimenpiteistä, joilla vastaajiin on pyritty ottamaan yhteyttä uudelleen:

Yksikkö- ja eräkohtaiset vastausasteet.

Yksikkö- ja eräkohtaisen vastauskadon arviointi.

Imputointimenettelyjen täydellinen kuvaus, mukaan lukien selostus imputoinnissa ja/tai uudelleenpainotuksessa käytetyistä menetelmistä.

Menetelmien kommentointi ja vastauskatoa koskevan selvityksen tai vastauskadon vaikutuksia arvioivien muiden menetelmien tulokset.

3.   AJANTASAISUUS JA OIKEA-AIKAISUUS

Taulukko päivämääristä, joina hankkeen seuraavat vaiheet aloitettiin ja päätettiin: tiedonkeruu, muistutukset ja seuranta, tietojen tarkastus ja editointi, validointi ja imputaatio, vastauskatoa koskeva kysely (tarvittaessa), estimoinnit ja tietojen toimittaminen Eurostatille sekä kansallisten tulosten levittäminen.

4.   SAATAVUUS JA SELKEYS

Tietojen saatavuutta koskevat käyttöedellytykset.

Tulosten levittämissuunnitelma.

Toimitettuihin tilastoihin liittyvien menetelmäasiakirjojen jäljennökset.

5.   VERTAILUKELPOISUUS

Maiden on kommentoitava aiheellisissa tapauksissa seuraavia:

Poikkeamat Euroopan tasolla käytetystä kyselylomakkeesta ja määritelmistä.

Tutkimuksen mahdollinen liittyminen toiseen kansalliseen tutkimukseen.

Selvitys siitä, miltä osin tutkimus toteutettiin rekistereissä jo olevien tietojen perusteella.

Kuvaus siitä, miten tämän asetuksen vaatimukset on täytetty tietojen vertailukelpoisuuden arvioinnin kannalta.

6.   YHTENÄISYYS

Muihin tutkimuksiin tai lähteisiin perustuvien samaa ilmiötä tai erää kuvaavien tilastojen vertailu.

Kuvaus siitä, miten tämän asetuksen vaatimukset on täytetty tietojen maantieteellisen vertailukelpoisuuden arvioinnin kannalta.

7.   KUSTANNUKSET JA RASITE

Kansallisen tason rasitteen ja hyödyn tarkastelu esimerkiksi seuraavien tekijöiden perusteella:

Kyselylomakkeeseen vastaamiseen kulunut keskimääräinen aika.

Hankalat kysymykset tai moduulit tutkimuksessa.

Koulutusjaksojen luokitukseen ja määrittelyyn liittyvät ongelmat, muut luokitusongelmat.

Aikuisten elinikäiseen oppimiseen osallistumista koskevan tiedonkeruun kannalta hyödyllisimmät ja/tai hyödyttömimmät muuttujat.

Tietojen käyttäjien arvioitu tai todellinen tyytyväisyysaste kansallisella tasolla.

Vastaajien rasite.

Vastausrasitteen vähentämiseksi toteutetut toimet.


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/44


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1176/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella VIId

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

63/TQ43

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

SRX/07D.

Laji

Rauskut (Rajiformes)

Alue

Unionin vedet alueella VIId

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

3.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/46


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1177/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Irlannin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

62/TQ43

Jäsenvaltio

Irlanti

Kanta

SOL/07A.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIa

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

2.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/48


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

59/TQ43

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

POK/04-N.

Laji

Seiti (Pollachius virens)

Alue

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

6.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/50


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1179/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

60/TQ43

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/04-N.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

6.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/52


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1180/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Irlannin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

61/TQ43

Jäsenvaltio

Irlanti

Kanta

COD/07A.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

VIIa

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

2.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/54


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1181/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

64/TQ43

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

SRX/67AKXD

Laji

Rauskut (Rajiformes)

Alue

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

11.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/56


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1182/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

67/TQ43

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

SRX/67AKXD

Laji

Rauskut (Rajiformes)

Alue

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

16.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/58


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1183/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

68/TQ43

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

SOL/07A.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIa

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

21.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/60


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1184/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen kieltämisestä alueilla IIIa ja IV sekä unionin vesillä alueilla IIa, IIIb ja IIIc ja osa-alueilla 22–32

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

65/TQ43

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

POK/2A34.

Laji

Seiti (Pollachius virens)

Alue

IIIa ja IV; unionin vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja osa-alueilla 22–32

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.10.2014


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1185/2014,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1186/2014,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2014,

vilja-alalla 4 päivästä marraskuuta 2014 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodien 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 tuotteiden tuontitulli on sama kuin kyseisten tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten mainitussa artiklassa tarkoitetuille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 4 päivästä marraskuuta 2014 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 4 päivästä marraskuuta 2014 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 642/2010, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta (EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5).


LIITE I

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 4 päivästä marraskuuta 2014 alkaen sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/t)

1001 11 00

DURUMVEHNÄ, siemenvilja

0,00

1001 19 00

DURUMVEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

keskilaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

heikkolaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

RUIS, siemenvilja

4,49

1002 90 00

RUIS, muu kuin siemenvilja

4,49

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

4,49

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

4,49

1007 10 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

4,49

1007 90 00

DURRA, muu kuin siemenvilja

4,49


(1)  Tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(euroa/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

179,86

112,48

Palkkio Meksikonlahdella

25,89

Palkkio Suurilla järvillä

68,56

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

14,17 euroa/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

47,21 euroa/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

4.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

poikkeuksien myöntämisestä koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanoon Belgialle, Irlannille, Ranskalle, Maltalle ja Suomelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7865)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, maltan-, ranskan-, ruotsin- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2014/773/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Irlannin, Ranskan tasavallan, Maltan tasavallan ja Suomen tasavallan esittämät pyynnöt

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 452/2008 vahvistetaan yhteiset puitteet koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle. Sitä sovelletaan aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen tuottamiseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 452/2008 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioille myönnetään tarvittaessa rajoitettuja poikkeuksia objektiivisin perustein.

(3)

Belgian kuningaskunta, Irlanti, Ranskan tasavalta, Maltan tasavalta ja Suomen tasavalta pyysivät poikkeuksia, koska niiden on tehtävä huomattavia muutoksia kansallisiin tilastojärjestelmiinsä voidakseen täyttää kaikki asetuksen (EY) N:o 452/2008 vaatimukset.

(4)

Mainituille jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi myönnettävä tällaiset poikkeukset.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Irlannissa aikuisten elinikäiseen oppimiseen osallistumista ja osallistumatta jättämistä koskevan toisen kysely- tai haastattelututkimuksen, jäljempänä ’toinen aikuiskoulutustutkimus’, tiedonkeruu tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana. Erilaisiin elinikäiseen oppimiseen kuuluviin tapahtumiin osallistumista koskevia tietoja kerätään haastattelua edeltävältä 12 kuukauden viitejaksolta.

Ranskassa ja Suomessa toisen aikuiskoulutustutkimuksen tiedonkeruu tapahtuu 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2017 välisenä aikana. Erilaisiin elinikäiseen oppimiseen kuuluviin tapahtumiin osallistumista koskevia tietoja kerätään haastattelua edeltävältä 12 kuukauden viitejaksolta.

Belgian ja Maltan on toimitettava toista aikuiskoulutustutkimusta koskevat, mikrotason tietoja sisältävät puhtaat tiedostot komissiolle (Eurostat) yhdeksän kuukauden kuluessa kansallisen tiedonkeruujakson päättymisestä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Irlannille, Ranskan tasavallalle, Maltan tasavallalle ja Suomen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227.