ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 311

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
31. lokakuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

2

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1160/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteen II muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1161/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( 1 )

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1162/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41)

23

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/101/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta ( 1 )

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/749/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan komission nimittämisestä

36

 

*

Neuvoston päätös 2014/750/YUTP, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta

39

 

*

Neuvoston päätös 2014/751/YUTP, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Singaporen sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Hongkongin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Australian sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä ja propikonatsolia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman IPBC:tä sisältävän biosidituotteen lupaa koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman biosidituotteen luvan epäämisen hylkäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, päätöksen 2007/777/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trikiinejä koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinlääkärintodistusmallissa, jota käytetään tuotaessa unioniin kotieläiminä pidettävistä sioista saatuja tiettyjä lihavalmisteita (tiedoksiannettu numerolla (2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Komission päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesta Saksan toimenpiteestä, jolla poistetaan markkinoilta kuumansuojavaatteet Hitzeschutzanzug FW Typ 3 ja kielletään niiden markkinoille saattaminen (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7977)

80

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2014/761/EU

 

*

Komission suositus, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014, energian sisämarkkinoiden sääntöjen soveltamisesta EU:n jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimusvaltioiden kesken

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/1


Ilmoitus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Brysselissä 21. maaliskuuta 2014 ja 27. kesäkuuta 2014 allekirjoitettua Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen seuraavia osia sovelletaan väliaikaisesti sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta annettujen neuvoston päätösten (1), sellaisina kuin niistä jälkimmäinen on muutettuna (2), 4 artiklan nojalla 1. marraskuuta 2014 lähtien siltä osin kuin kyseiset osat kuuluvat unionin toimivaltaan:

 

I osasto;

 

II osaston 4, 5 ja 6 artikla;

 

III osasto: 14 ja 19 artikla;

 

V osasto: 1 luku (lukuun ottamatta 338 artiklan k alakohtaa sekä 339 ja 342 artiklaa), 6 luku (lukuun ottamatta 361 artiklaa, 362 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, 364 artiklaa ja 365 artiklan a ja c alakohtaa), 7 luku (lukuun ottamatta 368 artiklan 3 kohtaa ja 369 artiklan (3) a ja d alakohtaa), 12 luku, 17 luku (lukuun ottamatta 404 artiklan h alakohtaa), 18 luku (lukuun ottamatta 410 artiklan b alakohtaa ja 411 artiklaa), 20, 26 ja 28 luku sekä 353 ja 428 artikla;

 

VI osasto;

 

VII osasto (lukuun ottamatta 479 artiklan 1 kohtaa), siltä osin kuin kyseisen osaston määräykset rajoittuvat siihen, mikä on tarpeen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen varmistamiseksi;

 

liite XXVI, liite XXVII (lukuun ottamatta ydinvoimaan liittyviä kysymyksiä), liitteet XXVIII–XXXVI (lukuun ottamatta liitteessä XXXII olevaa 3 kohtaa);

 

liitteet XXXVIII–XLI, liitteet XLIII ja XLIV sekä pöytäkirja III.


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 1.

EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1.

(2)  EUVL L 289, 3.10.2014, s. 1.

(3)  Sopimuksen 369 artiklan c alakohdassa oleva viittaus ”[s]ellaisten rahoitusstrategioiden kehittämi[se]en, joissa painotetaan kunnossapitoa, kapasiteettiongelmia ja puuttuvia infrastruktuuriyhteyksiä” ei aiheuta rahoitusvelvoitteita jäsenvaltioille.


ASETUKSET

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/2


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1159/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006.

(2)

Neuvosto katsoo, että tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä ei ole enää perusteltua pitää asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan.

(3)

Lisäksi tiettyihin asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.


LIITE

I

Poistetaan seuraavat henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevasta luettelosta

A.   Henkilöt

Nro 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Nro 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Nro 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Nro 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Nro 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Nro 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Nro 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Nro 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Nro 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Nro 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Nro 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Nro 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Nro 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Nro 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Nro 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Nro 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Nro 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Nro 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Nro 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Nro 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Nro 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Nro 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Nro 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Nro 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Yhteisöt

Nro 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Nro 6

JLLC Neftekhimtrading;

Nro 21

JLLC Triplepharm;

Nro 22

LLC Triple-Veles;

Nro 23

Univest-M;

Nro 24

FLLC Unis Oil;

Nro 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

A.   Henkilöt

 

Nimet

Transkriptio valkovenäjästä

Transkriptio venäjästä

Nimi

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Perusteet

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Osoite: БФСО ”Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Vastasi toimiessaan aiemmin KGB:n varapäällikkönä henkilöstöstä ja sen tehtävien organisoinnista ja oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Siirrettiin reserviin toukokuussa 2012.

On myös B jakson 20 kohdassa tarkoitetun jalkapalloseuran Dinamo Minskin johtokunnan jäsen.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Osoite: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB:n apulaispäällikkö, huhtikuusta 2014 vastuussa ulkomailla toteutettavasta tiedustelutoiminnasta. Eversti, vastasi terrorismin torjuntaan tarkoitetusta KGB:n Alpha-yksiköstä. Osallistui henkilökohtaisesti oppositioaktivistien epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä sen jälkeen, kun vaalien jälkeinen mielenosoitus oli tukahdutettu Minskissä 19.12.2010. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Minskin Partizanskin piirioikeuden entinen varapresidentti ja tuomari. (18.6.2012 asti)

Toimi oikeudenkäynneissä entistä presidenttiehdokasta Andrei Sannikovia sekä kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Ilja Vasiljevitšia, Fjodor Mirzojanovia, Oleg Gnedtšikia ja Vladimir Jerjomenokia vastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Ošmiany, Hrodnan alue

Osoite: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Vitebskin alueen syyttäjä (2.8.2011 asti). Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen. Tähän kuuluu vastuu Sjarhei Kavalenkan ja Andrei Haidukovin vastaisten syytteiden nostamisesta.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Syntymäaika: 20.9.1954

Syntymäpaikka: Tšašnikin piiri, Vitebskin alue

Henkilötodistuksen numero: 3200954E045PB4

Osoite: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Hrodnan alueellisen tullikomitean päällikkö, KGB:n entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja (2005–2007), valtion tullikomitean entinen varapäällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista erityisesti vuosina 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Syntymäaika: 10.1964

Henkilötodistuksen numero: 3271064M000PB3

Osoite: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Entinen KGB:n apulaispäällikkö (vuodesta 2013), vastuussa ulkomailla toteutettavasta tiedustelutoiminnasta. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä apulaissisäasiainministerinä ja esitutkintapäällikkönä hän oli vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista joulukuun 2010 vaaleihin liittyvien tutkintamenettelyjen aikana. Liittyi reservijoukkoihin helmikuussa 2012. Tällä hetkellä reservijoukkojen kenraali.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Syntymäaika: 1968.

Osoite: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitebskin alueellisen poliisin päällikkö (kesäkuusta 2012), poliisikenraali (vuodesta 2013). Entinen Minskin poliisin apulaispäällikkö ja Minskin OMONin mellakkaoperaatioyksikön päällikkö. Hän komensi joukkoja, jotka tukahduttivat rauhanomaiset mielenosoitukset 19.12.2010, ja osallistui itse väkivaltaisuuksiin, minkä johdosta hän sai presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen helmikuussa 2011. Vuonna 2011 hän komensi niin ikään joukkoja, jotka tukahduttivat useita muita Minskin poliittisten aktivistien ja rauhanomaisten kansalaisten protesteja.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Aleksander Aleksandrovitš Kakunin

Aleksander Aleksandrovitš Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Vankisiirtola IK-2:n päällikkö Bobruiskissa.

Vastuussa poliittisten vankien A. Sannikaun ja A. Beljatskin epäinhimillisestä kohtelusta vankisiirtola IK-2:ssa Bobruiskissa. Vankisiirtolassa hänen valvonnassaan oppositioaktivisteja kidutettiin, heiltä evättiin mahdollisuus käyttää asianajajaa ja heitä pidettiin eristysvankeudessa. Kakunin painosti A. Beljatskia ja A. Sannikauta pakottaakseen heidät allekirjoittamaan armahdushakemuksen.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Syntymäaika: 3.1.1954

Syntymäpaikka: Akulintsi, Mohilevin alue

Henkilötodistuksen numero: 3030154A124PB9

Osoite: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Läheiset suhteet presidentti Lukašenkaan, jonka kanssa hän työskenteli tiiviisti 1980-luvulla ja pääasiassa 1990-luvulla. Kansallisen olympiakomitean varapuheenjohtaja (puheenjohtaja on Aleksandr Lukašenka), käsipalloliiton puheenjohtaja. Parlamentin alahuoneen entinen puhemies, presidentin nimittämä. Oli eräs tärkeimmistä toimijoista vuoden 2006 vilpillisissä presidentinvaaleissa.

Presidentin kanslia on antanut hänen käyttöönsä asunnon Drozdyn nomenklatuuran alueella Minskissä.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Horkin vankileirin entinen johtaja. Oli vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta, erityisesti 19.12.2010 vaalien yhteydessä vangitun kansalaisaktivistin Dmitri Daškevitšin vainosta ja kidutuksesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Osoite: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minskin kaupungin syyttäjä. Brestin alueen entinen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

Ylennetty vuoden 2011 helmikuussa.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Toimi vuoteen 2012 asti ylimmän syyttäjäviranomaisen sijaisena, jolloin vastasi ja osallistui suoraan kaikkiin ylimmän syyttäjäviranomaisen viraston suorittamiin tiedustelutoimiin, jotka kohdistuivat riippumattomiin ryhmiin ja oppositioyhteisöihin, mukaan lukien vuonna 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Osoite: Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Puh.: +375 17 280 83 40

Minskin Sovetskin piirioikeuden laamanni, Minskin kaupungin tuomioistuimen entinen tuomari, joka antoi luvan Ales Bjaljatskin muutoksenhaun hylkäämiseen. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Kenraali, Hrodnan alueen KGB:n päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Hrodnan alueella.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Kenraali, entinen GRU:n (puolustusministeriön sotilastiedustelu) päällikkö ja Valko-Venäjän asevoimien yleisesikunnan varapäällikkö (helmikuuhun 2013). Vastuussa tiedusteluviranomaisten kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Osoite: KGB:n koulutuskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kenraali, KGB:n koulutuskeskuksen päällikkö, entinen KGB:n päällikkö Minskin alueella ja Minskin kaupungissa.

KGB:n henkilöstön valmentamisesta ja koulutuksesta vastaavana hän oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Vastasi edellisissä tehtävissään samoista KGB:n tukahduttamistoimista Minskin kaupungissa ja Minskin alueella.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Osoite: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Nimitettiin vuoden 2010 presidentinvaalikampanjan aikana keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Tiedotusvälineissä tapahtuvaa vaalikampanjointia koskevien menettelyjen ja sääntöjen noudattamisen seuraamisesta vastaavan hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja (nimitetty uudelleen 21.1.2014). On näin ollen ollut hallinnon propagandan kannalta aktiivisessa roolissa vuosien 2010 ja 2012 vaalikampanjoiden aikana. Presidentti myönsi hänelle 26.10.2011 Franzisk Skorina -kunniamerkin. Kieltäytyi syyskuussa 2012 hyväksymästä riippumattomien tiedotusvälineiden edustajia hallintoneuvoston jäseniksi. Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden 'Sovetskaja Belarusin' päätoimittajan sijainen. Hallitusmyönteisen politiikan lähde, joka on vääristellyt tietoja ja esittänyt epäoikeudenmukaisia kommentteja oikeudenkäynneissä Valko-Venäjän demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, jotka tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa, erityisesti joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeen.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

KGB:n Homelin alueen entinen päällikkö ja entinen apulaispäällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Homelin alueella. Presidentti erotti hänet 2.4.2014 epäasianmukaisen toiminnan vuoksi.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Syntymäaika: 27.1.1944

Syntymäpaikka: Karbani, Minskin alue

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Oli aiemmassa tehtävässään valtion valvontakomitean puheenjohtajana (vuoteen 2010) keskeisiä Ales Bjaljatskin asian käsittelyyn osallistuneita henkilöitä. Ales Bjaljatski on yksi näkyvimmistä ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen ”Vjasnan” päällikkö ja Kansainvälisen ihmisoikeusliiton FIDH:n varapuheenjohtaja. A. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti henkilöitä, jotka kärsivät 19. joulukuuta 2010 pidettyihin vaaleihin liittyvistä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistetuista tukahduttamistoimista.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Vankileirin IK-9 apulaisjohtaja, Mazyrin alue

Vastuussa Dmitri Daškevitšin epäinhimillisestä kohtelusta, kuten kidutuksesta ja asianajajien käytön epäämisestä. Hänellä oli keskeinen asema rangaistussiirtolassa, jossa Daškevitšia säilytettiin ja jossa poliittisia vankeja, myös Daškevitšia, painostettiin psykologisesti muun muassa siten, että heidän ei annettu nukkua ja heitä pidettiin eristyksessä.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Syntymäaika: 23.3.1980

Osoite: Presidentin urheiluseura

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Liikemies, osallistunut aktiivisesti Lukasěnkan perheeseen liittyviin rahoitustoimiin.

Presidentin urheiluseuran puheenjohtaja.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Syntymäaika: 29.8.1949

Syntymäpaikka: Vetenevka, Slonimin piiri, Hrodnan alue

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Henkilötodistuksen numero: 3290849A002PB5

Valtion rajakomitean päällikkö, entinen turvallisuusneuvoston sihteeri.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Syntymäaika: 7.2.1956,

Syntymäpaikka: Smolensk (Venäjä)

Jätti toteuttamatta toimia tutkiakseen Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömiä katoamisia Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen sisäasiainministeri ja myös presidentin turvallisuuspalvelun entinen päällikkö. Vastasi sisäasiainministerinä rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta, kunnes siirtyi terveydellisistä syistä eläkkeelle 6.4.2009.

Presidentin kanslia on antanut hänen käyttöönsä asunnon Drozdyn nomenklatuuran alueella Minskissä.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Syntymäaika: 1966,

Syntymäpaikka: Vitebsk

Osoite: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ”Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Keskeinen henkilö Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömissä katoamisissa Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000; sisäasiainministeriön erityisjoukkojen (SOBR) entinen päällikkö.

Liikemies, ”Kunnian”, sisäasiainministeriön erikoisjoukkojen veteraanien yhdistyksen, päällikkö.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Henkilötodistuksen numero: 3130564A041PB9

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entinen ensimmäinen apulaissisäasianministeri (vuoteen 2012), joka oli vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

Reservijoukkojen eversti.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Syntymäaika: 20.4.1971

Syntymäpaikka: Rakov

Osoite: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta. Partizanskin piirioikeuden tuomari, toimi tuomarina Lihovidin asiassa. Tuomitsi 29.3.2011”Vapausliikkeen” (”The Movement for Freedom”) aktivistin Lihovidin kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Nimitetty Partizanskin piirioikeiden varapuheenjohtajaksi.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Syntymäaika: 1970.

Syntymäpaikka: Hrodna

Keskusvaalilautakunnan jäsen ja Hrodnan aluehallinnon asiakirjapyynnöistä vastaavan yksikön päällikkö. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja parlamenttivaaleissa syyskuussa 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Syntymäaika: 15.4.1939

Mohilev

Parlamentin ylähuoneen puhemies, presidentin kanslian entinen varapäällikkö, vastuualueena tiedotusvälineet ja ideologia (2006–2008). Oli kyseisessä asemassa valtion propagandan ja hallinnon ideologisen tuen tärkeimpiä lähteitä ja ääniä. Turvallisuusneuvoston jäsen vuoden 2014 maaliskuusta.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Syntymäaika: 4.5.1955

Syntymäpaikka: Minsk

Osoite: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamentin alahuoneen jäsen, kansallisen turvallisuuden komitean varapäällikkö. Entinen KGB:n taloudellista turvallisuutta käsittelevän osaston päällikkö.

Oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Hallitusta kannattavan ammattiyhdistyksen Hrodnan toimiston päällikkö. Entinen Hrodnan alueen aluevaalilautakunnan päällikkö vuoden 2010 presidentinvaaleissa ja maaliskuussa 2014 järjestetyissä paikallisvaaleissa. Oli Hrodnan alueella aluevaalilautakunnan puheenjohtajana vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja vaalivilpistä maaliskuussa 2014 järjestetyissä paikallisvaaleissa.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Turvallisuusneuvoston jäsen, tutkintakomitean päällikkö, entinen tutkintakomitean apulaispäällikkö ja entinen Homelin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen ja Vitebskin aluehallinnon koulutusviraston päällikkö. Oli keskusvaalilautakunnan jäsenenä vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja parlamenttivaaleissa syyskuussa 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Syntymäaika: 4.3.1962

Henkilötodistuksen numero: 3040362B062PB7

Osoite: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minskin kaupungin terveysviraston johtaja ja Minskin päivystyssairaalan entinen ylilääkäri. Ei vastustanut presidenttiehdokas Nekljajevin sieppausta. Tämä oli tuotu hänen sairaalaansa tultuaan vakavasti pahoinpidellyksi 19.12.2010. Sillä, että Sirenka ei soittanut poliisille, hän tuli olleeksi yhteistyössä tuntemattomien sieppaajien kanssa. Tämän passiivisuuden ansiosta hänet ylennettiin.

Minskin kaupungin terveysviraston johtajana vastuussa ihmisoikeuksien polkemiseen käytettävien työterveyslaitosten valvonnasta.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Syntymäaika: 5.8.1946

Syntymäpaikka: Onory, Sahalinin alue

Osoite: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ”Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Järjesti Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömät katoamiset Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen matkailu- ja urheiluministeri, entinen sisäasiainministeri ja presidentin kanslian entinen varapäällikkö.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Sisäasiainministeriön turvallisuusosaston entinen päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuneista tukahduttamistoimista etenkin vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen. Sai helmikuussa 2011 tunnustuskirjan toiminnastaan ministeriön palveluksessa. Eläkkeellä helmikuusta 2013 lähtien. Valtio-omisteisen MZOR-holdingyhtiön turvallisuusosaston päällikkö. Yhtiö toimii Valko-Venäjän teollisuusministeriön alaisuudessa ja on näin ollen suoraan yhteydessä Lukašenkan hallintoon.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Everstiluutnantti, entinen KGB:n sotilaallisen vastatiedustelun operatiivinen toimija (Valko-Venäjän tutkintakomitean lehdistöpalvelun nykyinen päällikkö). Väärensi todisteita ja käytti uhkailua saadakseen oppositioaktivistit tunnustamaan tekoja KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen. Oli suoraan vastuussa julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta ja rangaistuksista; epäsi oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Vankisiirtola IK-2:n päällikkö Bobruiskissa

Vastuussa poliittisten vankien A. Sannikaun ja A. Beljatskin epäinhimillisestä ja julmasta kohtelusta rangaistussiirtola IK-2:ssa Bobruiskissa. Rangaistussiirtolassa hänen valvonnassaan oppositioaktivisteja kidutettiin, heiltä evättiin mahdollisuus käyttää asianajajaa ja heitä pidettiin eristysvankeudessa. Trutko painosti A. Beljatskia ja A. Sannikauta pakottaakseen heidät allekirjoittamaan armahdushakemuksen.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Oli KGB:n tiedusteluosaston entisenä päällikkönä osaltaan vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minskin kaupungin syyttäjä, Minskin Frunzenskin piirioikeuden entinen syyttäjä, käsitteli mielenosoittaja Vasili Parfenkovin tapausta helmikuussa 2011 ja A. Sannikauta vastaan nostettua syytettä heinäkuussa 2011. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Syntymäaika: 1964,

Žitomyrin alue, Ukraina (SNTL)

Puoliyksityisen Cosmos TV:n toimitusjohtaja vuoden 2013 kesäkuusta, nimitetty valtion edustajaksi Valko-Venäjän hallituksen toimesta. KGB:n entinen päällikkö (heinäkuusta 2008 marraskuuhun 2012).

Vastasi KGB:n muuttamisesta pääasialliseksi tukahduttamiselimeksi, jota käytetään kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota vastaan. Vastuussa 19.12.2010 järjestettyyn mielenosoitukseen osallistuneita koskevien väärien tietojen levittämisestä tiedotusvälineissä; väitteissä esitettiin, että mielenosoittajat olisivat tuoneet mukanaan materiaalia käytettäväksi aseina. Uhkasi henkilökohtaisesti aiemman presidenttiehdokkaan Andrei Sannikovin vaimon ja lapsen henkeä ja terveyttä. Hän on pääasiallinen alullepanija määräyksissä, joiden tarkoituksena on demokraattisen opposition laiton häirintä, poliittisten vastustajien kidutus ja vankien pahoinpitely.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Vastasi KGB:n sotilaallisen vastatiedusteluosaston entisenä päällikkönä (vuoteen 2012 saakka) KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. KGB:n henkilökunta osallistui hänen valvonnassaan poliittisten aktivistien kuulusteluihin 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen jälkeen.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Syntymäaika: 14.11.1954

Syntymäpaikka: Dnipropetrovsk

Henkilötodistuksen numero: 3141154A021PB0

Puolustusministeri joulukuusta 2009.

Hyväksyy turvallisuusneuvoston jäsenenä ministeritason päätökset tukahduttamistoimista, mukaan lukien päätöksen 19.12.2010 järjestettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta. Kehui joulukuun 2010 jälkeen ”tuhoavien voimien täydellistä tappiota” viitatessaan demokraattiseen oppositioon.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna))

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitsebskissä toimivan Pervomaiskin piirioikeuden tuomari. Määräsi 24.2.2012 Sjarhei Kavalenkalle, jota pidettiin poliittisena vankina vuosina 2012 ja 2013, kahden vuoden ja yhden kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen ehdonalaisen vapauden ehtojen rikkomisesta. Alena Zhuk oli suoraan vastuussa yksilölle kuuluvien ihmisoikeuksien loukkaamisesta, koska hän epäsi Sjarhei Kavalenkalta oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Sjarhei Kavalenkalle oli aiemmin määrätty ehdollinen rangaistus siitä syystä, että hän oli pitänyt Vitsebskissä esillä kiellettyä historiallista valkopunavalkoista lippua, joka on oppositioliikkeen symboli. Alena Zhukin sen johdosta määräämä rangaistus oli suhteettoman kova rikoksen laadun huomioon ottaen, eikä se ollut Valko-Venäjän rikoslain mukainen. Alena Zhukin toimet loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Syntymäaika: 7.7.1970

Henkilötodistuksen numero: 3070770A081PB7

Osoite: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Valtion uutistoimiston BELTAn pääjohtaja toukokuusta 2003.

Vastuussa valtion propagandan esittämisestä tiedotusvälineissä. Propagandalla on vääriä tietoja esittämällä tuettu ja perusteltu demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimia 19.12.2010.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minskin Zavodskoin alueen apulaissyyttäjä. Toimi oikeudenkäynneissä merkittäviä kansalaisyhteiskunnan edustajia Irina Halipia, Sergei Martselevia ja Pavel Severinetsia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

B.   Yhteisöt

 

Nimet

Transkriptio valkovenäjästä

Transkriptio venäjästä

Nimi

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Perusteet

1.

Beltechexport

 

Image

Valko-Venäjän tasavalta, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Puh: (+375 17) 263-63-83

Faksi: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport hyötyy hallinnosta, koska se on aseiden ja puolustustarvikkeiden tärkein viejä Valko-Venäjällä ja vienti edellyttää Valko-Venäjän viranomaisten myöntämää lupaa.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltekh Holding hyötyy hallinnosta erityisesti Beltekh Holdingiin kuuluvan Beltechexportin kautta. Beltechexport hyötyy hallinnosta, koska se on aseiden ja puolustustarvikkeiden tärkein viejä Valko-Venäjällä ja vienti edellyttää Valko-Venäjän viranomaisten myöntämää lupaa.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1160/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteen II muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (1) ja erityisesti sen 10 ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaa koskevat säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevassa C osassa luetellaan ne kolmannet maat ja alueet, jotka ovat raivotaudista vapaat, sekä ne kolmannet maat ja alueet, joiden osalta on todettu, että raivotaudin leviämisriski unioniin lemmikkieläinten muiden kuin kaupallisten kuljetusten seurauksena ei ole suurempi kuin jäsenvaltioiden välisiin vastaaviin kuljetuksiin liittyvä riski.

(3)

Luetteloon hyväksyttävän kolmannen maan on todistettava asemansa raivotaudin suhteen ja se, että se noudattaa tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät raivotautiepäilyksen ilmoittamiseen, valvontajärjestelmään, eläinlääkäritoimen rakenteeseen ja organisaatioon, raivotaudin torjumiseksi ja valvomiseksi toteutettujen kaikkien lainsäädäntötoimien täytäntöönpanoon ja raivotaudin vastaisten rokotteiden markkinoille saattamista koskeviin säännöksiin.

(4)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on toimittanut tietoja kyseisen valtion raivotautitilanteesta ja tietoja, jotka liittyvät asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädettyjen vaatimusten noudattamiseen. Tarkasteltujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia täyttää asetuksessa vaaditut asiaankuuluvat edellytykset ja se olisi sen vuoksi liitettävä asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevassa C osassa olevaan luetteloon.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 998/2003 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevaan C osaan Saint Luciaa ja Montserratia koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”MK … entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1161/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tieliikenteen valvontalaitteista annetun asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteessä I B vahvistetaan digitaalisten ajopiirtureiden rakennetta, testausta, asennusta ja tarkastusta koskevat tekniset vaatimukset.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 68/2009 (2) otettiin tilapäisenä ratkaisuna käyttöön muunnin 31 päivään joulukuuta 2013 asti, jotta ajopiirturit voidaan asentaa asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteen I B mukaisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin.

(3)

Asetus (ETY) N:o 3821/85 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 165/2014 (3) tieliikenteen valvontalaitteista, joiden osalta lainsäädäntömenettely saatiin päätökseen 15 päivänä tammikuuta 2014.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 johdanto-osan 5 kappaleessa säädetään, että komissio harkitsee M1- ja N1-luokan ajoneuvojen muuntimen voimassaoloajan jatkamista vuoteen 2015 ja harkitsee edelleen pitkäaikaista ratkaisua M1- ja N1-luokan ajoneuvoille ennen vuotta 2015.

(5)

Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Digitaalinen ajopiirturi: Etenemissuunnitelma tulevaisuudessa toteutettaville toimille” (4), joka oli liitteenä ehdotuksessa asetukseksi (EU) N:o 165/2014, kaavaillaan kahden vuoden mittaista ajanjaksoa liitteiden ja lisäysten laatimiseen ja hyväksymiseen asetuksen (EU) N:o 165/2014 hyväksymisen jälkeen.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 teknisissä eritelmissä olisi vahvistettava pysyvä ratkaisu muuntimen osalta. Sen vuoksi olisi luottamuksensuojan periaatteen mukaisesti jatkettava mahdollisuutta käyttää muuntimia M1- ja N1-luokan ajoneuvoissa vähintään siihen asti, kunnes kyseiset tekniset liitteet ja lisäykset hyväksytään.

(7)

Koska vaatimuksen 172 voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2013, muunninta koskevan ratkaisun jatkoajan olisi tultava voimaan taannehtivasti kyseisestä päivästä alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3821/85 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liite I B seuraavasti:

 

Korvataan osassa I Määritelmät olevan rr alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa oleva ilmaisu ”31 päivän joulukuuta 2013” ilmaisulla ”31 päivän joulukuuta 2015”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 68/2009, annettu 23 päivänä tammikuuta 2009, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen yhdeksännen kerran (EUVL L 21, 24.1.2009, s. 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  KOM(2011) 454 lopullinen.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1162/2014,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/23


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1163/2014,

annettu 22 päivä lokakuuta 2014,

valvontamaksuista

(EKP/2014/41)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 30 artiklan ja 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1024/2013 otetaan käyttöön yhteinen valvontamekanismi (YVM), joka koostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaan EKP on vastuussa YVM:n tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta kaikkien euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja EKP:n kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneissa euroalueeseen kuulumattomissa jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten, rahoitusalan holdingyhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden osalta. Säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä YVM:n puitteissa tehtävää yhteistyötä ja kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, säädetään Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2).

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 30 artiklan mukaan EKP perii vuosittaisen valvontamaksun osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta sekä sellaisilta sivuliikkeiltä, jotka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin. EKP:n perimien valvontamaksujen olisi katettava EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4–6 artiklassa annetuista tehtävistä koituvat menot, näitä kuitenkaan ylittämättä.

(4)

Vuosittaisen valvontamaksun olisi muodostuttava määrästä, jonka kaikki YVM:n puitteissa valvottavat, osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet luottolaitokset sekä osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamat sivuliikkeet maksavat vuosittain.

(5)

EKP:n ja kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävät YVM:ssä määräytyvät valvottavien yhteisöjen merkittävyyden perusteella.

(6)

EKP:llä on toimivalta valvoa suoraan osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita merkittäviä luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä, rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä sekä osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden merkittävien luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamia sivuliikkeitä.

(7)

EKP valvoo myös YVM:n toimintaa; YVM kattaa kaikki luottolaitokset siihen katsomatta, ovatko ne merkittäviä vai vähemmän merkittäviä. EKP:llä on kaikkien osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osalta yksinomainen toimivalta antaa liiketoiminnan aloittamista koskevia toimilupia, peruuttaa toimilupia sekä arvioida määräosuuksien hankintoja ja luovutuksia.

(8)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset vastaavat vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen suorasta valvonnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EKP:n valtuuksia päättää yksittäistapauksissa ottaa tällainen yhteisö suoraan valvontaansa, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että laadukkaita valvontakäytäntöjä sovelletaan johdonmukaisesti. Tämä valvontatehtävien jakautuminen YVM:ssä ja EKP:lle tästä koituvat menot otetaan huomioon kohdennettaessa valvontamaksuina perittävää määrää merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen luokille.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 2 kohdan mukaan EKP julkaisee asetuksilla ja päätöksillä sille kyseisellä asetuksella annettujen tehtävien täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset käytännön järjestelyt.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 3 kohdan mukaan maksun määrä perustuu objektiivisiin perusteisiin, jotka liittyvät asianomaisen luottolaitoksen merkitykseen ja riskiprofiiliin, sen riskipainotetut varat mukaan luettuna.

(11)

Maksun määrä lasketaan osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla. Tämä merkitsee sitä, että jos luottolaitos kuuluu osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneeseen ryhmittymään, lasketaan ja maksetaan yksi maksu ryhmittymän tasolla.

(12)

Vuosittaista valvontamaksua laskettaessa osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä ei oteta huomioon. Tässä yhteydessä ja valvottavan ryhmittymän valvontamaksutekijöiden määrittämiseksi ryhmittymän olisi toimitettava emoyrityksen määräysvallassa olevia tytäryrityksiä ja toimintoja osallistuvissa jäsenvaltioissa koskevat tiedot osittain konsolidoidusti. Tällaisten osittain konsolidoitujen tietojen laatiminen saattaa kuitenkin olla kallista; tästä syystä valvottavilla yhteisöillä tulisi olla oikeus valita maksu, jonka määrä on laskettu osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla mukaan lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet tytäryhtiöt, vaikka tämä saattaisi merkitä korkeampaa maksua.

(13)

Direktiivin 2013/36/EU 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut yhteisöt eivät kuulu EKP:lle asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (3) annettujen valvontatehtävien piiriin, ja siksi EKP ei peri niiltä maksuja.

(14)

Asetus on yleisesti sovellettava ja kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa. Näin ollen se on sopiva säädösmuoto, kun tarkoituksena on vahvistaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat järjestelyt.

(15)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti tämä asetus ei vaikuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä maksuja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siinä määrin kun valvontatehtäviä ei ole siirretty EKP:lle tai unionin lainsäädännön mukaisesti ja jollei asetuksen (EU) N:o 102472013, sen 6 ja 12 artikla mukaan luettuina, täytäntöönpanemiseksi tehdyistä järjestelyistä muuta johdu, niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat yhteistyöstä EKP:n kanssa ja EKP:n avustamisesta ja EKP:n ohjeiden noudattamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

järjestelyt, joiden mukaisesti lasketaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä;

b)

metodologia ja kriteerit, joiden mukaisesti lasketaan kultakin valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä perittävä vuosittainen valvontamaksu;

c)

menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen valvontamaksun.

2.   Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä sisältää kultakin merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä ja kultakin vähemmän merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä perityn vuosittaisen valvontamaksun, ja EKP laskee sen korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa.

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa käytetään asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) määritelmiä, ellei toisin säädetä, ja lisäksi tarkoitetaan

1.

’vuosittaisella valvontamaksulla’ kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavaa valvontamaksua, joka lasketaan 10 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti;

2.

’vuosikustannuksilla’ 5 artiklan säännösten mukaisesti määritettyä määrää, jonka EKP kattaa tietyn valvontamaksukauden vuosittaisilla valvontamaksuilla;

3.

’valvontamaksuvelvollisella’ 4 artiklan mukaisesti määritettyä valvontamaksuja maksavaa luottolaitosta tai valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, jolle valvontamaksuilmoitus on osoitettu;

4.

’valvontamaksutekijöillä’ 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjä valvottavaan yhteisöön tai ryhmittymään liittyviä tietoja, joita käytetään vuosittaista valvontamaksua laskettaessa;

5.

’valvontamaksuilmoituksella’ asianomaiselle valvontamaksuvelvolliselle tämän asetuksen mukaisesti osoitettua ilmoitusta, jossa yksilöidään kyseisen valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu;

6.

’valvontamaksuja maksavalla luottolaitoksella’ osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta luottolaitosta;

7.

’valvontamaksuja maksavalla sivuliikkeellä’ sivuliikettä, jonka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon;

8.

’valvontamaksukaudella’ kalenterivuotta;

9.

’ensimmäisellä valvontamaksukaudella’ ajanjaksoa siitä päivämäärästä, jona EKP ryhtyy hoitamaan sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuja tehtäviä, sen kalenterivuoden loppuun, jona EKP ryhtyy hoitamaan kyseisiä tehtäviä;

10.

’valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymällä’ i) valvottavaa ryhmittymää ja b) useaa valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, joita pidetään yhtenä sivuliikkeenä 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

11.

’jäsenvaltiolla’ unionin jäsenvaltiota;

12.

’kokonaisvaroilla’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa. Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän tapauksessa kokonaisvaroihin ei lasketa osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä;

13.

’kokonaisriskillä’ valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän ja valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymään kuulumattoman valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen osalta korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvassa jäsenvaltiossa määritettyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (4) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettua määrää.

3 artikla

Vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskeva yleisvelvoite

1.   EKP perii kunkin valvontamaksukauden osalta vuosittaisen valvontamaksun jokaiselta valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä.

2.   Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa valvontamaksuilmoituksessa. Valvontamaksuvelvollinen on valvontamaksuilmoituksen sekä EKP:n mahdollisesti lähettämien valvontamaksuja koskevien ilmoitusten tai tiedonantojen vastaanottaja. Valvontamaksuvelvollinen on velvollinen maksamaan vuosittaisen valvontamaksun.

3.   Jos samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa on kaksi tai useampia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi. Eri osallistuvissa jäsenvaltioissa olevia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä ei katsota yhdeksi sivuliikkeeksi.

4.   Valvontamaksuja maksavat sivuliikkeet katsotaan tätä asetusta sovellettaessa olevan erillisiä samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa olevista saman luottolaitoksen tytäryhtiöistä.

4 artikla

Valvontamaksuvelvollinen

1.   Vuosittaisen valvontamaksun osalta valvontamaksuvelvollinen on

a)

valvontamaksuja maksava luottolaitos, jos kyseessä on valvottavaan ryhmittymään kuulumaton valvontamaksuja maksava luottolaitos;

b)

valvontamaksuja maksava sivuliike, jos kyseessä on sellainen valvontamaksuja maksava sivuliike, jota ei yhdistetä johonkin toiseen valvontamaksuja maksavaan sivuliikkeeseen;

c)

määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvottava valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä.

2.   Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi yksiköksi riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. Kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on oltava sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. Tällaisen ilmoituksen pätevyyden edellytyksenä on, että

a)

siinä mainitaan kaikkien niiden ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen nimet, joita ilmoitus koskee;

b)

se on allekirjoitettu kaikkien ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta;

c)

se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä, jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavaa valvontamaksukautta koskevassa valvontamaksuilmoituksessa.

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään viimeisintä ilmoitusta, jonka EKP vastaanotti ennen määräajan umpeutumista.

3.   EKP:llä on oikeus määritellä valvontamaksuvelvollinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

II OSA

MENOT JA KUSTANNUKSET

5 artikla

Vuosikustannukset

1.   Vuosittaiset valvontamaksut määritetään vuosikustannusten perusteella, ja ne katetaan tällaisilla valvontamaksuilla.

2.   Vuosikustannusten määrä määritetään vuosittaisten menojen määrän perusteella, jotka koostuvat EKP:lle valvontamaksukauden aikana koituneista valvontatehtäviin välittömästi tai välillisesti liittyvistä menoista.

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle asianomaisena valvontamaksukautena valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylitä niitä.

3.   Määrittäessään vuosikustannuksia EKP ottaa huomioon

a)

edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä;

b)

14 artiklan mukaisesti saadut korot;

c)

7 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät.

6 artikla

Vuosikustannusten arvioiminen ja määrittäminen

1.   Kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä EKP laskee arvioidut vuosikustannukset seuraavaa kalenterivuotta koskevalle valvontamaksukaudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetukseen (EU) N:o 1024/2013 perustuvia EKP:n raportointivelvollisuuksia.

2.   Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisestä EKP määrittää kyseisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset.

3.   Jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä lasketaan arvioitujen vuosikustannusten ja todellisten vuosikustannusten perusteella.

III OSA

VUOSITTAISEN VALVONTAMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

7 artikla

Uudet valvottavat yhteisöt tai aseman muutos

1.   Jos valvottava yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan vain osan valvontamaksukaudesta, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden valvontamaksukauteen sisältyvien täysien kuukausien määrän perusteella, joina valvottavaa yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan.

2.   Jos EKP:n päätöksen seurauksena valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän asema muuttuu merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden kuukausien määrän perusteella, joina valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä oli kuukauden viimeisenä päivänä merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö tai ryhmittymä.

3.   Jos perityn vuosittaisen valvontamaksun määrä eroaa 1 tai 2 kohdan mukaisesti lasketusta maksun määrästä, EKP maksaa valvontamaksuvelvolliselle palautuksen tai toimittaa valvontavelallisen maksettavan laskun.

8 artikla

Vuosikustannusten jakaminen merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen kesken

1.   Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi vuosikustannukset jaetaan kahteen osaan, yksi kumpaakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten, seuraavasti:

a)

vuosikustannukset jotka katetaan merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla;

b)

vuosikustannukset jotka katetaan vähemmän merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla.

2.   Vuosikustannusten jakaminen 1 kohdan mukaisesti perustuu kustannusten kohdentamiseen yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa hoitaville ja toisaalta vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa hoitaville EKP:n toimialoille.

9 artikla

Perittävä määrä

1.   EKP:n perimä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen seuraavat:

a)

valvontamaksukaudelle hyväksytyn budjetin perusteella lasketut kuluvan valvontamaksukauden arvioidut vuosikustannukset ja

b)

edeltävän valvontamaksukauden mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä edellisenä valvontamaksukautena perityistä arvioiduista vuosikustannuksista edellisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset.

2.   EKP päättää perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän kutakin valvottavien yhteisöjen ja ryhmittymien luokkaa varten ja julkaisee sen verkkosivuillaan viimeistään asianomaisen valvontamaksukauden huhtikuun 30 päivänä.

10 artikla

Valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu

1.   Kunkin merkittävän valvottavan yhteisön tai merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla merkittävien valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

2.   Kunkin vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön ja vähemmän merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle vähemmän merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja vähemmän merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

3.   Valvontamaksutekijät korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa lasketaan seuraavasti.

a)

Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä:

i)

kokonaisvarat;

ii)

kokonaisriski. Valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen tapauksessa kokonaisriskin katsotaan olevan nolla.

b)

Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot määritetään ja kerätään EKP:n päätöksen mukaisesti, jossa vahvistetaan sovellettava metodologia ja sovellettavat menettelyt. Päätös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

c)

Valvontamaksutekijöiden määrittelyssä valvottava ryhmittymä ei pääsääntöisesti ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja. Valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat.

d)

Sellaisten valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta, jotka asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan nojalla on luokiteltu vähemmän merkittäviksi, kokonaisvarojen valvontamaksutekijä ei saa ylittää 30:tä miljardia.

e)

Valvontamaksutekijöiden suhteellinen painotus on seuraava:

i)

kokonaisvarat: 50 prosenttia;

ii)

kokonaisriski: 50 prosenttia.

4.   Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava valvontamaksutekijät käyttäen viitepäivämääränä edellisvuoden joulukuun 31 päivää, ja niiden on toimitettava EKP:n vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi tarvitsemat tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään viitepäivämäärää seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä työajan loppuun mennessä tai, jos 1 päivä heinäkuuta ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä työajan loppuun mennessä. Jos valvottavien yhteisöjen tilikauden viimeinen päivä ei ole kalenterivuoden viimeinen päivä, valvontamaksuvelvolliset voivat toimittaa valvontamaksutekijät käyttäen tilikautensa viimeistä päivää viitepäivämääränä. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat nämä tiedot EKP:lle EKP:n vahvistamien menettelyjen mukaisesti. Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

5.   Jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksessä vahvistetun metodologian mukaisesti. Laiminlyöntiä toimittaa valvontamaksutekijöitä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti pidetään tämän asetuksen rikkomisena.

6.   Kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu lasketaan seuraavasti:

a)

Vuosittainen valvontamaksu on vähimmäismaksukomponentin ja vaihtelevan maksukomponentin summa.

b)

Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena siitä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä, joka määritetään 8 ja 9 artiklan mukaisesti kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten. Merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa. Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentin mukaan määräytyy kunkin valvontamaksuvelvollisen vuosittaisen valvontamaksun alaraja.

c)

Vaihteleva maksukomponentti on kunkin valvottavien yhteisöjen luokan 8 ja 9 artiklan mukaisesti määritellyn vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän ja saman luokan vähimmäismaksukomponentin erotus. Vaihteleva maksukomponentti kohdennetaan kunkin luokan yksittäisille valvontamaksuvelvollisille sen mukaan, mikä on kunkin valvontamaksuvelvollisen osuus kaikkien valvontamaksuvelvollisten 3 kohdan mukaisesti painotettujen valvontamaksutekijöiden summasta.

EKP päättää kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen valvontamaksun edellä olevien kohtien mukaisesti suoritetun laskutoimituksen sekä 4 kohdan mukaisesti toimitettujen valvontamaksutekijöiden perusteella. Vuosittainen valvontamaksu annetaan valvontamaksuilmoituksella tiedoksi valvontamaksuvelvolliselle.

IV OSA

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN KANSSA

11 artikla

Yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

1.   EKP on yhteydessä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin ennen kuin se tekee päätöksen maksun lopullisesta tasosta varmistaakseen, että valvonta on kaikkien asianomaisten luottolaitosten ja sivuliikkeiden kannalta kustannustehokasta ja kohtuullista. Tätä tarkoitusta varten EKP perustaa ja ottaa käyttöön sopivan viestintäkanavan yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:n pyynnöstä EKP:tä valvontamaksujen perinnässä.

3.   Jos kyseessä on luottolaitos sellaisessa euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa jäsenvaltiossa, jonka tiivistä yhteistyötä EKP:n kanssa ei ole keskeytetty eikä lopetettu, EKP antaa kyseisen jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita valvontamaksutekijöiden keräämisestä sekä vuosittaisen valvontamaksun laskuttamisesta.

V OSA

LASKUTTAMINEN

12 artikla

Valvontamaksuilmoitus

1.   EKP antaa kalenterivuosittain kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen.

2.   Valvontamaksuilmoituksessa täsmennetään vuosittaisen valvontamaksun maksutavat. Valvontamaksuvelvollisen on noudatettava valvontamaksuilmoituksessa vahvistettuja vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskevia vaatimuksia.

3.   Valvontamaksuvelvollisen on maksettava valvontailmoituksen mukainen määrä 35 päivän kuluessa valvontamaksuilmoituksen antamispäivämäärästä.

13 artikla

Valvontamaksuilmoituksen tiedoksianto

1.   Kukin valvontamaksuvelvollinen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasaisina valvontamaksuilmoituksen toimittamista varten ja ilmoittamaan yhteistietojensa (eli nimi, tehtävä, organisaatioyksikkö, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero) mahdolliset muutokset EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on toimitettava yhteistietojensa mahdolliset muutokset EKP:lle viimeistään kunkin valvontamaksukauden heinäkuun 1 päivänä. Näiden yhteistietojen on koskettava luonnollista henkilöä tai mieluiten tehtävää valvontamaksuvelvollisen organisaatioissa.

2.   EKP antaa valvontamaksuilmoituksen tiedoksi jollakin seuraavista tavoista: a) sähköisesti tai vastaavilla viestintävälineillä, b) faksilla, c) lähettipalvelun välityksellä, d) kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella varustettuna tai e) antamalla tiedoksi tai toimittamalla valvontamaksuilmoituksen henkilökohtaisesti. Valvontamaksuilmoitus on pätevä ilman allekirjoitusta.

14 artikla

Korot maksulaiminlyöntitapauksissa

Jos valvontamaksu maksetaan vain osittain tai sitä ei makseta lainkaan tai jos valvontamaksuilmoituksessa mainittuja ehtoja ei ole noudatettu, vuosittaisen valvontamaksun maksamatta olevalle määrälle kertyy valvontamaksun erääntymispäivästä päivittäin korkoa, jonka suuruus on EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä; korot eivät vaikuta muihin EKP:n käytettävissä oleviin keinoihin.

VI OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Seuraamukset

Jos tätä asetusta rikotaan, EKP voi määrätä valvottaville yhteisöille seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (5), jota täydentää asetus (EU) N:o 468/2014/17 (EKP/2014/17) mukaisesti.

16 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Ensimmäistä valvontamaksukautta koskeva valvontamaksuilmoitus toimitetaan yhdessä vuotta 2015 koskevan valvontamaksukauden valvontamaksuilmoituksen kanssa.

2.   Jotta EKP voi aloittaa vuosittaisen valvontamaksun perimisen, kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettävä jokin ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava tämä valvontamaksuvelvollinen EKP:lle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

3.   Valvontamaksuvelvollisen on toimitettava 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015.

17 artikla

Raportointi ja tarkistaminen

1.   EKP toimittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle ja euroryhmälle kertomuksen valvontamaksujen rakenteen ja määrän arvioidusta kehittymisestä.

2.   EKP tarkastelee tätä asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien kriteerien ja metodologian osalta.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä lokakuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).


DIREKTIIVIT

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/32


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/101/EU,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan mukaisesti vesien tilan seuraamiseksi kehittämien tyyppimuuttujien seurannassa käytettävien menetelmien laatu ja vertailtavuus olisi varmistettava.

(2)

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.3.6 kohdassa edellytetään, että tyyppimuuttujien seurannassa käytettävien menetelmien on noudatettava kyseisessä liitteessä lueteltuja kansainvälisiä standardeja tai muita kansallisia tai kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan sellaisten tietojen saaminen, joilla on vastaava tieteellinen laatu ja vertailtavuus. Liitteessä V luetellaan kansainväliset standardit, jotka olivat käytettävissä kyseisen direktiivin hyväksymisajankohtana.

(3)

Direktiivin 2000/60/EY julkaisemisen jälkeen Euroopan standardointikomitea (CEN) on julkaissut koko joukon uusia standardeja, osittain yhdessä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön kanssa, jotka koskevat näytteenottoa biologisiin tarkoituksiin kasviplanktonista, makrofyyteistä ja fytobentoksesta sekä pohjalla elävistä selkärangattomista eläimistä, kaloista ja hydrologis-morfologisista ominaisuuksista. Kyseiset standardit olisi lisättävä direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevaan 1.3.6 kohtaan.

(4)

Uusien standardien jatkuvasta kehittämisprosessista ja olemassa olevien standardien päivittämisestä johtuen CEN:in jäsenlaitokset eivät enää julkaise tiettyjä direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.3.6 kohdassa lueteltuja standardeja, minkä vuoksi ne olisi poistettava.

(5)

Kaksi direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 1.3.6 kohdassa lueteltua standardia (EN ISO 8689-1:1999 ja EN ISO 8689-2:1999 9) koskivat seurannan sijasta biologista luokittelua; ne on myöhemmin otettu huomioon laadittaessa pöytäkirjoja luokittelurajojen vahvistamiselle direktiiviin liittyvän yhteisen täytäntöönpanostrategian yhteydessä, ja ne voidaan nyt poistaa.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2000/60/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/60/EY liite V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.


LIITE

Korvataan direktiivin 2000/60/EY liitteessä V oleva 1.3.6 kohta seuraavasti:

”1.3.6   Laatutekijöiden seurantaa koskevat standardit

Tyyppimuuttujien seurannassa käytettävien menetelmien on noudatettava jäljempänä lueteltuja kansainvälisiä standardeja tai muita kansallisia tai kansainvälisiä standardeja, joilla varmistetaan sellaisten tietojen saaminen, joilla on vastaava tieteellinen laatu ja vertailtavuus, siltä osin kuin ne kattavat seurannan.

Näytteenottoa biologisista laatutekijöistä koskevat standardit

Geneeriset menetelmät, joita käytetään yhdessä seuraaviin biologisiin laatutekijöihin liittyvissä standardeissa esitettyjen erityismenetelmien kanssa:

EN ISO 5667-3:2012

Water Quality — Sampling — Part 3: Preservation and handling of samples

Kasviplanktonia koskevat standardit

EN 15204:2006

Water quality — Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)

EN 15972:2011

Water quality — Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton

ISO 10260:1992

Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration

Makrofyyttejä ja phytobentosta koskevat standardit

EN 15460:2007

Water quality — Guidance standard for the surveying of macrophytes in lakes

EN 14184:2014

Water quality — Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters

EN 15708:2009

Water quality — Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water

EN 13946:2014

Water quality — Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes

EN 14407:2014

Water quality — Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes

Pohjalla eläviä selkärangattomia eläimiä koskevat standardit

EN ISO 10870:2012

Water quality — Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic macroinvertebrates in fresh waters

EN 15196:2006

Water quality — Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment

EN 16150:2012

Water quality — Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers

EN ISO 19493:2007

Water quality — Guidance on marine biological surveys of hard-substrate communities

EN ISO 16665:2013

Water quality — Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro-fauna

Kaloja koskevat standardit

EN 14962:2006

Water quality — Guidance on the scope and selection of fish sampling methods

EN 14011:2003

Water quality — Sampling of fish with electricity

EN 15910:2014

Water quality — Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods

EN 14757:2005

Water quality — Sampling of fish with multi-mesh gillnets

Hydrologis-morfologisia muuttujia koskevat standardit

EN 14614:2004

Water quality — Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers

EN 16039:2011

Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes

Fysikaalis-kemiallisia muuttujia koskevat standardit

Asiaa koskevat CEN/ISO-standardit”


PÄÄTÖKSET

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/36


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan komission nimittämisestä

(2014/749/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan ja 7 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvoston päätöksellä 2010/80/EU (1) nimitetyn komission toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2014.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt päätöksen 2013/272/EU (2) komission jäsenten lukumäärästä.

(3)

Uusi komissio, jossa on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, mukaan lukien komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jonka olisi oltava yksi varapuheenjohtajista, olisi nimitettävä tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2019 päättyväksi kaudeksi.

(4)

Eurooppa-neuvosto on nimennyt Jean-Claude JUNCKERin henkilöksi, jota on ehdotettu Euroopan parlamentille komission puheenjohtajaksi, ja Euroopan parlamentti on valinnut hänet komission puheenjohtajaksi 15 päivänä heinäkuuta 2014 pidetyssä täysistunnossaan.

(5)

Neuvosto on yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa tehdyllä päätöksellä 2014/648/EU, Euratom (3) hyväksynyt luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi. Neuvosto on päätöksen 2014/648/EU kumoamisesta ja korvaamisesta yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa tehdyllä päätöksellä 2014/716/EU (4), Euratom hyväksynyt luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi.

(6)

Euroopan parlamentti on 22 päivänä lokakuuta 2014 pidetyllä äänestyksellä hyväksynyt komission puheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä muiden komission jäsenten nimityksen yhtenä kokoonpanona.

(7)

Komissio olisi sen vuoksi nimitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Euroopan komissioon 1 päivänä marraskuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2019 päättyväksi kaudeksi seuraavat:

puheenjohtajaksi:

Jean-Claude JUNCKER

jäseniksi:

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

Andrus ANSIP

Miguel ARIAS CAÑETE

Dimitris AVRAMOPOULOS

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Violeta BULC

Corina CREȚU

Valdis DOMBROVSKIS

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Jonathan HILL

Phil HOGAN

Věra JOUROVÁ

Jyrki KATAINEN

Cecilia MALMSTRÖM

Neven MIMICA

Carlos MOEDAS

Pierre MOSCOVICI

Tibor NAVRACSICS

Günther OETTINGER

Maroš ŠEFČOVIČ

Christos STYLIANIDES

Marianne THYSSEN

Frans TIMMERMANS

Karmenu VELLA

Margrethe VESTAGER

Frederica MOGHERINI, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2014.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  Eurooppa-neuvoston päätös 2010/80/EU, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan komission nimittämisestä (EUVL L 38, 11.2.2010, s. 7).

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös 2013/272/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan komission jäsenten lukumäärästä (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 98).

(3)  Neuvoston päätös 2014/648/EU, Euratom, tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, annettu 5 päivänä syyskuuta 2014, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäviksi komission jäseniksi (EUVL L 268, 9.9.2014, s. 5).

(4)  Neuvoston päätös 2014/716/EU, Euratom, tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi sekä päätöksen 2014/648/EU, Euratom kumoamisesta ja korvaamisesta (EUVL L 299, 17.10.2014, s. 29).


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/750/YUTP,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2012/642/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2015.

(3)

Neuvosto katsoo, että tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä ei ole enää perusteltua pitää päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan.

(4)

Lisäksi tiettyihin päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(5)

Päätös 2012/642/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2012/642/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2015. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Neuvoston päätös 2012/642/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1).


LIITE

I

Poistetaan seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevasta luettelosta:

A.   Henkilöt

Nro 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Nro 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Nro 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Nro 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Nro 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Nro 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Nro 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Nro 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Nro 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Nro 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Nro 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Nro 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Nro 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Nro 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Nro 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Nro 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Nro 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Nro 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Nro 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Nro 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Nro 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Nro 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Nro 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Nro 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Yhteisöt

Nro 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Nro 6

JLLC Neftekhimtrading;

Nro 21

JLLC Triplepharm;

Nro 22

LLC Triple-Veles;

Nro 23

Univest-M;

Nro 24

FLLC Unis Oil;

Nro 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II

Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

A.   Henkilöt

 

Nimet

Transkriptio valkovenäjästä

Transkriptio venäjästä

Nimi

(valkovenäjän-kielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Perusteet

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Osoite: БФСО ”Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Vastasi toimiessaan aiemmin KGB:n varapäällikkönä henkilöstöstä ja sen tehtävien organisoinnista ja oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Siirrettiin reserviin toukokuussa 2012.

On myös B jakson 20 kohdassa tarkoitetun jalkapalloseuran Dinamo Minskin johtokunnan jäsen.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Osoite: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB:n apulaispäällikkö, huhtikuusta 2014 vastuussa ulkomailla toteutettavasta tiedustelutoiminnasta. Eversti, vastasi terrorismin torjuntaan tarkoitetusta KGB:n Alpha-yksiköstä. Osallistui henkilökohtaisesti oppositioaktivistien epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä sen jälkeen, kun vaalien jälkeinen mielenosoitus oli tukahdutettu Minskissä 19.12.2010. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Minskin Partizanskin piirioikeuden entinen varapresidentti ja tuomari. (18.6.2012 asti)

Toimi oikeudenkäynneissä entistä presidenttiehdokasta Andrei Sannikovia sekä kansalaisyhteiskunnan aktivisteja Ilja Vasiljevitšia, Fjodor Mirzojanovia, Oleg Gnedtšikia ja Vladimir Jerjomenokia vastaan. Hänen tapansa toimia oikeuden puheenjohtajana loukkasi selvästi rikosprosessilakia. Hyväksyi syytettyjen kannalta epäasianmukaisia todisteita ja todistajanlausuntoja.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Ošmiany, Hrodnan alue

Osoite: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Vitebskin alueen syyttäjä (2.8.2011 asti). Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen. Tähän kuuluu vastuu Sjarhei Kavalenkan ja Andrei Haidukovin vastaisten syytteiden nostamisesta.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Syntymäaika: 20.9.1954

Syntymäpaikka: Tšašnikin piiri, Vitebskin alue

Henkilötodistuksen numero: 3200954E045PB4

Osoite: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Hrodnan alueellisen tullikomitean päällikkö, KGB:n entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja (2005–2007), valtion tullikomitean entinen varapäällikkö.

Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista erityisesti vuosina 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Syntymäaika: 10.1964

Henkilötodistuksen numero: 3271064M000PB3

Osoite: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Entinen KGB:n apulaispäällikkö (vuodesta 2013), vastuussa ulkomailla toteutettavasta tiedustelutoiminnasta. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entisenä apulaissisäasiainministerinä ja esitutkintapäällikkönä hän oli vastuussa mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista joulukuun 2010 vaaleihin liittyvien tutkintamenettelyjen aikana. Liittyi reservijoukkoihin helmikuussa 2012. Tällä hetkellä reservijoukkojen kenraali.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Syntymäaika: 1968.

Osoite: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitebskin alueellisen poliisin päällikkö (kesäkuusta 2012), poliisikenraali (vuodesta 2013). Entinen Minskin poliisin apulaispäällikkö ja Minskin OMONin mellakkaoperaatioyksikön päällikkö. Hän komensi joukkoja, jotka tukahduttivat rauhanomaiset mielenosoitukset 19.12.2010, ja osallistui itse väkivaltaisuuksiin, minkä johdosta hän sai presidentti Lukašenkalta tunnustukseksi palkinnon ja kirjeen helmikuussa 2011. Vuonna 2011 hän komensi niin ikään joukkoja, jotka tukahduttivat useita muita Minskin poliittisten aktivistien ja rauhanomaisten kansalaisten protesteja.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Aleksander Aleksandrovitš Kakunin

Aleksander Aleksandrovitš Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

Image

Vankisiirtola IK-2:n päällikkö Bobruiskissa.

Vastuussa poliittisten vankien A. Sannikaun ja A. Beljatskin epäinhimillisestä kohtelusta vankisiirtola IK-2:ssa Bobruiskissa. Vankisiirtolassa hänen valvonnassaan oppositioaktivisteja kidutettiin, heiltä evättiin mahdollisuus käyttää asianajajaa ja heitä pidettiin eristysvankeudessa. Kakunin painosti A. Beljatskia ja A. Sannikauta pakottaakseen heidät allekirjoittamaan armahdushakemuksen.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Syntymäaika: 3.1.1954

Syntymäpaikka: Akulintsi, Mohilevin alue

Henkilötodistuksen numero: 3030154A124PB9

Osoite: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Läheiset suhteet presidentti Lukašenkaan, jonka kanssa hän työskenteli tiiviisti 1980-luvulla ja pääasiassa 1990-luvulla. Kansallisen olympiakomitean varapuheenjohtaja (puheenjohtaja on Aleksandr Lukašenka), käsipalloliiton puheenjohtaja. Parlamentin alahuoneen entinen puhemies, presidentin nimittämä. Oli eräs tärkeimmistä toimijoista vuoden 2006 vilpillisissä presidentinvaaleissa.

Presidentin kanslia on antanut hänen käyttöönsä asunnon Drozdyn nomenklatuuran alueella Minskissä.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Horkin vankileirin entinen johtaja. Oli vastuussa pidätettyjen epäinhimillisestä kohtelusta, erityisesti 19.12.2010 vaalien yhteydessä vangitun kansalaisaktivistin Dmitri Daškevitšin vainosta ja kidutuksesta sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Osoite: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minskin kaupungin syyttäjä. Brestin alueen entinen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

Ylennetty vuoden 2011 helmikuussa.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Toimi vuoteen 2012 asti ylimmän syyttäjäviranomaisen sijaisena, jolloin vastasi ja osallistui suoraan kaikkiin ylimmän syyttäjäviranomaisen viraston suorittamiin tiedustelutoimiin, jotka kohdistuivat riippumattomiin ryhmiin ja oppositioyhteisöihin, mukaan lukien vuonna 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Osoite: Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Puh.: +375 17 280 83 40

Minskin Sovetskin piirioikeuden laamanni, Minskin kaupungin tuomioistuimen entinen tuomari, joka antoi luvan Ales Bjaljatskin muutoksenhaun hylkäämiseen. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen vaalien yhteydessä harjoitetuista sortotoimenpiteistä ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamistoimista kärsineitä.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Kenraali, Hrodnan alueen KGB:n päällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Hrodnan alueella.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Kenraali, entinen GRU:n (puolustusministeriön sotilastiedustelu) päällikkö ja Valko-Venäjän asevoimien yleisesikunnan varapäällikkö (helmikuuhun 2013). Vastuussa tiedusteluviranomaisten kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Osoite: KGB:n koulutuskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kenraali, KGB:n koulutuskeskuksen päällikkö, entinen KGB:n päällikkö Minskin alueella ja Minskin kaupungissa.

KGB:n henkilöstön valmentamisesta ja koulutuksesta vastaavana hän oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. Vastasi edellisissä tehtävissään samoista KGB:n tukahduttamistoimista Minskin kaupungissa ja Minskin alueella.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Osoite: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Nimitettiin vuoden 2010 presidentinvaalikampanjan aikana keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Tiedotusvälineissä tapahtuvaa vaalikampanjointia koskevien menettelyjen ja sääntöjen noudattamisen seuraamisesta vastaavan hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja (nimitetty uudelleen 21.1.2014). On näin ollen ollut hallinnon propagandan kannalta aktiivisessa roolissa vuosien 2010 ja 2012 vaalikampanjoiden aikana. Presidentti myönsi hänelle 26.10.2011 Franzisk Skorina -kunniamerkin. Kieltäytyi syyskuussa 2012 hyväksymästä riippumattomien tiedotusvälineiden edustajia hallintoneuvoston jäseniksi. Presidentin hallinnon äänenkannattajan ja pääasiallisen propagandalehden 'Sovetskaja Belarusin' päätoimittajan sijainen. Hallitusmyönteisen politiikan lähde, joka on vääristellyt tietoja ja esittänyt epäoikeudenmukaisia kommentteja oikeudenkäynneissä Valko-Venäjän demokraattista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, jotka tuodaan systemaattisesti esiin kielteisessä ja halventavassa valossa, erityisesti joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeen.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

KGB:n Homelin alueen entinen päällikkö ja entinen apulaispäällikkö. Vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista Homelin alueella. Presidentti erotti hänet 2.4.2014 epäasianmukaisen toiminnan vuoksi.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Syntymäaika: 27.1.1944

Syntymäpaikka: Karbani, Minskin alue

On aktiivisesti heikentänyt demokratiaa Valko-Venäjällä. Oli aiemmassa tehtävässään valtion valvontakomitean puheenjohtajana (vuoteen 2010) keskeisiä Ales Bjaljatskin asian käsittelyyn osallistuneita henkilöitä. Ales Bjaljatski on yksi näkyvimmistä ihmisoikeuksien puolustajista, Valko-Venäjän ihmisoikeuskeskuksen 'Vjasnan' päällikkö ja Kansainvälisen ihmisoikeusliiton FIDH:n varapuheenjohtaja. A. Bjaljatski puolusti ja auttoi aktiivisesti henkilöitä, jotka kärsivät 19. joulukuuta 2010 pidettyihin vaaleihin liittyvistä sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistetuista tukahduttamistoimista.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Vankileirin IK-9 apulaisjohtaja, Mazyrin alue

Vastuussa Dmitri Daškevitšin epäinhimillisestä kohtelusta, kuten kidutuksesta ja asianajajien käytön epäämisestä. Hänellä oli keskeinen asema rangaistussiirtolassa, jossa Daškevitšia säilytettiin ja jossa poliittisia vankeja, myös Daškevitšia, painostettiin psykologisesti muun muassa siten, että heidän ei annettu nukkua ja heitä pidettiin eristyksessä.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Syntymäaika: 23.3.1980

Osoite: Presidentin urheiluseura

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Liikemies, osallistunut aktiivisesti Lukasěnkan perheeseen liittyviin rahoitustoimiin.

Presidentin urheiluseuran puheenjohtaja.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Syntymäaika: 29.8.1949 Syntymäpaikka:Vetenevka, Slonimin piiri, Hrodnan alue

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Henkilötodistuksen numero:

3290849A002PB5

Valtion rajakomitean päällikkö, entinen turvallisuusneuvoston sihteeri.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Syntymäaika: 7.2.1956,

Syntymäpaikka: Smolensk (Venäjä)

Jätti toteuttamatta toimia tutkiakseen Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömiä katoamisia Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen sisäasiainministeri ja myös presidentin turvallisuuspalvelun entinen päällikkö. Vastasi sisäasiainministerinä rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta, kunnes siirtyi terveydellisistä syistä eläkkeelle 6.4.2009.

Presidentin kanslia on antanut hänen käyttöönsä asunnon Drozdyn nomenklatuuran alueella Minskissä.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Syntymäaika: 1966,

Syntymäpaikka: Vitebsk

Osoite: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ”Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Keskeinen henkilö Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömissä katoamisissa Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000; sisäasiainministeriön erityisjoukkojen (SOBR) entinen päällikkö.

Liikemies, ”Kunnian”, sisäasiainministeriön erikoisjoukkojen veteraanien yhdistyksen, päällikkö.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Henkilötodistuksen numero: 3130564A041PB9

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Entinen ensimmäinen apulaissisäasianministeri (vuoteen 2012), joka oli vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

Reservijoukkojen eversti.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Syntymäaika: 20.4.1971

Syntymäpaikka: Rakov

Osoite: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta. Partizanskin piirioikeuden tuomari, toimi tuomarina Lihovidin asiassa. Tuomitsi 29.3.2011”Vapausliikkeen” (”The Movement for Freedom”) aktivistin Lihovidin kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Nimitetty Partizanskin piirioikeiden varapuheenjohtajaksi.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Syntymäaika: 1970.

Syntymäpaikka: Hrodna

Keskusvaalilautakunnan jäsen ja Hrodnan aluehallinnon asiakirjapyynnöistä vastaavan yksikön päällikkö. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä hän oli vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja parlamenttivaaleissa syyskuussa 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Syntymäaika: 15.4.1939

Mohilev

Parlamentin ylähuoneen puhemies, presidentin kanslian entinen varapäällikkö, vastuualueena tiedotusvälineet ja ideologia (2006–2008). Oli kyseisessä asemassa valtion propagandan ja hallinnon ideologisen tuen tärkeimpiä lähteitä ja ääniä. Turvallisuusneuvoston jäsen vuoden 2014 maaliskuusta.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Syntymäaika: 4.5.1955

Syntymäpaikka: Minsk

Osoite: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamentin alahuoneen jäsen, kansallisen turvallisuuden komitean varapäällikkö. Entinen KGB:n taloudellista turvallisuutta käsittelevän osaston päällikkö.

Oli vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Hallitusta kannattavan ammattiyhdistyksen Hrodnan toimiston päällikkö. Entinen Hrodnan alueen aluevaalilautakunnan päällikkö vuoden 2010 presidentinvaaleissa ja maaliskuussa 2014 järjestetyissä paikallisvaaleissa. Oli Hrodnan alueella aluevaalilautakunnan puheenjohtajana vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja vaalivilpistä maaliskuussa 2014 järjestetyissä paikallisvaaleissa.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Turvallisuusneuvoston jäsen, tutkintakomitean päällikkö, entinen tutkintakomitean apulaispäällikkö ja entinen Homelin alueen syyttäjä. Vastuussa kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvista sortotoimista joulukuun 2010 vaalien jälkeen.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Keskusvaalilautakunnan jäsen ja Vitebskin aluehallinnon koulutusviraston päällikkö. Oli keskusvaalilautakunnan jäsenenä vastuussa vaaleja koskevien kansainvälisten normien rikkomisesta presidentinvaaleissa 19.12.2010 ja parlamenttivaaleissa syyskuussa 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Syntymäaika: 4.3.1962

Henkilötodistuksen numero: 3040362B062PB7

Osoite: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minskin kaupungin terveysviraston johtaja ja Minskin päivystyssairaalan entinen ylilääkäri. Ei vastustanut presidenttiehdokas Nekljajevin sieppausta. Tämä oli tuotu hänen sairaalaansa tultuaan vakavasti pahoinpidellyksi 19.12.2010. Sillä, että Sirenka ei soittanut poliisille, hän tuli olleeksi yhteistyössä tuntemattomien sieppaajien kanssa. Tämän passiivisuuden ansiosta hänet ylennettiin.

Minskin kaupungin terveysviraston johtajana vastuussa ihmisoikeuksien polkemiseen käytettävien työterveyslaitosten valvonnasta.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Syntymäaika: 5.8.1946

Syntymäpaikka: Onory, Sahalinin alue

Osoite: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД ”Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Järjesti Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömät katoamiset Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000. Entinen matkailu- ja urheiluministeri, entinen sisäasiainministeri ja presidentin kanslian entinen varapäällikkö.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Sisäasiainministeriön turvallisuusosaston entinen päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuneista tukahduttamistoimista etenkin vuoden 2010 presidentinvaalien jälkeen. Sai helmikuussa 2011 tunnustuskirjan toiminnastaan ministeriön palveluksessa. Eläkkeellä helmikuusta 2013 lähtien. Valtio-omisteisen MZOR-holdingyhtiön turvallisuusosaston päällikkö. Yhtiö toimii Valko-Venäjän teollisuusministeriön alaisuudessa ja on näin ollen suoraan yhteydessä Lukašenkan hallintoon.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Everstiluutnantti, entinen KGB:n sotilaallisen vastatiedustelun operatiivinen toimija (Valko-Venäjän tutkintakomitean lehdistöpalvelun nykyinen päällikkö). Väärensi todisteita ja käytti uhkailua saadakseen oppositioaktivistit tunnustamaan tekoja KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä 19.12.2010 tapahtuneen vaalien jälkeisen mielenosoituksen tukahduttamisen jälkeen. Oli suoraan vastuussa julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta ja rangaistuksista; epäsi oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimensa loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Vankisiirtola IK-2:n päällikkö Bobruiskissa

Vastuussa poliittisten vankien A. Sannikaun ja A. Beljatskin epäinhimillisestä ja julmasta kohtelusta rangaistussiirtola IK-2:ssa Bobruiskissa. Rangaistussiirtolassa hänen valvonnassaan oppositioaktivisteja kidutettiin, heiltä evättiin mahdollisuus käyttää asianajajaa ja heitä pidettiin eristysvankeudessa. Trutko painosti A. Beljatskia ja A. Sannikauta pakottaakseen heidät allekirjoittamaan armahdushakemuksen.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Oli KGB:n tiedusteluosaston entisenä päällikkönä osaltaan vastuussa KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minskin kaupungin syyttäjä, Minskin Frunzenskin piirioikeuden entinen syyttäjä, käsitteli mielenosoittaja Vasili Parfenkovin tapausta helmikuussa 2011 ja A. Sannikauta vastaan nostettua syytettä heinäkuussa 2011. Vastuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille määrättyjen, poliittisesti motivoitujen hallinnollisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten täytäntöönpanosta.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Syntymäaika: 1964,

Žitomyrin alue, Ukraina (SNTL)

Puoliyksityisen Cosmos TV:n toimitusjohtaja vuoden 2013 kesäkuusta, nimitetty valtion edustajaksi Valko-Venäjän hallituksen toimesta. KGB:n entinen päällikkö (heinäkuusta 2008 marraskuuhun 2012). Vastasi KGB:n muuttamisesta pääasialliseksi tukahduttamiselimeksi, jota käytetään kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota vastaan. Vastuussa 19.12.2010 järjestettyyn mielenosoitukseen osallistuneita koskevien väärien tietojen levittämisestä tiedotusvälineissä; väitteissä esitettiin, että mielenosoittajat olisivat tuoneet mukanaan materiaalia käytettäväksi aseina.

Uhkasi henkilökohtaisesti aiemman presidenttiehdokkaan Andrei Sannikovin vaimon ja lapsen henkeä ja terveyttä. Hän on pääasiallinen alullepanija määräyksissä, joiden tarkoituksena on demokraattisen opposition laiton häirintä, poliittisten vastustajien kidutus ja vankien pahoinpitely.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Osallistunut aktiivisesti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan kohdistuviin tukahduttamistoimiin. Vastasi KGB:n sotilaallisen vastatiedusteluosaston entisenä päällikkönä (vuoteen 2012 saakka) KGB:n kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistamista tukahduttamistoimista. KGB:n henkilökunta osallistui hänen valvonnassaan poliittisten aktivistien kuulusteluihin 19.12.2010 pidetyn mielenosoituksen jälkeen.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Syntymäaika: 14.11.1954

Syntymäpaikka: Dnipropetrovsk

Henkilötodistuksen numero: 3141154A021PB0

Puolustusministeri joulukuusta 2009.

Hyväksyy turvallisuusneuvoston jäsenenä ministeritason päätökset tukahduttamistoimista, mukaan lukien päätöksen 19.12.2010 järjestettyjen rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta. Kehui joulukuun 2010 jälkeen ”tuhoavien voimien täydellistä tappiota” viitatessaan demokraattiseen oppositioon.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna))

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitsebskissä toimivan Pervomaiskin piirioikeuden tuomari. Määräsi 24.2.2012 Sjarhei Kavalenkalle, jota pidettiin poliittisena vankina vuosina 2012 ja 2013, kahden vuoden ja yhden kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen ehdonalaisen vapauden ehtojen rikkomisesta. Alena Zhuk oli suoraan vastuussa yksilölle kuuluvien ihmisoikeuksien loukkaamisesta, koska hän epäsi Sjarhei Kavalenkalta oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Sjarhei Kavalenkalle oli aiemmin määrätty ehdollinen rangaistus siitä syystä, että hän oli pitänyt Vitsebskissä esillä kiellettyä historiallista valkopunavalkoista lippua, joka on oppositioliikkeen symboli. Alena Zhukin sen johdosta määräämä rangaistus oli suhteettoman kova rikoksen laadun huomioon ottaen, eikä se ollut Valko-Venäjän rikoslain mukainen. Alena Zhukin toimet loukkasivat suoraan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien alalla tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Syntymäaika: 7.7.1970

Henkilötodistuksen numero: 3070770A081PB7

Osoite: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Valtion uutistoimiston BELTAn pääjohtaja toukokuusta 2003.

Vastuussa valtion propagandan esittämisestä tiedotusvälineissä. Propagandalla on vääriä tietoja esittämällä tuettu ja perusteltu demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimia 19.12.2010.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minskin Zavodskoin alueen apulaissyyttäjä. Toimi oikeudenkäynneissä merkittäviä kansalaisyhteiskunnan edustajia Irina Halipia, Sergei Martselevia ja Pavel Severinetsia vastaan. Hänen esittämänsä syytteet olivat selvästi ja välittömästi poliittisesti motivoituja ja selvästi rikosprosessilain vastaisia. Ne perustuivat 19.12.2010 sattuneiden tapahtumien väärään luokitteluun, eivätkä todisteet, näyttö ja todistajanlausunnot tukeneet niitä.

B.   Yhteisöt

 

Nimet

Transkriptio valkovenäjästä

Transkriptio venäjästä

Nimi

(valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimi

(venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Perusteet

1.

Beltechexport

 

Image

Valko-Venäjän tasavalta, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Puh: (+375 17) 263-63-83

Faksi: (+375 17) 263-90-12

Beltechexport hyötyy hallinnosta, koska se on aseiden ja puolustustarvikkeiden tärkein viejä Valko-Venäjällä ja vienti edellyttää Valko-Venäjän viranomaisten myöntämää lupaa.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltekh Holding hyötyy hallinnosta erityisesti Beltekh Holdingiin kuuluvan Beltechexportin kautta. Beltechexport hyötyy hallinnosta, koska se on aseiden ja puolustustarvikkeiden tärkein viejä Valko-Venäjällä ja vienti edellyttää Valko-Venäjän viranomaisten myöntämää lupaa.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/54


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/751/YUTP,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/573/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2010/573/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2015.

(3)

Päätös 2010/573/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/573/YUTP 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2015. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa tapauksen mukaan joko jatketaan tai muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 253, 28.9.2010, s. 54).


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

(2014/752/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn kolmansiin maihin sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamiseen sovellettavan menettelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet ja sellaisissa kolmansissa maissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, joiden sääntelyvaatimukset vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, voivat tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille. Kyseinen tunnustamismenettely ja siihen kuuluva vastaavuuspäätös auttavat osaltaan saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 kokonaisvaltaisen tavoitteen eli vähentämään järjestelmäriskiä siten, että luotettavien ja vakaiden keskusvastapuolten käyttöä OTC-johdannaissopimuksia koskevassa määrityksessä laajennetaan myös silloin, kun kyseiset keskusvastapuolet ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan ja saaneet siellä toimiluvan.

(2)

Jotta kolmannen maan oikeusjärjestelmää voidaan keskusvastapuolten osalta pitää unionin oikeusjärjestelmää vastaavana, sovellettavien oikeudellisten järjestelyjen ja valvontajärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia ottaen huomioon niillä saavutettavat sääntelytavoitteet. Näin ollen tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Japanin oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että Japaniin sijoittautuneet ja siellä toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivät altista unioniin sijoittautuneita määritysosapuolia ja markkinapaikkoja suuremmille riskeille kuin unionissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivätkä aiheuta unionissa kohtuutonta järjestelmäriskiä.

(3)

Komissio sai 1 päivänä syyskuuta 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) teknisen lausunnon, joka koskee Japaniin sijoittautuneisiin keskusvastapuoliin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä. Lausuntoa koskeva täydennys saatiin 27 päivänä tammikuuta 2014. Teknisessä lausunnossa tuodaan esiin useita eroja Japanissa oikeudenkäytössä keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten ja keskusvastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten välillä. Tämä päätös ei kuitenkaan perustu yksinomaan Japanissa keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten vertailevaan analyysiin vaan lähtökohtana on myös arviointi, jossa tarkastellaan kyseisten vaatimusten vaikutusta riskien pienentämisen kannalta.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan mukaan on täytettävä kolme ehtoa, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(5)

Ensimmäisenä ehtona on, että kolmannessa maassa toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten täytyy noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Japanin oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka koskevat maassa toimiluvan saaneita määritysorganisaatioita, koostuvat seuraavista säädöksistä: vuoden 2006 rahoitusväline- ja arvopaperipörssilaki (Financial Instruments and Exchange Act, FIEA), jossa vahvistetaan arvopapereiden ja rahoitusjohdannaisten määritystä hoitaviin organisaatioihin sovellettava valvontakehys, sekä hyödykejohdannaisista vuonna 2009 annettu laki (Commodity Derivatives Act, CDA), jossa säädetään hyödykejohdannaisten määritystä hoitavien organisaatioiden valvontakehyksestä. Tämä päätös kattaa ainoastaan FIEA-laissa säädetyn järjestelmän.

(7)

FIEA-laissa säädetään, että ennen määritystoimintaa koskevan toimiluvan myöntämistä Japanin pääministerin täytyy varmistaa, että kyseisellä määritysorganisaatiolla on sellaiset liiketoimintasäännöt (määritysorganisaation sisäiset säännöt ja menettelyt), jotka vastaavat sovellettavia lakeja ja asetuksia; että määritysorganisaation taloudellinen tilanne on riittävä rahoitusvälineiden määritystoimintaa varten; että määritysorganisaation liiketoimintaa koskeva tulo- ja menoennuste on suotuisa; että määritysorganisaation henkilöstöllä on riittävä tietämys ja kokemus hoitaakseen rahoitusvälineiden määrityksen moitteettomasti ja luotettavasti ja että määritysorganisaation rakenne ja järjestelmä ovat riittävän kehittyneitä, jotta toteutus voidaan hoitaa asianmukaisesti. FIEA-lain 194 artiklan 7 kohdan 1 alakohdan nojalla pääministeri siirtää mainitulla lailla myönnetyt valtuudet Japanin finanssivalvontaviraston (Financial Services Agency of Japan, JFSA) edustajalle. Näin ollen JFSA:n edustaja vastaa määritystoimintaa koskevien toimilupien myöntämisestä.

(8)

JFSA julkaisi joulukuussa 2013 finanssimarkkinoiden rakenteiden valvontaa käsittelevät kattavat ohjeet (Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures, jäljempänä ’ohjeet’), joissa kuvataan finanssimarkkinoiden rakenteiden, määritysorganisaatiot mukaan luettuina, valvontakehys ja selostetaan erityisesti, millä tavoin määritysorganisaatioiden on noudatettava FIEA-lakia. Ohjeet pannaan täytäntöön määritysorganisaatioiden sisäisissä säännöissä ja menettelyissä.

(9)

Näin ollen Japanin oikeudellisesti sitovat vaatimukset muodostavat kaksitasoisen rakenteen. FIEA-laissa säädetyissä määritysorganisaatioita koskevissa keskeisissä periaatteissa, jäljempänä ’ensisijaiset säännöt’, asetetaan korkeatasoisia vaatimuksia, joita määritysorganisaatioiden on noudatettava saadakseen luvan tarjota määrityspalveluja Japanissa. Mainitut ensisijaiset säännöt muodostavat oikeudellisesti sitovien vaatimusten ensimmäisen tason Japanissa. Osoitukseksi ensisijaisten sääntöjen noudattamisesta määritysorganisaation on esitettävä sisäiset sääntönsä ja menettelynsä JFSA:n edustajalle. Kyseiset sisäiset säännöt ja menettelyt muodostavat Japanin oikeudellisesti sitovien vaatimusten toisen tason, jonka on sisällettävä normatiiviset tiedot siitä, millä tavoin hakijana oleva määritysorganisaatio täyttää kyseiset vaatimukset ohjeiden mukaisesti. Määritysorganisaatioiden sisäiset säännöt ja menettelyt sisältävät myös ensisijaisia sääntöjä täydentäviä lisämääräyksiä. Kun JFSA:n edustaja on hyväksynyt kyseiset sisäiset säännöt ja menettelyt, ne sitovat oikeudellisesti asianomaista määritysorganisaatiota. Kyseiset säännöt ovat näin ollen erottamaton osa niitä oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä, joita Japaniin sijoittautuneiden keskusvastapuolten täytyy noudattaa. Jos ensisijaisia sääntöjä tai määritysorganisaation sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä rikotaan, JFSA:n edustajalla on valtuudet toteuttaa kyseisen määritysorganisaation osalta hallinnollisia toimia, esimerkiksi antaa liiketoiminnan parantamista koskevia määräyksiä tai peruuttaa määritysorganisaation lupa kokonaan tai osittain.

(10)

Määritysorganisaatioihin sovellettavat ensisijaiset säännöt sekä niitä täydentävät kyseisen organisaation sisäiset säännöt ja menettelyt johtavat olennaisiin vaikutuksiin, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastoon sisältyvien sääntöjen vaikutuksia. Määritysorganisaatioihin sovellettavissa oikeudellisesti sitovissa vaatimuksissa, jotka koskevat rahoitusvarojen kokonaismäärällä katettavien maksukyvyttömyystapausten lukumäärää, edellytetään, että sellaisten määritysorganisaatioiden, joiden osuus Japanin määritysvolyymeistä on suurempi kuin 95 prosenttia, on kyettävä kestämään vähintään niiden kahden määritysosapuolen maksukyvyttömyys, joihin liittyy niiden kannalta suurimmat vastuut äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa (”cover 2 -periaate”). Kyseisen vaatimuksen avulla varmistetaan, että riskinpienentämisaste vastaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjen vaatimusten mukaista tavoitetasoa, ja näin ollen sitä olisi pidettävä vastaavana.

(11)

Määritysorganisaatioihin sovellettavissa likviditeettiriskiä koskevissa oikeudellisesti sitovissa vaatimuksissa edellytetään, että sellaisten määritysorganisaatioiden, joiden osuus Japanin määritysvolyymeistä on suurempi kuin 95 prosenttia, on sovellettava ”cover 2 -periaatetta”. Kyseisen vaatimuksen avulla varmistetaan, että riskinpienentämisaste vastaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjen vaatimusten mukaista tavoitetasoa, ja näin ollen sitä olisi pidettävä vastaavana. Kaikkiin määritysorganisaatioihin sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka koskevat toiminnan jatkuvuutta, vakuuksia, sijoituspolitiikkaa, toimitusriskiä, erottelua ja siirrettävyyttä, alkuvakuuden laskentaa, päätöksentekoa, ohjausta ja valvontaa, organisaatiota, ylintä johtoa, riskinarviointikomiteaa, tietojen säilyttämistä, merkittävää omistusosuutta, tietojen toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselle, eturistiriitoja, ulkoistamista ja liiketoiminnan harjoittamista, johtavat olennaisiin vaikutuksiin, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia, ja siksi niitä olisi pidettävä vastaavina.

(12)

Näin ollen komissio katsoo, että Japanin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen avulla varmistetaan, että Japanissa toimiluvan saaneet määritysorganisaatiot noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(13)

Asetuksen 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn toisen ehdon mukaan Japanissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien Japanin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on oltava sellaisia, että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia.

(14)

Finanssimarkkinoiden rakenteiden valvonta on JFSA:n vastuulla. Soveltamalla valvontamenettelyjä ja riskiperusteisia tarkastusmenettelyjä, vakavaraisuusvaatimusten testaaminen mukaan luettuna, JFSA seuraa jatkuvasti, noudattavatko määritysorganisaatiot riskinhallintavaatimuksia. JFSA voi esimerkiksi pyytää määritysorganisaatioita toimittamaan tietoja, raportteja ja muuta aineistoa liiketoiminnastaan, ja se voi suorittaa määritysorganisaatioiden liiketoiminnan, asiakirjojen ja kirjanpidon tarkastuksia. Lisäksi se arvioi, noudattavatko määritysorganisaatiot velvoitteitaan. Tarkastusten pohjalta laaditaan kertomus, jossa tuodaan esiin mahdollisesti havaitut puutteet. JFSA:lla on käytettävissä erilaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että määritysorganisaatiot korjaavat mahdollisesti havaitut ongelmat asianmukaisesti: se voi muun muassa vaatia määritysorganisaatiota osoittamaan kirjallisesti, että ongelmat on korjattu oikea-aikaisesti. JFSA:lla on muitakin valvontakeinoja: se voi muun muassa antaa liiketoiminnan parantamista koskevia määräyksiä ja panna ne täytäntöön. JFSA voi myös peruuttaa määritysorganisaation luvan kokonaan tai osittain.

(15)

Näin ollen komissio katsoo, että Japanissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat Japanin oikeudelliset ja valvontajärjestelyt ovat sellaisia, että niillä varmistetaan jatkuvasti tehokas valvonta ja täytäntöönpanon seuranta kyseisten keskusvastapuolten osalta.

(16)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn kolmannen ehdon mukaan Japanin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen täytyy sisältää kolmansien maiden oikeusjärjestysten nojalla toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten, jäljempänä ’kolmansien maiden keskusvastapuolet’, tunnustamista koskeva tehokas vastaava järjestelmä.

(17)

Kolmansien maiden keskusvastapuolet voivat hakea ulkomaisen keskusvastapuolen toimilupaa, jonka perusteella ne voivat tarjota Japanissa samoja palveluja, joita niillä on lupa tarjota kyseisessä kolmannessa maassa. Toimilupaa hakevaan kolmannen maan keskusvastapuoleen sovelletaan samanlaisia perusteita kuin japanilaisten määritysorganisaatioiden toimilupamenettelyssä. Toimilupaa hakevalla kolmannen maan keskusvastapuolella olisi kolmannessa maassa sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen perusteella erityisesti oltava riittävä rahoituksellinen pohja, riittävä tietämys ja kokenut henkilöstö sekä riittävä järjestelmä ja rakenne, niin että se voi hoitaa määritystehtävät moitteettomasti ja luotettavasti. Lisäksi kolmansien maiden keskusvastapuolet vapautetaan tietyistä Japanissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavista vaatimuksista, jos ne ovat saaneet vastaavan toimiluvan sellaisilta ulkomaisilta viranomaisilta, joiden kanssa JFSA on tehnyt yhteistyösopimuksia.

(18)

Näin ollen olisi katsottava, että Japanin oikeudellisin ja valvontajärjestelyin luodaan tehokas vastaava järjestelmä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista varten.

(19)

Siksi voidaan katsoa, että määritysorganisaatioita koskevat Japanin oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt ehdot ja että mainittuja oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi pidettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia vastaavina. Komission, jolle EAMV antaa tietoja, olisi seurattava edelleen keskusvastapuolia koskevan Japanin oikeudellisen ja valvontakehyksen kehitystä ja niiden ehtojen täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu.

(20)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Japanissa toimiluvan saaneisiin määritysorganisaatioihin sovellettavien Japanin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen, joihin kuuluvat vuoden 2006 rahoitusväline- ja arvopaperipörssilaki (Financial Instruments and Exchange Act 2006, FIEA), sellaisena kuin sitä täydennetään finanssimarkkinoiden rakenteiden valvontaa käsittelevillä kattavilla ohjeilla ”Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures”, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohtaa sovellettaessa vastaavan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/58


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

keskusvastapuolia koskevan Singaporen sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

(2014/753/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn kolmansiin maihin sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamiseen sovellettavan menettelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet ja sellaisissa kolmansissa maissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, joiden sääntelyvaatimukset vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, voivat tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille. Kyseinen tunnustamismenettely ja siihen kuuluva vastaavuuspäätös auttavat osaltaan saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 kokonaisvaltaisen tavoitteen eli vähentämään järjestelmäriskiä siten, että luotettavien ja vakaiden keskusvastapuolten käyttöä OTC-johdannaissopimuksia koskevassa määrityksessä laajennetaan myös silloin, kun kyseiset keskusvastapuolet ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan ja saaneet siellä toimiluvan.

(2)

Jotta kolmannen maan oikeusjärjestelmää voidaan keskusvastapuolten osalta pitää unionin oikeusjärjestelmää vastaavana, sovellettavien oikeudellisten järjestelyjen ja valvontajärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia ottaen huomioon niillä saavutettavat sääntelytavoitteet. Näin ollen tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Singaporen oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että Singaporeen sijoittautuneet ja siellä toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivät altista unioniin sijoittautuneita määritysosapuolia ja markkinapaikkoja suuremmille riskeille kuin unionissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivätkä aiheuta unionissa kohtuutonta järjestelmäriskiä.

(3)

Komissio sai 1 päivänä syyskuuta 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) teknisen lausunnon, joka koskee Singaporessa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä. Teknisessä lausunnossa tuodaan esiin useita eroja Singaporessa oikeudenkäytössä keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten ja keskusvastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten välillä. Tämä päätös ei kuitenkaan perustu yksinomaan Singaporessa keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten vertailevaan analyysiin, vaan lähtökohtana on myös arviointi, jossa tarkastellaan kyseisten vaatimusten vaikutusta sekä sitä, riittävätkö vaatimukset pienentämään unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin mahdollisesti kohdistuvia riskejä vastaavalla tavalla kuin asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyt vaatimukset omalla vaikutuksellaan. Tällöin olisi erityisesti otettava huomioon se, että unionin finanssimarkkinoita pienemmillä finanssimarkkinoilla toteutettuihin määritystoimiin kytkeytyy huomattavasti pienempiä riskejä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan mukaan on täytettävä kolme ehtoa, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(5)

Ensimmäisenä ehtona on, että kolmannessa maassa toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten täytyy noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Singaporen oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka koskevat maassa toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, koostuvat arvopapereita ja futuureja koskevan lain (Securities and Futures Act, SFA) 289 luvusta sekä arvopapereita ja futuureja (määritysjärjestelmät) koskevista vuoden 2013 asetuksista (Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations, jäljempänä ’SFA-asetukset’). SFA-lain tavoitteena on edistää turvallisia ja tehokkaita määritysjärjestelmiä ja vähentää järjestelmäriskiä. SFA-lain vaatimukset eritellään ja pannaan täytäntöön SFA-asetuksilla. SFA-lailla otetaan käyttöön lupajärjestelmä kaikille rahoitusjärjestelmän kannalta tärkeille keskusvastaosapuolen tehtäviä hoitaville määritysjärjestelmille: niiden on saatava hyväksytyn määritysyhteisön (Approved Clearing House, ACH) toimilupa Singaporen rahaviranomaiselta (Monetary Authority of Singapore, MAS). Muut määritysjärjestelmät, mukaan luettuina ulkomaiset keskusvastapuolet, saavat MAS:ltä luvan toimia tunnustettuina määritysyhteisöinä (Recognised Clearing House, RCH).

(7)

MAS julkaisi tammikuussa 2013 finanssimarkkinoiden rakenteita käsittelevän monografian (Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures, jäljempänä ’monografia’), jossa määritetään keskusvastapuolia koskevat vaatimukset soveltamalla G10-maiden keskuspankkien maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (2) (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) huhtikuussa 2012 hyväksymiä finanssimarkkinoiden rakenteita koskevia periaatteita. Monografiassa selostetaan muun muassa, miten MAS odottaa ACH-yhteisöjen täyttävän SFA-lain mukaiset velvoitteensa, ja MAS ottaa monografian huomioon arvioidessaan, täyttävätkö ACH-yhteisöt SFA-lain velvoitteet.

(8)

Saadakseen luvan toimia ACH-yhteisönä määritysyhteisöjen on täytettävä SFA-laissa ja SFA-asetuksissa säädetyt erityisvaatimukset. MAS voi asettaa ACH-yhteisöjen toimiluvalle ehtoja tai rajoituksia, ja se voi milloin tahansa lisätä tai muuttaa tai peruuttaa niille asetettuja ehtoja tai rajoituksia. ACH-yhteisöjen on hoidettava määritysjärjestelmiä turvallisesti ja tehokkaasti, ja niiden on hallittava liiketoimintaansa ja operaatioihinsa liittyviä riskejä järkevästi. Niillä on myös oltava riittävästi taloudellisia, henkilöstö- ja järjestelmäresursseja.

(9)

SFA-lain mukaan kunkin ACH-yhteisön on myös vahvistettava sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä, joilla varmistetaan määritysjärjestelmän moitteeton ja tehokas toiminta ja yhteisön osapuolten asianmukainen sääntely ja valvonta. ACH-yhteisöjen sisäisten sääntöjen ja menettelyjen on sisällettävä MAS:n määrittelemiä erityisiä osa-alueita, muun muassa vaatimuksia, jotka koskevat määritysjärjestelmien toimintaan kytkeytyviä riskejä sekä maksukyvyttömyystapausten käsittelyä, sekä kriteerejä ja ehtoja, jotka yhteisöjen osapuolten on täytettävä. Monografia pannaan näiltä osin täytäntöön ACH-yhteisöjen sisäisissä säännöissä ja menettelyissä. ACH-yhteisöjen sisäiset säännöt ja menettelyt sekä niiden mahdolliset muutokset on esitettävä MAS:lle ennen niiden täytäntöönpanoa. MAS voi kieltäytyä hyväksymästä, muuttaa tai täydentää sisäisiä sääntöjä tai menettelyjä tai mitä tahansa osaa ehdotetusta muutoksesta. Lisäksi SFA-asetuksissa vaaditaan nimenomaisesti MAS:n ennakkohyväksynnän saamista kaikkiin muutoksiin, jotka koskevat ACH-yhteisöjen riskinhallintajärjestelmiä, mukaan luettuina hyväksytty vakuustyyppi, vakuuksien arvostusmenetelmät ja vakuuksien määrittäminen ACH-yhteisöjen osallistujiinsa nähden olevan riskialtistuman hallitsemiseksi sekä yhteisöjen osapuolten maksukyvyttömyyden kattamiseen käytettävissä olevien rahoitusvarojen määrä (lukuun ottamatta ACH-yhteisön hallussa olevia vakuuksia). SFA-laissa säädetään seuraamuksista, joita määrätään, jos ACH-yhteisöjen sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä muutetaan niin, etteivät ne enää täytä MAS:n asettamia vaatimuksia. SFA-lain mukaan ACH-yhteisöjen sisäiset säännöt ja menettelyt ovat näin ollen ACH-yhteisöjä sitovia.

(10)

Näin ollen Singaporen oikeudellisesti sitovat vaatimukset muodostavat kaksitasoisen rakenteen. SFA-laissa ja SFA-asetuksissa säädetyissä ACH-yhteisöjä koskevissa ydinvaatimuksissa, jäljempänä ’ensisijaiset säännöt’, asetetaan korkeatasoisia vaatimuksia, joita ACH-yhteisöjen on noudatettava saadakseen luvan tarjota määrityspalveluja Singaporessa. Mainitut ensisijaiset säännöt muodostavat oikeudellisesti sitovien vaatimusten ensimmäisen tason Singaporessa. Osoitukseksi ensisijaisten sääntöjen noudattamisesta ACH-yhteisöjen on esitettävä sisäiset sääntönsä ja menettelynsä MAS:lle ennen niiden täytäntöönpanoa, ja MAS voi evätä ne taikka muuttaa tai täydentää niitä. Kyseiset sisäiset säännöt ja menettelyt muodostavat Singaporen oikeudellisesti sitovien vaatimusten toisen tason, jonka on sisällettävä normatiiviset tiedot siitä, millä tavoin hakijana oleva ACH-yhteisö täyttää kyseiset korkeatasoiset vaatimukset monografian mukaisesti. ACH-yhteisöjen sisäiset säännöt ja menettelyt sisältävät myös ensisijaisia sääntöjä täydentäviä lisämääräyksiä.

(11)

ACH-yhteisöihin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen vastaavuuden arvioinnissa olisi otettava huomioon myös niillä saavutettava riskejä pienentävä vaikutus eli vaikutus sen riskin tasoon, joka kohdistuu unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin niiden osallistuessa ACH-yhteisöihin. Riskejä pienentävä vaikutus määräytyy seuraavien kahden tekijän mukaan: kyseisen keskusvastapuolen toteuttamiin määritystoimiin liittyvä riskitaso, joka riippuu siitä, miten suurilla finanssimarkkinoilla keskusvastapuoli toimii, ja keskusvastapuoliin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus tämän riskitason alentamisen kannalta. Jotta päästäisiin samaan riskejä pienentävään vaikutukseen, sellaisille keskusvastapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa suuremmilla finanssimarkkinoilla, joille on ominaista korkeampi riskitaso, on tarpeen asettaa tiukempia riskien pienentämistä koskevia vaatimuksia kuin keskusosapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa pienemmillä finanssimarkkinoilla, joille on ominaista alhaisempi riskitaso.

(12)

ACH-yhteisöt toteuttavat määritystoimiaan huomattavasti pienemmillä finanssimarkkinoilla kuin unioniin sijoittautuneet keskusvastapuolet. Esimerkiksi kolmen viime vuoden aikana Singaporessa määritettyjen transaktioiden kokonaisarvo oli pienempi kuin 1 prosentti niiden transaktioiden kokonaisarvosta, jotka on määritetty G10-maihin kuuluvissa unionin jäsenvaltioissa. ACH-yhteisöihin osallistumisesta aiheutuu näin ollen unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille huomattavasti pienempiä riskejä kuin niiden osallistumisesta unionissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin.

(13)

ACH-yhteisöihin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä voidaan näin ollen pitää vastaavina, kun ne ovat tarkoituksenmukaisia kyseisen alhaisemman riskitason alentamisen kannalta. ACH-yhteisöihin sovellettavilla ensisijaisilla säännöillä ja niiden täydennykseksi ja finanssimarkkinoiden rakenteita koskevien periaatteiden täytäntöön panemiseksi vahvistetuilla ACH-yhteisöjen sisäisillä säännöillä ja menettelyillä alennetaan Singaporessa vallitsevaa alhaisempaa riskitasoa ja päästään vastaavaan riskejä pienentävään vaikutukseen kuin asetuksella (EU) N:o 648/2012 pyritään.

(14)

Näin ollen komissio katsoo, että Singaporen oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen avulla varmistetaan, että Singaporessa toimiluvan saaneet ACH-yhteisöt noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(15)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn toisen ehdon mukaan Singaporessa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien Singaporen oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on oltava sellaisia, että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia.

(16)

MAS voi antaa yleisiä tai erityisiä ohjeita sen varmistamiseksi, että ACH-yhteisöjen toiminta on turvallista ja tehokasta ja varsinkin että SFA-lain mukaiset velvoitteet tai vaatimukset tai MAS:n määrittelemät vaatimukset täytetään, ja ohjeet on otettava huomioon ACH-yhteisöjen sisäisissä säännöissä ja menettelyissä. SFA-laissa säädetään seuraamuksista, joita määrätään, jos ACH-yhteisö ei noudata MAS:n antamia ohjeita. ACH-yhteisöjen sisäisten sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpanon valvonnan yhteydessä MAS voi pyytää ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelta määräyksen, jossa ACH-yhteisöä kehotetaan noudattamaan sisäisiä sääntöjään ja menettelyjään, ottamaan ne huomioon, panemaan ne täytäntöön tai toteuttamaan ne. MAS voi myös peruuttaa ACH-yhteisön toimiluvan, jollei se noudata muiden muassa MAS:n määrittämiä vaatimuksia, mahdollisia luvalle asetettuja ehtoja tai rajoituksia, MAS:n SFA-lain nojalla antamia ohjeita tai mitä tahansa SFA-lain säännöstä.

(17)

Lisäksi ACH-yhteisöjen on SFA-asetusten mukaan toimitettava MAS:lle vuosikertomus, jossa selostetaan, miten ne ovat hoitaneet SFA-lain mukaiset velvollisuutensa tilikaudella. Niiden on toimitettava MAS:lle myös kyseisestä ACH-yhteisöstä annettu laaja tilintarkastuskertomus. Kertomuksen on sisällettävä tapauksen mukaan tilintarkastajien havainnot ja suositukset, jotka koskevat ACH-yhteisön sisäistä valvontaa sekä tapauksia, joissa ACH-yhteisö on jättänyt noudattamatta SFA-lain säännöksiä tai MAS:n SFA-lain nojalla antamia ohjeita.

(18)

Näin ollen komissio katsoo, että Singaporessa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat Singaporen oikeudelliset ja valvontajärjestelyt ovat sellaisia, että niillä varmistetaan jatkuvasti tehokas valvonta ja täytäntöönpanon seuranta.

(19)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn kolmannen ehdon mukaan Singaporen oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen täytyy sisältää kolmansien maiden oikeusjärjestysten nojalla toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten, jäljempänä ’kolmansien maiden keskusvastapuolet’, tunnustamista koskeva tehokas vastaava järjestelmä.

(20)

Kolmansien maiden keskusvastapuolet voivat hakea tunnustetun määritysyhteisön (RCH) toimilupaa, jonka nojalla ne voivat tarjota Singaporessa samoja palveluja, joita niillä on lupa tarjota kyseisessä kolmannessa maassa.

(21)

Ennen kuin MAS myöntää RCH-toimiluvan, se arvioi, onko kyseisessä keskusvastapuolelle toimiluvan myöntäneessä kolmannessa maassa sovellettu sääntelyjärjestelmä verrattavissa Singaporeen sijoittautuneisiin keskusvastapuoliin sovellettaviin oikeudellisiin ja valvontajärjestelyihin, esimerkiksi sovelletaanko kyseisessä kolmannessa maassa finanssimarkkinoiden rakenteita koskevia periaatteita. RCH-toimiluvan myöntäminen edellyttää lisäksi yhteistyöjärjestelyjen vahvistamista MAS:n ja asianomaisen ulkomaisen valvontaviranomaisen välillä.

(22)

Vaikka Singaporessa kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamiseen käytetty menettely poikkeaa rakenteeltaan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetystä menettelystä, olisi kuitenkin katsottava, että se luo tehokkaan vastaavan järjestelmän kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista varten.

(23)

Siksi voidaan katsoa, että ACH-yhteisöjä koskevat Singaporen oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt ehdot ja että mainittuja oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi pidettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia vastaavina. Komission, jolle EAMV antaa tietoja, olisi seurattava edelleen keskusvastapuolia koskevan Singaporen oikeudellisen ja valvontakehyksen kehitystä ja niiden ehtojen täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu.

(24)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Singaporessa toimiluvan saaneisiin hyväksyttyihin määritysyhteisöihin (Approved Clearing Houses) sovellettavien Singaporen oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen, joihin kuuluvat arvopapereita ja futuureja koskevan lain (Securities and Futures Act) 289 luku sekä arvopapereita ja futuureja (määritysjärjestelmät) koskevat vuoden 2013 asetukset (Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013), sellaisina kuin niitä täydennetään finanssimarkkinoiden rakenteita käsittelevällä monografialla ”Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures”, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklaa sovellettaessa vastaavan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea muutti 1 päivänä syyskuuta 2014 nimeään ja on nyt maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitea.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

keskusvastapuolia koskevan Hongkongin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

(2014/754/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn kolmansiin maihin sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamiseen sovellettavan menettelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet ja sellaisissa kolmansissa maissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, joiden sääntelyvaatimukset vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, voivat tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille. Kyseinen tunnustamismenettely ja siihen kuuluva vastaavuuspäätös auttavat osaltaan saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 kokonaisvaltaisen tavoitteen eli vähentämään järjestelmäriskiä siten, että luotettavien ja vakaiden keskusvastapuolten käyttöä OTC-johdannaissopimuksia koskevassa määrityksessä laajennetaan myös silloin, kun kyseiset keskusvastapuolet ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan ja saaneet siellä toimiluvan.

(2)

Jotta kolmannen maan oikeusjärjestelmää voidaan keskusvastapuolten osalta pitää unionin oikeusjärjestelmää vastaavana, sovellettavien oikeudellisten järjestelyjen ja valvontajärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia ottaen huomioon niillä saavutettavat sääntelytavoitteet. Näin ollen tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Hongkongin oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että Hongkongiin sijoittautuneet ja siellä toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivät altista unioniin sijoittautuneita määritysosapuolia ja markkinapaikkoja suuremmille riskeille kuin unionissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivätkä aiheuta unionissa kohtuutonta järjestelmäriskiä.

(3)

Komissio sai 1 päivänä syyskuuta 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) teknisen lausunnon, joka koskee Hongkongissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä. Teknisessä lausunnossa tuodaan esiin useita eroja Hongkongissa oikeudenkäytössä keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten ja keskusvastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten välillä. Tämä päätös ei kuitenkaan perustu yksinomaan Hongkongissa keskusvastapuoliin sovellettujen oikeudellisesti sitovien vaatimusten vertailevaan analyysiin, vaan lähtökohtana on myös arviointi, jossa tarkastellaan kyseisten vaatimusten vaikutusta sekä sitä, riittävätkö vaatimukset pienentämään unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin mahdollisesti kohdistuvia riskejä vastaavalla tavalla kuin asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyt vaatimukset omalla vaikutuksellaan. Tällöin olisi erityisesti otettava huomioon se, että unionin finanssimarkkinoita pienemmillä finanssimarkkinoilla toteutettuihin määritystoimiin kytkeytyy huomattavasti pienempiä riskejä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan mukaan on täytettävä kolme ehtoa, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(5)

Ensimmäisenä ehtona on, että kolmannessa maassa toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten täytyy noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Hongkongin oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka koskevat siellä toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, koostuvat selvitysjärjestelmiä koskevasta säädöksestä (Clearing and Settlement Systems Ordinance, CSSO) sekä arvopapereita ja futuureja koskevasta säädöksestä (Securities and Futures Ordinance, SFO). CSSO-säädöksen mukaisesti toimiluvan saaneita yhteisöjä sääntelee Hongkongin rahaviranomainen (Hongkong Monetary Authority, HKMA), ja SFO-säädöksen mukaisesti toimiluvan saaneiden yhteisöjen sääntelystä vastaa Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomissio (Securities and Futures Commission, SFC). Hongkongin keskusvastapuolten toimiluvat on myönnetty yksinomaan SFO-säädöksen nojalla. Siksi tämä päätös olisi rajattava SFO-säädöksessä säädettyyn järjestelmään.

(7)

SFO-säädöksen III osan mukaan SFC:llä on valtuudet myöntää keskusvastapuolelle tunnustetun määritysyhteisön (Recognised Clearing House, RCH) toimilupa. Harkitessaan, myönnetäänkö keskusvastapuolelle lupa toimia RCH-yhteisönä, SFC:n täytyy ottaa huomioon ”sijoittajien etu” sekä ”markkinoiden asianmukainen sääntely”. SFC voi myös määrittää ”aiheellisiksi katsomiaan edellytyksiä” ennen RCH-yhteisön toimiluvan myöntämistä tietylle keskusvastapuolelle sekä muuttaa kyseisiä edellytyksiä ilmoitusmenettelyllä, jos se on ”vakuuttunut muutosten aiheellisuudesta”. Aiheellisuuden arvioinnissa SFC:n on nojauduttava sille annettuun lakisääteiseen valtuutukseen, joka koskee rahoitusvakauden ylläpitämistä ja järjestelmäriskin vähentämistä.

(8)

SFO-säädöksessä säädetään velvollisuuksista ja vaatimuksista, jotka RCH-yhteisön täytyy täyttää. SFC on antanut SFO-säädöksen 399 pykälän 1 momentin nojalla ohjeita, jäljempänä ’ohjeet’, joissa sovelletaan G10-maiden keskuspankkien maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (2) (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) huhtikuussa 2012 hyväksymissä finanssimarkkinoiden rakenteita koskevissa periaatteissa vahvistettuja kansainvälisiä vaatimuksia. SFC ottaa ohjeet huomioon arvioidessaan, noudattavatko RCH-yhteisöt SFO-säädöksen mukaisia velvollisuuksiaan. Jos RCH-yhteisö ei noudata SFO-säädöksen mukaisia velvollisuuksiaan sellaisina kuin niitä täydennetään ohjeilla, SFC voi toteuttaa toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

(9)

SFO-säädöksessä edellytetään lisäksi, että RCH-yhteisö vahvistaa sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä, jotka ovat tarpeen sen selvitysjärjestelmien asianmukaista sääntelyä sekä sen määritysosapuolten asianmukaista sääntelyä varten. Toisin sanoen SFO-säädöksen ja ohjeiden vaatimukset pannaan täytäntöön RCH-yhteisöjen sisäisissä säännöissä ja menettelyissä. SFO-säädöksen mukaan kaikkiin RCH-yhteisön vahvistamiin sisäisiin sääntöihin ja menettelyihin sekä niiden muutoksiin on saatava SFC:n hyväksyntä.

(10)

Näin ollen Hongkongin oikeudellisesti sitovat vaatimukset muodostavat kaksitasoisen rakenteen. SFO-säädöksessä säädetyissä RCH-yhteisöjä koskevissa keskeisissä periaatteissa, jäljempänä ’ensisijaiset säännöt’, asetetaan korkeatasoisia vaatimuksia, joita RCH-yhteisöjen on noudatettava saadakseen luvan tarjota määrityspalveluja Hongkongissa. Mainitut ensisijaiset säännöt muodostavat oikeudellisesti sitovien vaatimusten ensimmäisen tason Hongkongissa. Osoitukseksi ensisijaisten sääntöjen noudattamisesta RCH-yhteisöjen on esitettävä sisäiset sääntönsä ja menettelynsä SFC:lle hyväksyttäviksi. Kyseiset sisäiset säännöt ja menettelyt muodostavat Hongkongin oikeudellisesti sitovien vaatimusten toisen tason, jonka on sisällettävä normatiiviset tiedot siitä, millä tavoin RCH-yhteisö täyttää kyseiset vaatimukset ohjeiden mukaisesti. Kun SFC on hyväksynyt sisäiset säännöt ja menettelyt, ne sitovat oikeudellisesti asianomaista RCH-yhteisöä.

(11)

RCH-yhteisöihin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen vastaavuuden arvioinnissa olisi otettava huomioon myös niillä saavutettava riskejä pienentävä vaikutus eli vaikutus sen riskin tasoon, joka kohdistuu unioniin sijoittautuneisiin määritysosapuoliin ja markkinapaikkoihin niiden osallistuessa RCH-yhteisöihin. Riskien pienentämistä koskeva vaikutus määräytyy seuraavien kahden tekijän mukaan: kyseisen keskusvastapuolen toteuttamiin määritystoimiin liittyvä riskitaso, joka riippuu siitä, miten suurilla finanssimarkkinoilla keskusvastapuoli toimii, ja keskusvastapuoliin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus tämän riskitason alentamisen kannalta. Jotta päästäisiin samaan riskejä pienentävään vaikutukseen, sellaisille keskusvastapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa suuremmilla finanssimarkkinoilla, joille on ominaista korkeampi riskitaso, on tarpeen asettaa tiukempia riskien pienentämistä koskevia vaatimuksia kuin keskusosapuolille, jotka harjoittavat toimintaansa pienemmillä finanssimarkkinoilla, joille on ominaista alhaisempi riskitaso.

(12)

RCH-yhteisöt toteuttavat määritystoimiaan huomattavasti pienemmillä finanssimarkkinoilla kuin unioniin sijoittautuneet keskusvastapuolet. Esimerkiksi kolmen viime vuoden aikana Hongkongissa kaupankäynnin kohteina olleiden julkisesti noteerattujen johdannaissopimusten vuotuinen nimellisarvo oli pienempi kuin yksi prosentti unionissa kaupankäynnin kohteina olleiden julkisesti noteerattujen johdannaissopimusten vuotuisesta nimellisarvosta. Saman ajanjakson aikana Hongkongissa pörssissä kaupankäynnin kohteina olleiden arvopapereiden markkina-arvo oli keskimäärin alle kaksikymmentäviisi prosenttia unionin vastaavasta markkina-arvosta. Lisäksi RCH-yhteisöt ovat vasta hiljattain alkaneet määrittää monimutkaisempia tuotteita, kuten OTC-johdannaisia, sillä OTC-johdannaissopimuksia koskevat määrityspalvelut käynnistyivät vasta 25 päivänä marraskuuta 2013. RCH-yhteisöihin osallistumisesta aiheutuu näin ollen unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille huomattavasti pienempiä riskejä kuin niiden osallistumisesta unionissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin.

(13)

RCH-yhteisöihin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä voidaan näin ollen pitää vastaavina, kun ne ovat tarkoituksenmukaisia kyseisen alhaisemman riskitason alentamisen kannalta. RCH-yhteisöihin sovellettavilla ensisijaisilla säännöillä ja niiden täydennykseksi ja finanssimarkkinoiden rakenteita koskevien periaatteiden täytäntöön panemiseksi vahvistetuilla RCH-yhteisöjen sisäisillä säännöillä ja menettelyillä alennetaan Hongkongissa vallitsevaa alhaisempaa riskitasoa ja päästään vastaavaan riskejä pienentävään vaikutukseen kuin asetuksella (EU) N:o 648/2012 pyritään.

(14)

Näin ollen komissio katsoo, että Hongkongin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen avulla varmistetaan, että Hongkongissa toimiluvan saaneet RCH-yhteisöt noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(15)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn toisen ehdon mukaan Hongkongissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien Hongkongin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on oltava sellaisia, että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia.

(16)

Soveltamalla valvontamenettelyjä ja riskiperusteisia tarkastusmenettelyjä, vakavaraisuusvaatimusten testaaminen mukaan luettuna, SFC seuraa jatkuvasti, noudattavatko RCH-yhteisöt riskinhallintavaatimuksia. SFC:llä on muitakin keinoja valvoa vaatimusten noudattamista. SFC:llä on muun muassa valtuudet määrätä RCH-yhteisö lopettamaan selvityspalvelujen tarjoamisen tai suorittamisen tai peruuttaa sen toimilupa. Lisäksi SFC voi pyytää RCH-yhteisöjä tekemään tiettyjä tarpeelliseksi katsottuja muutoksia niiden sääntöihin, ja sillä on valtuudet tehdä tällaisia sääntömuutoksia yksipuolisesti, jos asianomainen RCH-yhteisö ei noudata pyyntöä. SFC:llä on valtuudet pyytää, siinä määrin kuin se voi tehtäviensä suorittamiseksi kohtuudella vaatia, että RCH-yhteisöt esittävät kirjanpidon ja asiakirjat, joita ne pitävät liiketoimintansa yhteydessä tai liiketoimintaansa varten tai arvopapereita tai futuurisopimuksia koskevien transaktioiden selvitysjärjestelmien osalta, sekä muut tiedot, jotka koskevat liiketoimintaa tai arvopapereita tai futuurisopimuksia koskevien transaktioiden selvitysjärjestelmiä. Jos tiedot tai asiakirjat jätetään toimittamatta ilman perusteltua syytä, yhteisölle voidaan määrätä sakkoja.

(17)

Näin ollen komissio katsoo, että Hongkongissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat Hongkongin oikeudelliset ja valvontajärjestelyt ovat sellaisia, että niillä varmistetaan jatkuvasti tehokas valvonta ja täytäntöönpanon seuranta.

(18)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn kolmannen ehdon mukaan Hongkongin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen täytyy sisältää kolmansien maiden oikeusjärjestysten nojalla toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten, jäljempänä ’kolmansien maiden keskusvastapuolet’, tunnustamista koskeva tehokas vastaava järjestelmä.

(19)

Keskusvastapuolena toimiminen Hongkongissa edellyttää, että yhteisö on joko nimetty RCH-yhteisöksi tai tunnustettu automatisoitujen kaupankäyntipalvelujen (Automated Trading Services, ATS) tarjoajaksi SFO-säädöksen nojalla. ATS-yhteisöillä tarkoitetaan yhteisöjä, jotka tarjoavat sähköisten järjestelmien avulla palveluja arvopapereita tai futuurisopimuksia koskevaa kaupankäyntiä tai määritystä varten. Hongkongin lakiasäätävä neuvosto antoi maaliskuussa 2014 muutossäädöksen, jolla laajennetaan ATS:n määritelmää niin, että siihen kuuluvat myös OTC-johdannaiset.

(20)

ATS-järjestelmä soveltuu kolmansien maiden keskusvastapuolille, jotka haluavat tarjota palveluja Hongkongin osapuolille. Kolmansien maiden keskusvastapuolet voivat hakemusteitse pyytää, että niille myönnetään Hongkongissa tunnustetun ATS-yhteisön asema, jonka perusteella ne voivat tarjota Hongkongissa samoja palveluja, joita niillä on lupa tarjota kyseisessä kolmannessa maassa.

(21)

Käsitellessään kolmannen maan keskusvastapuolen ATS-hakemusta SFC arvioi, noudattaako kyseinen kolmannen maan keskusvastapuoli finanssimarkkinoiden rakenteita koskevia periaatteita, joita käytetään vertailukohtana. ATS-hakemuksen hyväksyminen edellyttää lisäksi, että SFC ja hakijana olevan kolmannen maan keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen ovat tehneet yhteisymmärryspöytäkirjan, sillä SFC tukeutuu kotimaan sääntelyviranomaiseen asianomaisen kolmannen maan keskusvastapuolen päivittäisen valvonnan osalta.

(22)

Vaikka Hongkongissa kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamiseen käytetty menettely poikkeaa rakenteeltaan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetystä menettelystä, olisi kuitenkin katsottava, että se luo tehokkaan vastaavan järjestelmän kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista varten.

(23)

Siksi voidaan katsoa, että RCH-yhteisöjä koskevat Hongkongin oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt ehdot ja että mainittuja oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi pidettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia vastaavina. Komission, jolle EAMV antaa tietoja, olisi seurattava edelleen keskusvastapuolia koskevan Hongkongin oikeudellisen ja valvontakehyksen kehitystä ja niiden ehtojen täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu.

(24)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hongkongissa toimiluvan saaneisiin tunnustettuihin määritysyhteisöihin (Recognised Clearing House, RCH) sovellettavien Hongkongin oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen, joihin kuuluvat arvopapereita ja futuureja koskeva säädös (Securities and Futures Ordinance, SFO), sellaisena kuin sitä täydennetään SFO-säädöksen 399 pykälän 1 momentin nojalla annetuilla ohjeilla, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklaa sovellettaessa vastaavan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea muutti nimeään 1 päivänä syyskuuta 2014 ja on nyt maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitea.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/66


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2014,

keskusvastapuolia koskevan Australian sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa

(2014/755/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklassa säädetyn kolmansiin maihin sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamiseen sovellettavan menettelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneet ja sellaisissa kolmansissa maissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet, joiden sääntelyvaatimukset vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, voivat tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille. Kyseinen tunnustamismenettely ja siihen kuuluva vastaavuuspäätös auttavat osaltaan saavuttamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 kokonaisvaltaisen tavoitteen eli vähentämään järjestelmäriskiä siten, että luotettavien ja vakaiden keskusvastapuolten käyttöä OTC-johdannaissopimuksia koskevassa määrityksessä laajennetaan myös silloin, kun kyseiset keskusvastapuolet ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan ja saaneet siellä toimiluvan.

(2)

Jotta kolmannen maan oikeusjärjestelmää voidaan keskusvastapuolten osalta pitää unionin oikeusjärjestelmää vastaavana, sovellettavien oikeudellisten järjestelyjen ja valvontajärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia ottaen huomioon niillä saavutettavat sääntelytavoitteet. Näin ollen tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Australian oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että Australiaan sijoittautuneet ja siellä toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivät altista unioniin sijoittautuneita määritysosapuolia ja markkinapaikkoja suuremmille riskeille kuin unionissa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet eivätkä aiheuta unionissa kohtuutonta järjestelmäriskiä.

(3)

Komissio sai 1 päivänä syyskuuta 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) teknisen lausunnon, joka koskee Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavia oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä. Teknisessä lausunnossa todetaan, että kaikki asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osaston säännökset toistuvat vastaavissa oikeudellisesti sitovissa vaatimuksissa, joita sovelletaan oikeudenkäytössä Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdan mukaan on täytettävä kolme ehtoa, jotta voidaan katsoa, että kolmannen maan oikeudelliset ja valvontajärjestelyt, joita sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin, vastaavat mainitussa asetuksessa säädettyjä järjestelyjä.

(5)

Ensimmäisenä ehtona on, että kolmannessa maassa toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten täytyy noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(6)

Australian oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka koskevat maassa toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, koostuvat vuoden 2001 yhtiölaista (Corporations Act), joka yhdessä vuoden 2001 yhtiöasetusten (Corporations Regulations) kanssa muodostaa selvitysjärjestelmiä koskevan oikeudellisen kehyksen. Yhtiölain 7.3 osassa säädetään, että ennen selvitystoimintaa koskevan toimiluvan myöntämistä ministerin täytyy varmistaa muun muassa, että kyseisellä keskusvastapuolella on sovellettavia lakeja ja asetuksia vastaavat asianmukaiset toimintasäännöt ja -menettelyt, joiden avulla varmistetaan käytännön sallimissa rajoissa järjestelmäriskin vähentäminen ja keskusvastapuolen oikeudenmukainen ja tehokas hallinnointi. Keskusvastapuolella täytyy myös olla asianmukaiset järjestelyt eturistiriitojen käsittelyä ja omien sääntöjen ja menettelyjen noudattamisen valvontaa varten. Australian arvopaperi- ja sijoituskomissio (Australian Securities and Investments Commission, jäljempänä ’ASIC’) ja Australian keskuspankki (Reserve Bank of Australia) antavat ministerille neuvoja selvitysjärjestelmien toimilupien myöntämisestä ja kyseisten järjestelmien sisäisten sääntöjen ja menettelyjen muutoksista, minkä lisäksi niiden vastuulla on arvioida, noudattavatko keskusvastapuolet yhtiölain mukaisia velvoitteitaan; tässä yhteydessä ASIC vastaa myös täytäntöönpanotoimista.

(7)

ASIC antaa säännellyille yhteisöille sääntelyyn liittyvää ohjeistusta, jossa selvennetään lainsäädännössä jo käsiteltyjä kysymyksiä. ASIC on muun muassa tarkistanut joulukuussa 2012 antamaansa sääntelyaiheista ohjeistusta, joka koskee selvitysjärjestelmien toimilupia ja niiden valvontaa, hyväksymällä päivitetyn ohjeen nro 211 ”Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators”. ASICin ohjeessa nro 211 sovelletaan G10-maiden keskuspankkien maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (2) (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) huhtikuussa 2012 hyväksymiä finanssimarkkinoiden rakenteita koskevia periaatteita, jotka ovat yhtiölaissa säädettyjen velvoitteiden kannalta merkityksellisiä, ja annetaan keskusvastapuolille ohjeita niille yhtiölain nojalla kuuluvien velvoitteiden noudattamisesta. Keskusvastapuolelle voidaan määrätä täytäntöönpanotoimia ja seuraamuksia, jollei se noudata yhtiölakia siten kuin ohjeessa nro 211 selostetaan.

(8)

Australian keskuspankilla on yhtiölain nojalla valtuudet määrittää rahoitusvakautta koskevat vaatimukset sen varmistamiseksi, että keskusvastapuolet toimivat tavalla, joka luo tai edistää kaiken kaikkiaan Australian rahoitusjärjestelmän vakautta. Australian keskuspankin maksujärjestelmälautakunta hyväksyi marraskuussa 2012 rahoitusvakautta koskevat uudet määritetyt standardit: keskusvastapuolia koskevat rahoitusvakausstandardit, joihin kuuluu 21 standardia keskusvastapuolille sekä standardeihin liittyvät alastandardit ja ohjeistuksen. Rahoitusvakausstandardit tulivat voimaan maaliskuussa 2013, kun taas tiettyjen alastandardien voimassaoloaika alkoi 31 päivänä maaliskuuta 2014. Kaikkien toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten on noudatettava rahoitusvakausstandardeja.

(9)

Yhtiölain 7.3 osassa sekä yhtiöasetuksissa säädetyissä selvitysjärjestelmiä koskevissa keskeisissä periaatteissa, siten kuin ne selostetaan ASICin ohjeessa nro 211, sekä Australian keskuspankin määrittämissä rahoitusvakausstandardeissa, jäljempänä yhdessä ’ensisijaiset säännöt’, asetetaan korkeatasoisia vaatimuksia, joita keskusvastapuolten on noudatettava saadakseen luvan tarjota määrityspalveluja Australiassa. Mainitut ensisijaiset säännöt muodostavat oikeudellisesti sitovien vaatimusten ensimmäisen tason Australiassa. Ensisijaisten sääntöjen noudattamiseksi keskusvastapuolet vahvistavat lisäksi sisäisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden on vastattava yhtiölaissa ja -asetuksissa säädettyjä ja ohjeessa nro 211 selostettuja erityisvaatimuksia sekä rahoitusvakausstandardeja; mainitut säännöt ja menettelyt esitetään ministerille ennen luvan myöntämistä selvitysjärjestelmänä toimimiseen. Keskusvastapuolten sisäisiin sääntöihin ja menettelyihin tehtävät muutokset on annettava tiedoksi ministerille. Ministeri voi evätä keskusvastapuolten sisäisiin sääntöihin ja menettelyihin esitetyt muutokset. Keskusvastapuolten sisäiset säännöt ja menettelyt voidaan rinnastaa vaikutuksiltaan sopimuksiin: säännöt ja menettelyt sitovat oikeudellisesti keskusvastapuolia ja niiden osallistujia.

(10)

Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavissa ensisijaisissa säännöissä vahvistetut oikeudellisesti sitovat vaatimukset johtavat olennaisiin vaikutuksiin, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia.

(11)

Näin ollen komissio katsoo, että Australian oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen avulla varmistetaan, että Australiassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 IV osastossa säädettyjä vaatimuksia.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn toisen ehdon mukaan Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien Australian oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen on oltava sellaisia, että kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon seurannan alaisia.

(13)

Australiassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet ovat ASICin ja Australian keskuspankin jatkuvan valvonnan ja yleisvalvonnan alaisia. ASICin vastuulla on valvoa, että keskusvastapuolet noudattavat yhtiölain mukaisia velvoitteitaan, ja sitä varten se arvioi säännöllisesti, noudattavatko keskusvastapuolet toimiluvan mukaisia velvoitteitaan, rahoitusvakausstandardeihin ja järjestelmäriskin vähentämiseen liittyviä velvoitteita lukuun ottamatta, ja erityisesti velvollisuuttaan toimia oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista; ASIC toimittaa ministerille raportin, joka julkaistaan. Australian keskuspankki seuraa, noudattavatko keskusvastapuolet velvoitteitaan, jotka on vahvistettu niiden toimiluvassa ja jotka koskevat rahoitusvakautta ja järjestelmäriskin vähentämistä, sekä arvioi rahoitusvakausstandardien noudattamista säännöllisesti kunkin keskusvastapuolen osalta ja toimittaa ministerille raportin, joka samoin julkaistaan. Australiassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet voivat saada kirjallisia ohjeita ministeriltä ja ASICilta. Jos keskusvastapuoli ei noudata kirjallista ohjetta, ASICilla on mahdollisuus viedä asiaan oikeuteen, joka voi antaa keskusvastapuolelle määräyksen noudattaa kirjallista ohjetta.

(14)

Näin ollen komissio katsoo, että Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavat Australian oikeudelliset ja valvontajärjestelyt ovat sellaisia, että niillä varmistetaan jatkuvasti tehokas valvonta ja täytäntöönpanon seuranta.

(15)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyn kolmannen ehdon mukaan Australian oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen täytyy sisältää kolmansien maiden oikeusjärjestysten nojalla toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten, jäljempänä ’kolmansien maiden keskusvastapuolet’, tunnustamista koskeva tehokas vastaava järjestelmä.

(16)

Kolmansien maiden keskusvastapuolet voivat hakea ulkomaisen selvitysjärjestelmän toimilupaa (overseas clearing and settlement facility licence), jonka perusteella ne voivat tarjota Australiassa joitakin tai kaikkia määrityspalveluja, joita niillä on lupa tarjota kotimaassaan.

(17)

Ulkomaisen selvitysjärjestelmän toimilupaa Australiassa hakeviin kolmansien maiden keskusvastapuoliin sovelletaan vastaavia perusteita kuin sellaisiin kolmansien maiden keskusvastaosapuoliin, jotka hakevat asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan mukaista tunnustamista. Tunnustaminen edellyttää, että keskusvastapuolelle toimiluvan myöntäneen kolmannen maan sääntelyjärjestelmän voidaan katsoa ”vastaavan riittävässä määrin” Australiassa vastaaviin kotimaisiin keskusvastapuoliin sovellettavaa sääntelyjärjestelmää, kun vertailukohteina ovat saavutettu järjestelmäriskiltä suojaamisen taso sekä palvelujen toimivuus ja oikeudenmukaisuus. ”Riittävän vastaavuuden” arviointi käsittää samat näkökohdat kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisessa arvioinnissa. Ulkomaisen selvitysjärjestelmän toimiluvan myöntäminen edellyttää lisäksi yhteistyöjärjestelyjen vahvistamista Australian viranomaisten ja asianomaisten ulkomaisten valvontaviranomaisten välillä.

(18)

Näin ollen olisi katsottava, että Australian oikeudellisin ja valvontajärjestelyin luodaan tehokas vastaava järjestelmä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista varten.

(19)

Siksi voidaan katsoa, että Australiassa toimiluvan saaneita keskusvastapuolia koskevat Australian oikeudelliset ja valvontajärjestelyt täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan 6 kohdassa säädetyt ehdot ja että mainittuja oikeudellisia ja valvontajärjestelyjä olisi pidettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia vastaavina. Komission, jolle EAMV antaa tietoja, olisi seurattava edelleen keskusvastapuolia koskevan Australian oikeudellisen ja valvontakehyksen kehitystä ja niiden ehtojen täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu.

(20)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Australiassa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin sovellettavien Australian oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen, joihin kuuluvat vuoden 2001 yhtiölain 7.3 osa ja vuoden 2001 yhtiöasetukset, sellaisina kuin ne selostetaan ohjeessa nro 211 ”Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators”, sekä keskusvastapuolia koskevat rahoitusvakausstandardit, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklaa sovellettaessa vastaavan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea muutti nimeään 1 päivänä syyskuuta 2014 ja on nyt maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitea.


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/69


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä ja propikonatsolia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7909)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/756/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liite I sisältää luettelon tehoaineista, joiden sisällyttäminen biosidituotteisiin on hyväksytty unionin tasolla. Komission direktiivillä 2008/78/EY (3) hyväksyttiin tehoaineen propikonatsoli ja komission direktiivillä 2008/79/EY (4) tehoaineen IPBC käyttö tuotteissa, jotka kuuluvat tuotetyyppiin 8, puunsuoja-aineet, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V. Asetuksen (EU) N:o 528/2012 86 artiklan nojalla kyseiset aineet on näin ollen hyväksytty tehoaineiksi, jotka sisältyvät mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

(2)

Yritys Janssen PMP toimitti direktiivin 98/8/EY 8 artiklan mukaisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle hakemuksen luvan myöntämisestä kolmelle puunsuoja-aineena käytettävälle biosidituotteelle, jotka sisältävät IPBC:tä ja propikonatsolia, jäljempänä ’kiistanalaiset tuotteet’. Yhdistyneen kuningaskunnan tuotteille myöntämät luvat kattoivat erilaisia käyttömenetelmiä, kuten automaattisen kaston teollisuuskäytössä ja (sisällä ja ulkona tapahtuvan) ruiskutuksen sekä ammatti- että muussa käytössä. Useat jäsenvaltiot ovat tämän jälkeen hyväksyneet kiistanalaiset tuotteet vastavuoroisen tunnustamisen kautta.

(3)

Janssen PMP, jäljempänä ’hakija’, toimitti Saksalle täydelliset hakemukset, jotka koskivat Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien kiistanalaisten tuotteiden lupien vastavuoroista tunnustamista.

(4)

Saksa ilmoitti komissiolle, muille jäsenvaltioille ja hakijalle 28 päivänä elokuuta 2013 ehdotuksestaan rajoittaa lupia direktiivin 98/8/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Saksa katsoo, ettei kiistanalainen tuote täytä direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksia, jotka koskevat vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

(5)

Saksan mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ei myöntäessään lupaa aineen ruiskuttamiselle ulkona arvioinut riittävästi kyseisen käyttömenetelmän ympäristöriskejä. Arvioinnissa, jonka Saksa teki kyseisistä kolmesta tuotteesta, todettiin, että kaukana sijaitsevalle maaperälle aiheutuu riskejä, joita ei voida hyväksyä.

(6)

Saksa katsoo myös, että yhden tuotteen osalta automaattisella kastolla tapahtuva käyttö olisi rajoitettava järjestelmiin, joissa automaatioaste on riittävä, koska ammattikäyttäjien terveydelle aiheutuu riskejä, joita ei voida hyväksyä.

(7)

Komissio pyysi muita jäsenvaltioita ja hakijaa esittämään huomautuksensa ilmoituksista kirjallisesti 90 päivän kuluessa direktiivin 98/8/EY 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisessä määräajassa toimittivat huomautuksia Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja hakija. Lisäksi komission edustajat ja jäsenvaltioiden biosidivalmisteista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset keskustelivat kyseisestä ilmoituksesta 24 päivänä syyskuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 528/2012 35 artiklalla perustetun koordinointiryhmän kokouksessa.

(8)

Ympäristöriskien osalta kyseisten keskustelujen ja huomautusten perusteella voidaan todeta, että Yhdistyneen kuningaskunnan suorittamassa arvioinnissa käytettiin skenaariota, joka sisältyi arvioinnin aikana käytettävissä olleisiin päästöskenaarioita koskeviin OECD:n asiakirjoihin (5).

(9)

Lisäksi voidaan todeta, että Saksan päätelmät perustuvat tarkistettuun skenaarioon, joka esitettiin päästöskenaarioita koskevissa OECD:n asiakirjoissa (6), jotka ovat olleet käytettävissä sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta myönsi luvan ja Saksa antoi ilmoituksen.

(10)

Lisäksi ohjeissa, joista sovittiin biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetusta direktiivistä 98/8/EY (7) vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edustajien 47. kokouksessa, todettiin, että uudet ohjeet voidaan ottaa huomioon ainoastaan, jos ne olivat käytettävissä ennen tuotteen lupahakemuksen jättämispäivää, paitsi jos tieteellinen edistyminen osoittaa, että vanhojen ohjeiden noudattaminen antaa aihetta vakavaan huoleen. Kokouksessa sovituissa ohjeissa todetaan myös, että vakava huoli saattaisi antaa aihetta jo myönnettyjen lupien tarkistamiseen. Yhdistynyt kuningaskunta ja muut jäsenvaltiot, jotka ovat hyväksyneet tuotteet vastavuoroisen tunnustamisen kautta, eivät kuitenkaan katsoneet, että esiintyisi sellaista huolta, joka antaisi aihetta jo myönnettyjen lupien tarkistamiseen.

(11)

Edellä esitettyjen huomioiden perusteella komissio tukee Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden, jotka ovat hyväksyneet tuotteen vastavuoroisen tunnustamisen kautta, arvioinnin päätelmiä, ja katsoo, että kiistanalainen tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdassa esitetyt ympäristöön liittyvät vaatimukset. Sen vuoksi komissio katsoo, että Saksan esittämä pyyntö luvan rajoittamiseksi ei ole perusteltu kyseisen jäsenvaltion ilmoittamien syiden perusteella.

(12)

Mitä tulee aineen käyttöön automaattisen kaston avulla, komissio katsoo, että kiistanalaiseen tuotteeseen olisi sovellettava säännöksiä, jotka sisältyvät aiempaan komission päätökseen (8), jossa käsitellään IPBC:tä sisältäviä tuotteita tällä menetelmällä käyttävien ammattikäyttäjien terveyden suojelua. Näin ollen kiistanalainen tuote olisi hyväksyttävä edellyttäen, että sen merkintöihin sisällytetään ohjeet käytön rajoittamisesta täysautomatisoituihin kastoprosesseihin, ja tuotelupaa olisi muutettava tämän mukaisesti.

(13)

Kiistanalaiseen tuotteeseen sovelletaan asetusta (EU) N:o 528/2012 kyseisen asetuksen 92 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämän päätöksen oikeusperusta on kyseisen asetuksen 36 artiklan 3 kohta, päätös olisi osoitettava kaikille jäsenvaltioille kyseisen asetuksen 36 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka viitejäsenvaltiossa yksilöidään seuraavalla biosidivalmisterekisterin mukaisella viitenumerolla:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

2 artikla

Hylätään Saksan ehdotus siitä, ettei 1 artiklassa tarkoitettuja biosidituotteita hyväksytä käytettäviksi ulkona tapahtuvassa ruiskutuksessa.

3 artikla

Sellaisten biosidituotteiden luvissa, jotka yksilöidään biosidivalmisterekisterissä viitenumerolla 2010/2709/7626/UK/AA/8666, on edellytettävä, että tuotteiden merkinnöissä on seuraava ohje:

”Valmistetta (valmisteen nimi) saa käyttää ainoastaan täysin automatisoiduissa kastoprosesseissa, joissa kaikki käsittely- ja kuivausvaiheet ovat koneellisia eikä käsin tapahtuvaa käsittelyä tapahdu edes siinä vaiheessa, kun käsitellyt tavarat kuljetetaan kastoaltaan läpi valutukseen/kuivaukseen ja varastoon (jos ne eivät ole vielä pintakuivia ennen varastoon siirtämistä). Käsiteltävien puisten tavaroiden on tarvittaessa oltava turvallisesti kiinnitettyinä (esim. kiristysremmeillä tai puristimilla) ennen käsittelyä ja kastoprosessin aikana, eikä käsiteltyjä tavaroita saa käsitellä käsin ennen kuin ne ovat pintakuivia.”

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/78/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta propikonatsolin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 44).

(4)  Komission direktiivi 2008/79/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta IPBC:n lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 200, 29.7.2008, s. 12).

(5)  Katso ulkona tapahtuvan käsittelyn päästöskenaariot OECD:n asiakirjan ”Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003)” osassa 2, saatavilla osoitteessa http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf

(6)  Katso ulkona tapahtuvaan ruiskutukseen liittyvä päästöskenaario OECD:n asiakirjassa Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/MONO(2013)21), saatavilla osoitteessa http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en

(7)  Katso asiakirja ”CA-July12-Doc.6.2d — Final” aiheesta ”Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products”, saatavilla osoitteessa https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7

(8)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/402/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (EUVL L 188, 27.6.2014, s. 85).


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman IPBC:tä sisältävän biosidituotteen lupaa koskevista rajoituksista

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7914)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/757/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1), ja erityisesti sen 36 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liite I sisältää luettelon tehoaineista, joiden sisällyttäminen biosidituotteisiin on hyväksytty unionin tasolla. Komission direktiivillä 2008/79/EY (3) hyväksyttiin tehoaineen IPBC käyttö tuotteissa, jotka kuuluvat tuotetyyppiin 8, puunsuoja-aineet, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V. Asetuksen (EU) N:o 528/2012 86 artiklan nojalla tämä aine on siten hyväksytty tehoaine, joka sisältyy mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

(2)

Yritys ISP Cologne Holding GmbH toimitti direktiivin 98/8/EY 8 artiklan mukaisesti 22 päivänä joulukuuta 2010 Tanskalle hakemuksen luvan myöntämisestä puunsuoja-aineissa käytettävälle tehoaineelle, joka sisältää IPBC:tä, jäljempänä ’kiistanalainen tuote’. Tanska myönsi 19 päivänä joulukuuta 2011 kiistanalaiselle tuotteelle luvan käsitellyn puun käyttöluokkia 2 ja 3 varten, sellaisina kuin ne kuvataan asiakirjassa ”Technical Notes for Guidance on Product Evaluation” (4). Tuotteen lupa kattaa erilaisia käsittelymenetelmiä, kuten automaattisen kaston teollisessa käytössä. Kaksi jäsenvaltiota on tämän jälkeen sallinut kiistanalaisen tuotteen vastavuoroisen tunnustamisen kautta.

(3)

ISP Cologne Holding GmbH, jäljempänä ’hakija’, toimitti 20 päivänä heinäkuuta 2012 Saksalle täydellisen hakemuksen Tanskan myöntämän kiistanalaisen tuotteen luvan vastavuoroiseksi tunnustamiseksi.

(4)

Saksa ilmoitti komissiolle, muille jäsenvaltioille ja hakijalle 30 päivänä elokuuta 2013 ehdotuksestaan rajoittaa lupaa direktiivin 98/8/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Saksa katsoo, ettei kiistanalainen tuote täytä direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

(5)

Lisäksi Saksa katsoi, ettei Tanska ole arvioinut asianmukaisesti kiistanalaiseen tuotteeseen liittyviä ympäristöriskejä. Saksan tekemässä arvioinnissa, joka koski käyttöluokan 3 edellytysten mukaisesti käytetyn käsitellyn puun ympäristöriskejä sen käyttöiän aikana, todettiin, että käsittelymenetelmästä riippumatta maaperälle koitui 30 päivänä tuotteen käyttämisestä (”ajankohta 1”) riski, jota ei voida hyväksyä. Tämän tuloksena Saksa ehdottaa, ettei hyväksytä kiistanalaisella tuotteella käsitellyn puun käyttöä käyttöluokan 3 edellytysten mukaisesti.

(6)

Lisäksi Saksa katsoo, että automaattisen kaston avulla tapahtuva käsittely olisi rajoitettava järjestelmiin, joissa automaatioaste on riittävä, koska käsittelystä aiheutuu ammattikäyttäjille riskejä, joita ei voida hyväksyä.

(7)

Komissio pyysi muita jäsenvaltioita ja hakijaa esittämään huomautuksensa ilmoituksesta kirjallisesti 90 päivän kuluessa direktiivin 98/8/EY 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisessä määräajassa toimittivat huomautuksia Saksa, Tanska ja hakija. Lisäksi komission edustajat ja jäsenvaltioiden biosidivalmisteista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset keskustelivat kyseisestä ilmoituksesta 24 päivänä syyskuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 528/2012 35 artiklalla perustetun koordinointiryhmän kokouksessa.

(8)

Ympäristöriskien osalta kyseisten keskustelujen ja huomautusten perusteella voidaan todeta, että Tanskan suorittama arviointi vastaa tämänhetkisiä ohjeita (5). Jos todetaan riski ajankohtana 1 huonoimman mahdollisen vaihtoehdon mukaisesti, käsitellyn puun käytön voidaan olettaa olevan turvallista käyttöluokkien 2 ja 3 mukaisten edellytysten täyttyessä, kun ympäristölle käyttöiän lopussa aiheutuva riski katsotaan hyväksyttäväksi.

(9)

Komissio toteaa myös, että tapauksia, joissa ajankohtana 1 todetaan riski, jota ei voida hyväksyä, käsitellään parhaillaan unionin tasolla yhdenmukaisen lähestymistavan laatimiseksi. Tämän perusteella komissio katsoo, että siihen saakka, kun kyseinen lähestymistapa virallisesti vahvistetaan, Tanskan suorittaman kiistanalaisen tuotteen arvioinnin päätelmien olisi katsottava olevan voimassa tuotteen luvan uusimiseen saakka.

(10)

Näiden argumenttien perusteella komissio tukee Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden, jotka ovat hyväksyneet tuotteen vastavuoroisen tunnustamisen kautta, arvioinnin päätelmiä, ja katsoo, että kiistanalainen tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdassa esitetyt ympäristöön liittyvät vaatimukset. Sen vuoksi komissio katsoo, että Saksan esittämä pyyntö luvan rajoittamisesta ei ole perusteltu esitettyjen perusteiden nojalla.

(11)

Mitä tulee käsittelyyn automaattisen kaston avulla, komissio katsoo, että kiistanalaiseen tuotteeseen olisi sovellettava komission aiemman päätöksen (6) säännöksiä, joissa käsitellään ammattikäyttäjien terveyttä, kun he käyttävät IPCB:tä sisältäviä tuotteita tämän käsittelymenetelmän avulla. Näin ollen kiistanalainen tuote olisi hyväksyttävä edellyttäen, että sen merkintöihin sisällytetään ohjeet käytön rajoittamisesta täysautomatisoituihin kastoprosesseihin, ja tuotelupaa olisi muutettava tämän mukaisesti.

(12)

Kiistanalaiseen tuotteeseen sovelletaan asetusta (EU) N:o 528/2012 kyseisen asetuksen 92 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämän päätöksen oikeusperusta on kyseisen asetuksen 36 artiklan 3 kohta, tämä päätös olisi osoitettava kaikille jäsenvaltioille kyseisen asetuksen 36 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka viitejäsenvaltiossa yksilöidään seuraavalla biosidivalmisterekisterin mukaisella viitenumerolla:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

2 artikla

Hylätään Saksan ehdotus siitä, että Tanskan 19 päivänä joulukuuta 2011 liitteessä 1 mainituille tuotteille myöntämä lupa evätään.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitulla viitenumerolla yksilöityjen biosidituotteiden luvissa on edellytettävä, että tuotteiden merkinnöissä on seuraava ohje:

”Valmistetta (valmisteen nimi) saa käyttää ainoastaan täysin automaattisissa kastoprosesseissa, joissa kaikki käsittely- ja kuivausvaiheet ovat koneellisia eikä käsin tapahtuvaa käsittelyä tapahdu edes siinä vaiheessa, kun käsitellyt tavarat kuljetetaan kastoaltaan läpi valutukseen/kuivaukseen ja varastoon (jos ne eivät ole vielä pintakuivia ennen varastoon siirtämistä). Käsiteltävien puisten tavaroiden on tarvittaessa oltava turvallisesti kiinnitettyinä (esim. kiristysremmeillä tai puristimilla) ennen käsittelyä ja kastoprosessin aikana, eikä käsiteltyjä tavaroita saa käsitellä käsin ennen kuin ne ovat pintakuivia.”

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/79/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta IPBC:n lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 200, 29.7.2008, s. 12).

(4)  Saatavilla osoitteessa http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Huuhtoutumista käsittelevän työpajan raportti (Arona, Italia, 13–14. kesäkuuta 2005), saatavilla osoitteessa http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (EUVL L 188, 27.6.2014, s. 85).


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman biosidituotteen luvan epäämisen hylkäämisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7915)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/758/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liite I sisältää luettelon tehoaineista, joiden sisällyttäminen biosidituotteisiin on hyväksytty unionin tasolla. Komission direktiivillä 2008/78/EY (3) hyväksyttiin tehoaine propikonatsoli, direktiivillä 2008/79/EY (4) tehoaine IPBC ja direktiivillä 2008/86/EY (5) tehoaine tebukonatsoli käytettäväksi tuotetyypissä 8 (puunsuoja-aineet), sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 98/8/EY liitteessä V. Nämä aineet ovat sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 86 artiklan nojalla hyväksyttyjä tehoaineita, jotka sisältyvät mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

(2)

Yritys Arch Timber Protection Ltd toimitti direktiivin 98/8/EY 8 artiklan mukaisesti 2 päivänä huhtikuuta 2010 Yhdistyneelle kuningaskunnalle hakemuksen luvan myöntämisestä puunsuoja-aineessa käytettävälle tehoaineelle, joka sisältää propikonatsolia, IPBC:tä ja tebukonatsolia, jäljempänä ’kiistanalainen tuote’. Yhdistynyt kuningaskunta myönsi 7 päivänä kesäkuuta 2012 kiistanalaiselle tuotteelle luvan teollista käyttöä varten sekä juuri sahatun tai kaadetun puun ja tuoreen puutavaran tilapäiseen suojaukseen ja ilmoitti samalla, että kyseisellä tuotteella käsiteltyä puuta voidaan käyttää käyttöluokissa 2 ja 3, sellaisina kuin ne on kuvattu asiakirjassa ”Technical Notes for Guidance on Product Evaluation” (6). Tuote on kahdessa paketissa, jotka sekoitetaan ja laimennetaan teollisuuslaitoksessa siellä vallitsevien olosuhteiden mukaan. Puu käsitellään kastamalla tai ruiskuttamalla suljetussa putkessa. Kymmenen jäsenvaltiota on tämän jälkeen sallinut kiistanalaisen tuotteen vastavuoroisen tunnustamisen kautta.

(3)

Arch Timber Protection Ltd., jäljempänä ’hakija’, toimitti 16 päivänä heinäkuuta 2012 Saksalle täydellisen hakemuksen, joka koski Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämän kiistanalaisen tuotteen luvan vastavuoroista tunnustamista.

(4)

Saksa ilmoitti komissiolle, muille jäsenvaltioille ja hakijalle 19 päivänä elokuuta 2013 ehdotuksestaan evätä lupa direktiivin 98/8/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Saksa katsoi, ettei kiistanalainen tuote täytä direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan vaatimuksia, jotka koskevat vaikutuksia ympäristöön.

(5)

Saksan mukaan luvasta ei käy ilmi tarpeeksi hyvin, että tuote on tarkoitettu tilapäiseen puunsuojaukseen. Lisäksi Saksa katsoi, ettei Yhdistynyt kuningaskunta ole arvioinut asianmukaisesti tuotteen ympäristöriskejä. Saksan tekemässä arvioinnissa todettiin, että ympäristölle koitui riski, jota ei voida hyväksyä, 30 päivänä tuotteen käyttämisestä (”ajankohta 1”), mikä herätti huolta myös kiistanalaisella tuotteella käsitellyn puun mahdollisesta käytöstä luokkien 2 ja 3 edellytysten mukaisesti.

(6)

Saksa katsoi myös, että koska tehoaineiden ja muiden aineiden kuin tehoaineiden suhde tuotteen käyttöliuoksessa vaihtelee, tuote ei vastaa direktiivin 98/8/EY 2 artiklan a kohdassa esitettyä biosidituotteen määritelmää, ja se olisi pitänyt hyväksyä kehysvalmisteena, sellaisena kuin se on määritetty direktiivin 98/8/EY 2 artiklan j kohdassa.

(7)

Komissio pyysi muita jäsenvaltioita ja hakijaa esittämään huomautuksensa ilmoituksesta kirjallisesti 90 päivän kuluessa direktiivin 98/8/EY 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisessä määräajassa toimittivat huomautuksia Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja hakija. Lisäksi ilmoituksesta keskusteltiin 24 päivänä syyskuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 528/2012 35 artiklalla perustetun koordinointiryhmän kokouksessa.

(8)

Ympäristöriskien osalta kyseisten keskustelujen ja huomautusten perusteella voidaan todeta, että koska tilapäistä puunsuojausta koskevasta mallista ei ole sovittu, Yhdistyneen kuningaskunnan suorittamassa arvioinnissa noudatettiin parhaita kyseisenä aikana saatavissa olleita ohjeita (7). Ne perustuvat malleihin, jotka koskevat käsitellyn puun saattamista markkinoille käyttöluokkien 2 ja 3 edellytysten mukaisesti. Arviointi perustui myös huonoimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon eli tehoaineen täydelliseen vapautumiseen ajankohtana 1.

(9)

Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan kyseisten mallien mukaisesti suorittama arviointi vastaa tämänhetkisiä ohjeita (8). Jos määritetään riski ajankohtana 1 huonoimman mahdollisen vaihtoehdon mukaisesti, käsitellyn puun käytön voidaan olettaa olevan turvallista käyttöluokkien 2 ja 3 mukaisten edellytysten täyttyessä, kun ympäristölle käyttöiän lopussa aiheutuva riski katsotaan hyväksyttäväksi.

(10)

Komissio toteaa myös, että tapauksia, joissa ajankohtana 1 todetaan riski, jota ei voida hyväksyä, käsitellään parhaillaan unionin tasolla yhdenmukaisen lähestymistavan laatimiseksi. Tämän perusteella komissio katsoo, että siihen saakka, kun kyseinen lähestymistapa virallisesti vahvistetaan, Yhdistyneen kuningaskunnan suorittaman kiistanalaisen tuotteen arvioinnin päätelmien olisi katsottava olevan voimassa tuotteen luvan uusimiseen saakka.

(11)

Tuotteen ominaisuuksien osalta voidaan keskustelujen ja huomautusten perusteella todeta, että kiistanalaisessa tuotteessa on siinä muodossa, kun se toimitetaan teollisille käyttäjille, tehoaineiden ja muiden kuin tehoaineiden tietyt vahvistetut pitoisuudet. Komissio katsoo, että vaikka teolliset käyttäjät voivat valmistaa tuotteesta erilaisia liuoksia omissa työskentelytiloissaan, jotka riippuvat kyseessä olevasta prosessista, tätä ei voida tulkita siten, että luvan haltija saattaa markkinoille direktiivin 98/8/EY 2 artiklan j alakohdassa tarkoitetun ryhmän biosidituotteita.

(12)

Näiden argumenttien perusteella komissio tukee Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden, jotka ovat hyväksyneet tuotteen vastavuoroisen tunnustamisen kautta, arvioinnin päätelmiä, ja katsoo, että kiistanalainen tuote vastaa direktiivin 98/8/EY 2 artiklan a kohdassa esitettyä määritelmää ja täyttää kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa esitetyt ympäristöön liittyvät vaatimukset. Sen vuoksi komissio katsoo, ettei Saksan esittämä pyyntö evätä lupa ole perusteltu esitettyjen perusteiden nojalla.

(13)

Käytyjen keskustelujen perusteella näyttää siltä, että tuotteen luvassa on tarpeen mainita erikseen, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi tilapäiseen puunsuojaukseen, sekä varmistaa ehtona luvan myöntämiselle, että teollisille käyttäjille annetaan tuotteen käytöstä erityiset ohjeet, joissa otetaan huomioon se, millaisissa teollisuuslaitoksissa tuotetta käytetään.

(14)

Kiistanalaiseen tuotteeseen sovelletaan asetusta (EU) N:o 528/2012 kyseisen asetuksen 92 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämän päätöksen oikeusperusta on kyseisen asetuksen 36 artiklan 3 kohta, päätös olisi osoitettava kaikille jäsenvaltioille kyseisen asetuksen 36 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka viitejäsenvaltiossa yksilöidään seuraavalla biosidivalmisterekisterin mukaisella viitenumerolla:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

2 artikla

Hylätään Saksan ehdotus evätä Yhdistyneen kuningaskunnan 1 artiklassa 7 päivänä kesäkuuta 2012 mainituille tuotteille myöntämä lupa.

3 artikla

Muutetaan tuotteen luvassa kuvattu käyttötarkoitus seuraavasti:

”Tarkoitettu ainoastaan juuri sahatun tai kaadetun puun ja käsittelemättömän puutavaran tilapäiseen puunsuojaukseen sienten aiheuttamaa värjääntymistä sekä pinnalle kasvavaa hometta vastaan. Tällä tuotteella käsiteltyä puuta voidaan käyttää käyttöluokissa 2 ja 3 (eli puutavarana, joka ei joudu kosketuksiin maanpinnan kanssa ja joka on joko jatkuvasti alttiina säälle tai suojattuna säältä mutta joka kastuu usein).”

4 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden luvan edellytyksenä on seuraavaa:

”Luvan edellytyksenä on, että luvan haltija varmistaa, että käyttäjille toimitetaan tuotteen käyttöpaikalla tuotteen käytöstä yksityiskohtaiset ohjeet, joissa otetaan huomioon se, millaisessa teollisuuslaitoksessa tuotetta käytetään.”

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/78/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta propikonatsolin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 44).

(4)  Komission direktiivi 2008/79/EY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta IPBC:n lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 200, 29.7.2008, s. 12).

(5)  Komission direktiivi 2008/86/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tebukonatsolin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (EUVL L 239, 6.9.2008, s. 9).

(6)  Saatavana internetsivustolla http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(7)  Katso OECD:n asiakirjat päästöskenaarioista: Emission Scenario Document for Wood Preservatives: Part 1–4 (2003), saatavilla osoitteessa http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents

(8)  Report of leaching workshop (Arona, Italy, 13–14 June 2005), saatavilla osoitteessa http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

päätöksen 2007/777/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse trikiinejä koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinlääkärintodistusmallissa, jota käytetään tuotaessa unioniin kotieläiminä pidettävistä sioista saatuja tiettyjä lihavalmisteita

(tiedoksiannettu numerolla (2014) 7921)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/759/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/777/EY (2) vahvistetaan muun muassa todistusmallit tiettyjen lihavalmisteiden unioniin tuontia varten. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaisia lihavalmiste-eriä, jotka täyttävät kyseisen päätöksen liitteessä III vahvistetun eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan todistusmallin vaatimukset. Kyseiseen malliin sisältyy trikiinejä koskevia takeita.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2075/2005 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat näytteenottoa trikiinitartunnalle alttiiden lajien ruhoista sekä kotieläiminä pidettäviä sikoja pitävien tilojen aseman määrittämistä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 216/2014 (4) säädetään teurastushetkellä sovellettaviin testaussäännöksiin myönnettävästä poikkeuksesta tiloille, jotka on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi. Asetuksessa (EU) N:o 216/2014 säädetään lisäksi, että kotieläiminä pidettäviä sikoja pitävä tila voidaan tunnustaa valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi ainoastaan, mikäli elintarvikealan toimija tuo uusia kotieläiminä pidettäviä sikoja tälle tilalle ainoastaan tiloilta, jotka on virallisesti tunnustettu valvottuja pito-olosuhteita noudattaviksi tiloiksi.

(4)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä III olevaa eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevaa todistusmallia olisi muutettava, jotta otetaan huomioon lihavalmisteiden tuontia koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 2075/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 216/2014.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2007/777/EY olisi muutettava.

(6)

Jotta vältetään häiriöt kotieläiminä pidettävistä sioista saatujen lihavalmiste-erien tuonnissa unioniin, päätöksen 2007/777/EY — sellaisena kuin se on ennen siihen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia — mukaisesti annettujen todistusten käyttö olisi sallittava siirtymäkauden aikana tiettyjen edellytysten täyttyessä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä III oleva eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskeva todistusmalli seuraavasti:

1)

Korvataan II.2.3.1 kohta seuraavasti:

joko

(2)[II.2.3.1.

Lihavalmisteet on saatu kotieläiminä pidettävien sikojen lihasta, jolle on joko tehty trikinoositutkimus negatiivisin tuloksin tai kylmäkäsittely asetuksen (EY) N:o 2075/2005 mukaisesti.]

tai

(2)(6)[II.2.3.1.

Lihavalmisteet on saatu kotieläiminä pidettävien sikojen lihasta, joka on saatu kotieläiminä pidettävistä sioista, jotka joko tulevat asetuksen (EY) N:o 2075/2005 8 artiklan mukaisesti valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi tilaksi virallisesti tunnustetulta tilalta tai jotka ovat vieroittamattomia ja alle 5 viikon ikäisiä.]”

2)

Huomautuksissa olevaan II osaan lisätään alaviitteen 5 jälkeen alaviite seuraavasti:

”(6)

Ainoastaan kolmannet maat, joiden kohdalla on merkintä ’K’ asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa ’SG’.”

2 artikla

Vuoden 2015 maaliskuun 31 päivään saakka kestävän siirtymäkauden ajan unioniin saa edelleen tuoda lihavalmiste-eriä, joiden mukana on päätöksen 2007/777/EY — sellaisena kuin se on ennen siihen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia — liitteessä III vahvistetun eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan todistusmallin mukainen asianmukainen todistus, joka on annettu viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2075/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 60).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 216/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2075/2005 muuttamisesta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 85).


31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/80


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan mukaisesta Saksan toimenpiteestä, jolla poistetaan markkinoilta kuumansuojavaatteet ”Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ja kielletään niiden markkinoille saattaminen

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7977)

(2014/760/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan viranomaiset ilmoittivat tammikuussa 2014 komissiolle toimenpiteestä, jolla poistetaan markkinoilta mallia ”Hitzeschutzanzug FW Typ 3” oleva kuumansuojavaate, jonka valmistaja on KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46–48, 73614 Schorndorf (Saksa), sekä kielletään sen markkinoille saattaminen. Tuotteilla oli henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/686/ETY mukainen CE-merkintä, ja ne oli testattu ja tyyppitarkastettu noudattaen yhdenmukaistettua standardia EN 1486:2007 Palomiesten suojavaatetus — Testausmenetelmät ja vaatimukset erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetuille heijastaville puvuille.

(2)

Palomiesten suojavaatteet ovat henkilönsuojaimia, jotka on luokiteltu varmennusluokkaan III. Tällaisiin henkilönsuojaimiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan sellaisilta henkeä uhkaavilta vaaroilta tai vakavilta ja peruuttamattomilta terveysriskeiltä, joiden osalta valmistaja voi olettaa, että käyttäjä ei kykene itse arvioimaan niiden välittömiä vaikutuksia riittävän ajoissa, sovelletaan valmistajan tilaamaa ja ilmoitetun laitoksen suorittamaa EY-tyyppihyväksyntätarkastusta ja EY-laadunvarmistustarkastusta.

(3)

Saksan työturvallisuuslaitos IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) teki St Augustinissa tarkastuksen (testi nro 2013 22805, 7.8.2013), jossa ilmeni, että edellä mainitun yhdenmukaistetun standardin 6.2 jakson mukaiset lämmönsiirtoa (säteilylämpö) ja 6.3. jakson mukaiset lämmönsiirtoa (konvektiolämpö) koskevat arvot eivät täyttyneet. Sen vuoksi seuraavat direktiivin 89/686/ETY liitteessä II vahvistetut terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset eivät täyty:

3.6.1 Suojainmateriaalit ja muut osat

3.6.2 Käyttövalmiit kokonaiset henkilönsuojaimet.

(4)

Tämän vuoksi kyseiseen kuumansuojavaatteeseen liittyy palonsammutuksessa lämmönsiirron riski, joka altistaa palomiehet hengenvaarallisille palovammoille tai palokuoleman vaaralle.

(5)

Saksan viranomaiset katsovat, että koska terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat keskeiset perusvaatimukset eivät täyty eikä ole esitetty voimassa olevaa EY-tyyppitarkastustodistusta, kyseistä kuumansuojavaatetta ei voi saattaa markkinoille. Kuumansuojavaate ei täytä henkilönsuojaimien markkinoille saattamista koskevan Saksan määräyksen (ProdSV 8) vaatimuksia, ja sen käyttö vaarantaa palomiesten ja muiden turvallisuuden, terveyden ja hengen.

(6)

Komissio otti yhteyttä valmistajaan ja pyysi tätä esittämään huomautuksensa Saksan viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden johdosta. Vastausta ei ole saatu tähän mennessä.

(7)

Käytettävissä olevan asiakirja-aineiston perusteella komissio katsoo, että kuumansuojavaate Hitzeschutzanzug FW Typ 3 ei täytä yhdenmukaistetun standardin EN 1486:2007 6.2 ja 6.3 jakson vaatimuksia, jotka koskevat direktiivin 89/686/ETY liittessä II vahvistettuja terveyden ja turvallisuuden perusvaatimuksia 3.6.1 Suojainmateriaalit ja muut osat ja 3.6.2 Käyttövalmiit kokonaiset henkilönsuojaimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saksan viranomaisten toteuttama toimenpide kuumansuojavaatteen Hitzeschutzanzug FW Typ 3, jonka valmistaja on KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, markkinoilta poistamiseksi ja markkinoille saattamisen kieltämiseksi on perusteltu.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Ferdinando NELLI FEROCI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18.


SUOSITUKSET

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/82


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

energian sisämarkkinoiden sääntöjen soveltamisesta EU:n jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimusvaltioiden kesken

(2014/761/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni kuuluu energiayhteisöön, jonka tarkoituksena on luoda energiamarkkinoiden yhtenäinen sääntelyalue Euroopassa.

(2)

Energiayhteisön sopimusvaltiot (1) pyrkivät yhdentämään energiamarkkinansa EU:n energian sisämarkkinoihin mukauttamalla kaasua ja sähköä koskevaa EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä ja saattamalla se osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

(3)

Kaasua ja sähköä koskevan EU:n sisämarkkinalainsäädännön tärkeimmät periaatteet on vahvistettu sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/72/EY (2), maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/73/EY (3), verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 714/2009 (4) ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 715/2009 (5), joita on sovellettu jäsenvaltioissa 3 päivästä maaliskuuta 2011 lähtien. Merkittäviä kaasua ja sähköä koskevan EU:n sisämarkkinalainsäädännön sääntöjä luodaan myös oikeudellisesti sitovissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa, jotka vahvistetaan edellä mainitun lainsäädännön nojalla, ja niiden laatiminen on osittain kesken.

(4)

Energiayhteisön sopimusvaltioiden on pantava edellä mainitut direktiivit ja asetukset täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2015 (6), ja niiden on sovellettava täytäntöönpanotoimenpiteitä samasta päivämäärästä lähtien, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Myös verkkosäännöt ja suuntaviivat sisällytetään asteittain energiayhteisön oikeusjärjestykseen.

(5)

Tarkoitus on, että sopimusvaltiot panevat myös muita kaasua ja sähköä koskevaa EU:n sisämarkkinalainsäädöksiä täytäntöön, erityisesti sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 18 päivänä tammikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/89/EY (7), toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY (8) kumoamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 994/2010 sekä Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 (9).

(6)

Kaasua ja sähköä koskevaa EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä sovelletaan maantieteellisesti koko EU:n alueella.

(7)

Energiayhteisö hyväksyi 23 päivänä syyskuuta 2014 ministerineuvoston energiayhteisön perustamissopimuksen 94 artiklan mukaan antaman tulkinnan, jotta energiavirtoja, tuonteja ja vientejä sekä kaupallisia ja tasehallintaliiketoimia, verkkokapasiteetteja ja siirtoyhteyksiä sopimuspuolten ja EU:n jäsenvaltioiden välillä voidaan käsitellä Euroopan unionin lainsäädäntöä sisältävissä energiayhteisön säädöksissä samalla tavalla kuin vastaavia virtoja, tuontia, vientiä, liiketoimia, kapasiteetteja ja infrastruktuureita käsitellään sopimuspuolten välillä energiayhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(8)

Rajat ylittävien virtojen, rajat ylittävän kaupankäynnin ja rajat ylittävän infrastruktuurin (yhteenliitännät) yhdenmukainen kohtelu kaikkien energiayhteisön perustamissopimuksen osapuolten välillä on tärkeä osa kaasu- ja sähkökaupan yhtenäistä sääntelyaluetta, ja se on välttämätön edellytys energiayhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi energiayhteisön sääntelyneuvoston ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston yhteistyö sen päätösten osalta on välttämätöntä sopimuspuolten EU:n energian sisämarkkinoihin yhdentymisen helpottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Jäsenvaltioita, myös sääntelyviranomaisia, jotka jäsenvaltioiden on nimettävä kaasua ja sähköä koskevan sisämarkkinalainsäädännön mukaisesti, sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa ja talouden toimijoita kehotetaan tekemään yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja energiayhteisön sopimuspuolten talouden toimijoiden kanssa niiden soveltaessa kaasua ja sähköä koskevaa EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä sopimuspuolten ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.

2.

Jäsenvaltioita, myös sääntelyviranomaisia, jotka jäsenvaltioiden on nimettävä kaasua ja sähköä koskevan sisämarkkinalainsäädännön mukaisesti, sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa ja talouden toimijoita kehotetaan, niiden pannessa kaasua ja sähköä koskevaa EU:n lainsäädäntöä täytäntöön, pitämään viittauksia

a)

energiavirtoihin, tuontiin ja vientiin sekä kaupallisiin ja tasehallintaliiketoimiin;

b)

verkkokapasiteettiin;

c)

nykyisiin tai uusiin kaasu- ja sähköinfrastruktuureihin,

jotka ylittävät jäsenvaltioiden välisiä rajoja, vyöhykkeitä tai syöttö- ja ottoalueita tai valvonta-alueita, viittauksina virtoihin, tuontiin, vientiin, liiketoimiin, kapasiteetteihin ja infrastruktuuriin, jotka ylittävät sopimuspuolten ja EU:n jäsenvaltioiden välisiä rajoja.

3.

Kaasua ja sähköä koskevassa EU:n sisämarkkinalainsäädännössä olevia viittauksia kansallisten laitosten, viranomaisten ja talouden toimijoiden yhteistyöhön ja yhteisiin toimiin olisi pidettävä viittauksina jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten kansallisten laitosten, viranomaisten ja talouden toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisiin toimiin.

4.

Jos kaasua ja sähköä koskevassa EU:n sisämarkkinalainsäädännössä viitataan yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kohdistuviin ”vaikutuksiin”, viittaus olisi ymmärrettävä niin, että vaikutus kohdistuu sopimuspuoliin tai johonkin sopimuspuoleen ja jäsenvaltioon.

5.

Jos energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto on toimivaltainen tekemään päätöksiä kaasua ja sähköä koskevan EU:n energiasisämarkkinalainsäädännön mukaisesti, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa kehotetaan toimimaan yhteistyössä energiayhteisön sääntelyneuvoston kanssa silloin, kun sääntelyneuvosto on toimivaltainen energiayhteisön säännöstön mukaan, jotta kyseiset kaksi elintä voivat antaa keskenään johdonmukaisia säännöksiä.

6.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle, talouden toimijoille ja energiayhteisön sääntelyneuvostolle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Varapuheenjohtaja


(1)  Albanian tasavalta, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Moldovan tasavalta, Montenegron tasavalta, Serbian tasavalta, Ukraina ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikainen Kosovon-siviilioperaatio Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

(2)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.

(3)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94.

(4)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15.

(5)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.

(6)  Energiayhteisön säännöstössä säädetään joitakin poikkeuksia. Lisätiedot: http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  EUVL L 33, 4.2.2006, s. 22.

(8)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.

(9)  EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.