ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
15. lokakuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1079/2014, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2015

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1080/2014, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/714/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä lokakuuta 2014, yhdenmukaistetun standardin EN 1384:2012 Ratsastuskypärät viitetietojen poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, sellaisen kolmannen maan yksilöimisestä, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti

13

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 60 – Kaksipyöräisten moottoripyörien ja mopojen hallintalaitteita sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevat yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset

23

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2014/24/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta ( EUVL L 16, 21.1.2014 )

41

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 699/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista ( EUVL L 184, 25.6.2014 )

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014,

annettu 7 päivänä elokuuta 2014,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 649/2012 pannaan täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä, jäljempänä ’PIC-menettely’, tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin 11 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka yhteisö hyväksyi neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

On aiheellista ottaa huomioon tiettyjä kemikaaleja koskevat sääntelytoimet, jotka on toteutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (5) nojalla.

(3)

Aineen bitertanoli hyväksyntä on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että bitertanolin käyttö on kielletty torjunta-aineena, ja tämän vuoksi se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(4)

Aineita syheksatiini ja atsosyklotiini ei ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineissa on kielletty, ja tämän vuoksi nämä aineet olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(5)

Aineita sinidonietyyli, syklanilidi, etoksisulfuroni ja oksadiargyyli ei ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö torjunta-aineissa on kielletty, ja tämän vuoksi nämä aineet olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin.

(6)

Ainetta rotenoni ei ole hyväksytty tehoaineena asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että rotenonin käyttöä torjunta-aineissa on ankarasti rajoitettu, koska käytännöllisesti katsoen kaikki sen käyttö on kielletty, vaikka rotenoni on asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti tunnistettu ja ilmoitettu arviointia varten valmisteryhmässä 17, ja tämän vuoksi jäsenvaltiot voivat myöntää lupia sen käytölle, kunnes asiasta tehdään päätös kyseisen asetuksen nojalla. Tämän vuoksi rotenoni olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

(7)

Aineen didekyylidimetyyliammoniumkloridi hyväksyntä on peruutettu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että didekyylidimetyyliammoniumkloridin käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, ja tämän vuoksi se olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(8)

Aineita varfariini ja syflutriini ei enää hyväksytä tehoaineiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sillä seurauksella, että kyseisten aineiden käyttö on kielletty torjunta-aineena kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, ja tämän vuoksi ne olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(9)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolet päättivät 28 päivän huhtikuuta ja 10 päivän toukokuuta 2013 välisenä aikana pitämässään kuudennessa kokouksessa sisällyttää mainitun yleissopimuksen liitteeseen III atsinfossimetyylin, perfluorioktaanisulfonihapon, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit ja perfluorioktaanisulfonyylit sillä seurauksella, että kyseisiin kemikaaleihin sovelletaan PIC-menettelyä mainitun yleissopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi kyseiset kemikaalit olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 osassa esitetystä kemikaaliluettelosta ja lisättävä kyseisessä liitteessä olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(10)

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi päätti sisällyttää yleissopimuksen liitteeseen III myös kaupallisen pentabromidifenyylieetterin, mukaan lukien tetra- ja pentabromidifenyylieetteri, sekä kaupallisen oktabromidifenyylieetterin, mukaan lukien heksa- ja heptabromidifenyylieetteri, sillä seurauksella, että näihin kemikaaleihin sovelletaan PIC-menettelyä kyseisen yleissopimuksen mukaisesti. Koska tetrabromidifenyylieetteri, pentabromidifenyylieetteri, heksabromidifenyylieetteri ja heptabromidifenyylieetteri on jo lueteltu asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä V, minkä vuoksi niihin sovelletaan vientikieltoa, kyseisiä kemikaaleja ei lisätä asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaaliluetteloon.

(11)

Kloraattia koskevaa kohtaa asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa olisi muutettava sen täsmentämiseksi, mitkä aineet kyseiseen kohtaan kuuluvat.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 649/2012 olisi muutettava.

(13)

Jotta kaikille osapuolille, jota asia koskee, jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimet ja jotta jäsenvaltioille jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimet, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Neuvoston päätös 2003/106/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 649/2012 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan atsinfossimetyyliä ja perfluorioktaanisulfonaatteja koskevat kohdat seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Atsinfossimetyyli (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorioktaanisulfonaatit

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola (O-M+), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

ja muut

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

Korvataan kloraattia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Kloraatti (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muut

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Käyttötarkoitusalaryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

”Atsosyklotiini (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanoli (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Sinidonietyyli (+)

142891-20-1

ei sovelleta

2925 19 95

p(1)

b

 

Syklanilidi (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Syflutriini

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Syheksatiini (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksisulfuroni (+)

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargyyli (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenoni (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfariini

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Korvataan perfluorioktaanisulfonaatteja koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Perfluorioktaanisulfonaattien johdannaiset (myös polymeerit), jotka eivät sisälly seuraaviin:

perfluorioktaanisulfonihappo, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit, perfluorioktaanisulfonyylit

57589-85-2

68081-83-4

ja muut

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

Korvataan kloraattia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Kloraatti

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muut

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

Poistetaan atsinfossimetyyliä koskeva kohta.

d)

Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (*)

Käytön rajoitukset (**)

”Atsosyklotiini

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanoli

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Sinidonietyyli

142891-20-1

ei sovelleta

2925 19 95

p

 

Syklanilidi

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Syheksatiini

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfuroni

126801-58-9

ei sovelleta

2933 59 95

p

 

Oksadiargyyli

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenoni

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3)

Lisätään 3 osaan seuraavat kohdat:

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

”Atsinfossimetyyli

86-50-0

2933.99

3808.10

Torjunta-aine

perfluorioktaanisulfonihappo, perfluorioktaanisulfonaatit, perfluorioktaanisulfonamidit, perfluorioktaanisulfonyylit

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

ja muut

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Teollisuuskemikaali”


15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1079/2014,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2014,

ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2015

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 ja 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 (2) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden tuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvistä rahoituskustannuksista aiheutuvat menot määritetään mainitun asetuksen liitteessä I vahvistettujen laskentasääntöjen mukaisesti.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I kohdan 1 alakohdan mukaisesti kyseiset rahoituskustannukset lasketaan unionissa yhdenmukaisesti sovellettavan, komission kunkin tilikauden alussa vahvistaman korkokannan perusteella. Yhdenmukainen korkokanta vastaa mainitussa liitteessä olevan I kohdan 2 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn jäsenvaltioiden tiedonannon toimittamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana todettujen kolmen kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan yhdellä kolmasosalla, ja kahdentoista kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan kahdella kolmasosalla, keskiarvoa.

(3)

Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I kohdan 2 alakohdan toisen alakohdan mukaisesti, jos jäsenvaltio ei toimita tiedonantoa mainitun liitteen I kohdan 2 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitussa muodossa ja määräajassa, kyseisessä jäsenvaltiossa toteutuneen korkokannan katsotaan olevan 0 prosenttia. Jos jäsenvaltio ilmoittaa, ettei sille ole aiheutunut korkokuluja, koska sillä ei ollut viitekaudella maataloustuotteita julkisissa interventiovarastoissa, komissio vahvistaa kyseisen korkokannan mainitun kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

(4)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I kohdan 3 alakohdan mukaisesti mainitussa liitteessä olevan I kohdan 2 alakohdan perusteella määritettyä korkokantaa on verrattava kyseisen liitteen I kohdan 1 alakohdan perusteella vahvistettuun yhdenmukaiseen korkokantaan. Kuhunkin jäsenvaltioon sovelletaan sitä korkokantaa, joka on näistä kahdesta korkokannasta pienempi.

(5)

Koska maataloustuotteita ei ollut julkisissa interventiovarastoissa vuoden 2014 maaliskuusta elokuuhun ulottuvalla kuuden kuukauden viitekaudella, jäsenvaltioilta ei vaadittu delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I kohdan 2 alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaista ilmoitusta.

(6)

Maataloustukirahaston tilikaudella 2015 sovellettavat korkokannat olisi vahvistettava ottaen huomioon nämä eri tekijät,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden interventiotuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvien rahoituskustannuksista aiheutuvien ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tilikaudelle 2015 kirjattavien menojen osalta delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I säädetyksi korkokannaksi vahvistetaan mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdenmukainen korkokanta, joka on 0,4 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1).


15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1080/2014,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

64,7

MA

141,8

MK

53,7

ZZ

86,7

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

TR

138,6

ZZ

138,6

0805 50 10

AR

93,7

BR

84,6

CL

122,6

TR

111,7

UY

103,5

ZA

108,1

ZZ

104,0

0806 10 10

BR

182,5

MK

34,4

TR

142,4

ZZ

119,8

0808 10 80

BA

49,5

BR

58,7

CL

64,1

NZ

143,9

US

192,1

ZA

119,6

ZZ

104,7

0808 30 90

CN

75,7

TR

116,3

ZA

80,2

ZZ

90,7


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2014,

yhdenmukaistetun standardin EN 1384:2012 ”Ratsastuskypärät” viitetietojen poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7236)

(2014/714/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jos kansallinen standardi, jolla pannaan täytäntöön sellainen yhdenmukaistettu standardi, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL), käsittää neuvoston direktiivin 89/686/ETY (2) liitteessä II olevan yhden tai useamman olennaisen terveys- tai turvallisuusvaatimuksen, tämän standardin mukaiseksi valmistettua henkilönsuojainta on pidettävä asianomaisten terveyttä ja turvallisuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisena.

(2)

Komissio esitti direktiivin 89/686/ETY 6 artiklan 1 kohdan nojalla direktiivin 89/686/ETY mukaisesti yhdenmukaistettua standardia EN 1384:1996 ”Ratsastuskypärät” koskevan virallisen vastalauseen. Standardin viitetiedot julkaistiin ensimmäisen kerran 14 päivänä kesäkuuta 1997 EYVL:ssä C 180, ja sen lisäys A1 julkaistiin 10 päivänä elokuuta 2002 EYVL:ssä C 190. Tällä välin CEN on julkaissut standardin uuden version EN 1384:2012, joka on mukana 20 päivänä joulukuuta 2012 EUVL:ssä C 395 julkaistussa luettelossa; korvattavan standardin EN 1384:1996 noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettama on lakannut 30 päivänä huhtikuuta 2013.

(3)

Uusi versio on nyt yhdenmukaistettu ja tuo mukanaan vaatimustenmukaisuusolettaman; standardia ei kuitenkaan ole muutettu olennaisilta osiltaan. Koska standardin puutteita ei ole korjattu uudessa versiossa, komissio päivitti virallisen vastalauseensa koskemaan standardia EN 1384:2012.

(4)

Virallinen vastalause perustuu siihen, että standardi ei kata riittävällä tavalla direktiivin 89/686/ETY 3 artiklassa tarkoitettuja ja sen liitteessä II vahvistettuja terveyttä ja turvallisuutta koskevia olennaisia vaatimuksia, ja sen antama turvallisuustaso on matalampi verrattuna muihin kypäriä koskeviin turvallisuusstandardeihin (kuten ratsastuskypäriä koskeviin Snell-standardiin tai PAS 015 -standardiin) etenkin iskujen vaimentamisen osalta, sen osalta, miten kypärän kuori estää esineiden tunkeutumisen, ja kypärän vakauden osalta. Tarkasteltuaan standardia EN 1384:2012 ja kuultuaan asiantuntijoita komissio katsoo, että etenkin seuraavia seikkoja on parannettava:

iskujen vaimentaminen: useimmissa vertailukelpoisissa standardeissa ei käytetä pelkästään alasinta sekä sovelletaan korkeampia iskuenergiatasoja,

kuoren kyky estää tunkeutuminen: massan pudotuskorkeus on vain puolet Snell-standardissa vaaditusta,

sivuttainen vakaus: sivuttaisvakauteen — toisin sanoen kypärän valmistukseen siten, että se kestää suuria sivuttaisvoimia — ei sovelleta mitään vaatimuksia,

suojattava alue: ohimoalueiden suojaus vaatii lisätarkastelua, eikä kuulemiskyky saisi heikentyä,

näkökenttä: näkökenttään ei sovelleta vaatimuksia, joilla varmistettaisiin hyvä näkyvyys ratsastettaessa,

kypärän vakaus: mukaan voitaisiin ottaa PAS 015 -standardissa käytettävää testiä vastaava vakaustesti sen varmistamiseksi, ettei kypärä pääse liikkumaan päässä ratsastettaessa.

(5)

Kun otetaan huomioon edellä mainitut parantamista edellyttävät turvallisuusnäkökohdat, standardilla EN 1384:2012 ei kyetä varmistamaan direktiivissä 89/686/ETY säädettyjen terveyttä ja turvallisuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisuutta koskevaa olettamusta. Sen vuoksi standardin EN 1384:2012 viitetiedot olisi poistettava EUVL:stä.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1025/2012 soveltaminen alkoi 1 päivänä tammikuuta 2013. Kyseisen asetuksen 26 artiklan mukaan direktiivin 89/686/ETY 6 artiklan 1 kohta kumotaan ja viittauksia kumottuun säännökseen pidetään viittauksina kyseisen asetuksen 11 artiklaan.

(7)

Asiassa on kuultu eurooppalaisia standardointiorganisaatioita, unionin rahoitusta saavia eurooppalaisia sidosryhmien organisaatioita sekä henkilönsuojaintyöryhmää.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1025/2012 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan standardin EN 1384:2012 ”Ratsastuskypärät” viitetiedot Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Ferdinando NELLI FEROCI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18).


15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2014,

sellaisen kolmannen maan yksilöimisestä, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti

(2014/715/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   JOHDANTO

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1005/2008, jäljempänä ’LIS-asetus’, perustetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva unionin järjestelmä.

(2)

LIS-asetuksen VI luvussa säädetään menettelystä yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden yksilöimiseksi, toimenpiteistä yhteistyöhön osallistumattomiin kolmansiin maihin nähden, yhteistyöhön osallistumattomia maita koskevan luettelon laatimisesta, yhteistyöhön osallistumattomien maiden luettelosta poistamisesta, yhteistyöhön osallistumattomien maiden luettelon julkisuudesta ja kiireellisistä toimenpiteistä.

(3)

LIS-asetuksen 31 artiklan mukaisesti Euroopan komissio voi yksilöidä ne kolmannet maat, joiden se ei katso osallistuvan LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön. Kolmas maa voidaan todeta yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi, jos se laiminlyö sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevat velvollisuudet.

(4)

Yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden yksilöinnin on perustuttava kaikkien LIS-asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojen tarkasteluun.

(5)

LIS-asetuksen 33 artiklan mukaisesti neuvosto voi laatia luettelon yhteistyöhön osallistumattomista maista. Kyseisiin maihin sovelletaan LIS-asetuksen 38 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä.

(6)

LIS-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti lippuvaltiona olevilta kolmansilta mailta edellytetään, että ne ilmoittavat komissiolle järjestelyistään niiden lakien ja asetusten sekä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden soveltamista, valvontaa ja täytäntöönpanoa varten, joita niiden kalastusalusten on noudatettava.

(7)

LIS-asetuksen 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio tekee hallinnollista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa aloilla, jotka liittyvät kyseisen asetuksen saalistodistusta koskevien säännösten täytäntöönpanoon.

(8)

Komissio ilmoitti LIS-asetuksen 32 artiklan mukaisesti 15 päivänä marraskuuta 2012 annetulla komission päätöksellä (2), jäljempänä ’15 päivänä marraskuuta 2012 annettu päätös’, kahdeksalle kolmannelle maalle mahdollisuudesta, että ne todetaan yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi LIS-asetuksen mukaisesti.

(9)

Komissio sisällytti 15 päivänä marraskuuta 2012 antamaansa päätökseen tiedot tällaisen alustavan toteamisen perusteena olevista olennaisista tosiseikoista ja huomioista.

(10)

Komissio ilmoitti asianomaisille kahdeksalle kolmannelle maalle myös 15 päivänä marraskuuta 2012 lähettämillään erillisillä kirjeillä harkitsevansa maiden mahdollista toteamista yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi. Kirjeisiin oli liitetty 15 päivänä marraskuuta 2012 annettu päätös.

(11)

Komissio toi kirjeissään selkeästi esiin, että välttääkseen LIS-asetuksen 31 artiklan mukaisen toteamisen yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi ja 33 artiklan mukaisen ehdotuksen virallisesta merkitsemisestä kyseisten maiden luetteloon asianomaisten kolmansien maiden oli laadittava ja toteutettava tiiviissä yhteistyössä komission kanssa toimintasuunnitelma 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä todettujen puutteiden korjaamiseksi. Toimintasuunnitelman oikea-aikainen ja tehokas toteuttaminen olisi voinut estää kyseisten maiden toteamisen yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi ja ehdotuksen niiden lopullisesta luetteloon merkitsemisestä.

(12)

Sen vuoksi komissio kehotti asianomaisia kahdeksaa kolmatta maata i) toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet komission ehdottamissa toimintasuunnitelmissa olevien toimien täytäntöön panemiseksi, ii) arvioimaan komission ehdottamissa toimintasuunnitelmissa olevien toimien täytäntöönpanoa ja iii) lähettämään kuuden kuukauden välein komissiolle yksityiskohtaiset kertomukset, joissa arvioidaan kunkin toimen täytäntöönpanoa esimerkiksi siihen liittyen, millainen yksittäis- ja/tai kokonaisvaikutus näillä toimilla on täysin vaatimustenmukaisen kalastuksen valvontajärjestelmän varmistamiseen.

(13)

Asianomaisille kahdeksalle kolmannelle maalle annettiin tilaisuus toimittaa kirjallisesti vastineensa komission päätöksessä erikseen mainittuihin kysymyksiin sekä muita asian kannalta merkityksellisiä tietoja, niin että ne voivat esittää näyttöä, joka osoittaa vääräksi 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä esiin tuodut seikat tai antaa niistä lisätietoa, taikka tapauksesta riippuen hyväksyä toimintasuunnitelman tilanteen parantamiseksi ja toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi. Näille kahdeksalle maalle taattiin niiden oikeus pyytää tai toimittaa lisätietoja.

(14)

Sitä varten komissio käynnisti 15 päivänä marraskuuta 2012 antamassaan päätöksessä ja lähettämissään kirjeissä vuoropuhelun kyseisten kahdeksan kolmannen maan kanssa ja ilmoitti pitävänsä kuuden kuukauden määräaikaa periaatteessa riittävänä yhteisymmärryksen saavuttamiseen.

(15)

Komissio jatkoi tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Kyseisten kahdeksan kolmannen maan 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen antamia suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin ja ne otettiin huomioon. Komissio ilmoitti näkökannoistaan kyseisille kahdeksalle maalle säännöllisesti joko suullisesti tai kirjallisesti.

(16)

Sri Lankan demokraattinen sosialistinen tasavalta, jäljempänä ’Sri Lanka’, ei pystynyt kumoamaan komission esille tuomia tosiasioita eikä panemaan täytäntöön toimintasuunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi.

(17)

Tämä komission täytäntöönpanopäätös, jossa Sri Lanka todetaan kolmanneksi maaksi, jonka komissio ei katso osallistuvan yhteistyöhön LIS-kalastuksen torjumiseksi, perustuu LIS-asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä toteutettuun tutkimukseen ja vuoropuheluun. Tässä prosessissa on noudatettu sisältöä ja menettelyjä koskevia vaatimuksia, joista säädetään kyseisessä asetuksessa, jossa muun muassa viitataan kolmannelle maalle lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluviin LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeviin velvollisuuksiin.

(18)

Komission täytäntöönpanopäätöksen Sri Lankan toteamisesta kolmanneksi maaksi, jonka komissio ei katso osallistuvan yhteistyöhön LIS-kalastuksen torjumiseksi, olisi johdettava LIS-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyihin seurauksiin.

2.   SRI LANKAA KOSKEVA MENETTELY

(19)

Komissio ilmoitti Sri Lankalle 15 päivänä marraskuuta 2012 harkitsevansa mahdollisuutta todeta Sri Lanka yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi LIS-asetuksen 32 artiklan säännösten nojalla (3).

(20)

Komissio kehotti Sri Lankaa laatimaan tiiviissä yhteistyössä omien yksiköidensä kanssa toimintasuunnitelman 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä yksilöityjen puutteiden korjaamiseksi.

(21)

Pääasialliset puutteet, jotka komissio yksilöi ehdotetussa toimintasuunnitelmassa, koskivat sitä, että kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteet oli jätetty useilta osin panematta täytäntöön, mikä liittyi asianmukaisen lainsäädäntökehyksen hyväksymättä jättämiseen, riittävän ja tehokkaan valvonnan, tarkkailijajärjestelmän ja pelotteena toimivan seuraamusjärjestelmän puuttumiseen sekä saalistodistusjärjestelmän epäasianmukaiseen täytäntöönpanoon. Muut yksilöidyt puutteet koskevat yleisesti kansainvälisten velvoitteiden, kuten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suositusten ja päätöslauselmien, noudattamista. On myös havaittu, ettei Sri Lanka ole noudattanut asiaankuuluvien elinten antamia suosituksia ja päätöslauselmia, kuten Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä toimintasuunnitelmaa LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, vastustamiseksi ja poistamiseksi. Ei-sitovien suositusten ja päätöslauselmien noudattamatta jättämistä pidettiin kuitenkin ainoastaan lisätodisteena eikä toteamisen perusteena.

(22)

Sri Lanka ilmoitti 14 päivänä joulukuuta 2012 komissiolle käyttöön ottamansa institutionaaliset järjestelyt ehdotetussa toimintasuunnitelmassa yksilöityjen puutteiden korjaamiseksi.

(23)

Sri Lanka toimitti kirjallisia huomautuksia 31 päivänä joulukuuta 2012 ja 4 päivänä tammikuuta 2013.

(24)

Komissio pyysi 7 päivänä helmikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä Sri Lankaa toimittamaan päivitetyt tiedot ehdotetun toimintasuunnitelman keskeisistä osa-alueista.

(25)

Sri Lankan viranomaiset toimittivat 13 päivänä maaliskuuta 2013 seuraavat asiakirjat: i) saatekirje ja perustelut, ii) päivitetty aikataulu kaikille toimenpiteille, jotka Sri Lankan on määrä toteuttaa, iii) päivitetyt tiedot ehdotetun toimintasuunnitelman keskeisistä osa-alueista, iv) LIS-kalastuksen torjuntaa koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuodeksi 2013, v) hallinnollisten menettelyjen ja saalistodistusten käyttöä koskevien suuntaviivojen päivitykset, vi) tieto budjettimäärärahoista vuodelle 2013 kalastuksesta ja vesiluonnonvarojen kehittämisestä vastaavan ministeriön laadunvalvontaosaston toimipisteen perustamiseksi lentoasemalle, vii) oikeudellisen velvoitteen noudattamista, pitkän matkan laivaston seurantaa ja varoittavia seuraamuksia koskevan tarkistetun lainsäädännön luonnokset, viii) saalistodistusjärjestelmään kuuluvien toimijoiden tietoisuusohjelmat, ix) tarkastusjärjestelmä ja x) LIS-toimintojen tarkastamista aavalla merellä koskevien menettelyjen suuntaviivat.

(26)

Tekniset neuvottelut komission ja Sri Lankan välillä käytiin 17 päivänä huhtikuuta 2013 Brysselissä. Tämän tapaamisen aikana Sri Lankan viranomaiset esittivät komissiolle tuoreen LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan kansallisen toimintasuunnitelmansa, suunnitellut toimenpiteet, joilla parannetaan saalistodistusten tietojen ristiintarkastusta, ja oikeudellisen kehyksen muuttamisen, joka oli käynnistetty.

(27)

Sri Lankan 30 päivänä toukokuuta 2013 ja 3 päivänä kesäkuuta 2013 toimittamissa kirjelmissä se korosti olevansa sitoutunut panemaan oikea-aikaisesti täytäntöön laatimansa etenemissuunnitelman ja samalla antamaan LIS-kalastusta koskevia rangaistustoimenpiteitä edistävät lainsäädäntömuutokset ja käynnistämään alusten satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) koskevan hankintamenettelyn.

(28)

Marraskuun 2012 ja kesäkuun alun 2013 välisenä aikana havaitsemansa edistymisen perusteella komissio ilmoitti 11 päivänä kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä Sri Lankalle, että konkreettisten tulosten saavuttamiseksi 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä esille tuotujen puutteiden korjaamisessa ja tarvittavien toimien päätökseen saattamiseksi komissio haluaa jatkaa vuoropuhelua Sri Lankan kanssa vielä yhdeksällä kuukaudella eli 28 päivään helmikuuta 2014. Tämä kirjeen jälkeen komissio esitti 20 päivänä kesäkuuta 2013 päivitetyn ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi.

(29)

Sri Lanka toimitti 22 päivänä elokuuta 2013 edistymistä koskevan kertomuksen, joka koski 31 päivän toukokuuta 2013 ja 15 päivän elokuuta 2013 välistä ajanjaksoa, ja 28 päivänä lokakuuta 2013 tiedot muutetun lainsäädännön antamismenettelystä.

(30)

Komissio vieraili Sri Lankan asianomaisten viranomaisten luona 28 ja 30 päivän tammikuuta 2014 välisenä aikana. Kyseiset viranomaiset oli pidetty ajan tasalla tilanteen edistymisestä 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen ja ehdotetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Komission vierailun aikana Sri Lankan viranomaisilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ja toimittaa tarvittavat asiakirjat vastauksena 15 päivänä marraskuuta 2012 annettuun päätökseen ja ilmoittaa komissiolle viimeisimmästä edistymisestä toimintasuunnitelman toteutuksessa.

(31)

Sri Lanka toimitti 27 päivänä maaliskuuta 2014 toisen edistymistä koskevan kertomuksen, joka koski 16 päivän elokuuta 2013 ja 21 päivän maaliskuuta 2014 välistä ajanjaksoa, ja seuraavat asiakirjat: i) päivitetyt tiedot ehdotetun toimintasuunnitelman keskeisistä osa-alueista, ii) päivitetty aikataulu LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi, iii) kalastuksesta ja vesiluonnonvarojen kehittämisestä vastaavan ministeriön ulkoasiainministeriölle lähettämät kirjeet, joissa pyydetään liittymistä kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä aavalla merellä toimivien kalastusalusten osalta koskevaan sopimukseen, jäljempänä ’FAO-sopimus’, iv) VMS-järjestelmän rahoittamista ja transponderivaatimuksen demonstrointia koskeva pyyntö, v) tiedot tietoisuuskoulutuksesta ja vi) vuoden 2014 kalastuspäiväkirjan malli ja syvänmeren ja aavan meren alusten satamissa noudatettavan tarkastussuunnitelman malli. Samassa yhteydessä Sri Lanka myös ilmoitti, että Sri Lankan parlamentti oli hyväksynyt tarkistetun kalastuslain 5 päivänä marraskuuta 2013. Sri Lanka toimitti 1 päivänä elokuuta 2014 ylimääräisen edistymistä koskevan kertomuksen, joka koski heinäkuuhun 2014 ulottuvaa ajanjaksoa. Sen lisäksi, että siinä annettiin päivitetyt tiedot ehdotetun toimintasuunnitelman keskeisistä osa-alueista ja päivitetty aikataulu LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, siihen sisältyivät seuraavat: ulkoasiainministeriön kirje kalastuksesta ja vesiluonnonvarojen kehittämisestä vastaavalle ministeriölle, jossa ilmoitetaan, että jäljennös hyväksymiskirjasta, joka koskee liittymistä FAO-sopimukseen, toimitetaan, kun liittyminen on tapahtunut, oikeusministerille esitetty pyyntö ottaa nykyisessä lainsäädännössä käyttöön ankarampia seuraamuksia, kaksi lainsäädännön valmistelijoiden kirjettä, joihin on liitetty aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta ja kalasaalistietojen keruuta koskevien asetusten tarkistetut luonnokset, tiivistelmä aavalla merellä toimivien alusten päälliköille suunnatuista tietoisuusohjelmista ja Intian valtameren tonnikalakomissiolle (IOTC) osoitettu alueellisen seurantaohjelman täytäntöönpanokertomus. Sri Lanka toimitti 29 päivänä elokuuta 2014 lisätietoja, joissa se kuvaili todetuissa puutteissa tapahtunutta edistymistä (aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta ja kalasaalistietojen keruuta koskevat asetusluonnokset, seuraamuksia koskeva tiedote, tiedot tarkkailija- ja tarkastusjärjestelmistä sekä tiedot todetuissa puutteissa saavutetusta edistymisestä). Sri Lanka toimitti 18 ja 19 päivänä syyskuuta 2014 uusia tietoja, joissa vahvistettiin, että aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta ja kalasaalistietojen keruuta koskevat asetukset oli annettu. Kyseisissä tiedoissa myös käsiteltiin ennalta ehkäisevää seuraamusjärjestelmää koskevan kabinetin muistion sisäistä valmistelua ja IOTC:n vaatimusten noudattamisen toteutumista. Niin ikään annettiin tietoja kalastuspäiväkirjasta, tarkastusten ja valvonnan kattavuudesta sekä VMS-transpondereiden mahdollisesta osittaisesta asteittaisesta käyttöönotosta srilankalaisissa kalastusaluksissa tammikuun ja elokuun 2015 välisenä aikana (vaikkakaan sopimusta palvelunsuorittajan kanssa ei ollut vielä allekirjoitettu eikä sopimusta pantu täytäntöön).

(32)

Komissio jatkoi tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Suullisia ja kirjallisia huomautuksia, joita Sri Lanka toimitti 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen perusteella, tarkasteltiin ja ne otettiin huomioon, ja Sri Lankalle ilmoitettiin komission näkökannoista säännöllisesti joko suullisesti tai kirjallisesti.

(33)

Kerättyjen tietojen, jotka esitetään johdanto-osan 34–67 kappaleessa, perusteella komissio katsoo, että Sri Lanka ei ole puuttunut riittävissä määrin 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä kuvattuihin huolenaiheisiin ja puutteisiin. Se ei ole myöskään pannut täysimääräisesti täytäntöön päätökseen liittyvässä toimintasuunnitelmassa ehdotettuja toimenpiteitä.

3.   SRI LANKAN TOTEAMINEN YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMATTOMAKSI KOLMANNEKSI MAAKSI

(34)

Komissio on tarkastellut LIS-asetuksen 31 artiklan 3 kohdan nojalla, miten Sri Lanka on noudattanut sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvia kansainvälisiä velvollisuuksia ottaen huomioon 15 päivänä marraskuuta 2012 annetussa päätöksessä esitetyt havainnot, Sri Lankan antamat asiaankuuluvat tiedot, ehdotetun toimintasuunnitelman ja tilanteen korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet. Tätä tarkastelua varten komissio on ottanut huomioon LIS-asetuksen 31 artiklan 4–7 kohdassa luetellut tekijät.

3.1   LIS-kalastuksen toistuvuus (LIS-asetuksen 31 artiklan 4 kohdan a alakohta)

(35)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 292 kappaleessa todetaan, komissio katsoi, että Sri Lankalta puuttuu lainsäädäntö, jossa säädetään aavalla merellä tapahtuvan kalastuksen lupamenettelyistä.

(36)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 296 kappaleessa mainitaan, IOTC:n alusluettelon luonnokseen on merkitty 13 srilankalaisalusta, koska niiden oli todettu kalastavan IOTC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti. Marraskuun 15 päivänä 2012 annetun päätöksen jälkeen Sri Lanka ei ole kieltänyt aluksiaan kalastamasta laittomasti aavalla merellä eikä se ole myöskään välittömästi antanut lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan kalastus aavalla merellä ja joka koskee lupien myöntämisestä aavalla merellä tapahtuvaan kalastukseen, jotta vältetään laittomat kalastustoimet srilankalaisissa kalastusaluksissa. Sri Lanka on sen sijaan viimein 5 päivänä marraskuuta 2013 antanut tarkistetun kalastuslain, jolla mahdollistetaan kalastus aavalla merellä. Se on laatinut luonnoksen aavalla merellä toimivien alusten lupamenettelyä koskeviksi täytäntöönpanosäännöksiksi, ja tämä täytäntöönpanosäädös on annettu syyskuussa 2014 (Sri Lankan viranomaisten antamien tietojen mukaan), mutta sitä ei ole vielä pantu täytäntöön. Sri Lanka on myös vähentänyt IOTC-alueella toimivien alusten määrää 3 307:stä 1 758:aan, mutta ne kalastavat edelleen aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta koskevan hallinnollisen luvan eivätkä laillisen luvan turvin. Tältä osin muistutetaan, että Yhdistyneiden kansakuntien kalakantasopimuksen (4) 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti lippuvaltion on toteutettava toimenpiteitä kieltääkseen aluksiaan, joilla ei ole tarvittavia kalastuslisenssejä tai -lupia, kalastamasta aavalla merellä. Nykyinen todettu tilanne osoittaa selvästi, että Sri Lanka ei noudata kansainvälisiä velvoitteitaan lippuvaltiona.

(37)

IOTC:ltä saatujen tietojen (5) mukaan rannikkovaltiot ottivat 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen vuonna 2013 kiinni kolme Sri Lankan lipun alla purjehtivaa alusta Malshiri No. 1, Gold Marine 5ja Lakpriya 2, koska ne todennäköisesti harjoittivat LIS-kalastustoimintaa. Muistutettakoon, että YK:n kalakantasopimuksen 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti lippuvaltio on vastuussa aavalla merellä toimivista aluksistaan. Lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 118 artiklan mukaisesti lippuvaltion on toimittava yhteistyössä elollisten luonnonvarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi, mitä selvästi kyseenalaistaa se, että Sri Lankan laivasto toimii IOTC-alueella ilman laillisia kalastuslupia ja näin ollen harjoittaa LIS-asetuksen 2 artiklan määritelmien mukaista toimintaa.

(38)

Lisäksi vuonna 2013 todettiin, että 13 muuta srilankalaista alusta, jotka tarkastettiin, kun ne olivat purjehtimassa erään rannikkovaltion talousvyöhykkeen läpi, toimivat IOTC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti. Komissio katsoo, että srilankalaisalusten jatkunut IOTC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastainen kalastus on selkeä osoitus siitä, että Sri Lanka on laiminlyönyt kansainvälisen oikeuden mukaiset lippuvaltion velvollisuutensa, kuten johdanto-osan 37 kappaleessa todetaan.

(39)

Se osoittaa myös, ettei Sri Lanka ole onnistunut huolehtimaan siitä, että sen lipun alla purjehtimaan oikeutetut kalastusalukset eivät harjoita eivätkä tue LIS-kalastusta. Tämä laiminlyönti on vastoin LIS-kalastuksen ehkäisemistä, vastustamista ja poistamista koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman 34 kohtaa, jonka mukaan valtioiden olisi varmistettava, että niiden lipun alla purjehtimaan oikeutetut kalastusalukset eivät harjoita eivätkä tue LIS-kalastusta. Lisäksi johdanto-osan 36–38 kappaleessa tarkoitetut Sri Lankan lipun alla purjehtivat alukset myös osoittavat, että Sri Lanka on laiminlyönyt YK:n kalakantasopimuksen 19 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset velvoitteensa, joiden mukaan lippuvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen säilyttämis- ja hoitosääntöjä.

(40)

Komissio totesi myös, että Sri Lanka ei pystynyt tehokkaasti toteuttamaan toistuvaa LIS-kalastusta koskevia asianmukaisia toimenpiteitä sen lainsäädäntökehyksen puutteiden vuoksi. Sen vuoksi komissio ehdotti toimintasuunnitelmassa lainsäädäntökehyksen tarkistamista, jotta voitaisiin varmistaa kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen aavalla merellä, ottaa käyttöön riittävät toiminnalliset keinot valvoa tehokkaasti Sri Lankan pitkän matkan laivastoa ja luoda varoittava seuraamusjärjestelmä.

(41)

Kuten tämän päätöksen johdanto-osan 36 kappaleessa todetaan, Sri Lanka antoi marraskuussa 2013 tarkistetun kalastuslain, jossa sallitaan sen alusten kalastaa Sri Lankan talousvyöhykkeen ulkopuolella. Säädös, jossa edellytetään aavalla merellä tapahtuvan kalastuksen lupajärjestelmän täytäntöönpanoa, on kuitenkin edelleen luonnosvaiheessa, ja sitä ei näin ollen voi soveltaa. Luvat myöntää nykyisin hallinto epäjärjestelmällisesti ilman ennalta määrättyä menettelyä. Lisäksi tarkistetussa kalastuslaissa säädetään LIS-rikkomuksiin sovellettavista ankarammista seuraamuksista, joita voidaan pitää ehkäisevinä vain osalle Sri Lankan pitkän matkan kalastuslaivastoa (erityisesti pienimuotoista kalastusta harjoittaville aluksille, jotka kalastavat Sri Lankan talousvyöhykkeen ulkopuolella, sillä niille seuraamuksia voidaan pitää asianmukaisina alusten rajallisen kalastuskapasiteetin vuoksi). Sri Lankan suurten kalastusalusten (yli 24 metriä pitkät) laivasto on kasvanut vuosina 2013 ja 2014, ja tällaisiin aluksiin sovellettavien, uudessa kalastuslaissa säädettyjen seuraamusten tasoa ei voida pitää varoittavana, sillä näiden alusten kalastuskapasiteetti on 10–20 kertaa suurempi kuin pienempien alusten. Nykyisen lainsäädännön (6) mukaan sakko on enintään 8 429 euroa (1 500 000 Sri Lankan rupiaa (7)), jota ei voida pitää tehokkaana noudattamisen varmistamiseksi, rikkomusten ehkäisemiseksi ja sen estämiseksi, että määräyksiä rikkoneet hyötyisivät lainvastaisista toimistaan. Sen vuoksi nykyistä seuraamusten tasoa ei voida pitää YK:n kalakantasopimuksen 19 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisena, sillä kyseisessä kohdassa määrätään muun muassa, että seuraamusten olisi oltava riittävän ankaria ja estettävä se, että määräyksiä rikkoneet hyötyisivät lainvastaisista toimistaan. Näin ollen komissio katsoo, että Sri Lankan käyttöön ottama seuraamusjärjestelmä on selvästi riittämätön ja selkeästi epäsuhteessa mahdollisten rikkomusten vakavuuteen, niiden mahdollisiin vaikutuksiin ja tällaisista laittomista toimista mahdollisesti saatavaan hyötyyn.

(42)

Tällä perusteella todetaan, että Sri Lankan toteuttamat toimet suhteessa sen velvollisuuksiin lippuvaltiona eivät riitä YK:n merioikeusyleissopimuksen 94 ja 118 artiklan ja YK:n kalakantasopimuksen 18, 19 ja 20 artiklan noudattamiseen.

(43)

Ottaen huomioon 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 292–299 kappaleen ja 15 päivän marraskuuta 2012 jälkeen tapahtuneen kehityksen komissio katsoo LIS-asetuksen 31 artiklan 3 kohdan ja 31 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla, että Sri Lanka on laiminlyönyt sille lippuvaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvollisuudet, jotka liittyvät LIS-aluksiin ja sen lipun alla purjehtivien kalastusalusten tai sen kansalaisten harjoittamaan LIS-kalastukseen, eikä se ole toteuttanut riittäviä toimia torjuakseen lippunsa alla aiemmin purjehtineiden alusten harjoittamaa dokumentoitua ja toistuvaa LIS-kalastusta.

3.2   Yhteistyön ja täytäntöönpanon laiminlyönti (LIS-asetuksen 31 artiklan 5 kohdan b, c ja d alakohta)

(44)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 302–311 kappaleessa selostetaan, komissio analysoi, toimiko Sri Lanka tosiasiallisesti yhteistyössä komission kanssa tutkinnan ja siihen liittyvien toimien osalta.

(45)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 296 kappaleessa todetaan, Sri Lanka oli velvollinen ilmoittamaan kuukausittain toimista, joita se oli toteuttanut kyseisen päätöksen johdanto-osan 293 kappaleessa tarkoitettujen alusten osalta. Ilmoittaminen toteutui ainoastaan yhdeksänä kuukautena kahdestatoista vuonna 2013, ja kahtena kuukautena neljästä vuonna 2014. Tämä on vastoin YK:n kalakantasopimuksen 20 artiklan määräyksiä, joissa vahvistetaan valtioiden velvoitteet tutkia, harjoittaa yhteistyötä joko suoraan tai alueellisten kalastusjärjestöjen välityksellä alueellisten kalastusjärjestöjen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi. Sen vuoksi Sri Lanka on laiminlyönyt sille kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvollisuudet, jotka koskevat kansainvälistä yhteistyötä ja sääntöjen noudattamisen valvontaa.

(46)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 302 kappaleessa sekä edellä olevassa 45 kappaleessa todetaan, Sri Lanka ei ole täyttänyt kuukausittaisia ilmoitusvelvoitteitaan IOTC:tä kohtaan 13 srilankalaisaluksesta, joiden oletetaan harjoittavan LIS-toimintaa, mutta joita IOTC ei ole merkinnyt luetteloon. Näin ollen Sri Lanka ei ole pystynyt osoittamaan täyttävänsä YK:n merioikeusyleissopimuksen 94 artiklan 2 kohdan b alakohdan edellytyksiä, joiden mukaan lippuvaltion on harjoitettava sisäisen lainsäädäntönsä mukaista lainkäyttövaltaa jokaiseen lippunsa alla purjehtivaan alukseen, sen päällikköön, muuhun päällystöön ja miehistöön nähden.

(47)

Lisäksi, kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun komission päätöksen johdanto-osan 306 ja 307 kappaleessa todetaan, komissio arvioi, onko Sri Lanka tosiasiallisesti toteuttanut täytäntöönpanotoimenpiteitä LIS-kalastukseen syyllistyneiden toimijoiden osalta ja onko määrätty riittävän ankaria seuraamuksia, jotta ne veisivät rikkojilta LIS-kalastuksesta saadut hyödyt.

(48)

Kuten johdanto-osan 41 kappaleessa todetaan, 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen Sri Lanka ei ole ottanut käyttöön varoittavaa seuraamusjärjestelmää laivastonsa suuria aluksia varten. Nykyinen seuraamusluettelo ei ole YK:n kalakantasopimuksen 19 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukainen, sillä kyseisessä kohdassa määrätään muun muassa, että seuraamusten on oltava riittävän ankaria ja estettävä se, että määräyksiä rikkoneet hyötyisivät lainvastaisista toimistaan.

(49)

Käytettävissä oleva näyttö vahvistaa edelleen sen, ettei Sri Lanka ole täyttänyt kansainvälisen oikeuden mukaisia velvollisuuksiaan tehokkaiden täytäntöönpanotoimenpiteiden suhteen. Tältä osin, kuten johdanto-osan 36–38 kappaleessa selitetään, IOTC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden vastaisesti kalastavien alusten toiminnan jatkuminen osoittaa, että Sri Lanka on laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa YK:n kalakantasopimuksen 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa määrättyjä vastuitaan aavalla merellä toimivien alustensa osalta.

(50)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 309 kappaleessa todetaan, Sri Lankan kehitystasoa ei voida pitää tekijänä, joka heikentäisi toimivaltaisten viranomaisten valmiuksia toimia yhteistyössä muiden maiden kanssa ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia. Kehitykseen liittyvien erityisten rajoitteiden arviointia käsitellään tarkemmin tämän päätöksen johdanto-osan 65–67 kappaleessa.

(51)

Tällä perusteella todetaan, että Sri Lankan toteuttamat toimet suhteessa sen velvollisuuksiin lippuvaltiona eivät riitä, jotta YK:n merioikeusyleissopimuksen 94 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja YK:n kalakantasopimuksen 18 ja 19 artiklan edellytykset täyttyisivät.

(52)

Komissio katsoo LIS-asetuksen 31 artiklan 3 kohdan ja 5 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla ja 15 päivänä marraskuuta 2012 antamansa päätöksen johdanto-osan 302–311 kappaleen ja 15 päivän marraskuuta 2012 jälkeen tapahtuneen kehityksen perusteella, että Sri Lanka on laiminlyönyt sille lippuvaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat yhteistyö- ja täytäntöönpanotoimiin liittyvät velvollisuudet.

3.3   Kansainvälisten sääntöjen täytäntöönpanon laiminlyönti (LIS-asetuksen 31 artiklan 6 kohta)

(53)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 314–334 kappaleessa selostetaan, komissio on analysoinut kaikki merkityksellisiksi katsomansa tiedot, jotka liittyvät Sri Lankan asemaan IOTC:n sopimuspuolena. Komissio on sen vuoksi analysoinut kaikkia merkityksellisiksi katsomiaan tietoja, jotka liittyvät Sri Lankan 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen antamaan suostumukseen soveltaa IOTC:n vahvistamia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

(54)

Muistutettakoon, että 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen IOTC on julkaissut vuosittaiset vaatimuksenmukaisuuskertomukset vuosina 2013 (8) ja 2014 (9). Niistä käy ilmi, että Sri Lanka ei edelleenkään noudata toimenpiteitä tai on noudattanut niitä vain osittain vuosina 2012 ja 2013.

(55)

Vuoden 2013 vaatimuksenmukaisuuskertomuksen osalta Sri Lanka ei toimittanut tiettyjä tilastotietoja ja säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja.

(56)

Erityisesti aktiivisten alusten luetteloa koskevan IOTC:n päätöslauselman 10/08 (10) osalta Sri Lanka ei ole toimittanut tietoa kunkin aluksen kansainvälisestä radiokutsutunnuksesta. Alusten seurantajärjestelmän (VMS) käyttöönottoa koskevan IOTC:n päätöslauselman 06/03 (11) osalta Sri Lanka ei ole niin ikään pystynyt varustamaan aluksiaan, joiden kokonaispituus on yli 15 metriä, VMS-järjestelmällä eikä rakentamaan kalastuksen seurantakeskusta. Sri Lanka ei ole myöskään toimittanut pakollista VMS-järjestelmän käyttöönotossa edistymistä koskevaa kertomusta. Pakollisia tilastovaatimuksia koskevan IOTC:n päätöslauselman 10/02 (12) osalta Sri Lanka ei ole ilmoittanut kokojakaumatietoja rannikkokalastuksen osalta eikä myöskään nimellissaalis-, saalis- ja pyyntiponnistus- ja kokojakaumatietoja siten kuin kyseisessä päätöslauselmassa vaaditaan rannikko-, pinta- ja pitkäsiimakalastuksessa. Sri Lanka noudattaa vain osittain haita koskevien tietojen toimittamisesta annettua IOTC:n päätöslauselmaa 05/05 (13), sillä verkko- ja pitkäsiimakalastuksen saalistiedot on ilmoitettu yhtenä kokonaisuutena. Sri Lanka ei ole toimittanut merellä tapahtuvaa jälleenlaivausta koskevan päätöslauselman 12/05 (14) mukaista pakollista kertomusta. Sri Lanka ei ole ottanut käyttöön tarkkailijoita koskevassa päätöslauselmassa 11/04 (15) edellytettyä alueellista tarkkailijajärjestelmää. Se ei ole etenkään perustanut tarkkailijajärjestelmää, joka koskee pakollista viittä prosenttia vähintään 24 metrin pituisista aluksista merellä, eikä se noudata tarkkailijoiden ilmoitusvelvollisuutta.

(57)

Vuoden 2014 vaatimuksenmukaisuuskertomuksen osalta Sri Lanka ei ole toimittanut tiettyjä vaadittuja tilastotietoja eikä tiettyjä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja.

(58)

Erityisesti kun kyse on IOTC:n päätöslauselmasta 13/02 (16), Sri Lanka ei ole antanut lainsäädäntöä, jolla pyydysten merkintä saatetaan pakolliseksi. IOTC:n päätöslauselman 13/08 (17) osalta, Sri Lanka ei ole toimittanut kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviä välineitä koskevaa hallinnointisuunnitelmaa eikä oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä ole toteutettu kahdeksan kurenuotta-aluksen osalta, mitä edellytetään IOTC:n päätöslauselmassa 12/13 (18). IOTC:n päätöslauselman 06/03 (19) osalta Sri Lanka ei ole myöskään vuonna 2014 varustanut kokonaispituudeltaan yli 15-metrisiä aluksiaan VMS-järjestelmällä eikä rakentanut kalastuksen seurantakeskusta eikä myöskään toimittanut pakollista VMS-järjestelmän käyttöönotossa edistymistä koskevaa kertomusta. Pakollisia tilastovaatimuksia koskevan IOTC:n päätöslauselman 10/02 osalta Sri Lanka ei ole ilmoittanut tietoja nimellissaaliista, saaliista ja pyyntiponnistuksista eikä kokojakaumasta päätöslauselman vaatimusten mukaisesti. IOTC:n päätöslauselmien 13/06 (20) ja 12/04 (21) osalta Sri Lanka ei ole pannut täytäntöön valkopilkkahain kalastuskieltoa eikä myöskään kurenuotta-alusten velvollisuutta pitää aluksella haaveja ja pitkäsiima-alusten velvollisuutta pitää aluksella siimanleikkureita ja koukunpoistajia. Päätöslauselman 11/04 (22) osalta Sri Lanka ei myöskään vuonna 2014 ole pannut täytäntöön tarkkailijajärjestelmää vaaditulla tavalla. Se ei ole etenkään perustanut tarkkailijajärjestelmää, joka koskee pakollista viittä prosenttia yli 24 metrin pituisista aluksista merellä, eikä se noudata tarkkailijoiden ilmoitusvelvollisuutta. IOTC:n päätöslauselman 10/10 (23) osalta Sri Lanka ei ole toimittanut kertomusta tonnikalatuotteiden ja tonnikalansukuisia lajeja olevien kalatuotteiden tuonnista, purkamisesta ja jälleenlaivauksesta satamissa.

(59)

Se, että Sri Lanka ei ole toimittanut IOTC:lle vaadittuja tietoja, jotta se voisi täyttää johdanto-osan 56 ja 58 kappaleessa tarkoitetut IOTC-velvoitteet, osoittaa että Sri Lanka on laiminlyönyt YK:n merioikeusyleissopimuksessa ja YK:n kalakantasopimuksessa määrätyt lippuvaltion velvoitteensa. Erityisesti se, ettei Sri Lanka ole toimittanut oikea-aikaisesti tilastotietoja eikä tietoja VMS-järjestelmästä, saaliista ja pyyntiponnistuksista, satamissa tapahtuvista jälleenlaivauksista ja tarkkailijajärjestelmästä, heikentää Sri Lankan kykyä täyttää YK:n merioikeusyleissopimuksen 117 ja 118 artiklassa määrätyt velvoitteensa. Kyseisissä artikloissa määrätään valtion velvollisuudesta toteuttaa kansalaisiaan koskevia toimia aavan meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseksi ja toimia yhteistyössä aavan meren alueiden kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskeviin toimiin liittyen.

(60)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 322 kappaleessa selostetaan, useita seikkoja paljastui komission vierailun aikana Sri Lankassa marraskuussa 2010. Näitä seikkoja olivat erityisesti VMS-järjestelmän ja saaliiden ilmoittamista koskevan lainsäädännön puuttuminen. Muita huolestuttavia seikkoja, kuten tarkkailijajärjestelmän puuttumista ja puutteellista ilmoittamista aluksista ja kansalaisista, joiden on todettu osallistuneen LIS-kalastukseen, selostetaan 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 319 ja 321 kappaleessa IOTC:n vuosien 2011 ja 2012 vaatimustenmukaisuuskertomusten perusteella. Tältä osin Sri Lankan viranomaisten toimittamat tiedot aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta koskevasta lainsäädännöstä, toimivan VMS-järjestelmän ja luotettavan tarkkailijajärjestelmän luomisesta ja saaliiden kirjaamisen ja kirjaamisen käyttöönotosta osoittivat, etteivät viranomaiset ole varmistaneet Sri Lankan lipun alla purjehtivien alusten tosiasiallista ja tehokasta valvontaa ja seurantaa kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Kuten johdanto-osan 36, 40 ja 41 kappaleessa selostetaan, Sri Lankaa pyydettiin erityisesti laatimaan kattava oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa kalastuksen aavalla merellä, johon liittyvät aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta koskevat luvat ja jolla täytetään IOTC:n päätöslauselmissa määrätyt velvoitteet erityisesti Sri Lankan oman laivaston seurannan, valvonnan ja tarkkailun osalta, mukaan lukien VMS-järjestelmä, kalastuspäiväkirja, saaliiden ja pyyntiponnistusten ilmoitusjärjestelmä ja tarkkailijajärjestelmä. Kun kyse on aavalla merellä tapahtuvaa kalastusta koskevasta lainsäädännöstä, kalastuslakia muutettiin kalastuksen mahdollistamiseksi aavalla merellä ja kalastuslupien myöntämistä koskeva täytäntöönpanoasetus laadittiin ja lopulta annettiin syyskuussa 2014. Koska täytäntöönpanoasetus annettiin vasta syyskuussa 2014 eikä vielä ole saatavilla tietoja siitä, kuinka se olisi pantava täytäntöön, Sri Lanka myöntää edelleen ainoastaan hallinnollisia kalastuslupia, ja srilankalaisalukset kalastavat edelleen ilman VMS-järjestelmää. Siltä osin kuin on kyse alueellisesta tarkkailijajärjestelmästä, Sri Lankan viranomaisten toimittamista asiakirjoista kävi ilmi, että joidenkin tarkastajien valinnasta ja palvelukseenotosta huolimatta suuri osa laivastosta jää valvonnan ulkopuolelle, koska tarkastajia on vähän (45) alusten suureen määrään verrattuna (1 758 alusta IOTC:n alusrekisterissä). Sri Lanka ei ole kuitenkaan esittänyt ehdotuksia tämän vakavan ongelman ratkaisemiseksi IOTC:ssä, mikä tarkoittaa, ettei aavalla merellä kalastavia, Sri Lankan lipun alla purjehtivia aluksia valvota asianmukaisesti puutteellisten tarkastusvalmiuksien takia. Tältä osin muistutettakoon, että Sri Lankalla on vakavia ongelmia tietojen toimittamisessa IOTC:lle, mikä heikentää sen kykyä huolehtia lippuvaltion velvoitteistaan.

(61)

VMS-järjestelmän osalta, kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen johdanto-osan 316, 321 ja 322 kappaleessa ja tämän päätöksen johdanto-osan 60 kappaleessa selostetaan, komissio viittaa IOTC:n esiin tuomiin useisiin ongelmiin. Sri Lanka ilmoitti 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun päätöksen jälkeen, että se oli ottamassa VMS-järjestelmää käyttöön. Se toimitti komissiolle lainsäädännön, jossa edellytetään, että aluksissa on transponderi 1 päivästä marraskuuta 2011 alkaen, ja ilmoitti, että palvelunsuorittaja on jo valittu. Rahoitusta ei kuitenkaan ollut vielä saatu ratkaistua, ja Sri Lankan viranomaisten ja asianomaisen rahoituslaitoksen väliset neuvottelut ovat olleet käynnissä yli 18 kuukautta. Neuvottelut koskevat sellaisen lainan ehtoja, jolla on tarkoitus hankkia ja asentaa kalastuksen seurantakeskus ja tarjota taloudellista apua toimijoille, jotta ne voivat asentaa ja käyttää kohtuullisen ajan kuluessa VMS-järjestelmää siten, että järjestelmä kattaa koko aavalla merellä toimivan laivaston. Näin ollen Sri Lankalla ei ole vielä kalastuksen seurantakeskusta. Lisäksi VMS-järjestelmä on yhä kehitysvaiheessa, ja sitä ei ole koskaan otettu käyttöön. Komissio totesi tammikuussa 2014 tekemänsä vierailun aikana ja kuten käy ilmi Sri Lankan myöhemmin toimittamista tiedoista ja IOTC:n vuoden 2013 ja 2014 vaatimuksenmukaisuuskertomuksista, että Sri Lankan kalastusaluksia ei ole vielä varustettu VMS-järjestelmällä. IOTC:n VMS-järjestelmää koskevien vaatimusten noudattamisen osalta todettakoon, että IOTC:n vuoden 2013 ja 2014 vaatimustenmukaisuuskertomusten ja Sir Lankan ilmoittamien toimien välillä on ristiriitaisuuksia. Vaatimustenmukaisuuskertomuksissa todetaan, että vaatimukset ovat täyttyneet osittain, kun taas Sri Lankan toimittamissa tiedoissa todetaan selvästi, ettei se ole tosiasiallisesti pannut täytäntöön VMS-järjestelmää. Näin ollen Sri Lanka ei täytä YK:n kalakantasopimuksen 18 artiklan 3 kohdan g alakohdassa määrättyjä edellytyksiä, kun otetaan huomioon kerätyt tiedot, jotka koskevat Sri Lankan viranomaisten seuranta-, valvonta- ja tarkkailuvalmiuksia ja erityisesti sen toiminnallista valmiutta hallinnoida laivastoaan ja toimivan VMS-järjestelmän kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

(62)

Tässä 3.3 jaksossa esitetyt seikat osoittavat, että Sri Lanka ei noudata YK:n kalakantasopimuksen 18 artiklan 3 kohdan määräyksiä.

(63)

Sen vuoksi todetaan, että ottaen huomioon Sri Lankan velvollisuudet lippuvaltiona se ei ole riittävällä tavalla noudattanut YK:n merioikeusyleissopimuksen 117 ja 118 artiklan ja YK:n kalakantasopimuksen 18 artiklan 3 kohdan edellytyksiä.

(64)

LIS-asetuksen 31 artiklan 3 ja 6 kohdan nojalla komissio katsoo 15 päivänä marraskuuta 2012 antamansa päätöksen johdanto-osan 314–334 kappaleen ja kyseisen päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneen kehityksen perusteella, että Sri Lanka on laiminlyönyt sille kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvollisuudet, jotka koskevat kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä ja säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

3.4   Kehitysmaiden erityisrajoitteet

(65)

Muistutettakoon, että YK:n inhimillisen kehityksen indeksin (24) mukaan Sri Lankan inhimillisen kehityksen katsotaan olevan keskitasoa (186 maan joukossa sijalla 92). Tämä vahvistetaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 (25) liitteessä II, jossa Sri Lanka luokitellaan alemman keskitulotason maaksi.

(66)

Kuten 15 päivänä marraskuuta 2012 annetun komission päätöksen johdanto-osan 337 kappaleessa todetaan, ei ole saatu pitäviä todisteita sen olettamuksen tueksi, että Sri Lankalle kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvien velvollisuuksien laiminlyönti johtuisi maan puutteellisesta kehitystasosta. Mitään sellaisia konkreettisia lisätodisteita, jotka osoittaisivat havaittujen puutteiden olevan seurausta valmiuksien ja hallintorakenteiden heikkouksista, ei ole esitetty 15 päivän marraskuuta 2012 jälkeen.

(67)

LIS-asetuksen 31 artiklan 7 kohdan nojalla komissio katsoo 15 päivänä marraskuuta 2012 antamansa päätöksen johdanto-osan 336 ja 337 kappaleen ja 15 päivän marraskuuta 2012 jälkeen tapahtuneen kehityksen perusteella, että Sri Lankan kehityksen nykytila ja yleinen suorituskyky kalastusalalla ei ole heikentynyt sen kehitystason vuoksi.

4.   YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMATTOMAN KOLMANNEN MAAN TOTEAMISTA KOSKEVAT PÄÄTELMÄT

(68)

Ottaen huomioon tehdyt päätelmät siitä, että Sri Lanka on laiminlyönyt sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvollisuudet eikä ole toteuttanut toimenpiteitä LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi, kyseinen maa olisi LIS-asetuksen 31 artiklan mukaisesti todettava kolmanneksi maaksi, jonka komissio ei katso osallistuvan LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön.

(69)

LIS-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa evättävä kalastustuotteiden tuonti unioniin ilman, että niiden tarvitsee pyytää lisätodisteita tai lähettää lippuvaltiolle avunpyyntöä, havaitessaan, että saalistodistuksen ovat varmentaneet sellaisen lippuvaltion viranomaiset, joka on todettu 31 artiklan mukaisesti yhteistyöhön osallistumattomaksi. Kielteinen vaikutus kauppaan olisi mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön asteittain, jotta helpotettaisiin tämän komission täytäntöönpanopäätöksen voimaantulon ja neuvoston mahdollisesti toteuttamien toimenpiteiden välisenä ajanjaksona osapuolten mukautumista uuteen tilanteeseen ja jotta talouden toimijoilla olisi riittävästi aikaa mukautua ottaen huomioon Sri Lankasta peräisin olevien kalastustuotteiden ja niitä toimittavien srilankalaisyritysten erityiset ominaisuudet, kuten näiden yritysten pieni ja keskisuuri koko. Näin ollen tämän päätöksen soveltamista olisi lykättävä kolmella kuukaudella. Tällaisella lykkäyksellä ei saisi olla vaikutusta neuvoston säätämiin pikaisiin toimenpiteisiin, joilla puututaan nopeasti LIS-kalastusta koskevaan Sri Lankan tilanteeseen.

(70)

Olisi todettava, että Sri Lankan toteaminen maaksi, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi tämän päätöksen mukaisesti, ei rajoita komissiota tai neuvostoa toteuttamasta myöhemmin toimia yhteistyöhön osallistumattomia maita koskevan luettelon laatimiseksi.

(71)

Siinä tapauksessa, että neuvosto sisällyttää Sri Lankan yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luetteloon LIS-asetuksen 33 artiklan mukaisesti, tämä edeltävä yksilöimistä koskeva päätös käy tarpeettomaksi.

5.   KOMITEAMENETTELY

(72)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Todetaan Sri Lankan demokraattinen sosialistinen tasavalta kolmanneksi maaksi, jonka komissio ei katso osallistuvan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2015.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Komission delegoitu päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2012, tiedon antamisesta niille kolmansille maille, jotka komissio katsoo mahdollisesti yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti (EUVL C 354, 17.11.2012, s. 1).

(3)  Sri Lankan kalastuksesta ja vesiluonnonvarojen kehittämisestä vastaavalle ministerille 15. marraskuuta 2012 lähetetty kirje.

(4)  Yhdistyneiden kansakuntien sopimus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta.

(5)  http://iotc.org/meetings/11th-session-compliance-committee-coc11

(6)  (Tarkistettu) laki kalastuksesta ja vesiluonnonvaroista N:o 35, 2013.

(7)  8 429 euroa 27 päivänä toukokuuta 2014 voimassa olleen valuuttakurssin mukaisesti.

(8)  Sri Lankaa koskeva IOTC:n vaatimustenmukaisuuskertomus, vaatimustenmukaisuuskomitean istunto 10, 2013, CoC10-CR25 Rev 1.

(9)  Sri Lankaa koskeva IOTC:n vaatimustenmukaisuuskertomus, vaatimustenmukaisuuskomitean istunto 11, 2014, CoC11-CR25 Rev 1.

(10)  Päätöslauselma 10/08 tonnikalaa ja miekkakalaa IOTC-alueella kalastavien alusten luettelosta.

(11)  Päätöslauselma 06/03 aluksia satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) koskevan ohjelman perustamisesta.

(12)  Päätöslauselma 10/02 IOTC:n jäsenille ja yhteistyötä tekeville muille kuin sopimuspuolille pakollisista tilastovaatimuksista.

(13)  Päätöslauselma 05/05 IOTC:n hallinnoiman kalastustoiminnan yhteydessä saaliiksi saatujen haiden suojelusta.

(14)  Päätöslauselma 12/05 suurten kalastusalusten harjoittamaa jälleenlaivausta koskevan ohjelman perustamisesta.

(15)  Päätöslauselma 11/04 alueellisesta tarkkailijajärjestelmästä.

(16)  Päätöslauselma 13/02 IOTC:n luettelosta aluksista, joilla on lupa kalastaa IOTC:n toimivaltaan kuuluvalla alueella.

(17)  Päätöslauselma 13/08 kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien välineiden (FAD) hallinnointisuunnitelmaa koskevista menettelyistä, mukaan lukien FAD-vetokertojen saaliiden ilmoittamista koskevista yksityiskohtaisemmista säännöistä ja sellaisten paranneltujen FAD-mallien kehittämisestä, joilla vähennetään muiden kuin kohdelajien joutumista pyydykseen.

(18)  Päätöslauselma 12/13 trooppisen tonnikalan kantojen säilyttämisestä ja hoidosta IOTC:n toimivaltaan kuuluvalla alueella.

(19)  Päätöslauselma 06/03 alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) käyttöönotosta ja VMS-järjestelmän käyttöönotossa edistymistä koskevasta kertomuksesta

(20)  Päätöslauselma 13/06 IOTC:n hallinnoiman kalastuksen yhteydessä saaliiksi saatujen hailajien säilyttämistä koskevasta tieteellisestä ja hoitoa koskevasta kehyksestä.

(21)  Päätöslauselma 12/04 merikilpikonnien säilyttämisestä.

(22)  Päätöslauselma 11/04 alueellisesta tarkkailijajärjestelmästä.

(23)  Päätöslauselma 10/10 markkinoihin liittyvistä toimenpiteistä.

(24)  Viitattaessa YK:n inhimillisen kehityksen indeksiin (tässä päätöksessä mainitun maan sijoitus on päivitetty viimeisimmän saatavilla olevan YK:n raportin mukaan): http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/23


Vain alkuperäiset UN/ECE:n tekstit ovat kansainvälisen julkisoikeuden mukaan sitovia. Tämän säännön asema ja voimaantulopäivä on hyvä tarkastaa UN/ECE:n asiakirjan TRANS/WP.29/343 viimeisimmästä versiosta. Asiakirja saatavana osoitteessa

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 60 – Kaksipyöräisten moottoripyörien ja mopojen hallintalaitteita sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevat yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset

Sisältää kaiken voimassa olevan tekstin seuraaviin asti:

Muutossarjan 00 täydennys 4 — Voimaantulopäivä: 3. marraskuuta 2013

SISÄLTÖ

SÄÄNTÖ

1.

Soveltamisala

2.

Määritelmät

3.

Hyväksynnän hakeminen

4.

Hyväksyntä

5.

Vaatimukset

6.

Ajoneuvotyypin muutokset

7.

Tuotannon vaatimustenmukaisuus

8.

Seuraamukset vaatimustenmukaisuudesta poikkeavasta tuotannosta

9.

Tuotannon lopettaminen

10.

Hyväksyntätesteistä vastaavien tutkimuslaitosten sekä tyyppihyväksyntäviranomaisten nimet ja osoitteet

LIITTEET

1.

Ilmoitus

2.

Hyväksyntämerkit

1.   SOVELTAMISALA

Tätä sääntöä sovelletaan luokkien L1 ja L3  (1) ajoneuvoihin kuljettajan hallintalaitteiden osalta.

Tässä säännössä vahvistetaan vaatimukset mopojen ja moottoripyörien hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien sijainnille, tunnistamiselle, valaistukselle ja käytölle.

2.   MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

2.1

’Ajoneuvon hyväksynnällä’ tarkoitetaan ajoneuvotyypin hyväksyntää ajoneuvoon asennettujen hallintalaitteiden ja niiden tunnistamisen osalta.

2.2

’Ajoneuvotyypillä’ tarkoitetaan moottoriajoneuvojen luokkaa, johon kuuluvat ajoneuvot eivät eroa toisistaan hallintalaitteiden toimintaan tai sijaintiin mahdollisesti vaikuttavien järjestelyjen osalta.

2.3

’Ajoneuvolla’ tarkoitetaan kaksipyöräistä moottoripyörää tai kaksipyöräistä mopoa, sellaisina kun ne määritellään ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (1) kohdassa 2.1.1 tai 2.1.3.

2.4

’Hallintalaitteella’ tarkoitetaan kuljettajan ohjaamaa ajoneuvon osaa tai laitetta, jolla muutetaan ajoneuvon tai sen jonkin osan tilaa tai toimintaa.

2.5

’Laitteella’ tarkoitetaan yhden tai useamman tehtävän suorittamiseen tarkoitettua välinettä tai välineasennelmaa.

2.6

’Ohjaustangolla’ tarkoitetaan mitä tahansa tangon tai tankojen osaa, joka kiinnittyy ohjaushaarukan päähän ja jonka avulla ajoneuvoa ohjataan.

2.7

’Ohjaustangon oikealla puolella’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason oikealla puolella.

2.8

’Ohjaustangon vasemmalla puolella’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason vasemmalla puolella.

2.9

’Ohjaustangon etuosalla’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee kauimpana kuljettajasta kuljettajan istuessa istuinpaikallaan.

2.10

’Kädensijalla’ tarkoitetaan keskiosaan nähden uloimpana sijaitsevaa ohjaustangon osaa, josta ajoneuvon kuljettaja pitää ohjaustangosta kiinni.

2.11

’Kierrettävällä kädensijalla’ tarkoitetaan jotakin ajoneuvon toimintamekanismia ohjaavaa kädensijaa, jota ajoneuvon kuljettaja voi kiertää vapaasti ohjaustangon ympäri.

2.12

’Rungolla’ tarkoitetaan ajoneuvon rungon, korin tai alustan osaa, johon moottori ja/tai voimansiirtoyksikkö on kiinnitetty, ja/tai itse moottoria ja voimansiirtoyksikköä.

2.13

’Rungon vasemmalla puolella’ tarkoitetaan rungon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason vasemmalla puolella.

2.14

’Rungon oikealla puolella’ tarkoitetaan rungon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason oikealla puolella.

2.15

’Vivulla’ tarkoitetaan tukipisteen varassa kääntyvää varresta muodostuvaa laitetta, jolla ohjataan jotakin ajoneuvon toimintamekanismia.

2.16

’Käsivivulla’ tarkoitetaan vipua, jota kuljettaja käyttää käsin.

Huomautus: Ellei toisin ilmoiteta, käsivipua käytetään puristamalla (eli liikuttamalla vipua yläasennosta kohti kannatinrakennetta) esimerkiksi jarrumekanismin käyttämiseksi tai kytkimen irrottamiseksi.

2.17

’Jalkavivulla’ tarkoitetaan vipua, jota käytetään kuljettajan jalan ja vivun varren päähän kiinnittyvän sakaran yhteyden avulla.

2.18

’Polkimella’ tarkoitetaan vipua, jota käytetään kuljettajan jalan ja vipuun kiinnittyvän poljinkohdan välisen yhteyden avulla. Poljinkohta on sijoitettu siten, että se mahdollistaa paineen kohdistamisen vivun varteen.

Huomautus: Ellei toisin ilmoiteta, poljinta käytetään alas suuntautuvan paineen avulla esimerkiksi jarrumekanismin käyttämiseksi.

2.19

’Ajopolkimilla’ tarkoitetaan laitteita, jotka ovat yhteydessä jonkinlaiseen voimansiirtoon ja joita voidaan käyttää mopon kuljettamiseksi.

2.20

’Keinuvivulla’ tarkoitetaan keskikohdastaan tai sen läheltä kääntyvää vipua, jonka kummassakin päässä on poljinkohta tai sakara ja jota käytetään kuljettajan jalan ja mainittujen poljinkohtien tai sakaroiden välisen yhteyden avulla.

2.21

’Myötäpäivään’-ilmaisulla tarkoitetaan kellon osoittimien liikkeen suuntaista pyörimisliikettä kyseessä olevan osan akselin ympäri osan ylä- tai ulkopuolelta katsottuna.

2.22

’Vastapäivään’ merkitsee päinvastaista kuin ’myötäpäivään’.

2.23

’Yhdistelmäjarrulla’ tarkoitetaan (hydraulista tai mekaanista tai molemmanlaista) toimintajärjestelmää, jonka avulla ajoneuvon etu- ja takajarrut otetaan ainakin osittain käyttöön vain yhdellä hallintalaitteella.

2.24

’Osoittimella’ tarkoitetaan laitetta, joka antaa tietoja järjestelmän tai osajärjestelmän toiminnasta tai tilasta, esimerkiksi nesteen määrästä.

2.25

’Ilmaisimella’ tarkoitetaan optista signaalia, joka osoittaa laitteen käynnistymisen, oikean tai virheellisen toiminnan tai toimintatilan tai toimimatta jäämisen.

2.26

’Symbolilla’ tarkoitetaan merkkiä, jonka avulla hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on tunnistettavissa.

2.27

’Valomerkinantolaitteella’ tarkoitetaan ajovalaisinta, jonka tuottamaa valokeilaa vilkuttamalla voidaan antaa merkki vastaantulijoille tai edellä ajaville esimerkiksi silloin, kun ajoneuvolla on tarkoitus ohittaa edellä ajava hitaampi ajoneuvo.

2.28

’Vierekkäisellä’ tarkoitetaan hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen tunnistussymbolin osalta sitä, että symboli on aivan hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen lähellä eikä tunnistussymbolin ja siihen liittyvän hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen välissä ole muita hallintalaitteita, ilmaisimia tai osoittimia eikä valonlähteitä.

2.29

’Yhteisellä alueella’ tarkoitetaan aluetta, jolla voidaan näyttää useampi kuin yksi ilmaisin, osoitin, tunnistussymboli tai muu viesti, mutta ei samanaikaisesti.

3.   HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

3.1   Ajoneuvon valmistajan tai sen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan on haettava ajoneuvotyypin hyväksyntää kuljettajan hallintalaitteiden osalta.

3.2   Hyväksyntähakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat kolmena kappaleena sekä seuraavat tiedot:

3.2.1

Sopivassa mittakaavassa olevat ja riittävän yksityiskohtaiset piirrokset niistä ajoneuvon osista, joihin tämän säännön vaatimukset liittyvät, sekä tarvittaessa itse ajoneuvosta.

3.3   Hyväksyntätesteistä vastaavalle tutkimuslaitokselle on toimitettava hyväksyttäväksi tarkoitettua ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo tämän säännön kohdassa 5 tarkoitettuja tarkastuksia varten.

4.   HYVÄKSYNTÄ

4.1   Jos tämän säännön mukaisesti hyväksyttäväksi toimitettu ajoneuvo vastaa kohtien 5 ja 6 vaatimuksia, kyseiselle ajoneuvotyypille on myönnettävä tyyppihyväksyntä.

4.2   Kullekin hyväksytylle tyypille on annettava hyväksyntänumero. Hyväksyntänumeron kahdesta ensimmäisestä numerosta (tällä hetkellä 00 säännön ollessa yhä alkuperäisessä muodossaan) käy ilmi muutossarja, joka sisältää ne sääntöön tehdyt tärkeät tekniset muutokset, jotka ovat hyväksynnän myöntämishetkellä viimeisimmät. Sama sopimuspuoli ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

4.3   Tähän sääntöön perustuvasta ajoneuvotyypin hyväksynnästä tai sen epäämisestä on ilmoitettava tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille noudattaen tämän säännön liitteessä 1 olevaa ilmoitusmallia. Ilmoitukseen on liitettävä hyväksynnän hakijan toimittamat piirustukset ja kaaviot sopivassa mittakaavassa enintään A4-kokoisina (210 × 297 mm) tai A4-kokoisiksi taitettuina.

4.4   Jokaiseen tämän säännön perusteella hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin on kiinnitettävä näkyvästi hyväksyntälomakkeessa määriteltyyn helppopääsyiseen paikkaan kansainvälinen hyväksyntämerkki, joka koostuu seuraavista osista:

4.4.1

E-kirjain ja hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero (2), jotka ovat ympyrän sisällä;

4.4.2

kohdassa 4.4.1 tarkoitetun ympyrän oikealla puolella tämän säännön numero, R-kirjain, viiva ja hyväksyntänumero.

4.5   Jos ajoneuvo on sellaisen ajoneuvotyypin mukainen, jolle on myönnetty hyväksyntä yhden tai useamman sopimukseen liitetyn säännön perusteella maassa, joka on myöntänyt hyväksynnän tämän säännön perusteella, kohdassa 4.4.1 tarkoitettua tunnusta ei tarvitse toistaa. Tällöin sääntöjen ja hyväksyntien numerot sekä kaikkien niiden sääntöjen lisäsymbolit, joiden perusteella on myönnetty hyväksyntä maassa, joka on myöntänyt hyväksynnän tämän säännön perusteella, on sijoitettava pystysarakkeisiin kohdassa 4.4.1 määritellyn symbolin oikealle puolelle.

4.6   Hyväksyntämerkin on oltava helposti luettavissa ja pysyvä.

4.7   Hyväksyntämerkin on oltava helppopääsyisessä paikassa.

4.8   Tämän säännön liitteessä 2 annetaan esimerkkejä hyväksyntämerkeistä.

5.   VAATIMUKSET

5.1   Yleistä

Ajoneuvon, johon on asennettu taulukossa 1 yksilöity hallintalaite, ilmaisin tai osoitin, on täytettävä tämän säännön vaatimukset kyseisen hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen sijainnin, tunnistamisen, käytön, valaistuksen ja värin osalta.

Jos toiminnolle ei ole annettu symbolia taulukossa 1, valmistaja voi käyttää asiaan liittyvien standardien mukaista symbolia. Jos symbolia ei ole käytettävissä, valmistaja voi käyttää itse laatimaansa symbolia. Tällainen symboli ei saa aiheuttaa sekaannusta minkään taulukossa 1 esitetyn symbolin kanssa.

5.2   Sijainti

5.2.1   Taulukossa 1 lueteltujen hallintalaitteiden sijainnin on oltava sellainen, että ne ovat kuljettajan ulottuvilla ja että kuljettaja voi käyttää niitä istuessaan istuinpaikallaan. Käsikäyttöisen rikastimen ja käsikäyttöisen polttoainesäiliön sulkuventtiilin hallintalaitteiden sijainnin on oltava sellainen, että ne ovat kuljettajan ulottuvilla ja että kuljettaja voi käyttää niitä istuessaan.

5.2.2   Taulukossa 1 lueteltujen ilmaisimien ja osoittimien sijainnin on oltava sellainen, että kuljettaja näkee ne istuessaan istuinpaikallaan sekä päivänvalossa että yöllä. Ilmaisimien, osoittimien ja niiden tunnistussymbolien ei tarvitse olla nähtävissä, kun ne eivät ole toiminnassa.

5.2.3   Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistussymbolit on sijoitettava niiden tarkoittamiin hallintalaitteisiin, merkkivalaisimiin ja osoittimiin tai niiden viereen lukuun ottamatta kohdassa 5.2.5 tarkoitettua tapausta.

5.2.4   Hätävilkkuvalaisimien, lähi- ja kaukovalaisimien, suuntavalaisimien, moottorinpysäytyskytkimen, äänimerkinantolaitteen, jarrujen ja kytkimen hallintalaitteiden on aina oltava kuljettajan käytettävissä vastaavan hallintalaitteen päätoimintona ilman, että kuljettajan täytyy irrottaa kätensä vastaavista kädensijoista.

5.2.5   Kohtaa 5.2.3 ei sovelleta monitoimintaisiin hallintalaitteisiin, jos hallintalaite on yhteydessä monitoiminäyttöön, joka

5.2.5.1

on kuljettajan nähtävissä ja

5.2.5.2

näyttää asianomaisen hallintalaitteen ja

5.2.5.3

näyttää kaikki ajoneuvon järjestelmät, joita monitoimintaisella hallintalaitteella voidaan hallita; järjestelmien osatoimintoja ei tarvitse näyttää monitoiminäytön päätasolla, ja

5.2.5.4

ei näytä taulukossa 1 lueteltuja ilmaisimia.

5.3   Tunnistaminen

5.3.1   Kaikkien taulukossa 1 lueteltujen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen on käytettävä niille määritettyä symbolia.

5.3.2   Taulukossa 1 annettujen symbolien, sanojen tai lyhenteiden yhteydessä voidaan valmistajan harkinnan mukaan käyttää lisäsymboleita, -sanoja tai -lyhenteitä.

5.3.3   Valmistajan käyttämät lisä- tai täydentävät symbolit, sanat tai lyhenteet eivät saa aiheuttaa sekaannusta mihinkään tässä säännössä määritettyyn symboliin nähden.

5.3.4   Jos saman toiminnon hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on yhdistetty, tällainen yhdistelmä voidaan osoittaa yhdellä symbolilla.

5.3.5   Kaikkien ohjaustankoon tai kojelautaan sijoitettujen ilmaisimien, osoittimien ja hallintalaitteiden tunnistussymbolien on oltava kuljettajan havaintokenttään nähden pystyasennossa lukuun ottamatta äänimerkinantolaitteen hallintalaitteen symbolia. Jos kyseessä on kierrettävä hallintalaite, jossa on pois toiminnasta -asento, vaatimusta sovelletaan hallintalaitteeseen asennossa, jossa se on kytketty pois toiminnasta.

5.3.6   Jos ajoneuvoon on asennettu hallintalaitteita, joilla säädetään jonkin järjestelmän toimintaa jatkuvalla säätöalueella, säätöalueen rajat on osoitettava tunnuksin.

5.4   Valaistus

5.4.1   Valmistaja voi halutessaan mahdollistaa minkä hyvänsä hallintalaitteen, osoittimen tai niiden tunnistussymbolin valaisemisen.

5.4.2   Ilmaisimen on lähetettävä valoa virhetoiminnan tai ajoneuvon sellaisen tilan ilmaisemiseksi, jota varten se on tarkoitettu. Muulloin se ei saa lähettää valoa kuin lampun testauksen aikana.

5.5   Väri

5.5.1   Kunkin ilmaisimen lähettämän valon on oltava väriltään taulukossa 1 määritetyn mukaista.

5.5.2   Jos ilmaisinta ei ole lueteltu taulukossa 1, valmistaja voi valita sen värin kohdan 5.5.3 mukaisesti. Valittu väri ei saa peittää tai häiritä minkään taulukossa 1 luetellun ilmaisimen, hallintalaitteen tai osoittimen tunnistamista.

5.5.3   Värit suositellaan valittavaksi seuraavan värikoodin mukaisesti:

5.5.3.1

Punainen: välitön tai uhkaava ihmisiin kohdistuva tai laitteiden vaurioitumisen vaara

5.5.3.2

Ruskeankeltainen (keltainen): varoitus, poikkeaminen normaaleista toimintarajoista, ajoneuvon järjestelmän häiriö, ajoneuvon todennäköinen vaurioituminen tai jokin muu olosuhde, joka voi aiheuttaa vaaraa pitemmällä aikavälillä

5.5.3.3

Vihreä: turvallinen tila, normaalit toimintaolosuhteet (paitsi jos taulukon 1 mukaisesti on valittava sininen tai ruskeankeltainen).

5.5.4   Merkkivalon, hallintalaitteen tai osoittimen tunnistamista varten käytettyjen symbolien värin on selvästi erotuttava taustastaan.

5.5.5   Symbolin täytetty osa voidaan esittää myös ääriviivoin, ja ääriviivoin merkitty symboli voidaan esittää myös täytettynä.

5.6   Yhteinen alue useiden eri viestien esittämistä varten

Mistä tahansa lähteestä tulevien tietojen esittämiseen voidaan käyttää yhteistä aluetta seuraavin edellytyksin:

5.6.1

Yhteisellä alueella näkyvien ilmaisimien ja osoittimien on täytettävä kohtien 5.3, 5.4 ja 5.5 vaatimukset ja sytyttävä, kun niiden toimintaedellytys syntyy.

5.6.2

Taulukossa 1 lueteltujen ilmaisimien ja osoittimien, jotka esitetään yhteisessä tilassa, on sytyttävä, kun jokin taustaedellytys toteutuu.

5.6.3

Ellei kohdissa 5.6.4, 5.6.5 ja 5.6.6 toisin määrätä, kahden tai useamman ilmaisimen toimintaedellytyksen synnyttyä niiden on annettava ilmoitus joko siten, että

a)

ilmoitus toistuu automaattisesti peräkkäin; tai

b)

ne osoitetaan näkyvin keinoin ja siten, että kuljettaja voi istuinpaikaltaan valita ne katselua varten.

5.6.4

Jarrujärjestelmän toimintahäiriön, kaukovalaisimen ja suuntavalaisimen ilmaisimia ei saa näyttää samalla yhteisellä alueella.

5.6.5

Jos jarrujärjestelmän vikaantumisen, kaukovalon tai suuntavalaisimen ilmaisimen aktivoitumisedellytys täyttyy ja ilmaisin esitetään yhteisessä tilassa muiden ilmaisimien kanssa, niiden on oltava ensisijaisia kaikkiin muihin yhteisessä tilassa esitettäviin ilmaisimiin nähden.

5.6.6

Yhteisessä tilassa esitettävät tiedot voidaan peruuttaa automaattisesti tai kuljettajan toimin. Tämä ei kuitenkaan koske jarrujärjestelmän vikaantumisen, kaukovalon tai suuntavalaisimen ilmaisinta eikä niitä ilmaisimia, joiden väriksi on taulukossa 1 määrätty punainen, jos niiden aktivoitumisedellytys täyttyy.

6.   AJONEUVOTYYPIN MUUTOKSET

6.1   Hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle, joka on hyväksynyt kyseisen ajoneuvotyypin. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi ilmoituksen saatuaan

6.1.1

joko katsoa, että tehdyillä muutoksilla ei todennäköisesti ole merkittävää kielteistä vaikutusta ja että ajoneuvo on joka tapauksessa edelleen vaatimusten mukainen, tai

6.1.2

vaatia testien suorittamisesta vastaavalta tutkimuslaitokselta uuden testausselosteen.

6.2   Hyväksynnän vahvistaminen tai epääminen, jossa eritellään muutokset, on annettava kohdassa 4.3 tarkoitetulla menettelyllä tiedoksi tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille.

7.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

7.1   Kaikkien ajoneuvojen, joissa on tässä säännössä määrätyn mukainen hyväksyntämerkki, on oltava hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisia etenkin hallintalaitteiden osalta.

7.2   Kohdassa 7.1 määrätyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on tässä säännössä vaadituilla hyväksyntämerkeillä varustetuille sarjavalmisteisille ajoneuvoille suoritettava riittävä määrä satunnaistarkastuksia.

8.   SEURAAMUKSET VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA POIKKEAVASTA TUOTANNOSTA

8.1   Tämän säännön mukaisesti ajoneuvotyypille myönnetty hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos kohdassa 7.1 asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos ajoneuvoa tai ajoneuvoja ei ole hyväksytty kohdassa 7.2 määrätyissä testeissä.

8.2   Jos tätä sääntöä soveltava sopimuspuoli peruuttaa aiemmin myöntämänsä hyväksynnän, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta tätä sääntöä soveltaville muille sopimuspuolille hyväksyntälomakkeella, jonka loppuun on suuraakkosin lisätty allekirjoituksella ja päiväyksellä varustettu merkintä ”HYVÄKSYNTÄ PERUUTETTU”.

9.   TUOTANNON LOPETTAMINEN

Jos hyväksynnän haltija lopettaa kokonaan tämän säännön perusteella hyväksytyn ajoneuvotyypin valmistamisen, hyväksynnän haltijan on ilmoitettava siitä hyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle. Saatuaan asianmukaisen ilmoituksen viranomaisen on ilmoitettava asiasta tätä sääntöä soveltaville muille sopimuspuolille hyväksyntälomakkeella, jonka loppuun on suuraakkosin lisätty allekirjoituksella ja päiväyksellä varustettu merkintä ”TUOTANTO LOPETETTU”.

10.   HYVÄKSYNTÄTESTEISTÄ VASTAAVIEN TEKNISTEN TUTKIMUSLAITOSTEN SEKÄ TYYPPIHYVÄKSYNTÄVIRANOMAISTEN NIMET JA OSOITTEET

Tätä sääntöä soveltavien sopimuspuolten on ilmoitettava Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristölle hyväksyntätestien suorittamisesta vastaavien tutkimuslaitosten sekä niiden tyyppihyväksyntäviranomaisten nimet ja osoitteet, jotka myöntävät hyväksynnät ja joille on toimitettava lomakkeet todistukseksi muissa maissa myönnetystä hyväksynnästä taikka hyväksynnän epäämisestä tai peruuttamisesta.

Taulukko 1

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien symbolit

Nro

Kohde

Symboli

Toiminto

Sijainti

Väri

Määritelmä

Toiminta

1

Moottorinpysäytyskytkin

(POIS TOIMINNASTA)

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla puolella

 

 

Ajoneuvon moottori voidaan pysäyttää päävirtakytkimen tai paineenalennusventtiiliin perustuvan hallintalaitteen sijaan vaihtoehtoisesti moottorin virransyötön katkaisevalla hallintalaitteella (moottorinpysäytyskytkimellä).

2

Moottorinpysäytyskytkin

(TOIMINNASSA)

Image

 

 

 

 

 

3

Virtakytkin

 

Hallintalaite

 

 

Laite, jonka ansiosta moottori voi käydä ja jolla voidaan käyttää myös muita ajoneuvon sähköjärjestelmiä.

Jos kyseessä on kiertokytkin, sen on liikuttava myötäpäivään virta pois -asennosta virta kytkettynä -asentoon.

4

Sähköinen käynnistin

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

5

Käsikäyttöinen rikastin

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteen ei tarvitse olla näkyvissä kuljettajan istuinpaikalta.

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

6

Vaihde vapaalla

(vaihteen valinta)

Image

Ilmaisin

 

Vihreä

 

Ilmaisin on valaistuna, kun vaihteenvalitsin on vapaa-asennossa.

7

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(POIS TOIMINNASTA)

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteen ei tarvitse olla näkyvissä kuljettajan istuinpaikalta.

 

 

Hallintalaitteessa on oltava erilliset ja selvät pois toiminnasta- ja toiminnassa-asennot sekä vara-asento (jos käytettävissä on polttoaineen varasäiliö).

8

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(TOIMINNASSA)

Image

 

 

 

 

Hallintalaitteen on oltava toiminnassa-asennossa, kun sen asento on polttoainesäiliöstä moottoriin virtaavan polttoainevirran suhteen alavirtaan, pois toiminnasta -asennossa, kun sen asento on kohtisuoraan polttoainevirtaan nähden ja (mahdollisessa) vara-asennossa, kun sen asento on polttoainevirtaan nähden ylävirtaan.

9

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(VARA)

Image

 

 

 

 

Jos järjestelmä on sellainen, että polttoaineensyöttö pysäytetään, kun moottori sammutetaan, ja siihen kuuluu hallintalaite, symbolien ja hallintalaitteen asentojen on oltava samat kuin käsikäyttöisen polttoainesäiliön sulkuventtiilin.

10

Nopeusmittari

 

Osoitin

 

 

 

Näytön on valaistuttava, kun (mahdollinen) etu- tai takavalaisin tai ajovalaisin kytketään toimintaan.

11

Äänimerkinantolaite (äänitorvi)

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

Toimii painamalla.

12

Kaukovalo

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Sininen

 

 

13

Lähivalo

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

 

14

Valomerkinantolaite

 

Hallintalaite

Kauko-lähivalokytkimen vieressä

 

 

Voi olla kauko-lähivalokytkimen lisätoiminto.

Kun hallintalaite vapautetaan, valon on palattava edelliseen tilaansa.

15

Etusumuvalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

 

16

Takasumuvalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

17

Suuntavalaisimet

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteet on sijoitettava ohjaustankoon niin, että ne ovat selvästi näkyvissä kuljettajan istuimelta, ja merkittävä selkeästi.

 

 

Hallintalaite on suunniteltava niin, että kuljettajan paikalta katsottuna hallintalaitteen vasemmanpuoleisen osan käyttäminen tai vasemmalle suuntautuva liike sytyttää vasemmanpuoleiset suuntavalaisimet ja oikealle suuntautuva liike vastaavasti oikeanpuoleiset suuntavalaisimet.

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

Nuolipari muodostaa yhden symbolin. Jos hallintalaitteet tai ilmaisimet vasemmalle ja oikealle kääntymistä varten toimivat toisistaan riippumatta, kahta nuolta voidaan kuitenkin pitää erillisinä symboleina, ja ne voidaan asetella sen mukaisesti.

18

Hätävilkkukytkentä

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

Esitetään joko suuntavalaisimien ilmaisimien (samanaikaisella) vilkkumisella tai tässä annetulla kolmiolla.

 

 

 

Image

Ilmaisin

 

Vihreä

 

19

Huomiovalaisin

Image

Hallintalaite

 

 

Käytetään tässä annettuja huomiovalaisimien, valaisimien pääkytkimen ja seisontavalaisimen symboleja. Jos kaikki valaisimet syttyvät automaattisesti, kun ajoneuvoa käytetään, etu- ja takavalaisimien tai valaisimen pääkytkimen symbolia ei tarvitse esittää.

Jos kyseessä on kiertokytkin, kytkimen myötäpäiväisellä kiertoliikkeellä sytytetään asteittain ensin ajoneuvon huomiovalot ja sitten ajoneuvon ajovalot. Tämä ei saa estää muiden asentojen sisällyttämistä kytkimeen, jos muut asennot osoitetaan selvästi.

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

20

Valaisimet

Image

Pääkytkin

 

Vihreä

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

 

Ilmaisintoiminto voidaan esittää valaistulla kojetaululla.

Valokytkin voidaan haluttaessa yhdistää virtakytkimeen.

21

Pysäköintivalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

Jos pysäköintivalaisintoiminto on yhdistetty virtakytkimeen, sen ilmaiseminen on vapaaehtoista.

 

22

Polttoainemittari

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

23

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

24

Sähköjärjestelmän lataus

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

25

Moottoriöljy

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

26

Moottorin käyntinopeuden hallintalaite

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla puolella

 

 

Käsikäyttöinen. Kiertyvä kädensija: kiertäminen vastapäivään lisää nopeutta. Hallintalaitteen on kierryttävä automaattisesti myötäpäivään joutokäyntinopeudelle, kun ote vapautetaan, ellei ajoneuvon käyntinopeuden hallintalaite ole kytkettynä toimintaan.

27

Etupyörän jarru

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla edessä

 

 

Käsivipu

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa etupyörän jarru voi toimia yhdessä takapyörän jarrun kanssa.

28

Jalkakäyttöinen takapyörien jarrujen hallintalaite

 

Hallintalaite

Rungossa: oikealla puolella

 

 

Poljin.

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa takapyörän jarru voi toimia yhdessä etupyörän jarrun kanssa.

29

Käsikäyttöinen takapyörien jarrujen hallintalaite

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla edessä

 

 

Käsivipu

Ei sallita käsikäyttöisellä kytkimellä varustetuissa ajoneuvoissa.

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa takapyörän jarru voi toimia yhdessä etupyörän jarrun kanssa.

30

Seisontajarru

 

Hallintalaite

 

 

 

Käsivipu tai poljin

31

Kytkin

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella

 

 

Käsivipu

Kytkin vapautetaan puristamalla.

Ei saa estää sellaisten ajoneuvon vasemmalla puolella olevien laitteitten käyttöä, joissa yhdistyvät kytkimen ja vaihteenvalitsimen käyttö.

32

Jalkavalitsin Käsikäyttöinen vaihteenvalitsin

 

Hallintalaite

Rungossa: vasemmalla puolella

 

 

Jalkavipu tai keinuvipu.

Vaihteet valitaan asteittain jalka- tai keinuvivun etuosan liikkeellä. Vaihde vaihdetaan suuremmaksi liikuttamalla vivun etuosaa ylöspäin ja pienemmälle liikuttamalla sitä alaspäin. Jos käytössä on erillinen vapaa-asento, sen on oltava vaihteenvaihtamisjärjestyksessä joko ensimmäisenä tai toisena (1-N-2-3-4-… tai N-1-2-3-4-…).

Ajoneuvoissa, joiden sylinteritilavuus on alle 200 cm3, sallitaan seuraavat vaihteenvaihtamisjärjestykset:

kiertävä järjestys (N-1-2-3-4-5-N-1)

vastasuuntainen järjestys: vaihteet valitaan asteittain jalka- tai keinuvivun etuosan liikkeellä:

vaihde vaihdetaan pienemmäksi liikuttamalla vivun etuosaa ylöspäin ja

suuremmaksi liikuttamalla sitä alaspäin.

33

Käsikäyttöinen valitsin Käsikäyttöinen vaihteenvalitsin

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella

 

 

Jos hallintalaitetta käytetään kiertämällä kädensijaa, vastapäiväisen liikkeen on asteittain valittava vaihde, joka lisää ajonopeutta, ja vastaavasti myötäpäiväisen liikkeen vaihde, joka vähentää ajonopeutta. Jos käytössä on vapaa-asento, sen on oltava vaihteenvaihtamisjärjestyksessä joko ensimmäisenä tai toisena (N-1-2-3-4- tai 1-N-2-3-4-…).

34

Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän toimintahäiriö

Image

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

35

Toimintahäiriön ilmaiseva valaisin

Image

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

Käytettävä ilmoittamaan käyttövoimajärjestelmään liittyvistä häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa päästöihin.

 


(1)  Sellaisina kuin ne määritellään ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (asiakirja TRANS/WP.29/78/Rev.2) kohdassa 2. — (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolten tunnusnumerot annetaan ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (asiakirja ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3) liitteessä 3.


LIITE 1

Image


LIITE 2

HYVÄKSYNTÄMERKIT

Malli A

(Ks. tämän säännön kohta 4.4.)

Image

Edellä oleva hyväksyntämerkki osoittaa ajoneuvoon kiinnitettynä, että kyseinen ajoneuvotyyppi on hyväksytty kuljettajan hallintalaitteiden osalta Alankomaissa (E 4) säännön N:o 60 mukaisesti hyväksyntänumerolla 002439. Hyväksyntänumero ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön nro 60 vaatimusten mukaisesti säännön ollessa alkuperäisessä muodossaan.

Malli B

(Ks. tämän säännön kohta 4.5.)

Image

Yllä olevasta ajoneuvoon kiinnitetystä hyväksyntämerkistä käy ilmi, että kyseinen ajoneuvotyyppi on hyväksytty Alankomaissa (E 4) sääntöjen nro 60 ja 10 mukaisesti (1).

Hyväksyntänumeroista käy ilmi, että hyväksyntien myöntämispäivinä sääntö nro 60 oli alkuperäisessä muodossaan ja että sääntö nro 10 sisälsi jo muutossarjan 03.


(1)  Jälkimmäinen numero annetaan ainoastaan esimerkkinä.


Oikaisuja

15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/41


Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2014/24/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 16, 21. tammikuuta 2014 )

Sivulla 33, liitteessä:

on:

”Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä oleva kohta 210 seuraavasti:”

pitää olla:

”Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä oleva kohta 199 seuraavasti:”

Sivulla 33, liitteessä olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa:

on:

”210”

pitää olla:

”199”


15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/41


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 699/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 184, 25. kesäkuuta 2014 )

Sivulla 6, 3 artiklan toisessa kohdassa:

on:

”Niiden henkilöiden verkkosivustojen, joilla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, ja verkkosivustojen, joilla sijaitsevat direktiivin 85 c artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kansalliset luettelot, välinen tiedonsiirto on suojattava asianmukaisin keinoin.”

pitää olla:

”Niiden henkilöiden verkkosivustojen, joilla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, ja kansalliset luettelot sisältävien verkkosivustojen välinen tiedonsiirto on suojattava asianmukaisin keinoin.”