ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
30. syyskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1011/2014, annettu 22 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tietojen toimittamista komissiolle koskevien mallien sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välisen tiedonvaihdon osalta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2014,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen tietojen toimittamista komissiolle koskevien mallien sekä tuensaajien ja hallintoviranomaisten, todentamisviranomaisten, tarkastusviranomaisten ja välittävien elinten välisen tiedonvaihdon osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 4 kohdan, 102 artiklan 1 kohdan, 112 artiklan 5 kohdan, 122 artiklan 3 kohdan, 124 artiklan 7 kohdan, 131 artiklan 6 kohdan ja 137 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 184/2014 (2) vahvistetaan ohjelmien valmisteluun tarvittavat säännökset. Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, jäljempänä ’ERI-rahastot’, rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa lisäsäännöksiä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamisesta. Nämä säännökset olisi vahvistettava yhdessä täytäntöönpanosäädöksessä, jotta niistä saa helposti kattavan kuvan ja ne ovat helposti saatavilla.

(2)

Jotta voidaan varmistaa hallintoviranomaisen komissiolle toimittamien tietojen johdonmukaisuus ja laatu, mukaan lukien selkeät lausunnot investoinnin toteutettavuudesta ja suurhankkeen taloudellisesta elinkelpoisuudesta, olisi laadittava vakiomalli, jossa vahvistetaan yhdenmukaiset vaatimukset valituista suurhankkeista komissiolle ilmoitettavien tietojen rakenteelle ja sisällölle.

(3)

Jotta voidaan varmistaa ERI-rahastoista rahoitettavien ohjelmien tehokkaampi ja läpinäkyvämpi täytäntöönpano, olisi vahvistettava taloudellisia tietoja toimitettaessa käytettävä malli, maksatushakemusten malli, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artiklan 4 kohdan mukainen malli, jota on käytettävä annettaessa rahoitusvälineisiin liittyviä lisätietoja komissiolle toimitettavien maksupyyntöjen mukana, sekä malli toimenpideohjelmista laadittavaa tilitystä varten.

(4)

Samasta syystä olisi vahvistettava malli, jossa kuvaillaan hallintoviranomaisen, ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen, tehtäviä ja menettelyjä, sekä malli riippumattoman tarkastuselimen kertomusta ja lausuntoa varten. Niissä olisi määritettävä sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kunkin tietokentän tekniset ominaisuudet. Koska kyseiset mallit muodostavat perustan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kehittämiselle, niissä olisi myös vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti tukikelpoisia menoja koskevat tiedot tallennetaan sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään.

(5)

Olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat niiden järjestelmien laajuutta ja ominaisuuksia, jotka tukevat tuensaajien ja hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja välittävien elinten välistä sähköistä tiedonvaihtoa, jotta jäsenvaltiot saavat oikeusvarmuuden velvoitteista, jotka niiden on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa.

(6)

Jotta voidaan vähentää tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta tehokkaasti ja tyydyttävällä tavalla ja samalla varmistaa tehokas, tuloksekas ja turvallinen sähköinen tiedonvaihto, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja järjestelmiä varten olisi määritettävä joitakin perustason vaatimuksia ja teknisiä ominaisuuksia.

(7)

Olisi määritettävä järjestelmien kautta toimitettavia asiakirjoja ja tietoja koskevat periaatteet ja säännöt, jotka liittyvät sen tahon nimeämiseen, joka vastaa asiakirjojen tallentamisesta järjestelmään ja niihin tehtävistä päivityksistä, mukaan lukien vaihtoehtoinen ratkaisu sen varalta, että ylivoimainen este estää järjestelmien käytön.

(8)

Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (4) sovelletaan, kun kyseessä ovat unionin toimielinten ja elinten suorittama henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

MALLIT, JOITA KÄYTETÄÄN TIETTYJEN TIETOJEN TOIMITTAMISEEN KOMISSIOLLE

1 artikla

Valittua suurhanketta koskevan ilmoituksen malli

Hallintoviranomaisen komissiolle tekemä valittua suurhanketta koskeva asetuksen (EU) N:o 1303/2013 102 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen ilmoitus laaditaan tämän asetuksen liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti.

2 artikla

Malli taloudellisten tietojen toimittamista varten

Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II esitettyä mallia toimittaessaan komissiolle taloudellisia tietoja seurantaa varten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 112 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Malli hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen tehtävien ja menettelyjen kuvausta varten

1.   Kuvaus hallintoviranomaisen, ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen, tehtävistä ja menettelyistä on laadittava tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Jos yhteistä järjestelmää sovelletaan useampiin toimenpideohjelmiin, edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä ja menettelyistä voidaan laatia yksi kuvaus.

4 artikla

Malli riippumattoman tarkastuselimen kertomusta varten

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riippumattoman tarkastuselimen kertomus on laadittava tämän asetuksen liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Jos yhteistä järjestelmää sovelletaan useampiin toimenpideohjelmiin, voidaan laatia yksi edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarkastuskertomus.

5 artikla

Malli riippumattoman tarkastuselimen lausuntoa varten

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riippumattoman tarkastuselimen lausunto on laadittava tämän asetuksen liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Jos yhteistä järjestelmää sovelletaan useampiin toimenpideohjelmiin, voidaan laatia yksi edellä 1 kohdassa tarkoitettu lausunto.

6 artikla

Malli rahoitusvälineitä koskevia lisätietoja sisältävää maksatushakemusta varten

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artiklan 4 kohdassa ja 131 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu maksatushakemus on laadittava tämän asetuksen liitteessä VI esitetyn mallin mukaisesti, ja siihen on tarvittaessa sisällytettävä rahoitusvälineitä koskevia lisätietoja.

7 artikla

Tilityksen malli

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tilitys on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti.

II LUKU

YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT, JOTKA KOSKEVAT TUENSAAJIEN JA HALLINTOVIRANOMAISTEN, TODENTAMISVIRANOMAISTEN, TARKASTUSVIRANOMAISTEN JA VÄLITTÄVIEN ELINTEN VÄLISTÄ TIEDONVAIHTOA

8 artikla

Sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien määritelmä ja soveltamisala

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainituilla ’sähköisillä tiedonvaihtojärjestelmillä’ tarkoitetaan mekanismeja ja välineitä, jotka mahdollistavat asiakirjojen ja tietojen sähköisen vaihdon, mukaan lukien audiovisuaaliset viestimet, skannatut asiakirjat ja sähköiset tiedostot.

Asiakirjojen ja tietojen vaihtoon kuuluvat raportointi edistymisestä, maksatushakemukset sekä hallinnoinnin tarkastuksiin ja muihin tarkastuksiin liittyvä tiedonvaihto.

2.   Sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 5 kohdan mukaiset, tuensaajan kutakin korvaushakemusta koskevat hallinnolliset varmennukset ja tarkastukset on voitava tehdä siten, että ne perustuvat sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien kautta saatavilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin, kun tällaisia tietoja ja asiakirjoja vaihdetaan sähköisessä muodossa kyseisen asetuksen 122 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Asianomaiset vastuuviranomaiset voivat pyytää paperisia asiakirjoja vain poikkeustapauksissa riskianalyysin perusteella ja edellyttäen, että paperiset asiakirjat ovat sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään skannattujen asiakirjojen todelliset alkuperäiskappaleet.

9 artikla

Sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien ominaisuudet

1.   Sähköisillä tiedonvaihtojärjestelmillä on varmistettava tietoturva, tietojen eheys ja luottamuksellisuus sekä lähettäjän todentaminen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan, 125 artiklan 4 kohdan d alakohdan, 125 artiklan 8 kohdan ja 140 artiklan mukaisesti.

Sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien on oltava saatavilla ja toimintakunnossa tavanomaisen virka-ajan aikana ja sen ulkopuolella, pois lukien teknisten kunnossapitotoimien vaatima aika.

2.   Jos jäsenvaltio omasta aloitteestaan edellyttää, että tuensaajat käyttävät pelkästään sähköisiä tiedonvaihtojärjestelmiä, sen on varmistettava, että kyseisten järjestelmien tekniset ominaisuudet eivät haittaa rahastojen sujuvaa täytäntöönpanoa eivätkä rajoita tuensaajien pääsyä järjestelmään.

Tätä vaatimusta ei sovelleta tuensaajien käyttämiin sähköisiin tiedonvaihtojärjestelmiin, jotka jäsenvaltio määräsi pakollisiksi edellisen ohjelmakauden aikana ja jotka ovat muilta osin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

3.   Sähköisissä tiedonvaihtojärjestelmissä on oltava vähintään seuraavat toiminnot:

a)

vuorovaikutteiset ja/tai järjestelmän esitäyttämät lomakkeet, jotka perustuvat menettelyn peräkkäisissä vaiheissa tallennettaviin tietoihin;

b)

tarpeen mukaan automaattiset laskentatoiminnot;

c)

automaattiset upotetut tarkistustoiminnot, joilla vähennetään asiakirjojen tai tietojen toistuvaa vaihtoa niin paljon kuin on mahdollista;

d)

järjestelmän tuottamat ilmoitukset, joilla tuensaajalle ilmoitetaan, että tietyt toiminnot voidaan suorittaa;

e)

sähköinen seuranta, jonka avulla tuensaaja voi seurata verkossa hankkeen etenemistä;

f)

mahdollisuus tutustua kaikkiin sähköisessä tiedonvaihtojärjestelmässä aiemmin käsiteltyihin tietoihin ja asiakirjoihin.

10 artikla

Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen edunsaajien ja viranomaisten on tallennettava vastuullaan olevat tiedot ja asiakirjat sekä niiden mahdolliset päivitykset sähköisiin tiedonvaihtojärjestelmiin jäsenvaltion määrittämän sähköisen mallin mukaisesti.

Jäsenvaltion on vahvistettava sähköisen tiedonvaihdon yksityiskohtaiset ehdot ja edellytykset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa asiakirjassa, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset.

2.   Tiedonvaihdossa ja tapahtumissa on käytettävä sähköistä allekirjoitusta, joka vastaa jotakin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (5) määritellyistä sähköisen allekirjoituksen kolmesta tyypistä.

3.   Tuensaajan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille toimittamien ja niiltä vastaanottamien tietojen ja asiakirjojen toimituspäivänä pidetään päivää, jona sähköisiin tiedonvaihtojärjestelmiin tallennetut tiedot on toimitettu sähköisesti.

4.   Samaa toimenpidettä koskevat asiakirjat ja tiedot toimitetaan sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien kautta kaikille samaa ohjelmaa täytäntöönpaneville viranomaisille vain kerran, kuten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään.

Näiden viranomaisten on tehtävä yhteistyötä oikeudellisella, organisatorisella, semanttisella ja teknisellä tasolla varmistaakseen toimivan viestinnän sekä tietojen ja osaamisen vaihdon ja uudelleenkäytön.

Tämä ei rajoita prosesseja, jotka tarjoavat tuensaajalle mahdollisuuden päivittää virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja lukukelvottomat asiakirjat.

5.   Sähköisiin tiedonvaihtojärjestelmiin on oltava pääsy joko suoraan interaktiivisen käyttöliittymän (verkkosovelluksen) tai sellaisen teknisen käyttöliittymän kautta, joka mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin ja siirtämisen tuensaajien järjestelmien ja jäsenvaltioiden järjestelmien välillä.

6.   Sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien on taattava tietojen käsittelyssä yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä oikeushenkilöiden kaupallisten tietojen luottamuksellisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (6), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY (7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (8) mukaisesti.

7.   Ylivoimaisen esteen sattuessa ja erityisesti sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien häiriöiden yhteydessä tai pysyvän tietoliikenneyhteyden puuttuessa asianomainen tuensaaja voi toimittaa vaaditut tiedot toimivaltaisille viranomaisille niissä muodoissa ja niillä keinoilla, jotka jäsenvaltio on määrittänyt kyseisiä tapauksia varten. Heti kun ylivoimaista estettä ei enää ole, jäsenvaltion on varmistettava, että asianomaiset asiakirjat sisällytetään tietokantaan, joka on yhteydessä sähköisiin tiedonvaihtojärjestelmiin

Edellä 3 kohdasta poiketen vaadittujen tietojen toimittamispäivänä pidetään sitä päivää, jona asiakirjat on lähetetty vaaditussa muodossa.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tuensaajat voivat käyttää asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tiedonvaihtojärjestelmiä, mukaan lukien ne tuensaajat, joita koskevat toimenpiteet ovat käynnissä sähköisten tiedonvaihtojärjestelmien käyttöönottopäivänä ja jotka ovat sähköisen tiedonvaihdon piirissä.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE I

Valittua suurhanketta koskevan ilmoituksen malli

ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 102 ARTIKLAN 1 KOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN MUKAINEN ILMOITUS KOMISSIOLLE VALITUSTA SUURHANKKEESTA

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO/KOHEESIORAHASTO

INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTI/TUOTANNOLLINEN INVESTOINTI

Hankkeen nimi []

CCI []

OSA A:

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 102 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetyt tiedot

A.   SUURHANKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VASTAAVA ELIN

A.1.   Hankkeen ilmoittamisesta vastaava viranomainen (hallintoviranomainen tai välittävä elin)

A.1.1

Nimi:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Osoite:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Yhteyshenkilön nimi

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Yhteyshenkilön asema

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Puhelin:

<type='N' input='M'>

A.1.6

Sähköposti:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Hankkeen täytäntöönpanosta vastaava elin (tuensaaja  (2) )

A.2.1

Nimi:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Osoite:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Yhteyshenkilön nimi

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Yhteyshenkilön asema

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Puhelin:

<type='N' input='M'>

A.2.6

Sähköposti:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Onko hankkeessa kyse suurhankkeen  (3) vaiheesta? <type='C' input='M'>

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, kuvailkaa koko hankkeen fyysiset ja taloudelliset tavoitteet.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Onko komissio aikaisemmin hyväksynyt jonkin tämän suurhankkeen osan? <type='C' input='M'>

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa hyväksytyn suurhankkeen CCI-koodi.

<type='S' input='M'>

Jos hanke kuuluu osana sellaiseen suurhankkeeseen, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin ohjelmakaudella 2007–2013, antakaa yksityiskohtainen kuvaus ensimmäisen vaiheen fyysisistä ja taloudellisista tavoitteista ja kyseisen vaiheen toteuttamisesta sekä vahvistus siitä, että kyseisen vaiheen tulokset ovat tai tulevat olemaan käytettävissä tarkoitukseensa.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Onko riippumattomien asiantuntijoiden tekemä laadunarviointi saatu päätökseen ja laadunarviointikertomus liitetty osaan B? <type='C' input='M'>

Kyllä

Ei (4)

B.   KUVAUS INVESTOINNISTA, SEN SIJAINNISTA JA AIKATAULUSTA SEKÄ SIITÄ, MITEN SUURHANKKEEN ODOTETAAN EDISTÄVÄN ASIANOMAISEN TOIMINTALINJAN TAI-LINJOJEN ERITYISTAVOITTEITA

B.1.   Hankkeen toimien luokittelu  (5)

 

Koodi

Määrä

Prosenttiosuus

B.2.1.

Tukitoimien alakoodi(t)

Jos tukitoimialoja on suhteellisen laskennan perusteella useita, olisi käytettävä useampia koodeja.

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Rahoitusmuotoa koskeva koodi

(Joissakin tapauksissa on tarpeen ilmoittaa useampi koodi. Tällöin ilmoitetaan suhteelliset osuudet.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Aluetyyppiä koskeva koodi

(Joissakin tapauksissa on tarpeen ilmoittaa useampi koodi. Tällöin ilmoitetaan suhteelliset osuudet.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Alueellista täytäntöönpanomeka-nismia koskeva koodi

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Temaattista tavoitetta koskeva koodi

(Joissakin tapauksissa on tarpeen ilmoittaa useampi koodi. Tällöin ilmoitetaan suhteelliset osuudet.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Taloudellisen toiminnan koodi (NACE-koodi (6))

(Joissakin tapauksissa on tarpeen ilmoittaa useampi koodi. Tällöin ilmoitetaan suhteelliset osuudet.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Sijaintia koskeva koodi (NUTS III) (7)

(Joissakin tapauksissa on tarpeen ilmoittaa useampi koodi. Tällöin ilmoitetaan suhteelliset osuudet.)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investoinnin luonne (8) (täytetään vain, jos kyseessä on tuotannollinen investointi)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Tuote (9) (täytetään vain, jos kyseessä on tuotannollinen investointi)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Toimenpideohjelma(t) ja toimintalinja(t)

B.2.1   Toimenpideohjelmaa tai -ohjelmia ja toimintalinjaa tai -linjoja koskevat tiedot

Toimenpideohjelman CCI-koodi

Toimenpideohjelman toimintalinja

Osarahoittava rahasto

Toimenpideohjelma 1<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman 1 toimintalinja<type='S' input='S'>

EAKR/koheesiorahasto

<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelma 1<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman 1 toimintalinja<type='S' input='S'>

EAKR/koheesiorahasto

<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelma 2<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman 2 toimintalinja<type='S' input='S'>

EAKR/koheesiorahasto

<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelma 2<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman 2 toimintalinja<type='S' input='S'>

EAKR/koheesiorahasto

<type='S' input='S'>

B.3.   Hankkeen kuvaus

a)

Antakaa lyhyt kuvaus hankkeesta, sen tärkeimmistä tavoitteista ja sen keskeisistä osista.

Jos kyse on tuotannollisesta investoinnista, liittäkää mukaan lyhyt tekninen kuvaus.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Liittäkää mukaan kartta hankkeen alueesta sekä paikkatiedot (10).

c)

Ilmoittakaa seuraavassa taulukossa suurhankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.

 

Aloituspäivämäärä

(A)

Päättymispäivämäärä

(B)

1.

Toteutettavuustutkimukset (tai liiketoimintasuunnitelma, jos kyse on tuotannollisesta investoinnista):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Kustannus-hyötyanalyysi:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Ympäristövaikutusten arviointi:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Suunnittelututkimukset:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Tarjouskilpailuasiakirjojen laatiminen:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Tarjouskilpailumenettely(t):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Maan hankinta:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Luvan myöntäminen:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Rakennusvaihe/-sopimus:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Toimintavaihe:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Kuvailkaa yksityiskohtaisesti, miten suurhankkeen odotetaan tukevan toimenpideohjelman(/-ohjelmien) toimintalinjan tai toimintalinjojen erityistavoitteita koskevien tulosindikaattorien saavuttamista.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   KOKONAISKUSTANNUKSET JA TUKIKELPOISTEN KUSTANNUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ

C.1.   Täyttäkää seuraava taulukko asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan mukaisesti vahvistetun tietojen toimittamismallin perusteella.

 

euroa

Hankkeen kokonaiskustannukset

(A)

Kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia

(B)

Tukikelpoiset kustannukset

(C) = (A) – (B)

Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän osuus prosentteina

 

 

Syötetty

Syötetty

Laskettu

Laskettu

1

Suunnittelu-maksut

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Maan hankinta

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Rakentaminen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Koneet ja laitteet tai varusteet

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Satunnaiset kulut

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Hintojen tarkistaminen (soveltuvin osin)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Tiedotus ja viestintä

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Rakentamisen aikainen valvonta

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Tekninen apu

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Välisumma

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(alv)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

YHTEENSÄ

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ilmoittakaa (tarvittaessa) vaihtokurssi ja viite.

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Antakaa tarvittaessa lisätietoja edellä mainituista eristä.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C. 2.   Valtiontukisääntöjen noudattaminen

Jos hankkeeseen liittyy valtiontuen myöntäminen, täyttäkää seuraavassa oleva taulukko (12).

 

Tuen määrä (euroa) bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna (13)

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (euroa) (14)

Tuki-intensiteetti (%)

Valtiontuen numero/ryhmäpoikkeuksien piiriin kuuluvan tuen rekisterinumero

Hyväksytty tukiohjelma tai hyväksytty tapauskohtainen tuki

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluva tuki

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan päätöksen mukainen tuki (15) tai maitse tapahtuvaa julkista henkilöliikennettä koskevan asetuksen mukainen tuki (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ei sovelleta

Myönnetty tuki yhteensä

<type='N' input='G'>

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

C.3.   Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän laskenta

Valitkaa soveltuva vaihtoehto ja täydentäkää tiedot asetuksen (EU) N:o 1303/2013 101 artiklan mukaisesti vahvistetun tietojen toimittamismallin perusteella.

Mahdollisten tulojen nettomäärän laskentamenetelmä

Rastittakaa vain yksi ruutu

Diskontattujen nettotulojen laskeminen

<type='C' input='M'>

Kiinteään prosenttiosuuteen perustuva menetelmä

<type='C' input='M'>

Alennetun osarahoitusosuuden menetelmä

<type='C' input='M'>

Diskontattujen nettotulojen laskeminen (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan 3 kohdan b alakohta)

 

 

Arvo

1.

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset ennen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan vaatimusten huomioon ottamista (euroina, diskonttaamaton)

<type='N' input='M'>

2.

Diskontattujen nettotulojen suhteellinen soveltaminen (%) (tapauksen mukaan)

<type='N' input='M'>

3.

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan vaatimusten huomioon ottamisen jälkeen (euroina, diskonttaamaton) = (1) * (2)

Julkisen rahoitusosuuden enimmäismäärän on oltava valtiontukisääntöjen ja edellä ilmoitetun myönnetyn tuen kokonaismäärän mukainen (tapauksen mukaan).

<type='N' input='M'>

Kiinteään prosenttiosuuteen tai alennettuun osarahoitusosuuteen perustuva menetelmä (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 61 artiklan 5 kohta)

 

 

Arvo

1.

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset ennen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan vaatimusten huomioon ottamista (euroina, diskonttaamaton)

<type='N' input='M'>

2.

Nettotulojen kiinteä prosenttiosuus (FR), sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä V tai delegoiduissa säädöksissä (%)

<type='N' input='M'>

3.

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan vaatimusten huomioon ottamisen jälkeen (euroina, diskonttaamaton) = (1) * (1 — FR)*

Julkisen rahoitusosuuden enimmäismäärän on oltava valtiontukisääntöjen ja edellä ilmoitetun myönnetyn tuen kokonaismäärän mukainen (tapauksen mukaan).

* Jos käytetään alennettuun osarahoitusosuuteen perustuvaa menetelmää, tätä kaavaa ei voida soveltaa (kiinteä prosenttiosuus on jo otettu huomioon toimintalinjan alennetussa osarahoitusosuudessa, minkä seurauksena EAKR:n/koheesiorahaston rahoitusosuus on pienempi) ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat yhtä suuret kuin kohdassa 1 ilmoitettu määrä.

<type='N' input='M'>

D.   RAHOITUSSUUNNITELMA SEKÄ EDISTYMISEN SEURANTAAN TARKOITETUT FYYSISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT, JOISSA ON OTETTU HUOMIOON TODETUT RISKIT

D.1.   Osarahoituksen lähteet

Investoinnin kokonaiskustannusten kattamiseksi käytettävät rahoituslähteet (euroa)

 

Joista (tiedoksi)

Investoinnin kokonaiskustannukset

[C.1.12.(A)]

Unionin tuki

Kansalliset julkiset (tai vastaavat) lähteet

Kansalliset yksityiset lähteet

Muut lähteet (tarkennetaan)

 

EIP:n/EIR:n rahoitus:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Komissiolle ilmoitettavien tukikelpoisten menojen kokonaismäärää koskeva vuotuinen suunnitelma (taloudellinen indikaattori edistymisen seurantaa varten)

Seuraavassa taulukossa esitetään komissiolle ilmoitettavien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä euroina jaettuna vuotuisiin eriin. Jos suurhanketta osarahoitetaan useammasta kuin yhdestä toimenpideohjelmasta, suunnitelma on esitettävä erikseen kunkin toimenpideohjelman osalta. Jos suurhanketta osarahoitetaan useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta, suunnitelma jaotellaan toimintalinjoittain.

(euroa)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tukikelpoiset kokonaismenot

Toimenpideohjelman 1 toimintalinja

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Toimenpideohjelman 1 toimintalinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpideohjelman 2 toimintalinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpideohjelman 2 toimintalinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Tuotosindikaattorit  (17) ja muut edistymisen seurantaan tarkoitetut fyysisiin tuotoksiin perustuvat indikaattorit

Seuraavassa taulukossa luetellaan tuotosindikaattorit, joihin kuuluvat myös toimenpideohjelmaan(/-ohjelmiin) sisältyvät yhteiset indikaattorit sekä muut edistymiseen seurantaan tarkoitetut fyysiset indikaattorit. Esitettävien tietojen määrä riippuu siitä, miten monitahoisesta hankkeesta on kysymys. Taulukossa olisi kuitenkin esitettävä vain keskeiset indikaattorit.

Toimintaohjelma ja toimintalinja

Indikaattorin nimi

Mittayksikkö

Suurhanketta koskeva tavoitearvo

Tavoitevuosi

<type='S' input='S'>

Yhteinen:

<type='S' input='S'>

Muu:

<type='S' input='M'>

Yhteinen:

<type='S' input='S'>

Muu:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Riskinarviointi

Esittäkää lyhyt yhteenveto hankkeen fyysiseen ja taloudelliseen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä ja ehdotetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   ONKO HANKE UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAN OIKEUSMENETTELYN KOHTEENA? <type='C' input='M'>

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, täsmentäkää ja perustelkaa, miksi hankkeelle olisi tässä tilanteessa myönnettävä rahoitusta unionin talousarviosta:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   ONKO YRITYS OLLUT AIEMMIN TAI ONKO SE TÄLLÄ HETKELLÄ SELLAISEN MENETTELYN (18) KOHTEENA, JONKA TARKOITUKSENA ON PERIÄ TAKAISIN UNIONIN MAKSAMA TUKI SIITÄ SYYSTÄ, ETTÄ TUOTANTOTOIMINTAA ON SIIRRETTY OHJELMA-ALUEEN TAI UNIONIN ULKOPUOLELLE? <TYPE='C' INPUT='M'>

Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, täsmentäkää ja perustelkaa, miksi hankkeelle olisi tässä tilanteessa myönnettävä rahoitusta unionin talousarviosta:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Tuotannollisten investointien tapauksessa antakaa lisäksi tiedot siitä, miten hankkeen odotetaan vaikuttavan työllisyyteen muilla unionin alueilla, sekä tiedot siitä, johtaako rahoitusosuus työpaikkojen merkittävään katoamiseen unionin alueella jo olevilla tuotantopaikoilla.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

OSA B:

Riippumattomasta laadunarvioinnista laadittu kertomus

Riippumattomien asiantuntijoiden on vahvistettava että

1.

ne ovat noudattaneet komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 23 artiklan 2 kohdan b alakohdan vaatimuksia,

2.

ne ovat arvioineet hankkeen kaikkien edellä mainitun asetuksen liitteessä II lueteltujen perusteiden mukaisesti.

Jäsenvaltio

 

Alue ja hankkeen sijaintipaikka

 

Hankkeen nimi

 

Tuensaaja

 

Hallintoviranomainen

 

Riippumattomien asiantuntijoiden viite

 


[NIMI ja TEHTÄVÄ]

Riippumattomat asiantuntijat

Allekirjoitus:


PÄIVÄMÄÄRÄ

 

Vahvistakaa, että kaikki seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät: toimi on asetuksen (EU) 1303/2013 100 artiklassa tarkoitettu suurhanke; suurhanke ei ole kyseisen asetuksen 2 artiklan 14 kohdassa ja 65 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu päätökseen saatu toimi; suurhanke sisältyy asianomaiseen toimenpideohjelmaan (asianomaisiin toimenpideohjelmiin).

 

Merkitkää rastilla

Lisätietoja

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   SUURHANKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VASTAAVA ELIN JA SEN VALMIUDET

Esittäkää yhteenveto suurhankkeen täytäntöönpanosta vastaavasta elimestä ja sen teknisistä, oikeudellisista, taloudellisista ja hallinnollisista valmiuksista.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   KUVAUS INVESTOINNISTA JA SEN SIJAINNISTA

Esittäkää yhteenveto investointia ja sen sijaintia koskevasta kuvauksesta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   SELVITYS SIITÄ, MITEN HANKE ON YHDENMUKAINEN TOIMENPIDEOHJELMAN(/-OHJELMIEN) KYSEESEEN TULEVIEN TOIMINTALINJOJEN KANSSA, SEKÄ SIITÄ, MITEN SEN ODOTETAAN TUKEVAN NÄIDEN TOIMINTALINJOJEN ERITYISTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA JA SOSIOEKONOMISTA KEHITYSTÄ

Esittäkää yhteenveto hankkeen tavoitteista ja siitä, miten se vastaa toimenpideohjelman(/-ohjelmien) kyseeseen tulevia toimintalinjoja ja miten sen odotetaan tukevan näiden toimintalinjojen erityistavoitteiden ja tulosten saavuttamista ja toimenpideohjelman kattaman alueen sosioekonomista kehitystä, sekä niistä toimenpiteistä, joita tuensaaja on toteuttanut varmistaakseen infrastruktuurin optimaalisen käytön toimintavaiheessa.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   KOKONAISKUSTANNUKSET JA TUKIKELPOISTEN KUSTANNUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ

4.1   Esittäkää yhteenveto kokonaiskustannuksista, kustannusten laskentamenetelmästä sekä odotettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä olevien kokonaiskustannusten että yksikkökustannusten osalta ja tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklan vaatimukset huomioon ottaen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2   Antakaa tiedot valtiontukisääntöjen noudattamisesta sekä siitä, miten valtiontukisäännöt on otettu huomioon laskettaessa hankkeeseen osoitetun julkisen rahoituksen kokonaisosuutta.

4.2.1   Ilmoittakaa, ovatko riippumattomat asiantuntijat kuulleet komissiota komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai onko jäsenvaltio kuullut komissiota asian kannalta merkityksellisistä valtiontukikysymyksistä.

Jos komissiota on kuultu, ilmoittakaa kuulemisen päivämäärä ja viite ja vastauksen päivämäärä ja viite ja antakaa yhteenveto kuulemisen tuloksista.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Jos komissiota ei ole kuultu, antakaa seuraavat tiedot:

Katsotteko, että tähän hankkeeseen kuuluu osana valtiontuen myöntäminen? <type='C' input='M'>

Kyllä

Ei

Jos vastauksenne on kyllä, selittäkää, miten valtiontukisääntöjen noudattaminen on varmistettu. Ilmoittakaa nämä tiedot kaikista mahdollisista valtiontuen saajaryhmistä, joihin kuuluvat esimerkiksi infrastruktuurin tapauksessa infrastruktuurin omistaja, rakentajat, ylläpitäjä ja käyttäjät.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jos vastauksenne on ei, selittäkää yksityiskohtaisesti, miksi katsotte, ettei tuki ole valtiontukea. Ilmoittakaa nämä tiedot kaikista mahdollisista valtiontuen saajaryhmistä (joihin kuuluvat esimerkiksi infrastruktuurin tapauksessa infrastruktuurin omistaja, rakentajat, ylläpitäjä ja käyttäjät) (19).Tapauksen mukaan ilmoittakaa lisäksi, kumpi seuraavista on syynä siihen, että katsotte, ettei hankkeeseen sisälly valtiontukea: i) hanke ei koske mitään taloudellista toimintaa (julkisen palvelun tehtävät mukaan luettuina), tai ii) tuensaajalla (tuensaajilla) on lakisääteinen monopoli kyseisten toimintojen alalla eikä se (eivätkä ne) toimi millään kilpailulle vapautetulla alalla (tai jos se toimii (ne toimivat) muilla aloilla, se pitää (ne pitävät) erillistä kirjanpitoa).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   TEHDYT TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSET, VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI JA TULOKSET

5.1   Esittäkää tiivistelmä tehdyistä toteutettavuustutkimuksista ja niiden tuloksista seuraavien näkökohtien osalta: institutionaaliset ja tekniset näkökohdat, (tapauksen mukaan) ympäristönäkökohdat, myös ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat, ja muut näkökohdat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2   Esittäkää yhteenveto kysyntäanalyysista (tai tuotannollisten investointien tapauksessa liiketoimintasuunnitelmasta).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3   Esittäkää yhteenveto vaihtoehtoanalyysista ja parhaan vaihtoehdon valinnasta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   KUSTANNUS-HYÖTYANALYYSI, JOKA SISÄLTÄÄ TALOUS- JA RAHOITUSANALYYSIN, JA RISKINARVIOINTI

6.1   Esittäkää yhteenveto rahoitusanalyysista, myös siinä käytetyistä tärkeimmistä indikaattoreista (kohtuullinen tuotto, rahoituksellinen nettonykyarvo), nettotulojen laskentamenetelmästä ja sen tuloksesta, tariffistrategiasta, kohtuuhintaisuudesta (tapauksen mukaan) ja taloudellisesta elinkelpoisuudesta (kestävyys).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja onko siinä noudatettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o […]/2014 (20) liitteessä III kuvattua kustannus-hyötyanalyysimenetelmää ja siihen liittyviä ohjeita sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 61 artiklassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 15–19 artiklassa tarkoitettua nettotulojen laskentamenetelmää, ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2   Esittäkää yhteenveto talousanalyysista, myös siinä käytetyistä tärkeimmistä indikaattoreista (kohtuullinen tuotto, rahoituksellinen nettonykyarvo) ja tärkeimmistä taloudellisista hyödyistä ja kustannuksista.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja onko siinä noudatettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o […]/2014 (20) liitteessä III kuvattua kustannus-hyötyanalyysimenetelmää ja siihen liittyviä ohjeita, ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3   Esittäkää yhteenveto riskinarvioinnista, tärkeimmistä riskeistä ja riskien lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja onko siinä noudatettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o […]/2014 (20) liitteessä III kuvattua kustannus-hyötyanalyysimenetelmää ja siihen liittyviä ohjeita, ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, JOSSA ON OTETTU HUOMIOON ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN JA SIIHEN SOPEUTUMINEN SEKÄ SELVIYTYMIS- JA PALAUTUMISKYKY KATASTROFITILANTEISSA

7.1   Esittäkää yhteenveto ympäristövaikutusten arvioinnista.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2   Esittäkää yhteenveto tiedoista, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä selviytymis- ja palautumiskykyä katastrofitilanteissa.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   RAHOITUSSUUNNITELMA, JOSSA ERITELLÄÄN SUUNNITELLUT KOKONAISMÄÄRÄRAHAT JA RAHASTOJEN, EIP:N JA KAIKKIEN MUIDEN RAHOITUSLÄHTEIDEN SUUNNITELTU TUKI SEKÄ EDISTYMISEN SEURANTAAN TARKOITETUT FYYSISET JA TALOUDELLISET INDIKAATTORIT JA JOSSA ON OTETTU HUOMIOON TODETUT RISKIT

Esittäkää yhteenveto rahoitussuunnitelmasta, jossa on otettu huomioon todetut riskit, sekä edistymisen seurantaan tarkoitetuista fyysistä ja taloudellisista indikaattoreista ja unionin rahoitusosuuden laskennasta, myös sen laskentamenetelmästä.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   SUURHANKKEEN TOTEUTTAMISAIKATAULU

Esittäkää yhteenveto suurhankkeen toteuttamisaikataulusta (tai sen tietyn vaiheen toteuttamisaikataulusta, jos suurhankkeen toteutus jatkuu ohjelmakauden loputtua) julkiset hankinnat mukaan luettuina.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ilmoittakaa selkeästi, täyttääkö hanke komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 liitteessä II luetellut laadunarviointiperusteet ja perustelkaa ilmoituksenne.

 

Merkitkää rastilla

Ilmoitus ja sen perustelut

Kyllä

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

RIIPPUMATTOMAN LAADUNARVIOINNIN PÄÄTELMÄT

 

 

 

 

Antavatko riippumattomat asiantuntijat suurhankkeesta myönteisen arvion ja vahvistavatko he sen toteutettavuuden ja taloudellisen elinkelpoisuuden niiden tietojen pohjalta, jotka tuensaaja on antanut riippumatonta laadunarviointia varten, arvioituaan kyseiset tiedot komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 23 artiklan ja liitteen II mukaisesti?

 

Kyllä<type='C' input='M'>

 

Ei<type='C' input='M'>

Merkitkää rastilla

 

OSA C:

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus

Vahvistan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja oikeat.

Vahvistan, että riippumattomasta laadunarvioinnista laadittu kertomus ei ole menettänyt merkitystään sellaisten suurhankkeeseen liittyvien, lopulliseen kertomukseen sisältymättömien muutosten seurauksena, jotka on tehty jäsenvaltiolle annetun kertomuksen toimittamispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jona suurhanke ilmoitettiin komissiolle.

NIMI:

ALLEKIRJOITUS: (allekirjoitettu sähköisesti SFC:n kautta)

ORGANISAATIO:

(HALLINTOVIRANOMAINEN(/-VIRANOMAISET)

PÄIVÄMÄÄRÄ:


(1)  Kenttien sisältöjen selitykset:

 

tyyppi: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus

 

syöttötapa: M = manuaalinen, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

 

maxlength = enimmäismerkkimäärä välilyönnit mukaan luettuina.

(2)  Jos kyseessä on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva toimi, jossa yksityissektorin kumppani valitaan toimen hyväksymisen jälkeen ja jossa kyseistä kumppania ehdotetaan tuensaajaksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tässä osiossa annetaan toimen alulle panevan julkisoikeudellisen yhteisön (hankintaviranomaisen) tiedot.

(3)  Ohjelmakaudella 2007–2013 käynnistetty suurhanke, jonka vaiheista yksi tai useampi on saatu päätökseen kyseisellä ohjelmakaudella ja josta tässä ilmoitettava hanke muodostaa vaiheen, joka toteutetaan ja saatetaan päätökseen ohjelmakaudella 2014–2020, tai ohjelmakaudella 2014–2020 käynnistetty suurhanke, josta tässä ilmoitettava hanke muodostaa vaiheen, joka saatetaan päätökseen nykyisellä ohjelmakaudella ja jonka seuraava vaihe saatetaan päätökseen nykyisellä tai seuraavalla ohjelmakaudella.

(4)  Hankkeista, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 103 artiklan soveltamisalaan, ei tarvitse toimittaa riippumatonta laadunarviointia koskevaa kertomusta.

(5)  Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanosäännöistä ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukimenetelmien, tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrittelyn sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukitoimiluokkia koskevan nimikkeistön osalta 7 päivänä maaliskuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014 liite I, ellei toisin mainita.

(6)  NACE Rev. 2, nelinumeroinen koodi: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003 (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna. Tässä käytetään tarkinta ja parhaiten soveltuvaa NUTS III -koodia. Jos hanke liittyy useisiin yksittäisiin NUTS III -tason alueisiin, olisi harkittava NUTS III -tason koodien tai ylemmän tason koodien käyttämistä.

(8)  Uudisrakentaminen = 1; laajentaminen = 2; muuntaminen/nykyaikaistaminen = 3; sijainnin muuttaminen = 4; yritysoston tulos = 5.

(9)  Yhdistetty nimikkeistö, neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Ilmoittakaa paikkatiedot vektorimuotoisina siten, että ne sisältävät hankkeen alueen esittämiseksi tarvittavat polygonit, viivat ja/tai pisteet mieluiten shape-tiedostona.

(11)  Kenttien sisältöjen selitykset:

 

tyyppi: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus

 

syöttötapa: M = manuaalinen, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

 

maxlength = Enimmäismerkkimäärä välilyönnit mukaan luettuina.

(12)  Tämä hakemus ei korvaa SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta komissiolle. Komission suurhankkeesta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaisesti tekemä myönteinen päätös ei merkitse valtiontuen hyväksymistä.

(13)  Bruttoavustusekvivalentilla (BAE) tarkoitetaan tuen myöntämisajankohdan diskonttokorolla diskontattua tuen arvoa ilmaistuna prosenttiosuutena tukikelpoisten kustannusten diskontatusta arvosta.

(14)  Valtiontukisäännöt sisältävät sääntöjä tukikelpoisista kustannuksista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tässä sarakkeessa sovellettujen valtiontukisääntöjen mukainen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä.

(15)  Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).

(17)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 102 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

(18)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 2 kohdan mukaisesti.

(19)  Komission yksiköt ovat antaneet jäsenvaltioille ohjeita helpottaakseen arviointia tapauksissa, joissa infrastruktuuri-investointeihin voi sisältyä valtiontukea. Ne ovat etenkin laatineet analyysirunkoja. Komissio valmistelee lisäksi tiedonantoa tuen käsitteestä ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään analyysirunkoja ja tulevaa tiedonantoa laatiessaan selvitystä siitä, miksi tuen ei katsota sisältävän valtiontukea.

(20)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE II

Malli taloudellisten tietojen toimittamista varten (1)

Taulukko 1

Taloudelliset tiedot toimintalinja- ja ohjelmatasolla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Toimintalinjan määrärahat toimenpideohjelman perusteella

[tieto otetaan toimenpideohjelman taulukosta 18 a]

Kumulatiiviset tiedot toimenpideohjelman rahoituksesta

Toimintalinja

Rahasto (2)

Alueluokka (3)

Unionin tuen laskentaperuste*

(Tukikelpoiset kokonaiskustannukset tai tukikelpoiset julkiset kustannukset)

Kokonaisrahoitus

(euroa)

Osarahoitusosuus

(%)

Tuettaviksi valittujen toimien tukikelpoiset kustannukset yhteensä (euroa)

Valittujen toimien kattama osuus kokonaismäärärahoista (%)

[sarake 7/sarake 5 x 100]

Tuettaviksi valittujen toimien tukikelpoiset julkiset kustannukset yhteensä

(euroa)

Tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot.

Tuensaajien ilmoittamien tukikelpoisten menojen osuus kokonaismäärärahoista (%)

[sarake 10/sarake 5 x 100]

Valittujen toimien lukumäärä

 

 

Laskelma

 

 

Laskelma

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 1

EAKR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 2

ESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 3

Nuorisotyöllisyysaloite (4)

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 4

ESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotyöllisyysaloite (5)

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 5

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

Vähemmän kehittyneet alueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

EAKR

Siirtymäalueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

EAKR

Kehittyneemmät alueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

EAKR

Erityismääräraha syrjäisimmille alueille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

ESR (6)

Vähemmän kehittyneet alueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

ESR (7)

Siirtymäalueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

ESR (8)

Kehittyneemmät alueet

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

Nuorisotyöllisyysaloite (9)

Ei sovelleta

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Yhteensä

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kaikki yhteensä

Kaikki rahastot

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Taulukko 2

Kumulatiiviset taloudelliset tiedot tukitoimiluokittain 31. tammikuuta mennessä toimitettavien tietojen osalta

Toimintalinja

Menolaji

Luokitteluperusteet

Taloudelliset tiedot

 

Rahasto (10)

Alueluokka

1

Tukitoimen ala

2

Rahoitusmuoto

3

Aluetyyppi

4

Alueellinen täytäntöönpanomekanismi

5

Temaattinen tavoite

EAKR/koheesiorahasto

6

ESR:n toissijainen aihepiiri

7

Taloudellinen toiminta

8

Sijainti

Tuettaviksi valittujen toimien tukikelpoiset kustannukset yhteensä (euroa)

Tuettaviksi valittujen toimien tukikelpoiset julkiset kustannukset yhteensä

(euroa)

Tuensaajien hallintoviranomaiselle ilmoittamat tukikelpoiset kokonaismenot

Valittujen toimien lukumäärä

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input ='M'>

<type='N' input ='M'>


Taulukko 3

Ennuste määrästä, jonka edestä jäsenvaltio aikoo esittää välimaksuja koskevia maksatushakemuksia kuluvana ja seuraavana varainhoitovuonna

Tiedot ilmoitetaan kunkin ohjelman tapauksessa tarvittaessa rahastoittain ja alueluokittain.


Rahasto

Alueluokka

Unionin rahoitusosuus

[kuluva varainhoitovuosi]

[seuraava varainhoitovuosi]

Tammikuu–lokakuu

Marraskuu–joulukuu

Tammikuu–joulukuu

EAKR

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Euroopan alueellinen yhteistyö

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESR

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Koheesiorahasto

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Kenttien sisältöjen selitykset:

 

tyyppi: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boolen syöte, Cu = rahayksikkö

 

syöttötapa: M = manuaalinen, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

(2)  Jos nuorisotyöllisyysaloite on otettu osaksi toimintalinjaa (asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan toisen alakohdan c alakohdan mukaisesti), toimintalinjan muusta osasta on toimitettava tiedot erikseen.

(3)  Tätä ei sovelleta nuorisotyöllisyysaloitteeseen kohdennettuihin varoihin (erityismääräraha ja sitä vastaava ESR:n tuki).

(4)  Tämä toimintalinja sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(5)  Toimintalinjan tämä osa sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(6)  ESR:n määrärahat ilman nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitettavaa tukiosuutta.

(7)  ESR:n määrärahat ilman nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitettavaa tukiosuutta.

(8)  ESR:n määrärahat ilman nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitettavaa tukiosuutta.

(9)  Sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaavan ESR:n tuen.

(10)  Nuorisotyöllisyysaloitetta koskevat tiedot on esitettävä erikseen erityismäärärahaa ja sitä vastaavaa ESR:n tukea erottamatta.

(11)  Tässä ilmoitetaan ainoastaan erityismääräraha syrjäisimmille alueille ja/tai pohjoisen harvaan asutuille alueille.

(12)  Tämä sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.


LIITE III

Malli hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen tehtävien ja menettelyjen kuvausta varten

1.   YLEISTÄ

1.1.   Tietojen antaja:

Jäsenvaltion [nimi]:

Ohjelman nimi ja CCI-koodi: (kaikki hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen toiminnan alaan kuuluvat toimenpideohjelmat, jos niihin sovelletaan yhteistä hallinto- ja valvontajärjestelmää);

Tärkeimmän yhteystahon nimi ja sähköpostiosoite: (kuvauksen laatimisesta vastaava elin).

1.2.   Toimitetut tiedot kuvaavat tilannetta: (pp/kk/vv)

1.3.   Järjestelmän rakenne (perustiedot sekä vuokaavio hallinto- ja valvontajärjestelmään kuuluvien viranomaisten/elinten välisistä organisaatiosuhteista)

1.3.1.   Hallintoviranomainen (nimi, osoite ja hallintoviranomaisen yhteyspiste):

Ilmoittakaa, onko hallintoviranomainen nimetty myös todentamisviranomaiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1.3.2.   Todentamisviranomainen (nimi, osoite ja todentamisviranomaisen yhteyspiste)

1.3.3.   Välittävät elimet (nimet, osoitteet ja välittävien elinten yhteyspisteet)

1.3.4.   Kun sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 5 kohtaa, ilmoittakaa, miten tehtävien erottamista koskevan periaatteen noudattaminen on varmistettu tarkastusviranomaisen, hallintoviranomaisen ja/tai todentamisviranomaisen osalta.

2.   HALLINTOVIRANOMAINEN

2.1.   Hallintoviranomainen ja sen päätehtävät

2.1.1.   Hallintoviranomaisen asema (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkisyhteisö tai yksityisoikeudellinen yhteisö) ja elin, jonka osa se on (1).

2.1.2.   Hallintoviranomaisen suoraan hoitamien tehtävien kuvaus.

Jos hallintoviranomainen hoitaa myös todentamisviranomaisen tehtävät, kuvaus siitä, miten tehtävien erottaminen toisistaan on varmistettu.

2.1.3.   Eritelmä tehtävistä, jotka hallintoviranomainen on asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti virallisesti siirtänyt välittäville elimille, tiedot kyseisistä välittävistä elimistä ja tehtävien siirtämistapa (edellyttäen, että hallintoviranomaisella säilyy täysi vastuu siirretyistä tehtävistä). Viittaukset asiaa koskeviin asiakirjoihin (valtuutusta koskevat säädökset, sopimukset). Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien tapauksessa lisäksi asetuksen (EU) N:o 1299/2013 23 artiklan 4 kohdan mukaisten valvojien tehtävänkuvaukset.

2.1.4.   Kuvaus menettelyistä, joilla varmistetaan tehokkaat ja oikeasuhteiset petostentorjuntatoimenpiteet, joissa on otettu huomioon todetut riskit, sekä viittaus tehtyyn riskinarviointiin (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan c alakohta).

2.2.   Hallintoviranomaisen organisaatio ja menettelyt

2.2.1.   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävänkuvaukset (myös suunnitelma tarvittavan asiantuntemuksen omaavan riittävän henkilöstön osoittamisesta tehtäviin). Tässä annetaan tiedot myös niistä välittävistä elimistä, joille tehtäviä on siirretty.

2.2.2.   Järjestelmä, jolla varmistetaan, että tarvittaessa toteutetaan asianmukainen riskienhallintatoimi, etenkin jos hallinto- ja valvontajärjestelmää muutetaan merkittävästi.

2.2.3.   Seuraavien menettelyjen kuvaukset (jotka olisi annettava kirjallisina hallintoviranomaisen ja välittävien elinten henkilöstölle; päivämäärä ja viite):

2.2.3.1.

Menettelyt seurantakomitean työn tukemiseksi.

2.2.3.2.

Menettelyt, jotka koskevat tietojärjestelmää, johon kootaan ja tallennetaan ja jossa säilytetään jokaisesta toimesta sen seurantaa, arviointia, varainhoitoa, todentamista ja tarkastamista varten tarvittavat tiedot, tarvittaessa myös tiedot yksittäisistä osallistujista ja sukupuolen mukaan eritellyt indikaattoritiedot.

2.2.3.3.

Menettelyt sellaisten tehtävien valvontaa varten, jotka hallintoviranomainen on virallisesti siirtänyt asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti.

2.2.3.4.

Menettelyt, joita käytetään arvioitaessa, valittaessa ja hyväksyttäessä toimia sekä varmistettaessa, että ne ovat sovellettavien sääntöjen mukaisia koko täytäntöönpanokauden ajan (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 3 kohta), mukaan luettuina ohjeet, joilla varmistetaan asetuksen (EU) N:o 125 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti, että toimet edistävät asiaankuuluvien toimintalinjojen erityistavoitteiden ja tulosten saavuttamista, sekä menettelyt, joilla varmistetaan, ettei valituksi tule sellaisia toimia, jotka on jo fyysisesti saatettu päätökseen tai kokonaisuudessaan toteutettu ennen kuin tuensaaja tekee tukihakemuksen (myös välittävien elinten käyttämät menettelyt silloin, kun toimien arviointia, valintaa ja hyväksymistä koskevat tehtävät on siirretty kyseisille elimille).

2.2.3.5.

Menettelyt, joilla varmistetaan, että tuensaajalle toimitetaan asiakirja, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset, ja että tuensaajilla on käytössään joko erillinen kirjanpitojärjestelmä tai soveltuva kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville tapahtumille.

2.2.3.6.

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4–7 kohdan mukaiset) tarkastusmenettelyt, myös menettelyt, joilla varmistetaan, että toimet vastaavat unionin eri aloilla harjoittamaa politiikkaa (näihin aloihin kuuluvat mm. kumppanuus ja monitasoinen hallinto, miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen, syrjimättömyys, esteettömyys vammaisten näkökulmasta, kestävä kehitys, julkiset hankinnat, valtiontuki ja ympäristöä koskevat säännöt), sekä tiedot tällaisten tarkastusten tekemisestä vastaavista viranomaisista ja elimistä. Kuvauksen on katettava kunkin tuensaajan tekemän korvaushakemuksen osalta tehtävät hallinnolliset tarkastukset ja toimia koskevat paikalla tehtävät hallinnoinnin tarkastukset, jotka voidaan suorittaa otannan perusteella. Jos hallinnoinnin tarkastukset on annettu tehtäväksi välittäville elimille, kuvauksen olisi sisällettävä välittävien elinten kyseisissä tarkastuksissa noudattamat menettelyt ja menettelyt, joiden avulla hallintoviranomainen valvoo, että välittävät elimet hoitavat niille siirretyt tehtävät tehokkaasti. Tarkastusten suorittamisväli ja kattavuus on suhteutettava toimelle myönnetyn julkisen tuen määrään sekä tällaisissa tarkastuksissa ja tarkastusviranomaisen toimittamissa tarkastuksissa koko hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta määritettyyn riskitasoon.

2.2.3.7.

Kuvaus menettelyistä, joita käytetään tuensaajien korvaushakemusten vastaanottamisessa, tarkistamisessa ja asianmukaiseksi toteamisessa ja tuensaajille suoritettavien maksujen hyväksymisessä, maksamisessa ja kirjaamisessa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan vaatimusten mukaisesti vuodesta 2016 alkaen (myös välittävien elinten käyttämät menettelyt silloin, kun korvaushakemusten käsittely on annettu niiden tehtäväksi) ja joilla varmistetaan tuensaajille suoritettaviin maksuihin sovellettavan 90 päivän määräajan noudattaminen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 132 artiklan mukaisesti.

2.2.3.8.

Tiedot viranomaisista tai elimistä, jotka huolehtivat korvaushakemuksen käsittelyn eri vaiheista, sekä vuokaavio, josta käyvät ilmi kaikki korvaushakemusten käsittelyyn osallistuvat elimet.

2.2.3.9.

Kuvaus siitä, miten hallintoviranomainen toimittaa tietoja todentamisviranomaiselle, myös kun kyseessä ovat tiedot, jotka koskevat unionin tai kansallisten elinten suorittamien hallinnoinnin tarkastusten yhteydessä havaittuja puutteita ja/tai sääntöjenvastaisuuksia (epäillyt ja todetut petokset mukaan luettuina) ja niiden johdosta toteutettuja jatkotoimia.

2.2.3.10.

Kuvaus siitä, miten hallintoviranomainen toimittaa tietoja tarkastusviranomaiselle, myös kun kyseessä ovat tiedot, jotka koskevat unionin tai kansallisten elinten suorittamien hallinnoinnin tarkastusten yhteydessä havaittuja puutteita ja/tai sääntöjenvastaisuuksia (epäillyt ja todetut petokset mukaan luettuina) ja niiden johdosta toteutettuja jatkotoimia.

2.2.3.11.

Viittaus jäsenvaltion antamiin kansallisiin tukikelpoisuussääntöihin, joita sovelletaan toimenpideohjelmaan.

2.2.3.12.

Menettelyt, joita käytetään vuotuisia ja lopullisia täytäntöönpanokertomuksia laadittaessa ja niitä komissiolle toimitettaessa (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan b alakohta), myös menettelyt tulosindikaattoreita koskevien luotettavien tietojen keräämistä ja raportointia varten (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan a alakohta).

2.2.3.13.

Vahvistuslausuman laatimisessa käytettävät menettelyt (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan e alakohta).

2.2.3.14.

Menettelyt, joita käytetään laadittaessa lopullisia tarkastuskertomuksia ja tehtyjä tarkastuksia koskevaa vuotuista yhteenvetoa, johon kuuluu myös analyysi järjestelmissä havaittujen virheiden ja puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan e alakohta).

2.2.3.15.

Menettelyt, joita käytetään tiedotettaessa henkilöstölle edellä mainituista menettelyistä, sekä tiedot järjestetystä/suunnitellusta koulutuksesta ja annetusta ohjeistuksesta (päivämäärä ja viite).

2.2.3.16.

Tarvittaessa kuvaus hallintoviranomaisen menettelyistä, jotka koskevat sellaisten tehokkaiden järjestelyjen soveltamisalaa, sääntöjä ja menettelyjä, joita jäsenvaltio (2) on ottanut käyttöön ERI-rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.3.   Jäljitysketju

2.3.1.   Menettelyt, joilla varmistetaan asianmukainen jäljitysketju ja arkistointijärjestelmä, myös siltä osin kuin on kyse tietoturvasta, ja joissa on otettu huomioon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohta ja kansalliset säännöt menettelyistä, joilla asiakirjojen todistetaan vastaavan alkuperäisiä asiakirjoja (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan d alakohta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 25 artikla.

2.3.2.   Ohjeet, jotka on annettu siitä, miten tuensaajien, välittävien elinten ja/tai hallintoviranomaisen on pidettävä todentavat asiakirjat saatavilla (päivämäärä ja viite):

2.3.2.1.

Tiedot siitä, miten pitkään asiakirjoja säilytetään.

2.3.2.2.

Muoto, jossa asiakirjat säilytetään.

2.4.   Sääntöjenvastaisuudet ja takaisinperinnät

2.4.1.   Kuvaus menettelystä (kyseinen kuvaus olisi annettava kirjallisena hallintoviranomaisen ja välittävien elinten henkilöstölle: päivämäärä ja viite), joka koskee sääntöjenvastaisuuksista (myös petoksista) ilmoittamista, niiden oikaisua ja niiden johdosta toteutettavia jatkotoimia sekä peruutettujen ja takaisin perittyjen määrien, takaisin perittävien määrien, sellaisten määrien, joita ei voida periä takaisin, ja oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun vuoksi keskeytettyihin toimiin liittyvien määrien kirjaamista.

2.4.2.   Kuvaus menettelystä (myös vuokaavio, josta ilmenevät raportointisuhteet), jolla varmistetaan, että komissiolle ilmoitetaan sääntöjenvastaisuuksista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 2 kohdassa säädetyn velvoitteen mukaisesti.

3.   TODENTAMISVIRANOMAINEN

3.1.   Todentamisviranomainen ja sen päätehtävät

3.1.1.   Todentamisviranomaisen asema (kansallinen, alueellinen tai paikallinen julkisyhteisö) ja elin, jonka osa se on.

3.1.2.   Todentamisviranomaisen tehtävien erittely. Jos hallintoviranomainen hoitaa myös todentamisviranomaisen tehtävät, kuvaus siitä, miten tehtävien erottaminen toisistaan on varmistettu (ks. kohta 2.1.2).

3.1.3.   Todentamisviranomaisen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 6 kohdan mukaisesti välittäville elimille virallisesti siirtämät tehtävät, tiedot kyseisistä välittävistä elimistä ja siirtämistapa. Viittaukset asiaa koskeviin asiakirjoihin (valtuutusta koskevat säädökset, sopimukset). Kuvaus menettelyistä, joita välittävät elimet käyttävät siirrettyjen tehtävien hoitamisessa, sekä menettelyistä, joiden avulla todentamisviranomainen valvoo, että välittävät elimet hoitavat niille siirretyt tehtävät tehokkaasti.

3.2.   Todentamisviranomaisen organisaatio

3.2.1.   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävänkuvaukset (myös suunnitelma tarvittavan asiantuntemuksen omaavan riittävän henkilöstön osoittamisesta tehtäviin). Tässä annetaan tiedot myös niistä välittävistä elimistä, joille tehtäviä on siirretty.

3.2.2.   Seuraavien menettelyjen kuvaukset, jotka on annettava kirjallisina todentamisviranomaisen ja välittävien elinten henkilöstölle (päivämäärä ja viite):

3.2.2.1.

Menettelyt maksatushakemusten laadintaa ja jättämistä varten:

Kuvaus järjestelyistä, joiden avulla todentamisviranomainen saa toimista kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen maksatushakemusten laatimiseksi ja toimittamiseksi ja joihin kuuluvat myös (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan mukaisten) hallinnollisten tarkastusten ja kaikkien muiden asiaa koskevien tarkastusten tulokset.

Menettely, jota käytetään maksatushakemusten laatimisessa ja toimittamisessa komissiolle, myös menettely, jolla varmistetaan, että välimaksua koskeva lopullinen maksatushakemus toimitetaan viimeistään 31. heinäkuuta edellisen varainhoitovuoden päättymisen jälkeen.

3.2.2.2.

Kuvaus kirjanpitojärjestelmästä, jota käytetään perustana todennettaessa menotilejä komissiolle (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan d alakohta):

järjestelyt yhdistettyjen tietojen toimittamiseksi todentamisviranomaiselle hajautetussa järjestelmässä,

kirjanpitojärjestelmän ja kohdassa 4.1 kuvatun tietojärjestelmän välinen yhteys

Euroopan rakenne- ja investointirahaston tapahtuminen erottaminen muista tapahtumista, jos käytössä on muiden rahastojen kanssa yhteinen järjestelmä.

3.2.2.3.

Kuvaus menettelyistä, joita käytetään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 59 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tilityksen (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan b alakohta) laadinnassa. Järjestelyt, joiden avulla todennetaan tilityksen täydellisyys, oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, että tilitykseen kirjatut menot ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan c alakohta), kun otetaan huomioon kaikkien varmennusten ja tarkastusten tulokset.

3.2.2.4.

Tarvittaessa kuvaus todentamisviranomaisen menettelyistä, jotka koskevat sellaisten tehokkaiden järjestelyjen soveltamisalaa, sääntöjä ja menettelyjä, joita jäsenvaltio (3) on ottanut käyttöön ERI-rahastoja koskevien valitusten tutkimiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.3.   Takaisinperintä

3.3.1.   Kuvaus järjestelmästä, jolla varmistetaan julkisen tuen, myös unionin myöntämän tuen, nopea takaisinperintä.

3.3.2.   Menettelyt, joilla varmistetaan asianmukainen jäljitysketju siten, että kirjanpitoaineisto säilytetään tietokonepohjaisessa muodossa; kyseiseen aineistoon kuuluvat kunkin toimen osalta takaisin perityt ja takaisin perittävät määrät, maksatushakemuksesta poistetut peruutetut määrät, määrät, joita ei voida periä takaisin, ja oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun vuoksi keskeytettyihin toimiin liittyvät määrät sekä määrät, jotka on peritty takaisin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan (toimien pysyvyys) soveltamisen seurauksena.

3.3.3.   Järjestelyt takaisin perittyjen tai peruutettavien määrien vähentämiseksi ilmoitettavista menoista.

4.   TIETOJÄRJESTELMÄ

4.1.   Tietojärjestelmän kuvaus, joka sisältää vuokaavion (keskitetty tai yhteinen verkkojärjestelmä tai hajautettu järjestelmä, jossa yksittäiset järjestelmät on liitetty toisiinsa). Tietojärjestelmän avulla toteutetaan seuraavat toiminnot:

4.1.1.

Kerätään, tallennetaan ja säilytetään tietokonepohjaisessa muodossa kustakin toimesta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 24 artiklan mukaisesti tietoja, jotka ovat tarpeen seurantaa, arviointia, varainhoitoa, varmennuksia ja tarkastamista varten ja joihin kuuluvat tarvittaessa myös tiedot yksittäisistä osallistujista ja sukupuolen mukaan eritellyt tiedot indikaattoreista.

4.1.2.

Varmistetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti, että edellä olevassa kohdassa tarkoitetut tiedot kerätään ja viedään järjestelmään ja säilytetään siinä ja että indikaattoreita koskevat tiedot eritellään sukupuolen mukaan silloin, kun tätä edellytetään asetuksen (EU) N:o 1304/2013 liitteissä I ja II.

4.1.3.

Varmistetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan d alakohdan ja 137 artiklan b alakohdan mukaisesti, että käytössä on kutakin toimea koskevan kirjanpitoaineiston tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu tietojärjestelmä, joka käsittää kaikki maksatushakemusten ja tilitysten laatimiseen tarvittavat tiedot, myös tiedot takaisin perittävistä ja takaisin perityistä määristä, määristä, joita ei voida periä takaisin, sekä määristä, jotka on poistettu johonkin toimeen tai toimenpideohjelmaan osoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen seurauksena.

4.1.4.

Säilytetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan g alakohdan mukaisesti tietokoneistetussa muodossa kirjanpitoaineisto, joka koskee komissiolle ilmoitettuja menoja ja tuensaajille maksettua vastaavaa julkista rahoitusosuutta.

4.1.5.

Pidetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan h alakohdan mukaisesti kirjaa takaisin perittävistä määristä ja määristä, jotka on poistettu johonkin toimeen osoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen johdosta.

4.1.6.

Pidetään kirjaa summista, joihin liittyvät toimet on keskeytetty sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä vaikutus.

4.1.7.

Ilmoitetaan, ovatko järjestelmät toiminnassa ja voidaanko edellä tarkoitetut tiedot tallentaa niiden avulla luotettavasti.

4.2.   Kuvaus menettelyistä, joilla voidaan varmentaa, että tietojärjestelmien turvallisuus on varmistettu.

4.3.   Kuvaus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten täytäntöönpanon senhetkisestä tilanteesta.


(1)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen kuuluvat osana samaan elimeen, hallintoviranomaisen on oltava viranomainen tai julkinen elin.

(2)  Viittaus asiakirjaan tai kansalliseen lainsäädäntöön, jossa jäsenvaltio on vahvistanut kyseiset tehokkaat järjestelyt.

(3)  Viittaus asiakirjaan tai kansalliseen lainsäädäntöön, jossa jäsenvaltio on vahvistanut kyseiset tehokkaat järjestelyt.


LIITE IV

Malli asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdan mukaista riippumattoman tarkastuselimen kertomusta varten

1.   Johdanto

1.1.   Ilmoittakaa kertomuksen tavoite, joka on arvioinnin tulosten esittäminen. Arvioinnissa tarkastellaan, täyttävätkö hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII vahvistetut sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat nimeämisperusteet, jotta näiden perusteiden täyttymisestä voitaisiin antaa lausunto.

1.2.   Ilmoittakaa kertomuksen kattama ala eli sen kattamat elimet, toisin sanoen hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen (ja tarvittaessa näiden viranomaisten siirtämät tehtävät), sekä lausunto siitä, täyttävätkö kyseiset viranomaiset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII vahvistetut sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat nimeämisperusteet kyseeseen tulevien rahastojen ja ohjelmien osalta.

1.3.   Ilmoittakaa kertomuksen laatinut elin (”riippumaton tarkastuselin”) ja se, onko tämä viranomainen myös toimenpideohjelman(/-ohjelmien) tarkastusviranomainen.

1.4.   Selostakaa, miten riippumattoman tarkastuselimen toiminnallinen riippumattomuus hallinto- ja todentamisviranomaisista on varmistettu (ks. asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohta). Tarvittaessa ilmoittakaa myös, miten riippumattoman tarkastuselimen toiminnallinen riippumattomuus yhteisestä sihteeristöstä on varmistettu (asetuksen (EU) N:o 1299/2013 23 artiklan 2 kohta).

2.   Menetelmä ja tarkastustyön laajuus

2.1.   Ilmoittakaa tarkastusjakso ja -aikataulu (päivämäärä, jona riippumaton tarkastuselin on vastaanottanut hallintoviranomaisen ja tarvittaessa todentamisviranomaisen tehtäviä ja menettelyjä koskevan lopullisen kuvauksen sekä tarkastuksen aloitus- ja päättymispäivämäärä ja osoitetut resurssit).

2.2.   Selostakaa tarvittaessa, missä laajuudessa on asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytetty hyväksi aikaisempia ohjelmakautta 2007–2013 koskevia tarkastuksia.

2.3.   Selostakaa a) missä laajuudessa on hyödynnetty muiden elinten tarkastustyötä ja b) laadunvalvontaa, jonka avulla on arvioitu kyseisen tarkastustyön riittävyyttä.

2.4.   Kuvailkaa, miten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdan mukaisesti on arvioitu sitä, täyttävätkö hallinto- ja todentamisviranomaiset, jotka [jäsenvaltio] aikoo nimetä, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII vahvistetut sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat nimeämisperusteet. Kuvauksen olisi katettava muun muassa seuraavat osa-alueet:

2.4.1.

Tämän asetuksen liitteessä III olevaa mallia vastaavan, hallintoviranomaisen ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen tehtävien ja menettelyjen kuvauksen tarkastelu.

2.4.2.

Muiden järjestelmään liittyvien asiakirjojen tarkastelu; mainitkaa kaikki tarkastellut lait, asetukset, yleiskirjeet, sisäisiä menettelyjä koskevat ja muut käsikirjat, suuntaviivat ja/tai tarkastuslistat.

2.4.3.

Tärkeimpien elinten (tarvittaessa myös välittävien elinten) henkilökunnan haastattelut. Antakaa myös kuvaus, josta käyvät ilmi valintaperusteet ja -menetelmät, käsitellyt asiat, haastattelujen määrä ja haastatellut henkilöt.

2.4.4.

Tietojärjestelmiin liittyvien menettelyjen ja kuvauksen tarkastelu, joka kattaa etenkin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII asetetut vaatimukset ja sen tarkistamisen, ovatko järjestelmät toiminnassa ja ovatko ne sellaiset, että niillä voidaan varmistaa: i) riittävä jäljitysketju; ii) henkilötietojen suojaaminen; iii) tietojen eheys, saatavuus ja aitous; iv) luotettavat, oikeat ja täydelliset tiedot toimenpideohjelman toteuttamisesta (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti), kustakin toimesta tiedot, jotka ovat tarpeen seurantaa, arviointia, varainhoitoa, todentamista ja tarkastamista varten (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti), ja maksatushakemusten ja tilitysten laatimista varten tarvittavat tiedot (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan d, g ja h alakohdan mukaisesti).

2.4.5.

Jos hallintoviranomainen tai todentamisviranomainen on siirtänyt tehtäviä muille elimille, kuvailkaa tarkastustyötä, joka on tehty sen todentamiseksi, että hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen ovat arvioineet näiden elinten valmiudet hoitaa niille siirrettyjä tehtäviä ja että ne ovat ottaneet käyttöön riittävät menettelyt näiden elinten valvontaa varten, sekä kaikkea muuta asian kannalta merkityksellistä tarkastustyötä.

2.5.   Ilmoittakaa, onko ennen kertomuksen julkaisemista järjestetty kuulemismenettelyjä ja antakaa tiedot tällaisiin menettelyihin osallistuneista viranomaisista ja/tai elimistä.

2.6.   Vahvistakaa, että tarkastustyössä on noudatettu kansainvälisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja.

2.7.   Ilmoittakaa, onko tarkastusten alaan liittynyt rajoitteita (1), ja tarkastelkaa etenkin tilanteita, joissa tällaiset rajoitteet ovat vaikuttaneet riippumattoman tarkastuselimen lausuntoon.

3.   Kunkin viranomaisen/järjestelmän arvioinnin tulokset

3.1.   Kunkin viranomaisen/järjestelmän osalta täytetään seuraava taulukko:

CCI-koodi tai järjestelmä (CCI-koodiryhmä)

Viranomainen (hallinto- tai todentamisviranomainen)

Kuvauksen täydellisyys ja totuudenmukaisuus (kyllä/ei)

Päätelmä (ei sisällä huomautuksia, sisältää huomautuksia, kielteinen)

Kyseeseen tulevat nimeämis-perusteet

Kyseeseen tuleva tehtävä- ja menettelykuvauksen osio

Puutteet

Kyseeseen tulevat toiminta-linjat/prioriteetit

Suositukset/korjaus-toimenpiteet

Kyseeseen tulevan viranomaisen kanssa sovittu aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle

CCI x

Hallintoviranomainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todentamisviranomainen

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestelmä y

Hallintoviranomainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todentamisviranomainen

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Esittäkää arvioinnin tulokset sellaisilta osa-alueilta, joita edellä oleva taulukko ei kokonaisuudessaan kata ja joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

3.2.1.

Menettelyt, joita käytetään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2) 59 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tilitysten laatimisessa (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan b alakohta);

3.2.2.

Järjestelyt, joiden avulla todennetaan, että tilitys on täydellinen, oikea ja totuudenmukainen ja että siihen kirjatut menot ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset ja aiheutuneet toimenpideohjelmaan sovellettavien perusteiden mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaisia (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan c alakohta);

3.2.3.

Menettelyt, joilla varmistetaan tehokkaat ja oikeasuhteiset petostentorjuntatoimenpiteet, joissa on otettu huomioon todetut riskit (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan c alakohta).

3.2.4.

Järjestelmä, jolla varmistetaan, että tarvittaessa toteutetaan asianmukainen riskienhallintatoimi, etenkin jos hallinto- ja valvontajärjestelmää muutetaan merkittävästi (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII oleva 2 kohta).

3.2.5.

Järjestelyt hallinnollisen vahvistuslausuman ja lopullisia tarkastuksia ja niissä havaittuja puutteita koskevan vuotuisen yhteenvedon laatimista varten (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan e alakohta);

3.2.6.

Järjestelyt, joiden avulla kustakin toimesta kerätään, tallennetaan ja säilytetään tietokonepohjaisessa muodossa tiedot, jotka ovat tarpeen seurantaa, arviointia, varainhoitoa, todentamista ja tarkastamista varten ja joihin kuuluvat myös indikaattoreita ja tuotoksia koskevat tiedot (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta).

3.2.7.

Järjestely, jolla varmistetaan siirrettäessä tehtäviä välittäville elimille, että niille kuuluvat vastuut ja velvoitteet on määritelty, että niiden valmiudet hoitaa siirrettyjä tehtäviä on tarkistettu ja että käytössä on raportointimenettelyt (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII olevan 1 kohdan ii alakohta).


(1)  Tarkastusten alaan liittyvät rajoitteet:Tarkastajan työn laajuuteen liittyvä rajoite voi olla tarkastuksen kohteena olevan yhteisön asettama (esimerkiksi jos tarkastaja ei toimeksiannon ehtojen seurauksena voi toteuttaa tarpeelliseksi katsomaansa tarkastusmenettelyä). Rajoite voi johtua myös olosuhteista. Sen voi aiheuttaa myös tilanne, jossa tarkastaja katsoo, että yhteisön kirjanpitoaineisto on puutteellinen, tai jossa tarkastaja ei pysty toteuttamaan toivottua tarkastusmenettelyä.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


LIITE V

Malli: Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII vahvistettujen hallinto- ja todentamisviranomaisen nimeämisperusteiden täyttämistä koskeva riippumattoman tarkastuselimen lausunto

Vastaanottaja (Jäsenvaltion viranomainen/elin)

JOHDANTO

Minä, allekirjoittanut edustan hallinto- ja todentamisviranomaisista toiminnallisesti riippumatonta tarkastuselintä [asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riippumattoman tarkastuselimen nimi], joka tekee arvioinnin laadittuaan kertomuksen ja lausunnon siitä, täyttävätkö hallinto- ja todentamisviranomaiset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII vahvistetut nimeämisperusteet [toimenpideohjelman/-ohjelmien nimi, CCI-koodi(t),] jäljempänä ’ohjelma(t)’, osalta, ja olen tehnyt asetuksen 124 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelun.

TARKASTELUN KOHDE

Tarkastelu kattoi hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen ja (tarpeen mukaan) näiden viranomaisten siirretyt tehtävät, kuten kuvataan tähän asiakirjaan liitetyn kertomuksen 1 osassa [tämän asetuksen liite IV].

Tarkastelun laajuus ja kohde esitetään yksityiskohtaisesti mukaan liitetyn kertomuksen 2 osassa. Tarkastelu perustui tässä kertomuksessa kuvattujen muiden osatekijöiden lisäksi kuvaukseen hallintoviranomaisen ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen tehtävistä ja menettelyistä. Kuvauksen on laatinut ja siitä vastaa [kuvauksesta vastaavan elimen tai vastaavien elinten nimi]. Se vastaanotettiin [pp/kk/vvvv] ja sen toimitti [kuvauksen toimittaneen elimen tai toimittaneiden elinten nimi].

Olen todennut … [hallinto- tai todentamisviranomainen] hallinto- ja valvontajärjestelmästä (1), että se on olennaisilta osin sama kuin edellisellä ohjelmakaudella, ja että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (2) tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (3) asiaa koskevien säännösten mukaisesti tehdyn tarkastustyön perusteella on näyttöä siitä, että järjestelmät toimivat kyseisellä kaudella tehokkaasti. Tämän vuoksi olen todennut, että asiaankuuluvat perusteet täyttyvät, eikä enempää tarkastustyötä tarvita.

LAUSUNTO

(Huomautuksia sisältämätön lausunto)

Katson edellä tarkoitetun tarkastelun perusteella, että ohjelmalle nimettävä hallintoviranomainen ja/tai todentamisviranomainen täyttää/täyttävät sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat nimeämisperusteet, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII.

tai

(Huomautuksia sisältävä lausunto)

Katson edellä mainitun tarkastelun perusteella, että ohjelmalle nimettävä hallintoviranomainen ja/tai todentamisviranomainen täyttää/täyttävät sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevat nimeämisperusteet, jotka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XIII, lukuun ottamatta seuraavia seikkoja (4):

Syyt, joiden perustella katson, ettei tämä viranomainen/etteivät nämä viranomaiset täytä nimeämisperusteita, sekä arvioni syiden vakavuudesta esitetään seuraavassa (5)

tai

(Kielteinen lausunto)

Katson edellä mainitun tarkastelun perusteella, ettei ohjelmalle nimettävä hallintoviranomainen ja/tai todentamisviranomainen täytä sisäistä valvontaympäristöä, riskinhallintaa, hallinto- ja valvontatoimia sekä seurantaa koskevia nimeämisperusteita, jotka on vahvistettu asetuksen (EU N:o 1303/2013 liitteessä XIII.

Kielteisen lausunnon perustelut ovat seuraavat:

 (6).

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto (tarvittaessa)

[Riippumaton tarkastuselin saattaa liittää kertomukseen kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon, joka ei vaikuta sen lausuntoon.]

Päivämäärä

Allekirjoitus


(1)  Tätä kappaletta käytetään ainoastaan, jos sitä sovelletaan, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 124 artiklan 2 kohdan mukaan.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

(4)  Asianomainen viranomainen/asianomaiset viranomaiset ja nimeämisperusteet, joita tämä ei täytä.

(5)  Ilmoitetaan huomautusten syy(t) kunkin viranomaisen ja kunkin nimeämisperusteen osalta.

(6)  Ilmoitetaan kielteisen lausunnon syy(t) kunkin viranomaisen ja kunkin näkökohdan osalta.


LIITE VI

Malli: Maksatushakemus, johon sisältyy rahoitusvälineitä koskevia lisätietoja

MAKSATUSHAKEMUS

EUROOPAN KOMISSIO

Asianomainen rahasto  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komission viite (CCI):

<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman nimi:

<type='S' input='G'>

Komission päätös:

<type='S' input='G'>

Komission päätöksen päivämäärä:

<type='D' input='G'>

Maksatushakemuksen numero:

<type='N' input='G'>

Maksatushakemuksen esittämispäivä:

<type='D' input='G'>

Kansallinen viite (vapaaehtoinen):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Maksatushakemuksen tyyppi:

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan mukainen välimaksupyyntö

<radio button>

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 135 artiklan 2 kohdan mukainen välimaksua koskeva lopullinen maksupyyntö

<radio button>

Tämä maksatushakemus koskee asetuksen (EU) N:o 1303/2013 135 artiklan mukaisesti seuraavaa tilikautta:

Alkamispäivä (3):

<type='D' input='G'>

päättymispäivä:

<type='D' input='G'>

Menot jaettuna prioriteetin ja alueluokan mukaan sellaisina kuin ne ovat merkittyinä todentamisviranomaisen tileihin

(Myös rahoitusvälineisiin maksettavat rahoitusosuudet (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artikla) ja valtiontukien yhteydessä maksettavat ennakkomaksut (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohta))

Prioriteetti

Laskentaperuste (julkinen tai yhteensä)

Toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyys-aloite (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Yhteensä

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kaikki yhteensä

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Laskentaperuste (julkinen tai yhteensä) (6)

Toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kaikki yhteensä

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TODISTUS

Hyväksymällä tämän maksatushakemuksen todentamisviranomainen todistaa, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan a, d, e, f, g ja h kohdassa mainitut velvollisuudet on täytetty, ja pyytää jäljempänä mainittujen määrien maksamista.

Todentamisviranomaisen edustaja

<type='S' input='G'>

MAKSATUSHAKEMUS

RAHASTO

MÄÄRÄT

Vähemmän kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneemmät alueet

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite (7)

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

RAHASTO

MÄÄRÄ

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Maksu suoritetaan seuraavalle pankkitilille:

Nimetty elin

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Pankki

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC-koodi

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN-tilinumero

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Tilin haltija (jos se ei ole sama kuin nimetty elin)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Jos ohjelmaan liittyy useampi kuin yksi rahasto, kustakin rahastosta olisi lähetettävä erillinen maksatushakemus. Nuorisotyöllisyysaloitteen menot ilmoitetaan aina osana ESR:a koskevaa maksatushakemusta siitä riippumatta, miten kyseistä aloitetta toteutetaan (omana toimenpideohjelmana, erillisenä toimintalinjana tai osana toimintalinjaa). Kyseiset menot kattavat siis aina sekä nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan että sitä vastaavan ESR:n tuen.

(2)  Selitykset:

 

tyyppi: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boolen syöte, Cu = rahayksikkö

 

syöttötapa: M = manuaalinen, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

(3)  Tilivuoden ensimmäinen päivä, jonka tietojärjestelmä koodaa automaattisesti.

(4)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti

(5)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti

(6)  Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) osalta yhteisrahoitus koskee ainoastaan tukikelpoisia julkisia menoja. Tämän vuoksi EMKR:n kohdalla tähän malliin perustuva laskenta mukautetaan automaattisesti julkiseksi.

(7)  Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

Lisäys 1

Tietoja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artiklassa tarkoitetuista, ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksettavista rahoitusosuuksista, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin (ohjelman alusta kumuloituneet määrät) (1)

 

Ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksettavat rahoitusosuudet, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina maksetut määrät (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioriteetti (5)

Rahoitusvälineisiin maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä

Vastaavien julkisten menojen määrä

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina tosiasiallisesti maksettu ohjelman osuuksien kokonaismäärä tai vakuuksien kohdalla sidottu kokonaismäärä (2)

Vastaavien julkisten menojen määrä

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

 

Ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksettavat rahoitusosuudet, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitetut tukikelpoisina menoina maksetut määrät (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteetti

Rahoitusvälineisiin maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä

Vastaavien julkisten menojen määrä

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina rahoitusvälineestä tukikelpoisina menoina tosiasiallisesti maksettujen ohjelman osuuksien kokonaismäärä tai vakuuksien kohdalla sidottu kokonaismäärä (8)

Vastaavien julkisten menojen määrä

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Maaseuturahaston osalta sisältyy neljännesvuosittaiseen menoilmoitukseen.

(2)  Ohjelmaa suljettaessa tukikelpoisten menojen on oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

(3)  Huom. maaseuturahaston erityisluonteen vuoksi sarakkeessa B esitetty arvo on sama kuin sarakkeessa A ja sarakkeessa D esitetty arvo on sama kuin sarakkeessa C.

(4)  Huom. maaseuturahaston erityisluonteen vuoksi sarakkeessa B esitetty arvo on sama kuin sarakkeessa A ja sarakkeessa D esitetty arvo on sama kuin sarakkeessa C.

(5)  Maaseuturahastotoimenpiteen koodi.

(6)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(7)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(8)  Ohjelmaa suljettaessa tukikelpoisten menojen on oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

Lisäys 2

Tietoja valtiontukien yhteydessä maksetuista (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohta) ja maksatushakemuksiin sisältyvistä valtiontuen ennakkomaksuista (kumuloituvat ohjelman alusta)

Prioriteetti

Toimenpideohjelmasta ennakkomaksuina maksettu kokonaismäärä (1)

Määrä, joka on katettu tuensaajien kolmen vuoden kuluessa ennakon maksamisesta maksamilla menoilla

Määrä, jota ei ole katettu tuensaajien maksamilla menoilla ja jonka osalta kolmen vuoden ajanjakso ei ole vielä päättynyt

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Toimenpideohjelmasta ennakkomaksuina maksettu kokonaismäärä (4)

Määrä, joka on katettu tuensaajien kolmen vuoden kuluessa ennakon maksamisesta maksamilla menoilla

Määrä, jota ei ole katettu tuensaajien maksamilla menoilla ja jonka osalta kolmen vuoden ajanjakso ei ole vielä päättynyt

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Tämä määrä sisältyy toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärään maksatushakemuksessa mainitulla tavalla. Valtiontuki on luonteeltaan julkista menoa, joten tämä kokonaismäärä on sama kuin julkisten menojen määrä.

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(4)  Tämä määrä sisältyy toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärään maksatushakemuksessa mainitulla tavalla. Valtiontuki on luonteeltaan julkista menoa, joten tämä kokonaismäärä on sama kuin julkisten menojen määrä.


LIITE VII

Tilityksen malli

Tilikauden tilitys

<type='D' – type='D' input='S'>

EUROOPAN KOMISSIO

Asianomainen rahasto  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komission viite (CCI):

<type='S' input='S'>

Toimenpideohjelman nimi:

<type='S' input='G'>

Komission päätös:

<type='S' input='G'>

Komission päätöksen päivämäärä:

<type='D' input='G'>

Tilityksen versio:

<type='S' input='G'>

Tilityksen jättämispäivä:

<type='D' input='G'>

Kansallinen viite (vapaaehtoinen):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

TODISTUS

Todentamisviranomainen todistaa seuraavaa:

1)

tilitys on täydellinen, oikeellinen ja totuudenmukainen ja kirjatut menot ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset ja aiheutuneet toimenpideohjelmaan sovellettavien perusteiden mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset;

2)

rahastokohtaisissa asetuksissa, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 59 artiklan 5 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 126 artiklan d ja f kohdassa olevia säännöksiä noudatetaan;

3)

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 140 artiklassa olevia asiakirjan saatavuutta koskevia säännöksiä noudatetaan.

Todentamisviranomaisen edustaja

<type='S' input='G'>


(1)  Jos ohjelmaan liittyy useampi kuin yksi rahasto, kutakin rahastoa koskeva tilitys olisi lähetettävä erikseen. Nuorisotyöllisyysaloitteen osalta tilinpäätös sisältää sekä nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan että sitä vastaavan ESR:n tuen.

(2)  Selitykset:

 

tyyppi: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boolen syöte, Cu = rahayksikkö

 

syöttötapa: M = manuaalinen, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

Lisäys 1

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viedyt määrät — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan a alakohta

Prioriteetti

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on sisällytetty komissiolle esitettyihin maksatushakemuksiin

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden vastaavien julkisten menojen kokonaismäärä

Tuensaajille asetuksen (EU) N:o 1303/2013 132 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettujen vastaavien maksujen kokonaismäärä

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on sisällytetty komissiolle esitettyihin maksatushakemuksiin

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden vastaavien julkisten menojen kokonaismäärä

Tuensaajille asetuksen (EU) N:o 1303/2013 132 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettujen vastaavien maksujen kokonaismäärä

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti. Sarakkeen C maksuihin sisältyvät nuorisotyöllisyysaloitteen erityismääräraha ja sitä vastaava ESR:n tuki.

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti Sarakkeen C maksuihin sisältyvät nuorisotyöllisyysaloitteen erityismääräraha ja sitä vastaava ESR:n tuki.

Lisäys 2

Tilivuoden aikana peruutetut ja takaisin perityt määrät — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan b alakohta

Prioriteetti

PERUUTETUT MÄÄRÄT

TAKAISIN PERITYT MÄÄRÄT (1)

Maksatushakemuksiin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

Maksatushakemuksiin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tilivuoden aikana peruutettujen ja takaisin perittyjen määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

PERUUTETUT MÄÄRÄT

TAKAISIN PERITYT MÄÄRÄT (4)

 

Maksatuspyyntöihin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

Maksatuspyyntöihin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tilivuoden aikana peruutettujen ja takaisin perittyjen määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaisesti takaisin perittyjä määriä ei oteta huomioon (ks. lisäys 4).

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaisesti takaisin perittyjä määriä ei oteta huomioon (ks. lisäys 4).

Lisäys 3

Tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittävät määrät — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan b alakohta

Prioriteetti

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä (1)

Vastaavat julkiset menot

(A)

(B)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Yhteensä

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittävien määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä (4)

Vastaavat julkiset menot

(A)

(B)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tilivuoden lopun tilanteen mukaisesti takaisin perittävien määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Myös asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaisesti takaisin perittävät menot

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti.

(4)  Myös asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaisesti takaisin perittävät menot

Lisäys 4

Tilivuoden aikana asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan nojalla suoritetut takaisinperinnät — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan b alakohta

Prioriteetti

TAKAISIN PERITYT MÄÄRÄT

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

(A)

(B)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Yhteensä

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Tilivuoden aikana takaisin perittyjen määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

TAKAISIN PERITYT MÄÄRÄT

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Vastaavat julkiset menot

(A)

(B)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tilivuoden aikana takaisin perittyjen määrien jakautuminen sen tilivuoden mukaan, jona vastaavia menoja koskeva ilmoitus on tehty

30. kesäkuuta 2015 päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30. kesäkuuta … päättyvä tilivuosi (yhteensä)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

josta määrät, jotka on korjattu asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti.

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti.

Lisäys 5

Määrät, joita ei saada perityiksi takaisin, tilivuoden lopun tilanne — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan b alakohta

Prioriteetti

MÄÄRÄT, JOITA EI SAADA PERITYIKSI TAKAISIN

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä (1)

Vastaavat julkiset menot

Kommentit (pakollinen)

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

MÄÄRÄT, JOITA EI SAADA PERITYIKSI TAKAISIN

 

Tukikelpoisten menojen kokonaismäärä (4)

Vastaavat julkiset menot

Kommentit (pakollinen)

(A)

(B)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Myös asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaiset julkiset menot, joita ei saada perityiksi takaisin.

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti.

(4)  Myös asetuksen (EU) N:o 1303/2013 71 artiklan mukaiset julkiset menot, joita ei saada perityiksi takaisin

Lisäys 6

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 41 artiklan mukainen ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksettujen rahoitusosuuksien määrä (ohjelman alusta kumuloituneet määrät) — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan c alakohta

 

Ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksetut rahoitusosuudet, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina maksetut määrät (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteetti

Rahoitusvälineisiin maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä

Vastaavien julkisten menojen määrä

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina tosiasiallisesti maksettu ohjelman osuuksien kokonaismäärä tai, vakuuksien tapauksessa, sidottu kokonaismäärä (2)

Vastaavien julkisten menojen määrä

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

 

Ohjelmasta rahoitusvälineeseen maksettavat rahoitusosuudet, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina maksetut määrät (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteetti

Rahoitusvälineisiin maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä

Vastaavien julkisten menojen määrä

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuina tukikelpoisina menoina tosiasiallisesti maksettu ohjelman osuuksien kokonaismäärä tai, vakuuksien tapauksessa, sidottu kokonaismäärä (5)

Vastaavien julkisten menojen määrä

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ohjelmaa suljettaessa tukikelpoisten menojen on oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

(2)  Ohjelmaa suljettaessa tukikelpoisten menojen on oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(4)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(5)  Ohjelmaa suljettaessa tukikelpoisten menojen on oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisia.

Lisäys 7

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 131 artiklan 5 kohdan mukaisesti maksettujen valtiontukiennakoiden määrä (ohjelman alusta kumuloituneet määrät) — asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan c alakohta

Prioriteetti

Toimenpideohjelmasta ennakkomaksuina maksettu kokonaismäärä (1)

Määrä, joka on katettu tuensaajien kolmen vuoden kuluessa ennakon maksamisesta maksamilla menoilla

Määrä, jota ei ole katettu tuensaajien maksamilla menoilla ja jonka osalta kolmen vuoden ajanjakso ei ole vielä päättynyt

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 4

Nuorisotyöllisyysaloite (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Toimenpideohjelmasta ennakkomaksuina maksettu kokonaismäärä (4)

Määrä, joka on katettu tuensaajien kolmen vuoden kuluessa ennakon maksamisesta maksamilla menoilla

Määrä, jota ei ole katettu tuensaajien maksamilla menoilla ja jonka osalta kolmen vuoden ajanjakso ei ole vielä päättynyt

(A)

(B)

(C)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioriteetti 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Tämä määrä sisältyy toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärään maksatushakemuksessa mainitulla tavalla. Valtiontuki on luonteeltaan julkista menoa, joten tämä kokonaismäärä on sama kuin julkisten menojen määrä.

(2)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(3)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti. Kattaa nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahan ja sitä vastaavan ESR:n tuen.

(4)  Tämä määrä sisältyy toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärään maksatushakemuksessa mainitulla tavalla. Valtiontuki on luonteeltaan julkista menoa, joten tämä kokonaismäärä on sama kuin julkisten menojen määrä.

Lisäys 8

Menojen täsmäytys — Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan d alakohta

Prioriteetti

Komissiolle toimitettuihin maksatushakemuksiin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä  (1)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetut menot  (2)

Erotus  (3)

Kommentit (pakollinen, jos määrissä on erotus)

Toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on sisällytetty komissiolle esitettyihin maksatushakemuksiin

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden vastaavien julkisten menojen kokonaismäärä

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioriteetti 1

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteetti 2

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteetti 3

Nuorisotyöllisyysaloite (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Vähemmän kehittyneet alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Siirtymäalueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Kehittyneemmät alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Syrjäisimmät alueet ja pohjoisen harvaan asutut alueet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Nuorisotyöllisyysaloite

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

josta määrät, jotka on korjattu juoksevissa tileissä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Mallia mukautetaan automaattisesti CCI-koodin perusteella. Esimerkiksi sellaisten ohjelmien osalta, joihin ei sisälly alueluokkia (tapauksen mukaan koheesiorahasto, Euroopan alueellinen yhteistyö, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Euroopan naapuruusvälineen ja liittymistä valmistelevan tukivälineen osuus Euroopan alueelliseen yhteistyöhön tai nuorisotyöllisyysaloitteen toimintaohjelma ilman teknistä apua), taulukko on seuraavanlainen:

Prioriteetti

Komissiolle toimitettuihin maksatushakemuksiin sisältyvien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä  (6)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetut menot  (7)

Erotus  (8)

Kommentit (pakollinen, jos määrissä on erotus)

Toimien toteuttamisesta tuensaajille aiheutuneiden ja maksettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden julkisten menojen kokonaismäärä

Todentamisviranomaisen kirjanpitojärjestelmään viety tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on sisällytetty komissiolle esitettyihin maksatushakemuksiin

Toimien toteuttamisesta aiheutuneiden vastaavien julkisten menojen kokonaismäärä

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioriteetti 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioriteetti 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

josta määrät, jotka on korjattu juoksevissa tileissä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 127 artiklan 1 kohdan mukaisten toimia koskevien tarkastusten perusteella

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Täytetään automaattisesti asetuksen (EU) N:o 1303/2013 135 artiklan 2 kohdan mukaisten välimaksua koskevien lopullisten maksupyyntöjen perusteella.

(2)  Täytetään automaattisesti lisäyksen I perusteella.

(3)  Lasketaan automaattisesti.

(4)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön osana prioriteettia asetuksen (EU) N:o 1304/2013 18 artiklan mukaisesti.

(5)  Nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön erityisenä prioriteettina asetuksen (EU) N:o 1303/2013 18 artiklan mukaisesti.

(6)  Täytetään automaattisesti asetuksen (EU) N:o 1303/2013 135 artiklan 2 kohdan mukaisten välimaksua koskevien lopullisten maksupyyntöjen perusteella.

(7)  Täytetään automaattisesti lisäyksen I perusteella.

(8)  Lasketaan automaattisesti