ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 263

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
3. syyskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 936/2014, annettu 22 päivänä elokuuta 2014, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla II ja IV

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 937/2014, annettu 22 päivänä elokuuta 2014, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIf ja VIIg

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 938/2014, annettu 2 päivänä syyskuuta 2014, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa neuvoston asetuksella (EU) N:o 502/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 939/2014, annettu 2 päivänä syyskuuta 2014, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 ja 14 artiklassa tarkoitettujen todistusten laatimisesta

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 940/2014, annettu 2 päivänä syyskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/640/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimukseen liitetyssä, kulttuuriyhteistyöstä tehdyssä pöytäkirjassa perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta kulttuuriyhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymiseen

23

 

 

2014/641/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä syyskuuta 2014, unionissa ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa käytettäviä radiotaajuuksia koskevista yhdenmukaistetuista teknisistä ehdoista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 6011)  ( 1 )

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 936/2014,

annettu 22 päivänä elokuuta 2014,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla II ja IV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

22/TQ43

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Kanta

BLI/24-

Lajit

Tylppäpyrstömolva (Molva dypterygia)

Alue

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla II ja IV

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

4.8.2014


3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 937/2014,

annettu 22 päivänä elokuuta 2014,

Irlannin lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIf ja VIIg

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

23/TQ43

Jäsenvaltio

Irlanti

Kanta

SOL/7FG.

Lajit

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIf ja VIIg

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

6.8.2014


3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 938/2014,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2014,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa neuvoston asetuksella (EU) N:o 502/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuonnille riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit.

(2)

Pyynnön esitti 23 päivänä heinäkuuta 2014 European Bicycle Manufacturers Association (EBMA, Euroopan polkupyörienvalmistajien järjestö) 15 unionin polkupyörien valmistajan puolesta.

B.   TUOTE

(3)

Tuotteet, joiden osalta toimenpiteitä mahdollisesti kierretään, ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat, CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 kuuluvat moottorittomat polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät, ei kuitenkaan yksipyöräiset), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä johdanto-osan kappaleessa määritelty mutta Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä lähetetty tuote — riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit — joka luokitellaan tällä hetkellä samoihin CN-koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston asetuksella (EU) N:o 502/2013 (2) käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet.

D.   PERUSTEET

(6)

Pyynnössä esitetään riittävä alustava näyttö siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä kierretään kuljettamalla polkupyörät Kambodžan, Pakistanin tai Filippiinien kautta sekä tekemällä kokoonpanotoimia Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä.

(7)

Esitetty alustava näyttö on seuraava.

(8)

Pyynnössä osoitetaan, että Kiinan kansantasavallasta, Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä unioniin tapahtuvan viennin osalta kaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun toimenpiteet otettiin käyttöön ja kun ne neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 501/2013 (3) laajennettiin koskemaan Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai Tunisiasta lähetettyä tuontia, riippumatta siitä, onko sen ilmoitettu olevan peräisin näistä maista, eikä tälle muutokselle ole ollut riittävästi perusteita tai muuta taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen.

(9)

Tämä muutos näyttää johtuvan siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä kuljetetaan unioniin Kambodžan, Pakistanin tai Filippiinien kautta ja että niitä kootaan Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä.

(10)

Pyynnössä esitetään myös riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset kumoutuvat sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi on riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(11)

Pyynnössä esitetään niin ikään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

(12)

Jos tutkimuksessa havaitaan, että Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä harjoitetaan kauttakuljetuksen ja kokoonpanotoiminnan ohella muutakin perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit, perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(14)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan, Kambodžan, Pakistanin ja Filippiinien viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(16)

Kiinan kansantasavallan, Kambodžan, Pakistanin ja Filippiinien viranomaisille ilmoitetaan asianmukaisesti tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(17)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(19)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä toimiville moottorittomien polkupyörien (myös kolmipyöräisten tavarankuljetuspolkupyörien, ei kuitenkaan yksipyöräisten) tuottajille, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (4) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (5), ja jos niiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(20)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti olisi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan, että toimenpiteitä on kierretty, voidaan Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä tulevasta tuonnista kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(21)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(22)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(23)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(24)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(25)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(26)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(27)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(28)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisen osapuolen puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(29)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(30)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö asetuksella (EU) N:o 502/2013 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuotaessa unioniin Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä lähetettyjä, tällä hetkellä CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712003020 ja 8712007092) kuuluvia moottorittomia polkupyöriä (myös kolmipyöräisiä tavarankuljetuspolkupyöriä, ei kuitenkaan yksipyöräisiä), riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Kambodža, Pakistan tai Filippiinit.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1)

Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2)

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3)

Kambodžassa, Pakistanissa tai Filippiineillä toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4)

Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva, virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 502/2013, annettu 29 päivänä toukokuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen tapahtuvasta lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 990/2011 muuttamisesta (EUVL L 153, 5.6.2013, s. 17).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013, annettu 29 päivänä toukokuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, Malesia, Sri Lanka tai Tunisia (EUVL L 153, 5.6.2013, s. 1).

(4)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa liikeyrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita, c) toinen on toisen palveluksessa, d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista, e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti, f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti, g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti, tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(5)  Vaikka tuottajat olisivat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joille on asetettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä (alkuperäiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet), vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 939/2014,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2014,

yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 ja 14 artiklassa tarkoitettujen todistusten laatimisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 606/2013 soveltamiseksi moitteettomasti olisi laadittava kaksi lomaketta.

(2)

Asetus (EU) N:o 606/2013 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, minkä vuoksi myös tämä asetus sitoo niitä.

(3)

Asetus (EU) N:o 606/2013 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EU) N:o 606/2013 perustetun, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lomake, jota on käytettävä asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntämiseen, on liitteessä I oleva lomake I.

2.   Lomake, jota on käytettävä asetuksen (EU) N:o 606/2013 14 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntämiseen, on liitteessä II oleva lomake II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 4.


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image


3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 940/2014,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0707 00 05

TR

109,3

ZZ

109,3

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

197,4

CL

177,2

TR

73,3

UY

177,3

ZA

183,9

ZZ

161,8

0806 10 10

BR

167,6

EG

207,2

TR

119,4

ZZ

164,7

0808 10 80

BR

63,0

CL

106,4

NZ

139,9

ZA

129,6

ZZ

109,7

0808 30 90

CL

96,0

CN

92,5

TR

125,4

XS

48,0

ZA

113,4

ZZ

95,1

0809 30

MK

73,4

TR

128,2

ZZ

100,8

0809 40 05

BA

34,7

MK

36,8

ZZ

35,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä syyskuuta 2013,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimukseen liitetyssä, kulttuuriyhteistyöstä tehdyssä pöytäkirjassa perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta kulttuuriyhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymiseen

(2014/640/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä huhtikuuta 2007 komission neuvottelemaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Korean tasavallan kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen.

(2)

Neuvottelut saatettiin päätökseen, ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 6 päivänä lokakuuta 2010. Sopimus käsittää kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, jossa pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti asetetaan puitteet, joissa osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihtoa muun muassa audiovisuaalialalla.

(3)

Sopimusta on sen 15.10 artiklan 5 kohdan nojalla sovellettu neuvoston päätöksellä 2011/265/EU (2), jäljempänä ’päätös’, osittain väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2011 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhempänä ajankohtana.

(4)

Päätöksen 3 artiklan mukaisesti väliaikainen soveltaminen ei koske pöytäkirjan 4 artiklan 3 kohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 1 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 4 kohtaa, 6 artiklan 5 kohtaa, 8 artiklaa, 9 artiklaa eikä 10 artiklaa.

(5)

Päätöksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio antaa Korealle kirjallisen ilmoituksen Euroopan unionin aikomuksesta olla jatkamatta audiovisuaalisiin yhteistuotantoihin oikeuttavaa aikaa pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti pöytäkirjan 5 artiklan 8 kohdassa määrätyn menettelyn jälkeen, jollei neuvosto komission ehdotuksesta neljä kuukautta ennen tällaisen oikeuttamisajan päättymistä hyväksy tämän oikeuden jatkamista. Jos neuvosto hyväksyy oikeuden jatkamisen, tätä velvoitetta antaa ilmoitus sovelletaan uudelleen uuden oikeuttamisajan päättyessä. Neuvosto tekee oikeuden soveltamisajan jatkamista koskevan päätöksensä yksimielisesti.

(6)

Pöytäkirjan 3 artiklassa määrätään kulttuuriyhteistyökomitean perustamisesta; sen tehtäviin kuuluu muun muassa pöytäkirjan täytäntöönpanon valvominen.

(7)

Päätöksen 6 artiklan mukaisesti kulttuuriyhteistyökomiteassa oleviin unionin edustajiin kuuluu komission ja jäsenvaltioiden hallinnossa toimivia johtavia virkamiehiä, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta kulttuurikysymyksistä ja -käytännöistä ja jotka esittävät unionin kannan perussopimuksen mukaisesti.

(8)

Komitean päätöksillä ei saisi myöntää oikeuksia tai asettaa velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

(9)

Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioiden alalla toimivaltaiset neuvoston valmisteluelimet olisi otettava varhaisessa vaiheessa mukaan muodostamaan unionin puolesta kulttuuriyhteistyökomiteassa esitettävää kantaa.

(10)

Tämä päätös ei saisi vaikuttaa unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin.

(11)

Unionin olisi määriteltävä kulttuuriyhteistyökomiteassa esitettävä kantansa kulttuuriyhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimukseen liitetyssä, kulttuuriyhteistyöstä tehdyssä pöytäkirjassa perustetussa kulttuuriyhteistyökomiteassa esitettävä Euroopan unionin kanta kulttuuriyhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn kulttuuriyhteistyökomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EUVL L 127, 14.5.2011, s. 6.

(2)  Neuvoston päätös 2011/265/EU, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1).


LUONNOS:

EU–KOREA-KULTTUURIYHTEISTYÖKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …,

annettu …,

kulttuuriyhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymisestä

KULTTUURIYHTEISTYÖKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2010 allekirjoitettuun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen, jäljempänä ’sopimus’, liitetyn, kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan, ja erityisesti sen 3 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, 3 artiklassa määrätään kulttuuriyhteistyökomitean, jäljempänä ’komitea’, perustamisesta.

(2)

Komitean olisi suoritettava pöytäkirjan osalta kaikki kauppakomitean tehtävät pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

(3)

Komitean olisi vahvistettava oma työjärjestyksensä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan liitteenä oleva komitean työjärjestys.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan …

Tehty […] […]

Kulttuuriyhteistyökomitean puolesta

Ensimmäinen varaministeri

Korean tasavallan kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö

[Korealainen osapuoli täydentää]

Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston pääjohtaja

Euroopan komissio


LIITE

KULTTUURIYHTEISTYÖKOMITEAN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Kokoonpano ja puheenjohtaja

1.   Kulttuuriyhteistyökomitea, jäljempänä ’komitea’, josta on määrätty Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen, jäljempänä ’sopimus’, liitetyn, kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, 3 artiklan 1 kohdassa, suorittaa pöytäkirjan osalta kaikki kauppakomitean tehtävät pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja valvoo pöytäkirjan täytäntöönpanoa.

2.   Komitea muodostuu komission ja jäsenvaltioiden edustajista, joita Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja voi edustaa niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa, sekä Korean edustajista. Pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa määrätyin tavoin nämä edustajat ovat kunkin osapuolen hallinnossa toimivia korkean tason virkamiehiä, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta kulttuurikysymyksistä ja -käytännöistä.

3.   Komitean puheenjohtajina toimivat Korean kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriöön kuuluvan sisältöpolitiikkaa käsittelevän toimiston pääjohtaja ja Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastoon kuuluvan kulttuuria ja mediaa käsittelevän linjan johtaja. Kumpikin puheenjohtaja voi järjestää nimeämänsä henkilön edustajakseen.

2 artikla

Edustajat

1.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen sitä edustavia komitean jäseniä koskevan luettelon. Komitean sihteeristö hallinnoi luetteloa.

2.   Jos jäsen haluaa käyttää varaedustajaa, hänen on ilmoitettava edustajansa nimi komitean puheenjohtajille ennen sitä kokousta, jossa tämä toimii hänen edustajanaan. Komitean jäsenen varaedustajalla on kaikki kyseisen jäsenen oikeudet.

3 artikla

Kokoukset

1.   Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan toisen osapuolen pyynnöstä. Kokoukset pidetään vuorotellen Brysselissä tai Soulissa, jolleivät osapuolet toisin sovi. Osapuolten niin sopiessa komitean kokoukset voidaan järjestää video- tai puhelinneuvotteluina.

2.   Komitean kokoukset kutsuu koolle komitean sihteeristö osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana ja yhteisesti sopimassa paikassa. Komitean sihteeristö toimittaa komitean jäsenille kokouskutsun viimeistään kolme kuukautta ennen kokouksen alkua, jolleivät osapuolet toisin sovi.

4 artikla

Tehtävien siirtäminen

Komitean jäsenillä voi olla apunaan virkamiehiä. Ennen kutakin kokousta komitean puheenjohtajille on ilmoitettava kokoukseen osallistuvien valtuuskuntien suunniteltu kokoonpano.

5 artikla

Tarkkailijat ja asiantuntijat

Komitean puheenjohtajat voivat tapauskohtaisesti kutsua kokouksiin tarkkailijoita ja asiantuntijoita.

6 artikla

Sihteeristö

Pöytäkirjan 3.4 artiklassa tarkoitetut osapuolten kansallisetyhteyspisteet toimivat yhdessä komitean sihteeristönä.

7 artikla

Asiakirjat

Jos asioiden käsittely komiteassa perustuu niitä tukeviin asiakirjoihin, komitean sihteeristö numeroi ja jakaa tällaiset asiakirjat komitean asiakirjoina.

8 artikla

Kirjeenvaihto

1.   Komitean puheenjohtajille osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan komitean sihteeristölle, joka jakaa ne komitean jäsenille.

2.   Komitean sihteeristö toimittaa komitean puheenjohtajilta lähtevän kirjeenvaihdon toimittaa vastaanottajille, ja kirjeenvaihto numeroidaan ja jaetaan tarpeen mukaan muille komitean jäsenille.

9 artikla

Kokouksen asialista

1.   Komitean sihteeristö laatii kutakin kokousta varten alustavan asialistan. Se ja muut tarvittavat asiakirjat toimitetaan komitean jäsenille sekä komitean puheenjohtajille viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

2.   Komitea hyväksyy asialistan kunkin kokouksen alussa. Osapuolten niin sopiessa asialistalle voidaan ottaa asioita, joita ei ole merkitty alustavaan asialistaan.

3.   Puheenjohtajat voivat niin sopiessaan lyhentää 1 kohdassa mainittua määräaikaa jonkin erityistapauksen niin edellyttäessä.

10 artikla

Pöytäkirjat

1.   Komitean sihteeristö laatii kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen yleensä 21 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

2.   Pöytäkirjaan merkitään pääsääntöisesti tiivistelmä kustakin asialistan kohdasta ja yksilöidään tarvittaessa

a)

komitealle toimitetut asiakirjat,

b)

lausunnot, jotka jokin komitean jäsen on pyytänyt kirjattaviksi; sekä

c)

eri asiakohdista hyväksytyt päätökset ja annetut suositukset, sovitut kannat ja tehdyt päätelmät.

3.   Pöytäkirjassa on myös oltava luettelo kaikista kokouksen osallistujista.

4.   Molemmat osapuolet hyväksyvät pöytäkirjat kirjallisesti 28 päivän kuluessa pöytäkirjaehdotuksen vastaanottopäivästä muuhun osapuolten sopimaan päivään mennessä. Pöytäkirjan tultua hyväksytyksi komitean sihteeristö allekirjoittaa sen kahtena kappaleena, ja kumpikin osapuoli saa yhden alkuperäiskappaleen tästä virallisesta asiakirjasta. Allekirjoitetuista pöytäkirjoista toimitetaan jäljennökset komitean jäsenille.

11 artikla

Päätökset ja suositukset

1.   Komitealla voi pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamiseksi olla valtuudet tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia kaikista pöytäkirjassa määrättyjä tapauksia koskevista kysymyksistä.

2.   Komitea hyväksyy päätöksensä ja suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella. Nämä asiakirjat otsikoidaan joko ”päätöksinä” tai ”suosituksina”.

3.   Kokousten välisenä aikana komitea voi molempien osapuolten niin sopiessa hyväksyä päätöksiä ja antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen. Kirjallisella menettelyllä tarkoitetaan komitean puheenjohtajien välistä noottien vaihtoa. Komitean sihteeristö toimittaa kirjallisen menettelyn kohteena olevat päätökset tai suositukset komitean jäsenille vähintään kaksi kuukautta ennen niiden hyväksymistä tai antamista. Komitean sihteeristö toteaa, että kirjallinen menettely on saatu päätökseen, ja ilmoittaa siitä komitean jäsenille.

4.   Komitean sihteeristö antaa kaikille päätöksille ja suosituksille järjestysnumeron, hyväksymis- tai antamispäivän ja niiden kohteen kuvauksen ja jakaa ne komitean jäsenille. Kussakin päätöksessä ilmoitetaan sen voimaantulopäivä.

5.   Komitean tekemät päätökset ja antamat suositukset todistetaan oikeiksi komitean puheenjohtajien allekirjoittamalla kahdella alkuperäiskappaleella.

12 artikla

Julkisuus ja luottamuksellisuus

1.   Komitean kokoukset eivät ole avoimia, jollei toisin päätetä.

2.   Kun osapuoli toimittaa lainsäädännössään luottamuksellisiksi luokiteltuja tietoja komitealle, toisen osapuolen on käsiteltävä kyseisiä tietoja luottamuksellisina.

3.   Kumpikin osapuoli voi päättää komitean päätösten ja suositusten julkaisemisesta omassa virallisessa lehdessään.

13 artikla

Menot

1.   Osapuolet vastaavat niille komitean kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluista sekä postitus- ja televiestintäkuluista.

2.   Kokouksen järjestävä osapuoli vastaa kokouksen järjestelyihin liittyvistä kuluista sekä asiakirjojen kopiointikuluista.


3.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 1 päivänä syyskuuta 2014,

unionissa ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa käytettäviä radiotaajuuksia koskevista yhdenmukaistetuista teknisistä ehdoista

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 6011)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/641/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (1) (radiotaajuuspäätös) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ohjelma- ja tapahtumatuotannon (PMSE) laitteistot kattavat laajan valikoiman videokuvan ja äänen siirtosovelluksia, joista on tulossa entistä tärkeämpiä unionin media- ja viihdeteollisuuden kehityksen kannalta. Näitä sovelluksia käytetään lähetystoiminnassa, kulttuuritapahtumissa, musiikki- ja teatteriesityksissä sekä sosiaalisissa ja urheilutapahtumissa. Ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistoja käytetään ammatillisissa ja muissa kuin ammatillisissa tarkoituksissa paikallisista tapahtumista aina unionin laajuisiin tapahtumiin saakka. Langattomat mikrofonit ovat yleisin ja laajimmin levinnyt ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen tyyppi; niihin liittyviä järjestelmiä ovat kannettavat korvamonitori- ja komentojärjestelmät ja audiolinkit.

(2)

Komissio tunnusti 26 päivänä syyskuuta 2012 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassaan tiedonannossa (2) kulttuurialan ja luovien toimialojen olevan yksi Euroopan dynaamisimpia talouden aloja ja Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden keskeinen edistäjä. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 243/2012/EU (3) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdassa korostetaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon merkitystä ja edellytetään, että jäsenvaltiot pyrkivät yhteistyössä komission kanssa varmistamaan tarvittavat taajuusalueet tällaisille laitteistoille sisämarkkinoiden yhdentymiskehityksen ja kulttuurin saatavuuden parantamista koskevien unionin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi mainitun päätöksen 6 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on selvitettävä keinoja ja tarvittaessa toteutettava teknisiä ja sääntelyllisiä toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että 800 MHz:n taajuusalueen vapauttaminen ei aiheuta haittaa ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistojen käyttäjille.

(3)

Ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistoissa käytettäviä taajuuksia koskeva sääntelykehys ei ole nykyisin täysin yhdenmukainen EU:n jäsenvaltioissa. Tämä johtuu historiallisista eroista kansallisissa taajuussuunnitelmissa ja vaihtelevien kansallisten vaatimusten ja paikallisten tarpeiden hallinnoinnissa. Vaikka monet jäsenvaltiot soveltavat Euroopan radioviestintäkomitean (ERC) suositusta 70–03 ja sen liitettä 10 (4) sekä ERC:n suositusta 25–10 ja sen liitettä 2 (5), joissa annetaan ohjeita ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteiden taajuuskaistoista ja teknisistä parametreista, nämä suositukset eivät kuitenkaan oikeudellisesti takaa ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistoissa käytettävien taajuuksien yhdenmukaistamista unionissa.

(4)

Ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistoissa käytettävien taajuuksien yhdenmukaistamisen pitäisi edistää sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista, koska se parantaa taajuuksien käytön laatua ja tehokkuutta, antaa pitkän aikavälin näkyvyyttä ja oikeusvarmuutta asianomaisten taajuuskaistojen käyttömahdollisuuksille unionissa, stimuloi tutkimus- ja kehitystyötä, kuten ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistojen digitalisointia ja muita taajuuksien tehokkaaseen käyttöön liittyviä näkökohtia, kannustaa valmistajia investoimaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon teknologiaan, alentaa hintoja, mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen, edistää laitteiden rajat ylittävää siirrettävyyttä ja yhteentoimivuutta ja auttaa välttämään käyttämättömien taajuuksien jäämisen käyttämättömiksi.

(5)

Vaikka ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen taajuustarpeet vaihtelevat huomattavasti välillä 8 MHz ja 144 MHz (6) paikallisista ja ajallisista erityistarpeista riippuen, ammattikäyttäjät ovat ilmaisseet, että heidän ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiosovellusten päivittäinen taajuustarpeensa koskee UHF-alueen 96 MHz taajuutta.

(6)

Tarvitaan riittävä määrä yhdenmukaistettuja taajuuksia, jotta ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen taajuustarpeet voidaan täyttää. Vähimmäisvaatimuksena olisi oltava, että määritellään vähimmäismäärä taajuuksia, joita sovelletaan koko unionissa. Tämä toisi mittakaavaetuja ja varmistaisi sisämarkkinoiden toiminnan. Komission päätöksellä 2006/771/EY (7) nykyisin yhdenmukaistetut taajuudet, eli 2 MHz (863–865 MHz) lyhyen kantaman laitteille, joihin lukeutuvat ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomat audiosovellukset, eivät riitä täyttämään käyttäjien tarpeita, sillä mainittu päätös kattaa ainoastaan pienen osan ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen käytöstä, ja lisäksi suurin osa vaadituista taajuuksista on löydettävä päätöksen kattamien kaistojen ulkopuolelta.

(7)

Ohjelma- ja tapahtumatuotannon audiolaitteistoille on määritelty erilaisia viritysalueita ERC:n suosituksissa 70–03 (liite 10) ja 25–10 (liite 2), ja ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen toimiala, mukaan lukien valmistajat ja käyttäjät, ovat myös ilmaisseet pitävänsä parhaana viritysaluetta 470–790 MHz. Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) totesi 800 MHz:n taajuusalueen yhdenmukaistamista koskevassa raportissaan 32 (8) taajuusalueella 470–790 MHz olevien limitettyjen kanavien tai valkoisten kohtien merkityksen ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistojen käyttäjille ja vaati, että kyseiset taajuudet säilytetään pääasiassa sellaisten ohjelma- ja tapahtumatuotannon sovellusten käytössä, jotka vaativat tietyn tasoista suojausta. Jäsenvaltiot toimittavat CEPT:lle tietoja taajuuksien käytöstä ja ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen käyttäjiin niiden alueella sovellettavista teknisistä ja sääntelyedellytyksistä sekä luettelon kansallisen hallinnon yhteyspisteistä, joista ohjelma- ja tapahtumatuotannon sidosryhmät voivat saada tietoja ohjelma- ja tapahtumatuotannon sovelluksissa käytettävien taajuuksien käyttöehdoista.

(8)

CEPT:n raportissa 32 tuodaan esiin, että ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa käytettävien taajuuksien saatavuuteen kohdistuu entistä suurempia rajoituksia, ja käsitellään tarvetta tehdä tarvittavia mukautuksia. Komission päätöksessä 2010/267/EU (9), joka koskee taajuusalueen 790–862 MHz käytön teknisten ehtojen yhdenmukaistamista sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaa varten muulla kuin yksinoikeuteen perustuvalla tavalla, vähennetään tämän taajuusalueen saatavuutta ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa. On löydettävä vaihtoehtoinen pitkän aikavälin ratkaisu, jolla varmistetaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon tulevaisuus, joko määrittelemällä uusia taajuuksia tai ottamalla käyttöön taajuuksien yhteiskäyttö.

(9)

Siksi komissio antoi 15 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille (CEPT) valtuutuksen (10), joka koskee langattomissa radiomikrofoneissa ja langattomissa videokameroissa käytettävien taajuuksien yhdenmukaistamisvaihtoehtojen teknisiä edellytyksiä.

(10)

Tämän valtuutuksen pohjalta CEPT hyväksyi 8 päivänä maaliskuuta 2013 raporttinsa 50 (11). Raportissa todetaan, että 821–832 MHz:n ja 1 785–1 805 MHz:n taajuusalueet, jotka ovat keskiaukkoja sähköisissä viestintäjärjestelmissä käytetyillä taajuuskaistoilla, soveltuisivat tietyin ehdoin yhdenmukaistettuun käyttöön ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa. Langattomia videokameroita, joiden taajuusvaatimukset ovat erilaiset ja jotka käyttävät eri taajuuskaistoja, olisi käsiteltävä erikseen. CEPT:n raportin 50 lisäyksessä (12) määritellään edelleen edellytykset näiden keskiaukkojen käytölle ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiosovelluksissa sekä menettelyt, joilla arvioidaan ja rajoitetaan häiriöiden riskiä langattomien mikrofoni- ja korvamonitorilinkkien osalta.

(11)

CEPT:n raportissa 50 tuodaan myös esiin tarve suojata 800 MHz:n ja 1 800 MHz:n taajuuskaistoilla solukkoverkkoon perustuvia matkaviestinjärjestelmiä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen aiheuttamilta haitallisilta häiriöiltä sen varmistamiseksi, että solukkoverkkoon perustuvat matkaviestinjärjestelmät voivat toimia alle 821 MHz:n ja yli 832 MHz:n kaistoilla sekä alle 1 785 MHz:n ja yli 1 805 MHz:n kaistoilla. Tämä vaatisi esimerkiksi 2 MHz:n suojakaistaa välillä 821–823 MHz ja rajoituksia 0,2 MHz:n kaistalla välittömästi 1 785 MHz:n yläpuolella ja 1 805 MHz:n alapuolella.

(12)

Ohjelma- ja tapahtumatuotannon laitteistoihin, varsinkin kun niitä käytetään sisätiloissa, voi kohdistua sellaisten soluverkkojen ja käyttäjälaitteiden kuten älypuhelimien aiheuttamia häiriöitä, jotka käyttävät viereisiä taajuuskaistoja lähellä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen 800 MHz:n ja 1 800 MHz:n keskiaukoissa käyttämiä taajuuksia. Ottaen huomioon radiotaajuuspoliittisen ohjelman tavoitteet ja periaatteet, joiden mukaan on pyrittävä löytämään keinoja välttää haitallisia häiriöitä ja parantaa taajuuksien käytön tehokkuutta, tällaiset haitalliset häiriöt voitaisiin välttää tietyillä häiriöiden lieventämisratkaisuilla, kuten CEPT:n raportin 50 lisäyksen liitteessä 2 määritellyllä langattomien mikrofoni- ja korvamonitorilinkkien häiriötöntä käyttöä koskevalla menettelyllä, tai soveltamalla muita lieventämisratkaisuja. Jäsenvaltioiden olisi, silloin kuin se on tarkoituksenmukaista, edistettävä tällaisten häiriöiden lieventämisratkaisujen ja sopimusten soveltamista, muun muassa tarjoamalla apua tai ohjeistusta asianomaisille osapuolille.

(13)

Sosiaalisten ja kulttuuritapahtumien vaatimukset ylittävät usein 29 MHz:n määrän, joka on käytettävissä 800 MHz:n ja 1 800 MHz:n taajuuskaistojen keskiaukoissa. Koska ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen käytön taajuusvaatimukset vaihtelevat huomattavasti, on tarpeellista varmistaa, että unionin tasolla on saatavilla noin 60 MHz:n kestävän taajuusspektrin perustaso, jotta voidaan täyttää ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen käyttäjien toistuvat tavanomaiset tarpeet, vaikka tämä ei kattaisikaan kaikkia mahdollisesti esiintyviä vaatimuksia.

(14)

Siksi jäsenvaltioiden olisi asetettava saataville enintään 30 MHz:n lisämäärä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiosovellusten mahdollisten tarpeiden täyttämiseksi sosiaalisissa ja kulttuuritapahtumissa. Tällaiset taajuudet olisi valittava viritysalueilta, joista jäsenvaltiot päättävät, mieluiten 470–790 MHz:n taajuusalueelta, käyttäen valkoisia kohtia. Annettavien tai valtuutettavien taajuuksien tarkan määrän pitäisi riippua ilmaistuista nimenomaisista tarpeista, eikä se aina vaadi koko 30 MHz:n käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi päätettävä kansallisella tasolla, mitä valtuutustyyppiä ja pyyntömenettelyjä niiden olisi sovellettava näihin lisätaajuuksiin.

(15)

Lisäksi 59 MHz:n ylittäviä taajuustarpeita, joita saattaa esiintyä määrätyillä maantieteellisillä alueilla, kuten sisällöntuotantoalueilla tai teatterialueilla, tai suurissa ja poikkeuksellisissa tapahtumissa, on parasta käsitellä tapauskohtaisesti kansallisella tasolla ottaen huomioon erityiset maantieteelliset ja ajalliset rajoitukset. Siksi jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen sallia 59 MHz:n perustason ylittävien taajuuksien käyttö.

(16)

Eri taajuuslohkojen käyttäminen erilaisille analogisille ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomille audiosovelluksille kuten langattomille mikrofoneille, korvamonitoreille ja komentojärjestelmille lisää taajuuksien käyttömahdollisuuksia, kun vältetään keskinäismodulaation aiheuttamat häiriöt.

(17)

CEPT:n komission 15 päivänä joulukuuta 2011 antaman valtuutuksen nojalla tekemän työn tulokset (13) olisi otettava käyttöön unionissa ja jäsenvaltioiden olisi pantava ne viipymättä täytäntöön, kun otetaan huomioon tarve osoittaa ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomille audiolaitteistoille soveltuvia taajuuksia pitkällä aikavälillä, jotta taajuuksien kasvavaan kysyntään voidaan vastata.

(18)

Tätä päätöstä on tarpeellista arvioida säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon uudet kehitysaskeleet ja erityisesti arvioida ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen taajuusvaatimuksia ja yhdenmukaistettujen kaistojen tosiasiallista käyttöä.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tekniset ehdot, jotka koskevat radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä ohjelma- ja tapahtumatuotannossa (PMSE) käytettävissä langattomissa audiolaitteistoissa.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomilla audiolaitteistoilla’ analogisten tai digitaalisten audiosignaalien siirtämiseen rajallisen lähetin- ja vastaanotinmäärän välillä käytettäviä radiolaitteistoja, kuten radiomikrofoneja, korvamonitorijärjestelmiä ja audiolinkkejä, joita käytetään pääasiassa radio- ja televisio-ohjelmien tuotannossa tai yksityisissä tai julkisissa sosiaalisissa tai kulttuuritapahtumissa;

2)

ilmaisulla ’häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti’ sitä, ettei ole sallittua aiheuttaa häiriöitä radioviestintäpalveluille eikä vaatia suojausta radioviestintäpalveluista peräisin olevilta haitallisilta häiriöiltä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta varattava ja asetettava saataville häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti taajuuskaistat 823–832 MHz ja 1 785–1 805 MHz ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomille audiolaitteistoille tämän päätöksen liitteessä esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta varattava ja asetettava saataville 1 kohdassa tarkoitettujen taajuuksien lisäksi radiotaajuudet siten, että ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa voidaan käyttää vähintään 30 MHz:n lisämäärää käyttäjien tarpeiden mukaan. Tällaisessa taajuuksien käytössä ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomissa audiolaitteistoissa on noudatettava häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatetta suhteessa käyttäjiin, joilla on yksittäinen lupa käyttää tällaisia taajuuksia.

3.   Jotta voidaan parantaa 823–832 MHz:n ja 1 785–1 805 MHz:n taajuuskaistoilla sisätiloissa käytettävien ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomien audiolaitteistojen ja matkaviestintäverkkojen rinnakkaistoimintaa, jäsenvaltioiden on edistettävä, silloin kun se on mahdollista ja tarpeellista, häiriöiden lieventämisratkaisujen toteuttamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatetta.

4 artikla

Sen estämättä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi pitää voimassa 823–832 MHz:n ja 1 785–1 805 MHz:n taajuuskaistojen taajuuksia koskevat valtuutukset ja käyttöoikeudet, jotka ovat voimassa tämän päätöksen voimaantuloajankohtana, ainoastaan niiden voimassaolon päättymiseen saakka ja siinä määrin kuin se on tarpeellista. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ja julkaistava tieto, ellei yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvistä syistä muuta johdu.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on valvottava tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien taajuuskaistojen käyttöä varmistaakseen niiden tehokkaan käytön ja raportoitava komissiolle liitteen muuttamista koskevista tarpeista.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän päätöksen täytäntöönpanosta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Neelie KROES

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EU:lle, COM(2012) 537 final.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

(4)  Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin (CEPT) julkaisema suositus: Tromsø 1997, myöhemmät muutokset 7. helmikuuta 2014; Annex 10 Radio Microphone applications including aids for the hearing impaired.

(5)  Laitos: 11. helmikuuta 2003.

(6)  CEPT:n raportti 32, Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on ”Technical considerations regarding harmonisation options for the digital dividend in the European Union”, ”Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470–862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach”, loppuraportti, 30. lokakuuta 2009.

(7)  Komission päätös 2006/771/EY, tehty 9 päivänä marraskuuta 2006, lyhyen kantaman laitteiden käyttämien radiotaajuuksien yhdenmukaistamisesta (EUVL L 312, 11.11.2012, s. 66).

(8)  CEPT:n loppuraportti, 30. lokakuuta 2009.

(9)  Komission päätös 2010/267/EU, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, taajuusalueen 790–862 MHz käytön teknisten ehtojen yhdenmukaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan Euroopan unionissa pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten (EUVL L 117, 11.5.2010, s. 95).

(10)  Mandate to the CEPT on Technical conditions regarding spectrum harmonisation options for wireless radio microphones and cordless video-cameras (PMSE equipment), 15. joulukuuta 2011, lopullinen.

(11)  Report A from CEPT to the European Commission in response to the European Commission mandate ”On technical conditions regarding spectrum harmonisation options for wireless radio microphones and cordless video-cameras (PMSE equipment)”, Technical conditions for the use of the bands 821–832 MHz and 1 785–1 805 MHz for wireless radio microphones in the EU, report approved on 8 March 2013 by the ECC.

(12)  Addendum to CEPT Report 50 on ”Usability of the bands 821–832 MHz and 1 785–1 805 MHz for wireless radio microphones”, report approved on 8 November 2013 by the ECC.

(13)  CEPT:n raportti 50 ja sen lisäys.


LIITE

Taulukko 1

BEM-lähetysmaskin aluevaatimukset, joita sovelletaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon (PMSE) langattomiin audiolaitteistoihin 800 MHz:n taajuuskaistan taajuusjakokanavoinnin (FDD) keskiaukossa (821–832 MHz)

Alle 821 MHz:n taajuudet

821–823 MHz

823–826 MHz

826–832 MHz

Yli 832 MHz:n taajuudet

Lohkonulkoiset perustason rajat

Suojakaista (suojautumiseksi häriöiltä, joita PMSE-laitteet aiheuttavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan pystyville maanpäällisille järjestelmille (laskeva siirtotie))

Lohkonsisäiset rajat

Lohkonulkoiset perustason rajat

Lohkonulkoinen ekvivalenttinen isotrooppinen säteilyteho (EIRP) on – 43 dBm/(5 MHz)

Lohkonsisäinen EIRP on 13 dBm kädessä pidettävillä PMSE-audiolaitteilla

Lohkonsisäinen EIRP on 20 dBm vartaloon kiinnitettävillä PMSE-audiolaitteilla

Lohkonsisäinen EIRP on 20 dBm

Lohkonulkoinen EIRP on – 25 dBm/(5 MHz)


Taulukko 2

BEM-lähetysmaskin aluevaatimukset, joita sovelletaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon (PMSE) langattomiin audiolaitteistoihin 1 800 MHz:n taajuuskaistan FDD-keskiaukossa (1 785–1 805 MHz) kädessä pidettävien laitteiden osalta (EIRP)

 

Taajuusalue

Kädessä pidettävät laitteet (EIRP)

Lohkonulkoinen

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200kHz

Rajoitettu taajuusalue

1 785–1 785,2 MHz

4 dBm/200kHz

 

1 785,2–1 803,6 MHz

13 dBm/kanava

 

1 803,6–1 804,8 MHz

10 dBm/200kHz, raja-arvolla 13 dBm/kanava

Rajoitettu taajuusalue

1 804,8–1 805 MHz

– 14 dBm/200kHz

Lohkonulkoinen

> 1 805 MHz

– 37 dBm/200kHz


Taulukko 3

BEM-lähetysmaskin aluevaatimukset, joita sovelletaan ohjelma- ja tapahtumatuotannon (PMSE) langattomiin audiolaitteistoihin 1 800 MHz:n taajuuskaistan FDD-keskiaukossa (1 785–1 805 MHz) vartaloon kiinnitettävien laitteiden osalta (EIRP)

 

Taajuusalue

Vartaloon kiinnitettävät laitteet (EIRP)

Lohkonulkoinen

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200kHz

 

1 785–1 804,8 MHz

17 dBm/kanava

Rajoitettu taajuusalue

1 804,8–1 805 MHz

0 dBm/200kHz

Lohkonulkoinen

> 1 805 MHz

– 23 dBm/200kHz