ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 223

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
29. heinäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 818/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä NAFO 3M -alueella

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 819/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 820/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä alueella V

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 821/2014, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamissäännöistä ohjelman rahoitusosuuksien siirtämisen ja hallinnon yksityiskohtaisten järjestelyjen, rahoitusvälineistä toimitettavien tietojen, toimien tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien sekä datan tallennus- ja säilyttämisjärjestelmän osalta

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 822/2014, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 poikkeamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen osalta siltä osin kuin on kyse Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien käytöstä kumulaatiota soveltaen Kambodžassa tuotetuissa polkupyörissä

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 823/2014, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/504/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU täytäntöönpanosta valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin liittyvää valmius- ja reagointisuunnittelua koskevien tietojen toimittamisessa käytettävän mallin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5180)  ( 1 )

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 818/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä NAFO 3M -alueella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä maassa rekisteröityjen alusten tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 puoliväliin myönnetyn kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisissä jäsenvaltioissa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

18/TQ43

Jäsenvaltio

Euroopan unioni (kaikki jäsenvaltiot)

Kanta

RED/N3M

Laji

Punasimppu (Sebastes spp.)

Alue

NAFO 3M

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

10.7.2014


29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 819/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä maassa rekisteröityjen alusten kyseisessä liitteessä mainitun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

16/TQ43

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

LIN/1/2.

Laji

Molva (Molva molva)

Alue

Unionin vedet ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

7.7.2014


29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 820/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä ja kansainvälisillä vesillä alueella V

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2014 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2014.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä maassa rekisteröityjen alusten kyseisessä liitteessä mainitun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2014 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2014 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


LIITE

Nro

17/TQ43

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

LIN/05EI.

Laji

Molva (Molva molva)

Alue

Unionin vedet ja kansainväliset vedet alueella V

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

7.7.2014


29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 821/2014,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamissäännöistä ohjelman rahoitusosuuksien siirtämisen ja hallinnon yksityiskohtaisten järjestelyjen, rahoitusvälineistä toimitettavien tietojen, toimien tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien sekä datan tallennus- ja säilyttämisjärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan 10 kohdan, 46 artiklan 3 kohdan, 115 artiklan 4 kohdan ja 125 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 215/2014 (2) vahvistetaan ohjelmien valmisteluun tarvittavat säännökset. Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, jäljempänä ’ERI-rahastot’, rahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa lisäsäännöksiä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamisesta. Nämä säännökset olisi vahvistettava yhdessä täytäntöönpanosäädöksessä, jotta niistä saa helposti kattavan kuvan ja ne ovat helposti saatavilla.

(2)

Jotta rahoitusvälineille saataisiin joustavammin tukea hallintoviranomaisen jollakin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla hallinnoimista eri lähteistä, on tarpeen täsmentää, miten ohjelman rahoitusosuuksia siirretään ja hallinnoidaan. Erityisesti on tarpeen selventää, missä olosuhteissa rahoitusväline voi saada rahoitusta useammasta kuin yhdestä ohjelmasta tai useammasta kuin yhdestä saman ohjelman toimintalinjasta tai toimenpiteestä, ja millä edellytyksillä kansalliset julkiset tai yksityiset rahoitusosuudet loppukäyttäjien tasolla voidaan ottaa huomioon kansallisena osarahoituksena.

(3)

On tarpeen vahvistaa malli rahoitusvälineistä komissiolle toimitettaville tiedoille, jotta voidaan varmistaa, että hallintoviranomaiset antavat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tiedot johdonmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille on tarpeen myös siksi, että komissio voi laatia yhteenvedot edistymisestä rahoitusvälineiden rahoituksessa ja täytäntöönpanossa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen visuaalinen ilme unionin koheesiopolitiikan alalla toteutettaville tiedotus- ja viestintätoimenpiteille, olisi annettava unionin symbolin luomista koskevat ohjeet ja määriteltävä vakiovärit sekä unionin symbolin käyttämiseen ja toimen rahastosta tai rahastoista saamaan tukeen viittaamiseen liittyvät tekniset ominaisuudet.

(5)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen visuaalinen ilme infrastruktuuriin ja rakentamiseen unionin koheesiopolitiikan alalla liittyville tiedotus- ja viestintätoimenpiteille, on tarpeen vahvistaa tekniset ominaisuudet infrastruktuuri- ja rakennustoimia koskeville tiedotuskylteille ja pysyville tiedotustauluille, kun julkisen tuen kokonaismäärä kussakin toimessa on enemmän kuin 500 000 euroa.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa tekniset määritykset järjestelmälle, jolla tallennetaan ja säilytetään kustakin toimesta seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten tarvittava data tietokoneistetusti.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan tehokasta täytäntöönpanoa varten on tarpeen varmistaa, että datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän tekniset määritykset takaavat täydellisen yhteentoimivuuden mainitun asetuksen 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun järjestelmän kanssa arkkitehtuurisella, teknisellä ja semanttisella tasolla.

(8)

Datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän yksityiskohtaiset tekniset määritykset olisi dokumentoitava riittävästi sen varmistamiseksi, että jäljitysketju on lakisääteisten vaatimusten mukainen.

(9)

Datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettuun järjestelmään olisi sisällyttävä myös asianmukaiset hakuvälineet ja raportointitoiminnot, jotta siinä seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten säilytettäviä tietoja voidaan helposti hakea ja yhdistellä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YKSITYISKOHTAISET JÄRJESTELYT OHJELMAN RAHOITUSOSUUKSIEN SIIRTÄMISEEN JA HALLINTOON SEKÄ RAHOITUSVÄLINEISTÄ TOIMITETTAVAT TIEDOT

1 artikla

Ohjelman rahoitusosuuksien siirtäminen ja hallinto

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 10 kohta)

1.   Jos useamman kuin yhden ohjelman tai saman ohjelman useamman kuin yhden toimintalinjan tai toimenpiteen rahoitusosuuksia siirretään rahoitusvälineeseen, kyseisen rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen on pidettävä erillistä kirjanpitoa tai käytettävä asianmukaisia tilikoodeja kunkin ohjelman, toimintalinjan tai toimenpiteen rahoitusosuudesta raportointia ja tilintarkastusta varten.

2.   Kun kansalliset julkiset ja yksityiset rahoitusosuudet rahoitusvälineisiin maksetaan loppukäyttäjän tasolla, näitä rahoitusvälineitä hallinnoivien elinten on rahastokohtaisten sääntöjen mukaan hallinnoitava kansallisia julkisia tai yksityisiä rahoitusosuuksia, jotka muodostavat kansallisen osarahoituksen ja jotka on maksettu loppukäyttäjän tasolla 3–6 kohdan mukaisesti.

3.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on säilytettävä asiakirjatodisteet seuraavista:

a)

yksityisten tai julkisten yhteisöjen kanssa tehdyt oikeudelliset sopimukset, jotka koskevat kansallisen osarahoituksen muodostavia kansallista julkisia tai yksityisiä rahoitusosuuksia, joita näiden yhteisöjen on määrä maksaa loppukäyttäjille;

b)

kansallisen osarahoituksen muodostavien yksityisten tai julkisten yhteisöjen varojen tosiasiallinen siirtäminen loppukäyttäjille;

c)

yksityisten tai julkisten yhteisöjen maksamat, kansallisen osarahoituksen muodostavat kansalliset julkiset tai yksityiset rahoitusosuudet, jotka on ilmoitettu rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle.

4.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavilla elimillä on kokonaisvastuu loppukäyttäjiin tehtävästä investoinnista, ohjelmista rahoitussopimusten mukaisesti saatujen rahoitusosuuksien myöhempi seuranta mukaan luettuna.

5.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on varmistettava, että kansallisen osarahoituksen muodostavilla kansallisilla julkisilla tai yksityisillä rahoitusosuuksilla katetut menot ovat tukikelpoisia, ennen niiden ilmoittamista hallintoviranomaiselle.

6.   Rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten on säilytettävä kansallisen osarahoituksen muodostavien kansallisten julkisten tai yksityisten rahoitusosuuksien jäljitysketju loppukäyttäjään saakka.

2 artikla

Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 3 kohta)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityiskertomusta varten hallintoviranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettua mallia.

II LUKU

TOIMIEN TIEDOTUS- JA VIESTINTÄTOIMENPITEIDEN TEKNISET OMINAISUUDET SEKÄ UNIONIN SYMBOLIN LUOMISTA KOSKEVAT OHJEET JA VAKIOVÄRIEN MÄÄRITELMÄ

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan 4 kohta)

3 artikla

Symbolin luomista koskevat ohjeet ja vakiovärien määritelmä

Unionin symboli on luotava liitteessä II vahvistettujen graafisten vaatimusten mukaisesti.

4 artikla

Unionin symbolin käyttämiseen ja toimen rahastosta tai rahastoista saamaan tukeen viittaamiseen liittyvät tekniset ominaisuudet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun symbolin on oltava värillinen verkkosivuilla. Kaikessa muussa tiedottamisessa on käytettävä värejä aina kun se on mahdollista, ja yksiväristä versiota voidaan käyttää ainoastaan perustelluissa tapauksissa.

2.   Unionin symbolin on aina oltava selvästi näkyvä, ja se on asetettava näkyvään paikkaan. Sen sijainti ja koko on suhteutettava käytetyn materiaalin tai asiakirjan kokoon. Pienikokoisissa mainosesineissä ei ole pakko olla viittausta rahastoon.

3.   Kun unionin symboli sekä viittaus unioniin ja asianomaiseen rahastoon ovat esillä verkkosivuilla:

a)

unionin symbolin ja viittauksen unioniin on oltava näkyvissä digitaalisen laitteen näyttöalueen sisällä niin, että käyttäjä näkee sen verkkosivulle saavuttuaan vierittämättä sivua alareunaan;

b)

viittauksen asianomaiseen rahastoon on oltava näkyvissä samalla verkkosivulla.

4.   Euroopan unionin nimi kirjoitetaan aina kokonaisuudessaan. Rahoitusvälineen nimessä on oltava viittaus siihen, että se saa tukea ERI-rahastoista. Unionin symbolin yhteydessä olevassa tekstissä voidaan käyttää jotain seuraavista kirjasintyypeistä: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana ja Ubuntu. Kursivointi, alleviivaus tai muut tekstin korostuskeinot eivät ole sallittuja. Teksti ei saa mennä millään tavalla unionin symbolin päälle. Kirjasinkoon on oltava oikeassa suhteessa tunnuksen kokoon. Kirjasinvärin on oltava Reflex Blue, musta tai valkoinen taustasta riippuen.

5.   Jos esillä on unionin symbolin lisäksi muita logoja, unionin symbolilla on oltava leveytenä tai korkeutena mitattuna vähintään sama koko kuin suurimmalla toisella logolla.

5 artikla

Pysyvien tiedotustaulujen ja väliaikaisten tai pysyvien tiedotuskylttien tekniset ominaisuudet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 4 kohdassa tarkoitetusta väliaikaisesta tiedotuskyltistä sen kohdan, jossa on toimen nimi, toimen pääasiallinen tavoite, unionin symboli sekä viittaus unioniin ja rahastoon tai rahastoihin, on oltava kooltaan vähintään 25 prosenttia tiedotuskyltistä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XII olevan 2.2 jakson 5 kohdassa tarkoitetusta pysyvästä tiedotustaulusta tai -kyltistä sen kohdan, jossa on toimen nimi ja toimella tuetun toiminnan pääasiallinen tavoite, unionin symboli sekä viittaus unioniin ja rahastoon tai rahastoihin, on oltava kooltaan vähintään 25 prosenttia tiedotustaulusta tai -kyltistä.

III LUKU

DATAN TALLENNUS- JA SÄILYTTÄMISJÄRJESTELMÄ

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 8 kohta)

6 artikla

Yleiset säännökset

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun toimia koskevan datan tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun järjestelmän on oltava 7–11 artiklassa vahvistettujen teknisten määritysten mukainen.

7 artikla

Datan ja asiakirjojen sekä niiden eheyden suojaaminen ja tallentaminen

1.   Pääsyn järjestelmään on perustuttava ennalta määriteltyihin erilaisiin käyttäjäoikeuksiin, ja pääsyoikeus on poistettava, kun se ei enää ole tarpeen.

2.   Järjestelmän on säilytettävä lokitiedot asiakirjojen ja datan tallennuksista, muutoksista ja poistoista.

3.   Järjestelmä ei saa mahdollistaa sellaisten asiakirjojen sisällön muuttamista, joissa on sähköinen allekirjoitus. Sähköisesti allekirjoitettuun asiakirjaan on liitettävä sen jättämisen varmentava aikaleima, joka ei saa olla muutettavissa. Tällaisten asiakirjojen poistamisesta on tehtävä lokimerkintä 2 kohdan mukaisesti.

4.   Data on varmennustallennettava säännöllisesti. Varmuuskopion, jossa on toisinto sähköisen tiedostovaraston koko sisällöstä, on oltava välittömästi käyttövalmiina hätätilanteessa.

5.   Sähköinen varastointi on suojattava häviämisen tai eheyden rikkoutumisen varalta. Suojelun on sisällettävä fyysinen suojelu sopimattomalta lämpötilalta ja ilmankosteudelta, tulipalon ja varkauden havaitsemisjärjestelmät, riittävät suojausjärjestelmät virushyökkäyksiä, hakkereita ja muuta luvatonta pääsyä vastaan.

6.   Järjestelmään on sisällyttävä datan, formaattien ja tietoteknisen ympäristön migraatio riittävän usein, jotta asiakirjojen ja datan luettavuus ja saatavuus voidaan taata asetuksen (EU) N:o 1303/2013 140 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen ajanjakson loppuun asti.

8 artikla

Yhteentoimivuus

1.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva niiden järjestelmien kanssa, joita käytetään sähköiseen datanvaihtoon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuensaajien kanssa.

Järjestelmän on tarvittaessa helpotettava tuensaajien toimittaman datan todenperäisyyden ja täydellisyyden tarkistamista ennen sen varastointia turvatulla tavalla.

2.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva muiden Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 922/2009/EY (3) käyttöönotettujen kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden ja eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien kanssa.

3.   Järjestelmän on oltava yhteentoimiva teknisellä ja semanttisella tasolla. Määritysten on tuettava datanvaihdon standardiformaatteja ja varmistettava, että heterogeeniset järjestelmät pystyvät tunnistamaan nämä formaatit ja vaihtamaan niitä.

9 artikla

Haku- ja raportointitoiminnot

Järjestelmässä on oltava

a)

asianmukaiset hakuvälineet, jotka mahdollistavat asiakirjojen, datan ja niiden metadatan helpon hakemisen;

b)

raportointitoiminto, joka mahdollistaa raporttien laatimisen ennalta määritettyjen perusteiden mukaan, erityisesti komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 480/2014 (4) vahvistetun datan osalta;

c)

mahdollisuus b alakohdassa tarkoitettujen raporttien tallentamiseen, siirtämiseen tai tulostamiseen tai linkki ulkoiseen sovellukseen, jossa on nämä mahdollisuudet.

10 artikla

Järjestelmän dokumentointi

Hallintoviranomaisen on toimitettava yksityiskohtainen ja ajantasainen toimintaa ja ominaisuuksia koskeva tekninen dokumentaatio, joka on pyynnöstä ohjelman hallinnoinnista vastaavien yksiköiden, komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käytössä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun dokumentaation on osoitettava, että asetus (EU) N:o 1303/2013 on pantu täytäntöön kyseisessä jäsenvaltiossa.

11 artikla

Tietojen vaihdon turvallisuus

Käytetty järjestelmä on suojattava riittävin asiakirjaluokitusta, tietojärjestelmien suojaamista ja henkilötietojen suojaa koskevin turvatoimenpitein. Näiden toimenpiteiden on oltava kansainvälisten standardien ja kansallisten oikeudellisten vaatimusten mukaisia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla turvatoimenpiteillä on suojattava verkot ja siirtojärjestelmät, jos järjestelmä toimii vuorovaikutuksessa muiden moduulien ja järjestelmien kanssa.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 215/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanosäännöistä ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukimenetelmien, tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrittelyn sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukitoimiluokkia koskevan nimikkeistön osalta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) (EUVL L 260, 3.10.2009, s. 20).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5).


LIITE I

Malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille

Nro

Kustakin rahoitusvälineestä vaadittavat tiedot

I   Tiedot ohjelmasta ja toimintalinjasta tai toimenpiteestä, johon perustuen ERI-rahastojen tuki myönnetään (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan a alakohta)

1

Toimintalinjat tai toimenpiteet, joilla tuetaan rahoitusvälinettä ERI-rahaston ohjelman mukaisesti (myös rahasto tai rahastot)

1.1

Kaikkien niiden toimintalinjojen tai toimenpiteiden viitetiedot (numero ja nimike), joilla tuetaan rahoitusvälinettä ERI-rahaston ohjelman mukaisesti

2

Rahoitusvälinettä toimintalinjan tai toimenpiteen mukaisesti tukevan ERI-rahaston (tukevien ERI-rahastojen) nimi

3

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu temaattinen tavoite/tarkoitetut temaattiset tavoitteet, jota/joita rahoitusvälineestä tuetaan

4

Muut ERI-rahaston ohjelmat, joista maksetaan rahoitusosuuksia rahoitusvälineeseen

4.1

Muiden ERI-rahaston ohjelmien, joista maksetaan rahoitusosuuksia rahoitusvälineeseen, CCI-numero

II   Rahoitusvälineen kuvaus ja täytäntöönpanojärjestelyt (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan b alakohta)

5

Rahoitusvälineen nimi

6

Rahoitusvälineen virallinen osoite/toimipaikka (maa ja kaupunki)

7

Täytäntöönpanojärjestelyt

7.1

ERI-rahaston ohjelman rahoitusosuuksista tuettava, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu EU:n tasolla perustettu rahoitusväline, joka on komission suoraan tai välillisesti hallinnoima

7.1.1

Unionin tason rahoitusvälineen nimi

7.2

ERI-rahaston ohjelman rahoitusosuuksista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti tuettava, kansallisella, alueellisella, valtioiden välisellä tai rajat ylittävällä tasolla perustettu rahoitusväline, jota hallinnoi 38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hallintoviranomainen tai jota hallinnoidaan kyseisen hallintoviranomaisen vastuulla

8

Rahoitusvälineen tyyppi

8.1

Räätälöidyt tai yleisten ehtojen mukaiset rahoitusvälineet

8.2

Rahastojen rahaston kautta tai ilman rahastojen rahastoa toimiva rahoitusväline

8.2.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanoa varten perustetun rahastojen rahaston nimi

9

Rahoitusvälineen tarjoamat tuotteet: lainat, mikrolainat, vakuudet, oman pääoman ehtoinen tai oman pääoman luonteinen rahoitus, muut rahoitustuotteet tai muunlainen rahoitusvälineen sisällä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 7 kohdan nojalla yhdennetty tuki

9.1

Muiden rahoitustuotteiden kuvaus

9.2

Muu rahoitusvälineen sisällä yhdennetty tuki: avustus, korkotuki, vakuuspalkkiohyvitys (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 7 kohdan mukaan)

10

Rahoitusvälineen oikeudellinen asema, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 6 kohdan mukaan (ainoastaan 38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet): täytäntöönpanoelimen nimissä ja hallintoviranomaisen tai rahoitusvälineen erillisen rahoitusyksikön puolesta avattu varainhoitotili

III   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 38 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen yksilöinti sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut rahoituksenvälittäjät (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan c alakohta)

11

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaava elin

11.1

Täytäntöönpanoelimen tyyppi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan mukaan: olemassa oleva tai vastaperustettu rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa toteuttava oikeussubjekti; Euroopan investointipankki; Euroopan investointirahasto; kansainvälinen rahoituslaitos, jossa jäsenvaltio on osakkaana; jäsenvaltiossa perustettu rahoituslaitos, jonka tavoitteena on yleisen edun edistäminen julkisen viranomaisen valvonnassa; julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö; täytäntöönpanotehtäviä suoraan toteuttava hallintoviranomainen (koskee vain lainoja tai vakuuksia)

11.1.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen nimi

11.1.2

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen virallinen osoite/toimipaikka (maa ja kaupunki)

12

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen valintamenettely: julkinen hankintamenettely; muu menettely

12.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen valinnassa käytettävän muun menettelyn kuvaus

13

Päivä, jona rahoitussopimus rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavan elimen kanssa on allekirjoitettu

IV   Rahoitusvälineelle maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä, toimintalinjan tai toimenpiteen mukaan, sekä aiheutuneet hallintokustannukset tai maksetut hallintopalkkiot (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta)

14

Rahoitussopimukseen sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

14.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksia (euroina)

15

Rahoitusvälineeseen maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

15.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien määrät (euroina)

15.1.1

josta EAKR (euroina)

15.1.2

josta koheesiorahasto (euroina)

15.1.3

josta ESR (euroina)

15.1.4

josta maaseuturahasto (euroina)

15.1.5

josta EMKR (euroina)

15.2

josta kansallisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

15.2.1

josta kansallisen julkisen rahoituksen kokonaismäärä (euroina)

15.2.2

josta kansallisen yksityisen rahoituksen kokonaismäärä (euroina)

16

Rahoitusvälineeseen nuorisotyöllisyysaloitteesta maksettujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (1) (euroina)

17

Ohjelman rahoitusosuuksista maksettujen hallintokustannusten ja -palkkioiden kokonaismäärä (euroina)

17.1

josta peruskorvaus (euroina)

17.2

josta suoriteperusteinen korvaus (euroina)

18

Pääomitetut hallintokustannukset tai -palkkiot asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 2 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

19

Pääomitetut korkotuet tai vakuuspalkkiohyvitykset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

20

Ohjelman rahoitusosuuksien määrä loppukäyttäjiin tehtävistä jatkoinvestoinneista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 42 artiklan 3 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

21

Maan ja/tai kiinteistön muodossa olevat rahoitusosuudet rahoitusvälineessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklan 10 kohdan mukaan (koskee vain loppukertomusta) (euroina)

V   Loppukäyttäjille tai loppukäyttäjien hyväksi maksetun tai rahoitusvälineestä vakuussopimuksiin loppukäyttäjiin tehtäviä investointeja varten sidotun tuen kokonaismäärä, ERI-rahastojen ohjelman sekä toimintalinjan tai toimenpiteen mukaan (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan e alakohta)

22

Rahoitusvälineen tarjoaman kunkin lopputuotteen nimi

23

Päivä, jona rahoitustuotteen rahoitussopimus on allekirjoitettu

24

Lainoihin, vakuuksiin, oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen, oman pääoman luonteiseen rahoitukseen tai muihin loppukäyttäjien kanssa tehtyihin rahoitustuotesopimuksiin sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

24.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

25

Loppukäyttäjille lainoina, mikrolainoina, oman pääoman ehtoisena rahoituksena tai muina tuotteina maksettujen tai, jos kyseessä ovat vakuudet, loppukäyttäjille maksettuihin lainoihin sidottujen ohjelman rahoitusosuuksien kokonaismäärä tuotteittain (euroina)

25.1

josta ERI-rahastojen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

25.1.1

josta EAKR (euroina)

25.1.2

josta koheesiorahasto (euroina)

25.1.3

josta ESR (euroina)

25.1.4

josta maaseuturahasto (euroina)

25.1.5

josta EMKR (euroina)

25.2

josta kansallisen julkisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

25.3

josta kansallisen yksityisen osarahoituksen kokonaismäärä (euroina)

26

Loppukäyttäjille allekirjoitettujen vakuussopimusten yhteydessä tosiasiallisesti maksettujen lainojen kokonaisarvo (euroina)

27

Lainojen/vakuuksien/oman pääoman ehtoisen rahoituksen tai oman pääoman luonteisen rahoituksen/muiden loppukäyttäjien kanssa tehtyjen rahoitustuotesopimusten lukumäärä tuotteittain

28

Lainojen/vakuuksien/oman pääoman ehtoisen rahoituksen tai oman pääoman luonteisen rahoituksen/muiden loppukäyttäjiin tehtävien rahoitusinvestointituotteiden lukumäärä tuotteittain

29

Rahoitustuotteella tuettavien loppukäyttäjien lukumäärä

29.1

josta suuryrityksiä

29.2

josta pk-yrityksiä

29.2.1

josta mikroyrityksiä

29.3

josta yksityishenkilöitä

29.4

josta muunlaisia tuettuja loppukäyttäjiä

29.4.1

muunlaisten tuettujen loppukäyttäjien kuvaus

VI   Rahoitusvälineen tuloksellisuus, mukaan lukien sen perustamisessa ja rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten valinnassa edistyminen (myös rahastojen rahaston täytäntöönpanoelin) (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan f alakohta)

30

Ennakkoarvioinnin valmistumispäivä

31

Rahoitusvälineen täytäntöönpanosta vastaavien elinten valinta

31.1

jo käynnistettyjen valintamenettelyjen lukumäärä

31.2

jo allekirjoitettujen rahoitussopimusten lukumäärä

32

Tieto siitä, oliko rahoitusväline edelleen toiminnassa raportointivuoden lopussa

32.1

Jos rahoitusväline ei ollut toiminnassa raportointivuoden lopussa, sen likvidointipäivä

33

Maksamatta jääneiden maksettujen lainojen tai maksettavaksi langenneiden vakuuksien kokonaislukumäärä

34

Maksamatta jääneiden maksettujen lainojen kokonaismäärä (euroina) tai lainan maksamatta jäämisen vuoksi langenneiden vakuuksien kokonaismäärä (euroina)

VII   Asetuksen 43 artiklassa tarkoitetut ERI-rahastoista rahoitusvälineisiin maksetusta tuesta syntyvät korko- ja muut tuotot ja 44 artiklassa tarkoitetut investoinneista saadut rahoitusvälineisiin takaisin maksetut ohjelmien varat sekä oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvo edeltävinä vuosina (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan g ja i alakohta)

35

ERI-rahastoista rahoitusvälineeseen maksetuista maksuista saadut korot ja muut tuotot (euroina)

36

Rahoitusvälineeseen takaisin maksetut määrät, jotka on käytettävä ERI-rahastojen tukeen raportointivuoden loppuun mennessä (euroina)

36.1

josta pääoman takaisinmaksuja (euroina)

36.2

josta tuottoja ja muita tuloja (euroina)

37

Rahoitusvälineeseen takaisinmaksettujen uudelleenkäytettyjen varojen määrä, joka on maksettava ERI-rahastoihin

37.1

josta määrät, jotka on käytetty uudelleen sellaisten yksityisten investoijien tai markkinatalousperiaatteen mukaisesti toimivien julkisten investoijien erityiskohteluun, jotka antavat ERI-rahastoista rahoitusvälineeseen maksettavan tuen vastinvaroja tai tekevät yhteissijoituksia loppukäyttäjien tasolla (euroina)

37.2

josta määrät, jotka on käytetty uudelleen rahoitusvälineen hallintokustannusten ja -palkkioiden korvaamiseen (euroina)

VIII   Edistyminen rahoitusvälineen avulla toteutetuista investoinneista odotettujen vipuvaikutusten saavuttamisessa sekä investointien ja osuuksien arvo (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan h alakohta)

38

Rahoitusvälineen ERI-rahastojen ulkopuolelta keräämien rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.1

Rahoitusvälineen täytäntöönpanoelimen kanssa tehtyyn rahoitussopimukseen sidottujen, ERI-rahastojen ulkopuolisten muiden rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.2

Rahoitusvälineeseen ERI-rahastojen ulkopuolelta maksettujen rahoitusosuuksien kokonaismäärä (euroina)

38.2.1

josta julkisia rahoitusosuuksia (euroina)

38.2.2

josta yksityisiä rahoitusosuuksia (euroina)

38.3

Loppukäyttäjien tasolla käyttöön otettujen ERI-rahastojen ulkopuolisten lisävarojen kokonaismäärä (euroina)

38.3.1

josta julkisia rahoitusosuuksia (euroina)

38.3.2

josta yksityisiä rahoitusosuuksia (euroina)

39

Odotetut ja saavutetut vipuvaikutukset viitaten rahoitussopimukseen

39.1

Lainan/vakuuden/oman pääoman ehtoisen tai oman pääoman luonteisen investoinnin/muun rahoitustuotteen vipuvaikutukset viitaten rahoitussopimukseen tuotteittain

39.2

Lainalla/vakuudella/oman pääoman ehtoisella tai oman pääoman luonteisella investoinnilla/muulla rahoitustuotteella saavutetut vipuvaikutukset raportointivuoden lopussa tuotteittain

40

Investointien ja osuuksien arvo edeltäviin vuosiin nähden (euroina)

IX   Rahoitusvälineen osuus kyseisen toimintalinjan tai toimenpiteen indikaattorien saavuttamisessa (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdan j alakohta)

41

Tuotosindikaattori (koodi ja nimi), jossa rahoitusvälineellä on osuus

41.1

Tuotosindikaattorin tavoitearvo

41.2

Rahoitusvälineellä saavutettu arvo suhteessa tuotosindikaattorin tavoitearvoon


(1)  Tähän sisältyvät nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaava ESR:n tuki.


LIITE II

Unionin symbolin luomista koskevat graafiset vaatimukset ja vakiovärien määritelmä

SYMBOLIN KUVAUS

Kaksitoista kultaista tähteä muodostaa sinistä taivasta vasten ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien määrä on muuttumaton, ja luku kaksitoista symboloi täydellisyyttä ja yhtenäisyyttä.

HERALDINEN KUVAUS

Taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä.

GEOMETRINEN KUVAUS

Image

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

VÄRIMÄÄRITELMÄT

Tunnuksen värit ovat seuraavat:

Suorakulmion pohja on PANTONE REFLEX BLUE ja

tähdet PANTONE YELLOW.

NELIVÄRIPAINATUS

Neliväripainatusta käytettäessä kaksi vakioväriä on saatava neliväripainatuksen neljän värin pohjalta.

PANTONE YELLOW saadaan 100-prosenttisesta ”Process Yellow'sta”.

PANTONE REFLEX BLUE saadaan sekoittamalla 100-prosenttista ”Process Cyania” 80-prosenttiseen ”Process Magentaan”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastaa web-paletissa väriä RGB: 0/51/153 (heksadesimaali: 003399) ja PANTONE YELLOW vastaa web-paletissa väriä RGB: 255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).

YKSIVÄRIPAINATUS

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Image

Jos käytetään vain sinistä (Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

Image

PAINATUS VÄRILLISELLE POHJALLE

Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

Image

29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 822/2014,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014,

asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 poikkeamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen osalta siltä osin kuin on kyse Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien käytöstä kumulaatiota soveltaen Kambodžassa tuotetuissa polkupyörissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni myönsi 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettavalla yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 978/2012 (3) yleisiä tullietuuksia Kambodžalle.

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitussa asetuksessa säädetään mahdollisuudesta myöntää tietyissä täsmällisesti määritellyissä olosuhteissa poikkeuksia tästä määritelmästä GSP-järjestelmän edunsaajamaiden hyväksi. Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 alueellista kumulaatiota koskevia säännöksiä muutettiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013, jossa tarkennettiin, että alueellista kumulaatiota voidaan soveltaa samaan alueelliseen ryhmään kuuluvien maiden välillä ainoastaan, jos ne ovat GSP-järjestelmän edunsaajamaita sinä ajankohtana, jona tuote viedään unioniin. Näitä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013 tehtyjä muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

(3)

Kambodža toimitti 15 päivänä toukokuuta 2013 pyynnön siirtymäajasta, jonka mukaan Kambodžan polkupyöräteollisuudella olisi edelleen Kambodžan unioniin viemien harmonoidun järjestelmän nimikkeen 8712 polkupyörien alkuperän määrittämiseksi oikeus pitää Malesiasta ja Singaporesta peräisin olevia osia Kambodžasta peräisin olevina aineksina GSP-järjestelmän alueellisen kumulaation perusteella 1 päivästä tammikuuta 2014 eli muutettujen alueellista kumulaatiota koskevien säännösten soveltamispäivästä.

(4)

Polkupyöräteollisuus on Kambodžassa kasvussa, mutta se on edelleen heikko teollisuudenala, joka on erittäin riippuvainen sellaisista naapurimaista peräisin olevien osien tarjonnasta, jotka olivat ennen GSP-järjestelmän edunsaajamaita ja kuuluivat samaan alueelliseen kumulaatioryhmään. Tällaisia maita ovat erityisesti Singapore ja Malesia.

(5)

Komissio pyysi 9 päivänä elokuuta 2013 päivätyllä kirjeellä Kambodžaa toimittamaan lisätietoja. Kambodža toimitti 26 päivänä syyskuuta 2013 vastauksensa tähän pyyntöön, ja tämän seurauksena hakemuksen katsottiin olevan täydellinen.

(6)

Koska Singapore ei 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien ole enää oikeutettu yleiseen tullietuuskohteluun eikä GSP-edunsaajamaa, mahdollisuutta soveltaa kumulaatiota muiden alueellisen kumulaatioryhmän 1 maiden kanssa ei enää ole. Malesia ei enää 1 päivästä tammikuuta 2014 ole GSP-edunsaajamaa, mutta se on edelleen yleiseen tullietuuskohteluun oikeutettujen maiden luettelossa.

(7)

Tämän seurauksena Singaporesta ja Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien ei 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen voida katsoa olevan alueellisen kumulaation perusteella peräisin Kambodžasta, minkä vuoksi Kambodža ei voi täyttää alkuperäsääntöä, jota sovelletaan vähiten kehittyneisiin maihin tämän tuotteen osalta (HS-nimike 8712). Ei-alkuperäaineksia voidaan kyseisen säännön nojalla käyttää enintään 70 prosenttia, mutta ei-alkuperäainesten osuus tietyissä Kambodžassa kokoonpannuissa polkupyörissä ylittäisi tämän rajan.

(8)

Kambodža on pyynnössään esittänyt komissiolle suunnitelmat, joilla kannustetaan polkupyörän osien valmistajia investoimaan maahan seuraavien kolmen vuoden aikana, jotta Kambodžan teollisuutta saataisiin kehitettyä entistä riippumattomammaksi hankinnoissaan ja jotta saataisiin kehitettyä paikallista teollisuutta, joka toimittaisi alkuperäaineksia polkupyörien valmistukseen. Jotta tuotannonala säilyisi lyhyellä aikavälillä elinkelpoisena, kambodžalaisten valmistajien on Kambodžan mukaan vielä turvauduttava polkupyörän osiin, joihin sovelletaan alueellista kumulaatiota koskevia sääntöjä, GSP-järjestelmän mukaista unioniin vientiä varten.

(9)

Tästä syystä Kambodža pyytää kolmivuotista poikkeusta, jotta sillä on riittävästi aikaa valmistautua noudattamaan alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä.

(10)

Kambodžan antamien selitysten perusteella katsotaan, ettei Kambodžalle ole tarpeen myöntää rajoittamatonta poikkeusta, jotta se voisi aidosti vahvistaa polkupyörän osia tuottavaa teollisuutta. Tästä syystä olisi säädettävä Kambodžasta peräisin olevien ja tämän poikkeuksen nojalla vietävien polkupyörien määrien rajoittamisesta kiintiönä, jonka määrät vähenevät poikkeuksen kolmivuotisen soveltamisen aikana. Määrät on vahvistettu niiden polkupyörämallien perusteella, joita varten Kambodža tarvitsee poikkeusta täyttääkseen edellä mainitun 70 prosentin raja-arvon, ja niitä olisi hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti.

(11)

Jotta poikkeuksen toimivuutta voitaisiin seurata tehokkaammin, on tarpeen säätää Kambodžan viranomaisille asetettavasta velvoitteesta antaa poikkeuksen soveltamisen yhteydessä annettujen A-alkuperätodistusten sisältämät tiedot komissiolle tiedoksi säännöllisesti.

(12)

Poikkeuksen olisi koskettava HS-nimikkeen 8714 tuotteita, jotka ovat peräisin Malesiasta.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 86 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetään, Kambodžalla on oikeus käyttää Malesiasta peräisin olevia HS-nimikkeen 8714 polkupyörän osia asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 jakson alkuperäsääntöjen mukaisesti soveltaen alkuperäkumulaatiota HS-nimikkeen 8712 polkupyörien tuotantoon.

2.   Näiden osien alkuperäselvitykset on laadittava samalla tavoin kuin on säädetty asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 A jaksossa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan Kambodžasta vietyihin HS-nimikkeen 8712 polkupyöriin, jotka ilmoitetaan tullille vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi unionissa 29 päivän heinäkuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin määriin asti.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettavia määriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b artiklan ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava maininta:

”Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kutakin kalenterineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä neljännesvuosittainen ilmoitus määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten on sitouduttava toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen 1 ja 4 artiklaa noudatetaan, ja otettava käyttöön hallinnolliset rakenteet ja järjestelmät, joilla varmistetaan tämän poikkeuksen moitteeton soveltaminen ja hallinnollinen yhteistyö sekä Malesian että jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, ja ylläpidettävä niitä siten kuin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 I osan IV osaston 2 luvun 1 A jaksossa täsmennetään.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

(4)  Sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013 (EUVL L 159, 11.6.2013, s. 1).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuosi

Määrät (yksikköä)

09.8094

8712

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  Alkaen 29. heinäkuuta 2014.


29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 823/2014,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

29.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU täytäntöönpanosta valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin liittyvää valmius- ja reagointisuunnittelua koskevien tietojen toimittamisessa käytettävän mallin osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5180)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/504/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä N:o 1082/2013/EU säädetään mekanismit ja rakenteet toimien sovittamiseksi yhteen reagoitaessa valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin, mukaan luettuina tällaiseen reagointiin liittyvä valmius- ja reagointisuunnittelu.

(2)

Jäsenvaltioiden ja komission on päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuultava toisiaan terveysturvakomiteassa valmius- ja reagointisuunnittelun osalta, jotta ne voisivat jakaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia, edistää kansallisen valmiussuunnittelun yhteentoimivuutta, ottaa huomioon unionin tason monialaisuuden ja tukea kansainvälisessä terveyssäännöstössä (2005) tarkoitettujen seurannan ja reagoinnin ydinvalmiusvaatimusten täytäntöönpanoa.

(3)

Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdassa säädetään kansallisen tason valmius- ja reagointisuunnittelua koskevista tiedoista ja säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset tiedot komissiolle viimeistään 7 päivänä marraskuuta 2014 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

(4)

Jäsenvaltioiden on päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettava komissiolle kansallista valmius- ja reagointisuunnittelua koskevista huomattavista tarkistuksistaan.

(5)

Komissio analysoi päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilta 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti saamansa tiedot ja laatii yhteenvetokertomuksen tai eri aihepiireissä edistymistä koskevan kertomuksen. Komissio käynnistää 1 kohdan soveltamiseksi terveysturvakomiteassa hyvissä ajoin keskustelun tarvittaessa tämän kertomuksen pohjalta.

(6)

Komissio vahvistaa päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 6 kohdan nojalla täytäntöönpanosäädöksillä malleja, joita jäsenvaltioiden on käytettävä toimittaessaan 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja valmius- ja reagointisuunnittelustaan, jotta voidaan varmistaa niiden merkitys 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden kannalta sekä niiden vertailtavuus.

(7)

Päällekkäisten ilmoitusten välttämiseksi niitä tietoja, jotka jäsenvaltiot ovat jo toimittaneet Maailman terveysjärjestölle (WHO) valmius- ja reagointisuunnittelun ydinvalmiuksien täytäntöönpanon osalta, olisi käytettävä päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisessa tietojen raportoinnissa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään malli, jota jäsenvaltioiden on käytettävä toimittaessaan tietoja rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin liittyvästä valmius- ja reagointisuunnittelustaan päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1.


LIITE

Malli, jota jäsenvaltioiden on käytettävä toimittaessaan tietoja rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin liittyvästä valmius- ja reagointisuunnittelusta

Maa:

Yhteyspisteen nimi ja osoite:

Päiväys:

Jäsenvaltioiden harkintavallassa on valita asianmukainen yhteyspiste vastaamaan jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Olisi kuitenkin hyödyllistä, jos vastaukset voitaisiin toimittaa yhteistyössä kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) täytäntöönpanoon nimetyn kansallisen yhteyspisteen kanssa. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Merkitkää kunkin kysymyksen osalta vain yksi arvo (kyllä, ei, ei koske tai ei tiedossa), jos kysymykseen voidaan vastata näin, tai antakaa lyhyt selitys, jos kysymys edellyttää avointa vastausta. Jos kysymys ei koske maatanne, ilmoittakaa siitä kunkin jakson lopussa olevassa kommenttikentässä samoin kuin syy siihen, miksi kysymys ei koske vastaajamaata. Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti velvollisuutta toimittaa II luvussa (yhteentoimivuus) ja III luvussa (toiminnan jatkuvuus) edellytettyjä tietoja sovelletaan ainoastaan, jos tällaisia toimenpiteitä tai järjestelyjä on olemassa tai niistä on määräykset kansallisen valmius- ja reagointisuunnittelun osana.

I   Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kansainvälisen terveyssäännöstön ydinvalmiuksien täytäntöönpano

1

Pyydämme toimittamaan jäljennöksen tuoreimmasta vastauksestanne WHO:n kyselyyn, joka koski kansainvälisen terveyssäännöstön ydinvalmiuksien täytäntöönpanossa tapahtuneen edistymisen seuraamista sopimusvaltioissa, ja jos mahdollista, WHO:n laatiman maaprofiileja koskevan raportin. Toimittakaa lisäksi seuraavat tiedot:

2.1

Oletteko nyt saaneet kansainvälisen terveyssäännöstön ydinvalmiuksien täytäntöönpanon päätökseen?

kyllä

ei

 

 

2.2

Jos vastaus on ei, mistä syystä?

 

 

3

Esittäkää, jos se on mielestänne aiheellista, ajatuksianne siitä, mihin toimiin komission, EU:n virastojen ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että WHO:n ydinvalmiudet pidetään voimassa ja niitä vahvistetaan tulevaisuudessa.

 

 

4

Esittäkää, jos se on mielestänne aiheellista, kommentteja tai selvennyksiä edellä mainittuihin kysymyksiin ja tarvittaessa luettelo asian kannalta merkityksellisistä toimista, joita maanne on toteuttanut ja joita ei ole käsitelty tässä kyselylomakkeessa (lisäsivuja voidaan liittää tarvittaessa).

 

 

II   Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu terveydenhoitoalan ja yhteiskunnan muiden alojen välinen yhteentoimivuus

Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietojen toimittamisvelvollisuutta sovelletaan ainoastaan, jos tällaisia toimenpiteitä tai järjestelyjä on olemassa tai niistä on määräykset kansallisen valmius- ja reagointisuunnittelun osana.

Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen monialaisten tapahtumien osalta olemassa olevien kansallisten koordinointirakenteiden katsotaan olevan rakenteita, joilla on valtuudet toteuttaa strategisia hallintoa ja päätöksentekoa koskevia toimintoja, erityisesti komentoketjun osalta. Kyseessä voi olla elin, komitea tai työryhmä. Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen kansallisten kiireellisen toiminnan keskusten katsotaan olevan operatiivisia rakenteita ja/tai järjestelyjä, joilla pyritään tarjoamaan logistisia toimintoja ja välineitä, erityisesti viestinnän osalta, valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien ilmetessä.

5.1

Osallistuvatko muut alat terveydenhoitoalan valmius- ja reagointisuunnittelutoimiin?

kyllä

ei

ei koske

ei tiedossa

 

 

 

 

5.2

Jos vastaus on kyllä, minkätyyppisten päätöksen N:o 1082/2013/EU soveltamisalaan kuuluvien uhkien osalta?

5.2.1

alkuperältään biologiset uhkat:

5.2.1.1

tartuntataudit, tarkentakaa jos mahdollista, esimerkiksi

 

 

 

 

 

elintarvikkeiden välityksellä tarttuvat taudit

 

 

 

 

 

zoonoosit

 

 

 

 

 

veden välityksellä tarttuvat taudit

 

 

 

 

 

muut tartuntataudit, täsmentäkää

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2

mikrobilääkeresistenssi ja terveydenhoitoon liittyvät infektiot, jotka ovat tartuntatauteja

 

 

 

 

5.2.1.3

biotoksiinit tai muut haitalliset biologiset aineet, jotka eivät liity tartuntatauteihin

 

 

 

 

5.2.2

alkuperältään kemialliset uhkat

 

 

 

 

5.2.3

alkuperältään ympäristöstä johtuvat uhkat

 

 

 

 

5.2.4

alkuperältään tuntemattomat uhkat

 

 

 

 

5.2.5

tapahtumat, jotka voivat olla tai jotka on julistettu kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisiksi kansainvälisiksi kansanterveysuhkiksi edellyttäen, että ne kuuluvat edellä mainittuihin luokkiin

 

 

 

 


 

6

Mitä seuraavista aloista pidetään maassanne kriittisinä valtioiden rajat ylittävään vakavaan terveysuhkaan liittyvän hätätilanteen sattuessa?

7

Onko saatavilla menettelytapaohjeet terveydenhoitoalan koordinoimiseksi joidenkin seuraavien alojen kanssa?

 

kyllä

ei

ei sovelleta

ei tiedossa

 

kyllä

ei

ei tiedossa

energia

6.1

 

 

 

 

7.1

 

 

 

tieto- ja viestintätekniikka

6.2

 

 

 

 

7.2

 

 

 

liikenne

6.3

 

 

 

 

7.3

 

 

 

vesi terveydenhoitolaitosten, farmaseuttisten toimintojen ja jätevesihuoltopalvelujen käyttöön

6.4

 

 

 

 

7.4

 

 

 

maatalous, mukaan luettuna eläinlääkintäala

6.5

 

 

 

 

7.5

 

 

 

elintarviketurvallisuus

6.6

 

 

 

 

7.6

 

 

 

elintarvikehuolto

6.7

 

 

 

 

7.7

 

 

 

kemianteollisuus

6.8

 

 

 

 

7.8

 

 

 

lääkkeitä ja muita kulutushyödykkeitä terveydenhoitoalalle toimittava teollisuus

6.9

 

 

 

 

7.9

 

 

 

turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvät poliisin, palokunnan ja ambulanssipalvelut

6.10

 

 

 

 

7.10

 

 

 

paikalliset ympäristöpalvelut

6.11

 

 

 

 

7.11

 

 

 

hautauspalvelut

6.12

 

 

 

 

7.12

 

 

 

asevoimat

6.13

 

 

 

 

7.13

 

 

 

pelastuspalvelu

6.14

 

 

 

 

7.14

 

 

 

hallinto ja julkisyhteisöjen yksiköt

6.15

 

 

 

 

7.15

 

 

 

tieteelliset laitokset

6.16

 

 

 

 

7.16

 

 

 

kulttuuri ja tiedotusvälineet

6.17

 

 

 

 

7.17

 

 

 

vapaaehtoissektori

6.18

 

 

 

 

7.18

 

 

 

muut alat (mitkä)

 

6.19

 

 

 

 

7.19

 

 

 


8.1

Mitkä ovat sellaisia kriittisiä aloja, joiden osalta terveydenhoitoalalla ei maassanne ole käytössä koordinointijärjestelyjä? (vastaaminen vapaaehtoista)

 

 

8.2

Mitkä ovat sellaisia ensisijaisia aloja, joiden osalta koordinointia terveydenhoitoalan kanssa olisi parannettava? Luetelkaa ne tärkeysjärjestyksessä. (vastaaminen vapaaehtoista)

 

 

9.1

Kuvailkaa nyt käytössä olevat strategisia koordinointirakenteita koskevat järjestelyt (kansallinen laki tai menettelytapaohjeet), joilla pyritään varmistamaan yhteentoimivuus terveydenhoitoalan ja muiden sellaisten alojen välillä, eläinlääkintäala mukaan luettuna, joiden on katsottu olevan kriittisiä hätätilanteen sattuessa. Luetelkaa näiden koordinointirakenteiden kattamat alat.

 

 

9.2

Miten kansallinen edustus terveysturvakomiteassa liittyy tähän rakenteeseen (näihin rakenteisiin)?

 

 

10

Kuvailkaa käytössä olevat operatiivisia keskuksia (kriisikeskuksia) koskevat järjestelyt (kansallinen laki tai menettelytapaohjeet), joilla pyritään varmistamaan yhteentoimivuus terveydenhoitoalan ja muiden sellaisten alojen välillä, eläinlääkintäala mukaan luettuna, joiden on katsottu olevan kriittisiä hätätilanteen sattuessa. Luetelkaa näiden koordinointirakenteiden kattamat alat.

 

 

11

Onko terveydenhoitoalan ja muiden alojen välistä yhteentoimivuutta testattu kansallisella tasolla?

kyllä

ei

ei tiedossa

 

 

 

12

Esittäkää, jos se on mielestänne aiheellista, kommentteja tai selvennyksiä edellä mainittuihin kysymyksiin ja luettelo asian kannalta merkityksellisistä toimista, joita maanne on toteuttanut (esimerkiksi harjoitusten avulla tai todellisten tapahtumien vuoksi) (lisäsivuja voidaan liittää tarvittaessa):

 

 

III   Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toiminnan jatkuvuussuunnitelma

Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietojen toimittamisvelvollisuutta sovelletaan ainoastaan, jos tällaisia toimenpiteitä tai järjestelyjä on olemassa tai niistä on määräykset kansallisen valmius- ja reagointisuunnittelun osana.

Toiminnan jatkuvuussuunnitelmalla tarkoitetaan sellaisia hallinnointiprosesseja ja kokonaisvaltaisia suunnitelmia, joilla pidetään yllä organisaation kriittisten prosessien eli niiden prosessien jatkuvuutta, joiden ansiosta toimija voi toimittaa kriittisiä palveluja tai tuotteita häiriötilanteen sattuessa. Toiminnan jatkuvuus käsittää kaikki ne organisaation osatekijät, joilla on merkitystä kriittisten prosessien säilyttämisessä, eli henkilöstön, tilat, toimittajat, teknologiat, tiedot jne. Toiminnan vaikutusanalyysissa ennustetaan toimintaa ja prosesseja häiritsevien tapahtumien seuraukset ja kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen toipumisstrategioiden kehittämiseksi.

13.1

Onko käytössä kansallisia toiminnan jatkuvuussuunnitelmia, joilla pyritään varmistamaan kriittisten palvelujen ja tuotteiden jatkuva toimittaminen valtioiden rajat ylittävään vakavaan terveysuhkaan liittyvän hätätilanteen sattuessa, kuten päätöksessä N:o 1082/2013/EU määritellään?

kyllä

ei

ei tiedossa

 

 

 

13.2

Ovatko nämä kansalliset toiminnan jatkuvuussuunnitelmat yleisiä (ks. kysymys 14) vai erityisiä (ks. kysymys 15)?

 

 

14.1

Mihin terveyspalveluihin yleiset suunnitelmat kohdistuvat? Ilmoittakaa jäljempänä.

kyllä

ei

ei tiedossa

14.1.1

perusterveydenhuollon palvelut

 

 

 

14.1.2

sairaalat

 

 

 

14.1.3

muut palvelut (mitkä)

 

 

 

 

 

14.2

Jos vastaus on kyllä, mihin kriittisinä pidettyihin muihin aloihin kuin terveydenhoitoalaan nämä suunnitelmat kohdistuvat?

14.2.1

energia

 

 

 

14.2.2

tieto- ja viestintätekniikka

 

 

 

14.2.3

liikenne

 

 

 

14.2.4

vesi terveydenhoitolaitosten, farmaseuttisten toimintojen ja jätevesihuoltopalvelujen käyttöön

 

 

 

14.2.5

maatalous, mukaan luettuna eläinlääkintäala

 

 

 

14.2.6

elintarviketurvallisuus

 

 

 

14.2.7

elintarvikehuolto

 

 

 

14.2.8

kemianteollisuus

 

 

 

14.2.9

lääkkeitä ja muita kulutushyödykkeitä terveydenhoitoalalle toimittava teollisuus

 

 

 

14.2.10

turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvät poliisin, palokunnan ja ambulanssipalvelut

 

 

 

14.2.11

paikalliset ympäristöpalvelut

 

 

 

14.2.12

hautauspalvelut

 

 

 

14.2.13

asevoimat

 

 

 

14.2.14

pelastuspalvelu

 

 

 

14.2.15

hallinto ja julkisyhteisöjen yksiköt

 

 

 

14.2.16

tieteelliset laitokset

 

 

 

14.2.17

kulttuuri ja tiedotusvälineet

 

 

 

14.2.18

vapaaehtoissektori

 

 

 

14.2.19

muut alat (mitkä)

 

 

 

 

 

14.3

Jos vastaus on kyllä, mitkä seuraavista osatekijöistä sisältyvät mukaan?

kyllä

Jos vastaus on kyllä, esittäkää kuvaus

ei

ei tiedossa

14.3.1

toiminnan vaikutusanalyysi

 

 

 

 

14.3.2

kriittisten palvelujen ja toimintojen priorisointi riskinarvioinnin avulla, jotta lääketieteellisistä toimenpiteistä saataisiin suurempi hyöty

 

 

 

 

14.3.3

koulutus, harjoittelu, arviointi, päivitys, validointi

 

 

 

 

14.3.4

kriittisten toimintojen ylläpitämisen kannalta olennaisen henkilöstön kartoittaminen, henkilöstön poissaoloihin puuttuminen, jotta minimoidaan niiden vaikutus kriittisiin toimintoihin

 

 

 

 

14.3.5

selkeät komentorakenteet, valtuuksien delegointi ja seuraajan määrääminen

 

 

 

 

14.3.6

tarvikkeiden, materiaalien ja laitteiden strategisten varantojen varastointitarpeen arviointi

 

 

 

 

14.3.7

niiden yksiköiden, osastojen tai palvelujen kartoittaminen, joita voitaisiin supistaa tai jotka voitaisiin sulkea

 

 

 

 

14.3.8

vaihtoehtoisen henkilöstön osoittaminen ja kouluttaminen kriittisiin tehtäviin

 

 

 

 

14.3.9

yhteiskunnallisten häiriöiden vähentämiseen tähtäävien keinojen pohdinta ja testaus (esim. etätyö tai työskentely kotoa käsin ja fyysisten tapaamisten ja matkustuksen vähentäminen)

 

 

 

 

14.3.10

suunnittelu olennaisten työntekijöiden sosiaalipalvelutuen tarvetta ajatellen

 

 

 

 

14.3.11

suunnittelu psykososiaalisten tukipalveluiden tarvetta ajatellen, jotta autetaan työntekijöitä pysymään tehokkaina

 

 

 

 

14.3.12

suunnittelu toipumisvaihetta ajatellen

 

 

 

 

14.3.13

muut osatekijät (mitkä)

 

 

 

 

 

 

15.1

Mihin erityisiin valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin erityiset suunnitelmat kohdistuvat? Ilmoittakaa jäljempänä päätöksen N:o 1082/2013/EU 2 artiklan mukaisesti.

 

 

15.2

Mihin terveyspalveluihin nämä suunnitelmat kohdistuvat? Ilmoittakaa jäljempänä

kyllä

ei

ei tiedossa

15.2.1

perusterveydenhuollon palvelut

 

 

 

15.2.2

sairaalat

 

 

 

15.2.3

muut palvelut (mitkä)

 

 

 

 

 

15.3

Jos vastaus on kyllä, mihin kriittisinä pidettyihin muihin aloihin kuin terveydenhoitoalaan nämä suunnitelmat kohdistuvat?

15.3.1

energia

 

 

 

15.3.2

tieto- ja viestintätekniikka

 

 

 

15.3.3

liikenne

 

 

 

15.3.4

vesi terveydenhoitolaitosten, farmaseuttisten toimintojen ja jätevesihuoltopalvelujen käyttöön

 

 

 

15.3.5

maatalous, mukaan luettuna eläinlääkintäala

 

 

 

15.3.6

elintarviketurvallisuus

 

 

 

15.3.7

elintarvikehuolto

 

 

 

15.3.8

kemianteollisuus

 

 

 

15.3.9

lääkkeitä ja muita kulutushyödykkeitä terveydenhoitoalalle toimittava teollisuus

 

 

 

15.3.10

turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyvät poliisin, palokunnan ja ambulanssipalvelut

 

 

 

15.3.11

paikalliset ympäristöpalvelut

 

 

 

15.3.12

hautauspalvelut

 

 

 

15.3.13

asevoimat

 

 

 

15.3.14

pelastuspalvelu

 

 

 

15.3.15

hallinto ja julkisyhteisöjen yksiköt

 

 

 

15.3.16

tieteelliset laitokset

 

 

 

15.3.17

kulttuuri ja tiedotusvälineet

 

 

 

15.3.18

vapaaehtoissektori

 

 

 

15.3.19

muut alat (mitkä)

 

 

 

 

 

15.4

Jos vastaus on kyllä, mitkä seuraavista osatekijöistä sisältyvät mukaan?

kyllä

Jos vastaus on kyllä, esittäkää kuvaus

ei

ei tiedossa

15.4.1

toiminnan vaikutusanalyysi

 

 

 

 

15.4.2

kriittisten palvelujen ja toimintojen priorisointi riskinarvioinnin avulla, jotta lääketieteellisistä toimenpiteistä saataisiin suurempi hyöty

 

 

 

 

15.4.3

koulutus, harjoittelu, arviointi, päivitys, validointi

 

 

 

 

15.4.4

kriittisten toimintojen ylläpitämisen kannalta olennaisen henkilöstön kartoittaminen, henkilöstön poissaoloihin puuttuminen, jotta minimoidaan niiden vaikutus kriittisiin toimintoihin

 

 

 

 

15.4.5

selkeät komentorakenteet, valtuuksien delegointi ja seuraajan määrääminen

 

 

 

 

15.4.6

tarvikkeiden, materiaalien ja laitteiden strategisten varantojen varastointitarpeen arviointi

 

 

 

 

15.4.7

niiden yksiköiden, osastojen tai palvelujen kartoittaminen, joita voitaisiin supistaa tai jotka voitaisiin sulkea

 

 

 

 

15.4.8

vaihtoehtoisen henkilöstön osoittaminen ja kouluttaminen kriittisiin tehtäviin

 

 

 

 

15.4.9

yhteiskunnallisten häiriöiden vähentämiseen tähtäävien keinojen pohdinta ja testaus (esim. etätyö tai työskentely kotoa käsin ja fyysisten tapaamisten ja matkustuksen vähentäminen)

 

 

 

 

15.4.10

suunnittelu olennaisten työntekijöiden sosiaalipalvelutuen tarvetta ajatellen

 

 

 

 

15.4.11

suunnittelu psykososiaalisten tukipalveluiden tarvetta ajatellen, jotta autetaan työntekijöitä pysymään tehokkaina

 

 

 

 

15.4.12

suunnittelu toipumisvaihetta ajatellen

 

 

 

 

15.4.13

muut osatekijät (mitkä)

 

 

 

 

 

 

16

Onko toiminnan jatkuvuussuunnitelmia olemassa kansainvälisessä terveyssäännöstössä tarkoitettuja saapumispaikkoja varten?

kyllä

ei

ei tiedossa

 

 

 

17

Esittäkää, jos se on mielestänne aiheellista, kommentteja tai selvennyksiä edellä mainittuihin kysymyksiin ja luettelo asian kannalta merkityksellisistä toimista, joita maanne on toteuttanut (lisäsivuja voidaan liittää tarvittaessa):

 

 

IV   Päätöksen N:o 1082/2013/EU 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kansallisen valmiussuunnittelun tarkistaminen

Tämän luvun päätarkoituksena on saada tietoa jäsenvaltioiden tilanteesta. Jäsenvaltioiden on päätöksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettava tietoa tätä mallia käyttämällä tarkistaessaan huomattavasti kansallista valmiussuunnittelua omasta aloitteestaan ja riippumatta komission pyynnöistä.

18.1

Milloin olette tehneet huomattavia tarkistuksia kansalliseen valmiussuunnitteluunne?

 

 

Ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot huomattavista muutoksista tämän liitteen I, II ja III luvussa esitetyssä muodossa.