ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
25. heinäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 798/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 799/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallien vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 800/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisiin ohjelmiin perustuvan ja erityisen kauttakulkujärjestelyn yhteydessä annettavan operatiivisen tuen rahoitusta koskevien raportointimenettelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen vahvistamisesta ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 801/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvan unionin uudelleensijoittamisohjelman määrärahojen jakamiseen liittyvän aikataulun ja muiden toteuttamisedellytysten vahvistamisesta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 803/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 muuttamisesta

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 804/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksesta (EY) N:o 1122/2009 poikkeamisesta yhtenäishakemusten ja tukioikeuksien myöntämistä koskevien hakemusten myöhästymisestä tietyillä tulvista vuonna 2014 kärsineillä Italian alueilla johtuvan tuen määrien vähentämisen osalta

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 805/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2014/86/EU, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta

40

 

*

Neuvoston direktiivi 2014/87/Euratom, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/496/YUTP annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönoton, toiminnan ja käytön näkökohdista sekä yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP kumoamisesta

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5082)

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sekakomitean päätökseen N:o 2, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Moldovan tasavallan hakemuksesta liittyä etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sopimuspuoleksi ( EUVL L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) ( EUVL L 335, 17.12.2009 )

66

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 798/2014,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittelyn perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 on syytä muuttaa.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kananruhot (ns. 70-prosenttista kanaa), jäädytetyt

121,8

0

AR

0207 12 90

Kananruhot (ns. 65-prosenttista kanaa), jäädytetyt

131,2

143,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

293,6

220,0

326,7

244,2

2

24

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetyt

122,7

6

BR

0207 27 10

Luuttomat palat, kalkkunaa, jäädytetyt

344,2

310,2

0

0

BR

CL

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

251,6

11

BR


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 799/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallien vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (1), ja erityisesti sen 54 artiklan 8 kohdan,

on kuullut asetuksen (EU) N:o 514/2014 59 artiklan 1 kohdalla perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 514/2014 muodostaa yhdessä sen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen erityisasetusten kanssa kehyksen rahoitukselle, jota unioni myöntää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisen tukemiseen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 514/2014 edellytetään, että jäsenvaltiot esittävät komissiolle vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen jokaisesta kansallisesta ohjelmasta. Lisäksi jäsenvaltioiden on toimitettava kansallisia ohjelmia koskevat lopulliset täytäntöönpanokertomukset vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen varmistamiseksi, että komissiolle toimitetut tiedot ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia, on tarpeen vahvistaa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen malli.

(3)

Jotta voidaan varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikainen soveltaminen ja estää kansallisten ohjelmien hyväksymisen viiveet, asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(4)

Asetus (EU) N:o 514/2014 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja tämän seurauksena niitä sitoo myös tämä asetus.

(5)

Asetus (EU) N:o 514/2014 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanokertomusten mallit

Vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallit esitetään liitteessä.

Kertomukset on toimitettava komissiolle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 (2) 2 artiklassa perustetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 22).


LIITE

VUOTUISTEN JA LOPULLISTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKERTOMUSTEN MALLI

1 JAKSO

Ohjelman tavoitteet (asetuksen (EU) N:o 514/2014 54 artiklan 2 kohta)

Erityistavoite (erityisasetuksissa säädetyn mukaisesti): esitetään yhteenveto strategian toteuttamisessa ja kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa varainhoitovuoden aikana saavutetusta edistyksestä.

Esitetään tiedot strategiaan tai kansallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista tai tekijöistä, jotka saattavat johtaa muutoksiin tulevaisuudessa.

Esitetään tiedot mahdollisista merkittävistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kansallisen ohjelman tuloksellisuuteen.

Kansallinen tavoite : luetellaan tärkeimmät varainhoitovuoden aikana tuetut ja toteutetut toimet, saavutetut tulokset ja havaitut (ja ratkaistut) ongelmat.

Erityistoimi (erityisasetuksissa säädetyn mukaisesti): luetellaan tärkeimmät varainhoitovuoden aikana tuetut ja toteutetut toimet, saavutetut tulokset ja havaitut (ja ratkaistut) ongelmat.

Kaikkien laatikoissa esitettyjen tietojen on oltava itsenäisiä, eikä niiden yhteydessä saa viitata liiteasiakirjoissa oleviin tietoihin eikä niissä saa olla hyperlinkkejä.

ERITYISTAVOITE N: Nimi

 

Kansallinen tavoite n: nimi

 

Erityistoimi n: nimi

 

Tiedot viitteellisen aikataulun noudattamisesta

Ilmoitetaan tiedot mahdollisista kansallisessa ohjelmassa esitettyyn viitteelliseen aikatauluun tehdyistä muutoksista.

Viitteellinen aikataulu

 

Toimen nimi

Suunnittelun aloitus

Toteutuksen aloitus

Päättäminen

Erityistavoite n: nimi

Kansallinen tavoite n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JAKSO

Erityistapaukset

Esitetään sitoumusmenettelyn tulokset (luvut kunkin luokan osalta)

Sitoumussuunnitelma

Luokat

Sitoumusjakso

Sitoumusjakso

Sitoumusjakso

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

3 JAKSO

Yhteiset ja ohjelmakohtaiset indikaattorit (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan f alakohta)

Esitetään tiedot kustakin indikaattorista vastaavan varainhoitovuoden osalta.

Indikaattorin tunnus

Indikaattorin kuvaus

Mittayksikkö

Lähtöarvo

Tavoitearvo

Tietolähde

Varainhoitovuosi n

Varainhoitovuosi n + 1

Kokonaismäärä

ERITYISTAVOITE n: nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostetaan mahdollisia näkökohtia, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia tavoitteiden saavuttamisen kannalta, erityisesti edistyksen puute.

 

Mukaan voidaan liittää kutakin vuotta koskeva asiakirja, jossa selostetaan merkittävän edistyksen puutteen syitä tai mahdollisuuksia ylittää tavoite yhden tai useamman indikaattorin kohdalla.

4 JAKSO

Ohjelman täytäntöönpanon kehys jäsenvaltioittain

4.1   Seurantakomitea (asetuksen (EU) N:o 514/2014 12 artiklan 4 kohta)

Esitetään luettelo seurantakomitean tärkeimmistä päätöksistä ja vireillä olevista asioista

 

4.2   Yhteinen seuranta- ja arviointikehys (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan f alakohta)

Vastuuviranomaisen toteuttamat seuranta- ja arviointitoimenpiteet, kuten tiedonkeruujärjestelyt, arviointitoimet, kohdatut vaikeudet sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimet.

 

4.3   Kumppanuuden sisällyttäminen kansallisen ohjelman täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin (asetuksen (EU) N:o 514/2014 12 artiklan 3 kohta)

Esitetään lyhyt kuvaus kumppaneiden pääasiallisesta panoksesta ja tärkeimmistä lausunnoista varainhoitovuoden aikana.

 

4.4   Tiedottaminen ja julkisuus (asetuksen (EU) N:o 514/2014 53 artikla)

Ilmoitetaan linkki ohjelman verkkosivuille.

Esitetään luettelo tärkeimmistä varainhoitovuoden aikana toteutetuista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä. Mukaan olisi liitettävä esimerkkejä materiaalista.

 

4.5   Täydentävyys muiden unionin välineiden mukaisten toimien kanssa (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan e alakohta ja 14 artiklan 5 kohdan f alakohta)

Kuvataan lyhyesti tärkeimpiä toimia ja kuulemisia, jotka on toteutettu koordinoinnin varmistamiseksi seuraavien unionin välineiden kanssa:

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)

Muut EU:n rahastot tai ohjelmat (esim. elinikäisen oppimisen ohjelma, Kulttuuri-ohjelma ja nuorisotoimintaohjelma)

EU:n ulkosuhdevälineet (esim. liittymistä valmisteleva tukiväline, eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ja vakautusväline) siltä osin kuin ne koskevat toimia kolmansissa maissa tai niihin liittyen.

 

4.6   Suora myöntäminen

Esitetään perustelut kaikille tapauksille, joissa sopimus on tehty tai avustus myönnetty suoraan ilman kilpailutusta.

 

5 JAKSO

Rahoituskertomus (asetuksen (EU) N:o 514/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohta)

5.1   Rahoituskertomus erityistavoitteiden mukaan jaoteltuna

Taulukko

(euroina)

Erityistavoite n: nimi

Kansallinen tavoite n

 

Kansalliset tavoitteet, välisumma

 

Erityistoimi

 

Erityistavoite yhteensä

 

Kansallinen tavoite n + 1

 

Kansalliset tavoitteet, välisumma

 

Erityistoimi n + 1

 

Yhteensä n

 

Erityistapaukset

 

Erityistapaukset yhteensä

 

Tekninen apu:

(Enimmäismäärä = kiinteä summa + (kokonaismääräraha * 5 tai 5,5 % erityisasetusten mukaisesti)

 

YHTEENSÄ

 

EU:n kokonaisrahoituksen kunakin varainhoitovuonna määrittävän kansallisen ohjelman rahoitussuunnitelman täytäntöönpano

5.2   Rahoitussuunnitelma varainhoitovuosittain

Taulukko

(euroina)

VUOSI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

Ohjelmoitu yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidottu yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3   Perustelut erityisasetuksessa vahvistetuista vähimmäisosuuksista poikkeamiselle

(vaaditaan ainoastaan silloin, jos tilanne ei vastaa hyväksyttyä kansallista ohjelmaa, asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 5 kohdan b alakohta)

Esitetään yksityiskohtainen selvitys erityisasetuksissa vahvistetuista vähimmäisosuuksista poikkeamisesta.

 


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 800/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

kansallisiin ohjelmiin perustuvan ja erityisen kauttakulkujärjestelyn yhteydessä annettavan operatiivisen tuen rahoitusta koskevien raportointimenettelyjen ja muiden käytännön järjestelyjen vahvistamisesta ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 (1), ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan ja 11 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 19 artiklan mukaan ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 514/2014 (2). Sen vuoksi kaikkia asetuksen (EU) N:o 514/2014 perusteella annettuja komission delegoituja asetuksia ja täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) N:o 802/2014 (3) ja (EU) N:o 799/2014 (4) esitetään erityisesti komission ja jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavat ehdot ja edellytykset, kansallisten ohjelmien mallit ja vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallit.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat käyttää enintään 40 prosenttia ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä myönnetyistä määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka ovat unionin hyväksi suoritettavaa julkista palvelua. Ennen kansallisen ohjelman hyväksymistä jäsenvaltiota, joka haluaa rahoittaa operatiivista tukea kansallisen ohjelman perusteella, olisi vaadittava toimittamaan tiettyjä tietoja erityisesti siksi, että komissio voi arvioida asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymistä. Lisäksi olisi vahvistettava muitakin operatiivista tukea koskevia raportointivelvollisuuksia.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 11 artiklan 2 kohdassa myönnetään varoja Liettualle erityisenä operatiivisena lisätukena Liettuan ja komission välisen erityisen kauttakulkujärjestelyn yhteydessä. Olisi edellytettävä, että Liettua toimittaa tiettyjä tähän liittyviä tietoja, erityisesti siksi, että komissio voi arvioida niiden asetuksen (EU) N:o 515/2014 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kustannusten tukikelpoisuutta, jotka Liettua aikoo periä välineen yhteydessä. Lisäksi olisi säädettävä erityiselle kauttakulkujärjestelylle annettavaa operatiivista tukea koskevista lisäraportointivaatimuksista.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(6)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A ja B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(7)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(8)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(9)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi ja kansallisten ohjelmien hyväksymisen viiveiden estämiseksi asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansallisesta ohjelmasta ja erityisestä kauttakulkujärjestelystä rahoitettua operatiivista tukea koskevat käytännön järjestelyt

1.   Kun jäsenvaltio päättää hakea operatiivista tukea asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan nojalla, sen on toimitettava komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 liitteessä vaadittujen tietojen lisäksi tämän asetuksen liitteessä I luetellut tiedot

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle myös tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaan laadittu viitteellinen suunnitelmalomake.

2.   Jos Liettua päättää käyttää asetuksen (EU) N:o 515/2014 11 artiklan nojalla erityistä kauttakulkujärjestelyä varten saatavilla olevaa operatiivista tukea, sen on toimitettava komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 liitteessä vaadittujen tietojen lisäksi tämän asetuksen liitteessä III luetellut tiedot.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot ja lomakkeet on lähetettävä komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 2 artiklassa perustetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta.

2 artikla

Kansallisesta ohjelmasta ja erityisestä kauttakulkujärjestelystä rahoitetusta operatiivisesta tuesta raportoinnin malli

1.   Jos kansallisen ohjelman perusteella rahoitetaan operatiivista tukea, kyseisen jäsenvaltion on raportoitava sen täytäntöönpanosta asetuksen (EU) N:o 514/2014 54 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanokertomuksessa, joka on laadittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 799/2014 liitteessä esitetyn mallin mukaisesti.

Toimittaessaan täytäntöönpanokertomustaan komissiolle jäsenvaltion on lisäksi esitettävä tämän asetuksen liitteessä IV luetellut tiedot.

2.   Jos Liettuan kansallisen ohjelman perusteella rahoitetaan operatiivista tukea erityistä kauttakulkujärjestelyä varten, Liettuan on raportoitava sen täytäntöönpanosta asetuksen (EU) N:o 514/2014 54 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanokertomuksessa, joka on laadittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 799/2014 liitteessä esitetyn mallin mukaisesti.

Toimittaessaan täytäntöönpanokertomustaan komissiolle Liettuan on lisäksi esitettävä tämän asetuksen liitteessä V luetellut tiedot.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on lähetettävä komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 2 artiklassa perustetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 22).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 799/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten mallien vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 4).

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


LIITE I

KANSALLISEEN OHJELMAAN PERUSTUVAN OPERATIIVISEN TUEN OHJELMOINTI

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava, että ne noudattavat asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, jos kansalliseen ohjelmaan sisältyy operatiivista tukea.

Kansallinen tavoite: esitetään yleinen kuvaus operatiivisen tuen käytöstä sekä tavoitteista, jotka on tarkoitus saavuttaa, ja palveluista ja tehtävistä, joita operatiivisen tuen mekanismilla rahoitetaan.

Jos kansallinen ohjelma sisältää operatiivista tukea viisumi- tai rajakysymyksiin, täytetään lisäksi viitteellinen suunnittelulomake ja liitetään se asiakirjoihin. Viitteellinen suunnittelulomake ei ole osa komission päätöstä kansallisen ohjelman hyväksymisestä.

ERITYISTAVOITE: Operatiivinen tuki/Asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan 2 kohta

 

vahvistaa täten noudattavansa unionin raja- ja viisumisäännöstöä.

 

vahvistaa täten noudattavansa raja- ja viisumiasioiden hyvää hallintoa koskevia unionin normeja ja ohjeita eli erityisesti ulkorajavalvontaa koskevaa Schengen-luetteloa, Rajavartijan käytännön käsikirjaa ja Viisumikäsikirjaa.

Kansallinen tavoite: Viisumeja koskeva operatiivinen tuki

 

Kansallinen tavoite: Rajoja koskeva operatiivinen tuki

 


LIITE II

KANSALLISEEN OHJELMAAN PERUSTUVAA OPERATIIVISTA TUKEA KOSKEVA VIITTEELLINEN SUUNNITTELULOMAKE

Tämä lomake ei ole osa komission päätöstä kansallisen ohjelman hyväksymisestä.

Kunkintyyppisen operatiivisen tuen (viisumit tai rajat) osalta ilmoitetaan seuraavat tiedot:

i)

viitteellinen luettelo tuensaajista:

tuensaajan nimi (esim. ulkoasiainministeriö, poliisin maahanmuutto-osasto, rannikkovartiosto, satamaviranomainen, asevoimat) ja sen oikeudellinen asema (esim. julkinen viranomainen, julkinen osakeyhtiö jne.)

tuensaajan lakisääteiset tehtävät

tärkeimmät rajaturvallisuuteen ja/tai viisumeihin liittyvät tehtävätyypit, mukaan lukien tuen kohteena olevat tehtävät.

Rivejä voidaan tarvittaessa lisätä.

ii)

viitteellinen luettelo tehtävistä: kuvaus tuensaajan tärkeimmistä tehtävätyypeistä seuraavilla aloilla:

viisumien myöntäminen, mukaan lukien tuen kohteena asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan mukaisesti olevat tehtävät

rajaturvallisuustehtävät, jotka ovat tuen kohteena asetuksen (EU) N:o 515/2014 10 artiklan mukaisesti. Tietoja ei ole tarpeen antaa tuensaajan kaikista tehtävistä, vaan ainoastaan niistä, jotka liittyvät rajaturvallisuuteen ja maahanmuuton valvontaan (esim. asevoimat, jotka suorittavat merivalvontaa laittoman maahanmuuton estämiseksi).

Tehtävät on ryhmiteltävä niiden maantieteellisen suorituspaikan mukaisesti (esim. Beijingin suurlähetystö, ulkoasiainministeriö tai Slovakian ja Ukrainan välinen raja). Lisäksi ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kunkin rajoja koskevan operatiivisen tuen yhteydessä kuvatun tehtävän osalta sen ulkorajaosuus.

iii)

viitteellinen henkilöstömäärä:ilmoitetaan soveltuvin osin kunkin tuensaajan ja tehtävän osalta kyseessä olevan ja tukea oletettavasti saavan henkilöstön määrä (kokoaikavastaava määrä koko operatiivisen tuen keston ajalta).

iv)

viitteellinen budjettierittely tuensaajatyyppien mukaan jaoteltuna seuraavissa kustannusluokissa:

 

henkilöstökulut, mukaan luettuina koulutusmenot

 

huoltomenot, esimerkiksi ylläpito- ja korjauskustannukset

 

laitteistojen päivitys/korvaaminen uusilla

 

kiinteistökulut (arvonalennus, kunnostus)

 

tietotekniikkajärjestelmät (VIS- ja SIS-tietojärjestelmien sekä uusien tietotekniikkajärjestelmien operatiivinen hallinto, tilojen vuokraus ja kunnostus, viestintäinfrastruktuuri ja turvallisuus)

 

operaatiot (kustannukset, joita ei kateta edellä olevista luokista).

Viitteellinen suunnittelulomake I: Viisumeja koskeva operatiivinen tuki

Osa I.1: Viitteellinen luettelo tehtävistä

Tehtävät

Tuensaaja

Henkilöstö

1.

Konsulaatit ja muut muissa maissa sijaitsevat yksiköt

1.1

 

 

1.n

 

 

2.

Keskusyksiköt ja muut yksiköt (keskustason erikoisyksiköt, jotka myöntävät viisumeja, joiden toimittaminen ei ole kytköksissä tiettyyn sijaintipaikkaan (esim. ulkoasiainministeriö — viisumiasioiden osasto))

2.1

 

 

2.n

 

 

Osa I.2: Viitteellinen budjettierittely

Yhteensä tuensaajaa kohden

Tuensaaja

 

1.1

henkilöstökulut, mukaan luettuina koulutusmenot

 

1.2

huoltomenot, esimerkiksi ylläpito- ja korjauskustannukset

 

1.3

laitteistojen päivitys/korvaaminen uusilla

 

1.4

kiinteistökulut (arvonalennus, kunnostus)

 

1.5

tietotekniikkajärjestelmät (VIS- ja SIS-tietojärjestelmien sekä uusien tietotekniikkajärjestelmien operatiivinen hallinto, tilojen vuokraus ja kunnostus, viestintäinfrastruktuuri ja turvallisuus)

 

1.6

operaatiot (kustannukset, joita ei kateta edellä olevista luokista).

 

Yhteensä:

 


Viitteellinen suunnittelulomake II: Rajoja koskeva operatiivinen tuki

Osa II.1: Viitteellinen luettelo tehtävistä

Tehtävä

Tuensaaja

Henkilöstö

1.

Maarajat

1.1

 

 

 

1.n

 

 

 

2.

Merirajat

2.1

 

 

 

2.n

 

 

 

3.

Ilmarajat

3.1

 

 

 

3.n

 

 

 

4.

Keskuspalvelut ja muut palvelut (rajaturvallisuuden alalla toimivat keskustason erikoispalvelut, joiden tarjoaminen ei ole kytköksissä tiettyyn sijaintipaikkaan (esim. rajavartioston päätoimipaikassa toteutettava riskianalyysi, koulutustoiminta))

4.1

 

 

 

4.n

 

 

 

Osa II.2: Viitteellinen budjettierittely

Yhteensä tuensaajaa kohden

1.

Tuensaaja

 

1.1

henkilöstökulut, mukaan luettuina koulutusmenot

 

1.2

huoltomenot, esimerkiksi ylläpito- ja korjauskustannukset

 

1.3

laitteistojen päivitys/korvaaminen uusilla

 

1.4

kiinteistökulut (arvonalennus, kunnostus)

 

1.5

tietotekniikkajärjestelmät (VIS- ja SIS-tietojärjestelmien sekä uusien tietotekniikkajärjestelmien operatiivinen hallinto, tilojen vuokraus ja kunnostus, viestintäinfrastruktuuri ja turvallisuus)

 

1.6

operaatiot (kustannukset, joita ei kateta edellä olevista luokista).

 

Yhteensä:

 


LIITE III

ERITYISEEN KAUTTAKULKUJÄRJESTELYYN PERUSTUVAN OPERATIIVISEN TUEN OHJELMOINTI

Operatiivinen tuki erityiselle kauttakulkujärjestelylle (Liettua): esitellään kansallinen strategia erityisen kauttakulkujärjestelyn täytäntöönpanemiseksi, kyseisen strategian vaatimukset ja kansalliset tavoitteet näiden vaatimusten täyttämiseksi. Ilmoitetaan strategian tulokset ja tavoitellut seuraukset.

Lisäkustannusten lajit: tiedot lisäkustannusten lajeista, joihin on tarkoitus kohdentaa tukea erityisen kauttakulkujärjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä.

Erityistapaus: Operatiivinen tuki erityiselle kauttakulkujärjestelylle (Liettua)

 

Lisäkustannusten lajit

 


LIITE IV

OPERATIIVISESTA TUESTA RAPORTOINTI

Yhteenveto: esitetään yhteenveto operatiivisen tuen täytäntöönpanossa varainhoitovuoden aikana saavutetusta edistyksestä suhteessa lähtötilanteeseen, tavoitteisiin ja saavutettuihin päämääriin.

Toimet: luetellaan tärkeimmät varainhoitovuoden aikana toteutetut toimet, saavutetut tulokset ja havaitut (ja ratkaistut) ongelmat.

ERITYISTAVOITE: Yhteenveto operatiivisesta tuesta

 

Operatiivinen tuki viisumeja koskeviin toimiin

 

Operatiivinen tuki rajoja koskeviin toimiin

 


LIITE V

ERITYISEEN KAUTTAKULKUJÄRJESTELYYN PERUSTUVASTA OPERATIIVISESTA TUESTA RAPORTOINTI

Erityinen kauttakulkujärjestely (sellaisena kuin siitä säädetään erityisasetuksissa): esitetään katsaus erityisen kauttakulkujärjestelyn täytäntöönpanoon.

Esitetään tiedot strategiaan tai kansallisiin tavoitteisiin tehdyistä muutoksista tai tekijöistä, jotka saattavat johtaa muutoksiin tulevaisuudessa.

Esitetään tiedot mahdollisista huomattavista ongelmista, jotka saattavat vaikuttaa erityisen kauttakulkujärjestelyn toimintaan.

Kansalliset tavoitteet: luetellaan tärkeimmät vuoden aikana toteutetut toimet, saavutetut tulokset ja havaitut (ja ratkaistut) ongelmat.

ERITYISTAVOITE: Yhteenveto operatiivisesta tuesta erityiselle kauttakulkujärjestelylle (Liettua)

 

Kansallinen tavoite: Erityiseen kauttakulkujärjestelyyn sisältyvät toimet

 


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 801/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvan unionin uudelleensijoittamisohjelman määrärahojen jakamiseen liittyvän aikataulun ja muiden toteuttamisedellytysten vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 8 kohdan,

on kuullut turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (2) 59 artiklan 1 kohdassa perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 516/2014 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla myönnettyjen määrien lisäksi jäsenvaltiot saavat joka toinen vuosi täydentävän määrän kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohti.

(2)

Täydentävien määrien laskemista varten huomioon otettavia jaksoja olisi täsmennettävä. On asianmukaista vahvistaa kolme uudelleensijoittamisjaksoa, joista kutakin varten jäsenvaltiolle voidaan osoittaa täydentäviä määriä.

(3)

Jos vuonna 2017 vaikuttaa siltä, että asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin yhteisiä uudelleensijoittamista koskevia painopisteitä on tarpeen tarkistaa vuonna 2019, vuodet 2018–2020 kattava kolmas uudelleensijoittamisjakso voidaan rajoittaa vuosiin 2018 ja 2019. Jos näin tehdään, tätä asetusta muutetaan siten, että vuodesta 2020 tehdään uusi uudelleensijoittamisjakso.

(4)

Jotta komissio voi vahvistaa kutakin uudelleensijoittamisjaksoa koskevat täydentävät määrät uudelleensijoittamista varten, kunkin jäsenvaltion olisi toimitettava komissiolle arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka se aikoo uudelleensijoittaa kyseisen jakson aikana. Arvio olisi toimitettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 (3) 2 artiklassa perustetun sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 516/2014 säädetään, että uudelleensijoittamiseen tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan mukaisesti. Vuodet 2014 ja 2015 kattavan uudelleensijoittamisjakson osalta komissiolle toimitettaviin kansallisiin ohjelmiin olisi tämän vuoksi sisällyttävä arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka jäsenvaltio aikoo uudelleensijoittaa kyseisen jakson aikana. Muiden uudelleensijoittamisjaksojen osalta kunkin jäsenvaltion olisi esitettävä arvionsa viimeistään 15 päivänä syyskuuta vuonna, joka edeltää asianomaista uudelleensijoittamisjaksoa.

(6)

Kullekin jäsenvaltiolle osoitettava uudelleensijoittamiseen tarkoitettu täydentävä määrä perustuu arvioon niiden henkilöiden määrästä, jotka jäsenvaltio aikoo uudelleensijoittaa. Jotta täydentävä määrä maksettaisiin, asianomaisten henkilöiden olisi oltava tosiasiallisesti uudelleensijoitettuja kyseisen jakson alusta asti ja kuusi kuukautta kyseisen jakson päättymisen jälkeen.

(7)

Jotta jäsenvaltiolle maksettaisiin täydentävä määrä, joka perustuu kertakorvaukseen kutakin uudelleensijoittautunutta henkilöä kohden, sen olisi ilmoitettava komissiolle niiden henkilöiden määrä, jotka ovat oikeutettuja maksuun. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä todisteet henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja maksuun.

(8)

Asetus (EU) N:o 516/2014 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja tämän seurauksena niitä sitoo myös tämä asetus.

(9)

Asetus (EU) N:o 516/2014 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi ja kansallisten ohjelmien hyväksymisen viiveiden estämiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Uudelleensijoitettuja henkilöitä varten tarkoitetun täydentävän määrän myöntäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleensijoitetuista henkilöistä maksettavan täydentävän määrän myöntämistä varten komissiolle arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka se aikoo uudelleensijoittaa seuraavina jaksoina:

a)

vuodet 2014 ja 2015,

b)

vuodet 2016 ja 2017,

c)

vuodet 2018, 2019 ja 2020.

2.   Arvioihin on sisällyttävä niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat johonkin asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn painopisteluokkaan tai -ryhmään. Ne on toimitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 2 artiklassa perustetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta seuraavasti:

a)

vuosia 2014 ja 2015 koskevan arvion on sisällyttävä asetuksen (EU N:o 514/2014 14 artiklan mukaisesti toimitettavaan jäsenvaltion kansalliseen ohjelmaan;

b)

vuosia 2016 ja 2017 koskeva arvio on toimitettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2015;

c)

vuosia 2018–2020 koskeva arvio on toimitettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2017.

3.   Komissio tarkastelee arvioita ja päättää mahdollisimman nopeasti kullekin jäsenvaltiolle osoitettavasta täydentävästä määrästä asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Oikeus uudelleensijoitettuja henkilöitä varten tarkoitettuun täydentävään määrään ja raportointi

1.   Jotta täydentävä määrä maksettaisiin, asianomaisten henkilöiden olisi oltava tosiasiallisesti uudelleensijoitettuja kyseisen jakson alusta asti ja kuusi kuukautta kyseisen jakson päättymisen jälkeen.

Jäsenvaltioiden on säilytettävä tarpeelliset tiedot uudelleensijoitettujen henkilöiden henkilöllisyyden ja uudelleensijoittautumisen ajankohdan asianmukaista selvittämistä varten.

Niiden henkilöiden osalta, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin painopisteluokkiin tai -ryhmiin, jäsenvaltioiden on myös säilytettävä todisteet siitä, että nämä kuuluvat asianomaisiin henkilöiden painopisteluokkiin tai -ryhmiin.

2.   Kunkin jäsenvaltion, joille on osoitettu täydentävä määrä uudelleensijoittamista varten, on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 514/2014 39 artiklassa säädettyyn vuotuiseen tilitykseen niiden uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä, jotka ovat oikeutettuja täydentävään määrään, ja näistä niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin painopisteluokkiin tai -ryhmiin. Kukin uudelleensijoitettu henkilö voidaan ottaa huomioon ainoastaan kerran.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 22).


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 802/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (1), ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 514/2014 muodostaa yhdessä sen 2 artiklan a alakohdassa mainittujen erityisasetusten kanssa kehyksen rahoitukselle, jota unioni myöntää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisen tukemiseen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 514/2014 edellytetään, että kukin jäsenvaltio ehdottaa monivuotista kansallista ohjelmaa. Sen varmistamiseksi, että komissiolle toimitetut tiedot ovat johdonmukaisia ja vertailukelpoisia, on tarpeen vahvistaa malli, jonka mukainen kansallisen ohjelman olisi oltava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 514/2014 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto olisi kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää. Sen vuoksi on tarpeen määrittää ehdot ja edellytykset, jotka kyseisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän olisi täytettävä. Jotta toimittaisiin kustannustehokkaasti ja varmistettaisiin yleinen johdonmukaisuus kaikkien yhteistyössä suoritettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvien unionin rahastojen kesken, sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehdot ja edellytykset ovat mahdollisimman pitkälle samat kuin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 184/2014 (2) säädetyt.

(4)

Jotta vaihdetut tiedot olisivat laadukkaampia ja tiedonvaihtojärjestelmästä tehtäisiin yksinkertaisempi ja hyödyllisempi, on tarpeen määrittää vaihdettavien tietojen muotoa ja laajuutta koskevat perusvaatimukset.

(5)

Olisi määritettävä periaatteet ja säännöt, jotka koskevat asiakirjojen tallentamisesta tiedonvaihtojärjestelmään ja niiden päivittämisestä vastaavan osapuolen määrittelyä.

(6)

Jäsenvaltioille ja komissiolle aiheutuvan hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi vahvistettava tehokasta sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää koskevat tekniset ominaisuudet.

(7)

Sen varmistamiseksi, että sekä jäsenvaltiot että komissio voivat jatkaa tiedonvaihtoa tilanteissa, joissa ylivoimainen este estää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käytön, on tarpeen määrittää vaihtoehtoisia keinoja koodata ja siirtää tietoja.

(8)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta tapahtuva tietojen siirto suoritetaan suojatusti ottaen huomioon tietojen käytettävyys, eheys, autenttisuus, luottamuksellisuus ja kiistämättömyys. Sen vuoksi olisi määritettävä turvallisuutta koskevat säännöt.

(9)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (4) sovelletaan, kun kyseessä ovat unionin toimielinten ja elinten suorittama henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi ja kansallisten ohjelmien hyväksymisen viiveiden estämiseksi asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Asetus (EU) N:o 514/2014 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja tämän seurauksena niitä sitoo myös tämä asetus.

(12)

Asetus (EU) N:o 514/2014 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansallisten ohjelmien mallit

Kansallisten ohjelmien malli esitetään liitteessä.

2 artikla

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän perustaminen

Komissio perustaa sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän, jota käytetään kaikessa virallisessa tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden ja komission välillä, jäljempänä ’SFC2014-järjestelmä’.

3 artikla

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän sisältö

1.   SFC2014-järjestelmässä on oltava vähintään ne tiedot, jotka on määritetty tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti vahvistetuissa malleissa, formaateissa ja lomakkeissa, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 514/2014 ja sen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen erityisasetusten mukaisia.

2.   SFC2014-järjestelmään upotetuissa sähköisissä lomakkeissa annettuja tietoja, jäljempänä ’rakenteellinen data’, ei saa korvata rakenteettomalla datalla, mukaan lukien hyperlinkkien käyttö tai muu rakenteeton data, kuten liiteasiakirjat tai -kuvat. Jos jäsenvaltio toimittaa samat tiedot sekä rakenteellisena datana että rakenteettomana datana, epäjohdonmukaisuuksien ilmetessä käytetään rakenteellista dataa.

4 artikla

SFC2014-järjestelmän toiminta

1.   Komissio ja asetuksen (EU) N:o 514/2014 25 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset tallentavat SFC2014-järjestelmään tiedot, joiden toimittamisesta ne ovat vastuussa, sekä kyseisiin tietoihin mahdollisesti tehtävät päivitykset.

2.   Kaikki komissiolle lähetettävät tiedot on tarkastettava ja toimitettava siten, että tarkastuksen ja toimituksen hoitaa eri henkilö kuin se, joka tallensi tiedot kyseistä tietolähetystä varten. SFC2014-järjestelmän tai SFC2014-järjestelmään automaattisesti liittyvien jäsenvaltion hallinto- ja valvontatietojärjestelmien on tuettava tätä tehtävien eriyttämistä.

3.   Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallisella tai alueellisella tasolla tai sekä kansallisella että alueellisella tasolla yksi tai useampi SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaava henkilö. Näille henkilöille kuuluvat seuraavat tehtävät:

a)

käyttöoikeutta hakevien käyttäjien tunnistaminen sekä sen varmistaminen, että asianomaiset käyttäjät ovat kyseisen organisaation palveluksessa;

b)

tiedottaminen käyttäjille heille kuuluvista järjestelmän turvallisuuden ylläpitoa koskevista velvoitteista;

c)

sen tarkastaminen, ovatko käyttäjät oikeutettuja vaadittuun käyttöoikeustasoon ottaen huomioon heidän tehtävänsä ja heidän hierarkkinen asemansa;

d)

käyttöoikeuksien lakkauttamisen pyytäminen, kun kyseiset käyttöoikeudet eivät ole enää tarpeen tai aiheellisia;

e)

ripeä ilmoittaminen sellaisista epäilyttävistä tapauksista, jotka voivat vaarantaa järjestelmän turvallisuuden;

f)

käyttäjien tunnistetietojen jatkuvan oikeellisuuden varmistaminen ilmoittamalla mahdollisista muutoksista;

g)

tarvittavista tietosuojaa ja liikesalaisuuksia koskevista varotoimista huolehtiminen sovellettavien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti; sekä

h)

kaikkien sellaisten muutosten ilmoittaminen komissiolle, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden viranomaisten tai SFC2014-järjestelmän käyttäjien kykyyn hoitaa 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät tai heidän henkilökohtaiseen kykyynsä hoitaa a–g alakohdassa tarkoitetut tehtävät.

4.   Tiedonvaihdossa ja tapahtumissa on käytettävä sähköistä allekirjoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (5) tarkoitetulla tavalla. Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyvät SFC2014-järjestelmässä käytetyn sähköisen allekirjoituksen oikeudellisen vaikutuksen ja hyväksyttävyyden todisteeksi oikeudellisissa menettelyissä.

5.   SFC2014-järjestelmän kautta toimitettavien tietojen käsittelyssä kunnioitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (6), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY (7), direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä oikeushenkilöiden kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta.

5 artikla

SFC2014-järjestelmän ominaisuudet

Jotta taattaisiin sähköinen tiedonvaihto, SFC2014-järjestelmällä on oltava seuraavat ominaisuudet:

a)

vuorovaikutteiset lomakkeet tai lomakkeet, jotka järjestelmä esitäyttää järjestelmään jo aiemmin tallennettujen tietojen perusteella;

b)

automaattiset laskentatoiminnot, kun ne vähentävät käyttäjien koodaustyötä;

c)

automaattiset upotetut tarkistustoiminnot, joilla tarkistetaan, ovatko toimitetut tiedot keskenään johdonmukaisia ja vastaavatko tiedot sovellettavia sääntöjä;

d)

SFC2014-järjestelmän käyttäjille tarkoitetut järjestelmän luomat varoitukset siitä, että tiettyjä toimintoja on mahdollista tai mahdotonta suorittaa;

e)

järjestelmään syötettyjen tietojen käsittelyn tilan sähköinen seuranta; sekä

f)

historiatietojen saatavuus kaikista kansallisen ohjelman osalta tallennetuista tiedoista.

6 artikla

Tietojen toimittaminen SFC2014-järjestelmän kautta

1.   Jäsenvaltioiden ja komission täytyy voida päästä SFC2014-järjestelmään joko suoraan interaktiivisen käyttöliittymän (verkkosovelluksen) kautta tai sellaisen ennalta määritettyjä protokollia (www-sovelluspalveluja) käyttävän teknisen käyttöliittymän kautta, joka mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin ja siirtämisen jäsenvaltioiden tietojärjestelmien ja SFC2014-järjestelmän välillä.

2.   Sen päivän, jona jäsenvaltio toimittaa tiedot sähköisesti komissiolle tai päinvastoin, katsotaan olevan kyseisen asiakirjan toimituspäivä.

3.   Jos ylivoimainen este, SFC2014-järjestelmän toimintahäiriö tai yhteyden puuttuminen SFC2014-järjestelmään kestää yli yhden työpäivän tietojen toimittamiselle asetettua lakisääteistä määräaikaa edeltävällä viimeisellä viikolla tai viisi päivää muina ajankohtina, jäsenvaltion ja komission välinen tiedonvaihto voidaan suorittaa paperimuodossa käyttämällä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja malleja, formaatteja ja lomakkeita.

Kun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän häiriö päättyy, yhteys kyseiseen järjestelmään palautuu tai ylivoimainen este poistuu, kyseisen osapuolen on tallennettava viipymättä SFC2014-järjestelmään ne tiedot, jotka on jo lähetetty paperimuodossa.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen asiakirjan toimituspäiväksi katsotaan postileiman päivä.

7 artikla

SFC2014-järjestelmän kautta toimitettujen tietojen turvallisuus

1.   Komissio vahvistaa SFC2014-järjestelmälle tietotekniikkaa koskevan turvasäännöstön, jäljempänä ’SFC-tietoturvasäännöstö’, jota sovelletaan SFC2014-järjestelmää käyttävään henkilöstöön noudattaen asiaan liittyviä unionin sääntöjä, erityisesti komission päätöstä C(2006) 3602 (8) ja sen täytäntöönpanosääntöjä. Komissio nimeää yhden tai useamman henkilön, joka vastaa SFC2014-järjestelmän tietoturvasäännöstön määrittelystä, ylläpidosta sekä sen moitteettoman soveltamisen varmistamisesta.

2.   SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuden saaneiden jäsenvaltioiden sekä muiden Euroopan unionin toimielinten kuin komission on noudatettava SFC2014-portaalissa julkaistuja tietoturvaehtoja ja -edellytyksiä sekä tietojen toimittamisen varmistavia toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa SFC2014-järjestelmässä ja varsinkin tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisen käyttöliittymän käytön osalta.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat hyväksytyt turvallisuustoimenpiteet, joiden tarkoituksena on suojata tietoja, jotka ne ovat tallentaneet ja toimittaneet SFC2014-järjestelmän kautta, ja varmistavat kyseisten toimenpiteiden vaikuttavuuden.

4.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansalliset, alueelliset tai paikalliset tietotekniikkaa koskevat turvasäännöstöt, jotka koskevat pääsyä ja tietojen automaattista syöttämistä SFC2014-järjestelmään ja joilla varmistetaan tietoturvan vähimmäisvaatimukset. Kyseisissä kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa tietoturvasäännöstöissä voidaan viitata muihin turvallisuutta koskeviin asiakirjoihin. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kyseisiä tietoturvasäännöstöjä sovelletaan kaikkiin SFC2014-järjestelmää käyttäviin viranomaisiin.

5.   Kyseisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen on sisällettävä

a)

tietoteknistä turvallisuutta koskevat näkökohdat työssä, jossa yksi tai useampi tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaava henkilö työskentelee suoraan SFC2014-järjestelmässä ja

b)

tietoturvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat SFC2014-järjestelmään tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun teknisen käyttöliittymän kautta liitettyjä kansallisia, alueellisia tai paikallisia tietojärjestelmiä.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa on otettava tapauksen mukaan huomioon seuraavat tietoturvallisuutta koskevat näkökohdat:

a)

fyysinen turvallisuus;

b)

tietovälineiden ja käyttöoikeuksien valvonta;

c)

tietojen säilyttämisen valvonta;

d)

käyttöoikeuksien ja salasanojen valvonta;

e)

seuranta;

f)

liitäntä SFC2014-järjestelmään;

g)

tietoliikenneinfrastruktuuri;

h)

henkilöresurssit; sekä

i)

häiriönhallinta.

6.   Kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen on perustuttava riskinarviointiin, ja niissä kuvattujen toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa todettuihin riskeihin.

7.   Kansallisia, alueellisia tai paikallisia tietoturvasäännöstöjä koskevat asiakirjat on asetettava pyynnöstä komission saataville.

8.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallisella tai alueellisella tasolla yksi tai useampi henkilö, joka vastaa kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen ylläpidosta ja niiden soveltamisen varmistamisesta. Kyseinen henkilö tai kyseiset henkilöt toimivat 1 kohdassa tarkoitettujen komission nimeämien henkilöiden yhteystahoina.

9.   Sekä SFC-tietoturvasäännöstöä että asianomaisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia tietoturvasäännöstöjä on päivitettävä, kun tapahtuu teknologisia muutoksia tai kun todetaan uusia uhkia tai muita asiaan liittyviä kehityssuuntauksia. Niitä on joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen vuosittain, jotta voidaan olla varmoja, että ne ovat edelleen asianmukaisia.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11).

(8)  Commission Decision concerning the security of information systems used by the European Commission (C(2006) 3602, 16.8.2006).


LIITE

KANSALLISEN OHJELMAN MALLI

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset (asetuksen (EU) N:o 514/2014 25 artikla)

Viranomaiset ja niiden yhteystiedot:

 

Viranomaisen nimi

Viranomaisen päällikkö

Osoite

Sähköposti

Nimeämispäivä

Siirretyt toiminnot

Vastuuviranomainen

 

 

 

 

 

 

Tarkastusviranomainen

 

 

 

 

 

 

Valtuutettu viranomainen 1

 

 

 

 

 

 

Valtuutettu viranomainen 2

 

 

 

 

 

 

Valtuutettu viranomainen n (enintään 10)

 

 

 

 

 

 

Liiteasiakirja: nimeämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

pääasiallinen vastuunjako viranomaisen organisaatioyksiköiden välillä;

b)

tarvittaessa sen suhde valtuutettuihin viranomaisiin, siirrettävät toiminnot ja tärkeimmät menettelyt näiden siirrettyjen toimintojen valvomiseksi; sekä

c)

tiivistelmä tärkeimmistä menettelyistä tuensaajien maksupyyntöjen käsittelemiseksi ja menojen hyväksymiseksi ja kirjaamiseksi.

Esitetään lyhyt kuvaus suunnitellusta hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan g alakohta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 JAKSO

Tiivistelmä

Esitetään koko ohjelmaa koskeva tiivistelmä, jossa tuodaan esiin kansalliset strategiat ja tavoitteet (toivotut tulokset).

 

2 JAKSO

Jäsenvaltion lähtötilanne (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta)

Lähtötilanne on tiivistelmä jäsenvaltion tilanteesta joulukuussa 2013 rahaston kannalta olennaisilla aloilla. Tässä jaksossa on esitettävä:

kuvaus jäsenvaltion lähtötilanteesta, täydennettynä tarpeiden asianmukaista arviointia varten tarvittavilla asiatiedoilla;

analyysi jäsenvaltion tarpeista, mukaan lukien poliittisen vuoropuhelun keskeisistä kysymyksistä;

tiedot tähän mennessä toteutetuista toimenpiteistä, myös aiempien sisäasioiden rahastojen avulla toteutetuista toimenpiteistä;

arvio kansallisista tarpeista, myös asianomaisissa arvioinneissa havaituista haasteista; sekä

tiedot kansallisen talousarvion alustavista vuotuisista määrärahoista, jaoteltuina kansallisissa ohjelmissa asetettujen erityistavoitteiden mukaan.

Kaikkien tietojen on oltava itsenäisiä, eikä niiden yhteydessä saa viitata liiteasiakirjoissa oleviin tietoihin eikä niissä saa olla hyperlinkkejä. Mukaan voidaan liittää lisätietoja sisältävä asiakirja.

Mahdolliset liiteasiakirjat eivät ole osa asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua komission päätöstä kansallisen ohjelman hyväksymisestä.

 

3 JAKSO

Ohjelman tavoitteet (Asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohta)

Kaikkien erityistavoitteita koskevien tietojen on oltava itsenäisiä, eikä niiden yhteydessä saa viitata liiteasiakirjoissa oleviin tietoihin eikä niissä saa olla hyperlinkkejä.

Erityistavoite (erityisasetuksissa säädetyn mukaisesti): esitetään asianmukainen strategia, jossa määritellään kansalliset tavoitteet, sekä kuvaus erityisasetusten tavoitteiden huomioon ottamisesta, jotta lähtötilanteen perusteella yksilöidyt tarpeet voidaan täyttää.

Kansallinen tavoite : esitetään lyhyt kuvaus tärkeimmistä toimista kansallisen tavoitteen saavuttamiseksi, mainitaan kansallisesta ohjelmasta tuettavat esimerkkitoimet (ts. rahoituksen painopisteet) ja luetellaan tavoitteet osana kuvausta (tavoitellut tulokset).

Erityistoimi (erityisasetuksissa säädetyn mukaisesti):

kuvaus siitä, miten toimi toteutetaan, ja kohdennetun summan perustelut;

yhteisten toimien osalta (valtioiden rajat ylittävät hankkeet) ainoastaan johtavan jäsenvaltion olisi lueteltava osallistuvat jäsenvaltiot ja mainittava niiden tehtävä ja tapauksen mukaan mahdollinen rahoitusosuus; ja

osallistuvien jäsenvaltioiden olisi kuvailtava tehtävänsä ja tapauksen mukaan rahoitusosuutensa.

ERITYISTAVOITE N: Nimi

 

Kansallinen tavoite n: nimi

 

Erityistoimi n: nimi

 

Viitteellinen aikataulu: ilmoitetaan kunkin kansallisen tavoitteen osalta kolme tärkeintä toimea, joita on tarkoitus tukea kansallisesta ohjelmasta. Kunkin toimen osalta ilmoitetaan vuosi, jolle sitä suunnitellaan (esim. ehdotuspyyntö), vuosi, jona se toteutetaan (esim. sopimusten/avustusten allekirjoittaminen), ja vuosi, jona toimi päätetään tai valmistuu (esim. loppukertomus).

Viitteellinen aikataulu

Asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan c alakohta

 

Toimen nimi

Suunnittelun aloitus

Toteutuksen aloitus

Päättäminen

Erityistavoite n:

Kansallinen tavoite n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 JAKSO

Erityistapaukset

Jos kansalliseen ohjelmaan sisältyy sitoumusten tekemistä, esitetään tapauksen mukaan kutakin luokkaa koskevat luvut asianomaisen sitoumusjakson osalta.

Laatimalla sitoumussuunnitelman jäsenvaltio vahvistaa, että kansallisella tasolla on sitouduttu virallisesti noudattamaan sitoumusta asianomaisen sitoumusjakson aikana ja että toimenpiteet pannaan kyseisen jakson aikana tosiasiallisesti täytäntöön.

Sitoumussuunnitelma: esitetään sitoumuksen perustelut, virallinen sitoutuminen noudattaa sitoumusta, viitteellinen aikataulu, valintamenettely ja sitoumuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimet.

Sitoumussuunnitelma

 

Luokat

Sitoumusjakso

Sitoumusjakso

Sitoumusjakso

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

5 JAKSO

Yhteiset ja ohjelmakohtaiset indikaattorit (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan f alakohta)

Yhteinen indikaattori (erityisasetuksissa säädetyn mukaisesti): esitetään kunkin erityistavoitteen osalta kunkin yhteisen indikaattorin tavoitearvo ja tietolähde (esim. hankeraportit).

Jos kansalliseen ohjelmaan sisältyy ohjelmakohtaisia indikaattoreita, esitetään kytkös asianomaiseen erityistavoitteeseen, indikaattorin kuvaus, mittayksikkö, lähtöarvo, tavoitearvo ja tietolähde. Kukin ohjelmakohtainen indikaattori saa olla kytköksissä vain yhteen erityistavoitteeseen.

Indikaattorin tunnus

Indikaattorin kuvaus

Mittayksikkö

Lähtöarvo

Tavoitearvo

Tietolähde

Erityistavoite n: nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 JAKSO

Ohjelman valmistelu- ja täytäntöönpanokehys jäsenvaltioittain

6.1   Kumppanuuden sisällyttäminen ohjelman valmisteluun (asetuksen (EU) N:o 514/2014 12 artiklan 3 kohta)

Yhteenveto sovelletusta lähestymistavasta, kumppanuuksien kokoonpanosta ja kumppanien osallistumisesta sekä laajemman kuulemisen tärkeimmistä vaiheista sekä tarvittaessa luettelo tärkeimmistä kumppaneista (tai kumppanityypeistä) jotka ovat osallistuneet tai joita on kuultu.

 

6.2   Seurantakomitea (asetuksen (EU) N:o 514/2014 12 artiklan 4 kohta)

 

6.3   Yhteinen seuranta- ja arviointikehys (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan f alakohta)

Esitetään lyhyt kuvaus suunnitellusta lähestymistavasta ja käytettävistä menetelmistä.

Kuvaukseen sisällytetään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a)

Missä arviointi- ja seurantatoiminto sijaitsee? Mikä yksikkö vastaa arvioinnista?

b)

Aiotaanko arviointi tai seuranta ulkoistaa?

c)

Miten hankkeita ja indikaattoreita koskevat tiedot kerätään (seurantajärjestelmä)?

 

6.4   Kumppanuuden sisällyttäminen kansallisen ohjelman täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin (asetuksen (EU) N:o 514/2014 12 artiklan 3 kohta ja 14 artiklan 2 kohdan h alakohta)

Esitetään lyhyt kuvaus lähestymistavasta, jota sovelletaan kumppaneihin, niiden osallistumisasteeseen ja laajemman kuulemisen tärkeimpiin vaiheisiin sekä tarvittaessa luettelo kumppanityypeistä, jotka ovat osallistuneet tai joita on kuultu (tai tärkeimmistä kumppaneista).

 

6.5   Tiedottaminen ja julkisuus (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan j alakohta ja 53 artikla)

Kuvataan kansallisen ohjelman julkaisemisessa käytettäviä keinoja ja menetelmiä.

 

6.6   Koordinointi ja täydentävyys muiden välineiden kanssa (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan e alakohta ja 14 artiklan 5 kohdan f alakohta)

Kuvataan lyhyesti keinoja, joilla varmistetaan erityisasetuksilla perustettujen välineiden sekä muiden unionin ja jäsenvaltioiden välineiden keskinäinen koordinaatio. Kuvaukseen olisi sisällytettävä tapauksen mukaan tiedot koordinoinnista näillä aloilla vastaavista elimistä ja tarvittaessa tähän tarkoitukseen käytetyistä rakenteista tai järjestelyistä (esim. komiteat ja kuulemismenettelyt).

Tarkasteltaessa täydentävyyttä unionin muiden välineiden kanssa huomioon olisi otettava seuraavat:

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto);

Muut EU:n rahastot tai ohjelmat (esim. elinikäisen oppimisen ohjelma, Kulttuuri-ohjelma ja nuorisotoimintaohjelma);

EU:n ulkosuhdevälineet (esim. liittymistä valmisteleva tukiväline, eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline ja vakautusväline) siltä osin kuin ne koskevat toimia kolmansissa maissa tai niihin liittyen.

 

6.7   Tuensaajat ja suora myöntäminen

6.7.1   Luetellaan ohjelman tuensaajien päätyypit (käytetään alla olevaa luetteloa)

 

Tuensaajatyypit ovat: valtion tai liittovaltion viranomaiset, paikalliset julkiset elimet, kansalaisjärjestöt, kansainväliset julkisoikeudelliset organisaatiot, kansallinen Punainen Risti, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto, yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset yritykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ja työmarkkinaosapuolet.

6.7.2   Suora myöntäminen

Ilmoitetaan kansallinen tavoite, milloin aiotaan käyttää suoraa myöntämistä ja esitetään kutakin tapausta koskevat perustelut.

 

7 JAKSO

Ohjelman rahoitussuunnitelma (asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan 2 kohdan i alakohta)

Esitetään kansallisen ohjelman rahoitussuunnitelma, jossa esitetään kullekin erityistavoitteelle osoitettu EU:n rahoituksen kokonaismäärä koko ohjelmakaudelle. Kansallisiin tavoitteisiin erityistavoitteen sisällä kohdennetut määrät ovat viitteellisiä. Ilmoitetaan teknisen avun kokonaismenot.

7.1   Rahoitussuunnitelma erityistavoitteiden mukaan jaoteltuna

Taulukko

(euroina)

Erityistavoite: nimi

Kansallinen tavoite n

 

Kansalliset tavoitteet, välisumma

 

Erityistoimi n

 

Erityistavoite yhteensä 1

 

Kansallinen tavoite n + 1

 

Kansalliset tavoitteet, välisumma

 

Erityistoimi n + 1

 

Yhteensä n

 

Erityistapaukset

 

Erityistapaukset yhteensä

 

Tekninen apu:

(Enimmäismäärä = kiinteä summa + (kokonaismääräraha) * 5 tai 5,5 % erityisasetusten mukaisesti)

 

YHTEENSÄ

 

Kansallisen ohjelman viitteellinen rahoitussuunnitelma, jossa esitetään EU:n kokonaisrahoitus kunakin varainhoitovuonna

7.2   Rahoitussuunnitelma varainhoitovuosittain

Taulukko

(euroina)

VUOSI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Perustelut erityisasetuksissa vahvistetuista vähimmäisosuuksista poikkeamiselle (edellytetään ainoastaan, jos vähimmäisosuuksia ei saavuteta) — 14 artiklan 5 kohdan b alakohta

Esitetään yksityiskohtainen selvitys erityisasetuksissa vahvistetuista vähimmäisosuuksista poikkeamisesta.

 


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 803/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 13 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti 13 päivänä toukokuuta 2013 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 412/2013 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden, jäljempänä ’pöytäesineet’, tuonnissa.

(2)

Alkuperäisessä tutkimuksessa ilmoittautui suuri määrä kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia. Sen vuoksi komissio valitsi otoksen tutkittavista kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista.

(3)

Neuvosto otti pöytäesineiden tuonnissa käyttöön 13,1–23,4 prosentin suuruisen yksilöllisen tullin otokseen valittujen yritysten osalta ja 17,9 prosentin suuruisen tullin muiden yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten osalta.

(4)

Lisäksi neuvosto otti käyttöön 36,1 prosentin suuruisen tullin sellaisten kiinalaisten yritysten harjoittamassa pöytäesineiden tuonnissa, jotka eivät ilmoittautuneet eivätkä toimineet yhteistyössä tutkimuksessa.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 3 artiklassa säädetään, että jos jokin uusi kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävää näyttöä siitä, että

1)

se ei vienyt unioniin keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä tutkimusajanjakson aikana 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’;

2)

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä; ja

3)

se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi unioniin,

mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa voidaan muuttaa myöntämällä asianomaiselle uudelle vientiä harjoittavalle tuottajalle sama painotettu keskimääräinen 17,9 prosentin tulli kuin se, jota sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin.

B.   UUDEN VIENTIÄ HARJOITTAVAN TUOTTAJAN KOHTELUA KOSKEVAT PYYNNÖT

(6)

Neljä yritystä ilmoittautui täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 julkaisemisen jälkeen ja väitti täyttävänsä kaikki edellä johdanto-osan 5 kappaleessa mainitut kolme ehtoa ja toimitti näyttöä.

(7)

Kaikki neljä yritystä ovat tarkasteltavana olevan tuotteen valmistajia ja viejiä.

(8)

Kolme niistä oli olemassa alkuperäisen tutkimuksen aikana mutta ei vienyt unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana.

(9)

Neljäs yritys ei ollut olemassa alkuperäisen tutkimuksen aikana eikä näin ollen voinut harjoittaa vientiä tutkimusajanjakson aikana.

(10)

Komissio analysoi kaikkien neljän yrityksen toimittaman näytön ja totesi, että niistä kukin täyttää ne kolme kriteeriä, jotka uusien vientiä harjoittavien tuottajien on täytettävä. Näin ollen niiden nimet voidaan lisätä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 liitteessä I olevaan yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten luetteloon.

(11)

Kyseisille neljälle yritykselle ja unionin tuotannonalalle on ilmoitettu tutkimuksen tuloksista, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Huomautuksia ei ole saatu.

(12)

Tämä asetus on perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 liitteessä I olevaan Kiinan kansantasavallan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon seuraavat yritykset:

Yritys

Taric-lisäkoodi

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

2 artikla

Kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohdassa säädetään, yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää kyseisen asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdan taulukossa mainittua ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 131, 15.5.2013, s. 1.


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 804/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

asetuksesta (EY) N:o 1122/2009 poikkeamisesta yhtenäishakemusten ja tukioikeuksien myöntämistä koskevien hakemusten myöhästymisestä tietyillä tulvista vuonna 2014 kärsineillä Italian alueilla johtuvan tuen määrien vähentämisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 142 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (2) 23 artiklan 1 kohdassa ja 24 artiklassa säädetään sovellettavista vähennyksistä, jos yhtenäishakemus ja kyseessä olevan tuen tukikelpoisuusedellytyksiin liittyvät asiakirjat, sopimukset ja ilmoitukset tai tukioikeuksien myöntämistä koskeva hakemus jätetään myöhässä.

(2)

Italia on asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistanut 15 päivän toukokuuta 2014 viimeiseksi päiväksi, jona yhtenäishakemuksia ja tukioikeuksien myöntämistä koskevia hakemuksia voidaan jättää vuonna 2014.

(3)

Osissa Italian Marchen alueita oli 3 päivänä toukokuuta 2014 poikkeuksellisen runsaita sateita, joista aiheutui tulvia, vahinkoja infrastruktuurille, maanvyörymiä, kansalaisten evakuointia sekä vahinkoja maatiloille ja viljelykasveille.

(4)

Tämä tilanne on vaikuttanut hakijoiden kykyyn jättää asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa säädetyissä määräajoissa yhtenäishakemuksia ja tukioikeuksien myöntämistä koskevia hakemuksia, jotka koskevat asianomaisissa kunnissa sijaitsevia viljelylohkoja.

(5)

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan 1 kohdassa ja 24 artiklassa säädetään, on sen vuoksi aiheellista olla soveltamatta vähennyksiä yhtenäishakemusten ja tukioikeuksien myöntämistä koskevien hakemusten myöhästymisen vuoksi niiden viljelijöiden osalta, jotka ovat viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2014 jättäneet hakemuksia, jotka koskevat vähintään yhtä viljelylohkoa niiden kuntien alueella, jotka Italia on määrittänyt vakavista tulvista kärsineeksi alueeksi Marchen alueella.

(6)

Koska poikkeusten olisi katettava tukivuotta 2014 koskevat yhtenäishakemukset ja tukioikeuksien myöntämistä koskevat hakemukset, tätä asetusta on aiheellista soveltaa taannehtivasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 23 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakuvuonna 2014 ei sovelleta myöhässä jättämisen vuoksi vähennyksiä niihin viljelijöihin Italian Marchen alueella, jotka jättivät viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2014 yhtenäishakemuksen, joka koskee ainakin yhtä Senigallian, Ripen, Corinaldon, Morro d'Alban, Ostran, Ostra Veteren, Barbaran, Castel Colonnan, Serra de' Contin, Montemarcianon, Chiaravallen tai Osimon kuntien alueella sijaitsevaa viljelylohkoa. Tällaisia hakemuksia, jotka jätetään myöhemmin kuin 9 päivänä kesäkuuta 2014, ei hyväksytä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 24 artiklassa säädetään, hakuvuonna 2014 ei sovelleta myöhässä jättämisen vuoksi vähennyksiä niihin viljelijöihin Italian Marchen alueella, jotka jättivät viimeistään 9 päivänä kesäkuuta 2014 tukioikeuksien myöntämistä koskevan hakemuksen, joka koskee ainakin yhtä Senigallian, Ripen, Corinaldon, Morro d'Alban, Ostran, Ostra Veteren, Barbaran, Castel Colonnan, Serra de' Contin, Montemarcianon, Chiaravallen tai Osimon kuntien alueella sijaitsevaa viljelylohkoa. Tällaisia hakemuksia, jotka jätetään myöhemmin kuin 9 päivänä kesäkuuta 2014, ei hyväksytä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1122/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65).


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 805/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

81,4

ZZ

66,1

0709 93 10

TR

84,5

ZZ

84,5

0805 50 10

AR

107,5

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

125,4

ZA

127,5

ZZ

113,5

0806 10 10

BR

149,7

CL

81,7

EG

186,0

MA

159,8

TR

78,9

ZZ

131,2

0808 10 80

AR

243,2

BR

134,1

CL

111,9

NZ

124,8

US

145,0

ZA

142,5

ZZ

150,3

0808 30 90

AR

77,9

CL

94,9

NZ

163,0

ZA

63,9

ZZ

99,9

0809 10 00

MK

91,5

TR

245,3

XS

80,5

ZZ

139,1

0809 29 00

CA

344,6

TR

292,8

US

344,6

ZZ

327,3

0809 30

MK

72,6

TR

137,7

ZZ

105,2

0809 40 05

BA

54,7

MK

53,5

ZZ

54,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/40


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/86/EU,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014,

eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 115 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivillä 2011/96/EU (3) vapautetaan lähdeverosta osingot ja muut jaetut voitot, joita tytäryhtiöt maksavat emoyhtiöilleen, ja estetään tällaisen tulon kaksinkertainen verotus emoyhtiön tasolla.

(2)

Direktiivissä 2011/96/EU säädettyjen etujen ei saisi johtaa kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tilanteisiin, joissa luodaan tahattomasti verotuksellisia etuja eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmille samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden ryhmiin verrattuna.

(3)

Jotta vältettäisiin jaettujen voittojen verokohtelun eroavuuksista jäsenvaltioiden välillä johtuva kaksinkertainen verottamatta jääminen, emoyhtiön sijaintijäsenvaltion ja sen kiinteän toimipaikan sijaintijäsenvaltion ei saisi antaa tällaisten yhtiöiden hyötyä vastaanotettuihin voitonjakomaksuihin sovellettavasta verovapaudesta siltä osin kuin tällaiset voitot ovat emoyhtiön tytäryhtiölle vähennyskelpoisia.

(4)

On tarpeen saattaa direktiivin 2011/96/EU liitteessä I oleva A osa ajan tasalle lisäämällä siihen muita sellaisia yhtiötyyppejä, joihin sovelletaan yhtiöverotusta Puolassa sekä muita sellaisia yhtiötyyppejä, jotka on sisällytetty Romanian yhtiölakiin.

(5)

Sen vuoksi direktiivi 2011/96/EU olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2011/96/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jätettävä verottamatta tämä voitto siltä osin kuin tällainen voitto ei ole tytäryhtiölle vähennyskelpoinen ja verotettava tämä voitto siltä osin kuin tällainen voitto on tytäryhtiölle vähennyskelpoinen; tai”.

2)

Korvataan liitteessä I olevan A osan u alakohta seuraavasti:

”u)

Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’spółka akcyjna’, ’spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’, ’spółka komandytowo-akcyjna’;”.

3)

Korvataan liitteessä I olevan A osan w alakohta seuraavasti:

”w)

Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ’societăți pe acțiuni’, ’societăți în comandită pe acțiuni’, ’societăți cu răspundere limitată’, ’societăți în nume colectiv’, ’societăți în comandită simplă’;”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  Lausunto annettu 2. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 25. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 345, 29.12.2011, s. 8).


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/42


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/87/EURATOM,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014,

ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka komissio on laatinut saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2013/59/Euratom (3) vahvistetaan yhdenmukaiset perusturvallisuusnormit työperäisen ja lääketieteellisen altistuksen sekä väestön altistuksen tilanteissa säteilylle altistuvien henkilöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

(2)

Neuvoston direktiivissä 2009/71/Euratom (4) jäsenvaltioille asetetaan velvoitteita luoda ydinturvallisuutta koskeva kansallinen kehys ja pitää sitä yllä. Direktiivi ilmentää ydinturvallisuusalan tärkeimmän kansainvälisen asiakirjan eli ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (5) sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuusperusteiden (6) vaatimuksia.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2011/70/Euratom (7) jäsenvaltioille asetetaan velvoitteita luoda käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen kehys ja pitää sitä yllä.

(4)

Ydinturvallisuudesta sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallisesta huollosta 8 päivänä toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston päätelmissä korostetaan, että ”ydinturvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, joka kannetaan tarvittaessa EU:n puitteissa. Turvatoimia ja ydinlaitosten valvontaa koskevat päätökset kuuluvat yksinomaan alan toimijoiden ja kansallisten viranomaisten toimivaltaan.”

(5)

Japanissa vuonna 2011 tapahtunut Fukushiman ydinonnettomuus kiinnitti uudelleen maailmanlaajuisen huomion toimenpiteisiin, joita tarvitaan riskien minimoimiseksi ja ydinturvallisuuden mahdollisimman luotettavan tason varmistamiseksi. Kansalliset toimivaltaiset valvontaviranomaiset toteuttivat Eurooppa-neuvoston 24–25 päivänä maaliskuuta 2011 antamien päätelmien pohjalta yhdessä komission kanssa ja komission päätöksellä 2007/530/Euratom (8) perustetun Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) puitteissa yhteisön laajuisen kattavan ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnin, jäljempänä ’stressitestit’. Tulokset osoittivat, että erilaisia parannuksia voitaisiin toteuttaa osallistuvien maiden ydinturvallisuuspolitiikoissa ja toimialan käytännöissä.

Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota lisäksi tarkastelemaan tarvittaessa voimassa olevaa ydinlaitosten turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä sekä ehdottamaan mahdollisesti tarvittavia parannuksia. Eurooppa-neuvosto korosti myös sitä, että unionissa olisi noudatettava mahdollisimman korkeita ydinturvallisuusstandardeja ja parannettava niitä jatkuvasti.

(6)

Vahva toimivaltainen valvontaviranomainen, joka on valvontaa koskevassa päätöksenteossa tosiasiassa riippumaton, on yhteisön ydinturvallisuuden valvontakehyksen perusedellytys. Korkean ydinturvallisuustason varmistamiseksi on äärimmäisen tärkeää, että toimivaltainen valvontaviranomainen voi käyttää toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja läpinäkyvästi ja ettei sen valvontapäätöksiin vaikuteta asiattomasti. Valvontapäätösten ja täytäntöönpanotoimien olisi ydinturvallisuuden alalla perustuttava puolueettomiin ja turvallisuuteen liittyviin teknisiin näkökohtiin ja ne olisi vahvistettava ilman asiatonta ulkopuolista vaikutusta, joka voisi vaarantaa turvallisuuden, kuten asiatonta vaikutusta, joka liittyy muuttuviin poliittisiin, taloudellisiin tai yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Toimivaltaisten valvontaviranomaisten toiminnallista erottamista koskevia direktiivin 2009/71/Euratom säännöksiä olisi lujitettava, jotta voidaan varmistaa valvontaviranomaisten todellinen riippumattomuus ilman valvontapäätöksiin kohdistuvaa asiatonta vaikutusta ja taata niille asiaankuuluvat keinot ja valtuudet suoriutua niille annetuista vastuista asianmukaisesti. Valvontaviranomaisella olisi erityisesti oltava riittävät oikeudelliset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja riittävät taloudelliset voimavarat, jotta se voisi hoitaa sille annetut vastuut asianmukaisesti.

Tehostetut vaatimukset eivät kuitenkaan saisi rajoittaa muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa tarvittaessa tehtävää tiivistä yhteistyötä eivätkä jäsenvaltioiden julkaisemien yleisten poliittisten suuntaviivojen noudattamista.

(7)

Valvontaa koskevassa päätöksentekoprosessissa olisi otettava huomioon pätevyys ja asiantuntemus, joita teknisen tuen organisaatiot voivat tarjota. Tämän asiantuntemuksen olisi perustuttava korkeatasoiseen tieteelliseen ja tekniseen tietoon, muun muassa käytännöstä saatuun kokemukseen ja turvallisuutta koskevaan tutkimukseen, tietämyksen hallintaan ja riittäviin teknisiin resursseihin.

(8)

IAEA:n yleisten turvallisuusvaatimusten 1 osan mukaisesti olisi sekä jäsenvaltioiden asemaa ydinturvallisuuskehyksen perustamisessa että valvojan asemaa tämän kehyksen täytäntöönpanossa kunnioitettava.

(9)

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä eturistiriitojen välttämiseen, koska ydinvoimateollisuus on luonteeltaan erikoistunutta ja koska saatavilla on vain rajoitetusti tarpeeksi asiantuntevaa ja pätevää henkilöstöä, mikä voi johtaa toimeenpanosta vastaavan henkilöstön kiertoon ydinvoimateollisuuden ja valvontaviranomaisten välillä. Lisäksi olisi huolehdittava järjestelyistä sen varmistamiseksi, ettei eturistiriitoja ole suhteessa niihin organisaatioihin, jotka tarjoavat toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle neuvontaa tai palveluja.

(10)

Ydinonnettomuuden seuraukset voivat ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi olisi edistettävä tiivistä yhteistyötä, koordinointia ja tietojen vaihtoa ydinlaitoksen läheisyydessä sijaitsevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontaviranomaisten välillä riippumatta siitä, onko kyseisten jäsenvaltioiden alueella ydinlaitoksia. Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joilla helpotetaan tällaista yhteistyötä ydinturvallisuuskysymyksissä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia.

(11)

Jotta voidaan varmistaa asianmukaisten taitojen hankkiminen sekä saavuttaa riittävä pätevyystaso ja pitää sitä yllä, kaikkien osapuolten olisi varmistettava, että koko henkilöstö, jolla on ydinlaitosten ydinturvallisuuteen ja laitosalueen valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan liittyviä vastuita, osallistuvat jatkuvan oppimisen prosessiin. Tähän voidaan päästä ottamalla käyttöön koulutusohjelmia ja -suunnitelmia, menettelyjä koulutusohjelmien määräajoin tehtävää uudelleentarkastelua ja päivittämistä varten sekä asianmukaiset budjettimäärärahat koulutusta varten.

(12)

Fukushiman ydinonnettomuudesta saatuihin keskeisiin opetuksiin kuuluu myös se, että on tärkeää lisätä avoimuutta ydinturvallisuuskysymyksissä. Avoimuus on myös tärkeä tapa edistää turvallisuusvalvontaan liittyvän päätöksenteon riippumattomuutta. Tästä syystä olisi direktiivin 2009/71/Euratom nykyisiä väestölle tiedottamista koskevia säännöksiä täsmennettävä siltä osin, millaisia tietoja olisi annettava. Lisäksi väestölle olisi tarjottava mahdollisuuksia osallistua ydinlaitoksiin liittyvän päätöksentekoprosessin asiaankuuluviin vaiheisiin kansallisen ydinturvallisuutta koskevan kehyksen mukaisesti ja erilaiset kansalliset järjestelmät huomioon ottaen. Lupien myöntämistä koskevat päätökset ovat edelleen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.

(13)

Tässä direktiivissä asetetut avoimuusvaatimukset täydentävät voimassa olevan Euratomin lainsäädännön vaatimuksia. Neuvoston päätöksessä 87/600/Euratom (9) asetetaan jäsenvaltioille velvoitteita ilmoittaa ja antaa tietoja komissiolle ja muille jäsenvaltioille alueellaan tapahtuneesta säteilyhätätilanteesta, ja direktiivi 2013/59/Euratom velvoittaa jäsenvaltiot tiedottamaan yleisölle säteilyvaaratilanteessa sovellettaviksi tulevista suojelutoimenpiteistä ja toteutettavista toimista sekä antamaan säännöllisesti päivitettyjä tietoja tällaisessa vaaratilanteessa todennäköisesti altistuvalle väestölle.

(14)

Ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen kuudennessa tarkastelukokouksessaan sopimuspuolet toistivat olevansa sitoutuneita Fukushiman onnettomuuden jälkeen järjestetyn toisen ylimääräisen kokouksen tuloksiin. Ne korostivat erityisesti, että ydinvoimalaitosten suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä olisi pyrittävä ehkäisemään onnettomuudet ja onnettomuustapauksessa lieventämään sen seurauksia ja estämään saastuminen laitosalueen ulkopuolella ja että valvontaviranomaisten olisi varmistettava, että nämä tavoitteet otetaan huomioon määritettäessä ja pantaessa täytäntöön nykyisten laitosten turvallisuutta koskevia asianmukaisia parannuksia.

(15)

Kun otetaan huomioon IAEA:n määräyksillä ja Läntisen Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten järjestön (WENRA) toimilla saavutettu tekninen edistyminen sekä stressitesteistä ja Fukushiman ydinonnettomuuden selvitysten tuloksista saadut opetukset, direktiivi 2009/71/Euratom olisi muutettava siten, että se sisältää yhteisön korkean tason ydinturvallisuustavoitteen ydinlaitosten elinkaaren kaikissa vaiheissa (sijoituspaikan valinta, suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja käytöstäpoisto). Tämä tavoite edellyttää erityisesti turvallisuuden huomattavaa parantamista uusien reaktoreiden suunnittelussa, missä olisi käytettävä viimeisintä tietämystä ja tekniikkaa viimeisimmät kansainväliset turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen.

(16)

Nämä tavoitteet olisi pyrittävä saavuttamaan erityisesti tekemällä ydinturvallisuusarviointeja, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan. Luvanhaltijoiden olisi suoritettava arvioinnit kansallisen toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa, ja arviointeja voidaan käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (10), kattaman suuronnettomuuden vaaran arvioinnissa edellyttäen, että tämän direktiivin vaatimukset täyttyvät.

(17)

Syvyyssuuntaisen turvallisuuden käsite on keskeisen tärkeä ydinlaitosten turvallisuudelle ja muodostaa korkean tason ydinturvallisuustavoitteiden täytäntöönpanon perustan. Soveltamalla kansainvälisissä normeissa ja ohjeistuksissa tunnustettuja sekä WENRA:n tunnustamia syvyyssuuntaisia turvallisuusperiaatteita varmistetaan, että turvallisuustoiminnot jakautuvat, sikäli kuin se on kohtuudella toteutettavissa, useaan toisistaan riippumattomaan suojaamisen tasoon, jolloin toimintavirheen sattuessa se havaitaan, korvataan tai oikaistaan asianmukaisin toimenpitein. Kunkin eri tason toimivuus on syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun olennainen osa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurauksien lieventämiseksi, jos niitä tapahtuu. Syvyyssuuntainen turvallisuus rakentuu yleensä viidestä tasosta. Jos yksi taso pettää, seuraava taso aktivoituu. Ensimmäisen tason suojan tavoitteena on estää poikkeava toiminta ja järjestelmän viat. Jos ensimmäinen taso pettää, poikkeavaan toimintaan puututaan tai viat havaitaan toisella suojan tasolla. Jos toinen taso pettää, kolmas taso varmistaa turvallisuustoimintojen suorittamisen aktivoimalla erityiset turvallisuusjärjestelmät ja muut turvallisuusominaisuudet. Jos kolmas taso pettää, neljäs taso rajaa onnettomuuden etenemisen onnettomuushallinnalla, jotta estetään tai lievennetään vakavan onnettomuuden olosuhteita, joissa radioaktiivisia aineita on päässyt ulkopuolelle. Viimeinen tavoite (viides suojan taso) on merkittävien ulkoisten päästöjen radiologisten seurauksien lieventäminen laitoksen ulkopuolisin hätävalmiustoimin.

(18)

Tehokkaan ydinturvallisuuskulttuurin katsotaan yhdessä syvyyssuuntaisen turvallisuuden kanssa olevan keskeinen tekijä pyrittäessä saavuttamaan korkea ydinturvallisuustaso ja parantamaan sitä jatkuvasti. Tehokas ydinturvallisuuskulttuuri ilmenee etenkin seuraavalla tavalla: henkilöstö ja hallinto organisaation kaikilla tasoilla ovat sitoutuneet ydinturvallisuuteen ja sen jatkuvaan parantamiseen; edistetään henkilöstön kykyä kaikilla tasoilla kyseenalaistaa asianomaisten turvallisuusperiaatteiden ja käytäntöjen toteutuminen, jotta ydinturvallisuutta voidaan jatkuvasti parantaa; henkilöstön kyky raportoida ajoissa turvallisuuskysymyksistä; laitosten käytöstä saatujen kokemusten tunnistaminen; sekä järjestelmällinen raportointi tavanomaisista toimintaolosuhteista tai onnettomuuden hallintajärjestelyistä poikkeavista tapahtumista, joilla voi olla vaikutus ydinturvallisuuteen. Vahvan ydinturvallisuuskulttuurin saavuttamista edistävät merkittävästi muun muassa tehokkaat johtamisjärjestelmät, asianmukainen koulutus, laitosten käytöstä saatujen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta merkittävien kokemusten rekisteröintiä, arviointia ja dokumentointia koskevat luvanhaltijan järjestelyt sekä esille otettujen kysymysten tehokas ratkaiseminen.

(19)

Käytettäessä ilmaisua ”kohtuudella toteutettavissa oleva” (”reasonably practicable”) tässä direktiivissä, sitä tulisi soveltaa vakiintuneiden, erityisesti WENRA:n ja IAEA:n vahvistamien määritelmien mukaisesti.

(20)

Three Mile Islandin ja Tšernobylin ydinonnettomuuksien jälkeen Fukushiman ydinonnettomuus toi uudelleen korostetusti esiin suojarakennuksen kriittisen tehtävän viimeisenä esteenä, joka suojaa ihmisiä ja ympäristöä onnettomuudesta aiheutuvilta radioaktiivisilta päästöiltä. Tämän vuoksi uuden voimalaitos- tai tutkimusreaktorin rakennusluvan hakijan olisi osoitettava, että suunnittelu rajoittaa reaktorisydämen vaurioitumisen vaikutukset suojarakennuksen sisälle. Luvanhakijan olisi toisin sanoen näytettävä toteen, että laaja tai luvaton radioaktiivinen päästö suojarakennuksen ulkopuolelle on äärimmäisen epätodennäköinen, ja hakijan olisi voitava osoittaa hyvin luotettavasti, ettei tällaista päästöä tapahdu.

(21)

Onnettomuuksien estämiseksi ja lieventämiseksi olisi vaadittava tarkempia onnettomuushallintaa ja laitosalueen valmiutta koskevia järjestelyjä. Näiden järjestelyjen olisi oltava direktiivin 2013/59/Euratom asiaa koskevien säännösten mukaiset eikä niillä saisi rajoittaa mainittujen säännösten soveltamista. Luvanhaltijan olisi huolehdittava menettelyistä, ohjeista ja järjestelyistä, joita noudatetaan onnettomuustilanteissa, vakavat onnettomuudet mukaan lukien, joita voisi tapahtua laitoksen kaikissa toimintamuodoissa, mukaan lukien toiminta täydellä teholla, sulkeminen ja siirtymävaiheet, ja varmistettava kaikkien tällaisten menettelyjen ja järjestelyjen johdonmukaisuus ja jatkuvuus sekä se, että niitä harjoitellaan, tarkistetaan ja päivitetään. Näissä järjestelyissä olisi myös varattava riittävästi henkilöstöä, laitteita ja muita tarvittavia resursseja. Olisi huolehdittava organisaatiorakenteesta, jossa on selvät vastuualueet, ja valmiuselinten välisestä koordinoinnista.

(22)

Stressitestit ovat osoittaneet, että kaikkien ydinturvallisuudesta vastaavien osapuolten välisillä tehostetuilla yhteistyö- ja koordinointimekanismeilla on ratkaiseva merkitys. Vertaisarvioinnit ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi rakentaa luottamusta pyrittäessä keräämään ja vaihtamaan kokemuksia ja varmistamaan korkeiden ydinturvallisuusnormien yhteinen soveltaminen.

(23)

Jäsenvaltioiden välinen ydinturvallisuusyhteistyö on vakiintunutta ja se voi antaa lisäarvoa ydinturvallisuuteen, läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen suhteessa eurooppalaisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin.

Jäsenvaltioiden olisi ENSREGiä asianmukaisesti käyttävien toimivaltaisten valvontaviranomaistensa kautta ja WENRA:n asiantuntemuksen perusteella määriteltävä joka kuudes vuosi ydinlaitostensa ydinturvallisuuteen liittyvästä yhteisestä erityisestä teknisestä aiheesta tehtävien vertaisarviointien menetelmät, ehdot ja määräaika. Esille otettava yhteinen erityinen tekninen aihe olisi määriteltävä WENRA:n turvallisuuden viitetasona tai laitoksen toiminnasta saatuihin kokemuksiin liittyvän palautteen, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien sekä teknisen ja tieteellisen kehityksen pohjalta. Jäsenvaltioiden olisi suoritettava kansallinen itsearviointi ja toteutettava järjestelyjä, jotta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset valvontaviranomaiset voivat tehdä yhteisiä vertaisarviointeja kansallisista itsearvioinneistaan.

Näiden vertaisarviointien tuloksista olisi laadittava raportit. Jäsenvaltioiden olisi näiden vertaisarviointiraporttien tulokset huomioon ottaen laadittava kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa käsitellään merkityksellisiä tuloksia ja niiden omaa kansallista arviointia. Vertaisarviointiraportteja olisi käytettävä myös unionin laajuisen aihekohtaisen vertaisarvioinnin tuloksia koskevan yhteenvedon pohjana. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset valvontaviranomaiset laativat yhdessä tämän yhteenvedon. Yhteenvedon tarkoituksena ei olisi oltava panna ydinlaitoksia paremmuusjärjestykseen vaan pikemminkin keskittyä vertaisarviointiprosessiin ja sen teknisiin tuloksiin, jotta arvioinnista saatu tietämys voidaan jakaa.

Keskinäisen luottamuksen olisi vallittava keskinäisissä arvioinneissa, ja komission olisi sen vuoksi aina, kun se on käytännössä mahdollista, ilmoitettava jäsenvaltioille, kun se aikoo käyttää vertaisarviointiraporttien tuloksia politiikka-asiakirjoissaan.

(24)

Jäsenvaltioiden velvoitteiden raportoida tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja komission velvoitteen laatia kansallisiin raportteihin pohjautuva raportti olisi tarjottava tilaisuus tilannekatsauksen tekemiseen sekä tämän direktiivin täytäntöönpanon eri näkökohtien ja sen tehokkuuden arviointiin. Kansainvälisellä tasolla on olemassa monia asiaankuuluvia raportointivelvoitteita, kuten ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen mukaiset raportit, joiden tuloksia voitaisiin käyttää arvioitaessa tämän direktiivin täytäntöönpanoa. Tämän direktiivin nojalla olisi lisäksi vahvistettava muitakin raportointivelvollisuuksia, jotka koskevat ydinlaitosten aihekohtaisten vertaisarviointien tuloksia. Tämän vuoksi olisi jäsenvaltioiden raportointivelvoitteesta tehtävä lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi vähemmän työläs niin raportointitiheyden kuin raporttien sisällön osalta.

(25)

Asteittaisen lähestymistavan mukaisesti tämän direktiivin säännösten täytäntöönpano riippuu siitä, minkä tyyppisiä ydinlaitoksia jäsenvaltion alueella on. Pannessaan näitä säännöksiä täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava huomioon suunnittelemiensa tai käyttämiensä ydinlaitosten riskien mahdollinen suuruus ja luonne. Asteittaisen lähestymistavan olisi erityisesti koskettava niitä jäsenvaltioita, jotka pitävät hallussaan vain pientä määrää ydin- ja radioaktiivisia aineita, esimerkiksi sellaisia, jotka liittyvät pienempien tutkimusreaktorien käyttöön, jolloin vakavista onnettomuuksista aiheutuvat vaikutukset eivät olisi verrattavissa ydinvoimalaitosten onnettomuuksista aiheutuviin vaikutuksiin.

(26)

Ne tämän direktiivin säännökset, jotka liittyvät läheisesti ydinlaitosten olemassaoloon, eli säännökset, jotka koskevat luvanhaltijan velvoitteita, ydinlaitoksille asetettuja uusia erityisvaatimuksia sekä laitosalueen valmiusjärjestelyjä ja -toimintaa, eivät saisi olla sovellettavissa jäsenvaltioihin, joissa ei ole ydinlaitoksia. Tämän direktiivin säännökset olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava täytäntöön kansallisia olosuhteita vastaavalla tavalla ja ottaen huomioon sen, ettei näissä jäsenvaltioissa ole ydinlaitoksia, mutta samalla varmistaen, että hallitus tai toimivaltaiset viranomaiset kiinnittävät asianmukaista huomiota ydinturvallisuuteen.

(27)

Direktiivin 2009/71/Euratom mukaan jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja organisaatiokehys sekä pidettävä sitä yllä. Sitä koskeva päätös, miten kansallisen kehyksen säännökset hyväksytään ja mitä välinettä käyttäen niitä sovelletaan, kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

(28)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin säännösten ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä katsoo, että tällaisten asiakirjojen toimittaminen on perusteltua.

(29)

Sen vuoksi direktiivi 2009/71/Euratom olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/71/Euratom seuraavasti:

1)

Korvataan 1 luvun otsikko seuraavasti:

”TAVOITTEET, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT”.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin siviilikäyttöön tarkoitettuihin ydinlaitoksiin, joihin tarvitaan lupa.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tällä direktiivillä täydennetään perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuja ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevia perusnormeja eikä sillä rajoiteta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetun voimassa olevan yhteisön lainsäädännön ja erityisesti neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom soveltamista (11).

(11)  Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta (EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1).”"

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

ydinvoimalaitoksia, rikastuslaitoksia, ydinpolttoaineen valmistuslaitoksia, jälleenkäsittelylaitoksia, tutkimusreaktoreita, käytetyn polttoaineen varastoja; ja”;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”6.

’onnettomuudella’ mitä tahansa tahatonta tapahtumaa, jonka seuraukset tai mahdolliset seuraukset ovat merkittäviä säteilysuojelun tai ydinturvallisuuden kannalta;

7.

’vaaratilanteella’ mitä tahansa tahatonta tapahtumaa, jonka seuraukset tai mahdolliset seuraukset eivät ole merkityksettömiä säteilysuojelun tai ydinturvallisuuden kannalta;

8.

’poikkeavilla toiminnoilla’ toimintaprosessia, jossa poiketaan tavanomaisesta toiminnasta ja jonka odotetaan tapahtuvan vähintään kerran laitoksen käyttöiän aikana mutta joka ei asianmukaisten suunnittelua koskevien säännösten vuoksi aiheuta merkittävää vahinkoa turvallisuuden kannalta tärkeille laitteille eikä johda onnettomuustilanteisiin;

9.

’suunnitteluperusteilla’ erilaisia tilanteita ja tapahtumia, jotka on vahvistettujen perusteiden mukaisesti nimenomaisesti otettu huomioon ydinlaitoksen suunnittelussa, mukaan lukien turvallisuuden parannukset, jotta laitos voi kestää nämä tilanteet ja tapahtumat turvallisuusjärjestelmien suunnitellun käytön avulla ylittämättä sallittuja rajoja;

10.

’suunnitteluperusteisella onnettomuudella’ onnettomuustilanteita, joiden varalta ydinlaitos on suunniteltu vahvistettujen suunnittelua koskevien perusteiden mukaisesti ja joiden osalta, tapauksen mukaan, polttoaineeseen kohdistuva vaurio ja radioaktiivisten aineiden päästöt pysyvät sallituissa rajoissa;

11.

’vakavilla tilanteilla’ tilanteita, jotka ovat vakavampia kuin suunnitteluperusteisiin onnettomuuksiin liittyvät tilanteet; tällaiset tilanteet voivat aiheutua moninkertaisista vioista, kuten turvallisuusjärjestelmän kaikkien osajärjestelmien täydellisestä menetyksestä, tai äärimmäisen epätodennäköisestä tapahtumasta.”

4)

Lisätään 2 lukuun otsikon ”VELVOLLISUUDET” jälkeen otsikko seuraavasti:

”1 JAKSO

Yleiset velvollisuudet”.

5)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on luotava ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskeva asianmukainen kansallinen oikeudellinen, valvonta- ja organisaatiokehys, jäljempänä ’kansallinen kehys’, ja pidettävä sitä yllä. Kansallisessa kehyksessä on säädettävä erityisesti seuraavista:

a)

vastuiden jakaminen ja asianomaisten valtion viranomaisten välinen koordinointi;

b)

kansalliset ydinturvallisuusvaatimukset, jotka kattavat ydinlaitosten elinkaaren kaikki vaiheet;

c)

järjestelmä, joka vastaa ydinlaitosten lupien käsittelystä ja toimintakielloista luvan puuttuessa;

d)

toimivaltaisen valvontaviranomaisen suorittamaa ydinturvallisuuden viranomaisvalvontaa koskeva järjestelmä;

e)

tehokkaat ja oikeasuhteiset täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, mukaan lukien tarvittaessa korjaavat toimenpiteet tai toiminnan keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen.

Sen määrittäminen, b alakohdassa tarkoitetut kansalliset ydinturvallisuusvaatimukset hyväksytään ja mitä välinettä käyttäen niitä sovelletaan, kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.”

6)

Korvataan 5 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen valvontaviranomaisen riippumattomuus sen valvontaan liittyvässä päätöksenteossa on tosiasiallisesti suojattu asiattomalta vaikutukselta. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että toimivaltainen valvontaviranomainen

a)

on toiminnallisesti erotettu muista elimistä tai järjestöistä, jotka liittyvät ydinenergian edistämiseen tai käyttöön, eikä se valvontatehtäviään suorittaessaan pyydä tai ota vastaan ohjeita miltään tällaiselta elimeltä tai järjestöltä;

b)

tekee valvontapäätöksiä, jotka perustuvat luotettaviin ja avoimiin ydinturvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin;

c)

saa käyttöönsä omat ja asianmukaiset talousarviomäärärahat kansallisessa kehyksessä määriteltyjen valvontatehtäviensä toteuttamiseen ja on vastuussa sille osoitetun talousarvion täytäntöönpanosta;

d)

saa käyttöönsä riittävän määrän henkilöstöä, jolla on sen velvoitteiden täyttämiseen tarvittava pätevyys, kokemus ja asiantuntemus. Se voi käyttää ulkopuolisia tieteellisiä ja teknisiä voimavaroja ja asiantuntemusta valvontatehtäviensä tukemiseksi;

e)

luo menettelyt mahdollisten eturistiriitojen välttämistä ja ratkaisemista varten;

f)

antaa ydinturvallisuuteen liittyvät tiedot ilman minkään muun elimen tai järjestön suorittamaa selvitystä edellyttäen, että tämä ei vaaranna muita asiaankuuluvassa lainsäädännössä tai kansainvälisissä välineissä tunnustettuja ensisijaisia intressejä, muun muassa turvallisuutta.

3.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle annetaan oikeudelliset valtuudet, joita se tarvitsee täyttääkseen 4 artiklan 1 kohdassa kuvattuun kansalliseen kehykseen liittyvät velvoitteensa. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisille valvontaviranomaisille annetaan kansallisessa kehyksessä seuraavat keskeiset valvontatehtävät:

a)

ehdottaa kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä, määritellä ne tai osallistua niiden määrittelyyn;

b)

vaatia, että luvanhaltija noudattaa ja osoittaa noudattavansa kansallisia ydinturvallisuusmääräyksiä ja asianomaisen luvan ehtoja;

c)

todentaa tämä noudattaminen suorittamalla lakisääteistä arviointia ja tarkastuksia;

d)

ehdottaa tai toteuttaa tehokkaita ja oikeasuhteisia täytäntöönpanotoimia.”

7)

Korvataan 6, 7 ja 8 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Luvanhaltijat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että:

a)

päävastuu ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta on luvanhaltijalla. Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voida delegoida, ja siihen kuuluu vastuu sellaisten toimeksisaajien ja alihankkijoiden toiminnasta, joiden toiminta saattaa vaikuttaa ydinlaitoksen ydinturvallisuuteen;

b)

lupaa hakiessaan hakijan on toimitettava näyttö ydinturvallisuudesta. Näytön on laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan vastattava ydinlaitoksen ja sen laitosalueen kannalta merkityksellisen vaaran mahdollista suuruutta ja luonnetta;

c)

luvanhaltijat arvioivat ja valvovat säännöllisesti ja, siinä määrin kuin se on kohtuudella toteutettavissa, parantavat jatkuvasti ydinlaitostensa ydinturvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lievittämistä varten on otettu käyttöön toimenpiteitä, mukaan lukien syvyyssuuntaisen turvallisuuden soveltamisen todentavat säännökset;

d)

luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmiä, joissa ydinturvallisuus on asianmukaisesti etusijalla;

e)

luvanhaltijat huolehtivat asianmukaisista laitosalueen hätätilannemenettelyistä ja -järjestelyistä, mukaan lukien vakavien onnettomuuksien hallintaa koskevista ohjeista tai vastaavista järjestelyistä, jotta onnettomuuksiin voidaan reagoida tehokkaasti niiden seurausten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Näiltä menettelyiltä edellytetään erityisesti, että

i)

ne ovat johdonmukaisia muiden toimintamenetelmien kanssa ja niitä harjoitellaan määräajoin niiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi;

ii)

niiden avulla käsitellään onnettomuuksia ja vakavia onnettomuuksia, joita voi esiintyä laitoksen kaikissa toimintamuodoissa ja jotka liittyvät tai vaikuttavat samanaikaisesti useisiin yksiköihin;

iii)

niissä huolehditaan järjestelyistä ulkoisen avun vastaanottamiseksi;

iv)

niitä tarkastellaan määräajoin uudelleen ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, ottaen huomioon harjoituksista ja saadut kokemukset ja onnettomuuksista saadut opetukset;

f)

luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä taloudelliset voimavarat ja henkilöstön, jolla on asianmukainen pätevyys ja toimivaltuudet ydinlaitoksen ydinturvallisuutta koskevien velvoitteidensa täyttämiseksi. Luvanhaltijoiden on myös varmistettava, että niiden vastuulla olevilla toimeksisaajilla ja alihankkijoilla, joiden toiminta saattaa vaikuttaa ydinlaitoksen ydinturvallisuuteen, on tarvittava henkilöstö, jolla on asianmukainen pätevyys ja toimivaltuudet ydinlaitoksen ydinturvallisuutta koskevien velvoitteidensa täyttämiseksi.

7 artikla

Ydinturvallisuutta koskeva asiantuntemus ja taidot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa kaikki osapuolet huolehtimaan järjestelyistä sellaisen henkilöstönsä koulutusta varten, jolla on ydinlaitosten ydinturvallisuuteen liittyviä vastuita siten, että voidaan saada, ylläpitää ja edelleen kehittää ydinturvallisuusalaan ja laitosalueen valmiusjärjestelyihin liittyvää asiantuntemusta ja taitoja.

8 artikla

Avoimuus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ydinlaitosten ydinturvallisuudesta ja sen valvonnasta annetaan tarvittavat tiedot työntekijöiden ja väestön saataville kiinnittäen erityistä huomiota paikallisviranomaisiin, väestöön ja sidosryhmiin ydinlaitosten läheisyydessä. Tähän velvoitteeseen sisältyy sen varmistaminen, että toimivaltainen valvontaviranomainen ja luvanhaltijat antavat vastuualueillaan viestintäpolitiikkansa puitteissa:

a)

tietoja ydinlaitosten tavanomaisista toimintaolosuhteista työntekijöille ja väestölle, ja

b)

vaaratilanteiden ja onnettomuuksien sattuessa nopeasti tietoja työntekijöille ja väestölle sekä ydinlaitoksen läheisyydessä sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

2.   Tiedot on annettava väestön saataville asiaankuuluvan lainsäädännön ja kansainvälisten välineiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita asiaankuuluvassa lainsäädännössä tai kansainvälisissä välineissä tunnustettuja ensisijaisia, muun muassa turvallisuutta koskevia, intressejä.

3.   Rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen sitoutuu tarvittaessa ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskeviin yhteistyötoimiin ydinlaitosten läheisyydessä sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontaviranomaisten kanssa muun muassa vaihtamalla ja/tai jakamalla tietoja.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että väestölle annetaan riittävät mahdollisuudet osallistua tehokkaasti ydinlaitosten lupien käsittelyä koskevaan päätöksentekoprosessiin asiaankuuluvan lainsäädännön ja kansainvälisten välineiden mukaisesti.”

8)

Lisätään 8 artiklan jälkeen jakso seuraavasti:

”2 JAKSO

Erityiset velvollisuudet

8 a artikla

Ydinlaitosten ydinturvallisuustavoite

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa ydinturvallisuuskehyksessä edellytetään, että ydinlaitosten suunnittelussa, sijoituspaikan valinnassa, rakentamisessa, käyttöönotossa, käytössä ja käytöstäpoistossa on tavoitteena ehkäistä onnettomuudet ja onnettomuustapauksessa lieventää sen seurauksia ja estää:

a)

varhaisvaiheen radioaktiiviset päästöt, jotka edellyttäisivät laitosalueen ulkopuolisia hätätoimenpiteitä, mutta joiden toteuttamiseen ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa;

b)

suuret radioaktiiviset päästöt, jotka edellyttäisivät suojelutoimenpiteitä, joita ei voida rajata alueellisesti tai ajallisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että 1 kohdassa määriteltyä tavoitetta

a)

sovelletaan ydinlaitoksiin, joille on myönnetty rakentamislupa ensimmäisen kerran 14 päivän elokuuta 2014 jälkeen;

b)

käytetään perustana jo käytössä oleviin ydinlaitoksiin tehtävien, kohtuudella toteutettavissa olevien turvallisuuden parantamistoimien ajoissa tapahtuvalle täytäntöönpanolle, mukaan lukien 8 c artiklan b alakohdassa määriteltyjen määräaikaisten turvallisuusarviointien yhteydessä.

8 b artikla

Ydinlaitosten ydinturvallisuustavoitteen täytäntöönpano

1.   Edellä 8 a artiklassa asetetun ydinturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että jos syvyyssuuntainen turvallisuus on sovellettavissa, sitä on sovellettava sen varmistamiseksi, että:

a)

äärimmäisten ulkoisten luonnonuhkien ja ihmisen toiminnasta tahattomasti aiheutuvien vaarojen vaikutus minimoidaan;

b)

poikkeava toiminta ja viat estetään;

c)

poikkeavaan toimintaan puututaan ja viat havaitaan;

d)

suunnitteluperusteiden puitteissa oleviin onnettomuuksiin puututaan;

e)

vakaviin tilanteisiin puututaan, muun muassa onnettomuuksien etenemisen ehkäisyn ja vakavien onnettomuuksien seurausten lieventämisen keinoin;

f)

organisaatiorakenteet on otettu käyttöön 8 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 8 a artiklassa asetetun ydinturvallisuustavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja luvanhaltijan toteuttavan toimenpiteitä edistääkseen ja vahvistaakseen tehokasta ydinturvallisuuskulttuuria. Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat:

a)

johtamisjärjestelmät, joissa ydinturvallisuus on asianmukaisesti etusijalla ja joissa edistetään henkilöstön ja johdon kykyä kaikilla tasoilla kyseenalaistaa asiaankuuluvien turvallisuusperiaatteiden ja käytäntöjen tehokas toteutuminen sekä kykyä raportoida ajoissa turvallisuuskysymyksistä 6 artiklan d alakohdan mukaisesti;

b)

laitosten käytöstä saatujen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta merkittävien kokemusten rekisteröintiä, arviointia ja dokumentointia koskevat luvanhaltijan järjestelyt;

c)

luvanhaltijan velvoite raportoida toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tapahtumista, joilla on mahdollisia vaikutuksia ydinturvallisuuteen; ja

d)

7 artiklan mukaiset koulutusjärjestelyt.

8 c artikla

Alustava arviointi ja määräaikaiset turvallisuusarvioinnit

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että:

a)

luvan myöntäminen ydinlaitoksen rakentamiseen tai ydinlaitoksen toimintaan perustuu asianmukaiseen laitosalue- ja laitoskohtaiseen arviointiin, johon sisältyy ydinturvallisuuden osoittaminen 8 a artiklan mukaiseen tavoitteeseen perustuvien kansallisten ydinturvallisuusmääräysten osalta;

b)

toimivaltaisen valvontaviranomaisen viranomaisvalvonnan alainen luvanhaltija arvioi uudelleen järjestelmällisesti ja säännöllisesti vähintään kymmenen vuoden välein ydinlaitosten turvallisuuden 6 artiklan c alakohdan mukaisesti. Tällä turvallisuuden uudelleenarvioinnilla pyritään varmistamaan nykyisten suunnitteluperusteiden noudattaminen ja siinä määritetään turvallisuuden lisäparannuksia ottaen huomioon vanhenemiskysymykset, käyttökokemus, tuoreimmat tutkimustulokset ja kansainvälisten normien kehitys, käyttäen viitteenä 8 a artiklan tavoitetta.

8 d artikla

Laitosalueen valmiusjärjestelyt ja -toiminta

1.   Direktiivin 2013/59/Euratom säännösten soveltamista rajoittamatta jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään laitosalueen valmiusjärjestelyjä ja -toimintaa varten perustettua organisaatiorakennetta, joka käsittää selvän vastuunjaon ja koordinoinnin luvanhaltijan, toimivaltaisten viranomaisten sekä organisaatioiden välillä ja jossa otetaan huomioon hätätilanteen kaikki vaiheet.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen kehyksen edellyttämien laitosalueen valmiusjärjestelyjen ja -toiminnan ja direktiivin 2013/59/Euratom edellyttämien muiden valmiusjärjestelyjen ja -toiminnan välillä vallitsee johdonmukaisuus ja jatkuvuus.”

9)

Lisätään 8 d artiklan jälkeen luku seuraavasti:

”2 a LUKU

VERTAISARVIOINNIT JA RAPORTOINTI

8 e artikla

Vertaisarvioinnit

1.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä vähintään kerran kymmenessä vuodessa määräajoin tehtävä kansallisen kehyksensä ja toimivaltaisten valvontaviranomaistensa itsearviointi sekä pyydettävä kansallisen kehyksensä merkityksellisiä osia ja toimivaltaisia valvontaviranomaisiaan koskeva kansainvälinen vertaisarviointi tavoitteena parantaa jatkuvasti ydinturvallisuutta. Tällaisten vertaisarviointien tulokset ilmoitetaan jäsenvaltioille ja komissiolle, kun ne ovat saatavilla.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavat toimet toteutetaan koordinoidusti:

a)

suoritetaan kansallinen arviointi, joka perustuu niiden alueella olevien asiaankuuluvien ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevaan erityisaiheeseen;

b)

pyydetään kaikkia muita jäsenvaltioita ja komissiota tarkkailijana suorittamaan a alakohdassa tarkoitetun kansallisen arvioinnin vertaisarviointi;

c)

toteutetaan vertaisarviointiprosessin merkityksellisten tulosten perusteella asianmukaiset jatkotoimenpiteet;

d)

julkaistaan edellä mainittua prosessia koskevat asiaankuuluvat kertomukset ja sen tärkeimmät tulokset, kun tulokset ovat saatavilla.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on järjestelyt, joiden avulla ensimmäinen aihekohtainen vertaisarviointi voidaan aloittaa vuonna 2017 ja sen jälkeen järjestää aihekohtaisia vertaisarviointeja vähintään joka kuudes vuosi.

4.   Jos tapahtuu onnettomuus, joka johtaa laitosalueen ulkopuolisia hätätoimenpiteitä tai väestön suojelutoimenpiteitä edellyttäviin tilanteisiin, kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että kansainvälinen vertaisarviointi järjestetään ilman aiheetonta viivytystä.”

10)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ensimmäisen kerran viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2014 ja sen jälkeen viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2020.”;

b)

kumotaan 3 kohta.

11)

Lisätään 10 artiklan 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Velvoitteita saattaa 6, 8 a, 8 b, 8 c ja 8 d artikla osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna ne täytäntöön ei sovelleta jäsenvaltioihin, joissa ei ole ydinlaitoksia, jolleivät ne päätä kehittää lupaa edellyttäviä ydinlaitoksiin liittyviä toimintoja lainkäyttöalueellaan.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä elokuuta 2017. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä niihin myöhemmin tehtävät muutokset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. C. PADOAN


(1)  Lausunto annettu 2. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 341, 21.11.2013, s. 92.

(3)  Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta (EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).

(5)  Komission päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 1999, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) liittymisestä vuonna 1994 tehtyyn ydinturvallisuutta koskevaan yleissopimukseen (EYVL L 318, 11.12.1999, s. 20).

(6)  IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006).

(7)  Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48).

(8)  Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2007, ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL L 195, 27.7.2007, s. 44).

(9)  Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1987, yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 76).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).


PÄÄTÖKSET

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/53


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/496/YUTP

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönoton, toiminnan ja käytön näkökohdista sekä yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppalainen maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, jäljempänä ’GNSS’, muodostaa erityisesti strategisen ulottuvuutensa, alueellisen ja maailmanlaajuisen kattavuutensa sekä monikäyttöisyytensä vuoksi herkän infrastruktuurin, jonka käyttöönotto ja käyttö voivat vaikuttaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen.

(2)

Jos kansainvälinen tilanne edellyttää unionin operatiivisia toimia ja jos GNSS:n toiminta voisi vaikuttaa Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai jos järjestelmän toiminta on uhanalainen, neuvoston olisi päätettävä tarvittavista toimenpiteistä.

(3)

Neuvosto hyväksyi sen vuoksi 12 päivänä heinäkuuta 2004 yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP (1).

(4)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, on määrä huolehtia tehtävistä ja vastuista, joista aiemmin huolehti korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri.

(5)

Edistyminen Galileo-ohjelman mukaisesti perustetun järjestelmän kehittämisessä, kyseisen järjestelmän käyttöönoton aloittaminen ja tuleva käytön alkaminen edellyttävät, että yhteisessä toiminnassa 2004/552/YUTP vahvistettua menettelyä mukautetaan.

(6)

Euroopan GNSS-viraston, jäljempänä ’GSA’, jäsenvaltioiden ja komission olisi toimitettava neuvostolle ja korkealle edustajalle tietoja ja asiantuntemusta siitä, muodostaako järjestelmään liittyvä tapahtuma uhkan unionille, jäsenvaltioille tai itse GNSS:lle. Myös kolmannet valtiot voivat toimittaa tällaisia tietoja.

(7)

Neuvoston, korkean edustajan, Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen, jäljempänä ’GSMC’, operaattorina toimivan GSA:n ja jäsenvaltioiden roolia olisi selvennettävä operatiivisten vastuiden ketjussa, joka on otettava käyttöön unioniin, jäsenvaltioihin tai GNSS:ään kohdistuvaan uhkaan reagoimiseksi.

(8)

Uhkia koskeva viitekehys on tältä osin esitetty järjestelmäkohtaisessa turvavaatimusilmoituksessa, joka sisältää tärkeimmät GNSS:ssä käsiteltävät yleiset uhat, sekä järjestelmän turvasuunnitelmassa, joka sisältää turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntämenettelyssä esitetyn turvallisuusriskirekisterin. Nämä toimivat viitekehyksenä sellaisten uhkien yksilöimiseksi, joita käsitellään erityisesti tässä päätöksessä, ja operatiivisten menettelyjen täydentämiseksi tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten.

(9)

Kiireellisissä tapauksissa päätökset saatetaan joutua tekemään muutaman tunnin kuluessa uhkaa koskevien tietojen saamisesta.

(10)

Korkealla edustajalla olisi oltava valtuudet toteuttaa tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet siinä tapauksessa, että olosuhteet eivät salli sitä, että neuvosto tekee päätöksen uhkan torjumiseksi tai sen lievittämiseksi, että unionin taikka sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisille eduille koituu vakavaa haittaa.

(11)

Eurooppalaisen GNSS:n hallinnointia muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 683/2008 (2) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1285/2013 (3). Asetuksen (EU) N:o 1285/2013 14 artiklassa säädetään erityisesti, että GSA:n on varmistettava GSMC:n toiminta.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 512/2014 (4) GSA:n toimitusjohtajalle annetaan vastuu varmistaa, että GSA pystyy GSMC:n operaattorina toimimaan yhteisen toiminnan 2004/552/YUTP, sellaisena kuin se on korvattuna tällä päätöksellä, nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1104/2011/EU (5) vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto, unionin erillisvirastot, kolmannet valtiot ja kansainväliset järjestöt voivat käyttää Galileo-ohjelman mukaisesti perustetun maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tarjoamaa julkisesti säänneltyä palvelua, jäljempänä ’PRS-palvelu’. Päätöksen N:o 1104/2011/EU 6 artiklassa määritellään, että GSMC huolehtii PRS-vastuuviranomaisten, neuvoston ja korkean edustajan sekä valvontakeskusten välisistä toiminnallisista yhteyksistä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä määritetään neuvoston ja korkean edustajan vastuualueet sen torjumiseksi, että eurooppalaisen maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto, toiminta tai käyttö uhkaa unionin tai yhden tai useamman jäsenvaltion turvallisuutta, taikka unionille tai yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle koituvan vakavan haitan lieventämiseksi, erityisesti sellaisen kansainvälisen tilanteen johdosta, joka edellyttää unionin toimia, tai jos itse järjestelmän toiminta tai sen palvelut ovat uhattuina.

2 artikla

Tällaisessa uhkatilanteessa jäsenvaltiot, komissio tai GSA ilmoittavat tapauksen mukaan välittömästi neuvostolle ja korkealle edustajalle kaikista käytettävissään olevista merkittävinä pitämistään seikoista.

3 artikla

1.   Neuvosto, joka toimii yksimielisesti korkean edustajan ehdotuksesta, päättää GSA:lle toimitettavista tarpeellisista ohjeista.

2.   GSA ja komissio toimittavat neuvostolle ohjeistusta siitä, mitä laajimpia vaikutuksia sen suunnittelemilla ohjeilla voi olla GNSS:ään.

3.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, antaa neuvostolle tarvittaessa lausunnon ehdotetuista ohjeista.

4 artikla

1.   Jos tilanteen kiireellisyys edellyttää välittömiä toimia ennen kuin neuvosto on hyväksynyt 3 artiklan 1 kohdan mukaisen päätöksen, korkealla edustajalla on valtuudet antaa GSA:lle tarpeelliset väliaikaiset ohjeet. Korkea edustaja voi määrätä, että Euroopan ulkosuhdehallinnon toimeenpaneva pääsihteeri tai joku sen apulaispääsihteereistä antaa GSA:lle tällaiset ohjeet. Korkea edustaja ilmoittaa välittömästi neuvostolle ja komissiolle tämän kohdan mukaisesti annetuista ohjeista.

2.   Neuvosto vahvistaa korkean edustajan väliaikaiset ohjeet taikka muuttaa niitä tai kumoaa ne mahdollisimman pian.

3.   Korkea edustaja tarkastelee jatkuvasti uudelleen väliaikaisia ohjeitansa, muuttaa niitä tarvittaessa tai kumoaa ne, jollei välittömiä toimia enää tarvita. Väliaikaisten ohjeiden voimassaolo päättyy joka tapauksessa neljä viikkoa niiden antamisen jälkeen tai neuvoston 2 kohdan nojalla antamalla päätöksellä.

5 artikla

Korkea edustaja valmistelee kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana tarpeelliset alustavat operatiiviset menettelyt tämän päätöksen säännösten käytännön täytäntöönpanoa varten ja toimittaa ne PTK:n hyväksyttäväksi. Täydennetyt operatiiviset menettelyt toimitetaan PTK:n hyväksyttäväksi vuoden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä. PTK tarkastelee operatiivisia menettelyitä uudelleen ja saattaa ne ajan tasalle vähintään joka toinen vuosi.

6 artikla

1.   Korkealla edustajalla on unionin taikka unionin ja sen jäsenvaltioiden aiemmin tekemien kansainvälisten sopimusten, mukaan lukien sopimukset, joissa annetaan pääsy PRS-palveluun päätöksen N:o 1104/2011/EU 3 artiklan 5 kohdan nojalla, mukaisesti valtuudet sopia kolmansien valtioiden kanssa hallinnollisista yhteistyöjärjestelyistä tähän päätökseen liittyen. Neuvoston on hyväksyttävä tällaiset järjestelyt yksimielisesti.

2.   Jos tällaiset järjestelyt edellyttävät pääsyä unionin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, turvallisuusluokiteltujen tietojen julkaiseminen tai vaihto on hyväksyttävä sovellettavien turvallisuussääntöjen mukaisesti.

7 artikla

Neuvosto tarkastelee uudelleen ja tarvittaessa muuttaa tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen antamisesta tai jäsenvaltion pyynnöstä taikka 3 artiklan nojalla toteutettujen toimenpiteiden jälkeen.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen tämän päätöksen täytäntöönpanon vastuualueillaan muun muassa asetuksen (EU) N:o 1285/2013 28 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on nimettävä tätä varten yhteyspisteitä avustamaan uhkan operatiivisessa hallinnoinnissa. Nämä yhteyspisteet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä.

9 artikla

Kumotaan yhteinen toiminta 2004/552/YUTP.

10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2004/552/YUTP, 12 päivältä heinäkuuta 2004, Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan näkökohdista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 30).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 683/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta (EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 512/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 912/2010 muuttamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 72).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1).


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,

toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5082)

(2014/497/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi komission toimenpiteet organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju), jäljempänä ’mainittu organismi’, unionissa leviämisen estämiseksi täytäntöönpanopäätöksellä 2014/87/EU (2).

(2)

Kyseisen päätöksen antamisen jälkeen Italian viranomaiset ovat tehneet mainitun organismin esiintymistä ja luonnetta koskevia tutkimuksia tartunta-alueilla ja niiden ympäristössä. Nämä tutkimukset ovat tuottaneet alustavia tuloksia, jotka riittävät perusteeksi täsmällisempien toimenpiteiden toteuttamiselle.

(3)

Italian viranomaisten tutkimusten sekä saatavilla olevan tieteellisen ja teknisen näytön perusteella on vahvistettu, että Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. ja Vinca L. ovat mainitun organismin isäntäkasveja. Saatavilla olevan näytön perusteella on todennäköistä, että myös Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L. voivat olla kyseisen organismin isäntäkasveja. Sen vuoksi toimenpiteitä olisi sovellettava seuraaviin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, siemeniä lukuun ottamatta: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L., jäljempänä ’mainitut kasvit’.

(4)

On aiheellista vahvistaa edellytykset mainittujen kasvien tuomiselle unioniin sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän. Olisi asetettava erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat tuotantopaikkojen rekisteröintiä, valvontaa ja asemaa sekä mainittujen kasvien tarkastuksia, näytteenottoa, testausta ja kuljetusta, jotta voidaan varmistaa, että unioniin tuodut kasvit ovat vapaita mainitusta organismista.

(5)

Mainitut kasvit, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen kautta, ovat muita kasveja todennäköisemmin mainitun organismin tartuttamia. Niiden siirtoihin olisi sen vuoksi sovellettava erityisvaatimuksia. Näiden vaatimusten olisi vastattava vaatimuksia, jotka koskevat mainittujen kasvien tuomista sellaisista kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä vuosittaisia kartoituksia mainitun organismin esiintymisestä alueillaan sen kulkeutumisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.

(7)

Jokaisen, joka on tietoinen mainitun organismin esiintymisestä, olisi ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille, jotta varmistetaan, että kyseisen organismin mahdollista esiintymistä vastaan voidaan toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta voidaan varmistaa sidosryhmien ryhtyminen asianmukaisiin toimiin, jäsenvaltioiden olisi lisäksi ilmoitettava asianosaisille ammattimaisille toimijoille mainitun organismin mahdollisesta esiintymisestä niiden alueella ja toteutettavista toimenpiteistä.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä rajatut alueet ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi. Rajattujen alueiden olisi koostuttava tartuntavyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä. Puskurivyöhykkeen leveys olisi laskettava ottaen huomioon mainitun organismin riski levitä muille alueille.

(9)

Jos rajatun alueen määrittäminen ei vaikuta tarpeelliselta mainitun organismin hävittämiseksi, asianomaisella jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus olla määrittämättä rajattua aluetta välittömästi. Tässä tapauksessa sen olisi hävitettävä mainittu organismi kasveista, joissa se ensiksi havaittiin, ja suoritettava kartoitus selvittääkseen, onko mainittu organismi levinnyt muihin kasveihin.

(10)

Käyttöön olisi otettava erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan mainitun organismin hävittäminen sieltä, missä sitä on havaittu esiintyvän.

(11)

Selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU olisi kumottava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’mainituilla kasveilla’ kaikkia seuraavia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, siemeniä lukuun ottamatta: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. ja Sorghum L.;

b)

’mainitulla organismilla’ organismia Xylella fastidiosa (Well et Raju).

2 artikla

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien mainittujen kasvien tuominen unioniin

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistettujen erityisten tuontia koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut ne mainitun organismin esiintymisen varalta unioniin tuomisen yhteydessä liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti;

c)

mainittua organismia ei havaittu esiintyvän eikä siitä havaittu oireita, kun ne tarkastettiin liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Mainittujen kasvien siirrot unionissa

Mainitut kasvit, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä 7 artiklan mukaisesti määritetyllä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen kautta, voidaan siirtää muille alueille ja tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos ne täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset.

4 artikla

Mainittua organismia koskevat kartoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittaisia kartoituksia mainitun organismin esiintymisestä mainituissa kasveissa ja muissa mahdollisissa isäntäkasveissa alueellaan.

Kartoitukset on suoritettava vastuussa olevan virallisten elimen toimesta tai vastuussa olevan virallisten elimen virallisessa valvonnassa. Kartoitusten on käsitettävä silmämääräisiä tarkastuksia ja, jos epäillään mainitun organismin tartuntaa, myös näytteenottoa ja testausta. Kartoitusten on perustuttava vankkoihin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin, ja ne on suoritettava aikoina, jotka ovat mainitun organismin havaitsemismahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kartoituksissa on otettava huomioon saatavilla oleva tieteellinen ja tekninen näyttö, mainitun organismin ja sen vektorien biologia, mainittujen kasvien tai kasvien, jotka todennäköisesti ovat mainitun organismin isäntäkasveja, esiintyminen ja biologia sekä muut tarpeelliset tiedot, jotka koskevat mainitun organismin esiintymistä.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kartoitusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

5 artikla

Mainitusta organismista ilmoittaminen

1.   Jokaisen, joka saa tietää mainitun organismin esiintymisestä tai jolla on syytä epäillä sen esiintymistä, on välittömästi ilmoitettava siitä vastuussa olevalle viralliselle elimelle.

Vastuussa olevan virallisen elimen on välittömästi kirjattava tällaiset tiedot.

2.   Tarvittaessa vastuussa olevan virallisen elimen on pyydettävä 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä toimittamaan kyseiselle elimelle kaikki muut kyseisen henkilön hallussa olevat mainitun organismin esiintymistä koskevat tiedot.

6 artikla

Esiintymisen varmistaminen

1.   Jos vastuussa olevalle viralliselle elimelle on ilmoitettu mainitun organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten perusteella tai 5 artiklan mukaisesti, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet esiintymisen varmistamiseksi.

2.   Jos mainitun organismin esiintyminen varmistuu alueella, jolla sitä ei aiemmin ole esiintynyt, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viiden työpäivän kuluessa varmistumisajankohdasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisestä esiintymisestä.

Sama koskee mainitun organismin esiintymisen virallista varmistumista kasvilajissa, jonka ei aiemmin tiedetty olevan isäntäkasvi. Nämä ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattimaisille toimijoille, joiden mainittuihin kasveihin mainittu organismi voi vaikuttaa, tiedotetaan välittömästi mainitun organismin esiintymisestä kyseisen jäsenvaltion alueella ja että ne ymmärtävät asiaan liittyvät riskit ja toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä.

7 artikla

Rajatut alueet

1.   Jos 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset osoittavat mainitun organismin esiintymisen tai jos tällainen esiintyminen on varmistettu 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä rajattava alue, jäljempänä ’rajattu alue’.

2.   Rajatun alueen on sisällettävä alue, jolla mainittua organismia havaittiin esiintyvän, jäljempänä ’tartuntavyöhyke’. Kyseinen vyöhyke on määriteltävä liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti. Rajatun alueen on lisäksi sisällettävä tartuntavyöhykkeen ympärillä oleva alue, jäljempänä ’puskurivyöhyke’. Kyseinen vyöhyke on määriteltävä liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava rajatuilla alueilla toimenpiteitä liitteessä III olevan 2 jakson mukaisesti.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla määrittämättä rajattua aluetta välittömästi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on näyttöä siitä, että mainittu organismi on vastikään kulkeutunut alueelle kasveissa, joissa se havaittiin;

b)

on viitteitä siitä, että kyseiset kasvit olivat saaneet tartunnan ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle;

c)

kyseisten kasvien lähettyvillä ei ole todettu merkityksellisiä vektoreita, mikä osoittaa, että mainittu organismi ei ole levinnyt laajemmalle.

Tässä tapauksessa sen on tehtävä kartoitus sen määrittämiseksi, ovatko muut kasvit saaneet tartunnan kuin ne, joissa sitä ensiksi havaittiin esiintyvän. Kyseisen kartoituksen perusteella jäsenvaltion on määritettävä, onko tarpeen määrittää rajattu alue. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näiden kartoitusten päätelmät sekä perustelut, joiden vuoksi ne eivät määritä rajattua aluetta.

5.   Jäsenvaltioiden on asetettava määräajat 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiselle ja tarvittaessa 4 kohdassa tarkoitetun kartoituksen suorittamiselle.

8 artikla

Toimenpiteistä raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava 30 päivän kuluessa 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut määräajat.

Raportin on sisällettävä myös seuraavat seikat:

a)

tiedot rajatun alueen sijainnista ja kuvaus sen ominaisuuksista, joilla voi olla merkitystä mainitun organismin hävittämisen ja sen leviämisen ehkäisemisen kannalta;

b)

kartta, josta käyvät ilmi rajatun alueen rajat;

c)

tiedot mainitun organismin ja sen vektoreiden esiintymisestä;

d)

toimenpiteet mainittujen kasvien siirtämistä unionissa koskevien vaatimusten noudattamiseksi 3 artiklan mukaisesti.

Raportissa on kuvattava näyttö ja kriteerit, joihin toimenpiteet perustuvat.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti, johon sisältyy ajan tasalla oleva versio 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014, toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi (EUVL L 45, 15.2.2014, s. 29).


LIITE I

VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT 2 ARTIKLAN MUKAISTA MAINITTUJEN KASVIEN TUOMISTA

1 JAKSO

Direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuun todistukseen sisällytettävät merkinnät

1.

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos niiden mukana on direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus, joka täyttää 2 tai 3 kohdassa vahvistetut edellytykset.

2.

Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”lisäilmoitus” on oltava merkintä, että kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma ja joka sijaitsee kyseisen elimen asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistamalla kasvintuhoojista vapaalla alueella.

Kasvintuhoojista vapaan alueen nimi on ilmoitettava kohdassa ”alkuperäpaikka”.

3.

Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”lisätietoja” on oltava seuraavat merkinnät:

a)

mainitut kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

se on vahvistettu vapaaksi mainitusta organismista ja sen vektoreista asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti;

ii)

se on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma;

iii)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä;

iv)

sille on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreilta;

v)

sille tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Aikaisempien tarkastusten aikana ei ole havaittu oireita mainitusta organismista eikä sen vektoreita tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testaus ja mainitun organismien esiintymättömyys on vahvistettu;

b)

tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä suoritetaan kasvinsuojelullisia käsittelyjä mainitun organismin vektoreita vastaan;

c)

mainittujen kasvien erille on tehty vuosittain näytteenottoon perustuvia testejä, ja mainitun organismin oireeton esiintyminen on suljettu pois;

d)

mainitut kasvit on kuljetettu mainitun organismin tunnettujen vektorien lentokauden ulkopuolella tai suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittua organismia tai sen tunnettuja vektoreita ei voi esiintyä;

e)

mainittujen kasvien erille on tehty välittömästi ennen vientiä virallinen silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja testaus käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen kyseisissä kasveissa on alle 1 prosentti, ja joka kohdistuu erityisesti kasveihin, joilla on mainittuun organismiin viittaavia oireita.

4.

Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin mainittuihin kasveihin, jotka on kasvatettu sekä kasvintuhoojista vapaalla alueella että kasvintuhoojista vapaan alueen ulkopuolella.

2 JAKSO

Tarkastus

Asiasta vastaavan virallisen elimen on huolellisesti tarkastettava mainitut kasvit maahantulopaikassa tai määräpaikassa, jotka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (1) mukaisesti. Tarkastus on tehtävä silmämääräisesti ja, jos epäillään mainitun organismin esiintymistä, jokaiselle mainittujen kasvien erälle on suoritettava näytteenotto ja testaus. Näytteiden on oltava kooltaan sellaisia, että on mahdollista vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että asianomaisen organismin esiintyminen kyseisissä kasveissa on alle 1 prosentti.


(1)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).


LIITE II

3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA MAINITTUJEN KASVIEN SIIRTOJA UNIONISSA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1.

Mainitut kasvit, jotka on kasvatettu vähintään osan niiden eliniästä rajatulla alueella, saa siirtää muille alueille kuin tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos niiden mukana on kasvipassi, joka on laadittu ja myönnetty komission direktiivin 92/105/ETY (1) mukaisesti.

2.

Mainitut kasvit, jotka on kasvatettu vähintään osan niiden eliniästä rajatulla alueella, saa siirtää muille alueille kuin tartuntavyöhykkeille ja tällaisten alueiden sisällä vain, jos ne täyttävät 1 alakohdan lisäksi seuraavat edellytykset koko rajatulla alueella vietetyn ajan osalta:

a)

tuotantopaikka, jossa ne on kasvatettu rajatulla alueella, täyttää seuraavat edellytykset:

i)

sen on vahvistettu olevan vapaa mainitusta organismista;

ii)

se on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (2) mukaisesti;

iii)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa;

iv)

sille on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreilta;

v)

sille tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Aikaisempien tarkastusten aikana ei ole havaittu mainittua organismia eikä sen vektoreita tai, jos tartuntaan viittaavia oireita on havaittu, on suoritettu testaus ja mainitun organismien esiintymättömyys on vahvistettu;

b)

jokaisesta tuotantopaikasta peräisin olevien mainittujen kasvien jokaisen lajin edustaville näytteille on tehty vuosittain testaus, ja mainitun organismin oireeton esiintyminen on suljettu pois;

c)

tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä suoritetaan kasvinsuojelullisia käsittelyjä mainitun organismien vektoreita vastaan.

3.

Rajattujen alueiden läpi tai rajatuilla alueilla siirrettävät mainitut kasvit on kuljetettava mainitun organismin tunnettujen vektorien lentokauden ulkopuolella tai suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittua organismia tai sen tunnettuja vektoreita ei voi esiintyä.


(1)  Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).

(2)  Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38).


LIITE III

RAJATTUJEN ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA NIITÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 7 ARTIKLAN MUKAISESTI

1 JAKSO

Rajattujen alueiden määrittäminen

1.

Tartuntavyöhykkeen on sisällettävä kaikki kasvit, jotka tiedetään mainitun organismin tartuttamiksi, kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta, ja kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat kyseisen organismin tartuttamia siksi, että ne sijaitsevat lähellä tartunnan saaneita kasveja tai että niiden tuotantolähde, jos se on tiedossa, on sama kuin tartunnan saaneilla kasveilla tai niistä kasvatetuilla kasveilla.

2.

Puskurivyöhykkeen leveyden on oltava vähintään 2 000 metriä.

Puskurivyöhykkeen leveys voidaan vähentää vähintään 1 000 metriin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tartunnan saaneet kasvit on poistettu, samoin kuin kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta, sekä kaikki kasvit, jotka on määritetty todennäköisesti tartunnan saaneiksi. Poistaminen on tehtävä siten, että poistetuista kasveista ei jää jäljelle yhtään kasviainesta;

b)

on tehty määrittelykartoitus, johon sisältyy testausta sellaisella näytteenottojärjestelmällä, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen kasveissa 2 000 metrin sisällä tartuntavyöhykkeen rajasta on alle 0,1 prosenttia.

3.

Vyöhykkeiden täsmällisen määrityksen on perustuttava vankkoihin tieteellisiin periaatteisiin, mainitun organismin ja sen vektorien biologiaan, tartunta-asteeseen, vektorien esiintymiseen ja mahdollisten isäntäkasvien jakautumiseen kyseisellä alueella.

4.

Jos mainitun organismin esiintyminen tartuntavyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, tartuntavyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajat on tarkistettava ja niitä on muutettava vastaavasti.

5.

Jos mainittua organismia ei ole 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten ja tässä liitteessä olevan 2 jakson h alakohdassa tarkoitetun seurannan perusteella havaittu rajatulla alueella viiden vuoden aikana, alueen rajaaminen voidaan poistaa.

2 JAKSO

Rajatuilla alueilla toteutettavat toimenpiteet

Asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava rajatulla alueella seuraavat toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi:

a)

sen on mahdollisimman nopeasti poistettava kaikki mainitun organismin tartuttamat kasvit sekä kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin aiheuttamasta mahdollisesta tartunnasta, sekä kaikki kasvit, jotka on määritetty todennäköisesti tartunnan saaneiksi. Poistaminen on tehtävä siten, että poistetuista kasveista ei jää jäljelle yhtään kasviainesta, ja toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen poistamisen aikana ja sen jälkeen;

b)

sen on otettava näytteet ja testattava mainitut kasvit, tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaan sukuun kuuluvat kasvit ja kaikki kasvit, joissa on oireita mainitusta organismista, 200 metrin säteellä tartunnan saaneista kasveista sellaisella näytteenottojärjestelmällä, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla, että mainitun organismin esiintyminen on alle 0,1 prosenttia;

c)

se on tuhottava paikan päällä tai lähellä, rajatun alueen sisällä sijaitsevassa tähän tarkoitukseen varatussa paikassa kokonaiset kasvit, kasvien tai puun osat, jotka voivat edistää mainitun organismin leviämistä. Tuhoamisen on tapahduttava tavalla, jolla varmistetaan, että mainittu organismi ei leviä;

d)

sen on tuhottava paikan päällä tai lähellä sijaitsevassa paikassa kaikki mainittujen kasvien sekä tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua olevien kasvien leikkaamisesta peräisin oleva kasviaines. Tuhoamisen on tapahduttava tavalla, jolla varmistetaan, että mainittu organismi ei leviä vektorinsa välityksellä;

e)

sen on tehtävä mainitulle kasveille ja kasveille, jotka saattavat olla mainitun organismin vektorien isäntäkasveja, asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt, joilla estetään mainitun organismin leviäminen kyseisten vektorien välityksellä;

f)

sen on jäljitettävä tartunnan alkuperä ja kyseiseen tartuntatapaukseen liittyvät mainitut kasvit, jotka on saatettu siirtää ennen rajatun alueen määrittämistä. Kyseisten kasvien määräpaikan asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava kaikki tällaisia siirtoja koskevat tiedot, jotta kasvit voidaan tutkia ja tarvittaessa ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin;

g)

sen on kiellettävä mainittujen kasvien ja tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua olevien kasvien istuttaminen alueille, joka ei ole suojattu vektoreita vastaan;

h)

sen on tiiviisti seurattava mainitun organismin esiintymistä tarkastuksin, jotka tehdään vähintään vuosittain tarkoituksenmukaisina aikoina ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota puskurivyöhykkeeseen sekä mainittuihin kasveihin ja tartunnan saaneiden kasvien kanssa samaa sukua oleviin kasveihin, minkä lisäksi on testattava erityisesti kaikki kasvit, joissa on oireita. Näytteiden määrä on ilmoitettava 8 artiklassa tarkoitetussa raportissa;

i)

sen on toteutettava toimia, joilla lisätään yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhasta, toteutetuista toimenpiteistä, joilla ehkäistään sen kulkeutuminen unioniin ja leviäminen siellä, mukaan luettuna edellytykset, jotka koskevat mainittujen kasvien siirtoa 7 artiklan mukaisesti määritetyltä rajatulta alueelta;

j)

sen on tarvittaessa toteutettava erityistoimenpiteitä sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteitä, jotka liittyvät kaikkien tartunnan saaneiden tai tartunnan saaneiksi epäiltyjen kasvien luokse pääsemiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta;

k)

sen on toteutettava mahdollisia muita toimenpiteitä, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, ottaen huomioon ISPM nro 9 (1) ja soveltaen yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.


(1)  ”Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma. Julkaistu 15. joulukuuta 2011.

(2)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma. Julkaistu 8. tammikuuta 2014.


Oikaisuja

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/65


Oikaisu etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sekakomitean päätökseen N:o 2, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Moldovan tasavallan hakemuksesta liittyä etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen sopimuspuoleksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 217, 23. heinäkuuta 2014 )

Sivulla 88, alaviitteessä (2):

on:

”(2)”

pitää olla:

”(*)”


25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/66


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 335, 17. joulukuuta 2009 )

Sivulla 132, liitteessä VII, vastaavuustaulukossa, sarakkeessa ”Tämä direktiivi”, toiseksi viimeisellä rivillä:

on:

”—”

pitää olla:

”13 artiklan 27 kohta”

Sivulla 133, liitteessä VII, vastaavuustaulukossa, sarakkeessa ”Tämä direktiivi”, kymmenennellä ja yhdennellätoista rivillä:

on:

”18 artiklan g alakohta

18 artiklan h alakohta”

pitää olla:

”18 artiklan 1 kohdan g alakohta

18 artiklan 1 kohdan h alakohta”

Sivulla 148, liitteessä VII, vastaavuustaulukossa, sarakkeessa ”Tämä direktiivi”, neljännellä rivillä:

on:

”210 artiklan 1 kohdan f alakohta”

pitää olla:

”212 artiklan 1 kohdan f alakohta”

Sivulla 148, liitteessä VII, vastaavuustaulukossa, sarakkeessa ”Tämä direktiivi”, viidennellä rivillä:

on:

”210 artiklan 1 kohdan g alakohta”

pitää olla:

”212 artiklan 1 kohdan g alakohta”

Sivulla 152, liitteessä VII, vastaavuustaulukossa, sarakkeessa ”Direktiivi 2002/83/EY”, kahdeksannella rivillä:

on:

”19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta”

pitää olla:

”19 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta.”