ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 212

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
18. heinäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 779/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 780/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 781/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä heinäkuun 2014 seitsemän ensimmäisen päivän aikana haettujen siipikarjanlihan tuontitodistusten myöntämisestä ja tuontioikeuksien myöntämisestä

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 782/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, sokerialan tuotteiden tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä eräissä tariffikiintiöissä

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/466/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUFOR RCA/4/2014, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014, hyväksynnän antamisesta kolmansien maiden osallistumiselle Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUFOR RCA)

11

 

 

2014/467/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014, neuvoston päätöksen 2011/492/EU voimassaolon jatkamisesta ja sen aiheellisten toimenpiteiden soveltamisen keskeyttämisestä

12

 

 

2014/468/EU

 

*

Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty neuvoston päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

15

 

 

2014/469/EU

 

*

Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty neuvoston päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

16

 

 

2014/470/EU

 

*

Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty neuvoston päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

17

 

 

2014/471/EU

 

*

Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty neuvoston päätös, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

18

 

 

2014/472/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2014, päätöksen 2006/766/EY liitteen II muuttamisesta Moldovan tasavallan lisäämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4953)  ( 1 )

19

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2014/473/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun Euroopan unionin ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 1/2014, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

21

 

 

2014/474/EU

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 43/2014, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2014, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

45

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä ( EUVL L 173, 12.6.2014 )

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 779/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (1) edellytetään, että säilyttämistoimenpiteet vahvistetaan ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot, mukaan lukien tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatimat kertomukset.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet sekä tarvittaessa eräät niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioille siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja otetaan asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurin sallittu saalis (TAC) olisi vahvistettava käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat ja varmistaen samalla eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu.

(5)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) alustavassa lausunnossa arvioidaan, että Biskajanlahden sardellin kutukannan biomassa vuonna 2014 on kutuhetkellä 66 158 tonnia. Komissio esitti vuonna 2009 ehdotuksen asetukseksi pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta Biskajanlahden sardellikannalle ja kyseistä kantaa hyödyntäville kalastuksille. Kyseisen ehdotuksen perusteella on aiheellista vahvistaa 20 100 tonnin suuruinen TAC kalastuskaudeksi 2014/2015, jolloin lisäystä olisi noin 18 prosenttia edelliseen TACiin verrattuna.

(6)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) 2 artiklan mukaisesti on tarpeen määrittää, missä määrin Biskajanlahden sardellikantaan sovelletaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

(7)

Biskajanlahden sardellinkalastukseen sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä purkamisvelvoitetta. Tämän vuoksi kyseisessä kalastuksessa saadut sardellisaaliit on mainitussa asetuksessa täsmennetyin edellytyksin nostettava kalastusaluksille ja säilytettävä siellä, ja ne on kirjattava, purettava aluksesta ja luettava kiintiöihin.

(8)

Kalastuskauden 2014/2015 alkamisen ja vuosittaisten saalisilmoitusten vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen julkaisemisen jälkeen, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuudet

Sardellikannan suurin sallittu saalis (TAC) ja sen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvällä kalastuskaudella ICES-suuralueella VIII, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 218/2009 (3), on seuraava (tonneina elopainoa):

Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

ICES-alue:

VIII

(ANE/08.)

Espanja

18 090

Analyyttinen TAC

Ranska

2 010

EU

20 100

TAC

20 100

2 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevat erityiset säännökset

Asetuksen 1 artiklassa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (4) 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (5) 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävät uudelleen jakamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

e)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

f)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset;

g)

neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 (6) 20 artiklan mukaisesti tehtävät kiintiön siirrot ja vaihdot.

3 artikla

Vuosittainen hallinnointi

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuun kantaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 soveltamiseksi analyyttistä TACia. Tällöin sovelletaan mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa.

4 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden purkaminen ennen 1 päivää tammikuuta 2015

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuun kantaan kuuluvia kaloja saa pitää aluksella ja purkaa sieltä 1 päivän heinäkuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana ainoastaan, jos

a)

saaliit on pyydetty jäsenvaltion, jolla on kiintiö, lipun alla purjehtivilla aluksilla, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa unionin kiintiötä, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä unionin kiintiö ole täyttynyt.

5 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot toimittavat komissiolle pyydettyjen ja purettujen sardellisaaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä kannan koodia ”ANE/08”.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2015 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 780/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

69,6

TR

67,1

ZZ

68,4

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,3

ZZ

59,5

0709 93 10

TR

89,2

ZZ

89,2

0805 50 10

AR

123,4

BO

89,3

CL

123,3

EG

75,0

TR

155,1

UY

124,8

ZA

119,2

ZZ

115,7

0808 10 80

AR

224,3

BR

106,8

CL

121,9

NZ

129,8

PE

57,3

US

144,6

ZA

146,0

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

196,8

CL

90,9

NZ

191,9

ZA

86,8

ZZ

141,6

0809 10 00

BA

82,8

TR

233,1

XS

79,4

ZZ

131,8

0809 29 00

TR

324,5

ZZ

324,5

0809 30

MK

70,6

TR

147,0

XS

50,2

ZZ

89,3

0809 40 05

BA

69,3

MK

53,5

ZZ

61,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 781/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä heinäkuun 2014 seitsemän ensimmäisen päivän aikana haettujen siipikarjanlihan tuontitodistusten myöntämisestä ja tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 616/2007 (2) avataan Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevia siipikarjanliha-alan tuotteita koskevia tuontitariffikiintiöitä.

(2)

Heinäkuun 2014 ensimmäisten seitsemän päivän aikana ryhmänumeroiden 1, 2, 4 A, 6 A, 7 ja 8 osalta jätetyissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välistä osakautta koskevissa tuontitodistushakemuksissa haetut määrät ovat tietyissä kiintiöissä suuremmat kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(3)

Heinäkuun 2014 seitsemän ensimmäisen päivän aikana ryhmänumeron 5 A osalta jätetyissä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välistä osakautta koskevissa tuontioikeushakemuksissa haetut määrät ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdan kanssa.

(4)

Toimenpiteen tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti ryhmänumeroiden 1, 2, 4 A, 6 A, 7 ja 8 osalta jätettyihin, 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2014 välistä osakautta koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti ryhmänumeron 5 A osalta jätettyihin, 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2014 välistä osakautta koskeviin tuontioikeushakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 616/2007, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.10.2014–31.12.2014 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

1

09.4211

0,40918

2

09.4212

3,207957

4A

09.4214

09.4251

0,651441

0,95511

6A

09.4216

09.4260

0,460618

0,984255


Ryhmän numero

Järjestysnumero

Kaudeksi 1.10.2014–31.12.2014 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

5A

09.4215

09.4254

09.4255

0,620782

1,508297

3,215439


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 782/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

sokerialan tuotteiden tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä eräissä tariffikiintiöissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla 25 päivänä syyskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 891/2009 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille 1 ja 7 päivän heinäkuuta 2014 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti toimitetuissa tuontitodistushakemuksissa mainitut määrät vastaavat järjestysnumeron 09.4325 osalta käytettävissä olevia määriä.

(2)

Uusien todistushakemusten jättäminen järjestysnumeron 09.4325 osalta olisi keskeytettävä markkinointivuoden loppuun asti asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Uusien todistushakemusten jättäminen liitteessä olevien järjestysnumerojen osalta keskeytetään markkinointivuoden 2013/2014 loppuun asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.


LIITE

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Markkinointivuosi 2013/2014

1.7.2014 ja 7.7.2014 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Uudet hakemukset

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasilia

 

09.4319

Kuuba

Keskeytetty

09.4320

Muut kolmannet maat

Keskeytetty

09.4321

Intia

Keskeytetty


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Markkinointivuosi 2013/2014

1.7.2014 ja 7.7.2014 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Maa

Uudet hakemukset

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

Keskeytetty

09.4326

Serbia

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 


Siirtymäkauden toimenpiteet, poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Markkinointivuosi 2013/2014

1.7.2014 ja 7.7.2014 välisenä aikana jätetyt hakemukset

Järjestysnumero

Tyyppi

Uudet hakemukset

09.4367

Siirtymäkauden toimenpiteet (Kroatia)

Keskeytetty

09.4380

Poikkeustuonnin alainen

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin

 


PÄÄTÖKSET

18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/11


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUFOR RCA/4/2014,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014,

hyväksynnän antamisesta kolmansien maiden osallistumiselle Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUFOR RCA)

(2014/466/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon 10 päivänä helmikuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/73/YUTP Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUFOR RCA) (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on valtuuttanut päätöksen 2014/73/YUTP 8 artiklan 2 kohdan nojalla poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään asiaankuuluvat päätökset kolmansien valtioiden osallistumisehdotusten hyväksymisestä.

(2)

EUFOR CA -operaation komentajan ja Turkin osallistumista koskevan suosituksen ja Euroopan unionin sotilaskomitean antaman lausunnon perusteella Turkin osallistuminen Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUFOR RCA) olisi hyväksyttävä.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään Turkin osallistuminen Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUFOR RCA), ja osallistuminen katsotaan merkittäväksi.

2.   Turkki vapautetaan suorittamasta rahoitusosuutta EUFOR RCA:n talousarvioon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2014.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 40, 11.2.2014, s. 59.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014,

neuvoston päätöksen 2011/492/EU voimassaolon jatkamisesta ja sen aiheellisten toimenpiteiden soveltamisen keskeyttämisestä

(2014/467/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, joka allekirjoitettiin Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja jota muutettiin viimeksi Ouagadougoussa Burkina Fasossa 22 päivänä kesäkuuta 2010 (2), ja erityisesti sen 96 artiklan,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen AKT–EU-kumppanuussopimuksentäytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä (3) sekä erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2011/492/EU (4) saatettiin päätökseen AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla käydyt neuvottelut Guinea-Bissaun tasavallan kanssa ja hyväksyttiin kyseisen päätöksen liitteessä yksilöidyt aiheelliset toimenpiteet.

(2)

Neuvoston päätöksellä 2013/385/EU (5) muutettiin neuvoston päätöstä 2011/492/EU aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamiseksi yhdellä vuodella 19 päivään heinäkuuta 2014.

(3)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen 9 artiklassa esitettyjä olennaisia osia ei edelleenkään noudateta, eivätkä Guinea-Bissaussa vallitsevat olosuhteet takaa ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Sen vuoksi on aiheellista jatkaa neuvoston päätöksen 2011/492/EU voimassaoloa yhdellä vuodella.

(4)

Ottaen kuitenkin huomioon, että 13 päivänä huhtikuuta 2014 ja 18 päivänä toukokuuta 2014 pidettiin rauhanomaiset, vapaat ja uskottavat vaalit, jotka ovat merkittävä askel kohti demokratiaa ja vakautta, ja jotta neuvottelut demokraattisesti valittujen viranomaisten kanssa voitaisiin aloittaa ja niitä voitaisiin suoraan tukea pyrkimyksissä vahvistaa demokraattisia instituutioita, edistää kansallista sovintoa ja tukea Guinea-Bissaun sosioekonomista kehitystä, neuvoston päätöksen 2011/492/EU liitteessä vahvistettujen aiheellisten toimenpiteiden soveltaminen olisi keskeytettävä.

(5)

Tätä päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pidennetään päätöksen 2011/492/EU ja sen aiheellisten toimenpiteiden voimassaoloa 19 päivään heinäkuuta 2015. Aiheellisten toimenpiteiden soveltaminen kuitenkin keskeytetään.

Aiheellisia toimenpiteitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen ja niiden soveltaminen aloitetaan uudelleen, jos Guinea-Bissaun tilanne heikkenee merkittävästi. Näitä toimenpiteitä on joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä oleva kirje toimitetaan Guinea-Bissaun viranomaisille.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MARTINA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 376, sellaisena kuin sopimus on muutettuna neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisellä sopimuksella AKT–EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta (EUVL L 247, 9.9.2006, s. 48).

(4)  Neuvoston päätös 2011/492/EU, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Guinea-Bissaun tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä (EUVL L 203, 6.8.2011, s. 2).

(5)  Neuvoston päätös 2013/385/EU, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, päätökseen 2011/492/EU sisältyvien Guinea-Bissaun tasavaltaa koskevien aiheellisten toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta ja kyseisen päätöksen muuttamisesta (EUVL L 194, 17.7.2013, s. 6).


LIITE

 

Arvoisa Guinea-Bissaun tasavallan presidentti

Arvoisa Guinea-Bissaun tasavallan pääministeri

Brysselissä 29. maaliskuuta 2011 AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 artiklan perusteella käytyjen neuvottelujen jälkeen Euroopan unioni päätti 18. heinäkuuta 2011 neuvoston päätöksellä 2011/492/EU hyväksyä aiheelliset toimenpiteet, mukaan lukien suunnitelma keskinäisistä sitoumuksista, joita noudattamalla Euroopan unionin yhteistyötä Guinea-Bissaun kanssa voidaan vähitellen jatkaa.

Neuvoston päätöksen 2011/492/EU voimassaoloa jatkettiin neuvoston päätöksellä 2013/385/EU yhdellä vuodella, ja se on voimassa 19. heinäkuuta 2014 saakka.

Viimeksi kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana, jolloin maan asioista on vastannut väliaikaishallinto, Guinea-Bissau ei ole edistynyt ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, rankaisemattomuuden torjumisessa, turvallisuusalan uudistuksissa tai laittoman kaupan, erityisesti huumausainekaupan, torjunnassa, jotka keskinäisiä sitoumuksia koskevassa suunnitelmassa asetettiin Euroopan unionin kanssa tehtävän yhteistyön jatkamisen edellytykseksi.

Euroopan unioni pitää kuitenkin rohkaisevana sitä, että 13. huhtikuuta 2014 ja 18. toukokuuta 2014 järjestettiin vapaat, rauhanomaiset ja uskottavat parlamentti- ja presidentinvaalit, jotka olivat merkittävä askel kohti demokratiaa ja vakautta maassanne. Euroopan unioni on tämän vuoksi päättänyt keskeyttää Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla sovellettujen, neuvoston päätöksessä 2011/492/EU vahvistettujen toimenpiteiden soveltamisen, jotta Euroopan unioni voisi yhteistyössä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa aloittaa neuvottelut maanne demokraattisesti valittujen viranomaisten kanssa ja tukea niitä suoraan pyrkiessänne edistämään vakautta, sovintoa ja kehitystä maassanne.

Euroopan unioni pitää Cotonoun sopimuksen 9 artiklan määräyksiä erittäin tärkeinä, sillä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokraattiset instituutiot ja oikeusvaltioperiaate muodostavat olennaisen perustan Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun välisille suhteille. Euroopan unioni seuraa jatkossakin tiiviisti maanne tilannetta.

Maallanne on edessään merkittäviä poliittisia ja sosioekonomisia haasteita, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että pyritte yhteistyössä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa tekemään päätökset, jotka ovat tarpeen sekä talous- ja rahoitusasioissa että niissä ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä, jotka liittyvät turvallisuusalan uudistamiseen ja rankaisemattomuuden torjuntaan.

Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut kumppanuuteen Guinea-Bissaun kansan kanssa. Tällä Euroopan unionin päätöksellä keskeyttää aiheellisten toimenpiteiden soveltaminen ja jatkaa vuoropuhelua ja yhteistyötä laillisten viranomaisten kanssa on tarkoitus vauhdittaa EU:n ja Guinea-Bissaun suhteiden parantamista ja näin edistää kahdenvälisten suhteiden normalisointia. Guinea-Bissaun 96 artiklan mukaisten neuvottelujen yhteydessä antamat sitoumukset ovat kuitenkin edelleen voimassa, ja Euroopan unioni odottaa maanne hallituksen ryhtyvän kaikkiin tarvittaviin toimiin niiden täyttämiseksi mahdollisimman pian.

Euroopan unioni kehottaa kaikkia osapuolia tarttumaan tähän tilaisuuteen edistää demokraattista vakautta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sosioekonomista kehitystä maassanne.

Kunnioittavasti

Neuvoston puolesta

C. ASHTON

Korkea edustaja

Komission puolesta

A. PIEBALGS

Komission jäsen


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/15


Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

(2014/468/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 246 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 9 päivänä helmikuuta 2010 päätöksen 2010/80/EU (2) Euroopan komission nimittämisestä 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Komission puheenjohtaja José Manuel DURÃO BARROSO ilmoitti neuvostolle 18 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, että Olli REHN on eronnut tehtävästään komission jäsenenä 30 päivästä kesäkuuta 2014.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen, jolla on sama kansalaisuus.

(4)

Tämän vuoksi olisi nimitettävä uusi komission jäsen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto nimittää yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan José Manuel DURÃO BARROSOn kanssa Jyrki KATAISEN komission jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään lokakuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Lausunto annettu 16. heinäkuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 38, 11.2.2010, s. 7.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/16


Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

(2014/469/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 246 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 9 päivänä helmikuuta 2010 päätöksen 2010/80/EU (2) Euroopan komission nimittämisestä 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Komission puheenjohtaja José Manuel DURÃO BARROSO ilmoitti neuvostolle 18 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, että Janusz LEWANDOWSKI on eronnut tehtävästään komission jäsenenä 30 päivästä kesäkuuta 2014.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen, jolla on sama kansalaisuus.

(4)

Tämän vuoksi olisi nimitettävä uusi komission jäsen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto nimittää yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan José Manuel DURÃO BARROSOn kanssa Jacek DOMINIKin komission jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään lokakuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Lausunto annettu 16. heinäkuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 38, 11.2.2010, s. 7.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/17


Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

(2014/470/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 246 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 9 päivänä helmikuuta 2010 päätöksen 2010/80/EU (2) Euroopan komission nimittämisestä 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Komission puheenjohtaja José Manuel DURÃO BARROSO ilmoitti neuvostolle 18 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, että Antonio TAJANI on eronnut tehtävästään komission jäsenenä 30 päivästä kesäkuuta 2014.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen, jolla on sama kansalaisuus.

(4)

Tämän vuoksi olisi nimitettävä uusi komission jäsen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto nimittää yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan José Manuel DURÃO BARROSOn kanssa Ferdinando NELLI FEROCIn komission jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään lokakuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Lausunto annettu 16. heinäkuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 38, 11.2.2010, s. 7.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/18


Yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehty

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

jäsenen nimittämisestä Euroopan komissioon

(2014/471/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 246 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 9 päivänä helmikuuta 2010 päätöksen 2010/80/EU (2) Euroopan komission nimittämisestä 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Komission puheenjohtaja José Manuel DURÃO BARROSO ilmoitti neuvostolle 18 päivänä kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, että Viviane REDING on eronnut tehtävästään komission jäsenenä 30 päivästä kesäkuuta 2014.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti eronneen jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen, jolla on sama kansalaisuus.

(4)

Tämän vuoksi olisi nimitettävä uusi komission jäsen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto nimittää yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan José Manuel DURÃO BARROSOn kanssa Martine REICHERTSin komission jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään lokakuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Lausunto annettu 16. heinäkuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 38, 11.2.2010, s. 7.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2014,

päätöksen 2006/766/EY liitteen II muuttamisesta Moldovan tasavallan lisäämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4953)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/472/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevat erityissäännöt. Siinä säädetään erityisesti, että eläinperäisiä tuotteita voidaan tuoda ainoastaan sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka on kyseisen asetuksen mukaisesti laaditussa luettelossa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään myös, että kun tällaisia luetteloja laaditaan ja saatetaan ajan tasalle, on otettava huomioon unionin valvonta kolmansissa maissa ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten antamat takeet unionin rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (2) säädettyjen eläinten terveyttä koskevien sääntöjen noudattamisen tai vastaavuuden osalta.

(3)

Komission päätöksessä 2006/766/EY (3) luetellaan ne kolmannet maat, jotka täyttävät asetuksessa (EY) N:o 854/2004 tarkoitetut perusteet ja jotka siitä syystä pystyvät takaamaan, että kyseiset tuotteet täyttävät unionin lainsäädännössä kuluttajien terveyden suojelemiseksi asetetut terveyttä koskevat edellytykset ja että niitä voidaan näin ollen viedä unioniin. Kyseisen päätöksen liitteessä II vahvistetaan luettelo kolmansista maista ja alueista, joista on sallittua tuoda unioniin ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita. Mainitussa luettelossa esitetään myös rajoitukset, jotka koskevat kyseistä tuontia tietyistä kolmansista maista.

(4)

Moldovan tasavallan toimivaltainen viranomainen pyysi 30 päivänä tammikuuta 2013 komissiolta lupaa kaviaarin tuontiin unioniin. Unioni on toteuttanut Moldovan tasavallassa valvontaa, joka osoittaa, että toimivaltainen viranomainen antaa asianmukaiset takeet asetuksen (EY) N:o 882/2004 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Saatavilla olevien tietojen ja takeiden pohjalta Moldovan tasavalta voidaan sisällyttää päätöksen 2006/766/EY liitteessä II olevaan luetteloon kaviaarin osalta.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2006/766/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2006/766/EY liitteeseen II Marokkoa ja Montenegroa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”MD

MOLDOVAN TASAVALTA

Ainoastaan kaviaari”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komission päätös 2006/766/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/21


EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON LENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISESTI PERUSTETUN EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2014,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

(2014/473/EU)

EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN LENTOLIIKENNEKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen lentoliikenteestä, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan sopimuksen liite tämän päätöksen liitteellä 15 päivästä elokuuta 2014.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2014.

Sekakomitean puolesta

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Matthew BALDWIN

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja

Peter MÜLLER


LIITE

Tämän sopimuksen soveltamiseksi

Euroopan unioni korvaa 1 päivänä joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on;

aina kun tässä liitteessä mainituissa säädöksissä viitataan Euroopan yhteisön, joka on korvattu Euroopan unionilla, jäsenvaltioihin, tai niissä vaaditaan yhteyttä näihin valtioihin, viittausten katsotaan sopimusta sovellettaessa koskevan myös Sveitsiä tai vaatimusta, joka koskee yhteyttä Sveitsiin;

sopimuksen 4, 15, 18, 27 ja 35 artiklassa olevat viittaukset neuvoston asetuksiin (ETY) N:o 2407/92 ja N:o 2408/92 katsotaan viittauksiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/2008;

seuraavissa yhteisön direktiiveissä ja asetuksissa käytetty käsite ”yhteisön lentoliikenteen harjoittaja” tarkoittaa myös lentoliikenteen harjoittajia, joilla on liikennöintilupa ja joiden pääasiallinen toimipaikka tai mahdollinen rekisteröity kotipaikka sijaitsee Sveitsissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 15 artiklan soveltamista. Viittaukset asetukseen (ETY) N:o 2407/92 katsotaan viittauksiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1008/2008;

seuraavissa säädöksissä olevat viittaukset perussopimuksen 81 ja 82 artiklaan tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän sopimuksen 8 ja 9 artiklaan.

1.   Lentoliikenteen vapauttaminen ja muut siviili-ilmailua koskevat säännöt

N:o 1008/2008

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.

N:o 2000/79

Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan lentoyhtiöiden liiton (AEA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF), Euroopan ohjaamomiehistöyhdistyksen (ECA), Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden yhdistyksen (ERA) ja Kansainvälisen tilauslentoyhtiöiden järjestön (IACA) tekemän, siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä koskevan eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta

N:o 93/104

Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista, sellaisena kuin se on muutettuna:

direktiivillä 2000/34/EY

N:o 437/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista

N:o 1358/2003

Komission asetus, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta.

N:o 785/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 285/2010.

N:o 95/93

Neuvoston asetus, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (1–12 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 793/2004

N:o 2009/12

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, lentoasemamaksuista

N:o 96/67

Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla

(1–9, 11–23 ja 25 artikla)

N:o 80/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta

2.   Kilpailusäännöt

N:o 1/2003

Neuvoston asetus, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (1–13 ja 15–45 artikla)

(Siltä osin kuin kyseisellä asetuksella on sopimuksen soveltamisen kannalta merkitystä. Asetuksen lisääminen ei vaikuta tämän sopimuksen mukaiseen työnjakoon.)

Asetus N:o 17/62 on kumottu asetuksella (EY) N:o 1/2003 lukuun ottamatta 8 artiklan 3 kohtaa, jota sovelletaan edelleen päätöksiin, jotka tehdään perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, kyseisten päätösten voimassaolon päättymispäivään saakka.

N:o 773/2004

Komission asetus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1792/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 622/2008

N:o 139/2004

Neuvoston asetus, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EY:n sulautuma-asetus)

(1–18 artikla, 19 artiklan 1 ja 2 kohta ja 20–23 artikla)

Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 5 kohdan osalta Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä sovelletaan seuraavaa:

(1)

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklassa määritellystä keskittymästä, joka ei ole kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettu yhteisönlaajuinen keskittymä ja jota voidaan tarkastella vähintään kolmen EY:n jäsenvaltion ja Sveitsin valaliiton kansallisen kilpailulainsäädännön perusteella, kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai yritykset voivat ennen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista ilmoittaa EY:n komissiolle perustellulla lausunnolla, että komission olisi tutkittava keskittymä.

(2)

Euroopan komissio toimittaa kaikki asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 5 kohdan ja edellä olevan kohdan mukaiset lausunnot viipymättä Sveitsin valaliitolle.

(3)

Jos Sveitsin valaliitto on ilmoittanut olevansa eri mieltä asian käsittelyn siirtämistä koskevasta pyynnöstä, Sveitsin toimivaltaiset kilpailuviranomaiset säilyttävät toimivaltansa eikä asiaa tämän kohdan nojalla siirretä pois Sveitsin valaliitolta.

Sulautuma-asetuksen 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 6 kohdassa ja 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen osalta:

(1)

Euroopan komissio toimittaa kaikki asiaa koskevat asiakirjat 4 artiklan 4 ja 5 kohdan, 9 artiklan 2 ja 6 kohdan sekä 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti viipymättä Sveitsin toimivaltaiselle kilpailuviranomaiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 6 kohdassa sekä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen laskeminen Sveitsin valaliiton osalta alkaa siitä päivästä, jona Sveitsin toimivaltainen viranomainen vastaanottaa asiaa koskevat asiakirjat.

N:o 802/2004

Komission asetus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta (1–24 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1792/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 1033/2008,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1269/2013

N:o 2006/111

Komission direktiivi, annettu 16 päivänä marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta

N:o 487/2009

Neuvoston asetus, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

3.   Lentoturvallisuus

N:o 216/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 690/2009,

komission asetuksella (EY) N:o 1108/2009,

komission asetuksella (EU) N:o 6/2013

Lentoturvallisuusvirastolla on myös Sveitsissä lentoturvallisuusvirastolle asetuksen säännösten mukaan myönnetyt valtuudet.

Komissiolla on myös Sveitsissä valtuudet, jotka on myönnetty komissiolle päätöksiä varten 11 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 5 ja 7 kohdan, 24 artiklan 5 kohdan, 25 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan 3 kohdan i alakohdan, 39 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 ja 5 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan, 54 artiklan 1 kohdan ja 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sen estämättä, mitä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen toisessa luetelmakohdassa esitetään horisontaalisesta mukautuksesta, asetuksen 65 artiklassa tai kyseisessä säännöksessä mainituissa päätöksen 1999/468/EY säännöksissä esitettyjen viittausten ”jäsenvaltioihin” ei katsota koskevan Sveitsiä.

Asetuksen ei mitenkään katsota siirtävän Euroopan lentoturvallisuusvirastolle valtaa toimia kansainvälisten sopimusten perusteella Sveitsin puolesta muussa tarkoituksessa kuin sen avustamiseksi tällaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisön” jälkeen ilmaisu ”tai Sveitsin”.

ii)

Lisätään 2 kohdan a alakohdassa ilmaisun ”yhteisö” jälkeen ilmaisu ”tai Sveitsi”.

iii)

Poistetaan 2 kohdan b ja c alakohta.

iv)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Jos yhteisö neuvottelee kolmannen maan kanssa sellaisen sopimuksen tekemisestä, jonka mukaan jäsenvaltio tai virasto voi antaa todistuksia kyseisen kolmannen maan ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten perusteella, se pyrkii saamaan Sveitsille tarjouksen vastaavanlaisesta sopimuksesta kyseisen kolmannen maan kanssa. Sveitsi pyrkii puolestaan tekemään kolmansien maiden kanssa yhteisön tekemiä sopimuksia vastaavat sopimukset.”

b)

Lisätään 29 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, Sveitsin kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella.”

c)

Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:

”Sveitsi soveltaa virastoon liitteen A lisäyksen mukaisesti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa, joka on tämän liitteen lisäyksenä A.”

d)

Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:

”Sveitsi osallistuu hallintoneuvoston työskentelyyn täysimääräisesti, ja sillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.”

e)

Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

”12.   Sveitsi osallistuu 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rahoitusosuuteen seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa

S

=

se osa viraston talousarviosta, jota ei kateta 1 kohdan c ja d alakohdassa mainituilla maksuilla

a

=

assosioituneiden valtioiden lukumäärä

b

=

EU:n jäsenvaltioiden lukumäärä

c

=

Sveitsin rahoitusosuus ICAOn talousarvioon

C

=

EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden kokonaisrahoitusosuus ICAO:n talousarvioon.”

f)

Lisätään 61 artiklaan kohta seuraavasti:

”Yhteisön toteuttamaa viraston toimintaan osallistuvien sveitsiläisten osanottajien varainhoidon valvontaa koskevat säännökset ovat tämän liitteen liitteenä B.”

g)

Asetuksen liitettä II laajennetaan siten, että se sisältää seuraavat ilma-alukset ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 (1) 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan kuuluvina tuotteina:

 

A/c — [HB-IDJ] — tyyppi CL600-2B19

 

A/c — [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — tyyppi Gulfstream G-IV

 

A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tyyppi Gulfstream G-V

 

A/c — [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — tyyppi MD900.

N:o 1108/2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta

N:o 805/2011

Komission asetus, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

N:o 1178/2011

Komission asetus, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 290/2012,

komission asetuksella (EU) N:o 70/2014

N:o 3922/91

Neuvoston asetus, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla (1–3 artikla, 4 artiklan 2 kohta, (5–11 artikla ja 13 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1899/2006,

asetuksella (EY) N:o 1900/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 8/2008,

komission asetuksella (EY) N:o 859/2008

N:o 996/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta

N:o 2004/36

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta (1–9 ja 11–14 artikla), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission direktiivillä 2008/49/EY

N:o 351/2008

Komission asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten asematasotarkastusten ensisijaisen kohdentamisen osalta

N:o 768/2006

Komission asetus, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta

N:o 2003/42

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla (1–12 artikla)

N:o 1321/2007

Komission asetus, annettu 12 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY mukaisesti vaihdettujen siviili-ilmailualan poikkeamia koskevien tietojen keskusrekisteriin tallentamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

N:o 1330/2007

Komission asetus, annettu 24 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä

N:o 2042/2003

Komission asetus, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 707/2006,

komission asetuksella (EY) N:o 376/2007,

komission asetuksella (EY) N:o 1056/2008,

komission asetuksella (EU) N:o 127/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 962/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 1149/2011,

komission asetuksella (EU) N:o 593/2012

N:o 104/2004

Komission asetus, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä

N:o 593/2007

Komission asetus, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 1356/2008,

komission asetuksella (EU) N:o 494/2012

N:o 2111/2005

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

N:o 473/2006

Komission asetus, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä

N:o 474/2006

Komission asetus, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 368/2014 (2)

N:o 1332/2011

Komission asetus, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa

N:o 646/2012

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, sakkoja ja uhkasakkoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

N:o 748/2012

Komission asetus, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 7/2013,

komission asetuksella (EU) N:o 69/2014

N:o 965/2012

Komission asetus, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 800/2013,

komission asetuksella (EU) N:o 71/2014,

komission asetuksella (EU) N:o 83/2014

N:o 2012/780

Komission päätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 996/2010 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti perustetun turvallisuussuosituksien ja niihin saatujen vastausten eurooppalaisen keskusrekisterin käyttöoikeuksista

N:o 628/2013

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan lentoturvallisuusviraston työmenetelmistä standardointitarkastuksia suoritettaessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 sääntöjen soveltamisen seurannasta ja komission asetuksen (EY) N:o 736/2006 kumoamisesta

N:o 139/2014

Komission asetus, annettu 12 päivänä helmikuuta 2014, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

4.   Ilmailun turvaaminen

N:o 300/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta

N:o 272/2009

Komission asetus, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 297/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 720/2011,

komission asetuksella (EU) N:o 1141/2011,

komission asetuksella (EU) N:o 245/2013

N:o 1254/2009

Komission asetus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä

N:o 18/2010

Komission asetus, annettu 8 päivänä tammikuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 muuttamisesta siviili-ilmailun turvaamisen alan kansallisia laadunvalvontaohjelmia koskevien vaatimusten osalta

N:o 72/2010

Komission asetus, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, siviili-ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä

N:o 185/2010

Komission asetus, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 357/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 358/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 573/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 983/2010,

komission asetuksella (EU) N:o 334/2011,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 859/2011,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1087/2011,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1147/2011,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 173/2012,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 711/2012,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1082/2012,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 104/2013,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 246/2013,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 654/2013,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1103/2013,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1116/2013,

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 278/2014

N:o 2010/774

Komission päätös, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 300/2008 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältävistä yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission päätöksellä K(2010) 2604,

komission päätöksellä K(2010) 3572,

komission päätöksellä K(2010) 9139,

komission täytäntöönpanopäätöksellä K(2011) 5862,

komission täytäntöönpanopäätöksellä K(2011) 8042,

komission täytäntöönpanopäätöksellä K(2011) 9407,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2012) 1228,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2012) 5672,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2012) 5880,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2013) 1587,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2013) 2045,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2013) 4180,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2013) 7275,

komission täytäntöönpanopäätöksellä CK(2014) 1200,

komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2014)1635

N:o 2013/511

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 4 päivänä helmikuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta matkustajien ja muiden henkilöiden kuin matkustajien räjähdysainejäämäilmaisinten (ETD) ja käsimetallinilmaisinten (HHMD) avulla tapahtuvan turvatarkastuksen osalta

5.   Ilmaliikenteen hallinta

N:o 549/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsissä komissiolle 6, 8, 10, 11 ja 12 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”yhteisön tason kuulemismenettelyn” ilmaisulla ”yhteisön tason kuulemismenettelyn, johon Sveitsi osallistuu”.

Sen estämättä, mitä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen toisessa luetelmakohdassa esitetään horisontaalisesta mukautuksesta, asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklassa tai kyseisessä säännöksessä mainituissa päätöksen 1999/468/EY säännöksissä esitettyjen viittausten ”jäsenvaltioihin” ei katsota koskevan Sveitsiä.

N:o 550/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsiä kohtaan komissiolle 9 a, 9 b, 15 a, 16 ja 17 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

Lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”yhteisössä” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsissä”.

b)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 ja 6 kohdassa ilmaisun ”yhteisön” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsin”.

c)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ilmaisun ”yhteisön” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsin”.

d)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”yhteisössä” jälkeen ilmaisu ”ja Sveitsissä”.

e)

Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio osoittaa päätöksensä jäsenvaltioille sekä ilmoittaa siitä palvelun tarjoajalle, mikäli asia koskee tätä oikeudellisesti.”

N:o 551/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsiä kohtaan komissiolle 3 a, 6 ja 10 artiklan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

N:o 552/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 1070/2009

Komissiolla on Sveitsissä komissiolle 4 ja 7 artiklan sekä 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyt valtuudet.

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

Lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

b)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

Lisätään 4 kohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

c)

Muutetaan liite III seuraavasti:

Lisätään 3 kohdan toisessa ja viimeisessä luetelmakohdassa ilmaisun ”yhteisöön” jälkeen ilmaisu ”taikka Sveitsiin”.

N:o 2150/2005

Komission asetus, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä

N:o 1033/2006

Komission asetus, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 428/2013

N:o 1032/2006

Komission asetus, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EY) N:o 30/2009

N:o 1794/2006

Komission asetus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 1191/2010

N:o 730/2006

Komission asetus, annettu 11 päivänä toukokuuta 2006, ilmatilan luokittelusta ja näkölentosääntöjen mukaisten lentojen sallimisesta lentopinnan 195 yläpuolella

N:o 219/2007

Neuvoston asetus, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna:

neuvoston asetuksella (EY) N:o 1361/2008

N:o 633/2007

Komission asetus, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaan lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen käytettävän lentotietosanomien siirtoyhteyskäytännön soveltamisvaatimuksista, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission asetuksella (EU) N:o 283/2011

N:o 482/2008

Komission asetus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta

N:o 29/2009

Komission asetus, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskee seuraava mukautus:

Lisätään liitteessä I olevaan A osaan ilmaisu ”Switzerland UIR”.

N:o 262/2009

Komission asetus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2009, S-moodikyselykoodien koordinoitua jakamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa

N:o 73/2010

Komission asetus, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten

N:o 255/2010

Komission asetus, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä

N:o 691/2010

Komission asetus, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1216/2011

Sveitsin on toteutettava korjaavat toimenpiteet, joista komissio päättää asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kun sekakomitea on hyväksynyt toimenpiteet tekemällään päätöksellä.

N:o 2010/5134

Komission päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2010, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suoristuskyvyn tarkastuselimen nimeämisestä

N:o 176/2011

Komission asetus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2011, ennen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamista ja muuttamista annettavista tiedoista

N:o 2011/121

Komission päätös, annettu 21 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseksi vuosina 2012–2014

N:o 677/2011

Komission asetus, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta

N:o 2011/4130

Commission Decision of 7 July 2011 on the nomination of the Network Manager for the air traffic management (ATM) network functions of the single European sky (7 päivänä heinäkuuta 2011 annettu komission päätös, joka koskee verkon hallinnoijan nimittämistä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan verkkotoimintoja varten, suomenkielistä toisintoa ei ole)

N:o 1034/2011

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta

N:o 1035/2011

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 17 päivänä lokakuuta 2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta

N:o 1206/2011

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, ilma-alusten tunnistamista koskevista vaatimuksista yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valvomiseksi

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen tekstiä koskee seuraava mukautus:

Lisätään liitteeseen I ilmaisu ”Switzerland UIR”.

N:o 1207/2011

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 22 päivänä marraskuuta 2011, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valvonnan suorituskykyä ja yhteentoimivuutta koskevista vaatimuksista

N:o 1079/2012

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 16 päivänä marraskuuta 2012, puheviestinnässä käytettäviä kanavavälejä koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten, sellaisena kuin se on muutettuna:

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 657/2013

N:o 390/2013

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä

N:o 391/2013

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä

N:o 409/2013

Komission täytäntöönpanoasetus, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi

6.   Ympäristö ja melu

N:o 2002/30

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta (1–12 ja 14–18 artikla)

(Sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan liitteen I muutoksia, jotka johtuvat liitteessä II olevan 8 luvun (Liikennepolitiikka) G jakson (Ilmaliikenne) 2 kohdasta).

N:o 89/629

Neuvoston direktiivi, annettu 4 päivänä joulukuuta 1989, siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta

(1–8 artikla)

N:o 2006/93

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä

7.   Kuluttajansuoja

N:o 90/314

Neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista

(1–10 artikla)

N:o 93/13

Neuvoston direktiivi, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

(1–11 artikla)

N:o 2027/97

Neuvoston asetus, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa (1–8 artikla), sellaisena kuin se on muutettuna:

asetuksella (EY) N:o 889/2002

N:o 261/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta

(1–18 artikla)

N:o 1107/2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä

8.   Muut asiat

N:o 2003/96

Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta

(14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta)

9.   Liitteet:

A

:

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista

B

:

Euroopan unionin toteuttamaan Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan osallistuvia sveitsiläisiä osanottajia koskeva varainhoidon valvonta


(1)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.

(2)  Tätä asetusta sovelletaan Sveitsissä niin kauan kuin se on voimassa EU:ssa.

LIITE A

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) toiminnasta tehden sopimuksen 191 artiklan mukaisesti Euroopan unionilla ja Euratomilla on jäsenvaltioiden alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien toteuttamiseksi,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen:

I LUKU

EUROOPAN UNIONIN OMAISUUS, VARAT JA LIIKETOIMET

1 artikla

Unionin tilat ja rakennukset ovat loukkaamattomia. Niihin ei saa kohdistaa etsintää, takavarikkoa, menettämisseuraamusta tai pakkolunastusta. Unionin omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen kohteena ilman unionin tuomioistuimen lupaa.

2 artikla

Unionin arkistot ovat loukkaamattomia.

3 artikla

Unioni, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapautetut kaikista välittömistä veroista.

Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava aina kun se on mahdollista aiheelliset toimenpiteet hyvittääkseen tai maksaakseen takaisin kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan sisältyvät välilliset verot ja myyntiverot, kun unioni suorittaa virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy tällaisia veroja. Näiden määräysten soveltaminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen unionissa.

Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä palveluista.

4 artikla

Unioni on vapautettu kaikista tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista unionin virkakäyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta; tämän vapautuksen nojalla maahan tuotuja tavaroita ei saa luovuttaa maksua vastaan eikä ilmaiseksi sen maan alueella, johon ne on tuotu, muuten kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituin edellytyksin.

Myös unionin julkaisut ovat vapautetut tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista.

II LUKU

VIESTINTÄYHTEYDET JA KULKULUVAT

5 artikla

Kunkin jäsenvaltion alueella unionin toimielimet saavat virallisissa viestintäyhteyksissään sekä kaikkien asiakirjojensa toimittamisessa saman kohtelun, jonka kyseinen valtio myöntää diplomaattisille edustustoilleen.

Unionin toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedonantoja ei saa sensuroida.

6 artikla

Unionin toimielinten puheenjohtajat ja presidentit voivat myöntää unionin toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle kulkulupia, joiden muodosta neuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä ja jotka jäsenvaltioiden viranomaiset tunnustavat päteviksi matkustusasiakirjoiksi. Näitä kulkulupia annetaan virkamiehille ja muulle henkilöstölle Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa vahvistetuin edellytyksin.

Komissio voi tehdä sopimuksia näiden kulkulupien tunnustamiseksi päteviksi matkustusasiakirjoiksi kolmansien valtioiden alueella.

III LUKU

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

7 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä.

Euroopan parlamentin jäsenet saavat tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta:

a)

omalta hallitukseltaan samat helpotukset, jotka myönnetään ulkomailla tilapäisissä virkatehtävissä matkustaville korkeille virkamiehille;

b)

toisten jäsenvaltioiden hallituksilta samat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden edustajille tilapäisissä virkatehtävissä.

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on:

a)

oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b)

toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

IV LUKU

JÄSENVALTIOIDEN EDUSTAJAT, JOTKA OSALLISTUVAT EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN TYÖHÖN

10 artikla

Jäsenvaltioiden edustajilla, jotka osallistuvat yhteisöjen toimielinten työhön, sekä näiden neuvonantajilla sekä teknisillä asiantuntijoilla on tavanomaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset heidän hoitaessaan tehtäviään sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä.

Tätä artiklaa sovelletaan myös unionin neuvoa-antavien elinten jäseniin.

V LUKU

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIEHET JA MUU HENKILÖSTÖ

11 artikla

Unionin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on heidän kansalaisuudestaan riippumatta jokaisen jäsenvaltion alueella seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a)

lainkäytöllinen koskemattomuus heidän virallisessa ominaisuudessaan suorittamiensa toimien osalta, mukaan lukien heidän suulliset lausumansa sekä kirjalliset esityksensä, jollei sellaisissa perussopimusten määräyksissä, jotka toisaalta koskevat virkamiesten ja muun henkilöstön vastuuta unionia kohtaan ja toisaalta Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa unionin ja sen virkamiesten ja muun henkilöstön välisissä riidoissa, toisin määrätä. Tämä koskemattomuus jatkuu heidän tehtäviensä päättymisen jälkeenkin;

b)

maahanmuuttoa koskevat rajoitukset tai ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevat muodollisuudet eivät koske heitä, heidän puolisoitaan eikä heidän huollettavana olevia perheenjäseniään;

c)

valuutta- ja valuutanvaihtosääntelyssä samat helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkamiehille;

d)

oikeus tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen käyttöomaisuutensa, kun he ensimmäisen kerran ryhtyvät hoitamaan tehtäviään kyseisessä maassa, ja heillä on oikeus viedä uudelleen nämä huonekalut ja tämä omaisuus tullitta virkatehtävien päättyessä, jollei sen valtion hallitus, jossa tätä oikeutta käytetään, aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja;

e)

oikeus tuoda maahan tullitta henkilökohtaiseen käyttöönsä auto, jonka he ovat hankkineet kyseisen maan sisämarkkinoita koskevin ehdoin joko siinä maassa, jossa he ovat viimeksi asuneet, tai maassa, jonka kansalaisia he ovat, sekä viedä se uudelleen tullitta, jollei kyseisen valtion hallitus aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja.

12 artikla

Niillä edellytyksillä ja noudattaen sitä menettelyä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan, unionin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat velvollisia maksamaan unionille veroa unionin heille maksamista palkoista ja palkkioista.

He eivät maksa kansallista veroa unionin maksamista palkoista ja palkkiosta.

13 artikla

Sovellettaessa tuloverotusta, varallisuusverotusta ja perintöverotusta sekä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyjä yleissopimuksia unionin niiden virkamiesten ja sen muun henkilöstön kotipaikan, jotka hoitaakseen tehtäväänsä unionin palveluksessa muuttavat asumaan muun jäsenvaltion alueelle kuin siihen jäsenvaltioon, jossa heidän verotuksellinen kotipaikkansa oli heidän ryhtyessä hoitamaan tehtäviään unionissa, katsotaan sekä maassa, jossa he tosiasiallisesti asuvat että maassa, jossa heillä on verotuksellinen kotipaikka, olevan edelleen viimeksi mainitussa maassa, jos se on unionin jäsenvaltio. Tätä määräystä sovelletaan myös puolisoon, jos tämä ei harjoita omaa ansiotoimintaa, sekä tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden huollettavina oleviin lapsiin.

Edellisessä kohdassa tarkoitetuille henkilöille kuuluva irtain omaisuus, joka sijaitsee siinä maassa, jossa nämä henkilöt oleskelevat, on vapautettu perintöverosta kyseisessä maassa; määrättäessä perintöveroa tällaisen omaisuuden katsotaan olevan jäsenvaltiossa, jossa kyseisillä henkilöillä on verotuksellinen kotipaikka, jollei kolmansien maiden oikeuksista ja kaksinkertaista verotusta koskevien kansainvälisten yleissopimusten määräysten soveltamisesta mahdollisesti muuta johdu.

Tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista kotipaikkaa, joka on hankittu ainoastaan tehtävien hoitamiseksi muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa.

14 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevan sosiaalietuusjärjestelmän.

15 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan ne unionin virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan kokonaisuudessaan tai osittain 11 artiklan, 12 artiklan toisen kohdan sekä 13 artiklan määräyksiä.

Virkamiesten ja muun näihin ryhmiin kuuluvan henkilöstön nimet, ura-alueet ja osoitteet toimitetaan määräajoin tiedoksi jäsenvaltioiden hallituksille.

VI LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN EUROOPAN UNIONIIN PERUSTETTUJEN EDUSTUSTOJEN ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

16 artikla

Jäsenvaltio, jonka alueella unionin päämaja sijaitsee, myöntää kolmansien maiden unioniin akkreditoiduille edustustoille tavanomaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet.

VII LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

17 artikla

Unionin virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnetään erioikeudet, vapaudet ja helpotukset yksinomaan unionin etuun liittyen.

Kunkin unionin toimielimen on kumottava virkamiehelle tai muulle henkilöstölle myönnetty vapaus silloin kun toimielin katsoo, että tämä kumoaminen ei ole ristiriidassa unionin edun kanssa.

18 artikla

Tämän pöytäkirjan soveltamiseksi unionin toimielimet toimivat yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden vastuussa olevien viranomaisten kanssa.

19 artikla

Komission jäseniin sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa.

20 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareihin, julkisasiamiehiin, kirjaajiin sekä avustaviin esittelijöihin sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä koskevan pöytäkirjan 3 artiklan soveltamista, joka koskee tuomareiden ja julkisasiamiesten lainkäytöllistä koskemattomuutta.

21 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen toimielinten jäseniin, sen henkilöstöön sekä sen toimintaan osallistuviin jäsenvaltioiden edustajiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta pankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan investointipankki vapautetaan myös kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa sekä erilaisista niihin mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin lakkauttamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei kanneta veroa. Pankin tai sen toimielinten perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei liioin ole liikevaihtoveron alaista.

22 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan keskuspankkiin, sen toimielinten jäseniin ja sen henkilöstöön, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmästä ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan keskuspankki vapautetaan kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa sekä erilaisista siihen mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin ja sen toimielinten Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei ole liikevaihtoveron alaista.

Lisäys

YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISESTA SVEITSISSÄ

1.   Soveltamisen ulottaminen Sveitsiin

Aina kun Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, viitataan jäsenvaltioihin, viittausten katsotaan koskevan myös Sveitsiä, jollei seuraavissa säännöksissä muuta sovita.

2.   Viraston vapauttaminen välillisistä veroista (arvonlisävero mukaan luettuna)

Sveitsin ulkopuolelle vietävät tavarat ja palvelut eivät kuulu Sveitsin arvonlisäveron piiriin. Tavarat ja palvelut, jotka toimitetaan ympäristökeskukselle Sveitsissä ympäristökeskuksen virkakäyttöön, vapautetaan arvonlisäverosta pöytäkirjan 3 artiklan toisen kappaleen mukaisesti maksamalla se takaisin. Vapautus arvonlisäverosta myönnetään, jos tavaroiden ja palvelujen laskussa tai vastaavassa asiakirjassa mainittu tosiasiallinen ostohinta on yhteensä vähintään 100 Sveitsin frangia (verot mukaan luettuna).

Arvonlisäveron palautusta varten Sveitsin veroviranomaisten arvonlisäveroasioista vastaavalle osastolle (l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA) esitetään tähän tarkoitetut sveitsiläiset lomakkeet. Hakemukset käsitellään periaatteessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja siihen liittyvät tarvittavat tositteet on jätetty käsiteltäväksi.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt lentoturvallisuusviraston henkilöstöä koskevien määräysten soveltamisesta

Pöytäkirjan 12 artiklan toisen kappaleen osalta todetaan, että Sveitsi vapauttaa oman lainsäädäntönsä periaatteita noudattaen liittovaltion ja kantonien veroista sekä kunnallisista veroista palkat ja palkkiot, jotka Euroopan unioni maksaa neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 (1) 2 artiklassa tarkoitetuille lentoturvallisuusviraston virkamiehille ja muulle henkilöstölle ja joista unioni perii veroa omaan lukuunsa.

Sveitsiä ei katsota jäsenvaltioksi edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sovellettaessa pöytäkirjan 13 artiklaa.

Euroopan unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat lentoturvallisuusviraston virkamiehet ja muu henkilöstö sekä heidän perheenjäsenensä eivät ole velvoitettuja kuulumaan Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät lentoturvallisuusviraston tai komission ja niiden henkilöstön välisiin suhteisiin neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (2) ja muiden työehdoista annettujen Euroopan unionin säädösten soveltamisen osalta.


(1)  Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1969, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan määräyksiä (EYVL L 74, 27.3.1969, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

LIITE B

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTAAN OSALLISTUVIA SVEITSILÄISIÄ OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON VALVONTA

1 artikla

Suora viestintä

Lentoturvallisuusvirasto ja komissio ovat suoraan yhteydessä kaikkiin niihin Sveitsiin sijoittautuneisiin henkilöihin tai elimiin, jotka osallistuvat lentoturvallisuusviraston toimintaan joko sopimuspuolina, lentoturvallisuusviraston jonkin ohjelman osanottajina, lentoturvallisuusviraston tai yhteisön talousarviosta suoritettujen maksujen saajina tai alihankkijoina. Nämä voivat toimittaa suoraan komissiolle ja lentoturvallisuusvirastolle asiaan liittyvät tiedot ja kaiken aineiston, jotka ne ovat velvollisia toimittamaan tässä päätöksessä tarkoitettujen asiakirjojen sekä niitä sovellettaessa tehtyjen sopimusten ja päätösten perusteella.

2 artikla

Tarkastukset

1.   Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1), lentoturvallisuusviraston hallintoneuvoston 26 päivänä maaliskuuta 2003 hyväksymän varainhoitoasetuksen sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 sekä muiden tässä päätöksessä tarkoitettujen asiakirjojen mukaisesti sopimuksissa ja päätöksissä, jotka tehdään Sveitsiin sijoittautuneiden edunsaajien kanssa, voidaan määrätä, että lentoturvallisuusviraston ja komission virkailijat tai muut näiden valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa suorittaa kyseisten edunsaajien tai niiden alihankkijoiden toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.

2.   Tarkastusten suorittamiseksi lentoturvallisuusviraston ja komission virkailijoilla ja muilla näiden valtuuttamilla henkilöillä on oltava asianmukaiset mahdollisuudet tutustua toimitiloihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös sähköisessä muodossa oleviin, tietoihin. Tämä oikeus toistetaan selvästi sopimuksissa, jotka tehdään tässä päätöksessä tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa.

3.   Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on samat oikeudet kuin komissiolla.

4.   Tarkastukset voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimassaolon päättymisestä tai asianomaisissa sopimuksissa tai päätöksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

5.   Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle (Contrôle fédéral des finances) ilmoitetaan ennakolta Sveitsissä suoritettavista tarkastuksista. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole laissa säädetty edellytys tarkastusten suorittamiselle.

3 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Tämän päätöksen yhteydessä komissiolla (Euroopan petostentorjuntavirasto, OLAF) on valtuudet suorittaa Sveitsissä paikalla tarkastuksia ja todentamisia Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2185/96 (3) säädettyjen ehtojen mukaisesti.

2.   Komissio valmistelee ja johtaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä Sveitsin valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta tarkastukseen voidaan antaa kaikki tarvittava apu. Tätä varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöt voivat osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin.

3.   Jos asiasta vastaavat Sveitsin viranomaiset niin toivovat, ne voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä komission kanssa.

4.   Jos ohjelman osanottajat vastustavat paikalla suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti komission tarkastajille tarvittavaa apua, jotta nämä voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset.

5.   Komissio ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki väärinkäytöksiä koskevat tosiseikat ja epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon suoritettaessa paikalla tarkastusta tai todentamista. Komission on aina ilmoitettava edellä tarkoitetulle viranomaiselle tarkastusten ja todentamisten tulokset.

4 artikla

Tiedottaminen ja kuuleminen

1.   Tämän liitteen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja yhteisön toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät kuulemisia toisen osapuolen niin pyytäessä.

2.   Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat lentoturvallisuusvirastolle ja komissiolle viipymättä kaikista tietoonsa saamista seikoista, jotka antavat aihetta epäillä, että tässä sopimuksessa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa tehtyjen sopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyy väärinkäytöksiä.

5 artikla

Tietojen salassapito

Kaikki tämän liitteen nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja saa ilmaista vain niille henkilöille, joiden on ne tehtäviensä vuoksi tunnettava yhteisön toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, ja niitä saa käyttää vain sopimuspuolten taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

6 artikla

Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

Rajoittamatta Sveitsin rikoslain soveltamista lentoturvallisuusvirasto ja komissio voivat määrätä hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (4) sekä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (5) mukaisesti.

7 artikla

Perintä ja täytäntöönpano

Lentoturvallisuusviraston tai komission tekemät, tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat päätökset, jotka koskevat jonkin muun subjektin kuin valtion maksuvelvoitetta, ovat Sveitsissä täytäntöönpanokelpoisia.

Täytäntöönpanomääräyksen antaa Sveitsin hallituksen nimeämä ja lentoturvallisuusvirastolle tai komissiolle ilmoittama viranomainen, joka tarkastaa ainoastaan määräyksen oikeellisuuden. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpanomääräyksen muodostavan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan unionin tuomioistuin.

Euroopan unionin tuomioistuimen välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoilla ehdoilla.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.


18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/45


VASTAVUOROISESTA TUNNUSTAMISESTA TEHDYLLÄ EUROOPAN YHTEISÖN JA AMERIKAN YHDYSVALTOJEN SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 43/2014,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2014,

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten merkitsemisestä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

(2014/474/EU)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen ja erityisesti sen 7 ja 14 artiklan

sekä katsoo, että sekakomitean olisi tehtävä päätös vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen tai -laitosten lisäämisestä alakohtaiseen liitteeseen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Lisätään liitteessä A olevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa alakohtaisessa liitteessä olevan V jakson sarakkeessa ”EY:n pääsy USA:n markkinoille” olevaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloon.

2.

Osapuolet ovat sopineet liitteessä A mainittujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten toiminta-alaan kuuluvista tuotteista ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä ja pitävät näitä tietoja ajan tasalla.

Tämän kahtena kappaleena laaditun päätöksen allekirjoittavat sekakomitean edustajat, jotka on valtuutettu toimimaan sopimuspuolten puolesta sopimuksen muuttamiseksi. Päätös tulee voimaan päivänä, jona jälkimmäinen allekirjoituksista tehdään.

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

James SANFORD

Allekirjoitettu Washingtonissa 23 päivänä kesäkuuta 2014

Euroopan unionin puolesta

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Allekirjoitettu Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2014


Liite A

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa alakohtaisessa liitteessä olevan V jakson sarakkeessa ”EY:n pääsy USA:n markkinoille” olevaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloon lisätyt EY:n vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD, S.A.U.

ATN EC

Emilia Santiago & Jorge Berkowitsch

C/ la Majada, 3

28760 — Tres Cantos (Madrid)

ESPANJA

M. DUDDE HOCHFREQUENZ-TECHNIK

Rottland 5a

51429 — Bergisch Gladbach

SAKSA


Oikaisuja

18.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/47


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 173, 12. kesäkuuta 2014 )

Sivulla 172, 21 artiklan ensimmäisessä kohdassa:

on:

”… 4 päivästä heinäkuuta 2019 …”

pitää olla:

”… 4 päivästä heinäkuuta 2016 …”