ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
2. heinäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu)

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 730/2014, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/85/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2014, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta ( 1 )

10

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 729/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti 128 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 975/98 (1) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (2). Koska siihen on määrä tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Perussopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen eurometallirahoja saatuaan Euroopan keskuspankin (EKP) hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle. Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia ja EKP:tä kuultuaan toteuttaa toimenpiteitä kaikkien liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yksikköarvojen ja teknisten eritelmien yhdenmukaistamiseksi siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen niiden moitteettoman liikkeen turvaamiseksi unionissa.

(3)

Euroseteleiden yksikköarvot ovat 5 euron ja 500 euron välillä. Seteleiden ja metallirahojen yksikköarvojen täytyy olla sellaiset, että euroissa ja senteissä ilmaistut määrät on helppo maksaa käteisellä.

(4)

Unionin yhteisen metallirahajärjestelmän olisi saavutettava yleisön luottamus ja sisällettävä teknologisia innovaatioita, jotka varmistavat, että se on varma, luotettava ja tehokas järjestelmä.

(5)

Suuren yleisön hyväksynnän saaminen järjestelmälle on eräs unionin metallirahajärjestelmän päätavoite. Yleinen luottamus järjestelmään riippuu eurometallirahojen fyysisistä ominaisuuksista, minkä vuoksi metallirahojen olisi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällisiä.

(6)

Kuluttajajärjestöiltä, Euroopan Sokeain liitolta ja myyntiautomaattialan edustajilta pyydettiin lausuntoja, jotta voitaisiin ottaa huomioon metallirahojen merkittävien käyttäjäryhmien eritysvaatimukset. Jotta siirtyminen euroon sujuisi häiriöttä ja käyttäjien olisi helpompi hyväksyä metallirahajärjestelmä, metallirahojen täytyi olla helposti tunnistettavia visuaalisten ja koskettaessa tuntuvien piirteiden avulla.

(7)

Eurometallirahojen erotettavuus paranee ja niihin tottuminen helpottuu, koska niiden halkaisijan ja yksikköarvon välillä on selkeä yhteys.

(8)

Väärennysmahdollisuuksien vähentämiseksi on 1 ja 2 euron metallirahoissa niiden suuren arvon vuoksi oltava erityisiä aitoustekijöitä. Kolmikerroskolikot ja kahden eri värin yhdistelmä samassa metallirahassa katsotaan tehokkaimmiksi käytettävissä olevista aitoustekijöistä.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/27/EY (3) rajoitetaan nikkelin käyttöä tietyissä tuotteissa, koska nikkeli voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa allergiaa. Mainittu direktiivi ei koske metallirahoja. Kansanterveyden vuoksi näyttää suotavalta, että metallirahojen nikkelipitoisuutta vähennetään.

(10)

Antamalla metallirahoille sekä yhteinen eurooppalainen puoli että erityinen kansallinen puoli ilmennetään sopivalla tavalla jäsenvaltioiden välisen Euroopan rahaliiton perusajatusta. Eurometallirahojen yhteisellä eurooppalaisella puolella on sekä yhteisen rahan nimi että metallirahan yksikköarvo. Kansallisella puolella ei olisi toistettava yhteisen rahan nimeä eikä metallirahan yksikköarvoa.

(11)

Metallirahojen kansalliselle puolelle olisi merkittävä selvästi liikkeeseen laskevan jäsenvaltion nimi, jotta käyttäjät voivat helposti tunnistaa liikkeeseen laskevan jäsenvaltion.

(12)

Metallirahojen tekstireunus olisi katsottava osaksi kansallista puolta eikä siinä sen vuoksi olisi uudestaan ilmaistava metallirahan yksikköarvoa, paitsi kahden euron metallirahassa sillä edellytyksellä, että siinä näkyy vain numero ”2” tai sana ”euro” asianmukaisilla aakkosilla kirjoitettuna taikka molemmat.

(13)

Kukin jäsenvaltio, jonka rahayksikkö on euro, päättää metallirahojen kansallisen puolen kuva-aiheista ja niiden osalta olisi otettava huomioon, että eurometallirahat eivät ole liikkeessä ainoastaan liikkeeseen laskevassa jäsenvaltiossa vaan koko euroalueella. Sen varmistamiseksi, että metalliraha on heti tunnistettavissa eurometallirahaksi myös kansallisen puolen osalta, kuva-aiheen olisi oltava unionin lipun 12 tähden kokonaan ympäröimä.

(14)

Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen tunnistamisen helpottamiseksi ja niiden lyömisen asianmukaisen jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus muuttaa liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita vain kerran viidessätoista vuodessa, jollei niissä tarkoitettu valtionpäämies vaihdu. Tämän ei kuitenkaan olisi rajoitettava niitä muutoksia, jotka ovat tarpeen euron väärentämisen estämiseksi. Neuvoston olisi päätettävä liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yhteisen puolen kuva-aiheiden muutoksista, ja äänioikeus olisi rajoitettava koskemaan vain niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkönä on euro.

(15)

Yksittäisten jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava laskea liikkeeseen erikoisrahoja juhlistamaan aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys, kun taas kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä on euro, yhdessä liikkeeseen laskemat erikoisrahat olisi varattava sellaisia aiheita varten, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys. Kaksi euroa on sopivin yksikköarvo pääasiassa sen vuoksi, että kyseisen metallirahan läpimitta on suuri ja sen tekniset ominaisuudet tarjoavat riittävän suojan väärennöksiä vastaan.

(16)

Ottaen huomioon, että eurometallirahat ovat liikkeessä koko euroalueella, ja tarkoitukseen soveltumattomien kuva-aiheiden käytön ehkäisemiseksi, liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden olisi tiedotettava toisilleen ja komissiolle luonnoksista eurometallirahojen kansallisen puolen kuva-aiheiksi hyvissä ajoin ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää. Komission olisi tarkastettava, että luonnokset täyttävät tämän asetuksen tekniset vaatimukset. Luonnokset kuva-aiheiksi olisi toimitettava komissiolle riittävän ajoissa ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää, jotta jäsenvaltioille jäisi tarvittaessa aikaa kuva-aiheen muuttamiseen.

(17)

Lisäksi eurometallirahojen kansallisten puolien kuva-aiheiden hyväksymiselle olisi vahvistettava yhtenäiset ehdot, jotta ei valittaisi kuva-aiheita, joita voitaisiin pitää sopimattomina joissakin jäsenvaltioissa. Kun otetaan huomioon, että toimivalta niinkin herkässä asiassa kuin eurometallirahojen kansallisten puolien kuva-aihe kuuluu liikkeeseen laskeville jäsenvaltioille, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle. Neuvoston tällä perusteella antamilla täytäntöönpanopäätöksillä on läheinen yhteys säädöksiin, jotka neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 128 artiklan 2 kohdan perusteella. Näin ollen neuvoston hyväksyessä tällaisia päätöksiä äänioikeus olisi perussopimuksen 139 artiklan 4 kohdan mukaisesti pidätettävä niitä jäsenvaltioita edustavilta neuvoston jäseniltä, joiden rahayksikkö ei ole euro. Tätä menettelyä käytettäessä liikkeeseen laskevilla jäsenvaltioilla olisi tarvittaessa mahdollisuus muuttaa kuva-aiheita hyvissä ajoin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Eurometallirahojen sarjassa on kahdeksan eri yksikköarvoa 1 sentistä 2 euroon, ja niiden on oltava liitteessä I vahvistettujen teknisten eritelmien mukaisia.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’liikkeeseen tarkoitetuilla metallirahoilla’ eurometallirahoja, jotka on tarkoitettu liikkeeseen ja joiden yksikköarvoihin ja teknisiin eritelmiin viitataan 1 artiklassa;

2)

’tavallisilla metallirahoilla’ liikkeeseen tarkoitettuja metallirahoja, jotka eivät ole erikoisrahoja;

3)

’erikoisrahoilla’ liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja, jotka on tarkoitettu juhlistamaan asetuksen 9 artiklassa tarkoitettua erityistä aihetta.

3 artikla

Liikkeeseen tarkoitetuilla metallirahoilla on yhteinen eurooppalainen puoli ja erityinen kansallinen puoli.

4 artikla

1.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella ei saa toistaa tietoja metallirahan yksikköarvosta eikä viittausta siihen. Kansallisella puolella ei saa toistaa yhteisen rahan nimeä tai osaa siitä, paitsi jos tiedot esitetään erilaisilla aakkosilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kahden euron metallirahan tekstireunuksessa voidaan ilmaista metallirahan yksikköarvo sillä edellytyksellä, että käytetään vain numeroa ”2” tai sanaa ”euro” asianmukaisilla aakkosilla taikka molempia.

5 artikla

Kaiken arvoisten liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella on oltava metallirahan liikkeeseen laskeneen jäsenvaltion nimi tai nimilyhenne.

6 artikla

1.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisella puolella on oltava 12 tähden muodostama kehä, joiden on ympäröitävä kokonaan kansallista kuva-aihetta, mukaan lukien lyöntivuosi ja liikkeeseen laskeneen jäsenvaltion nimi. Tämä ei estä joitakin kuva-aiheen osia ulottumasta tähtien muodostamaan kehään, edellyttäen, että kaikki tähdet näkyvät selvästi ja kokonaisina. Metallirahan 12 tähteä on kuvattava samalla lailla kuin unionin lipussa.

2.   Kuva-aihetta valittaessa on otettava huomioon, että eurometallirahat ovat liikkeessä kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkönä on euro.

7 artikla

1.   Tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita saa muuttaa vain kerran viidessätoista vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta euron väärentämisen estämisen edellyttämiä muutoksia.

2.   Tavallisten metallirahojen kansallisten puolten kuva-aiheita saa muuttaa, jos metallirahassa tarkoitettu valtionpäämies vaihtuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Valtionpäämiehen väliaikainen puuttuminen tai tilapäinen nimittäminen ei kuitenkaan anna ylimääräistä oikeutta sellaiseen muuttamiseen.

8 artikla

Liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden on saatettava tavallisten metallirahojen kansalliset puolet ajan tasalle, jotta ne ovat kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaisia viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2062.

9 artikla

1.   Erikoisrahoja, joiden kuva-aihe eroaa tavallisista metallirahoista, lasketaan liikkeeseen juhlistamaan ainoastaan sellaisia aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys. Kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä on euro, yhdessä liikkeeseen laskemilla erikoisrahoilla juhlistetaan ainoastaan aiheita, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys, eikä niiden kuva-aiheiden tule rajoittaa kyseisten jäsenvaltioiden perustuslakien mahdollisia vaatimuksia.

2.   Erikoisrahojen tekstireunuksen on oltava sama kuin tavallisten metallirahojen.

3.   Erikoisrahojen nimellisarvo voi olla ainoastaan 2 euroa.

10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava toisilleen liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusien kansallisten puolten kuva-aiheiden luonnoksista, myös tekstireunuksista, ja arvioiduista erikoisrahojen liikkeeseen laskettavista määristä ennen kyseisten kuva-aiheiden virallista hyväksymistä.

2.   Liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusien tai muutettujen kansallisten puolien kuva-aiheiden hyväksymiseen tarvittava säädösvalta siirretään neuvostolle, joka hyväksyy säädökset määräenemmistöllä 3–7 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä ei ole euro, äänioikeus pidätetään tässä artiklassa tarkoitettuja päätöksiä tehtäessä.

3.   Liikkeeseen laskevan jäsenvaltion on toimitettava 1 kohtaa sovellettaessa neuvostolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, luonnokset liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kuva-aiheista periaatteessa vähintään kolme kuukautta ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää.

4.   Seitsemän päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta toimittamisesta jäsenvaltio, jonka rahayksikkö on euro, voi neuvostolle ja komissiolle osoitetussa perustellussa lausunnossa ilmoittaa vastustavansa liikkeelle laskevan jäsenvaltion ehdottamaa luonnosta kuva-aiheesta, jos kyseisen kuva-aiheluonnoksen oletetaan herättävän vastustusta sen kansalaisten keskuudessa.

5.   Jos komissio katsoo, ettei kuva-aiheluonnos noudata tässä asetuksessa vahvistettuja teknisiä vaatimuksia, se toimittaa kielteisen arvion neuvostolle seitsemän päivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta toimittamisesta.

6.   Jos neuvostolle ei ole toimitettu perusteltua lausuntoa tai kielteistä arviota 4 tai 5 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, neuvoston katsotaan hyväksyneen kuva-aiheen hyväksyvän päätöksen 5 kohdassa mainitun määräajan umpeutumista seuraavana päivänä.

7.   Kaikissa muissa tapauksissa neuvosto päättää viipymättä kuva-aiheluonnoksen hyväksymisestä, ellei liikkeeseen laskeva jäsenvaltio peru toimittamaansa kuva-aiheluonnosta seitsemän päivän kuluessa perustellun lausunnon tai kielteisen arvion toimittamisesta ja ilmoita neuvostolle, että aikoo toimittaa uuden kuva-aiheluonnoksen.

8.   Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusista kansallisista kuva-aiheista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Edellä 4, 5 ja 6 artiklaa sekä 9 artiklan 2 kohtaa

a)

ei sovelleta liikkeeseen tarkoitettuihin metallirahoihin, jotka on laskettu liikkeeseen tai valmistettu ennen 19 päivää kesäkuuta 2012;

b)

ei sovelleta siirtymäkaudella, joka päättyy 20 päivänä kesäkuuta 2062, kuva-aiheisiin, jotka jo ovat laillisesti käytössä liikkeeseen tarkoitetuissa metallirahoissa 19 päivänä kesäkuuta 2012.

Siirtymäkauden aikana liikkeeseen lasketut tai valmistetut liikkeeseen tarkoitetut metallirahat säilyttävät laillisen maksuvälineen aseman ilman aikarajaa.

12 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 975/98.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. VENIZELOS


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  Katso liite II.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/27/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran (EYVL L 188, 22.7.1994, p. 1).


LIITE I

1 artiklassa tarkoitetut tekniset eritelmät

Yksikköarvo (euroa)

Halkaisija mm

Paksuus mm

Paino g

Muoto

Väri

Koostumus

Syrjä

2

25,75

2,20

8,5

Pyöreä

Rengas: valkoinen

Kuparinikkeli

(Cu75Ni25)

Tekstireunustus Tiheä rihlaus

Keskiosa: keltainen

Kolmikerrosmetalli:

nikkelimessinki/nikkeli/nikkelimessinki

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Pyöreä

Rengas: keltainen

Nikkelimessinki

(CuZn20Ni5)

Jaksottainen rihlaus

Keskiosa: valkoinen

Kolmikerrosmetalli:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Pyöreä

Keltainen

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Tiheästi hammastettu muotoiltu syrjä

0,20

22,25

2,14

5,7

”Espanjalaisen kukan” muotoinen

Keltainen

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Sileä

0,10

19,75

1,93

4,1

Pyöreä

Keltainen

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Tiheästi hammastettu muotoiltu syrjä

0,05

21,25

1,67

3,9

Pyöreä

Punainen

Kuparilla päällystetty teräs

Sileä

0,02

18,75

1,67

3

Pyöreä

Punainen

Kuparilla päällystetty teräs

Sileä syrjä, jossa ura

0,01

16,25

1,67

2,3

Pyöreä

Punainen

Kuparilla päällystetty teräs

Sileä


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 975/98

(EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6)

Neuvoston asetus (EY) N:o 423/1999

(EYVL L 52, 27.2.1999, s. 2)

Neuvoston asetus (EU) N:o 566/2012

(EUVL L 169, 29.6.2012, s. 8)


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 975/98

Tämä asetus

1 artiklan johdantokappale

1 artikla

1 a artikla

2 artikla

1 b artikla

3 artikla

1 c artikla

4 artikla

1 d artikla

5 artikla

1 e artikla

6 artikla

1 f artikla

7 artikla

1 g artikla

8 artikla

1 h artikla

9 artikla

1 i artikla

10 artikla

1 j artiklan johdantokappale, a alakohta ja b alakohdan ensimmäinen virke

11 artiklan ensimmäinen kohta

1 j artiklan b alakohdan toinen virke

11 artiklan toinen kohta

12 artikla

2 artikla

13 artikla

1 artikla, taulukko

Liite I

Liite II

Liite III


2.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 730/2014,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

2.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/85/EU,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2014,

ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tunneleiden turvallisuutta on parannettu merkittävästi unionissa muun muassa soveltamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/54/EY (2). Jotta kyseisten parannusten tehokkuus voidaan täysin taata, on aiheellista varmistaa, että ajoneuvojen kuljettajat tietävät ja ymmärtävät turvallisen tunneleissa ajamisen periaatteet ja osaavat soveltaa niitä liikennekäyttäytymiseensä. Sen vuoksi neuvoston direktiivissä 91/439/ETY (3) säädettyjä teoreettisia ja käytännöllisiä tutkintovaatimuksia muutettiin komission direktiivillä 2008/65/EY (4), joten myös uudelleenlaaditussa direktiivissä 2006/126/EY säädettyjä vaatimuksia olisi muutettava.

(2)

Direktiivin 2006/126/EY antamisen jälkeen on kertynyt lisää tieteellistä tietoa sairauksista, jotka vaikuttavat soveltuvuuteen moottoriajoneuvon kuljettamiseen, erityisesti sen osalta, kuinka arvioidaan tieturvallisuudelle aiheutuvia riskejä ja hoidon tehokkuutta kyseisten riskien ehkäisemisessä. Viime aikoina on ilmestynyt useita tutkimuksia ja selvityksiä, joissa vahvistetaan, että obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä on yksi suurimmista moottoriajoneuvo-onnettomuuksien riskitekijöistä. Tämä sairaus olisi vastedes otettava huomioon unionin ajokorttilainsäädännössä.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2006/126/EY olisi muutettava, jotta liite III voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen.

(4)

Direktiivin 2006/126/EY liitteessä II on havaittu toimitusvirheitä sen jälkeen, kun direktiiviä on muutettu komission direktiivillä 2012/36/EU (5). Kyseiset virheet olisi korjattava.

(5)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (6) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat ajokortteja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liitteet II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 31 päivästä joulukuuta 2015.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Komission direktiivi 2008/65/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta (EYVL L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Komission direktiivi 2012/36/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (EUVL L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.


LIITE

1.

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liite II seuraavasti:

a)

korvataan 2.1.3 kohta seuraavasti:

”2.1.3

Tie:

tärkeimmät ajoneuvojen välistä turvaväliä, jarrutusmatkoja ja tiellä pysymistä koskevat periaatteet erilaisissa sää- ja tieolosuhteissa;

ajamiseen liittyvät vaaratekijät, jotka liittyvät erilaisiin tieolosuhteisiin ja erityisesti niiden muutoksiin sään ja vuorokaudenajan johdosta;

erityyppisten teiden ominaisuudet ja niitä koskevat lainsäädännön vaatimukset;

turvallinen ajaminen tietunneleissa;”,

b)

korvataan 5.1.3 kohta seuraavasti:

”5.1.3.

C-, CE-, D- ja DE-luokan ajoneuvoja koskevat erityissäännökset:

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 5.1.2 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä ajo-oikeuden rajoittamisesta automaattivaihteisiin ajoneuvoihin ei tehdä C-, CE-, D- ja DE-luokan ajokorttiin, jos hakijalla on ennestään ajokortti, joka oikeuttaa käsivälitteisellä vaihteistolla varustetun ajoneuvon kuljettamiseen vähintään yhdessä seuraavista ajoneuvoluokista: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 tai D1E; lisäksi hakijan on pitänyt suorittaa ajotaitoa ja ajotapaa koskevan testin aikana 8.4 kohdassa kuvatut toimet.”,

c)

korvataan 6.3.8 kohta seuraavasti:

6.3.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”,

d)

korvataan 7.4.8 kohta seuraavasti:

7.4.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”,

e)

korvataan 8.3.8 kohta seuraavasti:

8.3.8.

”Erityiset tiejärjestelyt (tilanteen mukaan): liikenneympyrät, tasoristeykset, raitiovaunu-/linja-autopysäkit, suojatiet, ylä-/alamäkeen ajaminen pitkissä rinteissä, tunnelit;”.

2.

Korvataan direktiivin 2006/126/EY liitteessä III oleva 11 kohta ”NEUROLOGISET SAIRAUDET” seuraavasti:

”NEUROLOGISET SAIRAUDET JA OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEAOIREYHTYMÄ

NEUROLOGISET SAIRAUDET

11.1

Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, jotka sairastavat vakavaa neurologista sairautta, ellei hakemuksen tueksi esitetä puoltavaa lausuntoa.

Sairauksista tai kirurgisista toimenpiteistä johtuvat tai keskus- tai ääreishermoston häiriöt, jotka johtavat aisti- tai liikuntahäiriöön taikka vaikuttavat tasapainoon ja koordinaatioon, on otettava huomioon aiheuttamansa toiminnan häiriön ja etenemisvaaran mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa ajokortin antamiseen tai uudistamiseen voidaan liittää ehto, jonka mukaan sairauden paheneminen on arvioitava määräajoin.

OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEAOIREYHTYMÄ

11.2

Seuraavissa kohdissa mainitussa lievässä obstruktiivisessa uniapneaoireyhtymässä hengityskatkoksia (apnea) tai hengityksen vaimenemisia (hypopnea) on tunnissa 15–29 (apnea-hypopnea-indeksi), ja vakavassa obstruktiivisessa uniapneaoireyhtymässä apnea-hypopnea-indeksi on vähintään 30; molempiin liittyy epätavallisen suuri väsymys päiväsaikaan.

11.3

Ajotutkinnon suorittajat tai ajoneuvon kuljettajat, joilla epäillään lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää, ohjataan edelleen asiantuntijalääkärin tarkastukseen ennen ajokortin myöntämistä tai uudistamista. Heitä voidaan kehottaa olemaan ajamatta, kunnes diagnoosi vahvistetaan.

11.4

Ajokortti voidaan myöntää lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää sairastaville ajotutkinnon suorittajille tai ajoneuvon kuljettajille, joilla on näyttöä siitä, että heidän tilaansa seurataan riittävästi ja he saavat asianmukaista hoitoa sekä väsymyksessä on tapahtunut parannusta; tämä on todistettava asiantuntijalääkärin lausunnolla.

11.5

Lievää tai vakavaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää sairastavien ajotutkinnon suorittajien tai ajoneuvon kuljettajien on käytävä määräaikaisissa lääkärintarkastuksissa vähintään kolmen vuoden välein ryhmän 1 kuljettajien osalta ja vähintään vuoden välein ryhmän 2 kuljettajien osalta, jotta voidaan määrittää, missä määrin he saavat asianmukaista hoitoa, jatkohoidon tarve ja jatkuva tarkka valvonta.”.