ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 184

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
25. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 696/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erukahapon enimmäismääristä kasviöljyissä ja -rasvoissa sekä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävissä elintarvikkeissa ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 697/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 698/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinista ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 699/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 700/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta tehoaineen dimetomorfi esittelevän jäsenvaltion osalta ( 1 )

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 701/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/82/EU, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta yleistä ammatillista tietämystä ja terveydentilaa ja lupakirjaa koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/390/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

16

 

 

2014/391/EU

 

*

Komission päätös, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vuodepatjoille (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4083)  ( 1 )

18

 

 

2014/392/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortion (CERIC-ERIC) perustamisesta

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 696/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erukahapon enimmäismääristä kasviöljyissä ja -rasvoissa sekä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävissä elintarvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan elintarvikkeissa esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Neuvoston direktiivissä 76/621/ETY (3) on säädetty elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyjä ja rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuudesta. Luontainen kasvitoksiini erukahappo on asetuksessa (ETY) N:o 315/93 säädetyn määritelmän mukaisesti vieras aine, sillä sitä esiintyy elintarvikkeissa maataloustuotannon ja tarkemmin sanoen lajikevalinnan tuloksena. Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi erukahapon enimmäismäärä on aiheellista vahvistaa asetuksessa (EY) N:o 1881/2006. Lisäksi on aiheellista yhdenmukaistaa enintään viisi prosenttia rasvaa sisältäviä elintarvikkeita koskevat säännökset. Direktiivi 76/621/ETY kumotaan tämän jälkeen erillisellä säädöksellä.

(3)

Elintarvikealan tiedekomitea korosti erukahapon enimmäismäärän vahvistamisen merkitystä 17 päivänä syyskuuta 1993 antamassaan lausunnossa (4) äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevista olennaisista vaatimuksista.

(4)

Komission direktiivissä 2006/141/EY (5) vahvistettiin tiukempi enimmäismäärä äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa esiintyvälle erukahapolle, ja kyseinen enimmäismäärä on aiheellista mainita myös asetuksessa (EY) N:o 1881/2006.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteeseen 8 jakso ”Luontaiset kasvitoksiinit” seuraavasti:

”8 jakso: Luontaiset kasvitoksiinit

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät g/kg

8.1

Erukahappo

 

8.1.1

Kasviöljyt ja -rasvat

50 (6)

8.1.2

Lisättyjä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävät elintarvikkeet, lukuun ottamatta 8.1.3 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita

50 (6)

8.1.3

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet (8)

10 (6)

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Neuvoston direktiivi 76/621/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyä ja rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä (EYVL L 202, 28.7.1976, s. 35).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf.

(5)  Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Enimmäismäärä tarkoittaa erukahapon määrää, joka lasketaan elintarvikkeessa olevan rasvan sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä.”


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 697/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 246/2009 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 906/2009 (2) myönnetään linjaliikennekonsortioille ryhmäpoikkeus perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaan sisältyvästä kiellosta tietyin edellytyksin. Kyseisen asetuksen voimassaolo päättyy 25 päivänä huhtikuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 246/2009 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn viiden vuoden enimmäiskeston mukaisesti. Komission tämän ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta saaman kokemuksen perusteella voidaan päätellä, että perustelut konsortioiden ryhmäpoikkeukselle ovat edelleen pätevät ja etteivät ehdot, joiden perusteella asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisala ja sisältö määritettiin, ole muuttuneet olennaisesti.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 906/2009 yksinkertaistettiin konsortioihin sovellettavia sääntöjä ja tehtiin niihin huomattavia muutoksia. Koska uusi lainsäädäntökehys on ollut voimassa ja sitä on sovellettu vasta lyhyen aikaa, tässä vaiheessa olisi vältettävä lisämuutoksia. Näin vältetään alan toimijoille säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten kasvu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisaikaa olisi sen vuoksi jatkettava viidellä vuodella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 906/2009 7 artiklassa ilmaus ”25 päivään huhtikuuta 2015” ilmauksella ”25 päivään huhtikuuta 2020”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 25 päivästä huhtikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 79, 25.3.2009, s. 1. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli 1 päivänä joulukuuta 2009 SEUT-sopimuksen 101 artikla ja 82 artiklasta SEUT-sopimuksen 102 artikla.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 906/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (EUVL L 256, 29.9.2009, s. 31).


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 698/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiini mainitaan komission asetuksen (EY) N:o 2076/2002 (2) liitteen I luettelossa tehoaineista, joita ei ole sisällytetty tehoaineina neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I. Luetteloon sisällyttäminen johtui siitä, että kyseisen tehoaineen osalta ei ollut annettu sitoumusta jatkaa tarvittavan asiakirja-aineiston valmistelua.

(2)

Komissio on tietoinen siitä, että Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinin sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitteessä I olevaan luetteloon voisi aiheuttaa sekaannusta, koska komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 540/2011 (4) mainitaan useita Bacillus thuringiensisin kantoja hyväksyttyinä tehoaineina.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitettä I olisi muutettava,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitteestä I merkintä ”Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiini”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2076/2002, annettu 20 päivänä marraskuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisestä ja eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä kyseisen direktiivin liitteeseen I sekä näitä aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta (EYVL L 319, 23.11.2002, s. 3).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 699/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (1) ja erityisesti sen 85 c artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/83/EY 85 c artiklan 3 kohdan mukaan on otettava käyttöön yhteinen tunnus, joka on tunnistettavissa kaikkialla unionissa, mahdollistaen kuitenkin sen jäsenvaltion tunnistamisen, johon lääkkeitä tietoyhteiskunnan palvelujen avulla etämyyntiin yleisölle tarjoava henkilö on sijoittautunut.

(2)

Direktiivin 2001/83/EY 85 c artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat teknisiä, sähköisiä ja suojausta koskevia vaatimuksia, joiden avulla voidaan tarkastaa yhteisen tunnuksen aitous. Näillä vaatimuksilla olisi voitava taata korkea turvallisuuden taso ja estää tunnuksen väärinkäyttö.

(3)

Direktiivin 85 c artiklan 1 kohdan d alakohdan iii alakohdan mukaan yhteisen tunnuksen aitous tarkastetaan hyperlinkillä, joka yhdistää tunnuksen ja 85 c artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa luettelossa olevan sellaisen henkilön tietueen, jolla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla. Sen vuoksi näiden hyperlinkkien olisi oltava pysyviä ja suojattuja.

(4)

Jotta estettäisiin tunnuksen väärinkäyttö, 85 c artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kansallisten verkkosivustojen olisi oltava suojattuja ja ajantasaisia ja toimittava luotettavan verkkoisännän verkkotunnuksilla.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2001/83/EY 85 c artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallissa on noudatettava tämän asetuksen liitteessä esitettyä mallia.

2 artikla

Direktiivin 85 c artiklan 4 kohdassa mainitulle verkkosivustolle pääsyn on oltava sellainen, että yleisö voi olla varma siitä, että kyseessä on turvattu verkkosivu tätä tarkoitusta varten.

3 artikla

Direktiivin 2001/83/EY 85 c artiklan 1 kohdan d alakohdan iii alakohdassa mainitun hyperlinkin, jolla yhdistetään toisiinsa niiden henkilöiden verkkosivustot, joilla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, ja verkkosivustot, joilla sijaitsevat direktiivin 85 c artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kansalliset luettelot, on oltava kiinteä ja toimittava molempiin suuntiin.

Niiden henkilöiden verkkosivustojen, joilla on lupa tai valtuudet toimittaa lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, ja verkkosivustojen, joilla sijaitsevat direktiivin 85 c artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kansalliset luettelot, välinen tiedonsiirto on suojattava asianmukaisin keinoin.

4 artikla

Jotta 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittu hyperlinkki voisi toimia luotettavasti, direktiivin 2001/83/EY 85 c artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti laaditut kansalliset luettelot sisältävien verkkosivustojen on oltava suojattuja ja ajantasaisia, ja niillä on ilmoitettava viimeisimmän päivityksen ajankohta.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.


LIITE

1.

Asetuksen 1 artiklassa tarkoitettu yhteisen tunnuksen malli on seuraavanlainen:

Image

2.

Viitevärit: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Yhteisen tunnuksen keskellä (vasemmalla) olevaan valkoiseen suorakulmioon lisätään sen jäsenvaltion kansallinen lippu, johon lääkkeitä etämyyntinä yleisölle tietoyhteiskunnan palvelujen avulla toimittava luonnollinen tai oikeushenkilö on sijoittautunut.

4.

Yhteisen tunnuksen kielen määrittää 3 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio.

5.

Yhteisen tunnuksen on oltava leveydeltään vähintään 90 pikseliä.

6.

Yhteisen tunnuksen on oltava staattinen.

7.

Jos tunnusta käytetään värillisellä pohjalla, mikä vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, tunnuksen ympärillä voidaan käyttää ääriviivoja, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 700/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta tehoaineen ”dimetomorfi” esittelevän jäsenvaltion osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 686/2012 (2) jaetaan tehoaineiden, joiden hyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018, arviointi jäsenvaltioiden kesken uusimismenettelyä varten, nimeämällä kullekin tehoaineelle esittelevä jäsenvaltio ja rinnakkaisesittelijä. Pyynnön esittäjän pyynnöstä ja asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella katsotaan tarpeelliseksi vaihtaa dimetomorfin esittelevä jäsenvaltio noudattaen samalla vastuiden ja työmäärän tasapuolista jakautumista jäsenvaltioiden kesken. Dimetomorfin uusimismenettelyä varten tehtävä arviointi olisi tästä alkaen annettava Alankomaille.

(2)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 686/2012 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 liitteessä oleva tehoainetta dimetomorfi koskeva rivi seuraavasti:

”Dimetomorfi

NL

DE”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineiden, joiden hyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018, arvioinnin jakamisesta jäsenvaltioiden kesken uusimismenettelyä varten (EUVL L 200, 27.7.2012, s. 5).


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 701/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

67,9

TR

53,9

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,6

ZZ

109,6

0805 50 10

AR

91,0

BO

130,6

TR

141,7

ZA

127,2

ZZ

122,6

0808 10 80

AR

113,5

BR

90,8

CL

103,8

CN

130,3

NZ

134,1

US

148,2

ZA

130,8

ZZ

121,6

0809 10 00

TR

227,9

ZZ

227,9

0809 29 00

TR

306,2

ZZ

306,2

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/11


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/82/EU,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta yleistä ammatillista tietämystä ja terveydentilaa ja lupakirjaa koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2007/59/EY liitteeseen II sisältyy säännös, jonka mukaan kummankin silmän normaalia näköä ei vaadita, jos henkilön näkö on korjattu asianmukaisesti ja hänellä on riittävä korvaamiskokemus ja vain, jos henkilö on menettänyt yhteisnäön työn aloittamisen jälkeen. Kyseinen säännös on ristiriidassa direktiivin 2007/59/EY liitteen II muiden näköä koskevien vaatimusten kanssa ja saattaisi vaarantaa rautatietoiminnan korkean turvallisuustason.

(2)

Lisäksi eräät direktiivin 2007/59/EY liitteissä IV ja VI esitetyt vaatimukset eivät ole riittävän selkeitä, minkä vuoksi niitä on sovellettu jäsenvaltioissa eri tavoin. Tämä vaarantaa veturinkuljettajien yhdenmukaistetun lupakirjajärjestelmän käyttöönoton unionissa.

(3)

Euroopan rautatievirasto antoi 7 päivänä toukokuuta 2012 Euroopan komissiolle lausunnon direktiivin 2007/59/EY liitteiden II, IV ja VI muuttamisesta. Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukomiteassa edustettuina olevia elimiä on kuultu direktiivin 31 artiklan mukaisesti.

(4)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä sellaisten veturinkuljettajien osalta, jotka ovat saaneet tai saavat lupakirjansa direktiivin 2007/59/EY mukaisesti ennen tämän direktiivin ensimmäistä soveltamispäivää.

(5)

Sen vuoksi direktiiviä 2007/59/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat komissiota direktiivin 2007/59/EY 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti avustavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2007/59/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

Korvataan kohdassa ”1.2 Näkö” seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

kummankin silmän näkö normaali,”

2)

Korvataan liite IV tämän direktiivin liitteessä I olevalla tekstillä.

3)

Muutetaan liite VI tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Veturinkuljettajien, jotka ovat saaneet tai saavat lupakirjansa direktiivin 2007/59/EY mukaisesti ennen tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä soveltamispäivää, katsotaan täyttävän tämän direktiivin vaatimukset.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3.   Velvoitteet, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa, eivät koske Kyproksen tasavaltaa ja Maltan tasavaltaa niin kauan kuin niiden alueilla ei ole rautatiejärjestelmää.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51.


LIITE I

”LIITE IV

YLEINEN AMMATILLINEN TIETÄMYS JA LUPAKIRJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

’Yleisen koulutuksen’ tavoitteena on saavuttaa ’yleinen’ pätevyys kaikissa asioissa, joilla on merkitystä veturinkuljettajan ammatin kannalta. Tältä osin yleisessä koulutuksessa keskitytään perustietoihin ja periaatteisiin, joita voidaan soveltaa riippumatta liikkuvan kaluston tai rataverkon tyypistä ja luonteesta. Yleisen koulutuksen voi järjestää ilman käytännön harjoituksia.

Liikkuvan kaluston tiettyihin tyyppeihin tai tietyn rataverkon turvallisuuteen, toimintasääntöihin ja tekniikkaan liittyvä pätevyys ei ole osa ’yleistä’ pätevyyttä. Koulutus tiettyä liikkuvaa kalustoa tai rataverkkoa koskevan pätevyyden hankkimiseksi liittyy veturinkuljettajan todistukseen, ja se eritellään liitteissä V ja VI.

Yleinen koulutus käsittää jäljempänä luetellut aiheet 1–7. Ne eivät ole luettelossa tärkeysjärjestyksessä.

Luettelossa käytettävät verbit ilmaisevat, minkä luonteinen pätevyys koulutettavan on tarkoitus saavuttaa. Niiden merkitys kuvaillaan seuraavassa taulukossa:

Pätevyyden luonne

Kuvaus

tuntea, kuvailla

kuvaa sellaisen tietämyksen (tiedot, tosiseikat) hankintaa, joka on tarpeen asioiden välisten suhteiden ymmärtämiseksi

ymmärtää, hahmottaa/tunnistaa

kuvaa tilanteen hahmottamista ja muistiin painamista, tehtävien suorittamista sekä ongelmanratkaisua määritellyssä yhteydessä.

1)

Kuljettajan työ, työympäristö, kuljettajan asema ja vastuu rautatietoiminnassa, kuljettajan tehtävien ammatilliset ja henkilökohtaiset vaatimukset

a)

tuntea rautatietoimintaan ja turvallisuuteen sovellettavan lainsäädännön ja sääntöjen päälinjat (veturinkuljettajien hyväksymistä koskevat vaatimukset ja menettelyt, vaaralliset aineet, ympäristönsuojelu, palontorjunta jne.),

b)

ymmärtää erityisedellytykset sekä ammatilliset ja henkilökohtaiset vaatimukset (työskentely pääasiassa yksin, vuorotyö 24 tunnin sykleissä, henkilökohtainen suojautuminen ja turvallisuus, asiakirjojen lukeminen ja päivittäminen jne.),

c)

ymmärtää turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavien tehtävien kanssa yhteensopivat toimintatavat (lääkitys, alkoholi, huumausaineet ja muut psykoaktiiviset aineet, sairaus, stressi, väsymys jne.),

d)

tunnistaa viiteasiakirjat ja toimintakäsikirjat (esim. sääntökirja, reittikirja, kuljettajan käsikirja jne.),

e)

hahmottaa asiaankuuluvien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet,

f)

ymmärtää tehtävien ja työmenetelmien edellyttämän tarkkuuden merkitys,

g)

ymmärtää työturvallisuuden ja -terveyden merkitys (esim. toimintatavat radoilla ja niiden läheisyydessä, turvalliset toimintatavat noustaessa vetokalustoon ja poistuttaessa siitä, ergonomia, henkilöstön turvallisuusmääräykset, henkilönsuojaimet jne.),

h)

tuntea käyttäytymistaidot ja -periaatteet (stressinhallinta, äärimmäiset tilanteet jne.),

i)

tuntea ympäristönsuojelun periaatteet (kestävä ajotapa jne.).

2)

Rautatieteknologia, mukaan luettuina toimintamääräysten taustalla vaikuttavat turvallisuusperiaatteet

a)

tuntea rautatietoiminnan turvallisuutta koskevat periaatteet, määräykset ja säännökset,

b)

hahmottaa asiaankuuluvien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet,

3)

Rautatieinfrastruktuurin perusperiaatteet

a)

tuntea järjestelmää ja rakennetta koskevat periaatteet ja parametrit,

b)

tuntea ratojen, asemien ja järjestelyratapihojen yleispiirteet,

c)

tuntea rautateiden rakenteet (sillat, tunnelit, vaihteet jne.),

d)

tuntea liikennöintitavat (yksiraiteinen ja kaksiraiteinen liikennöinti jne.),

e)

tuntea merkinanto- ja junanohjausjärjestelmät,

f)

tuntea turvalaitteet (kuumakäynti-ilmaisimet, savuilmaisimet tunneleissa jne.),

g)

tuntea virransyöttöjärjestelmä (ajojohdin, virtakisko jne.).

4)

Operatiivisen viestinnän perusperiaatteet

a)

tuntea viestinnän merkitys sekä viestintävälineet ja -menettelyt,

b)

hahmottaa, keihin henkilöihin kuljettajan on tarpeen olla yhteydessä, sekä näiden henkilöiden asema ja vastuualueet (rataverkon haltijan henkilöstö, muun junahenkilökunnan työtehtävät jne.),

c)

tunnistaa tilanteet/syyt, jotka vaativat viestinnän aloittamista,

d)

ymmärtää viestintämenetelmät.

5)

Junat, niiden kokoonpano sekä vetureita, tavara- ja matkustajavaunuja ja muuta liikkuvaa kalustoa koskevat tekniset vaatimukset

a)

tuntea yleiset käyttövoiman lähteet (sähkö, diesel, höyry jne.),

b)

kuvailla kalustoyksikön rakenne (telit, korit, ohjaamo, suojausjärjestelmät jne.),

c)

tuntea merkintöjen sisältö ja merkitsemisjärjestelmät,

d)

tuntea junan kokoonpanoa koskevat asiakirjat,

e)

ymmärtää jarrujärjestelmiä ja jarrutuskyvyn laskentaa,

f)

hahmottaa junan nopeus,

g)

hahmottaa enimmäiskuorma ja kytkimeen vaikuttavat voimat,

h)

tuntea junanhallintajärjestelmän toiminta ja tarkoitus.

6)

Rautatieliikenteeseen yleisesti liittyvät riskit

a)

ymmärtää liikenneturvallisuuden periaatteet,

b)

tuntea rautatieliikenteen riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi,

c)

tuntea vaaratilanteet ja ymmärtää niissä vaadittava käyttäytyminen/toiminta,

d)

tuntea menettelyt, joita sovelletaan henkilöonnettomuuksissa (esim. evakuointi).

7)

Fysiikan perusperiaatteet

a)

ymmärtää pyöriin vaikuttavia voimia,

b)

hahmottaa tekijät, jotka vaikuttavat suorituskykyyn kiihdytyksessä ja jarrutuksessa (sääolosuhteet, jarrulaitteet, pienentynyt kitka, hiekoitus jne.),

c)

ymmärtää sähkön periaatteet (virtapiirit, jännitteen mittaaminen jne.).”


LIITE II

Korvataan liitteessä VI oleva 8 kohta seuraavasti:

”8.   KIELIKOE

Kuljettajilla, joiden on viestittävä rataverkon haltijan kanssa turvallisuuden kannalta keskeisistä seikoista, on oltava asianomaisen rataverkon haltijan ilmoittaman kielen taito. Kielitaidon on oltava sellainen, että kuljettaja voi viestiä aktiivisesti ja tehokkaasti rutiinitilanteissa, vaikeissa tilanteissa ja hätätapauksissa.

Kuljettajan on kyettävä käyttämään käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevassa yhteentoimivuuden teknisessä eritelmässä määriteltyjä viestejä ja viestintämenetelmää. Kuljettajien kielitaidon on oltava sekä kuullun- ja luetunymmärtämisen että suullisen ja kirjallisen ilmaisun osalta vähintään Euroopan neuvoston vahvistaman kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) (1) tasoa B1.PÄÄTÖKSET

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

(2014/390/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 ja 195 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, pöytäkirjaan 31 sisältyy määräyksiä ja -järjestelyjä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(2)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välinen yhteistyö kattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013 (2).

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi näin ollen muutettava, jotta laajennettua yhteistyötä voitaisiin tehdä 1 päivästä tammikuuta 2014.

(4)

ETA:n sekakomiteassa esitettävän unionin kannan olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2014,

annettu …,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välinen yhteistyö kattamaan yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013 (1).

(2)

Sen vuoksi ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta laajennettua yhteistyötä voitaisiin tehdä 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 7 artiklan 5 kohtaan seuraava:

”—

32013 R 1287: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).

Liechtenstein ja Norja vapautetaan tähän ohjelmaan osallistumisesta ja sen rahoittamisesta.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean

sihteerit


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33.

(2)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vuodepatjoille

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4083)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/391/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksellä 2009/598/EY (2) on vahvistettu vuodepatjojen ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2014.

(4)

Jotta voidaan ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden nykytilanne ja viime vuosien innovaatiot, pidetään asianmukaisena muuttaa tuoteryhmän soveltamisalaa ja vahvistaa tarkistetut ekologiset arviointiperusteet.

(5)

Tarkistettujen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekopäivästä, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli. Näillä arviointiperusteilla pyritään käyttämään kestävämmin tuotettuja materiaaleja (elinkaarianalyysiin perustuen), rajoittamaan vaarallisten yhdisteiden käyttöä ja vaarallisten jäämien määriä sekä patjojen aiheuttamaa sisäilman pilaantumista ja edistämään kestäviä ja laadukkaita tuotteita, jotka on helppo korjata ja purkaa.

(6)

Päätös 2009/598/EY olisi näin ollen korvattava tällä päätöksellä.

(7)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty vuodepatjoja koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2009/598/EY esitetyillä arviointiperusteilla, olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”vuodepatjat” kuuluvat tuotteet, jotka koostuvat eri materiaaleilla täytetystä kangaspäällisestä ja jotka voidaan sijoittaa vuoteen pohjarakenteen päälle tai jotka on suunniteltu vapaasti seisoviksi ja joiden päällä voi nukkua tai levätä sisätiloissa.

2.   Tuoteryhmään eivät kuulu puiset tai verhoillut vuodepohjat (runkopatjat), ilma- ja vesipatjat eivätkä neuvoston direktiivin 93/42/ETY (3) mukaisesti luokiteltavat patjat.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

’lastensängyn patjalla’ patjaa, jonka pituus on alle 1 400 mm;

2.

’poistettavissa olevalla aineella’ ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 80 prosenttia 28 päivän aikana mitattuna jommallakummalla seuraavista testimenetelmistä: OECD 303A/B tai ISO 11733;

3.

’luontaisesti biohajoavalla aineella’ ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888 tai OECD 302 C;

4.

’nopeasti biohajoavalla aineella’ ainetta, jonka liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivän aikana tai jonka hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivän aikana mitattuna jollakin seuraavista testimenetelmistä: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F tai ISO 9408;

5.

’puolihaihtuvalla orgaanisella yhdisteellä (SVOC)’ mitä tahansa orgaanista yhdistettä, joka eluoituu kaasukromatografikolonnissa n-heksadekaanin (pois luettuna) ja n-dokosaanin (mukaan luettuna) välillä ja jonka kiehumispiste on yli 287 °C, kun mittaus suoritetaan kapillaarikolonnilla, joka on päällystetty seoksella, jossa on 5 prosenttia fenyyliä ja 95 prosenttia metyyli-polysiloksaania;

6.

’erittäin haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä (VVOC)’ mitä tahansa orgaanista yhdistettä, joka eluoituu kaasukromatografikolonnissa ennen n-heksadekaania ja jonka kiehumispiste on alle 68 °C, kun mittaus suoritetaan kapillaarikolonnilla, joka on päällystetty seoksella, jossa on 5 prosenttia fenyyliä ja 95 prosenttia metyyli-polysiloksaania;

7.

’haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä (VOC)’ mitä tahansa orgaanista yhdistettä, joka eluoituu kaasukromatografikolonnissa n-heksaanin ja n-heksadekaanin välillä, molemmat mukaan luettuina, ja jonka kiehumispiste on noin 68 °C–287 °C, kun mittaus suoritetaan kapillaarikolonnilla, joka on päällystetty seoksella, jossa on 5 prosenttia fenyyliä ja 95 prosenttia metyyli-polysiloksaania.

3 artikla

Tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”vuodepatjat” ja oltava tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen, jotta sille voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti EU-ympäristömerkki

4 artikla

Tuoteryhmään ”vuodepatjat” sovellettavat arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekopäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”vuodepatjat” annetaan tunnusnumero ”014”.

6 artikla

Kumotaan päätös 2009/598/EY.

7 artikla

1.   Edellä olevasta 6 artiklasta poiketen tuoteryhmään ”vuodepatjat” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu ennen tämän päätöksen tekopäivää, arvioidaan päätöksessä 2009/598/EY säädetyin ehdoin.

2.   Tuoteryhmään ”vuodepatjat” kuuluvia tuotteita koskevat EU-ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä, voivat perustua joko päätöksessä 2009/598/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

Hakemukset arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

3.   EU-ympäristömerkkiä, jotka on myönnetty päätöksessä 2009/598/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti, saa käyttää 12 kuukautta tämän päätöksen hyväksymisestä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/598/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi vuodepatjoille (EUVL L 203, 5.8.2009, s. 65).

(3)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).


LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausraportteja tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista.

Toimivaltaisen ympäristömerkkielimen on tunnustettava ensisijaisesti testit, jotka on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu EN 45011 -standardin tai vastaavan kansainvälisen standardin mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kussakin perusteessa ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Edellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki asiaa koskevat oikeudelliset vaatimukset siinä maassa (niissä maissa), jossa (joissa) tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen.

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vuodepatjoille:

1.

Lateksivaahto

2.

Polyuretaanivaahto

3.

Metallilangat ja jouset

4.

Kookoskuidut

5.

Tekstiilit (kankaat ja kuidut, joita käytetään patjojen päällisinä ja/tai täytemateriaaleina)

6.

Liimat

7.

Palonsuoja-aineet

8.

Biosidit

9.

Pehmittimet

10.

Kielletyt tai rajoitetut aineet ja seokset

11.

Tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC, VOC, VVOC) päästöt patjasta

12.

Tekninen suorituskyky

13.

Tuotteen purkamisen ja materiaalien talteen ottamisen mahdollistava suunnittelu

14.

EU-ympäristömerkkiin liitettävät tiedot

15.

Kuluttajille annettavat lisätiedot

Ympäristömerkin arviointiperusteet pohjautuvat ympäristöominaisuuksiltaan parhaisiin tuotteisiin vuodepatjojen markkinoilla.

Vaikka kemiallisten tuotteiden käyttö ja päästöt ovat osa tuotantoprosessia, vaarallisten aineiden käyttöä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä tai se on rajoitettava välttämättömään vähimmäistasoon, jolla saavutetaan riittävä toiminnallisuus ja täytetään samalla patjan tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tätä varten erityisille aineille/aineryhmille annetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa myönnettäviä poikkeusedellytyksiä, jotta ympäristökuormitusta ei siirretä muihin elinkaaren vaiheisiin tai vaikutuksiin. Poikkeusedellytyksiä sovelletaan vain, jos markkinoilla ei ole käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Arviointiperuste 1: Lateksivaahto

Huomautus: Seuraavien vaatimusten on täytyttävä vain, jos lateksivaahto muodostaa yli 5 prosenttia patjan kokonaispainosta.

1.1   Rajoitetut aineet

Alla lueteltujen aineiden pitoisuudet lateksivaahdossa eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

Aineryhmä

Aine

Raja-arvo (ppm)

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Kloorifenolit

Mono- ja dikloorifenolit (niiden suolat ja esterit)

1

A

Muut kloorifenolit

0,1

A

Raskasmetallit

As (arseeni)

0,5

B

Cd (kadmium)

0,1

B

Co (koboltti)

0,5

B

Cr (kromi), kokonaismäärä

1

B

Cu (kupari)

2

B

Hg (elohopea)

0,02

B

Ni (nikkeli)

1

B

Pb (lyijy)

0,5

B

Sb (antimoni)

0,5

B

Torjunta-aineet (1)

Aldriini

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diatsinoni

0,04

C

Diklorfentioni

0,04

C

Diklorvossi

0,04

C

Dieldriini

0,04

C

 

Endriini

0,04

C

Heptakloori

0,04

C

Heptakloriepoksidi

0,04

C

Heksaklooribentseeni

0,04

C

Heksakloorisykloheksaani

0,04

C

α-heksakloorisykloheksaani

0,04

C

β-heksakloorisykloheksaani

0,04

C

γ-heksakloorisykloheksaani (lindaani)

0,04

C

δ-heksakloorisykloheksaani

0,04

C

Malationi

0,04

C

Metoksikloori

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parationi-etyyli

0,04

C

Parationi-metyyli

0,04

C

Muut rajoitetut erityiset aineet

Butadieeni

1

D

Arviointi ja todentaminen:

A.

Kloorifenoleiden osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. 5 g näytteestä jauhetaan ja kloorifenolit uutetaan fenolin (PCP), sen natriumsuolan (SPP) tai esterien muodossa. Uutteet analysoidaan kaasukromatografisesti (GC). Ilmaisimena käytetään massaspektrometriä tai elektoroninsieppausdetektoria (ECD).

B.

Raskasmetallien osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Jauhettu näyte eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä suodos suodatetaan 0,45 μm suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen raskasmetallipitoisuus tutkitaan induktiivisella plasmaspektrometrialla (ICP-OESIICP-AES) tai hydridi- tai kylmähöyrytekniikkaa hyödyntävällä atomiabsorptiospektrometrialla.

C.

Torjunta-aineiden osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. 2 g näytteestä uutetaan ultraäänihauteessa heksaani/dikloorimetaaniseoksen kanssa (85/15). Uute puhdistetaan ravistelemalla sitä asetonitriilin kanssa tai adsorptiokromatogafialla florisilin avulla. Määritys ja mittaus suoritetaan kaasukromatografialla käyttäen ilmaisimena elektroninsieppausdetektoria tai kytketyllä kaasukromatografialla/massaspektrometrialla. Torjunta-ainetesti vaaditaan lateksivaahdoilta, jotka sisältävät vähintään 20 prosenttia luonnonlateksia.

D.

Butadieenin osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Lateksivaahdon jauhamisen ja punnitsemisen jälkeen otetaan näytteet headspace-tekniikalla. Butadieenipitoisuus määritetään kaasukromatografisesti käyttäen ilmaisimena liekki-ionisaatiodetektoria.

1.2   Tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC, VOC, VVOC) päästöt

Alla lueteltujen aineiden pitoisuudet sisäilmassa kammiotestillä mitattuina eivät saa ylittää seuraavia arvoja 24 tunnin kuluttua:

Aine

Raja-arvo (mg/m3)

1,1,1-trikloorietaani

0,2

4-fenyylisyklohekseeni

0,02

Hiilidisulfidi

0,02

Formaldehydi

0,005

Nitrosamiinit (2)

0,0005

Styreeni

0,01

Tetrakloorietyleeni

0,15

Tolueeni

0,1

Trikloorietyleeni

0,05

Vinyylikloridi

0,0001

Vinyylisykloheksaani

0,002

Aromaattiset hiilivedyt (kokonaismäärä)

0,3

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (kokonaismäärä)

0,5

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Suoritetaan kammiotesti ISO 16000-9 -standardin mukaisesti. Pakkaukseen kääritty näyte jätetään huoneenlämpöön vähintään 24 tunniksi. Tämän jälkeen näyte poistetaan kääreestä ja siirretään välittömästi testikammioon. Näyte asetetaan näytetelineeseen, joka mahdollistaa ilman virtauksen kaikilta sivuilta. Ilmastustekijät säädetään ISO 16000-9 -standardin mukaisesti. Mittaustulosten vertailemiseksi tilan ominaisilmanvaihtokertoimen (q = n/l) on oltava 1. Ilmanvaihtokertoimen on oltava 0,5–1. Ilmanäytteitä otetaan 1 tunnin ajan 24 ± 1 tuntia sen jälkeen, kun näyte asetettiin kammioon, DNPH-patruunoilla formaldehydin ja muiden aldehydien mittaamiseksi ja Tenax TA -patruunoilla muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaamiseksi. Muiden yhdisteiden osalta näytteenotto voi kestää kauemmin, mutta se on saatettava päätökseen viimeistään 30 tunnin kuluttua.

Formaldehydin ja muiden aldehydien analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-3 -standardin mukaisesti. Ellei toisin mainita, muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-6 -standardin mukaisesti.

CEN/TS 16516 -standardin mukaista testiä pidetään ISO 16000 -sarjan standardien mukaisia testejä vastaavana testinä.

Nitrosamiinien mittaus tehdään kaasukromatografialla yhdessä lämpöenergia-analyysidetektorin kanssa (CG-TEA) BGI 505-23 -menetelmän (aiemmin: ZH 1/120.23 -menetelmä) tai vastaavan mukaisesti.

1.3   Väriaineet

Jos väriaineita käytetään, on noudatettava arviointiperustetta 5.5.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä vaahdon valmistajan antama vakuutus siitä, että väriaineita ei ole käytetty, tai jos niitä on käytetty, vakuutus siitä, että ne ovat tämän arviointiperusteen mukaisia, sekä toimitettava todentamista tukevat asiakirjat.

Arviointiperuste 2. Polyuretaanivaahto

Huomautus: Seuraavien vaatimusten on täytyttävä vain, jos polyuretaanivaahto muodostaa yli 5 prosenttia patjan kokonaispainosta.

2.1   Rajoitetut aineet

Alla lueteltujen aineiden pitoisuudet polyuretaanivaahdossa eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

Aineryhmä

Aine (lyhenne, CAS-numero, alkuaineen kemiallinen merkki)

Raja-arvo

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Biosidit

Perusteen 8.1 mukaisesti rajoitetut aineet

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Raskasmetallit

As (arseeni)

0,2 ppm

B

Cd (kadmium)

0,1 ppm

B

Co (koboltti)

0,5 ppm

B

Cr (kromi), kokonaismäärä

1,0 ppm

B

Cr VI (kromi VI)

0,01 ppm

B

Cu (kupari)

2,0 ppm

B

Hg (elohopea)

0,02 ppm

B

Ni (nikkeli)

1,0 ppm

B

Pb (lyijy)

0,2 ppm

B

Sb (antimoni)

0,5 ppm

B

Se (seleeni)

0,5 ppm

B

Pehmittimet

Di-isononyyliftalaatti (DIDP, 28553-12-0)

0,01 % w/w (kokonaismäärä)

C

Di-n-oktyyliftalaatti (DNOP, 117-84-0)

 

 

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP, 117-81-7)

Di-isodekyyliftalaatti (DINP, 26761-40-0)

Butyylibentsyyliftalaatti (BBP, 85-68-7)

Dibutyyliftalaatti (DBP, 84-74-2)

Ftalaatit

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

TDA ja MDA

2,4-tolueenidiamiini (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4'-diaminodifenyylimetaani

5,0 ppm

D

(4,4'-MDA, 101-77-9)

 

 

Orgaaniset tinayhdisteet

Tributyylitina (TBT)

50 ppb

E

Dibutyylitina (DBT)

100 ppb

E

Monobutyylitina (MBT)

100 ppb

E

Tetrabutyylitina (TeBT)

Mono-oktyylitina (MOT)

Dioktyylitina (DOT)

Trisykloheksyylitina (TcyT)

Trifenyylitina (TPhT)

Yhteensä

500 ppb

E

Muut rajoitetut aineet

Klooratut tai bromatut dioksiinit tai furaanit

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Klooratut hiilivedyt (1,1,2,2-tetrakloorietaani, pentakloorietaani, 1,1,2-trikloorietaani, 1,1-dikloorietyleeni)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

 

Klooratut fenolit (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Heksakloorisykloheksaani (58-89-9)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Monometyylidibromi-difenyylimetaani (99688-47-8)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Monometyylidikloori-difenyylimetaani (81161-70-8)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Nitriitit

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Polybromibifenyylit (PBB, 59536-65-1)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Pentabromidifenyylieetteri (PeBDE, 32534-81-9)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Oktabromidifenyylieetteri (OBDE, 32536-52-0)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Polyklooribifenyylit (PCB, 1336-36-3)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Polyklooriterfenyylit (PCT, 61788-33-8)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti (TRIS, 126-72-7)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Trimetyylifosfaatti (512-56-1)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi (TEPA, 545-55-1)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti (TCEP, 115-96-8)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Dimetyylimetyylifosfonaatti (DMMP, 756-79-6)

Ei lisätty tarkoituksellisesti

A

Arviointi ja todentaminen:

A.

Biosidien, ftalaattien ja muiden rajoitettujen aineiden osalta hakijan on annettava vaahdon valmistajien vakuutusten tukema vakuutus siitä, että lueteltuja aineita ei ole tarkoituksellisesti lisätty vaahtoon.

B.

Raskasmetallien osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Jauhettu näyte eluoidaan DIN 38414-S4 -standardin tai vastaavan standardin mukaisesti suhteessa 1:10. Tuloksena syntyvä suodos suodatetaan 0,45 μm suodatuskalvon läpi (tarvittaessa painesuodatuksella). Saadun liuoksen raskasmetallipitoisuus tutkitaan induktiivisella plasmasptektrometrialla (ICP-AES tai ICP-OES) tai atomiabsorptiospektrometrialla hydridi- tai kylmähöyrytekniikkaa käyttäen.

C.

Pehmittimien kokonaismäärän osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Näytteen on oltava yhdistetty näyte, joka koostuu kuudesta kunkin näytekappaleen etupinnan alapuolelta (enintään 2 cm päästä pinnasta) otetusta kappaleesta. Uutto suoritetaan dikloorimetaanilla validoitua menetelmää käyttäen ja analysoidaan sitten kaasukromatografi/massaspektrometrianalyysillä (GC/MS) tai korkean suorituskyvyn nestekromatografialla (HPLC/UV).

D.

TDA:n ja MDA:n osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Näytteen on oltava yhdistetty näyte, joka koostuu kuudesta kunkin näytekappaleen etupinnan alapuolelta (enintään 2 cm päästä pinnasta) otetusta kappaleesta. Uutto suoritetaan 1-prosenttisella etikkahapon vesiliuoksella. Saman vaahtonäytteen uutto toistetaan neljä kertaa, ja näytteen painon suhteen tilavuuteen on joka kerralla oltava 1:5. Uutteet yhdistetään, laimennetaan tiettyyn tilavuuteen, suodatetaan ja analysoidaan korkean suorituskyvyn nestekromatografialla (HPLC/UV) tai korkean suorituskyvyn nestekromatografialla ja massaspektrometrillä (HPLC-MS). Jos HPLC-UV-analyysiä suoritettaessa epäillään interferenssiä, analyysi toistetaan korkean suorituskyvyn nestekromatografialla ja massaspektrometrillä (HPLC-MS).

E.

Orgaanisten tinayhdisteiden osalta hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Näytteen on oltava yhdistetty näyte, joka koostuu kuudesta kunkin näytekappaleen etupinnan alapuolelta (enintään 2 cm päästä pinnasta) otetusta kappaleesta. Uutto suoritetaan 1 tunnin ajan ultraäänihauteessa huoneenlämmössä. Uuttoaineena käytetään seosta, jonka koostumus on seuraava: 1 750 ml metanolia + 300 ml etikkahappoa + 250 ml puskuriliuosta (pH 4,5). Puskuriliuos on liuos, jossa on 164 g natriumasetaattia liuotettuna 1 200 ml:aan vettä ja 165 ml:aan etikkahappoa ja joka laimennetaan vedellä 2 000 ml:n tilavuuteen. Uuton jälkeen alkyylitinayhdisteet johdetaan lisäämällä natriumtetraetyyliboraattiliuosta tetrahydrofuraaniin (THF). Johdannainen uutetaan n-heksaanilla, ja näytteelle tehdään toinen uutto. Molemmat heksaaniuutteet yhdistetään ja niitä käytetään edelleen orgaanisten tinayhdisteiden määrittämiseen kaasukromatografisesti. Ilmaisimena on massaselektiivinen detektori SIM-toimintamuodossa.

2.2   Tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC, VOC, VVOC) päästöt

Alla lueteltujen aineiden pitoisuudet sisäilmassa kammiotestillä mitattuina eivät saa ylittää seuraavia arvoja 72 tunnin kuluttua:

Aine (CAS-numero)

Raja-arvo (mg/m3)

Formaldehydi (50-00-0)

0,005

Tolueeni (108-88-3)

0,1

Styreeni (100-42-5)

0,005

Jokainen havaittavissa oleva yhdiste, joka on luokiteltu kategoriaan C1-A tai C1-B Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti (3)

0,005

Kaikkien asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan C1-A tai C1-B luokiteltujen havaittavissa olevien yhdisteiden kokonaismäärä

0,04

Aromaattiset hiilivedyt

0,5

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (kokonaismäärä)

0,5

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään seuraavan testimenettelyn tulokset. Vaahtonäyte asetetaan päästötestikammion pohjalle ja sitä ilmastetaan kolmen päivän ajan 23 oC:n lämpötilassa ja 50 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa, kun ilmanvaihtokerroin n on 0,5 tunnissa ja näytteen pinta-alan (reunoja ja takapintaa sulkematta) suhde kammion tilavuuteen L on 0,4 m2/m3 ISO 16000-9- ja ISO 16000-11 -standardien mukaisesti. Näytteitä otetaan 1 tunnin ajan 72 ± 2 tuntia sen jälkeen, kun näyte asetettiin kammioon, Tenax TA- ja DNPH-patruunoilla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja formaldehydin mittaamiseksi. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt kerätään Tenax TA -adsorptioputkiin ja analysoidaan sitten termodesorptio-kaasukromatografia-massaspektrometrillä ISO 16000-6 -standardin mukaisesti. Tulokset ilmoitetaan semi-kvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. Kaikki määritetyt yksittäiset ainesosat, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m3, ilmoitetaan. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisarvo on kaikkien sellaisten ainesosien summa, joiden pitoisuus on ≥ 1μg/m3 ja jotka eluoituvat retentioaikaikkunan puitteissa n-heksaanin (C6) ja n-heksadekaanin (C16) välillä, molemmat mukaan laskettuina. Kaikkien asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan C1-A tai C1-B luokiteltujen havaittavissa olevien yhdisteiden kokonaismäärä on kaikkien näiden aineiden, joiden pitoisuus on ≥ 1 μg/m3, yhteenlaskettu määrä. Mikäli testitulokset ylittävät standardin raja-arvot, määrät on mitattava ainekohtaisesti. Formaldehydi voidaan mitata keräämällä ilmanäytteet DNPH-patruunaan ja analysoimalla ne HPLC/UV-menetelmällä ISO 16000-3 -standardin mukaisesti.

CEN/TS 16516 -standardin mukaista testiä pidetään ISO 16000 -sarjan standardien mukaisia testejä vastaavana testinä.

Huomautus:

Kammion tilavuuden on oltava 0,5 tai 1 m3.

Testikammiossa, jonka tilavuus on 0,5 m3, käytetään yhtä näytettä (25 cm × 20 cm × 15 cm) siten, että näyte seisoo yhdellä sivulla, jonka mitat ovat 20 cm × 15 cm.

Testikammiossa, jonka tilavuus on 1 m3, käytetään kahta näytettä (25 cm × 20 cm × 15 cm) siten, että kumpikin näyte seisoo yhdellä sivulla, jonka mitat ovat 20 cm × 15 cm; tässä tapauksessa näytteet asetetaan kammioon 15 cm:n etäisyydelle toisistaan.

2.3   Väriaineet

Jos väriaineita käytetään, on noudatettava arviointiperustetta 5.5.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä vaahdon valmistajan antama vakuutus siitä, että väriaineita ei ole käytetty, tai, jos niitä on käytetty, vakuutus siitä, että ne ovat tämän arviointiperusteen mukaisia, sekä toimitettava todentamista tukevat asiakirjat.

2.4   Isosyanaattien yhteenlaskettu klooripitoisuus

Jos polyuretaanivaahdon valmistuksessa käytetään tolueenidi-isosyanaatin (TDI) isomeerien seoksia, näiden isosyanaattien yhteenlaskettu klooripitoisuus saa olla enintään 0,07 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä vaahdon valmistajan antama vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, tai ASTM D4661-93 -standardin tai vastaavan standardin mukaan suoritettujen testien tulokset.

2.5   Puhallusaineet

Halogenoituja orgaanisia yhdisteitä ei saa käyttää puhallusaineena tai puhalluksen apuaineena.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä vaahdon valmistajan antama vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty.

Arviointiperuste 3. Metallilangat ja jouset

Huomautus: Seuraavien vaatimusten on täytyttävä vain, jos metallilangat ja jouset muodostavat yli 5 prosenttia patjan kokonaispainosta.

3.1   Rasvanpoisto

Jos lankojen ja/tai jousien rasvanpoistoon ja/tai puhdistamiseen käytetään orgaanisia liuottimia, on se tehtävä suljetussa järjestelmässä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä metallilangan ja/tai jousien valmistajan antama vakuutus tästä.

3.2   Galvanointi

Jousia ei saa päällystää galvaanisella metallikerroksella.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä metallilangan ja/tai jousien valmistajan antama vakuutus tästä.

Arviointiperuste 4: Kookoskuidut

Huomautus: Seuraavien vaatimusten on täytyttävä vain, jos kookoskuidut muodostavat yli 5 prosenttia patjan kokonaispainosta.

Lateksivaahtoa koskevia arviointiperusteita sovelletaan, jos kookoskuitumateriaali kumitetaan lateksilla.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei kumitettuja kookoskuituja ole käytetty, tai toimitettava edellä lateksivaahtoa koskevassa 1 arviointiperusteessa mainitut testausraportit.

Arviointiperuste 5. Tekstiilit (kankaat ja kuidut, joita käytetään patjojen päällisinä ja/tai täytemateriaaleina)

Huomautuksia:

(1)

Patjojen päällisten (eli patjakankaiden) on oltava kaikkien vaatimusten (5.1–5.11) mukaisia.

(2)

Täytemateriaalien on oltava vaatimuksen 5.1 mukaisia. Jos täytemateriaalina käytetään villaa, on noudatettava vaatimuksia 5.1, 5.2 ja 5.8.

(3)

Kaikkien tekstiilien, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki komission päätöksen 2014/350/EU (4) mukaisesti, katsotaan automaattisesti olevan vaatimuksien 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 ja 5.11 mukaisia. Jotta patjoille voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, on kuitenkin osoitettava, että patjan päällinen täyttää myös vaatimuksen 5.9.

5.1   Vaarallisia aineita (muun muassa palonesto-aineita, biosidejä ja pehmittimiä) koskevat yleiset vaatimukset (soveltamisala: kaikki tekstiilit)

Kaikki tekstiilit: Kaikkien tekstiilien on oltava arviointiperusteiden 7 (palonestoaineet), 8 (biosidit), 9 (pehmittimet) ja 10 (vaaralliset aineet) mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä sekä toimitettava kussakin arviointiperusteessa (7, 8, 9 ja 10) vaaditut todentamista tukevat asiakirjat.

5.2   Valmisteissa käytetyt apuaineet (soveltamisala: mistä tahansa kuiduista valmistetut päälliset ja villasta valmistetut täytemateriaalit)

Kaikki päälliset: Seuraavia aineita ei saa käyttää missään valmisteissa, joita käytetään minkä tahansa patjan päällisten tuotantoon. Alkyylifenolien ja APEO-yhdisteiden raja-arvoja päällisissä on noudatettava.

Villasta valmistetut täytemateriaalit. Alkyylifenoleita ja APEO-yhdisteitä ei saa käyttää missään valmisteissa, joita käytetään villaisten täytemateriaalien tuotantoon, ja niiden raja-arvoja täytemateriaalissa on noudatettava.

Aine (CAS-numero/lyhenne)

Raja-arvo (mg/kg)

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Alkyylifenolit:

25 (kokonaismäärä)

A

Nonyylifenoli, isomeerien seokset (25154-52-3)

4-nonyylifenoli (104-40-5)

4-nonyylifenoli, haarautunut (84852-15-3)

Oktyylifenoli (27193-28-8)

4-oktyylifenoli (1806-26-4)

4-tert-oktyylifenoli (140-66-9)

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset

 

 

Polyoksietyloitu oktyylifenoli (9002-93-1)

Polyoksietyloitu nonyylifenoli (9016-45-9)

Polyoksietyloitu p-nonyylifenoli (26027-38-3)

bis(hydrogenoitu talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC)

Ei käytetä

B

distearyylidimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC)

di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC)

etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA)

dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA)

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

1-metyyli-2-pyrrolidoni

Nitrilotrietikkahappo (NTA)

Arviointi ja todentaminen
:

A.

Hakijan on toimitettava raportti, jossa esitetään lopputuotteen testitulokset. Testaus suoritetaan liuotinuutolla ja sen jälkeisellä nestekromatografia-massaspektrometrianalyysillä (LC-MS).

B.

Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan antama vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja tämän todentamista tukevat käyttöturvallisuustiedotteet kaikista tuotantovaiheista.

5.3   Märkäprosesseissa käytettävät pinta-aktiiviset aineet, kankaiden pehmittimet ja kompleksinmuodostajat (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Kaikki pinta-aktiiviset aineet, pehmittimet ja kompleksinmuodostajat: Vähintään 95 painoprosentin kankaan pehmittimistä, kompleksinmuodostajista ja pesuaineista on täytettävä yksi seuraavista edellytyksistä:

a)

niiden on oltava nopeasti biohajoavia aerobisissa olosuhteissa;

b)

niiden on oltava luontaisesti biohajoavia tai poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Ionittomat ja kationiset pinta-aktiiviset aineet: Kaikkien ionittomien ja kationisten pinta-aktiivisten aineiden on oltava nopeasti biohajoavia myös anaerobisissa olosuhteissa.

Fluoratut pinta-aktiiviset aineet Pitkäketjuisia perfluoroalkyylisulfonaatteja (≥ C5) ja perfluorokarboksyylihappoja (≥ C7) ei saa käyttää.

Pesuaineiden valmistusainetietokannan viimeisintä versiota on käytettävä biohajoavuuden määrittämisen perustana:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimittava asianmukainen dokumentaatio käyttöturvallisuustiedotteiden ja tavarantoimittajien antamien vakuutusten avulla.

Tämän todentamisen tueksi on kaikkien pinta-aktiivisten aineiden, pehmittimien ja kompleksinmuodostajien osalta toimitettava tulokset asianmukaisista OECD- tai ISO-testeistä, jotka koskevat

nopeaa biohajoavuutta (OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408)

luontaista biohajoavuutta (ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C)

poistettavuutta (OECD 303A/B, ISO 11733).

Ionittomien ja kationisten pinta-aktiivisten aineiden osalta tämän todentamisen tueksi on toimitettava asianmukaisten OECD- tai ISO-testien tulokset (ISO 11734, ECETOC N:o 28 (kesäkuu 1988), OECD 311).

5.4   Massan, lankojen, kankaiden ja lopputuotteiden valkaisu (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Kloorivalkaisuaineita ei saa käyttää lankojen, kankaiden ja lopputuotteiden valkaisuun selluloosamuuntokuituja lukuun ottamatta.

Selluloosamuuntokuitujen (esim. viskoosin) valmistukseen käytettävä massa on valkaistava alkuaineklooria käyttämättä. Valkaisun jälkeen kloorin ja orgaanisesti sidotun kloorin kokonaismäärä (OX) saa olla valmiissa kuiduissa enintään 150 ppm tai massanvalmistuksen jätevedessä (AOX) enintään 0,170 kg ilmakuivaa massatonnia kohti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä tavarantoimittajan antama vakuutus siitä, että kloorivalkaisuaineita ei ole käytetty.

Selluloosamuuntokuitujen osalta hakijan on toimitettava testausraportti, joka osoittaa joko OX- tai AOX-vaatimuksen noudattamisen, asianmukaista testimenetelmää käyttäen:

OX: ISO 11480 (hallittu polttaminen ja mikrokulometria)

AOX: ISO 9562.

5.5   Väriaineet (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Väriaineisiin sovelletaan seuraavia rajoituksia:

Käytettäessä väriaineita tekstiileissä on noudatettava myös vaarallisia aineita koskevaa arviointiperustetta 10, ja näin ollen on sovellettava siihen liittyviä poikkeusedellytyksiä. Poikkeusedellytykset liittyvät väriaineiden käsittelyyn värjäämössä, värjäämisprosessiin ja väriaineiden poistamiseen värjäämöjen jätevesistä.

Aineryhmä

Arviointiperuste

Arviointi ja todentaminen

i)

Halogenoidut kantoaineet

Käytettäessä dispersiovärejä ei halogenoituja värjäyksen kiihdytinaineita (kantoaineita) saa käyttää polyesteri-, polyamidi- tai akryylikuitujen ja näistä kuiduista tehtyjen kankaiden tai polyesteri-villasekoitusten värjäykseen (esimerkkejä kantoaineista: 1,2-diklooribentseeni, 1,2,4-triklooribentseeni, kloorifenoksietanoli).

A

ii)

Atsoväriaineet

Atsoväriaineita, jotka voivat hajota syöpää tunnetusti aiheuttaviksi aromaattisiksi amiineiksi, ei saa käyttää akryyli-, puuvilla-, polyamidi- ja villakuitujen ja näistä kuiduista tehtyjen kankaiden värjäykseen. Kunkin aryyliamiinin pitoisuuden raja-arvo lopputuotteessa on 30 mg/kg.

B

 

Aryyliamiini

CAS-numero

 

 

4-aminodifenyyli

92-67-1

 

 

bentsidiini

92-87-5

 

 

4-kloro-o-toluidiini

95-69-2

 

 

2-naftyyliamini

91-59-8

 

 

o-amino-atsotolueeni

97-56-3

 

 

2-amino-4-nitrotolueeni

99-55-8

 

 

p-kloorianiliini

106-47-8

 

 

2,4-diaminoanisyyli

615-05-4

 

 

4,4'-diaminodifenyylimetaani

101-77-9

 

 

3,3'-diklooribentsidiini

91-94-1

 

 

3,3'-dimetoksibentsidiini

119-90-4

 

 

3,3'-dimetyylibentsidiini

119-93-7

 

 

3,3'-dimetyyli-4,4-diaminodifenyylimetaani

838-88-0

 

 

p-kresidiini

120-71-8

 

 

4,4'-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)

101-14-4

 

 

4,4'-oksidianiliini

101-80-4

 

 

4,4'-tiodianiliini

139-65-1

 

 

o-toluidiini

95-53-4

 

 

2,4-diaminotolueeni

95-80-7

 

 

2,4,5-trimetyylianiliini

137-17-7

 

 

o-anisidiini (2-metoksianiliini)

90-04-0

 

 

2,4-ksylidiini

95-68-1

 

 

2,6-ksylidiini

87-62-7

 

 

4-aminoatsobentseeni

60-09-3

 

 

Seuraavassa on ohjeellinen luettelo atsoväriaineista, jotka voivat hajota aryyliamiineiksi.

 

 

Dispersiovärit, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

 

 

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

 

 

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

 

 

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

 

 

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

 

 

Perusvärit, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

 

 

Basic Brown 4

Basic Red 114

 

 

Basic Red 42

Basic Yellow 82

 

 

Basic Red 76

Basic Yellow 103

 

 

Basic Red 111

 

 

 

Happovärit, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

 

 

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

 

 

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

 

 

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

 

 

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

 

 

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

 

 

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

 

 

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

 

 

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

 

 

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

 

 

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

 

 

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

 

 

Suoravärit, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

 

 

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

 

 

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

 

 

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

 

 

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

 

 

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

 

 

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

 

 

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

 

 

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

 

 

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

 

 

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

 

 

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

 

 

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

 

 

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

 

 

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

 

 

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

 

 

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

 

 

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

 

 

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

 

 

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

 

 

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

 

 

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

 

 

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

 

 

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

 

 

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

 

 

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

 

 

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

 

 

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

 

 

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

 

 

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

 

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

 

iii)

CMR-väriaineet

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia värejä ei saa käyttää missään kuiduissa eikä kankaissa.

A

 

Karsinogeeniset, mutageeniset tai lisääntymisen kannalta toksiset värit

CAS-numero

 

 

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

 

 

C.I. Basic Red 9

569-61-9

 

 

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

 

 

C. I. Direct Black 38

1937-37-7

 

 

C. I. Direct Blue 6

2602-46-2

 

 

C. I. Direct Red 28

573-58-0

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

 

 

C. I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

iv)

Mahdollisesti herkistävät väriaineet

Mahdollisesti herkistäviä värejä ei saa käyttää akryyli-, polyamidi- ja polyesterikuiduissa eikä näistä kuiduista tehdyissä kankaissa.

A

 

Mahdollisesti herkistävät dispersiovärit

CAS-numero

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

 

 

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

 

 

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

 

 

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

 

 

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

 

 

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

 

 

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

 

 

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

 

 

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 

 

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 

 

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

 

 

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

 

 

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

 

 

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

 

 

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

 

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

 

 

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

 

 

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 

v)

Kromipeittavärit

Kromipeittavärejä ei saa käyttää polyamidi- ja villakuiduissa eikä näistä kuiduista tehdyissä kankaissa.

A

vi)

Metallikompleksivärit

Kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä saa käyttää vain villa- ja polyamidikuitujen tai niiden ja selluloosamuuntokuitujen (esim. viskoosin) sekoitusten värjäykseen.

A

Arviointi ja todentaminen
:

A.

Hakijan on esitettävä tavarantoimittajan antama vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja tämän todentamista tukevat käyttöturvallisuustiedotteet.

B.

Hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään lopputuotteen testitulokset. Lopputuotteen atsoväripitoisuus testataan EN 14362-1- ja 14362-3-standardien mukaisesti. Raja-arvo on 30 mg/kg kunkin aryyliamiinin osalta. (Huomautus: 4-aminoatsobentseenin osalta voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia, mistä syystä suositellaan tulosten varmistamista.)

5.6   Uuttuvat metallit (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Sovelletaan seuraavia raja-arvoja:

Metalli

Raja-arvot (mg/kg)

Lastensänkyjen patjojen päälliset

Kaikki muut tuotteet

Antimoni (Sb)

30,0

30,0

Arseeni (As)

0,2

1,0

Kadmium (Cd)

0,1

0,1

Kromi (Cr):

 

 

metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

2,0

kaikki muut tekstiilit

0,5

1,0

Koboltti (Co):

 

 

metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

4,0

kaikki muut tekstiilit

1,0

1,0

Kupari (Cu)

25,0

50,0

Lyijy (Pb)

0,2

1,0

Nikkeli (Ni):

 

 

metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

1,0

kaikki muut tekstiilit

0,5

1,0

Elohopea (Hg)

0,02

0,02

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä raportti, jossa esitetään lopputuotteen testitulokset todisteena raja-arvojen noudattamisesta. Testinä käytetään uuttoa ISO 105-E04 -standardin mukaisesti (hapan hikiliuos) ja ilmaisimena induktiivisesti kytkettyä plasmamassaspektrometriaa (ICP-MS) tai induktiivista plasmaspektrometria (ICP-OES/ ICP-AES.)

5.7   Vettä, tahroja ja öljyä hylkivät pintakäsittelyaineet (soveltamisala: (kaikista kuiduista tehdyt peitteet)

Fluorattuja vettä, tahroja ja öljyä hylkiviä pintakäsittelyaineita ei saa käyttää. Tähän sisältyvät myös perfluoratut ja polyfluoratut hiilikäsittelyt.

Fluoraamattomien käsittelyaineiden on oltava helposti biohajoavia eivätkä ne saa kertyä vesiympäristöön eivätkä vesisedimenttiin. Niiden on täytettävä myös vaarallisia aineita koskeva arviointiperuste 10.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava tavarantoimittajan vakuutus siitä, ettei näitä aineita käytetä, ja sen tueksi käyttöturvallisuustiedotteet. Arviointiperuste 10 täyttäminen on osoitettava vastaavasti.

5.8   Märkäprosessin jätevesipäästöt (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset ja villasta valmistetut täytemateriaalit)

Ympäristöön pääsevien jätevesipäästöjen kemiallinen hapenkulutus (COD) saa olla enintään 20 g/kg prosessoitua tekstiiliä. Tätä vaatimusta sovelletaan tuotteen tai tuotteiden valmistuksessa käytettyihin kudonta-, värjäys-, painamis- ja viimeistelyprosesseihin. Vaatimuksen täyttyminen mitataan alavirtaan laitoksen omasta jätevedenkäsittelylaitoksesta tai sellaisesta laitoksen ulkopuolisesta jätevedenkäsittelylaitoksesta, jonka käsittelemä jätevesi tulee kyseisistä märkäprosessilaitoksista.

Jos jätevedet käsitellään laitoksen omassa käsittelylaitoksessa ja päästetään suoraan vesistöön, niiden on myös täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

pH:n on oltava 6–9 (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella)

ii)

lämpötilan on oltava alle 35 °C (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampi).

Jos arviointiperusteessa 10 a mainittu poikkeusedellytys edellyttää värin poistoa, jätevesien on täytettävä seuraavat spektraalisen absorption kertoimia koskevat vaatimukset:

i)

7 m–1 aallonpituudella 436 nm (keltainen alue)

ii)

5 m–1 aallonpituudella 525 nm (punainen alue)

iii)

3 m–1 aallonpituudella 620 nm (sininen alue)

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausraportit, joissa kemiallinen hapenkulutus määritetään ISO 6060 -standardin ja värit ISO 7887 -standardin mukaisesti ja jotka osoittavat tämän arviointiperusteen täyttymisen kuuden hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden kuukausittaisten keskiarvojen perusteella, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

5.9   Mekaaninen lujuus (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Patjan päällisellä on oltava tyydyttävät mekaaniset ominaisuudet, jotka määritellään seuraavilla testausstandardeilla:

Ominaisuus

Vaatimus

Testimenetelmä

Repeämislujuus

Kudotut kankaat ≥ 15 N

Kuitukankaat ≥ 20 N

Neuloskankaat: ei sovelleta

ISO 13937-2 (kudotut kankaat)

ISO 9073-4 (kuitukankaat)

Saumojen liestymä

Kudotut kankaat ≥ 16 kudelankaa: enintään 6 mm

Kudotut kankaat < 16 kudelankaa: enintään 10 mm

Neulos- ja kuitukankaat: ei sovelleta

ISO 13936-2 (kuormitettuna 60 N voimalla kaikkien kudottujen kankaiden osalta)

Vetolujuus

Kudotut kankaat ≥ 350 N

Neulos- ja kuitukankaat: ei sovelleta

ISO 13934-1

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava raportit, joissa kuvataan ISO 13937-2- tai ISO 9073-4 -standardin mukaisesti tehdyn repeämislujuustestin, ISO 13936-2 -standardin mukaisesti (ja 60 N voimalla kuormitettuna) tehdyn saumojen liestymistä mittaavan testin sekä ISO 13934-1 -standardin mukaisesti tehdyn vetolujuustestin tulokset.

5.10   Palonsuojaominaisuuksien kestävyys (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut päälliset)

Poistettavien ja pestävien päällisten on säilytettävä palonsuojaominaisuutensa 50:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen. Päällisten, joita ei ole tarkoitettu poistettaviksi tai pestäviksi, on säilytettävä ominaisuutensa liotustestissä.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava tapauksen mukaan raportit seuraavien standardien mukaisesti suoritetuista testeistä:

ISO 6330 -standardi yhdessä ISO 12138 -standardin kanssa kotitalouksien pesukoneiden pesuohjelmien osalta ja ISO 10528 -standardi teollisuuspesukoneiden pesuohjelmien osalta, kun on kyse poistettavista ja pestävistä päällisistä

BS 5651 -standardi tai vastaava standardi, kun päällistä ei ole tarkoitettu poistettavaksi ja pestäväksi.

5.11   Kutistuminen tai venyminen (soveltamisala: kaikista kuiduista valmistetut poistettavat päälliset)

Poistettavien ja pestävien patjan päällisten kutistumista ja venymistä koskevat raja-arvot joko kotitalouksien tai teollisuuden pesulämpötiloissa ja -olosuhteissa suoritetun pesun ja kuivauksen jälkeen ovat seuraavat:

Kudotut kankaat: ± 3 %

Kuitukankaat: ± 5 %

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta kankaisiin, joita ei markkinoida ”pestävinä”.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asianmukaisten standardien mukaiset testausraportit. Testimenetelmänä on käytettävä ISO 6330 -testiä yhdessä EN 25077 -testin kanssa. Ellei päällisessä toisin mainita, oletusarvoiset olosuhteet ovat pesuohjelma 3A (60 °C), kuivaustyyppi C (tasokuivaus) ja silitys kankaan koostumuksen mukaisesti.

Arviointiperuste 6. Liimat

Orgaanisia liuottimia sisältäviä liimoja ei saa käyttää. Tuotteen kokoamiseen käytettävien liimojen on oltava myös vaarallisia aineita koskevan arviointiperusteen 10 mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava vakuutus siitä, että tällaisia aineita ei käytetä, taikka tavarantoimittajan antamat vakuutukset yhdessä todentamista tukevien asiakirjojen kanssa. Arviointiperusteen 10 noudattaminen on todistettava vastaavasti.

Arviointiperuste 7: Palonestoaineet

Seuraavia palonestoaineita ei saa tarkoituksellisesti lisätä tuotteeseen, sen esineisiin tai sen homogeenisiin osiin:

Nimi

CAS-numero

Lyhenne

Dekabromidifenyylieetteri

1163-19-5

dekaBDE

Heksabromisyklododekaani

25637-99-4

HBCD/HBCDD

Oktabromidifenyylieetteri

32536-52-0

oktaBDE

Pentabromidifenyylieetteri

32534-81-9

pentaBDE

Polybromatut bifenyylit

59536-65-1

PBB

Lyhytketjuiset klooratut parafiinit (C10-C13)

85535-84-8

SCCP

Tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti

126-72-7

TRIS

Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

115-96-8

TCEP

Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

545-55-1

TEPA

Kaikkien palonestoaineiden käytön on oltava vaarallisia aineita koskevan arviointiperusteen 10 mukaista.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava sen oma sekä tavarantoimittajien antama vakuutus siitä, että tuote, sen esineet tai sen homogeeniset osat eivät sisällä lueteltuja palonsuoja-aineita. Hakijan on myös toimitettava luettelo palonsuojaominaisuuksien tehostamiseksi käytetyistä aineista pitoisuuksineen sekä niihin liittyvät H-lausekkeet/R-lausekkeet ja arviointiperusteen 10 noudattaminen on osoitettava vastaavasti.

Arviointiperuste 8. Biosidit

8.1   Tuotanto

Biosiditehoaineiden käytön tuotteessa on oltava hyväksyttyä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (5) mukaisesti (luettelo on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) ja on oltava vaarallisia aineita koskevan arviointiperusteen 10 mukaista.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava vakuutus siitä, ettei biosidituotteita ole käytetty, tai todisteet siitä, että biosidien käyttö on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla. Hakijan on myös toimitettava luettelo tuotteessa käytetyistä biosidituotteista pitoisuuksineen ja niihin liittyvine H/R-lausekkeineen. Arviointiperusteen 10 noudattaminen on osoitettava vastaavasti.

8.2   Kuljetus

Kloorifenoleja (niiden suoloja ja estereitä), polykloorattua bifenyyliä (PCB), orgaanisia tinayhdisteitä (TBT, TPhT, DBT ja DOT mukaan lukien) sekä dimetyylifumaraattia (DMFu) ei saa käyttää tuotteen, sen esineiden tai sen homogeenisten osien kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava oma ja mikäli tarkoituksenmukaista, tavarantoimittajien antama vakuutus siitä, että tuotteen, sen esineiden tai sen homogeenisten osien kuljetuksen tai varastoinnin aikana ei ole käytetty lueteltuja aineita. Hakijan on myös toimitettava luettelo biosidituotteista, joita tuotteessa on käytetty pitoisuuksineen ja niihin liittyvine H/R-lausekkeineen. Arviointiperusteen 10 noudattaminen on osoitettava vastaavasti.

Arviointiperuste 9. Pehmittimet

Seuraavia pehmittimiä ei saa tarkoituksellisesti lisätä tuotteeseen, sen esineisiin tai sen homogeenisiin osiin:

Nimi

CAS-numero

Lyhenne

Di-isononyyliftalaatti (6)

28553-12-0; 68515-48-0

DINP

Di-n-oktyyliftalaatti

117-84-0

DNOP

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti

117-81-7

DEHP

Di-isodekyyliftalaatti (6)

26761-40-0; 68515-49-1

DIDP

Butyylibentsyyliftalaatti

85-68-7

BBP

Dibutyyliftalaatti

84-74-2

DBP

Di-isobutyyliftalaatti

84-69-5

DIBP

Di-C6-8-haarautuneet alkyyliftalaatit

71888-89-6

DIHP

Di-C7-11-haarautuneet alkyyliftalaatit

68515-42-4

DHNUP

Di-n-heksyyliftalaatti

84-75-3

DHP

Di-(2-metoksietyyli)ftalaatti

117-82-8

DMEP

Kiellettyjen pehmittimien kokonaismäärän tulee olla alle 0,10 prosenttia painosta. Kaikkien pehmittimien käytön on oltava vaarallisia aineita koskevan arviointiperusteen 10 mukaista.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava sen oma sekä tavarantoimittajien antama vakuutus siitä, että tuotteessa, sen esineissä tai sen homogeenisissa osissa ei ole käytetty lueteltuja aineita. Polymeerien formuloinnin käyttöturvallisuustiedotteita voidaan vaatia sen todentamiseksi, että tuote ei sisällä lueteltuja aineita. Hakijan on toimitettava luettelo tuotteessa käytetyistä pehmittimistä sekä niiden pitoisuuksista samoin kuin niihin liittyvät H-lausekkeet/R-lausekkeet ja arviointiperusteen 10 noudattaminen on osoitettava vastaavasti. Jos tietojen laatua pidetään riittämättömänä, saatetaan vaatia ftalaattien kokonaispitoisuuksia koskevaa lisätodentamista ISO 14389 -standardin mukaisesti.

Arviointiperuste 10. Kielletyt tai rajoitetut aineet ja seokset

a)   Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkkiä ei voida myöntää, jos tuote tai jokin sen esine, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (7) 3 artiklan 3 kohdassa, tai jokin sen homogeeninen osa sisältää ainetta tai seosta, joka täyttää alla olevassa taulukossa määritellyt vaara- tai riskilausekkeiden kriteerit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (8) mukaisesti, tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettua ainetta tai seosta, ellei erityistä poikkeusta ole myönnetty.

Viimeisimmät Euroopan unionin hyväksymät luokitussäännöt ovat etusijalla lueteltuihin vaaraluokituksiin ja riskilausekkeisiin nähden. Tästä syystä hakijoiden on varmistettava, että luokitukset perustuvat uusimpiin luokitussääntöihin.

Alla olevan taulukon vaara- ja riskilausekkeet viittaavat yleensä aineisiin. Jos tietoja aineista ei kuitenkaan voida saada, sovelletaan seoksia koskevia luokitussääntöjä.

Edellä mainitut vaatimukset eivät enää koske sellaisten aineiden tai seosten käyttöä, joiden ominaisuudet muuttuvat käsittelyssä (esim. muuttuminen biologisesti käyttökelvottomaksi, muuttuminen kemiallisesti) siten, että vaara poistuu. Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa muutetut polymeerit ja monomeerit tai lisäaineet, jotka muodostavat kovalenttisen sidoksen muovipinnoitteissa.

Vaaralauseke (9)

Riskilauseke (10)

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23/26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa geenivirheitä

R46

H341 Epäillään aiheuttavan geenivirheitä

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Saattaa vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä

R60/61/60-61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60/63

H360Df Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61/62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Aiheuttaa elinvaurioita

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita

R68/20/21/22

H372 Aiheuttaa elinvaurioita

R48/25/24/23

H373 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita

R48/20/21/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

H317 (alakategoria 1A): Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (reaktion aiheuttava pitoisuus ≥ 0,1 painoprosenttia) (11)

R43

H317 (alakategoria 1B): Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (reaktion aiheuttava pitoisuus ≥ 1,0 painoprosenttia) (11)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

R42

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraaville aineille myönnetään nimenomaisesti poikkeus arviointiperusteessa 10 a esitetyistä vaatimuksista seuraavassa esitettyjen poikkeusedellytysten mukaisesti. Kunkin aineen on täytettävä kaikki poikkeusedellytykset määriteltyjen vaaraluokitusten osalta.

Aineet/aineryhmät

Luokitus, josta poikkeus myönnetään

Poikkeusedellytykset

Antimonitrioksidi — ATO

H351

ATOa on käytettävä katalyyttina polyesterissä tai palonestoaineiden tehosteaineena tekstiilien pinnoituksessa.

Ilmaan joutuvien päästöjen niillä työpaikoilla, joilla ATOa käytetään, on noudatettava työperäisen altistumisen kahdeksan tunnin raja-arvoa, joka on 0,5 mg/m3.

Nikkeli

H317, H351, H372

Nikkelin on sisällyttävä ruostumattomaan teräkseen.

Tekstiilien värjäyksessä ja pigmentittömässä painatuksessa käytettävät väriaineet

H301, H311, H331, H317, H334

Värjäämöissä ja painokoneissa on käytettävä pölyämättömiä värivalmisteita tai väriaineen automaattista annostelua ja levittämistä työntekijöiden altistumisen minimoimiseksi.

 

H411, H412, H413

Käytettäessä näihin luokituksiin kuuluvien reaktiivisia, suora-, kyyppi- ja rikkivärejä vähintään yhden seuraavista ehdoista on täytyttävä:

Käytetään värejä, joiden värjäävyys on suuri.

Käytetään sävytyslaitteita.

Käytetään värjäysprosessin vakiotoimintamenettelyjä.

Jäteveden käsittelyssä käytetään värin poistoa (ks. arviointiperuste 5.8).

Käytetään liuosvärjäysprosesseja.

Käytetään digitaalisia mustesuihkupainatusprosesseja.

Näitä edellytyksiä ei sovelleta liuosvärjäyksen ja/tai digitaalisen painatuksen käyttöön.

Tekstiileissä käytettävät palonsuoja-aineet

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Tuote on suunniteltava siten, että se täyttää ISO- ja EN-standardien sekä jäsenvaltioiden tai julkisen sektorin hankintoja koskevien standardien ja säännösten palonsuojavaatimukset.

Tuotteen on täytettävä ominaisuuden kestävyyttä koskevat vaatimukset (ks. arviointiperuste 5.10).

Optiset kirkasteet

H413

Optisia kirkasteita saa käyttää ainoastaan lisäaineina akryyli-, polyamidi- ja polyesterikuitujen tuotannossa.

Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet

H411, H412, H413

Hylkivän aineen ja sen hajoamistuotteiden on oltava nopeasti biohajoavia ja ei-biokertyviä vesiympäristössä, vesiympäristön sedimentit mukaan luettuna.

Tekstiileissä käytettävät apuaineet (mukaan lukien kantoaineet, tasoitusaineet, dispergointiaineet, pinta-aktiiviset aineet, sakeuttamisaineet ja sideaineet)

H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070

Seokset muodostetaan käyttäen automaattisia annostelujärjestelmiä ja prosesseissa noudatetaan vakiotoimintamenettelyjä.

H311, H331, H317 (1B)

Apuainejäämien pitoisuudet saavat olla enintään 1,0 prosenttia lopputuotteen painosta.

Liimat

H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334

Liimojen on täytettävä arviointiperusteessa 6 esitetyt edellytykset.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava tuotteen materiaaliluettelo sekä luettelo kaikista tuotteen esineistä ja homogeenisista osista.

Hakijan tulee seuloa sellaiset aineet ja seokset, jotka voidaan luokitella edellä arviointiperusteessa mainittuihin vaara- tai riskilausekkeisiin. Hakijan on annettava vakuutus siitä, että tuote, sen esine tai sen homogeeninen osa on arviointiperusteen 10 a mukainen.

Hakijat valitsevat asianmukaiset todentamismuodot. Tärkeimmät todentamismuodot ovat seuraavat:

Tietyn kemiallisen koostumuksen mukaan valmistetut tuotteet (esim. lateksi- ja polyuretaanivaahdot): Lopputuotteesta tai sen muodostavista aineista ja seoksista, joiden osuus lopputuotteesta on yli 0,10 painoprosenttia, on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet.

Homogeeniset osat ja kaikki niihin liittyvät käsittelyt tai epäpuhtaudet (esim. muovi- ja metalliosat): Tuotteen kyseisen osan muodostavista materiaaleista sekä materiaalien valmistuksessa ja käsittelyssä käytetyistä aineista ja seoksista, joiden osuus lopullisesta osasta on yli 0,10 painoprosenttia, on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet.

Kemialliset yhdisteet, joita käytetään tietyn ominaisuuden antamiseksi tuotteelle tai tuotteen tekstiiliosille (esim. liimat, palonestoaineet, biosidit, pehmittimet, väriaineet): Lopputuotteen kokoonpanossa käytetyistä aineista ja seoksista tai tekstiiliosien tuotanto-, värjäys-, painatus- ja viimeistelyprosesseissa käytetyistä aineista ja seoksista, joita jää tekstiiliosiin, on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet.

Vakuutuksen on sisällettävä asiaan liittyvät asiakirjat, kuten tavarantoimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteen noudattamisesta ja siitä, että aineita, seoksia tai materiaaleja ei ole luokiteltu edellä olevassa luettelossa mainittuihin vaara- tai riskilausekkeisiin liittyviin vaaraluokkiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, sikäli kuin tämä voidaan määritellä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII luetellut vaatimukset täyttävistä tiedoista.

Annettujen tietojen on liityttävä aineen tai seoksen sellaisiin muotoihin tai fysikaalisiin olomuotoihin, joissa niitä käytetään lopputuotteessa.

Seuraavat tekniset tiedot on toimitettava kunkin aineen ja seoksen luokittelua tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi:

i)

Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti tai joilla ei vielä ole yhdenmukaistettua CLP-luokitusta: tiedot, jotka täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä VII luetellut vaatimukset;

ii)

Sellaisten aineiden osalta, jotka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja jotka eivät täytä CLP-luokituksen edellytyksiä: REACH-rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat tiedot, jotka vahvistavat, ettei aineella ole vaaraluokitusta;

iii)

Sellaisten aineiden osalta, joilla on yhdenmukaistettu luokitus tai jotka ovat itseluokiteltuja: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on saatavilla. Jos niitä ei ole saatavilla tai aine on itseluokiteltu, on toimitettava tietoja aineiden vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

iv)

Seosten osalta: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on saatavilla. Jos niitä ei ole saatavilla, toimitetaan laskelma seoksen luokituksesta asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen sääntöjen mukaisesti sekä tiedot seosten vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevien 10, 11 ja 12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskeva vaatimukset). Epätäydellisiä käyttöturvallisuustiedotteita on täydennettävä kemikaalien toimittajien vakuutuksista saatavilla tiedoilla.

Aineiden luontaisista ominaisuuksista voidaan tuottaa tietoa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja (QSAR-malleja) tai käyttämällä ryhmittelyä tai interpolaatiota (read-across) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti. Tietojen jakamiseen kannustetaan voimakkaasti.

Jos käytetyille aineille on myönnetty poikkeus, vakuutuksessa on erityisesti yksilöitävä nämä poikkeuksen saaneet aineet ja esitettävä tätä tukevaa näyttöä siitä, miten poikkeuksen edellytykset täyttyvät.

b)   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa olevassa luettelossa ja joita esiintyy seoksissa, tuotteen esineissä tai homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,10 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen: On viitattava viimeisimpään hakemuksen jättöajankohtana julkaistuun erityistä huolta herättävien aineiden luetteloon. Hakijan on toimitettava vakuutus siitä, että arviointiperustetta 10 b noudatetaan, sekä siihen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien materiaalintoimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteen noudattamisesta ja kopiot aineiden tai seosten käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

Arviointiperuste 11. Tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC, VOC, VVOC) päästöt patjasta

Patjojen aiheuttama sisäilman VOC-pitoisuus ei saa ylittää alla esitettyjä lopullisia arvoja 7 päivän tai vaihtoehtoisesti 28 päivän ajalta.

Arvot lasketaan päästötestikammiomenetelmällä viitaten eurooppalaiseen viitehuoneeseen asiakirjassa ”Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products” (vuonna 2012 julkaistu versio on saatavilla osoitteessa http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf) määritellyn AgBB:n laatiman menettelyn mukaisesti.

Aine

Lopullinen arvo

7. päivä

Lopullinen arvo

28. päivä

Formaldehydi

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Muut aldehydit

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) (kokonaismäärä)

< 0,5 mg/m3

< 0,2 mg/m3

Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC) (kokonaismäärä)

< 0,1 mg/m3

< 0,04 mg/m3

Kukin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti kategoriaan 1 A tai 1 B luokiteltu havaittavissa oleva yhdiste

< 0,001 mg/m3

< 0,001 mg/m3

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on suoritettava kammiotesti ISO 16000-9 -standardin mukaisesti. Formaldehydin ja muiden aldehydien analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-3 -standardin mukaisesti; VOC- ja SVOC-yhdisteiden analysoinnin on tapahduttava ISO 16000-6 -standardin mukaisesti. CEN/TS 16516 -standardin mukaista testiä pidetään ISO 16000 -sarjan standardien mukaisia testejä vastaavana testinä.

Testituloksia laskettaessa tilan ominaisilmanvaihtokerroin q = 0,5 m3/m2h, mikä vastaa näytteen pinta-alan ja kammion tilavuuden suhdetta (L), joka on 1 m2/m3, ja ilmanvaihtokerrointa (n), joka on 0,5 tunnissa. Kaikissa näissä tapauksissa näytteen pinta-alan ja kammion tilavuuden suhde lasketaan patjan kaikkien pintojen (yläpinta, alapinta ja reunat) yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Testi suoritetaan käyttäen kokonaista patjaa. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, voidaan käyttää jotain seuraavista vaihtoehtoisista testausmenettelyistä:

1.

Testi suoritetaan patjasta otetulla edustavalla näytteellä (ts. puolikas, neljäsosa tai kahdeksasosa); leikatut reunat on suljettava ilmatiiviisti asianmukaisin keinoin. Varovaisen arvion saamiseksi on koko patjasta odotettavissa olevista pitoisuusarvoista näytteestä rekisteröidyt pitoisuudet kerrottava tilavuuden mukaan (eli päästöt on kerrottava kertoimella 2, 4 tai 8).

2.

Testi suoritetaan kustakin patjaan kuuluvasta erillisestä osasta. Varovaisen arvion saamiseksi koko patjasta odotettavissa olevista pitoisuusarvoista yksittäisistä osista rekisteröidyt päästöt yhdistetään käyttäen kaavaa CM = Σ ωi·Ci, jossa

CM (μg·m–3) on koko patjan aiheuttamat kokonaispäästöt;

Ci (μg·m–3·kgi –1) on kunkin patjaan kuuluvan osan i aiheuttamat päästöt massayksikköä kohden;

ωI (kgi) on osan i paino koko patjassa.

Kaikkien patjan osien aiheuttamat päästöt lasketaan yhteen ottamatta huomioon adsorptio- tai estevaikutuksia (”worst case” -lähestymistapa).

Arviointiperuste 12: Tekninen suorituskyky

12.1   Laatu

Patja on suunniteltava siten, että markkinoille saatetaan laadukas tuote, joka täyttää kuluttajien tarpeet.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava raportti, jossa kuvataan noudatettu lähestymistapa ja toteutetut toimet, joilla varmistetaan tuotteen laatu, tiettyjen toiminnallisten ominaisuuksien saavuttaminen ja termistä ja hygrometristä mukavuutta koskevien vaatimusten noudattaminen. Huomioon olisi otettava seuraavat näkökohdat: tutkimus ja kehittäminen, materiaalien valinta sekä sisäiset testaus- ja todentamismenettelyt, joilla osoitetaan toiminnallisten ominaisuuksien saavuttaminen ja termistä ja hygrometristä mukavuutta koskevien vaatimusten noudattaminen.

12.2   Kestävyys

Patjoilla on oltava seuraavat toiminnalliset ominaisuudet:

Korkeudenmenetys: < 15 %

Kiinteydenmenetys: < 20 %

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausraportti, jossa esitetään EN 1957 -testimenetelmällä saadut tulokset. Korkeuden- ja kiinteydenmenetyksellä tarkoitetaan kestävyystestin alussa (100 syklin jälkeen) ja lopussa (30 000 syklin jälkeen) tehtyjen mittausten välistä eroa.

12.3   Takuu

Takuuasiakirjoissa on esitettävä luettelo patjan käyttöä, kunnossapitoa ja hävittämistä koskevista suosituksista. Patjan takuun on oltava voimassa vähintään 10 vuoden ajan. Tämä vaatimus ei koske lastensänkyjen patjoja.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että takuujärjestelmä on pantu täytäntöön.

Arviointiperuste 13. Tuotteen purkamisen ja materiaalien talteen ottamisen mahdollistava suunnittelu

Valmistajan on osoitettava, että patja voidaan purkaa seuraavia tarkoituksia varten:

korjaukset ja kuluneiden osien korvaaminen

vanhojen tai vanhentuneiden osien vaihto uusiin

osien ja materiaalien erottelu niiden mahdollista kierrättämistä varten.

Arviointi ja todentaminen: Hakemuksen mukana on toimitettava raportti, jossa on yksityiskohtaiset tiedot patjan purkamisesta ja kunkin osan mahdollisesta hävittämisestä. Patjan purkamista voidaan helpottaa esimerkiksi seuraavin toimin: ommelten käyttö liimausten sijasta; poistettavien päällisten käyttö; erillisten ja kierrätettävien materiaalien käyttö kutakin homogeenista osaa varten.

Arviointiperuste 14. EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

EU-ympäristömerkkiä voidaan käyttää sekä pakkauksessa että tuotteessa. Jos käytetään valinnaista EU-ympäristömerkkiä, jossa on tekstikenttä, siinä on oltava seuraava teksti:

”Korkealaatuinen ja kestävä tuote”

”Rajoitettu määrä vaarallisia aineita”

”Vähemmän sisäilman epäpuhtauksia”.

Lisäksi siinä on oltava seuraava teksti:

”Lisätietoja siitä, miksi tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki, on osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä näytteitä tästä.

Arviointiperuste 15. Kuluttajille annettavat lisätiedot

Hakijan on toimitettava kuluttajille kirjallisessa tai audiovisuaalisessa muodossa luettelo patjan käyttöä, kunnossapitoa ja hävittämistä koskevista suosituksista.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä näytteitä tästä.


(1)  Koskee vain sellaisia vaahtoja, joiden painosta vähintään 20 prosenttia on luonnonlateksia.

(2)  N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), N-nitrosodietyyliamiini (NDEA), N-nitrosometyylietyyliamiini (NMEA), N-nitroso-di-isopropyyliamiini (NDIPA), N-nitrosodi-n-propyyliamiini (NDPA), N-nitrosodi-n-butyyliamiini (NDBA), N-nitrosopyrrolidiini (NPYR), N-nitrosopiperidiini (NPIP), N-nitrosomorfoliini (NMOR).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Komission päätös 2014/350/EU, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 45).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidituotteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Vain lastensänkyjen patjojen osalta.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(9)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan.

(10)  Direktiivin 67/548/ETY ja direktiivien 2006/121/EY ja 1999/45/EY mukaan.

(11)  Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 10 päivänä maaliskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 286/2011 mukaan (EUVL L 83, 30.3.2011, s. 1).


25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortion (CERIC-ERIC) perustamisesta

(2014/392/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin tasavalta, Italian tasavalta, Itävallan tasavalta, Romania, Serbian tasavalta ja Slovenian tasavalta ovat pyytäneet komissiota perustamaan Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortion eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona, jäljempänä ’CERIC-ERIC’.

(2)

Tšekin tasavalta, Itävallan tasavalta, Romania, Serbian tasavalta ja Slovenian tasavalta ovat valinneet Italian tasavallan CERIC-ERICin vastaanottavaksi jäsenvaltioksi.

(3)

Kunkin CERIC-ERICin jäsenen olisi luontoissuorituksina pidettävä toiminnassa, tarjottava käyttöön ja jatkuvasti kehitettävä yhtä kumppanilaitosta, johon on investoitu yhteensä yli 100 miljoonaa euroa ja jonka vuotuiset toimintakustannukset ovat yhteensä yli 10 miljoonaa euroa.

(4)

Italian tasavalta on tarjonnut vastaanottavana jäsenvaltiona 5,5 miljoonan euron rahoitusosuuden CERIC-ERICin yhdennettyjen toimintojen käyttöönottoa ja lujittamista varten ja harkitsee lisäosuuksia CERIC-ERICin yhdentämisen ja toiminnan kehittämiseksi ja lujittamiseksi, mukaan lukien koulutus, teknologiansiirto ja viestintä.

(5)

CERIC-ERICin olisi edistettävä eurooppalaista tutkimusaluetta yhdentämällä jäsenten kansallisia monitieteisiä analyysiin, synteesiin ja näytteiden valmistukseen liittyviä valmiuksia yhteiseen hajautettuun tutkimusinfrastruktuuriin.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 723/2009 20 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortio eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (CERIC-ERIC).

2.   CERIC-ERICin perussääntö vahvistetaan liitteessä. Tämä perussääntö on pidettävä ajan tasalla ja asetettava julkisesti saataville CERIC-ERICin verkkosivustolla ja sen sääntömääräisessä kotipaikassa.

3.   CERIC-ERICin perussäännön olennaisista osista, joiden muuttaminen edellyttää komission hyväksyntää asetuksen (EY) N:o 723/2009 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, säädetään 1, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 26 ja 27 artiklassa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.


LIITE

CERIC-ERICin PERUSSÄÄNTÖ

I LUKU — YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Perustaminen, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka

2 artikla

Edustava taho

3 artikla

Uusien jäsenten liittyminen

4 artikla

Tarkkailijat

5 artikla

Tavoitteet, tehtävät ja toiminnot

6 artikla

Voimavarat

7 artikla

Varainhoitovuosi, tilinpäätös ja talousarvioperiaatteet

8 artikla

Käyttäjien pääsyoikeudet

9 artikla

Korvausvastuu

II LUKU — HALLINTO

10 artikla

CERIC-ERICin elimet

11 artikla

Yleiskokous

12 artikla

Yleiskokouksen valtuudet ja äänten enemmistöt

13 artikla

Pääjohtaja

14 artikla

Kumppanilaitosten johtajien neuvosto

15 artikla

Kansainvälinen tieteellis-tekninen neuvoa-antava komitea (ISTAC)

16 artikla

Riippumaton tilintarkastuslautakunta

17 artikla

Tilintarkastus ja vaikutusten arviointi

18 artikla

Henkilöstöpolitiikka

19 artikla

Immateriaalioikeudet, luottamuksellisuus ja tietopolitiikka

20 artikla

Teknologiansiirto ja suhteet teollisuuteen

21 artikla

Hankintamenettelyt

22 artikla

Tiedotus ja tulosten levittäminen

III LUKU — LOPPUMÄÄRÄYKSET

23 artikla

Työkieli

24 artikla

Kesto ja irtisanominen

25 artikla

Velvoitteiden täyttämättä jättäminen

26 artikla

Purkamisen edellytykset

27 artikla

Purkaminen ja omaisuuden selvitys

28 artikla

Perussäännön muutokset

29 artikla

Perussäännön konsolidoitu toisinto

JOHDANTO

Tšekin tasavallan, Italian tasavallan, Itävallan tasavallan, Romanian, Serbian tasavallan ja Slovenian tasavallan hallitukset, jäljempänä ’jäsenet’,

OTTAVAT HUOMIOON kunkin jäsenen edut tutkimusaloilla, jotka perustuvat synkrotronivalon ja muiden mikroskooppisten tutkimusmenetelmien käyttöön ja ovat niiden kannalta merkityksellisiä varsinkin materiaalien valmistukseen ja niiden ominaisuuksien määrittämiseen, rakenteellisiin tutkimuksiin ja kuvantamiseen sovellettavissa analyysi- ja muuntamistekniikoissa biotieteiden, nanotieteen ja -teknologian, kulttuuriperinnön ja ympäristö- ja materiaalitieteiden aloilla yleensä sekä laitoksissa, joilla on näytteiden valmistukseen liittyviä valmiuksia;

OTTAVAT HUOMIOON, että nämä tutkimustoimet ja -tekniikat muodostavat vahvan potentiaalisen perustan jäsenten tieteen ja teknologian kehitykselle ja että yleiseurooppalaisella tasolla omaksuttava kansainvälinen lähestymistapa voisi tarjota erityisen edun kasvun vauhdittamiseksi, mikä auttaisi vahvistamaan Keski-Euroopan alueen kilpailukykyä ja sen panosta eurooppalaiselle tutkimusalueelle muun muassa parantamalla laatua ja valmiuksia koulutuksen ja teknologian aloilla ja mahdollisuuksia muihin sosioekonomisiin hyötyihin;

PANEVAT MERKILLE, että monet jäsenten tutkimuslaitokset harjoittavat jo yhteistyötä, josta saadut tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä;

OTTAVAT HUOMIOON kyseisten tutkimusalojen huipputason instrumentit ja välineet edellä mainittujen jäsenten maissa ja muissa Keski-Euroopan alueen maissa;

KATSOVAT, että kullekin näistä maista ja eurooppalaisen tutkimus- ja innovointialueen toteuttamiselle olisi eduksi lisätä ja parantaa niiden valmiuksien laatua ja yhdentämistä luomalla yhteinen eurooppalainen hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jonka avulla voidaan päästä hajanaisuudesta ja hyödyntää täysimääräisesti jäsenten valmiuksia saavuttaa ja houkutella käyttäjiä maailmanlaajuisesti ja toimia yhteydessä muihin valmiuksiin ja resursseihin kansainvälisellä tasolla;

TOTEAVAT, että tarjoamalla yhdennetty ja laajempi valikoima palveluja, kehittämällä ja kokoamalla yhteen niiden toisiaan täydentävää kapasiteettia ja avaamalla se kansainvälisille tiedeyhteisöille vertaisarvioinnin perusteella voidaan lisätä niiden alueellista ja Euroopan tason merkitystä, kun yhteisen korkeatasoisen arvioinnin, vertailuanalyysin ja hallinnoinnin avulla saadaan aikaan myönteinen kilpailuvaikutus koko alueen sosioekonomiseen ja koulutusalan kehittämiseen, estetään aivovuotoa ja edesautetaan mahdollista teollista jatkokehitystä;

OTTAVAT HUOMIOON asetuksen (EY) N:o 723/2009, joka muodostaa yhteisen oikeudellisen kehyksen eurooppalaisille tutkimusinfrastruktuurikonsortioille (ERIC), jäljempänä ’asetus’;

TOTEAVAT, että asetus on sopiva oikeudellinen kehys yhteistyön lujittamiseksi;

OTTAVAT HUOMIOON, että tutkimusministerien Salzburgin ryhmän 26 päivänä kesäkuuta 2011 pidetyssä tapaamisessa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan ”For the Establishment of an European Research Infrastructure Consortium (ERIC) of Analytical Research Infrastructures — Central European Research Infrastructure Consortium — ’CERIC-ERIC’” perusteella jäsenet ovat sopineet perustavansa työryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista ERICin perustamisen edellyttämistä valmistelutoimista;

OVAT TUTKINEET kyseisen työryhmän raportin, jossa muun muassa vahvistetaan, että asetus muodostaa sopivimman oikeudellisen kehyksen jäsenten yhteistyölle;

OTTAVAT HUOMIOON Keski-Euroopan maiden tutkimusministerien Salzburgin ryhmän Bregenzissä 26 päivänä kesäkuuta 2011 pitämässään kokouksessa CERIC-ERICin konseptille antaman tuen ja Wienissä 31 päivänä elokuuta 2012 allekirjoitetun julistuksen, jossa jäsenet sitoutuvat ehdottamaan CERIC-ERICin käynnistämistä;

OTTAVAT HUOMIOON tiedettä ja teknologiaa käsitelleessä Keski-Euroopan aloitteen (CEI) ministerikokouksessa vuonna 2011 hyväksytyssä ns. Triesten julistuksessa CERIC-ERICille ilmaistun tuen, joka vahvistettiin uudelleen 19 päivänä syyskuuta 2012 järjestetyssä kokouksessa;

OTTAVAT HUOMIOON, että jäsenet pyytävät Euroopan komissiota perustamaan CERIC-ERICin eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ERIC), joka on oikeushenkilö,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Perustaminen, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka

1.   Perustetaan hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, jonka nimi on ”Keski-Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortio”, jäljempänä ’CERIC-ERIC’.

2.   CERIC-ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Trieste, Italia. Yleiskokous tarkastelee viiden vuoden välein, pidetäänkö sääntömääräinen kotipaikka samassa maassa vai siirretäänkö se toisen jäsenen alueelle. Jäsen, jonka alueella sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, varmistaa 2 artiklassa tarkoitetun edustavan tahon kautta CERIC-ERICin yhteisen keskitetyn operatiivisen toiminnan voimavarat, mukaan lukien tähän tarkoitukseen tarvittava rahoitus, 6 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Edustava taho

1.   Kukin jäsen voi 3 kohtaa noudattaen nimittää yhden ”edustavan tahon”, joka on julkisyhteisö tai julkisen palvelun tehtävää suorittava alueellinen tai yksityinen taho, jonka tehtävänä on käyttää erityisiä oikeuksia ja suorittaa erityiset velvollisuudet, jotka on annettu sille yksinomaisesti ja jotka liittyvät välittömästi CERIC-ERICin soveltamisalaan ja toimintaan.

2.   Edustavan tahon on pystyttävä suoriutumaan CERIC-ERICin tieteellisen/teknisen toiminnan vaatimuksista, mukaan lukien pääsyn tarjoaminen yhdelle laitokselle, jäljempänä ’kumppanilaitos’, joka on sen omistuksessa ja jolla on tieteelliset ja tekniset valmiudet antaa panoksensa yhteisiin strategisiin tavoitteisiin, päämääriin ja pääsymahdollisuuksiin siten kuin 5 ja 6 artiklassa esitetään.

3.   Kunkin jäsenen on ilmoitettava yleiskokoukselle kaikista edustavan tahonsa ja sille annettujen oikeuksien ja velvollisuuksien muutoksista, nimityksen päättymisestä ja mahdollisista muista olennaisista muutoksista. Yleiskokous hyväksyy sisäiset säännöt, joissa määritellään edustavien tahojen toiminnan laajuus ja tehtävät erityisesti luontoissuorituksiin liittyvissä menettelyissä.

4.   Kunkin jäsenen tai edustavan tahon on ehdotettava yleiskokouksen hyväksyttäväksi yhtä kumppanilaitosta. Edustavan tahon yhteydessä toimivan kumppanilaitoksen on oltava selkeästi määritelty, jotta se voi huolehtia asianmukaisesti CERIC-ERICin tieteelliseen ja tekniseen toimintaan osallistumisesta johtuvista sitoumuksista.

5.   Kumppanilaitos arvioidaan 12 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaista menettelyä noudattaen, ja se toimii kansallisena yhteyspisteenä pääsymahdollisuuksien tukemiselle, yhteydenpidolle tutkijoihin ja teknikoihin päin, heidän kansainväliselle koulutukselleen ja vertailuanalyysille.

3 artikla

Uusien jäsenten liittyminen

1.   CERIC-ERIC on avoinna uusille jäsenille, joilla on 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti käytössään erinomaiset analyysiin tai näytteiden valmistukseen liittyvät valmiudet, joita voidaan käyttää kehitettäessä ja/tai tarjottaessa käyttöön tarvittavaa teknistä ja tieteellistä asiantuntemusta ja voimavaroja ja joihin sovelletaan avoimen pääsyn periaatetta.

2.   Uusien jäsenten liittymiselle vaaditaan yleiskokouksen hyväksyntä.

3.   Yleiskokous määrittelee perusteet ja arviointimenettelyt uuden jäsenen kumppanilaitoksen hyväksymistä varten.

4 artikla

Tarkkailijat

1.   Euroopan unionin jäsenvaltioista, kolmansista maista ja hallitustenvälisistä järjestöistä voi tulla CERIC-ERICin tarkkailijoita erityisillä sopimuksilla, jotka yleiskokous hyväksyy 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.   Tarkkailijat voivat olla

a)

maita tai hallitustenvälisiä järjestöjä, erityisesti silloin kun ne aikovat hakea täysjäsenyyttä siinä vaiheessa, kun ne vielä kehittävät asianmukaisia kumppanilaitoksia;

b)

kohteeltaan ja aikaväliltään tarkoin määriteltyihin yhteisiin hankkeisiin osallistuvia maita tai hallitustenvälisiä järjestöjä.

3.   Kukin tarkkailija voi nimittää yhden edustajan osallistumaan yleiskokoukseen ilman äänioikeutta.

5 artikla

Tavoitteet, tehtävät ja toiminnot

1.   CERIC-ERICin tavoitteena on edistää eurooppalaisia huipputason tutkimus-, kehittämis- ja demonstrointiohjelmia ja -hankkeita, mikä tuo lisäarvoa eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämiselle, lisää sen innovointipotentiaalia ja tukee myönteistä vaikutusta tieteen, teollisuuden ja talouden kehitykseen.

2.   CERIC-ERIC edistää pääasiassa Keski-Euroopan alueella toimivien kumppanilaitosten kansallisten monitieteisten analyysiin, synteesiin ja näytteiden valmistukseen liittyvien valmiuksien yhdentämistä yhteiseen EU:n tason hajautettuun tutkimusinfrastruktuuriin, joka on avoinna tutkijoille koko maailmassa. Kansainvälistä pääsy- ja vertailuarviointijärjestelmää käyttäen CERIC-ERICiin tarjotaan jäsenten ehdotuksesta maksuton ja avoin pääsy, joka perustuu ansioihin ja saatavilla oleviin voimavaroihin sekä saatavilla olevien voimavarojen ja osaamisen optimaaliseen käyttöön.

3.   CERIC-ERIC voi harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna sen suorittamista.

4.   Tavoitteidensa saavuttamiseksi CERIC-ERIC erityisesti

a)

hyödyntää täysimääräisesti synkrotronivaloon ja muihin mikroskooppisiin tutkimusmenetelmiin liittyvää Keski-Euroopan alueen tieteellistä potentiaalia varsinkin materiaalien valmistukseen ja niiden ominaisuuksien määrittämiseen, rakenteellisiin tutkimuksiin ja kuvantamiseen sovellettavissa analyysi- ja muuntamistekniikoissa biotieteiden, nanotieteen ja -teknologian, kulttuuriperinnön ja ympäristö- ja materiaalitieteiden aloilla. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjäyhteisöjen kanssa kehittämällä ja tarjoamalla saataville valikoima toisiaan täydentäviä lähteitä ja välineitä, tehokkaat palvelut ja optimaaliset olosuhteet käyttäjille sekä ulottamalla toiminnot uusille potentiaalisille käyttäjille;

b)

tarjoaa maksuttoman ja avoimen pääsyn käyttäjille, jotka valitaan kansainvälisessä vertaisarvioinnissa käyttäen perusteena laatua. Tämän lähestymistavan tarkoituksena on tukea jäsenten maiden valmiuksia parantaa tutkimusyhteisöjensä arvoa, laatua ja tuloksekkuutta kansainvälisessä yhteistyössä/kilpailussa;

c)

hyödyntää optimaalisesti voimavaroja ja osaamista koordinoimalla kyseeseen tulevien teknologioiden tutkimusta ja kehittämistä, edistämällä ja koordinoimalla tieteellisen ja teknisen henkilöstön ja nuorten tutkijoiden yhteistä koulutusta ja harjoittamalla yhteistyötä naapuriyhteisöjen ja teollisuuden kanssa;

d)

kehittää yhteisen strategian ja yhteiset periaatteet immateriaalioikeuksien ja osaamisen suojaamista ja hyödyntämistä varten ja voimistaa sitä kautta tukea teolliselle jatkokehitykselle ja käyttäjille;

e)

varmistaa tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän huolehtimalla edistämis-, tiedotus- ja markkinointitoimien koordinoinnista;

f)

hakee rahoitusta.

6 artikla

Voimavarat

1.   CERIC-ERICin käyttöön annettavat voimavarat koostuvat seuraavista:

a)

jäsenten tai niitä edustavien tahojen CERIC-ERICin tavanomaisia toimia varten suorittamat luontoissuoritukset. Yleiskokouksen yksimielisellä suostumuksella jäsenet tai edustavat tahot voivat myös suorittaa rahoitusosuuksia 12 artiklan mukaisia ehtoja ja rajoja noudattaen;

b)

jäsenten, tarkkailijoiden ja/tai muiden julkisten tai yksityisten tahojen CERIC-ERICin yksittäisiin hankkeisiin suorittamat luontoissuoritukset ja/tai rahoitusosuudet. Yleiskokous hyväksyy yksittäiset hankkeet ja niihin liittyvät vastuut 9 artiklan mukaisesti. Luontoissuorituksiin sovelletaan erityisiä kirjanpitomääräyksiä;

c)

tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät taloudelliset avustukset, tuet ja muut suoritukset. Yleiskokous hyväksyy säännöt ja menettelyt yleiskokouksen 12 artiklan 3 kohdan l alakohdan mukaisesti hyväksymistä ulkoisista sopimuksista ja suorituksista, erityisesti EU:n rahoittamista toimista, saatavien tulojen käytölle;

d)

rajoitetusta taloudellisesta toiminnasta saatavat tulot. CERIC-ERIC voi harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa, kuten kehittää yhdessä kaupallisia palveluja. Näiden palvelujen on oltava taloudellisesti elinkelpoisia ja katettava alkuvaiheen investoinnit palvelujen käytön laajuuden ja keston edellyttämiltä osin. Tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa;

e)

muut kirjaukset ja taloudelliset resurssit. Edellä olevan 5 artiklan soveltamisalaan kuuluvien yksittäisten toimien tai hankkeiden kehittämiseksi CERIC-ERIC voi ottaa lainoja yleiskokouksen jäsentensä määräenemmistöllä 12 artiklan mukaisesti antamalla suostumuksella;

f)

esimerkiksi hyväntekeväisyysorganisaatioilta, arpajaisrahastoilta ja voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä saatavat muut tuet ja avustukset. CERIC-ERIC voi yleiskokouksen suostumuksella hyväksyä tässä perussäännössä tarkoitettuja tehtäviä ja toimia varten avustuksia, erityissuorituksia, lahjoja, lahjoituksia ja muita maksuja miltä tahansa luonnolliselta tai oikeushenkilöltä, kuten hyväntekeväisyysorganisaatiolta tai arpajaisrahastolta.

2.   CERIC-ERICin voimavaroja käytetään ainoastaan 5 artiklassa tarkoitettujen tehtävien ja toimien toteuttamiseen.

3.   CERIC-ERICin valmiudet perustuvat luontoissuorituksiin, jotka jäsenet tai edustavat tahot suorittavat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä suoritukset, mukaan lukien laitosten, erikoistuneiden teknisten valmiuksien ja koulutuskapasiteetin yhteiskäyttö ja pääsyn tarjoaminen niihin, arvioidaan ja kirjataan niiden arvon hyvittämiseksi CERIC-ERICiin tehtyinä luontoissuorituksina.

4.   Lisäksi instrumentteina ja muina luontoissuorituksina käyttöön annettuihin voimavaroihin voi sisältyä instrumenttien käyttöaika, tilapäisesti siirretty henkilöstö ja muuntyyppisiä resursseja, siten kuin jäsenten tai edustavien tahojen välillä sovitaan. Yleiskokous vahvistaa yhteisen kirjanpitojärjestelmän ja säännöt luontoissuoritusten hyväksymistä, arviointia, kustannusarviota ja hyvittämistä varten. Luontoissuorituksen arvo otetaan vuotuiseen talousarvioon ja sisällytetään vastaaviin varainhoitokertomuksiin.

7 artikla

Varainhoitovuosi, tilinpäätös ja talousarvioperiaatteet

1.   Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Tilinpäätökseen otetaan 6 artiklan mukaisesti saatujen luontoissuoritusten ja muiden tulojen sovittu arvo.

2.   Yleiskokous hyväksyy tilinpäätöksen ja vuotuiset talousarviot. Tilinpäätös on hyväksyttävä neljän tai poikkeustapauksissa kuuden kuukauden kuluessa varainhoitovuoden päättymisestä. Tilinpäätökseen on liitettävä selvitys varainhoitovuoden budjetti- ja varainhallinnosta.

3.   CERIC-ERICiin sovelletaan tilinpäätöksen laatimista, ilmoittamista, tarkastamista ja julkistamista koskevia sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia.

4.   CERIC-ERIC pitää kirjaa luontoissuorituksista, rahoitusosuuksista ja menoista sekä varmistaa moitteettoman varainhoidon, jonka tavoitteena on budjettitasapaino.

5.   Vapautuksia arvonlisä- ja valmisteverosta ja muita vapautuksia, jotka perustuvat neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 143 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohtaan neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (2) 50 ja 51 artiklan mukaisesti ja neuvoston direktiivin 2008/118/EY (3) 12 artiklaan, sovelletaan ainoastaan CERIC-ERICin ja kunkin jäsenen tekemiin ostoihin, jos ne liittyvät suoraan ja jos ne on tarkoitettu CERIC-ERICin viralliseen ja yksinomaiseen käyttöön, edellyttäen että tällaiset ostot tehdään pelkästään CERIC-ERICin muuta kuin taloudellista toimintaa varten ja linjassa sen toiminnan kanssa. Vapautukset arvonlisäverosta rajoitetaan ostoihin, joiden arvo on yli 300 euroa.

6.   CERIC-ERICin on kirjattava taloudelliseen toimintaansa liittyvät menot ja tulot erikseen, ja sen on laskutettava markkinahinta tällaisesta toiminnasta tai, jos markkinahintaa ei voida määrittää, täydet kustannukset lisättynä kohtuullisella marginaalilla. Kyseinen toiminta ei kuulu verovapautusten piiriin.

8 artikla

Käyttäjien pääsyoikeudet

1.   CERIC-ERIC tarjoaa ulkopuolisille käyttäjille maksuttoman ja avoimen pääsyn kumppanilaitoksissa käytettävissä oleviin tieteellisiin laitteistoihin soveltamalla yhteistä ja keskitettyä valintaa kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella ja käyttämällä ainoina kriteereinä ehdotettujen kokeiden tieteellistä laatua, minkä myötä kehitetään ERA:n avoimen käytön toimintamallia pyrkien houkuttelemaan kansainvälisesti parhaita käyttäjiä. Tätä varten CERIC-ERIC toteuttaa kaikki mahdolliset toimet maksuttoman ja avoimen pääsyn varmistamiseksi tieteellisiin laitteistoihin.

2.   Hyväksyä voidaan myös käyttäjät, jotka pyytävät käyttöönsä teknisiä ja/tai tieteellisiä palveluja omaan laskuunsa ja/tai koulutustarkoituksiin, jos tämä ei ole vastoin avoimen pääsyn periaatetta, jolloin nämä käyttäjät suorittavat asianmukaisen maksun palvelujen käytöstä.

3.   Yleiskokous vahvistaa strategiat ja menettelyt, joita sovelletaan käyttäjien pääsyoikeuksiin sekä maksuttomassa että omaan laskuun tapahtuvassa tutkimuksessa.

9 artikla

Korvausvastuu

1.   CERIC-ERIC vastaa veloistaan.

2.   Jäsenten tai niitä edustavien tahojen taloudellinen vastuu CERIC-ERICin veloista rajoittuu niiden omaan vuotuiseen osuuteen, jonka ne suorittavat CERIC-ERICiin.

3.   CERIC-ERICin on hankittava tarvittava vakuutussuoja sen infrastruktuurin kehittämiselle ja toiminnalle ominaisten riskien varalta.

4.   CERIC-ERICissä yhden tai useamman jäsenen ja/tai tarkkailijan lukuun toteutettaviin yksittäisiin hankkeisiin liittyvät vastuut määrittää yleiskokous. Yleiskokous määrittelee vastuun muissa kysymyksissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi luontoissuoritusten käyttöön, kuten tarkkailijoilta ja ulkoisilta rahoitustahoilta saatavat luontoissuoritukset.

II LUKU

HALLINTO

10 artikla

CERIC-ERICin elimet

CERIC-ERICin hallintoelimiä ovat yleiskokous, pääjohtaja, kumppanilaitosten johtajien neuvosto ja kansainvälinen tieteellis-tekninen neuvoa-antava komitea (ISTAC).

11 artikla

Yleiskokous

1.   Kutakin jäsentä edustaa yleiskokouksessa enintään kaksi edustajaa. Jäsen nimittää edustajat kolmen vuoden toimikaudeksi. Edustajien toimikausi voidaan uusia kolme kuukautta ennen näiden toimikauden päättymistä. Kunkin jäsenen on viipymättä ilmoitettava yleiskokouksen puheenjohtajalle kirjallisesti edustajiensa nimittämisestä tai nimityksen päättymisestä. Jos jompikumpi tai kumpikaan jäsenen edustajista ei pysty osallistumaan istuntoon ja edustajaksi tarvitaan toinen valtuutettu henkilö, kyseisen jäsenen on toimitettava kirjallinen ilmoitus yleiskokouksen työjärjestystä noudattaen yleiskokouksen puheenjohtajalle ennen istuntoa.

2.   Edustajilla voi olla apunaan neuvonantajia ja asiantuntijoita yleiskokouksen työjärjestyksen mukaisesti.

3.   Kullakin jäsenellä on yksi jakamaton ääni, ja jäsen on edustettuna, jos vähintään yksi edustaja on läsnä henkilökohtaisesti tai teleneuvottelun välityksellä yleiskokouksen työjärjestyksen mukaisesti.

4.   Jäljempänä 15 artiklassa tarkoitetun ISTACin puheenjohtaja osallistuu yleiskokouksen istuntoihin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

5.   Yleiskokouksen istunto on päätösvaltainen, jos edustettuna on kaksi kolmasosaa jäsenistä. Jos tämä edellytys ei täyty, samaa asialistaa käsittelevä yleiskokouksen uusintaistunto kutsutaan koolle mahdollisimman pian yleiskokouksen työjärjestyksen mukaisesti. Lukuun ottamatta 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainittuja asioita yleiskokouksen uusintaistunto katsotaan päätösvaltaiseksi, jos edustettuina on vähintään puolet jäsenistä.

6.   Yleiskokouksen puheenjohtaja valitaan edustajien keskuudesta määräenemmistöllä 12 artiklan mukaisesti kolmen vuoden toimikaudeksi. Varapuheenjohtaja voidaan nimittää yhtä suurella enemmistöllä puheenjohtajan esityksestä samaksi toimikaudeksi kuin puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä yleiskokouksen puheenjohtajana toimii virkaiältään vanhin edustaja toimikauden pituudessa laskien.

7.   Yleiskokouksen päätökset tehdään 12 artiklan mukaisesti.

8.   Yleiskokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yleiskokous kutsutaan myös koolle vähintään kolmen jäsenen tai pääjohtajan pyynnöstä tai jos CERIC-ERICin etu sitä edellyttää.

9.   Yleiskokous hyväksyy oman työjärjestyksensä perussäännön mukaisesti.

10.   Yleiskokoukseen osallistumisen kustannuksista vastaavat jäsenet tai niitä edustavat tahot.

11.   Yleiskokouksen istuntojen paikallisesta järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katsotaan istuntoa isännöivän jäsenen luontoissuorituksiksi.

12 artikla

Yleiskokouksen valtuudet ja äänten enemmistöt

1.   Yleiskokous on CERIC-ERICin ylin hallintoelin, joka päättää CERIC-ERICin toimintaperiaatteista tieteellisissä, teknisissä ja hallinnollisissa asioissa. Yleiskokous antaa asianmukaiset ohjeet pääjohtajalle.

2.   Yleiskokous tekee päätöksensä yksimielisesti ehdotuksista perussäännön muuttamiseksi noudattaen asetuksessa säädettyä menettelyä.

3.   Seuraaville asioille vaaditaan yleiskokouksen hyväksyntä äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan määräenemmistöllä:

a)

uusien jäsenten liittyminen ja tarkkailijanasema;

b)

ehdotukset jäsenten käteissuorituksiksi kunkin jäsenen asettamin rajoituksin ja edellytyksin;

c)

CERIC-ERICin organisatorinen ja toiminnallinen rakenne;

d)

yleiskokouksen työjärjestys;

e)

varainhoitosäännöt sekä kaikki muut säännöt ja menettelyt perussäännön määräysten täytäntöönpanemiseksi;

f)

kansainvälisen tieteellis-teknisen neuvoa-antavan komitean puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen;

g)

lainanotto;

h)

jäsenten kumppanilaitoksiksi ilmoittamien yksittäisten laitosten hyväksyminen tai hyväksynnän epääminen ISTACin tai tilapäisen kansainvälisen arviointikomitean tekemän arvioinnin perusteella;

i)

pääjohtajan nimittäminen tai nimityksen päättäminen ja toimivaltuuksien antaminen;

j)

velvollisuutensa laiminlyöneen jäsenen irtisanominen CERIC-ERICistä;

k)

CERIC-ERICin purkaminen ja omaisuuden selvitys;

l)

ulkoisten sopimusten ja rahoitusosuuksien hyväksyminen.

4.   Seuraaville asioille vaaditaan yleiskokouksen hyväksyntä läsnä olevien ja äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan määräenemmistöllä:

a)

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta;

b)

CERIC-ERICin tieteellisen ja teknisen ohjelman hyväksyminen;

c)

CERIC-ERICin tavanomaisten toimien vuotuisen ohjelman ja talousarvion hyväksyminen;

d)

erityishankkeiden ja niihin liittyvien talousarvioiden hyväksyminen;

e)

luontoissuorituksina hyvitettyjen arvojen hyväksyminen;

f)

vuotuisen toimintakertomuksen hyväksyminen;

g)

tilinpäätöksen päättäminen;

h)

neuvoa-antavien komiteoiden tai muiden elinten perustaminen.

5.   Jollei perussäännössä toisin määrätä, yleiskokous tekee kaikki muut päätöksensä läsnä olevien ja äänestävien jäsenten enemmistöllä.

6.   Kullakin jäsenellä on yksi ääni yleiskokouksessa edellyttäen, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla tai assosioituneilla mailla on yhdessä aina enemmistö äänioikeuksista. Äänestämästä pidättäytymisiä ei oteta huomioon määritettäessä, onko äänten enemmistö saavutettu. Jos äänet menevät tasan, yleiskokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7.   Yleiskokouksella on myös sellaisia muita valtuuksia ja se suorittaa sellaisia muita tehtäviä, jotka saattavat olla tarpeen CERIC-ERICin tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

13 artikla

Pääjohtaja

1.   Pääjohtajan nimittää yleiskokous.

2.   Pääjohtaja on CERIC-ERICin toimeenpaneva elin ja oikeudellinen edustaja. Pääjohtaja vastaa CERIC-ERICin päivittäisestä johtamisesta ja osallistuu yleiskokouksen istuntoihin neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

3.   Pääjohtajan esittää yleiskokoukselle

a)

CERIC-ERICin toimintaa koskevan vuosikertomuksen;

b)

ISTACia ja/tai mitä tahansa muuta neuvoa-antavaa elintä kuullen ehdotuksen CERIC-ERICin vuotuiseksi tieteelliseksi ja tekniseksi ohjelmaksi ja kuvauksen luontoissuorituksista, jotka kukin jäsen suorittaa;

c)

esityksen CERIC-ERICin talousarvioksi seuraavalle varainhoitovuodelle varainhoitosääntöjen mukaisesti, mukaan lukien luontoissuoritusten kirjanpito tavanomaisissa toimissa ja erityishankkeissa;

d)

edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen;

e)

mahdolliset muut yleiskokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi esitettävät asiat.

14 artikla

Kumppanilaitosten johtajien neuvosto

1.   Kumppanilaitosten johtajien neuvosto koostuu jäsenten tai niitä edustavien tahojen nimeämistä kumppanilaitosten johtajista.

2.   Kumppanilaitosten johtajien neuvosto valitsee puheenjohtajansa jäsentensä keskuudesta.

3.   Kumppanilaitosten johtajien neuvosto valvoo yleiskokouksen hyväksymien strategioiden täytäntöönpanon koordinointia. Se ylläpitää yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta CERIC-ERICin toiminnassa ja jäsenten välisessä yhteistyössä.

4.   Pääjohtaja kuulee kumppanilaitosten johtajien neuvostoa kaikista seuraavista yleiskokoukselle toimitettavista ehdotuksista:

a)

ehdotus CERIC-ERICin vuotuiseksi tieteelliseksi ja tekniseksi ohjelmaksi ja kuvaus luontoissuorituksista, jotka kukin jäsen suorittaa;

b)

esitys CERIC-ERICin talousarvioksi seuraavalle varainhoitovuodelle varainhoitosääntöjen mukaisesti, mukaan lukien luontoissuoritusten kirjanpito tavanomaisissa toimissa ja erityishankkeissa.

5.   Kumppanilaitosten johtajien neuvoston toimintaa koskevat säännöt esitetään työjärjestyksessä, jonka yleiskokous hyväksyy.

15 artikla

Kansainvälinen tieteellis-tekninen neuvoa-antava komitea (ISTAC)

1.   Yleiskokous nimittää 12 artiklan mukaisesti ISTACin jäsenet, joiden on oltava merkittäviä vaikuttajia CERIC-ERICin kannalta merkityksellisillä aloilla ja joiden lukumäärästä päättää yleiskokous.

2.   Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta ISTAC ehdottaa jäsentensä joukosta puheenjohtajaa yleiskokouksen nimitettäväksi.

3.   ISTAC antaa riippumatonta neuvontaa yleiskokoukselle ja pääjohtajalle kaikista strategisista kysymyksistä ja CERIC-ERICin harjoittamasta tieteellisestä ja teknisestä toiminnasta.

4.   ISTAC erityisesti arvioi ehdotukset uusiksi kumppanilaitoksiksi ja vanhojen kumppanilaitosten toimintaa sekä neuvoo yleiskokousta kumppanilaitosten hyväksymisestä ja niiden toiminnan jatkamisesta kumppanilaitoksina.

5.   ISTACin toiminnan kustannuksista vastaavat jäsenet tasapuolisesti, tai ne katetaan CERIC-ERICin talousarviosta.

16 artikla

Riippumaton tilintarkastuslautakunta

1.   Yleiskokous perustaa riippumattoman tilintarkastuselimen varmentamaan, että luontoissuoritusten hankinnat, jotka yleiskokous ottaa CERIC-ERICin vuotuiseen talousarvioon, täyttävät 7 artiklan 5 kohdassa asetetut vaatimukset.

2.   Yleiskokous nimittää riippumattoman tilintarkastuslautakunnan jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi, joka ei ole uusittavissa.

3.   Riippumatonta tilintarkastuslautakuntaa avustavat tekniset asiantuntijat, ja se antaa havainnoistaan kertomuksen jokaisessa yleiskokouksen istunnossa.

17 artikla

Tilintarkastus ja vaikutusten arviointi

1.   Yleiskokouksen nimittämät riippumattomat tilintarkastajat varmentavat CERIC-ERICin tilit, kokonaistalousarviot ja luontoissuoritusten arvot sen toimissa. Näiden tarkastusten kustannuksista vastaa CERIC-ERIC.

2.   CERIC-ERIC tekee säännöllisen arvioinnin tieteellisen toimintansa laadusta sekä arvioinnin sen vaikutuksesta eurooppalaisella tutkimusalueella, alueilla, joilla sen kumppanilaitokset sijaitsevat, ja kansainvälisellä tasolla. Arvioinneissa otetaan huomioon CERIC-ERICin suoriutuminen sekä konsortiona että yksittäisten kumppanilaitosten tasolla.

18 artikla

Henkilöstöpolitiikka

1.   CERIC-ERIC varmistaa yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet henkilöstölleen ja tukee liikkuvuutta kumppaneiden välillä ja yleensä Keski-Euroopan alueella tai sen ulkopuolella. CERIC-ERIC pyrkii houkuttelemaan nuorempaa henkilöstöä, kuten opiskelijoita, tutkijoita ja teknikkoja, koulutukseen kansainvälisesti avoimessa ympäristössä.

2.   Jäsenet, niitä edustavat tahot, tarkkailijat tai muut yhteistyölaitokset pääsääntöisesti siirtävät CERIC-ERICin toimiin tarvittavan henkilöstön tilapäisesti CERIC-ERICiin.

3.   Siirrettyyn henkilöstöön liittyvistä kustannuksista vastaa henkilöstön lähettänyt jäsen tai sitä edustava taho, ja poikkeustapauksia lukuun ottamatta ne kirjataan luontoissuorituksiksi. Erityishankkeisiin tai koulutustarkoituksiin liittyvät tilapäiset siirrot voidaan kirjata myös erityishanketta koskevien sääntöjen mukaisesti.

4.   CERIC-ERICin henkilöstön palkkaamista koskevat periaatteet ja sisäiset säännöt määrittelee yleiskokous, ja se perustuu määräaikaisiin työsopimuksiin.

19 artikla

Immateriaalioikeudet, luottamuksellisuus ja tietopolitiikka

1.   ”Immateriaalioikeudet” on tulkittava 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenten tai niitä edustavien tahojen väliseen immateriaalioikeuksien vaihtoon ja yhdistämiseen sovelletaan yleiskokouksen hyväksymiä sisäisiä sääntöjä tavoitteena lisätä immateriaalioikeuksien lisäarvoa ja vaikutusta alueen ja EU:n talouteen. Sisäisissä säännöissä vahvistetaan myös vaihdettavien tietojen luottamuksellisuutta koskevat ehdot.

3.   CERIC-ERICin rahoittamien toimien tuloksena syntyneet immateriaalioikeudet ovat CERIC-ERICin omaisuutta.

4.   CERIC-ERIC noudattaa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

20 artikla

Teknologiansiirto ja suhteet teollisuuteen

CERIC-ERIC, joka on hajautettu järjestelmä, toimii yhteyspisteenä eurooppalaiselle teollisuudelle

a)

tarjoamalla t&k-kontakteja teollisuudelle ja toimimalla sen kanssa yhteistyössä t&k:n alalla, esimerkiksi yhteisten hankkeiden kehittämisessä ja prototypoinnin kautta tapahtuvassa esikarsinnassa;

b)

tehostamalla yksittäisen jäsenten tai niitä edustavien tahojen taloudellista vaikutusta luomalla synergiaa ja yhteisvaikutuksia tietämyksen ja teknologian siirrossa;

c)

painottamalla teollisuuden osallistumista ja sen tarjoamia mahdollisuuksia;

d)

edistämällä ja tukemalla spin-off-yritystoiminnan syntymistä tutkimuksesta.

21 artikla

Hankintamenettelyt

CERIC-ERICin hankintamenettelyt perustuvat avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteisiin, ja niissä otetaan huomioon tarve varmistaa, että tarjoukset täyttävät parhaat mahdolliset tekniset, taloudelliset ja toimitukseen liittyvät vaatimukset, ja annetaan teollisuudelle ennakkoilmoitus kehittyneiden komponenttien ja järjestelmien toteuttamiseksi vaadittavista eritelmistä.

22 artikla

Tiedotus ja tulosten levittäminen

1.   CERIC-ERICin tehtävien ja toiminnan tavoitteena on lujittaa eurooppalaista tutkimusta, ja sen viestintä- ja levittämistoimilla tuetaan tätä strategista lähestymistapaa.

2.   CERIC-ERIC edistää toimintansa tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen ja tieteellis-teknisen tietämyksen levittämistä tiedeyhteisölle, teollisuudelle ja suurelle yleisölle.

3.   CERIC-ERIC on tarvittaessa vuorovaikutuksessa asianomaisten poliittisten päättäjien kanssa tavoitteidensa edistämiseksi.

III LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

23 artikla

Työkieli

CERIC-ERICin työkieli on englanti.

24 artikla

Kesto ja irtisanominen

1.   CERIC-ERIC perustetaan aluksi kymmeneksi vuodeksi, ja sen kestoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

2.   Jäsenet voivat irtisanoutua CERIC-ERICistä oltuaan sen jäseninä viisi vuotta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhden vuoden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen tulee voimaan sitä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden lopussa, jona irtisanoutumisesta on ilmoitettu, tai jäsenen ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.

3.   Irtisanoutunutta jäsentä sitovat edelleen kaikki velvoitteet ja sitoumukset, jotka ovat suorittamatta CERIC-ERICille irtisanoutumisen voimaantulon ajankohtana, ja mahdolliset CERIC-ERICin suoritettavaksi lankeavat vahingonkorvaukset, jotka johtuvat ennen jäsenen irtisanoutumista tehdyistä päätöksistä tai vahvistetuista toimenpiteistä.

25 artikla

Velvoitteiden täyttämättä jättäminen

Jos jäsen jättää täyttämättä sille perussäännön nojalla kuuluvia olennaisia velvoitteitaan, se lakkaa olemasta CERIC-ERICin jäsen yleiskokouksen tehtyä asiasta päätöksen äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Velvoitteensa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta tämän päätöksen tekemisessä.

26 artikla

Purkamisen edellytykset

CERIC-ERIC puretaan, jos

a)

asetuksen vaatimuksia ei voida enää täyttää yhden tai useamman jäsenen irtisanoutumisen vuoksi;

b)

CERIC-ERICin tavoitteita ei voida saavuttaa;

c)

jäsenet sopivat purkamisesta yhteisesti.

27 artikla

Purkaminen ja omaisuuden selvitys

1.   Jos CERIC-ERIC puretaan, sitä sitovat edelleen kaikki kolmansille osapuolille suorittamatta olevat velvoitteet ja sitoumukset.

2.   CERIC-ERICin purkamiseksi jonkin 26 artiklassa mainitun purkamisedellytyksen täyttyessä vaaditaan yleiskokouksen kaikkien äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan määräenemmistöllä tekemä päätös, josta ilmoitetaan Euroopan komissiolle asetuksen 16 artiklan mukaisesti. Tässä päätöksessä on täsmennettävä vähintään seuraavat:

a)

selvittäjien lukumäärä ja selvittäjien lautakunnan toimintaa koskevat säännöt, jos selvittäjiä on useita;

b)

selvittäjien nimittäminen ja CERIC-ERICin purkamisen oikeudellisina edustajina toimivien selvittäjien nimeäminen;

c)

purkamisen perusteet, mukaan lukien mahdollinen toimintojen siirtäminen toiselle oikeussubjektille, ja selvittäjien valtuudet.

28 artikla

Perussäännön muutokset

Perussäännön muuttamista koskevat ehdotukset hyväksytään yleiskokouksessa yksimielisesti ja toimitetaan komissiolle asetuksen 11 artiklan mukaisesti.

29 artikla

Perussäännön konsolidoitu toisinto

Tämä perussääntö on pidettävä ajan tasalla ja asetettava julkisesti saataville CERIC-ERIC verkkosivustolla ja sen sääntömääräisessä kotipaikassa. Kaikkiin perussäännön muutoksiin on asetuksen 11 artiklan mukaisesti liitettävä ilmoitus siitä, koskeeko muutos perussäännön olennaista vai muuta kuin olennaista osaa, ja annettava tiedot muutoksen hyväksymismenettelystä.


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1)

(3)  Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12).