ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 183

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
24. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 690/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 691/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

6

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

9

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 693/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

15

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 694/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi ( 1 )

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 695/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/78/EU, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta

23

 

*

Komission direktiivi 2014/81/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta bisfenoli A:n osalta ( 1 )

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/380/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

52

 

*

Neuvoston päätös 2014/381/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

56

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/382/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

57

 

*

Neuvoston päätös 2014/383/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

60

 

*

Neuvoston päätös 2014/384/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan annetun päätöksen 2011/426/YUTP muuttamisesta

65

 

*

Neuvoston päätös 2014/385/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

66

 

*

Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

70

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/387/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

72

 

 

2014/388/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2014–2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten osa-alueiden perusteella (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, muun ilmailutoiminnan aiemmista päästöistä ja ilmailun ylimääräisten päästöoikeuksien määrästä Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ( 1 )

135

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 689/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä maaliskuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 204/2011.

(2)

Neuvosto on asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti tarkastellut uudelleen mainitun asetuksen liitteessä III olevaa luetteloa.

(3)

Päätöksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevassa luettelossa olevan yhden yhteisön tunnistamistietoja olisi muutettava.

(4)

Kahden yhteisön pitämiselle asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevassa luettelossa ei ole enää perusteita.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III siten kuin tämän asetuksen liitteessä on esitetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan yhteisöä ”Capitana Seas Limited” koskevat tiedot seuraavasti:

 

”Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

36.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

12.4.2011”

2)

Poistetaan seuraavia yhteisöjä koskevat tiedot:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 690/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 204/2011 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2011/137/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 19 päivänä maaliskuuta 2014 päätöslauselman 2146 (2014), jäljempänä ’turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2146 (2014)’, jolla kielletään pakotekomitean nimeämiltä Libyan lipun alla purjehtivilta aluksilta, jäljempänä ’nimetyt alukset’, Libyasta laittomasti viedyn raakaöljyn lastaaminen, kuljetus ja purkaminen ilman Libyan hallituksen yhteyspisteen ohjetta.

(3)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) edellytetään myös, että toteutetaan toimenpiteitä, joilla estetään nimettyjen alusten pääsy satamiin ja kielletään polttoainetäydennys, tavaratoimitukset ja muut palvelut nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

(4)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) kielletään lisäksi nimetyissä aluksissa olevaan Libyasta laittomasti vietyyn raakaöljyyn liittyvät liiketoimet, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty. Koska turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) sallitaan nimettyjen alusten pääsy satamiin tietyissä tapauksissa, satamamaksuja voidaan kuitenkin ottaa vastaan mainituissa tapauksissa, myös sellaisissa aluksissa olevan raakaöljyn osalta.

(5)

Tarkoituksenmukaisuussyistä komissio olisi valtuutettava muuttamaan luetteloa nimetyistä aluksista, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteen V muutosten nojalla ja pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 ja 12 kohdan nojalla suorittamien määrittämisten perusteella.

(6)

Päätöstä 2011/137/YUTP muutettiin 23 päivänä kesäkuuta 2014 annetulla neuvoston päätöksellä 2014/380/YUTP (3) näiden toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(7)

Asetus (EU) N:o 204/2011 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 204/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohdat seuraavasti:

”h)

’nimetyillä aluksilla’ Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdassa tarkoitettuja pakotekomitean nimeämiä aluksia, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä V;

i)

’Libyan hallituksen yhteyspisteellä’ Libyan hallituksen nimittämää yhteyspistettä, joka on ilmoitettu pakotekomitealle Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 3 kohdan mukaisesti.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 b artikla

1.   Kielletään nimetyiltä jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta Libyasta peräisin olevan raakaöljyn lastaaminen, kuljetus ja purkaminen, ellei kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut tähän lupaa Libyan hallituksen yhteyspistettä kuultuaan.

2.   Kielletään antamasta tai myöntämästä nimetyille aluksille pääsyä unionin alueella oleviin satamiin, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyä toimenpidettä ei sovelleta, jos unionin alueella olevaan satamaan pääsy on välttämätöntä tarkastuksen vuoksi, hätätapauksessa tai kun alus on palaamassa Libyaan.

4.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva alusten polttoainetäydennyspalvelujen, tavaratoimitusten tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

5.   Liitteessä IV määritetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää poikkeuksia 4 kohdassa säädettyyn toimenpiteeseen, jos se on välttämätöntä humanitaarisista tai turvallisuussyistä tai jos alus on palaamassa Libyaan. Tällaisista luvista on ilmoitettava pakotekomitealle ja komissiolle kirjallisesti.

6.   Kielletään nimetyissä aluksissa olevaan raakaöljyyn liittyvät liiketoimet, mukaan lukien raakaöljyn myynti tai raakaöljyn käyttäminen luottona, sekä raakaöljyn kuljetukseen liittyvän vakuutuksen ottaminen, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty. Tätä kieltoa ei sovelleta satamamaksujen vastaanottamiseen 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.”

3)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Komissio valtuutetaan

a)

muuttamaan liitettä IV jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

b)

muuttamaan liitettä V päätöksen 2011/137/YUTP liitteen V muutosten nojalla ja pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 ja 12 kohdan nojalla suorittamien määrittämisten perusteella.”

4)

Lisätään liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/380/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 52).


LIITE

”LIITE V

LUETTELO 1 ARTIKLAN h ALAKOHDASSA JA 10 b ARTIKLASSA TARKOITETUISTA ALUKSISTA SEKÄ PAKOTEKOMITEAN MÄÄRÄÄMÄT SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET”

 


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/6


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 691/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 224/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 224/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu pakotekomitea lisäsi 9 päivänä toukokuuta 2014 kolme henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2134 (2014) 30 ja 32 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

SUKUNIMI: BOZIZÉ

ETUNIMI: François Yangouvonda

PEITENIMET: Bozize Yangouvonda

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.10.1946 Mouila, Gabon

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Martine Kofion poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Bozizé on 24. maaliskuuta 2013 toteutetusta vallankaappauksesta lähtien antanut rahoitus- ja aineellista tukea puolisotilaallisille joukoille, jotka toimivat epävakauden luomiseksi meneillään olevan siirtymän aikana ja saattaakseen hänet takaisin valtaan. François Bozizé tuki yhdessä tukijoidensa kanssa Banguissa 5. joulukuuta 2013 tehtyä iskua. Keski-Afrikan tasavallan tilanne huononi nopeasti anti-balaka-joukkojen Banguissa 5. joulukuuta 2013 tekemän iskun, jossa menehtyi yli 700 ihmistä, jälkeen. Siitä lähtien hän on edelleen pyrkinyt toteuttamaan epävakautta luovia operaatioita ja yhdistämään anti-balaka-joukkoja pitääkseen jännitteitä yllä Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungissa. Bozizé yritti järjestää uudelleen monia Keski-Afrikan armeijan osia, jotka hajaantuivat maaseudulle vallankaappauksen jälkeen. Hänelle uskolliset joukot ovat osallistuneet Keski-Afrikan tasavallan muslimiväestöön kohdistuneisiin kostotoimiin. Bozizé kehotti puolisotilaallisia joukkojaan jatkamaan nykyisen hallintoon ja islamisteihin kohdistuvia julmuuksia.

2.   NOURREDINE ADAM

SUKUNIMI: ADAM

ETUNIMI: Nourredine

PEITENIMET: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 1970 Ndele, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoiset syntymäajat: 1969, 1971

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT:

 

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Noureddine on yksi Séléka-joukkojen alkuperäisistä johtajista. Hän on sekä kenraali että yhden Sélékan aseistetun kapinallisryhmän (Central PJCC) johtaja. Ryhmä on virallisesti nimeltään patrioottien kokous oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi ja siitä käytetään myös lyhennettä CPJP. Hän oli kokouksesta oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi irtautuneen ”fundamentalistisen” ryhmän (CPJP/F) aiempi johtaja ja siten entisen Sélékan sotilaskoordinaattori Keski-Afrikan tasavallassa aiemmin toteutetun kapinan aikana hyökkäyksissä, jotka tehtiin joulukuun 2012 alun ja maaliskuun 2013 välillä. Ilman Noureddinen osallistumista Séléka tuskin olisi pystynyt riistämään valtaa Keski-Afrikan tasavallan entiseltä presidentiltä François Bozizélta. Sen jälkeen kun Catherine Samba-Panza nimitettiin väliaikaiseksi presidentiksi 20. tammikuuta 2014, Bozizé oli yksi entisen Sélékan taktisen vetäytymisen pääarkkitehdeista Sibutissa tavoitteenaan toteuttaa suunnitelma muslimien tukikohdan perustamisesta maan pohjoisosaan. Hän oli selkeästi kehottanut joukkojaan vastustamaan väliaikaishallituksen ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan afrikkalaisjohtoisen kansainvälisen tukioperaation (MISCA) sotilasjohtajien kieltotuomioita. Noureddine johtaa aktiivisesti entistä Sélékaa eli entisiä Sélékan joukkoja, jotka Djotodia hajotti syyskuussa 2013. Lisäksi hän johtaa kristillisiin naapurialueisiin kohdistuvia operaatioita ja antaa edelleen merkittävää tukea ja ohjeita Keski-Afrikan tasavallassa toimivalle entiselle Sélékalle.

Osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen :Sélékan otettua Banguin hallintaansa 24.Naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,maaliskuuta 2013 Nourredine Adam nimitettiin ensin turvallisuusministeriksi, sitten ”demokraattisten saavutusten puolustuksen erityiskomitean” pääjohtajaksi (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, joka on nyttemmin lakkautettu Keski-Afrikan tasavallan tiedustelupalvelu). Nourredine Adam käytti CEDADia henkilökohtaisena poliittisena poliisinaan, joka syyllistyi moniin mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen ja laittomiin teloituksiin. Noureddine oli lisäksi yksi keskeisistä henkilöistä Boy Rabessa toteutetun verisen operaation takana. Sélékan joukot valloittivat elokuussa 2013 Boy Raben, joka on François Bozizén tukijoiden ja hänen etnisen ryhmänsä tukikohtana pidetty Keski-Afrikan tasavallan naapurialue. Sélékan joukot surmasivat tietojen mukaan kymmenittäin siviilejä ja ryöstelivät käyttäen asekätköjen etsimistä tekosyynä. Näiden hyökkäysten levitessä lähialueille tuhannet asukkaat tunkeutuivat kansainväliselle lentokentälle, jota pidettiin turvallisena paikkana ranskalaisten joukkojen läsnäolon vuoksi, ja valloittivat sen kiitoradan.

Tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä: Nourredine Adamilla oli vuoden 2013 alkupuolella tärkeä rooli entisen Sélékan rahoitusverkostossa. Hän matkusti Saudi-Arabiaan, Qatariin ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja aiempaa kapinaa varten. Hän toimi myös välittäjänä tšadilaiselle timanttien salakuljetusringille, joka toimi Keski-Afrikan tasavallan ja Tšadin välillä.

3.   LEVY YAKETE

SUKUNIMI: YAKETE

ETUNIMI: Levy

PEITENIMET: Levi Yakite; Levy Yakite

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.8.1964 Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1965

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Pierre Yakétén ja Joséphine Yamazonin poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Yaketesta tuli 17. joulukuuta 2013 juuri muodostetun anti-balaka-kapinallisryhmän ”kansan vastarintaliike Keski-Afrikan tasavallan uudistamiseksi” poliittinen koordinaattori. Hän on ollut suoraan osallisena Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta heikentäviin toimiin osallistuneen kapinallisryhmän päätöksissä, erityisesti 5. joulukuuta 2013 ja sen jälkeen. Lisäksi tämä ryhmä on nimenomaisesti mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2127, 2134 ja 2149 tällaisten tekojen vuoksi. Yaketea on syytetty Sélékaan yhdistettyjen henkilöiden pidätysten tilaamisesta, kehottamisesta hyökkäyksiin niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät tue presidentti Bozizéa, ja puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvien nuorten värväämisestä hyökkäämään viidakkoveitsin niitä henkilöitä kohtaan, jotka suhtautuvat hallintoon vihamielisesti. Yakete pysyi François Bozizén lähipiirissä maaliskuun 2013 jälkeen ja liittyi perustuslailliseen järjestykseen palaamisen rintamaan Keski-Afrikan tasavallassa (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jonka tavoitteena oli vallasta syöstyn presidentin paluu valtaan tarvittaessa keinolla millä hyvänsä. Loppukesällä 2013 hän matkusti Kameruniin ja Beniniin, missä hän yritti värvätä henkilöitä taistelemaan Sélékaa vastaan. Syyskuussa 2013 hän yritti saada jälleen hallintaansa Bozizéa tukevien taistelijoiden johtamia operaatioita Bossangoan lähellä olevissa kaupungeissa ja kylissä. Yaketea epäillään myös siitä, että hän on edistänyt viidakkoveitsien jakamista nuorille työttömille kristityille heidän muslimeihin kohdistuvien hyökkäyksiensä helpottamiseksi.


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/9


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 692/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi voimakkaasti kokouksessaan 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2014 Krimin autonomisen tasavallan, jäljempänä ’Krimi’, ja Sevastopolin kaupungin, jäljempänä ’Sevastopol’, liittämisen Venäjän federaatioon ja korosti, että se ei aio tunnustaa liittämistä. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota arvioimaan mainitun liittämisen oikeudelliset seuraamukset ja ehdottamaan Krimiä koskevia talouteen, kauppaan ja rahoitukseen liittyviä rajoituksia, jotka voidaan panna nopeasti täytäntöön.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous vahvisti 27 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa olevansa sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin, poliittiseen riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä, painotti Krimillä 16 päivänä maaliskuuta järjestetyn kansanäänestyksen pätemättömyyttä ja kehotti kaikkia valtioita olemaan tunnustamatta minkäänlaisia muutoksia Krimin ja Sevastopolin asemaan.

(3)

Neuvosto antoi 23 päivänä kesäkuuta 2014 päätöksen 2014/386/YUTP, joka koskee rajoituksia, jotka Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetetaan Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille sekä tällaisten tavaroiden tuontiin liittyvälle suoraan tai välillisesti tapahtuvalle rahoituksen tai rahoitustuen antamiselle taikka vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiselle. Jotta tällaisten rajoittavien toimenpiteiden vaikutukset talouden toimijoihin olisivat mahdollisimman vähäiset, olisi säädettävä poikkeuksista ja siirtymäkausista — ilmoitusmenettelyä noudattaen — sellaisten tavaroiden kaupan ja niihin liittyvien palvelujen osalta, joiden toimittamista kauppasopimus tai liitännäissopimus edellyttää.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv)

vastavaade;

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

c)

’Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevilla tavaroilla’ tavaroita, jotka on tuotettu kokonaan Krimillä tai Sevastopolissa tai joille on suoritettu siellä viimeinen merkittävä valmistustoimi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 23 ja 24 artiklan mukaisesti soveltuvin osin;

d)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila;

e)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä luetelluilla verkkosivuilla.

2 artikla

Kielletään

a)

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen taikka vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraavien osalta:

a)

ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;

b)

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (3) mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

4 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

5 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

6 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta;

c)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka on välimiesoikeuden, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen perusteella todettu rikkoneen tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja;

d)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jos vaade liittyy sellaisiin tavaroihin, joiden tuonti on kielletty 2 artiklan mukaisesti.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

7 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä.

10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (ks. tämän virallisen lehden s. 70).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1.


LIITE

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 693/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Yhteen asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa luettelossa mainittuun henkilöön liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(3)

Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä 12 uutta henkilöä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

1.

Korvataan jäljempänä mainittua henkilöä koskevat päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A osassa olevassa luettelossa olevat merkinnät seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Entinen varapääministeri, talousasiat, sekä entinen kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012”

2.

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

180.

Ahmad al-Qadri

Syntymäaika: 1956

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Syntymäaika: 1959

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Syntymäaika: 1973

Sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Syntymäaika: 1964

Työministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, tai Isma'Il Isma'il)

Syntymäaika: 1955

Valtiovarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

186.

Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Syntymäaika: 1956

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Syntymäaika: 1966

Kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Syntymäaika: 1972

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

189.

Malek Ali

(alias Malik)

Syntymäaika: 1956

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Syntymäaika: 1953

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

191.

Hassib Elias Shammas

(alias. Hasib)

Syntymäaika: 1957

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/18


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 694/2014,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tärkeää täydentää direktiivin 2011/61/EU sääntöjä sellaisilla teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyypit, jotta tiettyjä direktiivin vaatimuksia sovellettaisiin yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

(2)

On suotavaa määrittää, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja avoimen, suljetun vai kummankin tyyppistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jotta voitaisiin soveltaa asianmukaisesti maksuvalmiuden hoitoa ja arvonmääritysmenettelyjä koskevia direktiivin 2011/61/EU sääntöjä.

(3)

Määritettäessä sitä, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tyypiltään avointa vai tyypiltään suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, erottavana tekijänä olisi oltava se, että avoin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ostaa takaisin tai lunastaa osakkeensa tai osuutensa sijoittajiltaan minkä tahansa osakkeenomistajansa tai osuudenomistajansa pyynnöstä, ennen kuin kyseisen sijoitusrahaston likvidaatiovaihe tai toiminnan lopettaminen alkaa, ja toteuttaa tämän säännöissään tai perustamisasiakirjoissaan, esitteessään tai tarjousasiakirjoissaan vahvistettuja menettelyjä ja toteuttamistiheyttä noudattaen. Määritettäessä sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääoman vähenemistä kyseisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisen varojen jakamisen yhteydessä myöskään silloin, kun on kyse kyseisten sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisella osakkeenomistajien tai osuudenomistajien päätöksellä hyväksytystä varojen jakamisesta.

(4)

Määritettäessä sitä, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tyypiltään avointa vai tyypiltään suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, olisi otettava huomioon ainoastaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista suoritetut takaisinostot tai lunastukset. Näin ollen, kun määritetään sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon sitä, että sijoitusrahaston osakkeilla tai osuuksilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla ja ettei vaihtoehtoinen sijoitusrahasto osta niitä takaisin tai lunasta niitä.

(5)

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hoitaa samanaikaisesti yhtä tai useampaa avointa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ja yhtä tai useampaa suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, olisi sovellettava kuhunkin vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon kyseistä sijoitusrahastotyyppiä koskevia sääntöjä.

(6)

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lunastuspolitiikka muuttuu siten, että kyseistä sijoitusrahastoa ei voida enää pitää tyypiltään avoimena tai tyypiltään suljettuna vaihtoehtoisena sijoitusrahastona, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi lakattava soveltamasta hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vanhaa lunastuspolitiikkaa koskevia sääntöjä ja sovellettava kyseisen sijoitusrahaston uutta lunastuspolitiikkaa koskevia sääntöjä.

(7)

Sovellettaessa direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa olisi otettava huomioon oikeudelliset rakenteet, joiden puitteissa suljetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on perustettu ennen 22 päivää heinäkuuta 2013. Direktiivin antamisajankohtana unionissa ei ollut yhdenmukaistettua määritelmää suljettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen oikeudellisesta rakenteesta, joten eri jäsenvaltioilla oli eri määritelmät. Tämä tilanne otetaan huomioon direktiivin tekstissä, jossa suljetuiksi vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi katsotaan tietyt olemassa olevat oikeudelliset rakenteet, joissa lunastusoikeutta ei ole mahdollista käyttää viiteen vuoteen alkusijoituksesta lukien. Direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään siirtymäkausista, joiden aikana nykyiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat sellaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden investointisykli on edennyt pitkälle tai on loppuvaiheessaan, mistä on todisteena sijoitusrahaston määräaika tai se, että lisäinvestointeja ei ole mahdollista tehdä 22 päivän heinäkuuta 2013 jälkeen, voivat kuitenkin hoitaa edelleen tällaisia rahastoja ilman toimilupaa tai tarvitsematta noudattaa merkittävää osa kyseisestä direktiivistä. Jotta kyseisten säännösten soveltamisala voitaisiin säilyttää ennallaan ottaen huomioon tämä tavoite ja edellä mainittu tausta, jokaista vaihtoehtoista sijoitusrahaston hoitajaa, joka hoitaa sellaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan vähintään viiden vuoden pituisen odotusajan jälkeen, olisi pidettävä direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisen sääntelystandardin luonnokseen, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.

(9)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen siitä teknisen sääntelystandardin luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyypit

1.   Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi olla jompikumpi tai kummatkin seuraavista:

avoimen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (-rahastojen) hoitaja;

suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (-rahastojen) hoitaja.

2.   Avoimen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana pidetään sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, jonka osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan minkä tahansa kyseisen sijoitusrahaston osakkeenomistajan tai osuudenomistajan pyynnöstä ennen sijoitusrahaston likvidaatiovaiheen tai toiminnan lopettamisen alkamista suoraan tai välillisesti sijoitusrahaston varoista noudattamalla sen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, esitteessä tai tarjousasiakirjoissa vahvistettuja menettelyjä ja toteuttamistiheyttä.

Määritettäessä sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saa ottaa huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääoman vähenemistä kyseisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisen varojen jakamisen yhteydessä myöskään silloin, kun on kyse osakkeenomistajien tai osuudenomistajien kyseisten sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisesti tekemällä päätöksellä hyväksytystä varojen jakamisesta.

Sen määrittämisessä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon sitä, että sijoitusrahaston osakkeilla tai osuuksilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla ja että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei osta niitä takaisin tai lunasta niitä.

3.   Suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sellainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka hoitaa muuta kuin 2 kohdassa kuvattua tyyppiä olevaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

4.   Jos vaihtoehtoisten sijoitusrahaston lunastuspolitiikan muutos vaikuttaa siten, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto muuttuu tyypiltään, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on sovellettava kyseiseen sijoitusrahastoon uuden tyyppistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia sääntöjä.

5.   Sovellettaessa direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana pidetään sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, jonka osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan kyseisen sijoitusrahaston minkä tahansa osakkeenomistajan tai osuudenomistajan pyynnöstä ennen sijoitusrahaston likvidaatiovaiheen tai toiminnan lopettamisen alkamista suoraan tai välillisesti kyseisen sijoitusrahaston varoista vähintään viiden vuoden pituisen odotusajan jälkeen, jonka aikana lunastusoikeudet eivät ole käytettävissä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 695/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/78/EU,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014,

kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

on kuullut asianomaisia jäsenvaltioita

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan suojella kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita kansainvälisen kaupan lisääntyessä, kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua lisätä haitalliset organismit Agrilus anxius Gory ja Anthonomus eugenii Cano direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksoon.

(2)

Jotta voidaan suojella kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotantoa ja kauppaa, kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua poistaa haitalliset organismit Agrilus planipennis Fairmaire, Citrus greening bacterium ja Diaphorina citri Kuway direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksosta ja lisätä ne direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksoon.

(3)

Haitallisten organismien Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ja Trioza erytreae Del Guercio esiintyminen aiheuttaa kohtuuttoman vaaran kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotannolle ja kaupalle. Sen vuoksi kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua siirtää kyseiset haitalliset organismit direktiivin 2000/29/EY liitteestä II sen liitteeseen I. Portugalin toimittamat tiedot osoittavat, että kyseisiä haitallisia organismeja tiedetään nyt esiintyvän unionissa. Sen vuoksi ne olisi lisättävä direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan II jaksoon.

(4)

Kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua poistaa haitallinen organismi Monilinia fructicola (Winter) Honey direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksosta ja Ciborinia camelliae Kohn sen liitteessä II olevan A osan I jaksosta, koska kyseiset organismit ovat levinneet ja asettautuneet suureen osaan unionin aluetta eikä käytettävissä ole toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, joilla ne voitaisiin hävittää tai niiden leviämistä laajemmalle voitaisiin rajoittaa.

(5)

Kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua poistaa organismi Citrus vein enation woody gall direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jaksosta ottaen huomioon sen havaittu vähäinen vaikutus.

(6)

Tietyt kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat toimivat todennäköisesti isäntänä haitallisille organismeille Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) ja Trioza erytreae Del Guercio, jotka luetellaan tai on tarkoitus luetella direktiivin 2000/29/EY liitteessä I tai II olevassa A osassa. Tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehittyminen osoittaa, että direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa esitetyt erityisvaatimukset eivät riitä vähentämään näiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unioniin kulkeutumisesta ja niiden siirroista unionin sisällä aiheutuvaa kasvinterveydellistä vaaraa hyväksyttävälle tasolle. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa kyseisiä erityisvaatimuksia ja lisätä uusia erityisvaatimuksia. Haitallisen organismin Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. tapauksessa direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksossa esitettyjä erityisvaatimuksia olisi muutettava, jotta ne ovat tämän haitallisen organismin torjumiseksi tarkoitettujen sisäisiä siirtoja koskevien unionin sääntöjen mukaisia.

(7)

Tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joita ei ole mainittu direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa, koskevan tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehittyminen osoittaa, että niiden kulkeutuminen unioniin ja siirrot unionin sisällä saattavat aiheuttaa kohtuuttoman kasvinterveydellisen vaaran, koska ne todennäköisesti toimivat isäntänä johdanto-osan 6 kappaleessa tarkoitetuille haitallisille organismeille. Sen vuoksi on tarpeen luetella kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat liitteessä IV olevassa A osassa.

(8)

Lisäksi johdanto-osan 6 kappaleessa tarkoitetuille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille olisi suoritettava kasvien terveystarkastus ennen kuin ne tuodaan unioniin tai niitä siirretään unionissa. Sen vuoksi kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi lueteltava direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa A ja B osassa.

(9)

Lajien Manihot esculenta Crantz, Limnophila L. ja Eryngium L. sekä Capsicum L. tuonnin pysäytyksissä on jatkuvasti havaittu, että lajin Manihot esculenta Crantz lehdet, Limnophila L. ja Eryngium L. lehtivihannekset ja Capsicum L. hedelmät toimivat todennäköisesti direktiivin 2000/29/EY liitteessä I ja II lueteltujen haitallisten organismien isäntänä. Sen vuoksi kyseisille kasveille olisi tehtävä kasvien terveystarkastus ennen kuin ne tuodaan unioniin ja niiden tuonti olisi sallittava vain, jos niiden mukana on kasvinterveystodistus. Näin ollen ne olisi lueteltava liitteessä V olevan B osan I jaksossa.

(10)

Kun otetaan huomioon FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeva tarkistettu kansainvälinen standardi nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade), katsotaan, että direktiivin 2000/29/EY tämänhetkinen lähestymistapa, jonka mukaan sovelletaan eri vaatimuksia sen mukaan, onko puinen pakkausmateriaali tosiasiallisesti käytössä vai ei, olisi hylättävä, koska se ei ole enää teknisesti perusteltu. Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksoa olisi muutettava.

(11)

Samoin kaiken tyyppisen lastin kiilaamiseen tai tukemiseen käytettävää puutavaraa olisi pidettävä yhtenä puisen pakkausmateriaalin tyyppinä kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 määritelmien mukaisesti, koska ei ole enää teknisesti perusteltua soveltaa siihen erilaista sääntelyä kuin muuntyyppiseen puiseen pakkausmateriaaliin. Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksoa olisi muutettava.

(12)

Katsotaan, että puun ja erillisen kuoren lämpökäsittelyyn perustuvien, kasvien terveyteen liittyvien vaatimusten muotoilua olisi muutettava sen selventämiseksi, että vaaditulla lämpökäsittelyajalla tarkoitetaan keskeytymätöntä ajanjaksoa minuutteina ja että vaadittu lämpötila on saavutettava kauttaaltaan koko puussa tai erillisessä kuoressa, jotta puussa olevat haitalliset organismit voidaan hävittää onnistuneesti. Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksoa olisi muutettava.

(13)

Havupuun CN-koodit direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa olisi päivitettävä, jotta katetaan enintään 6 mm:n paksuinen havupuu, joka tuoreen tuhoeläinvaaran analyysin mukaan aiheuttaa myös vaaran Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -organismin kulkeutumisesta unioniin.

(14)

Organismien Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ja citrus greening bacterium nimet olisi muutettava niiden tarkistettujen tieteellisten nimitysten mukaisiksi. Organismista Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith olisi käytettävä nimitystä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.Organismista Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. olisi käytettävä nimitystä Solanum lycopersicum L. Organismista Citrus greening bacterium olisi käytettävä nimitystä Candidatus Liberibacter spp., joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia.

(15)

Neuvoston direktiivillä 2007/33/EY (2) vahvistetaan toimenpiteet, jotka on toteutettava peruna-ankeroisten (Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) eurooppalaisten populaatioiden torjumiseksi, jotta voidaan määrittää niiden levinneisyys, ehkäistä niiden leviämistä ja torjua niitä. Direktiivin 2000/29/EY peruna-ankeroisia (Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) koskevat säännökset olisi päivitettävä niin, että ne vastaavat direktiivin 2007/33/EY vaatimuksia. Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä IV ja V olisi muutettava.

(16)

Tietyt alueet on tunnustettu komission asetuksella (EY) N:o 690/2008 (3) suojelluiksi alueiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Asetusta (EY) N:o 690/2008 on muutettu, jotta voidaan ottaa huomioon tuorein kehitys unionin suojeltujen alueiden ja seuraavien haitallisten organismien osalta: Citrus tristeza virus (eurooppalaiset kannat), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ja Grapevine flavescence dorée MLO. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V sen varmistamiseksi, että suojeltuja alueita koskevat vaatimukset kunkin haitallisen organismin osalta ovat johdonmukaisia.

(17)

Useat unionin alueet, jotka on tunnustettu suojelluiksi alueiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta, eivät myöskään enää täytä vaatimuksia, koska kyseiset haitalliset organismit ovat nyttemmin asettautuneet näille alueille. Kyseessä ovat seuraavat alueet: Espanjan itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Italian Friuli-Venezia Giulia ja Sondrion maakunta (Lombardia) ja Slovakian kunnat Ohrady, Topoľníky ja Trhová Hradská Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin osalta sekä Kreikan alueet Argolida ja Chania, Ranskan Korsika ja Portugalin Algarve Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaisten kantojen) osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevaa B osaa, liitteessä III olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava.

(18)

Jotta voidaan suojella kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotantoa ja kauppaa, kyseinen tuhoeläinvaara huomioon ottaen on teknisesti perusteltua lisätä haitalliset organismit Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ja Thaumatopoea processionea L. direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevaan B osaan.

(19)

Irlannin, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että näiden maiden alueet ovat Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -organismista vapaita ja että nämä alueet täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava. Samoin direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(20)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Irlannin alue ja osa Yhdistyneen kuningaskunnan alueesta ovat Thaumatopoea processionea L. -organismista vapaita ja että nämä alueet täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava. Samoin direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevaa B osaa ja liitteessä V olevaa A osaa olisi muutettava, jotta voidaan ottaa käyttöön tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoa suojelluille alueille koskevat vaatimukset.

(21)

Ranskan hiljattain suorittaman tuhoeläinvaaraa koskevan analyysin mukaan Ips amitinus Eichhof -organismi ei aiheuta kohtuutonta kasvinterveydellistä vaaraa Korsikalla (Ranska). Sen vuoksi Korsika olisi poistettava suojeltujen alueiden luettelosta tämän haitallisen organismin osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava.

(22)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -organismia ei esiinny Mansaarella ja että Mansaari täyttää direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava.

(23)

Hiljattaisen tuhoeläinvaaroja koskevan analyysin mukaan nykyiset vaatimukset, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia tietyille suojelluille alueille ja niiden siirtämistä näillä alueilla, eivät ole Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -organismin osalta riittäviä vähentämään kyseistä kasvinterveydellistä vaaraa hyväksyttävälle tasolle. Kyseisiä vaatimuksia olisi siis päivitettävä. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevaa B osaa, liitteessä IV olevaa B osaa, liitteessä V olevan A osan II jaksoa ja liitteessä V olevan B osan II jaksoa olisi muutettava.

(24)

Ranskan ja Italian toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Picardie (Aisnen departementti) ja Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-Marnen kunnat) sekä Apulia ovat Grapevine flavescence dorée MLO -organismista vapaita ja täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisen haitallisen organismin osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevaa B osaa ja liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava.

(25)

Sveitsin toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Sveitsi (lukuun ottamatta Ticinon kantonia ja Misox-laaksoa) on Grapevine flavescence dorée MLO -organismista vapaa. Näin ollen on aiheellista sisällyttää Sveitsi ((lukuun ottamatta Ticinon kantonia ja Misox-laaksoa) niiden alueiden joukkoon, joista Vitis L. -kasveja voidaan tuoda kyseisen organismin osalta suojelluille alueille. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevaa B osaa olisi muutettava.

(26)

Tämän vuoksi direktiiviä 2000/29/EY olisi muutettava.

(27)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I, II, III, IV ja V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 2014.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 2007/33/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/464/ETY kumoamisesta (EUVL L 156, 16.6.2007, s. 12).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I, II, III, IV ja V seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

(a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Lisätään a kohtaan 1 kohdan jälkeen 1.1 kohta seuraavasti:

”1.1

Agrilus anxius Gory”

Lisätään a kohtaan 1.1 kohdan jälkeen 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2

Agrilus planipennis Fairmaire”

Lisätään a kohtaan 1.2 kohdan jälkeen 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3

Anthonomus eugenii Cano”

Lisätään a kohtaan 10.4 kohdan jälkeen 10.5 kohta seuraavasti:

”10.5

Diaphorina citri Kuway”

Lisätään b kohtaan ennen 1 kohtaa 0.1 kohta seuraavasti:

”0.1

Candidatus Liberibacter spp., joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia”

Poistetaan c kohdasta 9 kohta.

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Lisätään a kohtaan ennen 0.1 kohtaa 0.01 kohta seuraavasti:

”0.01

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Lisätään a kohtaan 9 kohdan jälkeen 10 kohta seuraavasti:

”10.

Trioza erytreae Del Guercio”

Korvataan b kohdan 2 kohdassa oleva teksti ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” tekstillä ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

(b)

Muutetaan B osan a kohta seuraavasti:

i)

Lisätään 1.1 kohdan jälkeen 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK”

ii)

Lisätään 4 kohdan jälkeen 5 kohta seuraavasti:

”5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (lukuun ottamatta seuraavia alueita: Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom ja Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth ja West Berkshire)”

(2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

(a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Muutetaan a kohta seuraavasti:

Poistetaan 1.1 kohta

Poistetaan 8 kohta

Poistetaan 10 kohta

Poistetaan 31 kohta.

Poistetaan b kohdasta 1 kohta.

Poistetaan c kohdasta 7 kohta.

Korvataan d kohdan 5.1 kohdassa oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Muutetaan b kohta seuraavasti:

Korvataan 2 kohdassa oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Korvataan 9 kohdassa oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Muutetaan d kohta seuraavasti:

Poistetaan 5 kohta.

Korvataan 15 kohdassa oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Korvataan 16 kohdassa oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

(b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Korvataan a kohdan 6 kohdan a alakohdassa kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”EL, IRL, UK”

ii)

Korvataan b kohdan 2 kohdassa kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E (paitsi itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan ja Sondrion maakunnat), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat ja Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnassa alue A4-valtatiestä etelään), LV, LT, P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

iii)

Korvataan c kohdan 0.1 kohta seuraavasti:

”0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta puuta, erillinen kuori ja istutettavaksi tarkoitetut Castanea Mill. -kasvit

CZ, IRL, S, UK”

iv)

Muutetaan d kohta seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”EL (paitsi alueet Argolida ja Chania), M, P (paitsi Algarve ja Madeira)fg”

Korvataan 2 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-Marnen kunnat) ja Lorraine), I (Basilicata, Puglia ja Sardinia)”

(3)

Muutetaan liitteessä III oleva B osa seuraavasti:

(a)

Korvataan 1 kohdan toisessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E (paitsi itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan ja Sondrion maakunnat), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat ja Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnassa alue A4-valtatiestä etelään), LV, LT, P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

(b)

Korvataan 2 kohdan toisessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E (paitsi itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan ja Sondrion maakunnat), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat ja Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnassa alue A4-valtatiestä etelään), LV, LT, P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet), SK (paitsi seuraavat kunnat: Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

(4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

(a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Korvataan 1.1 kohta seuraavasti:

”1.1.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (Coniferales), ei kuitenkaan suvusta Thuja L. ja Taxus L., lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

lajin Libocedrus decurrens Torr. puutavarana, jos voidaan osoittaa, että puu on käsitelty lyijykynien valmistusta varten lämpökäsittelemällä sitä siten, että sen lämpötila on noussut vähintään 82 °C:seen 7–8 vuorokauden ajaksi,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti

a)

lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin

tai

b)

kaasutettu 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

tai

c)

kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%)

sekä

virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai — lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa — katettuna suojapeitteellä siten, että estetään Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen.”

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (Coniferales), joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on asianmukaisesti

a)

lämpökäsitelty siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa,

tai

b)

kaasutettu 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

sekä

virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen puutavara kuljetettiin Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai — lukuun ottamatta täysin kuoretonta puutavaraa — katettuna suojapeitteellä siten, että estetään Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen.”

Korvataan 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Thuja L. ja Taxus L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävinä pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean tasavallasta, Meksikosta, Taiwanista tai Yhdysvalloista, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

kuoretonta

tai

b)

uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin. Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä

tai

c)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin

tai

d)

kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

tai

e)

kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%).”

Poistetaan 1.4 kohta.

Korvataan 1.5 kohta seuraavasti:

”1.5

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (Coniferales), lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Venäjältä, Kazakstanista tai Turkista

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita seuraavista organismeista:

Monochamus spp. (Euroopan ulkopuoliset kannat)

Pissodes spp. (Euroopan ulkopuoliset kannat)

Scolytidae spp. (Euroopan ulkopuoliset kannat)

Alue on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ’Alkuperäpaikka’

tai

b)

kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus spp. -organismien (Euroopan ulkopuoliset kannat) aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä

tai

c)

uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin. Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä

tai

d)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin

tai

e)

kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

tai

f)

kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%).”

Korvataan 1.6 kohta seuraavasti:

”1.6

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton havupuutavara (Coniferales), lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä havupuista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin muista kuin seuraavista kolmansista maista:

Venäjä, Kazakstan tai Turkki,

Euroopan maat,

Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Taiwan ja Yhdysvallat, joissa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

kuoretonta, eikä siinä ole suvun Monochamus spp. -organismien (Euroopan ulkopuoliset kannat) aiheuttamia läpimitaltaan yli 3 mm:n toukanreikiä

tai

b)

uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila -ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin. Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’Kiln-dried’ tai ’KD’ taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä

tai

c)

kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyn eritelmän mukaisesti. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, puun vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

tai

d)

kemiallisesti painekyllästetty 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä tuotteella. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%)

tai

e)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ’HT’ sekä merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.”

Korvataan 1.7 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa e kohta seuraavasti:

”e)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta, liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara, ja joka on peräisin kolmansista maista, Sveitsiä lukuun ottamatta.

Puisen pakkausmateriaalin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

sille on täytynyt tehdä jokin FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja

siinä on oltava kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.”

Korvataan 2.1 kohdan vasemmanpuoleinen sarake seuraavasti:

Acer saccharum Marsh. -lajin puutavara, myös sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

vanerin valmistukseen tarkoitettuna puutavarana,

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

ja joka on peräisin Yhdysvalloista tai Kanadasta.”

Korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä käsittelemättömästä puusta tehdyt huonekalut ja muut tavarat,

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että

a)

puutavara on peräisin alueelta, joka on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa

tai

b)

kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluelin

tai

c)

puutavara on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.”

Korvataan 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa ja joka on saatu kokonaan tai osittain seuraavista lajeista tai suvuista: Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin alueelta, joka on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

Korvataan 2.5 kohta seuraavasti:

”2.5.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton erillinen kuori tai kuoresta tehdyt tavarat, jotka on saatu seuraavista lajeista tai suvuista: Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. ja joka on peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä tai Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että kuori on peräisin alueelta, joka on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

Korvataan 3 kohdan vasemmanpuoleinen sarake seuraavasti:

”Suvun Quercus L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

dritteleinä, tynnyreinä, sammioina, saaveina tai muina tynnyriteoksina sekä niiden osina, kimmet mukaan luettuina, jos voidaan osoittaa, että puutavara on tuotettu tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yhdysvalloista.”

Lisätään 3 kohdan jälkeen 4.1, 4.2 ja 4.3 kohta seuraavasti:

”4.1.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Betula L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä puista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, sekä sellaisesta käsittelemättömästä puutavarasta tehdyt huonekalut ja muut tavarat, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, joissa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että

a)

kuori ja vähintään 2,5 senttiä pintapuusta on poistettu laitoksessa, jonka on valtuuttanut ja jota valvoo kansallinen kasvinsuojeluelin

tai

b)

puu on käsitelty ionisoivalla säteilyllä niin, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa.

4.2

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton puutavara, joka on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa ja joka on kokonaan tai osittain saatu suvusta Betula L.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on peräisin maasta, jonka tiedetään olevan vapaa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojasta.

4.3

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sellaisesta suvun Betula L. -puusta saatu kuori ja kuoresta tehdyt tavarat, joka on peräisin Kanadasta tai Yhdysvalloista, joissa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Virallinen lausunto siitä, että kuoressa ei ole puuta.”

Korvataan 5 kohdan vasemmanpuoleinen sarake seuraavasti:

”Suvun Platanus L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yhdysvalloista tai Armeniasta.”

Korvataan 6 kohdan vasemmanpuoleinen sarake seuraavasti:

”Suvun Populus L. puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat unionin kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Amerikan mantereelta.”

Korvataan 7.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa d kohta seuraavasti:

”d)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

Korvataan 7.2 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohta seuraavasti:

”c)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

Korvataan 7.3 kohdan oikeanpuoleinen sarake seuraavasti:

”Virallinen lausunto siitä, että erillinen kuori on

a)

kaasutettu asianmukaisesti 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä kaasulla. Se on osoitettava merkitsemällä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin aktiivinen ainesosa, kuoren vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h)

tai

b)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko kuoren lämpötila kauttaaltaan (myös ytimen) on noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa,

sekä

virallinen lausunto siitä, että käsittelyn jälkeen kuori kuljetettiin Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella siihen asti, että se poistui lausunnon antaneesta maasta, ottaen huomioon turvallisuusmarginaali, joka on neljä ylimääräistä viikkoa oletetun lentokauden alussa ja lopussa, tai katettuna suojapeitteellä siten, että estetään Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -kasvintuhoojan tai sen vektorin aiheuttama saastuminen.”

Poistetaan 8 kohta.

Korvataan 11.4 kohta seuraavasti:

”11.4.

Sukujen tai lajien Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä mutta mukaan luettuna leikatut oksat lehtineen tai ilman lehtiä, jotka ovat peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta. Alueen nimi on mainittava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa kasvin terveystodistuksissa.”

Lisätään 11.4 kohdan jälkeen 11.5 kohta seuraavasti:

”11.5

Suvun Betula L. -kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä mutta mukaan luettuna leikatut oksat lehtineen tai ilman lehtiä

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin maasta, jonka tiedetään olevan vapaa Agrilus anxius Gory -kasvintuhoojasta.”

Poistetaan 15 ja 16 kohta.

Lisätään 18 kohdan jälkeen 18.1, 18.2 ja 18.3 kohta seuraavasti:

”18.1.

Kolmansista maista peräisin olevan suvun tai lajin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja Vepris Comm. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä (mutta mukaan luettuna siemenet) sekä suvun tai lajin Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien siemenet

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, joka on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tunnustettu vapaaksi Candidatus Liberibacter spp. -kasvintuhoojasta, joka aiheuttaa sitruspuiden Huanglongbing-tautia/sitruspuiden kellastumistautia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 18.2 ja 18.3 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä.

18.2

Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. ja Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 18.1 ja 18.3 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin maasta, jossa Trioza erytreae Del Guercio -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

b)

kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen kasvinsuojeluelimen mukaan vapaa Trioza erytreae Del Guercio -kasvintuhoojasta asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti ja joka on mainittu tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ’Lisätietoja’.

18.3

Kolmansista maista peräisin olevat suvun tai lajin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. ja Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 18.1 ja 18.2 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin maasta, jossa Diaphorina citri Kuway -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

b)

kasvit ovat peräisin alueelta, joka on kansallisen kasvinsuojeluelimen mukaan vapaa Diaphorina citri Kuway -kasvintuhoojasta asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti ja joka on mainittu tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ’Lisätietoja’.”

Korvataan 25.4 kohdassa aa ja bb kohdan teksti ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” tekstillä ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Korvataan 25.4.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” tekstillä ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Korvataan 25.6 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Korvataan 25.7 kohta seuraavasti:

”25.7

Istutettaviksi tarkoitetut lajien Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ja Solanum melongena L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin maista, joissa Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän.

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 11 ja 13 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.5 ja 25.6 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaaksi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta

tai

b)

yhtään Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan aiheuttaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen.”

Korvataan 27.1 kohta seuraavasti:

”27.1

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja Pelargonium l'Hérit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että

aa)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaiksi Helicoverpa armigera (Hübner)- ja Spodoptera littoralis (Boisd.) –kasvintuhoojista

tai

a)

tuotantopaikalla ei ole havaittu mitään merkkejä Helicoverpa armigera (Hübner)- tai Spodoptera littoralis (Boisd.) –kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen

tai

b)

kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.”

Korvataan päätöksen 27.2 kohta seuraavasti:

”27.2

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja Pelargonium l'Hérit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 27.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, virallinen lausunto siitä, että

aa)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi Spodoptera eridania (Cramer)-, Spodoptera frugiperda Smith- ja Spodoptera litura (Fabricius) –kasvintuhoojista

tai

a)

tuotantopaikalla ei ole havaittu mitään merkkejä Spodoptera eridania (Cramer)-, Spodoptera frugiperda Smith- tai Spodoptera litura (Fabricius) –kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen

tai

b)

kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.”

Korvataan 28.1 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Lisätään 32.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch) -kasvintuhoojista vapaa, kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Liriomyza sativae (Blanchard)- ja Amauromyza maculosa (Malloch) –kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Lisätään 32.3 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) –kasvintuhoojista vapaa, kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) –kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Korvataan 33 kohta seuraavasti:

”33.

Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla

Virallinen lausunto siitä, että

a)

tuotantopaikan tiedetään olevan vapaa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.- ja Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojista

ja

b)

kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. -kasvintuhoojista”

Lisätään 36.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on Thrips palmi Karny –kasvintuhoojasta vapaa, kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Thrips palmi Karny -kasvintuhoojan aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Lisätään 36.2 kohdan jälkeen 36.3 kohta seuraavasti:

”36.3

Capsicum L. -kasvin hedelmät, jotka ovat peräisin Belizestä, Costa Ricasta, Dominikaanisesta tasavallasta, El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista, Jamaikalta, Meksikosta, Nicaraguasta, Panamasta, Puerto Ricosta, Yhdysvalloista ja Ranskan Polynesiasta, joissa tiedetään esiintyvän Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojaa

Virallinen lausunto siitä, että hedelmät:

a)

ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaistesti vapaaksi Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojasta ja mikä on mainittu tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ’Lisätietoja’

tai

b)

ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka kyseisen vientimaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojasta ja mikä on mainittu tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ’Lisätietoja’ ja jotka on julistettu vapaiksi Anthonomus eugenii Cano -kasvintuhoojasta vähintään kuukausittain vientiä edeltävien kahden kuukauden aikana tuotantopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä tehtyjen virallisten tarkastusten perusteella.”

Poistetaan 38.1 kohta.

Lisätään 45.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta vapaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatio) aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Korvataan 45.3 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Lisätään 46 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojasta vapaa (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) ja jossa ei ole esiintynyt mitään asianomaisten haitallisten kasvintuhoojien aiheuttamia oireita, joka on kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Bemisia tabaci Genn. -kasvintuhoojan (Euroopan ulkopuoliset populaatio) aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Korvataan 48 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Lisätään 49.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa b kohdan jälkeen c kohta seuraavasti:

”tai

c)

siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja niiden on havaittu olevan vapaita tästä haitallisesta kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. kasvit ja niiden hybridit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Spiroplasma citri Saglio et al.- ja Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili -kasvintuhoojista sekä Citrus tristeza -viruksesta (eurooppalaiset kannat),

tai

b)

kasvit on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa, ja niille on tehty vähintään Citrus tristeza -virusta (eurooppalaiset kannat) koskevat viralliset yksilötestit asianmukaisilla testeillä tai menetelmillä kansainvälisten standardien mukaisesti, ja että ne on kasvatettu koko ajan kasvihuoneessa, johon hyönteiset eivät pääse, tai eristetyssä kehikossa, jossa ei ole havaittu mitään Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili –kasvintuhoojien tai Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaiset kannat) aiheuttamia oireita,

tai

c)

kasvit

on tuotettu sellaisella varmentamismenetelmällä, joka edellyttää, että ne polveutuvat suoraan aineistosta, jota on ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa, ja niille on tehty vähintään Citrus tristeza -virusta (eurooppalaiset kannat) koskevat viralliset yksilötestit asianmukaisilla testeillä tai menetelmillä kansainvälisten standardien mukaisesti, ja että ne on näissä testeissä havaittu vapaiksi Citrus tristeza -viruksesta (eurooppalaiset kannat) ja niiden on varmennettu olevan vapaita ainakin Citrus tristeza -viruksesta tässä luetelmakohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaan suoritetuissa yksilötesteissä,

ja

on tarkastettu eikä mitään Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili -kasvintuhoojien tai Citrus tristeza -viruksen aiheuttamia oireita ole havaittu viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen.”

Lisätään 10 kohdan jälkeen 10.1 kohta seuraavasti:

”10.1.

Sukujen ja lajien Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit sekä Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. ja Zanthoxylum L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.

Virallinen lausunto siitä, että kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti olevan vapaa Trioza erytreae Del Guercio -kasvintuhoojasta”

Korvataan 18.1 kohta seuraavasti:

”18.1.

Istutettaviksi tarkoitetut Solanum tuberosum L. -lajin mukulat

Virallinen lausunto siitä, että

a)

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjumista koskevia unionin säännöksiä on noudatettu;

ja

b)

mukulat joko ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojasta, tai Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al -kasvintuhoojan torjumista koskevia unionin säännöksiä on noudatettu;

ja

d)

aa)

joko mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Ralstonia solanacearumum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän; tai

bb)

alueilla, joilla Ralstonia solanacearumum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojaa tiedetään esiintyvän, mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi Ralstonia solanacearumum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta tai jota voidaan pitää siitä vapaana Ralstonia solanacearumum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan asianmukaisen hävittämismenettelyn toteuttamisen ansiosta;

ja

e)

joko mukulat ovat peräisin alueilta, joilla Meloidogyne chitwoodi Golden et al.- (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen -kasvintuhoojien ei tiedetä esiintyvän, tai alueilla, joilla Meloidogyne chitwoodi Golden et al.- (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen –kasvintuhoojien tiedetään esiintyvän:

mukulat ovat peräisin tuotantopaikasta, joka on todettu vapaaksi Meloidogyne chitwoodi Golden et al.- (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen –kasvintuhoojista perustuen vuotuiseen viljelykasvien tarkastukseen, johon kuuluu isäntäkasvien silmämääräinen tarkastus asianmukaisina ajankohtina ja mukuloiden silmämääräinen tarkastus ulkoisesti sekä sisäisesti halkaisemalla tuotantopaikalla kasvaneita mukuloita sadonkorjuun jälkeen, tai

mukulat on sadonkorjuun jälkeen poimittu satunnaisotoksella ja joko tarkastettu oireiden esiintymisen varalta asianmukaisen oireita aiheuttavan menetelmän avulla tai testattu laboratoriossa ja tarkastettu asianmukaisina ajankohtina silmämääräisesti sekä ulkoisesti että halkaisemalla mukuloita ja kaikissa tapauksissa pakkauksia tai säiliöitä suljettaessa ennen niiden pitämistä kaupan neuvoston direktiivin 66/403/ETY sulkemista koskevien säännösten mukaisesti eikä yhtään kasvintuhoojien Meloidogyne chitwoodi Golden et al.- (kaikki populaatiot) ja Meloidogyne fallax Karssen aiheuttamia oireita ole löydetty.”

Lisätään 18.1 kohdan jälkeen 18.1.1 kohta seuraavasti:

”18.1.1

Istutettavaksi tarkoitetut Solanum tuberosum L. -lajin mukulat, lukuun ottamatta niitä, jotka istutetaan neuvoston direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 18.1 kohdassa lueteltuihin istutettavaksi tarkoitettuihin Solanum tuberosum L. -lajin mukuloihin sovellettavia vaatimuksia, virallinen lausunto siitä, että unionin säännöksiä Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjumiseksi noudatetaan.”

Korvataan 18.3 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” tekstillä ”Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Korvataan 18.5 kohta seuraavasti:

”18.5

Solanum tuberosum L. -lajin mukulat, lukuun ottamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ja 18.4 kohdassa tarkoitettuja mukuloita

Pakkauksen tai kuljetusvälineen (irtotavarana kuljetettaessa) pinnalla olevalla rekisteröintinumerolla on osoitettava, että perunat ovat virallisesti rekisteröidyn viljelijän tuottamia tai ovat lähtöisin tuotantoalueella sijaitsevista virallisesti rekisteröidyistä yhteisistä varastointi- tai lähetyskeskuksista, ja että ne ovat vapaita Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta, ja että

a)

unionin säännöksiä Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan torjumiseksi

ja

b)

tarpeen mukaan unionin säännöksiä Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. -kasvintuhoojan torjumiseksi

ja

c)

unionin säännöksiä kasvintuhoojien Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens torjumiseksi noudatetaan.”

Lisätään 18.6 kohdan jälkeen 18.6.1 kohta seuraavasti:

”18.6.1

Istutettavaksi tarkoitetut lajien Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. juurelliset kasvit, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 18.6 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, virallinen lausunto siitä, että unionin säännöksiä Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien torjumiseksi noudatetaan.”

Korvataan 18.7 kohta seuraavasti:

”18.7

Istutettavaksi tarkoitetut lajien Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ja Solanum melongena L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 18.6 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, tarvittaessa virallinen lausunto siitä, että:

a)

kasvit ovat peräisin alueilta, jotka on todettu vapaaksi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojasta

tai

b)

yhtään Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan aiheuttamaa oiretta ei ole havaittu tuotantopaikan kasveissa viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen.”

Korvataan 20 kohta seuraavasti:

”20.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja Pelargonium l'Hérit. ex Ait. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Virallinen lausunto siitä, että

aa)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelinon vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi Helicoverpa armigera (Hübner)- ja Spodoptera littoralis (Boisd.) -kasvintuhoojista

tai

a)

tuotantopaikalla ei ole havaittu mitään merkkejä Helicoverpa armigera (Hübner)- tai Spodoptera littoralis (Boisd.) –kasvintuhoojista viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen

tai

b)

kasvit on käsitelty asianmukaisesti edellä mainittujen kasvintuhoojien torjumiseksi.”

Lisätään 23 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa c kohdan jälkeen d kohta seuraavasti:

”tai

d)

kasvit ovat peräisin kasviaineistosta (kasvin lisäysosasta), joka on vapaa Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) -kasvintuhoojista, kasvatettu in vitro steriilillä kasvualustalla steriileissä olosuhteissa, mikä estää Liriomyza huidobrensis (Blanchard)- ja Liriomyza trifolii (Burgess) -kasvintuhoojien aiheuttaman saastumisen, ja jotka kuljetetaan läpinäkyvissä säiliöissä steriileissä olosuhteissa.”

Korvataan 24 kohta seuraavasti:

”24.

Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla

Tuotantopaikan tiedetään todistettavasti olevan vapaa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.- ja Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. -kasvintuhoojista”

Lisätään 24 kohdan jälkeen 24.1 kohta seuraavasti:

”24.1

Lajien Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. ja Fragaria L. istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla,

ja

Lajien Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. ja Tulipa L. sipulit, mukulat ja juurakot, jotka on kasvatettu avomaalla, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 2007/33/EY 4 artiklan 4 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti istutettavia kasveja, sipuleita, mukuloita ja juurakoita.

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 24 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, näyttöä siitä, että unionin säännöksiä Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens –kasvintuhoojien torjumiseksi noudatetaan.”

Korvataan 26.1 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Korvataan 27 kohdan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Lisätään 28.1 kohdan oikeanpuoleisessa sarakkeessa b kohdan jälkeen c kohta seuraavasti:

”tai

c)

siemenille on tehty asianmukainen fyysinen käsittely Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja niiden on havaittu olevan vapaita tästä haitallisesta kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

Korvataan 4, 10 ja 14.2 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”EL, IRL, UK”

Korvataan 6.3 ja 14.9 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”CZ, IRL, S, UK”

Lisätään 19 kohdan jälkeen 19.1 kohta seuraavasti:

”19.1.

Istutettaviksi tarkoitetut Castanea Mill. -lajin kasvit

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 2 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.1 ja 11.2 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu tuotantopaikoissa maissa, joissa Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän,

tai

b)

kasvit on yhtäjaksoisesti kasvatettu alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on tunnustanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti olevan vapaa Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta,

tai

c)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilla suojelluilla alueilla

CZ, IRL, S, UK”

Korvataan 20.3 kohta seuraavasti:

”20.3.

Istutetut tai istutettaviksi tarkoitetut juurelliset kasvit, jotka on kasvatettu avomaalla

Näyttö siitä, että kasvit ovat peräisin pellolta, jonka tiedetään olevan vapaa Globodera pallida (Stone) Behrens -kasvintuhoojasta.

FI, LV, SI, SK”

Korvataan 21 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E (paitsi itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan ja Sondrion maakunnat), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat ja Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnassa alue A4-valtatiestä etelään), LV, LT, P, SI (paitsi alueet Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska), SK (paitsi kunnat Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

Korvataan 21.3 kohdan kolmannessa sarakkeessa Suojeltu alue (Suojellut alueet) oleva teksti seuraavasti:

”E (paitsi itsehallintoalueet Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra ja La Rioja, Calatayudin kunnan piirikunta (Aragon) sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan ja Sondrion maakunnat), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat ja Padovan maakunnan kunnat Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana sekä Veronan maakunnassa alue A4-valtatiestä etelään), LV, LT, P, SI (paitsi alueet Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska), SK (paitsi kunnat Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky ja Trhová Hradská (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret).”

Korvataan 31 kohta seuraavasti:

”31.

Lajien Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin Bulgariasta, Kroatiasta, Sloveniasta, Kreikasta (Argolidan ja Chanian alueet), Portugalista (Algarve ja Madeira), Espanjasta, Ranskasta, Kyprokselta ja Italiasta

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 30.1 kohdan vaatimusta, jonka mukaan pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä:

a)

hedelmät ovat ilman lehtiä ja kantoja; tai

b)

jos hedelmissä on lehtiä tai kantoja, virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu suljettuihin säiliöihin, jotka on virallisesti sinetöity ja jotka pidetään sinetöityinä koko sen ajan, kun niitä kuljetetaan näiden hedelmien osalta tunnustetun suojellun alueen halki, ja että niissä on kasvipassiin toisinnettava tunnistusmerkintä.

EL (paitsi Argolidan ja Chanian alueet), M, P (paitsi Algarve ja Madeira)”

Korvataan 32 kohta seuraavasti:

”32.

Vitis L. -suvun kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 15 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan II jakson 17 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 21.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että:

a)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu sellaisessa maassa sijaitsevalla tuotantopaikalla, jossa Grapevine flavescence dorée MLO -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän; tai

b)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu sellaisella alueella sijaitsevalla tuotantopaikalla, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi Grapevine flavescence dorée MLO -kasvintuhoojasta; tai

c)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu Tšekissä, Ranskassa (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-Marnen kunta) ja Lorraine) tai Italiassa (Basilicata, Puglia ja Sardinia); tai

cc)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu Sveitsissä (lukuun ottamatta Ticinon kantonia ja Misox-laaksoa); tai

d)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu tuotantopaikassa, jossa

aa)

emokasveissa ei ole havaittu kahden viimeksi päättyneen täyden kasvukauden alun jälkeen Grapevine flavescence dorée MLO -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; ja

bb)

joko

i)

tuotantopaikan kasveissa ei ole todettu Grapevine flavescence dorée MLO -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita; tai

ii)

kasveille on tehty kuumavesikäsittely vähintään 50 °C:ssa 45 minuutin ajan Grapevine flavescence dorée MLO -kasvintuhoojan hävittämiseksi.

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (Aisnen departementti), Ile de France (Citryn, Nanteuil-sur-Marnen ja Saâcy-sur-Marnen kunta) ja Lorraine), I (Basilicata, Puglia ja Sardinia)”

Lisätään 32 kohdan jälkeen 33 kohta seuraavasti:

”33.

Castanea Mill. -lajin kasvit, lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja, hedelmiä ja siemeniä

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 2 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.1 ja 11.2 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -kasvintuhoojaa ei tiedetä esiintyvän

tai

b)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on tunnustanut asiaan kuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien mukaisesti vapaaksi Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -kasvintuhoojasta

tai

c)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti oikeanpuoleisessa sarakkeessa luetelluilla suojelluilla alueilla.

IRL, P, UK”

(5)

Muutetaan liite V seuraavasti:

(a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Korvataan 1.4 kohta seuraavasti:

”1.4.

Lajien Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ja Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.”

Korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.

Istutettavaksi tarkoitetut seuraavien sukujen kasvit, lukuun ottamatta siemeniä: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja hybridit Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., kaikki Impatiens L.:n New Guinea -hybridien lajikkeet, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L., ja muut istutettavaksi tarkoitetut ruohomaisten lajien kasvit, lukuun ottamatta Gramineae-heimon kasveja sekä sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, siemeniä ja mukuloita”

Korvataan 2.4 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa oleva teksti ”Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” tekstillä ”Solanum lycopersicum L.”

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Istutettavaksi tarkoitetut sipulit, juurimukulat, mukulat ja juurakot, jotka ovat sellaisten tuottajien tuottamia, jotka ovat valtuutettuja tuottamaan tuotteitaan niiden myymiseksi ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoittaville henkilöille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia valmiita kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita ja joiden osalta jäsenvaltioiden asiasta vastaavat viranomaiset takaavat, että niiden tuotanto on selvästi erillään seuraavien muiden tuotteiden tuotannosta: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ’Golden Yellow’, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., suvun Gladiolus Tourn. ex L. miniatyyrilajit ja niiden hybridit, kuten Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. ja Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. ja Tulipa L.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2.

Istutettavaksi tarkoitetut lajien Populus L., Beta vulgaris L. ja Quercus spp. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä ja Quercus suber -lajin kasveja”

Lisätään 1.3 kohdassa tekstin ”Amelanchier Med.” jälkeen teksti ”, Castanea Mill.”

Lisätään 1.8 kohdassa tekstin ”Beta vulgaris L.” jälkeen teksti ”, Castanea Mill.”

(b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Istutettavaksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mutta mukaan luettuna seuraavien kasvien siemenet: Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., kun alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti ja Uruguay; suvut Triticum, Secale ja X Triticosecale, kun alkuperämaa on Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat; sekä Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ja Phaseolus L.

2.

Seuraavien sukujen tai lajien kasvinosat, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja Orchidaceae-heimon leikkokukat,

havupuut (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., peräisin Yhdysvalloista ja Kanadasta,

Prunus L., peräisin Euroopan ulkopuolisista maista,

Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, peräisin Euroopan ulkopuolisista maista,

Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. ja Eryngium L. lehtivihannekset,

Manihot esculenta Crantz lehdet

Betula L. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä, peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. ja Zanthoxylum L.”

Lisätään 2 kohdan jälkeen 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.

Suvun tai lajin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja Vepris Comm. kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet.”

Lisätään 3 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”-

Capsicum L.”

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.

Erillinen puun kuori:

havupuut (Coniferales), Euroopan ulkopuolisista maista,

Acer saccharum Marsh, Populus L., ja Quercus L., lukuun ottaamtta Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., peräisin Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista,

Betula L., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.

6.

Puutavara 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan määriteltynä, kun se

a)

on kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin kuuluvaa, lukuun ottamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohdassa määriteltyä puista pakkausmateriaalia:

Yhdysvalloista peräisin oleva Quercus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koodiin 4416 00 00 kuuluva ja b alakohdassa tarkoitetun kuvauksen täyttävä puutavara, josta on kirjallista näyttöä siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,

Yhdysvalloista tai Armeniasta peräisin oleva Platanus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,

Amerikan mantereen maista peräisin oleva Populus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,

Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleva Acer saccharum Marsh., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,

Euroopan ulkopuolisista maista, Kazakstanista, Turkista tai Venäjältä peräisin olevat havupuut (Coniferales), mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,

Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista peräisin oleva Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,

Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleva Betula L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja

b)

vastaa jotakin seuraavista neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevassa 2 osassa säädetyistä kuvauksista.

(CN-koodi)

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

ex 4401 30 40

Sahanpuru, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

ex 4401 30 80

Muu puujäte, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 20

Havupuuta oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 91

Tammea (Quercus spp.) oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.) tai koivua (Betula L.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu: muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

4403 99 51

Sahatukit, koivua (Betula L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 99 59

Puu, koivua (Betula L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, lukuun ottamatta sahatukkeja

ex 4404

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407 10

Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 91

Tammea (Quercus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 93

Lajia Acer saccharum Marsh oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 95

Saarnea (Fraxinus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.) tai saarnea (Fraxinus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4408 10

Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta”

ii)

Lisätään jaksossa II olevaan 5 kohtaan ennen tekstiä ”Dolichos Jacq.” teksti ”Castanea Mill.”.


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/49


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/81/EU,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta bisfenoli A:n osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/48/EY vahvistetaan yleiset vaatimukset aineille, jotka on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaisesti luokiteltu karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi, jäljempänä ’CMR-aineet’. Sellaisia aineita ei saa käyttää leluissa, lelujen osissa eikä mikrorakenteellisesti erillisissä lelujen osissa, paitsi jos aineet ovat lasten ulottumattomissa, jos niiden käyttö on sallittu komission päätöksellä tai jos ne sisältyvät yksittäisinä pitoisuuksina, jotka ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin mainittuja aineita sisältävien seosten CMR-aineiksi luokittelulle vahvistetut pitoisuudet. Lasten terveyden suojelemiseksi voidaan tarvittaessa asettaa erityisiä raja-arvoja tällaisille aineille, kun kyseessä ovat alle kolmen vuoden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetut lelut tai muut suuhun pantavaksi tarkoitetut lelut.

(2)

Bisfenoli A on suuren tuotantomäärän kemikaali, jota käytetään laajasti monien erilaisten kulutushyödykkeiden tuotannossa. Bisfenoli A:ta käytetään monomeerinä polykarbonaattimuovien valmistuksessa. Polykarbonaattimuoveja käytetään muun muassa lelujen valmistuksessa. Bisfenoli A:ta on myös havaittu tietyissä leluissa.

(3)

Lelujen kemiallisiin ominaisuuksiin sovellettavia olennaisia turvallisuusvaatimuksia säänneltiin lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetulla neuvoston direktiivillä 88/378/ETY (3)19 päivään heinäkuuta 2013. Eurooppalaisen standardin EN 71-9:2005+A1:2007 mukaan bisfenoli A:n siirtymisen raja-arvo on 0,1 mg/l. Asianomaiset testausmenetelmät on määritetty eurooppalaisissa standardeissa EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005. Leluteollisuus käyttää standardeissa EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 bisfenoli A:lle määritettyjä raja-arvoja ja menetelmiä lähtökohtana, kun varmistetaan, ettei lelujen sisältämästä bisfenoli A:sta aiheudu vaarallista altistusta. Mainitut standardit eivät kuitenkaan ole yhdenmukaistettuja standardeja.

(4)

Bisfenoli A on luokiteltu asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 kategoriaan 2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Koska erityisiä vaatimuksia ei ole, bisfenoli A:ta voi sisältyä leluihin pitoisuuksina, jotka ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin sitä sisältävien seosten CMR-aineiksi luokittelulle vahvistetut pitoisuudet: viisi prosenttia 20 päivästä heinäkuuta 2013 ja kolme prosenttia 1 päivästä kesäkuuta 2015. Ei ole poissuljettavissa, että kyseinen pitoisuus saattaa lisätä pienten lasten altistumista bisfenoli A:lle verrattuna 0,1 mg/l:n siirtymisen raja-arvoon, joka on asetettu bisfenoli A:lle eurooppalaisissa standardeissa EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005.

(5)

Bisfenoli A:lle suoritettiin vuosina 2003 ja 2008 kattava arviointi olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (4) mukaisesti. Lopullisessa riskinarviointiraportissa, jonka otsikko on ”Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)”, todettiin muun muassa, että bisfenoli A:lla on sisäeritystoimintaa muuntavia vaikutuksia monissa in vitro- ja in vivo -seulonta-analyyseissä, ja tultiin siihen päätelmään, että tarvitaan lisätutkimuksia, jotta saadaan selvyys kysymykseen, voiko bisfenoli A pieninä annoksina vaikuttaa haitallisesti kehitykseen. Direktiiviin 2009/48/EY on kuitenkin aiheellista sisällyttää 0,1 mg/l siirtymisen raja-arvo bisfenoli A:lle, jotta voidaan taata lasten korkeatasoinen suojeleminen leluissa olevien kemikaalien riskeiltä ottaen huomioon lasten muodostaman erityisen alttiin kuluttajaryhmän erityistarpeet.

(6)

Bisfenoli A:n vaikutuksia arvioidaan parhaillaan tieteellisillä foorumeilla, muun muassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisessa. Nyt hyväksyttävässä direktiivissä säädettyä siirtymisen raja-arvoa olisi tarkistettava, jos tulevaisuudessa saadaan käyttöön uutta merkityksellistä tieteellistä tietoa.

(7)

Direktiiviä 2009/48/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat leluturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2009/48/EY liitteessä II oleva lisäys C seuraavasti:

”Lisäys C

46 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyt erityiset raja-arvot alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa käytettäville kemikaaleille

Aine

CAS-numero

Raja-arvo

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (pitoisuusraja)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (pitoisuusraja)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (pitoisuusraja)

Bisfenoli A

80-05-7

0,1 mg/l (siirtymisen raja-arvo) standardeissa EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 vahvistettujen menetelmien mukaisesti”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 21 päivänä joulukuuta 2015.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1.

(4)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.


PÄÄTÖKSET

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/380/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 28 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/137/YUTP Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (1).

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 19 päivänä maaliskuuta 2014 päätöslauselman 2146 (2014), jolla YK:n jäsenvaltioille annetaan lupa tarkastaa aavalla merellä alukset, jotka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 24 kohdan nojalla perustettu komitea, jäljempänä ’komitea’, on nimennyt.

(3)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) määrätään lisäksi, että nimettyjen alusten lippuvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet määrätäkseen, että kyseiset alukset eivät lastaa, kuljeta taikka pura Libyasta laittomasti vietyä raakaöljyä ilman Libyan hallituksen yhteysyksikön antamaa määräystä, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

(4)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) määrätään lisäksi, että YK:n jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla kielletään nimettyjen alusten pääsy kyseisten valtioiden satamiin, ellei satamaan pääsyä vaadita tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen Libyaan, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

(5)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) määrätään lisäksi, että jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty, polttoainetäydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille olisi kiellettävä, ellei sellaisten palvelujen tarjoaminen ole tarpeen humanitaarisista syistä tai jos kyseessä on aluksen palaaminen Libyaan.

(6)

Lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) määrätään, että olisi pidättäydyttävä rahoitustoimista, jotka liittyvät Libyasta laittomasti vietyyn raakaöljyyn nimetyillä aluksilla, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

(7)

Päätöksen 2011/137/YUTP mukaisesti neuvosto on suorittanut mainitun päätöksen liitteessä II ja IV olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloiden täydellisen uudelleen tarkastelun.

(8)

Päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevassa henkilöiden ja yhteisöjen luettelossa olevan yhden yhteisön tunnistamistietoja olisi ajantasaistettava.

(9)

Kahden yhteisön sisällyttämiselle päätöksen 2011/137/YUTP liitteessä IV olevassa henkilöitä ja yhteisöjä koskevaan luetteloon ei ole enää perusteita.

(10)

Päätös 2011/137/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/137/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 b artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 5–9 kohtien mukaisesti aavalla merellä tarkastaa nimetyt alukset käyttäen kaikkia erityisolosuhteiden mukaisia toimenpiteitä tapauksen mukaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen kyseisten tarkastusten suorittamiseksi ja aluksen määräämiseksi toteuttamaan aiheelliset toimet raakaöljyn palauttamiseksi Libyaan Libyan hallituksen hyväksynnällä ja sen kanssa koordinoiden.

2.   Jäsenvaltioiden olisi ennen 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen suorittamista ensin haettava aluksen lippuvaltion hyväksyntää.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen, on toimitettava komitealle viipymättä tarkastusta koskeva raportti asiaankuuluvine yksityiskohtineen, mukaan lukien toteutetut toimet aluksen lippuvaltion hyväksynnän saamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, on varmistettava, että tarkastukset annetaan sota-alusten ja sellaisten alusten tehtäväksi, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta niihin oikeuksiin, velvoitteisiin tai vastuisiin, joita jäsenvaltioilla on kansainvälisen oikeuden nojalla, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaiset oikeudet tai velvoitteet, mukaan lukien yleinen periaate, jonka mukaan aavalla merellä ollessaan alukset kuuluvat lippuvaltion yksinomaisen toimivallan piiriin, muita kuin nimettyjä aluksia ja mahdollisia muita kuin mainitussa kohdassa tarkoitettua tilannetta koskevilta osin.

6.   Liite V sisältää 1 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka komitea on nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.

4 c artikla

1.   Jäsenvaltion, joka on nimetyn aluksen lippuvaltio, on määrättävä, että alus ei lastaa, kuljeta taikka pura Libyasta laittomasti vietyä raakaöljyä ilman Libyan hallituksen yhteysyksikön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) tarkoitettua määräystä, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

2.   Jäsenvaltioiden on evättävä nimetyiltä aluksilta pääsy satamiinsa, paitsi jos satamaan pääsyä vaaditaan tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen Libyaan, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

3.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva polttoainetäydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

4.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, kun asiaankuuluvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisista syistä tai että alus palaa Libyaan. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komitealle kaikki tällaiset sallimiset.

5.   Olisi kiellettävä jäsenvaltioiden kansalaisten tai jäsenvaltioiden lainkäyttöalueella sijaitsevien yhteisöjen harjoittamat tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuvat rahoitustoimet, jotka ovat yhteydessä nimetyillä aluksilla Libyasta laittomasti vietävään raakaöljyyn, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

6.   Liite V sisältää 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka komitea on nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.”

2)

Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Neuvosto toteuttaa liitteisiin I, III ja V tehtävät muutokset komitean päätösten perusteella.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 b artikla

Jos komitea nimeää 4 b artiklan 1 kohdassa ja 4 c artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun aluksen, neuvosto sisällyttää kyseisen aluksen liitteeseen V.”

2 artikla

Lisätään tämän päätöksen liite I päätökseen 2011/137/YUTP sen liitteeksi V.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liite IV tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.


LIITE I

”LIITE V

LUETTELO 4 b ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 4 c ARTIKLAN 1, 2, 3 JA 5 KOHDASSA TARKOITETUISTA ALUKSISTA

…”


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2011/137/YUTP liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan yhteisöä ”Capitana Seas Limited” koskevat tiedot seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”36.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

12.4.2011”

2)

Poistetaan seuraavia yhteisöjä koskevat tiedot:

Libyan Holding Company for Development and Investment;

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/56


NEUVOSTON päätös 2014/381/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/573/YUTP (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä syyskuuta 2013 päätöksen 2013/477/YUTP (2), jolla jatkettiin päätöksen 2010/573/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä 30 päivään syyskuuta 2014.

(3)

Rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2014.

(4)

Päätös 2010/573/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/573/YUTP 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2014. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 253, 28.9.2010, s. 54).

(2)  Neuvoston päätös 2013/477/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2013, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta (EUVL L 257, 28.9.2013, s. 18).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/57


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2014/382/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 c artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu pakotekomitea lisäsi 9 päivänä toukokuuta 2014 kolme henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2134 (2014) 30 ja 32 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2013/798/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt päätöksen 2013/798/YUTP liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

SUKUNIMI: BOZIZÉ

ETUNIMI: François Yangouvonda

PEITENIMET: Bozize Yangouvonda

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.10.1946 Mouila, Gabon

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Martine Kofion poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Bozizé on 24. maaliskuuta 2013 toteutetusta vallankaappauksesta lähtien antanut rahoitus- ja aineellista tukea puolisotilaallisille joukoille, jotka toimivat epävakauden luomiseksi meneillään olevalla siirtymäkaudella ja saattaakseen hänet takaisin valtaan. François Bozizé kannusti yhdessä tukijoidensa kanssa Banguissa 5. joulukuuta 2013 tehtyä iskua. Keski-Afrikan tasavallan tilanne huononi nopeasti sen jälkeen, kun anti-balaka-joukot suorittivat Banguissa 5. joulukuuta 2013 iskun, jossa menehtyi yli 700 henkilöä. Siitä lähtien hän on edelleen pyrkinyt toteuttamaan epävakautta luovia operaatioita ja yhdistämään anti-balaka-joukot pitääkseen Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungin jännitystilassa. Bozizé yritti järjestää uudelleen monia Keski-Afrikan armeijan osia, jotka hajaantuivat maaseudulle vallankaappauksen jälkeen. Hänelle uskolliset joukot ovat osallistuneet Keski-Afrikan tasavallan muslimiväestöön kohdistuneisiin kostotoimiin. Bozizé kehotti puolisotilaallisia joukkojaan jatkamaan nykyisen hallintoon ja islamisteihin kohdistuvia julmuuksia.

2.   NOURREDINE ADAM

SUKUNIMI: ADAM

ETUNIMI: Nourredine

PEITENIMET: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 1970 Ndele, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoiset syntymäajat: 1969, 1971

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT:

 

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Noureddine on yksi Séléka-joukkojen alkuperäisistä johtajista. Hän on sekä kenraali että yhden Sélékan aseistetun kapinallisryhmän (Central PJCC) johtaja. Ryhmä on virallisesti nimeltään patrioottien kokous oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi, ja siitä käytetään myös lyhennettä CPJP. Mainitusta kokouksesta irtautuneen ”fundamentalistisen” ryhmän (CPJP/F) aiempana johtajana hän oli entisen Sélékan sotilaskoordinaattori Keski-Afrikan tasavallassa aiemmin toteutetun kapinan aikana hyökkäyksissä, jotka tehtiin joulukuun 2012 alun ja maaliskuun 2013 välillä. Ilman Noureddinen osallistumista Séléka tuskin olisi pystynyt riistämään valtaa Keski-Afrikan tasavallan entiseltä presidentiltä François Bozizélta. Sen jälkeen kun Catherine Samba-Panza nimitettiin väliaikaiseksi presidentiksi 20. tammikuuta 2014, Bozizé oli yksi entisen Sélékan taktisen vetäytymisen pääarkkitehdeista Sibutissa tavoitteenaan toteuttaa suunnitelma muslimien tukikohdan perustamisesta maan pohjoisosaan. Hän oli selkeästi kehottanut joukkojaan vastustamaan väliaikaishallituksen ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan afrikkalaisjohtoisen kansainvälisen tukioperaation (MISCA) sotilasjohtajien määräyksiä. Noureddine johtaa aktiivisesti entistä Sélékaa eli entisiä Sélékan joukkoja, jotka Djotodia hajotti syyskuussa 2013. Lisäksi hän johtaa kristillisiin naapurialueisiin kohdistuvia operaatioita ja antaa edelleen merkittävää tukea ja ohjeita Keski-Afrikan tasavallassa toimivalle entiselle Sélékalle.

Osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen: Sélékan otettua Banguin hallintaansa 24. maaliskuuta 2013 Nourredine Adam nimitettiin ensin turvallisuusministeriksi, sitten ”demokraattisten saavutusten puolustuksen erityiskomitean” pääjohtajaksi (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, nyttemmin lakkautettu Keski-Afrikan tasavallan tiedustelupalvelu). Nourredine Adam käytti CEDADia henkilökohtaisena poliittisena poliisinaan, joka syyllistyi moniin mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen ja laittomiin teloituksiin. Noureddine oli lisäksi yksi Boy Rabessa toteutetun verisen operaation keskeisistä taustahenkilöistä. Sélékan joukot valloittivat elokuussa 2013 Boy Raben, joka on François Bozizén tukijoiden ja hänen etnisen ryhmänsä tukikohtana pidetty Keski-Afrikan tasavallan naapurialue. Sélékan joukot surmasivat tietojen mukaan kymmenittäin siviilejä ja ryöstelivät käyttäen asekätköjen etsimistä tekosyynä. Näiden hyökkäysten levitessä lähialueille tuhannet asukkaat tunkeutuivat kansainväliselle lentokentälle, jota pidettiin turvallisena paikkana ranskalaisten joukkojen läsnäolon vuoksi, ja ottivat haltuunsa sen kiitoradan.

Tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja luonnonvarojen laittomalla hyödyntämisellä: Nourredine Adamilla oli vuoden 2013 alkupuolella tärkeä rooli entisen Sélékan rahoitusverkostossa. Hän matkusti Saudi-Arabiaan, Qatariin ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja aiempaa kapinaa varten. Hän toimi myös välittäjänä tšadilaiselle timanttien salakuljetusringille, joka toimi Keski-Afrikan tasavallan ja Tšadin välillä.

3.   LEVY YAKETE

SUKUNIMI: YAKETE

ETUNIMI: Levy

PEITENIMET: Levi Yakite; Levy Yakite

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.8.1964 Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1965

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Pierre Yakétén ja Joséphine Yamazonin poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Yaketesta tuli 17. joulukuuta 2013 juuri muodostetun anti-balaka-kapinallisryhmän ”kansan vastarintaliike Keski-Afrikan tasavallan uudistamiseksi” poliittinen koordinaattori. Hän on ollut suoraan mukana Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta heikentäviin toimiin osallistuneen kapinallisryhmän päätöksissä, erityisesti 5. joulukuuta 2013 ja sen jälkeen. Lisäksi tämä ryhmä on nimenomaisesti mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2127, 2134 ja 2149 tällaisten tekojen vuoksi. Yaketea on syytetty Sélékaan yhdistettyjen henkilöiden pidätysten määräämisestä, kehottamisesta hyökkäyksiin niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät kannata presidentti Bozizéa, ja puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvien nuorten värväämisestä hyökkäämään viidakkoveitsin niitä henkilöitä kohtaan, jotka suhtautuvat vihamielisesti hallintoon. Yakete pysyi François Bozizén lähipiirissä maaliskuun 2013 jälkeen ja liittyi perustuslailliseen järjestykseen palaamista Keski-Afrikan tasavallassa ajavaan rintamaan (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jonka tavoitteena oli vallasta syöstyn presidentin paluu valtaan tarvittaessa keinolla millä hyvänsä. Loppukesällä 2013 hän matkusti Kameruniin ja Beniniin, missä hän yritti värvätä henkilöitä taistelemaan Sélékaa vastaan. Syyskuussa 2013 hän yritti saada jälleen hallintaansa Bozizéa tukevien taistelijoiden johtamia operaatioita Bossangoan lähellä olevissa kaupungeissa ja kylissä. Yaketea epäillään myös siitä, että hän on edistänyt viidakkoveitsien jakamista nuorille työttömille kristityille heidän muslimeihin kohdistuvien hyökkäyksiensä helpottamiseksi.


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/60


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/383/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2013 päätöksen 2013/393/YUTP (1), jolla Franz-Michael SKJOLD MELLBIN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afganistaniin. Hänen toimeksiantonsa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2014.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 8 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Franz-Michael SKJOLD MELLBINin toimeksiantoa erityisedustajana Afganistanissa 28 päivään helmikuuta 2015. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustaja edustaa Euroopan unionia ja edistää unionin poliittisia tavoitteita Afganistanissa sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa. Erityisesti erityisedustaja:

a)

edistää EU:n ja Afganistanin yhteisen julkilausuman ja EU:n Afganistania koskevan strategian 2014–2016 sekä tarvittaessa EU:n ja Afganistanin yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

tukee unionin ja Afganistanin välistä poliittista vuoropuhelua;

c)

tukee Yhdistyneiden kansakuntien (YK), keskeistä asemaa Afganistanissa painottaen erityisesti pyrkimystä parantaa kansainvälisen avun yhteensovittamista ja edistäen Bonnin, Chicagon ja Tokion konferenssien julkilausumien sekä asiaankuuluvien YK:n päätöslauselmien täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Täyttääkseen toimeksiantonsa ja toimien tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa erityisedustaja:

a)

edistää Afganistanin poliittista prosessia ja kehitystä koskevia unionin näkökantoja;

b)

pitää yllä läheisiä suhteita asiaankuuluviin Afganistanin instituutioihin, erityisesti hallitukseen ja parlamenttiin sekä paikallisiin viranomaisiin, ja tukee niiden kehitystä. Yhteyttä olisi pidettävä myös Afganistanin muihin poliittisiin ryhmiin ja muihin asiaankuuluviin toimijoihin Afganistanissa;

c)

on tiiviissä yhteydessä asiaankuuluviin kansainvälisiin ja alueellisiin sidosryhmiin Afganistanissa, erityisesti YK:n pääsihteerin erityisedustajaan ja Pohjois-Atlantin liiton johtavaan siviiliedustajaan sekä muihin keskeisiin kumppaneihin ja järjestöihin;

d)

antaa Euroopan unionin ja Afganistanin yhteisen julkilausuman, EU:n Afganistania koskevan strategian 2014–2016, EU:n ja Afganistanin yhteistyösopimuksen sekä Bonnin, Chicagon ja Tokyon konferenssien julkilausumien tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä koskevia lausuntoja, erityisesti seuraavilla aloilla:

siviilivalmiuksien kehittäminen, erityisesti aluetasolla,

hyvä hallintotapa ja oikeusvaltion olemassaolon kannalta välttämättömien instituutioiden, erityisesti riippumattoman oikeuslaitoksen, perustaminen,

vaalijärjestelmän uudistukset,

turvallisuusalan uudistukset, mukaan lukien oikeudellisten instituutioiden, kansallisen armeijan ja poliisivoimien vahvistaminen sekä erityisesti siviilipoliisivoimien kehittäminen,

kasvun edistäminen, varsinkin maatalouden ja maaseudun kehittämisen avulla,

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien alalla, mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien sekä naisten ja lasten oikeuksien kunnioittaminen,

demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen,

naisten kannustaminen osallistumaan julkishallintoon, kansalaisyhteiskuntaan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 mukaisesti rauhanprosessiin,

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan lukien yhteistyö, joka koskee kansainvälisiä ponnisteluja terrorismin, laittoman huumekaupan ja ihmiskaupan torjumiseksi sekä aseiden ja joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän materiaalin leviämisen estämiseksi,

humanitaarisen avun sekä pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden järjestäytyneen paluun helpottaminen ja

myötävaikuttaminen unionin läsnäolon ja toiminnan tehokkuuteen Afganistanissa sekä osallistuminen neuvoston pyytämällä tavalla EU:n Afganistania koskevaa strategiaa 2014–2016 koskevien säännöllisten täytäntöönpanoraporttien laadintaan;

e)

osallistuu aktiivisesti paikallisiin yhteensovittamista käsitteleviin foorumeihin, kuten yhteiseen yhteensovittamis- ja valvontaelimeen, ja tiedottaa täysimääräisesti niille jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu toimintaan, näillä tasoilla tehdyistä päätöksistä;

f)

antaa neuvoja unionin osallistumisesta ja kannoista Afganistania käsittelevissä kansainvälisissä konferensseissa;

g)

edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä asiaan liittyvien aloitteiden kautta, Istanbulin prosessi ja Afganistania käsittelevä alueellinen taloudellinen yhteistyökonferenssi (RECCA) mukaan lukien;

h)

vaikuttaa osaltaan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon varsinkin konfliktialueilla olevien naisten ja lasten osalta ja erityisesti seuraamalla ja käsittelemällä tähän liittyviä tapahtumia;

i)

tukee tarpeen mukaan osallistavaa afganistanilaisjohtoista rauhanprosessia, joka johtaa Bonnin konferenssissa asetettujen ehtojen mukaiseen poliittiseen ratkaisuun.

4 artikla

Toimeksiannon täytäntöönpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkavana ja 28 päivänä helmikuuta 2015 päättyvänä kautena 3 760 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina sekä suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaan kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen maantieteelliselle alueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on maantieteellisen alueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutussuoja;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen maantieteelliselle alueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä kyseiselle alueelle annettuun riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien sekä unionin Pakistanin edustuston toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavan poliisioperaation (EUPOL Afganistan) johtajalle. Erityisedustaja ja siviilioperaatiokomentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin paikan päällä.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Afganistaniin nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2014 loppuun mennessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 198, 23.7.2013, s. 47.

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/65


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/384/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan annetun päätöksen 2011/426/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/426/YUTP (1), jolla Peter SØRENSEN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Bosnia ja Hertsegovinaan. Erityisedustajan toimikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2015.

(2)

Päätöksellä 2011/426/YUTP, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2013/351/YUTP (2), vahvistettiin erityisedustajan rahoitusohje 1 päivänä syyskuuta 2011 alkavalle ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvälle kaudelle. Olisi vahvistettava uusi rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkavalle ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvälle kaudelle.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

(4)

Päätös 2011/426/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/426/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvällä kaudella on 5 250 000 euroa.”

2)

Lisätään 13 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Lopullinen kattava kertomus toimeksiannon toteuttamisesta esitetään maaliskuuhun 2015 mennessä.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 188, 19.7.2011, s. 30.

(2)  EUVL L 185, 4.7.2013, s. 7.


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/66


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/385/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2012 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategian puitteet sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman.

(2)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/440/YUTP (1), jolla Stavros LAMBRINIDIS nimitettiin ihmisoikeuksista vastaavaksi Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’. Hänen toimeksiantonsa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2014.

(3)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava kahdeksalla kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan Stavros LAMBRINIDISin toimeksiantoa jatketaan 28 päivään helmikuuta 2015. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu seuraaviin ihmisoikeuksia koskeviin unionin tavoitteisiin, jotka on määritelty perussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategian puitteissa sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa:

a)

unionin toiminnan tehostaminen sekä sen läsnäolon ja näkyvyyden lisääminen ihmisoikeuksien suojelussa ja edistämisessä maailmanlaajuisesti, erityisesti syventämällä unionin yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden, asiaan liittyvien kumppanien, kansalaisyhteiskunnan, kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa sekä asiaan liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla toimien;

b)

demokratian lujittamiseen ja institutionaalisten rakenteiden kehittämiseen, oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan edistämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistämiseen maailmanlaajuisesti annettavan unionin panoksen tehostaminen;

c)

unionin toiminnan johdonmukaisuuden parantaminen ihmisoikeuksien alalla ja ihmisoikeuksien huomioon ottamisen tähdentäminen kaikilla unionin ulkoisen toiminnan aloilla.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

osallistua unionin ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanoon, erityisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategian puitteiden ja EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, muun muassa antamalla tältä osin suosituksia;

b)

osallistua ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevien unionin suuntaviivojen, välineiden ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon;

c)

tehostaa kolmansien maiden hallitusten, kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa ihmisoikeuksista käytävää vuoropuhelua unionin ihmisoikeuspolitiikan tehokkuuden ja näkyvyyden varmistamiseksi;

d)

edistää unionin politiikkojen ja toimien johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen alalla erityisesti osallistumalla asiaa koskevien unionin politiikkojen muotoiluun.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa täysin yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen toimivaltaisten yksikköjen kanssa ihmisoikeuksien alalla tehtävän työn johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivästä heinäkuuta 201428 päivään helmikuuta 2015550 000 euroa.

2.   Neuvosto päättää ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan seuraavan kauden rahoitusohjeesta.

3.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

4.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän muodostamisesta toimeksiannon ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat. Sopimuspohjaisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

8 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki merkitykselliset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustot antavat tarvittaessa logistiikkatukea erityisedustajalle.

9 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja kyseessä olevan maan turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan erityisedustajan alaisuudessa olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti siten, että hän:

a)

laatii Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, johon sisällytetään henkilöstön turvalliseen siirtymiseen maantieteelliselle alueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistaa, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on kyseessä olevan maantieteellisen alueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutussuoja;

c)

varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen kyseessä olevalle maantieteelliselle alueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä tuolle alueelle annettuun riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa operaation edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

10 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille, erityisesti neuvoston ihmisoikeustyöryhmälle. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille.

11 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustaja toimii yhteensovitetulla tavalla jäsenvaltioiden ja komission, sekä tilanteen mukaan muiden Euroopan unionin erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioiden päälliköihin tai komentajiin ja tilanteen mukaan muihin Euroopan unionin erityisedustajiin, jotka pyrkivät parhaansa mukaan avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa.

3.   Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin sekä päätoimipaikkojen tasolla että kenttätasolla, ja pyrittävä tukemaan näiden toimia ja luomaan synergioita. Erityisedustajan on pyrittävä olemaan säännöllisesti yhteydessä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin niin niiden päätoimipaikoissa kuin kentällä.

12 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin samalla alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kattavan selvityksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään marraskuun 2014 lopussa.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 200, 27.7.2012, s. 21.

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/70


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/386/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

(3)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi voimakkaasti kokouksessaan 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2014 Krimin autonomisen tasavallan, jäljempänä ’Krimi’, ja Sevastopolin kaupungin, jäljempänä ’Sevastopol’, laittoman liittämisen Venäjän federaatioon ja korosti, että se ei aio tunnustaa liittämistä. Eurooppa-neuvosto katsoi, että olisi ehdotettava tiettyjä Krimiä koskevia talouteen, kauppaan ja rahoitukseen liittyviä rajoituksia, jotka voidaan panna nopeasti täytäntöön.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 27 päivänä maaliskuuta 2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta koskevan päätöslauselman 68/262, jossa se vahvisti olevansa sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin, poliittiseen riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä, painotti Krimillä 16 päivänä maaliskuuta järjestetyn kansanäänestyksen pätemättömyyttä ja kehotti kaikkia valtioita olemaan tunnustamatta minkäänlaisia muutoksia Krimin ja Sevastopolin asemaan.

(5)

Neuvosto katsoo tässä tilanteessa, että Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin olisi kiellettävä lukuun ottamatta niitä Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

(6)

Jotta tässä päätöksessä säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, päätöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti unioniin.

2.   Kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisiin Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleviin tavaroihin, jotka Ukrainan viranomaisten on ollut mahdollista tarkastaa ja jotka nämä viranomaiset ovat tarkastaneet ja joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetyt kiellot eivät vaikuta sellaisten sopimusten täytäntöönpanoon 26 päivään syyskuuta 2014 saakka, jotka on tehty ennen 25 päivää kesäkuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien sellaisten liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, jotka tehdään ja pannaan täytäntöön viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2014.

4 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 1 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 23 päivään kesäkuuta 2015 saakka.

Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/72


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2014/387/YUTP,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP.

(2)

Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä 12 henkilöä.

(3)

Yhteen päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa mainittuun henkilöön liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Päätös 2013/255/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I tämän päätöksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.


LIITE

1.

Korvataan jäljempänä mainittua henkilöä koskevat päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A osassa olevassa luettelossa olevat merkinnät seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Entinen varapääministeri, talousasiat, sekä entinen kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

2.

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A osassa olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

180.

Ahmad al-Qadri

Syntymäaika: 1956

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Syntymäaika: 1959

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Syntymäaika: 1973

Sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Syntymäaika: 1964

Työministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, tai Isma'Il Isma'il)

Syntymäaika: 1955

Valtiovarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

186.

Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Syntymäaika: 1956

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Syntymäaika: 1966

Kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Syntymäaika: 1972

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

189.

Malek Ali

(alias Malik)

Syntymäaika: 1956

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Syntymäaika: 1953

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

191.

Hassib Elias Shammas

(alias. Hasib)

Syntymäaika: 1957

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014


24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2014–2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten osa-alueiden perusteella

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3898)

(2014/388/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 150 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta rajat ylittävän yhteistyön osalta tietyillä alueilla, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1059/2003 (3), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 31/2011 (4), perustetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasolle 3, jäljempänä ’NUTS 3 -taso’, ja valtioiden välisen yhteistyön osalta kaikilla alueilla, jotka kuuluvat yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasolle 2, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa nämä tukikelpoisten alueiden luettelot.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan rajat ylittävän yhteistyön osalta tukikelpoisten alueiden luettelossa on määriteltävä myös ne unionin NUTS 3 -tason alueet, jotka otetaan huomioon myönnettäessä EAKR:stä tukea rajat ylittävälle yhteistyölle kaikilla sisäisillä rajoilla sekä unionin ulkoisten rahoitusvälineiden piiriin kuuluvilla ulkorajoilla; näitä rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 232/2014 (5) soveltamisalaan kuuluva Euroopan naapuruusväline (ENI) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014 (6) soveltamisalaan kuuluva liittymistä valmisteleva tuki (IPA II).

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa säädetään, että asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä tähän luetteloon voidaan lisätä rajat ylittävinä alueina sellaisia NUTS 3 -tason alueita syrjäisimpien alueiden merirajoilla, joiden välinen etäisyys on yli 150 kilometriä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 6 kohdan mukaan komission päätöksessä, jossa vahvistetaan rajat ylittävien ja valtioiden välisten alueiden luettelot, on myös mainittava tiedotustarkoituksessa kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin tai alueisiin kuuluvat alueet.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteistyöohjelmittain eritellyt luettelot rajat ylittävistä ja valtioiden välisistä alueista, jotka voivat saada tukea EAKR:stä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ne alueet, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävän osa-alueen perusteella, luetellaan liitteessä I.

2 artikla

Ne unionin NUTS 3 -tason alueet, jotka on otettu huomioon myönnettäessä EAKR:stä tukea rajat ylittävälle yhteistyölle mutta jotka eivät kuulu mihinkään liitteessä I lueteltuun rajat ylittävään alueeseen ja jotka kuuluvat unionin ulkoisten rahoitusvälineiden piiriin, kuten asetuksen (EU) N:o 232/2014 soveltamisalaan kuuluva Euroopan naapuruusväline (ENI) ja asetuksen (EU) N:o 231/2014 soveltamisalaan kuuluva liittymistä valmisteleva tuki (IPA II), luetellaan liitteessä II.

3 artikla

Ne alueet, jotka voivat saada tukea EAKR:stä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen valtioiden välisen osa-alueen perusteella, luetellaan liitteessä III.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Johannes HAHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 31/2011, annettu 17 päivänä tammikuuta 2011, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 13, 18.1.2011, s. 3).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 231/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11).


LIITE I

Luettelo tukea saavista alueista rajat ylittävän yhteistyöohjelman perusteella eriteltynä

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgia-Saksa-Alankomaat (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers — communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Itävalta-Tšekki

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovakia-Itävalta

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Itävalta-Saksa/Baijeri (Bayern-Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Espanja-Portugali (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense