ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
13. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/347/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

1

 

 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 622/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

7

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 623/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

12

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 624/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

14

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta ( 1 )

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 626/2014, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

26

 

*

Komission asetus (EU) N:o 627/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä tapahtuvan hiukkasten valvonnan osalta ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 628/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 341/2007 muuttamisesta Kiinasta peräisin olevan valkosipulin tuontitariffikiintiön osalta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 629/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen metyylinonyyliketoni hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 630/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 215. kerran

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 631/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/348/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

40

 

*

Neuvoston päätös 2014/349/YUTP, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1250/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yhteisenmaatalouspolitiikan suoria tulojärjestelmiä koskevista yhteisistäsäännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetunasetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta ( EUVL L 338,19.12.2009 )

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2014,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä

(2014/347/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114, 168, 169 ja 172 artiklan, 173 artiklan 3 kohdan sekä 188 ja 192 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2012/777/EU (1) mukaisesti 17 päivänä joulukuuta 2012 allekirjoitettiin unionin puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (2), joka koskee Euroopan unionin ja Armenian puitesopimusta Armenian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(2)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HATZIDAKIS


(1)  EUVL L 340, 13.12.2012, s. 26

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 3.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/3


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA,

joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

ja

ARMENIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Armenia’,

jäljempänä ’osapuolet’,

jotka katsovat seuraavaa:

(1)

Armenia on tehnyt Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

(2)

Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti Euroopan komission tekemiin Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskeviin ehdotuksiin ja vahvisti neuvoston asiasta 14 päivänä kesäkuuta 2004 tekemät päätelmät.

(3)

Neuvosto on sittemmin antanut useaan otteeseen kyseistä politiikkaa tukevia päätelmiä.

(4)

Neuvosto ilmaisi 5 päivänä maaliskuuta 2007 tukensa 4 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan komission tiedonannossa esitellylle yleiselle ja kokonaisvaltaiselle toimintamallille, joka mahdollistaa Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanuusmaiden osallistumisen yhteisön virastojen toimintaan ja yhteisön ohjelmiin maiden omien ansioiden perusteella edellyttäen, että asianomainen oikeusperusta sallii osallistumisen.

(5)

Armenia on ilmaissut halunsa osallistua useisiin unionin ohjelmiin.

(6)

Armenian osallistumista kuhunkin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti rahoitusosuudesta sekä raportointi- ja arviointimenettelyistä, olisi määrättävä Euroopan komission ja Armenian toimivaltaisten viranomaisten välisellä yhteisymmärryspöytäkirjalla,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 Artikla

Armenia saa osallistua kaikkiin nykyisiin ja tuleviin unionin ohjelmiin, jotka ovat ohjelmien perustamista koskevien asianomaisten säännösten mukaisesti sille avoimia.

2 Artikla

Armenian on maksettava Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sille ohjelmiin osallistumisesta määräytyvä rahoitusosuus.

3 Artikla

Armenian edustajat voivat osallistua tarkkailijoina Armeniaa koskevien asioiden käsittelyyn hallintokomiteoissa, jotka vastaavat niiden ohjelmien valvonnasta, joiden rahoitukseen Armenia osallistuu.

4 Artikla

Armenian osallistujien esittämiin hankkeisiin ja aloitteisiin sovelletaan mahdollisuuksien mukaan samoja edellytyksiä, sääntöjä ja menettelyjä kuin asianomaisissa ohjelmissa sovelletaan jäsenvaltioihin.

5 Artikla

Armenian osallistumista kuhunkin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti rahoitusosuudesta ja raportointi- ja arviointimenettelyistä, määrätään Euroopan komission ja Armenian toimivaltaisten viranomaisten välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa asianomaisissa ohjelmissa vahvistetuin perustein.

Jos Armenia hakee johonkin tiettyyn unionin ohjelmaan osallistumista varten unionin ulkomaanapua eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 3 artiklan nojalla tai muun sellaisen tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan asetuksen nojalla, jossa säädetään unionin ulkomaanavun antamisesta Armenialle, ehdot unionin tuen käytölle Armeniassa määritellään rahoitussopimuksessa noudattaen erityisesti asetuksen (EY) N:o 1638/2006 20 artiklaa.

6 Artikla

Kussakin 5 artiklan nojalla tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa määrätään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti, että Euroopan komissio, Euroopan petostentorjuntavirasto ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin suorittavat varainhoidon valvonnan, tilintarkastukset tai muut tarkastukset, myös hallinnolliset tutkimukset, tai ne suoritetaan kyseisten elinten alaisuudessa.

Varainhoidon valvonnasta ja tilintarkastuksista, hallinnollisista toimenpiteistä, seuraamuksista ja perinnästä laaditaan yksityiskohtaiset määräykset, joiden nojalla komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja tilintarkastustuomioistuimelle myönnetään valtuudet, jotka vastaavat näillä toimielimillä unioniin sijoittautuneiden edunsaajien tai toimeksisaajien osalta olevia valtuuksia.

7 Artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sen ajan, jonka sopimus on voimassa.

Osapuolet allekirjoittavat ja hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Kumpikin osapuoli voi sanoa pöytäkirjan irti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Pöytäkirjan voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

Pöytäkirjan voimassaolon päättyminen kumman tahansa osapuolen irtisanomisen johdosta ei vaikuta 5 ja 6 artiklan määräysten mukaisesti tarvittaessa toteutettaviin tarkastuksiin ja valvontaan.

8 Artikla

Osapuolet voivat tarkastella pöytäkirjan täytäntöönpanoa Armenian tosiasiallisen unionin ohjelmiin osallistumisen perusteella viimeistään kolmen vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulopäivästä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

9 Artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, ja Armenian alueeseen.

10 Artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse voimaantulon edellyttämien menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

11 Artikla

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa.

12 Artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja armenian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


ASETUKSET

13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/7


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 622/2014,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2014,

poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja c alakohdan i–vii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (2) perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, ja säädetään unionin osallistumisesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, mukaan lukien yhteisyritykset, keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

(2)

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. Jotta voidaan ottaa huomioon perussopimuksen 187 artiklan nojalla perustettujen yhteisyritysten toiminnan erityistarpeet innovatiivisten lääkkeiden alalla, komissiolle on siirretty Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi valta antaa perussopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, jotka antavat perussopimuksen 187 artiklan nojalla perustetuille rahoituselimille mahdollisuuden rajata rahoituskelpoisuus koskemaan tietyntyyppisiä osallistujia ja hyväksyä erityisiä teollis- ja tekijänoikeussääntöjä.

(3)

Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 73/2008 (3)31 päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi kaudeksi tavoitteenaan edistää kaikkien sidosryhmien, kuten alan teollisuuden, viranomaisten (sääntelyelimet mukaan lukien), potilasjärjestöjen, korkeakoulujen ja kliinisten tutkimuskeskusten, yhteistyötä ja parantaa lääkekehitysprosessin toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä.

(4)

Rahoituskelpoisuuteen ja teollis- ja tekijänoikeussääntöihin liittyen on yksilöity toiminnan erityistarpeita, joita perustellaan Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen tavoitteella saattaa yhteen teollisia kumppaneita voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen kanssa hankkeiden tulosten hyödyntämisen maksimoimiseksi, mikä voi tuoda lääkkeitä nopeammin potilaiden käyttöön. Neuvoston asetuksella (EU) N:o 557/2014 (4) perustetusta Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteesta olisi edelleen myönnettävä rahoitusta mikro- ja pk-yritysten, keski- ja korkea-asteen oppilaitosten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kaltaisille yhteisöille, minkä vuoksi asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohdasta on tarpeen myöntää poikkeus.

(5)

Teollis- ja tekijänoikeussääntöihin on todettu liittyvän toiminnan erityistarpeita Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen tavoitteiden yhteydessä, jotta voidaan saavuttaa avoin innovointimalli ja dynaaminen järjestelmä tietämyksen jakamiseksi ja laajentaa siten mahdollisuuksia tuottaa tietämystä IMI-hankkeissa, hyödyntää sitä ja tuoda se laajalti osallistujien, liitännäisosallistujien ja kolmansien osapuolten käyttöön. Tavoitteena on viime kädessä nopeuttaa diagnoosimenetelmien ja lääketieteellisten toimenpiteiden kehittämistä potilaiden hyödyksi muun muassa edistämällä kliinistä tutkimusta, translaatiotutkimusta ja kliinisiä kokeita varsinkin kansanterveydellisesti tärkeillä aloilla ja täyttymättömien lääketieteellisten tarpeiden aloilla siten kuin yksilöidään Maailman terveysjärjestön 9 päivänä heinäkuuta 2013 julkaisemassa ensisijaislääkkeitä koskevassa raportissa (5). Näitä edellytyksiä olisi sovellettava kaikkiin osallistujiin niiden tausta-aineiston, tulosten ja sivunäkökohtien (ns. sideground-aineiston) suojaamiseksi. Olisi mahdollistettava tulosten siirto ja lisensointi sekä käyttöoikeudet muiden osallistujien tuloksiin ja tausta-aineistoon tutkimuksen harjoittamiseksi. Tähän liittyen hyödyntämisen yhteydessä olisi tehtävä ero tutkimuskäytön ja suoran hyödyntämisen välillä. Näissä edellytyksissä olisi otettava huomioon osallistujien aikaisemmat velvoitteet, mutta mahdollistettava samalla tulosten potentiaalinen suora hyödyntäminen, muun muassa kliiniset kokeet itse tuloksilla. Jotta voidaan hyödyntää laajalti tuloksia, helpottaa innovatiivisten lääkkeiden saamista potilaiden käyttöön ja parantaa lääkkeiden tutkimusta ja kehittämistä, on tarpeen myöntää poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 1290/2013 41 ja 44–48 artiklasta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, ainoastaan seuraavat osallistujat ovat kelpoisia saamaan rahoitusta Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykseltä:

a)

jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautuneet tai unionin oikeuden nojalla muodostetut oikeussubjektit; ja

b)

johonkin seuraavista luokista kuuluvat oikeussubjektit:

i)

mikroyritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset sekä muut yritykset, joiden vuotuinen liikevaihto on enintään 500 miljoonaa euroa ja jotka eivät ole sellaisten yritysten liitännäisosallistujia, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa; ’liitännäisosallistujalla’ tarkoitetaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1290/2013 2 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä liitännäisosallistujaa;

ii)

keski- ja korkea-asteen oppilaitokset;

iii)

voittoa tavoittelemattomat järjestöt, mukaan lukien tutkimusta tai teknologian kehittämistä yhtenä päätavoitteenaan harjoittavat järjestöt tai potilasjärjestöt;

c)

Yhteinen tutkimuskeskus

d)

Euroopan etua edistävät kansainväliset järjestöt.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 41 artiklan 2 kohdassa ja 45–48 artiklassa säädetään, omistukseen ja sivunäkökohtien (sideground-aineiston) käyttöoikeuksiin sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

tulokset eivät sisältä sivunäkökohtia aineellisina tai aineettomina tuotoksina, jotka osallistuja on tuottanut toimessa, kuten dataa, tietämystä ja tietoja, riippumatta niiden muodosta tai luonteesta taikka siitä, voidaanko ne suojata, jos ne eivät palvele avustussopimuksessa määriteltyjä toimen tavoitteita ja jos niitä ei sen vuoksi tarvita toimen toteuttamiseen tai tulosten tutkimuskäyttöön;

b)

kullakin osallistujalla on yksinomainen omistusoikeus sivunäkökohtiinsa, mutta erilaisesta omistuksen jaosta voidaan sopia;

c)

osallistujien ei edellytetä myöntävän käyttöoikeuksia sivunäkökohtiinsa.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 44 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, tulosten ja tausta-aineiston siirtoon ja lisensointiin sovelletaan liitännäisosallistujien, ostajien ja mahdollisen seuraajayhteisön osalta seuraavia säännöksiä:

a)

jos muille osallistujille ilmoitetaan asiasta ilman aiheetonta viivytystä ja siirronsaaja vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa avustussopimuksesta ja konsortiosopimuksesta johtuviin velvoitteisiin, osallistuja voi pyytämättä muiden osallistujien suostumusta siirtää tuloksensa mille tahansa seuraavista:

i)

sen liitännäisosallistuja;

ii)

ostaja, joka hankkii merkittävän määrän osallistujan kyseeseen tulevista omaisuuseristä tai kaikki niistä;

iii)

tällaisen osallistujan kanssa toteutetun sulautuman tai yhteenliittymän tuloksena syntyvä seuraajayhteisö.

Osallistujat sopivat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määräajasta konsortiosopimuksessa;

b)

kullakin osallistujalla on vapaus lisensoida, siirtää tai luovuttaa muulla tavoin omistusoikeutensa tausta-aineistoon, jollei avustussopimuksessa ja konsortiosopimuksessa vahvistetuista oikeuksista ja velvoitteista muuta johdu;

c)

jos osallistuja siirtää tausta-aineiston omistusoikeuden, sen on siirrettävä siirronsaajalle myös kyseiseen tausta-aineistoon liittyvät avustussopimuksen ja konsortiosopimuksen mukaiset velvoitteensa, mukaan lukien velvoite siirtää ne mahdollisille tuleville siirronsaajille;

d)

jos muille osallistujille ilmoitetaan asiasta ilman aiheetonta viivytystä ja siirronsaaja vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa avustussopimuksesta ja konsortiosopimuksesta johtuviin velvoitteisiin, osallistuja voi pyytämättä muiden osallistujien suostumusta siirtää tausta-aineistonsa mille tahansa seuraavista:

i)

sen liitännäisosallistuja;

ii)

ostaja, joka hankkii merkittävän määrän osallistujan kyseeseen tulevista omaisuuseristä tai kaikki niistä;

iii)

tällaisen osallistujan kanssa toteutetun sulautuman tai yhteenliittymän tuloksena syntyvä seuraajayhteisö.

Osallistujat sopivat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta määräajasta konsortiosopimuksessa.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 44 artiklan 2 kohdassa säädetään, tulosten siirtoon ja lisensointiin sovelletaan seuraavia säännöksiä:

 

Edellyttäen, että tulosten käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että tulokset omistava osallistuja noudattaa mahdollisia avustussopimuksen tai konsortiosopimuksen lisävelvoitteita, tulokset omistava osallistuja voi myöntää lisenssejä tai myöntää muulla tavoin oikeuden tulosten käyttöön mille tahansa oikeussubjektille.

5 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 46 artiklan 2 kohdassa säädetään, käyttöoikeuksia koskeviin periaatteisiin sovelletaan seuraavia säännöksiä:

 

Mikä tahansa oikeussubjekti, jolla on käyttöoikeudet toimen toteuttamiseksi tai tutkimuskäyttöä varten, voi antaa toiselle oikeussubjektille luvan käyttää näitä oikeuksia sen puolesta edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

oikeussubjekti, jolla on käyttöoikeudet, vastaa toisen oikeussubjektin teoista kuin ne olisivat sen itsensä suorittamia;

b)

toiselle oikeussubjektille myönnetyt käyttöoikeudet eivät anna oikeutta myöntää alilisenssejä.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 47 artiklassa säädetään, täytäntöönpanoa varten tarvittaviin käyttöoikeuksiin sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

osallistujilla on toimen aikana käyttöoikeudet muiden osallistujien tuloksiin pelkästään toimen toteuttamiseksi ja päätökseen saattamiseksi ja ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen tätä tarkoitusta varten. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua;

b)

osallistujilla on hankkeen aikana käyttöoikeudet muiden osallistujien tausta-aineistoon pelkästään toimen toteuttamiseksi ja päätökseen saattamiseksi ja ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen tätä tarkoitusta varten, elleivät avustussopimukseen liittymisen ajankohtana voimassa olevat velvoitteet muita kohtaan estä tai rajoita tätä. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 48 artiklassa säädetään, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

Hyödyntämisen osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

i)

’tutkimuskäytöllä’ tarkoitetaan tulosten tai niiden käyttöön tarvittavan tausta-aineiston kaikkiin muihin tarkoituksiin kuin toimen toteuttamiseen tai tulosten suoraan hyödyntämiseen tapahtuvaa käyttöä, johon sisältyy tulosten soveltaminen tutkimusvälineenä, mukaan lukien kliininen tutkimus ja kliiniset kokeet, rajoittumatta kuitenkaan näihin, ja joka edistää suoraan tai välillisesti asetuksessa (EU) N:o 1291/2013 tarkoitetun yhteiskunnallisen haasteen ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” tavoitteita;

ii)

’suoralla hyödyntämisellä’ tarkoitetaan tulosten kehittämistä kaupallistettaviksi, muun muassa kliinisissä kokeissa, tai tulosten itsensä kaupallistamista.

b)

Toimen aikana ja sen päätyttyä osallistujilla ja niiden liitännäisosallistujilla on käyttöoikeudet muiden osallistujien tuloksiin tutkimuskäyttöä varten.

Tutkimuskäyttöä varten tarvittavat käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin, joihin sisältyvät myös asianmukaiset taloudelliset ehdot, tai maksutta, ottaen huomioon niiden tulosten todellinen tai potentiaalinen arvo, joihin käyttöoikeuksia pyydetään, sekä suunnitellun tutkimuskäytön muut erityispiirteet.

Jos osallistujan tai kolmannen osapuolen toteuttamaan suoraan hyödyntämiseen tarvitaan toisen osallistujan omistamia tuloksia, käyttöoikeuksista voidaan neuvotella kyseisten osapuolten välillä.

c)

Toimen aikana ja sen päätyttyä osallistujilla ja niiden liitännäisosallistujilla on käyttöoikeudet muiden osallistujien tausta-aineistoon ainoastaan siltä osin kuin tulosten tutkimuskäyttö kohtuudella edellyttää.

Tällaiset tutkimuskäyttöä varten tarvittavat käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin, joihin sisältyvät myös asianmukaiset taloudelliset ehdot, tai maksutta, ottaen huomioon sen tausta-aineiston todellinen tai potentiaalinen arvo, johon käyttöoikeuksia pyydetään, sekä suunnitellun tutkimuskäytön muut erityispiirteet.

Osallistujien ei tarvitse myöntää käyttöoikeuksia omaan tausta-aineistoonsa suoraa hyödyntämistä varten, ja ne voivat käyttää, hyödyntää, edelleenlisensoida tai muulla tavoin kaupallistaa tausta-aineistoaan parhaaksi katsomallaan tavalla, jollei tutkimuskäyttöön liittyvistä käyttöoikeuksia muuta johdu.

Jos osallistujan tai kolmannen osapuolen toteuttama suora hyödyntäminen edellyttää toisen osallistujan omistamien tulosten käyttöön tarvittavaa tausta-aineistoa, käyttöoikeuksista voidaan neuvotella kyseisten osapuolten välillä.

d)

Toimen päätyttyä kolmansilla osapuolilla on oikeus pyytää ja saada käyttöoikeudet osallistujien tuloksiin tutkimuskäyttöä varten.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta tulosten omistajan ja kyseisen kolmannen osapuolen tarkoituksenmukaisiksi katsomin ehdoin. Nämä ehdot eivät saa olla edullisempia kuin osallistujiin ja liitännäisosallistujiin tutkimuskäytön osalta sovellettavat ehdot.

e)

Toimen päätyttyä kolmansilla osapuolilla on oikeus pyytää ja saada käyttöoikeudet osallistujien tausta-aineistoon ainoastaan siltä osin kuin tulosten tutkimuskäyttö kohtuudella edellyttää.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman yksinoikeutta tausta-aineiston omistajan ja kyseisen kolmannen osapuolen tarkoituksenmukaisiksi katsomin ehdoin.

f)

Ennen avustussopimuksen allekirjoittamista osallistuja voi yksilöidä tiettyjä tausta-aineiston osia ja esittää Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyrityksen ohjelmatoimistolle perustellun pyynnön niiden sulkemisesta kokonaan tai osittain 7 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdassa tarkoitettujen velvoitteiden ulkopuolelle.

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyrityksen ohjelmatoimisto hyväksyy tällaisen pyynnön ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja päätöstään tehdessään ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 557/2014 2 artiklassa tarkoitetut tavoitteet, Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksessä tarkoitetut tehtävät ja kyseisen osallistujan oikeutetut edut. Se voi hyväksyä tällaisen pyynnön osallistujan kanssa sovittavin ehdoin. Mahdolliset vapautukset on sisällytettävä avustussopimukseen, eikä niitä voida muuttaa, ellei sitä sallita avustussopimuksessa.

g)

Osallistujien on sovittava konsortiosopimuksessa b–e alakohdassa tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskevien pyyntöjen määräajasta.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54).

(5)  Priority Medicines for Europe and the World Update Report, 2013, WHO, ISBN 978 92 4 150575 8 — http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/12


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 623/2014,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2014,

poikkeuksen myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (2) perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, ja säädetään unionin osallistumisesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, mukaan lukien yhteisyritykset, keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

(2)

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. Jotta voidaan kuitenkin ottaa huomioon perussopimuksen 187 artiklan nojalla perustettujen yhteisyritysten toiminnan erityistarpeet biopohjaisilla teollisuudenaloilla, komissiolle on siirretty Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi valta antaa säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan nojalla.

(3)

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/2014/ (3)31 päivään joulukuuta 2024 ulottuvaksi kaudeksi toteuttamaan biopohjaisten teollisuudenalojen yhteistä teknologia-aloitetta.

(4)

Toiminnan erityistarpeita on yksilöity tietyntyyppisten osallistujien osallistumisen helpottamiseksi ja kannustamiseksi. Nämä toiminnan erityistarpeet johtuvat tämän vasta kehittyvän teollisuudenalan nykyisestä hajanaisuudesta ja pienten ja keskisuurten teollisten toimijoiden suuresta määrästä. Näiden toimijoiden sekä keski- ja korkea-asteen oppilaitosten ja muiden tahojen osallistumista biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykseen olisi helpotettava ja kannustettava myös siksi, että niillä on tunnustettuja vahvuuksia tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Jotta voidaan saavuttaa yksityisiin investointeihin kohdistuvan vipuvaikutuksen optimaalinen taso, vain näiden toimijoiden tulisi olla kelpoisia saamaan rahoitusta biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykseltä muihin kuin innovointitoimiin.

(5)

Näin ollen on asianmukaista säätää poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohtaan siten, että rahoituskelpoisuus rajataan muiden kuin innovointitoimien osalta pk-yritysten ja keski- ja korkea-asteen oppilaitosten kaltaisiin oikeussubjekteihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, ainoastaan seuraavat osallistujat ovat kelpoisia saamaan rahoitusta biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykseltä muihin biopohjaisten teollisuudenalojen toimiin kuin innovointitoimiin:

a)

pienet ja keskisuuret yritykset;

b)

keski- ja korkea-asteen oppilaitokset;

c)

voittoa tavoittelemattomat oikeussubjektit, mukaan lukien sellaiset voittoa tavoittelemattomat oikeussubjektit, jotka harjoittavat tutkimusta tai teknologian kehittämistä yhtenä päätavoitteenaan;

d)

yhteinen tutkimuskeskus;

e)

Euroopan etua edistävät kansainväliset järjestöt.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/14


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 624/2014,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2014,

poikkeuksen myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (2) perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, ja säädetään unionin osallistumisesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, mukaan lukien yhteisyritykset, keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

(2)

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. Jotta voidaan kuitenkin ottaa huomioon perussopimuksen 187 artiklan nojalla perustettujen yhteisyritysten toiminnan erityistarpeet ilmailun alalla, komissiolle on siirretty Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi valta antaa perussopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, jotka antavat perussopimuksen 187 artiklan nojalla ilmailun alalla perustetuille rahoituselimille mahdollisuuden alentaa osallistujien vähimmäismäärää.

(3)

Ilmailualan Clean Sky 2 -yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 558/2014 (3) 31 päivään joulukuuta 2024 ulottuvaksi kaudeksi. Sen tavoitteena on vähentää Euroopan ilmailualan teknologioiden ympäristövaikutuksia ja turvata Euroopan ilmailuteollisuuden tuleva kansainvälinen kilpailukyky.

(4)

Toiminnan erityistarpeita on yksilöity Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumissääntöihin ja erityisesti osallistujien vähimmäismäärään liittyen. Yhteisyrityksen julkaisemat ehdotuspyynnöt ovat tarkasti rajattuja ja kohdennettuja ja niiden tuloksena saadaan innovatiivisia ratkaisuja, joiden on sovittava lopullisiin demonstraatioihin. Lisäksi se, että yksittäisille oikeussubjekteille sallitaan mahdollisuus vastata Clean Sky -yhteisyrityksen ehdotuspyyntöihin, on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi houkutella pk-yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioita ja korkeakouluja osallistumaan niihin.

(5)

Jotta voitaisiin edelleen tukea pk-yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden ja korkeakoulujen laajaa osallistumista, on asianmukaista säätää poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn osallistujien vähimmäismäärään ja sallia se, että Clean Sky 2 -yhteisyrityksen julkaisemiin ehdotuspyyntöihin voivat vastata myös yksittäiset oikeussubjektit,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, Clean Sky 2 -yhteisyrityksen julkaisemien ehdotuspyyntöjen osalta vähimmäisedellytyksenä on se, että toimeen osallistuu yksi johonkin jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan sijoittautunut oikeussubjekti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/16


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 625/2014,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 410 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Taloudellisen osuuden säilyttämisellä pyritään sovittamaan yhteen niiden osapuolten edut, jotka siirtävät tai ottavat arvopaperistettujen vastuiden luottoriskin. Kun yhteisö arvopaperistaa omat velkansa, etujen yhteensovittaminen toteutuu automaattisesti riippumatta siitä, hankkiiko lopullinen vastapuoli velalleen vakuuden. Jos on selvää, että luottoriski säilyy alullepanijalla, alullepanijan ei ole tarpeen säilyttää taloudellista osuutta, koska se ei parantaisi vallitsevaa tilannetta.

(2)

On tarkoituksenmukaista selventää, milloin siirretylle luottoriskille altistumisen katsotaan tapahtuvan tietyissä erityistapauksissa, joissa laitokset, jotka eivät toimi alullepanijana, järjestäjänä tai alkuperäisenä luotonantajana, voivat ottaa vastuun arvopaperistamisposition luottoriskistä, mukaan luettuina tapaukset, joissa laitokset ovat vastapuolena arvopaperistamistransaktioon liittyvässä johdannaissopimuksessa, suojaussopimuksen vastapuolena arvopaperistamistransaktiossa sekä transaktiossa likviditeettisopimuksen tarjoajana ja joissa laitokset pitävät arvopaperistamispositioita kaupankäyntivarastossa markkinatakaustoimien yhteydessä.

(3)

Uudelleenarvopaperistamistransaktioissa luottoriskin siirto tapahtuu omaisuuserien ensimmäisen arvopaperistamisen tasolla ja transaktion toisella, ”niputetulla” tasolla. Nämä kaksi transaktion tasoa ja niitä vastaavat kaksi luottoriskin siirtotilannetta ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten näkökulmasta katsottuna erillisiä toisistaan. Nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttäminen ja asianmukainen huolellisuus olisi varmistettava kummallakin transaktion tasolla niiden laitosten toimesta, jotka kullakin tasolla ottavat vastuun siirretystä luottoriskistä. Näin ollen, jos laitos ottaa vastuun vain transaktion toisesta, ”niputetusta” tasosta, vaatimuksia, jotka liittyvät nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämiseen ja asianmukaiseen huolellisuuteen, sovelletaan kyseiseen laitokseen vain transaktion toisella tasolla. Sen sijaan niiden laitosten, jotka ovat tässä uudelleenarvopaperistamistransaktiossa ottaneet vastuun omaisuuserien arvopaperistamisen ensimmäisestä tasosta, olisi noudatettava transaktiossa säilyttämistä ja asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia arvopaperistamisen ensimmäisellä tasolla.

(4)

On tarkoituksenmukaista määrittää tarkemmin, miten säilyttämissitoumusta on sovellettava, mukaan luettuna tapa, jolla vaatimustenmukaisuus toteutetaan, kun alullepanijoita, järjestäjiä tai alkuperäisiä luotonantajia on useita, sekä tarkentaa yksityiskohtia, jotka koskevat eri säilyttämisvaihtoehtoja, säilyttämisvaatimuksen mittausta alullepanohetkenä ja jatkuvasti sen jälkeen sekä vapautusten soveltamista.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa säädetään eri vaihtoehdoista, joita noudattamalla taloudellisen osuuden säilyttämisvaatimus voidaan täyttää. Tässä asetuksessa tarkennetaan, millä tavoin kutakin näistä vaihtoehdoista voidaan noudattaa.

(6)

Taloudellisen osuuden säilyttäminen voidaan toteuttaa käyttämällä synteettistä tai ehdollista säilyttämismuotoa edellyttäen, että näissä menetelmissä noudatetaan kaikilta osin yhtä asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa, jota synteettisen tai ehdollisen säilyttämismuodon voidaan katsoa vastaavan, ja että tiedonantovaatimusten noudattaminen voidaan varmistaa.

(7)

Säilytettävän osuuden suojaaminen tai myyminen on kiellettyä sikäli kuin tällaiset tekniikat heikentävät säilyttämisvaatimuksen tarkoitusta, mikä tarkoittaa sitä, että nämä tekniikat voidaan sallia silloin, kun ne eivät suojaa säilyttäjää säilytettävien arvopaperistamispositioiden tai säilytettävien vastuiden luottoriskiltä.

(8)

Sen varmistamiseksi, että nettomääräinen taloudellinen osuus säilytetään jatkuvasti, laitosten olisi huolehdittava siitä, että arvopaperistamisen rakenteessa ei piile minkäänlaista mekanismia, jonka kautta alullepanohetken vähimmäissäilyttämisvaatimus pienenisi väistämättä siirrettyä osuutta nopeammin. Säilytettävää osuutta ei saisi vastaavasti asettaa rahavirtoihin nähden ensisijaiseen asemaan niin, että sen takaisinmaksu tai jaksotus johtaisi suhteettomiin hyötyihin samalla, kun osuus laskisi myytyjen etuoikeusluokkien tai arvopaperistettujen vastuiden 5 prosentin jatkuvan nimellisarvon alapuolelle. Tämän lisäksi arvopaperistamispositiosta vastuun ottavalle laitokselle tarjottava luottotuki ei saisi laskea suhteettomasti arvopaperistettavien vastuiden takaisinmaksunopeuteen nähden.

(9)

Laitosten olisi voitava käyttää sellaisten kolmansien osapuolten laatimia rahoitusmalleja, jotka eivät ole ulkoisia luottoluokituslaitoksia, hallinnollisen taakan ja asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi. Laitosten olisi käytettävä kolmansien osapuolten rahoitusmalleja vain, jos ne ovat ennen sijoitusten tekemistä huolehtineet asianmukaisesti malleihin liittyvien oletusten ja mallien rakenteiden validoimisesta sekä siitä, että ne ymmärtävät tällaisten mallien menetelmän, oletukset ja tulokset.

(10)

On ensiarvoisen tärkeää määrittää tarkemmin, miten usein laitosten olisi tarkistettava, että ne noudattavat asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia, miten olisi arvioitava, onko erilaisten toimintatapojen ja menettelyjen soveltaminen kaupankäyntivarastossa ja varaston ulkopuolella asianmukaista, ja miten olisi arvioitava vaatimustenmukaisuutta, kun on kyse korrelaatiokaupankäyntisalkkuun liittyvistä positioista. Ensiarvoisen tärkeää on selventää myös tiettyjä asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklassa mainittuja termejä, kuten ’riskien ominaispiirteitä’ ja ’rakenteellisia tekijöitä’.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti niiden kolmanteen maahan sijoittautuneiden yhteisöjen, jotka on sisällytetty asetuksen (EU) N:o 575/2013 18 artiklan mukaiseen konsolidointiin mutta jotka eivät kuitenkaan kuulu suoraan ylimääräisten riskipainojen soveltamisalaan, ei katsota tietyissä tarkkaan rajatuissa olosuhteissa, kuten silloin, kun on kyse kaupankäyntivarastossa markkinatakaustoimia varten hallussa pidettävistä vastuista, rikkovan asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklaa. Laitosten ei olisi katsottava rikkovan mainittua artiklaa, kun tällaiset kaupankäyntivaraston vastuut tai positiot eivät ole olennaisia eivätkä ne muodosta suhteettoman suurta osuutta kaupankäyntitoimista, edellyttäen, että vastuista tai positioista on syvällinen käsitys ja että on otettu käyttöön muodolliset toimintatavat ja menettelyt, jotka ovat asianmukaisia ja oikeassa suhteessa kyseisen yhteisön sekä ryhmän kokonaisriskiprofiiliin.

(12)

On välttämätöntä, että sijoittajille annetaan alullepanohetkellä ja jatkuvasti transaktion kuluessa tietoja säilyttämissitoumuksen tasosta sekä kaikista olennaisen tärkeistä seikoista, myös arvopaperistettujen vastuiden luottoluokituksista ja kehityksestä, jotta asianmukainen huolellisuus voisi tosiasiallisesti toteutua arvopaperistamispositioiden osalta. Annettaviin tietoihin olisi kuuluttava yksityiskohtaiset tiedot säilyttäjän henkilöllisyydestä, valitusta säilyttämisvaihtoehdosta sekä alkuperäisestä ja jatkuvasta taloudellisen osuuden säilyttämistä koskevasta sitoumuksesta. Tapauksissa, joissa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä vapautuksia, on nimenomaisesti ilmoitettava arvopaperistetut vastuut, joihin säilyttämisvaatimusta ei sovelleta, sekä vapautuksen perustelut.

(13)

Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) Euroopan komissiolle esittämiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin.

(14)

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut siihen mahdollisesti liittyviä kuluja ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

MÄÄRITELMÄT JA VASTUU ARVOPAPERISTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ RISKISTÄ

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’säilyttäjällä’ alullepanijana, järjestäjänä tai alkuperäisenä luotonantajana toimivaa yhteisöä, joka asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan mukaisesti säilyttää nettomääräisen taloudellisen osuuden arvopaperistamisesta;

b)

’synteettisellä säilyttämismuodolla’ taloudellisen osuuden säilyttämistä johdannaissopimusten avulla;

c)

’ehdollisella säilyttämismuodolla’ taloudellisen osuuden säilyttämistä takauksien ja maksusitoumusten avulla ja sellaisilla muilla vastaavilla luottotuen muodoilla, joilla varmistetaan säilyttämisvaatimuksen välitön täytäntöönpano;

d)

’vertikaalisella etuoikeusluokalla’ etuoikeusluokkaa, joka altistaa sen haltijan suhteelliselle osuudelle kunkin arvopaperistamistransaktiossa liikkeeseen lasketun etuoikeusluokan luottoriskistä.

II LUKU

VASTUU ARVOPAPERISTAMISPOSITION LUOTTORISKISTÄ

2 artikla

Arvopaperistamisposition luottoriskistä aiheutuvan vastuun erityistapaukset

1.   Kun laitos toimii luottojohdannaissopimuksen vastapuolena tai suojausta tarjoavana vastapuolena tai likviditeettisopimuksen tarjoajana arvopaperistamistransaktiossa, sen katsotaan ottavan vastuun arvopaperistamisposition luottoriskistä silloin, kun johdannainen, suojaus tai likviditeettisopimus altistuu arvopaperistettujen vastuiden tai arvopaperistamispositioiden luottoriskille.

2.   Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 ja 406 artiklaa likviditeetin tarjoajan ei katsota ottavan vastuuta arvopaperistamisposition luottoriskistä silloin, kun likviditeettisopimus täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 255 artiklan 2 kohdassa määritellyt edellytykset.

3.   Sellaisen uudelleenarvopaperistamisen yhteydessä, johon kuuluu useampi kuin yksi taso, tai sellaisen arvopaperistamisen yhteydessä, jonka perustana on lukuisia erillisiä transaktioita, laitoksen katsotaan ottavan vastuun vain sen yksittäisen arvopaperistamisposition tai -transaktion luottoriskistä, josta sillä on vastuu.

4.   Laitosten ei katsota rikkovan asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklaa mainitun asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti konsolidoinnin tasolla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

yhteisö, jonka hallussa arvopaperistamispositiot ovat, on sijoittautunut kolmanteen maahan ja se on sisällytetty konsolidointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 18 artiklan mukaisesti;

b)

arvopaperistamispositiot kuuluvat a alakohdassa tarkoitetun yhteisön kaupankäyntivarastoon ja ne on tarkoitettu markkinatakaustoimiin;

c)

arvopaperistamispositiot eivät ole olennaisia a alakohdassa tarkoitetun ryhmän kaupankäyntivaraston kokonaisriskiprofiiliin nähden eivätkä muodosta suhteettoman suurta osuutta ryhmän kaupankäyntitoimista.

III LUKU

NETTOMÄÄRÄISEN TALOUDELLISEN OSUUDEN SÄILYTTÄMINEN

3 artikla

Olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttäjät

1.   Säilytettävää olennaista nettomääräistä taloudellista osuutta ei saa jakaa erityyppisten säilyttäjien kesken. Jonkin seuraavista tahoista on täytettävä olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämisvaatimus täysimääräisesti:

a)

alullepanija tai useampi alullepanija;

b)

järjestäjä tai useampi järjestäjä;

c)

alkuperäinen luotonantaja tai useampi alkuperäinen luotonantaja.

2.   Kun useampi alullepanija on luonut arvopaperistetut vastuut, kunkin alullepanijan on täytettävä säilyttämisvaatimus sen mukaan, kuinka suuren osuuden se on pannut alulle kyseisten arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä;

3.   Kun useampi alkuperäinen luotonantaja on luonut arvopaperistetut vastuut, kukin alkuperäisen luotonantajan on täytettävä säilyttämisvaatimus sen mukaan, kuinka suuressa osuudessa arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä se on alkuperäisenä luotonantajana.

4.   Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, niistä tapauksista, joissa useampi alullepanija tai useampi alkuperäinen luotonantaja on luonut arvopaperistetut vastuut, yksi yksittäinen alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja voi täyttää säilyttämisvaatimuksen täysimääräisesti edellyttäen, että jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja on perustanut kyseisen ohjelman tai arvopaperistamisjärjestelmän ja hoitaa sitä;

b)

alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja on perustanut kyseisen ohjelman tai arvopaperistamisjärjestelmän ja on luonut yli 50 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.

5.   Kun useampi järjestäjä on järjestänyt arvopaperistetut vastuut, jommankumman seuraavista on täytettävä säilyttämisvaatimus:

a)

järjestäjä, jonka taloudellinen etu vastaa parhaiten sijoittajien etua, mistä asianomaiset järjestäjät ovat saavuttaneet yksimielisyyden sellaisten objektiivisten kriteereiden perusteella, joihin kuuluvat muun muassa maksurakenteet, osallistuminen ohjelman tai arvopaperistamisjärjestelmän perustamiseen ja hoitoon sekä vastuun ottaminen arvopaperistamisten luottoriskistä;

b)

kukin järjestäjä järjestäjien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

4 artikla

Säilyttämisvaatimuksen täyttäminen synteettisen tai ehdollisen säilyttämismuodon avulla

1.   Säilyttämisvaatimus voidaan täyttää tavalla, joka vastaa yhtä asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa esitettyä vaihtoehtoa, synteettisen tai ehdollisen säilyttämismuodon avulla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

säilytettävä määrä on vähintään yhtä suuri kuin siihen vaihtoehtoon kuuluva vaatimus, jota synteettisen tai ehdollisen säilyttämismuodon voidaan katsoa vastaavan;

b)

säilyttäjä on nimenomaisesti ilmoittanut, että se säilyttää jatkuvasti olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden tällä tavalla, ja ilmoittanut myös yksityiskohtaiset tiedot säilyttämismuodosta, sen määrittämisessä käytettävästä menetelmästä sekä sen vastaavuudesta jonkin mainitun vaihtoehdon kanssa.

2.   Kun jokin muu yhteisö kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu luottolaitos toimii säilyttäjänä synteettisen tai ehdollisen säilyttämismuodon avulla, synteettisesti tai ehdollisesti säilytettävään osuuteen on kytkeydyttävä täysimääräinen käteisvakuus, ja se on säilytettävä erillään ”asiakkaiden” varoina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) 13 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 artikla

Säilyttämisvaihtoehto a: suhteellisen osuuden säilyttäminen kustakin myydystä tai sijoittajille siirretystä etuoikeusluokasta

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vähintään 5 prosentin säilyttäminen kunkin myydyn tai siirretyn etuoikeusluokan nimellisarvosta voidaan toteuttaa myös seuraavalla tavalla:

a)

säilyttämällä vähintään 5 prosenttia kunkin arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta, jos tällaisten vastuiden luottoriski on etuoikeusasemaltaan sama tai heikompi kuin samojen vastuiden osalta arvopaperistettu luottoriski. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 13 kohdassa tarkoitetun uudistettavan arvopaperistamisen tapauksessa tämä voidaan toteuttaa säilyttämällä alullepanijan osuus, jos oletetaan, että alullepanijan osuus on vähintään 5 prosenttia kunkin arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta ja sen etuoikeusasema on sama tai heikompi kuin sillä luottoriskillä, joka on arvopaperistettu näiden samojen vastuiden osalta;

b)

tarjoamalla ABCP-ohjelman puitteissa likviditeettisopimus, joka voi kuulua arvopaperistamishierarkiassa ylempään etuoikeusluokkaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

likviditeettisopimus kattaa 100 prosenttia arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvästä luottoriskistä;

ii)

likviditeettisopimus kattaa luottoriskin niin pitkään kuin säilyttäjän on säilytettävä taloudellinen osuus kyseisistä arvopaperistamispositioista tällaisella likviditeettisopimuksella;

iii)

arvopaperistamistransaktion alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luotonantaja tarjoaa likviditeettisopimuksen;

iv)

tällaisesta arvopaperistamisesta vastuun ottavalle laitokselle on annettu käyttöön asianmukaiset tiedot, joilla se voi vahvistaa, että i, ii ja iii alakohtaa noudatetaan.

c)

säilyttämällä vertikaalinen etuoikeusluokka, jonka nimellisarvo on vähintään 5 prosenttia kaikkien liikkeeseen laskettujen etuoikeusluokkien kokonaisnimellisarvosta.

6 artikla

Säilyttämisvaihtoehto b: alullepanijan osuuden säilyttäminen uudistettavista vastuista

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu säilyttäminen voidaan toteuttaa säilyttämällä vähintään 5 prosenttia kunkin arvopaperistetun vastuun nimellisarvosta, jos tällaisten vastuiden säilytettävä luottoriski on etuoikeusasemaltaan sama tai heikompi kuin samojen vastuiden osalta arvopaperistettu luottoriski.

7 artikla

Säilyttämisvaihtoehto c: satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden säilyttäminen

1.   Poolin, joka muodostuu vähintään 100 kappaleesta mahdollisesti arvopaperistettuja vastuita ja josta säilytetyt ja arvopaperistetut vastuut valitaan satunnaisvalinnalla asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on oltava riittävän hajautettu, jotta vältetään nettomääräisen taloudellisen osuuden liika keskittyminen. Valintaprosessia valmistellessaan säilyttäjän on otettava huomioon asianmukaiset määrälliset ja laadulliset tekijät varmistaakseen sen, että säilytettyjen ja arvopaperistettujen vastuiden erottelu todella tapahtuu satunnaisesti. Valitessaan vastuita on satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden säilyttäjän otettava tarvittaessa huomioon sellaiset tekijät kuin aloitusajankohta (vintage), tuote, maantiede, alullepanopäivä, maturiteetti, luototusaste, omaisuuslaji, toimiala ja maksamatta olevat lainaerät.

2.   Säilyttäjä ei saa nimetä erilaisia yksittäisiä vastuita säilytettäviksi vastuiksi eri aikoina, jollei tämä ole välttämätöntä säilyttämisvaatimuksen täyttämiseksi silloin, kun on kyse arvopaperistamisesta, jossa arvopaperistetut vastuut vaihtelevat ajan kuluessa joko siitä syystä, että arvopaperistamiseen lisätään uusia vastuita, tai siitä syystä, että yksittäisten arvopaperistettujen vastuiden taso muuttuu.

8 artikla

Säilyttämisvaihtoehto d: suuririskisimmän etuoikeusluokan säilyttäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan mukainen suuririskisimmän etuoikeusluokan säilyttäminen on toteutettava joko taseeseen sisältyvillä tai taseen ulkopuolisilla positioilla, mutta se voidaan toteuttaa myös jollakin seuraavista tavoista:

a)

tarjoamalla sellainen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ehdollinen säilyttämismuoto tai ABCP-ohjelman puitteissa oleva likviditeettisopimus, joka täyttää seuraavat kriteerit:

i)

se kattaa vähintään 5 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta;

ii)

se muodostaa suuririskisimmän position arvopaperistamisessa;

iii)

se kattaa luottoriskin niin pitkään kuin säilyttämissitoumus on voimassa;

iv)

se on arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan tarjoama;

v)

tällaisesta arvopaperistamisesta vastuun ottavalle laitokselle on annettu käyttöön asianmukaiset tiedot, joilla se voi todentaa, että i, ii, iii ja iv alakohtaa noudatetaan;

b)

ylimääräisillä vakuuksilla luottotuen muotona, jos tällaiset ylimääräiset vakuudet toimivat ”suuririskisimpänä” säilytettävänä osuutena, joka on vähintään 5 prosenttia arvopaperistamisessa liikkeeseen laskettujen etuoikeusluokkien nimellisarvosta.

2.   Jos suuririskisimmän etuoikeusluokan arvo on yli 5 prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta, säilyttäjän on voitava säilyttää tällaisesta suuririskisimmästä etuoikeusluokasta vain jokin osuus, mikäli kyseinen osuus vastaa vähintään 5:tä prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta.

3.   Riskinsäilyttämisvaatimuksen täyttämiseksi arvopaperistamisjärjestelmän tasolla laitokset eivät saa ottaa huomioon sellaisten perustana olevien transaktioiden olemassaoloa, joissa alullepanijat tai alkuperäiset luotonantajat säilyttävät suuririskisimmän vastuun yksittäisten transaktioiden tasolla.

9 artikla

Säilyttämisvaihtoehto e: suuririskisimmän vastuun säilyttäminen jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e alakohdan mukaista suuririskisimmän vastuun säilyttämistä jokaisen arvopaperistetun vastuun tasolla on sovellettava niin, että säilytettävän luottoriskin etuoikeusasema on aina heikompi kuin näiden samojen vastuiden osalta arvopaperistetun luottoriskin etuoikeusasema.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu säilyttämisvaatimus voidaan täyttää siten, että alullepanija tai alkuperäinen luotonantaja myy perustana olevia vastuita alennettuun hintaan, jos alennuksen määrä on vähintään 5 prosenttia kunkin vastuun nimellisarvosta ja jos alennusmyyntimäärä on hyvitettävissä alullepanijalle tai alkuperäiselle luotonantajalle vain sikäli kuin sillä ei ole katettu luottoriskistä johtuvia arvopaperistettuihin vastuisiin liittyviä tappioita.

10 artikla

Säilyttämisen tason mittaaminen

1.   Mitattaessa tasoa, jolla nettomääräinen taloudellinen osuus säilytetään, on sovellettava seuraavia kriteereitä:

a)

alullepanolla tarkoitetaan hetkeä, jolloin vastuut arvopaperistettiin ensimmäisen kerran;

b)

säilyttämisen tason laskenta perustuu nimellisarvoihin, eikä omaisuuserien hankintahintaa saa ottaa huomioon;

c)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 1 kohdassa määriteltyä ’hintaeroa’ ei oteta huomioon säilyttäjän nettomääräisen taloudellisen osuuden mittauksessa;

d)

nettomääräisen taloudellisen osuuden laskennassa on sovellettava samaa säilyttämisvaihtoehtoa ja -menetelmää arvopaperistamistransaktion koko voimassaoloaikana, paitsi jos poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät muutosta ja jos tätä muutosta ei käytetä säilytettävän osuuden määrän pienentämiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa asetettujen kriteerien ohella ja sillä edellytyksellä, ettei ole olemassa piilevää mekanismia, jolla alullepanoajankohtana säilytettävä osuus pienenisi siirrettävää osuutta nopeammin, on katsottava, että säilytettävän osuuden jaksottamisella rahavirtojen kohdentamista tai tappioiden kohdentamista käyttäen ei ole ollut vaikutusta säilyttämisvaatimuksen täyttämiseen niin, että säilyttämisen taso olisi ajan kuluessa tosiasiallisesti laskenut. Säilyttäjältä ei edellytetä säilytettävän osuuden jatkuvaa uudelleen kartuttamista tai tarkistamista vähintään 5 prosentin tasoon, kun tappiot toteutuvat sen vastuista tai kohdistuvat sen säilyttämään positioon.

11 artikla

Säilytettävän osuuden mittaaminen luottojärjestelyn muodossa olevien vastuiden nostamattomien määrien osalta

Säilytettävän nettomääräisen taloudellisen osuuden laskemisen luottojärjestelyiden, mukaan luettuina luottokorttien, osalta on perustuttava ainoastaan jo nostettuihin, toteutuneisiin tai saatuihin määriin, ja sitä on mukautettava määrissä tapahtuvien muutosten mukaan.

12 artikla

Säilytettävän osuuden suojauksen tai myynnin kielto

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa olevaa velvoitetta, jolla kielletään soveltamasta säilytettävään nettomääräiseen taloudelliseen osuuteen minkäänlaista luottoriskin vähentämistekniikkaa, lyhyitä positioita tai muita suojauksia sekä myymästä osuutta, on sovellettava siten, että otetaan huomioon sekä säilyttämisvaatimuksen tarkoitus että koko transaktion taloudellinen sisältö. Nettomääräisen taloudellisen osuuden suojaukset, joita ei pidetä suojauksina asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa sovellettaessa, voidaan sallia vain silloin, kun ne eivät suojaa säilyttäjää säilytettävien arvopaperistamispositioiden tai säilytettävien vastuiden luottoriskiltä.

2.   Säilyttäjä voi käyttää säilytettäviä vastuita tai arvopaperistamispositioita vakuuksina vakuudellista rahoitusta varten, jos säilytettävien vastuiden tai arvopaperistamispositioiden luottoriskiä ei siirretä tällaisessa käytössä kolmannelle osapuolelle.

13 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohtaa koskevat vapautukset

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin transaktioihin on sisällytettävä sellaiset korrelaatiokaupankäyntisalkun arvopaperistamispositiot, jotka ovat viiteinstrumentteja, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 338 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut kriteerit tai jotka voidaan hyväksyä sisällytettäväksi korrelaatiokaupankäyntisalkkuun.

14 artikla

Konsolidoitu säilyttäminen

Laitoksen, joka täyttää säilyttämisvaatimuksen olemalla konsolidoidussa asemassa EU:ssa emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen, EU:ssa toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön kanssa asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on varmistettava siinä tapauksessa, että säilyttäjä poistuu ryhmästä, että yksi taikka useampi konsolidoidun valvonnan soveltamisalaan kuuluvista jäljellä olevista yhteisöistä ottaa vastuun arvopaperistamisesta sen varmistamiseksi, että vaatimus täytetään jatkuvasti.

IV LUKU

SELLAISILLE LAITOKSILLE ASETETTAVAT ASIANMUKAISTA HUOLELLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET, JOTKA OTTAVAT VASTUUN ARVOPAPERISTAMISPOSITIOSTA

15 artikla

Ulkoistaminen ja muita yleisiä huomioita

1.   Jos arvopaperistettavista vastuista ei ole käytettävissä tietoja esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastuut karttuvat ennen niiden arvopaperistamista tai tietoja ei ole saatavissa siitä, voidaanko vastuut korvata olemassa olevalla uusiutuvalla arvopaperistamisella, laitoksen on täytettävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklassa tarkoitetut asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteensa kunkin yksittäisen arvopaperistamispositionsa osalta tällaisiin vastuisiin sovellettavien hyväksyttävyyskriteerien mukaisesti.

2.   Ulkoistaessaan tiettyjä asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklassa säädettyjen velvoitteiden täyttämisprosessiin kuuluvia tehtäviä, kuten kirjanpitämisen, laitosten, jotka ottavat vastuun arvopaperistamisen riskeistä, on pidettävä prosessi kaikilta osin omassa valvonnassaan.

16 artikla

Riskien ominaispiirteiden ja rakenteellisten tekijöiden täsmentäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin yksittäisten arvopaperistamispositioiden riskien ominaispiirteisiin on sisällytettävä seuraavat kaikkein tarkoituksenmukaisimmat ja olennaisimmat ominaispiirteet:

a)

etuoikeusluokan taso;

b)

rahavirtaprofiili;

c)

mahdollinen luottoluokitus;

d)

samankaltaisten etuoikeusluokkien aiempi kehitys;

e)

arvopaperistamiseen liittyvässä dokumentaatiossa esitettyihin etuoikeusluokkiin liittyvät velvoitteet;

f)

luoton lisävakuudet.

2.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin arvopaperistamispositioiden perustana oleviin vastuisiin liittyvien riskien ominaispiirteisiin on sisällytettävä kaikkein tarkoituksenmukaisimmat ja olennaisimmat ominaispiirteet, mukaan luettuina asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vastuiden kehitystä koskevat tiedot asuntolainoihin liittyvien vastuiden osalta. Laitosten on määriteltävä tarkoituksenmukaiset ja vertailukelpoiset mitta-asteikot myös muiden omaisuusluokkien riskien ominaispiirteiden analysointia varten.

3.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin ylimääräisiin rakenteellisiin tekijöihin kuuluvat johdannaissopimukset, vakuudet, maksusitoumukset ja muut vastaavat luottotuen muodot.

17 artikla

Uudelleentarkastelun tiheys

Otettuaan vastuun arvopaperistamispositiosta laitoksen on tarkasteltava uudelleen asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan vaatimusten täyttymistä vähintään vuosittain ja tiheämmin heti saatuaan tiedon, että arvopaperistamisen osalta dokumentaation antamista koskevia velvoitteita on rikottu tai että missä tahansa seuraavista on tapahtunut olennainen muutos:

a)

rakenteelliset tekijät, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperistamisposition kehitykseen;

b)

arvopaperistamispositioiden ja perustana olevien vastuiden riskien ominaispiirteet.

18 artikla

Stressitestit

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin stressitesteihin on sisällytettävä kaikki asiaan kuuluvat arvopaperistamispositiot, ja nämä stressitestit on liitettävä osaksi stressitestausstrategioita ja -prosesseja, joita laitosten on noudatettava direktiivin 2013/36/EU (4) 73 artiklassa täsmennetyn sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyn mukaisesti.

2.   Täyttääkseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut stressitestausvaatimukset laitokset voivat hyödyntää kolmansien osapuolten laatimia vertailukelpoisia rahoitusmalleja ulkoisten luottoluokituslaitosten laatimien mallien ohella edellyttäen, että laitokset kykenevät pyydettäessä osoittamaan, että ne ovat huolehtineet asianmukaisesti ennen sijoitusten tekemistä malleihin liittyvien oletusten ja mallien rakenteiden validoimisesta sekä siitä, että ne ymmärtävät menetelmän, oletukset ja tulokset.

3.   Suorittaessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja stressitestejä asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun sellaisen ABCP-ohjelman puitteissa, joka perustuu likviditeettisopimukseen, joka kattaa täysimääräisesti arvopaperistettujen vastuiden luottoriskin, laitokset voivat stressitestata arvopaperistettujen vastuiden sijasta likviditeettisopimuksen tarjoajan luottokelpoisuuden.

19 artikla

Vastuut kaupankäyntivarastossa ja sen ulkopuolella

1.   Arvopaperistamispositioiden pitäminen kaupankäyntivarastossa tai sen ulkopuolella ei sinänsä ole riittävä perustelu sille, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklassa tarkoitettujen asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden täyttämisessä olisi aiheellista soveltaa eri toimintatapoja ja menettelyjä tai eri uudelleentarkastelutiheyksiä. Päätettäessä sitä, olisiko sovellettava eri toimintatapoja ja menettelyjä tai eri uudelleentarkastelutiheyksiä, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, jotka vaikuttavat olennaisesti kaupankäyntivaraston ja laitoksen muun rahoitustoiminnan ja asianomaisten arvopaperistamispositioiden riskiprofiiliin; näitä tekijöitä ovat muun muassa positioiden koko, stressikauden vaikutukset laitoksen pääomapohjaan sekä riskin keskittyminen johonkin yhteen tiettyyn transaktioon, liikkeeseenlaskijaan tai omaisuusluokkaan.

2.   Laitosten on varmistettava, että kaikki olennaiset muutokset, jotka kohottavat niiden kaupankäyntivarastossa ja sen ulkopuolella olevien arvopaperistamispositioiden riskiprofiilia, otetaan asianmukaisesti huomioon muuttamalla niiden asianmukaista huolellisuutta koskevia menettelyjä asianmukaisella tavalla näiden arvopaperistamispositioiden osalta. Näin ollen laitosten on määriteltävä myös kaupankäyntivarastoon ja niiden muuhun rahoitustoimintaan sovellettavien muodollisten toimintatapojen ja menettelyjen yhteydessä olosuhteet, jotka käynnistäisivät asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden uudelleentarkastelun.

20 artikla

Korrelaatiokaupankäyntisalkussa olevat positiot

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklaa katsotaan noudatettavan silloin, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

arvopaperistamispositiot pidetään korrelaatiokaupankäyntisalkussa ja ne ovat mainitun asetuksen 338 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja viite-instrumentteja tai ne voidaan hyväksyä sisällytettäviksi korrelaatiokaupankäyntisalkkuun;

b)

laitos noudattaa mainitun asetuksen 377 artiklaa laskiessaan omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät korrelaatiokaupankäyntisalkkuun;

c)

menetelmä, jota laitos soveltaa kaupankäyntisalkkuunsa liittyvien omien varojen laskemiseen, synnyttää kattavan ja syvällisen käsityksen arvopaperistamispositioihin tehtyjen sijoitusten riskiprofiilista;

d)

laitos on ottanut käyttöön muodollisia toimintatapoja ja menettelyjä, jotka ovat sen korrelaatiokaupankäyntisalkun näkökulmasta katsottuna asianmukaisia ja jotka ovat oikeassa suhteessa sen arvopaperistamispositioissa olevien sijoitusten riskiprofiiliin, voidakseen analysoida ja säilyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia tietoja.

V LUKU

ALULLEPANIJOITA, JÄRJESTÄJIÄ JA ALKUPERÄISIÄ LUOTONANTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

21 artikla

Luotonmyöntämiseen sovellettavat toimintatavat

1.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 408 artiklan tarkoittaman velvoitteen täyttäminen alullepanevan tai järjestävän laitoksen toimesta ei merkitse sitä, että lainanottajien tai lainatuotteiden pitäisi olla arvopaperistettujen ja arvopaperistamattomien vastuiden osalta samat.

2.   Siinä tapauksessa, että järjestävät ja alullepanevat laitokset eivät ole osallistuneet arvopaperistettaviin vastuisiin liittyvään alkuperäiseen luoton myöntämiseen tai ne eivät osallistu aktiivisesti luoton myöntämiseen tietyntyyppisten arvopaperistettavien vastuiden osalta, näiden laitosten on kuitenkin saatava kaikki välttämättömät tiedot voidakseen arvioida, ovatko tällaisiin vastuisiin sovellettavat luotonmyöntämisen kriteerit yhtä vakuuttavasti perusteltuja ja hyvin määriteltyjä kuin kriteerit, joita sovelletaan arvopaperistamattomiin vastuisiin.

22 artikla

Nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämissitoumuksen tasoa koskevien tietojen ilmoittaminen

1.   Säilyttäjän on asetuksen (EU) N:o 575/2013 409 artiklan mukaisesti ilmoitettava sijoittajille ainakin seuraavat tiedot tasosta, jolla se on sitoutunut säilyttämään arvopaperistamisen nettomääräisen taloudellisen osuuden:

a)

vahvistus säilyttäjän henkilöllisyydestä ja siitä, säilyttääkö se osuutta alullepanijana, järjestäjänä vai alkuperäisenä luotonantajana;

b)

tiedot siitä, onko asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b, c, d tai e alakohdassa tarkoitettuja tapoja sovellettu nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämiseen;

c)

mahdollinen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan b alakohdassa tarkoitettu muutos, joka on tapahtunut nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämistavassa;

d)

vahvistus säilyttämisen tasosta alullepanohetkellä sekä vahvistus jatkuvaa osuuden säilyttämistä koskevasta sitoumuksesta, jolla viitataan ainoastaan alkuperäisvelvoitteen noudattamisen jatkumiseen ja joka ei edellytä tietoja nykyisestä nimellisarvosta tai markkina-arvosta tai säilytettävään osuuteen kohdistuneista arvonalennuksista tai kirjanpitoarvon alennuksista;

2.   Jos asetuksen arvopaperistamistransaktioon sovelletaan (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja vapautuksia, alullepanijana, järjestäjänä tai alkuperäisenä luotonantajana toimivien laitosten on annettava sijoittajille tiedot sovellettavasta vapautuksesta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava asianmukaisesti dokumentoituja ja julkisesti saatavilla, paitsi silloin, kun on kyse kahdenvälisistä tai yksityisistä transaktioista, joissa osapuolet pitävät yksityistä tietojen antamista riittävänä. Asianmukaisena tapana täyttää tämä vaatimus pidetään säilyttämissitoumusta koskevan ilmoituksen sisällyttämistä arvopaperistamisohjelmassa liikkeeseen laskettuja arvopapereita koskevaan esitteeseen.

4.   Tietojen antaminen on vahvistettava myös alullepanohetken jälkeen yhtä säännöllisesti kuin transaktion kulusta raportoidaan eli vähintään vuosittain ja missä tahansa seuraavista olosuhteista:

a)

kun asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua säilyttämissitoumusta rikotaan;

b)

kun arvopaperistamisposition kehitys tai arvopaperistamiseen tai sen perustana oleviin vastuisiin liittyvät riskien ominaispiirteet muuttuvat olennaisesti;

c)

kun arvopaperistamiseen liittyvässä dokumentaatiossa esitettyjä velvoitteita rikotaan.

23 artikla

Olennaisen tärkeiden tietojen ilmoittaminen

1.   Alullepanijoiden, järjestäjien ja alkuperäisten luotonantajien on varmistettava, että kaikki asetuksen (EU) N:o 575/2013 409 artiklan mukaiset olennaisen tärkeät tiedot ovat helposti sijoittajien saatavissa, ilman liiallista hallinnollista taakkaa.

2.   Tiedot on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 409 artiklan mukaisesti vähintään vuosittain sekä seuraavissa tilanteissa:

a)

kun arvopaperistamisposition kehitys tai arvopaperistamiseen tai sen perustana oleviin vastuisiin liittyvät riskien ominaispiirteet muuttuvat olennaisesti;

b)

kun arvopaperistamiseen liittyvässä dokumentaatiossa esitettyjä velvoitteita rikotaan.

c)

Jotta tietojen voidaan katsoa olevan olennaisen tärkeitä yksittäisten perustana olevien vastuiden osalta, tiedot on tavallisesti ilmoitettava lainakohtaisesti, mutta on kuitenkin tiettyjä tapauksia, joissa ne voidaan ilmoittaa koostetusti. Arvioitaessa sitä, riittääkö koostettujen tietojen ilmoittaminen, huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa arvopaperistamisen perustana olevan vastuupoolin hajautuneisuusaste sekä se, hoidetaanko tällaisessa poolissa olevia vastuita poolin itsensä tasolla vai lainakohtaisesti.

3.   Tiedonantovaatimusta sovellettaessa otetaan huomioon kaikki muut säilyttäjään sovellettavat oikeudelliset tai sääntelyvaatimukset.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 626/2014,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’ tai ’CN’, joka on mainitun asetuksen liitteenä I.

(2)

On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, miten etyylialkoholia sisältävät seokset, joita käytetään raaka-aineena moottoriajoneuvojen polttoaineiden tuottamiseksi, olisi luokiteltava (CN-nimike 2207 ja 3824).

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi on näin ollen tarpeen selventää denaturoitua etyylialkoholia koskevan CN-alanimikkeen 2207 20 soveltamisalaa.

(4)

CN-alanimikkeen 2207 20 olisi katettava etyylialkoholi, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 50 prosenttia, erityisesti etyylialkoholipohjaiset seokset, joita käytetään moottoriajoneuvojen polttoaineiden tuottamiseksi ja jotka on denaturoitu lisäämällä etyylialkoholiin tiettyjä aineita, jotta siitä tulisi peruuttamattomalla tavalla ihmisravinnoksi soveltumatonta.

(5)

Eurooppalainen standardi EN 15376, jonka otsikkona on ”Autoissa käytettävät polttoaineet — Etanoli bensiiniin sekoitettavana aineena — Vaatimukset ja koemenetelmät” ja jonka Euroopan standardointikomitea hyväksyi 24 päivänä joulukuuta 2010, edistää Euroopan unionin tavoitteita sellaisten vapaaehtoisten teknisten standardien avulla, jotka edistävät vapaata kauppaa ja sisämarkkinoiden toteuttamista. Sen kohdassa 4.3 on luettelo suositetuista denaturoimisaineista, joista ei ole haittaa ajoneuvojärjestelmille. Kyseisessä luettelossa mainitaan seuraavat aineet: standardin EN 228 mukainen moottoribensiini, etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE), metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE), tert-butyylialkoholi (TBA), 2-metyyli-1-propanoli (isobutanoli) ja 2-propanoli (isopropanoli). Yhtä tai useampaa näistä denaturointiaineista voidaan käyttää seoksessa, paitsi isobutanolia ja isopropanolia, jotka ovat helposti erotettavissa seoksesta, minkä vuoksi niitä on aina käytettävä yhdessä jonkin muun denaturointiaineen kanssa.

(6)

Sen vuoksi yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmään olisi lisättävä uusi lisähuomautus, jotta yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukainen tulkinta varmistettaisiin kaikkialla unionissa.

(7)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmään 12 lisähuomautus seuraavasti:

”12.

Alanimike 2207 20 kattaa etyylialkoholia sisältävät seokset, joita käytetään raaka-aineena moottoriajoneuvojen polttoaineiden tuottamiseksi ja joiden alkoholipitoisuus on vähintään 50 prosenttia ja jotka on denaturoitu yhdellä tai useammalla seuraavista aineista:

a)

moottoribensiini (standardin EN 228 mukainen);

b)

tert-butyylietyylieetteri (etyyli-tert-butyylieetteri, ETBE);

c)

metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE);

d)

2-metyylipropan-2-oli (tert-butyylialkoholi, TBA);

e)

2-metyylipropan-1-oli (2-metyyli-1-propanoli, isobutanoli);

f)

propan-2-oli (isopropyylialkoholi, 2-propanoli, isopropanoli).

Ensimmäisen kohdan e ja f alakohdassa lueteltuja denaturointiaineita on käytettävä yhdessä ainakin yhden ensimmäisen kohdan a–d alakohdassa luetellun denaturointiaineen kanssa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/28


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 627/2014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä tapahtuvan hiukkasten valvonnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan ja 12 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 582/2011 (2) säädetään komission velvollisuudesta arvioida dieselhiukkassuodattimen (DPF) suorituskyvyn valvonnan tekninen toteutettavuus puristussytytysmoottoreilla varustettujen ajoneuvojen osalta niin, että suorituskykyä verrataan kyseisen asetuksen liitteen X taulukossa 1 määritettyihin sisäisen valvontajärjestelmän raja-arvoihin (OTL).

(2)

Komissio on toteuttanut kyseisen arvioinnin ja todennut, että teknologia, jolla pystytään valvomaan dieselhiukkassuodattimen suorituskykyä sisäisiin valvontajärjestelmiin verrattuna, on saatavilla. Arvioinnista käy kuitenkin myös ilmi, että on aiheellista lykätä dieselhiukkassuodattimen suorituskykyvaatimusten täytäntöönpanopäivää, jotta teollisuus saa riittävästi aikaa varmistaa laitteiden saatavuus massatuotantoon sekä laitteiden mukauttaminen ajoneuvoihin. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen I lisäyksessä 9 olevaa taulukkoa 1 niin, että siihen sisällytetään uusi täytäntöönpanopäivä.

(3)

Lisäksi kipinäsytytysmoottoreiden osalta asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen I lisäyksessä 9 olevaa taulukkoa 1 olisi muutettava lisäämällä siihen sarake, jossa mainitaan vaatimus valvoa hiilimonoksidipitoisuuksia asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen X taulukossa 2 asetettuihin sisäisten valvontajärjestelmien raja-arvoihin (OTL) verrattuna, sekä sarake, jossa mainitaan kyseisen asetuksen liitteen X kohdissa 6–6.5.5.1 asetetut käytönaikaisen tehokkuuden vaatimukset.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 582/2011 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 582/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Dieselhiukkassuodattimen valvonnan osalta voidaan valmistajan pyynnöstä soveltaa liitteessä X olevassa 2.3.3.3 kohdassa vahvistettuja vaihtoehtoisia säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2015 saakka uusiin ajoneuvo- ja moottorityyppeihin ja 31 päivään joulukuuta 2016 saakka kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka myydään, rekisteröidään tai otetaan käyttöön unionissa.”

2)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Puristussytytysmoottoreille ja niillä varustetuille ajoneuvoille liitteen I lisäyksessä 9 olevan taulukon 1 kirjaintunnuksen B mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantulon päivämäärää myönnetyt tyyppihyväksynnät pysyvät voimassa kyseisen päivämäärän jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 582/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I ja III muuttamisesta (EUVL L 167, 25.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen I lisäyksessä 9 oleva taulukko 1 seuraavasti:

”Taulukko 1

Kirjaintunnus

NOx:n OBD-kynnysarvo (1)

Hiukkasmassan OBD-kynnysarvo (2)

CO:n OBD-kynnysarvo (6)

IUPR-arvo

Reagenssin laatu ja kulutus

Käyttöönottopäivät: uudet tyypit

Käyttöönottopäivät: kaikki ajoneuvot

Viimeinen rekisteröintipäivä

A

Taulukon 1 tai taulukon 2 rivi ’Siirtymävaihe’

Suorituskyvyn valvonta (3)

 

Siirtymävaihe (7)

Siirtymävaihe (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Taulukon 2 rivi ’Siirtymävaihe’

 

Taulukon 2 rivi ’Siirtymävaihe’

Siirtymävaihe (7)

Siirtymävaihe (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Taulukon 1 tai taulukon 2 rivi ’Yleiset vaatimukset’

Taulukon 1 rivi ’Yleiset vaatimukset’

Taulukon 2 rivi ’Yleiset vaatimukset’

Yleinen (8)

Yleinen (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  NOx:n OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 1 ja 2 mukaisesti.

(2)  Hiukkasmassan OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 1 mukaisesti.

(3)  Suorituskyvyn valvontaa koskevat vaatimukset liitteessä X olevan 2.1.1 kohdan mukaisesti.

(4)  Reagenssin laatua ja kulutusta siirtymävaiheessa koskevat vaatimukset liitteessä XIII olevan 7.1.1.1 ja 8.4.1.1 kohdan mukaisesti.

(5)  Reagenssin laatua ja kulutusta koskevat yleiset vaatimukset liitteessä XIII olevan 7.1.1 ja 8.4.1 kohdan mukaisesti.

(6)  CO:n OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 2 mukaisesti.

(7)  Käytönaikaista suorituskykysuhdetta (IUPR) siirtymävaiheessa koskevat vaatimukset liitteessä X olevan 6.4.4, 6.5.5 ja 6.5.5.1 kohdan mukaisesti.

(8)  Käytönaikaista suorituskykysuhdetta (IUPR) koskevat yleiset vaatimukset liitteessä X olevan 6 kohdan mukaisesti.

(9)  Kipinäsytytysmoottorit ja niillä varustetut ajoneuvot.

(10)  Puristussytytysmoottorit ja niillä varustetut ajoneuvot.

(11)  Koskee vain kipinäsytytysmoottoreita ja niillä varustettuja ajoneuvoja.”


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 628/2014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 341/2007 muuttamisesta Kiinasta peräisin olevan valkosipulin tuontitariffikiintiön osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 341/2007 (2) säädetään kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.

(2)

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (3), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2014/116/EU (4), säädetään 12 375 tonnin lisäyksestä Kiinan kansantasavallan osuuteen valkosipulia koskevasta EU:n tariffikiintiöstä.

(3)

Tariffikiintiön lisäys olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 341/2007 liitteessä I. Koska neuvosto hyväksyi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen sopimuksen 28 päivänä tammikuuta 2014, tuojilla pitäisi olla mahdollisuus tuoda lisämääriä tuontitariffikiintiökauden 2014/2015 toisesta osakaudesta alkaen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 341/2007 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 341/2007 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 341/2007 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  EUVL L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Neuvoston päätös 2014/116/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa olevien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä (EUVL L 64, 4.3.2014, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Päätösten 2001/404/EY, 2006/398/EY ja 2014/116/EU mukaisesti avatut tariffikiintiöt CN-koodin 0703 20 00 valkosipulin tuonnille

Alkuperä

Järjestys-numero

Kiintiö (tonnia)

Ensimmäinen osakiintiökausi (kesäkuu–elokuu)

Toinen osakiintiökausi (syyskuu–marraskuu)

Kolmas osakiintiökausi (joulukuu–helmikuu)

Neljäs osakiintiökausi (maaliskuu–toukokuu)

Yhteensä

Argentiina

 

 

 

 

 

19 147

Perinteiset tuojat

09.4104

9 590

3 813

 

Uudet tuojat

09.4099

4 110

1 634

 

Yhteensä

 

13 700

5 447

 

Kiina

 

 

 

 

 

46 075

Perinteiset tuojat

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Uudet tuojat

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Yhteensä

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Muut kolmannet maat

 

 

 

 

 

6 023

Perinteiset tuojat

09.4106

941

1 960

929

386

 

Uudet tuojat

09.4102

403

840

398

166

 

Yhteensä

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Yhteensä

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245”


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 629/2014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen metyylinonyyliketoni hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 608/2012 (2) muutettiin täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 (3) metyylinonyyliketonin hyväksymisedellytysten osalta vahvistamalla edellytys, jonka mukaan ilmoittajan on toimitettava lisää vahvistavia tietoja tutkimusten muodossa, jotka koskevat spesifikaatiota ja sitä tukevia erätietoja sekä validoituja analyysimenetelmiä.

(2)

Ilmoittaja toimitti tietojen toimittamista varten asetetussa määräajassa esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Belgialle tutkimusten muodossa lisätietoja jotka koskivat spesifikaatiota ja sitä tukevia erätietoja sekä validoituja analyysimenetelmiä.

(3)

Belgia arvioi ilmoittajan toimittamat lisätiedot. Se toimitti arviointinsa tarkistetun arviointikertomusluonnoksen muodossa muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 25 päivänä marraskuuta 2013.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja metyylinonyyliketonia koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 16 päivänä toukokuuta 2014.

(5)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan metyylinonyyliketonia käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(6)

Komission päätelmänä on, että vahvistavat lisätiedot osoittivat, että tehoaineen vähimmäispuhtaudeksi olisi vahvistettava 985 g/kg.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava. Jäsenvaltioille olisi annettava aikaa metyylinonyyliketonia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen tarvittaessa.

(8)

Jos jäsenvaltiot myöntävät metyylinonyyliketonia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevassa sarakkeessa ”Puhtaus” tehoainetta metyylinonyyliketoni koskevalla rivillä 238, puhtaus seuraavasti: ”≥ 985 g/kg”.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava metyylinonyyliketonia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2015.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2016.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 608/2012, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden denatoniumbentsoaatti, metyylinonyyliketoni ja kasviöljyt/viherminttuöljy hyväksymisedellytysten osalta (EUVL L 177, 7.7.2012, s. 19).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 630/2014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 215. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 2 päivänä kesäkuuta 2014 lisätä kolme henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Pakotekomitea päätti samana päivänä poistaa kaksi henkilöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, sekä muuttaa kolmea kohtaa tässä luettelossa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon seuraavat kohdat:

a)

”Al Mouakaoune Biddam (alias a) Les Signataires par le Sang, b) Ceux Qui Signent avec le Sang, c) Those Who Sign in Blood). Osoite: Mali. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.6.2014.”

b)

”Al Moulathamoun (alias a) Les Enturbannés, b) The Veiled. Osoite: a) Algeria, b) Mali, c) Niger). Lisätietoja: toimii Sahelin/Saharan alueella. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.6.2014.”

c)

”Al Mourabitoun (alias a) Les Sentinelles, b) The Sentinels). Osoite: Mali. Lisätietoja: toimii Sahelin/Saharan alueella. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.6.2014.”

2)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraavat kohdat:

a)

”Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Syntymäaika: 1.6.1965. Syntymäpaikka: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Muita tietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2007. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.”

b)

”Mohammad Ilyas Kashmiri (alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir). Titteli: Mufti. Osoite: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistanin hallinnoima Kashmir. Syntymäaika: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Syntymäpaikka: Bhimber, Samahani Valley, Pakistanin hallinnoima Kashmir. Lisätietoja: a) aiempi titteli: Maulana, b) ilmoitettu kuolleen Pakistanissa 11.6.2011. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.8.2010.”

3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden, luettelossa kohta ”Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih). Syntynyt aikavälillä 1975–1979 Syyriassa. Syyrian kansalainen. Osoite: Syyria (tilanne kesäkuussa 2013). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.7.2013.” seuraavasti:

”Abu Mohammed Al-Jawlani (alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih; i) Al Fatih). Syntynyt aikavälillä 1975–1979 Syyriassa. Syyrian kansalainen. Osoite: Syyria (tilanne kesäkuussa 2013). Lisätietoja: Al-Nusrah Front for the People of the Levant -järjestön johtaja tammikuusta 2012 lukien. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.7.2013.”

4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden, luettelossa kohta ”Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Syntymäaika: 12.5.1964. Syntymäpaikka: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venäjän federaatio. a) Venäjän kansalainen b) Neuvostoliiton kansalainen (vuoteen 1991). Lisätietoja: a) asunut Venäjän federaatiossa marraskuussa 2010; b) kansainvälinen etsintäkuulutus annettu vuonna 2000. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.3.2011.” seuraavasti:

”Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Syntymäaika: 12.5.1964. Syntymäpaikka: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Venäjän federaatio. a) Venäjän kansalainen b) Neuvostoliiton kansalainen (vuoteen 1991). Lisätietoja: a) asunut Venäjän federaatiossa marraskuussa 2010; b) kansainvälinen etsintäkuulutus annettu vuonna 2000, c) ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2014. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.3.2011.”

5)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Islamic State in Iraq and the Levant). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.10.2004.” seuraavasti:

”Al-Qaida in Iraq (alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 18.10.2004.”


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 631/2014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/40


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

(2014/348/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan d alakohdan, 149 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 175 artiklan kolmannen kohdan ja 218 artiklan 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, pöytäkirjaan 31 sisältyy määräyksiä ja järjestelyjä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(2)

On suotavaa laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten yhteistyö kattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013 (2).

(3)

Sen vuoksi ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa 1 päivästä tammikuuta 2014.

(4)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi näin ollen perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta ETA-sopimuksen yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn luonnokseen ETA:n sekakomitean päätökseksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburg 5 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. DENDIAS


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238).


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2014,

annettu …,

yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten yhteistyö kattamaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013 (1).

(2)

Sen vuoksi ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 15 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 2 kohdassa sanan ”mainitun” jälkeen sanat ”ja ennen 1 päivää tammikuuta 2014 toteutetun”.

2)

Lisätään 8 kohtaan seuraava:

”–

32013 R 1296: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238).

Liechtenstein vapautetaan tähän ohjelmaan osallistumisesta ja sen rahoittamisesta. Norja osallistuu ainoastaan ohjelman Eures-lohkoon ja sen rahoitukseen.”

3)

Korvataan 5 kohdan teksti seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 8 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin yhteisön toimiin 1 päivästä tammikuuta 1999, toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin toimiin 1 päivästä tammikuuta 2003 ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin toimiin 1 päivästä tammikuuta 2014.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238.

(2)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/42


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/349/YUTP,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

Kosovossa (1) toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (2).

(2)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen 2010/322/YUTP (3), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) voimassaoloa kahdella vuodella 14 päivään kesäkuuta 2012.

(3)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä kesäkuuta 2012 päätöksen 2012/291/YUTP (4), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin EULEX KOSOVOn voimassaoloa kahdella vuodella 14 päivään kesäkuuta 2014.

(4)

Vuonna 2014 hyväksyttyyn strategiseen uudelleenarviointiin sisältyvien suositusten perusteella EULEX KOSOVOn voimassaoloa on tarpeen jatkaa vielä kahdella vuodella.

(5)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/241/YUTP (5), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP siten, että siinä säädetään uusi rahoitusohje, jonka tarkoitus on kattaa ajanjakso, joka alkaa 15 päivänä kesäkuuta 2013 ja päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2014. Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi muutettava siten, että siinä säädetään uusi rahoitusohje, jonka tarkoitus on kattaa siirtymäkausi, joka alkaa 15 päivänä kesäkuuta 2014 ja päättyy 14 päivänä lokakuuta 2014.

(6)

EULEX KOSOVO toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyihin unionin ulkoisen toiminnan tavoitteisiin.

(7)

Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/124/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Operaation johtaja edustaa operaatiota. Operaation johtaja voi siirtää hallintotehtäviä henkilöstö- ja rahoitusasioissa operaation henkilöstön jäsenille, jotka toimivat hänen alaisuudessaan.”

b)

poistetaan 5 kohta.

c)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Operaation johtaja varmistaa, että EULEX KOSOVO toimii tiiviissä yhteistyössä ja koordinoi toimintansa Kosovon toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa asiaankuuluvien kansainvälisten toimijoiden kanssa, mukaan luettuina Nato/KFOR-joukot, UNMIK, ETYJ ja oikeusvaltion alalla Kosovossa toimivat kolmannet valtiot.”

2)

Korvataan 9 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (6) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

(6)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).”"

3)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kansainvälisen ja paikallisen henkilöstön työehdot sekä oikeudet ja velvollisuudet määritetään EULEX KOSOVOn ja asianomaisten henkilöstön jäsenten välisissä sopimuksissa.”

4)

Korvataan 14 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta päätöksen 2013/488/EU mukaisesti.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Oikeudelliset järjestelyt

EULEX KOSOVOlla on valtuudet hankkia palveluja ja tarvikkeita, tehdä sopimuksia ja hallinnollisia järjestelyjä, ottaa palvelukseen henkilöstöä, avata pankkitilejä, hankkia ja pitää hallussa omaisuutta ja maksaa velkojaan sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanon sitä edellyttäessä.”

6)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 14 päivään lokakuuta 2010 saakka on 265 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä lokakuuta 2010 lähtien 14 päivään joulukuuta 2011 saakka on 165 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä joulukuuta 2011 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2012 saakka on 72 800 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2012 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2013 saakka on 111 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2013 lähtien 14 päivään kesäkuuta 2014 saakka on 110 000 000 euroa.

EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivästä kesäkuuta 2014 lähtien 14 päivään lokakuuta 2014 saakka on 34 000 000 euroa.

Neuvosto päättää EULEX KOSOVOn seuraavan kauden rahoitusohjeesta.”

b)

Korvataan 4–6 kohta seuraavasti:

”4.   EULEX KOSOVO vastaa operaation talousarvion toteuttamisesta. EULEX KOSOVO allekirjoittaa tätä koskevan sopimuksen komission kanssa.

5.   EULEX KOSOVO vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta aiheutuvista vaatimuksista ja velvoitteista 15 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, lukuun ottamatta mahdollisia vaatimuksia, jotka liittyvät operaation johtajan vakaviin väärinkäytöksiin, joista hän on vastuussa.

6.   Rahoitusjärjestelyt toteutetaan rajoittamatta 7, 8 ja 11 artiklassa säädettyä johtamisjärjestelyä ja EULEX KOSOVOn operatiivisia vaatimuksia, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus ja operaation ryhmien yhteistoimintakyky.

7.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä alkaen.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Hankeyksikkö

1.   EULEX KOSOVOlla on hankeyksikkö hankkeiden määrittelyä ja toteuttamista varten. EULEX KOSOVOssa koordinoidaan, avustetaan ja ohjeistetaan tarvittaessa jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden omalla vastuullaan toteuttamia hankkeita EULEX KOSOVOon liittyvillä aloilla ja sen tavoitteiden tukemiseksi.

2.   EULEX KOSOVOlla on lupa pyytää saada käyttää jäsenvaltioiden tai kolmansien valtioiden rahoitusosuuksia pannakseen täytäntöön valittuja hankkeita, jotka täydentävät johdonmukaisesti EULEX KOSOVOn muita toimia, jos hanke:

a)

sisältyy tämän yhteisen toiminnan rahoitusselvitykseen; tai

b)

on toimeksiannon aikana operaation johtajan pyynnöstä sisällytetty rahoitusselvitykseen sitä muuttamalla. EULEX KOSOVO tekee näiden valtioiden kanssa sopimuksen, johon sisällytetään erityisesti nimenomaiset menettelyt kolmansien osapuolien valitusten käsittelemisestä tapauksissa, joissa valitus koskee EULEX KOSOVOn toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja niiden varojen käytössä, jotka kyseiset valtiot ovat antaneet käyttöön. Rahoitukseen osallistuvat valtiot eivät voi missään olosuhteissa katsoa unionin tai korkean edustajan olevan vastuussa EULEX KOSOVOn toimista tai laiminlyönneistä, jotka liittyvät näiden valtioiden varojen käyttöön.

3.   PKT sopii kolmansien valtioiden osallistumisesta hankeyksikön rahoittamiseen.”

8)

Korvataan 18 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten laadittuja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille, Natolle/KFOR-joukoille ja tähän yhteiseen toimintaan osallistuville muille kolmansille osapuolille niitä kutakin vastaavaan turvallisuusluokittelutasoon asti päätöksen 2013/488/EU mukaisesti. Tämän helpottamiseksi tehdään paikallisia teknisiä järjestelyjä.

2.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa päätöksen 2013/488/EU mukaisesti toimivaltaisille paikallisille viranomaisille EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten laadittuja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -turvallisuusluokkaan saakka. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia tietoja ja asiakirjoja luovutetaan toimivaltaisille paikallisille viranomaisille näiden viranomaisten Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tasoa vastaavien menettelyjen mukaisesti.”

9)

Korvataan 20 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2016.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Y. MANIATIS


(1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(2)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/124/YUTP, hyväksytty 4 päivänä helmikuuta 2008, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92).

(3)  Neuvoston päätös 2010/322/YUTP, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2010, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 145, 11.6.2010, s. 13).

(4)  Neuvoston päätös 2012/291/YUTP, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2012, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 146, 6.6.2012, s. 46).

(5)  Neuvoston päätös 2013/241/YUTP, annettu 27 päivänä toukokuuta 2013, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta (EUVL L 141, 28.5.2013, s. 47).


13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3677)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/350/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset ympäristömerkin arviointiperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Komission päätöksessä 2009/567/EY (2) on vahvistettu tekstiilituotteita koskevat ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, jotka ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2014 asti.

(4)

Jotta voidaan ottaa paremmin huomioon tämän tuoteryhmän markkinoiden nykytilanne ja tällä välin tapahtuneet innovaatiot, pidetään asianmukaisena muuttaa tuoteryhmän soveltamisalaa ja vahvistaa tarkistetut ekologiset arviointiperusteet.

(5)

Arviointiperusteiden tavoitteena on ensisijaisesti tunnistaa tuotteet, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön tietyin parannuksin niin, että niiden raaka-aineet on tuotettu kestävämmillä maatalouden ja metsätalouden muodoilla, niiden valmistuksessa on käytetty raaka-aineita ja energiaa tehokkaammin, niiden valmistuksessa on käytetty puhtaampia ja vähemmän saastuttavia menetelmiä, niiden valmistuksessa on käytetty vähemmän vaarallisia aineita ja ne on suunniteltu ja määritelty korkealaatuisiksi ja kestäviksi. EU-ympäristömerkin tekstiilituotteille myöntämistä koskevat perusteet on määritetty edellä mainittujen näkökohtien osalta, ja tuotteita, joiden suorituskyky näiden näkökohtien osalta on tavanomaista parempi, on syytä suosia. Tästä syystä on perusteltua vahvistaa EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tuoteryhmälle ’tekstiilit’.

(6)

Tarkistettujen perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä ottaen huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.

(7)

Sen vuoksi päätös 2009/567/EY olisi korvattava tällä päätöksellä.

(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty tekstiilituotteita koskeva EU-ympäristömerkki päätöksessä 2009/567/EY vahvistettujen perusteiden mukaisesti, on myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen perusteiden ja vaatimusten mukaisiksi.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ kuuluvat:

a)

Tekstiilivaatteet ja -asusteet: vaatteet ja asusteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja kudotun kankaan, kuitukankaan tai neuloksen muodossa.

b)

Sisustustekstiilit: sisäkäyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja kudotun kankaan, kuitukankaan tai neuloksen muodossa.

c)

Kuidut, langat, kankaat ja neulokset: jotka on tarkoitettu käytettäväksi tekstiilivaatteissa ja -asusteissa tai sisustustekstiileissä, mukaan lukien verhoilukankaat ja patjakankaat ennen lopputuotteessa olevien vuorausten ja käsittelyiden lisäämistä.

d)

Muista kuin tekstiilikuiduista valmistetut osat: vetoketjut, napit ja muut tuotteeseen lisätyt tarvikkeet. Kalvot, pinnoitteet ja laminaatit.

e)

Siivoustuotteet: kudotut tai kuitukankaat, jotka on tarkoitettu pintojen puhdistukseen kuivana tai kosteana sekä keittiötarvikkeiden kuivaamiseen.

2.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

tuotteet, jotka on tarkoitettu kertakäyttöisiksi;

b)

lattiapäällysteet, joista on säädetty komission päätöksessä 2009/967/EY (3)

c)

kankaat, jotka ovat osa ulkokäyttöön tarkoitettua rakennetta.

3.   Tuoteryhmään eivät kuulu pukineet, kankaat ja kuidut, jotka sisältävät jotain seuraavista:

a)

sähkölaitteita, jotka ovat sähkövirtapiirin kiinteä osa;

b)

laitteita tai imeytettyjä aineita, jotka on suunniteltu aistimaan ympäristöolosuhteiden muutoksia tai reagoimaan niihin.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’tekstiilikuiduilla’ luonnonkuituja, synteettisiä kuituja ja selluloosamuuntokuituja;

b)

’luonnonkuiduilla’ puuvillaa ja muita luonnonsiemenkuituja, pellavaa ja muita runkokuituja, villaa ja muita eläinkuituja;

c)

’synteettisillä kuiduilla’ akryylia, elastaania, polyamidia, polyesteria ja polypropeenia;

d)

’selluloosamuuntokuiduilla’ lyocelia, modaalia ja viskoosia.

3 artikla

’Tekstiilivaatteiden ja -asusteiden’ sekä ’sisustustekstiilien’ tekstiilikuitujen osuutta laskettaessa ei tarvitse huomioida tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvista kuiduista valmistettuja täytteitä, vuorauksia, pehmusteita, kalvoja ja pinnoitteita.

4 artikla

Täyteaineiden, joita ei ole valmistettu tekstiilikuiduista, on oltava liitteessä vahvistetun arviointiperusteen 10 apuaineita, pinta-aktiivisia aineita, biosidejä ja formaldehydejä koskevien rajoitusten mukaisia.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaiset EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tuotteelle, joka kuuluu tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’, sekä arviointiperusteisiin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, on vahvistettu liitteessä.

6 artikla

Liitteessä vahvistetut perusteet ja niihin liittyvät arviointivaatimukset ovat voimassa neljän vuoden ajan tämän päätöksen antamisesta.

7 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ’tekstiilituotteet’ annetaan tunnusnumero ”016”.

8 artikla

Kumotaan päätös 2009/567/EY.

9 artikla

1.   Tuoteryhmään ’tekstiilituotteet’ kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta, voivat perustua joko päätöksessä 2009/567/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemuksia arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.

2.   Päätöksessä 2009/567/EY vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla myönnettyjä EU-ympäristömerkkilisenssejä voidaan käyttää 12 kuukauden ajan tämän päätöksen antamispäivästä.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/567/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 70).

(3)  Komission päätös 2009/967/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiililattiapäällysteille (EUVL L 332, 17.12.2009, s. 1).


LIITE

EU-ympäristömerkin arviointiperusteet tekstiilituotteille ja alaryhmät, joihin ne on jaettu, ovat seuraavat:

Tekstiilikuidut

1.

Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut

2.

Pellava ja muut runkokuidut

3.

Villa ja muut eläinkuidut

4.

Akryyli

5.

Elastaani

6.

Polyamidi

7.

Polyesteri

8.

Polypropeeni

9.

Selluloosamuuntokuidut (lyocel, modaali ja viskoosi).

Osat ja tarvikkeet

10.

Täytteet

11.

Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

12.

Tarvikkeet

Kemikaalit ja prosessit

13.

Rajoitettujen aineiden luettelo

14.

Värjäämisessä, painannassa ja viimeistelyssä käytettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen

15.

Pesun, kuivauksen ja lämpökäsittelyn energiatehokkuus

16.

Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen käsittely

Käyttökelpoisuus

17.

Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

18.

Värien vesipesunkesto

19.

Värien hienkesto (hapan, emäksinen)

20.

Värien märkähankauskesto

21.

Värien kuivahankauskesto

22.

Värien valonkesto

23.

Siivoustuotteiden pesunkesto

24.

Nyppyyntymättömyys ja hankauksenkesto

25.

Kestävyys

Yritysten yhteiskuntavastuu

26.

Työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet

27.

Denimin hiekkapuhalluksen rajoittaminen

Lisätiedot

28.

Ympäristömerkin tiedot

Lisäys 1 sisältää arviointiperusteessa 13 mainitun rajoitettujen aineiden luettelon. Luettelon rajoituksia sovelletaan tekstiilituotteiden valmistuksessa käytettäviin ja lopputuotteeseen mahdollisesti sisältyviin vaarallisiin aineisiin.

Ympäristömerkin arviointiperusteet pohjautuvat ympäristöominaisuuksiltaan parhaisiin tuotteisiin tekstiilien markkinoilla. Vaikka tuotantoprosessin aikana käytetään kemiallisia tuotteita ja prosessista vapautuu epäpuhtauksia, EU-ympäristömerkkiä kantava tuote takaa kuluttajalle, että tällaisten aineiden käyttöä on rajoitettu siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista sen vaikuttamatta tuotteen käyttökelpoisuuteen.

Arviointiperusteet kieltävät käyttämästä aina kun mahdollista useita tekstiilien valmistuksessa käytettäviä, terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai mahdollisesti vaarallisiksi luokiteltuja aineita (joilla tekstiilille voidaan antaa tietty toiminto tai ominaisuus) tai rajoittavat niiden pitoisuutta mahdollisimman paljon. Tällaisen aineen käyttäminen ympäristömerkityssä tuotteessa voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti vain, jos aineen käyttö on välttämätöntä kuluttajan odotusten tai tuotetta koskevien vaatimusten, kuten palonesto-ominaisuuksien, täyttämiseksi ja jos aineelle ei ole saatavilla käytössä olevaa ja testattua vaihtoehtoa.

Poikkeukset arvioidaan varovaisuusperiaatteen sekä tieteellisen ja teknisen näytön perusteella erityisesti, jos markkinoilla on saatavilla turvallisempia tuotteita.

Tuotteiden testausta rajoitettujen vaarallisten aineiden varalta pyydetään luotettavien takeiden antamiseksi kuluttajille. Lisäksi tekstiilien valmistusprosesseille on asetettu tiukkoja rajoituksia veden ja ilman pilaantumisen vähentämiseksi ja työvoiman altistumisen minimoimiseksi. Arviointiperusteiden noudattamisen todentaminen toteutetaan niin, että kuluttajat voivat varmistua perusteiden noudattamisesta, että se vastaa hakijoiden käytännön mahdollisuuksia saada tietoja toimitusketjusta ja että hakijat eivät voi hyötyä ”vapaamatkustuksesta”.

Arviointi ja todentaminen Hakijan on osoitettava noudattavansa arviointiperusteita ilmoittamalla tuotteesta tai tuotteista ja toimitusketjustaan seuraavat tiedot:

Kuhunkin arviointiperusteeseen sisältyy yksityiskohtaisia todentamisvaatimuksia, jotka velvoittavat hakijan kokoamaan vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita ja muita tuotetta ja toimitusketjua koskevia todisteita.

Ympäristömerkin myöntäminen ja voimassaolo edellyttää hakumenettelyn yhteydessä tehtävää todentamista ja, arviointiperusteen 13 sitä vaatiessa, tuotetestausta, jonka tulokset on toimitettava tarkistettaviksi toimivaltaisille elimille. Tavarantoimittajien ja tuotantolaitosten muutoksista, jotka vaikuttavat ympäristömerkkiä kantaviin tuotteisiin, on ilmoitettava toimivaltaisille elimille. Samalla on toimitettava tiedot, joiden perusteella arviointiperusteiden voidaan todentaa täyttyvän edelleen.

Toimivaltaisen elimen on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laboratorioiden suorittamat testit, jotka on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu EN 45011 -standardin tai vastaavan kansainvälisen standardin mukaisesti.

Toiminnallinen yksikkö, johon tuotannon sisään- ja ulostulovirrat on suhteutettava, on 1 kg tekstiilituotetta vakio-olosuhteissa (65 % RH ± 4 % ja 20 °C ± 2 °C; nämä perusolosuhteet on määritelty standardissa ISO 139 Tekstiilit — standardiolosuhteet ilmastoinnille ja testaukselle).

Mikäli hakija käyttää sertifiointijärjestelmää riippumattomien todentamisten hankkimiseksi, valitun järjestelmän ja siihen liittyvien tarkastajien akkreditointijärjestelmien on täytettävä EN 45011- ja ISO 17065 -standardien yleiset vaatimukset. Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa vaatia todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia todentamisia ja laitosvierailuja.

Suositellaan, että toimivaltaiset elimet hakemuksia arvioidessaan ja tässä liitteessä vahvistettujen arviointiperusteiden noudattamista seuratessaan ottavat huomioon tunnustettujen ympäristönhallintajärjestelmien, kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin tai EN ISO 14001- tai ISO 50001 -standardin. (Huomautus: näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.)

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET

Hakijoiden on osoitettava, että tuotteet, joille ne hakevat ympäristömerkkiä, täyttävät materiaalikoostumusta, kemikaaleja, tuotantolaitoksia ja käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset.

1.   TEKSTIILIKUITUJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osiossa vahvistetaan tekstiilikuituja koskevat arviointiperusteet seuraaville kuitutyypeille:

a)

Luonnonkuidut: Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut, pellava ja muut runkokuidut, villa ja muut eläinkuidut.

b)

Synteettiset kuidut: Akryyli, elastaani, polyamidi, polyesteri ja polypropeeni.

c)

Selluloosamuuntokuidut: lyocel, modaali ja viskoosi.

Tiettyä kuitutyyppiä koskevia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jos kuidun osuus tuotteen kokonaispainosta on alle 5 prosenttia tai jos kuitua käytetään pehmusteena tai vuorauksena. Polyamidia ja polyesteriä lukuun ottamatta tuotteiden ja kuitujen ei tarvitse täyttää näitä arviointiperusteita seuraavin edellytyksin:

a)

Koko tuotteen ei tarvitse täyttää arviointiperustetta, jos se sisältää kuituja, joissa on kierrätettyä sisältöä, joka muodostaa vähintään 70 painoprosenttia tuotteen kaikista kuiduista.

b)

Yksittäisten kuitujen ei tarvitse täyttää arviointiperustetta, jos ne sisältyvät ympäristömerkin saaneeseen tuotteeseen, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia kierrätettyä sisältöä.

Kuiduiksi, jotka sisältävät kierrätettyä sisältöä, katsotaan tässä yhteydessä sekä tuotantovaiheen jätteestä (muun muassa polymeerien ja kuitujen tuotantojäte ja tekstiili- ja vaatevalmistajien leikkuujäte) peräisin olevat kuidut ja kuluttajien tuottamasta jätteestä (tekstiilit ja kaikenlaiset kuitu- ja tekstiilituotteet sekä muu kuin tekstiilijäte, kuten PET-muovista valmistetut juomapullot ja kalaverkot) peräisin olevat kuidut.

Kierrätetyn sisällön on, polyesterin valmistuksessa käytettyjä PET-pulloja lukuun ottamatta, täytettävä arviointiperusteen 13 vaatimukset. Vaatimuksiin sisältyy tiettyjen aineryhmien vuosittainen satunnaistettu analyyttinen testaus.

Kierrätetyn sisällön arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioimalla alkuperäketjulla tai raaka-ainetoimittajien ja uudelleenkäsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla. Kuituvalmistajien ja raaka-ainetoimittajien on toimitettava vakuutukset ja laboratoriotestien tulokset, kun arviointiperuste 13 sitä edellyttää.

Arviointiperuste 1. Puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut (mukaan luettuna kapokki)

Puuvillan ja muiden siemenkuitujen (jäljempänä ’puuvilla’) on sisällettävä vähimmäismäärä joko luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1 a) tai integroitua tuholaistentorjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua puuvillaa (ks. arviointiperuste 1 b). Lisäksi:

Kaiken käytetyn tavanomaisen puuvillan ja IPM-puuvillan on täytettävä arviointiperusteessa 1 c asetetut torjunta-aineita koskevat rajoitukset.

Luonnonmukaista tuotantomenetelmää 1 a käytettäessä kaiken tavanomaisen ja IPM-puuvillan on oltava peräisin muista kuin muuntogeenisistä lajikkeista.

Kaiken luonnonmukaisesti tuotetun ja IPM-puuvillan on oltava täysin jäljitettävissä arviointiperusteen 1 d mukaisesti.

Alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettujen vaatteiden on sisällettävä vähintään 95 prosenttia luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa.

Tuotteisiin, jotka täyttävät luonnonmukaisen tai IPM-puuvillan pitoisuudelle asetetut raja-arvot, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen teksti, joka ilmaisee sisältöväittämän. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

1 a)   Luonnonmukainen tuotantomenetelmä

Jäljempänä lueteltuja tuotteita lukuun ottamatta vähintään 10 prosentin puuvillasta on oltava kasvatettu noudattaen neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) vaatimuksia, Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman vaatimuksia tai vastaavia EU:n kumppaneiden asettamia oikeudellisia velvoitteita. Luonnonmukaiseen puuvillasisältöön voi sisältyä luonnonmukaisesti kasvatettua puuvillaa ja siirtymävaiheen tuotannosta saatua luonnonmukaista puuvillaa.

Vähintään 95 prosentin seuraavien tuotteiden puuvillasisällöstä on oltava luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa: t-paidat, naisten yläosat, kauluspaidat, farkut, pyjamat ja yöpuvut, alusvaatteet ja sukat.

Arviointi ja todentaminen : Luonnonmukaisesti tuotetulla sisällöllä on oltava riippumattoman valvontaelimen sertifiointi, joka vahvistaa, että sisältö on tuotettu noudattaen asetuksessa (EY) N:o 834/2007 tai Yhdysvaltojen luomuohjelmassa vahvistettuja tai muiden kauppakumppaneiden vahvistamia tuotanto- ja tarkastusvaatimuksia. Todentaminen on toimitettava vuosittain kunkin alkuperämaan osalta.

Muut kuin muuntogeeniset puuvillalajikkeet on todennettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (2) mukaisella tavalla.

1 b)   Integroidun tuholaistorjunnan periaatteiden mukainen puuvillan tuotanto

Vähintään 20 prosenttia puuvillasta on kasvatettava noudattaen YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) IPM-ohjelmassa määritettyjä integroidun tuholaistorjunnan (IPM) periaatteita tai käyttäen integroituja sadon hallintajärjestelmiä (ICM), joihin sisältyy IPM-periaatteita; lisäksi sen on täytettävä arviointiperusteessa 1 c vahvistetut torjunta-ainerajoitukset.

Edellä tarkoitettujen IPM-periaatteiden mukaisesti kasvatetun puuvillan vähimmäisosuuden on oltava 60 prosenttia seuraavissa tuotteissa: t-paidat, naisten yläosat, kauluspaidat, farkut, pyjamat ja yöpuvut, alusvaatteet ja sukat.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava todisteet, jotka osoittavat, että puuvillan ovat kasvattaneet viljelijät, jotka ovat osallistuneet FAOn tai kansallisen IPM- tai ICM-ohjelman viralliseen koulutukseen ja/tai jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen sertifioimien IPM-järjestelmien yhteydessä. Todentaminen on tehtävä joko vuosittain kunkin alkuperämaan osalta tai tuotteen valmistamista varten ostettujen IPM-puuvillapaalien sertifikaattien perusteella.

Torjunta-aineita koskevan rajoituksen noudattamista ei vaadita järjestelmiltä, jotka kieltävät arviointiperusteessa 1 c lueteltujen aineiden käytön, ja mikäli joko testaus on suoritettu tai viljelijöiltä ja/tai viljelijätuottajaryhmiltä on saatu käyttämättömyyttä koskevat vakuutukset, jotka on todennettu joko kansallisen hallituksen tai tunnustettujen luonnonmukaisten tai IPM-sertifiointijärjestelmien akkreditoimien valvontaelinten vierailuilla.

Muut kuin muuntogeeniset IPM-puuvillalajikkeet, joita käytetään yhdessä luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan kanssa, on todennettava asetuksen (EY) N:o 1830/2003 mukaisella tavalla. IPM-järjestelmät, jotka kieltävät muuntogeenisen puuvillan käytön, hyväksytään todisteeksi IPM-sisällön noudattamisesta.

1 c)   Tavanomaiseen ja IPM-puuvillaan sovellettavat torjunta-ainerajoitukset

Kaikki ympäristömerkityissä tekstiilituotteissa käytetty puuvilla, luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa ja IPM-järjestelmästä, jolle on myönnetty kohdan 1 b mukainen poikkeus, saatua puuvillaa lukuun ottamatta, on kasvatettava käyttämättä mitään seuraavista aineista:

Alakloori, aldikarbi, aldriini, kamfekloori (toksafeeni), kaptafoli, klordaani, 2,4,5-T, klordimeformi, klorobentsylaatti, sypermetriini, DDT, dieldriini, dinosebi ja sen suolat, endosulfaani, endriini, glyfosulfaatti, heptakloori, heksaklooribentseeni, heksakloorisykloheksaani (isomeerien kokonaismäärä), metamidofossit, demetoni-o-metyyli, metyyliparationi, monokrotofossi, neonikotinoidit (klotianidiini, imidaklopridi, tiametoksaami), parationi, fosfamidoni, pentakloorifenoli, tiofaneksi, triafaneksi, triatsofossi

Puuvilla voi sisältää yhteensä enintään 0,5 ppm edellä lueteltuja aineita.

Arviointi ja todentaminen : Puuvilla on testattava lueteltujen aineiden havaitsemiseksi. Seuraavien testausmenetelmien perusteella laaditaan soveltuvuuden mukaan testausseloste:

US EPA 8081 B (organoklooritorjunta-aineet, ultraääni- tai Soxleth-uutolla ja poolittomilla liuottimilla [iso-oktaani tai heksaani],

US EPA 8151 A (klooratut rikkakasvien torjunta-aineet metanolia käyttäen),

US EPA 8141 B (orgaaniset fosforiyhdisteet),

US EPA 8270 D (puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Testit on tehtävä kustakin alkuperämaasta tuleville raakapuuvillanäytteille ennen märkäkäsittelyä. Kunkin alkuperämaan osalta testaus on toteutettava seuraavin perustein:

i)

Mikäli vuoden aikana käytetään vain yksi puuvillaerä, näyte otetaan sattumanvaraisesti valitusta paalista.

ii)

Mikäli vuoden aikana käytetään kaksi tai useampia puuvillaeriä, kokoomanäytteet otetaan 5 prosentista paaleista.

Puuvillan testausta ei vaadita, mikäli puuvillan on sertifioinut IPM-järjestelmä, joka kieltää lueteltujen aineiden käytön.

1 d)   Luonnonmukaisesti tuotettuun ja IPM-puuvillaan sovellettavat jäljitettävyysvaatimukset

Kaiken luonnonmukaisella ja IPM-tuotantomenetelmällä kasvatetun puuvillan, jota käytetään ympäristömerkityn tekstiilituotteen valmistuksessa, on oltava jäljitettävissä tuotantomenetelmän todentamispisteestä vähintään raakakankaan tuotantoon asti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava noudattavansa puuvillan vähimmäissisältövaatimusta joko vuosittain ostetun puuvillamäärän tai lopputuotteen valmistuksessa käytetyn puuvillasekoitteen perusteella ja kunkin tuotelinjan mukaisesti:

i)

Vuosittain ostetun määrän perusteella: Viljelijöiltä tai tuottajaryhmiltä vuosittain ostetusta puuvillamäärästä ja/tai sertifioitujen paalien kokonaispainosta on toimitettava todisteeksi kirjanpitotiedot ja/tai laskut raakakankaan tuotantoon asti.

ii)

Lopputuotteen perusteella: Kehruu- ja/tai kankaantuotantovaiheista on toimitettava tarvittavat asiakirjat. Kaikissa asiakirjoissa on mainittava eri puuvillalajien valvontaelin tai sertifioija.

Arviointiperuste 2. Pellava ja muut runkokuidut (mukaan luettuina hamppu, juutti ja rami)

2 a)   Pellavan ja muiden runkokuitujen liotus on tehtävä huoneenlämmössä ja ilman lisättyä lämpöenergiaa.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava kuidun tuottaneelta viljelijältä ja/tai lihtauslaitokselta saatu vakuutus käytetystä liotusmenetelmästä.

2 b)   Vesiliotusta käytettäessä liotuslammikon jätevedet on käsiteltävä siten, että kemiallista hapenkulutusta (COD) tai orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC) vähennetään hamppukuitujen osalta vähintään 75 prosentilla ja pellavan ja muiden runkokuitujen osalta vähintään 95 prosentilla.

Arviointi ja todentaminen : Jos käytetään vesiliuotusta, hakijan on esitettävä testausseloste, josta käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 6060 (COD).

Arviointiperuste 3. Villa ja muut eläinkuidut (mukaan luettuina lampaan ja karitsan villa sekä kamelin, alpakan ja vuohen karva)

3 a)   Raakavillassa ennen pesua esiintyvät villan ulkoloislääkepitoisuudet eivät saa ylittää taulukossa 2 esitettyjä yhteenlaskettuja pitoisuuksia.

Näitä vaatimuksia ei sovelleta, mikäli asiakirjatodistein voidaan nimetä viljelijät, jotka ovat tuottaneet vähintään 75 prosenttia kyseisestä villasta tai eläinkuiduista, ja mikäli tilavierailuihin perustuvassa riippumattomassa todentamisessa on osoitettu, että kyseisillä pelloilla tai kyseisiin eläimiin ei ole käytetty edellä lueteltuja aineita.

Taulukko 2

Villan yhteenlaskettua ulkoloislääkepitoisuutta koskevat rajoitukset

Ulkoloislääkkeiden ryhmät

Yhteenlaskettu raja-arvo

γ-heksakloorisykloheksaani (lindaani), α-heksakloorisykloheksaani, β-heksakloorisykloheksaani, δ-heksakloorisykloheksaani, aldriini, dieldriini, endriini sekä p,p'-DDT ja p,p'-DDD

0,5 ppm

Sypermetriini, deltametriini, fenvaleraatti, syhalotriini ja flumetriini

0,5 ppm

Diatsinoni, propetamfossi, klorfenvinfossi, diklorfentioni, klorpyrifossi ja fenklorfossi

2 ppm

Diflubentsuroni ja triflumuroni, disyklaniili

2 ppm

Villan huuhdontalaitoksille, joissa käytetään suljettuja vesijärjestelmiä laskematta jätevettä viemäriin ja joissa edellä mainitut, huuhtelujäämissä ja liejussa mahdollisesti esiintyvät ulkoloislääkkeet hajotetaan polttamalla, myönnetään poikkeus villan testausvaatimuksesta, mutta niiden on noudatettava vähintään kahta kohdassa 3 c luetelluista menettelyistä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava joko edellä mainitut asiakirjat tai laadittava testausselosteet, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IWTO draft test method 59. Testi on tehtävä raakavillan myyntierille alkuperämaan mukaan (mikäli maita on useampi) ja ennen märkäkäsittelyä. Kustakin käsittelyerästä on testattava vähintään yksi useita eriä kattava kokoomanäyte kustakin alkuperämaasta. Kokoomanäytteeseen on sisällyttävä:

i)

Villakuituja vähintään 10:n sattumanvaraisesti valitun viljelijän eristä, jotka sisältyvät myyntierään, tai

ii)

Yksi kokoomanäyte kultakin eriä toimittavalta viljelijältä, mikäli käsittelyerässä on alle 10 myyntierää.

Vaihtoehtoisesti kaikista käsittelyerän myyntieristä voidaan toimittaa jäämien määritystä koskevat testisertifikaatit.

Mikäli hakijalle on myönnetty poikkeus, hakijan on toimitettava todisteet, joista ilmenee pesulaitoksen kokoonpano, sekä laboratorion testausselosteet, joista ilmenee pesujäämissä ja liejussa mahdollisesti olevien ulkoloislääkkeiden hajoaminen.

3 b)   Villan pesussa on minimoitava jäteveden kemiallinen hapenkulutus maksimoimalla lian poisto ja rasvan talteenotto, minkä jälkeen jätevesi käsitellään taulukossa 3 esitettyjä arvoja noudattaen joko laitoksella tai sen ulkopuolella. Seuraavia kemiallisen hapenkulutuksen raja-arvoja sovelletaan karkean ja hienon raakavillan pesuun. Hienoksi villaksi katsotaan merinovilla, jonka halkaisija on ≤ 23,5 mikrometriä.

Taulukko 3

Villan pesusta syntyvän jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen arvot ennen lopullista päästöä viemäriin

Villatyyppi

Lopullinen päästäminen ympäristöön (kemiallinen hapenkulutus g/kg raakavillaa)

Karkea villa

25 g/kg

Hieno villa

45 g/kg

Arviointi ja todentamine : Hakijan on esitettävä tähän arviointiperusteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja testausseloste, ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 6060. Tietojen on osoitettava, että villan pesulaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta. Arviointiperusteen täyttymistä arvioidaan kuuden hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden kuukausittaisten keskiarvojen perusteella.

3 c)   Villan pesulaitosten on sovellettava vähintään yhtä seuraavista toimenpiteistä ottaakseen talteen ympäristömerkittyjä villatuotteita tuottavalla pesulaitoksella syntyvän hapettuneen rasvan, kuidun, villanhien tai liejun:

i)

talteenotto myytäväksi kemiallisena raaka-aineena,

ii)

kompostimullan tai nestemäisen lannoitteen tuotanto,

iii)

rakennusmateriaalien ja muiden tuotteiden valmistus,

iv)

käsittely ja energiakäyttö mädättämällä tai polttamalla.

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on toimitettava raportti ja jätekuljetuksen merkinnät, jotka vahvistavat talteen otetun jätteen tyypin ja osuuden sekä käytetyn menetelmän.

Arviointiperuste 4. Akryyli

4 a)   Akryylinitriilin ilmaan joutuvien päästöjen (polymeroinnista kehruuvalmiiseen liuokseen saakka) on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava alle 1,0 gramma tuotettua kuitukiloa kohden.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta kuituvalmistajalta tai -valmistajilta.

4 b)   Polymeroinnin ja kehruun aikana työpaikan ilmaan joutuvat N,N-dimetyyliasetamidipäästöt (127-19-5) eivät saa ylittää työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa, joka on 10,0 ppm.

Arviointi ja todentaminen : Päästöt mitataan niissä prosessin vaiheissa, joissa aineita käytetään, ja ne ilmaistaan 8 tunnin keskimääräisenä arvona (työvuoron keskiarvo). Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta testausselosteet ja valvontatiedot, jotka vahvistavat tämän arviointiperusteen noudattamisen.

Arviointiperuste 5. Elastaani

5 a)   Kuitujen valmistuksessa ei saa käyttää orgaanisia tinayhdisteitä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta vakuutus, josta käy ilmi, että yhdisteitä ei käytetä.

5 b)   Polymeroinnin ja kehruun aikana työpaikan ilmaan pääsevät seuraavien aineiden päästöt eivät saa ylittää mainittuja työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja:

i)

Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

Tolueeni-2,4-di-isosyanaatti (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetyyliasetamidi (127-19-5) 10,0 ppm

Arviointi ja todentaminen : Päästöt mitataan niissä prosessin vaiheissa, joissa aineita käytetään, ja ne ilmaistaan 8 tunnin keskimääräisenä arvona (työvuoron keskiarvo). Hakijan on toimitettava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta testausselosteet ja valvontatiedot, jotka vahvistavat tämän arviointiperusteen noudattamisen.

Arviointiperuste 6. Polyamidi (tai nailon)

Polyamidituotteiden on täytettävä vähintään yksi alakriteerien 6 a ja 6 b yhteydessä luetelluista tuotantostandardeista.

Tuotteisiin, jotka ylittävät kierrätetyn sisällön vähimmäisrajan, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen sisältöväittämä. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

6 a)   Tuotantostandardi 1: Kierrätetyn sisällön vähimmäismäärä.

Kuitujen valmistuksessa käytetystä sisällöstä vähintään 20 prosenttia on tuotantovaiheen jätteestä tai kuluttajien tuottamasta jätteestä peräisin olevaa kierrätettyä nailonia.

Arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan alkuperäketjun riippumattomalla sertifioinnilla tai toimittajien ja käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

6 b)   Tuotantostandardi 2: Monomeerituotannosta syntyvät dityppioksidipäästöt.

Nailonin monomeerituotannosta syntyvät ilmaan dityppioksidipäästöt, ilmaistuina vuotuisena keskiarvona, eivät saa ylittää 9,0:ää grammaa dityppioksidia yhtä kaprolaktaamikiloa (nailon 6) tai adipiinihappokiloa (nailon 6,6) kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava asiakirjat ja testausselosteet, jotka osoittavat arviointiperusteen täyttymisen valvontatietojen perusteella, sekä vakuutus arviointiperusteen täyttymisestä kuituvalmistajalta tai -valmistajilta ja niiden raaka-ainetoimittajilta.

Arviointiperuste 7. Polyesteri

Tekstiilituotteiden, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti myytäväksi kuluttajille, on täytettävä alakriteerit a ja b. Tekstiilituotteiden, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti myytäväksi ammattikäyttöön tai julkisen sektorin asiakkaille, on täytettävä alakriteeri a ja joko peruste b tai c.

Tuotteisiin, jotka ylittävät kierrätetyn sisällön vähimmäisrajan, voidaan lisätä ympäristömerkin yhteyteen sisältöväittämä. Tarkempia ohjeita annetaan arviointiperusteessa 28.

7 a)   Polyesterikuitujen antimonipitoisuus saa olla enintään 260 ppm. Tätä vaatimusta ei sovelleta polyesterikuituihin, jotka on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei ainetta ole käytetty, tai toimitettava testausseloste, jolloin testauksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä: suora määrittäminen atomiabsorptiospektrometrialla tai induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla. Testi on tehtävä raakakuitujen kokoomanäytteelle ennen märkäkäsittelyä. Kierrätetyistä PET-pulloista valmistetuista kuiduista toimitetaan vakuutus.

7 b)   Kuitujen valmistuksessa on käytettävä tuotantovaiheen jätteestä tai kuluttajien tuottamasta jätteestä peräisin olevaa PET-muovia. Katkokuiduissa vähintään 50 prosenttia ja filamenttikuiduissa vähintään 20 prosenttia. Tätä vaatimusta ei sovelleta mikrokuituihin, joiden on sen sijaan täytettävä alakriteeri c.

Arviointi ja todentaminen : Kierrätetty sisältö tulee voida jäljittää raaka-aineen uudelleenkäsittelyyn asti. Tämä todennetaan alkuperäketjun riippumattomalla sertifioinnilla tai toimittajien ja käsittelijöiden toimittamilla asiakirjoilla.

7 c)   Polyesterin tuotannon aikana ilmaan joutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen, mukaan lukien sekä pistelähteet ja hajapäästöt, on vuotuisena keskiarvona ilmaistuna oltava enintään 1,2 grammaa PET-granulaattikiloa kohti ja 10,3 grammaa filamenttikiloa kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava valvontatiedot ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi EN 12619 -standardin noudattaminen tai vastaavan testimenetelmän sisältävien standardien noudattaminen. Ympäristömerkkiä hakevien tuotteiden tuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöjen kuukausittaiset keskiarvot on toimitettava vähintään hakemusta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Arviointiperuste 8. Polypropeeni

Lyijypohjaisia pigmenttejä ei saa käyttää.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on annettava vakuutus siitä, ettei aineita ole käytetty.

Arviointiperuste 9. Selluloosamuuntokuidut (mukaan lukien viskoosi, modaali ja lyocel).

Massan tuotantoa koskevat alakriteerit

9 a)   Vähintään 25 prosenttia massakuiduista on valmistettava puusta, joka on kasvatettu YK:n FAOn määrittelemien kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäljelle jäävän massakuidun on oltava peräisin massasta, joka on hankittu laillisen metsänhoidon avulla laillisilta istutuksilta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on hankittava kuituvalmistajalta tai -valmistajilta voimassa olevat sertifikaatit, jotka vahvistavat toimitusketjun olevan riippumattomasti sertifioitu ja osoittavat, että puukuidut on kasvatettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti ja/tai että ne ovat peräisin laillisista lähteistä. Riippumattomaksi sertifioinniksi hyväksytään FSC-, PEFC- tai vastaavan järjestelmän sertifiointi.

Kuituvalmistajan on osoitettava, että puutavaran korjuun laillisuuden varmistamisessa on noudatettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 (3) tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Todisteeksi hankinnan laillisuudesta hyväksytään voimassa oleva EU:n FLEGT (metsälainsäädännön noudattaminen, metsähallinto ja puukauppa) -lupa tai YK:n CITES (villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus) -lupa ja/tai kolmannen osapuolen sertifiointi.

9 b)   Puuvillasiemenkuitujätteestä tuotetun massan on täytettävä vähintään jommankumman puuvillaa koskevan arviointiperusteen 1 a tai 1 b vaatimukset.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

9 c)   Kuitujen valmistukseen käytettävä massa on valkaistava alkuaineklooria käyttämättä. Valkaisun jälkeen kloorin ja orgaanisesti sidotun kloorin kokonaismäärä (OX) saa olla valmiissa kuiduissa enintään 150 ppm tai massanvalmistuksen jätevedessä (AOX) enintään 0,170 kg ilmakuivaa massatonnia kohti.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava testausseloste, joka osoittaa joko OX- tai AOX-vaatimuksen noudattamisen asianmukaista testimenetelmää käyttäen: OX: ISO 11480 (hallittu polttaminen ja mikrokulometria).

AOX: ISO 9562

9 d)   Vähintään 50 prosenttia kuitujen valmistuksessa käytetystä massasta on ostettava liukosellulaitoksilta, jotka hyödyntävät käytettyä prosessilientä jommallakummalla seuraavista tavoista:

i)

Sähkön ja höyryn tuottaminen laitoksella.

ii)

Kemiallisten rinnakkaistuotteiden valmistaminen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava luettelo kuitujen valmistuksessa käytetyn raaka-aineen toimittajista ja niiden toimittaman massan osuudesta. Hakijan on toimitettava asiakirjat ja todisteet, joista käy ilmi, että vaadittu osa toimittajista on asentanut tuotantolaitoksilleen asianmukaiset energiantuotantolaitteet ja/tai rinnakkaistuotteiden talteenotto- ja valmistusjärjestelmät.

Kuidun tuotantoa koskevat alakriteerit

9 e)   Viskoosi- ja modaalikuitujen tuotantoprosessien aikana ilmaan pääsevien rikkiyhdisteiden rikkipitoisuus ei saa vuotuisena keskiarvona ilmaistuna ylittää taulukossa 4 esitettyjä suoritusarvoja.

Taulukko 4

Viskoosi- ja modaalikuitujen rikkipäästöarvot

Kuitutyyppi

Suoritusarvo (g S/kg)

Katkokuitu

30 g/kg

Filamenttikuitu

 

Erinä tapahtuva pesu

Integroitu pesu

40 g/kg

170 g/kg

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja/tai testausselosteet, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen, sekä vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

2.   OSIA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan osiin ja tarvikkeisiin, jotka kuuluvat lopulliseen tuotteeseen.

Arviointiperuste 10. Täytteet

10 a)   Tekstiilikuiduista koostuvien täyteaineiden on oltava tekstiilikuituja koskevien arviointiperusteiden (1–9) mukaisia siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

10 b)   Täyteaineiden on täytettävä tekstiilien rajoitettujen aineiden luettelon biosideja ja formaldehydiä koskevat vaatimukset (ks. liite 1).

10 c)   Täytteiden (untuvien, höyhenten, luonnonkuitujen tai synteettisten kuitujen) pesemiseen käytettävien pesuaineiden ja muiden kemikaalien on oltava kemiallisia apuaineita sekä pesuaineita, kankaan pehmitteitä ja kompleksinmuodostajia koskevien tekstiilien rajoitettujen aineiden luettelon vaatimusten (ks. liite 1) mukaisia.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

Arviointiperuste 11. Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

11 a)   Polyuretaanista valmistettujen osien on oltava tekstiilikuitua koskevien arviointiperusteiden 5 a (orgaaniset tinayhdisteet) ja 5 b (altistuminen työpaikalla aromaattisille diisosyanaateille ja DMAC:lle) mukaisia.

11 b)   Polyesteristä valmistettujen osien on oltava tekstiilikuitua koskevien arviointiperusteen 7 a (antimonipitoisuus) ja arviointiperusteen 7 b (polymeroinnin aikana syntyvät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt) mukaisia.

11 c)   Polymeerien on oltava tämän päätöksen liitteessä 1 olevan rajoitettujen aineiden luettelon g kohdan v alakohdan mukaisia.

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ja/tai tämän päätöksen liitteessä 1 ilmoitetulla tavalla.

Arviointiperuste 12. Tarvikkeet

Metallista ja muovista valmistettujen osien, kuten vetoketjujen, nappien ja kiinnitystarvikkeiden, on oltava rajoitettujen aineiden luettelon tarvikkeita koskevien rajoitusten mukaisia (ks. liite 1).

Arviointi ja todentaminen : Vastaavissa arviointiperusteissa ilmoitetulla tavalla.

3.   KEMIKAALEJA JA PROSESSEJA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan, mikäli niin on ilmoitettu, seuraaviin tuotantovaiheisiin:

i)

Kehruu

ii)

Kankaan valmistaminen

iii)

Esikäsittely

iv)

Värjäys

v)

Painanta

vi)

Viimeistely

vii)

Leikkaus/ompelu/huolittelu

Ellei toisin mainita, näitä arviointiperusteita, mukaan lukien satunnaistestausta koskevia vaatimuksia, sovelletaan myös kierrätettyä sisältöä sisältäviin kuituihin.

Arviointiperuste 13. Rajoitettujen aineiden luettelo

13 a)   Yleiset vaatimukset

Lopullisen tuotteen ja sen valmistusohjeiden ei pidä sisältää rajoitettujen aineiden luettelossa lueteltuja vaarallisia aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät sallitut määrät tai ovat vastoin erityisiä rajoituksia. Rajoitettujen aineiden luettelo on liitteessä 1. Rajoitettujen aineiden luettelon rajoitukset ovat etusijalla arviointiperusteen 14 taulukossa 6 lueteltuihin poikkeuksiin nähden.

Rajoitettujen aineiden luettelo on välitettävä tavarantoimittajille sekä tuotannon kehruu-, värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheista vastaaville tahoille. Todentamista ja testausta koskevat vaatimukset on esitetty rajoitettujen aineiden luettelossa kullekin tuotantovaiheelle ja lopulliselle tuotteelle.

Mahdollisesti vaaditut laboratoriotestit tehdään kullekin tuotelinjalle satunnaisotannalla. Testaus tehdään voimassaoloaikana vuosittain rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisen osoittamiseksi.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava vakuutus rajoitettujen aineiden luettelon noudattamisesta ja todisteet lopullisen tuotteen valmistuksessa käytettävistä aineista ja valmistusohjeista. Vaatimukset on ilmoitettu rajoitettujen aineiden luettelossa. Vaatimuksiin sisältyy vakuutukset eri tuotantovaiheista vastaavilta tahoilta, vakuutukset kemikaalitoimittajilta ja testitulokset lopullisen tuotteen näytteiden laboratorioanalyyseistä. Tuotantovaiheita koskeviin vakuutuksiin on liitettävä käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ja tarvittaessa kemikaalitoimittajien vakuutukset. Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen II (Opas käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 osan mukaisesti. Puutteellista käyttöturvallisuustiedotetta on täydennettävä kemikaalitoimittajien vakuutuksilla.

Lopullisen tuotteen laboratorioanalyysi on tehtävä siten, että se edustaa ympäristömerkittyjä tuotelinjoja, mikäli rajoitettujen aineiden luettelossa edellytetään sitä, ja lueteltujen testimenetelmien mukaisesti. Mikäli testausta edellytetään, se on tehtävä hakemuksen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain kullekin tuotelinjalle satunnaisotannalla. Tulokset on toimitettava toimivaltaiselle elimelle. Teollisuudenalan rajoitettujen aineiden listojen ja muiden järjestelmien noudattamisen osoittamiseksi saadut testitulokset hyväksytään, mikäli testimenetelmät ovat samat ja mikäli testaus on tehty lopullisen tuotteen edustavalle näytteelle.

Mikäli voimassaoloaikana tehdyn testin tulokset eivät ole tyydyttävät, sama tuotelinja testataan uudelleen. Jos näyte ei läpäise myöskään toista testiä, oikeus käyttää ympäristömerkkiä keskeytetään kyseisen tuotelinjan osalta. Ympäristömerkin palauttamiseksi on toteutettava korjaavia toimia.

13 b)   Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Lopullinen tuote tai sen osa tai tarvike ei saa muutoin kuin nimenomaisella poikkeusluvalla sisältää aineita, jotka:

i)

täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan kriteerit;

ii)

on tunnistettu noudattaen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa kuvattua menettelyä, jolla laaditaan alustava luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Tätä sovelletaan aineisiin, joita käytetään tietyn ominaisuuden antamiseksi lopulliselle tuotteelle, ja aineisiin, joita on käytetty valmistuksessa tarkoituksellisesti.

Vaatimuksista ei myönnetä poikkeusta aineille, jotka täyttävät jommankumman näistä edellytyksistä ja joita esiintyy tekstiilitavarassa tai kompleksisen tekstiilitavaran homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on yli 0,10 painoprosenttia.

Arviointi ja todentaminen : Kussakin tuotantovaiheessa käytetyt aineet ja yhdisteet tarkistetaan Euroopan kemikaaliviraston julkaiseman ehdokasluettelon tuoreimman version perusteella. Hakijan on koottava jokaisesta tuotantovaiheesta vakuutukset arviointiperusteen noudattamisesta ja niitä tukevat tarkastusasiakirjat.

Mikäli rajoituksesta on myönnetty poikkeus, hakijan on osoitettava, että ainetta käytettäessä noudatetaan rajoitettujen aineiden luettelossa vahvistettuja pitoisuusrajoituksia ja poikkeusedellytyksiä.

Arviointiperuste 14. Värjäämisessä, painannassa ja viimeistelyssä käytettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen

Aineita, joita kankaisiin ja neuloksiin lisätään värjäyksen, painannan ja viimeistelyn aikana, jotka jäävät lopulliseen tuotteeseen ja jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (5) tai neuvoston direktiivin 67/548/EC (6) mukaisesti taulukossa 5 määritellyt vaaraluokkien tai riskilausekkeiden kriteerit, ei saa käyttää ilman nimenomaisesti myönnettyä poikkeusta. Näitä rajoituksia sovelletaan myös toiminnallisiin aineisiin, joita lisätään tekokuituihin niiden valmistuksen aikana.

14 a)   Vaaraluokituksen rajoitukset

Rajoitetut vaaraluokitukset on lueteltu taulukossa 5. Euroopan unionin hyväksymät viimeisimmät luokitussäännöt ovat etusijalla lueteltuihin vaaraluokituksiin ja riskilausekkeisiin nähden. Hakijoiden on tästä syystä tarkistettava, että luokitukset perustuvat viimeisimpiin luokitussääntöihin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät enää koske sellaisten aineiden tai seosten käyttöä, joiden ominaisuudet muuttuvat käsittelyssä (esim. muuttuminen biologisesti käyttökelvottomaksi, muuttuminen kemiallisesti) siten, että vaara poistuu. Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa polymeerit, joita on muokattu toiminnon lisäämiseksi, sekä monomeerit ja lisäaineet, jotka muodostavat kovalenttisen sidoksen polymeerien kanssa.

Taulukko 5

Rajoitetut vaaraluokitukset ja riskilausekkeet ja niiden CLP-luokitus

Välitön myrkyllisyys

Kategoriat 1 ja 2

Kategoria 3

H300 Tappavaa nieltynä (R28)

H301 Myrkyllistä nieltynä (R25)

H310 Tappavaa joutuessaan iholle (R27)

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle (R24)

H330 Tappavaa hengitettynä (R23/26)

H331 Myrkyllistä hengitettynä (R23)

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin (R65)

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään (R39/41)

Elinkohtainen myrkyllisyys

Kategoria 1

Kategoria 2

H370 Vahingoittaa elimiä jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Vahingoittaa elimiä (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (R48/20, R48/21, R48/22)

Hengitysteiden ja ihon herkistyminen

Kategoria 1A

Kategoria 1B

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (R43)

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (R43)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia (R42)

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia (R42)

Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Kategoriat 1A ja 1B

Kategoria 2

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (R46)

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita (R68)

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää (R45)

H351 Epäillään aiheuttava syöpää (R40)

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä (R49)

 

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä (R60)

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä (R62)

H360D Voi vaurioittaa sikiötä (R61)

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä (R63)

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä (R60, R60/61)

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä (R62/63)

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä (R60/63)

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille (R64)

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä (R61/62)

 

Vesiympäristölle vaarallinen

Kategoriat 1 ja 2

Kategoriat 3 ja 4

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille (R50)

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R52/53)

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R50/53)

H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille (R53)

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (R51/53)

 

Vaarallista otsonikerrokselle

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle (R59)

 

14 b)   Tekstiiliaineryhmiin sovellettavat poikkeukset

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti taulukossa 6 luetelluille aineryhmille myönnetään nimenomaisesti poikkeus arviointiperusteen 14 a vaatimuksista taulukossa 6 kuvattujen poikkeusedellytysten mukaisesti. Kunkin aineryhmän kaikki poikkeusedellytykset on esitetty määriteltyjen vaaraluokitusten osalta. Näitä poikkeuksia sovelletaan myös aineisiin, joita lisätään synteettisiin ja tekokuituihin niiden valmistuksen aikana.

Taulukko 6

Vaaraluokitukset, joista poikkeus myönnetään, aineryhmittäin

Aineet, joilla annetaan tietty ominaisuus lopulliselle tuotteelle

Aineryhmä

Vaaraluokitus, josta poikkeus myönnetään

Poikkeusedellytykset

i)

Värjäyksessä ja pigmentittömässä painannassa käytettävät väriaineet

H301, H311, H331, H317, H334

Värjäämöissä ja painokoneissa on käytettävä pölyämättömiä värivalmisteita tai väriaineen automaattista annostelua ja levittämistä työntekijöiden altistumisen minimoimiseksi;

H411, H412, H413

Värjäysprosessien, joissa käytetään näitä luokituksia omaavia reaktiivisia, suora-, kyyppi- ja rikkivärejä, on täytettävä vähintään yksi seuraavista ehdoista:

Käytetään värejä, joiden värjäävyys on suuri

Hylkäysmäärä on alle 3,0 prosenttia

Käytetään sävytyslaitteita

Käytetään värjäysprosessin vakiotoimintamenettelyjä

Jäteveden käsittelyssä käytetään värinpoistoa arviointiperusteen 16a mukaisesti

Näitä edellytyksiä ei sovelleta liuotinvärjäyksen ja/tai digitaalisen painannan käyttöön.

ii)

Palonestoaineet

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Tuotteen on oltava tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joissa sen on täytettävä ISO- tai EN-standardien, jäsenvaltioiden taikka julkisen sektorin hankintoja koskevien standardien ja säännösten palonestovaatimukset.

Tuotteen on täytettävä ominaisuuden kestävyyttä koskevat vaatimukset (ks. arviointiperuste 25)

H351:tä koskeva poikkeus antimonitrioksidin käyttämiseksi tehosteaineena sisustustekstiilien pinnoitteissa.

Tuotteen on oltava tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joissa sen on täytettävä ISO- tai EN-standardien, jäsenvaltioiden taikka julkisen sektorin hankintoja koskevien standardien ja säännösten palonestovaatimukset.

Ilmaan joutuvien päästöjen niillä työpaikoilla, joilla palonsuoja-ainetta lisätään tekstiilituotteisiin, on noudatettava työperäisen altistumisen raja-arvoa, joka on 0,5 mg/m3 kahdeksan tunnin aikana.

iii)

Optiset kirkasteet

H411, H412, H413

Optisia kirkasteita voidaan käyttää vain seuraavissa tapauksissa:

Väriltään valkoisissa painatuksissa

Univormujen ja työvaatteiden kirkkaan valkoisen värin aikaansaamiseksi

Lisäaineina kierrätettyä sisältöä sisältävän polyamidin ja polyesterin tuotannossa.

iv)

Vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet

H413

Hylkivän aineen ja sen hajoamistuotteiden on oltava helposti ja/tai luontaisesti biohajoavia ja ei-biokertyviä vesiympäristössä, vesiympäristön sedimentti mukaan luettuna.

Tuotteen on täytettävä ominaisuuden kestävyyttä koskevat vaatimukset (ks. arviointiperuste 25)

Muut lopullisessa tuotteessa mahdollisesti olevat aineiden jäämät

v)

Apuaineet mukaan lukien:

kantoaineet,

tasoitusaineet,

dispergointiaineet,

pinta-aktiiviset aineet,

sakeuttamisaineet ja

sideaineet,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Käytetään automaattisia annostelujärjestelmiä ja prosesseissa noudatetaan vakiotoimintamenettelyjä.

Luokkiin H311, H331, H317 (1B) kuuluvien aineiden pitoisuudet saavat olla enintään 1,0 prosenttia lopputuotteen painosta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on hankittava vakuutukset arviointiperusteiden noudattamisesta jokaiselta värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheen tuotantolaitokselta ja tarvittaessa niiden kemikaalitoimittajilta. Vakuutuksessa on todettava, että seuraavat aineet, mikäli niitä käytetään tuotannossa, ja muut käytetyt toiminnalliset aineet, jotka saattavat jäädä lopulliseen tuotteeseen, eivät täytä minkään taulukossa 5 luetellun vaaraluokituksen tai riskilausekkeen luokituskriteerejä:

biosidit

väriaineet ja pigmentit

apukantoaineet, tasoitusaineet ja dispergointiaineet

optiset kirkasteet

painannassa käytetyt sakeuttamisaineet, sideaineet ja pehmittimet

silloiteaineet (helppohoitoisuutta lisäävistä viimeistelyaineista ja painannasta)

palonsuoja-aineet ja tehosteaineet

vettä, likaa ja tahroja hylkivät aineet

huuhteluaineet

Mikäli aineille on myönnetty poikkeus taulukossa 6, vakuutuksessa on ilmoitettava aineet, joille poikkeus on myönnetty, ja osoitettava, miten poikkeuksen edellytykset tulevat täyttymään.

Apuaineita v) koskeva poikkeus edellyttää todentamista lopullisen tuotteen laboratoriotesteillä, mikäli valmistusohjeet sisältävät aineita, joilla on määrätty vaaraluokitus.

Seuraavat tekniset tiedot on toimitettava kunkin aineen luokittelua tai luokittelemattomuutta koskevan vakuutuksen tueksi:

i)

Sellaisten aineiden osalta, joita ei ole rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti tai joilla ei vielä ole yhdenmukaistettua CLP-luokitusta: tiedot, jotka täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä VII luetellut vaatimukset.

ii)

Sellaisten aineiden osalta, jotka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja jotka eivät täytä CLP-luokituksen edellytyksiä: REACH-rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat tiedot, jotka vahvistavat, ettei aineella ole vaaraluokitusta.

iii)

Sellaisten aineiden osalta, joilla on yhdenmukaistettu luokitus tai jotka ovat itseluokiteltuja: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on käytettävissä. Jos niitä ei ole saatavilla tai aine on itseluokiteltu, on toimitettava tietoja aineiden vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

iv)

Seosten osalta: käyttöturvallisuustiedotteet, jos sellaisia on käytettävissä. Jos niitä ei ole saatavilla, toimitetaan laskelma seoksen luokituksesta asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen sääntöjen mukaisesti sekä tiedot seosten vaaraluokituksesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevien 2, 3, 9, 10, 11 ja 12 osan mukaisesti (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset). Puutteellista käyttöturvallisuustiedotetta on täydennettävä kemikaalitoimittajien vakuutuksilla.

Arviointiperuste 15. Pesun, kuivatuksen ja jälkikäsittelyn energiatehokkuus

Hakijan on osoitettava, että ympäristömerkittyjen tuotteiden värjäys-, painanta- ja viimeistelyvaiheisiin liittyvissä pesu-, kuivaus- ja jälkikäsittelyvaiheissa käytetty energia mitataan ja arvioidaan osana energian tai hiilidioksidipäästöjen hallintajärjestelmää.

Hakijan on myös osoitettava, että tuotantolaitokset ovat ottaneet käyttöön vähintään vaaditun määrän energiatehokkuutta parantavia parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT), kuten taulukossa 7 on eritelty ja kuten tämän päätöksen liitteessä 3 on lueteltu.

Taulukko 7

Pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheiden energiatehokkuutta parantavat tekniikat

BAT-soveltamisalueet

Tuotantomäärä

< 10 tonnia/päivä

> 10 tonnia/päivä

1.

Yleinen energianhallinta

Kaksi tekniikkaa

Kolme tekniikkaa

2.

Pesu- ja huuhteluprosessit

Yksi tekniikka

Kaksi tekniikkaa

3.

Kuivaus ja jälkikäsittely pingotuskehyksiä käyttäen

Yksi tekniikka

Kaksi tekniikkaa

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on koottava raportit energianhallintajärjestelmistä kultakin värjäys-, painanta- ja viimeistelytuotantolaitokselta. Todisteeksi energianhallintajärjestelmästä hyväksytään ISO 50001 tai vastaavat energian tai hiilidioksidipäästöjen hallintajärjestelmät.

Todisteeksi parhaiden käytössä olevien tekniikoiden käyttöönotosta on toimitettava vähintään valokuvia laitokselta, tekniset kuvaukset kustakin tekniikasta ja arviot saavutetuista energiasäästöistä.

Arviointiperuste 16. Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen käsittely

16 a)   Märkäprosessin jätevesipäästöt

Ympäristöön pääsevien jätevesipäästöjen kemiallinen hapenkulutus (COD) saa olla enintään 20 g/kg prosessoitua tekstiiliä. Tätä vaatimusta sovelletaan tuotteen tai tuotteiden valmistuksessa käytettyihin kudonta-, värjäys-, painanta- ja viimeistelyprosesseihin. Vaatimuksen täyttyminen mitataan alavirtaan laitoksen omasta jätevedenkäsittelylaitoksesta ja/tai sellaisesta laitoksen ulkopuolisesta jätevedenkäsittelylaitoksesta, jonka käsittelemä jätevesi tulee kyseisistä märkäprosessilaitoksista.

Jos jätevedet käsitellään laitoksen omassa käsittelylaitoksessa ja päästetään suoraan vesistöön, niiden on myös täytettävä seuraavat vaatimukset:

i)

pH:n on oltava 6,0–9,0 (paitsi jos vastaanottavan vesistön pH on näiden arvojen ulkopuolella)

ii)

lämpötilan on oltava alle 35 oC (paitsi jos vastaanottavan vesistön lämpötila on tätä korkeampi)

Jos arviointiperusteessa 14 oleva poikkeusedellytys edellyttää värin poistoa, jätevesien on täytettävä seuraavat spektrisiä absorptiokertoimia koskevat vaatimukset:

i)

436 nm (keltainen alue) 7 m-1

ii)

525 nm (punainen alue) 5 m-1

iii)

620 nm (sininen alue) 3 m-1

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava yksityiskohtaiset asiakirjat ja testausselosteet käyttäen ISO 6060 -standardia ja ISO 7887 -standardia soveltuvin osin. Näiden on osoitettava tämän arviointiperusteen täyttyminen kuuden hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden kuukausittaisten keskiarvojen perusteella. Lisäksi on toimitettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta. Tietojen on osoitettava, että tuotantolaitos tai, jos jätevedet käsitellään laitoksen ulkopuolella, jätevedenkäsittelylaitoksen pitäjä noudattaa tätä arviointiperustetta.

16 b)   Painanta- ja viimeistelyprosesseista ilmaan joutuvat päästöt

Ympäristömerkittyjä tuotteita valmistavien painanta- ja viimeistelytuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt, joista on säädetty neuvoston direktiivissä 1999/13/EY (7), eivät saa olla yli 100,0 mg C/Nm3.

Mikäli tekstiilin pinnoitus- ja kuivausprosessit sallivat liuotinten talteen ottamisen ja uudelleen käyttämisen, päästöraja on 150,0 mg C/Nm3.

Viimeistelyprosesseihin kuuluvat tekstiilien lämpökovettaminen, lämpötasaus, pinnoitus ja tekstiilien kyllästäminen, mukaan lukien kunkin prosessin kuivauslaitteistot (pingotuskehykset).

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava EN 12619 -standardin tai muun vastaavan standardin noudattaminen. Tuotantolaitosten orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöjen kuukausittaiset keskiarvot on toimitettava hakemusta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Mikäli liuottimet otetaan talteen ja käytetään uudelleen, näiden järjestelmien toiminta on todistettava toimittamalla niiden seurantatiedot.

4.   KÄYTTÖKELPOISUUSTTA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan kangas- ja neulosvälituotteeseen sekä lopulliseen tuotteeseen.

Arviointiperuste 17. Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

Kutistumista ja venymistä koskevat raja-arvot kotitalouksien tai teollisuuden pesulämpötiloissa ja -olosuhteissa suoritetun pesun ja kuivauksen jälkeen on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8

Kutistumista ja venymistä pesun ja kuivauksen jälkeen koskevat sallitut vaihteluvälit

Tekstiilituotteet tai materiaalityyppi

Kutistuminen tai venyminen pesun ja kuivauksen aikana

Neulotut kankaat

± 4,0 %

Paksu neulos

± 6,0 %

Interlock-neulos

± 5,0 %

Kudotut kankaat:

 

Puuvilla ja puuvillasekoite

Villasekoite

Tekokuidut

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sukat ja sukkatuotteet

± 8,0 %

Kylpyhuonetekstiilit, mukaan lukien froteekankaat ja ohuet joustinneulokset

± 8,0 %

Pestävät ja irrotettavat kudotut päälliset — Verhot ja huonekalukankaat

±2,0 %

Patjanpäälliskankaat

± 3,0 %

Kuitukankaat

 

Patjanpäälliskankaat

Kaikki muut kankaat

± 5,0 %

± 6,0 %

Tätä arviointiperustetta ei sovelleta:

a)

kuituihin tai lankoihin;

b)

tuotteisiin, joissa on selvästi tehty merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä;

c)

huonekalukankaisiin, jotka eivät ole irrotettavia ja pestäviä.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava testausselosteet, joissa on käytetty tuotteen testaamiseen soveltuvia standardeja.

Kotipesussa on käytettävä ISO 6330 -testiä yhdessä EN ISO 5077 -testin kanssa seuraavalla tavalla: kolme pesua tuotteeseen merkityssä lämpötilassa ja rumpukuivaus kunkin pesuohjelman jälkeen.

Teollisessa pesulassa on käytettävä ISO 15797 -testiä yhdessä EN ISO 5077 -testin kanssa vähintään 75 °C lämpötilassa tai kuitu- ja valkaisuyhdistelmää koskevassa standardissa merkityllä tavalla. Kuivaus tehdään tuotteeseen merkityllä tavalla.

Vaihtoehtoisesti irrotettava ja pestävä patjanpäälliskangas voidaan testata käyttäen EN ISO 6330 -testiä yhdessä EN 25077 -testin kanssa. Oletusarvoiset olosuhteet ovat pesuohjelma 3A (60 °C) ja kuivaustyyppi C (tasokuivaus), ellei tuotteessa toisin mainita.

Arviointiperuste 18. Värien vesipesunkesto

Värien vesipesunkeston on oltava vähintään tasolla 3–4 värinmuutoksen osalta ja vähintään tasolla 3–4 värjäävyyden osalta.

Tätä perustetta ei sovelleta tuotteisiin, joissa on merkintä ”vain kuivapesu” tai vastaava merkintä (siinä määrin kuin on tavanomaisen käytännön mukaista kiinnittää tällainen merkintä kyseisiin tuotteisiin). Perustetta ei myöskään sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, jotka eivät ole pestäviä.

Arviointi ja todentaminen : Kotipesun osalta hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: EN ISO 105 C06 (yksi pesu tuotteeseen merkityssä lämpötilassa perboraattipesujauhetta käyttäen).

Teollisessa pesulassa tehtävässä pesutestissä on käytettävä ISO 15797 -menetelmää yhdessä ISO 105 C06 -testin kanssa vähintään 75 °C asteen lämpötilassa tai kuitu- ja valkaisuyhdistelmää koskevassa standardissa merkityllä tavalla.

Arviointiperuste 19. Värien hienkesto (hapan, emäksinen)

Värin hienkeston (happaman ja emäksisen) on oltava vähintään tasolla 3–4 (värin muutos ja värjäävyys). Taso 3 on kuitenkin sallittu, jos kankaiden väri on tumma (standardisyvyys > 1/1) ja jos ne on valmistettu regeneroidusta villasta. Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä huonekalukankaisiin, verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 E04 (hapan ja emäksinen, vertailu monikuituiseen kankaaseen).

Arviointiperuste 20. Värien märkähankauskesto

Värien märkähankauskeston on oltava vähintään tasolla 2–3. Taso 2 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 105 X12.

Arviointiperuste 21. Värien kuivahankauskesto

Värien kuivahankauskeston on oltava vähintään tasolla 4. Taso 3–4 on kuitenkin sallittu indigovärjätylle denimille.

Tätä perustetta ei sovelleta valkoisiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita ei ole värjätty eikä painettu, eikä verhoihin tai muihin vastaaviin sisustustekstiileihin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmää ISO 105 X12.

Arviointiperuste 22. Värien valonkesto

Huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 5. Kaikkien muiden tuotteiden värien valonkeston on oltava vähintään tasolla 4.

Taso 4 on kuitenkin sallittu, jos huonekaluihin tai verhoihin tarkoitettujen kankaiden väri on sekä vaalea (standardisyvyys on < 1/12) ja niissä on yli 20 prosenttia villaa tai muita eläinkuituja tai yli 20 prosenttia pellavaa tai muita runkokuituja.

Tätä vaatimusta ei sovelleta patjanpäälliskankaisiin, patjansuojiin tai alusvaatteisiin.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: ISO 105 B02.

Arviointiperuste 23. Siivoustuotteiden pesunkestävyys ja imukyky

Puhdistustuotteiden pesunkestävyyden ja imukyvyn on vastattava taulukoissa 9 ja 10 esitettyjä testausparametreja. Imukykyä koskevaa testausta ei sovelleta kierteisestä langasta valmistettuihin tuotteisiin.

Taulukko 9

Puhdistustuotteiden pesunkestoa koskevat arvot ja parametrit

Tekstiiliset siivoustuotteet tai materiaalityyppi

Pesukertojen lukumäärä

Lämpötila

EN ISO 6630 referenssitesti

Märkäpuhdistukseen tarkoitetut kudotut ja kuitutuotteet

80

40 °C

Menettely 4N

Pölyjen pyyhintään tarkoitetut mikrokuitutuotteet

200

40 °C

Menettely 4N

Kierrätetyistä tekstiilikuiduista valmistetut tuotteet

20

30 °C

Menettely 3G

Lattianpesuun tarkoitetut mopit

200

60 °C

Menettely 6N

Lattianpesuun tarkoitetut liinat

5

30 °C

Menettely 3G


Taulukko 10

Puhdistustuotteiden nesteenimevyyttä koskevat arvot ja parametrit

Tekstiiliset siivoustuotteet tai materiaalityyppi

Nesteen imeytymisaika

Kierrätetyistä tekstiilikuiduista valmistetut tuotteet

≤ 10 sekuntia

Pintojen ja lattian puhdistukseen tarkoitetut mikrokuitutuotteet

≤ 10 sekuntia

Märkäpuhdistukseen tarkoitetut kudotut ja kuitutuotteet

≤ 10 sekuntia

Lattianpesuun tarkoitetut tuotteet

≤ 10 sekuntia

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmiä EN ISO 6330 tai EN ISO 9073–6 niiden soveltuvuuden mukaan. EN ISO 6330 -testin mukainen testaus tehdään kaikille tuotteille ja materiaaleille käyttäen A-tyypin pesukonetta.

Arviointiperuste 24. Nyppyyntymättömyys ja hankauksen kesto

Villasta, villasekoitteesta ja polyesteristä (mukaan lukien fleece) valmistettujen kuitukankaiden, neulospukineiden, -asusteiden ja -peitteiden nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 3.

Pukineissa käytettävien kudottujen puuvillakankaiden nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 3. Polyamidista valmistettujen sukkahousujen ja leggingsien nyppyyntymisenkeston on oltava vähintään tasoa 2.

Arviointi ja todentaminen: : Hakijan on toimitettava selosteet suoritetuista materiaalille soveltuvista testeistä:

Neulotut ja kuitutuotteet: ISO 12945–1 Pillinglaatikko-menetelmä

Kudotut kankaat: ISO 12945–2 Martindale-menetelmä

Arviointiperuste 25. Toiminnallisen ominaisuuden kestävyys

Viimeistelyiden, käsittelyiden ja lisäaineiden, joilla tekstiilituotteesta tehdään käyttöä varten vettä, öljyä tai tahroja hylkivä, paloa hidastava tai helppohoitoinen (eli rypistymätön tai kestoprässätty), on vastattava kestävyydeltään perusteen 25 alaperusteissa a, b ja c vahvistettuja arvoja ja parametreja.

Vettä, öljyä ja likaa hylkivien aineiden osalta kuluttajille on kerrottava, miten tuotteeseen lisättyjen viimeistelyiden toiminnallisuus voidaan säilyttää.

Näitä vaatimuksia ei sovelleta tekstiilikuituihin, -kankaisiin ja -kalvoihin, jotka antavat lopulliselle tuotteelle luontaisia toiminnallisia ominaisuuksia.

Arviointi ja todentaminen : Hakijoiden on toimitettava luontaisia ominaisuuksia sisältävistä tuotteista testausselosteet, jotka osoittavat suorituskyvyn olevan yhtä hyvä tai parempi kuin vaihtoehtoisilla viimeistelyaineilla.

25 a)   Vettä, öljyä tai tahroja hylkivät ominaisuudet

Vettä hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 80 osaa 90:stä 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Öljyä hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 3,5 osaa 4,0:sta 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Likaa hylkivien aineiden on säilytettävä ominaisuutensa suhteessa 3,0 osaa 5,0:stä 20:n 40 °C lämpötilassa kotitalouksien pesukoneella suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen tai 10:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun teollisen pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Mikäli pukineessa on teipatut saumat, teollinen pesulämpötila voidaan laskea 60 °C:een.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tuotteen mukaan selosteet seuraavien standardien mukaisesti suoritetuista testeistä:

Kaikille tuotteille ISO 6330 kotitalouksien pesukoneiden pesuohjelmien osalta tai ISO 15797 teollisuuspesukoneiden pesuohjelmien osalta ja lisäksi:

vettä hylkiville aineille: ISO 4920

öljyä hylkiville aineille: ISO 14419

likaa hylkiville aineille: ISO 22958

25 b)   Palonsuojaominaisuudet

Pestävien tuotteiden on säilytettävä palonsuojaominaisuutensa 50:n vähintään 75 °C lämpötilassa suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen. Tuotteiden, joita ei ole tarkoitettu pestäviksi, on säilytettävä ominaisuutensa liotustestin jälkeen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tuotteen mukaan selosteet seuraavien standardien mukaisesti suoritetuista testeistä:

ISO 6330 -testi kotitalouksien pesukoneiden pesuohjelmien osalta tai EN ISO 10528 -testi teollisuuspesukoneiden pesuohjelmien osalta, molemmat yhdessä EN ISO 12138 -testin kanssa. Mikäli tekstiili ei ole irrotettavissa, käytetään BS 5651 -testiä tai vastaavaa testiä.

25 c)   Helppohoitoisuus (eli rypistymätön tai kestoprässätty)

Luonnonkuitutuotteiden osalta kankaan sileyden on oltava SA-3-laatuluokkaa ja luonnonkuitua ja synteettisiä kuituja sisältävien sekoitekankaiden osalta kankaan sileyden on oltava SA-4-laatuluokkaa 10:n vähintään 40 °C lämpötilassa suoritetun pesu- ja rumpukuivaussyklin jälkeen.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava selosteet testeistä, jotka on suoritettu noudattaen kankaiden pesunjälkeisen sileyden arvioimiseksi laadittua ISO 7768 -testimenetelmää.

5.   YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUUTA KOSKEVAT ARVIOINTIPERUSTEET

Tässä osassa esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan tekstiilituotteiden tuotannon leikkaus-, ompelu- ja huolitteluvaiheisiin.

Arviointiperuste 26. Työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet

Hakijoiden on varmistettava, että kaikilla ympäristömerkityn tuotteen valmistuksessa käytetyillä leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksilla noudatetaan työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia sellaisina kuin ne on kuvattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusnormeissa, YK:n Global Compact -aloitteessa sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevissa suuntaviivoissa. Todentamisessa on käytettävä seuraavia ILO:n työelämän perusnormeja:

029

Pakkotyö

087

Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu

098

Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

100

Sama palkka samanarvoisesta työstä

105

Pakkotyön poistaminen

111

Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä

155

Työturvallisuus ja -terveys

138

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskeva sopimus

182

Lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen

Nämä normit on välitettävä lopullisen tuotteen valmistuksessa käytetyille leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksille.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on osoitettava kolmannen osapuolen todentaneen arviointiperusteen noudattamisen ympäristömerkittyjen tuotteiden toimitusketjuun kuuluvilla leikkaus-, ompelu- ja huolittelulaitoksilla käyttäen riippumatonta todentamista tai asiakirjatodisteita, mukaan lukien tarkastajien laitosvierailut, ympäristömerkin todentamismenettelyn aikana. Todentaminen on tehtävä hakemuksen yhteydessä ja myöhemmin voimassaoloaikana, mikäli käyttöön otetaan uusia tuotantolaitoksia.

Arviointiperuste 27. Denimin hiekkapuhalluksen rajoittaminen

Kuluneen denimviimeistelyn toteuttamiseen ei saa käyttää manuaalista tai mekaanista hiekkapuhallusta.

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava tiedot kaikista ympäristömerkittyjen denimtuotteiden tuotantolaitoksista sekä todisteeksi asiakirjat ja valokuvat käytetyistä kuluneiden denimviimeistelyjen vaihtoehtoisista toteutusmenetelmistä.

Arviointiperuste 28. Ympäristömerkin tiedot

Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä voi olla jokin seuraavista teksteistä:

Kestävämpää kuidun tuotantoa (tai jokin taulukossa 11 esitetyistä teksteistä)

Vähemmän saastuttavat tuotantomenetelmät

Vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu

Kestävyys testattu

Taulukko 11

Teksti, joka voidaan merkitä ympäristömerkin yhteyteen tuotteen sisällön mukaisesti

Käytetyt kuidut

Tuotantoa koskevat tiedot

Käytettävä teksti

Puuvillakuidut

Luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan osuus yli 50 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti luonnonmukaisesti tuotetusta puuvillasta

Luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu luonnonmukaisesti tuotetusta puuvillasta

IPM-sisällön osuus yli 70 prosenttia

Puuvillan kasvatuksessa rajoitettu kasvinsuojeluaineiden käyttöä

Selluloosamuuntokuidut

Sertifioitua kestävästi tuotettua massaa yli 25 %

Valmistettu xx-prosenttisesti puusta, joka on peräisin kestävästä metsänhoidosta

Sertifioitua kestävästi tuotettua massaa yli 95 %

Valmistettu puusta, joka on peräisin kestävästä metsänhoidosta

Polyamidi

Kierrätetyn sisällön osuus yli 20 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti kierrätetystä nailonista

Kierrätetyn sisällön osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu kierrätetystä nailonista

Polyesteri

Kierrätetyn sisällön osuus yli 50 prosenttia

Valmistettu xx-prosenttisesti kierrätetystä polyesteristä

Kierrätetyn sisällön osuus yli 95 prosenttia

Valmistettu kierrätetystä polyesteristä

Arviointi ja todentaminen : Hakijan on toimitettava mallikappale pakkauksesta merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1).

Lisäys 1

EU-YMPÄRISTÖMERKIN TEKSTIILEJÄ KOSKEVA RAJOITETTUJEN AINEIDEN LUETTELO

EU-ympäristömerkin rajoitettujen aineiden luettelo koostuu rajoituksista, joita sovelletaan seuraaviin tekstiilin toimitusketjun tuotantovaiheisiin:

a)

kuidun ja langan kehruu

b)

valkaisu ja esikäsittely

c)

värjäämöt

d)

painantaprosessit

e)

viimeistelyprosessit

f)

kaikki tuotantovaiheet

g)

lopullinen tuote

Osa g kohdan rajoituksista koskee myös lopullista tuotetta, josta voidaan vaatia analyyttisiä testejä.

a)   Kuidun ja langan kehräämiseen ja kudontaan sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

i)

Kuituihin ja lankoihin lisättävät viimeistelyaineet

Soveltamisala:

Kehruuprosessit

Vähintään 95 prosentin (kuivapainosta) aineosista on oltava helposti biohajoavia.

Kaikissa tapauksissa huomioidaan kaikkien osien yhteenlaskettu määrä.

Helposti biohajoava:

Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 70 prosenttia 28 päivässä

tai

Hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivässä.

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Kehruuliuoksen lisäaineet, kehruun apuaineet ja käsittelyaineet (mukaan luettuina karstausöljyt, viimeistelyaineet ja voiteluaineet):

Soveltamisala:

Ensimmäinen kehruuprosessi

Vähintään 90 prosentin (kuivapainosta) aineosista on oltava helposti biohajoavia, itsestään biohajoavia tai poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Kaikissa tapauksissa huomioidaan kaikkien osien yhteenlaskettu määrä.

Helposti biohajoava:

Ks. määritelmä kohdassa a) ii)

Luontaisesti biohajoava: Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on

70 prosenttia 28 päivässä

tai

Hapen kulutus tai hiilidioksidin tuotanto on 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisarvosta 28 päivässä.

Poistettavuus:

Liuenneen orgaanisen hiilen hajoavuuden taso on 80 prosenttia 28 päivässä

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

Ks. a) ii) helposti biohajoavien aineiden testauksesta. Hyväksytyt luontaisesti biohajoavien aineiden testit:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Poistettavuustestit: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Valkaisemiseen sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

Lankojen, kankaiden ja lopputuotteiden valkaiseminen

Soveltamisala:

Kaikki kuitutyypit

Kloorivalkaisuaineita ei saa käyttää lankojen, kankaiden, neulosten ja lopputuotteiden valkaisuun selluloosamuuntokuituja lukuun ottamatta.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty kustakin tuotantovaiheesta

c)   Värjäämöihin sovellettavat rajoitukset

Aineryhmä

Rajoituksen soveltamisala

Raja-arvot

Todentamisvaatimukset

i)

Halogenoidut kantoaineet

Soveltamisala:

Polyesteri, polyesteri-villasekoitteet, akryyli ja polyamidi dispersiovärejä käytettäessä.

Halogenoituja värjäyksen kiihdytinaineita (kantoaineita) ei saa käyttää synteettisten kuitujen ja kankaiden tai polyesteri-villasekoitteiden värjäämiseen.

Esimerkkejä kantoaineista: 1,2-diklooribentseeni, 1,2,4-triklooribentseeni, kloorifenoksietanoli.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

ii)

Atsoväriaineet

Soveltamisala:

Lisäyksessä 2 lueteltujen värien lisääminen akryyli-, puuvilla-, polyamidi- ja villakuituihin, -neuleisiin ja -kankaisiin.

Atsoväriaineita, jotka voivat hajota syöpää tunnetusti aiheuttaviksi aromaattisiksi amiineiksi, ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon rajoitetuista aryyliamiineista ja ohjeellisen luettelon atsoväriaineista, jotka voivat hajota näiksi aryyliamiineiksi. Jälkimmäistä luetteloa tulisi käyttää oppaana väriaineisiin, joita ei saa käyttää. Aryyliamiinien raja-arvoa sovelletaan lopulliseen tuotteeseen.

30 mg/kg kutakin amiinia (1)

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus määrätyllä tavalla.

Testimenetelmä:

EN 14362–1 ja 3.

iii)

CMR-väriaineet

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia värejä ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon CMR-väriaineista, joita ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

iv)

Mahdollisesti herkistävät värit

Soveltamisala:

polyesteri, akryyli, polyamidi

Elastiset tai venyvät, ihon kanssa kosketuksissa olevat pukineet tai alusvaatteet

Mahdollisesti herkistäviä värejä ei saa käyttää.

Lisäys 2 sisältää luettelon herkistävistä väriaineista, joita ei saa käyttää.

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

v)

Kromipeittavärit

Soveltamisala:

Villa, polyamidi

Kromipeittavärejä ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

vi)

Metallikompleksivärit

Soveltamisala:

Polyamidi, villa, selluloosakuidut

Kupari-, kromi- tai nikkelipohjaisia metallikompleksivärejä saa käyttää vain seuraavien kuitujen värjäykseen:

villakuidut

polyamidikuidut

sekoitteet, joissa on villaa ja/tai polyamidia sekä selluloosamuuntokuituja.

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedote.

d)   Painantaprosesseihin sovellettavat rajoitukset

Painanta

i)

Väriaineet ja pigmentit

Ympäristömerkittyjen tekstiilien painannassa käytettävien väriaineiden ja pigmenttien on oltava värjäämöihin sovellettavien rajoitusten mukaisia (ks. tämän lisäyksen c osa).

Ks. värjäämöihin sovellettavat rajoitukset (c osa)

Todentaminen:

Kuten määritetty värjäämöiden kohdalla

ii)

Painopasta

Soveltamisala:

Mikäli painantaa on käytetty

Käytettävät painopastat saavat sisältää enintään 5 prosenttia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) Näitä voivat olla:

alifaattiset hiilivedyt (C10–C20)

monomeerit, kuten akrylaatit, vinyyliasetaatit, styreeni

monomeerit, kuten akryylinitriili, akryyliamidi, butadieeni

alkoholit, esterit, polyolit

formaldehydi

fosforihappoesterit

bentseeni korkeampien hiilivetyjen epäpuhtautena

ammoniakki (esim. urean hajoaminen, biuret-reaktio)

VOC-pitoisuus < 5,0 painoprosenttia

Todentaminen:

Vakuutus hakijalta siitä, että painantaa ei ole tehty,

tai

Vakuutus painajalta ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote ja/tai painopastaa koskevat laskelmat.

iii)

Plastisolia sisältävät sideaineet

Soveltamisala:

Mikäli painantaa on käytetty

Painannan sideaineiden plastisolilisäaineita, jotka sisältävät PVC:tä ja rajoitettuja ftalaatteja, ei saa käyttää.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus hakijalta siitä, että painantaa ei ole tehty,

tai

Kemikaalitoimittajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä lisäaineita koskeva käyttöturvallisuustiedote.

e)   Viimeistelyprosesseihin sovellettavat rajoitukset

Toiminnalliset viimeistely-, käsittely ja lisäaineet

i)

Biosidiviimeistelyaineet, joilla lopulliselle tuotteelle annetaan biosidiominaisuuksia.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet

Kuituihin, kankaisiin tai lopulliseen tuotteeseen ei saa lisätä biosidejä biosidiominaisuuksien antamiseksi.

Tavanomaisia esimerkkejä ovat triklosani, nanohopea, sinkin orgaaniset yhdisteet, tinan orgaaniset yhdisteet, diklorofenyylin(esteri) yhdisteet, bentsimidatsolin johdannaiset ja isotiatsolinonit.

ei ole

Todentaminen:

Hakijan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty

ii)

Vanumattomuus ja kutistumisen esto

Soveltamisala:

Mikäli käytetty.

Halogenoituja aineita tai -yhdisteitä saa käyttää ainoastaan villahahtuvaan ja pestyyn irtovillaan.

ei ole

Todentaminen:

Villan käsittelijöiden vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty.

iii)

Vettä, likaa ja tahroja hylkivät käsittelyt

Soveltamisala:

Mikäli käytetty toiminnon antamiseksi.

Fluoripitoisia vettä, likaa ja tahroja hylkiviä käsittelyitä ei saa käyttää. Näihin kuuluvat perfluoratut ja polyfluoratut käsittelyt.

Fluorittomien käsittelyiden on oltava helposti biohajoavia ja ei-biokertyviä vesiympäristössä, vesisedimentti mukaan luettuna. Niiden on lisäksi täytettävä käyttökelpoisuutta koskeva arviointiperuste 25a.

ei ole

Todentaminen:

Viimeistelijöiden on toimitettava vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja lisäksi käytettyjen hylkivien aineiden käyttöturvallisuustiedot.

Testimenetelmä:

ei ole

iv)

Palonestoaineet

Soveltamisala:

Mikäli käytetty ja tehosteaineiden osalta kuten määritetty.

Seuraavia palonestoaineita ei saa käyttää:

HBCDD — Heksabromisyklododekaani

PeBDE — Pentabromidifenyylieetteri

OcBDE — Oktabromidifenyylieetteri

DecaBDE — Dekabromidifenyylieetteri

PBBs — Polybromatut bifenyylit

TEPA — Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

TRIS — Tris(2,3 dibromipropyyli)fosfaatti

TCEP — Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti

Parafiini, C10-C13, kloorattu (SCCP)

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, ja käyttöturvallisuustiedote

Antimonitrioksidille (H351) on myönnetty poikkeus sen käyttämiseksi tehosteaineena sisustustekstiilien pinnoitteissa vain sillä edellytyksellä, että tuotteen edellytetään olevan palosuojattu ja että työpaikan työperäisen altistumisen raja-arvoja noudatetaan.

8 tunnin työvuoron keskiarvon raja-arvo 0,50 mg/m3

Todentaminen:

Mikäli antimonitrioksidia käytetään, viimeistelijän on toimitettava seurantatiedot.

f)   Kaikkiin tuotantovaiheisiin sovellettavat rajoitukset

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

i)

Aineet, jotka on lisätty kemikaaliviraston ehdokasluetteloon.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotka on tunnistettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 59 artiklan mukaisesti saman asetuksen 57 artiklan kriteerit täyttäviksi ja jotka on lisätty REACH-asetuksen liitteeseen XIV mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon (”ehdokasluettelo”), joka on voimassa soveltamishetkellä, ei saa olla lopullisessa tuotteessa toiminnon antamiseksi lopulliselle tuotteelle eikä siitä syystä, että ainetta on käytetty tarkoituksellisesti tuotantovaiheiden aikana, ellei poikkeusta ole myönnetty.

Voimassa olevaan ehdokasluetteloon voi tutustua osoitteessa:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Tämän arviointiperusteen kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa säädetyssä luettelossa ja joita esiintyy tuotteen esineissä tai homogeenisissa osissa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,10 prosenttia.

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta kunkin tuotantovaiheen osalta sekä niiden kemikaalitoimittajilta.

Pinta-aktiiviset aineet, pehmitteet ja kompleksinmuodostajat

ii)

Kaikki pinta-aktiiviset aineet, kankaan pehmitteet ja kompleksin-muodostajat

Soveltamisala:

Kaikki märkäprosessit

Vähintään 95 painoprosentin kankaan pehmitteistä, kompleksinmuodostajista ja pinta-aktiivisista aineista on oltava:

helposti biohajoavia aerobisissa olosuhteissa tai

luontaisesti biohajoavia ja/tai

poistettavissa jätevesien käsittelylaitoksissa.

Pesuaineiden valmistusainetietokannan viimeisintä versiota on käytettävä biohajoavuuden määrittämisen perustana:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fi.pdf

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajan vakuutus ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote ja/tai OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

Ks. viimeistely- ja kehruu-aineet (Lisäys 1a) i/ii)

iii)

Ionittomat ja kationiset pinta-aktiiviset aineet

Soveltamisala:

Kaikki märkäprosessit

Kaikkien ionittomien ja kationisten pinta-aktiivisten aineiden on oltava helposti biohajoavia myös anaerobisissa olosuhteissa.

Pesuaineiden valmistusainetietokantaa on käytettävä biohajoavuuden määrittämisen perustana:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fi.pdf

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus kemikaalitoimittajalta ja/tai käyttöturvallisuustiedote ja lisäksi OECD- tai ISO-testitulokset

Testimenetelmä:

EN ISO 11734, ECETOC No 28 OECD 311

Apuaineet

iv)

Valmisteissa käytetyt apuaineet.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet.

Seuraavia aineita ei saa käyttää tekstiileissä käytettävissä valmisteissa ja seoksissa ja niiden raja-arvoja lopullisessa tuotteessa on noudatettava:

 

Nonyylifenoli, isomeerien seokset 25154-52-3

 

4-nonyylifenoli 104-40-5

 

4-nonyylifenoli, haarautunut 84852-15-3

 

Oktyylifenoli 27193-28-8

 

4-oktyylifenoli 1806-26-4

 

4-tert-oktyylifenoli 140-66-9

 

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja niiden johdannaiset:

 

Polyoksietyloitu oktyylifenoli 9002-93-1

 

Polyoksietyloitu nonyylifenoli 9016-45-9

 

Polyoksietyloitu p-nonyylifenoli 26027-38-3

25 mg/kg yhteenlaskettu

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus tehdään alkyylifenoleille määritetyllä tavalla.

Testimenetelmä:

Liuotinuutto, jonka jälkeen nestekromatografia-massaspektrometrianalyysi

 

Seuraavia aineita ei saa käyttää tekstiilivalmisteissa:

 

bis(hydrogenoitu talialkyyli) dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC)

 

distearyylidimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC)

 

di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC)

 

eteenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA),

 

dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

 

1-Metyyli-2-pyrrolidoni

Nitrilotrietikkahappo (NTA)

ei ole

Todentaminen:

Kemikaalitoimittajien vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty, sekä käyttöturvallisuustiedotteet kaikista tuotanto-vaiheista.

g)   Lopulliseen tuotteeseen sovellettavat rajoitukset

i)

Ehdokasluettelossa olevat erityistä huolta aiheuttavat aineet, joille on myönnetty poikkeus.

Soveltamisala:

Elastaani, akryyli

N,N-dimetyyliasetamidi (127-19-5)

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan elastaania ja akryyliä sisältäviin lopputuotteisiin:

 

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Liuotinuutto, kaasukromatografia-massaspektrometrianalyysi tai nestekromatografia-massaspektrometrianalyysi

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

0,001 painoprosenttia

Tuotteet, jotka ovat suorassa ihokosketuksessa

0,005 painoprosenttia

Pukineet, jotka ovat vähäisessä ihokosketuksessa, ja sisustustekstiilit

0,005 painoprosenttia

ii)

Formaldehydi-jäämät

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet. Erityisiä vaatimuksia sovelletaan pukineisiin, joissa on helppohoitoisuusviimeistely (eli rypistymättömyys tai kestoprässäys -viimeistely)

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan helppohoitoisuusviimeistelystä peräisin oleviin formaldehydijäämiin:

 

Todentaminen:

Helppohoitoiseksi viimeisteltyjen lopputuotteiden testaus.

Kaikista muista tuotteista on toimitettava vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty.

Testimenetelmä:

EN ISO 14184–1.

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

16 ppm

Tuotteet, jotka ovat suorassa ihokosketuksessa

16 ppm

Pukineet, jotka ovat vähäisessä ihokosketuksessa, ja sisustustekstiilit

75 ppm

iii)

Biosidit, joita käytetään tekstiilien suojaamiseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet

Vain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 528/2012 (3) nojalla sallittuja biosideja saa käyttää. Hakijoiden on tutustuttava viimeisimpään sallittujen biosidien luetteloon:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Seuraavien biosidien käyttö on rajoitettua:

Kloorifenolit (niiden suolat ja esterit)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

Orgaaniset tinayhdisteet, mukaan lukien TBT, TPhT, DBT ja DOT

Dimetyylifumaraatti (DMFu)

ei ole

Todentaminen:

Vakuutus siitä, että aineita ei ole käytetty ennen toimitusta ja varastointia sekä käyttöturvallisuustiedote.

iv)

Uuttuvat metallit

Soveltamisala:

Kaikki tuotteet, joille on asetettu vauvoja ja alle 3-vuotiaita lapsia koskevat poikkeavat raja-arvot.

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuihin tuotteisiin:

mg/kg

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Uuttaminen — EN ISO 105-E04-2013 (hapan hikiliuos)

Havaitseminen — ICP-MS tai ICP-OES

Antimoni (Sb)

30,0

Arseeni (As)

0,2

Kadmium (Cd)

0,1

Kromi (Cr)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

Kaikki muut tekstiilit

0,5

Koboltti (Co)

1,0

Kupari (Cu)

25,0

Lyijy (Pb)

0,2

Nikkeli (Ni)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

1,0

Kaikki muut tekstiilit

0,5

Elohopea (Hg)

0,02

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan kaikkiin muihin tuotteisiin, mukaan lukien sisustustekstiileihin:

mg/kg

Todentaminen:

Lopullisen tuotteen testaus

Testimenetelmä:

Uuttaminen — DIN EN ISO 105-E04-2013 (hapan hikiliuos)

Havaitseminen — ICP-MS tai ICP-OES

Antimoni (Sb)

30,0

Arseeni (As)

1,0

Kadmium (Cd)

0,1

Kromi (Cr)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

2,0

Kaikki muut tekstiilit

1,0

Koboltti (Co)

 

Metallikompleksiväreillä värjätyt tekstiilit

4,0

Kaikki muut tekstiilit

1,0

Kupari (Cu)

 

Lyijy (Pb)

50,0

Nikkeli (Ni)

1,0

Elohopea (Hg)

1,0

0,02

v)

Pinnoitteet, laminaatit ja kalvot

Soveltamisala:

Mikäli sisällytetty tekstiilin rakenteeseen

Polymeerit eivät saa sisältää seuraavia ftalaatteja:

DEHP (bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti)

BBP (Butyylibentsyyliftalaatti)

DBP (Dibutyyliftalaatti)

DMEP (bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

DIBP (Di-isobutyyliftalaatti)

DIHP (Di-C6-8-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHNUP (Di-C7-11-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHP (Di-n-heksyyliftalaatti)

Yhteenlaskettu 0,10 painoprosenttia

Todentaminen:

Polymeerivalmistajan vakuutus siitä, että näitä aineita ei ole käytetty ja lisäksi käyttöturvallisuustiedote valmistuksessa käytetyistä pehmitteistä. Jos tiedot eivät ole saatavilla, testausta voidaan pyytää.

Testimenetelmä:

EN ISO 14389

Fluoripolymeerikalvoja ja -laminaattia voidaan käyttää ulko- ja teknisissä ulkovaatteissa. Niiden valmistuksessa ei saa käyttää perfluorioktaanihappoa (PFOA) tai sen korkeampia homologeja OECD:n määritelmän mukaisesti.

 

Todentaminen:

Vakuutus rajoituksen noudattamisesta, kalvo- tai laminaattivalmistajalta polymeerituotannon osalta.

vi)

Tarvikkeet, kuten napit, niitit ja vetoketjut

Soveltamisala:

Mikäli sisällytetty tekstiilin rakenteeseen

Metallitarvikkeet:

 

Todentaminen:

Metalliosien koostumuksen testaus.

Testimenetelmät:

Nikkelin kulkeutuminen

EN 12472–2005

EN 1811–1998+A1-2008

Muut metallit

Havaitseminen — GC-ICP-MS

Nikkeliä sisältäviin metalliseoksiin, jotka ovat suorassa ja pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa, sovelletaan kulkeutumisen raja-arvoa.

Nikkeli 0,5 μg/cm2/viikko

Seuraavien metallien esiintymisen määrittämiseksi toteutetaan lisätestausta, jossa sovelletaan seuraavia raja-arvoja:

 

Lyijy (Pb)

90 mg/kg

Kadmium (Cd)

 

Vauvoille ja alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetut tuotteet

50 mg/kg

Kaikki muut tuotteet, mukaan lukien sisustustekstiilit

100 mg/kg

Kromi (Cr), mikäli kromipinnoitusta käytetään

60 mg/kg

Elohopea (Hg)

60 mg/kg

Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää missään muovitarvikkeissa:

DEHP (bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti)

BBP (Butyylibentsyyliftalaatti)

DBP (Dibutyyliftalaatti)

DMEP (bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

DIBP (Di-isobutyyliftalaatti)

DIHP (Di-C6-8-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHNUP (Di-C7-11-haarautuneet alkyyliftalaatit)

DHP (Di-n-heksyyliftalaatti)

Seuraavia ftalaatteja ei saa käyttää lasten vaatteissa, mikäli on vaarana, että tarvike saatetaan laittaa suuhun, esimerkiksi vetoketjun vetimissä:

DINP (Di-isononyyliftalaatti)

DIDP (Di-isodekyyliftalaatti)

DNOP (Di-n-oktyyliftalaatti)

ei ole

Todentaminen:

Muovin koostumuksesta on toimitettava käyttöturvallisuustiedote.


(1)  4-aminoatsobentseenia koskevien väärien positiivisten tulosten välttämiseksi on toteutettava tarvittavat toimet.

(2)  Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

Lisäys 2

VÄRIAINEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

a)   Syöpää aiheuttavat aromaattiset amiinit

Aryyliamiini

CAS-nro

4-aminodifenyyli

92-67-1

Bentsidiini

92-87-5

4-kloori-o-toluidiini

95-69-2

2-naftyyliamiini

91-59-8

o-amino-atsotolueeni

97-56-3

2-amino-4-nitrotolueeni

99-55-8

4-kloorianiliini

106-47-8

2,4-diaminoanisoli

615-05-4

4,4'-diaminodifenyylimetaani

101-77-9

3,3'-diklooribentsidiini

91-94-1

3,3'-dimetoksibentsidiini

119-90-4

3,3'-dimetyylibentsidiini

119-93-7

3,3'-dimetyyli-4,4'-diaminodifenyylimetaani

838-88-0

p-kresidiini

120-71-8

4,4'-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)

101-14-4

4,4'-oksidianiliini

101-80-4

4,4'-tiodianiliini

139-65-1

o-toluidiini

95-53-4

2,4-diaminotolueeni

95-80-7

2,4,5-trimetyylianiliini

137-17-7

4-aminoatsobentseeni

60-09-3

o-anisidiini

90-04-0

2,4-ksylidiini

95-68-1

2,6-ksylidiini

87-62-7

b)   Ohjeellinen luettelo väriaineista, jotka voivat hajota aromaattisiksi amiineiksi

Dispersiovärit

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Perusvärit

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Happovärit

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Suoravärit

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Väriaineet, jotka ovat CMR-aineita tai mahdollisesti herkistäviä

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset värit

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Dispersiovärit, jotka ovat mahdollisesti herkistäviä

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Lisäys 3

PARHAAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TEKNIIKAT PESUN, KUIVAUKSEN JA JÄLKIKÄSITTELYN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI

Alue

Parhaat käytettävissä olevat tekniikat

1.

Yleinen energianhallinta

1.1

Osamittaus,

1.2

Prosessin seuranta ja automaattiset valvontajärjestelmät virtauksen, täyttömäärien, lämpötilojen ja ajoituksen valvomiseksi;

1.3

Putkistojen, venttiilien ja laippojen eristys

1.4

Sähkömoottorit ja -pumput, joissa on taajuudensäätö

1.5

Koneiden suljettu muotoilu höyryhävikin vähentämiseksi

1.6

Veden ja liuosten uudelleenkäyttö/kierrätys panosprosesseissa

1.7

Lämmön talteenotto, esimerkiksi huuhteluvesi, höyrykondensaatti, prosessin poistoilma, palokaasut

2.

Pesu- ja huuhteluprosessi

2.1

Jäähdytysveden käyttö prosessivetenä

2.2

Ylivirtauspesun korvaaminen valutus- tai täyttömenetelmällä

2.3

Veden virtausta säätelevien ”älykkäiden” huuhtelutekniikoiden ja vastavirtauksen käyttö

2.4

Lämmönvaihdinten asentaminen

3.

Kuivaus ja jälkikäsittely pingotuskehyksiä käyttäen

3.1

Ilmavirtauksen optimointi

3.2

Kotelointien eristäminen

3.3

Tehokkaiden poltinjärjestelmien asentaminen

3.4

Lämmön talteenottojärjestelmien asentaminen

Huom.

Uusien parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden, joita EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset ovat suositelleet tai suosittelevat Euroopan komission tekstiilejä koskevan BREF-asiakirjan (2003) julkaisemisen jälkeen, katsotaan täydentävän edellä olevaa luetteloa.


Oikaisuja

13.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/84


Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1250/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tulojärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 338, 19. joulukuuta 2009 )

Sivulla 4, 1 artiklan 8 kohdassa, lisättävässä artiklassa:

on:

”146 artikla”

pitää olla:

”146 a artikla”