ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 169

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
7. kesäkuu 2014


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 553/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 554/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan

14

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 555/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR) ( 1 )

27

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 556/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään toiseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusohjelmaan (EDCTP2)

38

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta ( 1 )

54

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä ( 1 )

77

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta ( 1 )

108

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta ( 1 )

130

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 561/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta ( 1 )

152

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 553/2014/EU,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio korostaa 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ”Eurooppa 2020 -strategia”, tarvetta luoda osaamiseen ja innovointiin tehtäville investoinneille suotuisat olosuhteet, jotta unionissa voidaan saada aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet tämän strategian.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 päivänä joulukuuta 2013 antamalla asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (3) on perustettu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään saamaan aikaan aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia, muun muassa unionin osallistumisella useiden jäsenvaltioiden alulle panemiin ohjelmiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(3)

Julkisen sektorin sisäisillä kumppanuuksilla olisi pyrittävä saamaan aikaan tiiviimpää yhteisvaikutusta, lisäämään koordinointia ja välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja unionin tutkimusohjelmien kanssa, ja niiden olisi noudatettava täysin Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin niitä, jotka liittyvä kaikille avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Lisäksi olisi varmistettava tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 743/2008/EY (4) yhteisö päätti myöntää rahoitusosuuden Eurostars-ohjelmalle, joka on kaikkien jäsenvaltioiden ja viiden osallistujamaan alulle panema yhteinen ohjelma, joka osa teollisuuden tutkimustoiminnan yhteistyön edistämiseksi vuonna 1985 perustettua hallitustenvälistä Eureka-aloitetta, jäljempänä ”Eurostars-ohjelma”.

(5)

Komissio välitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle huhtikuussa 2012 kertomuksen Eurostars-ohjelman väliarvioinnista, jonka riippumaton asiantuntijaryhmä oli toteuttanut kaksi vuotta ohjelman aloittamisen jälkeen. Asiantuntijoiden yleisenä mielipiteenä oli, että Eurostars-ohjelma täyttää tavoitteensa, että se tuo lisäarvoa eurooppalaisille tutkimus- ja kehitystyötä tekeville pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja että sitä olisi jatkettava vuoden 2013 jälkeen. Eurostars-ohjelman katsotaan myös täyttävän lukuisia tutkimuksen ja kehityksen parissa työskentelevien pk-yritysten todellisia tarpeita; se on houkutellut suuren määrän hakemuksia, ja tukikelpoisten hankkeiden talousarvion määrä on ylittänyt alkuperäisen talousarvion. Ryhmä esitti useita suosituksia ohjelman kehittämiseksi ja kiinnitti pääasiassa huomiota tarpeeseen integroida sitä edelleen kansallisiin ohjelmiin ja parantaa sen toiminnan suoritustasoa sopimusten tekemiseen kuluvan ajan lyhentämiseksi ja menettelyjen avoimuuden lisäämiseksi.

(6)

Ohjelmassa olisi sovellettava mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY (5) esitettyä pk-yritysten määritelmää.

(7)

Neuvoston päätöksen 2013/743/EU (6) mukaisesti tukea voidaan myöntää toimelle, joka rakentuu Eurostars-ohjelmaan ja suuntaa sitä yleisohjelman väliarvioinnissa esitettyyn suuntaan.

(8)

Toisella useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemalla tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävällä tutkimus- ja kehitysohjelmalla, jäljempänä ”Eurostars 2” -ohjelmalla, joka on Eurooppa 2020 -strategian, sen ”Innovaatiounioni”-lippulaivahankkeen ja 17 päivänä heinäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon nimeltä ”Huippuosaamista ja kasvua edistävän eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpi kumppanuus” mukainen, pyritään tukemaan tutkimus- ja kehitystyötä tekeviä pk-yrityksiä osarahoittamalla niiden markkinasuuntautuneita tutkimushankkeita alasta riippumatta. Sellaisenaan ja yhdessä Horisontti 2020 -puiteohjelman ”Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa” -tavoitteeseen kuuluvien toimien kanssa se edistää kyseisen ohjelman ”Teollisuuden johtoasema” -osassa asetettuja tavoitteita nopeuttamalla tulevaisuuden yrityksiä tukevien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä sekä auttamalla innovatiivisia eurooppalaisia pk-yrityksiä kasvamaan johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi. Osana aiempaan Eurostars-ohjelmaan tehtäviä parannuksia Eurostars 2 -ohjelmassa olisi pyrittävä lyhentämään avustusten myöntämiseen kuluvaa aikaa, lisäämään integraatiota sekä tekemään hallinnosta yksinkertaisempaa, avoimempaa ja tehokkaampaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten parhaaksi. Alhaalta ylöspäin suuntautuvan luonteen ja liiketoimintalähtöisen toimintasuunnitelman säilyttäminen aiemman Eurostars -ohjelman markkinapotentiaaliin painottuvana on avain Eurostars 2 -ohjelman onnistumiseen.

(9)

Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi Eurostars 2 -ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

(10)

Budapestissa 22 päivänä kesäkuuta 2012 pidetyssä Eurekan ministerikonferenssissa hyväksyttiin strateginen visio Eurostars 2 -ohjelmasta, jäljempänä ’Budapestin asiakirja’. Ministerit sitoutuivat tukemaan Eurostars-ohjelman jatkumista sen vuonna 2013 tapahtuvan päättymisen jälkeen Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajan. Tämä edellyttää tiiviimpää kumppanuutta Eurostars-ohjelman väliarvioinnin suositusten toteuttamiseksi. Budapestin asiakirjassa asetetaan Eurostars 2 -ohjelmalle kaksi päätavoitetta. Niistä ensimmäinen on rakennepainotteinen tavoite, jolla syvennetään kansallisten tutkimusohjelmien synkronointia ja yhteensovittamista rahoituksen alalla, mikä on tärkeä edellytys jäsenmaiden kehittämän eurooppalaisen tutkimusalueen toteutumiselle. Toinen on sisältöpainotteinen tavoite, jolla tuetaan tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten osallistumista ylikansallisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Budapestin asiakirjassa unionia kehotetaan osallistumaan Eurostars 2 -ohjelmaan.

(11)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi kaikkien osapuolten hallinnollista rasitetta vähennettävä. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tarkastuksia tehtäessä olisi otettava soveltuvin osin huomioon kansallisten ohjelmien erityispiirteet.

(12)

Eurostars 2 -ohjelmassa edellytetyt unionin rahoituksen saajia koskevat tarkastukset olisi suoritettava asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(13)

Osallistujavaltiot aikovat osallistua Eurostars 2 -ohjelman toteuttamiseen Eurostars 2 -ohjelman toimintakauden aikana (2014–2024).

(14)

Eurostars 2 -ohjelman toimien olisi oltava Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden ja alhaalta ylöspäin -periaatteiden sekä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa säädettyjen yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisia.

(15)

Eurostars 2 -ohjelmaan kohdennettavalle unionin rahoitusosuudelle olisi Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden olisi oltava tuon enimmäismäärän puitteissa joustava eli vähintään kolmasosa mutta enintään puolet osallistujavaltioiden rahoitusosuudesta, jotta varmistetaan kriittinen massa rahoitustukeen oikeutettujen hankkeiden kysynnän tyydyttämiseksi, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja jotta osallistujavaltioiden kansalliset tutkimusohjelmat olisivat tiiviimmin integroituja.

(16)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua Eurostars 2 -ohjelmaan.

(17)

Kaikista Eurekan jäsenistä ja Eurekaan assosioituneista maista, jotka eivät ole jäsenvaltioita tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneita maita, voi tulla Eurostars 2 -ohjelman kumppanimaita.

(18)

Unionin rahoitusosuuden ehtona olisi oltava, että osallistujavaltiot antavat viralliset sitoumukset osallistua Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne täyttävät nämä sitoumukset. Eurostars 2 -ohjelman mukainen rahoitustuki olisi pääasiassa myönnettävä avustuksina hankkeille, jotka on valittu ohjelman puitteissa julkistettujen ehdotuspyyntöjen perusteella. Jotta Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet täyttyisivät, osallistujavaltioiden on tarjottava riittävä rahoitusosuus, jotta kunkin ehdotuspyynnön perusteella valittu kohtuullinen määrä ehdotuksia voidaan rahoittaa.

(19)

Eurostars 2 -ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistujavaltiot ovat sopineet nimeävänsä Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanorakenteeksi Eurekan sihteeristön, jäljempänä ’ESE’. ESE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka Eureka-maat ovat perustaneet vuonna 1997 Belgian lain mukaisesti ja joka on vuodesta 2008 lähtien vastannut Eurostars-ohjelman täytäntöönpanosta. ESE:n rooli ei rajoitu vain Eurostars-ohjelman täytäntöönpanoon, vaan se toimii samaan aikaan myös Eureka-aloitteen sihteeristönä ja sen oma hallinto on yhteydessä Eureka-hankkeiden hallinnointiin Eurostars-ohjelman ulkopuolella. Unioni, edustajanaan komissio, on Eureka-aloitteen perustajajäsen ja Eurekan sihteeristöliiton täysjäsen.

(20)

Eurostars 2 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ESE:n olisi vastattava ehdotuspyyntöjen organisoinnista, tukikelpoisuuskriteerien tarkastamisesta, vertaisarvioinneista ja hankkeiden valinnasta ja seurannasta sekä unionin rahoitusosuuden kohdentamisesta. Ehdotusten arviointi olisi teetettävä ESE:n vastuulla keskitetysti riippumattomilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla ehdotuspyyntöjen jälkeen. Hankkeiden paremmuusjärjestystä kuvaavan luettelon olisi oltava unionin rahoitusosuuden ja osallistujavaltioiden rahoitusosuuksien jaon osalta osallistujavaltioita sitova.

(21)

Eurostars 2 -ohjelmaa olisi yleisesti kehitettävä kohti yhä tiiviimpää kansallisten tutkimus- ja innovointiohjelmien yhteensovittamista ja synkronointia aidosti yhteiseksi ohjelmaksi, joka on synkronoitu tieteellisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti nykyistä paremmin. Tieteellistä integrointia on vahvistettava yhteisellä toimien määrittelyllä ja täytäntöönpanolla, ja sen avulla olisi varmistettava valittujen hankkeiden korkea laatu ja vaikuttavuus. Hallintoa integroimalla olisi varmistettava ohjelman toiminnallisen laadun ja vastuuvelvollisuuden jatkuva kehittyminen. Taloudellisen integroinnin vahvistamisen on perustuttava yleisesti ja vuosittain Eurostars 2 -ohjelman osallistuvilta valtioilta tulevaan riittävään rahoitukseen ja tiiviiseen kansalliseen synkronointiin. Tämä olisi toteutettava yhdenmukaistamalla asteittain kansallisia rahoitussääntöjä.

(22)

Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (8) esitettyjen välillistä hallinnointia koskevien sääntöjen mukaisesti.

(23)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos Eurostars 2 -ohjelmaa toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä tai jos osallistujavaltiot eivät osallistu Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä. Näistä oikeuksista olisi määrättävä unionin ja ESE:n välillä tehtävässä valtuutussopimuksessa.

(24)

Eurostars 2 -ohjelmasta rahoitettuihin epäsuoriin toimiin osallistumista säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1290/2013 (9). Eurostars 2 -ohjelman erityisten toimintatarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen sallia poikkeuksia mainitusta asetuksesta sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(25)

Lähinnä kansallisiin rahoituskanaviin tottuneiden pk-yritysten, jotka muutoin tekisivät tutkimustyötä vain omien kansallisten rajojensa sisällä, osallistumisen helpottamiseksi Eurostars 2 -ohjelman rahoitus olisi tarjottava kansallisten ohjelmien tuttuja sääntöjä noudattaen ja pantava täytäntöön kansallisten viranomaisten suoraan hallinnoimalla rahoitussopimuksella, jossa yhdistyvät unionin rahoitus ja vastaava kansallinen rahoitus. Tästä syystä olisi säädettävä poikkeuksista asetuksen (EU) N:o 1290/2013 15 artiklan 9 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan, 23 artiklan 1 ja 5–7 kohdan ja 28–34 artiklan osalta.

(26)

Eurostars 2 -ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä Horisontti 2020 -ohjelman mukaisissa muissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä, joita komissio hallinnoi.

(27)

Unionin taloudelliset edut olisi turvattava oikeasuhteisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

(28)

Komission olisi yhteistyössä osallistujavaltioiden kanssa toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan erityisesti Eurostars 2 -ohjelman laatua ja tehokkuutta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja loppuarviointi sekä laadittava arvioinneista kertomus.

(29)

ESE:n ja osallistujavaltioiden olisi komission pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, jotka komission tarvitsee sisällyttää Eurostars 2 -ohjelman arviointikertomuksiin.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa riittävällä tavalla tämän päätöksen tavoitteita, eli tukea runsaasti tutkimusta tekevien pk-yritysten ylikansallista tutkimustoimintaa ja edistää kansallisten tutkimusrahoitusohjelmien integraatiota, yhteensovittamista ja synkronointia, ylikansallisen ulottuvuuden sekä kansallisten ohjelmien täydentävyyden ja yhteentoimivuuden puuttumisen vuoksi, vaan ne voidaan sen vuoksi toimien laajuuden ja vaikutuksen johdosta saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt unionin osallistumiselle useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään toiseen tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jäljempänä ’Eurostars 2 -ohjelma’, sekä tämän osallistumisen edellytykset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’pk-yrityksillä’ komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

2)

’tutkimus- ja kehitystyötä tekevällä pk-yrityksellä’ pk-yritystä, joka täyttää ainakin yhden seuraavista edellytyksistä:

a)

se investoi vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystoimintaan;

b)

se kohdistaa vähintään 10 prosenttia kokoaikavastaavistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan;

c)

sillä on tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vähintään viisi kokoaikavastaavaa (niiden pk-yritysten osalta, joilla on enintään 100 kokoaikavastaavaa); tai

d)

sillä on tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kymmenen kokoaikavastaavaa (niiden pk-yritysten osalta, joilla on enemmän kuin 100 kokoaikavastaavaa).

3 artikla

Tavoitteet

Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

1)

edistää tutkimustoimintaa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)

toiminta toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten keskuudessaan tekemänä ylikansallisena yhteistyönä tai niin, että siihen osallistuu myös innovaatioketjun muita toimijoita (esim. yliopistoja ja tutkimusorganisaatioita);

b)

toiminnan tulokset odotetaan tuotavan markkinoille kahden vuoden kuluessa toiminnan päättymisestä;

2)

parantaa pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta Euroopassa lähentämällä, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla osallistujavaltioiden kansallisia rahoitusmekanismeja;

3)

edistää ja lisätä sellaisten pk-yritysten osallistumista, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta.

4 artikla

Osallistuminen Eurostars 2 -ohjelmaan ja kumppanuus sen kanssa

1.   Unioni osallistuu Eurostars 2 -ohjelmaan, jonka Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’osallistujavaltiot’, ovat yhdessä panneet alulle, tässä päätöksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Muu kuin 1 kohdassa lueteltu jäsenvaltio tai muu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioitunut maa voi osallistua Eurostars 2 -ohjelmaan, jos se täyttää tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen. Jos se täyttää 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen, se katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuksi osallistujavaltioksi.

3.   Kaikista Eurekan jäsenistä ja Eurekaan assosioituneista maista, jotka eivät ole jäsenvaltioita eivätkä ole assosioituneet Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, voi tulla Eurostars 2 -ohjelman kumppanimaita, mikäli ne täyttävät 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen. Ne Eurekan jäsenet ja Eurekaan assosioituneet maat, jotka täyttävät 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen, katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuiksi kumppanimaiksi. Näiden kumppanimaiden oikeussubjektit eivät ole oikeutettuja saamaan tukea Eurostars 2 -ohjelman mukaisesta unionin rahoitusosuudesta.

5 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien EFTA-määrärahat, Eurostars 2 -ohjelmaan on enintään 287 000 000 euroa. Unionin rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on kohdennettu päätöksellä 2013/743/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asianomaisiin osiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti, ja erityisesti II osaan kuuluvan otsakkeen ”Innovointi pk-yrityksissä” määrärahoista.

2.   Unionin rahoitusosuus on, 1 kohdassa vahvistettua määrää ylittämättä, vähintään kolmasosa 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta osallistujavaltioiden rahoitusosuudesta. Se kattaa toimintakustannukset, mukaan lukien ehdotusten arvioinnin kustannukset, ja hallinnolliset kustannukset. Jos unionin rahoitusosuutta on mukautettava Eurostars 2 -ohjelman keston aikana, unionin rahoitusosuus voi olla enintään puolet 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta osallistujavaltioiden rahoitusosuudesta.

3.   Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisten kustannusten kattamiseen voidaan käyttää enintään 4 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta. Osallistujavaltiot kattavat Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset hallinnolliset kustannukset.

6 artikla

Unionin rahoitusosuutta koskevat edellytykset

1.   Unionin rahoitusosuus edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

a)

osallistujavaltiot osoittavat, että ne ovat perustaneet Eurostars 2 -ohjelman 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

b)

osallistujavaltiot tai osallistujavaltioiden nimeämät organisaatiot nimeävät ESE:n Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanosta sekä unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, kohdentamisesta ja seurannasta vastaavaksi rakenteeksi;

c)

kukin osallistujavaltio sitoutuu osallistumaan Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen;

d)

ESE osoittaa kykynsä panna Eurostars 2 -ohjelma täytäntöön, mukaan lukien kyky vastaanottaa ja kohdentaa unionin rahoitusosuus ja seurata sitä unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti; ja

e)

Eurostars 2 -ohjelmalle luodaan hallintomalli liitteen II mukaisesti.

2.   Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitusosuus edellyttää myös seuraavien ehtojen täyttymistä:

a)

ESE panee täytäntöön 3 artiklassa esitetyt Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet ja liitteessä I esitetyt toimet 8 artiklassa tarkoitettujen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä liitteen II mukaisesti;

c)

ESE noudattaa raportointivaatimuksia, jotka on vahvistettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa;

d)

osallistujavaltiot maksavat tosiasiallisesti rahoitusosuuden kaikille Eurostars 2 -ohjelman yhteydessä julkistettujen ehdotuspyyntöjen perusteella rahoitettaviksi valittujen Eurostars 2 -hankkeiden osallistujille, tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen sitoumusten täyttämiseksi;

e)

kansallisista talousarvioista Eurostars 2 -hankkeille tuleva rahoitus ja unionin rahoitusosuus jaetaan hankkeiden paremmuusjärjestysluettelon mukaisesti; ja

f)

tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen yhteistyön selvä edistyminen osoitetaan asettamalla Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanolle toiminnan suoritustason vähimmäistavoitteita ja välitavoitteita.

7 artikla

Osallistujavaltioiden osuus

1.   Osallistujavaltioiden osuus koostuu seuraavista rahoitusosuuksista:

a)

valittujen Eurostars 2 -hankkeiden osarahoituksesta asianmukaisten kansallisten rahoitusmuotojen kautta ja pääasiassa avustuksina. Komissio voi käyttää vahvistettuja avustusekvivalenttisääntöjä niiden rahoitusosuuksien arvioimiseksi, jotka saadaan osallistujavaltioilta muutoin kuin avustuksina;

b)

rahoitusosuudesta niitä Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisia kustannuksia varten, joita unionin rahoitusosuus ei kata 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2.   Kukin osallistujavaltio nimeää kansallisen rahoituselimen hallinnoimaan Eurostars 2 -ohjelman kansallisille osallistujille myönnettyä rahoitustukea 8 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 soveltamista varten ESE katsotaan rahoituselimeksi.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 15 artiklan 9 kohdasta poiketen kansallisten rahoituselinten on ESE:n koordinoimina tarkistettava kaikkien Eurostars 2 -rahoitusta hakevien taloudelliset valmiudet.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 18 artiklan 2 kohdasta poiketen Eurostars 2 -ohjelman mukaisen epäsuoran toimen avustuksensaajan kanssa tehtävän avustussopimuksen allekirjoittaa asianomainen kansallinen rahoituselin.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 23 artiklan 1, 5, 6 ja 7 kohdasta ja 28–34 artiklasta poiketen kansallisten rahoituselinten hallinnoimiin Eurostars 2-ohjelman avustuksiin sovelletaan osallistuvien kansallisten ohjelmien rahoitussääntöjä.

9 artikla

Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpano

1.   Eurostars 2 -ohjelma pannaan täytäntöön vuosittaisten työsuunnitelmien perusteella.

2.   Eurostars 2 -ohjelma tarjoaa osallistujille rahoitustukea pääasiassa avustuksina ehdotuspyyntöjen perusteella.

10 artikla

Unionin ja ESE:n väliset sopimukset

1.   Edellyttäen, että ESE:n etukäteisarviointi on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti, komissio tekee unionin puolesta valtuutussopimuksen ja varojen vuotuista siirtoa koskevat sopimukset ESE:n kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus tehdään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan sekä 60 ja 61 artiklan ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Siinä esitetään myös seuraavat:

a)

päätöksen (EU) N:o 2013/743 liitteessä II vahvistettuja suorituskykyindikaattoreita koskevat ESE:n asetettavat vaatimukset;

b)

päätöksen (EU) N:o 2013/743 liitteessä III tarkoitettua seurantaa koskevat ESE:n asetettavat vaatimukset;

c)

ESE:n toimintaan Eurostars 2 -ohjelman osalta liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

ESE:tä koskevat vaatimukset hallinnollisia kustannuksia koskevien tietojen ja Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten lukujen toimittamisen osalta;

e)

järjestelyt, jotka mahdollistavat tarpeellisten tietojen toimittamisen sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa;

f)

ESE:n velvoite allekirjoittaa, ennen kuin unionin rahoitusosuus siirretään, kansallisten rahoituselinten kanssa kahdenväliset sopimukset; näissä kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistetaan Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanolle toiminnan suoritustasoa koskevat vähimmäistavoitteet sekä välitavoitteet;

g)

määräykset Eurostars 2 -ohjelman mukaisten ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta erityisesti keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa komission hallinnoimissa Horisontti 2020 -ohjelman sähköisissä tiedonlevitysvälineissä.

11 artikla

Unionin rahoituksen lopettaminen, vähentäminen tai keskeyttäminen

1.   Jos Eurostars 2 -ohjelmaa ei toteuteta tai sitä toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen Eurostars 2 -ohjelman tosiasiallista täytäntöönpanoa vastaavasti.

2.   Jos osallistujavaltiot eivät osallistu Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa tai keskeyttää unionin rahoituksen tai vähentää sitä suhteellisesti ottaen huomioon osallistujavaltioiden Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoon kohdentaman rahoituksen määrän.

12 artikla

Jälkitarkastukset

1.   ESE varmistaa, että asianomaiset kansalliset rahoituselimet suorittavat epäsuoria toimia koskevien menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Komission on tällöin noudatettava voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusten (EU, Euratom) N:o 966/2012, (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

13 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, että unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteetta maksetut määrät takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   ESE sallii komission henkilökunnan ja muiden komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja luovuttaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot.

3.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi toteuttaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (11) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, onko tämän päätöksen nojalla rahoitetun sopimuksen tai päätöksen yhteydessä esiintynyt petosta, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

4.   Tämän päätöksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on oltava lausekkeet, joilla annetaan nimenomaisesti komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, OLAFille ja ESE:lle valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia, kukin toimivaltuuksiensa mukaisesti.

5.   Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osallistujavaltioiden on toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset tai muut toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, erityisesti sen takaamiseksi, että unionille kuuluvat varat peritään takaisin täysimääräisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

14 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   ESE:n on komission pyynnöstä lähetettävä kaikki 15 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

2.   Osallistujavaltioiden on toimitettava komissiolle ESE:n välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen Eurostars 2 -ohjelman varainhoidosta pyytämät tiedot.

3.   Komissio sisällyttää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 15 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

15 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee tiiviissä yhteistyössä osallistujavaltioiden kanssa ja riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin Eurostars 2 -ohjelmasta. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Eurostars 2 -ohjelman väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnissa.

2.   Unionin Eurostars 2 -ohjelmaan osallistumisen päätyttyä, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022, komissio tekee loppuarvioinnin Eurostars 2 -ohjelmasta. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  Lausunto annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 743/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 58).

(5)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).


LIITE I

Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpano

1.

ESE järjestää epäsuorien toimien taloudelliseksi tukemiseksi jatkuvasti avoimia ehdotuspyyntöjä koontipäivineen.

2.

Hakijoiden on jätettävä hanke-ehdotuksensa ESE:lle, joka toimii keskitettynä palvelupisteenä.

3.

Ehdotuspyynnön päätyttyä ESE:n on tehtävä keskitetysti kelpoisuustarkastus vuotuisessa työsuunnitelmassa esitettyjen kelpoisuuskriteerien perusteella. Osallistujavaltiot eivät voi soveltaa niistä poikkeavia kelpoisuuskriteereitä eivätkä lisätä niihin muita kriteereitä.

4.

Kansallisten rahoituselinten on ESE:n koordinoimina tarkistettava osallistujien taloudelliset valmiudet yhteisten, selkeiden ja avoimien sääntöjen perusteella.

5.

Ulkopuolinen riippumaton asiantuntijaryhmä arvioi tukikelpoiset ehdotukset keskitetysti ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen asetuksen (EU) N:o 1290/2013 15 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen kriteereiden perusteella ja avoimia menettelyjä noudattaen.

6.

ESE huolehtii, että käytettävissä on arvioinnin uudelleentarkastelumenettely asetuksen (EU) N:o 1290/2013 16 artiklan mukaisesti.

7.

Paremmuusjärjestysluettelo, jonka liitteessä II tarkoitettu Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä hyväksyy kokonaisuutena, on sitova kohdennettaessa varoja kansallisista talousarvioista Eurostars 2 -hankkeisiin.

8.

Paremmuusjärjestysluettelon hyväksymisen jälkeen kunkin osallistujavaltion on rahoitettava rahoitettavaksi valittuihin hankkeisiin osallistuvia kansallisia tahojaan nimetyn kansallisen rahoituselimen kautta pyrkien kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan rahoitus 50:lle parhaimmaksi arvioidulle hankkeelle sekä vähintään 50–75 prosentille valintakynnyksen ylittävistä hankkeista. Osallistujille myönnettävä rahoitus lasketaan asianomaisen Eurostars 2 -ohjelman osallistujavaltion kansallisen ohjelman rahoitussääntöjen mukaisesti. ESE siirtää unionin rahoitusosuuden kansallisille rahoituselimille, kun nämä ovat maksaneet hankkeille oman rahoitusosuutensa.

9.

Kaikille keskitetysti valitun hankkeen tukikelpoisille osallistujille myönnetään rahoitus. Kansallisten rahoituselinten on keskitetysti valituille osallistujille myönnettävä rahoitustuki yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja osarahoituksen periaatteiden mukaisesti.

10.

ESE vastaa ehdotusten arvioinnista, kansallisille rahoituselimille tiedottamisesta, synkronointiprosessin koordinoinnista, hankkeiden seurannasta hankeraportoinnin ja kansallisten rahoituselinten tekemien tarkastusten kautta sekä raportoinnista komissiolle varmistaen, että avustusten myöntämiseen kuluva aika on lyhyt. ESE:n on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet laajemman huomion saamiseksi sille, että unioni osallistuu Eurostars 2 -ohjelmaan, sekä itse ohjelmaan että yksittäisiin hankkeisiin. Se edistää unionin osallistumisen asianmukaista näkyvyyttä käyttämällä Horisontti 2020 -logoa kaikessa Eurostars 2 -ohjelmaan liittyvissä julkaistussa aineistossa, painetut kuin sähköiset julkaisut mukaan lukien.

11.

ESE tekee kahdenväliset Eurostars 2 -sopimukset osallistujavaltioiden kansallisten rahoituselinten kanssa. Näissä kahdenvälisissä Eurostars 2 -sopimuksissa on määriteltävä sopimuspuolten velvollisuudet Eurostars 2 -ohjelman sääntöjen, tavoitteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Kahdenvälisiin Eurostars 2 -sopimuksiin on sisällyttävä unionin rahoitusosuuden siirtoa koskevat säännöt sekä säännöt, jotka koskevat toimintaa koskevia vähimmäistavoitteita ja kansallisen tason edistymisen välitavoitteita, kun pyritään lisäämään kansallisten ohjelmien integroimista ja synkronointia, mukaan luettuna sopimusten tekoon kuluvan ajan lyhentäminen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja asetuksen (EU) N:o 1290/2013 mukaisesti. Näistä tavoitteista ja välitavoitteista sopii Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä komissiota kuultuaan. Unionin rahoitusosuus siirretään kansalliselle rahoituselimelle vain, jos kahdenvälinen Eurostars 2 -sopimus on allekirjoitettu ja edetään toiminnallisten tavoitteiden ja välitavoitteiden mukaisesti.

12.

ESE voi tehdä kahdenvälisiä Eurostars 2 -sopimuksia kumppanimaiden kansallisten rahoituselinten kanssa. Näissä kahdenvälisissä Eurostars 2 -sopimuksissa on määriteltävä sopimuspuolten velvollisuudet Eurostars 2 -ohjelman sääntöjen, tavoitteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti sekä määritettävä Eurostars 2 -ohjelman kumppanuuden edellytykset, ja niiden on sisällettävä toimintaa koskevat vähimmäistavoitteet, mukaan luettuna lyhyt sopimusten tekoon kuluva aika.

13.

Osallistujavaltioiden on myös järjestettävä keskenään verkostoitumistoiminnot ja hyvien käytäntöjen vaihto integraation edistämiseksi tieteellisellä ja hallinnollisella tasolla ja rahoituksen osalta.

14.

Muihin toimiin sisältyvät myös välitystoimintaa, ohjelman edistämistä ja verkostoitumista muiden sidosryhmien (sijoittajat, tutkimuksen ja innovoinnin toteuttajat, välikädet) kanssa tarkoituksin erityisesti laajentaa edunsaajien osallistumista kaikissa osallistujavaltioissa ja saada mukaan sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ylikansallisiin tutkimushankkeisiin.


LIITE II

Eurostars 2 -ohjelman hallinto

1.

Eurostars 2 -ohjelmaa hallinnoi ESE.

ESE:n päälliköllä on ESE:n laillisena edustajana vastuu Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanosta seuraavasti:

a)

ehdotuspyyntöjen vuotuisen budjetin laadinta, yhteisten ehdotuspyyntöjen keskitetty järjestäminen ja hanke-ehdotusten vastaanottaminen keskitettynä palvelupisteenä; hanke-ehdotusten kelpoisuuden ja arvioinnin keskitetty järjestäminen yhteisten kelpoisuus- ja arviointikriteerien perusteella, rahoitettavien ehdotusten paremmuusjärjestykseen asettamisen ja valinnan keskitetty järjestäminen sekä hankkeiden seuranta ja jatkotoimet; unionin rahoitusosuuden vastaanottaminen, kohdentaminen ja seuranta;

b)

unionin rahoitusosuuden siirtoon tarvittavien tietojen kerääminen kansallisilta rahoituselimiltä;

c)

Eurostars 2 -ohjelman edistäminen;

d)

raportointi Eurostars 2 -ohjelmasta Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmälle ja komissiolle;

e)

Eurostars 2 -ohjelman toimintaa koskeva tiedottaminen Eureka-verkostolle;

f)

komission kanssa tehtävän valtuutussopimuksen, kansallisten rahoituselinten kanssa tehtävien kahdenvälisten sopimusten sekä Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa arvioivien asiantuntijoiden kanssa tehtävien sopimusten allekirjoittaminen;

g)

Eurostars 2 -ohjelman vuotuisen työsuunnitelman hyväksyminen sen jälkeen, kun Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä ja komissio ovat sen hyväksyneet.

2.

Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä, joka koostuu Eurekan korkean tason työryhmään kuuluvista Eurostars 2 -ohjelman osallistujavaltioiden kansallisista edustajista, valvoo Eurostars 2 -ohjelmaa koskevaa ESE:n toimintaa seuraavasti:

a)

valvomalla Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa;

b)

nimeämällä Eurostars 2 -ohjelman neuvoa-antavan ryhmän, jäljempänä ’neuvoa-antava ryhmä’, jäsenet;

c)

hyväksymällä vuotuisen työsuunnitelman;

d)

hyväksymällä rahoitettavien Eurostars 2 -hankkeiden paremmuusjärjestysluettelon ja tekemällä avustuspäätöksen.

Unionilla, jota edustaa komissio, on Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmässä tarkkailijan asema. Komissio kutsutaan työryhmän kokouksiin, sille toimitetaan kaikki kokousasiakirjat ja se voi osallistua keskusteluihin.

Kaikilla kumppanimailla on oikeus lähettää edustajiaan tarkkailijoiksi Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmän kokouksiin.

3.

Neuvoa-antava ryhmä koostuu osallistujavaltioiden kansallisista Eureka-projektikoordinaattoreista (nämä ovat kansallisen keskushallinnon tai viranomaisen edustajia, jotka vastaavat Eureka/Eurostars-ohjelman operatiivisen tason hallinnoinnista ja Eurostars 2 -ohjelman edistämisestä osallistujavaltioissa). Komissiolla ja kumppanimailla on oikeus lähettää edustajiaan tarkkailijoiksi neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. ESE huolehtii neuvoa-antavan ryhmän kokouksien puheenjohtajuudesta.

Neuvoa-antava ryhmä neuvoo ESE:tä ja Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmää Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanojärjestelyissä.

4.

Kansallinen rahoituselin vastaa kansallisille osallistujille myönnetyn rahoitustuen hallinnoinnista.


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/14


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 554/2014/EU,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio korostaa 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, että investoinneille osaamiseen ja innovointiin on luotava suotuisat olosuhteet, jotta unionissa voidaan saada aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet kyseisen strategian.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (3) perustetulla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, pyritään saamaan aikaan tutkimuksen ja innovoinnin aiempaa suurempi vaikutus edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia, muun muassa unionin osallistumisella useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(3)

Julkisen sektorin sisäisillä kumppanuuksilla olisi pyrittävä kehittämään tiiviimpiä synergiaetuja, lisäämään koordinointia ja välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä kansainvälisissä, kansallisissa, alueellisissa ja unionin tutkimusohjelmissa sekä noudattamaan täysin Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä. Lisäksi olisi varmistettava tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 742/2008/EY (4) säädetään, että yhteisön rahoitusosuus tietotekniikka-avusteista asumista koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, jäljempänä ’yhteinen AAL-ohjelma’ vastaa jäsenvaltioiden osuutta mutta ei ole yli 150 000 000 euroa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (5) perustetun Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) keston aikana.

(5)

Joulukuussa 2012 komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteisen AAL-ohjelman väliarvioinnista. Kyseisen arvioinnin teki asiantuntijalautakunta. Asiantuntijalautakunnan yleinen näkemys oli, että yhteisessä AAL-ohjelmassa oli edistytty hyvin kohti sen tavoitteita ja huomattavia tuloksia ja että sitä pitäisi jatkaa nykyisen rahoituskauden jälkeen. Asiantuntijalautakunta pani kuitenkin merkille muutamia puutteita, erityisesti siinä, että käyttäjien olisi osallistuttava tehokkaammin hankkeisiin aikaisimmasta mahdollisesta vaiheesta alkaen ja että toiminnan suoritustasoa olisi edelleen parannettava sopimusajan ja maksuajan osalta.

(6)

Vuoden 2010 väliarvioinnissa ja vuoden 2012 kuulemisprosessissa tuli esiin rahoitusvälineiden, tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen ja korvausjärjestelmien moninaisuus. Osallistujavaltiot voisivat tietotekniikka-avusteista asumista koskevan tutkimus- ja kehitysohjelman yleiskokouksessa pohtia tätä ja edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa.

(7)

Komissio korosti 12 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin” sitä tosiasiaa, että väestön ikääntyminen on yksi suurimmista haasteista kaikissa jäsenvaltioissa ja että lisäämällä uuden teknologian käyttöä voitaisiin rajoittaa kustannuksia, lisätä iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan sekä parantaa unionin talouden kilpailukykyä.

(8)

Komissio määritti Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeessa ”Innovaatiounioni” väestön ikääntymisen yhdeksi yhteiskunnallisista haasteista, joissa innovatiiviset läpimurrot voivat olla merkittävässä asemassa ja edistää kilpailukykyä, jolloin eurooppalaiset yritykset saavat johtoaseman uusien teknologioiden kehittämisessä, voivat kasvaa ja ottaa itselleen maailmanlaajuisen johtoaseman uusilla kasvumarkkinoilla, parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta ja edistää siten uusien ja laadukkaiden työpaikkojen huomattavaa luomista.

(9)

Unionissa noin 20 miljoonaa ihmistä työskentelee sosiaali- ja terveysalalla hoiva- ja hoitoalan töissä, ja määrän odotetaan nousevan tulevina vuosina väestön ikääntymisen myötä. Koulutus ja elinikäinen oppiminen olisi asetettava etusijalle tällä herkällä alalla. Sen vuoksi on arvioitava tarkemmin hoiva- ja hoitoalan työpaikkojen tarvetta sekä tarvetta investoida nykyajan taitoihin, kuten tietotekniikan käyttöön.

(10)

Komissio ehdotti 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia” yhteisen AAL-ohjelman vahvistamista, jotta väestön ikääntymisestä aiheutuvia haasteita voitaisiin käsitellä.

(11)

Komissio kehotti 29 päivänä helmikuuta 2012 antamassaan tiedonannossa ”Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus: strategisen täytäntöönpanosuunnitelman toteuttaminen etenee” ottamaan huomioon strategisen täytäntöönpanosuunnitelman asiaankuuluvat painopistealat tulevissa tutkimus- ja innovointiohjelmissa ja -välineissä, jotka ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Komissio kehotti myös ottamaan huomioon panoksen, jonka yhteinen AAL-ohjelma voi antaa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevalle eurooppalaiselle innovaatiokumppanuudelle.

(12)

Innovaatiounionin puitteissa perustetussa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvilla innovatiivisilla ratkaisuilla odotetaan olevan merkittävä asema pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 mennessä sekä parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja lisäämään hoiva- ja hoitojärjestelmien tehokkuutta unionissa. Sen strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään painopistealat aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevien innovaatioiden nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, hoiva ja hoito sekä itsenäinen asuminen ja sosiaalinen osallisuus.

(13)

Koska tieto- ja viestintäteknologiajärjestelmissä käsitellään suuria määriä henkilötietoja ja -profiileja ja harjoitetaan reaaliaikaista viestintää ja koska näin ollen tietoturvaloukkausten riski on korkea, järjestelmissä olisi otettava huomioon tietosuojanäkökohdat. Lisäksi olisi kunnioitettava oikeutta yksityisyyteen.

(14)

Aktiivista ja avustettua asumista koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, jäljempänä ’AAL-ohjelma’, olisi hyödynnettävä edellisen ohjelman saavutuksia ja käsiteltävä sen puutteita rohkaisemalla käyttäjien riittävää osallistumista hankkeisiin alkuvaiheesta lähtien sen varmistamiseksi, että kehitetyt ratkaisut ovat hyväksyttävissä ja täyttävät käyttäjien erityistarpeet, ja varmistamalla ohjelman parempi täytäntöönpano.

(15)

AAL-ohjelman täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon innovaation laaja määritelmä, johon kuuluvat organisaatiota, liiketoimintaa, teknologiaa, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat näkökohdat. AAL-ohjelmassa olisi taattava monialainen lähestymistapa, ja siihen olisi sisällytettävä myös yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet.

(16)

AAL-ohjelman toimien olisi oltava Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden ja tutkimus- ja innovointipainopisteiden sekä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa vahvistettujen yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisia.

(17)

Unionin taloudelliselle osallistumiselle AAL-ohjelmaan olisi määritettävä raja Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi. Unionin taloudellinen osallistuminen AAL-ohjelmaan ei saisi ylittää osallistujavaltioiden rahoitusosuutta Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajalta, jotta voidaan saada aikaan suuri vipuvaikutus ja varmistaa osallistujavaltioiden aktiivinen osallistuminen AAL-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

(18)

Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi tämän ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

(19)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua AAL-ohjelmaan milloin tahansa.

(20)

Unionin rahoitusosuuden olisi edellytettävä osallistujavaltioiden virallisia sitoumuksia ennen AAL-ohjelman käynnistämistä sekä niiden täyttämistä, jotta voidaan varmistaa, että osallistujavaltioiden rahoitussitoumukset vastaavat unionin rahoitussitoumusta. Osallistujavaltioiden osuuden AAL-ohjelmassa olisi sisällettävä kansallisella tasolla aiheutuvat hallinnolliset kustannukset AAL-ohjelman tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

(21)

AAL-ohjelman yhteinen täytäntöönpano edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistujavaltiot ovat sopineet AAL-ohjelman täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet vuonna 2007 ”Ambient Assisted Living” asbl:n, joka on Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys, joka on oikeushenkilö, jäljempänä ’AALA’. Koska väliarviointia koskevan kertomuksen mukaan nykyinen yhteisen AAL-ohjelman hallintorakenne on osoittautunut tehokkaaksi ja laadukkaaksi, AALAa olisi käytettävä täytäntöönpanorakenteena ja sen olisi vastattava AAL-ohjelman jako- ja valvontaelimen tehtävästä. AALAn olisi hallinnoitava unionin rahoitusosuutta, ja sen olisi varmistettava AAL-ohjelman tehokas täytäntöönpano.

(22)

AAL-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi AALAn olisi annettava rahoitustukea pääasiassa avustuksina AALAn valitsemiin toimiin osallistuville. Kyseiset toimet olisi valittava ehdotuspyyntöjen perusteella AALAn valvonnassa, ja riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi avustettava sitä. Paremmuusjärjestysluettelon olisi oltava sitova ehdotusten valinnan sekä AAL-ohjelman hankkeille unionin rahoitusosuudesta ja kansallisista määrärahoista annettavan rahoituksen jakamisen osalta.

(23)

Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava moitteettoman taloudenhoidon periaatteen mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (7) säädettyjen välillistä hallinnointia koskevien sääntöjen mukaisesti.

(24)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus oikeasuhteisin toimenpitein pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos AAL-ohjelmaa toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä tai jos osallistujavaltiot eivät osallistu AAL-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä. Kyseisistä oikeuksista olisi säädettävä unionin ja AALAn välillä tehtävässä valtuutussopimuksessa.

(25)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tarkastuksia tehtäessä olisi otettava soveltuvin osin huomioon kansallisten ohjelmien erityispiirteet.

(26)

AAL-ohjelmasta rahoitettuihin epäsuoriin toimiin osallistumista säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1290/2013 (8). AAL-ohjelman erityisten toimintaa koskevien tarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen sallia poikkeuksia mainitusta asetuksesta sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(27)

AALAn mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkaistava keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä Horisontti 2020 -ohjelman mukaisissa muissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä, joita komissio hallinnoi.

(28)

Erityiset poikkeukset asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ovat tarpeen, koska AAL-ohjelman on tarkoitettu olevan markkinasuuntautunut tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jossa monet erilaiset kansalliset rahoitusvirrat yhdistyvät (esimerkiksi tutkimusinnovaation, terveydenhuollon ja teollisuuden rahoitusohjelmat). Kyseisissä kansallisissa ohjelmissa on luonnostaan erilaiset osallistumissäännöt, eikä voida odottaa, että ne mukautetaan täysin asetukseen (EU) N:o 1290/2013. Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja käyttäjäjärjestöt, jotka eivät tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi unionin rahoitusosuudesta säädetään niiden kansallisten rahoitusohjelmien hyvin tunnettujen sääntöjen mukaisesti ja se pannaan täytäntöön yhden sellaisen avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin rahoituksen vastaavaan kansalliseen rahoitukseen.

(29)

Unionin taloudelliset edut olisi suojattava oikeasuhteisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen perintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

(30)

Komission olisi tehtävä riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti AAL-ohjelman laatua ja tehokkuutta ja edistymistä asetettuja tavoitteita kohti, sekä loppuarviointi ja laadittava kertomus kyseisistä arvioinneista.

(31)

Arvioinnin olisi perustuttava täsmällisiin ja ajankohtaisiin tietoihin. AALAn ja osallistujavaltioiden olisi siksi toimitettava komissiolle kaikki sen pyytämät tiedot sisällytettäviksi AAL-ohjelman arviointikertomuksiin.

(32)

AAL-ohjelmaan sisältyvillä toimilla olisi tuettava unionin julkisia terveydenhoito- ja hoivajärjestelmiä, koska ne ovat olennaisia sosiaalisen hyvinvoinnin säilyttämisen sekä nykyisen talous- ja sosiaalikriisin vuoksi hälyttävästi kasvaneiden, alueiden ja väestönosien välisten hyvinvointierojen kaventamisen kannalta.

(33)

AAL-ohjelmassa olisi varmistettava Horisontti 2020 -puiteohjelman mukainen sukupuolten tasa-arvon tehokas edistäminen. AAL-ohjelmassa olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvoa sekä sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamista tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten tasapuoliseen edustukseen arviointilautakunnissa ja muissa neuvoa-antavissa ja asiantuntijaelimissä kyseisen alan tilanne huomioon ottaen. Sukupuoliulottuvuus olisi otettava asianmukaisesti huomioon tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä strategioissa, ohjelmissa ja hankkeissa tutkimussyklin kaikissa vaiheissa.

(34)

AAL-ohjelmassa olisi noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisia eettisiä periaatteita. Erityisesti olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaate, oikeus yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

(35)

Koska osallistujavaltiot ovat päättäneet jatkaa AAL-ohjelmaa ja koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään riittävällä tavalla saavuttaa ohjelman tavoitteita, joita ovat unionin toimien tukeminen ja täydentäminen suoraan aktiivisen ja terveen ikääntymisen alalla, vaan ne voidaan toimien laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

AAL-ohjelmaan osallistuminen

1.   Unioni osallistuu aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jäljempänä ’AAL-ohjelma’, jonka toteuttavat yhdessä Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kypros, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’osallistujavaltiot’, tässä päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

2.   Kaikki muut kuin 1 kohdassa luetellut jäsenvaltiot ja muut Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet valtiot voivat milloin tahansa hakea liittymistä AAL-ohjelmaan, jos ne täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyn vaatimuksen. Jos ne täyttävät 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyn ehdon, ne katsotaan osallistujavaltioiksi tämän päätöksen soveltamista varten.

2 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Hallinnolliset kustannukset ja toimintakustannukset kattava unionin rahoitusosuus AAL-ohjelmassa on enintään 175 000 000 euroa. Unionin rahoitusosuus maksetaan neuvoston päätöksellä 2013/743/EU (9) perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asiaankuuluville osille unionin yleisestä talousarviosta osoitetuista määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan ja 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

2.   Unionin vuotuinen rahoitussitoumus AAL-ohjelmaan ei saa ylittää osallistujavaltioiden vuotuista rahoitussitoumusta AAL-ohjelmaan.

3.   Enintään kuusi prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta käytetään AAL-ohjelman hallinnollisiin kustannuksiin.

3 artikla

Unionin rahoitusosuuden ehdot

1.   Unionin rahoitusosuuden ehdot ovat seuraavat:

a)

osallistujavaltiot osoittavat, että AAL-ohjelma on perustettu liitteiden I ja II mukaisesti;

b)

osallistujavaltiot ovat nimenneet tai osallistujavaltioiden nimeämät järjestöt ovat nimenneet AALAn AAL-ohjelman täytäntöönpanosta ja unionin rahoitusosuuden jakamisesta ja valvonnasta vastaavaksi rakenteeksi;

c)

jokainen osallistujavaltio sitoutuu osallistumaan AAL-ohjelman rahoittamiseen;

d)

AALA osoittaa kykynsä panna AAL-ohjelma täytäntöön, mukaan lukien unionin rahoitusosuuden jakaminen ja seuranta unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti; ja

e)

AAL-ohjelmaa varten on perustettu hallinnointimalli liitteen III mukaisesti.

2.   AAL-ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitusosuuteen sovelletaan myös seuraavia ehtoja:

a)

AALA toteuttaa AAL-ohjelman tavoitteet liitteessä I esitetyn mukaisesti ja suorittaa tämän päätöksen liitteessä II esitetyt toimet asetuksen (EU) N:o 1290/2013 mukaisesti, ellei tämän päätöksen 5 artiklasta muuta johdu;

b)

asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä liitteen III mukaisesti;

c)

AALA noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan raportointivaatimuksia; ja

d)

kukin osallistujavaltio täyttää 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sitoumukset ja AAL-ohjelman rahoittamiseen osallistumista koskevat vuotuiset sitoumukset.

4 artikla

Osallistujavaltioiden osuudet

Osallistujavaltioiden osuudet koostuvat seuraavista:

a)

rahoitusosuudet AAL-ohjelmasta tuettuihin epäsuoriin toimiin liitteen II mukaisesti;

b)

AAL-ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa koskevasta kansallisesta hallinnosta johtuvia hallinnollisia kustannuksia vastaavat luontoissuoritukset liitteen II mukaisesti.

5 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 soveltamista varten AALA katsotaan rahoituselimeksi, ja se antaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 15 artiklan 9 kohdasta poiketen hakijoiden taloudelliset toimintaedellytykset tarkistaa nimetty kansallisen ohjelman hallinnointivirasto nimettyjen kansallisten ohjelmien osallistumissääntöjen mukaisesti.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 18 artiklan 2 kohdasta poiketen avustussopimukset osallistujien kanssa allekirjoittaa nimetty kansallisen ohjelman hallinnointivirasto.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 23 artiklan 1 ja 5–7 kohdasta ja 25–35 artiklasta poiketen nimettyjen kansallisten ohjelmien hallinnointivirastojen hallinnoimiin avustuksiin sovelletaan nimettyjen kansallisten ohjelmien rahoitussääntöjä.

5.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 41–49 artiklasta poiketen sovelletaan tuloksia ja tausta-aineiston ja tulosten käyttöoikeuksia koskevia nimettyjen kansallisten ohjelmien sääntöjä, tämän rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1291/2013 18 artiklan mukaista tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden periaatetta.

6 artikla

AAL-ohjelman täytäntöönpano

AAL-ohjelma pannaan täytäntöön vuotuisten työsuunnitelmien avulla täytäntöönpannun strategian perusteella liitteen II mukaisesti.

7 artikla

Unionin ja AALAn väliset sopimukset

1.   Komissio tekee unionin puolesta AALAn kanssa valtuutussopimuksen ja vuosittaisia varojen siirtoa koskevia sopimuksia, jos AALAn etukäteisarvioinnin tulos on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus on tehtävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan, 60 ja 61 artiklan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Lisäksi siinä vahvistetaan seuraavat seikat:

a)

vaatimukset asiaankuuluvia indikaattoreita koskevalle AALAn osuudelle päätöksen 2013/743/EU liitteessä II vahvistetuista suorituskykyindikaattoreista;

b)

päätöksessä 2013/743/EU tarkoitettua seurantaa koskevalle AALAn osuudelle asetettavat vaatimukset;

c)

erityiset suorituskykyindikaattorit, joita tarvitaan AALAn toiminnan seurannassa 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tietojen levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa;

e)

säännökset AALAn mukaisten ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta erityisesti keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa komission hallinnoimissa Horisontti 2020 -ohjelman sähköisissä tiedonlevitysvälineissä.

8 artikla

Unionin rahoituksen lopettaminen, vähentäminen tai keskeyttäminen

1.   Jos AAL-ohjelmaa ei ole pantu täytäntöön 3 artiklassa esitettyjen edellytysten mukaisesti, komissio voi lopettaa unionin rahoitusosuuden, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen AAL-ohjelman tosiasiallisen täytäntöönpanon perusteella.

2.   Jos osallistujavaltiot eivät osallistu AAL-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen tai vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen ottaen huomioon osallistujavaltioiden AAL-ohjelman täytäntöönpanoon kohdentaman rahoitusmäärän.

9 artikla

Jälkitarkastukset

1.   Nimetyt kansallisen ohjelman hallinnointivirastot suorittavat epäsuorista toimista aiheutuneiden menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Sen on tällöin noudatettava voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusten (EU, Euratom) N:o 966/2012, (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

10 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteetta maksetut summat takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (11) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti, sen selvittämiseksi, onko tämän päätöksen mukaisiin avustussopimuksiin tai avustuspäätöksiin tai tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuihin sopimuksiin liittynyt unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Tämän päätöksen täytäntöönpanosta johtuvien sopimusten, avustussopimusten ja avustuspäätösten on sisällettävä määräyksiä, joiden nojalla komissiolle, AALAlle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille annetaan nimenomaisesti valtuudet tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.

4.   AALA myöntää komission henkilöstölle ja muille komission sekä tilintarkastustuomioistuimen valtuuttamille henkilöille pääsyn toimipaikkoihinsa ja toimitiloihinsa ja kaikkeen tietoon, myös sähköisessä muodossa olevaan, jota tarvitaan 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tekemiseen.

5.   Toteutettaessa AAL-ohjelmaa osallistujavaltioiden on annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että unionille kuuluvat rahamäärät peritään takaisin täysimääräisinä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

11 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   AALAn on komission pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

2.   Osallistujavaltioiden on toimitettava AALAn välityksellä kaikki Euroopan parlamentin tai neuvoston pyytämät asiaankuuluvat tiedot AAL-ohjelman varainhoidosta.

3.   Komissio antaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 12 artiklan nojalla laadituissa kertomuksissa.

12 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin AAL-ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa on arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. AAL-ohjelman väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnissa.

2.   Kun unionin osallistuminen AAL-ohjelmaan päättyy, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022, komissio tekee loppuarvioinnin AAL-ohjelmasta. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  Lausunto, annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 742/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamiseksi uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 49).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(10)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).


LIITE I

AAL-OHJELMAN TAVOITTEET

1.

AAL-ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

1.1

nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja työssä käytettävien aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevien ajankohtaisten, kohtuuhintaisten ja integroitujen innovatiivisten tieto- ja viestintäteknologiaratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa ja näin parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, itsenäisyyttä, sosiaalista osallisuutta, osallistumista sosiaaliseen elämään, taitoja ja työllistyvyyttä sekä osaltaan lisätä terveys- ja sosiaalipalvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

1.2

tukea sellaisten ratkaisujen kehittämistä, joilla edistetään ikääntyneiden riippumattomuutta ja sosiaalisen eristyneisyyden tunteen lievittämistä mutta joissa tieto- ja viestintäteknologia ei vähennä inhimillistä kontaktia vaan täydentää sitä; ohjelman kattamien tieto- ja viestintäteknologiaratkaisujen olisi tarkoituksellisesti sisällettävä myös muita kuin tieto- ja viestintäteknologisia näkökohtia;

1.3

pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja innovointia unionin tasolla aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevien tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen alalla;

1.4

kehittää kustannustehokkaita, saavutettavia ja tarvittaessa energiatehokkaita ratkaisuja, muun muassa laatia asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen lokalisointia ja mukauttamista, jotka sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten painotusten, sosioekonomisten tekijöiden (mukaan luettuina energiaköyhyys ja sosiaalinen osallisuus), sukupuolinäkökohtien ja sääntelynäkökohtien kanssa kansallisella tai alueellisella tasolla, kunnioittaa ikääntyneiden yksityisyyttä ja arvokkuutta, mukaan lukien henkilötietojen suoja ja turvallisuus, joka toteutetaan uusimmalla sisäänrakennetun yksityisyyden suojan tekniikalla ja tarvittaessa tukea palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja syrjäseuduilla ja hyödyttää muita ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia. Saavutettavuuden parantamiseksi ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa tuetaan kaikille suunnittelua (Design for All).

2.

AAL-ohjelmalla luodaan suotuisa ympäristö pienten ja keskisuurten yritysten osallistumiselle.

3.

AAL-ohjelmassa keskitytään markkinasuuntautuneeseen soveltavaan tutkimukseen ja innovointiin ja täydennetään siihen liittyvää pidemmän aikavälin tutkimusta ja laajan mittakaavan innovointitoimia, joista säädetään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, ja muita eurooppalaisia ja kansallisia aloitteita, kuten yhteiset ohjelma-aloitteet ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ja sen asiaankuuluvien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sisällä toteutetut toimet. Se edistää myös aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden täytäntöönpanoa.


LIITE II

AAL-OHJELMAN TOIMET

I   – Epäsuorat toimet

1.

AAL-ohjelman täytäntöönpanolla tuetaan pääasiassa aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevia markkinasuuntautuneita tutkimus- ja innovointihankkeita, joilla on valmiudet hyödyntää hankkeen tuloksia realistisessa aikataulussa. Kyseiset AAL-ohjelmaan kuuluvat epäsuorat toimet rahoitetaan pääasiassa avustuksilla. Niitä voidaan rahoittaa myös muulla tavoin, esimerkiksi palkinnoilla, esikaupallisilla hankinnoilla ja innovatiivisten ratkaisujen julkisina hankintoina.

2.

Lisäksi voidaan tukea toimia, jotka liittyvät välitykseen, ohjelman edistämiseen ja erityisesti sellaisiin maihin kohdistuviin tiedottamistoimiin, jotka eivät tällä hetkellä osallistu AAL-ohjelmaan, ja toimia, joilla tiedotetaan nykyisistä valmiuksista, edistetään innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja luodaan yhteyksiä kysyntä- ja tarjontapuolen järjestöjen välille sekä helpotetaan rahoituksen saantia ja kontakteja investoijiin.

3.

Ehdotusten, toteutettavuustutkimusten ja työpajojen laadun parantamiseen tähtääviä toimia voidaan myös tukea. Yhteistyötä unionin alueiden kanssa voidaan suunnitella AAL-ohjelmaan osallistuvien sidosryhmien ryhmän laajentamiseksi.

4.

Toimilla pyritään lujittamaan ja analysoimaan eri menetelmiä loppukäyttäjien saamiseksi mukaan, jotta voidaan laatia näyttöön perustuvia ohjeita parhaista käytännöistä.

II   – Täytäntöönpano

1.

AAL-ohjelma pannaan täytäntöön ehdotuspyyntöjen rahoitusmuodot ja aiheet määrittävien vuotuisten työsuunnitelmien perusteella. Työsuunnitelmien on perustuttava AALAn hyväksymään julkaistuun strategiaan, jossa esitetään haasteet ja painopisteet.

2.

Vuotuisista työsuunnitelmista sovitaan komission kanssa, ja ne ovat perusta unionin vuotuiselle rahoitusosuudelle.

3.

AAL-ohjelman täytäntöönpano kattaa asiaankuuluvien sidosryhmien (muun muassa julkisten viranomaisten päätöksentekijöiden, käyttäjien edustajien, yksityisen sektorin palveluntarjoajien ja vakuutuksentarjoajien sekä teollisuuden, mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten) kuulemiset soveltavasta tutkimuksesta ja käsiteltävistä innovoinnin painopistealoista, myös strategian osalta.

4.

AAL-ohjelman täytäntöönpanossa otetaan huomioon väestörakenteen suuntaukset ja väestötutkimus, jotta voidaan tarjota ratkaisuja, joilla vastataan koko unionin sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

5.

AAL-ohjelman täytäntöönpanossa otetaan huomioon unionin teollisuus-, ilmasto- ja energiapolitiikka. AAL-ohjelmassa tuetaan myös energiatehokkuutta ja vastataan tarpeeseen torjua energiaköyhyyttä.

6.

Sukupuolikysymykset, eettiset kysymykset, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alan kysymykset sekä yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Lisäksi huomioon otetaan asiaankuuluva unionin ja kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset ohjeet erityisesti oikeudesta yksityisyyteen ja tietosuojaan.

7.

AAL-ohjelman markkinoita lähellä olevan luonteen mukaisesti ja asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 esitettyjä sääntöjä noudattaen AALA varmistaa avustusajan ja maksuajan asetuksen (EU) N:o 1290/2013 mukaisesti ja varmistaa, että osallistujavaltiot noudattavat niitä AAL-ohjelman täytäntöönpanon aikana.

8.

Kukin osallistujavaltio tukee vahvasti kaikkien tutkimus- ja innovointihankkeiden aikaisimmasta vaiheesta alkaen kysyntäpuolen toimijoita edustavien järjestöjen, myös loppukäyttäjien, osallistumista.

9.

Kukin osallistuva valtio rahoittaa menestyksekkään ehdotuksen tehneitä kansallisia osallistujiaan kansallisten virastojen välityksellä, jotka myös kanavoivat erityiseltä täytäntöönpanorakenteelta tulevan unionin osarahoituksen yhteisen hankekuvauksen perusteella. Hankekuvaus muodostaa osan sopimuksesta, joka tehdään kunkin hankkeen osalta kunkin kansallisen ohjelman hallinnointiviraston ja jäsenvaltioiden kansallisten osallistujien välillä.

10.

Hanke-ehdotuspyyntömenettelyn päättymisen jälkeen AALA tekee yleisen kelpoisuustarkastuksen yhdessä nimettyjen kansallisen ohjelman hallinnointivirastojen kanssa. Tarkastus tehdään AAL-ohjelmaa koskevien yhteisten tukikelpoisuusvaatimusten perusteella, ja ne julkaistaan yhdessä hanke-ehdotuspyynnön kanssa.

11.

AALA tarkastaa kansallisen ohjelman hallinnointivirastojen avulla hanke-ehdotuspyynnöissä esitettyjen täydentävien kansallisten tukikelpoisuusvaatimusten täyttymisen.

12.

Kansalliset tukikelpoisuusvaatimukset liittyvät ainoastaan yksittäisten hakijoiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan eivätkä ehdotuksen sisältöön, ja ne koskevat seuraavia näkökohtia:

12.1

hakijatyyppi, mukaan lukien hakijan oikeudellinen asema ja tarkoitus;

12.2

vastuuvelvollisuus ja elinkelpoisuus, mukaan lukien taloudellinen vakaus, veroja koskevien ja sosiaalisten velvoitteiden täyttäminen.

13.

AALA arvioi tukikelpoiset hanke-ehdotukset riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella julkaistussa ehdotuspyynnössä vahvistettuja avoimia ja yleisiä kelpoisuus- ja arviointiperusteita noudattaen, ja hankkeista tehdään luettelo menestymisjärjestyksessä. Hankkeet valitaan tämän järjestyksen nojalla ja ottaen huomioon saatavilla oleva rahoitus. Kun AALAn yleiskokous on hyväksynyt kyseisen valinnan, se velvoittaa osallistujavaltioita.

14.

Jos hankkeen osallistuja ei täytä yhtä tai useampaa kansallista tukikelpoisuusvaatimusta tai jos vastaava rahoitussitoumusta koskeva kansallinen talousarvio ehtyy, AALAn johtokunta voi päättää, että kyseessä olevasta ehdotuksesta on tehtävä uusi riippumaton keskitetty arviointi riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella, jotta ehdotus voidaan arvioida joko ilman kyseessä olevan osallistujan osallistumista tai korvaavan osallistujan kanssa hankkeen osallistujien ehdotuksen mukaisesti.

15.

Nimetyt kansallisten ohjelmien hallinnointivirastot käsittelevät rahoitusta varten valittujen hankkeiden osallistujia koskevat oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset. Kansallisia hallinnollisia sääntöjä ja periaatteita sovelletaan.


LIITE III

AAL-OHJELMAN HALLINNOINTI

AAL-ohjelman toimintarakenne on seuraavanlainen:

1.

AALA on osallistujavaltioiden luoma erityinen täytäntöönpanorakenne.

2.

AALA vastaa kaikista AAL-ohjelman toimista. AALAn tehtäviin kuuluvat sopimusten ja talousarvion hallinnointi, vuosittaisten työsuunnitelmien laatiminen, ehdotuspyyntöjen järjestäminen sekä rahoitusehdotusten arvioinnin hoitaminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen.

3.

Lisäksi AALA valvoo hankkeiden seurantaa ja vastaa siitä ja siirtää vastaavat määrät unionin rahoitusosuuksista nimetyille kansallisten ohjelmien hallinnointivirastoille. Se järjestää myös tulosten levittämistoimia.

4.

AALAa johtaa yleiskokous. Yleiskokous on AAL-ohjelman päätöksentekoelin. Se nimittää johtokunnan jäsenet ja valvoo AAL-ohjelman täytäntöönpanoa, mukaan lukien strategian ja vuotuisten työsuunnitelmien hyväksymistä, kansallisen rahoituksen jakamista hankkeille ja uusien jäsenyyshakemusten käsittelyä. Jokaisella maalla on yleiskokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, lukuun ottamatta jäsenyyden perimistä, saamista tai perumista taikka AALAn purkamista koskevia päätöksiä, joita varten voidaan AALAn perussäännössä asettaa erityisiä äänestysvaatimuksia.

5.

Komissiolla on tarkkailijan asema AALAn yleiskokouksen kokouksissa, ja se hyväksyy vuotuisen työsuunnitelman. Komissio kutsutaan kaikkiin AALAn kokouksiin, ja se voi osallistua keskusteluihin. Kaikki AALAn yleiskokouksen osalta jaetut asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan komissiolle.

6.

AALAn yleiskokous valitsee AALAn johtokunnan, jossa on vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varainhoitaja ja varavarainhoitaja, hoitamaan erityisiä hallinnointitehtäviä kuten talousarvion suunnittelua, henkilöstöpolitiikkaa ja sopimustentekoa. Se on yhdistyksen laillinen edustaja ja raportoi yleiskokoukselle.

7.

AALAn osana perustettu keskushallintoyksikkö vastaa AAL-ohjelman täytäntöönpanon keskushallinnosta tiiviissä koordinoinnissa ja yhteistyössä kansallisten ohjelmien hallinnointivirastojen kanssa. Osallistujavaltiot valtuuttavat hallinnointivirastot suorittamaan hankehallintoon ja kansallisia hankeosallistujia koskeviin hallinnollisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin liittyvät työt ja tarjoamaan tukea hanke-ehdotusten arvioinnille ja niitä koskeville neuvotteluille. Keskushallintoyksikkö ja kansallisten ohjelmien hallinnointivirastot tekevät yhteistyötä hallinnointiyksikkönä AALAn valvonnassa.

8.

AALA perustaa teollisuuden, käyttäjien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien edustajista koostuvan neuvottelukunnan, johon pyritään saamaan eri sukupolvien ja sukupuolten tasapuolinen edustus. Se antaa AALAlle suosituksia ohjelman kokonaisstrategiasta niiden painopistealueiden ja aiheiden osalta, joita ehdotuspyynnöissä olisi käsiteltävä, sekä muiden asiaankuuluvien AAL-ohjelman toimien osalta.


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/27


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 555/2014/EU,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä alulle panemaan eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio korostaa 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, tarvetta luoda osaamiseen ja innovointiin tehtäville investoinneille suotuisat olosuhteet, jotta unionissa voidaan saada aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet tämän strategian.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 päivänä joulukuuta 2013 antamalla asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (3) on perustettu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään saamaan aikaan aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia muun muassa unionin osallistumisella useiden jäsenvaltioiden alulle panemiin ohjelmiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(3)

Julkisen sektorin sisäisillä kumppanuuksilla olisi pyrittävä saamaan aikaan tiiviimpää yhteisvaikutusta, lisäämään koordinointia ja välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja unionin tutkimusohjelmien kanssa, ja niiden olisi noudatettava täysin Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin niitä, jotka liittyvät kaikille avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Lisäksi olisi varmistettava tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 912/2009/EY (4) yhteisö päätti myöntää rahoitusosuuden eurooppalaiseen metrologian tutkimusohjelmaan (European Metrology Research Programme), jäljempänä ’EMRP’, siihen osallistuvien valtioiden rahoitusosuutta vastaavan rahoitusosuuden, kuitenkin enintään 200 000 000 euroa, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (5) perustetun Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013), keston aikana.

(5)

Komissio välitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle huhtikuussa 2012 kertomuksen eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman (EMRP) väliarvioinnista. Tämän väliarvioinnin oli toteuttanut asiantuntijapaneeli kolme vuotta ohjelman aloittamisen jälkeen. Asiantuntijapaneelin yleisenä mielipiteenä oli, että EMRP on hyvin johdettu yhteinen eurooppalainen tutkimusohjelma, joka on jo saavuttanut suhteellisen korkean tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen integraation tason. Asiantuntijapaneeli kiinnitti kuitenkin huomiota rajalliseen teolliseen hyödyntämiseen, rajalliseen avoimuuteen huipputieteelle metrologialaitosten ulkopuolella ja riittämättömään valmiuksien kehittämiseen. Asiantuntijapaneeli oli myös sitä mieltä, että EMRP-ohjelman toteuttamisella voitaisiin toteuttaa osallistavampi eurooppalainen metrologian tutkimusalue.

(6)

Neuvoston päätöksen 2013/743/EU (6) nojalla EMPR:lle voidaan antaa lisätukea.

(7)

Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma (European Metrology Programme for Innovation and Research), jäljempänä ’EMPIR-ohjelma’, joka liittyy Eurooppa 2020 -strategiaan ja siihen liittyviin lippulaivahankkeisiin, joita ovat erityisesti ”Innovaatiounioni”, ”Euroopan digitaalistrategia”, ”Resurssitehokas Eurooppa” ja ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka”, on 28 osallistujavaltion kymmenen vuoden ajan (2014–2024) toteuttama kunnianhimoisempi ja osallistavampi ohjelma. Osana edellisen ohjelman parannuksia EMPIR-ohjelmaan sisältyy innovointia ja teollista hyödyntämistä sekä normeja ja standardointi- ja sääntelytarkoituksia varten tehtävää tutkimusta koskevia toimia sekä valmiuksien kehittämistä alalla.

(8)

Osallistujavaltiot aikovat osallistua EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon rahoitukseen ohjelman toimintakauden aikana (2014–2024). Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi EMPIR-ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

(9)

EMPIR-ohjelman toimien olisi oltava Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden sekä tutkimus- ja innovointipainopisteiden sekä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa vahvistettujen yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisia.

(10)

Unionin osallistumiselle EMPIR-ohjelmaan olisi Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden olisi tämän enimmäismäärän puitteissa oltava EMPIR-ohjelman osallistujavaltioiden rahoitusosuuksien suuruinen, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja osallistujavaltioiden ohjelmat olisivat tiiviimmin integroituja.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua EMPIR-ohjelmaan.

(12)

Unionin rahoitusosuuden ehtona olisi oltava, että osallistujavaltiot antavat viralliset sitoumukset osallistua EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne täyttävät nämä sitoumukset. Osallistujavaltioiden EMPIR-rahoitusosuuksien olisi sisällettävä osuus hallinnollisiin kustannuksiin, joiden enimmäismäärä on 5 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista. Osallistujavaltioiden olisi sitouduttava tarvittaessa lisäämään EMPIR-rahoitusosuuttaan vararahoituksella, jonka suuruus on 50 prosenttia niiden sitoumuksesta, sen varmistamiseksi, että ne voivat rahoittaa valittuihin hankkeisiin osallistuvia kansallisia yksikköjään, kuten kansallisia metrologialaitoksiaan (National Metrology Institutes, jäljempänä ’NMI-laitokset’) ja nimettyjä laitoksiaan (Designated Institutes, jäljempänä ’DI-laitokset’).

(13)

EMPIR-ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistujavaltiot ovat sopineet EMRP-ohjelman täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet vuonna 2007 EURAMET e.V:n, jäljempänä ’EURAMET’, eurooppalaisen alueellisen metrologiajärjestön, joka on Saksan lainsäädännön alainen voittoa tavoittelematon yhdistys. EURAMETilla on myös laajempaan eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen metrologian yhdenmukaistamiseen liittyviä tehtäviä ja velvoitteita. EURAMETin jäsenyys on avoin kaikille eurooppalaisille NMI-laitoksille täysjäseninä ja DI-laitoksille liitännäisjäseninä. EURAMETin jäsenyyden edellytyksenä ei ole kansallisen metrologian tutkimusohjelman olemassaolo. Koska EMRP-ohjelman väliarviointikertomuksen mukaisesti EURAMETin hallintorakenne on osoittautunut tehokkaaksi ja korkealaatuiseksi EMRP-ohjelman täytäntöönpanon kannalta, EURAMETia olisi käytettävä myös EMPIR-ohjelman täytäntöönpanemiseksi. EURAMETin olisi sen vuoksi oltava unionin rahoitusosuuden vastaanottaja.

(14)

EMPIR-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi EURAMETin olisi tarjottava rahoitustukea pääasiassa avustuksina EURAMETin tasolla valittuihin toimiin osallistuville. Nämä toimet olisi valittava ehdotuspyyntöjen perusteella EURAMETin vastuulla. Paremmuusjärjestyksen olisi oltava ehdotusten valinnan sekä EMPIR-hankkeille unionin rahoitusosuudesta ja osallistujavaltioiden rahoitusosuuksista annettavan rahoituksen jaon osalta sitova.

(15)

Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (8) säädettyjen välillistä hallinnointia koskevien asiaan kuuluvien sääntöjen mukaisesti.

(16)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos EMPIR-ohjelmaa toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä tai jos osallistujavaltiot eivät osallistu EMPIR-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä. Näistä oikeuksista olisi määrättävä unionin ja EURAMETin välillä tehtävässä valtuutussopimuksessa.

(17)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi kaikkien osapuolten hallinnollista rasitetta vähennettävä. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tarkastuksia tehtäessä olisi otettava soveltuvin osin huomioon kansallisten ohjelmien erityispiirteet.

(18)

Tämän päätöksen mukaisten unionin rahoituksen saajien tarkastusten on määrä keventää hallinnollista taakkaa asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(19)

EMPIR-ohjelmasta rahoitettuihin epäsuoriin toimiin osallistumista säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1290/2013 (9). EMPIR-ohjelman erityisten toimintatarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen sallia poikkeuksia mainitusta asetuksesta sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(20)

Osallistujavaltioiden rahoitusosuus koostuu pääosin valittuihin hankkeisiin osallistuvien NMI-laitosten ja DI-laitosten institutionaalisesta rahoituksesta. Osallistujavaltioiden rahoitusosuuden olisi sisällettävä myös käteisosuus EMPIR-ohjelman hallinnollisiin kustannuksiin. Osa unionin rahoitusosuudesta olisi osoitettava muille valittuihin hankkeisiin osallistuville yksiköille kuin NMI- ja DI-laitoksille. Kun lasketaan unionin rahoitusosuutta EMPIR-hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-laitoksille, olisi varmistettava, että unionin EMPIR-rahoitusosuus ei ylitä osallistujavaltioiden osuutta. Kun otetaan huomioon, että osallistujavaltioilta tuleva NMI- ja DI-laitosten institutionaalinen rahoitus vastaa EMPIR-hankkeisiin osoitettujen yleiskustannusten osuutta, joita ei korvata unionin rahoitusosuudella, NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisten välillisten kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa kiinteää osuutta olisi mukautettava asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 määriteltyihin kiinteisiin osuuksiin verrattuna. NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisten välillisten kustannusten rahoittamiseen sovellettava kiinteä osuus olisi määritettävä niiden välillisten kokonaiskustannusten perusteella, jotka EMRP-hankkeisiin osallistuvat NMI- ja DI-laitokset ovat ilmoittaneet tukikelpoisiksi, jotka ovat vakaita ja jotka muodostavat luotettavan arvion EMPIR-hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-laitoksille syntyvistä välillisistä kustannuksista. Koska nämä välilliset kustannukset ovat 140 prosenttia NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista, pois lukien alihankintaan ja luontoissuorituksiin liittyvät tukikelpoiset välittömät kustannukset silloin kun niitä ei käytetä rahoituksen saajien tiloissa, NMI- ja DI-laitosten välillisten kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa kiinteää osuutta olisi alennettava asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 säädetystä 25 prosentista 5 prosenttiin. Näin ollen on aiheellista säätää NMI- ja DI-laitoksia koskeva poikkeus mainitun asetuksen 29 artiklasta. Muiden EMPIR-hankkeisiin osallistuvien yksiköiden rahoituksen olisi oltava mainitun asetuksen mukainen.

(21)

EMPIR-ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä Horisontti 2020 -ohjelman mukaisissa muissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä, joita komissio hallinnoi.

(22)

Rahoitusmallin soveltuvuus unionin ja muiden kuin unionin varojen välisen aiheuttamisperiaatteen osalta olisi arvioitava uudelleen EMPIR-hankkeen väliarvioinnissa.

(23)

Unionin taloudelliset edut olisi turvattava oikeasuhteisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

(24)

Komission olisi suoritettava väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti EMPIR-ohjelman laatua ja tehokkuutta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja loppuarviointi sekä laadittava näistä arvioinneista kertomus.

(25)

EURAMETin ja osallistujavaltioiden olisi komission pyynnöstä toimitettava sille kaikki sen tarvitsemat tiedot sisällytettäviksi EMPIR-ohjelman arviointikertomuksiin.

(26)

Tämän päätöksen tavoitteena on unionin osallistuminen EMPIR-ohjelmaan asianmukaisten, yhdennettyjen ja tarkoitukseen sopivien metrologiaratkaisujen tarjoamisen tukemiseksi ja yhdennetyn eurooppalaisen metrologian tutkimusjärjestelmän ja kriittisen massan luomiseksi sekä aktiivisen osallistumisen edistämiseksi paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla, mitä jäsenvaltiot eivät pysty yksin riittävällä tavalla saavuttamaan. Metrologiavaatimusten laajuus ja monimutkaisuus edellyttävät NMI-laitosten ja niiden DI-laitosten tutkimusbudjetit ylittäviä investointeja. Huippuluokan metrologiaratkaisujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaadittava huippuosaaminen ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi sitä ei voi koota yhteen pelkästään kansallisella tasolla. Koska tavoite voidaan siten saavuttaa paremmin unionin tasolla yhdistämällä kansalliset toimenpiteet johdonmukaiseksi eurooppalaiseksi lähestymistavaksi, kokoamalla lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat yhteen, auttamalla laatimaan yhteisiä, kansalliset rajat ylittäviä tutkimus- ja rahoitusstrategioita ja saavuttamalla tarvittavien toimijoiden ja investointien kriittinen massa, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Osallistuminen eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan

1.   Unioni osallistuu eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan, jäljempänä ’EMPIR-ohjelma’, jonka Alankomaat, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’osallistujavaltiot’, ovat yhdessä panneet alulle, tässä päätöksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Muu kuin 1 kohdassa lueteltu jäsenvaltio tai muu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioitunut maa voi osallistua EMPIR-ohjelmaan, jos se täyttää tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen. Jos se täyttää 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetun edellytyksen, se katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuksi osallistujavaltioksi.

2 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien EFTA-määrärahat, EMPIR-ohjelmaan on enintään 300 000 000 euroa. Unionin rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on kohdennettu päätöksellä 2013/743/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asianomaisiin osiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti, ja erityisesti II osaan ”Teollisuuden johtoasema” ja III osaan ”Yhteiskunnalliset haasteet” kuuluvista määrärahoista.

2.   Unionin rahoitusosuus on, 1 kohdassa mainittua määrää ylittämättä, yhtä suuri kuin EMPIR-ohjelman osallistujavaltioiden rahoitusosuudet, lukuun ottamatta osallistujavaltioiden rahoitusosuuksia hallinnollisiin kustannuksiin, jotka ylittävät 5 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista.

3.   Unionin rahoitusosuutta ei saa käyttää EMPIR-ohjelman hallinnollisten kustannusten kattamiseen.

3 artikla

Unionin rahoitusosuutta koskevat edellytykset

1.   Unionin rahoitusosuus edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä:

a)

osallistujavaltiot ovat osoittavat, että EMPIR-ohjelma on perustettu liitteiden I ja II mukaisesti;

b)

osallistujavaltiot tai osallistujavaltioiden nimeämät NMI-laitokset nimeävät EURAMET e.V:n, jäljempänä ’EURAMET’, EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta sekä unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, kohdentamisesta ja seurannasta vastaavaksi rakenteeksi;

c)

kukin osallistujavaltio sitoutuu osallistumaan EMPIR-ohjelman rahoittamiseen ja perustamaan vararahoitusvalmiuden, jonka suuruus on 50 prosenttia sitoumuksen määrästä;

d)

EURAMET osoittaa kykynsä panna EMPIR-ohjelma täytäntöön, mukaan lukien kyky vastaanottaa ja kohdentaa unionin rahoitusosuus ja seurata sitä unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti; ja

e)

EMPIR-ohjelmalle luodaan hallinnointimalli liitteen III mukaisesti.

2.   EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitusosuus edellyttää myös seuraavien ehtojen täyttymistä:

a)

EURAMET on pannut täytäntöön liitteessä I esitetyt EMPIR-ohjelman tavoitteet ja liitteessä II esitetyt toimet 5 artiklassa tarkoitettujen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä liitteen III mukaisesti;

c)

EURAMET noudattaa raportointivaatimuksia, jotka on vahvistettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa; ja

d)

tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sitoumukset on täytetty.

4 artikla

Osallistujavaltioiden osuudet

Osallistujavaltioiden osuudet koostuvat seuraavista:

a)

rahoitusosuudet EMPIR-hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten institutionaalisen rahoituksen kautta;

b)

rahoitusosuudet EMPIR-hankkeiden hallinnollisiin kustannuksiin.

5 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 soveltamista varten EURAMET katsotaan rahoituselimeksi, joka antaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 29 artiklan 1 kohdasta poiketen EMPIR-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten tukikelpoiset välilliset kustannukset määritetään soveltamalla 5 prosentin kiinteää osuutta niiden tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista, lukuun ottamatta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia ja kustannuksia sellaisista kolmansien osapuolten käyttöön antamista voimavaroista, joita ei käytetä rahoituksen saajan tiloissa, sekä rahoitustukea kolmansille osapuolille.

3.   Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetussa EMPIR-hankkeen väliarvioinnissa on oltava arviointi EMPIR-hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten välillisistä kokonaiskustannuksista ja vastaavasta institutionaalisesta rahoituksesta.

4.   Tämän arvioinnin perusteella ja 2 artiklan 2 kohdan tarkoitusta varten EURAMET voi mukauttaa tämän artiklan 2 kohdassa mainittua kiinteää osuutta.

5.   Jos tämä ei riitä, EURAMET voi asetuksen (EU) N:o 1290/2013 28 artiklan 3 kohdasta poiketen soveltaa alhaisempaa korvausosuutta EMPIR-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisiin kustannuksiin.

6 artikla

EMPIR-ohjelman täytäntöönpano

1.   EMPIR-ohjelma pannaan täytäntöön vuosittaisten työsuunnitelmien perusteella.

2.   EURAMET tarjoaa osallistujille rahoitustukea pääasiassa avustuksina osallistujille ehdotuspyyntöjen perusteella.

Ennen ehdotuspyyntöjen aiheiden määrittämistä EURAMET pyytää asianomaisilta metrologian tutkimusyhteisön jäseniltä tai organisaatioilta ja käyttäjiltä ehdotuksia mahdollisista tutkimusaiheista.

7 artikla

Unionin ja EURAMETin väliset sopimukset

1.   Edellyttäen, että EURAMETin etukäteisarviointi on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti, komissio tekee unionin puolesta valtuutussopimuksen ja varojen vuotuista siirtoa koskevat sopimukset EURAMETin kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus on tehtävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan ja 60 ja 61 artiklan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Siinä esitetään myös seuraavat:

a)

päätöksen 2013/743/EU liitteessä II vahvistettuja suorituskykyindikaattoreja koskevat EURAMETille asetettavat vaatimukset;

b)

päätöksen 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettua seurantaa koskevat EURAMETille asetettavat vaatimukset;

c)

EURAMETin toimintaan liittyvät erityiset tulosindikaattorit;

d)

EURAMETia koskevat vaatimukset hallinnollisia kustannuksia koskevien tietojen ja EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten lukujen osalta;

e)

järjestelyt, jotka mahdollistavat tarpeellisten tietojen toimittamisen sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tietojen levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa;

f)

määräykset EMPIR-ohjelman mukaisten ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta erityisesti keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -ohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä.

8 artikla

Unionin rahoituksen lopettaminen, vähentäminen tai keskeyttäminen

Jos EMPIR-ohjelmaa ei toteuteta tai sitä toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen EMPIR-ohjelman tosiasiallista täytäntöönpanoa vastaavasti.

Jos osallistujavaltiot eivät osallistu EMPIR-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa tai keskeyttää unionin rahoituksen tai vähentää sitä suhteellisesti ottaen huomioon osallistujavaltioiden EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon kohdentaman rahoituksen määrän.

9 artikla

Jälkitarkastukset

1.   EURAMET suorittaa epäsuorista toimista aiheutuneiden menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio voi päättää toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Komission on tällöin noudatettava voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusten (EU, Euratom) N:o 966/2012, (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

10 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, että unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteetta maksetut määrät takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   EURAMET sallii komission henkilöstön ja muiden komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja luovuttaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot.

3.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi toteuttaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (11) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, onko tämän päätöksen nojalla rahoitetun sopimuksen, avustussopimuksen tai avustuspäätöksen yhteydessä esiintynyt petosta, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

4.   Tämän päätöksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on oltava lausekkeet, joilla annetaan nimenomaisesti komissiolle, EURAMETille, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia, kukin toimivaltuuksiensa mukaisesti.

5.   EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osallistujavaltioiden on toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset tai muut toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, erityisesti sen takaamiseksi, että unionille kuuluvat varat peritään takaisin täysimääräisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

11 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   EURAMETin on komission pyynnöstä lähetettävä kaikki 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

2.   Osallistujavaltioiden on toimitettava komissiolle EURAMETin välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen EMPIR-ohjelman varainhoidosta pyytämät tiedot.

3.   Komissio sisällyttää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 12 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

12 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin EMPIR-ohjelmasta. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. EMPIR-ohjelman väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnissa.

2.   Unionin EMPIR-ohjelmaan osallistumisen päätyttyä, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024, komissio tekee loppuarvioinnin EMPIR-ohjelmasta. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  Lausunto, annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 912/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (EUVL L 257, 30.9.2009, s. 12).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).


LIITE I

EMPIR-OHJELMAN TAVOITTEET

EMPIR-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

a)

tarjota asianmukaisia, yhdennettyjä ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden kuten terveydenhuoltoon, ympäristöön ja energiaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi, mukaan lukien näiden alojen politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen;

b)

luoda yhdennetty eurooppalainen metrologian tutkimusjärjestelmä sekä kriittinen massa ja edistää aktiivista osallistumista alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.


LIITE II

EMPIR-OHJELMASTA TUETTAVAT EPÄSUORAT TOIMET

1.

EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia epäsuoria toimia yhteisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla:

1.1

perusmetrologiaa tukevat tieteellis-tekniset toimet, jotka luovat pohjan kaikille tuleville toimille, mukaan lukien soveltava metrologiatutkimus ja -kehitys sekä metrologiaan liittyvät palvelut;

1.2

metrologiatutkimus, jonka avulla tarjotaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin keskittyen energiaan, ympäristöön ja terveydenhuoltoon;

1.3

tutkimus uusien mittauslaitteiden kehittämiseksi, joiden tavoitteena on metrologisten teknologioiden teollinen käyttöönotto innovoinnin edistämiseksi teollisuudessa;

1.4

esinormatiivinen ja normien laadintaan liittyvä ensisijaisia kirjallisia standardeja koskeva metrologiatutkimus ja -kehitys, jonka tavoitteena on hyödyntää osallistujavaltioiden metrologialaitosten asiantuntemusta politiikan täytäntöönpanon tukemiseksi ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoilletulon vauhdittamiseksi;

1.5

metrologian valmiuksien kehittämistoimet teknologian eri tasoilla tavoitteena saavuttaa tasapainoinen ja yhdennetty metrologiajärjestelmä osallistujavaltioissa, jotta nämä voivat kehittää tieteellisiä ja teknisiä valmiuksiaan metrologian alalla.

2.

EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea myös metrologiatutkimuksen tulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskevia toimia.

EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea muita toimia, jotka koskevat erityisesti metrologialaitoksia, joilla ei ole ollenkaan tai joilla on vain vähäisiä tieteellisiä valmiuksia, tukemalla niitä muiden koulutukseen ja liikkuvuuteen liittyvien Euroopan unionin, kansallisten tai alueellisten ohjelmien käytössä, rajatylittävässä yhteistyössä tai metrologiainfrastruktuuriin investoinnissa.

3.

EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea verkostoitumista EMPIR-ohjelman edistämiseksi ja sen vaikutuksen maksimoimiseksi.

4.

NMI- ja DI-laitokset suorittavat 1 kohdassa tarkoitetut epäsuorat toimet asianomaisen kansallisen viranomaisen suorittaman nimeämisen perusteella. EMPIR-ohjelman avulla edistetään ja tuetaan kuitenkin myös muiden yksiköiden osallistumista kaikkiin EMPIR-ohjelman puitteissa julkistettuihin ehdotuspyyntöihin. Näille muille yksiköille ennakoidaan myönnettävän noin 15 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista.


LIITE III

EMPIR-OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA HALLINTO

I   EURAMETin tehtävä

1.

EURAMET vastaa EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta 3 artiklan mukaisesti. Se hallinnoi unionin EMPIR-ohjelmaan myöntämää rahoitusosuutta ja vastaa vuosittaisen työsuunnitelman valmistelusta ja täytäntöönpanosta, ehdotuspyyntöjen järjestämisestä, ehdotusten arvioinnista ja paremmuusjärjestykseen asettamisesta sekä muista vuosittaisesta työsuunnitelmasta aiheutuvista toimista. EURAMET vastaa avustusten hallinnasta, mukaan lukien avustussopimusten allekirjoittaminen sekä unionin rahoitusosuuden ja valittujen EMPIR-hankkeiden osallistujille suoritettavien maksujen vastaanottaminen, jakaminen ja seuranta.

Unionin rahoitusosuuden seurantaan kuuluvat kaikki tarkastus- ja valvontatoimet sekä etukäteis- ja/tai jälkitarkastukset, joita tarvitaan komission EURAMETille delegoimien tehtävien suorittamiseksi. Näiden toimien tavoitteena on saada riittävä varmuus maksusuoritusten laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä avustussopimusten mukaisesti ilmoitettujen kustannusten tukikelpoisuudesta.

2.

EURAMET voi antaa osallistujavaltioille tiettyjä EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia ja logistisia tehtäviä.

II   EMPIR-ohjelman täytäntöönpaneva EURAMETin organisaatiorakenne

1.

Yleiskokouksella on korkein asema kaikissa EURAMET-kysymyksissä. EMPIR-komitea hallinnoi ohjelmaa EURAMETin määrittelemissä puitteissa, niin että EURAMET voi varmistaa ohjelman täytäntöönpanon vastaavan sen tavoitteita.

EMPIR-komitea koostuu osallistujavaltioiden EURAMET-jäsenten edustajista. Äänten painotus lasketaan kansallisista sitoumuksista neliöjuurisäännön mukaisesti.

Komitea tekee erityisesti päätöksiä, jotka koskevat strategista tutkimus- ja innovaatiolinjausta, ehdotuspyyntöjen suunnittelua, arvioinnin uudelleentarkastelumenettelyä, paremmuusjärjestysluettelon mukaisesti rahoitettavien hankkeiden valintaa ja rahoitettujen hankkeiden edistymisen seurantaa. Se hyväksyy vuosittaisen työsuunnitelman komissiolta saadun hyväksynnän jälkeen.

Komissiolla on tarkkailijan asema EMPIR-komitean kokouksissa. EMPIR-komitean vuosittaisen työsuunnitelman hyväksyminen edellyttää kuitenkin komission etukäteissuostumusta. EMPIR-komitea kutsuu komission kokouksiinsa ja lähettää sille tarvittavat asiakirjat. Komissio voi osallistua EMPIR-komiteassa käytäviin keskusteluihin.

2.

EMPIR-komitea valitsee puheenjohtajansa ja hänen varahenkilönsä. EMPIR-komitean puheenjohtaja on toinen EURAMETin varapuheenjohtajista. EMPIR-komitean puheenjohtaja edustaa EURAMETia EMPIR-ohjelmaan liittyvissä asioissa.

3.

Tutkimusneuvosto koostuu korkean tason asiantuntijoista, jotka edustavat teollisuutta, tutkimusta, tiedemaailmaa ja kansainvälisiä sidosryhmäjärjestöjä. Se antaa riippumatonta strategista neuvontaa EMPIR-ohjelman vuosittaisesta työsuunnitelmasta. EURAMETin yleiskokous nimittää tutkimusneuvoston jäsenet.

4.

EURAMETille yleistä hallinnollista tukea antava EURAMETin sihteeristö hoitaa EMPIR-ohjelman pankkitilejä.

5.

Hallinnon tukiyksikkö perustetaan EURAMETin sihteeristön osaksi ja se on vastuussa EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta ja päivittäisestä hallinnoinnista.


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/38


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 556/2014/EU,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään toiseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusohjelmaan (EDCTP2)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio korostaa 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020’ -strategia, että investoinneille osaamiseen ja innovointiin on luotava suotuisat olosuhteet, jotta unionissa voidaan saada aikaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vahvistaneet tämän strategian.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (3) perustettiin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, jolla pyritään saamaan aikaan aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia muun muassa siten, että unioni osallistuu useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(3)

Julkisen sektorin sisäisillä kumppanuuksilla olisi pyrittävä kehittämään tiiviimpiä synergiaetuja, lisäämään koordinointia ja välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä kansainvälisissä, kansallisissa, alueellisissa ja unionin tutkimusohjelmissa sekä noudattamaan täysin Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisiä periaatteita, etenkin avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä. Lisäksi olisi varmistettava tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus.

(4)

Yhteisö päätti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1209/2003/EY (4), että se myöntää Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliselle kliinisiä tutkimuksia koskevalle yhteistyökumppanuudelle, jäljempänä ’EDCTP1’, osallistujavaltioiden rahoitusosuutta vastaavan, kuitenkin enintään 200 000 000 euron rahoitusosuuden eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevan Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn kuudennen puiteohjelman (2002–2006) keston ajaksi; puiteohjelma perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1513/2002/EY (5). EDCTP1:lle myönnettiin tukea myös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (6) perustetusta Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013).

(5)

Riippumattomat asiantuntijat antoivat vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan väliarviointikertomuksen. Asiantuntijalautakunnan lausunnon mukaan EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle, ja sen avulla on alettu kuroa umpeen pohjoisen ja etelän välistä kuilua vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja tarjoamalla opiskelu- ja työmahdollisuuksia nuorille afrikkalaisille tutkijoille. Kertomuksen mukaan toisessa kliinisiä tutkimuksia koskevassa Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusohjelmassa, jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, on otettava huomioon eräitä keskeisiä seikkoja eli EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja laajennettava, kehitysmaiden kykyä suorittaa ja hallita kliinisiä kokeita asianmukaisella tavalla olisi tarvittaessa kehitettävä ja vahvistettava edelleen, mikä koskee erityisesti eettisten arviointikomiteoiden roolia ja kehittämistä sekä niiden edellyttämää sääntely-ympäristöä, olisi parannettava entisestään eurooppalaisten kansallisten ohjelmien koordinointia, yhteistyötä ja tarvittaessa yhdentämistä, on vahvistettava ja laajennettava yhteistyötä muiden tärkeiden julkisten ja yksityisten kumppanien, kuten lääketeollisuuden, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien, kuten tuotekehittelykumppanuuksien, sekä kansalaisyhteiskunnan, hallituksista riippumattomien järjestöjen ja säätiöiden kanssa, olisi määriteltävä selkeät ja avoimet hallintotapasäännöt, olisi kehitettävä synergiaetuja unionin ulkopoliittisten toimien ja erityisesti unionin kehitysavun kanssa, yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava ja seurantavälineitä on vahvistettava.

(6)

Neuvoston päätöksen 2013/743/EU (7) nojalla EDCTP2-ohjelmalle voidaan antaa lisätukea.

(7)

Unioni on köyhyyteen liittyvien sairauksien ja vähälle huomiolle jääneiden infektiotautien tutkimuksen merkittävä rahoittaja. Komissio ja jäsenvaltiot maksavat lähes neljänneksen (22 prosenttia) asiaa koskevista valtioiden investoinneista maailmanlaajuisesti. Unioni on myös tärkeä toimija globaalin terveyden alalla. Komissio ja jäsenvaltiot esimerkiksi rahoittavat noin puolet aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuisen rahaston varoista.

(8)

EDCTP1-ohjelman saavutukset ovat olleet merkittävät: tähän mennessä on kehitetty kahdeksan parannettua hoitokeinoa, jotka on tarkoitettu erityisesti HI-viruksesta/aidsista tai malariasta kärsiville vastasyntyneille, lapsille tai raskaana oleville tai imettäville naisille. Ohjelman puitteissa on perustettu ensimmäiset neljä afrikkalaista alueellista huippuosaamisen verkostoa, jotka edistävät kliinisen tutkimusalan etelä–etelä-yhteistyötä, ja lisäksi on koulutettu yli 400 afrikkalaista tutkijaa. Ohjelma on myötävaikuttanut myös yleisafrikkalaisen kliinisten lääketutkimusten rekisterin sekä rokotteiden sääntelystä vastaavien viranomaisten afrikkalaisen foorumin perustamiseen.

(9)

Vaikka EDCTP1-ohjelmalla on päästy merkittäviin tuloksiin ja saavutuksiin, köyhyyteen liittyvät sairaudet ovat edelleen huomattava yhteiskunnallinen ja taloudellinen taakka ja haittaavat sen vuoksi edelleen kehitysmaiden kestävää kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Useimmille köyhyyteen liittyville sairauksille ei edelleenkään ole tehokkaita, turvallisia, soveliaita, kohtuuhintaisia ja kehitysmaiden erityisolosuhteisiin mukautettuja hoitokeinoja, ja investoinnit kliiniseen tutkimusalaan ovat edelleen riittämättömiä, koska kliinisten tutkimusten tekeminen on kallista ja sijoitetun pääoman tuotot ovat vähäiset markkinahäiriöiden vuoksi. On syytä korostaa, että vain 10 prosenttia maailmanlaajuisesta tutkimusrahoituksesta on osoitettu sellaisiin sairauksiin, joiden osuus on 90 prosenttia maailman sairauksista. Lisäksi eurooppalainen tutkimustoiminta ja eurooppalaiset tutkimusohjelmat ovat usein hajanaisia ja sen vuoksi joko liian suppeita tai päällekkäisiä, ja tutkimusvalmiudet ja kehitysmaihin kohdistuvat investoinnit ovat riittämättömiä.

(10)

Tuki köyhyyteen liittyvien sairauksien torjunnalle auttaisi myös suojelemaan Euroopan kansalaisia tällaisilta sairauksilta, koska kasvava globaali liikkuvuus (matkailu mukaan lukien), muuttoliikkeet ja tällaisten sairauksien maantieteellisen jakautumisen muuttuminen merkitsevät sitä, että Eurooppa voi kohdata tällaisiin sairauksiin liittyviä uusia tai toistuvia haasteita.

(11)

Ennen syyskuussa 2010 pidettyä YK:n korkean tason kokousta Euroopan parlamentti antoi 15 päivänä kesäkuuta 2010 kehitystä kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista koskevan päätöslauselman, jossa se kehotti komissiota, jäsenvaltioita ja kehitysmaita suhtautumaan vuosituhattavoitteeseen 5 (äitiysterveyden parantaminen), vuosituhattavoitteeseen 4 (lapsikuolleisuuden torjuminen) ja vuosituhattavoitteeseen 6 (HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjuminen) johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

(12)

Unioni on sitoutunut vuoden 2012 Rio+20-huippukokouksen kansainvälisesti sovittuihin kestävän kehityksen tavoitteiden kehittämistä ja saavuttamista koskeviin päätelmiin sekä vuosituhattavoitteiden täyttämiseen.

(13)

Vuonna 2000 unioni käynnisti Afrikan kanssa käytävän korkean tason poliittisen vuoropuhelun, joka on johtanut Afrikan ja EU:n strategiseen kumppanuuteen, jonka pohjalta hyväksyttiin vuonna 2007 yhteinen EU–Afrikka-strategia ja aloitettiin vuonna 2011 korkean tason poliittinen tiede-, teknologia- ja innovaatiovuoropuhelu.

(14)

Komissio antoi 31 päivänä maaliskuuta 2010 tiedonannon ”EU ja globaali terveys”, jonka mukaan jäsenvaltioiden toimien ja asiaan liittyvien politiikkojen koordinointia on tehostettava, jotta terveystutkimukselle voitaisiin määritellä yhteiset painopisteet ja käsitellä niitä yhteisesti. Tiedonannossaan komissio muistutti myös, että on edistettävä tasokkaiden terveyspalvelujen oikeudenmukaista ja universaalia saatavuutta sekä terveystutkimuksen tuloksellista ja reilua rahoitusta, josta on hyötyä kaikille.

(15)

Neuvosto antoi 10 päivänä toukokuuta 2010 Euroopan unionia ja globaalia terveyttä koskevat päätelmät, joissa se kehotti unionia edistämään kaikkien terveyden kannalta hyödyllisen tutkimuksen tehokasta ja reilua rahoitusta, jonka avulla varmistetaan, että innovaatiot ja toimet johtavat kohtuuhintaisiin ja helposti saatavilla oleviin ratkaisuihin. Olisi erityisesti tutkittava malleja, joilla tutkimus- ja kehittämiskustannukset erotetaan lääkkeiden hinnasta, sekä mahdollisuuksia siirtää teknologiaa kehitysmaihin.

(16)

Komissio antoi 21 päivänä syyskuuta 2011 antamassaan kumppanuutta tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa koskevassa tiedonannossa instituutioiden, valtioiden ja maanosien rajat ylittäville kumppanuuksille keskeisen aseman unionin tutkimuspolitiikassa.

(17)

Komissio antoi 27 päivänä helmikuuta 2013 tiedonannon ”Ihmisarvoinen elämä kaikille: köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden turvaaminen maailmanlaajuisesti” ja vahvisti siinä olevansa sitoutunut tekemään kaikkensa auttaakseen vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä sekä painotti, että unionin rahoittama tutkimus, esimerkiksi EDCTP1-ohjelman kautta, on tukenut vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

(18)

Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua EDCTP2-ohjelmaan.

(19)

Olisi harkittava mahdollisuutta tukea avoimien innovointimallien tutkimista tarpeista lähtevää tutkimusta varten sekä käytettävissä olevia ja kohtuuhintaisia tuloksia tavalla, joka vastaa unionin muita sitoumuksia terveyteen liittyvässä tutkimuksessa ja kehittämisessä.

(20)

Osallistujavaltiot aikovat osallistua EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon rahoitukseen kyseisen ohjelman kattaman ohjelmakauden (2014–2024) aikana. Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi EDCTP2-ohjelman mukaiset ehdotuspyynnöt olisi julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

(21)

Unionin taloudelliselle osallistumiselle EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana olisi asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden on oltava tuon enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri kuin tässä päätöksessä tarkoitettujen valtioiden rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja näiden valtioiden ohjelmat olisivat tiiviimmin integroituja.

(22)

Unionin rahoitusosuuden edellytyksenä olisi oltava, että osallistujavaltiot antavat viralliset sitoumukset osallistumisesta EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne täyttävät nämä sitoumukset.

(23)

EDCTP2-ohjelman yhteistä toteuttamista varten on perustettava täytäntöönpanorakenne. Osallistujavaltiot ovat sopineet EDCTP2:n täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanorakenteen (EDCTP2-Implementation Structure), jäljempänä ’EDCTP2-IS’. EDCTP2-IS:n olisi toimittava unionin rahoitusosuuden saajana ja varmistettava EDCTP2-ohjelman tehokas täytäntöönpano.

(24)

EDCTP2-ohjelman toimien olisi oltava Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden ja tutkimus- ja innovointipainopisteiden sekä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 26 artiklassa vahvistettujen yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisia.

(25)

EDCTP2-IS:n mukaiset ehdotuspyynnöt olisi myös julkaistava keskitetyssä osallistujaportaalissa sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa muissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä, joita komissio hallinnoi.

(26)

Unionin rahoitusosuuden hallinnointiin olisi sovellettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välillistä hallinnointia koskevia asianmukaisia sääntöjä, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (8) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (9).

(27)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos EDCTP2-ohjelman toteutus on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä, tai jos osallistujavaltiot eivät maksa osuuttaan EDCTP2-ohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä. Näistä oikeuksista olisi sovittava unionin ja EDCTP2-IS:n välisessä valtuutussopimuksessa.

(28)

Jotta EDCTP2-ohjelman toteutus olisi tehokasta, EDCTP2-IS:n olisi annettava rahoitustukea pääasiassa avustuksina EDCTP2-IS:n tasolla valittuihin toimiin osallistuville. Toimet olisi valittava avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen pohjalta EDCTP2-IS:n vastuulla.

(29)

EDCTP2-ohjelman epäsuoriin toimiin osallistumiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1290/2013 (10). EDCTP2-ohjelman erityisten toimintatarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen säätää mainittua asetusta koskevista poikkeuksista mainitun asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(30)

Poikkeukset asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, 10 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja 12 artiklasta ovat tarpeen, jotta afrikkalaisilta tahoilta voitaisiin vaatia osallistumista ja niille voitaisiin myöntää rahoitusta ja jotta EDCTP2-ohjelman ja muiden oikeushenkilöiden välillä voitaisiin tehdä yhteistyötä yhteisten ehdotuspyyntöjen kautta.

(31)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tarkastuksia tehtäessä olisi otettava soveltuvin osin huomioon kansallisten ohjelmien erityispiirteet.

(32)

Tämän päätöksen mukaisesti annetun unionin rahoituksen saajien tarkastusten pitäisi keventää hallinnollista taakkaa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti.

(33)

Unionin taloudelliset edut olisi suojattava oikeasuhteisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen perintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

(34)

Komission olisi tehtävä väliarviointeja, joissa tarkastellaan erityisesti EDCTP2 -ohjelman laatua ja tehokkuutta sekä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, ja niiden lisäksi myös loppuarviointi. Sen olisi laadittava kertomukset näistä arvioinneista.

(35)

EDCTP2-IS:n ja osallistujavaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki sen pyytämät tiedot sisällytettäviksi EDCTP2-ohjelman arviointikertomuksiin.

(36)

EDCTP2-ohjelman mukaisesti suoritettavien tutkimustoimien on oltava kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen, Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 version mukaisten eettisten periaatteiden, kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen (ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset) hyväksymien hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevien vaatimusten, asiaan liittyvän unionin lainsäädännön sekä tutkimustoimien toteuttamispaikaksi suunniteltujen maiden etiikkaa koskevien paikallisten vaatimusten mukaisia.

(37)

On tärkeää, että kehitysmaissa tehtäviin kliinisiin kokeisiin saadaan aina tietoon perustuva suostumus, joka perustuu tosiasiallisesti tietoon ja on aidosti vapaaehtoinen.

(38)

On myös tärkeää, että EDCTP2-ohjelman yhteydessä toteutettavat toimet ovat johdonmukaisia unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa toteuttamien toimien kanssa. Tämän osalta olisi pyrittävä EDCTP2:n ja Euroopan kehitysrahaston väliseen synergiavaikutukseen.

(39)

Koska tavoitteena on yhteistyö kansainvälisten kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa, EDCTP2-ohjelmasta rahoitettavissa toimissa olisi otettava huomioon soveltuvin osin Maailman terveysjärjestön (WHO) asiaankuuluvissa aloitteissa esitetyt suositukset, mukaan lukien WHO:n alaisuudessa toimivan, tutkimusta ja kehittämistä käsittelevän neuvoa-antavan asiantuntijatyöryhmän (CEWG) suositukset.

(40)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla perustettiin terveyttä käsittelevä tiedelautakunta toimimaan tieteellisenä sidosryhmäfoorumina, joka laatii tieteellisiä lausuntoja, toimittaa kattavan ja kohdennetun tieteellisen analyysin tutkimuksen ja innovoinnin pullonkauloista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määriteltyyn, terveyttä, väestönmuutosta ja hyvinvointia koskevaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, osallistuu tutkimus- ja innovaatiopainopisteiden määrittämiseen ja kannustaa unionin laajuista tieteellistä osallistumista. Tekemällä aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa se auttaa kehittämään voimavaroja ja edistämään tietämyksen jakamista ja yhteistoimintaa kaikkialla unionissa tällä alalla. EDCTP2-ohjelman puitteissa olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja terveyttä käsittelevän tiedelautakunnan kanssa.

(41)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita, joita ovat köyhyyteen liittyvistä sairauksista aiheutuvan yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan vähentäminen kehitysmaissa, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten, helposti saatavilla olevien, soveliaiden ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, koska ne eivät pysty luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja rahoituksen kriittistä massaa, vaan tämä tavoite voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Osallistuminen toiseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusohjelmaan

1.   Unioni osallistuu toiseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusohjelmaan, jäljempänä ’EDCTP2-ohjelma’, jonka Alankomaat, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’osallistujavaltiot’, yhdessä käynnistävät tässä päätöksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Kaikki muut kuin 1 kohdassa luetellut jäsenvaltiot ja kaikki muut Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet maat voivat osallistua EDCTP2-ohjelmaan edellyttäen, että ne täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa esitetyn ehdon. Edellä mainitut jäsenvaltiot ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet maat, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa esitetyn ehdon, katsotaan osallistujavaltioiksi tätä päätöstä sovellettaessa.

2 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unionin rahoitusosuus EDCTP2-ohjelmaan on EFTA-määrärahat mukaan luettuina enintään 683 000 000 euroa eli yhtä suuri kuin osallistujavaltioiden rahoitusosuudet:

2.   Unionin rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on varattu päätöksellä 2013/743/EU perustetun, Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asianmukaisille osille, ja erityisesti erityistavoitteen ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

3.   EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanorakenne, jäljempänä ’EDCTP2-IS’, saa käyttää enintään 6 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta hallinnollisten kustannustensa kattamiseen.

3 artikla

Unionin rahoitusosuuden ehdot

1.   Unionin rahoitusosuuden ehdot ovat seuraavat:

a)

osallistujavaltiot osoittavat, että EDCTP2-ohjelma perustetaan liitteiden I, II ja III mukaisesti;

b)

osallistujavaltiot tai osallistujavaltioiden nimeämät organisaatiot nimeävät EDCTP2-IS:n eli oikeushenkilön, joka vastaa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta sekä osallistujavaltioiden rahoitusosuuden ja unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, jakamisesta ja seurannasta;

c)

EDCTP2-IS osoittaa valmiutensa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon, joka käsittää unionin rahoitusosuuden vastaanottamisen, jakamisen ja seurannan unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti;

d)

EDCTP2-ohjelmalle perustetaan liitteen III mukainen hallinnointimalli; ja

e)

kukin osallistujavaltio antaa sitoumuksen EDCTP2-ohjelman rahoitukseen.

2.   Unionin rahoitusosuuden maksaminen EDCTP2-ohjelman toteutusvaiheessa edellyttää seuraavaa:

a)

EDCTP2-IS toteuttaa tämän päätöksen liitteessä I asetetut tavoitteet ja suorittaa liitteessä II tarkoitetut toimet, etenkin rahoittamansa epäsuorat toimet ja muut toimet, tämän päätöksen 6 artiklassa tarkoitetun asetuksen (EU) N:o 1290/2013 mukaisesti;

b)

EDCTP2-ohjelman asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä liitteen III mukaisesti;

c)

EDCTP2-IS noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan mukaisia raportointivaatimuksia; ja

d)

edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut sitoumukset täytetään.

4 artikla

EDCTP2-ohjelman toimet

1.   EDCTP2-ohjelman toimien on täytettävä liitteessä I kuvatut tavoitteet ja oltava liitteen II mukaisia.

Toimet voivat käsittää osallistujavaltioiden kansallisiin ohjelmiin sisältyviä toimia, myös julkisten tai yksityisten voittoa tavoittelemattomien tutkimusorganisaatioiden toimia, sekä uusia toimia, joihin kuuluvat muun muassa EDCTP2-IS:n hallinnoimat ehdotuspyynnöt.

Toimet sisällytetään EDCTP2-ohjelman työsuunnitelmaan, jäljempänä ’EDCTP2-ohjelman vuotuinen työsuunnitelma’, jonka EDCTP2-IS hyväksyy vuosittain sen jälkeen, kun EDCTP2-ohjelman tavoitteiden perusteella tehtävässä toimien ulkopuolisessa arvioinnissa, joka suoritetaan kansainvälisenä vertaisarviointina, on päädytty niitä puoltavaan tulokseen.

2.   EDCTP2-ohjelman vuotuisessa työsuunnitelmassa on esitettävä tiedot kunkin toimen budjetoidusta arvosta ja määriteltävä unionin rahoitusosuuden sisältävän EDCTP2-IS:n hallinnoiman rahoituksen jakaminen.

EDCTP2-ohjelman vuotuisessa työsuunnitelmassa on eriteltävä unionin rahoittamat tai yhteisrahoittamat toimet ja osallistujavaltioiden rahoittamat tai muilla tuloilla rahoitetut toimet.

3.   EDCTP2-IS panee täytäntöön edellä 1 kohdassa tarkoitetun EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelman.

EDCTP2-IS seuraa kaikkien vuotuiseen työsuunnitelmaan sisältyvien tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen toimien toteuttamista ja raportoi siitä komissiolle.

4.   EDCTP2-ohjelman vuotuiseen työsuunnitelmaan sisältyvät toimet, joita EDCTP2-IS ei rahoita, toteutetaan noudattaen yleisiä periaatteita, joista osallistujavaltiot ja komissio sopivat, ottaen huomioon tässä päätöksessä, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 VI osastossa ja asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 vahvistetut periaatteet, erityisesti yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta, riippumatonta vertaisarviointia ja valintaa koskevat periaatteet. Osallistujavaltiot ja komissio sopivat myös EDCTP2-IS:lle asetettavista raportointivaatimuksista, kuten kuhunkin toimeen liitettäviä indikaattoreita koskevista raportointivaatimuksista.

Toimet, joita EDCTP2-IS rahoittaa EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelman mukaisesti tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella, katsotaan asetuksessa (EU) N:o 1290/2013 tarkoitetuiksi epäsuoriksi toimiksi ja ne toteutetaan tämän päätöksen 6 artiklan mukaisesti.

5.   EDCTP2-IS:n, osallistujavaltion tai toimeen osallistuvien tahojen toteuttamia EDCTP2-ohjelmaan kuuluvia ja läheisessä yhteistyössä EDCTP2-ohjelman kanssa toteutettavia toimia koskevissa tiedotteissa tai julkaisuissa on käytettävä mainintaa ”[toimen nimi] on osa Euroopan unionin tukemaa EDCTP2-ohjelmaa”.

5 artikla

Osallistujavaltioiden osuudet

1.   Osallistujavaltioiden osuudet koostuvat seuraavista:

a)

EDCTP2-IS:lle maksettavat rahoitusosuudet;

b)

osallistujavaltioille EDCTP2-ohjelman vuotuiseen työsuunnitelmaan selkeästi määriteltyinä sisällytetyistä täytäntöönpanotoimista aiheutuneista tai EDCTP2-IS:n hallintobudjettiin liittyvistä kustannuksista koostuvat luontoissuoritukset.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien arvioimiseksi kustannukset on määritettävä asianomaisen osallistujavaltion tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen ja kirjanpitonormien sekä sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) mukaisesti.

6 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1.   Epäsuoriin toimiin, jotka EDCTP2-IS valitsee ja rahoittaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelman tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella, sovelletaan asetusta (EU) N:o 1290/2013. EDCTP2-IS:n katsotaan mainitun asetuksen mukaisesti olevan rahoituselin, joka antaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, osallistujina on oltava vähintään kaksi oikeushenkilöä kahdesta eri osallistujavaltiosta ja kolmas oikeushenkilö jostakin EDCTP2-ohjelman vuotuisessa työsuunnitelmassa luetellusta Saharan eteläpuolisen Afrikan maasta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, tukikelpoisia ovat kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin EDCTP2-ohjelman vuotuisessa työsuunnitelmassa lueteltuun Saharan eteläpuolisen Afrikan maahan.

4.   EDCTP2-IS voi julkistaa yhteisiä ehdotuspyyntöjä kolmansien maiden tai niiden tieteellisten ja teknologisten järjestöjen ja virastojen kanssa, kansainvälisten järjestöjen kanssa tai muiden kolmansien osapuolten, erityisesti kansalaisjärjestöjen, kanssa asetuksen (EU) N:o 1290/2013 12 artiklaan perustuvien sääntöjen mukaisesti, jos yhteiset ehdotuspyynnöt sisältyvät EDCTP2-ohjelman vuotuiseen työsuunnitelmaan.

7 artikla

Unionin ja EDCTP2-IS:n väliset sopimukset

1.   Komissio tekee unionin puolesta EDCTP2-IS:n kanssa valtuutussopimuksen ja vuosittaisia varojen siirtoa koskevia sopimuksia, jos EDCTP2-IS:n etukäteisarvioinnin tulos on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus on tehtävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan ja 60 ja 61 artiklan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Lisäksi siinä vahvistetaan muun muassa seuraavat seikat:

a)

päätöksen 2013/743/EU liitteessä II vahvistettuja suorituskykyindikaattoreita koskeville EDCTP2-IS:n tehtäville asetettavat vaatimukset;

b)

päätöksen 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettua seurantaa koskeville EDCTP2-IS:n tehtäville asetettavat vaatimukset;

c)

EDCTP2-IS:n toimintaan liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

EDCTP2-IS:lle asetettavat vaatimukset, jotka koskevat tietojen antamista EDCTP2-ohjelman toteuttamisen hallinnollisista kustannuksista ja yksityiskohdista;

e)

järjestelyt niiden tietojen antamiseksi, jotka komissio tarvitsee tulosten levittämistä ja raportointia koskevien velvoitteiden täyttämiseen;

f)

järjestelyt, joita komissio käyttää 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelman luonnoksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen, ennen kuin EDCTP2-IS hyväksyy sen; ja

g)

säännökset EDCTP2-ohjelman mukaisten ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta erityisesti keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa komission hallinnoimissa Horisontti 2020 -ohjelman sähköisissä tiedonlevitysvälineissä.

8 artikla

Unionin rahoituksen lopettaminen, leikkaaminen tai keskeyttäminen

Jos EDCTP2-ohjelmaa ei panna täytäntöön tai sen täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, pienentää unionin rahoitusosuutta suhteellisesti tai keskeyttää sen maksamisen sen mukaan, miten EDCTP2-ohjelmaa on tosiasiallisesti pantu täytäntöön.

Jos osallistujavaltiot eivät maksa osuuttaan EDCTP2-ohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, pienentää unionin rahoitusosuutta suhteellisesti tai keskeyttää sen maksamisen ottaen huomioon osallistujavaltioiden EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon osoittaman rahoituksen määrän.

9 artikla

Jälkitarkastukset

1.   EDCTP1-IS suorittaa epäsuorista toimista aiheutuneiden menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Komission on tällöin noudatettava voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusten (EU, Euratom) N:o 966/2012, (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

10 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteetta maksetut summat takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   EDCTP2-IS:n on annettava komission työntekijöille ja komission valtuuttamille muille henkilöille sekä tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus päästä tiloihinsa ja tutustua kaikkiin tietoihin, myös sähköisessä muodossa oleviin, jotka ovat tarpeen tarkastusten suorittamiseksi.

3.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (12) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti, jotta voidaan määrittää, onko tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuun avustuspäätökseen tai avustussopimukseen liittynyt unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa.

4.   Tämän päätöksen täytäntöönpanoon perustuvissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on oltava määräyksiä, joilla komissio, EDCTP2-IS, tilintarkastustuomioistuin ja OLAF valtuutetaan nimenomaisesti tekemään tällaisia todentamisia ja tarkastuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.

5.   Toteutettaessa EDCTP2-ohjelmaa osallistujavaltioiden on annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että unionille kuuluvat rahamäärät peritään takaisin täysimääräisinä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

11 artikla

Tietojen toimittaminen

1.   EDCTP2-IS:n on pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

2.   Osallistujavaltioiden on toimitettava komissiolle EDCTP2-IS:n välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen pyytämät EDCTP2-ohjelman varainhoitoa koskevat tiedot.

3.   Komission on sisällytettävä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 12 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

12 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa on arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. EDCTP2-ohjelman väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnissa.

2.   Komissio tekee toisen väliarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta, kun unionin osallistuminen EDCTP2-ohjelmaan päättyy, kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. Komissio laatii kyseistä arviointia koskevan kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 loppuarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta. Komissio toimittaa loppuarvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  Lausunto annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös tehty 6. toukokuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EYVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1209/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumisessa käytettävien uusien kliinisten interventioiden kehittämiseksi Euroopan ja kehitysmaiden välisen pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuden avulla (EUVL L 169, 8.7.2003, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002–2006) (EUVL L 232, 29.8.2002, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(11)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).


LIITE I

EDCTP2-OHJELMAN TAVOITTEET

EDCTP2 edistää seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

1)   Yleinen tavoite

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen liittyvistä sairauksista aiheutuvaa yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa kehitysmaissa ja etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten, helposti saatavilla olevien, soveliaiden ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden (1) kliinistä kehittämistä yhteistyössä Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa.

2)   Erityistavoitteet

EDCTP2 pyrkii yleistavoitetta toteuttaessaan saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

a)

lisätään HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien, mukaan lukien vähälle huomiolle jääneiden sairauksien, torjuntaan tarkoitettujen uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden määrää siten, että ennen ohjelman päättymistä on saatu aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen toimenpide ja on annettu suunnilleen 30 ohjetta olemassa olevien lääketieteellisten toimenpiteiden käytön parantamisesta tai laajentamisesta ja on edistytty suunnilleen 20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä;

b)

tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa ja pyritään erityisesti parantamaan niiden valmiuksia suorittaa kliinisiä tutkimuksia eettisiä perusperiaatteita ja asiaan liittyvää kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen, mukaan luettuina Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat, Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 versio sekä kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen (ICH) (ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset) hyväksymät hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat vaatimukset;

c)

parannetaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien koordinointia, yhdenmukaistamista sekä aiheellisissa tapauksissa yhdentämistä Euroopan julkisten investointien kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi olisi määritettävä tutkimusprioriteetteja objektiivisesti niin, että voidaan nopeuttaa tulosten saamista ja auttaa kitkemään köyhyyteen liittyviä ja vähälle huomiolle jääneitä sairauksia;

d)

laajennetaan muiden julkisten ja/tai yksityisten kumppanien kanssa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kaiken tehtävän tutkimuksen vaikutus maksimoidaan, että synergiavaikutukset voidaan ottaa huomioon ja että voidaan saavuttaa resurssien ja investointien vipuvaikutus;

e)

parannetaan ohjelman vaikutusta tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan liittyvien unionin aloitteiden, myös EU:n kehitysavun, kanssa.

3)   Toiminnalliset indikaattorit ja tavoitteet

Edellä 2 kohdassa esitettyjen erityistavoitteiden saavuttamiseksi on EDCTP2-ohjelman aikana seurattava seuraavia indikaattoreita:

a)

Tuetaan köyhyyteen liittyvien sairauksien, mukaan lukien vähälle huomiolle jääneiden sairauksien, torjuntaan tarkoitettuja uusia tai parannettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevia kliinisiä tutkimuksia Euroopan maiden ja kehitysmaiden, erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten yhteistyökumppanuuksien muodossa:

 

Indikaattori: nostetaan sellaisten tuettavien kliinisten tutkimusten lukumäärä vähintään 150:een EDCTP1-ohjelman aikaisesta 88:sta, jotka johtavat uusiin tuotteisiin, prosesseihin, menetelmiin, diagnostiikkaan, hoitomuotoihin tai ennaltaehkäisemiseen.

 

Indikaattori: säilytetään EDCTP2-IS:n rahoittamien, Afrikan maiden johdolla toteutettavien kliinisten tutkimusten osuus ennallaan tai lisätään sitä.

 

Indikaattori: pyritään lisäämään julkaistujen vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien lukumäärä kolminkertaiseksi EDCTP1-ohjelmaan verrattuna.

b)

Tuetaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tutkimusvalmiuksien kehittämistoimintaa, jolla edistetään kliinisten tutkimusten toteuttamista ja pyritään vähentämään aivovientiä:

 

Indikaattori: pyritään säilyttämään Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden EDCTP2-ohjelmaan osallistuminen ennallaan tai lisäämään sitä.

 

Indikaattori: lisätään Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkijoille sekä ylempään korkeakoulututkintoon tai tohtorin tutkintoon (M.Sc./Ph.D-tutkintoon) opiskeleville myönnettävien apurahojen määrää, joka EDCTP1-ohjelmassa on ollut 400, ja kannustetaan ja tuetaan heitä voimakkaasti jatkamaan tutkijan uraa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa apurahan saannin jälkeen.

 

Indikaattori: lisätään Saharan eteläpuolisen Afrikan kliinisten tutkimusten toteuttamisvalmiuksien kehittämiseen liittyvien, tukea saavien toimien määrää, joita on ollut EDCTP1-ohjelmassa 74.

c)

Luodaan EDCTP2-ohjelmalle tutkimusohjelma, joka perustuu ensisijaisten tavoitteiden asettamista koskeviin yhteisiin kriteereihin ja yhteiseen arviointiin, mutta todetaan sen yhteydessä, että kansallisista ohjelmista ja EDCTP-ohjelmasta peräisin olevat rahoitusosuudet voivat poiketa toisistaan.

Tavoite: vähintään 50 prosenttia osallistujavaltioiden julkisista investoinneista yhdennetään, yhdenmukaistetaan tai koordinoidaan EDCTP2-ohjelman puitteissa.

d)

Varmistetaan EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon tehokkuus.

Tavoite: hallinnollisten kustannusten osuus on alle 5 prosenttia EDCTP2-IS:n talousarviosta.

e)

Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään yhteisiä toimia muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa.

 

Tavoite: lisätään kehitysmaista saatavien rahoitusosuuksien määrää siten, että ne ovat vähintään 30 000 000 euroa (EDCTP1-ohjelmassa 14 000 000 euroa).

 

Tavoite: saadaan julkista tai yksityistä rahoitusta lisää vähintään 500 000 000 euroa (EDCTP1-ohjelmassa 71 000 000 euroa).

f)

Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään yhteisiä toimia unionin kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten ja kansainvälisten kehitysyhteistyöaloitteiden, soveltuvin osin myös WHO:n asiaankuuluvien aloitteiden, kanssa täydentävyyden varmistamiseksi ja parannetaan EDCTP-ohjelmasta rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.


(1)  Tässä päätöksessä ’lääketieteellisillä toimenpiteillä’ tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää terveyttä tai muuttaa sairauden kulkua, erityisesti lääkkeisiin, mikrobisideihin tai rokotteisiin, mukaan lukien niiden antomenetelmään, perustuvaa ehkäisemistä ja hoitoa, hoidon ja ehkäisemisen seurantaa kohteena olevan väestön keskuudessa sekä lääketieteellistä diagnostiikkaa sairauden/terveyden kehityksen havaitsemiseksi ja seuraamiseksi.


LIITE II

EDCTP2-OHJELMAN TOIMET JA NIIDEN TOTEUTTAMINEN

1)   Toimet

EDCTP2-ohjelmassa toteutetaan seuraavia toimia:

a)

edistetään köyhyyteen liittyvien sairauksien, mukaan lukien vähälle huomiolle jääneiden sairauksien, torjuntaa koskevien kansallisten tutkimusohjelmien ja toimien verkostoitumista, koordinointia, yhdenmukaistamista, yhteistyötä ja yhdentämistä tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;

b)

tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien sairauksien ja erityisesti HI-viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien, mukaan lukien vähälle huomiolle jääneiden sairauksien, yhteydessä;

c)

edistetään kliinisten tutkimusten ja niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien kehittämistä kehitysmaissa ja erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa myöntämällä avustuksia nuorten ja kokeneiden tutkijoiden urakehitykseen, liikkuvuuden edistämiseen, henkilöstövaihtoon, tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö- tai institutionaalisen taikka alueellisen tason mentorointiin ja yhteistyökumppanuuksiin;

d)

aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään yhteisiä toimia muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa;

e)

varmistetaan EDCTP2-ohjelman ja siihen sisältyvien toimien tunnettuus, hyväksyminen ja tiedostaminen edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla paitsi unionissa ja kehitysmaissa, myös maailmanlaajuisesti.

2)   Ohjelman määrittely ja täytäntöönpano

EDCTP2-IS vastaa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta, joka perustuu EDCTP2-IS:n asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen laatimaan ja EDCTP2-IS:n yleiskokouksen kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella hyväksymään vuotuiseen työsuunnitelmaan ja monivuotiseen strategiseen työsuunnitelmaan, joiden käyttämiseen on saatava etukäteen komission hyväksyntä.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa määritellään käsiteltävät aiheet ja toteutettavat toimet, myös ehdotuspyynnöt, jotka EDCTP-IS:n on määrä julkistaa epäsuorien toimien valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, sekä esitetään kyseisten aiheiden ja toimien talousarviot ja EDCTP2-rahoitus. EDCTP2:n yhteydessä voidaan tarvittaessa vaihtaa tietoja muiden julkisten ja yksityisten aloitteiden kanssa Horisontti 2020 -puiteohjelman aloitteet mukaan lukien.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa on eriteltävä unionin rahoittamat tai yhteisrahoittamat toimet ja osallistujavaltioiden rahoittamat tai muilla tuloilla rahoitetut toimet.

Monivuotisessa strategisessa työsuunnitelmassa esitetään erikseen laadittava ja vuosittain ajantasaistettava yhteinen strateginen tutkimusohjelma.

EDCTP2-IS seuraa työsuunnitelmaan sisältyvien toimien sekä hallinnoimiensa ehdotuspyyntöjen avulla valittujen epäsuorien toimien täytäntöönpanoa. Se jakaa ja hallinnoi kyseisille toimille tämän päätöksen mukaisesti ja aiemmissa työsuunnitelmissa valittujen ja määriteltyjen toimien tehokkaan täytäntöönpanon perusteella myönnettyä rahoitusta.

3)   EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta odotettavat tuotokset

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa annetaan yksityiskohtainen selvitys EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta. Selvityksessä annetaan tietoja kustakin työsuunnitelman mukaisesti valitusta toimesta sekä EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella valituista epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille mahdollisesti osoitetun rahoituksen määrästä ja sen tilasta.

EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen osalta vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä tietoja kansallisen ja muun rahoituksen jaosta, mukaan lukien erittely luontoissuoritusten tyypeistä, osallistujatyypeistä, maakohtaisista tilastoista sekä välitystapahtumista ja tiedonlevittämistoimista. Vuosikertomuksessa voidaan tarvittaessa antaa tietoja myös toimista, joilla pyritään helpottamaan EDCTP2-ohjelman tuloksena tuotettujen tuotteiden saatavuutta.

Vuosikertomuksessa on myös oltava tietoja siitä, miten liitteessä I esitettyjen EDCTP2-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.

Lisäksi EDCTP2-IS:n on annettava kaikki tässä päätöksessä ja unionin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt kertomukset ja tiedot.


LIITE III

EDCTP2-OHJELMAN HALLINNOINTI

EDCTP2-ohjelman organisaatiorakenne on seuraava:

1)

EDCTP2-IS:ää hallinnoi yleiskokous, jossa kaikki osallistujavaltiot ovat edustettuina.

Yleiskokouksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että kaikki EDCTP2-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimet toteutetaan ja että ohjelman resursseja hallinnoidaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Yleiskokous vahvistaa vuotuisen työsuunnitelman.

Yleiskokous tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, yleiskokous tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin äänten enemmistöllä.

Komission edustama unioni kutsutaan osallistumaan kaikkiin yleiskokouksen istuntoihin tarkkailijana, ja sille toimitetaan kaikki tarpeelliset asiakirjat. Se voi osallistua keskusteluihin.

2)

Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi. Hallintoneuvostossa on jäseniä yleiskokouksen määrittämä määrä, mutta vähintään viisi.

Sihteeristön tehtävänä on ainakin:

a)

toteuttaa vuotuinen työsuunnitelma;

b)

tarjota tukea yleiskokoukselle;

c)

seurata EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoa ja raportoida siitä;

d)

hallinnoida osallistujavaltioiden, unionin ja kolmansien osapuolten rahoitusosuuksia ja raportoida niiden käytöstä yleiskokoukselle ja unionille;

e)

parantaa EDCTP2-ohjelman näkyvyyttä edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla;

f)

pitää yhteyttä komissioon 7 artiklassa tarkoitetun valtuutussopimuksen mukaisesti.

3)

Neuvoa-antavan tieteellisen komitean tehtävänä on neuvoa yleiskokousta EDCTP2-ohjelman strategisia painopisteitä koskevissa kysymyksissä.

Yleiskokous nimeää neuvoa-antavan tieteellisen komitean, joka koostuu EDCTP2-ohjelmaan liittyvien alojen riippumattomista eurooppalaisista ja afrikkalaisista asiantuntijoista ja jonka osalta otetaan huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Neuvoa-antavalla tieteellisellä komitealla on seuraavat tehtävät:

a)

antaa yleiskokoukselle neuvoja Afrikassa toteutettavien kliinisten tutkimusten painopisteistä ja strategisista tarpeista;

b)

antaa yleiskokoukselle tieteelliseltä ja tekniseltä näkökannalta neuvoja EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelmaluonnoksen sisällöstä, laajuudesta ja ulottuvuuksista, mukaan lukien ohjelman kattamista sairauksista ja toteutettavista toimintamalleista;

c)

tarkastella EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon tieteellisiä ja teknisiä näkökohtia sekä antaa lausunto sen vuosikertomuksesta.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea edistää kliinisten tutkimusten eettistä toteuttamista koskevia tiukkoja normeja ja valvoo niiden toteuttamista sekä tekee yhteistyötä rokotusalan sääntelyviranomaisten kanssa.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea voi suositella yleiskokoukselle tieteellisten alakomiteoiden, erityisryhmien ja työryhmien perustamista.

Yleiskokous vahvistaa neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenten lukumäärän sekä jäsenten äänioikeuden ja nimeämisjärjestelyt asetuksen (EU) N:o 1290/2013 40 artiklan mukaisesti. Yleiskokous voi perustaa neuvoa-antavan tieteellisen komitean alaisuuteen erityistyöryhmiä, joissa ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat hoitavat erityistehtäviä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/54


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 557/2014,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2014,

toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisten teknologia-aloitteiden muodossa toteutettavista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista säädettiin alun perin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1982/2006/EY (1).

(2)

Neuvoston päätöksessä 2006/971/EY (2) määritettiin erityisiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joita on tarkoitus tukea, muun muassa innovatiivisia lääkkeitä koskevaan yhteiseen teknologia-aloitteeseen liittyvä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus unionin ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton, jäljempänä ’EFPIA’, välillä.

(3)

Komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jolle Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet tukensa, korostetaan tarvetta luoda suotuisat olosuhteet osaamiseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (3) on perustettu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020), ”Horisontti 2020”, jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimuksen ja innovoinnin osalta yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa sellaisilla keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, käyttää hyväksi yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden tasapuolinen rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua. Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti unionin osallistuminen näihin kumppanuuksiin voi tapahtua myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja neuvoston päätöksen 2013/743/EU (4) mukaisesti päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla perustetuille yhteisyrityksille olisi annettava lisätukea päätöksessä 2013/743/EU asetettujen ehtojen mukaisesti.

(6)

Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä aloitetta toteuttava yhteisyritys, jäljempänä ’IMI-yhteisyritys’, joka on perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 73/2008 (5), on osoittautunut tehokkaaksi resurssienhankinnan keinoksi, jossa on koottu yhteen useita kumppaneita lääketeollisuuden alalta, tutkijapiireistä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jäljempänä ’pk-yritykset’, potilasjärjestöistä ja sääntelyelimistä.

(7)

IMI-yhteisyritys on myös tehostanut sidosryhmien välistä yhteistyötä terveyteen liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin alalla, kun se on antanut mahdollisuuden hyödyntää muiden kumppaneiden asiantuntemusta ja lisännyt yhteistyötä lääketeollisuuden ja muiden sidosryhmien välillä unionissa kehittämällä kattavia tutkimussuunnitelmia ja monialaista toimintapoliittista koordinointia. Millään muulla eurooppalaisella tai kansallisella ohjelmalla ei ole mahdollistettu yrityksien välistä lääkealan yhteistyötä niin laajamittaisesti kuin innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen aloitteen puitteissa. IMI-yhteisyrityksen väliarvioinnissa painotettiin, että se mahdollistaa vastavuoroisen oppimisen ja antaa mahdollisuuden parantaa sidosryhmien keskinäistä ymmärrystä ja hyödyttää siten kaikkia osapuolia ja että se on edistänyt merkittävästi siirtymistä avoimeen innovointimalliin biolääketieteen tutkimuksen alalla.

(8)

Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää tutkimusta olisi toteutettava aloilla, joilla yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja biolääketieteen alan kilpailukykyä koskevien tavoitteiden yhdistelmä edellyttää resurssien kokoamista yhteen sekä yhteistyön edistämistä julkisen ja yksityisen sektorin välillä pk-yritysten osallistuessa toimintaan. Aloitteen soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan kaikkea biotieteen alalla toteutettavaa tutkimusta ja innovointia, jolla on kansanterveydellistä merkitystä, kuten Maailman terveysjärjestön raportissa ”Priority medicines for Europe and the World” todetaan; raportti on saatettu ajan tasalle vuonna 2013. Aloitteeseen olisi näin ollen pyrittävä ottamaan mukaan entistä useampia kumppaneita – kuten markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä (mid-cap) –, jotka edustavat eri aloja, esimerkiksi biolääketieteellinen kuvantaminen, lääketieteellinen tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden alat. Laajemmalla osallistumisella edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja tekniikan kehittämistä sellaisten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi, jotka vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen.

(9)

Olisi perustettava uusi yhteisyritys toteuttamaan innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä aloitetta, jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, ja sen olisi korvattava IMI-yhteisyritys ja oltava sen seuraaja. IMI2 -yhteisyrityksellä olisi pyrittävä lisäämään pienempien toimijoiden, kuten tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja pk-yritysten, valmiuksia osallistua avoimiin innovointimalleihin ja edistämään pk-yritysten osallistumista tämän yhteisyrityksen toimiin sen tavoitteiden mukaisesti.

(10)

Tätä aloitetta jatkettaessa olisi otettava huomioon myös kokemukset, joita on saatu IMI-yhteisyrityksen toiminnasta, kuten sen väliarvioinnin tulokset ja sidosryhmien suositukset, ja se olisi pantava täytäntöön noudattaen sen tarkoitusta paremmin vastaavia rakenteita ja sääntöjä, jotta tehostetaan toimintaa ja varmistetaan sen yksinkertaistaminen. Tässä tarkoituksessa IMI2-yhteisyrityksen olisi hyväksyttävä tarpeitaan vastaavia varainhoitoa koskevia sääntöjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6) 209 artiklan mukaisesti.

(11)

IMI2-yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni ovat sopineet jatkavansa IMI2-yhteisyrityksen toimialalla toteutettavaa tutkimustoimintaa sellaisen rakenteen puitteissa, joka soveltuu paremmin julkisen ja yksityisen kumppanuuden luonteeseen. IMI2-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä oleva yhtiöjärjestys kirjallisella vahvistuksella.

(12)

IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden kehittämiseksi edelleen sen osakkuuden olisi oltava avoin myös muille oikeussubjekteille. Lisäksi oikeussubjekteille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan IMI2-yhteisyrityksen tavoitteita omalla erityisellä tutkimusalallaan, olisi tarjottava mahdollisuus tulla IMI2-yhteisyrityksen assosioituneiksi kumppaneiksi.

(13)

Minkä tahansa tukikelpoisen laitoksen olisi voitava tulla valittujen hankkeiden osallistujaksi tai niiden koordinaattoriksi.

(14)

IMI2-yhteisyrityksen olisi tavoitteidensa saavuttamiseksi tarjottava osallistujille rahoitustukea pääasiassa avustusten muodossa ja avoimien ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

(15)

Osallistujille olisi annettava tiedot kaikista sovellettavista oikeudellisista ja menettelyä koskevista ehdoista, muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (7) 1 artiklan 3 kohdan perusteella vahvistetuista ehdoista, jotka koskevat erityisesti rahoituskelpoisuutta sekä tulosten hyödyntämistä ja levittämistä. Näiden ehtojen tulisi olla johdonmukaiset ja kohtuulliset, ja niillä olisi varmistettava osallistujien tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu IMI2-yhteisyrityksen puitteissa tuotettujen tulosten omistukseen ja saatavuuteen nähden.

(16)

Muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuuksien olisi liityttävä IMI2-yhteisyrityksen hallinnollisiin kustannuksiin ja – yhdessä assosioituneiden kumppaneiden oman erityisen tutkimusalansa osalta suorittamien rahoitusosuuksien kanssa – yhteisrahoitukseen, jota tarvitaan IMI2-yhteisyrityksen tukemien tutkimus- ja innovointitoimien toteuttamiseksi.

(17)

IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. IMI2-yhteisyrityksen olisi lisäksi varmistettava näiden sääntöjen johdonmukainen soveltaminen komission hyväksymien asianomaisten toimenpiteiden mukaisesti.

(18)

IMI2-yhteisyrityksen olisi myös käytettävä komission hallinnoimia sähköisiä keinoja avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi sekä osallistumisen helpottamiseksi. IMI2-yhteisyrityksen julkistamat ehdotuspyynnöt olisi sen vuoksi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä. Lisäksi IMI2-yhteisyrityksen olisi annettava saataville muun muassa ehdotuksia, hakijoita, avustuksia ja osallistujia koskevia asiaankuuluvia tietoja, jotta ne voidaan sisällyttää komission hallinnoimiin sähköisiin Horisontti 2020 -raportointi- ja -tulostenlevitysjärjestelmiin, tarkoituksenmukaisessa muodossa ja komission raportointivelvollisuuksia vastaavin määräajoin.

(19)

Unionin rahoitusosuuden hallinnoinnissa olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 sekä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (8).

(20)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tämän asetuksen nojalla unionin rahoitusta saavien tahojen tilintarkastukset olisi toteutettava asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(21)

Unionin ja IMI2-yhteisyrityksen muiden osakkaiden taloudellisia etuja olisi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarvittaessa hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.

(22)

Komission sisäisellä tarkastajalla olisi oltava IMI2-yhteisyritykseen nähden samat toimivaltuudet kuin komissioon nähden.

(23)

Ottaen huomioon yhteisyritysten erityisluonne ja nykyinen asema ja jotta voidaan varmistaa jatkuvuus seitsemännen puiteohjelman kanssa, yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava erillistä vastuuvapautta. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi myönnettävä neuvoston suosituksesta IMI2-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus. Näin ollen IMI2-yhteisyritykselle myönnettyyn unionin rahoitusosuuteen ei olisi sovellettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja raportointivaatimuksia, vaan nämä olisi mahdollisimman suuressa määrin yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitetuille elimille säädettyjen raportointivaatimusten kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava tilit sekä tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus.

(24)

IMI2-yhteisyrityksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava kaikki asianmukaiset tiedot ajoissa asiaankuuluville elimilleen, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levittämistä koskevin toimin. IMI2-yhteisyrityksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

(25)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla on perustettu terveyttä käsittelevä tiedelautakunta toimimaan tieteellisenä sidosryhmäfoorumina, joka laatii tieteellisiä lausuntoja, toimittaa kattavan ja kohdennetun tieteellisen analyysin tutkimuksen ja innovoinnin pullonkauloista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määriteltyyn, terveyttä, väestönmuutosta ja hyvinvointia koskevaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, osallistuu sen tutkimus- ja innovaatiopainopisteiden määrittämiseen ja rohkaisee unionin laajuista tieteellistä osallistumista. Tekemällä aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa tiedelautakunta auttaa kehittämään voimavaroja ja edistämään tietämyksen jakamista ja yhteistoimintaa kaikkialla unionissa tällä alalla. IMI2-yhteisyrityksen olisi näin ollen tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja terveyttä käsittelevän tiedelautakunnan kanssa, kun se on tarkoituksenmukaista.

(26)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi kavennettava unionissa vallitsevaa tutkimus- ja innovointikuilua edistämällä yhteisvaikutusta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) kanssa. Sen vuoksi IMI2-yhteisyrityksen olisi pyrittävä tiiviiseen vuorovaikutukseen ERI-rahastojen kanssa, sillä ne voivat erityisesti edistää paikallisten, alueellisten ja kansallisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien vahvistamista IMI2-yhteisyrityksen alalla ja tukea älykästä erikoistumista.

(27)

IMI-yhteisyritys on perustettu ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. IMI2-yhteisyrityksen olisi jatkettava innovatiiviselle lääkkeiden alan tutkimusohjelmalle annettavaa tukea toteuttamalla asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla käynnistetyt jäljellä olevat toimet mainitun asetuksen mukaisesti. Tutkimukseen käytettävissä olevien varojen optimaalisen käytön varmistamiseksi siirtyminen IMI-yhteisyrityksestä IMI2-yhteisyritykseen olisi toteutettava samanaikaisesti ja yhteensovitetusti seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan siirtymisen kanssa. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 73/2008 olisi sen vuoksi kumottava ja otettava käyttöön siirtymäsäännöksiä.

(28)

Ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä tavoitteena olevan yksinkertaistamisen ja johdonmukaistamisen olisi Horisontti 2020 -puiteohjelman kesto otettava huomioon kaikissa IMI2-yhteisyrityksen toteuttamissa ehdotuspyynnöissä.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on IMI2-yhteisyrityksen perustaminen teollisen tutkimuksen ja innovoinnin vahvistamiseksi koko unionissa, koska se voidaan päällekkäisyyksien välttämiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi ja julkisen rahoituksen optimaalisen käytön varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustaminen

1.   Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, 31 päivään joulukuuta 2024 saakka kestäväksi ajaksi. Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi IMI2-yhteisyrityksen toteuttamat ehdotuspyynnöt on julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

2.   IMI2-yhteisyritys korvaa asetuksella (EY) N:o 73/2008 perustetun IMI-yhteisyrityksen, jonka seuraaja se on.

3.   IMI2-yhteisyritys on elin, jonka tehtävänä on panna täytäntöön asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus.

4.   IMI2-yhteisyritys on oikeushenkilö. Sillä on kussakin jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä oikeudenkäynnin osapuolena.

5.   IMI2-yhteisyrityksen kotipaikka on Bryssel, Belgia.

6.   IMI2-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Tavoitteet

IMI2-yhteisyrityksellä on seuraavat tavoitteet:

a)

tukea asetuksen (EU) N:o 1291/2013 25 artiklan mukaisesti sellaisten kilpailua edeltävien tutkimus- ja innovointitoimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen teollisuuden johtoasemalle tai jotka koskevat erityisiä yhteiskunnallisia haasteita, ja etenkin niitä, jotka on kuvattu päätöksen 2013/743/EU liitteessä I olevassa II ja III osassa, sekä erityisesti Euroopan kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista koskevaa haastetta;

b)

myötävaikuttaa innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti

i)

lisätä Maailman terveysjärjestön määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden onnistumisastetta;

ii)

mahdollisuuksien mukaan lyhentää lääkekonseptin kliinisen oikeaksi todistamisen kestoa kehitettäessä lääkkeitä muun muassa syöpää sekä immunologisia, neurologisia, neurodegeneratiivisia ja hengitysteiden sairauksia varten;

iii)

kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia sairauksia varten, joiden kohdalla niille on huomattava täyttymätön tarve, kuten Alzheimerin tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, kuten mikrobilääkeresistenssin osalta;

iv)

kehittää sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa varten biomerkkiaineita, jotka ovat selvästi kliinisesti merkityksellisiä ja sääntelyviranomaisten hyväksymiä;

v)

parantaa kokeiltavana olevien rokotteiden onnistumisastetta III vaiheen kliinisissä kokeissa kehittämällä uusia biologisia merkkiaineita alkuvaiheen vaikuttavuus- ja turvallisuustarkastuksia varten;

vi)

parantaa nykyistä lääkkeiden kehittämisprosessia tarjoamalla tukea välineiden, normien ja lähestymistapojen kehittämiseen säänneltyjen terveystuotteiden vaikuttavuuden, turvallisuuden ja laadun arvioimiseksi.

3 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unionin rahoitusosuus, EFTA-määrärahat mukaan lukien, IMI2-yhteisyritykseen hallinnollisten kustannusten ja toimintakustannusten kattamiseksi on enintään 1 638 000 000 euroa, joka muodostuu seuraavasti:

a)

enintään 1 425 000 000 euroa, joka vastaa Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton, jäljempänä ’EFPIA’, tai siihen kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien rahoitusosuutta;

b)

enintään 213 000 000 euroa, joka vastaa muiden osakkaiden, assosioituneiden kumppanien tai niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien rahoitusosuuksia.

Unionin rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöön panemiseksi toteutettavaan Horisontti 2020 -erityisohjelmaan osoitetusta unionin yleisen talousarvion määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

2.   Unionin rahoitusosuutta koskevat järjestelyt vahvistetaan valtuutussopimuksessa ja vuotuisissa määrärahojen siirtoja koskevissa sopimuksissa, jotka unionin puolesta toimiva komissio ja IMI2-yhteisyritys tekevät.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa valtuutussopimuksessa määrätään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 61 artiklassa sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklassa esitetyt seikat sekä muun muassa seuraavat:

a)

vaatimukset, jotka koskevat IMI2-yhteisyrityksen osallistumista päätöksen 2013/743/EU liitteessä II tarkoitettuihin asianmukaisiin suorituskykyindikaattoreihin;

b)

vaatimukset, jotka koskevat IMI2 -yhteisyrityksen osallistumista päätöksen 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettuun seurantaan;

c)

IMI2-yhteisyrityksen toimintaan liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa sekä keskitetyssä osallistujaportaalissa että muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä;

e)

säännökset IMI2-yhteisyritykseen liittyvien ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

f)

henkilöstöresurssien käyttö ja niihin tehtävät muutokset, erityisesti palvelukseen otto tehtäväryhmän, palkkaluokan ja ura-alueen mukaan, uudelleenluokittelu ja henkilöstön määrän muutokset.

4 artikla

Muiden osakkaiden kuin unionin ja assosioituneiden kumppanien rahoitusosuudet

1.   EFPIA:n on suoritettava vähintään 1 425 000 000 euron rahoitusosuus tai huolehdittava, että siihen kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat suorittavat sen. Muiden osakkaiden kuin unionin ja assosioituneiden kumppaneiden on suoritettava rahoitusosuus, joka vastaa niiden osakkaaksi tai assosioituneeksi kumppaniksi tullessaan tekemiä rahoitussitoumuksia, tai huolehdittava, että niihin kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat suorittavat sen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus koostuu IMI2-yhteisyritykselle osoitetuista rahoitusosuuksista yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 2 kohdan sekä 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti. Muissa kuin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa aiheutuneista kustannuksista johtuvien luontoissuoritusten on oltava perusteltuja ja tämän asetuksen 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisia, ja ne saavat olla enintään 30 prosenttia muiden osakkaiden kuin unionin ja assosioituneiden kumppanien tukikelpoisista kustannuksista IMI2-ohjelman tasolla.

3.   Muiden osakkaiden kuin unionin ja assosioituneiden kumppanien on ilmoitettava IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta kunakin edellisenä varainhoitovuotena suoritettujen 2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo. Myös valtioiden edustajien ryhmälle on tiedotettava tästä oikea-aikaisesti.

4.   Yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen osuuksien arvon määrittämiseksi kustannukset määritetään asianomaisten oikeussubjektien tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen, kunkin oikeussubjektin sijoittautumismaassa sovellettavien kirjanpitosääntöjen ja sovellettavien kansainvälisten kirjanpitosääntöjen ja tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) mukaisesti. Asianomaisen oikeussubjektin nimittämä riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja varmentaa kustannukset. IMI2-yhteisyritys voi tarkistaa arvon määrityksessä käytetyn menettelyn, jos varmennuksen osalta on epävarmuutta. IMI2-yhteisyritys voi suorittaa oman tilintarkastuksen, jos epävarmuutta on edelleen.

5.   Komissio voi lakkauttaa unionin IMI2-yhteisyritykselle suorittaman rahoitusosuuden, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamisen tai panna alulle yhtiöjärjestyksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun purkamismenettelyn, jos kyseiset osakkaat ja assosioituneet kumppanit, niihin kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat eivät suorita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja osuuksia, suorittavat ne ainoastaan osittain tai suorittavat ne myöhässä.

5 artikla

Varainhoitosäännöt

IMI2-yhteisyritys hyväksyy omat varainhoitosääntönsä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 (9) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   IMI2-yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (10), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’ ja ’palvelussuhteen ehdot’, sekä henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosääntöjä, jotka unionin toimielimet ovat yhdessä hyväksyneet.

2.   Hallintoneuvosto käyttää IMI2-yhteisyrityksen henkilöstöön nähden sitä toimivaltaa, joka henkilöstösääntöjen mukaan kuuluu nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehtojen mukaan sopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’.

Hallintoneuvosto hyväksyy henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta toimitusjohtajalle ja määritellään edellytykset, joiden mukaisesti toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi päätöksellään tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen toimivallan siirron toimitusjohtajalle ja hänen edelleen toteuttamansa tämän toimivallan siirron. Tässä tapauksessa hallintoneuvosto käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle IMI2-yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin toimitusjohtaja.

3.   Hallintoneuvosto hyväksyy tarvittavat henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti.

4.   Henkilöstöresurssit määritellään IMI2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa, josta käy yrityksen vuotuisen talousarvion mukaisesti ilmi väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna.

5.   IMI2-yhteisyrityksen henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

6.   IMI2-yhteisyritys vastaa kaikista henkilöstöön liittyvistä kuluista.

7 artikla

Tilapäisesti siirrettävät kansalliset asiantuntijat ja harjoittelijat

1.   IMI2-yhteisyritys voi käyttää tilapäisesti siirrettyjä kansallisia asiantuntijoita ja harjoittelijoita, jotka eivät ole IMI2-yhteisyrityksen toimihenkilöitä. Tilapäisesti siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna lisätään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöstöä koskeviin tietoihin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

2.   Hallintoneuvosto hyväksyy päätöksen, jossa vahvistetaan IMI2-yhteisyritykseen tilapäisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden palvelukseen ottoon sekä harjoittelijoiden käyttöön sovellettavat säännöt.

8 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

IMI2-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7.

9 artikla

IMI2-yhteisyrityksen korvausvastuu

1.   IMI2-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaa koskevissa sopimusmääräyksissä ja kulloiseenkin sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

2.   Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa IMI2-yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

3.   Kaikkien 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen liittyvien IMI2-yhteisyrityksen maksujen ja vastuuseen liittyvien kulujen ja kustannusten katsotaan olevan IMI2-yhteisyrityksen menoja, jotka katetaan sen varoista.

4.   IMI2-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.

10 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta

a)

IMI2-yhteisyrityksen tekemissä sopimuksissa tai hankintasopimuksissa taikka sen päätöksissä olevan välityslausekkeen nojalla;

b)

riidoissa, jotka koskevat IMI2-yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

c)

kaikissa IMI2-yhteisyrityksen ja sen henkilöstön välisissä riidoissa henkilöstösäännöissä ja palvelussuhteen ehdoissa määrätyin rajoituksin tai edellytyksin.

2.   Niihin kysymyksiin, joista ei säädetä tässä asetuksessa tai unionin muissa säädöksissä, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa IMI2-yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

11 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 väliarvioinnin IMI2-yhteisyrityksestä. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission huomautukset. Komissio lähettää tämän kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. IMI2-yhteisyrityksen väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin päätelmien perusteella komissio voi toimia 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

3.   Komissio suorittaa IMI2-yhteisyrityksen loppuarvioinnin kuuden kuukauden kuluessa IMI2-yhteisyrityksen purkamisen jälkeen mutta viimeistään kahden vuoden kuluttua yhtiöjärjestyksen 21 artiklassa tarkoitetun purkamismenettelyn aloittamisesta. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Vastuuvapaus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta IMI2-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden IMI2-yhteisyrityksen varainhoitosäännöissä säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Jälkikäteen tehtävät tarkastukset

1.   IMI2-yhteisyritys suorittaa jälkikäteen tehtävät epäsuorien toimien menojen tarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti osana Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoria toimia.

2.   Komissio voi päättää itse suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset IMI2-yhteisyrityksestä rahoitusta saaneiden osallistujien osalta. Komissio noudattaa tällöin voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusten (EU, Euratom) N:o 966/2012, (EU) N:o 1290/2013 ja (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

14 artikla

Osakkaiden taloudellisten etujen suojaaminen

1.   IMI2-yhteisyritys sallii komission henkilöstön ja muiden IMI2-yhteisyrityksen tai komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja antaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, sähköisessä muodossa olevat tiedot mukaan luettuina.

2.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, muun muassa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (12) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti sen selvittämiseksi, onko johonkin tämän asetuksen nojalla rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista on sopimuksiin, päätöksiin ja hankintasopimuksiin, jotka johtuvat tämän asetuksen täytäntöönpanosta, sisällytettävä määräyksiä, joilla valtuutetaan nimenomaisesti

a)

IMI2-yhteisyritys ja OLAF suorittamaan 1 ja 2 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten tarkastuksia ja todentamisia toimivaltuuksiensa mukaisesti; ja

b)

komissio ja tilintarkastustuomioistuin suorittamaan 1 ja 2 kohdassa esitettyjä tarkoituksia varten IMI2-yhteisyrityksestä rahoitusta saavien tahojen tarkastuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.

4.   IMI2-yhteisyrityksen on varmistettava, että sen osakkaiden taloudelliset edut suojataan asianmukaisesti suorittamalla tai teettämällä tarvittavia sisäisiä ja ulkopuolisia tarkastuksia.

5.   IMI2-yhteisyritys liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (13). IMI2-yhteisyritys toteuttaa tarvittavat toimenpiteet OLAFin suorittamien sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

15 artikla

Luottamuksellisuus

IMI2-yhteisyrityksen on suojattava sellaiset arkaluonteiset tiedot, joiden paljastaminen voisi haitata sen osakkaiden tai IMI2-yhteisyrityksen toimintaan osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.

16 artikla

Avoimuus

1.   IMI2-yhteisyrityksen hallussaan pitämiin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (14).

2.   IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

3.   Rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan soveltamista IMI-yhteisyrityksen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan mukaisesti tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

17 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

Asetusta (EU) N:o 1290/2013 sovelletaan IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. Mainitun asetuksen mukaisesti IMI2-yhteisyritystä pidetään rahoituselimenä ja se myöntää rahoitustukea epäsuorille toimille yhtiöjärjestyksen 1 artiklassa määrätyin tavoin.

18 artikla

Isäntävaltion tarjoama tuki

IMI2-yhteisyrityksen ja sen valtion välillä, jossa sen kotipaikka sijaitsee, voidaan tehdä hallinnollinen sopimus erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta mainitun valtion IMI2-yhteisyritykselle antamasta tuesta.

19 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 73/2008.

2.   Asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla aloitettuja toimia ja niihin liittyviä rahoitusvelvoitteita koskee edelleen mainittu asetus, kunnes ne on saatettu päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Toimia, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 73/2008 mukaisesti hyväksytyissä vuotuisissa toteutussuunnitelmissa vahvistettuihin ehdotuspyyntöihin, pidetään myös mainitun asetuksen nojalla aloitettuina toimina.

Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun väliarviointiin sisältyy asetuksen (EY) N:o 73/2008 mukaisen IMI-yhteisyrityksen loppuarviointi.

3.   Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla palvelukseen otetun henkilöstön oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun henkilöstön työsopimukset voidaan uusia tämän asetuksen nojalla henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla nimitetty toimitusjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen mukaisia IMI2-yhteisyrityksen toimitusjohtajan tehtäviä 27 päivästä kesäkuuta 2014. Muut sopimusehdot säilyvät ennallaan.

4.   Jollei IMI2-yhteisyrityksen osakkaiden välillä muuta sovita asetuksen (EY) N:o 73/2008 nojalla, kaikki asetuksen (EY) N:o 73/2008 mukaiset IMI-yhteisyrityksen osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet sekä varat, velat tai vastuut siirretään tämän asetuksen nojalla IMI2-yhteisyrityksen osakkaille.

5.   Asetuksen (EY) N:o 73/2008 mukaiset käyttämättömät määrärahat siirretään IMI2-yhteisyritykselle.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 38).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


LIITE

TOISEN INNOVATIIVISIA LÄÄKKEITÄ KOSKEVAA ALOITETTA TOTEUTTAVAN YHTEISYRITYKSEN (IMI2-YHTEISYRITYS) YHTIÖJÄRJESTYS

1   artikla

Tehtävät

IMI2-yhteisyritys suorittaa seuraavat tehtävät:

a)

se hankkii käyttöön IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat julkisen ja yksityisen sektorin resurssit;

b)

se tarkistaa säännöllisesti IMI2-yhteisyrityksen strategista tutkimusohjelmaa ja tekee siihen sen toteutusaikana tapahtuvan tieteen kehityksen edellyttämät tarkistukset;

c)

se luo ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, assosioituneiden kumppanien ja muiden sidosryhmien, kuten muun teollisuuden, sääntelyelinten, potilasjärjestöjen, tiedeyhteisön ja kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä teollisuuden ja tiedeyhteisön välistä yhteistyötä;

d)

se helpottaa toiminnan koordinointia tällä alalla Euroopan tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti toteutettujen toimien kanssa sekä vaihtaa tietoja ja on vuorovaikutuksessa jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden maiden kanssa;

e)

se tukee tehokkaasti kilpailua edeltävää biotieteiden alan tutkimusta ja innovointia pääasiassa avustuksilla; jos tarvitaan kliinisiä kokeita, etusija annetaan I ja II vaiheelle; III ja IV vaihetta rahoitetaan perustelluissa tapauksissa, joissa on osoitettu, että on olemassa täyttämättömiä lääketieteellisen hoidon tarpeita, jotka ovat joko kilpailuun liittymättömiä tai kilpailua edeltäviä;

f)

se määrittelee ja toteuttaa IMI2-yhteisyrityksen vuotuisen työsuunnitelman pääasiassa ehdotuspyyntöjen välityksellä;

g)

se panee alulle ehdotuspyyntöjä ja kaikkia muita tarvittavia menettelyjä rahoituksen myöntämiseksi, arvioi ehdotuksia ja myöntää saatavilla olevien varojen rajoissa rahoitusta hankkeille sovellettavien sääntöjen mukaisesti;

h)

se julkaisee hankkeita koskevaa tietoa, mukaan luettuina osallistujien nimet ja IMI2-yhteisyrityksen kullekin osallistujalle myöntämän rahoitusosuuden määrän;

i)

se toteuttaa tiedotusta, viestintää, hyödyntämistä ja tulosten levittämistä koskevia toimia soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1291/2013 28 artiklaa soveltuvin osin, mukaan lukien antamalla yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyyntöjen tuloksista saataville ja käytettäväksi Horisontti 2020:n yhteisessä sähköisessä tietokannassa;

j)

se tekee yhteistyötä monien erilaisten sidosryhmien, muun muassa tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen, kanssa;

k)

se järjestää säännöllisen viestinnän, muun muassa vähintään kerran vuodessa eturyhmien ja sidosryhmien kanssa sidosryhmäfoorumilla järjestettävän kokouksen, jotta voidaan varmistamaa IMI2-yhteisyrityksen tutkimustoimien avoimuus ja läpinäkyvyys;

l)

se suorittaa muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2   artikla

Osakkaat ja assosioituneet kumppanit

1.

IMI2-yhteisyrityksen osakkaat ovat

a)

unioni, jota edustaa komissio;

b)

kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan tämän yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto, jäljempänä ’EFPIA’.

2.

Tutkimusta ja innovointia jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa suoraan tai epäsuorasti tukeva oikeussubjekti voi hakea IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta edellyttäen, että se osallistuu asetuksen 2 artiklassa lueteltuihin IMI2-yhteisyrityksen tavoitteisiin tähtäävän toiminnan rahoittamiseen, johon viitataan tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklassa, ja hyväksyy tämän yhtiöjärjestyksen.

3.

Osakkaaseen kuuluvat oikeussubjektit ovat oikeussubjekteja, jotka muodostavat IMI2-yhteisyrityksen kunkin osakkaan, unionia lukuun ottamatta, kyseessä olevan osakkaan perussäännön mukaisesti.

4.

Hyväksyttyään tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella vahvistuksella mikä tahansa oikeussubjekti, joka ei ole osakas tai osakkaaseen kuuluva oikeussubjekti tai näiden jommankumman liitännäisosallistuja ja joka tukee IMI2-yhteisyrityksen tavoitteita omalla erityisellä tutkimusalueellaan jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, voi hakea assosioituneen kumppanin asemaa IMI2-yhteisyrityksessä. Kirjallisessa vahvistuksessa on annettava tiedot assosioinnin laajuudesta täsmentämällä sen sisältö, toimet ja kesto.

5.

Assosioidut kumppanit osallistuvat samalla tavoin kuin muut osakkaat kuin unioni IMI2-yhteisyrityksen toimintakustannuksiin tämän yhtiöjärjestyksen 13 artiklan mukaisesti.

Kirjallisessa vahvistuksessa on tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettava tiedot osuudesta, jonka assosioituneet kumppanit suorittavat IMI2-yhteisyritykseen ja jonka suuruisen osuuden myös unioni suorittaa.

3   artikla

Osakkuutta ja assosiointia koskevat muutokset

1.

Kaikki hakemukset, jotka koskevat IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta tai assosioituneen kumppanin asemaa, toimitetaan hallintoneuvostolle. Jos on kyse osakkuushakemuksesta, hakemukseen on liitettävä ehdotus 5 artiklassa esitetyn hallintoneuvoston kokoonpanon mukauttamiseksi.

2.

Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen ottaen huomioon hakijan merkityksellisyyden ja mahdollisen lisäarvon IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja se tekee hakemusta koskevan päätöksen.

3.

Osakas tai assosioitunut kumppani voi luopua osakkuudestaan IMI2-yhteisyrityksessä tai assosioitumisestaan siihen. Luopuminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta tiedoksi muille osakkaille ja assosioituneille kumppaneille. Tuolloin entinen osakas tai assosioitunut kumppani vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka IMI2-yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka sille ovat aiheutuneet ennen osakkuudesta tai assosioitumisesta luopumista.

4.

IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta tai siihen assosioitumista ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hallintoneuvoston etukäteen antamaa suostumusta.

5.

Jokaisen tämän artiklan mukaisen osakkuutta tai assosioitumista koskevan muutoksen jälkeen komissio julkaisee verkkosivustollaan välittömästi ajan tasalle saatetun luettelon IMI2-yhteisyrityksen osakkaista ja assosioituneista kumppaneista sekä tällaisen muutoksen päivämäärän.

4   artikla

IMI2-yhteisyrityksen elimet

1.

IMI2-yhteisyrityksen elimet ovat

a)

hallintoneuvosto;

b)

toimitusjohtaja;

c)

tiedekomitea;

d)

valtioiden edustajien ryhmä;

e)

sidosryhmäfoorumi.

2.

Tiedekomitea, valtioiden edustajien ryhmä ja sidosryhmäfoorumi ovat IMI2-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä.

5   artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvostoon kuuluu viisi edustajaa kutakin osakasta kohden.

6   artikla

Hallintoneuvoston toiminta

1.

Kullakin osakkaalla on 100:sta äänimäärästä prosenttiosuus, joka vastaa sen IMI2-yhteisyritykseen suorittaman rahoitusosuuden prosenttiosuutta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 2 kohdan soveltamiseen.

Unionilla on 50 prosenttia äänimäärästä. Unionin äänimäärä on jakamaton. Kukin osakas voi jakaa äänimääränsä hallintoneuvostossa olevien edustajiensa kesken. Osakkaiden on pyrittävä kaikin tavoin yhteisymmärrykseen. Jollei sitä saavuteta, hallintoneuvosto tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan lukien niiden äänet, jotka eivät ole läsnä.

Unioni ja muut osakkaat nimittävät vuorollaan hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosittain vuorotteluperiaatteen mukaisesti.

2.

Hallintoneuvoston sääntömääräinen kokous järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan järjestää osakkaan tai puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallintoneuvoston kokoukset, ja ne järjestetään yleensä IMI2-yhteisyrityksen kotipaikassa.

Toimitusjohtaja osallistuu keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto kutsuu minkä hyvänsä assosioituneen kumppanin osallistumaan hallintoneuvostossa käytäviin keskusteluihin niiden esityslistan kohtien osalta, jotka koskevat asianomaisen assosioituneen kumppanin osallistumista. Assosioituneilla kumppaneilla ei ole äänioikeutta.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ja keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tiedekomitean puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ja osallistua sen keskusteluihin, jotka koskevat tiedekomitean tehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto voi tapauskohtaisesti kutsua muita henkilöitä, erityisesti unionin alueellisten viranomaisten edustajia, osallistumaan tarkkailijoina sen kokouksiin.

3.

Osakkaiden edustajat eivät ole henkilökohtaisesti korvausvastuussa toimista, joita he toteuttavat toimiessaan edustajina hallintoneuvostossa.

4.

Hallintoneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä.

7   artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.

Hallintoneuvostolla on yleinen vastuu IMI2-yhteisyrityksen strategisista suuntauksista ja toiminnasta, ja se valvoo sen toimien toteuttamista.

2.

Komissio pyrkii hallintoneuvostossa toimiessaan varmistamaan koordinoinnin IMI2-yhteisyrityksen toimien ja Horisontti 2020 -puiteohjelman asianomaisten toimien välillä, jotta voidaan edistää yhteisvaikutusta silloin, kun määritetään tutkimusyhteistyöhön kuuluvia painotuksia.

3.

Hallintoneuvosto huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

se arvioi, hyväksyy tai hylkää osakkuutta tai assosioitumista koskevat hakemukset tämän yhtiöjärjestyksen 3 artiklan mukaisesti;

b)

se päättää sellaisen osakkaan tai assosioituneen kumppanin, joka ei täytä velvoitteitaan, IMI2-yhteisyrityksen osakkuuden tai IMI2-yhteisyritykseen assosioitumisen lakkauttamisesta;

c)

se hyväksyy IMI2-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

d)

se hyväksyy IMI2-yhteisyrityksen vuotuisen talousarvion, mukaan lukien sen mukaisen henkilöstötaulukon, jossa ilmoitetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja tilapäisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna;

e)

se käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa henkilöstöön nähden tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

f)

se nimittää tai erottaa toimitusjohtajan, jatkaa hänen toimikauttaan, opastaa häntä ja valvoo hänen suoriutumistaan tehtävistään;

g)

se hyväksyy toimitusjohtajan suosituksen perusteella ohjelmatoimiston organisaatiorakenteen;

h)

se hyväksyy toimitusjohtajan tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien ryhmien kanssa ehdottaman vuotuisen työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot kuultuaan tiedekomiteaa ja valtioiden edustajien ryhmää;

i)

se hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavat menot;

j)

se järjestää tarpeen mukaan IMI2-yhteisyrityksen sisäisen tarkastustoiminnon toteutuksen;

k)

se hyväksyy ehdotuspyynnöt ja tarvittaessa niihin liittyvät osallistumista, ehdotusten arviointia ja valintaa, sopimusten tekoa ja arviointimenettelyjä koskevat säännöt, joita toimitusjohtaja ehdottaa tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien ryhmien kanssa;

l)

se hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista ehdotuksista;

m)

se ottaa käyttöön IMI2-yhteisyrityksen viestintäpolitiikan toimitusjohtajan suosituksesta;

n)

se antaa tarvittaessa henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosääntöjä tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

o)

se antaa tarvittaessa sääntöjä, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa IMI2-yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden käyttämistä tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti;

p)

se perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia ryhmiä IMI2-yhteisyrityksen elinten lisäksi;

q)

se esittää komissiolle IMI2-yhteisyrityksen osakkaan ehdotuksesta tarvittaessa pyyntöjä tämän asetuksen muuttamiseksi;

r)

se vastaa sellaisista tehtävistä, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu jollekin tietylle IMI2-yhteisyrityksen elimelle; hallintoneuvosto voi osoittaa tällaisia tehtäviä jollekin näistä elimistä.

8   artikla

Toimitusjohtajan nimittäminen, erottaminen ja toimikauden jatkaminen

1.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella. Komissio ottaa IMI2-yhteisyrityksen muiden osakkaiden edustajat asianmukaisella tavalla mukaan valintamenettelyyn.

Valintamenettelyn esivalintavaiheessa on erityisesti varmistettava, että IMI2-yhteisyrityksen muut osakkaat ovat asianmukaisesti edustettuina. Tätä varten muiden osakkaiden kuin unionin on yhteisestä sopimuksesta nimettävä edustaja sekä tarkkailija hallintoneuvoston puolesta.

2.

Toimitusjohtaja on henkilöstöön kuuluva ja hänet valitaan tehtäväänsä IMI2-yhteisyrityksen väliaikaisena toimihenkilönä palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

Toimitusjohtajan sopimusta tehtäessä IMI2-yhteisyritystä edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.

Toimitusjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden päätyttyä komissio laatii, ottamalla asianmukaisesti mukaan muut osakkaat kuin unionin, arvion tavasta, jolla toimitusjohtaja on hoitanut tehtäviään, sekä IMI2-yhteisyrityksen tulevista tehtävistä ja haasteista.

4.

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran, ei kuitenkaan yli neljän vuoden ajaksi.

5.

Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua jatketun toimikautensa lopussa toiseen kertaan samaa toimea koskevaan valintamenettelyyn.

6.

Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksesta, mikä tekemiseen komissio ottaa asiamukaisesti mukaan muut osakkaat kuin unionin.

9   artikla

Toimitusjohtajan tehtävät

1.

Toimitusjohtaja on johtava toimihenkilö, joka vastaa IMI2-yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

2.

Toimitusjohtaja on IMI2-yhteisyrityksen laillinen edustaja. Toimitusjohtaja vastaa toimistaan hallintoneuvostolle.

3.

Toimitusjohtaja toteuttaa IMI2-yhteisyrityksen talousarvion.

4.

Toimitusjohtaja suorittaa riippumattomalla tavalla erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

hän valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen talousarvioesityksen, mukaan lukien vastaavan henkilöstötaulukon, jossa vahvistetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja tilapäisesti siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna;

b)

hän valmistelee tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien elinten kanssa vuotuisen työsuunnitelman ja sitä vastaavat menoarviot ja esittää ne hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;

c)

hän toimittaa vuotuisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle sen lausuntoa varten;

d)

hän valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen, mukaan lukien tiedot vastaavista menoista;

e)

hän esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon rahoitettavaksi valituista ehdotuksista;

f)

hän tiedottaa valtioiden edustajien ryhmälle ja tiedekomitealle säännöllisesti kaikista niiden neuvontatehtävän kannalta merkityksellisistä seikoista;

g)

hän allekirjoittaa yksittäisiä avustussopimuksia ja päätöksiä;

h)

hän allekirjoittaa hankintasopimuksia;

i)

hän panee täytäntöön IMI2-yhteisyrityksen viestintäpolitiikan;

j)

hän organisoi, ohjaa ja valvoo IMI2-yhteisyrityksen toimintaa ja henkilöstöä hallintoneuvoston siirtämän toimivallan rajoissa tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

k)

hän ottaa käyttöön vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän ja varmistaa sen toiminnan sekä ilmoittaa sen kaikista merkittävistä muutoksista hallintoneuvostolle;

l)

hän varmistaa riskinarvioinnin ja riskinhallinnan toteutuksen;

m)

hän toteuttaa kaikkia muita toimenpiteitä, jotka ovat sen arvioimiseksi, miten IMI2-yhteisyritys on edennyt tavoitteidensa saavuttamisessa;

n)

hän toteuttaa muita hallintoneuvoston toimitusjohtajalle antamia tai siirtämiä tehtäviä.

5.

Toimitusjohtaja perustaa ohjelmatoimiston, joka toteuttaa toimitusjohtajan vastuun alaisena kaikki tästä asetuksesta johtuvat tukitehtävät. Ohjelmatoimisto koostuu IMI2-yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvista ja se suorittaa erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

tarvittavan kirjanpitojärjestelmän luomisen ja hallinnoimisen tukeminen IMI2-yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti;

b)

ehdotuspyyntöjen hallinnoiminen vuotuisen työsuunnitelman mukaisesti sekä avustussopimuksien ja päätösten hallinnoiminen, niiden koordinointi mukaan lukien;

c)

asiaankuuluvien tietojen ja tuen antaminen IMI2-yhteisyrityksen osakkaille ja muille elimille, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä, sekä niiden erityisiin pyyntöihin vastaaminen;

d)

IMI2-yhteisyrityksen elinten sihteeristönä toimiminen ja hallintoneuvoston perustamien neuvoa-antavien ryhmien avustaminen.

10   artikla

Tiedekomitea

1.

Tiedekomiteaan kuuluu enintään 11 jäsentä, jotka nimitetään kahden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Tiedekomitea valitsee puheenjohtajan keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Asiantuntijoita voidaan tarvittaessa nimittää lisää erityisten tehtävien hoitamiseksi rajoitetuksi ajaksi. Heidän valinnassaan noudatetaan samaa menettelyä kuin tiedekomitean pysyvien jäsenten osalta.

2.

Tiedekomitean jäsenet edustavat tasapainoisesti maailmanluokan tunnustettua asiantuntemusta tiedeyhteisöstä, teollisuudesta ja sääntelyelimistä. Tiedekomitean jäsenten tieteellisen osaamisen ja asiantuntemuksen on kokonaisuutena katettava kyseinen tekninen ala, jotta komitea voi antaa tieteelliseen tietoon pohjautuvia strategisia suosituksia IMI2-yhteisyritykselle.

3.

Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset arviointiperusteet ja menettelyn tiedekomitean kokoonpanon valintaa varten ja nimittää sen jäsenet. Hallintoneuvosto ottaa huomioon valtioiden edustajien ryhmän ehdottamat mahdolliset ehdokkaat.

4.

Tiedekomitea suorittaa seuraavat tehtävät:

a)

se antaa strategiseen tutkimusohjelmaan sisällytettäviä tieteellisiä painotuksia koskevia neuvoja, ottaen huomioon asiaan liittyvät Horisontti 2020 -puiteohjelman toimet;

b)

se antaa vuotuisessa työsuunnitelmassa tarkasteltavia tieteellisiä painotuksia koskevia neuvoja;

c)

se antaa vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvattuja tieteellisiä saavutuksia koskevia neuvoja.

5.

Tiedekomitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sen puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle.

6.

Tiedekomitea voi puheenjohtajansa suostumuksella kutsua kokouksiinsa muita henkilöitä.

7.

Tiedekomitea hyväksyy työjärjestyksensä.

11   artikla

Valtioiden edustajien ryhmä

1.

Valtioiden edustajien ryhmä muodostuu kunkin jäsenvaltion ja kunkin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneen maan yhdestä edustajasta. Ryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

2.

Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sen puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tai heidän edustajansa osallistuvat kokouksiin.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja voi kutsua muita henkilöitä, erityisesti unionin alueellisten viranomaisten ja pk-yritysjärjestöjen edustajia, osallistumaan tarkkailijoina ryhmän kokouksiin.

3.

Valtioiden edustajien ryhmää kuullaan, ja se tarkastelee erityisesti seuraavia aiheita koskevia tietoja ja antaa lausuntoja niistä:

a)

IMI2-yhteisyrityksen ohjelmien ja sen tavoitteiden saavuttamisen edistyminen, ehdotuspyyntöjen ja ehdotusten arviointiprosessista tiedottaminen mukaan luettuna;

b)

strategisen suuntautumisen tarkistaminen;

c)

yhteydet Horisontti 2020 -puiteohjelmaan;

d)

vuotuiset työsuunnitelmat;

e)

pk-yrityksien osallistuminen.

4.

Valtioiden edustajien ryhmä antaa myös tietoja IMI2-yhteisyritykselle ja toimii yhteisyrityksen yhteystahona seuraavissa asioissa:

a)

asiaan liittyvien kansallisten tai alueellisten tutkimus- ja innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten yhteistyöalojen kartoittaminen, mukaan lukien käyttöönottotoimet, yhteisvaikutuksen mahdollistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

b)

kansallisesti tai alueellisesti toteutetut erityistoimet, jotka liittyvät tietämyksen levittämistilaisuuksiin, teknisiin workshop-tapaamisiin ja viestintätoimintaan.

5.

Valtioiden edustajien ryhmä voi omasta aloitteestaan antaa hallintoneuvostolle suosituksia tai ehdotuksia teknisistä asioista sekä liikkeenjohdollisista ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä sekä vuotuisista suunnitelmista, erityisesti jos tällaiset kysymykset vaikuttavat kansallisiin tai alueellisiin etuihin.

Hallintoneuvosto ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä valtioiden edustajien ryhmälle tällaisten suositusten tai ehdotusten johdosta toteuttamansa toimet, tai niiden noudattamatta jättämisen perustelut.

6.

Valtioiden edustajien ryhmä saa säännöllisesti tietoja muun muassa IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osallistumisesta, kunkin ehdotuspyynnön ja hankkeen täytäntöönpanon tuloksista, tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien perusteluista, yhteisvaikutuksesta muiden asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa ja IMI2-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta.

7.

Valtioiden edustajien ryhmä hyväksyy työjärjestyksensä.

12   artikla

Sidosryhmäfoorumi

1.

Sidosryhmäfoorumiin voivat osallistua kaikki julkiset ja yksityiset sidosryhmät sekä kansainväliset eturyhmät jäsenvaltioista, assosioituneista maista ja muista maista.

2.

Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan IMI2-yhteisyrityksen toiminnasta, ja sitä pyydetään esittämään huomautuksia.

3.

Toimitusjohtaja kutsuu koolle sidosryhmäfoorumin kokoukset.

13   artikla

Rahoituslähteet

1.

Unioni, muut osakkaat kuin unioni ja assosioituneet kumppanit tai niihin kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat rahoittavat IMI2-yhteisyritystä rahoitusosuuksilla, jotka maksetaan erinä, ja suorituksilla, joilla katetaan muut kuin IMI2-yhteisyrityksestä korvattavat epäsuorien toimien toteuttamisesta niille aiheutuneet kustannukset.

2.

IMI2-yhteisyrityksen hallintomenot ovat enintään 85 200 000 euroa, ja ne katetaan rahoitusosuuksilla, jotka jaetaan tasan vuosittain unionin ja muiden osakkaiden kuin unionin kesken. Jos hallintomenoihin varattuja määrärahoja ei käytetä kokonaisuudessaan, ne voidaan asettaa saataville IMI2-yhteisyrityksen toimintamenojen kattamiseksi.

3.

IMI2-yhteisyrityksen toimintamenot katetaan seuraavin rahoitusosuuksin:

a)

unionin rahoitusosuus;

b)

muiden osakkaiden kuin unionin sekä assosioituneiden kumppaneiden tai niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien suorittamat luontoissuoritukset, jotka vastaavat kustannuksia, jotka niille ovat aiheutuneet epäsuorien toimien toteuttamisesta ja neuvoa-antavien elimien osalta – jos tämä sisältyy vuotuiseen työsuunnitelmaan – vähennettyinä IMI2-yhteisyrityksen rahoitusosuudella ja kaikilla muilla unionin näihin menoihin maksamilla rahoitusosuuksilla;

c)

muiden osakkaiden kuin unionin sekä assosioituneiden kumppaneiden tai niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien suorittama rahoitusosuus, joka voidaan suorittaa b alakohdassa tarkoitettujen osuuksien lisäksi tai niiden sijasta.

4.

IMI2-yhteisyrityksen talousarvioon otettavat varat muodostuvat seuraavista rahoitusosuuksista:

a)

hallintomenoihin osoitettavat osakkaiden rahoitusosuudet;

b)

toimintamenoihin osoitettavat osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden rahoitusosuudet;

c)

kaikki IMI2-yhteisyrityksen tuottamat tulot;

d)

kaikki muut rahoitusosuudet, varat ja tulot.

Kaikki osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden IMI2-yhteisyritykselle maksamista rahoitusosuuksista kertyvät korot katsotaan sen tuloiksi.

5.

Kaikki IMI2-yhteisyrityksen resurssit ja sen toiminta kohdistetaan tämän asetuksen 2 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

6.

IMI2-yhteisyritys omistaa kaiken tuottamansa omaisuuden tai omaisuuden, joka sille siirretään sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

7.

Kulujen kattamisen jälkeen jäänyttä ylijäämää ei makseta IMI2-yhteisyrityksen osakkaille, paitsi silloin kun IMI2-yhteisyritys puretaan.

14   artikla

Taloudelliset sitoumukset

IMI2-yhteisyrityksen taloudelliset sitoumukset eivät saa ylittää käytettävissä olevien tai sen osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden sen talousarvioon sitomien taloudellisten resurssien määrää.

15   artikla

Varainhoitovuosi

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

16   artikla

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu

1.

Toimitusjohtaja esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen työsuunnitelman luonnoksen, joka sisältää yksityiskohtaisen suunnitelman tutkimus- ja innovointitoimista ja hallinnollisista toimista sekä vastaavat menoarviot tulevaksi vuodeksi. Työsuunnitelman luonnos sisältää myös arvion yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritettavien osuuksien arvosta.

2.

Vuotuinen työsuunnitelma vahvistetaan edeltävän vuoden loppuun mennessä. Vuotuinen työsuunnitelma julkistetaan.

3.

Toimitusjohtaja valmistelee vuotuisen talousarvioesityksen seuraavaa vuotta varten ja esittää sen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi.

4.

Hallintoneuvosto hyväksyy tiettyä vuotta koskevan vuotuisen talousarvion edeltävän vuoden loppuun mennessä.

5.

Vuotuista talousarviota tarkistetaan unionin talousarvioon sisältyvän unionin rahoitusosuuden huomioon ottamiseksi.

17   artikla

Toimintaa ja rahoitusta koskeva raportointi

1.

Toimitusjohtaja raportoi hallintoneuvostolle vuosittain toimitusjohtajan tehtävien suorittamisesta IMI2-yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtaja esittää kahden kuukauden kuluessa kunkin varainhoitovuoden päättymisestä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen, jossa tarkastellaan IMI2-yhteisyrityksen saavuttamaa edistystä edellisen kalenterivuoden aikana, erityisesti suhteessa mainitun vuoden vuotuiseen työsuunnitelmaan. Vuotuisessa toimintakertomuksessa annetaan tietoa muun muassa seuraavista asioista:

a)

toteutetut tutkimus-, innovointi- ja muut toimet sekä vastaavat menot;

b)

toimitetut ehdotukset ja niiden jakautuminen osallistujatyypeittäin, pk-yritykset mukaan lukien, ja maittain;

c)

rahoitettavaksi valitut toimet, mukaan lukien niiden jakautuminen osallistujatyypeittäin, pk-yritykset mukaan lukien, ja maittain, sekä IMI2-yhteisyrityksen rahoitusosuus yksittäisille osallistujille ja toimille.

2.

Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt vuotuisen toimintakertomuksen, se julkistetaan.

3.

IMI2-yhteisyrityksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun 1 päivänä.

IMI2-yhteisyritys toimittaa viimeistään seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun 31 päivänä talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Saatuaan IMI2-yhteisyrityksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan nojalla, IMI2-yhteisyrityksen tilinpitäjä laatii IMI2-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen ja toimitusjohtaja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon IMI2-yhteisyrityksen lopullisesta tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15 päivänä.

Toimitusjohtaja toimittaa vastauksen tilintarkastustuomioistuimelle tämän vuosikertomuksessaan esittämiin huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteetonta toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

18   artikla

Sisäinen tarkastus

Komission sisäisellä tarkastajalla on IMI2-yhteisyrityksen suhteen samat valtuudet kuin komission suhteen.

19   artikla

Osakkaiden vastuu ja vakuutus

1.

Osakkaiden taloudellinen vastuu IMI2-yhteisyrityksen veloista rajoittuu rahoitusosuuksiin, jotka osakkaat ovat jo suorittaneet hallintomenoihin.

2.

IMI2-yhteisyritys hankkii tarvittavan vakuutuksen ja pitää sen voimassa.

20   artikla

Eturistiriidat

1.

IMI2-yhteisyrityksen, sen elinten ja henkilöstön on toiminnassaan vältettävä kaikkia eturistiriitoja.

2.

IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto antaa sääntöjä osakkaisiin, assosioituihin kumppaneihin, elimiin ja henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää hallintoneuvostoon kuuluvien osakkaiden edustajien eturistiriidat.

21   artikla

Yhteisyrityksen purkaminen

1.

IMI2-yhteisyritys puretaan tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyn ajan päättyessä.

2.

Edellä 1 kohdassa määrätyn lisäksi purkamismenettely käynnistyy automaattisesti, jos unioni tai kaikki muut osakkaat vetäytyvät IMI2-yhteisyrityksestä.

3.

IMI2-yhteisyrityksen purkamiseen liittyviä menettelyjä varten hallintoneuvosto nimittää yhden tai useamman selvittäjän, jotka toimivat hallintoneuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

4.

Kun IMI2-yhteisyritys puretaan, sen varoja käytetään kattamaan sen korvausvastuut ja purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken suhteessa siihen, mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus IMI2-yhteisyrityksessä. Mahdollinen unionille jaettu tällainen ylijäämä palautetaan unionin talousarvioon.

5.

Jos IMI2-yhteisyrityksen tekemän sopimuksen tai päätöksen taikka hankintasopimuksen kesto on pitempi kuin IMI2-yhteisyrityksen, sen asianmukaista hallinnointia varten perustetaan tapauskohtainen menettely.


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/77


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 558/2014,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2014,

Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisten teknologia-aloitteiden muodossa toteutettavista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista säädettiin alun perin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (2).

(2)

Neuvoston päätöksessä 2006/971/EY (3) yksilöitiin tuettavat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, mukaan lukien yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen alan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus.

(3)

Komission 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, jonka sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet, korostetaan tarvetta luoda suotuisat olosuhteet osaamiseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (4) perustettiin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’. Horisontti 2020 -puiteohjelmalla pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa sellaisilla keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää Euroopan unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden tasapuolinen rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua. Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti unioni voi osallistua näihin kumppanuuksiin myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja tutkimuksen ja neuvoston päätöksen 2013/743/EU (5) mukaisesti päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla perustetuille yhteisyrityksille olisi annettava lisätukea päätöksessä 2013/743/EU asetettujen ehtojen mukaisesti.

(6)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/2008 (6) perustettu Clean Sky -yhteisyritys on täyttänyt tavoitteensa edistää uutta tutkimusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa, joiden avulla eurooppalaisen ilmailualan sidosryhmät voivat tehdä pitkän aikavälin yhteistyötä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat osallistuneet hyvin laajasti Clean Sky -yhteisyritykseen, ja noin 40 prosenttia ehdotuspyyntöjen budjetista on myönnetty niitä varten. Clean Sky -yhteisyrityksen väliarvioinnissa on osoitettu, että yhteisyritys edistää menestyksekkäästi ympäristötavoitteiden saavuttamista. Se on myös onnistunut houkuttelemaan laajasti unionin keskeisiä teollisuudenaloja ja monia pk-yrityksiä osallistumaan. Se on johtanut uusiin yhteistyöhankkeisiin, ja uudet organisaatiot ovat osallistuneet siihen. Sen tutkimusaluetta olisi siten edelleen tuettava, jotta tässä asetuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

(7)

Jatkuvassa tuessa Clean Sky -tutkimusohjelmalle olisi myös otettava huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnoista saatu kokemus mukaan lukien sen väliarvioinnin tulokset ja sidosryhmien suositukset ja sitä olisi toteutettava noudattamalla sen tarkoitusta paremmin vastaavia rakenteita ja sääntöjä, jotta tehostetaan toimintaa ja varmistetaan sen yksinkertaistaminen. Tätä varten Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi annettava varainhoitoa koskevat säännöt, jotka vastaavat sen tarpeita, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) 209 artiklan mukaisesti.

(8)

Clean Sky -yhteisyrityksen yksityiset osakkaat ovat hyväksyneet sen, että Clean Sky -yhteisyrityksen toimialaan kuuluvia tutkimustoimia toteutetaan rakenteessa, joka soveltuu paremmin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen yksityisten osakkaiden olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteenä oleva yhtiöjärjestys kirjallisella vahvistuksella.

(9)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisyrityksen olisi annettava rahoitustukea osakkaille ja osallistujille pääasiassa avustuksina, joita myönnetään avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

(10)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava kaikki asianmukaiset tiedot ajoissa asiaankuuluville elimilleen, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle tarkoitetuin tiedotus- ja tulostenlevitystoimin. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

(11)

Yksityisten osakkaiden maksuosuuksia ei pitäisi rajoittaa pelkästään Clean Sky 2 -yhteisyrityksen hallinnollisiin kustannuksiin ja yhteisrahoitukseen, joka on tarpeen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tukemien tutkimus- ja innovointitoimien toteuttamiseksi, vaan osakkaiden osuuksia olisi käytettävä myös aiemmin ilmoitettuihin täydentäviin toimiin, joita ne toteuttavat täydentäviä toimia koskevan suunnitelman perusteella. Jotta vipuvaikutuksesta saadaan asianmukainen kuva, näissä täydentävissä toimissa olisi oltava kyse laajempaa Clean Sky -teknologia-aloitetta tukevista toimista.

(12)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osallistuttaessa olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1290/2013 (8) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi lisäksi varmistettava näiden sääntöjen johdonmukainen soveltaminen komission hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti.

(13)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi myös käytettävä komission hallinnoimia sähköisiä keinoja avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja osallistumisen helpottamiseksi. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen julkistamat ehdotuspyynnöt olisi sen vuoksi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä. Lisäksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi annettava saataville muun muassa ehdotuksia, hakijoita, avustuksia ja osallistujia koskevat asiaankuuluvat tiedot, jotta ne voidaan sisällyttää komission hallinnoimiin sähköisiin Horisontti 2020 -raportointi- ja tulostenlevitysjärjestelmiin, tarkoituksenmukaisessa muodossa ja komission raportointivelvollisuuksia vastaavin määräajoin.

(14)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksessä olisi teknologista tutkimusta, tuotekehitystä ja esittelyä koskevien toimien luokittelussa otettava huomioon teknologisen valmiuden tasoa koskevat OECD:n määritelmät.

(15)

Unionin rahoitusosuuden hallinnoinnissa olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 sekä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (9).

(16)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tämän asetuksen nojalla unionin rahoitusta saavien tahojen tilintarkastukset olisi toteutettava asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(17)

Unionin ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen muiden osakkaiden taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

(18)

Komission sisäisellä tarkastajalla olisi oltava Clean Sky 2 -yhteisyrityksen suhteen samat valtuudet kuin komission suhteen.

(19)

Ottaen huomioon yhteisyritysten erityisluonne ja nykyinen asema ja jotta voidaan varmistaa jatkuvuus seitsemännen puiteohjelman kanssa, yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava erillistä vastuuvapautta. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi myönnettävä neuvoston suosituksesta Clean Sky 2 -yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus. Näin ollen Clean Sky 2 -yhteisyritykselle myönnettyyn unionin rahoitusosuuteen ei pitäisi soveltaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja raportointivaatimuksia, vaan nämä olisi mahdollisimman suuressa määrin yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitetuille elimille säädettyjen raportointivaatimusten kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava tilit sekä tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus.

(20)

Jotta unionin tukea voitaisiin myöntää useita vuosia kestäville laajamittaisille hankkeille, unionin ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen monivuotiset talousarviositoumukset pitäisi voida jakaa vuotuisiin eriin. Unionin ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen pitkäaikaisilla sitoumuksilla olisi voitava vähentää tällaisten laajamittaisten hankkeiden loppuunsaattamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä.

(21)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi kavennettava unionissa vallitsevaa tutkimus- ja innovointikuilua edistämällä synergioita Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) kanssa. Sen vuoksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi pyrittävä tiiviiseen vuorovaikutukseen ERI-rahastojen kanssa, sillä ne voivat erityisesti edistää paikallisten, alueellisten ja kansallisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien vahvistamista Clean Sky 2 -yhteisyrityksen alalla ja tukea älykästä erikoistumista.

(22)

Clean Sky -yhteisyritys perustettiin ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi jatkettava Clean Sky -tutkimusohjelmalle annettavaa tukea toteuttamalla asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaisesti kyseisen asetuksen nojalla käynnistetyt jäljellä olevat toimet. Tutkimukseen käytettävissä olevan rahoituksen optimaalisen käytön varmistamiseksi siirtyminen Clean Sky -yhteisyrityksestä Clean Sky 2 -yhteisyritykseen olisi toteutettava samaan aikaan kuin siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 71/2008 olisi kumottava ja olisi annettava siirtymäsäännöksiä.

(23)

Ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmalla saavutettava yleinen tavoite eli yksinkertaistaminen ja johdonmukaistaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman kesto olisi otettava huomioon kaikissa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ehdotuspyynnöissä.

(24)

Kun otetaan huomioon jatkuvan innovoinnin merkitys unionin liikennealan kilpailukyvylle ja tämän alan yhteisyritysten lukumäärä, liikennealan tutkimusyhteistyöhön liittyvien toimien asianmukaisuudesta olisi laadittava riittävän ajoissa analyysi erityisesti Horisontti 2020 puiteohjelman väliarviointia silmällä pitäen.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat Clean Sky 2 -yhteisyrityksen perustaminen teollisen tutkimus- ja innovointitoiminnan vahvistamisessa koko unionissa, vaan ne voidaan tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi ja julkisen rahoituksen optimaalisen käytön varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustaminen

1.   Perustetaan ilmailualan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’Clean Sky 2 -yhteisyritys’, ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024. Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ehdotuspyynnöt on julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

2.   Clean Sky 2 -yhteisyritys seuraa asetuksella (EY) N:o 71/2008 perustettua Clean Sky -yhteisyritystä ja korvaa sen.

3.   Clean Sky 2 -yhteisyritys on asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan mukainen elin, jolle on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano.

4.   Clean Sky 2 -yhteisyritys on oikeushenkilö. Yhteisyrityksellä on jokaisessa jäsenvaltiossa laajin näiden valtioiden kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

5.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen kotipaikka on Bryssel, Belgia.

6.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen yhtiöjärjestys on liitteessä I.

2 artikla

Tavoitteet

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteet ovat seuraavat:

a)

edistää asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistettyjen tutkimustoimien loppuunsaattamista sekä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 täytäntöönpanoa ja erityisesti vastaamista älykästä, ympäristöystävällistä ja integroitua liikennettä koskevaan haasteeseen päätöksen (EU) N:o 2013/743/EU III osan ”Yhteiskunnalliset haasteet” mukaisesti;

b)

edistää ilmailualan teknologioiden ympäristövaikutusten vähentämistä, muun muassa pienimuotoiseen lentoliikenteeseen liittyviä ympäristövaikutuksia, ja kehittää Eurooppaan vahva ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen ilmailuteollisuus ja toimitusketju.

Tähän voidaan päästä nopeuttamalla puhtaampien lentoliikenneteknologioiden kehittämistä, jotta niitä otettaisiin mahdollisimman pian käyttöön, ja varsinkin sellaisten teknologioiden integrointia, demonstrointia ja validointia, joilla voidaan

i)

parantaa ilma-alusten polttoainetehokkuutta ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä 20–30 prosenttia verrattuna uusimpiin ilma-aluksiin, jotka otetaan käyttöön vuodesta 2014 alkaen;

ii)

vähentää ilma-alusten typen oksideja ja melupäästöjä 20–30 prosenttia verrattuna uusimpiin ilma-aluksiin, jotka otetaan käyttöön vuodesta 2014 alkaen.

3 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unionin rahoitusosuus Clean Sky 2 -yhteisyrityksen hallintomenoista ja toimintamenoista on 1 755 000 000 euroa, EFTAn määrärahat mukaan luettuina. Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevalle erityisohjelmalle osoitetuista unionin yleisen talousarvion määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat kyseisen asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.

2.   Unionin rahoitusosuutta koskevat järjestelyt vahvistetaan valtuutussopimuksessa ja vuotuisissa määrärahojen siirtoja koskevissa sopimuksissa, jotka unionin puolesta toimiva komissio ja Clean Sky 2 -yhteisyritys tekevät.

3.   Edellä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus kattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohtaan ja 60 ja 61 artiklaan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklaan sisältyvät näkökohdat sekä muun muassa seuraavat seikat:

a)

vaatimukset, jotka koskevat Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osallistumista päätöksen N:o 2013/743/EU liitteessä II tarkoitettuihin asianmukaisiin suorituskykyindikaattoreihin;

b)

vaatimukset, jotka koskevat Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osallistumista päätöksen N:o 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettuun seurantaan;

c)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintaan liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa sekä keskitetyssä osallistujaportaalissa että muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä;

e)

säännökset Clean Sky 2 -yhteisyritykseen liittyvien ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

f)

henkilöstöresurssien käyttö ja niihin tehtävät muutokset, erityisesti palvelukseenotto tehtäväryhmän, palkkaluokan ja ura-alueen mukaan, uudelleenluokittelu ja henkilöstön määrän muutokset.

4 artikla

Muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuudet

1.   Kunkin Clean Sky 2 -yhteisyrityksen vetäjän tai ydinkumppanin on suoritettava rahoitusosuutensa tai huolehdittava siitä, että niiden liitännäisosallistujat suorittavat rahoitusosuutensa. Kaikkien osakkaiden rahoitusosuuksien kokonaismäärä on vähintään 2 193 750 000 euroa 1 artiklassa määriteltynä aikana.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus koostuu:

a)

Clean Sky 2 -yhteisyritykselle myönnettävistä osuuksista yhtiöjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b)

vetäjien ja ydinkumppanien tai niiden liitännäisosallistujien vähintään 965 250 000 euron luontoissuorituksista 1 artiklassa määriteltynä aikana; tähän sisältyvät niiden Clean Sky 2 -yhteisyrityksen työohjelman ulkopuolisten täydentävien toimien, joilla tuetaan yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen tavoitteita, toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Muista unionin rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea näihin menoihin sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Tällöin unionin rahoitusosuus ei saa korvata vetäjiltä ja ydinkumppaneilta tai niiden liitännäisosallistujilta saatavia luontoissuorituksia.

Clean Sky 2 -yhteisyritys ei myönnä rahoitusta ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. Vastaavat toimenpiteet on esitettävä täydentäviä toimia koskevassa suunnitelmassa, jossa ilmoitetaan luontaissuorituksien arvioitu arvo.

3.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen vetäjien ja ydinkumppanien on ilmoitettava Clean Sky 2 -yhteisyrityksen hallintoneuvostolle joka vuosi 31 päivään tammikuuta mennessä kunakin aiempana varainhoitovuonna osoitettujen 2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo. Ilmoitus on annettava myös valtioiden edustajien ryhmälle.

4.   Edellä 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja yhtiöjärjestyksen 15 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen osuuksien arvon määrittämiseksi kustannukset on määritettävä kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen tai asiaan sovellettavien, oikeussubjektin sijoittautumispaikkana olevan valtion tilinpäätösstandardien taikka asiaan sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS- ja IFRS-standardien) mukaisesti. Asianomaisen oikeussubjektin nimittämä riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja varmentaa kyseiset kustannukset. Clean Sky 2 -yhteisyritys voi tarkistaa arvonmääritysmenetelmän, jos varmennuksesta koituu epävarmuutta. Tätä asetusta sovellettaessa Clean Sky 2 -yhteisyritys tai muu unionin elin eivät tarkasta lisätoimista aiheutuneita kustannuksia.

5.   Komissio voi lopettaa tai keskeyttää unionin rahoituksen Clean Sky 2 -yhteisyritykselle, vähentää rahoitusta suhteellisesti tai käynnistää yhtiöjärjestyksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun purkamismenettelyn, jos muut osakkaat kuin unioni tai niiden liitännäisosallistujat eivät suorita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja osuuksiaan tai suorittavat ne osittain tai myöhässä. Komission päätös ei estä sellaisten tukikelpoisten kustannusten korvaamista, joita osakkaille on jo aiheutunut siihen mennessä, kun päätöksestä ilmoitetaan Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

5 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Clean Sky 2 -yhteisyritys hyväksyy omat varainhoitosääntönsä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 (10) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (11) mukaisia Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’ ja ’palvelussuhteen ehdot’, sekä näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamissääntöjä, jotka on annettu unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

2.   Hallintoneuvosto käyttää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstön suhteen sitä toimivaltaa, joka on siirretty nimittävälle viranomaiselle henkilöstösäännöissä ja työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle palvelussuhteen ehdoissa, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’.

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta toimitusjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää toimitusjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan. Sellaisissa tapauksissa hallintoneuvosto käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin toimitusjohtaja.

3.   Hallintoneuvosto vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti.

4.   Henkilöresurssit vahvistetaan vuotuisen talousarvion mukaisessa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa, jossa ilmoitetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna.

5.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstön jäsenet ovat väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

6.   Clean Sky 2 -yhteisyritys vastaa kaikista henkilöstöön liittyvistä kuluista.

7 artikla

Kansalliset asiantuntijat ja harjoittelijat

1.   Clean Sky 2 -yhteisyritys voi hyödyntää kansallisia asiantuntijoita ja harjoittelijoita, jotka eivät ole Clean Sky 2 -yhteisyrityksen työntekijöitä. Kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaiseksi muutettuna lisätään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöstöä koskeviin tietoihin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

2.   Hallintoneuvosto antaa päätöksen, jolla vahvistetaan säännöt kansallisten asiantuntijoiden lähettämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden käyttämisestä.

8 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Clean Sky 2 -yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä pöytäkirjaa N:o 7.

9 artikla

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen korvausvastuu

1.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaa koskevissa sopimusmääräyksissä ja kulloiseenkin sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

2.   Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

3.   Kaikkien 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen liittyvien Clean Sky 2 -yhteisyrityksen maksujen ja niihin liittyvien kulujen ja kustannusten katsotaan olevan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen menoja, jotka katetaan sen varoista.

4.   Clean Sky 2 -yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.

10 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia

a)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tekemässä sopimuksissa hankintasopimuksissa tai päätöksissä olevan välityslausekkeen nojalla;

b)

riidoissa, jotka koskevat Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

c)

kaikissa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ja sen henkilöstön välisissä riidoissa Euroopan unionin henkilöstösäännöissä määrätyin ja palvelussuhteen ehdoista johtuvin rajoituksin tai edellytyksin.

2.   Niiden kysymysten osalta, joista ei säädetä tässä asetuksessa tai unionin muissa säädöksissä, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

11 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin päätelmien perusteella komissio voi toteuttaa toimenpiteitä 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

3.   Komissio laatii loppuarvioinnin Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä kuuden kuukauden kuluessa yhteisyrityksen purkamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kahden vuoden kuluttua yhtiöjärjestyksen 24 artiklan mukaisen purkamismenettelyn käynnistämisestä. Loppuarvioinnin tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Vastuuvapaus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta Clean Sky 2 -yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitosäännöissä säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Jälkitarkastukset

1.   Clean Sky 2 -yhteisyritys suorittaa jälkikäteen tehtävät epäsuorien toimien menojen tarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti osana Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoria toimia.

2.   Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse. Komissio noudattaa tällöin voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012, asetusta (EU) N:o 1290/2013 ja asetusta (EU) N:o 1291/2013.

14 artikla

Osakkaiden taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Clean Sky 2 -yhteisyritys sallii komission henkilöstön ja muiden komission tai Clean Sky 2 -yhteisyrityksen valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja antaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, sähköisessä muodossa olevat tiedot mukaan luettuina.

2.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (13) säädettyjen säännösten ja menettelyjen mukaisesti suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä tehtävät todentamiset ja tarkastukset, jotta voidaan selvittää, onko tämän asetuksen nojalla rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Tämän asetuksen täytäntöönpanon perusteella tehtäviin sopimuksiin, päätöksiin ja hankintasopimuksiin on sisällytettävä säännöksiä, joilla komissiolle, Clean Sky 2 -yhteisyritykselle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille annetaan nimenomaiset valtuudet tehdä mainituissa kohdissa tarkoitettuja tarkoituksia varten tarkastuksia ja tutkimuksia oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista.

4.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on varmistettava, että sen osakkaiden taloudelliset edut suojataan asianmukaisesti suorittamalla tai teettämällä tarvittavat sisäiset ja ulkopuoliset tarkastukset.

5.   Clean Sky 2 -yhteisyritys liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (14). Clean Sky 2 -yhteisyritys toteuttaa tarvittavat toimenpiteet OLAFin suorittamien sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

15 artikla

Luottamuksellisuus

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on suojattava sellaiset arkaluonteiset tiedot, joiden paljastaminen voisi haitata sen osakkaiden tai Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintaan osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.

16 artikla

Avoimuus

1.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (15).

2.   Hallintoneuvosto voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevia käytännön järjestelyjä.

3.   Clean Sky 2 -yhteisyrityksen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrätyin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan soveltamista.

4.   Clean Sky 2 -yhteisyritys hyväksyy käytännön järjestelyt, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (16) täytäntöönpanoa.

17 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

Asetusta (EU) N:o 1290/2013 sovelletaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. Clean Sky 2 -yhteisyritys katsotaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti rahoituselimeksi, ja se antaa rahoitustukea epäsuorille toimille yhtiöjärjestyksen 2 artiklan mukaisesti.

18 artikla

Isäntävaltion tarjoama tuki

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ja sen kotipaikkana oleva valtio voivat tehdä hallinnollisen sopimuksen erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta tuesta, jota kyseinen valtio antaa Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

19 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 71/2008.

2.   Asetusta (EY) N:o 71/2008 sovelletaan edelleen sen nojalla käynnistettyihin toimiin ja näihin toimiin liittyviin rahoitusvelvoitteisiin, kunnes ne on saatu päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Toimenpiteitä, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaisesti hyväksytyissä vuotuisissa toteutussuunnitelmissa vahvistettuihin ehdotuspyyntöihin, pidetään myös kyseisen asetuksen nojalla käynnistettyinä toimina.

Edellä tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun väliarviointiin sisältyy asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukainen Clean Sky -yhteisyrityksen loppuarviointi.

3.   Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla palvelukseen otetun henkilöstön oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun henkilöstön työsopimukset voidaan uusia henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen perusteella tämän asetuksen mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla nimitetty toimitusjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen mukaisia toimitusjohtajan tehtäviä 27 päivästä kesäkuuta 2014. Muut sopimusehdot pysyvät muuttumattomina.

4.   Elleivät osakkaat asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla keskenään muuta sovi, kaikki kyseisen asetuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet, myös omaisuuserät, velat tai vastuu, siirretään osakkaille asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaisesti.

5.   Asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaiset käyttämättömät määrärahat siirretään Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  Lausunto annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Yhteistyö” (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 71/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2).

(11)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).


LIITE I

CLEAN SKY 2 -YHTEISYRITYKSEN YHTIÖJÄRJESTYS

1   artikla

Määritelmät

Tässä yhtiöjärjestyksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’assosiaatiojäsenellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla valittua oikeussubjektia, joka on hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen vahvistamalla sen kirjallisesti; assosiaatiojäsenen osakkuus päättyy heti, kun asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistetyt toiminnot, joihin se osallistuu, päättyvät ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

b)

’ydinkumppanilla’ tarkoitetaan 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetun pyynnön perusteella valittua oikeussubjektia, joka osallistuu ITD-, IADP- tai poikittaistoimiin ja joka on hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen vahvistamalla sen kirjallisesti.

c)

’IADP-toimella’ tarkoitetaan jotakin 11 artiklassa lueteltua innovatiivisten ilma-alusten demonstraatioalustaa (Innovative Aircraft Demonstration Platform).

d)

’ITD-toimella’ tarkoitetaan jotain11 lausekkeessa lueteltua integroitujen teknologioiden demonstraatiota (Integrated Technology Demonstrator).

e)

’vetäjällä’ tarkoitetaan jonkin ITD-, IADP- tai poikittaistoimen vetäjää.

f)

’osallistuvalla intressiyhteisöllä’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1290/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä liitännäisosallistujaa, joka suorittaa kyseisten toimien vetäjän, assosiaatiojäsenen tai ydinkumppanin toimintoja kyseisissä avustussopimuksissa tai -päätöksissä asetettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

g)

’poikittaistoimilla’ tarkoitetaan toimia, joilla on merkitystä useille ITD- ja/tai IADP-toimille ja jotka edellyttävät usean ITD- ja/tai IADP-toimen koordinointia ja hallintaa, jotta varmistetaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen yleisten tavoitteiden optimaalinen saavuttaminen.

2   artikla

Tehtävät

Clean Sky 2 -yhteisyritys huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

tukee taloudellisesti epäsuoria tutkimus- ja innovointitoimia pääasiassa avustusten muodossa;

b)

tuo yhteen ITD-toimia ja IADP-toimia, joita tuetaan poikittaistoimilla, pääpainon ollessa innovatiivisissa teknologioissa ja täyden mittakaavan demonstraatioiden kehittämisessä;

c)

kohdentaa ITD-, IADP- ja poikittaistoimien yhteydessä toimintaa keskeisiin suoritteisiin, jotka voivat auttaa unionia saavuttamaan sen ympäristö- ja kilpailukykytavoitteita, kuten myös vuonna 2011 annetussa komission valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” on esitetty;

d)

tehostaa teknologian varmentamisprosessia tulevan markkinoille saattamisen esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi;

e)

yhdistää käyttäjien vaatimuksia siten, että investointeja ohjataan toimivia ja markkinakelpoisia ratkaisuja tuottavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan;

f)

varmistaa hankintasopimukset tarvittaessa tarjouspyyntöjen avulla;

g)

hankkii tarvittavan julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen;

h)

pitää yhteyttä kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, erityisesti asetuksella (EY) N:o 219/2007 (1) perustettuun SESAR-yhteisyritykseen, Clean Sky 2 -yhteisyrityksen teknisellä toimialueella;

i)

edistää pk-yritysten osallistumista toimintaansa seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti;

j)

kehittää tiivistä yhteistyötä ja huolehtii koordinoinnista asiaan liittyvien eurooppalaisten (erityisesti puiteohjelmien puitteissa), kansallisten ja rajat ylittävien toimien kanssa;

k)

toteuttaa tiedotus-, viestintä-, hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1291/2013 28 artiklaa soveltuvin osin, mukaan lukien antamalla yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyyntöjen tuloksista saataville ja käytettäväksi Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteisessä sähköisessä tietokannassa;

l)

tekee yhteistyötä monien erilaisten sidosryhmien, muun muassa tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen, kanssa;

m)

hoitaa muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3   artikla

Osakkaat

1.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaita ovat:

a)

unioni, jota edustaa komissio;

b)

tämän asetuksen liitteessä II luetellut vetäjät ja assosiaatiojäsenet sekä 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti valittavat ydinkumppanit sen jälkeen, kun ne ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella vahvistuksella.

2.

Muita Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaita kuin unionia kutsutaan yksityisiksi osakkaiksi.

4   artikla

Osakkuuden muutokset

1.

Mikä tahansa oikeussubjekti, joka on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneeseen maahan, voi hakea tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ydinkumppanin asemaa edellyttäen, että se osallistuu tämän yhtiöjärjestyksen 15 artiklassa tarkoitettuun rahoitukseen tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyväksyy yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen.

2.

Ydinkumppanit ja niiden asianmukaiset intressiyhtiöt valitaan avoimen, syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan pyynnön sekä riippumattoman arvioinnin perusteella. Pyynnöt perustuvat ohjelman täytäntöönpanon kannalta keskeisten valmiuksien tarpeeseen. Niitä koskevat ilmoitukset julkaistaan Clean Sky -verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi valtioiden edustajien ryhmän ja muiden kanavien kautta, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja osallistuminen.

3.

Mikä tahansa osakas voi luopua osakkuudesta Clean Sky 2 -yhteisyrityksessä. Osakkuuden päättyminen tulee peruuttamattomasti voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu muille osakkaille. Siitä lähtien entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka on hyväksytty tai jotka ovat aiheutuneet Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä ennen osakkuuden päättymistä.

4.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkuutta ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman hallintoneuvoston etukäteen antamaa suostumusta.

5.

Clean Sky 2 -yhteisyritys julkaisee verkkosivustollaan välittömästi kaikkien tämän artiklan nojalla tapahtuvien osakkuuden muutosten jälkeen ajantasaisen luettelon osakkaistaan yhdessä muutospäivän kanssa.

6.

Assosiaatiojäsenten osakkuus päättyy automaattisesti heti, kun asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistetyt toiminnot, joihin ne osallistuvat, päättyvät ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

5   artikla

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elimet

1.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elimet ovat

a)

hallintoneuvosto;

b)

toimitusjohtaja;

c)

ohjauskomiteat;

d)

tieteellinen komitea;

e)

valtioiden edustajien ryhmä.

2.

Tiedekomitea ja valtioiden edustajien ryhmä toimivat Clean Sky 2 -yhteisyrityksen neuvoa-antavina eliminä.

6   artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvosto koostuu seuraavista:

a)

yksi komission edustaja unionin puolesta;

b)

yksi kunkin vetäjän edustaja;

c)

yksi ydinkumppaneiden edustaja kutakin ITD-toimea kohden;

d)

yksi assosiaatiojäsenten edustaja kutakin ITD-toimea kohden;

e)

yksi ydinkumppaneiden edustaja kutakin IADP-toimea kohden.

7   artikla

Hallintoneuvoston toiminta

1.

Unionilla on 50 prosenttia äänistä. Unionin äänioikeus on jakamaton. Jokaisella muulla edustajalla on yhtäläinen määrä ääniä. Edustajien on parhaansa mukaan pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 80 prosentin enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan lukien poissa olevien edustajien äänet.

2.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

3.

Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräisiin istuntoihin vähintään kahdesti vuodessa. Se voi komission, yksityisten osakkaiden edustajien enemmistön tai puheenjohtajan pyynnöstä kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle, ja kokoukset pidetään yleensä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen kotipaikassa.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, jotka koskevat komitean tehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto voi kutsua muita henkilöitä osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina, erityisesti unionin alueviranomaisten edustajia.

4.

Osakkaiden edustajat eivät ole henkilökohtaisesti korvausvastuussa toimista, joita he tekevät edustajan ominaisuudessa hallintoneuvostossa.

5.

Hallintoneuvosto vahvistaa oman työjärjestyksensä.

6.

Hallintoneuvosto hyväksyy tarvittaessa siirtymätoimenpiteitä.

8   artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.

Hallintoneuvosto vastaa yleisesti Clean Sky 2 -yhteisyrityksen strategisesta suuntautumisesta ja toiminnasta ja valvoo sen toimintojen toteutusta.

Komissio pyrkii hallintoneuvostossa toimiessaan varmistamaan koordinoinnin Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimien ja Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien välillä ja edistämään synergioita, kun määritetään tutkimusyhteistyöhön kuuluvia painotuksia.

2.

Hallintoneuvosto huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

arvioi, hyväksyy tai hylkää osakkuushakemukset tämän yhtiöjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti;

b)

päättää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkuuden irtisanomisesta, jos osakas ei täytä velvoitteitaan;

c)

hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännöt tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

d)

hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen vuotuisen talousarvion, mukaan lukien vastaava henkilöstötaulukko, jossa vahvistetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaiseksi muutettuna;

e)

harjoittaa nimittävän viranomaisen toimivaltaa henkilöstön osalta tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

f)

nimittää tai erottaa toimitusjohtajan, jatkaa hänen toimikauttaan, opastaa häntä ja valvoo hänen suoriutumistaan tehtävistään;

g)

hyväksyy ohjelmatoimiston organisaatiorakenteen toimitusjohtajan suosituksen perusteella;

h)

hyväksyy työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti kuultuaan tiedekomiteaa ja valtioiden edustajien ryhmää;

i)

hyväksyy tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentäviä toimia koskevan suunnitelman yksityisten osakkaiden ehdotuksen perusteella kuultuaan tarvittaessa väliaikaista neuvoa-antavaa ryhmää;

j)

ottaa vastaan ja antaa lausunnon tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta;

k)

hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavat menot;

l)

järjestää tarpeen mukaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen sisäisen tarkastustoiminnon toteutuksen;

m)

varmistaa menettelyt avoimia ja läpinäkyviä pyyntöjä varten ja hyväksyy ehdotuspyynnöt sekä tarvittaessa ehdotuspyyntöjen jättämistä, arviointia ja valintaa koskevat säännöt sekä myöntämis- ja uudelleentarkastelumenettelyiden säännöt;

n)

hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista ehdotuksista ja tarjouksista riippumattomien asiantuntijoiden laatiman järjestysluettelon pohjalta;

o)

kehittää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen viestintäpolitiikkaa toimitusjohtajan suosituksen perusteella;

p)

vahvistaa tarvittaessa henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosäännöt tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

q)

vahvistaa tarvittaessa säännöt, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden lähettämistä Clean Sky 2 -yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden käyttöä, tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti;

r)

perustaa tarvittaessa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elinten lisäksi neuvoa-antavia ryhmiä;

s)

toimittaa komissiolle tarvittaessa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaan esittämät pyynnöt, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista;

t)

vastaa kaikista tehtävistä, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu tietylle Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elimelle; hallintoneuvosto voi osoittaa kyseiset tehtävät mille hyvänsä näistä elimistä.

9   artikla

Toimitusjohtajan nimittäminen, erottaminen ja toimikauden jatkaminen

1.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen komission laatiman ehdokasluettelon perusteella. Komissio pyytää tarvittaessa yksityiset osakkaat mukaan valintamenettelyyn.

Erityisesti yksityisten osakkaiden edustus on varmistettava valintamenettelyn esivalintavaiheessa. Yksityiset osakkaat nimittävät tätä tarkoitusta varten yhteisestä päätöksestä edustajan ja tarkkailijan hallintoneuvoston puolesta.

2.

Toimitusjohtaja on henkilöstön jäsen, ja hän toimii Clean Sky 2 -yhteisyrityksen palveluksessa väliaikaisena toimihenkilönä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja tekee Clean Sky 2 -yhteisyrityksen puolesta toimitusjohtajan kanssa työsopimuksen.

3.

Toimitusjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden päätyttyä komissio laatii arvion tavasta, jolla toimitusjohtaja on hoitanut tehtäviään, ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tulevista tehtävistä ja haasteista. Komissio ottaa yksityiset osakkaat asianmukaisella tavalla mukaan arvion laadintaan

4.

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viidellä vuodella.

5.

Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua jatketun toimikautensa päättyessä toiseen kertaan saman toimen valintamenettelyyn.

6.

Toimitusjohtaja voidaan erottaa tehtävästään vain hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksesta. Komissio ottaa yksityiset osakkaat asianmukaisella tavalla mukaan ehdotuksen tekemiseen.

10   artikla

Toimitusjohtajan tehtävät

1.

Toimitusjohtaja vastaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

2.

Toimitusjohtaja on Clean Sky 2 -yhteisyrityksen laillinen edustaja. Hän vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

3.

Toimitusjohtaja toteuttaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion.

4.

Toimitusjohtaja huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä itsenäisesti:

a)

valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen talousarvioesityksen, mukaan lukien vastaavan henkilöstötaulukon, jossa vahvistetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaiseksi muutettuna;

b)

valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot;

c)

toimittaa hallintoneuvostolle lausunnon antamista varten vuotuisen tilinpäätöksen;

d)

valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavan menoselvityksen;

e)

käsittelee ITD- tai IADP- tai poikittaistoimien puitteissa syntyneiden riitojen sovittelua toisessa asteessa;

f)

käsittelee ITD- tai IADP- tai poikittaistoimien puitteissa syntyneiden riitojen sovittelua ensimmäisessä asteessa;

g)

valvoo ehdotuspyyntöjä kyseisen ITD- tai IADP-ohjauskomitean ehdottaman sisällön ja aihealueen perusteella sekä ohjelman tavoitteiden mukaisesti; toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi luettelon rahoitettaviksi valituista toimista;

h)

tiedottaa valtioiden edustajien ryhmälle ja tieteelliselle komitealle säännöllisesti kaikista niiden neuvontatehtävän kannalta merkityksellisistä seikoista;

i)

tekee yksittäisiä sopimuksia ja päätöksiä;

j)

tekee hankintasopimuksia;

k)

toteuttaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen viestintäpolitiikkaa;

l)

organisoi, johtaa ja valvoo Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintaa ja henkilöstöä hallintoneuvoston siirtämän määräysvallan puitteissa tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

m)

ottaa käyttöön vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän ja varmistaa sen toiminnan sekä ilmoittaa sen kaikista merkittävistä muutoksista hallintoneuvostolle;

n)

varmistaa riskinarvioinnin ja riskinhallinnan toteutuksen;

o)

toteuttaa muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen arvioimiseksi;

p)

toteuttaa muita hallintoneuvoston toimitusjohtajalle antamia tai siirtämiä tehtäviä;

q)

varmistaa eri ITD-, IADP- ja poikittaistoimien välisen koordinoinnin ja toteuttaa asianmukaisia toimia yhteydenpidon hallinnoimiseksi, hankkeiden välisen turhan päällekkäisyyden välttämiseksi ja ITD-, IADP- ja poikittaistoimien välisten synergioiden tukemiseksi;

r)

ehdottaa hallintoneuvostolle ITD-, IADP- ja poikittaistoimien teknistä sisältöä ja budjettimäärärahoja koskevia mukautuksia;

s)

turvaa teknologian arviointielimen ja ITD- ja IADP-toimien välisen tehokkaan vuorovaikutuksen ja varmistaa, että teknologian arviointielimelle toimitetaan tarvittavat tiedot määräaikojen puitteissa;

t)

toimii teknologian arviointielimen johtavan elimen puheenjohtajana ja varmistaa, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, jotta teknologian arviointielin voi suorittaa tämän yhtiöjärjestyksen 12 artiklassa kuvattuja tehtäviään;

u)

varmistaa, että suunnitellut tavoitteet saavutetaan määräaikojen puitteissa, koordinoi ja seuraa ITD- ja IADP-toimia ja esittää tarvittaessa tavoitteita ja niiden aikataulua koskevia muutosehdotuksia;

v)

seuraa ITD- ja IADP-toimien tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuvaa edistymistä erityisesti teknologian arviointielimen arviointien perusteella;

w)

hyväksyy ITD- ja IADP-toimien välillä ja sisällä tehtävät määrärahasiirrot, jotka ovat alle 10 prosenttia vuotuisista budjettimäärärahoista;

x)

organisoi tiedonvaihdon valtioiden edustajien ryhmän kanssa.

5.

Toimitusjohtaja perustaa vastuullaan toimivan ohjelmatoimiston, joka toteuttaa kaikkia tästä asetuksesta johtuvia tukitehtäviä. Ohjelmatoimisto koostuu Clean Sky 2 -yhteisyrityksen henkilöstöstä, ja se huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

tukee asianmukaisen kirjanpitojärjestelmän perustamista ja hallinnointia Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

hallinnoi työsuunnitelmaan sisältyviä pyyntöjä sekä sopimuksia ja päätöksiä ja niiden koordinointia;

c)

tarjoaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaille ja muille elimille kaikki tiedot ja tuen, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi, ja noudattaa niiden erityispyyntöjä;

d)

toimii Clean Sky 2 -yhteisyrityksen elinten sihteeristönä ja avustaa hallintoneuvoston perustamia neuvoa-antavia ryhmiä.

11   artikla

Ohjauskomiteat

1.

Ohjauskomiteat perustetaan seuraaville integroitujen teknologioiden demonstraatioille ja innovatiivisten ilma-alusten demonstraatioalustoille:

a)

Suuria matkustajailma-aluksia koskeva IADP;

b)

Syöttöliikenteen ilma-aluksia koskeva IADP;

c)

Pyöriväsiipisiä ilma-aluksia koskeva IADP;

d)

Ilma-aluksen runkoa koskeva ITD;

e)

Moottoreita koskeva ITD;

f)

Järjestelmiä koskeva ITD.

2.

Clean Sky -yhteisyrityksen seuraavien ITD-toimien ohjauskomiteat jatkavat toimintaansa asetuksessa (EY) N:o 71/2008 määritettyjen voimassa olevien sääntöjen (jotka koskevat niiden kokoonpanoa, kokouksia, tehtäviä ja työjärjestystä) mukaisesti siihen saakka, kunnes kyseisestä asetuksesta johtuvat toimet päättyvät:

a)

Älykkäitä kiinteäsiipisiä ilma-aluksia koskeva ITD

b)

Ympäristömyötäisiä syöttöliikenteen ilma-aluksia koskeva ITD

c)

Ympäristömyötäisiä pyöriväsiipisiä ilma-aluksia koskeva ITD

d)

Ympäristömyötäisiä toimintajärjestelmiä koskeva ITD

e)

Ympäristömyötäisiä ja ympäristöä säästäviä moottoreita koskeva ITD

f)

Ekologista suunnittelua koskeva ITD.

3.

Jokaiseen ohjauskomiteaan kuuluu

a)

puheenjohtaja – ITD- tai IADP-toimen vetäjän tai vetäjien ylempi edustaja;

b)

kunkin ITD- tai IADP-toimen ydinkumppanin edustaja; myös muiden ITD- tai IADP-toimien vetäjien edustajat voivat osallistua;

c)

yksi tai useampi toimitusjohtajan nimittämä ohjelmatoimiston edustaja.

4.

Kukin ohjauskomitea kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle puheenjohtajan tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Komission edustaja voi osallistua kokoukseen tarkkailijana.

Kokoukseen voidaan kutsua myös yksityisiä osakkaita, joilla on kyseisen ITD- tai IADP-toimen tuloksiin liittyviä etuja.

5.

Jokaisen ohjauskomitean vastuualueeseen kuuluu

a)

sen oman ITD- tai IADP-toimen teknisten toimintojen ohjaaminen ja valvonta sekä päätöstenteko Clean Sky 2 -yhteisyrityksen puolesta teknisissä asioissa, joilla on merkitystä kyseiselle ITD- tai IADP-toimelle, kyseisten avustussopimusten tai -päätösten mukaisesti;

b)

raportointi toimitusjohtajalle Clean Sky 2 -yhteisyrityksen määrittämien raportointi-indikaattoreiden perusteella;

c)

kaikkien tarvittavien tietojen toimittaminen teknologian arviointielimelle sovitussa muodossa niiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jotka koskevat hallintoneuvoston teknologian arviointielimelle antamaa arviointia koskevaa toimeksiantoa;

d)

seikkaperäisten toimeenpanosuunnitelmien laatiminen ITD- tai IADP-toimelle työsuunnitelman mukaisesti;

e)

ehdotuspyyntöjen sisältöehdotusten esittäminen;

f)

sellaisten tarjouspyyntöjen sisältöä koskevien neuvojen antaminen, joita yhteisyritys käynnistää yhdessä ja yhteistyössä kyseisten osakkaiden kanssa;

g)

ydinkumppaneiden edustusta koskevan vuorottelujärjestyksen määrittely hallintoneuvostossa. Vain ydinkumppaneiden edustajat osallistuvat tätä asiaa koskevien päätösten tekemiseen. Vetäjien edustajilla ei ole äänioikeutta;

h)

ITD- tai IADP-toimien puitteissa syntyneiden riitojen käsittely;

i)

ITD- tai IADP-toimien puitteissa myönnettyjen budjettimäärärahojen muutosehdotusten esittäminen toimitusjohtajalle.

6.

Kukin ohjauskomitea vahvistaa työjärjestyksensä, joka perustuu yhteiseen malliin kaikissa ohjauskomiteoissa.

12   artikla

Teknologian arviointielin ja muut poikittaistoimet

1.

Poikittaistoimiin kuuluva riippumaton teknologian arviointielin toimii Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toiminnan koko keston ajan.

Teknologian arviointielimellä on seuraavat tehtävät:

a)

valvoo ja arvioi yksittäisten ITD- ja IADP-toimien teknologisten tulosten ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia koko Clean Sky -toiminnassa ja määrittää erityisesti ilmailualan aiheuttamia kokonaismelu- ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä ilmansaasteita koskevia odotettuja parannuksia tulevissa skenaarioissa verrattuna perusskenaarioihin;

b)

antaa palautetta ITD- ja IADP-toimille, jotta niiden suorituskyky voidaan optimoida tavoitteisiin nähden;

c)

antaa toimitusjohtajan kautta hallintoneuvostolle palautetta ympäristö- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista koko Clean Sky -toiminnassa, jotta hallintoneuvosto voi ryhtyä tarvittaviin toimiin optimoidakseen kaikkien Clean Sky -ohjelmien edut korkean tason tavoitteisiin nähden;

d)

antaa osakkaiden, toimitusjohtajan ja muiden yhteisyrityksen elinten kautta säännönmukaisesti tietoja ITD- ja IADP-toimien teknologisten tulosten vaikutuksista.

2.

Toimitusjohtaja toimii teknologian arviointielimen johtavan elimen puheenjohtajana. Hallintoneuvosto vahvistaa sen kokoonpanon ja työjärjestyksen toimitusjohtajan esityksen perusteella.

3.

Ekologista suunnittelua ja pienimuotoista lentoliikennettä koskevilla poikittaistoimilla on kullakin koordinointikomitea, joka vastaa niiden toimien koordinoinnista yhteistyössä ITD- ja IADP-toimien kanssa. Toimien vetäjä(t) toimivat koordinointikomitean puheenjohtajina. Hallintoneuvosto vahvistaa sen kokoonpanon ja työjärjestyksen toimitusjohtajan esityksen perusteella.

13   artikla

Tieteellinen komitea

1.

Tieteellinen komitea koostuu enintään 12 jäsenestä. Se valitsee puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta.

2.

Tieteellisen komitean jäsenet edustavat tasapainoisesti maailmanlaajuisesti tunnustettuja asiantuntijoita tiedeyhteisöstä, teollisuudesta ja sääntelyelimistä. Kokonaisuutena tieteellisen komitean jäsenten riittävän osaamisen ja asiantuntemuksen on katettava koko tekninen toimiala, jotta se voi antaa tieteeseen pohjautuvia suosituksia Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

3.

Hallintoneuvosto vahvistaa tieteellisen komitean kokoonpanoa koskevat kriteerit ja valintamenettelyn ja nimittää sen jäsenet. Hallintoneuvoston on otettava huomioon valtioiden edustajien ryhmän esittämät mahdolliset jäsenehdokkaat.

4.

Tieteellinen komitea huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

antaa neuvoja työsuunnitelmissa käsiteltävistä tieteellisistä painopistealueista;

b)

antaa neuvoja vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvatuista tieteellisistä saavutuksista.

5.

Tieteellinen komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu edustajien ryhmän koolle.

6.

Tieteellinen komitea voi puheenjohtajan suostumuksella kutsua muita henkilöitä kokouksiinsa.

7.

Tieteellinen komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14   artikla

Valtioiden edustajien ryhmä

1.

Valtioiden edustajien ryhmässä on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja kustakin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneesta maasta. Edustajien ryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

2.

Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu edustajien ryhmän koolle. Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja voi kutsua muita henkilöitä osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina, erityisesti unionin alueviranomaisten ja pk-yritysjärjestöjen edustajia.

3.

Valtioiden edustajien ryhmää kuullaan, ja se tarkastelee erityisesti seuraavia aiheita koskevia tietoja ja antaa lausuntoja niistä:

a)

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ohjelmassa tapahtunut edistyminen ja tavoitteiden saavuttaminen;

b)

strategisen suuntautumisen tarkistaminen;

c)

yhteydet Horisontti 2020 -puiteohjelmaan;

d)

työsuunnitelmat;

e)

pk-yrityksien osallistuminen.

4.

Valtioiden edustajien ryhmä antaa lisäksi tietoja seuraavista asioista ja toimii niiden osalta vuorovaikutuksessa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen kanssa:

a)

asianmukaisten kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja innovointiohjelmien asema ja mahdollisten yhteistyöalojen kartoittaminen, mukaan lukien ilmailualan teknologioiden käyttöönotto;

b)

kansallisesti tai alueellisesti toteutetut erityistoimet, jotka liittyvät tietämyksen levittämistilaisuuksiin, teknisiin workshop-tapaamisiin ja viestintätoimintaan.

5.

Valtioiden edustajien ryhmä voi omasta aloitteestaan antaa hallintoneuvostolle suosituksia tai ehdotuksia teknisistä asioista sekä liikkeenjohdollisista ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä sekä vuotuisista suunnitelmista, erityisesti jos tällaiset kysymykset vaikuttavat kansallisiin tai alueellisiin etuihin.

Hallintoneuvosto ilmoittaa viipymättä valtioiden edustajien ryhmälle tällaisten suositusten tai ehdotusten johdosta toteuttamansa toimet tai perustelut, jos niitä ei toteuteta.

6.

Valtioiden edustajien ryhmän on saatava säännöllisesti tietoja muun muassa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin osallistumisesta, kunkin pyynnön ja hankkeen täytäntöönpanon tuloksista, synergioista muiden asiaan kuuluvien unionin ohjelmien kanssa ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta.

7.

Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

15   artikla

Rahoituslähteet

1.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoitus koostuu unionin sekä yksityisten osakkaiden ja niiden liitännäisosallistujien suorittamista rahoitusosuuksista, jotka maksetaan erissä, sekä osuuksista, jotka koostuvat niille aiheutuneista kustannuksista sellaisten epäsuorien toimien täytäntöönpanossa, joita Clean Sky 2 -yhteisyritys ei korvaa.

2.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen hallinnolliset kustannukset eivät saa ylittää 78 000 000 euroa, ja ne on katettava rahoitusosuuksilla, jotka jaetaan vuosittain tasapuolisesti unionin ja Clean Sky 2 -yhteisyrityksen yksityisten osakkaiden kesken. Jos osa hallinnollisiin kustannuksiin tarkoitetusta rahoituksesta jää käyttämättä, sillä voidaan kattaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintakustannuksia.

3.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintakustannukset katetaan

a)

unionin rahoitusosuudella;

b)

vetäjien ja ydinkumppanien sekä niiden liitännäisosallistujien luontoissuorituksilla, jotka koostuvat epäsuorien toimien täytäntöönpanossa niille aiheutuneista kustannuksista, joista vähennetään Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osuus ja muu unionin osuus.

4.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvioon kirjattavat varat koostuvat seuraavista osuuksista:

a)

osakkaiden rahoitusosuudet hallintomenoihin;

b)

toimintakustannuksiin osoitettava unionin rahoitusosuus;

c)

kaikki Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tuottamat tulot;

d)

kaikki muut rahoitusosuudet, varat ja tulot.

Osakkaiden Clean Sky 2 -yhteisyritykselle maksamista rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavia korkoja pidetään yhteisyrityksen tuloina.

5.

Kaikki Clean Sky 2 -yhteisyrityksen ja sen toimintojen varat käytetään tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

6.

Clean Sky 2 -yhteisyritys omistaa kaiken omaisuuden, joka syntyy sen tavoitteiden saavuttamisen kautta tai joka siirretään sille sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

7.

Kulujen kattamisen jälkeen jäänyttä ylijäämää ei makseta Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaille, paitsi silloin kun Clean Sky 2 -yhteisyritys puretaan.

16   artikla

Unionin rahoitusosuuden jakaminen

1.

Unionin toimintakustannuksiin kohdennettu rahoitus jaetaan seuraavasti:

a)

enintään 40 prosenttia unionin kokonaisrahoituksesta varataan vetäjille ja niiden osallistuville intressiyhteisöille;

b)

enintään 30 prosenttia unionin kokonaisrahoituksesta varataan ydinkumppaneille ja niiden osallistuville intressiyhteisöille;

c)

vähintään 30 prosenttia unionin kokonaisrahoituksesta jaetaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen ja tarjouspyyntöjen perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että varmistetaan pk-yritysten asianmukainen osallistuminen.

2.

Edellä olevan 1 kohdan mukainen rahoitus jaetaan riippumattomien asiantuntijoiden ehdotuksia koskevien arviointien perusteella.

3.

Unionin rahoituksen ohjeellinen jakautuminen ITD-, IADP- ja poikittaistoimien kesken esitetään tämän asetuksen liitteessä III.

17   artikla

Rahoitussitoumukset

1.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoitussitoumukset eivät saa ylittää käytettävissä olevia tai osakkaiden sen talousarvioon sitomien varojen määrää.

2.

Talousarviositoumukset voidaan jakaa vuosieriin. Joka vuosi komissio ja Clean Sky 2 -yhteisyritys sitoutuvat maksamaan vuosierät, joissa otetaan huomioon taloudellista tukea saavien toimien edistyminen, arvioidut tarpeet ja käytettävissä oleva talousarvio.

Yksittäisiä vuosieriä koskevan sitoumuksen alustava aikataulu ilmoitetaan unionin varojen asianomaisille saajille.

18   artikla

Tilivuosi

Tilivuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

19   artikla

Toiminnallinen ja taloudellinen suunnittelu

1.

Toimitusjohtaja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi esityksen monivuotisesta tai vuotuisesta työsuunnitelmasta, joka sisältää tutkimus- ja innovointitoimintaa koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman, hallinnolliset toiminnot ja vastaavat menoarviot. Työsuunnitelmaesitys sisältää myös yhtiöjärjestyksen 15 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtävien rahoitusosuuksien arvioidun arvon.

2.

Työsuunnitelma hyväksytään sen täytäntöönpanoa edeltävän vuoden loppuun mennessä. Työsuunnitelma julkistetaan.

3.

Toimitusjohtaja valmistelee seuraavan vuoden talousarvioesityksen ja toimittaa sen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi.

4.

Hallintoneuvosto hyväksyy kunkin vuoden talousarvioesityksen edeltävän vuoden lopussa.

5.

Vuotuista talousarviota mukautetaan unionin talousarviossa vahvistetun unionin rahoitusosuuden huomioon ottamiseksi.

20   artikla

Toimintaa ja talousarviota koskeva raportointi

1.

Toimitusjohtaja raportoi vuosittain hallintoneuvostolle tehtäviensä hoitamisesta Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtaja esittää kahden kuukauden kuluessa kunkin varainhoitovuoden päättymisestä hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen, jossa tarkastellaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen saavuttamaa edistystä edellisen kalenterivuoden aikana, erityisesti suhteessa mainitun vuoden vuotuiseen työsuunnitelmaan. Vuotuisessa toimintakertomuksessa annetaan tietoa muun muassa seuraavista asioista:

a)

toteutetut tutkimus-, innovointi- ja muut toimet sekä vastaavat menot;

b)

ehdotuspyynnöissä ehdotetut toimet ja niiden jaottelu osallistujatyypin mukaan, mukaan lukien pk-yritykset, sekä maakohtaisesti;

c)

rahoitettavaksi valitut toimet ja niiden jaottelu osallistujatyypin mukaan, mukaan lukien pk-yritykset, ja maakohtaisesti sekä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoitusosuudet yksittäisille osallistujille ja toimille.

2.

Kun hallintoneuvosto on hyväksynyt vuotuisen toimintakertomuksen, se julkistetaan.

3.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

Clean Sky 2 -yhteisyritys toimittaa talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Saatuaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan nojalla, Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpitäjä laatii Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen ja toimitusjohtaja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisesta tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden marraskuun 15 päivänä.

Toimitusjohtaja toimittaa vastauksen tilintarkastustuomioistuimelle tämän vuosikertomuksessaan esittämiin huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki asianomaista varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteetonta toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

21   artikla

Sisäinen tarkastustoimi

Komission sisäisellä tarkastajalla on Clean Sky 2 -yhteisyrityksen suhteen samat valtuudet kuin komission suhteen.

22   artikla

Osakkaiden korvausvastuu ja vakuutukset

1.

Osakkaiden korvausvastuu Clean Sky 2 -yhteisyrityksen veloista rajoittuu siihen osuuteen, jonka ne ovat jo maksaneet hallinnollisista kustannuksista.

2.

Clean Sky 2 -yhteisyritys hankkii tarvittavan vakuutussuojan ja ylläpitää sitä.

23   artikla

Eturistiriidat

1.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen, sen elinten ja henkilöstön on toiminnassaan vältettävä kaikkia eturistiriitoja.

2.

Hallintoneuvosto vahvistaa sääntöjä, joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja ja joita sovelletaan Clean Sky 2 -yhteisyrityksen jäseniin, elimiin ja henkilöstöön. Näissä säännöissä määrätään hallintoneuvostossa olevien jäsenten edustajien eturistiriitaa osalta.

24   artikla

Yhteisyrityksen purkaminen

1.

Clean Sky 2 -yhteisyritys puretaan tämän asetuksen 1 artiklassa määritetyn toimikauden päättyessä.

2.

Edellä olevan 1 kohdan lisäksi purkamismenettely käynnistetään automaattisesti, jos unioni tai kaikki yksityiset osakkaat eroavat Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä.

3.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen purkamiseen liittyviä menettelyjä varten hallintoneuvosto nimittää yhden tai useamman selvittäjän, jotka toimivat hallintoneuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

4.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen purkamisen yhteydessä sen omaisuus käytetään yhteisyrityksen korvausvastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus Clean Sky 2 -yhteisyrityksessä. Mahdollinen unionille jaettu ylijäämä palautetaan unionin talousarvioon.

5.

Jos Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tekemän sopimuksen, päätöksen tai hankintasopimuksen kesto on kuin Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimikautta pitempi, sen asianmukaiseksi hoitamiseksi laaditaan erillismenettely.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi (EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1).


LIITE II

CLEAN SKY 2 -YHTEISYRITYKSEN YKSITYISET OSAKKAAT

1.   VETÄJÄT:

1.

AgustaWestland SpA ja AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce plc

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   ASSOSIAATIOJÄSENET

Asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukainen luettelo Clean Sky 2 -yhteisyrityksen assosiaatiojäsenistä, jotka ovat tämän asetuksen nojalla myös Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkaita siihen saakka, kunnes asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistetyt niihin liittyvät toimet päättyvät (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli ”Federico II” Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Perugia

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL – Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Tämä luettelo perustuu asetuksen (EY) N:o 71/2008 liitteeseen II, ja sitä on päivitetty Clean Sky -yhteisyrityksen tekemien voimassa olevien avustussopimusten perusteella.

(2)  Aikaisemmin Stork Aerospace

(3)  Aikaisemmin Volvo Aero Norge AS

(4)  Aikaisemmin Volvo Aero Corporation

(5)  Aikaisemmin UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; aikaisemmin Advanced Composites Group (ACG)


LIITE III

UNIONIN RAHOITUKSEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN ITD-, IADP- JA POIKITTAISTOIMIEN KESKEN

 

100 %

IADP-toimet

Suuret matkustajailma-alukset

32 %

Syöttöliikenteen ilma-alukset

6 %

Pyöriväsiipiset ilma-alukset

12 %

ITD-toimet

Ilma-alusten rungot

19 %

Moottorit

17 %

Järjestelmät

14 %

Poikittaistoimet

Teknologian arviointielin

1 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista

Ekologista suunnittelua koskeva poikittaistoimi

2 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista

Pienimuotoista lentoliikennettä koskeva poikittaistoimi

4 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/108


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 559/2014,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2014,

toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisten teknologia-aloitteiden muodossa toteutettavista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista säädettiin alun perin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1982/2006/EY (2).

(2)

Neuvoston päätöksessä 2006/971/EY (3) määritettiin erityisiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joita on tarkoitus tukea, muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen erityisellä osa-alueella.

(3)

Komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, korostetaan tarvetta luoda suotuisat olosuhteet osaamiseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat antaneet tukensa Eurooppa 2020 -strategialle.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (4) (”Horisontti”), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, pyritään aikaansaamaan nykyistä suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa sellaisilla keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita, käyttää hyväksi yksityisiä investointeja ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien olisi perustuttava pitkäaikaisen sitoutumiseen, kaikkien kumppanien tasapainoinen rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava yhteen unionin strategisten tutkimus-, kehitys- ja innovointitavoitteiden kanssa. Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja toteutuksen olisi oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja annettava monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus osallistua. Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti unionin osallistuminen näihin julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuuksiin voi tapahtua myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja neuvoston päätöksen 2013/743/EU (5) mukaisesti päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla perustetuille yhteisyrityksille olisi annettava lisätukea päätöksessä 2013/743/EU asetettujen ehtojen mukaisesti.

(6)

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys, joka on perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 521/2008 (6), on osoittanut, että vetyä voidaan käyttää energiankantajana ja polttokennoja energianmuuntajina, joiden avulla voidaan kehittää päästöjä vähentäviä puhtaita järjestelmiä, tehostaa energian toimitusvarmuutta ja vauhdittaa talouskasvua. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen väliarviointi, joka on esitetty komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vuonna 2011 antamassa tiedonannossa ”Kumppanuus tutkimis- ja innovaatiotoiminnassa”, on osoittanut, että yhteisyritys on antanut mahdollisuuden vahvan kumppanuuden luomiseen, julkisen ja yksityisen rahoituksen hankkimiseen ja teollisuuden, etenkin pk-yritysten, vahvaan osallistumiseen. Tässä arvioinnissa suositeltiin myös lisäämään vedyn tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyviä toimia, mikä on otettu huomioon uusissa tavoitteissa. Yhteisyrityksen tutkimusalaa olisi sen vuoksi tuettava edelleen, jotta puhtaita, tehokkaita ja kohtuuhintaisia ratkaisuja voidaan kehittää niin, että niitä myös saatetaan markkinoille.

(7)

Tämän vuoksi olisi perustettava uusi yhteisyritys polttokenno- ja vetyteknologia-alan yhteisen aloitteen toteuttamiseksi, jäljempänä ’toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, ja sillä olisi korvattava polttokenno- ja vety-yhteisyritys, jonka seuraaja sen olisi oltava.

(8)

Polttokenno- ja vetytutkimuksen alan tukea jatkettaessa olisi otettava huomioon myös polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toiminnasta saadut kokemukset, mukaan lukien komission ensimmäisen väliarvioinnin tulokset sekä sidosryhmien suositusten tulokset. Tehokkuuden lisäämiseksi ja toiminnan yksinkertaistamiseksi tätä jatkettua tukea olisi myös annettava tarkoitukseen paremmin soveltuvien rakenteen ja sääntöjen avulla. Tätä varten toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi otettava käyttöön sen tarpeita vastaavat varainhoitosäännöt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti (7).

(9)

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni ovat kirjallisesti sopineet jatkavansa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen alan tutkimustoimia sellaisen rakenteen puitteissa, joka soveltuu paremmin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä oleva yhtiöjärjestys kirjallisella vahvistuksella.

(10)

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi tavoitteidensa saavuttamiseksi tarjottava osallistujille rahoitustukea pääasiassa avustusten muodossa, ja avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

(11)

Muiden osakkaiden kuin unionin ja niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien rahoitusta ei olisi rajattava ainoastaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja osarahoitukseen, joka on tarpeen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tukemien tutkimus- ja innovointitoimien toteuttamiseksi. Niiden rahoitusosuuksia olisi käytettävä myös täydentävien toimien suunnitelmassa määritettyihin täydentäviin toimiin, joita muut osakkaat kuin unioni ja niihin kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat toteuttavat. Jotta näiden täydentävien toimien vipuvaikutuksesta saadaan asianmukainen yleiskuva, niitä olisi tarkasteltava osana laajempaa polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteistä teknologia-aloitetta.

(12)

Mistä tahansa tukikelpoisesta laitoksesta voi tulla valittuihin hankkeisiin osallistuja tai niiden koordinaattori. Asianomaista politiikkaa koskevien erityisvaatimusten tai työsuunnitelmassa esitetyn toimen luonteen tai tavoitteen mukaan voidaan edellyttää, että osallistujat ovat muun osakkaan kuin unionin oikeussubjekteja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (8) mukaisesti.

(13)

Polttokenno- ja vetyteknologian alan erityispiirteiden vuoksi ja erityisesti siksi, ettei alalla ole vielä saavutettu teknologian kypsyysastetta, alan investoinnit eivät välttämättä maksa itseään takaisin ja sen tärkeimmät hyödyt ovat yhteiskunnallisia, on perusteltua, että unionin rahoitusosuus on suurempi kuin muilta osakkailta tuleva rahoitus. Jotta voitaisiin edesauttaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaina olevien ryhmittymien laajempaa edustavuutta ja tukea uusien oikeussubjektien osallistumista yhteiseen teknologia-aloitteeseen, unionin rahoitusosuus olisi jaettava kahteen erään, joista jälkimmäisen ehtona olisi oltava, että saadaan lisäsitoumuksia, varsinkin uusilta oikeussubjekteilta.

(14)

Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen yleisen vaikutuksen arvioinnissa huomioon otetaan kaikki muiden oikeussubjektien kuin unionin tekemät investoinnit, joilla edistetään polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita. Kaikille oikeussubjekteille aiheutuneet kustannukset täydentävistä toimista, jotka on toteutettu toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen työsuunnitelman ulkopuolella polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, olisi ilmoitettava avustuspäätöksiä allekirjoitettaessa. Näiden polttokenno- ja vety-teknologian alan yhteiseen teknologia-aloitteeseen tehtävien yleisten investointien ennakoidaan nousevan vähintään 665 000 000 euroon.

(15)

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi lisäksi varmistettava näiden sääntöjen johdonmukainen soveltaminen komission hyväksymien asianomaisten toimenpiteiden mukaisesti.

(16)

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi myös käytettävä komission hallinnoimia sähköisiä keinoja avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi sekä osallistumisen helpottamiseksi. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen julkistamat ehdotuspyynnöt olisi sen vuoksi julkaistava myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä. Lisäksi toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi asetettava saataville muun muassa ehdotuksia, hakijoita, avustuksia ja osallistujia koskevat asiaankuuluvia tietoja, jotta ne voidaan sisällyttää komission hallinnoimiin sähköisiin Horisontti 2020 -raportointi- ja tulostenlevitysjärjestelmiin, tarkoituksenmukaisessa muodossa ja komission raportointivelvollisuuksia vastaavin määräajoin.

(17)

Toisessa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksessä olisi teknologista tutkimusta, tuotekehitystä ja demonstrointia koskevien toimien luokittelussa otettava huomioon teknologisen valmiuden tasoa koskevat OECD:n määritelmät.

(18)

Unionin rahoitusosuuden hallinnoinnissa olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta ja välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 sekä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012 (9)

(19)

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hallinnollista rasitetta olisi vähennettävä kaikilta osapuolilta. Päällekkäisiä tarkastuksia ja suhteetonta asiakirjojen ja raporttien laatimista olisi vältettävä. Tämän asetuksen nojalla unionin rahoitusta saavien tahojen tilintarkastukset olisi toteutettava asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.

(20)

Unionin ja toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden taloudellisia etuja olisi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.

(21)

Komission sisäisellä tarkastajalla olisi oltava toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen nähden samat valtuudet kuin komission nähden.

(22)

Ottaen huomioon yhteisyritysten erityisluonne ja nykyinen asema ja jotta voidaan varmistaa jatkuvuus seitsemännen puiteohjelman kanssa, yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava erillistä vastuuvapautta. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi myönnettävä neuvoston suosituksesta toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus. Näin ollen toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle myönnettyyn unionin rahoitusosuuteen ei olisi sovellettava 60 artiklan 5 kohdassa vahvistettuja raportointivaatimuksia, vaan nämä olisi mahdollisimman suuressa määrin yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitetuille elimille säädettyjen raportointivaatimusten kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava tilit sekä tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus.

(23)

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla, annettava kaikki asianmukaiset tiedot ajoissa asiaankuuluville elimilleen, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levitystä koskevin toimin. Yhteisyrityksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

(24)

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla olisi kavennettava unionissa vallitsevaa tutkimus- ja innovointikuilua edistämällä yhteisvaikutusta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) kanssa. Sen vuoksi toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi pyrittävä tiiviiseen vuorovaikutukseen ERI-rahastojen kanssa, sillä ne voivat erityisesti edistää paikallisten, alueellisten ja kansallisten tutkimus- ja innovointivalmiuksien vahvistamista toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen alalla ja tukea älykästä erikoistumista.

(25)

Polttokenno- ja vety-yhteisyritys on perustettu ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen olisi jatkettava polttokenno- ja vetyteknologian tutkimusohjelmalle annettavaa tukea toteuttamalla asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla käynnistetyt jäljellä olevat toimet mainitun asetuksen mukaisesti. Tutkimukseen käytettävissä olevien varojen optimaalisen käytön varmistamiseksi siirtyminen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksestä toiseen olisi toteutettava samanaikaisesti ja yhteensovitetusti seitsemännestä puiteohjelmasta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan siirtymisen kanssa. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 521/2008 olisi sen vuoksi kumottava ja otettava käyttöön siirtymäsäännöksiä.

(26)

Ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisenä tavoitteena olevan yksinkertaistamisen ja johdonmukaistamisen olisi Horisontti 2020 -puiteohjelman kesto otettava huomioon kaikissa toiseen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen liittyvissä ehdotuspyynnöissä.

(27)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustaminen teollisen tutkimuksen ja innovoinnin vahvistamiseksi koko unionissa, koska se voidaan päällekkäisyyksien välttämiseksi, kriittisen massan saavuttamiseksi ja julkisen rahoituksen optimaalisen käytön varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perustaminen

1.   Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, 31 päivään joulukuuta 2024 saakka kestäväksi ajaksi. Horisontti 2020 -puiteohjelman keston huomioon ottamiseksi toiseen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toteuttamat ehdotuspyynnöt on julkistettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

2.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys korvaa asetuksella (EY) N:o 521/2008 perustetun polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen, jonka seuraaja se on.

3.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys on elin, jonka tehtävänä on panna täytäntöön asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus.

4.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys on oikeushenkilö. Sillä on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

5.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen kotipaikka on Bryssel, Belgia.

6.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen yhtiöjärjestys on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tavoitteet ovat seuraavat:

a)

edistää asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja erityisesti päätöksen 2013/743/EU liitteessä I olevassa III osan mukaisten turvallista, puhdasta ja tehokasta energiaa koskevan haasteen sekä älykästä, ympäristöystävällistä ja yhdentynyttä liikennettä koskevan haasteen täytäntöönpanoa;

b)

myötävaikuttaa polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen kehittämällä unioniin vahva, kestävä ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen polttokenno- ja vetyteknologian ala.

2.   Sillä pyritään erityisesti

a)

alentamaan liikennesovelluksissa käytettävien polttokennojärjestelmien tuotantokustannuksia ja lisäämään samalla niiden käyttöikää niin, että ne ovat kilpailukykyisiä perinteisiin teknologioihin nähden;

b)

lisäämään erilaisten sähköntuotantoon käytettävien polttokennojen sähkötehokkuutta ja kestävyyttä ja vähentää samalla kustannuksia niin, että ne ovat kilpailukykyisiä perinteisiin teknologioihin nähden;

c)

parantaa pääasiassa veden elektrolyysistä ja uusiutuvista lähteistä saatavan vedyn tuotannon energiatehokkuutta ja vähentää samalla toiminta- ja pääomakustannuksia niin, että vedyn tuotannon ja polttokennoihin perustuvan muuntojärjestelmän yhdistävä järjestelmä voi kilpailla markkinoilla saatavilla olevien sähkön tuotannon vaihtoehtojen kanssa;

d)

demonstroi laajamittaisesti, että vetyä käyttämällä voidaan tukea uusiutuvien energialähteiden integroimista energiajärjestelmiin, muun muassa käyttämällä sitä kilpailukykyisenä energian varastointivälineenä uusiutuvista energialähteistä saatavalle sähkölle;

e)

vähentää EU:n määrittelemien ”kriittisten raaka-aineiden” käyttöä esimerkiksi käyttämällä luonnonvaroja, joissa on vähän tai ei lainkaan platinaa, ja kierrättämällä tai välttämällä ja välttämällä harvinaisten maametallien käyttöä.

3 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.   Unioni rahoitusosuus, EFTAn määrärahat mukaan lukien, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen hallinnollisten kustannusten ja toimintakustannusten kattamiseksi on enintään 665 000 000 euroa, joka muodostuu seuraavasti:

a)

enintään 570 000 000 euroa, joka vastaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin tai niiden niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien 4 artiklan 1 kohdan mukaista rahoitussitoumusta,

b)

enintään 95 000 000 euroa, joka vastaa mahdollista muiden toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaiden, niihin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien 4 artiklan 1 kohdassa määritetyn vähimmäismäärän ylittävää lisärahoitussitoumusta.

Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöön panemiseksi toteutettavaan Horisontti 2020 -erityisohjelmaan osoitetuista unionin yleisen talousarvion määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

2.   Unionin rahoitusosuutta koskevat järjestelyt vahvistetaan valtuutussopimuksessa ja vuotuisissa määrärahojen siirtoja koskevissa sopimuksissa, jotka tehdään unionin puolesta toimivan komission ja toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen välillä.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa valtuutussopimuksessa määrätään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 61 artiklassa sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklassa esitetyt seikat, sekä muun muassa seuraavat:

a)

vaatimukset, jotka koskevat toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osallistumista päätöksen N:o 2013/743/EU liitteessä II tarkoitettuihin asianmukaisiin suorituskykyindikaattoreihin;

b)

vaatimukset, jotka koskevat toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osallistumista päätöksen 2013/743/EU liitteessä III tarkoitettuun seurantaan;

c)

toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimintaan liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

d)

tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa sekä keskitetyssä osallistujaportaalissa että muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tulostenlevitysvälineissä;

e)

säännökset toiseen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen liittyvien ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös keskitetyssä osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa, komission hallinnoimissa sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

f)

henkilöstöresurssien käyttö ja niihin tehtävät muutokset, erityisesti palvelukseenotto tehtäväryhmän, palkkaluokan ja ura-alueen mukaan, uudelleenluokittelu ja henkilöstön määrän muutokset.

4 artikla

Muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuudet

1.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin on suoritettava – tai huolehdittava siitä, että niihin kuuluvat oikeussubjektit tai niiden liitännäisosallistujat suorittavat – rahoitusosuuden, joka on yhteensä vähintään 380 000 000 euroa 1 artiklassa määritettynä aikana.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuus muodostuu seuraavista osuuksista:

a)

toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle annettava rahoitus, josta säädetään sen yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa;

b)

edellä 1 artiklassa määritettynä aikana suoritettavat, muiden osakkaiden kuin unionin tai niihin kuuluvien oikeussubjektien taikka niiden liitännäisosallistujien vähintään 285 000 000 euron luontoissuoritukset, jotka vastaavat niille sellaisten täydentävien toimien toteuttamisesta aiheutuneita menoja, jotka eivät kuulu toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen työsuunnitelmaan ja joilla tuetaan polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita. Muista unionin rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea näihin menoihin sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Tällöin unionin rahoitus ei voi korvata muiden osakkaiden kuin unionin tai niihin kuuluvien oikeussubjektien taikka niiden liitännäisosallistujien luontoissuorituksia.

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys ei anna rahoitustukea ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin. Vastaavat toimet on esitettävä vuotuisessa täydentävien toimien suunnitelmassa, jossa on esitettävä arvio kyseisten osuuksien arvosta.

3.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin on ilmoitettava toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 31 päivänä tammikuuta kunakin edellisenä varainhoitovuotena suoritettujen 2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo.

4.   Tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen osuuksien arvon määrittämiseksi kustannukset on määritettävä kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen, asiaan sovellettavien, kunkin oikeussubjektin sijoittautumismaassa kirjanpitosääntöjen sekä sovellettavien kansainvälisten kirjanpitosääntöjen ja tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) mukaisesti. Asianomaisen oikeussubjektin nimittämä riippumaton ulkoinen tilintarkastaja varmentaa kustannukset. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys voi tarkistaa arvon määrityksessä käytetyn menettelyn, jos varmennuksen osalta on epävarmuutta. Tämän asetuksen soveltamiseksi toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys tai unionin elin eivät tarkasta täydentävistä toimista aiheutuneita kustannuksia.

5.   Komissio voi lakkauttaa unionin toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle suorittaman unionin rahoituksen, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamisen tai panna alulle yhtiöjärjestyksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun purkamismenettelyn, jos toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unioni tai niihin kuuluvat oikeussubjektit taikka niiden liitännäisosallistujat eivät suorita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja osuuksia, suorittavat ne ainoastaan osittain tai suorittavat ne myöhässä. Komission päätös ei estä sellaisten tukikelpoisten kustannusten korvaamista, joita muille toisen polttokenno- ja vety-yrityksen osakkaille on jo aiheutunut siihen mennessä, kun päätöksestä lakkauttaa tai keskeyttää unionin maksuosuuden suorittaminen ja vähentää sitä suhteellisesti ilmoitetaan yhteisyritykselle.

5 artikla

Varainhoitosäännöt

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys hyväksyy omat varainhoitosääntönsä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 (10) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (11), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’ ja ’palvelussuhteen ehdot’, sekä henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosääntöjä, jotka unionin toimielimet ovat yhdessä hyväksyneet.

2.   Hallintoneuvosto käyttää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstön nähden sitä toimivaltaa, joka henkilöstösääntöjen mukaan kuuluu nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehtojen mukaan sopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’.

Hallintoneuvosto hyväksyy henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta toimitusjohtajalle ja määritellään edellytykset, joiden mukaisesti toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi päätöksellään tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen toimivallan siirron toimitusjohtajalle ja hänen edelleen siirtämänsä tämän toimivallan siirron. Tässä tapauksessa hallintoneuvosto käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin toimitusjohtaja.

3.   Hallintoneuvosto hyväksyy tarvittavat henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti.

4.   Henkilöresurssit määritetään toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstötaulukossa, josta käy yrityksen vuotuisen talousarvion mukaisesti ilmi väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna.

5.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

6.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys vastaa kaikista henkilöstöön liittyvistä kuluista.

7 artikla

Tilapäisesti siirrettävät kansalliset asiantuntijat ja harjoittelijat

1.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys voi käyttää tilapäisesti siirrettyjä kansallisia asiantuntijoita ja harjoittelijoita, jotka eivät ole toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimihenkilöitä. Tilapäisesti siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna lisätään 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin henkilöstöä koskeviin tietoihin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

2.   Hallintoneuvosto hyväksyy päätöksen, jossa vahvistetaan toiseen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen tilapäisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden palvelukseen ottoon sekä harjoittelijoiden käyttöön sovellettavat säännöt.

8 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Toiseen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyä, Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa (N:o 7).

9 artikla

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen vastuu

1.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritetään asiaa koskevissa sopimusmääräyksissä ja kulloiseenkin sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

2.   Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

3.   Kaikkien 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen liittyvien toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen maksujen ja vastuuseen liittyvien kulujen ja kustannusten katsotaan olevan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen menoja, jotka katetaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varoista.

4.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys vastaa yksin velvoitteistaan.

10 artikla

Unionin tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Unionin tuomioistuimella on toimivalta

a)

toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tekemissä sopimuksissa tai hankintasopimuksessa taikka sen päätöksissä olevan välityslausekkeen nojalla;

b)

riidoissa, jotka koskevat toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

c)

kaikissa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen ja sen henkilöstön välisissä riidoissa henkilöstösäännöissä ja palvelussuhteen ehdoissa määrätyin rajoituksin ja edellytyksin.

2.   Niihin kysymyksiin, joista ei säädetä tässä asetuksessa tai unionin muissa säädöksissä, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

11 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti muihin osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien oikeussubjektien tai niiden liitännäisosallistujien sekä muiden oikeussubjektien osallistumista ja osuuksien laajuutta epäsuorissa toimissa. Komissio laatii tästä arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission huomautukset. Komissio lähettää tämän kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen väliarvioinnin tulokset otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin päätelmien perusteella komissio voi toimia 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä.

3.   Komissio suorittaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen loppuarvioinnin kuuden kuukauden kuluessa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen purkamisesta mutta viimeistään kahden vuoden kuluttua yhtiöjärjestyksen 21 artiklassa tarkoitetun purkamismenettelyn aloittamisesta. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Vastuuvapaus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta poiketen Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitosäännöissä säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Jälkikäteen tehtävät tarkastukset

1.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys suorittaa jälkikäteen tehtävät epäsuorien toimien menojen tarkastukset asetuksen (EU) N:o 1291/2013 29 artiklan mukaisesti osana Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoria toimia.

2.   Komissio voi päättää itse suorittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset. Komissio noudattaa tällöin voimassa olevia sääntöjä ja erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012, asetuksen (EU) N:o 1290/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 säännöksiä.

14 artikla

Osakkaiden taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys sallii komission henkilöstön ja muiden komission tai yhteisyrityksen valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja antaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot, sähköisessä muodossa olevat tiedot mukaan luettuina.

2.   Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, muun muassa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (13) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti sen selvittämiseksi, onko johonkin tämän asetuksen nojalla rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai hankintasopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista on hankintasopimuksiin, sopimuksiin ja päätöksiin, jotka johtuvat tämän asetuksen täytäntöönpanosta, sisällytettävä säännöksiä, joilla komissiolle, toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille annetaan nimenomaiset valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.

4.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen on varmistettava, että sen osakkaiden taloudelliset edut suojataan asianmukaisesti suorittamalla tai teettämällä tarvittavia sisäisiä ja ulkopuolisia tarkastuksia.

5.   Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (14). Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys toteuttaa tarvittavat toimenpiteet OLAFin suorittamien sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

15 artikla

Luottamuksellisuus

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen on suojattava sellaiset arkaluonteiset tiedot, joiden paljastaminen voisi haitata sen osakkaiden tai toisen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen toimintaan osallistuvien etuja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista.

16 artikla

Avoimuus

1.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hallussaan pitämiin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (15).

2.   Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

3.   Rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan soveltamista toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan mukaisesti tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

17 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

Asetusta (EU) N:o 1290/2013 sovelletaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. Mainitun asetuksen mukaisesti toista polttokenno- ja vety-yhteisyritystä pidetään rahoituselimenä ja se myöntää rahoitustukea epäsuorille toimille yhtiöjärjestyksen 1 artiklassa määrätyin tavoin.

Asetuksen (EU) N:o 1290/2013 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti työsuunnitelmissa voidaan toimintapolitiikan erityisvaatimusten tai toimen luonteen ja tavoitteen mukaan määrittää perusteltuja lisäedellytyksiä.

18 artikla

Isäntävaltion tarjoama tuki

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys ja sen valtion välillä, jossa sen kotipaikka sijaitsee, voidaan tehdä hallinnollinen sopimus erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta mainitun valtion toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle antamasta tuesta.

19 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 521/2008.

2.   Asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla aloitettuja toimia ja niihin liittyviä rahoitusvelvoitteita koskee edelleen mainittu asetus, kunnes ne on saatettu päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun väliarviointiin sisältyy asetuksen (EY) N:o 521/2008 mukaisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen loppuarviointi.

3.   Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla palvelukseen otetun henkilöstön oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun henkilöstön työsopimukset voidaan uusia tämän asetuksen nojalla henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla nimitetty pääjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi lisäksi hoitamaan tämän asetuksen mukaisia toimitusjohtajan tehtäviä 27 päivästä kesäkuuta 2014 lähtien. Muut sopimusehdot säilyvät ennallaan.

4.   Jolleivät osakkaiden välillä muuta sovita asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla, kaikki asetuksen (EY) N:o 521/2008 mukaiset osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet sekä varat, velat tai vastuut siirretään tämän asetuksen nojalla siinä tarkoitetuille osakkaille.

5.   Asetuksen (EY) N:o 521/2008 mukaiset käyttämättä jääneet määrärahat siirretään toiselle polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  Lausunto annettu 10. joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2006/971/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta (EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ( EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta ( EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 110/2014, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta (EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2).

(11)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY), N:o 259/68, annettu 29. helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


LIITE

TOISEN POLTTOKENNO- JA VETY-YHTEISYRITYKSEN YHTIÖJÄRJESTYS

1   artikla

Tehtävät

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys suorittaa seuraavat tehtävät:

a)

se antaa taloudellista tukea epäsuorille tutkimus- ja innovointitoimille pääasiassa avustusten muodossa;

b)

se pyrkii saavuttamaan kriittisen tutkimusmassan, jotta teollisuus, julkiset ja yksityiset investoijat, päätöksentekijät ja muut sidosryhmät voisivat sitoutua luottavaisesti pitkän aikavälin ohjelmaan;

c)

se yhdentää tutkimusta ja teknologian kehittämistä keskittyen siihen, että pitkän aikavälin kestävyyteen ja teollisuuden kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet saavutetaan kustannusten, suorituskyvyn ja laitteistojen kestävyyden osalta, ja poistaa kriittisiä teknologiaesteitä;

d)

se edistää innovointia ja uusien arvoketjujen syntymistä;

e)

se helpottaa vuorovaikutusta teollisuuden, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten välillä;

f)

se edistää pk-yritysten osallistumista toimintaansa Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti;

g)

se tekee laajasti käsitettyä sosio-tekno-ekonomista tutkimusta, jonka yhteydessä seurataan ja arvioidaan teknologian edistymistä ja markkinoille pääsyssä esiintyviä muita kuin teknisiä esteitä;

h)

se edesauttaa uusien määräysten ja standardien laatimista ja nykyisten tarkistamista niin, että voidaan poistaa keinotekoisia esteitä markkinoille pääsylle ja tukea tuotteiden vaihtokelpoisuutta ja yhteentoimivuutta, rajat ylittävää kauppaa ja vientimarkkinoita;

i)

se varmistaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tehokkaan hallinnon;

j)

se sitoo unionin rahoituksen kohteisiinsa ja hankkii saataville polttokenno- ja vetyteknologian alan tutkimus- ja innovointitoimien toteuttamiseksi tarvittavia yksityisen ja muun julkisen sektorin varoja;

k)

se edistää ja helpottaa teollisuuden osallistumista täydentäviin toimiin, jotka toteutetaan erillään epäsuorista toimista;

l)

se toteuttaa tiedotusta, viestintää, hyödyntämistä ja tulosten levittämistä koskevia toimia soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1291/2013 28 artiklaa soveltuvin osin, mukaan lukien antamalla yksityiskohtaiset tiedot ehdotuspyyntöjen tuloksista saataville ja käytettäväksi Horisontti 2020:n yhteisessä sähköisessä tietokannassa;

m)

se tekee yhteistyötä monien erilaisten sidosryhmien, muun muassa tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen, kanssa;

n)

se suorittaa muut tehtävät, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2   artikla

Osakkaat

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaat ovat:

a)

unioni, jota edustaa komissio;

b)

tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan hyväksymisen jälkeen New Energy World Industry Grouping Aisbl, joka on Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon järjestö (jonka rekisteröintinumero on 890 025 478 ja pysyvä toimipaikka Bryssel, Belgia), jäljempänä ’teollisuusryhmittymä’, ja

c)

tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan hyväksymisen jälkeen New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen Aisbl (uusi eurooppalainen polttokenno- ja vetyteknologian tutkimusryhmittymä), joka on Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon järjestö (jonka rekisteröintinumero on 0897.679.372 ja pysyvä toimipaikka Bryssel, Belgia), jäljempänä ’tutkimusryhmittymä’.

Osakkaisiin kuuluvat oikeussubjektit ovat oikeussubjekteja, joista toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen kukin osakas, unionia lukuun ottamatta, muodostuu asianomaisen osakkaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

3   artikla

Osakkuutta koskevat muutokset

1.

Osakas voi luopua osakkuudestaan toisessa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksessä. Luopuminen tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta tiedoksi muille osakkaille. Tuolloin entinen osakas vapautetaan kaikista muista velvoitteista kuin niistä, jotka toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka sille ovat aiheutuneet ennen osakkuudesta luopumista.

2.

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkuutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hallintoneuvoston etukäteen antamaa suostumusta.

3.

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys julkaisee internetsivustollaan välittömästi jokaisen tässä lausekkeessa tarkoitetun osakkuuden muutoksen jälkeen ajan tasalle saatetun luettelon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaista sekä päivämäärän, jona muutokset tulevat voimaan.

4   artikla

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen elimet

1.

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen elimet ovat:

a)

hallintoneuvosto;

b)

toimitusjohtaja;

c)

tiedekomitea;

d)

valtioiden edustajien ryhmä;

e)

sidosryhmäfoorumi.

2.

Tiedekomitea, valtioiden edustajien ryhmä ja sidosryhmäfoorumi ovat toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä.

5   artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Hallintoneuvosto koostuu seuraavista:

a)

unionin puolesta kolme komission edustajaa;

b)

kuusi teollisuusryhmittymän edustajaa, joista vähintään yhden on edustettava pk-yrityksiä;

c)

yksi tutkimusryhmittymän edustaja.

6   artikla

Hallintoneuvoston toiminta

1.

Komissiolla on 50 prosenttia äänimäärästä. Unionin äänimäärä on jakamaton. Teollisuusryhmittymällä on 43 prosenttia äänimäärästä ja tutkimusryhmittymällä 7 prosenttia äänimäärästä. Osakkaiden on pyrittävä kaikin tavoin yhteisymmärrykseen. Jos sitä ei saavuteta, hallintoneuvosto tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan lukien niiden äänet, jotka eivät ole läsnä.

2.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa kahden vuoden ajaksi.

3.

Hallintoneuvoston sääntömääräinen kokous järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se voi komission pyynnöstä, teollisuusryhmittymän ja tutkimusryhmittymän edustajien enemmistön pyynnöstä tai puheenjohtajan pyynnöstä järjestää ylimääräisiä kokouksia. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallintoneuvoston kokoukset, ja ne järjestetään yleensä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen kotipaikassa.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tiedekomitean puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen keskusteluihin, jotka koskevat tämän komitean tehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvosto voi tapauskohtaisesti kutsua muita henkilöitä, erityisesti unionin alueellisten viranomaisten edustajia, osallistumaan tarkkailijoina sen kokouksiin.

4.

Osakkaiden edustajat eivät ole henkilökohtaisesti korvausvastuussa toimista, joita he toteuttavat toimiessaan edustajina hallintoneuvostossa.

5.

Hallintoneuvosto hyväksyy työjärjestyksensä.

7   artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.

Hallintoneuvostolla on yleinen vastuu toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen strategisista suuntauksista ja toiminnasta, ja se valvoo sen toiminnan toteuttamista.

2.

Komissio pyrkii hallintoneuvostossa toimiessaan varmistamaan koordinoinnin toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimien ja Horisontti 2020 -puiteohjelman asianomaisten toimien välillä, jotta voidaan edistää yhteisvaikutusta, kun määritetään tutkimusyhteistyöhön kuuluvia painotuksia.

3.

Hallintoneuvosto huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

se päättää sellaisen osakkaan, joka ei täytä velvoitteitaan, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkuuden lakkauttamisesta;

b)

se hyväksyy toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitosäännöt tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

c)

se hyväksyy toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen vuosittaisen talousarvion, mukaan lukien sen mukaisen henkilöstötaulukon, jossa ilmoitetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja tilapäisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna;

d)

se käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa henkilöstöön nähden tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

e)

se nimittää tai erottaa toimitusjohtajan, jatkaa hänen toimikauttaan, opastaa häntä ja valvoo hänen suoriutumistaan tehtävistään;

f)

se hyväksyy toimitusjohtajan suosituksen perusteella ohjelmatoimiston organisaatiorakenteen;

g)

se hyväksyy toimitusjohtajan ehdottaman vuotuisen työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot kuultuaan tiedekomiteaa ja valtioiden edustajien ryhmää;

h)

se hyväksyy tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vuotuisten täydentävien toimien suunnitelman muiden osakkaiden kuin unionin ehdotuksen perusteella ja kuultuaan tarvittaessa tapauskohtaisesti asetettua neuvoa-antavaa ryhmää;

i)

se hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen ja sitä vastaavat menot;

j)

se järjestää tarpeen mukaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen sisäisen tarkastustoiminnon toteutuksen;

k)

se hyväksyy ehdotuspyynnöt ja tarvittaessa niihin liittyvät osallistumista, ehdotusten arviointia, valintaa sekä sopimusten tekoa ja arviointimenettelyjä koskevat säännöt;

l)

se hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista toimista riippumattomien asiantuntijoiden lautakunnan laatiman järjestysluettelon pohjalta;

m)

se ottaa käyttöön toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen viestintäpolitiikan toimitusjohtajan suosituksesta;

n)

se antaa tarvittaessa henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanosääntöjä tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

o)

se antaa tarvittaessa sääntöjä, jotka koskeva kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä lähettämistä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen ja harjoittelijoiden käyttämistä tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti;

p)

se perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia ryhmiä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen elinten lisäksi;

q)

se esittää komissiolle toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaan ehdotuksesta tarvittaessa pyyntöjä tämän asetuksen muuttamiseksi;

r)

se vastaa tehtävistä, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu jollekin tietylle toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen elimelle; hallintoneuvosto voi osoittaa tällaisia tehtäviä jollekin näistä elimistä.

8   artikla

Toimitusjohtajan nimittäminen, erottaminen ja toimikauden jatkaminen

1.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella. Komissio ottaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden edustajat asianmukaisella tavalla mukaan valintamenettelyyn.

Valintamenettelyn esivalintavaiheessa on erityisesti varmistettava, että toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muut osakkaat ovat asianmukaisesti edustettuina. Tätä varten toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden on yhteisestä sopimuksesta nimettävä edustaja sekä tarkkailija hallintoneuvoston puolesta.

2.

Toimitusjohtaja on henkilöstöön kuuluva, ja hänet valitaan tehtäväänsä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen väliaikaisena toimihenkilönä palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä toista polttokenno- ja vety-yhteisyritystä edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.

Toimitusjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden päätyttyä komissio laatii, ottamalla asianmukaisesti mukaan muut osakkaat kuin unionin, arvion tavasta, jolla toimitusjohtaja on hoitanut tehtäviään, sekä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tulevista tehtävistä ja haasteista.

4.

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran, ei kuitenkaan yli neljän vuoden ajaksi.

5.

Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua jatketun toimikautensa lopussa toiseen kertaan samaa toimea koskevaan valintamenettelyyn.

6.

Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksesta, mikä tekemiseen komissio ottaa asianmukaisesti mukaan muut toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen muut osakkaat kuin unionin.

9   artikla

Toimitusjohtajan tehtävät

1.

Toimitusjohtaja on johtava toimihenkilö, joka vastaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

2.

Toimitusjohtaja on toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen laillinen edustaja. Toimitusjohtaja vastaa toimistaan johtokunnalle.

3.

Toimitusjohtaja toteuttaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion.

4.

Toimitusjohtaja suorittaa riippumattomalla tavalla erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

hän valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen talousarvioesityksen, mukaan lukien vastaavan henkilöstötaulukon, jossa vahvistetaan väliaikaisten toimien määrä tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä sopimussuhteisen henkilöstön ja tilapäisesti siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden määrä kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna;

b)

hän laatii ja toimittaa hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen työsuunnitelman ja vastaavat menoarviot;

c)

hän toimittaa vuotuisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle sen lausuntoa varten;

d)

hän valmistelee ja toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi vuotuisen toimintakertomuksen, mukaan lukien tiedot vastaavista menoista;

e)

hän toimittaa hallintoneuvostolle raportin yhtiöjärjestyksen 13 artiklan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista epäsuorien toimien luontoissuorituksista;

f)

hän esittää hallintoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon rahoitettavaksi valituista ehdotuksista;

g)

hän tiedottaa valtioiden edustajien ryhmälle ja tiedekomitealle säännöllisesti kaikista niiden neuvontatehtävän kannalta merkityksellisistä seikoista;

h)

hän allekirjoittaa yksittäisiä avustussopimuksia ja päätöksiä;

i)

hän allekirjoittaa hankintasopimuksia;

j)

hän panee täytäntöön toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen viestintäpolitiikan;

k)

hän organisoi, ohjaa ja valvoo toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimintaa ja henkilöstöä hallintoneuvoston siirtämän toimivallan rajoissa tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

l)