ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 168

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
7. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/334/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 607/2014, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

27

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä

29

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu)

39

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 610/2014, annettu 14 päivänä helmikuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä ECSEL-yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 ( 1 )

53

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 611/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta

55

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 612/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 613/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Pagnotta del Dittaino (SAN))

68

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 614/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta viinialan tiettyjen tukitoimien soveltamisen osalta

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta

95

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 616/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

103

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Komission päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2009/300/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU, 2011/331/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2014) 3674)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24)

117

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2014/339/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EKP/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25)

120

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 12/2014, annettu 8 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Salinātā rudzu rupjmaize (APT)) ( EUVL L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2014,

Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2014/334/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2007 São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, hyväksymällä asetuksen (EY) N:o 894/2007 (1).

(2)

Kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan viimeisimmän pöytäkirjan (2) soveltaminen päättyi 12 päivänä toukokuuta 2014.

(3)

Unioni on neuvotellut São Tomé ja Príncipen kanssa uuden pöytäkirjan, joka on voimassa neljä vuotta ja jossa unionin aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä. Neuvottelujen tuloksena uusi pöytäkirja parafoitiin 19 päivänä joulukuuta 2013.

(4)

Unionin alusten kalastustoiminnan jatkumisen varmistamiseksi uutta pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Sitä sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä alkaen mutta ei kuitenkaan ennen viimeisimmän pöytäkirjan voimassaolon päättymistä.

(5)

Uusi pöytäkirja olisi allekirjoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehty pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti pöytäkirjan 14 artiklan mukaisesti sen allekirjoituspäivästä (3), mutta ei kuitenkaan ennen 13 päivää toukokuuta 2014.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 894/2007, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007, São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Pöytäkirja Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 136, 24.5.2011, s. 5).

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/3


PÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta


1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Vahvistetaan kalastuskumppanuussopimuksen 5 artiklan mukaisesti Euroopan unionin aluksille myönnetyt kalastusmahdollisuudet neljän (4) vuoden ajanjaksoksi sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä lähtien, jotta kyseiset alukset voivat pyytää laajasti vaeltavia kalalajeja (vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit), lukuun ottamatta kalalajeja, jotka on suojeltu tai joiden kalastus on kielletty ICCAT:n toimesta.

2.   Kalastusmahdollisuuksia voivat hyödyntää seuraavat alukset:

a)

28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta;

b)

6 pintasiima-alusta.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5, 6, 7 ja 8 artiklassa toisin määrätä.

4.   Sopimuksen 6 artiklan mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat kalastusalukset voivat harjoittaa kalastusta São Tomé ja Príncipen vesillä vain, jos niillä on tämän pöytäkirjan mukaisesti myönnetty kalastuslisenssi.

2 artikla

Taloudellinen korvaus — maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Kalastuskumppanuussopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määräksi 1 artiklassa tarkoitetulla ajanjaksolla vahvistetaan 2 805 000 euroa.

2.   Taloudellinen korvaus sisältää:

a)

vastineeksi São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle pääsystä vuosittaisen määrän, joka on ensimmäisten kolmen vuoden ajan 385 000 euroa ja neljäntenä vuonna 350 000 euroa ja joka vastaa 7 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää; ja

b)

erityismäärän, joka on 325 000 euroa vuodessa neljän vuoden ajan ja joka osoitetaan São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemiseen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 3, 4, 5, 7 ja 8 artiklasta ja kalastuskumppanuussopimuksen 12 ja 13 artiklasta muuta johdu.

4.   Euroopan unioni maksaa 1 kohdassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena 710 000 euroa vuodessa ensimmäisten kolmen vuoden ajan ja 675 000 euroa neljäntenä vuonna, mikä vastaa 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja vuosittaisia määriä.

5.   Jos Euroopan unionin alusten São Tomé ja Príncipen vesillä pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää 2 kohdassa vahvistetun vuotuisen viitesaalismäärän, vuosittaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärää korotetaan ensimmäisten kolmen vuoden ajan 55 eurolla ja neljäntenä vuonna 50 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden. Euroopan unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuun määrään nähden. Jos Euroopan unionin alusten pyytämät saalismäärät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

6.   Taloudellinen korvaus maksetaan ensimmäisenä vuonna 90 päivän kuluessa pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä ja seuraavina vuosina viimeistään pöytäkirjan vuosipäivänä.

7.   São Tomé ja Príncipen viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta.

8.   Tämän artiklan 2 kohdassa mainittu taloudellinen korvaus maksetaan São Tomé ja Príncipen valtionkassan pankkitilille, ja tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittu, alakohtaisen politiikan tukemiseen tarkoitettu taloudellinen korvaus asetetaan kalastusosaston käyttöön. São Tomé ja Príncipen viranomaiset toimittavat pankkitilitiedot vuosittain Euroopan komissiolle.

3 artikla

Kestävän ja vastuullisen kalastuksen edistäminen São Tomé ja Príncipen vesillä

1.   Osapuolet hyväksyvät kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään ottamaan tietyn ajan kuluttua käyttöön kestävä ja vastuullinen kalastus ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty São Tomé ja Príncipen kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen toteuttamiseen, erityisesti pienimuotoisen kalastuksen, seurannan ja valvonnan sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli LIS-kalastuksen torjunnan aloilla;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

2.   Monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut muutokset hyväksytään sekakomiteassa, ja niillä on oltava molempien osapuolten hyväksyntä.

3.   São Tomé ja Príncipen viranomaiset voivat päättää vuosittain 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen lisämäärän osoittamisesta monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoon. Lisämäärän osoittamisesta on ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen tämän pöytäkirjan vuosipäivää.

4.   Osapuolet arvioivat monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulokset vuosittain. Jos kyseinen arviointi osoittaa, että tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla taloudellisen korvauksen osuudella suoraan rahoitettuja tavoitteita ei saavuteta tyydyttävällä tavalla, Euroopan komissio varaa itselleen oikeuden tarkistaa kyseistä taloudellisen korvauksen osuutta, jotta ohjelman täytäntöönpanoon sidottujen varojen määrää voitaisiin mukauttaa kyseisiin tuloksiin.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta São Tomé ja Príncipen vesillä syrjimättä mitään näillä vesillä toimivia laivastoja.

2.   Euroopan unioni ja São Tomé ja Príncipe sitoutuvat toimimaan yhteistyössä São Tomé ja Príncipen kalastusalueen kalavarojen tilan seuraamiseksi koko tämän pöytäkirjan voimassaoloajan.

3.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä Keski-Afrikan alueella. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia ja päätöslauselmia.

4.   Kalastuskumppanuussopimuksen 4 artiklan mukaisesti osapuolet kuulevat toisiaan ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella kalastuskumppanuussopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Euroopan unionin kalastusalusten toimintaan.

5 artikla

Yhteisestä sopimuksesta sekakomiteassa tehtävä kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistus

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan tarkistaa yhteisestä sopimuksesta, jos ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien mukaan tarkistuksella varmistetaan tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen kalavarojen kestävä hoito. Tällöin 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta mukautetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Euroopan unionin maksaman taloudellisen vuosikorvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun määrään verrattuna.

2.   Sekakomitea voi tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta tarkastella ja mukauttaa kalastuksen harjoittamisedellytyksiin liittyviä määräyksiä sekä tämän pöytäkirjan ja sen liitteen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

6 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet

1.   São Tomé ja Príncipen viranomaiset voivat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuulumattoman kalastuksen harjoittamiseksi esittää Euroopan unionille mahdollisuutta koekalastukseen sellaisen tieteellisen tutkimuksen tulosten perusteella, jossa otetaan huomioon osapuolten tieteellisten asiantuntijoiden vahvistamat parhaat tieteelliset lausunnot.

2.   Kyseisten tulosten perusteella ja jos Euroopan unioni olisi kiinnostunut harjoittamaan kyseistä kalastustoimintaa, osapuolten on kuultava toisiaan sekakomiteassa ennen kuin São Tomé ja Príncipen viranomaiset myöntävät mahdollisen luvan. Osapuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

7 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta voidaan tarkistaa tai sen maksaminen voidaan keskeyttää, jos yhden tai useamman seuraavista edellytyksistä havaitaan täyttyvän:

a)

kalastuskumppanuussopimuksen 2 artiklan h alakohdassa määritellyt epätavalliset olosuhteet estävät kalastustoiminnan harjoittamisen São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä;

b)

pöytäkirjan perustana olevan kalastuspolitiikan määrittelyä ja täytäntöönpanoa muutetaan merkittävästi, ja toinen osapuolista pyytää pöytäkirjan määräysten uudelleentarkastelua kyseisten määräysten mahdollista muuttamista varten;

c)

toinen osapuoli havaitsee ihmisoikeuksien olennaisen ja perustavanlaatuisen rikkomuksen, jollaisia ovat muun muassa Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetut rikkomukset, ja mainitun sopimuksen 8 ja 96 artiklassa vahvistettua menettelyä on noudatettu.

2.   Euroopan unioni varaa itselleen oikeuden keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen maksamisen osittain tai kokonaan, jos:

a)

saadut tulokset eivät sekakomitean arvioinnin mukaan ole ohjelmien mukaisia;

b)

kyseistä taloudellista korvausta ei ole pantu täytäntöön.

3.   Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa osapuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että 1 kohdassa tarkoitettuja tapahtumia edeltävä tilanne on palautunut ja/tai jos se on perusteltua 2 kohdassa tarkoitettujen rahoituksen toteuttamisen tulosten nojalla. Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä taloudellista erityiskorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, jos pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi (6) kuukautta.

8 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta, jos yhden tai useamman seuraavista edellytyksistä havaitaan täyttyvän:

a)

kalastuskumppanuussopimuksen 2 artiklan h alakohdassa määritellyt epätavalliset olosuhteet estävät kalastustoiminnan harjoittamisen São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeellä;

b)

pöytäkirjan perustana olevan kalastuspolitiikan määrittelyä ja täytäntöönpanoa muutetaan merkittävästi, ja toinen osapuolista pyytää pöytäkirjan määräysten uudelleentarkastelua kyseisten määräysten mahdollista muuttamista varten;

c)

toinen osapuoli havaitsee ihmisoikeuksien olennaisen ja perustavanlaatuisen rikkomuksen, jollaisia ovat muun muassa Cotonoun sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetut rikkomukset, ja mainitun sopimuksen 8 ja 96 artiklassa vahvistettua menettelyä on noudatettu;

d)

Euroopan unioni on laiminlyönyt 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen maksamisen muista kuin tässä artiklassa määrätyistä syistä;

e)

osapuolet ovat eri mieltä tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta.

2.   Tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta, jos osapuolten välisestä erimielisyydestä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa käydyissä kuulemisissa.

3.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

9 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

1.   São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien Euroopan unionin kalastusalusten toimintaa säännellään São Tomé ja Príncipen sovellettavalla lainsäädännöllä, ellei kalastuskumppanuussopimuksessa tai tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätä.

2.   São Tomé ja Príncipen viranomaiset ilmoittavat Euroopan komissiolle kaikista kalastusalan lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai kyseisen alan uudesta lainsäädännöstä.

3.   Euroopan komissio ilmoittaa São Tomé ja Príncipen viranomaisille kaikista Euroopan unionin kaukaisilla vesillä toimivan laivaston kalastustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai tähän kalastustoimintaan sovellettavasta uudesta lainsäädännöstä.

10 artikla

Tiedonvaihdon sähköistäminen

1.   São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni sitoutuvat ottamaan mahdollisimman pian käyttöön järjestelmät, jotka ovat tarpeen kaikkien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon.

2.   Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan asiakirjan paperiversiota.

3.   São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista tietotekniikkajärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversioilla.

11 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

1.   São Tomé ja Príncipe ja Euroopan unioni sitoutuvat siihen, että kaikkia EU:n aluksiin ja niiden kalastustoimiin liittyviä, sopimuksen yhteydessä saatuja tietoja käsitellään kaikkina aikoina huolellisesti luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

2.   Osapuolet varmistavat, että ICCAT:n asianomaisten määräysten mukaisesti julkisesti asetetaan saataville ainoastaan koostetut tiedot São Tomé ja Príncipen vesillä harjoitetusta kalastustoiminnasta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tietoja, joita voidaan pitää luottamuksellisina, yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja kalastuksenhoitoon sekä kalastuksen valvontaan ja tarkkailuun.

12 artikla

Kesto

Tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä sovelletaan neljän (4) vuoden ajan 14 ja 15 artiklan mukaisesta väliaikaisesta soveltamisesta, jollei sitä sanota irti 13 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa pöytäkirja vähintään kuusi (6) kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulee voimaan.

2.   Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa osapuolten väliset neuvottelut.

14 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä, mutta ei kuitenkaan ennen 13 päivää toukokuuta 2014.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Euroopan unionin puolesta

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan puolesta

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

Image


LIITE

Euroopan Unionin alusten kalastusta São Tomé ja Príncipen vesillä koskevat edellytykset

I LUKU

KALASTUSLUPIEN HAKEMISTA JA MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT MUODOLLISUUDET

1 JAKSO

Kalastusluvat

Ennakkoedellytykset kalastusluvan saamiseksi

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville Euroopan unionin aluksille voidaan myöntää kalastuslupa (kalastuslisenssi) São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

2.

Jotta alus täyttäisi kelpoisuusehdot, sen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa São Tomé ja Príncipessä. Sen tilanteen São Tomé ja Príncipen hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki aikaisemmat sen São Tomé ja Príncipessä tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyvät velvollisuutensa Euroopan unionin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lisäksi sen on noudatettava kalastuslupia koskevan asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (1) säännöksiä.

3.

Kaikilla kalastuslupaa hakevilla Euroopan unionin aluksilla on oltava São Tomé ja Príncipeen sijoittautunut edustaja. Tämän edustajan nimi ja osoite voidaan mainita lupahakemuksessa.

Kalastuslupahakemus

4.

Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset toimittavat São Tomé ja Príncipen kalastusministeriölle sähköisesti vähintään viisitoista (15) työpäivää ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa kalastuskumppanuussopimuksen nojalla kalastustoimintaa, ja jäljennöksen kustakin hakemuksesta Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevalle edustustolle. Unionin toimivaltaiset viranomaiset lähettävät alkuperäiskappaleet suoraan São Tomé ja Príncipeen ja jäljennöksen niistä Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevalle edustustolle.

5.

São Tomé ja Príncipen kalastusministeriölle esitettävät hakemukset on tehtävä lomakkeelle, jonka malli on lisäyksessä I.

6.

Kalastuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta,

hiljattain otettu värivalokuva, jossa alus on sivulta nähtynä.

7.

Lupamaksu on suoritettava São Tomé ja Príncipen viranomaisten osoittamalle tilille pöytäkirjan 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

8.

Lupamaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

Kalastusluvan myöntäminen

9.

Kalastusluvat myönnetään kaikkien alusten osalta 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona São Tomé ja Príncipen kalastusministeriö on saanut kaikki edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Luvat toimitetaan varustajille tai heidän edustajilleen Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevan edustuston välityksellä. Jotta kalastustoiminnan aloittaminen ei viivästyisi, kalastusluvasta lähetetään samanaikaisesti sähköisesti jäljennös varustajalle. Tätä jäljennöstä voidaan käyttää enintään 60 päivän ajan luvan myöntämispäivästä. Jäljennöksen katsotaan vastaavan alkuperäiskappaletta kyseisen jakson ajan.

10.

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

11.

Euroopan unionin pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lupa kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä luvalla, jolla on samat ominaisuudet kuin edellisellä aluksella, eikä uutta lupamaksua tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

12.

Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu kalastuslupa São Tomé ja Príncipen kalastusministeriöön Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevan edustuston välityksellä.

13.

Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona peruutettu kalastuslupa palautetaan São Tomé ja Príncipen kalastusministeriöön. Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevalle edustustolle on ilmoitettava kalastusluvan siirtämisestä.

14.

Kalastuslupa on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotuin kuitenkaan rajoittamatta tämän jakson 9 kohdan määräysten soveltamista.

2 JAKSO

Kalastuslupaa koskevat ehdot — maksut ja ennakot

1.

Kalastusluvat ovat voimassa yhden vuoden.

2.

Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta São Tomé ja Príncipen kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti seuraavasti:

 

pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 55 euroa;

 

pöytäkirjan kolmantena soveltamisvuonna 60 euroa;

 

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 70 euroa.

3.

Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu seuraavat kiinteämääräiset maksut:

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 6 930 euroa alusta kohden, mikä vastaa 126:ta saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan kolmantena soveltamisvuonna 6 960 euroa alusta kohden, mikä vastaa 116:ta saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 7 000 euroa alusta kohden, mikä vastaa 100:aa saalistonnia vuodessa.

Pintasiima-alukset:

pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 2 310 euroa alusta kohden, mikä vastaa 42:ta saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan kolmantena soveltamisvuonna 2 310 euroa alusta kohden, mikä vastaa 38,5:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 2 310 euroa alusta kohden, mikä vastaa 33:a saalistonnia vuodessa.

4.

Euroopan komissio vahvistaa Euroopan komission Gabonissa sijaitsevan edustuston välityksellä vuodelta n suoritettavien maksujen tilityksen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pöytäkirjan vuoden n+1 vuosipäivästä kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) ja IPMA:n (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) varmentamien saalisilmoitusten perusteella.

5.

Tilitys toimitetaan samanaikaisesti tiedoksi São Tomé ja Príncipen kalastusministeriölle ja varustajille.

6.

Varustajat maksavat mahdolliset lisämaksut (jotka aiheutuvat tämän jakson 4 kohdassa ylittävistä saalismääristä) São Tomé ja Príncipen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kolmen (3) kuukauden kuluessa pöytäkirjan vuoden n + 1 vuosipäivästä tämän luvun 1 jakson 7 kohdassa tarkoitetulle tilille. Maksun perusteena on tämän jakson 2 kohdassa vahvistettu tonnikohtainen määrä (55, 60 tai 70 euroa, kyseessä olevasta vuodesta riippuen).

7.

Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta varustajalle.

II LUKU

KALASTUSALUEET

1.

Tämän pöytäkirjan mukaisesti São Tomé ja Príncipen vesillä toimivat Euroopan unionin nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevilla vesillä.

2.

São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeen koordinaatit esitetään São Tomé ja Príncipen Yhdistyneille Kansakunnille 7 päivänä toukokuuta 1998 toimittamassa tiedonannossa (2).

3.

Ketään syrjimättä kaikki kalastustoiminta on kiellettyä São Tomé ja Príncipen ja Nigerian yhteiseen käyttöön tarkoitetulla kalastusalueella, jota rajoittavat lisäyksessä 3 esitetyt koordinaatit.

III LUKU

SEURANTA JA VALVONTA

1 JAKSO

Saaliiden kirjaamisjärjestelmä

1.

Kaikkien sellaisten alusten päälliköiden, jotka toimivat tämän pöytäkirjan mukaisesti São Tomé ja Príncipen vesillä, on ilmoitettava saaliinsa São Tomé ja Príncipen kalastusministeriölle, jotta voitaisiin valvoa pyydettyjä määriä, jotka ovat toimivaltaisten tutkimuslaitosten tämän liitteen I luvun 2 jakson 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti varmistamia. Saaliiden ilmoittamista koskevat menettelyt ovat seuraavat:

1.1

São Tomé ja Príncipen vesillä tämän pöytäkirjan mukaisesti toimivien Euroopan unionin alusten on laadittava lisäyksessä 2 olevan mallin mukainen saalisilmoitus. Saalisilmoituksen on vastattava kaikilta osin kalastuspäiväkirjaan merkittyjä tietoja. Saalisilmoituksesta toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse jäljennös São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle joka viikko ja aina aluksen poistuessa São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta.

1.2

Aluksen päällikön on lähetettävä kalastuspäiväkirjasta jäljennös São Tomé ja Príncipen kalastusministeriölle sekä I luvun 2 jakson 4 kohdassa mainituille tutkimuslaitoksille viimeistään 14 päivää sen jälkeen, kun kyseiseen kalastusmatkaan liittyvät purkutoimet on saatettu päätökseen.

2.

Aluksen päällikön on kirjattava joka päivä saalisilmoitukseen kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin ensisijaisen lajin osalta myös se, jos saaliita ei ole saatu. Hänen on kirjattava saalisilmoitukseen joka päivä tarvittaessa myös kunkin lajin mereen heitetyt määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä.

3.

Saalisilmoitukset on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön on ne allekirjoitettava.

4.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, São Tomé ja Príncipen hallitus voi peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen kalastusluvan, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen varustajaan São Tomé ja Príncipessä voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta välittömästi.

5.

Osapuolet ilmoittavat yhteisestä halukkuudestaan varmistaa siirtyminen lisäyksessä 5 määriteltyihin teknisiin ominaisuuksiin perustuvaan sähköiseen saalisilmoitusjärjestelmään. Osapuolet sopivat, että ne määrittelevät yhdessä tätä siirtymistä koskevat menettelyt, jotta järjestelmä saadaan toimintakuntoon 1 päivään heinäkuuta 2015 mennessä.

2 JAKSO

Saalisilmoitukset: São Tomé ja Príncipen vesille saapuminen ja niiltä poistuminen

1.

Tämän pöytäkirjan mukaisesti São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien Euroopan unionin alusten on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille vähintään kuusi (6) tuntia aikaisemmin aikomuksestaan saapua São Tomé ja Príncipen vesille tai poistua niiltä.

2.

São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle saapumista/sieltä poistumista koskevan ilmoituksen yhteydessä alusten on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin saaliiden määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 jakson määräysten soveltamista. Ilmoitukset on tehtävä sähköpostilla tai faksilla São Tomé ja Príncipen viranomaisten ilmoittamiin osoitteisiin.

3.

Ilman São Tomé ja Príncipen toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi, ja siihen sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

4.

Kalastusluvan myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, faksi- ja puhelinnumerot sekä radioyhteystiedot.

3 JAKSO

Saaliiden jälleenlaivaus ja purkaminen

1.

Tämän pöytäkirjan mukaisesti São Tomé ja Príncipen vesillä toimivien Euroopan unionin alusten, jotka haluavat jälleenlaivata tai purkaa saaliitaan São Tomé ja Príncipen vesillä, on tehtävä se São Tomé ja Príncipen satamien redillä.

Jos alus haluaa jälleenlaivata tai purkaa saaliitaan, varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia ennen jälleenlaivausta tai purkamista seuraavat tiedot:

 

jälleenlaivausta tai purkamista aikovien alusten nimet;

 

rahtialuksen nimi;

 

jälleenlaivattava tai purettava määrä tonneina lajeittain;

 

jälleenlaivaus- tai purkamispäivä;

 

jälleenlaivattujen tai purettujen saaliiden määräpaikka.

2.

Jälleenlaivaus sallitaan vain seuraavilla alueilla: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Jälleenlaivaus tai purkaminen rinnastetaan São Tomé ja Príncipen vesiltä poistumiseen. Alusten on näin ollen toimitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua São Tomé ja Príncipen vesiltä.

4.

Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaus- tai purkamistoimenpiteet ovat kiellettyjä São Tomé ja Príncipen vesillä. Tämän määräyksen rikkominen johtaa São Tomé ja Príncipen voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

4 JAKSO

Satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

1.   Alusten sijainti-ilmoitukset — VMS-järjestelmä

Kalastusluvan saaneilla EU:n aluksilla on São Tomé ja Príncipen kalastusalueella ollessaan oltava satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System — VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen tiedossa.

Kussakin sijainti-ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

aluksen tunnistetiedot;

b)

aluksen viimeisin maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveyspiiri), jonka virheen on oltava alle 100 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia;

c)

sijainnin kirjaamisen päivä ja kellonaika;

d)

aluksen nopeus ja kurssi.

Kukin ilmoitus on annettava tämän liitteen lisäyksessä 4 olevan mallin mukaisessa muodossa.

Ensimmäinen kirjattu sijainti São Tomé ja Príncipen kalastusalueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”. Kaikki sitä seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS” lukuun ottamatta ensimmäistä kirjattua sijaintia São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta poistumisen jälkeen, joka merkitään koodilla ”EXI”.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

2.   Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän ollessa epäkunnossa

Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakykyinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle asianmukaisesti.

Jos aluksen VMS-järjestelmä menee epäkuntoon, se on korjattava tai korvattava 10 päivän kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa São Tomé ja Príncipen kalastusalueella.

São Tomé ja Príncipen alueella kalastavien alusten, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, on toimitettava kaikki pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, radioitse tai faksitse vähintään joka neljäs tunti.

3.   Sijainti-ilmoitusten toimittaminen suojatussa muodossa São Tomé ja Príncipelle

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tiedot sähköpostiosoitteistaan ja ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista näihin osoitteisiin tehdyistä muutoksista.

Sijainti-ilmoitukset toimitetaan lippuvaltion ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskusten välillä sähköisesti suojatun viestintäjärjestelmän avulla.

Jos alus ei ole ilmoittanut poistuneensa alueelta, São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan unionille viipymättä kaikista keskeytyksistä kalastusluvan saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa.

4.   Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

São Tomé ja Príncipe varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa Euroopan unionille viipymättä kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian.

Aluksen päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä sen toimintaa tai väärentää sijainti-ilmoituksia. Rikkomisiin sovelletaan voimassa olevassa São Tomé ja Príncipen lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia.

5.   Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden tarkistaminen

São Tomé ja Príncipe voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä perusteltujen seikkojen pohjalta osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan Euroopan unionille ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi 30 minuuttiin. São Tomé ja Príncipen on toimitettava kyseiset todisteet viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan unionille. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on noudatettava viipymättä uutta tiheyttä sijainti-ilmoitusten lähettämisessä São Tomé ja Príncipelle.

Kun tutkintajakso päättyy, São Tomé ja Príncipe ilmoittaa siitä viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Euroopan unionille. Sen on seuraavaksi ilmoitettava niille kyseiseen tutkintaan liittyvistä mahdollisista jatkotoimista.

IV LUKU

MERIMIESTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.

Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten varustajat ottavat AKT-maiden kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille tonnikalan kalastusvuoden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava São Tomé ja Príncipen tai jonkin muun AKT-maan kansalaisia,

pintasiima-aluksille kalastusvuoden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava São Tomé ja Príncipen tai jonkin muun AKT-maan kansalaisia.

2.

Varustajat pyrkivät ottamaan aluksilleen ylimääräisiä São Tomé ja Príncipen merimiehiä.

3.

Varustajat valitsevat aluksilleen otettavat merimiehet vapaasti São Tomé ja Príncipen viranomaisten ja varustajien edustajien toimittamasta soveltuvien ja pätevien merimiesten luettelosta.

4.

Varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaiselle alukselle otettujen merimiesten nimet ja mainittava näiden asema miehistössä.

5.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti Euroopan unionin aluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6.

São Tomé ja Príncipen ja muiden AKT-maiden merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

7.

Varustajat maksavat merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. Merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

8.

Jokaisen Euroopan unionin alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

V LUKU

TARKKAILIJAT

1.

Tämän pöytäkirjan mukaisesti São Tomé ja Príncipen vesillä toimiville Euroopan unionin aluksille on päästettävä São Tomé ja Príncipen kalastusministeriön nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1

São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä Euroopan unionin alukset ottavat alukselle kyseisten viranomaisten määräämän tarkkailijan, jonka tehtävänä on tarkastaa São Tomé ja Príncipen vesillä pyydetyt saaliit.

1.2

São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava luettelo aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelo aluksille sijoitettavista tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas (3) kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3

São Tomé ja Príncipen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat ensisijaisesti sähköpostilla Euroopan unionin Gabonissa sijaitsevalle edustustolle ja asianomaisille laivanvarustajille alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimen kalastusluvan myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

2.

Tarkkailijan aluksellaolo kestää yhden kalastusmatkan ajan. São Tomé ja Príncipen toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelu aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Toimivaltainen viranomainen esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3.

Varustaja tai tämän edustaja ja toimivaltainen viranomainen sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4.

Tarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen tapahtuu varustajan valitsemassa satamassa. Alukselle nousu tapahtuu nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen São Tomé ja Príncipen kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

5.

Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista ja alukselta poistumista varten suunnitellut päivämäärät ja osa-alueen satamat.

6.

Jos tarkkailija nousee alukselle São Tomé ja Príncipen ulkopuolella, varustaja vastaa tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu São Tomé ja Príncipen kalastusalueelta tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu São Tomé ja Príncipeen niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

8.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa São Tomé ja Príncipen vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2

tarkastaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.4

tarkastaa São Tomé ja Príncipen vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.5

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

8.6

ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

9.

Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista tämän suorittaessa tehtäviään.

10

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11.

Aluksellaolonsa ajan tarkkailijan on

11.1

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2

kohdeltava huolella aluksella olevia varusteita ja laitteistoja ja kunnioitettava aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

12.

Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan São Tomé ja Príncipen toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

14.

Tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista huolehtii São Tomé ja Príncipe.

VII LUKU

TARKASTUKSET JA VALVONTA

1.

Eurooppalaisten kalastusalusten on noudatettava ICCAT:n vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan ja saaliisiin sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

2.

Tarkastusmenettelyt

 

Kalastusluvan saaneille Euroopan unionin aluksille São Tomé ja Príncipen kalastusalueen merialueella, satamassa tai redillä tehtävistä tarkastuksista huolehtivat São Tomé ja Príncipen alukset ja tarkastajat, jotka on selkeästi osoitettu kalastuksen valvontatehtävien suorittamiseen.

 

São Tomé ja Príncipen tarkastajien on ennen Euroopan unionin alukselle nousemista ilmoitettava sille päätöksestään tehdä tarkastus. Tarkastuksen tekee enintään kaksi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja asemansa tarkastajana.

 

São Tomé ja Príncipen tarkastajat ovat Euroopan unionin aluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle ja sen kalastustoiminnalle ja lastille.

 

São Tomé ja Príncipe voi sallia Euroopan unionin edustajan osallistuvan tarkkailijana merellä tehtävään tarkastukseen.

 

Euroopan unionin aluksen päällikön on helpotettava São Tomé ja Príncipen tarkastajien alukselle pääsyä ja työtä.

 

São Tomé ja Príncipen tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen lopuksi tarkastusraportin. Euroopan unionin aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja Euroopan unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

 

Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua rikkomiseen liittyvän menettelyn aikana. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena, ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. São Tomé ja Príncipen tarkastajat antavat Euroopan unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. São Tomé ja Príncipe toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen Euroopan unionille seitsemän työpäivän kuluessa tarkastuksesta.

VII LUKU

RIKKOMISET

1.

Rikkomisten käsittely

Kaikki rikkomiset, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen luvan saanut Euroopan unionin alus on syyllistynyt, on mainittava tarkastusraportissa. Kyseinen raportti on toimitettava Euroopan unionille ja lippuvaltiolle 24 tunnin kuluessa. Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua rikkomiseen liittyvän menettelyn aikana. Aluksen päällikön on toimittava yhteistyössä tarkastusmenettelyn ajan.

2.

Aluksen pysäyttäminen — tiedotuskokous

 

Jos voimassa olevassa São Tomé ja Príncipen lainsäädännössä niin säädetään, rikkomiseen syyllistynyt Euroopan unionin alus voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, palaamaan johonkin São Tomé ja Príncipen satamaan.

 

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa Euroopan unionille 24 tunnin kuluessa kaikista kalastusluvan saaneiden unionin alusten pysäyttämisistä. Tähän ilmoitukseen on liitettävä todisteet havaitusta rikkomisesta.

 

Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään toimenpiteitä, lukuun ottamatta rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, São Tomé ja Príncipe järjestää Euroopan unionin pyynnöstä yhden työpäivän kuluessa aluksen pysäyttämisilmoituksesta tiedotuskokouksen niiden seikkojen selventämiseksi, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttämiseen, ja mahdollisten jatkotoimien esittämiseksi. Tiedotuskokoukseen voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta.

3.

Rikkomisesta määrättävä seuraamus — sovittelumenettely

 

São Tomé ja Príncipe vahvistaa havaitusta rikkomisesta määrättävän seuraamuksen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Jos rikkomisen ratkaisu edellyttää oikeudellista menettelyä ja jos rikkomiseen ei liity rikosta, São Tomé ja Príncipen ja Euroopan unionin välillä aloitetaan ennen oikeudellisen menettelyn käynnistämistä sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustajia aluksen lippuvaltiosta ja Euroopan unionista. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen pysäyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

4.

Oikeudellinen menettely — pankkivakuus

 

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkominen viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, aluksen varustajan on asetettava São Tomé ja Príncipen osoittamaan pankkiin São Tomé ja Príncipen vahvistama vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

 

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä varustajalle:

a)

kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

b)

jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

 

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa oikeudellisen menettelyn tulokset Euroopan unionille seitsemän päivän kuluessa tuomion antamisesta.

5.

Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun sovittelumenettelyssä määrätty seuraamus on suoritettu tai kun pankkivakuus on asetettu.


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Lisäykset

1 —

Kalastuslupahakemus

2 —

Saalisilmoituksen malli

3 —

Kalastuskieltoalueen koordinaatit

4 —

VMS-sijainti-ilmoituksen malli

5 —

Ohjeet kalastuksen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) täytäntöönpanoa varten

Lisäys 1

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN JA EUROOPAN UNIONIN VÄLINEN KALASTUSSOPIMUS KALASTUSLUPAHAKEMUS

Image

Lisäys 2

SAALISILMOITUKSEN MALLI

Image

Image

Lisäys 3

KALASTUSKIELTOALUEEN KOORDINAATIT

Leveysaste

Pituusaste

Astetta

Minuuttia

Sekuntia

Astetta

Minuuttia

Sekuntia

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Lisäys 4

VMS-SIJAINTI-ILMOITUKSEN MALLI

Tieto

Koodi

Pakollinen (O)/Vapaaehtoinen (F)

Sisältö

Tietueen alku

SR

O

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

O

Viestin osa — Vastaanottaja — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä

FR

O

Viestin osa — Lähettäjä — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio

FS

O

Viestin osa — Lippuvaltio — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi

TM

O

Viestin yksityiskohta — Viestityyppi (ENT, POS, EXI)

Radiokutsutunnus (IRCS)

RC

O

Alukseen liittyvä tieto — Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Osapuolen sisäinen viitenumero

IR

F

Alukseen liittyvä tieto — osapuolen yksilöllinen numero — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen rekisterinumero

XR

O

Alukseen liittyvä tieto — aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveysaste

LT

O

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainti asteina ja desimaaliasteina N/S DD.ddd (WGS84)

Pituusaste

LG

O

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainti asteina ja desimaaliasteina E/W DD.ddd (WGS84)

Kurssi

CO

O

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

O

Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Päivämäärä

DA

O

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainnin kirjaamisen päivä (UTC) (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

O

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (TTMM)

Tietueen loppu

ER

O

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

 

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia

 

Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla SR.

 

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

 

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

 

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ER, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

 

Vapaaehtoiset tietoelementit lisätään viestin alun ja lopun väliin.

Lisäys 5

OHJEET KALASTUKSEN SÄHKÖISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN (ELECTRONIC REPORTING SYSTEM, ERS-JÄRJESTELMÄ) TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN

Yleiset määräykset

1)

Kaikilla EU:n kalastusaluksilla on oltava sen ajan, kun alus on São Tomé ja Príncipen kalastusalueella, sähköinen järjestelmä, jäljempänä ’ERS-järjestelmä’, jolla voidaan kirjata ja toimittaa kalastustoimintaa koskevat tiedot, jäljempänä ’ERS-tiedot’.

2)

Jos EU:n aluksella ei ole ERS-järjestelmää tai jos kyseinen järjestelmä ei toimi, alus ei saa tulla São Tomé ja Príncipen vesille kalastamaan.

3)

ERS-tiedot toimitetaan aluksen lippuvaltion menettelyjä noudattaen, eli ne lähetetään ensin lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle, joka varmistaa niiden automaattisen toimittamisen São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle.

4)

Lippuvaltio ja São Tomé ja Príncipe varmistavat, että niiden kalastuksenseurantakeskuksilla on tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, jotka tarvitaan ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen XML-muodossa, joka on saatavilla sivustolla [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], ja että niillä on varmuusmenettelyt, joilla ERS-tiedot kirjataan ja tallennetaan koneellisesti luettavissa olevassa muodossa vähintään kolmen vuoden ajan.

5)

Muotoon tehtävät muutokset tai päivitykset kirjataan ja päivätään, ja niiden on oltava toiminnassa kuuden (6) kuukauden kuluttua muutoksen tai päivityksen täytäntöönpanosta.

6)

ERS-tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan komission EU:n puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

7)

Lippuvaltio ja São Tomé ja Príncipe nimeävät kumpikin ERS-yhteyspisteen.

a)

ERS-yhteyspiste nimetään vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi.

b)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus toimittavat toisilleen ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa oman ERS-yhteyspisteensä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

c)

Kaikista ERS-yhteyspisteen yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

ERS-tietojen laatiminen ja toimittaminen

8)

EU:n kalastusalusten on

a)

ilmoitettava päivittäin ERS-tiedot jokaiselta São Tomé ja Príncipen vesillä vietetyltä päivältä;

b)

kirjattava kunkin kalastustoimen osalta lajikohtaisesti, kuinka paljon kalaa on pyydetty kohdelajina tai sivusaaliina tai heitetty pois;

c)

ilmoitettava kunkin São Tomé ja Príncipen myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta myös, jos saalista ei ole saatu;

d)

yksilöitävä kukin laji FAO:n kolmikirjaimisella koodilla;

e)

ilmoitettava määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

f)

kirjattava ERS-tietoihin kunkin lajin osalta jälleenlaivatut ja/tai puretut määrät;

g)

kirjattava ERS-tietoihin jokaisen São Tomé ja Príncipen vesille saapumisen (viesti COE) tai niiltä poistumisen (viesti COX) yhteydessä tieto, jossa eritellään kunkin São Tomé ja Príncipen myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta määrät, jotka aluksella ovat kullakin saapumis- ja poistumiskerralla;

h)

toimitettava päivittäin ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle edellä 3 kohdassa tarkoitetussa muodossa viimeistään klo 23.59 (UTC).

9)

Kirjattujen ja toimitettujen ERS-tietojen paikkansapitävyydestä vastaa aluksen päällikkö.

10)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus lähettää ERS-tiedot heti automaattisesti São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle.

11)

São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus vahvistaa vastausviestillä ERS-tietojen vastaanottamisen ja käsittelee kaikkia ERS-tietoja luottamuksellisina.

Toimintahäiriö aluksen ERS-järjestelmässä ja/tai ERS-tietojen toimittamisessa aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä

12)

Lippuvaltio ilmoittaa viipymättä lippunsa alla purjehtivan aluksen päällikölle ja/tai omistajalle tai tämän edustajalle kaikista alukselle asennetun ERS-järjestelmän teknisistä toimintahäiriöistä tai siitä, ettei ERS-tietojen lähettäminen aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä onnistu.

13)

Lippuvaltio ilmoittaa São Tomé ja Príncipelle havaitusta häiriöstä ja toteutetuista korjaavista toimista.

14)

Jos aluksen ERS-järjestelmä on epäkunnossa, päällikön ja/tai omistajan on varmistettava, että ERS-järjestelmä korjataan tai vaihdetaan 10 päivän kuluessa. Jos alus käy välisatamassa näiden 10 päivän kuluessa, se ei saa jatkaa kalastustoimintaansa São Tomé ja Príncipen vesillä ennen kuin sen ERS-järjestelmä on täysin toimiva, paitsi jos São Tomé ja Príncipe antaa tähän luvan.

15)

Kalastusalus ei saa lähteä satamasta ERS-järjestelmänsä teknisen häiriön jälkeen ennen

a)

kuin sen ERS-järjestelmä toimii jälleen lippuvaltiota ja São Tomé ja Príncipeä tyydyttävällä tavalla; tai

b)

kuin se saa lippuvaltion luvan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lippuvaltio tiedottaa São Tomé ja Príncipelle päätöksestään ennen aluksen lähtöä.

16)

Kaikkien EU:n alusten, joiden ERS-järjestelmä on epäkunnossa niiden toimiessa São Tomé ja Príncipen vesillä, on lähetettävä päivittäin ja viimeistään klo 23.59 (UTC) kaikki ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle jollakin muulla käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä, joka on myös São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskuksen käytettävissä.

17)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava ERS-tiedot, joita ei ole voitu toimittaa São Tomé ja Príncipelle ERS-järjestelmän toimintahäiriön vuoksi, São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle jossakin muussa yhteisesti sovitussa sähköisessä muodossa. Tämä vaihtoehtoinen lähetys on etusijalla, koska tavallisesti sovellettavia lähettämisen määräaikoja ei välttämättä voida noudattaa.

18)

Jos São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ei saa alukselta ERS-tietoja kolmeen peräkkäiseen päivään, São Tomé ja Príncipe voi määrätä aluksen palaamaan heti São Tomé ja Príncipen nimeämään satamaan selvitystä varten.

Toimintahäiriö kalastuksenseurantakeskuksessa — São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja

19)

Jos kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja, sen ERS-yhteyspiste ilmoittaa asiasta viipymättä toisen kalastuksenseurantakeskuksen ERS-yhteyspisteelle ja toimii tarvittaessa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi.

20)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus sopivat yhdessä ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään ERS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksenseurantakeskuksessa ilmenee toimintahäiriö, sekä ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

21)

Jos São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa, ettei ERS-tietoja ole saatu, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on yksilöitävä ongelman syyt ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on ilmoitettava São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä 24 tunnin kuluessa häiriön havaitsemisesta.

22)

Jos ongelman ratkaiseminen kestää kauemmin kuin 24 tuntia, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava viipymättä puuttuvat ERS-tiedot São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 17 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä viestintävälinettä.

23)

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa São Tomé ja Príncipen kalastuksenseurantakeskus ei ole toimittanut ERS-tietoja toiseen kalastuksenseurantakeskukseen liittyvän toimintahäiriön johdosta.

Kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimet

24)

Kalastuksenseurantakeskuksen suunnitelluista huoltotoimista (huolto-ohjelma), jotka voivat vaikuttaa ERS-tietojen vaihtoon, on ilmoittava toiselle kalastuksenseurantakeskukselle vähintään 72 tuntia etukäteen, ja samalla on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava huoltotöiden päivämäärä ja kesto. Tiedot huoltotoimista, joita ei ollut suunniteltu, on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle kalastuksenseurantakeskukselle.

25)

Huoltotoimien aikana ERS-tietojen lähettäminen voi odottaa siihen saakka, kun järjestelmä on uudelleen toiminnassa. Asianomaiset ERS-tiedot lähetetään tällöin heti huoltotöiden jälkeen.

26)

Jos huoltotoimet kestävät yli 24 tuntia, ERS-tiedot lähetetään toiselle kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 17 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä viestintävälinettä.

27)

São Tomé ja Príncipe ilmoittaa huoltotoimista toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa ERS-tietoja ei ole toimitettu kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimien vuoksi.


ASETUKSET

7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/27


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 607/2014,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2014,

Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2007 São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’kalastuskumppanuussopimus’, hyväksymällä asetuksen (EY) N:o 894/2007 (1).

(2)

Unioni ja São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet 19 päivänä joulukuuta 2013 kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän uuden pöytäkirjan, jossa unionin aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä toukokuuta 2014 päätöksen 2014/334/EU (2) uuden pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

(4)

On aiheellista määritellä kalastusmahdollisuuksien jakomenettely jäsenvaltioiden kesken uuden pöytäkirjan soveltamisajan osalta.

(5)

Jos ilmenee, että uuden pöytäkirjan nojalla unionille myönnettyjä kalastuslupia tai kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (3) mukaisesti. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Kyseinen määräaika olisi vahvistettava.

(6)

Uudessa pöytäkirjassa määrätään, että unionin alusten kalastustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi molempien osapuolten on mahdollista soveltaa pöytäkirjaa väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava uuden pöytäkirjan allekirjoituspäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja

16 alusta

Ranska

12 alusta

b)

pintasiima-alukset:

pöytäkirjan kahden ensimmäisen voimassaolovuoden ajan:

Espanja

4 alusta

Portugali

2 alusta

pöytäkirjan kahden viimeisen voimassolovuoden ajan:

Espanja

5 alusta

Portugali

1 alus.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 soveltaminen ei vaikuta kalastuskumppanuussopimuksen soveltamisen.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon muiden jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava, etteivät ne käytä myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia täysimääräisesti, on kymmenen työpäivää päivästä, jona komissio ilmoittaa niille, että kalastusmahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 894/2007, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007, São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 35).

(2)  Neuvoston päätös 2014/334/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/29


NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) N:o 608/2014,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2014,

Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 311 artiklan neljännen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin omien varojen järjestelmän läpinäkyvyys olisi varmistettava toimittamalla budjettivallan käyttäjälle riittävästi tietoja. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi pidettävä komission saatavilla ja tarvittaessa toimitettava sille asiakirjat ja tiedot, joita se tarvitsee voidakseen käyttää sille unionin omien varojen osalta annettuja toimivaltuuksia.

(2)

Järjestelyjen, joiden mukaisesti omien varojen kantamisesta vastuussa olevat jäsenvaltiot tekevät ilmoituksia ja antavat kertomuksia komissiolle, olisi oltava sellaiset, että komissio voi valvoa niiden toimintaa periäkseen omat varat etenkin tapauksissa, joissa on kyse petoksista tai sääntöjenvastaisuuksista.

(3)

Varainhoitovuoden kaikkien toteutuneiden menojen jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävä unionin tulojen ylijäämä olisi talousarvion tasapainon varmistamiseksi siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle. Tämän vuoksi olisi määriteltävä seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävä talousarvion yli- tai alijäämä.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarkastuksia ja selvityksiä, jotka koskevat unionin omien varojen vahvistamista ja niiden käyttöön asettamista. Omiin varoihin liittyvien varainhoitosäännösten soveltamisen helpottamiseksi on tarpeen varmistaa jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö.

(5)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi olisi annettava säännökset komission tarkastuksia varten valtuuttamien edustajien toimivaltuuksista ja velvollisuuksista unionin omien varojen osalta siten, että kunkin omien varojen lajin erityisluonne otetaan huomioon. Olisi säädettävä edellytyksistä, joiden mukaisesti valtuutetut edustajat hoitavat tehtävänsä, ja etenkin olisi annettava säännöt, joita kaikkien unionin virkamiesten, muun henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden on noudatettava salassapitovelvollisuuden ja henkilötietojen suojan osalta. On tarpeen antaa säännökset kansallisten asiantuntijoiden asemasta ja jäsenvaltion mahdollisuudesta vastustaa sitä, että tarkastuksessa on läsnä muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä.

(6)

Tietyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (2) säännökset olisi johdonmukaisuuden vuoksi otettava tähän asetukseen. Nämä säännökset koskevat talousarvion yli- tai alijäämän laskentaa ja budjetoimista, omien varojen valvontaa ja seurantaa sekä ilmoittamiseen sovellettavia asianmukaisia vaatimuksia ja omia varoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa.

(7)

Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) mukaisesti.

(8)

Neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava annettaessa täytäntöönpanosäädöksiä, joiden tarkoituksena on antaa yksityiskohtaisia sääntöjä perinteisiä omia varoja koskeviin saamisiin vaikuttavien petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisesta ja jäsenvaltioiden toimittamistaan tarkastuksista laatimista vuosikertomuksista, näiden ilmoittamistarkoituksiin tarvittavien säädösten teknisen luonteen vuoksi.

(9)

Perussopimuksissa määrättyä parlamentaarista valvontaa edellytetään sellaisten yleisluonteisten säännösten osalta, joita sovelletaan kaikkiin omien varojen lajeihin ja jotka koskevat tulojen valvontaa ja seurantaa, myös ilmoittamiseen sovellettavia asianmukaisia vaatimuksia.

(10)

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1026/1999 (4) olisi kumottava.

(11)

Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on kuultu, ja ne ovat antaneet lausunnot (5).

(12)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja ottaen huomioon päätöksen 2014/335/EU, Euratom 11 artikla tämän asetuksen olisi tultava voimaan samana päivänä kuin tuon päätöksen ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

OMIEN VAROJEN MÄÄRITTÄMINEN

1 artikla

Talousarvion yli- tai alijäämän laskenta ja budjetoiminen

1.   Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 7 artiklan soveltamiseksi kunkin varainhoitovuoden talousarvion yli- tai alijäämä muodostuu kaikkien kyseisen varainhoitovuoden osalta kannettujen tulojen ja kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista suoritettujen maksujen erotuksesta, johon on lisätty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 13 artiklan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen määrä kyseisen varainhoitovuoden osalta.

Tähän erotukseen lisätään tai siitä vähennetään aiemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjen peruutettujen määrärahojen nettomäärä. Varainhoitoasetuksen 8 artiklan 1 kohdasta poiketen erotukseen lisätään tai siitä vähennetään myös seuraavat erät:

a)

maksut, jotka euron kurssin vaihtelujen vuoksi ylittävät edelliseltä varainhoitovuodelta varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti siirrettyjen jaksottamattomien määrärahojen määrän;

b)

varainhoitovuoden kurssitappioiden ja -voittojen saldo.

2.   Komissio laatii ennen kunkin varainhoitovuoden lokakuun loppua tällöin käytössään olevien tietojen perusteella ennakkoarvion koko vuodelta kannettavista omista varoista. Jos merkittäviä eroja suhteessa alkuperäisiin ennakkoarvioihin ilmenee, niistä voidaan tehdä oikaisukirjelmä seuraavan varainhoitovuoden talousarvioesitykseen tai kuluvaa varainhoitovuotta koskeva lisätalousarvio.

II LUKU

VALVONTAA, SEURANTAA SEKÄ ILMOITTAMISEEN LIITTYVIÄ ASIANMUKAISIA VAATIMUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

2 artikla

Valvonta- ja seurantatoimenpiteet

1.   Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omat varat tarkastetaan tässä asetuksessa säädetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (7) ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (8) soveltamista.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omat varat asetetaan komission käyttöön.

3.   Jos valvonta- ja seurantatoimenpiteet koskevat päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja omia varoja:

a)

Jäsenvaltioiden on tehtävä kyseisten omien varojen vahvistamista ja käyttöön asettamista koskevat tarkastukset ja selvitykset.

b)

Jäsenvaltioiden on tehtävä lisätarkastuksia komission pyynnöstä. Komissio ilmoittaa pyynnössään perustelut lisätarkastusten tekemiselle. Komissio voi myös pyytää, että sille toimitetaan tiettyjä asiakirjoja.

c)

Jäsenvaltioiden on lisäksi annettava komission olla osallisena tekemissään tarkastuksissa, jos se niin pyytää. Jos komissio on osallisena tarkastuksessa, komissiolla on siltä osin kuin se on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi oikeus tutustua omien varojen vahvistamisen ja käyttöön asettamisen perustana oleviin asiakirjoihin ja kaikkiin niihin liittyviin muihin asianmukaisiin asiakirjoihin.

d)

Komissio voi itse tehdä tarkastuksia paikalla. Komission tällaisia tarkastuksia varten valtuuttamilla edustajilla on oikeus tutustua c alakohdan mukaisesti tarkastettavana oleviin asiakirjoihin. Jäsenvaltioiden on helpotettava edellä tarkoitettuja tarkastuksia.

e)

Edellä a–d alakohdassa tarkoitetut tarkastukset eivät rajoita:

i)

tarkastuksia, joita jäsenvaltiot toimittavat kansallisten lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti;

ii)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 ja 319 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä;

iii)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia tarkastusjärjestelyjä.

4.   Jos valvonta- ja seurantatoimenpiteet koskevat päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja arvonlisäveroon (ALV) perustuvia omia varoja, ne on toteutettava asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 11 artiklan mukaisesti.

5.   Jos valvonta- ja seurantatoimenpiteet koskevat päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja:

a)

Komissio tarkastaa kunakin vuonna yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, jota asia koskee, ettei toimitettujen aggregaattien muodostamisessa ole tehty virheitä, erityisesti tapauksissa, joista asetuksella (EY, Euratom) N:o 1287/2003 perustettu BKTL-komitea on ilmoittanut. Tätä varten komissio voi yksittäistapauksissa myös tutkia laskelmat ja perustilastot lukuun ottamatta yksittäisiä oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, jos asianmukainen arviointi olisi muutoin mahdotonta.

b)

Komissiolla on lisäksi oikeus tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 3 artiklassa tarkoitettuja tilastomenetelmiä ja perustilastoja.

6.   Edellä olevien tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisten valvonta- ja seurantatoimenpiteiden toteuttamiseksi komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille asiakirjoja ja kertomuksia, jotka liittyvät omien varojen kantamisessa tai niiden asettamisessa komission käyttöön käytettyihin järjestelmiin.

3 artikla

Komission valtuuttamien edustajien toimivaltuudet ja velvollisuudet

1.   Komissio nimeää erikseen virkamiehiä tai muuhun henkilöstöön kuuluvia toimihenkilöitä tekemään 2 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia, jäljempänä ’valtuutetut edustajat’.

Komissio antaa valtuutetuille edustajille jokaista tarkastusta varten kirjallisen valtakirjan, jossa vahvistetaan edustajan henkilöllisyys ja virallinen asema.

Henkilöt, jotka jäsenvaltiot ovat siirtäneet komissioon kansallisina asiantuntijoina, voivat osallistua tarkastuksiin.

Komissio voi asianomaisen jäsenvaltion ennakkoon antamalla nimenomaisella suostumuksella pyytää muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä avustamaan tarkkailijoina. Komissio varmistaa, että kyseiset virkamiehet noudattavat tämän artiklan 3 kohdan säännöksiä.

2.   Valtuutetut edustajat toimivat 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen perinteisten omien varojen ja ALV-perusteisten omien varojen tarkastusten aikana tavalla, joka on yhteensopiva kyseisen jäsenvaltion virkamiehiin sovellettavien sääntöjen kanssa. He ovat salassapitovelvollisia tämän artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Edellä olevan 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen BKTL-perusteisten omien varojen tarkastuksissa komissio noudattaa tilastosalaisuutta koskevia kansallisia sääntöjä.

Valtuutettu edustaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä velallisiin, mutta ainoastaan perinteisten omien varojen tarkastusten yhteydessä ja vain niiden toimivaltaisten viranomaisten kautta, joiden omien varojen kantomenettelyt ovat tarkastuksen kohteena.

3.   Tämän asetuksen mukaisesti toimitettuja tai hankittuja tietoja koskee niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa, jossa ne on kerätty, sekä unionin toimielimiin sovellettavien vastaavien säännösten mukaista suojaa.

Kyseisiä tietoja ei saa antaa muille kuin niille unionin toimielimissä tai jäsenvaltioissa oleville henkilöille, joiden tehtävät edellyttävät niiden tuntemista, eikä niitä saa käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin ilman sen jäsenvaltion ennakkoon antamaa suostumusta, jossa ne on kerätty.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan unionin virkamiehiin, muuhun henkilöstöön ja palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin.

4.   Komissio varmistaa, että valtuutetut edustajat ja muut sen valtuuttamat henkilöt noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EY) N:o 95/46/EY (9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (10) sekä muita tietosuojaa koskevia unionin ja kansallisia sääntöjä.

4 artikla

Tarkastusten valmistelu ja hallinnointi

1.   Komissio ilmoittaa tarkastuksesta asianmukaisesti perustellulla tiedonannolla hyvissä ajoin sille jäsenvaltiolle, jossa tarkastus on tarkoitus tehdä. Kyseisen jäsenvaltion edustajat voivat osallistua tarkastuksiin.

2.   Sellaisissa perinteisten omien varojen tarkastuksissa ja ALV-perusteisten omien varojen tarkastuksissa, joissa komissio on osallisena 2 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, tarkastustyön ja tarkastukseen osallistuviin yksikköihin luotavien yhteyksien järjestämisestä huolehtii asianomaisen jäsenvaltion nimeämä yksikkö.

3.   Edellä 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen, perinteisten omien varojen paikalla toimitettavien tarkastusten tekijöinä ovat valtuutetut edustajat. Tarkastustyön ja tarkastuksiin osallistuviin yksikköihin sekä tarvittaessa velallisiin luotavien yhteyksien järjestämiseksi nämä edustajat luovat ennen paikalla toimitettavaa tarkastusta tarvittavat yhteydet asianomaisen jäsenvaltion nimeämiin virkamiehiin. Tämänkaltaisessa tarkastuksessa valtakirjaan on liitettävä asiakirja, josta käyvät ilmi tarkastuksen tavoitteet ja tarkoitus.

4.   Edellä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen, BKTL-perusteisia omia varoja koskevien tarkastusten tekijöinä ovat valtuutetut edustajat. Tarkastustyön järjestämiseksi nämä edustajat luovat tarvittavat yhteydet jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että omien varojen vahvistamisesta, kantamisesta ja käyttöön asettamisesta vastuussa olevat yksiköt ja virastot sekä viranomaiset, joille ne ovat antaneet tehtäväksi edellä mainittujen toimintojen tarkastamisen, antavat tarvittavan avun valtuutetuille edustajille näiden suorittaessa tehtäviään.

Edellä 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja perinteisten omien varojen paikalla toimitettavia tarkastuksia varten asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin niiden henkilöiden henkilöllisyys ja asema, jotka on nimetty osallistumaan kyseisiin tarkastuksiin ja antamaan tarvittavan avun valtuutetuille edustajille näiden suorittaessa tehtäviään.

6.   Tulokset 2 artiklassa tarkoitetusta tarkastuksista, lukuun ottamatta jäsenvaltioiden toimittamista 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tarkastuksista, on saatettava tarkoituksenmukaisia kanavia käyttäen asianomaisen jäsenvaltion tietoon kolmen kuukauden kuluessa. Jäsenvaltion on toimitettava huomautuksensa kolmen kuukauden kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta. Komissio voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluista syistä pyytää jäsenvaltiota toimittamaan huomauksensa määrätyistä kohdista kuukauden kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta. Asianomainen jäsenvaltio voi kieltäytyä vastaamasta tekemällä ilmoituksen, jossa esitetään syyt, jotka estävät sitä vastaamasta komission pyyntöön.

Tämän jälkeen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tulokset ja huomautukset yhdessä ALV-perusteisten omien varojen tarkastusten yhteydessä laaditun yhteenvetokertomuksen kanssa saatetaan kaikkien jäsenvaltioiden tietoon.

Jos perinteisten omien varojen paikalla toimitetuissa tarkastuksissa tai sellaisissa tarkastuksissa, joissa komissio on osallisena, todetaan, että komissiolle toimitettuihin omia varoja koskeviin selvityksiin tai ilmoituksiin sisältyviä tietoja on muutettava tai korjattava, ja jos tästä seurauksena olevat korjaukset tehdään osana nykyisin käytössä olevaa selvitystä tai ilmoitusta, ne on yksilöitävä tässä selvityksessä tai ilmoituksessa asianmukaisin huomautuksin.

5 artikla

Perinteisten omien varojen saamisiin vaikuttavista petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa kunkin neljännesvuoden päättymisestä kuvaus havaituista petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista, jotka koskevat päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin perinteisiin omiin varoihin liittyviä yli 10 000 euron saamisia.

Jokaisen jäsenvaltion on ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa toimitettava tiedot sellaisten jo komissiolle ilmoitettujen petosten ja sääntöjenvastaisuuksien tilanteesta, joiden osalta ei ole aikaisemmin annettu ilmoitusta perinnästä, peruuttamisesta tai perimättä jättämisestä.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa annetaan yksityiskohtaiset säännökset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kuvauksista. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.   Yhteenveto tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista on sisällytettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun komission selvitykseen.

6 artikla

Perinteisten omien varojen tarkastuksia koskevat jäsenvaltioiden kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yksityiskohtainen vuosikertomus tekemistään perinteisiin omiin varoihin liittyvistä tarkastuksista, näiden tarkastusten tuloksista, yleisistä tiedoista ja mahdollisista periaatteellisista kysymyksistä, jotka liittyvät tärkeimpiin päätöksen 2014/335/EU, Euratom täytäntöönpanemiseksi annettuja asiaankuuluvia asetuksia sovellettaessa esille tulleisiin ongelmiin, erityisesti riita-asioihin. Tämä kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään kyseistä varainhoitovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä. Komissio laatii näiden kertomusten perusteella yhteenvetokertomuksen, joka annetaan tiedoksi kaikille jäsenvaltioille.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään siitä, missä muodossa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden vuosikertomukset on laadittava. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.   Komissio antaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen perinteisten omien varojen tarkastusjärjestelyjen toiminnasta.

III LUKU

KOMITEA JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

8 artikla

Loppusäännökset

Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 1026/1999.

Tämän asetuksen liitteessä olevaan vastaavuustaulukkoon sisältyviä viittauksia kumottuun asetukseen ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 609/2014 (11) kumottuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 säännöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen kyseisen vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päätöksen 2014/335/EU, Euratom voimaantulopäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Ch. VASILAKOS


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 105.

(2)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1026/1999, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999, komission valtuuttamien virkamiesten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemisestä yhteisöjen omien varojen tarkastusta varten (EYVL L 126, 20.5.1999, s. 1).

(5)  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto N:o 2/2012, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2012 (EUVL C 112, 18.4.2012, s. 1) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012 (EUVL C 181, 21.6.2012, s. 45).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (”BKTL-asetus”) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (katso tämän virallisen lehden sivu 39).


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY, Euratom) N:o 1026/1999

Asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000

Tämä asetus

 

1 artiklasta 6 artiklan 4 kohtaan

 

6 artiklan 5 kohta

5 artiklan 1 kohta

 

7–12 artikla

 

15 artikla

1 artiklan 1 kohta

 

16 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

 

16 artiklan kolmas kohta

 

17 artiklan 1–4 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

 

17 artiklan 5 kohdan ensimmäinen, toinen ja neljäs virke

6 artiklan 1 kohta

 

17 artiklan 5 kohdan kolmas virke

5 artiklan 3 kohta

 

18 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

18 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen virke

 

18 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohdan c alakohdan ensimmäinen virke

 

18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

2 artiklan 3 kohdan d alakohdan kolmas virke

 

18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen virke

2 artiklan 3 kohdan c alakohdan toinen virke

 

18 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta

2 artiklan 3 kohdan b alakohdan kolmas virke

 

18 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta

4 artiklan 6 kohdan kolmas alakohta

 

18 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke

2 artiklan 3 kohdan d alakohdan ensimmäinen virke

 

18 artiklan 3 kohdan toinen virke

2 artiklan 3 kohdan d alakohdan toinen virke

 

18 artiklan 3 kohdan kolmas ja neljäs virke

4 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohdan d alakohdan toinen virke

 

18 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3 kohdan e alakohta

 

18 artiklan 5 kohta

6 artiklan 3 kohta

2 artiklan 4 kohta

 

19 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

2 artiklan 5 kohdan a alakohta

2 artiklan 5 kohdan b alakohta

2 artiklan 6 kohta

1 artiklan ensimmäinen kohta

 

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan toinen kohta

 

3 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

1 artiklan kolmas kohta

 

3 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

2 artiklan 1 ja 2 kohta

 

2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke

 

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 3 kohdan toinen virke

 

4 artiklan 3 kohdan kolmas virke

3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

 

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

19 artiklan kolmas virke

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

 

3 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohdan b alakohta

 

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen virke

3 artiklan 2 kohdan c alakohta

 

4 artiklan 4 kohta

4 artikla

 

4 artiklan 5 kohta

5 artiklan 1 ja 2 kohta

 

3 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

 

3 artiklan 4 kohta

6 artikla

 

4 artiklan 6 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

7 artikla

 

8 artikla

 

 

20–23 artikla

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

 

7 artikla

8 artikla

9 artikla


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/39


NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) N:o 609/2014,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2014,

perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 322 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Koska siihen tehdään uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Tietyt asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 säännökset on otettu neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 608/2014 (3), joten niitä ei olisi sisällytettävä tähän asetukseen. Nämä säännökset koskevat talousarvion yli- tai alijäämän laskentaa ja budjetoimista, omien varojen valvontaa ja seurantaa ja ilmoittamiseen sovellettavia asiaankuuluvia vaatimuksia sekä omia varoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa.

(3)

Unionin on saatava neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom (4) 2 artiklassa tarkoitetut omat varat käyttöönsä mahdollisimman hyvin edellytyksin, minkä vuoksi olisi annettava säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava kyseiset varat komission käyttöön. Tähän asetukseen on otettu säännöt, jotka koskevat päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen perinteisten omien varojen, mainitun päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen arvonlisäveroon (ALV) perustuvien omien varojen (jäljempänä ’ALV-perusteiset omat varat’) ja mainitun päätöksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen bruttokansantuloon (BKTL) perustuvien omien varojen (jäljempänä ’BKTL-perusteiset omat varat’) käyttöön asettamista ja jotka aiemmin sisältyivät asetukseen (EY, Euratom) N:o 1150/2000.

(4)

Olisi määriteltävä vahvistamisen käsite ja täsmennettävä edellytykset päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen perinteisten omien varojen vahvistamista koskevan velvoitteen täyttämiseksi.

(5)

Olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on asetettava sokerialan tuotantomaksuista kertyvät omat varat, jotka olisi kannettava sitä markkinointivuotta vastaavan varainhoitovuoden aikana, johon menot liittyvät, komission käyttöön sen varainhoitovuoden aikana, jonka kuluessa ne on vahvistettu.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi pidettävä komission käytettävissä kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen komissiolle unionin omien varojen osalta annetun toimivallan käyttämiseksi, ja tarvittaessa toimitettava ne komissiolle.

(7)

Omien varojen kannosta vastaavien kansallisten hallintojen olisi pidettävä kannon perustana olevat asiakirjat jatkuvasti komission käytettävissä.

(8)

Olisi säädettävä erityisesti perimättömien saamisten erillisestä kirjanpidosta. Tällainen kirjanpito sekä siitä neljännesvuosittain toimitettavat otteet antavat komissiolle mahdollisuuden seurata paremmin jäsenvaltioiden toimintaa kannettaessa näitä omia varoja, erityisesti sellaisia omia varoja, jotka ovat tulleet epävarmoiksi petosten ja sääntöjenvastaisuuksien vuoksi.

(9)

Olisi vahvistettava vanhentumismääräaika jäsenvaltioiden ja komission suhteissa ottaen huomioon, että uusia vahvistamisia, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet saamisistaan aikaisempien varainhoitovuosien osalta, pidetään meneillään olevaa varainhoitovuotta koskevina vahvistamisina.

(10)

Jotta unionin talousarvion rahoitus voitaisiin varmistaa kaikissa olosuhteissa, olisi säädettävä menettelystä, joka koskee ALV-perusteisia omia varoja sekä neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (5) mukaisesti luotuja BKTL-perusteisia omia varoja ja jonka mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava unionin käyttöön talousarvioon otetut omat varat säännöllisinä kuukausittaisina kahdestoistaosina ja mukautettava käyttöön asetetut summat myöhemmin ALV-perusteisten omien varojen todellisen perusteen ja BKTL:n asianomaisten muutosten mukaisesti, kun ne tunnetaan kokonaisuudessaan.

(11)

Olisi selvennettävä, miten BKTL-tietoihin varainhoitovuoden päätyttyä tehdyt muutokset vaikuttavat bruttovähennysten rahoittamiseen.

(12)

Omien varojen käyttöön asettaminen on toteutettava hyvittämällä maksettaviksi kuuluvat määrät tilille, joka on avattu tätä tarkoitusta varten komission nimissä kunkin jäsenvaltion valtiovarainhallinnossa tai kyseisen jäsenvaltion nimeämässä rahoituslaitoksessa. Jotta varojen siirrot rajoitettaisiin siihen, mikä on tarpeellista talousarvion toteuttamiseksi, unionin on tehtävä vain komission käteisvaratarpeen kattamiseksi tarkoitettuja nostoja kyseisiltä tileiltä.

(13)

Komissiolla on oltava käytössään riittävä käteiskassa, jotta se voi noudattaa sääntelyä koskevia vaatimuksia varainhoitovuoden ensimmäisiin kuukausiin keskittyvien maksujen osalta erityisesti, kun kyseessä on sellaisten Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) menojen maksaminen, jotka liittyvät neuvoston asetukseen (EY) N:o 73/2009 (6).

(14)

Moitteetonta varainhoitoa koskevan periaatteen mukaisesti olisi huolehdittava siitä, etteivät myöhässä käyttöön asetetuista omista varoista perittävän koron perintäkustannukset ylitä maksettavan koron määrää.

(15)

Ilmoitusmenettelyt olisi yhdenmukaistettava tapauksissa, joissa on kyse sellaisten vahvistettujen saamisten poistamisesta kirjanpidosta, jotka on julistettu tai katsottu sellaisiksi, ettei niitä voi periä.

(16)

Jäsenvaltioiden ja komission välinen tiivis yhteistyö on omiaan helpottamaan omiin varoihin liittyvien varainhoitosääntöjen moitteetonta soveltamista.

(17)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(18)

Neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava annettaessa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt perinteisiä omia varoja koskevien saamisten kirjanpidosta laadituista kuukausikatsauksista ja erillisestä kirjanpidosta laadituista neljännesvuosikatsauksista sekä tapauksista, jotka koskevat sellaisia yli 50 000 euron suuruisia määriä, joita ei saada perittyä, näiden ilmoittamistarkoituksiin tarvittavien säädösten teknisen luonteen vuoksi.

(19)

Asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000 olisi kumottava.

(20)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja ottaen huomioon päätöksen 2014/335/EU, Euratom 11 artikla tämän asetuksen olisi tultava voimaan samana päivänä kuin mainittu päätös, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa annetaan säännöt päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen unionin omien varojen asettamisesta komission käyttöön.

2 artikla

Perinteisten omien varojen vahvistamispäivämäärä

1.   Tätä asetusta sovellettaessa unionille kuuluvaa saamista päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista omista varoista pidetään vahvistettuna, kun tullilainsäädännössä säädetyt edellytykset saamisen määrän merkitsemisestä kirjanpitoon ja sen tiedoksiannosta velalliselle on täytetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vahvistamisen päivämäärä on tullilainsäädännössä säädetyn kirjanpitoon merkitsemisen päivämäärä.

Sokerialan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tuotanto- ja muiden maksujen osalta 1 kohdassa tarkoitetun vahvistamisen päivämäärä on sokerialaa koskevassa lainsäädännössä säädetyn tiedonannon päivämäärä.

Jos tällaisesta tiedoksiannosta ei ole nimenomaisesti säädetty tai määrätty, päivämääräksi vahvistetaan se päivä, jona jäsenvaltiot ovat vahvistaneet velallisen suoritettavaksi joko ennakkosuorituksena tai loppusuorituksena kuuluvan määrän.

3.   Riitatapauksissa katsotaan, että toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat laskea maksettavaksi kuuluvan saamisen määrän 1 kohdassa tarkoitettua vahvistamista varten viimeistään silloin, kun tehdään ensimmäinen hallinnollinen päätös, jolla velalliselle ilmoitetaan velasta, tai kun asia pannaan vireille oikeudessa, jos tämä tapahtuu ensin.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vahvistamisen päivämäärä on kyseisen päätöksen päivämäärä tai edellä tarkoitetun vireillepanon johdosta tehtävän laskelman päivämäärä.

4.   Kun tiedonantoon on tehtävä oikaisu, sovelletaan 1 kohtaa.

3 artikla

Perustana olevien asiakirjojen säilyttäminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että omien varojen vahvistamisen ja käyttöön asettamisen perustana olevia asiakirjoja säilytetään vähintään kolmen kalenterivuoden ajan sen vuoden lopusta, jota kyseiset perustana olevat asiakirjat koskevat.

Jäsenvaltioiden on säilytettävä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 3 artiklassa tarkoitettuihin tilastollisiin menetelmiin ja perusteisiin liittyviä perustana olevia asiakirjoja kyseessä olevaa varainhoitovuotta seuraavan neljännen vuoden syyskuun 30 päivään. ALV-perusteisten omien varojen perusteeseen liittyviä perustana olevia asiakirjoja on säilytettävä sama aika.

Jos asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 2 artiklan 3 kohdan tai neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (8) 11 artiklan mukaisesti suoritettavassa, ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitettujen perustana olevien asiakirjojen tarkastuksessa ilmenee, että niihin on tarpeen tehdä oikaisu, kyseisiä asiakirjoja on säilytettävä ensimmäisessä kohdassa säädettyä määräaikaa kauemmin, kunnes on mahdollista tehdä oikaisu ja tarkastaa se.

Kun jäsenvaltion ja komission välinen erimielisyys, joka koskee tietyn omien varojen määrän käyttöönasettamisvelvollisuutta, ratkaistaan niiden keskinäisellä sopimuksella tai Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle varainhoitoon liittyviä jatkotoimenpiteitä varten tarvittavat perustana olevat asiakirjat kahden kuukauden kuluessa kyseisen erimielisyyden ratkaisemisesta.

4 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

1.   Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedoksi seuraavat:

a)

omien varojen vahvistamisesta, kannosta, käyttöön asettamisesta ja valvonnasta vastaavien yksiköiden tai elinten nimet sekä näiden yksiköiden tai elinten tehtäviä ja toimintaa koskevat keskeiset säännökset;

b)

luonteeltaan yleiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä kirjanpitoa koskevat määräykset, jotka liittyvät omien varojen vahvistamiseen, kantoon, käyttöön asettamiseen ja valvontaan;

c)

kaikkien niiden hallinnollisten ja kirjanpitoa koskevien selvitysten, erityisesti 6 artiklassa säädetyn kirjanpidon laadinnassa käytettyjen selvitysten, täsmällinen nimitys, joihin 2 artiklassa tarkoitetut vahvistetut saamiset merkitään.

Näitä tunnistetietoja tai säännöksiä koskevat muutokset on välittömästi toimitettava komissiolle tiedoksi.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille jäsenvaltioille, jos jokin jäsenvaltio tätä pyytää.

5 artikla

Sovellettavat kertoimet

Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu yhdenmukainen kerroin vahvistetaan talousarviomenettelyn puitteissa ja lasketaan prosenttiosuutena jäsenvaltioiden yhteenlasketusta arvioidusta bruttokansantulosta (BKTL) siten, että sen ansiosta voidaan kattaa kokonaisuudessaan se osa talousarviosta, jota ei rahoiteta päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla tuloilla, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen lisäohjelmiin suoritettavilla rahoitusosuuksilla tai muilla tuloilla.

Kerroin ilmaistaan talousarviossa lukuna, joka sisältää niin monta desimaalia kuin on tarpeen BKTL-perusteisten omien varojen jakamiseksi kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden kesken.

II LUKU

OMIEN VAROJEN KIRJANPITO

6 artikla

Kirjanpito ja raportointi

1.   Omia varoja koskeva kirjanpito hoidetaan kunkin jäsenvaltion valtiovarainhallinnossa tai kunkin jäsenvaltion nimeämässä laitoksessa, ja se jaotellaan varojen luonteen mukaisesti.

2.   Omia varoja koskevaa kirjanpitoa varten kuukausi päättyy aikaisintaan vahvistamiskuukauden viimeisenä työpäivänä kello 13.00.

3.   Saamiset, jotka on vahvistettu 2 artiklan mukaisesti, otetaan kirjanpitoon viimeistään saamisen vahvistamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden yhdeksännentoista päivän jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä, jollei tämän kohdan toisesta alakohdasta muuta johdu.

Vahvistetut saamiset, joita ei ole otettu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kirjanpitoon, koska niitä ei ole vielä peritty ja minkäänlaista vakuutta ei ole toimitettu, otetaan erilliseen kirjanpitoon ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa. Jäsenvaltiot voivat menetellä samalla tavoin, kun vahvistetuista, vakuudella katetuista saamisista syntyy erimielisyyttä ja niihin saattaa riita-asian käsittelyn vuoksi kohdistua vaihteluja.

ALV-perusteiset omat varat ja BKTL-perusteiset omat varat, joiden osalta otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen sekä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin, otetaan kuitenkin kirjanpitoon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun mukaisesti seuraavasti:

kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä siltä osin kuin kyseessä ovat 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kahdestoistaosat,

vuosittain siltä osin kuin kyseessä ovat 10 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaiset saldot ja 10 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaiset mukautukset, lukuun ottamatta 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisia erityismukautuksia, jotka otetaan kirjanpitoon komission ja sen jäsenvaltion, jota asia koskee, välisen sopimuksen tekemistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä työpäivänä.

Sokerialan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyviä tuotanto- ja muita maksuja koskevat vahvistetut saamiset sisällytetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kirjanpitoon. Jos myöhemmin todetaan, että näitä saamisia ei peritä vahvistetussa määräajassa, jäsenvaltiot voivat oikaista tehdyt kirjanpitoviennit ja poikkeuksellisesti viedä maksut erilliseen kirjanpitoon.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa

a)

kuukausikatsaus 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja saamisia koskevasta kirjanpidostaan;

b)

neljännesvuosittainen katsaus 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta erillisestä kirjanpidosta.

Näiden kuukausikatsausten tueksi niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on toimitettava erityisaseman saaneita alueita koskevien säännösten perusteella omista varoista tehtyjä vähennyksiä koskevat tiedot tai katsaukset.

Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin varainhoitovuotta koskevan viimeisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä arvio kaikista kyseisen vuoden 31 päivänä joulukuuta erillisellä tilillä olevista saamisista, joiden perintä on epätodennäköistä.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan kuukausikatsauksia ja neljännesvuosittaisia katsauksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

7 artikla

Kirjanpidon oikaisut

Tiettyä varainhoitovuotta seuraavan kolmannen vuoden joulukuun 31 päivän jälkeen 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltion toimittamista kuukausikatsauksista muodostuvaan kyseistä varainhoitovuotta koskevaan kokonaismäärään ei enää tehdä oikaisuja, lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka joko komissio tai asianomainen jäsenvaltio on antanut tiedoksi ennen kyseistä määräaikaa.

8 artikla

Vahvistettuihin saamisiin tehtävät oikaisut

Vahvistettujen saamisten kokonaismäärään lisätään tai siitä vähennetään 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyt oikaisut. Ne otetaan kyseisten oikaisujen päiväystä vastaaviin 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuihin kirjanpitoihin sekä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin katsauksiin.

III LUKU

OMIEN VAROJEN KÄYTTÖÖN ASETTAMINEN

9 artikla

Kassanhallinta ja tileihin kirjaaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on hyvitettävä omat varat 10 artiklassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tilille, joka on avattu tätä tarkoitusta varten komission nimissä kyseisen jäsenvaltion valtiovarainhallinnossa tai sen nimeämässä laitoksessa.

Tämä tili on kansallisessa valuutassa, ja sen pitäminen on maksutonta.

2.   Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on toimitettava komissiolle sähköisesti

a)

työpäivänä, jona omat varat hyvitetään komission tilille, tiliote tai tilille hyvittämistä koskeva ilmoitus, josta käy ilmi omien varojen kirjaus;

b)

viimeistään tilin hyvittämispäivän jälkeisenä toisena työpäivänä tiliote, josta käy ilmi omien varojen kirjaus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan soveltamista.

3.   Kirjatut hyvitysmäärät viedään kirjanpitoon euroina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (9), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (10) mukaisesti.

10 artikla

Määrien määrittäminen, käyttöönasettamisajankohdat ja mukautukset

1.   Sen jälkeen, kun päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista perinteisistä omista varoista on vähennetty kantokulut mainitun päätöksen 2 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseiset varat tuloutetaan viimeistään sitä kuukautta, jona saaminen on tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti vahvistettu, seuraavan toisen kuukauden yhdeksättätoista päivää seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.

Ne saamiset, jotka on otettu erilliseen kirjanpitoon tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, on kuitenkin tuloutettava viimeistään sitä kuukautta, jona saamiset on peritty, seuraavan toisen kuukauden yhdeksättätoista päivää seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.

2.   Komissio voi tarvittaessa pyytää jäsenvaltioita tulouttamaan muut kuin ALV-perusteiset omat varat ja BKTL-perusteiset omat varat kuukautta aiemmin niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltioilla on käytettävissään saman kuukauden viidentenätoista päivänä.

Kukin ennakkoon suoritettu tuloutus selvitetään seuraavana kuukautena 1 kohdassa tarkoitetun tuloutuksen yhteydessä. Selvitys muodostuu ennakkoon suoritettua tuloutusta vastaavan negatiivisen summan tuloutuksesta.

3.   ALV-perusteiset omat varat ja BKTL-perusteiset omat varat, joiden osalta otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen sekä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin, tuloutetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä kahdestoistaosina talousarvioon otetuista asianomaisista kokonaismääristä, muunnettuina kansallisiksi valuutoiksi varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen noteerauspäivän vaihtokursseilla, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Komissio voi erityisesti, kun kyseessä on sellaisten maataloustukirahaston menojen maksaminen, jotka liittyvät asetukseen (EY) N:o 73/2009, ja ottaen huomioon unionin kassatilanteen pyytää jäsenvaltioita varainhoitovuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tulouttamaan enintään kuukautta tai kahta kuukautta tavanomaista aiemmin kahdestoistaosan sellaisista summista, jotka on otettu talousarvioon ALV-perusteisten omien varojen ja BKTL-perusteisten omien varojen osalta, tai osan tällaisesta kahdestoistaosasta, Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen sekä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin huomioon ottaen.

Ensimmäisen neljänneksen jälkeen pyydetty kuukausittainen tuloutus ei voi ylittää yhtä kahdestoistaosaa ALV- ja BKTL-perusteisista omista varoista ja sen on pysyttävä talousarvioon tätä varten otettujen summien rajoissa.

Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille viimeistään kaksi viikkoa ennen pyydettyä tuloutusta.

Tavanomaista aiemmin suoritettaviin tuloutuksiin sovelletaan kunkin varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta koskevia kahdeksannen alakohdan säännöksiä sekä yhdeksännen alakohdan säännöksiä, joita sovelletaan, mikäli talousarviota ei ennen varainhoitovuoden alkua ole lopullisesti hyväksytty.

Kaikki muutokset ALV-perusteisten omien varojen yhdenmukaiseen verokantaan, BKTL-perusteisten omien varojen kertoimeen, päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuun Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävään budjettiepätasapainon korjaukseen ja sen rahoitukseen sekä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen rahoitukseen edellyttävät lisätalousarvion lopullista hyväksymistä, ja niiden seurauksena mukautetaan varainhoitovuoden alusta alkaen tuloutettuja kahdestoistaosia.

Mukautukset tehdään ensimmäiseen kahdestoistaosan tuloutukseen, joka seuraa lisätalousarvion lopullista hyväksymistä, mikäli kyseinen hyväksyminen tapahtuu ennen kuukauden kuudettatoista päivää. Muussa tapauksessa mukautukset tehdään toisessa lisätalousarvion lopullista hyväksymistä seuraavassa tuloutuksessa. Mukautukset kirjataan sen varainhoitovuoden tileille, jota lisätalousarvio koskee, poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 11 artiklassa säädetään.

Kahdestoistaosat, jotka koskevat kunkin varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta, lasketaan sellaisten summien perusteella, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 314 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa talousarvioesityksessä ja muunnettu kansalliseksi valuutaksi ensimmäisenä varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden joulukuun 15 päivää seuraavana noteerauspäivänä voimassa olleilla vaihtokursseilla; nämä määrät selvitetään seuraavaa kuukautta koskevassa tuloutuksessa.

Jos talousarviota ei ole lopullisesti hyväksytty viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta, jäsenvaltioiden on tuloutettava kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä, tammikuu mukaan lukien, kahdestoistaosa viimeisen lopullisesti hyväksytyn talousarvion mukaisista ALV-perusteisista omista varoista ja BKTL-perusteisista omista varoista Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen sekä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoihin huomioon ottaen; selvitys tehdään ensimmäisenä talousarvion lopullista hyväksymistä seuraavana eräpäivänä, mikäli lopullinen hyväksyminen tapahtuu ennen kuukauden kuudettatoista päivää. Muussa tapauksessa selvitys tehdään toisena talousarvion lopullista hyväksymistä seuraavana eräpäivänä.

4.   Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisen ALV-perusteisten omien varojen perusteesta tehdyn vuosittaisen katsauksen pohjalta kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseiseen katsaukseen sisältyvistä tiedoista soveltaen edellisen varainhoitovuoden yhdenmukaista verokantaa, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt 12 tuloutusta. Jäsenvaltion ALV-perusteisten omien varojen peruste, johon edellä tarkoitettua verokantaa sovelletaan, ei kuitenkaan saa ylittää päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä prosenttiosuutta kyseisen jäsenvaltion BKTL:sta, sellaisena kuin se on määritelty kyseiseen päätöksen 2 artiklan 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa. Komissio määrittää saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

5.   Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ALV-perusteisten omien varojen perusteeseen tehdyt mahdolliset oikaisut johtavat kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jonka peruste ei kyseiset oikaisut huomioon ottaen ylitä päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä prosenttiosuuksia, tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistetun saldon mukauttamiseen seuraavin edellytyksin:

asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista oikaisuista, jotka on tehty heinäkuun 31 päivään mennessä, aiheutuu yleiskattava mukautus, joka kirjataan tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä. Jos jäsenvaltio, jota asia koskee, ja komissio ovat yksimielisiä, voidaan kuitenkin tehdä erityinen mukautus ennen edellä tarkoitettua päivämäärää,

kun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka komissio on toteuttanut perusteen oikaisemiseksi, johtavat tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille tehtyjen tuloutuksien mukauttamiseen, mukautus tehdään komission kyseisten toimenpiteiden soveltamisen yhteydessä vahvistamana eräpäivänä.

Tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista mukautuksista BKTL:oon aiheutuu mukautus myös niiden jäsenvaltioiden saldoon, joiden peruste on tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut oikaisut huomioon ottaen rajoitettu päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin prosenttiosuuksiin.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedon mukautuksista riittävän ajoissa, jotta jäsenvaltiot voisivat kirjata ne 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Erityinen mukautus voidaan kuitenkin tehdä milloin tahansa, jos jäsenvaltio ja komissio ovat siitä yksimielisiä.

6.   Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden markkinahintaista BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan kun edellisen varainhoitovuoden kerrointa sovelletaan BKTL:oon, ja jäsenvaltioille hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset. Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

7.   Aiempien varainhoitovuosien BKTL:oon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jollei mainitun asetuksen 5 artiklasta muuta johdu, mahdollisesti tehdyistä muutoksista aiheutuu kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jota asia koskee, mukautus tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon. Tämä mukautus vahvistetaan tämän artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaan. Komissio toimittaa saldojen mukautukset tiedoksi jäsenvaltioille, jotta nämä voisivat tulouttaa kyseiset mukautukset tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä. BKTL:n mahdollisia muutoksia ei enää oteta huomioon tiettyä varainhoitovuotta seuraavan neljännen vuoden syyskuun 30 päivän jälkeen, lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka joko komissio tai jäsenvaltio on antanut tiedoksi ennen kyseistä määräpäivää.

8.   Edellä 4–7 kohdassa tarkoitetut toimet ovat muutoksia sen varainhoitovuoden tuloihin, jonka kuluessa ne toteutetaan.

Kyseisen varainhoitovuoden talousarviossa olevien tulojen määrää voidaan lisätalousarviolla lisätä tai vähentää näistä toimista kertyvillä määrillä asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

9.   Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnettyjen bruttovähennysten rahoitusta ei tarkisteta myöhemmin, vaikka asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettaviin BKTL-tietoihin tehtäisiin muutoksia.

11 artikla

Osallistumatta jättämiseen liittyvä mukautus

1.   Jos jäsenvaltio ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja sen pöytäkirjojen 21 ja 22 nojalla osallistu unionin tietyn toiminnan tai politiikan rahoitukseen, sillä on oikeus mukautukseen, joka lasketaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti siitä omien varojen määrästä, jonka se on maksanut niiltä varainhoitovuosilta, joina se ei ole osallistunut toiminnan tai politiikan rahoitukseen.

2.   Komissio laskee mukautuksen asianomaista varainhoitovuotta seuraavan vuoden kuluessa samaan aikaan kun se määrittää tämän asetuksen 10 artiklassa säädetyt BKTL-saldot.

Laskelma tehdään seuraavien asianomaista varainhoitovuotta koskevien tietojen perusteella:

a)

markkinahintainen BKTL-aggregaatti ja sen osat;

b)

kyseistä toimintaa tai politiikkaa koskevien toimintamenojen toteutuma talousarviossa.

Mukautuksen määrä lasketaan siten, että kyseisten menojen kokonaismäärä, lukuun ottamatta politiikkaan tai toimintaan osallistuvien kolmansien maiden rahoittamaa osuutta, kerrotaan prosenttiosuudella, joka vastaa mukautukseen oikeutetun jäsenvaltion BKTL:n osuutta kaikkien jäsenvaltioiden BKTL:sta. Mukautuksen rahoittavat toimintaan tai politiikkaan osallistuvat jäsenvaltiot, ja jäsenvaltion rahoitusosuuden määrittämiseksi sen BKTL jaetaan kaikkien toimintaan tai politiikkaan osallistuvien jäsenvaltioiden BKTL:lla. Mukautuksen laskemiseksi tarvittavissa kansallisen valuutan ja euron välisissä muuntotoimenpiteissä käytetään asianomaista varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen noteerauspäivän vaihtokurssia.

Kutakin vuotta koskeva mukautus on yksittäinen ja lopullinen, vaikka BKTL:oon tehtäisiinkin jälkikäteen muutoksia.

3.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedon mukautuksen määrästä riittävän ajoissa, jotta nämä voivat hyvittää kyseisellä määrällä tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tiliä joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

12 artikla

Myöhässä käyttöön asetetuista määristä perittävä korko

1.   Asianomaisen jäsenvaltion on maksettava kaikista 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille tehtävien tuloutusten viivästyksistä korkoa.

Alle 500 euron korkomääriä ei kuitenkaan peritä.

2.   Talous- ja rahaliittoon kuuluvien jäsenvaltioiden osalta käytetään Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistua erääntymiskuukauden ensimmäisen päivän korkokantaa, jota Euroopan keskuspankki soveltaa euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa, kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna.

Korkokantaan lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohden, ja korotettua korkokantaa sovelletaan koko viivästyksen ajalta.

3.   Talous- ja rahaliittoon kuulumattomien jäsenvaltioiden osalta käytetään kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän korkokantaa, jota kyseisten jäsenvaltioiden keskuspankit soveltavat perusrahoitusoperaatioihinsa, kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden keskuspankin korkokanta ei ole saatavissa, keskuspankin korkokantaa parhaiten vastaavaa jäsenvaltion rahoitusmarkkinoilla kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sovellettavaa korkokantaa kahdella prosenttiyksiköllä korotettuna.

Korkokantaan lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohden, ja korotettua korkokantaa sovelletaan koko viivästyksen ajalta.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun korkojen maksuun sovelletaan 9 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä soveltuvin osin.

13 artikla

Määrät, joita ei saada perittyä

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 artiklan mukaisesti vahvistettuja saamisia vastaavat määrät asetetaan komission käyttöön tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot vapautetaan velvollisuudesta asettaa komission käyttöön määrät, jotka vastaavat 2 artiklan mukaisesti vahvistettuja saamisia, joita ei ole voitu periä jommastakummasta seuraavassa esitetystä syystä:

a)

ylivoimaisen esteen vuoksi;

b)

jäsenvaltioista riippumattomista muista syistä.

Toimivaltaisen hallintoviranomaisen on annettava päätös, jossa vahvistettuja saamisia vastaavat määrät julistetaan sellaisiksi, että niitä ei voi periä, ja jossa todetaan perinnän mahdottomuus.

Vahvistettujen saamisten määrien katsotaan olevan sellaisia, että niitä ei voi periä, viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona määrä on vahvistettu 2 artiklan mukaisesti, tai jos niiden osalta on haettu muutosta hallinto- tai oikeusteitse, siitä päivästä, jona lopullinen päätös annettiin tiedoksi tai julkaistiin.

Jos maksu suoritetaan useassa erässä, enintään viiden vuoden määräaika alkaa viimeisestä maksusuorituksesta silloin, kun se ei kata velan loppuosuutta.

Määrät, jotka on julistettu tai katsottu sellaisiksi, että niitä ei voi periä, poistetaan lopullisesti 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta erillisestä kirjanpidosta. Ne mainitaan 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun neljännesvuosittaisen katsauksen liitteessä ja tarvittaessa myös asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 5 artiklassa tarkoitetuissa neljännesvuosittaisissa kuvauksissa.

3.   Jos tällaisten vahvistettujen saamisten määrä on yli 50 000 euroa, jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa mainitun hallinnollisen päätöksen antamisesta tai samassa kohdassa tarkoitettujen määräaikojen mukaisesti toimitettava komissiolle selvitys tapauksista, joissa tämän artiklan 2 kohtaa on sovellettu.

Selvityksessä on oltava kaikki tarpeelliset tiedot, joiden perusteella voidaan tutkia tämän artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut syyt, joiden vuoksi asianomainen jäsenvaltio ei ole kyennyt asettamaan komission käyttöön kyseistä määrää, sekä toimenpiteet, jotka jäsenvaltio on toteuttanut perinnän suorittamiseksi.

Selvitys annetaan käyttämällä komission laatimaa lomaketta. Komissio antaa tätä varten täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

4.   Komissiolla on kuusi kuukautta aikaa edellä 3 kohdassa säädetyn selvityksen vastaanottamisesta toimittaa huomautuksensa jäsenvaltiolle, jota asia koskee.

Jos komissio katsoo tarpeelliseksi pyytää asiasta lisätietoja, kuuden kuukauden määräaika alkaa kulua pyydettyjen lisätietojen vastaanottamispäivästä.

IV LUKU

KÄTEISVAROJEN HOITO

14 artikla

Käteisvarojen hoitoa koskevat vaatimukset

1.   Komissiolla on käytössään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille hyvitetyt summat siinä laajuudessa kuin tämä on tarpeen talousarvion toteuttamisesta aiheutuvien komission käteisvaratarpeiden kattamiseksi.

2.   Jos käteisvarojen tarve ylittää tileillä olevat varat, komissio voi tehdä näiden varojen kokonaismäärän ylittäviä nostoja edellyttäen, että määrärahat ovat talousarviossa käytettävissä eikä talousarvioon otettujen omien varojen enimmäismääriä ylitetä. Tällöin se ilmoittaa ennakoiduista ylityksistä jäsenvaltioille etukäteen.

3.   Unionin velkojen maksamisen takaamiseksi voidaan 2 ja 4 kohdan säännöksiä soveltaa väliaikaisesti 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä riippumatta vain siinä tapauksessa, että lainan, josta on tehty sopimus tai jolle on annettu takaus neuvoston asetusten ja päätösten mukaisesti, maksu häiriintyy olosuhteissa, joissa komissio ei voi haluttuna aikana turvautua muihin tällaisiin lainoihin sovellettavien rahoitussäännösten ja -määräysten mukaisiin toimenpiteisiin taatakseen, että unionin oikeudelliset velvoitteet rahoittajia kohtaan täytetään.

4.   Kokonaisvarojen ja käteisvaratarpeiden välinen erotus jaetaan jäsenvaltioiden kesken mahdollisuuksien mukaan suhteessa kustakin jäsenvaltiosta saatavista talousarvion tuloista tehtyyn ennakkoarvioon.

15 artikla

Maksumääräysten toteuttaminen

1.   Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on toteutettava komission maksumääräykset komission antamien ohjeiden mukaisesti ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa kyseisten määräysten vastaanottamisesta. Jäsenvaltion on kuitenkin, kun kyseessä on käteisvarojen siirto, pantava maksumääräykset täytäntöön komission vaatiman ajan kuluessa.

2.   Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on toimitettava komissioon sähköisesti viimeistään kunkin maksun toteuttamispäivää seuraavana toisena työpäivänä tiliote, josta käyvät ilmi asianomaiset tilitapahtumat.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 608/2014 7 artiklassa tarkoitettu omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

17 artikla

Korkoa koskeva siirtymäsäännös

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 11 artiklassa säädettyä korkokantaa, sellaisena kuin se oli ennen neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2028/2004 (11) voimaantuloa, sovelletaan viivästyskorkojen laskennassa edelleen sellaisissa tapauksissa, joissa erääntymispäivä on ennen 1 päivää joulukuuta 2004.

18 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päätöksen 2014/335/EU, Euratom voimaantulopäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Ch. VASILAKOS


(1)  Lausunto N:o 2/2012, annettu 20. maaliskuuta 2012 (EUVL C 112, 18.4.2012, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (katso tämän virallisen lehden sivu 29).

(4)  Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (katso tämän virallisen lehden sivu 105).

(5)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2028/2004, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta (EUVL L 352, 27.11.2004, s. 1).


LIITE I

KUMOTTU ASETUS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000

(EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2028/2004

(EUVL L 352, 27.11.2004, s. 1).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 105/2009

(EUVL L 36, 5.2.2009, s. 1).


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artiklan ensimmäinen, toinen ja kolmas kohta

3 artiklan ensimmäinen, toinen ja kolmas kohta

3 artiklan neljäs kohta

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan c alakohta

6 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 3 kohdan d alakohta

6 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ensimmäinen virke

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan toinen virke

6 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ensimmäinen virke

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan toinen virke

6 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta

6 artiklan 5 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artiklan ensimmäinen kohta

8 artikla

8 artiklan toinen kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 a kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohta

10 artiklan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohta

10 artiklan 8 kohta

10 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

10 artiklan 9 kohta

10 artiklan 9 kohta

10 artiklan 10 kohta

10 a artikla

11 artikla

11 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

12 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

12 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta

14 artikla

12 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 1 kohta

12 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

15 artiklan 2 kohta

15 artikla

16 artiklan ensimmäinen ja toinen kohta

16 artiklan kolmas kohta

10 artiklan 8 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 1 ja 2 kohta

17 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

17 artiklan 4 kohta

13 artiklan 4 kohta

17 artiklan 5 kohta

18 artikla

19 artikla

20 artikla

21 artikla

16 artikla

21 a artikla

17 artikla

22 artikla

23 artikla

18 artikla

19 artikla

Liite

 

 

Liite I

Liite II


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/53


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 610/2014,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2014,

poikkeuksen myöntämisestä ECSEL-yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (2) perustetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Horisontti 2020” (2014–2020), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, ja säädetään unionin osallistumisesta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, mukaan lukien yhteisyritykset, keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat edistää unionin laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

(2)

Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin osallistumisessa olisi noudatettava asetusta (EU) N:o 1290/2013. Jotta voidaan kuitenkin ottaa huomioon perussopimuksen 187 artiklan nojalla perustettujen yhteisyritysten toiminnan erityistarpeet elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla, komissiolle on siirretty Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi valta antaa perussopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, jotka antavat rahoituselimille mahdollisuuden soveltaa tällä alalla unionin antamaan rahoitukseen poikkeavia korvausosuuksia tapauksissa, joissa vähintään yksi jäsenvaltio yhteisrahoittaa/osarahoittaa jotakin osallistujaa tai toimea.

(3)

ECSEL-yhteisyritys on perustettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 561/2014 (3)31 päivään joulukuuta 2024 ulottuvaksi kaudeksi toteuttamaan elektronisten komponenttien ja järjestelmien alan yhteistä teknologia-aloitetta.

(4)

Toiminnan erityistarpeita on yksilöity jäsenvaltioiden antamaan yhteisrahoitukseen/osarahoitukseen ja kansallisten rahoitussääntöjen sovellettavuuteen liittyen.

(5)

Nämä toiminnan erityistarpeet huomioon ottaen on tarpeen myöntää poikkeus asetuksen (EU) N:o 1290/2013 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta yhdestä korvausosuudesta, jotta unionin rahoitukseen voidaan soveltaa osallistujien ja toimintojen tyypistä riippuvaa korvausosuutta tapauksissa, joissa vähintään yksi jäsenvaltio yhteisrahoittaa/osarahoittaa jotakin osallistujaa tai toimea. Korvausosuuden pitäisi riippua osallistujien ja toimintojen tyypistä, jotta voidaan helpottaa rajat ylittävää yhteistyötä etenkin pk-yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kannalta ja samalla saavuttaa yksityisiin investointeihin kohdistuvan vipuvaikutuksen optimaalinen taso,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1290/2013 28 artiklan 3 kohdassa säädetään, ECSEL-yhteisyritys voi soveltaa tiettyyn toimeen annettavaan unionin rahoitukseen osallistujien ja toimintojen tyypistä riippuvia poikkeavia korvausosuuksia tapauksissa, joissa vähintään yksi jäsenvaltio yhteisrahoittaa/osarahoittaa jotakin osallistujaa tai toimea.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 561/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152).


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/55


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 611/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklassa vahvistetaan oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa tukevia toimintaohjelmia koskevat säännöt. Kyseisiä sääntöjä on täydennettävä unionin tuen tehokkaan ja vaikuttavan käytön varmistamiseksi. Uusilla säännöillä korvataan komission asetuksessa (EY) N:o 867/2008 (2) vahvistetut säännöt, ja sen vuoksi kyseinen asetus on syytä kumota.

(2)

Toimintaohjelmien tehokkaan toteutuksen mahdollistamiseksi on syytä säätää, että unionin rahoitus myönnetään oikeassa suhteessa ohjelmien kestoon, samalla kun varmistetaan, että hyväksyttyjen toimintaohjelmien toteutukseen liittyvät vuotuiset menot eivät ylitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 2 kohdassa säädettyä määrää.

(3)

Hyväksyttyjen tuottajajärjestöjen, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden liittojen ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden, jäljempänä ’tuensaajaorganisaatiot’, toimien johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen tarkentaa toimenpidetyypit, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta, ja toimintatyypit, joille ei voida myöntää unionin rahoitusta. On myös syytä vahvistaa toimintaohjelmien esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kyseisten ohjelmien valintaperusteet. On aiheellista sallia asianomaisten jäsenvaltioiden vahvistaa tukikelpoisuutta koskevia lisäedellytyksiä toimenpiteiden mukauttamiseksi oliivialan kansallisiin olosuhteisiin.

(4)

Saatujen kokemusten perusteella unionin rahoitusosuudelle olisi vahvistettava kynnysarvot ainakin silloin, kun kyse on oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantamisesta, oliivinviljelyn kilpailukyvyn parantamisesta uudistusten ja jäljitettävyyden avulla sekä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien laadun varmentamisesta ja suojaamisesta erityisesti loppukuluttajille myytävän oliiviöljyn laadun valvonnan tarkkailun osalta, jotta varmistetaan, että vähintään tietty määrä toimenpiteitä toteutetaan herkillä painopistealueilla.

(5)

Jotta toimintaohjelmat toteutettaisiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukaisesti ja jotta varmistettaisiin, että tuensaajaorganisaatioiden tukijärjestelmän hallinto toimii tehokkaasti, on aiheellista määrittää yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat toimintaohjelmien hyväksymishakemuksia, valintaa ja hyväksymistä.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 231 artiklassa säädetään, että kaikkiin ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyttyihin monivuotisiin ohjelmiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) säännöksiä kyseisten ohjelmien päättymiseen saakka. Sen vuoksi on aiheellista säätää, että asetusta (EY) N:o 867/2008 sovelletaan edelleen toimintaohjelmiin, jotka ovat meneillään tämän asetuksen voimaantulopäivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka täydentävät asetusta (EU) N:o 1308/2013 niiden toimenpiteiden osalta, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta, erityisiä aloja koskevan unionin rahoituksen jäsenvaltioittaisen jakautumisen vähimmäistasoa sekä perusteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan toimintaohjelmien valinnassa ja hyväksymisessä.

2 artikla

Unionin rahoitus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukainen unionin rahoitus myönnetään oikeassa suhteessa kyseisessä artiklassa säädettyyn toimintaohjelmien kestoon, samalla kun varmistetaan, että hyväksyttyjen toimintaohjelmien toteutukseen liittyvät vuotuiset menot eivät ylitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mainitun artiklan 2 kohdassa säädettyä määrää.

3 artikla

Toimenpiteet, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta

1.   Toimenpiteet, joille voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua unionin rahoitusta, ovat seuraavat:

a)

oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan markkinoiden seurannan ja hallinnoinnin alalla:

i)

alaa ja markkinoita koskevien tietojen keruu noudattaen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamia menetelmiä, maantieteellistä edustavuutta ja täsmällisyyttä,

ii)

tutkimusten tekeminen muihin asianomaisten edunsaajaorganisaatioiden toimintaohjelmassa vahvistettuihin toimenpiteisiin liittyvistä aiheista;

b)

oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantamisen alalla:

i)

yhteistoimet sellaisten ympäristön kannalta tärkeiden oliivitarhojen säilyttämiseksi, jotka ovat vaarassa hävitä, noudattaen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamia puolueettomia perusteita, jotka koskevat erityisesti mahdollisesti tukikelpoisia alueellisia vyöhykkeitä sekä toimien tehokkuuden varmistamiseksi vaadittavaa vähimmäispinta-alaa ja oliivialan tuottajien vähimmäismäärää,

ii)

hyvien maatalouskäytäntöjen määritteleminen oliivinviljelylle paikallisiin olosuhteisiin mukautettujen ympäristöön liittyvien perusteiden mukaisesti, niistä tiedottaminen oliivinviljelijöille sekä niiden käytännön sovellusten seuranta,

iii)

toimenpiteet sellaisten tekniikoiden esittelemiseksi käytännössä, jotka ovat vaihtoehtona kemiallisille tuotteille oliivikärpäsen torjunnassa, ja toimenpiteet tämän toiminnan alalla tapahtuvan kehityksen kausiluontoista seurantaa varten,

iv)

toimenpiteet sellaisten oliivinviljelytekniikoiden esittelemiseksi käytännössä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä ja säilyttämään maisema; tällaisia ovat muun muassa luonnonmukainen viljely, vähäisiä tuotantopanoksia käyttävä viljely, maaperän suojelu rajoittamalla eroosiota ja integroitu viljely,

v)

kestävien ja uhattujen lajikkeiden suojelutoimenpiteet;

c)

oliivinviljelyn kilpailukyvyn parantamista koskevien uudistusten alalla:

i)

kastelujärjestelmien ja viljelytekniikoiden parantaminen,

ii)

huonosti tuottavien oliivipuiden korvaaminen uusilla,

iii)

tuottajille suunnattu uusia viljelytekniikoita koskeva koulutus,

iv)

koulutus- ja viestintätoimenpiteet;

d)

oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantamisen alalla:

i)

oliivien viljely- sekä korjuu-, toimitus- ja varastointiolosuhteiden parantaminen ennen oliivien jalostusta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamien teknisten eritelmien mukaisesti,

ii)

oliivitarhojen lajikkeiden kehittäminen yksittäisillä tiloilla edellyttäen, että tilat osallistuvat toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamiseen,

iii)

oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien varastointiolosuhteiden parantaminen ja oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon jäämien hyödyntäminen sekä oliiviöljyn pullotusolosuhteiden parantaminen,

iv)

tekninen apu tuotteiden laatuun liittyvissä seikoissa tuotantoon, oliiviöljyn jalostusteollisuudelle, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotantoyrityksille, puristamoille ja pakkaamiseen,

v)

neitsytoliiviöljyn määrityslaboratorioiden perustaminen ja parantaminen,

vi)

maistajaraatien koulutus neitsytoliiviöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien aistinvaraista arviointia varten;

e)

oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien jäljitettävyyden sekä laadun varmentamisen ja suojaamisen alalla, erityisesti kun kyseessä on loppukuluttajille myytävien oliiviöljyjen laadun valvonta:

i)

sellaisten järjestelmien käyttöönotto ja hallinto, joiden avulla tuotteet voidaan jäljittää oliivinviljelijältä pakkaus- ja merkintävaiheeseen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamien eritelmien mukaisesti,

ii)

sellaisten laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotto ja hallinto, jotka perustuvat riskianalyysiä ja kriittisten kohtien valvontaa koskevaan menetelmään, joka vastaa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamia teknisiä perusteita,

iii)

sellaisten seurantajärjestelmien käyttöönotto ja hallinto, joilla seurataan markkinoille saatettujen oliiviöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien aitoutta, laatua ja kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamista, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamien teknisten eritelmien mukaisesti;

f)

tuensaajaorganisaatioiden toteuttamia oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä koskevien tietojen levittämisen alalla:

i)

tuensaajaorganisaatioiden a–e alakohdassa tarkoitetuilla aloilla toteuttamia toimia koskevien tietojen levittäminen,

ii)

sellaisen internetsivuston luominen ja ylläpito, joka käsittelee oliivialan tuensaajaorganisaatioiden a–e alakohdassa tarkoitetuilla aloilla toteuttamia toimenpiteitä.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa ja d alakohdan ii alakohdassa säädettyjen toimenpiteiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkoituksenmukaiset määräykset vahvistetaan investoinnin tai sen jäännösarvon perimiseksi takaisin, jos jäsen poistuu tuottajaorganisaatiosta.

3.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa lisäedellytyksiä täsmentämällä, mitkä toimenpiteet ovat tukikelpoisia, mutta kuitenkin niin ettei toimenpiteiden esittäminen tai toteuttaminen muutu mahdottomaksi.

4.   Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän toimenpiteiden ulkoistaminen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 155 artiklan mukaisesti voidaan sallia 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta seuraavin edellytyksin:

a)

tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä ja toinen yksikkö tekevät kirjallisen sopimuksen kyseisen toimenpiteen toteuttamisesta. Tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä on kuitenkin edelleen vastuussa tällaisen toimenpiteen toteuttamisesta sekä kyseisen kirjallisen sopimuksen kokonaishallinnasta ja -valvonnasta;

b)

tehokkaan kokonaishallinnan ja -valvonnan mahdollistamiseksi a alakohdassa tarkoitettu sopimus

i)

antaa tuottajaorganisaatiolle tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymälle mahdollisuuden antaa sitovia ohjeita ja sisältää määräyksiä, joiden nojalla tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä voi irtisanoa sopimuksen, jos palveluntarjoaja ei noudata kyseisen sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä,

ii)

vahvistaa yksityiskohtaiset ehdot ja edellytykset, mukaan lukien ilmoittamisvelvollisuuden ja määräajat, jotka mahdollistavat sen, että tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä voi arvioida ja valvoa tosiasiallisesti ulkoistettuja toimenpiteitä.

4 artikla

Toiminnot ja kustannukset, joille ei voida myöntää unionin rahoitusta

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukaista unionin rahoitusta ei voida myöntää toimille,

a)

joille myönnetään muuta kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklassa tarkoitettua unionin rahoitusta;

b)

joilla pyritään suoraan lisäämään tuotantoa tai varastointi- tai jalostuskapasiteettia;

c)

jotka liittyvät oliiviöljyn tai syötäväksi tarkoitettujen oliivien ostoon tai varastointiin tai jotka vaikuttavat niiden hintaan;

d)

jotka liittyvät oliiviöljyn tai syötäväksi tarkoitettujen oliivien myynninedistämiseen;

e)

jotka liittyvät tieteelliseen tutkimukseen, lukuun ottamatta tutkimustulosten jakamista oliivien tuotantoyrityksille;

f)

jotka voivat vääristää kilpailua tuensaajaorganisaation muun taloudellisen toiminnan osalta;

g)

jotka liittyvät oliivikärpäsen torjuntaan, lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

2.   Tuensaajaorganisaatioiden on 1 kohdan a alakohdan säännön noudattamisen varmistamiseksi sitouduttava kirjallisesti omissa ja jäsentensä nimissä luopumaan muun unionin tukijärjestelmän mukaisesta rahoituksesta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukaisesti tosiasiallisesti rahoitettujen toimenpiteiden osalta.

3.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä unionin rahoitusta ei voida myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat

a)

ennen toimintaohjelman käynnistämistä kokonaan tai osittain toteutettua toimenpidettä varten otettujen lainojen takaisinmaksusta (erityisesti annuiteetit);

b)

kokouksiin ja koulutusohjelmiin osallistuville tuensaajaorganisaatioille ansionmenetyksen korvaamiseksi maksettavista maksuista;

c)

menoista, joita jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tuensaajaorganisaatioille aiheutuu hallinto- ja henkilöstökustannuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (4) nojalla;

d)

rakentamattoman maan ostosta;

e)

käytettyjen laitteiden ja välineiden ostosta;

f)

leasing-sopimuksiin liittyvistä menoista, joita ovat muun muassa verot, korot ja vakuutusmaksut;

g)

vuokrauksesta ostamisen vaihtoehtona ja vuokrattujen hyödykkeiden käyttökustannuksista.

4.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa lisäedellytyksiä ja täsmentää, mitkä 1 kohdassa tarkoitetut toimet ja 3 kohdassa tarkoitetut kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

5 artikla

Unionin rahoituksen jakaminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on kohdistettava vähintään 20 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukaisesti käytettävissä olevasta unionin rahoituksesta 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle toiminta-alalle, vähintään 15 prosenttia kyseisestä unionin rahoituksesta 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toiminta-alalle ja vähintään 10 prosenttia kyseisestä unionin rahoituksesta 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulle toiminta-alalle.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäismäärää ei käytetä kokonaan 1 kohdassa tarkoitetuilla toiminta-aloilla, käyttämättömiä määriä ei voida siirtää muille toiminta-aloille, vaan ne on palautettava unionin talousarvioon.

6 artikla

Toimintaohjelmien valinta- ja tukikelpoisuusperusteet

1.   Jäsenvaltiot valitsevat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimintaohjelmat seuraavin perustein:

a)

ohjelman yleinen laatu ja johdonmukaisuus jäsenvaltion vahvistamien oliivialan suuntausten ja painopisteiden kanssa asianomaisella alueellisella vyöhykkeellä;

b)

tuensaajaorganisaatioiden rahoituksellisen aseman ja resurssien soveltuvuus ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseen;

c)

toimintaohjelman kohteena olevan alueellisen vyöhykkeen laajuus;

d)

niiden asianomaisella alueellisella vyöhykkeellä esiintyvien taloudellisten olosuhteiden moninaisuus, jotka otetaan huomioon toimintaohjelmassa;

e)

useiden toiminta-alojen mukanaolo ja tuensaajaorganisaatioiden rahoitusosuuden suuruus;

f)

jäsenvaltion vahvistamat määrälliset ja laadulliset tehokkuuden osoittimet, joiden avulla voidaan tehdä arvioinnit ohjelman toteuttamisen aikana ja sen jälkeen;

g)

tuensaajaorganisaatioiden komission asetuksen (EY) N:o 1334/2002 (5), komission asetuksen (EY) N:o 2080/2005 (6) tai asetuksen (EY) N:o 867/2008 mukaisesti aiemmin mahdollisesti toteuttamien ohjelmien arviointi.

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon hakemusten jakautuminen kunkin alueellisen vyöhykkeen eri tuensaajaorganisaatioiden kesken.

2.   Jäsenvaltioiden on hylättävä puutteelliset toimintaohjelmat ja toimintaohjelmat, jotka sisältävät virheellisiä tietoja tai 4 artiklassa säädettyjä toimia, joille ei voida myöntää tukea.

7 artikla

Toimintaohjelmien alkuajankohta ja hyväksyminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimintaohjelmien ensimmäinen kolmen vuoden jakso alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2015. Seuraavat ajanjaksot alkavat kolmen vuoden välein 1 päivänä huhtikuuta.

2.   Kukin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla hyväksytty tuensaajaorganisaatio voi jättää ennen jäsenvaltion vahvistamaa määräpäivää mutta viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä helmikuuta hyväksymishakemuksen yhden toimintaohjelman osalta.

3.   Hyväksymishakemus sisältää seuraavat seikat:

a)

kyseisen tuensaajaorganisaation tunnistetiedot;

b)

6 artiklan 1 kohdassa säädettyihin valintaperusteisiin liittyvät tiedot;

c)

kunkin ehdotetun toimenpiteen kuvaus, perustelut ja toteutusaikataulu;

d)

menosuunnitelma, joka on eritelty 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden ja toiminta-alojen mukaan sekä toimintaohjelman hyväksymispäivästä alkavien 12 kuukauden jaksojen mukaan ja jossa erotetaan yleiskustannukset (joiden määrä saa olla enintään 5 prosenttia kokonaiskustannuksista) muista tärkeimmistä kustannustyypeistä;

e)

rahoitussuunnitelma, joka on eritelty 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toiminta-alojen mukaan sekä toimintaohjelman hyväksymispäivästä alkavien 12 kuukauden jaksojen mukaan ja jossa ilmoitetaan erityisesti haettu unionin rahoitus ja tarvittaessa tuensaajaorganisaatioiden ja jäsenvaltion rahoitusosuus;

f)

kuvaus määrällisistä ja laadullisista tehokkuuden osoittimista, joiden avulla voidaan tehdä arvioinnit ohjelman aikana ja sen jälkeen jäsenvaltion vahvistamien yleisperiaatteiden perusteella;

g)

todiste komission asetuksen (EU) N:o 282/2012 (7) mukaisen vakuuden antamisesta;

h)

ennakkoa koskeva hakemus;

i)

4 artiklan 2 kohdassa säädetty ilmoitus;

j)

tuensaajaorganisaatioiden osalta niiden tuensaajaorganisaatioiden tunnistetiedot, jotka vastaavat ohjelmiin sisältyvien ulkoistettujen toimien tosiasiallisesta toteutuksesta;

k)

todistus, jonka mukaan tuensaajaorganisaatioiden ohjelmiin sisältyviin toimenpiteisiin ei ole haettu muuta unionin rahoitusta tämän asetuksen nojalla.

4.   Toimintaohjelman lopullinen hyväksyminen voi edellyttää, että siihen tehdään jäsenvaltion aiheellisiksi katsomat muutokset. Tällöin asianomaisen tuensaajaorganisaation on ilmoitettava suostumuksestaan 15 päivän kuluessa muutosten tiedoksiantamisesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rahoitus myönnetään kussakin tuensaajaorganisaatioluokassa ottaen huomioon organisaatioiden jäsenten tuottaman tai kaupan pitämän oliiviöljyn arvo.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä maaliskuuta tuensaajaorganisaatioille hyväksytyistä toimintaohjelmista ja tapauksen mukaan toimintaohjelmista, joille se myöntää vastaavaa kansallista rahoitusta.

Jos ehdotettua toimintaohjelmaa ei hyväksytä, jäsenvaltion on viipymättä vapautettava 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vakuus.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 867/2008. Sitä sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivänä meneillään oleviin toimintaohjelmiin.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 867/2008, annettu 3 päivänä syyskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivialan toimijaorganisaatioiden sekä niiden toimintaohjelmien ja rahoituksen osalta (EUVL L 237, 4.9.2008, s, 5).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1334/2002, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivialan toimijaorganisaatioiden markkinointivuosien 2002/2003, 2003/2004 ja 2004/2005 toimintaohjelmien osalta (EYVL L 195, 24.7.2002, s. 16).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 2080/2005, annettu 19 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 865/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivialan toimijaorganisaatioiden sekä niiden toimintaohjelmien ja rahoituksen osalta (EUVL L 333, 20.12.2005, s, 8).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ( EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4).


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/62


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 612/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan b, c, e, f ja h alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 on kumottu ja korvattu asetuksella (EU) N:o 1308/2013 (2), jonka II osan I osaston II luvun 4 jakso sisältää viinialan kansallisia tukiohjelmia koskevat säännöt. Vaikka useimmilla kyseisessä jaksossa vahvistetuilla säännöillä varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisten viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sovellettavien sääntöjen soveltamisen jatkaminen, myös joitakin uusia sääntöjä on vahvistettu. Kyseisillä uusilla säännöillä otetaan käyttöön kolme uutta osatekijää eli viinin menekinedistäminen jäsenvaltioissa rinnakkaisena osatoimenpiteenä viinin nykyiselle menekinedistämiselle kolmansien maiden markkinoilla, viinialan innovointitoimenpide sekä viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan toimenpiteen laajentaminen kattamaan viinitarhojen uudelleenistuttamisen, jos terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä on tehty pakollinen raivaus. Olisi vahvistettava näitä uusia osatekijöitä koskevat säännöt.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyjä viinialan kansallisia tukiohjelmia. Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistettujen uusien sääntöjen täydentämiseksi asetukseen (EY) N:o 555/2008 olisi sisällytettävä tarkoituksenmukaiset säännökset.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään erityisestä tuesta viinin menekinedistämiseen jäsenvaltioissa. On tarpeen vahvistaa kyseistä uutta osatoimenpidettä koskevat tukikelpoisuusedellytykset, jotta osatoimenpide voidaan sisällyttää kansallisiin tukiohjelmiin. Näiden perusteiden olisi vastattava muihin järjestelmiin sisältyviä samankaltaisia toimenpiteitä, erityisesti neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008 säädettyjä sisämarkkinoilla toteutettavia maataloustuotteita koskevia tiedotus- ja menekinedistämistoimia (4).

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että viinialalla on tarvittavat rakenteet ja ammattitaito, on tarpeen tarkentaa, että viinin menekinedistämistä jäsenvaltioissa koskevan osatoimenpiteen ainoana tuensaajana ei voi olla julkinen elin.

(5)

Viinin menekinedistämisen jäsenvaltioissa on oltava unionin kilpailusääntöjen mukaista. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, että tietoja, jotka välitetään viinin menekinedistämistä koskevassa osatoimenpiteessä, ei saa suunnata kaupallisten merkkien mukaan eikä niissä saa kannustaa tiettyjen viinien kulutukseen.

(6)

Jotta kuluttajia voidaan valistaa ja suojella, olisi täsmennettävä, että kaikilla tiedoilla, jotka kuluttajille annetaan menekinedistämisen kohteena jäsenvaltioissa olevan tuotteen vaikutuksista terveyteen, on oltava tunnustettu tieteellinen perusta, ja niiden olisi oltava kansanterveydestä siinä jäsenvaltiossa, jossa toimet toteutetaan, vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä.

(7)

Jäsenvaltioissa toteutettavien toimien kesto olisi myös vahvistettava, ja sen olisi vastattava asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisesti rahoitettavien tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien kestoa.

(8)

Kun otetaan huomioon viinin menekinedistämistä jäsenvaltioissa koskevan toimenpiteen erityinen luonne ja kokemukset, joita on saatu kansallisten tukiohjelmien mukaisesti kolmansissa maissa toteutettujen viinin menekinedistämistoimien ja sisämarkkinoilla toteutettujen maataloustuotteita koskeneiden tiedotus- ja menekinedistämistoimien yhteydessä, olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat tuensaajalle tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvien henkilöstökustannusten ja yleiskustannusten tukikelpoisuutta.

(9)

Jotta helpotettaisiin viinin menekinedistämistä jäsenvaltioissa koskevan osatoimenpiteen mukaisesti tuettujen toimien täytäntöönpanoa ja kun otetaan huomioon kyseisten toimien kesto, olisi oltava mahdollista maksaa ennakkomaksuja koko toimen tai sen osan täytäntöönpanoa varten edellyttäen, että asetetaan toimen toteuttamiseen liittyvä vakuus.

(10)

Jotta vältettäisiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 3/2008 2 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla tukikelpoisten toimien ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (5) 16 artiklan mukaisesti rahoitettujen menekinedistämistoimien päällekkäinen rahoitus, jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetään viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan toimenpiteen laajentamisesta kattamaan viinitarhojen uudelleenistuttaminen, jos terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä on tehty pakollinen raivaus. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt, joilla mahdollistetaan tällaisen toiminnan sisällyttäminen kansallisiin tukiohjelmiin, ja vahvistaa menojen enimmäismäärä. Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus unionin kasvinsuojelua koskevan lainsäädännön kanssa, tukea olisi voitava myöntää ainoastaan, jos tällainen toimenpide on neuvoston direktiivin 2000/29/EY (6) mukainen. Jotta lisäksi varmistettaisiin, että suurin osa rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan toimenpiteen varoista käytetään parantamaan viinintuottajien kilpailukykyä, uudelleenistutukseen liittyvät menot eivät saisi ylittää 15:tä prosenttia vuotuisista kokonaismenoista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

(12)

Jotta vältettäisiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukikelpoisten, terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä tehtävään viinitarhojen uudelleenistuttamiseen liittyvien toimien sekä direktiivin 2000/29/EY 22, 23 ja 24 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 18 artiklan 1 kohdan nojalla tuettujen toimien päällekkäinen rahoitus, jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet.

(13)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklassa säädetään viinialan innovointia koskevasta erityisestä tukitoimenpiteestä, jolla on tarkoitus kannustaa kehittämään mainitun asetuksen liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyviä uusia tuotteita, prosesseja ja teknologioita, ja lisätä unionin rypäletuotteiden markkinoitavuutta ja kilpailukykyä. On tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat kyseisen uuden toimenpiteen mukaisesti toteutettavien toimien tukikelpoisuutta, jotta toimenpide voidaan sisällyttää kansallisiin tukiohjelmiin.

(14)

Jotta varmistettaisiin esitettyjen hankkeiden laatu ja osaamisen siirto tutkimusalalta viinialalle, tutkimus- ja kehittämiskeskusten olisi osallistuttava hankkeeseen innovaatiotoimenpiteen tuensaajien tukemana.

(15)

Olisi myös vahvistettava, minkälaiset investoinnit ovat innovaatiotoimenpiteessä tukikelpoisia. Erityisesti olisi tarkennettava, että pelkät korvaavat investoinnit eivät ole tukikelpoisia menoja, sillä näin pyritään varmistamaan, että tällaisilla tuilla päästään toimenpiteen tavoitteeseen, joka on uusien tuotteiden, prosessien tai teknologioiden kehittäminen.

(16)

Jotta vältettäisiin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36, 61, 62 ja 63 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1291/2013 (7) nojalla tukikelpoisten toimien päällekkäinen rahoitus, jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet.

(17)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 555/2008 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 555/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan II jakson II luku seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 jakso seuraavasti:

i)

Korvataan jakson otsikko seuraavasti:

”1 jakso

Menekinedistäminen”

ii)

Lisätään ennen 4 artiklaa otsikko seuraavasti:

”1 alajakso

Menekinedistäminen kolmansissa maissa”

iii)

Poistetaan 5 a artikla.

iv)

Lisätään 2 ja 3 alajakso seuraavasti:

”2 alajakso

Menekinedistäminen jäsenvaltioissa

5 b artikla

Tukikelpoiset toimet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionin viinien menekinedistämistä koskeva osatoimenpide koostuu kuluttajille seuraavien osalta annettavista tiedoista:

a)

vastuullinen viininkulutus ja alkoholinkäyttöön liittyvät riskit;

b)

suojattuihin alkuperänimityksiin ja suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvä unionin järjestelmä, erityisesti ne edellytykset ja vaikutukset, jotka liittyvät viinin erityiseen laatuun, maineeseen tai muihin ominaisuuksiin sen tietyn maantieteellisen ympäristön tai alkuperän ansiosta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedotustoimet voidaan toteuttaa tiedotuskampanjoiden avulla ja osallistumalla kansallisesti tai unionin tasolla merkittäviin tapahtumiin, messuihin ja näyttelyihin.

3.   Menekinedistämistoimen mukaisesti toteutettavat toimet ovat tukikelpoisia edellyttäen, että

a)

ne ovat selvästi määriteltyjä ja niissä kuvataan tiedotustoimia ja arvioituja kustannuksia;

b)

ne ovat sen jäsenvaltion, jossa ne toteutetaan, lainsäädännön mukaisia;

c)

tuensaajilla on riittävät varat toimenpiteen mahdollisimman tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi.

4.   Tuensaajien on oltava ammattialajärjestöjä, tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä, toimialakohtaisia organisaatioita tai julkisia elimiä. Julkinen elin ei kuitenkaan voi olla menekinedistämistoimen ainoana tuensaajana.

5 c artikla

Tietojen luonne

1.   Edellä 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on perustuttava viinin olennaisiin laatuominaisuuksiin tai ominaispiirteisiin, ja tiedot eivät saa olla kaupallisten merkkien mukaan suunnattuja eikä niissä saa edistää viinin kulutusta sen erityisen alkuperän vuoksi. Kun tietoa kuitenkin levitetään 5 b artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi, viinin alkuperä voidaan mainita osana tiedotustoimea.

2.   Kaikkien tietojen, jotka koskevat viinin kulutuksen vaikutuksia terveyteen ja käyttäytymiseen, on perustuttava yleisesti tunnustettuun tieteelliseen tietoon, ja niiden on oltava kansanterveydestä siinä jäsenvaltiossa, jossa toimet toteutetaan, vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä.

5 d artikla

Tuen kesto

Menekinedistämiseen voidaan myöntää tukea enintään kolmen vuoden ajan.

5 e artikla

Ennakkomaksut

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tukea voidaan maksaa ennakkona ennen toimen toteuttamista, jos tuensaaja on asettanut vakuuden.

5 f artikla

Rajanveto maaseudun kehittämisen ja maataloustuotteiden menekinedistämisen kanssa

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet sen varmistamiseksi, ettei asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla myönnetä tukea toimiin, joita tuetaan unionin muista välineistä.

3 alajakso

Yhteiset säännöt

5 g artikla

Tukikelpoiset kustannukset

1.   Edellä 4 ja 5 b artiklassa tarkoitettujen tuensaajien henkilöstökustannuksia pidetään tukikelpoisina, jos ne ovat aiheutuneet tuetun menekinedistämishankkeen, arviointi mukaan lukien, laadinnan, toteutuksen tai seurannan yhteydessä. Niihin kuuluvat kustannukset, jotka aiheutuvat tuensaajan nimenomaisesti menekinedistämishankkeeseen palkkaamasta henkilöstöstä, ja kustannukset, jotka vastaavat tuensaajan pysyvän henkilöstön menekinedistämishankkeeseen käyttämien työtuntien osuutta.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä henkilöstökustannukset tukikelpoisiksi vain, jos tuensaajat toimittavat todisteasiakirjat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot kyseisen tuetun menekinedistämishankkeen yhteydessä tehdystä työstä.

2.   Tuensaajalle aiheutuneita yleiskustannuksia pidetään tukikelpoisina kustannuksina, jos

a)

ne liittyvät hankkeen laadintaan, täytäntöönpanoon tai seurantaan; ja

b)

ne eivät ylitä 4:ää prosenttia hankkeen täytäntöönpanon tosiasiallisista kustannuksista.

Jäsenvaltio voi päättää, ovatko yleiskustannukset tukikelpoisia kiinteämääräisten määrien vai todistusasiakirjojen esittämisen perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa kustannusten laskennan on perustuttava tuensaajan sijoittautumismaan kirjanpitoperiaatteisiin, -sääntöihin ja -menetelmiin.”

b)

Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

1.   Tukea voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun viinitarhojen uudelleenistuttamiseen, joka tehdään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä määräämän pakollisen raivauksen vuoksi, edellyttäen että jäsenvaltio

a)

säätää kyseisestä mahdollisuudesta kansallisessa tukiohjelmassaan;

b)

esittää komissiolle samassa yhteydessä, kun se toimittaa kansallisen tukiohjelmansa tai sen muutoksen, luettelon kyseisen toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvista haitallisista organismeista ja tiivistelmän asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen laatimasta asiaan liittyvästä strategisesta suunnitelmasta;

c)

noudattaa neuvoston direktiiviä 2000/29/EY (8).

2.   Terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä tehtävän uudelleenistutuksen menot eivät saa ylittää 15:tä prosenttia rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen vuotuisista kokonaismenoista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

3.   Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet sen varmistamiseksi, ettei asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla myönnetä tukea toimiin, joita tuetaan unionin muista välineistä.

(8)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 169, 10.7.2000, s. 1).”"

c)

Lisätään 6 a jakso seuraavasti:

”6 a jakso

Innovointi

20 a artikla

Tukikelpoiset toimet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklassa tarkoitettu viinialan innovointi koostuu seuraavien kehittämisestä:

a)

uudet viinialaan liittyvät tuotteet tai viinin sivutuotteet;

b)

uudet prosessit ja teknologiat, jotka ovat tarpeen rypäletuotteiden kehittämiseksi.

2.   Tukikelpoisia kustannuksia ovat osaamisen siirtoon, valmisteleviin toimiin ja pilottitutkimuksiin tehtävät aineelliset ja aineettomat investoinnit.

3.   Innovaatiotuen saajien on oltava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettujen tuotteiden tuottajia ja viinialan tuottajaorganisaatioita.

Hankkeessa on oltava mukana tutkimus- ja kehittämiskeskuksia tuensaajien tukemina. Hankkeeseen voi osallistua toimialakohtaisia organisaatioita.

4.   Innovointituen saajat voivat pyytää maksajavirastoilta ennakkoa, jos tämä mahdollisuus on mainittu kansallisessa tukiohjelmassa. Ennakon maksamisen edellytyksenä on vakuuden asettaminen.

5.   Yksinkertaiset korvausinvestoinnit eivät ole tukikelpoisia.

20 b artikla

Rajanveto maaseudun kehittämisen ja muiden oikeudellisten järjestelmien ja rahoitusvälineiden kanssa

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansallisiin tukiohjelmiinsa selkeät rajaamisperusteet sen varmistamiseksi, ettei asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan nojalla myönnetä tukea toimiin, joita tuetaan unionin muista välineistä.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 5.1.2008, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 613/2014,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Pagnotta del Dittaino (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 516/2009 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Pagnotta del Dittaino” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Pyynnön tarkoituksena on muuttaa eritelmää täsmentämällä tuotantomenetelmää ja päivittämällä lainsäädäntöviitteitä.

(3)

Komissio on tutkinut kyseisen muutoksen ja todennut, että se on perusteltu. Koska muutos on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen asetuksen 50–52 artiklassa vahvistettua menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan suojatun alkuperänimityksen ”Pagnotta del Dittaino” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Konsolidoitu yhtenäinen asiakirja, joka sisältää eritelmän tärkeimmät kohdat, on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 155, 18.6.2009. s. 7.


LIITE I

Hyväksytään suojatun alkuperänimityksen ”Pagnotta del Dittaino” eritelmän muutos seuraavasti:

1.1   Tuotantomenetelmä

Lajikkeiden Bronte, Iride ja Sant'Agata osuus jauhon ainesosina käytetyssä lajikeryhmässä on oltava 70 prosenttia. Muutos johtuu lajikevaihtoehtojen väistämättömästä kehityksestä, jonka ansiosta viljelijöiden ja koko alan käytettävissä on yhä suurempi valikoima toimivaltaisten viranomaisten varmentamia sisilialaisia tai muualta peräisin olevia, Sisilian alueelle sopeutuneita ja leivän valmistukseen ja viljelyoloihin erinomaisesti soveltuvia lajikkeita. Muutoksella halutaan näin lisätä tuottajien mahdollisuutta valita varmennettu siemenvilja alueella yleisimpinä esiintyvien lajikkeiden joukosta.

Eritelmään halutaan lisätä — 30 prosentin rajoissa käytettyjen jauhojen kokonaismäärästä — kaikki kansalliseen rekisteriin merkityt durumvehnälajikkeet. Muutos perustuu tuottajien selkeästi ilmaisemaan haluun käyttää Pagnotta del Dittaino -leivän tuotantoon myös muita tieteellisesti kehitettyjä leivän valmistukseen soveltuvia lajikkeita. Lajikevalikoiman laajentaminen on tarpeen myös siksi, että siten voidaan välttää tiettyjen harvinaisiksi käyneiden ja sen vuoksi vaikeasti saatavilla olevien lajikkeiden käyttöön liittyvät vaikeudet.

Durumvehnän ja jauhojen ominaisuuksien kuvauksen osalta on haluttu muuttaa niiden kemiallisia parametreja tapauksen mukaan siten, että ne ovat ≥ ja ≤ aikaisempien > ja < asemesta. Muutoksella otetaan huomioon pagnottan tuotantoon käytettyjen raaka-aineiden määritystulokset, eikä se vaikuta tuotteen laatuun, koska käytettävien durumvehnän ja jauhojen ominaisuuksien arvot ovat hyvin lähellä nykyisiä raja-arvoja.

Keltaisen arvo muutetaan arvosta > 17b minolta arvoksi ≥ 14 b minolta. Durumvehnälajikkeiden kansallisen kokeiluohjelman tutkimusten perusteella keskimääräiset keltaisen arvot Sisiliassa ovat 16 (täysjyväjauhosta mitattu arvo), mikä on paljon aiemmin huomioon otettua arvoa alhaisempi. Arvo 14 vastaa raja-arvoa, joka saavutetaan kaikilla Pagnotta del Dittaino -leivän valmistukseen käytettävillä lajikkeilla.

Tuottajien työn helpottamiseksi ja kemiallisten määrityskustannusten rajoittamiseksi on katsottu aiheelliseksi poistaa eräät Pagnotta del Dittaino -leivän valmistuksessa käytettäviin jauhoihin liittyvät kemialliset parametrit. Erityisesti gluteiiniin, keltaisen arvoon, absorptioon, kehittymisaikaan, stabiilisuuteen ja pehmenemisasteeseen liittyvät parametrit on poistettu. Eräät niistä (absorptio, kehittymisaika, stabiilisuus ja pehmenemisaste) edellyttävät huomattavia kustannuksia vaativaa erityisvälineistöä ja teknisesti pätevien laboratorioiden käyttöä; gluteiiniin ja keltaisen arvoon liittyvät parametrit puolestaan liittyvät niin läheisesti proteiinipitoisuuteen, että niiden määrittäminen olisi tarpeetonta.

Sakoluvun (F.N.) osalta nykyisessä eritelmässä määrätään vähimmäisarvoksi 480 sekuntia. Muutoksella otetaan käyttöön 480–800 sekunnin vaihteluväli, jotta voidaan varmistaa tasapainoinen amylaasien aktiivisuus, joka on aina yli 480. Muutoksella voidaan myös estää sellaisten jauhojen käyttö, joiden raja-arvo on edellä mainittua alhaisempi ja joiden osalta tehdyissä erityistutkimuksissa on todettu leivän sisuksen laatuun (tarttuvuus) ja huokoisuuteen (epäsäännöllisyys) liittyviä virheitä.

Suolapitoisuuden vaihteluväli on määritelty. Suolan määrä vaihtelee taikinan vesipitoisuuden ja käytettävän suolan ominaisuuksista riippuen.

Nostatus- ja paistoaikoja muutetaan, jotta tuotantoprosessi vastaa mahdollisimman hyvin eri kokoisia leipiä.

Tuotantoprosessin helpottamiseksi yksittäisten tuotantovaiheiden kestoaikaan lisätään joustoa.

1.2   Muuta: Tarkistetut lainsäädäntöviittaukset

Lainsäädäntöviittaukset on muutettu.


LIITE II

KONSOLIDOITU YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”PAGNOTTA DEL DITTAINO”

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (1)

EY-nro: IT-PDO-0105-01186 — 11.12.2013

SMM () SAN (X)

1.   Nimi

”Pagnotta del Dittaino”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotetyyppi

Luokka 2.4 Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Kulutukseen saatettavan SAN-tuotteen ”Pagnotta del Dittaino” on perinteisesti oltava muodoltaan pyöreä 500–1 100 gramman painoinen kokonainen leipä tai viipaloitu puolikas. Kuoren paksuus on 3–4 millimetriä, ja sen kovuusaste on keskimääräinen. Sisus on väriltään vaaleankeltainen ja rakenteeltaan yhtenäisen hienohuokoinen, tiivis ja hyvin joustava. Tuotteen kosteuspitoisuus saa olla enintään 38 prosenttia, ja sen aistinvaraiset ominaisuudet — tuoksu, maku ja tuoreus — säilyvät enintään 5 päivää valmistuspäivästä.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

SAN-tuotteella ”Pagnotta del Dittaino” tarkoitetaan erityisen valmistusmenetelmän mukaan valmistettua leipää, johon käytetään taikinajuurta ja 4 kohdassa tarkoitetulta alueelta saatuja, Simeto-, Duilio-, Arcangelo-, Mongibello-, Ciccio-, Colosseo-, Bronte-, Iride- tai San'Agata -lajikkeista hienoksi jauhettuja durumvehnäjauhoja; kyseisten lajikkeiden osuuden on oltava vähintään 70 prosenttia käytetyistä jauhoista. Jäljelle jäävän 30 prosentin osuuden on aina koostuttava Amedeo-, Appulo-, Cannizzo-, Cappelli-, Creso-, Latino-, Norba-, Pietrafitta-, Quadrato-, Radioso-, Rusticano-, Tresor- tai Vendetta-lajikkeista ja muista kasvilajikkeiden kansalliseen rekisteriin merkityistä tuotantoalueella tuotetuista durumvehnälajikkeista.

Jauhojen valmistukseen käytetyn durumvehnän on oltava peräisin varmennetusta siemenviljasta ja vastattava seuraavia vähimmäislaatuvaatimuksia: hehtolitrapaino > 78 kg/hl; proteiini (N kok. × 5,70) ≥ 12 % kuiva-aineesta; kosteuspitoisuus ≤ 12,5 %; gluteiini ≥ 8 % kuiva-aineesta; keltaisen arvo ≥ 14 b minolta.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

SAN-tuotteen ”Pagnotta del Dittaino” valmistukseen käytettävän vehnän viljelyn ja sadonkorjuun sekä tuotteen kaikkien valmistusvaiheiden on tapahduttava 4 kohdassa yksilöidyllä tuotantoalueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Erityisten laatuominaisuuksien säilymisen varmistamiseksi Pagnotta del Dittaino on pakattava välittömästi yksilöidyllä maantieteellisellä alueella hygienia- ja terveysvaatimusten mukaisesti mikrorei'itettyyn muovikelmuun tai suojakaasupakkaukseen siten, että samalla mahdollistetaan luonnollinen haihtuminen pakatussa tuotteessa.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Etiketissä on oltava nimityksen ”Pagnotta del Dittaino” tunnus sekä unionin tunnus.

Etiketissä ei saa olla mitään muita luokituksia, joita ei ole tässä mainittu. Tuotemerkkeihin viittaavat merkinnät ovat kuitenkin sallittuja, kunhan ne eivät ole luonteeltaan mainostavia tai omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan. Nimityksen tunnus on suorakaiteen muotoinen, ja sen vasemmassa alalaidassa on kuvattu kohtisuoraan kaksi durumvehnän tähkää. Ne rajaavat tilaa, jossa on kaksi pagnotta-leipää, joista toinen on kokonainen ja toinen sen päällä oleva puolikas. Yläosassa on suorakaiteen keskellä yhdellä rivillä vaakasuora teksti ”PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP”.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

SAN-tuotteen ”Pagnotta del Dittaino” tuotantoalue käsittää seuraavat kunnat: Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe ja Villarosa Ennan maakunnassa sekä Castel di Iudica, Raddusa ja Ramacca Catanian maakunnassa.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Pagnotta del Dittainon valmistuksen edellyttämän vehnän tuotantoalueelle on ominaista tyypillinen Välimeren ilmasto, jossa sateet jakaantuvat epäsäännöllisesti ympäri vuoden; sateisinta on syksyllä ja talvella, ja vuotuinen sademäärä on noin 500 millimetriä. Kuukauden korkeimmat keskilämpötilat mitataan heinä- ja elokuussa, ja kylmintä on tammi- ja helmikuussa, mutta silloinkin lämpötila laskee vain poikkeustapauksissa niin alas (0 °C), että vilja kärsisi siitä. Durumvehnää viljellään pelloilla, joiden savipitoisuus on keskimääräinen.

5.2   Tuotteen erityisyys

Suojattu alkuperänimitys ”Pagnotta del Dittaino” eroaa muista samaan tavaraluokkaan kuuluvista tuotteista erityisesti kuoren kovuuden sekä sisuksen vaaleankeltaisen värin ja yhtenäisen hienohuokoisen, tiiviin rakenteen ansiosta. SAN-tuotteen ”Pagnotta del Dittaino” erityisominaisuuksiin kuuluu myös hyvä säilyvyys: tuotteen aistinvaraiset ominaisuudet — tuoksu, maku ja tuoreus — säilyvät muuttumattomina vähintään viisi päivää.

Aikaisemmin vilja varastoitiin erityisiin kuoppiin tai aittoihin, joissa se säilyi suojassa vedeltä. Viljaa ei käsitelty millään tavoin sen suojaamiseksi sienitauteja ja tuhohyönteisiä vastaan. Tarpeen mukaan vilja jauhettiin lähiseudun myllyissä.

Määritellyllä alueella korjatulle durumvehnälle tehdään ainoastaan esipuhdistuskäsittely, jossa siitä poistetaan oljet, epäpuhtaudet ja ulkopuoliset aineet, minkä jälkeen se varastoidaan siiloissa ilman torjunta-aineita ja synteettisiä kemikaaleja. Ainoat sallitut käsittelyt myllyissä ovat yksinomaan fysikaalisia. Erityisesti jäähdyttäminen kylmän ilman avulla ja kääntelemällä on sallittua.

Nämä käsittelyt estävät massan liiallisen lämpenemisen, joka edesauttaa homesienten kehittymistä, mykotoksiinien muodostumista ja tuhohyönteisten kuoriutumista ja voi jopa johtaa viljan itämiseen.

Taikinajuuri saadaan esitaikinasta, jota jatketaan tarvittaessa ottamalla sitä yksi osa ja sekoittamalla se kahteen osaan jauhoja ja yhteen osaan vettä ja vaivaamalla, kunnes saadaan määrä, joka vastaa neljää annosta juurta. Näistä yksi käytetään esitaikinaan ja kolme muuta osaa lisätään vähintään viiden tunnin kypsymisajan jälkeen juurena uuteen taikinaan.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Edellä 5.2 kohdassa kuvaillut Pagnotta del Dittainon erityispiirteet johtuvat suurelta osin 4 kohdassa tarkoitetun tuotantoalueen pinnanmuodostuksesta ja maaperä- ja ilmasto-olosuhteista. Erityisominaisuudet ovat kiistämättä suoraan yhteydessä durumvehnään, joka on tuotteen pääasiallinen raaka-aine. Tuotantoalueen maaperän ja ilmaston erityispiirteiden ansiosta vilja on laadultaan korkealuokkaista ja puhdasta (vailla mykotoksiineja), mikä antaa SAN-tuotteelle ”Pagnotta del Dittaino” sen ainutlaatuiset aistinvaraiset ominaisuudet.

Historialliset lähteet osoittavat, että durumvehnää on aina käytetty alueella leivän valmistukseen toisin kuin muualla Italiassa, jossa käytetään edelleenkin tavallista vehnää. Durumvehnän ansiosta tuotteen tärkeimmät aistinvaraiset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina noin viikon ajan.

Ominaisuuksien säilyminen johtuu hienoksi jauhetun durumvehnäjauhon ohella myös nostatuksesta. Hapantaikinan käyminen on tulos maitohappobakteerien ja hiivan välisen tasapainon kehittymisestä. Yleisimmät mikrobilajit ovat Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri ja Saccharomyces exiguus.

Monissa vanhoissa kirjallisissa lähteissä viitataan durumvehnän viljelyyn, ja ne ovat kuin aikojen myötä syntynyt arkisto, joka sisältää tietoa viljanviljelyyn ja erityisesti leivän valmistukseen liittyvistä perinteisistä taidoista ja tavoista.

Durumvehnän viljely Sisilian sisäosissa Ennan ja Catanian maakuntiin kuuluvissa kunnissa on merkittävässä asemassa ei vain siihen käytetyn pinta-alan vuoksi vaan myös siksi, että on kyse alueista, joilla on perinteisesti harjoitettu durumvehnän kuivaviljelyä. Kyseisten kuntien maaperä- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi tämän lajin viljely on ollut perinteisesti ainoa elinkeino, joka on taannut paikalliselle maaseutuväestölle työn ja toimeentulon.

Durumvehnän keskeinen asema sisilialaisten ravintotottumuksissa käy ilmi Plinius vanhemman teoksesta De Naturalis Historia. Kun muilla Italian niemimaan alueilla jauho valmistettiin tammenterhoista, kastanjoista tai ohran ja rukiin kaltaisista viljakasveista, Sisilian talonpojat oppivat valmistamaan leipää vehnäjauhoista. Kuten Sonnino kirjoittaa, tämän taidon ansiosta Sisilian maaseutuväestö säilyi hengissä myös vaikeina aikoina käyttämällä ravinnokseen vehnäjauhoista valmistettua leipää.

Eritelmän julkaisutiedot

[Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta]

Eritelmän konsolidoitu teksti on saatavissa internetosoitteessa: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Qualità e sicurezza” (ylhäällä oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE”.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012 (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).


7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/73


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 614/2014,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta viinialan tiettyjen tukitoimien soveltamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 (1) kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja erityisesti sen 54 artiklan a, b, c, e ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (2) on kumottu ja korvattu asetuksella (EU) N:o 1308/2013, jonka II osan I osaston II luvun 4 jakso sisältää viinialan kansallisia tukiohjelmia koskevat säännöt. Vaikka useimmilla kyseisessä jaksossa vahvistetuilla säännöillä varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisten viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sovellettavien sääntöjen soveltamisen jatkaminen, myös joitakin uusia sääntöjä on sisällytetty. Säännöissä otetaan käyttöön uusia osatekijöitä, kuten menekinedistämistä koskevan toimenpiteen osatoimenpide, joka liittyy viinin menekinedistämiseen jäsenvaltioissa, viinialan innovointitoimenpide sekä viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan toimenpiteen laajentaminen kattamaan viinitarhojen uudelleenistuttaminen, jos terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä on tehty pakollinen raivaus. Näiden osatekijöiden soveltamista koskevat säännöt olisi vahvistettava.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008 (3) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyjä viinialan kansallisia tukiohjelmia. Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistettujen uusien sääntöjen täytäntöönpanemiseksi asetukseen (EY) N:o 555/2008 olisi sisällytettävä tarkoituksenmukaiset säännökset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 3 artiklan 2 kohdassa tulisi sallia se, että jäsenvaltiot muuttavat toimenpideohjelmiaan ja mukauttavat ne vastaamaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 sisältämiä uusia osatekijöitä. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi saatava muuttaa toimenpideohjelmiaan vielä kerran 30 päivän kesäkuuta 2014 jälkeen komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 612/2014 (4) ja tämän asetuksen hyväksymispäivät huomioon ottaen.

(4)

Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat tiedotushankkeiden valintaa ja etusijan myöntämistä sisämarkkinoiden hankkeita valittaessa. Jäsenvaltioissa toteutettavan viinien menekinedistämistä varten suoritettavan valintamenettelyn olisi oltava johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 555/2008 5 artiklassa säädetyn kolmansien maiden markkinoilla toteuttavan viinien menekinedistämismenettelyn kanssa, mutta siinä olisi myös otettava huomioon tämän osatoimenpiteen erityistavoitteet ja maantieteellinen ulottuvuus.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 19 artiklassa säädetään investointitoimenpiteiden taloushallinnosta. Näitä sääntöjä olisi myös sovellettava viinialan innovointitoimenpiteisiin. Erityisesti määrärahojen käytön parantamiseksi pitäisi olla mahdollista maksaa tukea jo tiettyjen asianomaisessa hakemuksessa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen varmistaen samalla, että kaikki jäljellä olevat toimet saatetaan päätökseen. Lisäksi on aiheellista vahvistaa ennakkomaksujen enimmäismäärä, aivan kuten investointien kohdalla on tehty.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 37 b artiklassa edellytetään, että tuensaajat toimittavat heille myönnettyjä ennakkomaksuja koskevat tiedot mainitun asetuksen tiettyjen säännösten mukaisesti. Tätä velvoitetta olisi myös sovellettava asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 käyttöön otettuihin innovointitoimenpiteisiin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 liitteissä I–VIII, VIII a ja VIII c esitetään lomakkeet, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä kansallisista tukiohjelmista, erityisesti kun kyse on tukiohjelmien hyväksyttäväksi jättämisestä, niiden muuttamisesta ja niihin liittyvästä rahoitussuunnittelusta sekä raporttien ja arviointien jättämisestä. Kyseisiä liitteitä olisi muutettava, jotta niistä kävisi ilmi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jaksossa käyttöön otetut uudet sisältöä, arviointia, kustannuksia ja valvontaa koskevat säännökset.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 555/2008 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 555/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tukiohjelmiin saa tehdä muutoksia enintään kaksi kertaa varainhoitovuodessa, ennen 1 päivää maaliskuuta tai 30 päivää kesäkuuta, jolleivät kyseessä ole luonnonkatastrofien vuoksi toteutettavat hätätoimenpiteet.

Muutetut ohjelmat on toimitettava komissiolle, ja niiden mukana on oltava tapauksen mukaan:

a)

päivitetty versio tukiohjelmasta liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti ja päivitetty versio rahoitusselvityksestä liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti;

b)

ehdotettujen muutosten syyt.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa säädettyjä määräaikoja ei sovelleta vuonna 2014, jolloin ohjelmamuutoksissa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (5) käyttöön otettuja uusia sääntöjä.

(5)  Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).”"

2)

Lisätään II osaston II luvun 1 jakson 2 alajaksoon artikla seuraavasti:

”5 fa artikla

Valintamenettely

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava hakemusmenettely, jossa säädetään erityisesti seuraavista:

a)

5 b ja 5 c artikloissa esitettyjen vaatimusten ja perusteiden noudattamisen tarkastaminen;

b)

määräajat hakemuksen jättämiselle ja kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tarkastelulle;

c)

säännöt, jotka koskevat sopimusten tekemistä ja mahdollisia vakiosopimuksia, vakuuksien asettamista ja ennakkomaksuja koskevia järjestelyjä;

d)

säännöt, jotka koskevat tuettujen toimien arviointia asianmukaiset indikaattorit mukaan lukien.

2.   Jäsenvaltion on valittava ohjelma ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat:

a)

ehdotettujen strategioiden yhdenmukaisuus asetettujen tavoitteiden kanssa;

b)

ehdotettujen toimenpiteiden laatu;

c)

niiden todennäköiset vaikutukset ja kyky lisätä kuluttajien tietoisuutta suojattuihin alkuperänimityksiin ja suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvästä unionin järjestelmästä sekä vastuullisesta viininkulutuksesta ja alkoholinkäyttöön liittyvistä riskeistä;

d)

takeet siitä, että asianomaiset toimijat ovat tehokkaita ja että heillä on käytettävissään tarvittavat tekniset valmiudet ja että suunnitellun toimenpiteen kustannukset eivät ole markkinoiden tavanomaista kustannustasoa korkeammat.

3.   Hakemukset arvioituaan jäsenvaltion on valittava kustannustehokkaimmat hakemukset.

Etusijalle asetetaan toimet:

a)

jotka koskevat useita jäsenvaltioita;

b)

jotka koskevat useita hallinto- tai viinialueita;

c)

jotka koskevat useita suojattuja alkuperänimityksiä tai suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.

4.   Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi päättää valita yhteisen menekinedistämistoimen. Niiden on sitouduttava osallistumaan rahoitukseen ja sovittava hallinnollisista yhteistyömenettelyistä yhteisen menekinedistämistoimen seurannan, toteuttamisen ja valvonnan edistämiseksi.

5.   Jos jäsenvaltio myöntää menekinedistämiseen kansallisia tukia, sen on ilmoitettava niistä tämän asetuksen liitteissä I, V, VII, VIII ja VIII c esitettyjen mallien asianmukaisissa kohdissa.”

3)

Lisätään 6 a jaksoon artikla seuraavasti:

”20 c artikla

Taloushallinto

1.   Tuki maksetaan sen jälkeen, kun on varmistettu, että jokin toimi tai kaikki tukihakemuksessa tarkoitetut toimet (sen mukaan, miten jäsenvaltio on päättänyt hallinnoida toimenpidettä) on toteutettu ja tarkastettu paikalla.

Jos tuki maksetaan tavallisesti vasta kaikkien toimien toteuttamisen jälkeen, toteutetuille yksittäisille toimille on ensimmäisestä alakohdasta poiketen maksettava tuki, jos jäljellä olevia toimia ei ole voitu toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (6) 2 artiklassa tarkoitettujen ylivoimaisten esteiden tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Jos tarkastus osoittaa, että tukihakemuksessa tarkoitettua toimikokonaisuutta ei ole kokonaisuudessaan toteutettu muista syistä kuin asetuksen (EU) N:o 1306/2013 2 artiklassa tarkoitettujen ylivoimaisten esteiden tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja tuki on maksettu tukihakemuksessa tarkoitettuun toimikokonaisuuteen kuuluvan yksittäisen toimen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltion on päätettävä periä tuki takaisin.

2.   Innovaatiotuen saajat voivat pyytää toimivaltaisilta maksajavirastoilta ennakkoa, jos tämä mahdollisuus on mainittu kansallisessa tukiohjelmassa.

Ennakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia innovaatioinvestointiin liittyvästä julkisesta tuesta, ja ennakon maksamisen edellytyksenä on 110 prosenttia ennakon määrästä olevan pankkitakuun tai vastaavan vakuuden asettaminen. Kun kyseessä ovat innovaatioinvestoinnit, joista tehtiin tuen myöntämistä koskeva yksittäinen päätös varainhoitovuonna 2014 tai 2015, ennakon määrää voidaan kuitenkin lisätä enintään 50 prosenttiin kyseiseen investointiin liittyvästä julkisesta tuesta. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2012 (7) soveltamiseksi koko maksettu ennakko on käytettävä asianomaisen toimen täytäntöönpanoon kahden vuoden kuluessa ennakon maksamisesta.

Vakuus vapautetaan, kun toimivaltainen maksajavirasto vahvistaa, että innovaatiosta aiheutuvat todelliset menot ylittävät ennakon määrän.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (horisontaalinen asetus) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549)."

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4).”"

4)

Muutetaan 37 b artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos myönnetään ennakoita 5 artiklan 7 kohdan, 5 e artiklan, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan, 20 a artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tuensaajan on toimitettava maksajavirastolle vuosittain jokaisesta hankkeesta seuraavat tiedot:

a)

kustannuslaskelma, jossa perustellaan toimenpidekohtaisesti ennakoiden käyttö 15 päivään lokakuuta asti; ja

b)

vahvistus 15 päivänä lokakuuta käyttämättä jääneistä ennakoista toimenpiteittäin.

Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisissa säännöissään päivämäärä, jona kyseiset tiedot on toimitettava, jotta ne voidaan sisällyttää asetuksen (EY) N:o 885/2006 6 artiklassa tarkoitettuun maksajaviraston kuluvan vuoden tilinpäätökseen kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2012 18 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi toimitettavat todisteet oikeudesta ovat 1 kohdassa tarkoitetut viimeinen kustannuslaskelma ja vahvistus käyttämättä jääneistä ennakoista.

Tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 20 a artiklan 4 kohdan mukaisten ennakoiden osalta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut viimeinen kustannuslaskelma ja vahvistus käyttämättä jääneistä ennakoista on toimitettava niiden maksamista seuraavan toisen varainhoitovuoden loppuun mennessä.”

5)

Korvataan 77 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komission asetuksen (EY) N:o 65/2011 (8) 24 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohtaa ja 26 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 ja 51 artiklassa säädettyihin toimenpiteisiin.

(8)  Komission asetus (EU) N:o 65/2011, annettu 27 päivänä tammikuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta (EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8).”"

6)

Muutetaan liitteet I–VIII a ja VIII c tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 612/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä muuttamalla komission asetusta (EY) N:o 555/2008 viinialan kansallisiin tukiohjelmiin sisältyvien uusien toimenpiteiden osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 62).


LIITE

1)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 555/2008 liitteessä I oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

Jäsenvaltio (1):

Ajanjakso (2) Toimituspäivä: Tarkistusversion numero:

Muutosta pyytänyt komissio/jäsenvaltio (3)

A.

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus ja määrälliset tavoitteet

a)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 o artiklan mukainen tilatukijärjestelmän tuki

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei:

b)

i)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 p artiklan mukainen kolmansien maiden markkinoilla toteutettava menekinedistäminen:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

Valtiontuki:

ii)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen menekinedistäminen jäsenvaltioissa:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

Valtiontuki:

c)

i)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

ii)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

d)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 r artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

e)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 s artiklan mukaiset sijoitusrahastot:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

f)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 t artiklan mukainen satovakuutus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

Valtiontuki:

g)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 u artiklan mukaiset investoinnit yrityksiin:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

Valtiontuki:

h)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan mukainen viinialan innovointi:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

Määrälliset tavoitteet:

i)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 v artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei; jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus (myös tuen taso):

Määrälliset tavoitteet:

B.

Kuulemisten tulokset

C.

Arvio ohjelman teknisistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista (4)

D.

Toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu

E.

Liitteessä II esitetyn mallin mukainen yleinen rahoitusselvitys (mainittava tarkistusversion numero)

F.

Seurannassa ja arvioinnissa käytettävät perusteet ja määrälliset indikaattorit

Tukiohjelman asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutettavat toimet

G.

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja laitokset

(1)  Käytetään julkaisutoimiston lyhenteitä."

(2)  Viinivuodet."

(3)  Tarpeeton yliviivataan."

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 o artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ei tarvitse täyttää kohtia C ja F.”"

2)

Korvataan liitteessä II oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018 (5)

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (6):

Toimituspäivä:

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EY) N:o 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Tilatukijärjestelmä

103 o artikla

 

 

3-

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

103 q artikla

 

 

 

 

 

 

4-

Rypäleiden korjaaminen raakana

103 r artikla

 

 

 

 

 

 

5-

Sijoitusrahastot

103 s artikla

 

 

 

 

 

 

6-

Satovakuutus

103 t artikla

 

 

 

 

 

 

7-

Investoinnit yrityksiin

103 u artikla

 

 

 

 

 

 

9-

Sivutuotteiden tislaus

103 v artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja osatoimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Menekinedistäminen

45 artikla

 

 

 

 

 

 

3a-

Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

8-

Innovointi

51 artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

3)

Korvataan liitteessä III oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018 (7)

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (8):

Alue:

Toimituspäivä:

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EY) N:o 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Tilatukijärjestelmä

103 o artikla

 

 

3-

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

103 q artikla

 

 

 

 

 

 

4-

Rypäleiden korjaaminen raakana

103 r artikla

 

 

 

 

 

 

5-

Sijoitusrahastot

103 s artikla

 

 

 

 

 

 

6-

Satovakuutus

103 t artikla

 

 

 

 

 

 

7-

Investoinnit yrityksiin

103 u artikla

 

 

 

 

 

 

9-

Sivutuotteiden tislaus

103 v artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja osatoimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Menekinedistäminen

45 artikla

 

 

 

 

 

 

3a-

Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

8-

Innovointi

51 artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

4)

Korvataan liitteessä IV oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (9):

Toimituspäivä (10):

Aiemman taulukon toimituspäivä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Syy: muutosta pyytänyt komissio/jäsenvaltio (11)

 

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EY) N:o 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Tilatukijärjestelmä

103 o artikla

 

 

 

3-

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

103 q artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

4-

Rypäleiden korjaaminen raakana

103 r artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

5-

Sijoitusrahastot

103 s artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

6-

Satovakuutus

103 t artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

7-

Investoinnit yrityksiin

103 u artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

9-

Sivutuotteiden tislaus

103 v artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

Välisumma

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja osatoimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Menekinedistäminen

45 artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

3a-

Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

8-

Innovointi

51 artikla

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

Välisumma

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Aiemmin ilmoitettu

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

5)

Korvataan liitteessä V oleva B kohta seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

Jäsenvaltio (12): Ajanjakso: Toimituspäivä:

Tarkistusversion numero:

A.

Kokonaisarvio:

B.

Ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja tulokset (13)

a)

103 o artiklan mukainen tilatukijärjestelmän tuki

b)

1.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 p artiklan mukainen kolmansien maiden markkinoilla toteutettava menekinedistäminen:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset (14)

Valtiontuki:

2.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen menekinedistäminen jäsenvaltioissa:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset (14)

Valtiontuki:

c)

1.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

2.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistuttaminen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

d)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 r artiklan mukainen rypäleiden raakana korjaaminen:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

e)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 s artiklan mukaiset sijoitusrahastot:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

f)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 t artiklan mukainen satovakuutus:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

Valtiontuki:

g)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 u artiklan mukaiset investoinnit yrityksiin:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

Valtiontuki:

h)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan mukainen innovointi:

Toteuttamista koskevat edellytykset:

Tulokset:

i)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 v artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus:

Toteuttamista koskevat edellytykset (myös tuen taso):

Tulokset:

C.

Päätelmät (ja tarvittaessa suunnitellut muutokset)

(12)  Käytetään julkaisutoimiston lyhenteitä."

(13)  Täytetään vain tukiohjelmaan sisällytettyjä toimenpiteitä koskevat kohdat."

(14)  Arvio teknisistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista niiden kriteereiden ja määrällisten indikaattoreiden perusteella, jotka toimitetussa ohjelmassa määritellään seurantaa ja arviointia varten.”"

(14)  Arvio teknisistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista niiden kriteereiden ja määrällisten indikaattoreiden perusteella, jotka toimitetussa ohjelmassa määritellään seurantaa ja arviointia varten.”"

6)

Korvataan liitteessä VI oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

Jäsenvaltio (15):

Toimituspäivä (16):

Muutettu taulukko: Kyllä/Ei (17)

Jos kyllä, mainitaan numero:

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EY) N:o 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

 

 

Ennuste/Toteutunut (17)

Ennuste/Toteutunut (17)

Ennuste/Toteutunut (17)

Ennuste/Toteutunut (17)

Ennuste/Toteutunut (17)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Tilatukijärjestelmä

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

3-

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

103 q artikla

 

 

 

 

 

 

4-

Rypäleiden korjaaminen raakana

103 r artikla

 

 

 

 

 

 

5-

Sijoitusrahastot

103 s artikla

 

 

 

 

 

 

6-

Satovakuutus

103 t artikla

 

 

 

 

 

 

7-

Investoinnit yrityksiin

103 u artikla

 

 

 

 

 

 

9-

Sivutuotteiden tislaus

103 v artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja osatoimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Menekinedistäminen

45 artikla

 

 

 

 

 

 

3a-

Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

8-

Innovointi

51 artikla

 

 

 

 

 

 

Välisumma

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

7)

Korvataan liitteessä VII oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

(määrät tuhansina euroina)

Jäsenvaltio (18):

Toimituspäivä (19):

Aiemman taulukon toimituspäivä:

Tämän muutetun taulukon numero:

 

 

Varainhoitovuosi

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

Toimenpiteet

Asetus (EY) N:o 1234/2007

 

Ennuste

Toteutunut

Ennuste

Toteutunut

Ennuste

Toteutunut

Ennuste

Toteutunut

Ennuste

Toteutunut

Toteutunut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Tilatukijärjestelmä

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2-

Menekinedistäminen kolmansien maiden markkinoilla

103 p artikla

Hankkeiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

3-

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

103 q artikla

Pinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen määrä (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Rypäleiden korjaaminen raakana

103 r artikla

Pinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen määrä (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Sijoitusrahastot

103 s artikla

Uusien rahastojen määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Satovakuutus

103 t artikla

Tuottajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7-

Investoinnit yrityksiin

103 u artikla

Tuensaajien määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.1

Investoinnit yrityksiin lähentymistavoitealueilla

103 u artiklan 4 kohdan a alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.2

Investoinnit yrityksiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla

103 u artiklan 4 kohdan b alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.3

Investoinnit yrityksiin syrjäisimmillä alueilla

103 u artiklan 4 kohdan c alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.4

Investoinnit yrityksiin Egeanmeren pienillä saarilla

103 u artiklan 4 kohdan d alakohta

Tukikelpoiset kustannukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.5

Investoinnit yrityksiin lähentymistavoitealueilla

103 u artiklan 4 kohdan a alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.6

Investoinnit yrityksiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla

103 u artiklan 4 kohdan b alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.7

Investoinnit yrityksiin syrjäisimmillä alueilla

103 u artiklan 4 kohdan c alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

7.8

Investoinnit yrityksiin Egeanmeren pienillä saarilla

103 u artiklan 4 kohdan d alakohta

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

9-

Sivutuotteiden tislaus

103 v artikla

Enimmäistuen vaihteluväli (EUR/til-%/hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen yhteisön tuki (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpiteet ja osatoimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a-

Menekinedistäminen jäsenvaltioissa

45 artiklan 1 kohdan a alakohta

Hankkeiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontuet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

3a-

Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Pinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen määrä (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Innovointi

51 artikla

Tuensaajien määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kertymä)

Keskimääräinen yhteisön tuki (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Korvataan liitteessä VIII oleva B osa seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

1.   Menekinedistäminen jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio:

Ennuste/toteutunut(*)

Toimituspäivä(**):

Aiemman taulukon toimituspäivä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Tuensaajat

Tukikelpoinen toimenpide (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Kuvaus (***)

Kohdemarkkinat

Ajanjakso

Tukikelpoiset menot

(euroa)

josta yhteisön rahoitusosuus

(euroa)

josta muu mahdollinen julkinen tuki

(euroa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Menekinedistäminen kolmansissa maissa

Jäsenvaltio:

Ennuste/toteutunut (27)

Toimituspäivä (28):

Aiemman taulukon toimituspäivä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Tuensaajat

Tukikelpoinen toimenpide (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Kuvaus (29)

Pinta-ala

Ajanjakso

Tukikelpoiset menot

(euroa)

josta yhteisön rahoitusosuus

(euroa)

josta muu mahdollinen julkinen tuki

(euroa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9)

Korvataan liitteessä VIII a oleva B kohta seuraavasti:

”B.   VARAINHOITOVUODET 2014–2018

1.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Jäsenvaltio (*):

Varainhoitovuosi:

Toimituspäivä (**):

Alue

Kaikki hyväksytyt rakenneuudistustoimet ja uusiin lajikkeisiin siirtymistoimet

Aiempiin raivauksiin liittyvät rakenneuudistustoimet (***)

Raivausta edeltävä tarkastus (****)

Tarkastus rakenneuudistuksen/uusiin lajikkeisiin siirtymisen jälkeen

Tarkastuksen jälkeen hyväksytty pinta-ala (ha)

Tarkastuksen jälkeen hyväksymättä jätetty pinta-ala (ha)

Haetut palkkiot, jotka evätty (euroa)

Seuraamukset (****)

hallinnollinen

paikalla tehty

hakemusten lukumäärä

pinta-ala (ha)

Lukumäärä

aiempiin raivauksiin liittynyt ala (ha)

Tarkastettujen tuottajien lukumäärä

tarkastettu pinta-ala (ha)

Tarkastettujen tuottajien lukumäärä

tarkastettu pinta-ala (ha)

Tarkastettujen tuottajien lukumäärä

Tarkastettu pinta-ala (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenvaltio yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Varainhoitovuodet 2014–2018:

Jäsenvaltio (30):

Varainhoitovuosi:

Toimituspäivä (31):

Alue

Kaikki hyväksytyt uudelleenistutustoimet

Hallinnollinen tarkastus ennen uudelleenistutusta

Tarkastus uudelleenistutuksen jälkeen

Tarkastuksen jälkeen hyväksytty pinta-ala (ha)

Tarkastuksen jälkeen hyväksymättä jätetty pinta-ala (ha)

Haetut palkkiot, jotka evätty (euroa)

Seuraamukset (32)

hakemusten lukumäärä

pinta-ala (ha)

tarkastettujen tuottajien lukumäärä

tarkastettu pinta-ala (ha)

tarkastettujen tuottajien lukumäärä

tarkastettu pinta-ala (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1