ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
23. huhtikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/209/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

23.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2014,

ajokorttiluokkien vastaavuuksista

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1625)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/209/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/126/EY säädetään, että kaikki jäsenvaltioiden antamat ajokortit, myös ne, jotka on myönnetty ennen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen käyttöönottoa, on tunnustettava vastavuoroisesti.

(2)

Ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen periaate edellyttää kaikkien niiden oikeuksien täyttä tunnustamista, jotka on myönnetty ajokortin haltijalle tuolloin voimassa olleiden kansallisten säännösten mukaisesti.

(3)

Direktiivin 2006/126/EY mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ennen kyseisen direktiivin täytäntöönpanoa myönnettyjen ajokorttien luokkien ja sen 4 artiklassa määriteltyjen luokkien väliset vastaavuudet. Komission on hyväksyttävä kyseiset vastaavuudet oikeudellisesti sitovalla tavalla.

(4)

Kroatian liityttyä unioniin on tarpeen sisällyttää kyseisen maan myöntämät ajokortit komission päätöksessä 2013/21/EU (2) vahvistettuihin vastaavuustaulukoihin.

(5)

Tšekki, Saksa, Kreikka, Italia, Slovenia ja Ruotsi ovat ilmoittaneet päätöksen 2013/21/EU hyväksymisen jälkeen mainitulla päätöksellä hyväksyttyjen vastaavuuksien korjauksista.

(6)

Sen vuoksi päätös 2013/21/EU olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioissa myönnettyihin voimassa oleviin ajokortteihin, jotka ovat edelleen liikkeessä.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään jäsenvaltioissa ennen direktiivin 2006/126/EY täytäntöönpanoa myönnettyjen ajokorttien luokkien ja direktiivin 2006/126/EY 4 artiklassa määriteltyjen yhdenmukaistettujen luokkien väliset vastaavuustaulukot.

3 artikla

1.   Ennen direktiivin 2006/126/EY täytäntöönpanoa myönnettyjen ajokorttien luokat oikeuttavat niiden haltijan kuljettamaan liitteessä kuvattuihin vastaaviin luokkiin kuuluvia ajoneuvoja vaihtamatta ajokorttiaan. Tähän sovelletaan tiettyjä rajoituksia, jotka on mainittu kunkin kyseeseen tulevan oikeuden yhteydessä tämän päätöksen liitteessä.

2.   Kun ajokortti vaihdetaan direktiivin 2006/126/EY liitteessä I määriteltyyn EU:n ajokorttimalliin, on myönnettävä tämän päätöksen liitteessä mainitut vastaavat oikeudet.

3.   Koodit, joilla osoitetaan vastaavien oikeuksien rajoitukset, ovat direktiivin 2006/126/EY liitteessä I tarkoitettuja yhdenmukaistettuja Euroopan unionin koodeja.

4.   Direktiivin 2006/126/EY 2 artiklan 1 kohdassa vahvistettua vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei sovelleta kansallisiin ajokorttiluokkiin.

4 artikla

Kumotaan päätös 2013/21/EU tämän päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Komission päätös 2013/21/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (EUVL L 19, 22.1.2013, s. 1).


LIITE

BELGIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Belgia 1 (B1)

Myönnetty Belgiassa 1.1.1967–31.12.1988

Kuvaus: Mallia on myönnetty hollannin-, ranskan- ja saksankielisenä. Mallin värissä ja painatuksessa on eroja. Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille (105 × 222 mm), ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin B1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A sekä EU:n koodit mukautetuille ajoneuvoille

2

BF

B sekä EU:n koodit mukautetuille ajoneuvoille

2

Lisätiedot:

1.

B* tarkoittaa luokan B ajoneuvoja, joita käytetään taksina, vuokra-autona, henkilöstön kuljettamisessa jne.

2.

Luokkaan AF ja/tai BF kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen edellytetään luokan A ja/tai B sekä luokan F ajo-oikeutta sekä rekisterikilven numeron mainitsemista ajokortissa.

Malli Belgia 2 (B2)

Myönnetty Belgiassa 1.1.1989–30.9.1998

Kuvaus: Mallia on myönnetty hollannin-, ranskan- ja saksankielisenä. Mallin värissä ja painatuksessa on eroja. Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille (106 × 222 mm), ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin B2 luokat

Vastaavat luokat

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Malli Belgia 3 (B3)

Myönnetty Belgiassa 1.1.1998 alkaen

Kuvaus: Mallia on myönnetty hollannin-, ranskan- ja saksankielisenä. Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille (106 × 222 mm), ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin B3 luokat

Vastaavat luokat

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Malli Belgia 4 (B4)

Myönnetty Belgiassa 1.7.2010 alkaen

Kuvaus: Mallia on myönnetty hollannin-, ranskan- ja saksankielisenä. Malli on painettu vaaleanpunaiselle polykarbonaatille, ja se on valmistettu direktiivin 2006/126/EY liitteen I säännösten mukaisesti.

Vastaavuustaulukko

Mallin B4 luokat

Vastaavat luokat

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGARIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Bulgaria 1 (BG1)

Myönnetty Bulgariassa 1.1.2010–19.1.2013

Kuvaus: Direktiivin 2006/126/EY mukainen malli.

Vastaavuustaulukko

Mallin BG1 luokat

Vastaavat luokat

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

TŠEKISSÄ MYÖNNETYT MALLIT

Malli Tšekki 1 (CZ1)

Myönnetty Tšekissä 1.1.2001–30.4.2004

Kuvaus: Materiaali: Malli on painettu moniväriselle setelipaperille, ja se on muovilaminoitu. Laminaatin pyöreä hologrammi (jonka keskellä on kirjaimet ”CZ”) peittää valokuvan vasemman alakulman. Kuva: Valokuva (35 × 45 mm) on sijoitettu etupuolen kehykseen, ja siinä on virallinen leima, jossa on ajokortin myöntäneen viranomaisen nimi ja valtion vaakuna.

Ajokortin voimassaoloaika: enintään eliniän ajan. Tämä malli on vaihdettava viimeistään 31.12.2013.

Vastaavuustaulukko

Mallin CZ1 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

AM, A1

A (vähintään 18-vuotiaat)

AM, A1, A2

A (vähintään 21-vuotiaat)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (kansallinen luokka: maataloustraktorit)

Malli Tšekki 2 (CZ2)

Myönnetty Tšekissä 1.5.2004 alkaen

Kuvaus: Materiaali: Polykarbonaattikortti kokoa ID1 (54 × 86 mm) (luottokorttikoko). Kortin ylälaitaan on painettu sanat ”ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” ja maan nimi ”ČESKÁ REPUBLIKA”. Kortin oikeaan reunaan on painettu sanat ”MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” ja ”AJOKORTTI” EU:n virallisilla kielillä. Ajokortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus (”CZ”) on negatiivisena painatuksena kortin vasemmassa yläkulmassa sinisessä, 12 keltaisen tähden ympäröimässä suorakulmiossa. Henkilötiedot, kuten ajokortin haltijan valokuva ja allekirjoitus, on laserkaiverrettu korttiin. Kortin kummallakin puolella on positiivinen kohokuvio giljoshipainatuksella sekä kirjaimet ”CZ”. Etupuolen oikeaan yläkulmaan on painettu logo ja kirjaimet ”CZ” optisesti muuttuvalla väriaineella, joka vaihtelee kullasta vihreään. Etupuolen oikeassa alakulmassa on muuttuva kuva, jossa näkyy ajokortin haltijan valokuva ja ajokortin numero (sama kuin kentässä 5).

Ajokortin voimassaoloaika: 10 vuotta

Vastaavuustaulukko

Mallin CZ2 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

AM, A1

A (vähintään 18-vuotiaat)

AM, A1, A2

A (vähintään 21-vuotiaat)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (kansallinen luokka: maataloustraktorit)

TANSKASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Tanska 1 (DK1)

Myönnetty Tanskassa 30.4.1986 saakka

Kuvaus: Malli on väriltään vaaleanpunainen, ja siinä on neljä sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin DK1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisätiedot:

1.

Tanskalainen luokka A1 koskee moottoripyörää ilman sivuvaunua ja luokka A2 moottoripyörää, jossa on sivuvaunu. Nämä luokat eivät sen vuoksi vastaa alaluokkia A1 ja A2 sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2006/126/EY. Oikeus ajaa tanskalaisen luokan A1 ajokortilla on rajoitettu moottoripyöriin ilman sivuvaunua ja luokan A2 ajokortilla moottoripyöriin, joissa on sivuvaunu. Tanskalaisen luokan A1 tai A2 ajokortin haltijoilla on täydet oikeudet kuljettaa luokkien AM, A1, A2 ja A ajoneuvoja muissa jäsenvaltioissa.

2.

Tanskalaisen luokan B ajokortin haltijoilla on myös oikeus kuljettaa kolmipyöriä.

Malli ei enää kelpaa ajoneuvon kuljettamiseen Tanskassa, sillä kaikki ajokortin haltijat velvoitettiin vaihtamaan ajokorttinsa vuosina 1991–1993. Ajokortti voidaan kuitenkin vaihtaa uuteen Tanskan myöntämään ajokorttiin, ja muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava se 19.1.2033 saakka.

Malli Tanska 2 (DK2)

Myönnetty Tanskassa 1.5.1986–30.6.1996

Kuvaus: Malli sisältää vaaleanpunaisia ja beesejä viivoja, ja siinä on 4 sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin DK2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisätiedot:

1.

Tanskalainen luokka A1 koskee moottoripyörää ilman sivuvaunua ja luokka A2 moottoripyörää, jossa on sivuvaunu. Nämä luokat eivät sen vuoksi vastaa alaluokkia A1 ja A2 sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2006/126/EY. Oikeus ajaa tanskalaisen luokan A1 ajokortilla on rajoitettu moottoripyöriin ilman sivuvaunua ja luokan A2 ajokortilla moottoripyöriin, joissa on sivuvaunu. Tanskalaisen luokan A1 tai A2 ajokortin haltijoilla on täydet oikeudet kuljettaa luokkien AM, A1, A2 ja A ajoneuvoja muissa jäsenvaltioissa.

2.

Tanskalaisen luokan B ajokortin haltijoilla on myös oikeus kuljettaa kolmipyöriä.

Malli Tanska 3 (DK3)

Myönnetty Tanskassa 1.7.1996–13.4.1997

Kuvaus: Malli sisältää vaaleanpunaisia ja beesejä viivoja, ja siinä on neljä sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin DK3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A (pieni moottoripyörä)

AM, A1,

1

A (suuri moottoripyörä)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisätiedot:

1.

Tanskalaisen luokan A (pieni moottoripyörä) ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa seuraavia ajoneuvoja:

a)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa ei ole sivuvaunua ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg ja teho enintään 25 kW.

b)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa on sivuvaunu ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg.

c)

kolmipyörät.

d)

edellä a, b, ja c kohdassa mainitut ajoneuvot yhdessä perävaunun kanssa.

e)

suuri mopo.

2.

Tanskalaisen luokan A (suuri moottoripyörä) ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa seuraavia ajoneuvoja:

a)

edellä 1 kohdassa mainitut ajoneuvot.

b)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa ei ole sivuvaunua ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg ja teho enemmän kuin 25 kW.

c)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa on sivuvaunu ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enemmän kuin 0,16 kW/kg.

d)

edellä b ja c kohdassa mainitut ajoneuvot yhdessä perävaunun kanssa.

3.

Tanskalaisen luokan B ajokortin haltijoilla on myös oikeus kuljettaa kolmipyöriä.

Malli Tanska 4 (DK4)

Myönnetty Tanskassa 14.4.1997 alkaen

Kuvaus: Neuvoston direktiivin 91/439/ETY (1) liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin DK4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A (pieni moottoripyörä)

AM, A1

1

A (suuri moottoripyörä)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Lisätiedot

1.

Tanskalaisen luokan A (pieni moottoripyörä) ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa seuraavia ajoneuvoja:

a)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa ei ole sivuvaunua ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg ja teho enintään 25 kW.

b)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa on sivuvaunu ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg.

c)

kolmipyörät.

d)

edellä a, b, ja c kohdassa mainitut ajoneuvot yhdessä perävaunun kanssa.

e)

suuri mopo.

2.

Tanskalaisen luokan A (suuri moottoripyörä) ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa seuraavia ajoneuvoja:

a)

edellä 1 kohdassa mainitut ajoneuvot.

b)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa ei ole sivuvaunua ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enintään 0,16 kW/kg ja teho enemmän kuin 25 kW.

c)

kaksipyöräinen moottoripyörä, jossa on sivuvaunu ja jonka teho/painosuhde (painossa on huomioitu vesi, öljy ja polttoaine) on enemmän kuin 0,16 kW/kg.

d)

edellä b ja c kohdassa mainitut ajoneuvot yhdessä perävaunun kanssa.

3.

Tanskalaisen luokan B ajokortin haltijoilla on myös oikeus kuljettaa kolmipyöriä.

Ennen 1.5.1986 myönnettyjen ajokorttiluokkien ensimmäistä myöntämispäivää ei voida jäljittää. Tällöin ajokortin sarakkeessa 10 voi olla merkki ”<” tai ”≤” ja tietty vuosiluku, mikä merkitsee, että luokka myönnettiin ennen kyseistä vuotta tai kyseisenä vuonna.

Tanskassa sovelletaan 19.1.2013 saakka seuraavia sääntöjä, jotka koskevat oikeutta kuljettaa pieniä mopoja:

Kukin seuraavista oikeuttaa henkilön ajamaan pientä mopoa Tanskassa:

a)

mopokortti,

b)

traktoriajokortti tai

c)

vähintään 18 vuoden ikä.

SAKSASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Saksa 1 (D1)

Myönnetty Saksassa 1.4.1986 saakka (erityisissä tapauksissa myöntämispäivä voi olla 1.4.1986 jälkeen)

Kuvaus: Harmaa, neljä sivua. Mallin värissä ja muodossa voi käytännössä olla eroja, koska mallia on myönnetty yli 40 vuoden ajan. Saarlandin osavaltiossa myönnetyt mallit voivat poiketa kooltaan muista, ja ne ovat kaksikielisiä (saksa ja ranska).

Vastaavuustaulukko

Mallin D1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980–31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Lisätiedot:

Saattaa sisältää hyvin erityisiä ja rajoitettuja lisäoikeuksia, jotka eivät käy ilmi taulukoista. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa malli sisältää tällaisia lisäoikeuksia, on otettava yhteyttä ajokortin myöntämisestä vastaaviin Saksan viranomaisiin, jos tietyn oikeuden soveltamisalasta on epäselvyyttä.

1.

Jos ”Klasse 1” -ajokortti myönnettiin ennen 1.4.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), sen haltijalla on oikeus kuljettaa lisäksi luokan B 79 (≤ 700 cm3) ajoneuvoja ilman, että ajokorttia tarvitsee vaihtaa. Jos tällainen ajokortti vaihdetaan, sen haltijalle myönnetään luokan B ajokortti täysin oikeuksin.

2.

Jos ”Klasse 2” -oikeuden haltija täytti 50 vuotta ennen 31.12.1999, hänen oikeutensa lakkasi olemasta voimassa 31.12.2000. Jos kyseisen ajokortin haltija on vaihtanut ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään 31.12.2000, sovelletaan uuden mallin mukaista voimassaoloaikaa ja pakollisten lääkärintarkastusten tiheyttä. Jos ajokortin haltija täyttää 50 vuotta 31.12.1999 jälkeen, hänen on vaihdettava ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään täyttäessään 50 vuotta, minkä jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta.

Jos ajokortin haltija asuu vakinaisesti toisessa jäsenvaltiossa eikä edellä mainittuja sääntöjä ole noudatettu, hänen ”Klasse 2” -oikeuttaan ei pidä tunnustaa (ellei hän ole vaihtanut vakinaista asuinpaikkaansa ennen kuin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan häneen).

3.

Jos ”Klasse 2”- tai ”Klasse 3” -ajokortti myönnettiin ennen 1.12.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), sen haltijalla on oikeus kuljettaa lisäksi luokkien A1 ja A 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja. Kummassakin tapauksessa ajokortin haltijalle myönnetään rajoittamaton oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja, jos hän vaihtaa ajokortin.

Jos ”Klasse 2”- tai ”Klasse 3” -ajokortti myönnettiin edellä mainittujen päivämäärien jälkeen mutta ennen 1.4.1980, haltijalla on lisäksi oikeus ajaa luokan A1 ajoneuvoja.

4.

”Klasse 3” -ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa seuraavaa ajoneuvoa: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= yhteensä enintään kolme akselia).

Tämä oikeus ilmoitetaan ajokortin vaihdon yhteydessä myönnettävässä uudessa ajokortissa ainoastaan ajokortin haltijan nimenomaisesta pyynnöstä.

5.

”Klasse 3” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia ja joiden suurin paino on alle 7,5 t, myös kansainvälisessä liikenteessä. ”Klasse 2” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia, kansainvälisessä liikenteessä. Kun mallit on vaihdettu Saksassa, oikeus kuljettaa linja-autoa ilman matkustajia on voimassa ainoastaan Saksan alueella, ja siihen sovelletaan kansallista koodia.

6.

Jos ”Klasse 4” -oikeus on myönnetty ennen 1.12.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), kyse ei ole pelkästään kansallisesta luokasta, vaan haltijalla on oikeus kuljettaa myös seuraavien luokkien ajoneuvoja: A1, A 79 (≤ 250 cm3) ja B 79 (≤ 700 cm3). Kummassakin tapauksessa ajokortin haltijalle myönnetään rajoittamaton oikeus kuljettaa luokkien A ja B ajoneuvoja, jos hän vaihtaa ajokortin.

Jos ”Klasse 4” -ajokortti myönnettiin edellä mainittujen päivämäärien jälkeen mutta ennen 1.4.1980, se oikeuttaa luokan A1 ajoneuvojen kuljettamiseen.

7.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05).

8.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05). Luokan A ajokortti on rajoitettu kolmipyöriin (koodi 79.03) sekä kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg (koodi 79.04). Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

9.

Luokkien A1 ja A ajokortit on rajoitettu kolmipyöriin (koodi 79.03) sekä kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg (koodi 79.04). Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

Malli Saksa 2 (D2)

Myönnetty Saksan demokraattisessa tasavallassa vuoteen 1969 saakka

Kuvaus: Malli on väriltään harmaa, ja siinä on neljä sivua.

Luokkien soveltamisalaa ja määritelmiä muutettiin 1.4.1957 voimaan tulleella lainmuutoksella. Tätä mallia varten tarvitaan näin ollen kaksi vastaavuustaulukkoa.

D2a:   Mallia myönnetty 31.3.1957 saakka

Vastaavuustaulukko

Mallin D2a luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   Mallia myönnetty 1.4.1957–1969

Vastaavuustaulukko

Mallin D2b luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Lisätiedot:

Saattaa sisältää hyvin erityisiä ja rajoitettuja lisäoikeuksia, jotka eivät käy ilmi taulukoista. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa malli sisältää tällaisia lisäoikeuksia, on otettava yhteyttä ajokortin myöntämisestä vastaaviin Saksan viranomaisiin, jos tietyn oikeuden soveltamisalasta on epäselvyyttä.

1.

Jos ennen 1.4.1957 myönnetyn ”Klasse 2” -ajokortin tai 31.3.1957 jälkeen myönnetyn ”Klasse 5” -ajokortin haltija täytti 50 vuotta ennen 31.12.1999, hänen oikeutensa lakkasi olemasta voimassa 31.12.2000. Jos kyseisen ajokortin haltija on vaihtanut ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään 31.12.2000, sovelletaan uuden mallin mukaista voimassaoloaikaa ja pakollisten lääkärintarkastusten tiheyttä. Jos ajokortin haltija täyttää 50 vuotta 31.12.1999 jälkeen, hänen on vaihdettava ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään täyttäessään 50 vuotta, minkä jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta.

Jos ajokortin haltija asuu vakinaisesti toisessa jäsenvaltiossa eikä edellä mainittuja sääntöjä ole noudatettu, hänen ”Klasse 2” -oikeuttaan ei pidä tunnustaa (ellei hän ole vaihtanut vakinaista asuinpaikkaansa ennen kuin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan häneen).

2.

Ennen 1.4.1957 myönnetyn ”Klasse 3” -ajokortin ja 31.3.1957 jälkeen myönnetyn ”Klasse 4” -ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa seuraavaa ajoneuvoa: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= yhteensä enintään kolme akselia).

Tämä oikeus ilmoitetaan ajokortin vaihdon yhteydessä myönnettävässä uudessa ajokortissa ainoastaan ajokortin haltijan nimenomaisesta pyynnöstä.

3.

Ennen 1.4.1957 myönnetyn ”Klasse 3” -ajokortin (D2a) tai 31.3.1957 jälkeen myönnetyn ”Klasse 4” -ajokortin (D2b) haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia ja joiden suurin paino on alle 7,5 t, myös kansainvälisessä liikenteessä.

Ennen 1.4.1957 myönnetyn ”Klasse 2” -ajokortin (D2a) tai 31.3.1957 jälkeen myönnetyn ”Klasse 5” -ajokortin (D2b) haltijalla on oikeus kuljettaa kansainvälisessä liikenteessä linja-autoja, joissa ei ole matkustajia.

Kun mallit on vaihdettu Saksassa, oikeus kuljettaa linja-autoa ilman matkustajia on voimassa ainoastaan Saksan alueella, ja siihen sovelletaan kansallista koodia.

4.

Ennen 1.12.1954 myönnetyn ”Klasse 2”-, ”Klasse 3”- tai ”Klasse 4” -ajokortin (malli D2a) taikka ”Klasse 2”-, ”Klasse 4”- tai ”Klasse 5” -ajokortin (malli D2b) haltijalla on oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja rajoituksitta ainoastaan ajokortin vaihdon jälkeen. Jos ajokorttia ei vaihdeta, malli oikeuttaa kuljettamaan pelkästään luokan A 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja.

5.

Jos ajokorttia ei vaihdeta, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Jos ”Klasse 1”- tai ”Klasse 4” -ajokortti myönnettiin ennen 1.12.1954, sen haltijalla on oikeus kuljettaa luokan B79 (≤ 700 cm3) ajoneuvoja. Jos ”Klasse 1”- tai ”Klasse 4” -ajokortti myönnettiin mainitun päivämäärän jälkeen ja ennen 1.4.1957 tai jos ”Klasse 2” -ajokortti myönnettiin 31.3.1957 jälkeen, haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokan B 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja.

Jos ajokortti vaihdetaan uuteen, sen haltijalle myönnetään luokan B ajokortti täysin oikeuksin.

6.

Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

7.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05).

Malli Saksa 3 (D3)

Myönnetty Saksan demokraattisessa tasavallassa 1969–31.5.1982

Kuvaus: Vihkomainen ajokortti, jossa on 12 sivua ja harmaat kannet.

Vastaavuustaulukko

Mallin D3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Lisätiedot:

Saattaa sisältää hyvin erityisiä ja rajoitettuja lisäoikeuksia, jotka eivät käy ilmi taulukoista. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa malli sisältää tällaisia lisäoikeuksia, on otettava yhteyttä ajokortin myöntämisestä vastaaviin Saksan viranomaisiin, jos tietyn oikeuden soveltamisalasta on epäselvyyttä.

1.

Jos ”Klasse 5” -oikeuden haltija täytti 50 vuotta ennen 31.12.1999, hänen oikeutensa lakkasi olemasta voimassa 31.12.2000. Jos kyseisen ajokortin haltija on vaihtanut ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään 31.12.2000, sovelletaan uuden mallin mukaista voimassaoloaikaa ja pakollisten lääkärintarkastusten tiheyttä. Jos ajokortin haltija täyttää 50 vuotta 31.12.1999 jälkeen, hänen on vaihdettava ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään täyttäessään 50 vuotta, minkä jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta. Jos ajokortin haltija asuu vakinaisesti toisessa jäsenvaltiossa eikä edellä mainittuja sääntöjä ole noudatettu, hänen ”Klasse 2” -oikeuttaan ei pidä tunnustaa (ellei hän ole vaihtanut vakinaista asuinpaikkaansa ennen kuin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan häneen).

2.

”Klasse 4” -ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa seuraavaa ajoneuvoa: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= yhteensä enintään kolme akselia).

Ajokortin vaihdon yhteydessä myönnettävässä uudessa ajokortissa tämä oikeus ilmoitetaan ainoastaan ajokortin haltijan nimenomaisesta pyynnöstä.

3.

”Klasse 4” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia ja joiden suurin paino on alle 7,5 t, myös kansainvälisessä liikenteessä. ”Klasse 5” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia, kansainvälisessä liikenteessä. Kun mallit on vaihdettu Saksassa, oikeus kuljettaa linja-autoa ilman matkustajia on voimassa ainoastaan Saksan alueella, ja siihen sovelletaan kansallista koodia.

4.

Alun perin ennen 1.12.1954 myönnetyn ”Klasse 2”-, ”Klasse 4”- tai ”Klasse 5” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja rajoituksitta ainoastaan ajokortin vaihdon jälkeen. Jos ajokorttia ei vaihdeta, malli oikeuttaa kuljettamaan pelkästään luokan A 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja.

5.

Jos ajokorttia ei vaihdeta, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Jos ”Klasse 1” -ajokortti myönnettiin ennen 1.12.1954, sen haltijalla on oikeus kuljettaa luokan B 79 (≤ 700 cm3) ajoneuvoja. Jos ”Klasse 1” -ajokortti myönnettiin mainitun päivämäärän jälkeen ja ennen 1.4.1957 tai jos ”Klasse 2” -ajokortti myönnettiin 1.4.1957 jälkeen, haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokan B 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja.

Jos ajokortti vaihdetaan uuteen, sen haltijalle myönnetään luokan B ajokortti täysin oikeuksin.

6.

Jos ”Klasse 2”-, ”Klasse 3”-, ”Klasse 4”- tai ”Klasse 5” -ajokortti taikka §:n 6 StVZO tai §:n 85 StVZO mukainen ajokortti on myönnetty ennen 1.4.1980, sen haltijalla on oikeus kuljettaa lisäksi luokan A1 ajoneuvoja. Tällöin ”Klasse 3” ei ole pelkästään kansallinen luokka.

7.

Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

8.

Luokat A1 ja A koskevat pelkästään kolmipyöriä (koodi 79.03).

Malli Saksa 4 (D4)

Myönnetty Saksan demokraattisessa tasavallassa 1.6.1982–2.10.1990

Kuvaus: Malli on painettu kirkkaan vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on neljä sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin D4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Lisätiedot:

Saattaa sisältää hyvin erityisiä ja rajoitettuja lisäoikeuksia, jotka eivät käy ilmi taulukoista. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa malli sisältää tällaisia lisäoikeuksia, on otettava yhteyttä ajokortin myöntämisestä vastaaviin Saksan viranomaisiin, jos tietyn oikeuden soveltamisalasta on epäselvyyttä.

1.

Jos ”Klasse C”-, ”Klasse CE”-, ”Klasse D”- ja ”Klasse DE” -oikeuden haltija täytti 50 vuotta ennen 31.12.1999, hänen oikeutensa lakkasi olemasta voimassa 31.12.2000. Jos kyseisen ajokortin haltija on vaihtanut ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään 31.12.2000, sovelletaan uuden mallin mukaista voimassaoloaikaa ja pakollisten lääkärintarkastusten tiheyttä. Jos ajokortin haltija täyttää 50 vuotta 31.12.1999 jälkeen, hänen on vaihdettava ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään täyttäessään 50 vuotta, minkä jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta.

Jos ajokortin haltija asuu vakinaisesti toisessa jäsenvaltiossa eikä edellä mainittuja sääntöjä ole noudatettu, hänen ”Klasse C” -oikeuttaan ei pidä tunnustaa (ellei hän ole vaihtanut vakinaista asuinpaikkaansa ennen kuin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan häneen).

2.

”Klasse B”- ja ”Klasse BE” -ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa seuraavaa ajoneuvoa: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= yhteensä enintään kolme akselia).

Ajokortin vaihdon yhteydessä myönnettävässä uudessa ajokortissa tämä oikeus ilmoitetaan ainoastaan ajokortin haltijan nimenomaisesta pyynnöstä.

3.

”Klasse B” -ajokortin ja ”Klasse BE” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia ja joiden suurin paino on enintään 7,5 t, myös kansainvälisessä liikenteessä.

”Klasse C” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa kansainvälisessä liikenteessä linja-autoja, joissa ei ole matkustajia. Kun mallit on vaihdettu Saksassa, oikeus kuljettaa linja-autoa on voimassa ainoastaan Saksan alueella, ja siihen sovelletaan kansallista koodia.

4.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05).

5.

Luokat A1 ja A koskevat pelkästään kolmipyöriä (koodi 79.03).

6.

Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

Malli Saksa 5 (D5)

Myönnetty Saksassa 1.4.1986–31.12.1998

Kuvaus: Malli on painettu kirkkaan vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin D5 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Lisätiedot:

Saattaa sisältää hyvin erityisiä ja rajoitettuja lisäoikeuksia, jotka eivät käy ilmi taulukoista. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa malli sisältää tällaisia lisäoikeuksia, on otettava yhteyttä ajokortin myöntämisestä vastaaviin Saksan viranomaisiin, jos tietyn oikeuden soveltamisalasta on epäselvyyttä.

1.

Jos ”Klasse 2” -ajokortin haltija täytti 50 vuotta ennen 31.12.1999, hänen oikeutensa lakkasi olemasta voimassa 31.12.2000. Jos kyseisen ajokortin haltija on vaihtanut ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään 31.12.2000, sovelletaan uuden mallin mukaista voimassaoloaikaa ja pakollisten lääkärintarkastusten tiheyttä. Jos ajokortin haltija täyttää 50 vuotta 31.12.1999 jälkeen, hänen on vaihdettava ajokorttinsa uuteen malliin viimeistään täyttäessään 50 vuotta, minkä jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta.

Jos ajokortin haltija asuu vakinaisesti toisessa jäsenvaltiossa eikä edellä mainittuja sääntöjä ole noudatettu, hänen ”Klasse 2” -oikeuttaan ei pidä tunnustaa (ellei hän ole vaihtanut vakinaista asuinpaikkaansa ennen kuin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan häneen).

2.

Jos ”Klasse 1” -ajokortti (malli D1) myönnettiin ennen 1.4.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), sen haltijalla on oikeus kuljettaa lisäksi luokan B 79 (≤ 700 cm3) ajoneuvoja ilman, että ajokorttia tarvitsee vaihtaa. Jos tällainen ajokortti vaihdetaan, sen haltijalle myönnetään luokan B ajokortti täysin oikeuksin.

Edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan mallin D5 ajokorttiin ainoastaan siinä tapauksessa, että samalle haltijalle myönnettiin mallin D1 ajokortti ennen mainittuja päivämääriä ja se vaihdettiin tämän jälkeen malliin D5.

3.

Jos ”Klasse 2”- tai ”Klasse 3” -ajokortti (malli D1) myönnettiin ennen 1.12.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), sen haltijalla on oikeus kuljettaa lisäksi luokkien A1 ja A 79 (≤ 250 cm3) ajoneuvoja. Kummassakin tapauksessa ajokortin haltijalle myönnetään rajoittamaton oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja, jos hän vaihtaa ajokortin. Jos ”Klasse 2”- tai ”Klasse 3” -ajokortti myönnettiin edellä mainittujen päivämäärien jälkeen mutta ennen 1.4.1980, haltijalla on lisäksi oikeus ajaa luokan A1 ajoneuvoja.

Edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan mallin D5 ajokorttiin ainoastaan siinä tapauksessa, että samalle haltijalle myönnettiin mallin D1 ajokortti ennen mainittuja päivämääriä ja se vaihdettiin tämän jälkeen malliin D5.

4.

”Klasse 3” -ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa seuraavaa ajoneuvoa: CE 79 (C1E> 12 t, L≤3) (= yhteensä enintään kolme akselia). Ajokortin vaihdon yhteydessä myönnettävässä uudessa ajokortissa tämä oikeus ilmoitetaan ainoastaan ajokortin haltijan nimenomaisesta pyynnöstä.

5.

”Klasse 3” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia ja joiden suurin paino on alle 7,5 t, myös kansainvälisessä liikenteessä. ”Klasse 2” -ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa linja-autoja, joissa ei ole matkustajia, kansainvälisessä liikenteessä. Kun mallit on vaihdettu Saksassa, oikeus kuljettaa linja-autoa ilman matkustajia on voimassa ainoastaan Saksan alueella, ja siihen sovelletaan kansallista koodia.

6.

Jos ”Klasse 4” -oikeus (malli D1) on myönnetty ennen 1.12.1954 (ennen 1.10.1960 Saarlandin osavaltiossa), kyse ei ole pelkästään kansallisesta luokasta, vaan haltijalla on oikeus kuljettaa myös seuraavien luokkien ajoneuvoja: A1, A 79 (≤ 250 cm3) ja B 79 (≤ 700 cm3). Kummassakin tapauksessa ajokortin haltijalle myönnetään rajoittamaton oikeus kuljettaa luokkien A ja B ajoneuvoja, jos hän vaihtaa ajokortin. Jos ”Klasse 4” -ajokortti myönnettiin edellä mainittujen päivämäärien jälkeen mutta ennen 1.4.1980, se oikeuttaa luokan A1 ajoneuvojen kuljettamiseen.

Edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan mallin D5 ajokorttiin ainoastaan siinä tapauksessa, että samalle haltijalle myönnettiin mallin D1 ajokortti ennen mainittuja päivämääriä ja se vaihdettiin tämän jälkeen malliin D5.

7.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05).

8.

Luokkien A1 ja A ajokortti on rajoitettu kolmipyöriin (uusi koodi 79.03) sekä kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg (koodi 79.04).

9.

Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

Malli Saksa 6 (D6)

Myönnetty Saksassa 1.1.1999–18.1.2013

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin D6 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa myös luokan A1 moottoripyörille, joiden teho/painosuhde on suurempi kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05).

2.

Luokkien A1 ja A ajokortti on rajoitettu kolmipyöriin (koodi 79.03) sekä kolmipyöriin, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enintään 750 kg (koodi 79.04).

3.

Luokan BE ajokortti on voimassa myös luokan BE ajoneuvoille, joiden perävaunun suurin sallittu massa on enemmän kuin 3 500 kg (koodi 79.06).

VIROSSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Viro 1 (EST1)

Myönnetty Virossa 1.11.1999–30.9.2004

Kuvaus: Kortti on painettu vaaleanpunaiselle synteettiselle erityispaperille (TESLIN, ISO 9002, 1994), ja se on kokonaan päällystetty turvamuovilla. Paperissa on verkkomainen turvakuvio, muovitetussa kannessa on kohokuvioituna kirjaimet ”EST”, ja niiden taustalla on kuusi aaltoviivaa. Tiedot on painettu ja valokuva on skannattu.

Vastaavuustaulukko

Mallin EST1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Luokan A teho on enintään 25 kW tai 0,16 kW/kg.

Lisätiedot:

Mahdolliset rajoitukset on merkitty koodeilla:

1 —

Käytettävä silmälaseja tai piilolinssejä;

2 —

Käytettävä kuulolaitetta;

3 —

Koskee ajoneuvoja, joissa on käsivalintainen vaihteisto;

4 —

Luokan A teho on enintään 25 kW tai 0,16 kW/kg;

5 —

Automaattivaihteisto.

Ajokortin etupuolelle alas keskelle merkitty sana ”ESMANE” merkitsee sitä, että ajokortin haltija on aloitteleva kuljettaja. Tällainen ajokortti on voimassa 2 vuotta.

Malli Viro 2 (EST2)

Myönnetty Virossa 1.10.2004–7.9.2008

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Kortti on muovia, ja sen vaaleanpunainen taustakuvio on tunnusomainen ainoastaan Viron ajokortille. Ajokortille siirretyt tiedot (mm. digitaalinen valokuva ja ajokortin haltijan allekirjoitus) on laserkaiverrettu.

Vastaavuustaulukko

Mallin luokat EST 2

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Luokan A teho on enintään 25 kW tai 0,16 kW/kg.

Lisätiedot:

Mahdolliset rajoitukset on merkitty koodeilla:

101 —

Väliaikainen ajokortti. Aloittelevien kuljettajien on pidettävä auton etu- ja takaikkunassa vihreää vaahteranlehteä esittävää tunnusta niin kauan kuin heillä on väliaikainen ajokortti (2 vuotta). Suurin sallittu nopeus on 90 km/h.

102 —

Näiden luokkien ajokortin haltijat saavat ajaa vain sinä aikana, kun he suorittavat asepalvelustaan.

103 —

Luokka D: kuljettaja on oikeutettu kuljettamaan ainoastaan johdinautoa.

105 —

Moottoripyörät, joiden teho on enintään 25 kW tai joiden todellinen moottoriteho on enintään 0,16 kW/kg.

106 —

Luokka D: enimmäisajomatka 50 km.

Malli Viro 3 (EST3)

Myönnetty Virossa 8.9.2008 alkaen

Kuvaus: Samanlainen kuin mallin 2 ajokortti. Ainoastaan merkintä ”Driving Licence” ja ”Permis de conduire” on lisätty etusivulle lähelle sanaa ”JUHILUBA”.

Vastaavuustaulukko

Mallin EST3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

KREIKASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Kreikka 1 (GR1a)

Myönnetty Kreikassa 11.1.1987 saakka

Kuvaus: Sininen ja keltainen kortti, jossa on mustat kirjaimet.

Tämä ajokortti käsittää 12 sivua, ja se koskee luokkia Β, Γ, Δ, Ε.

Malli Kreikka 1 (GR1b)

Myönnetty Kreikassa 11.1.1987 saakka

Kuvaus: Vaaleanpunainen ja keltainen kortti, jossa on mustat kirjaimet.

Tämä ajokortti käsittää kahdeksan sivua, ja se koskee ainoastaan luokkaa A.

Kaikkiin luokkiin (Β, Γ, Δ, Ε) kuuluvat ajokortit sisälsivät 30.1.1985 saakka oikeuden ajaa myös luokan AM ajoneuvoa. Siitä lähtien 18.1.2013 saakka oikeuden ajaa luokan AM ajoneuvoa ovat myöntäneet ainoastaan Kreikan liikennepoliisiasemat erillisenä ajokorttina.

Vastaavuustaulukko

Mallien GR1a & GR1b luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Lisätiedot:

Vaikka kohta ”4b” tarkoittaa, että nämä yksittäiset mallit ovat voimassa vain tietyn ajan, tätä aikaa jatkettiin 65 vuoden ikään presidentin asetuksen N:o 255/1984 mukaisesti.

1.

Luokka E oli erillinen, mutta sen katsottiin olevan voimassa vain yhdessä toisen luokan kanssa.

Malli Kreikka 2 (GR2)

Myönnetty Kreikassa 12.1.1987–31.3.1997

Kuvaus: Vaaleanpunainen kortti, jossa on mustat kirjaimet ja joka käsittää kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin GR2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Lisätiedot:

30.1.1985–18.1.2013 oikeuden ajaa luokan AM ajoneuvoa ovat myöntäneet ainoastaan Kreikan liikennepoliisiasemat erillisenä ajokorttina.

1.

Luokka E oli erillinen, mutta sen katsottiin olevan voimassa vain yhdessä jonkin toisen luokan kanssa (”Β” tai ”Γ” tai ”Δ”).

Malli Kreikka 3 (GR3)

Myönnetty Kreikassa 1.4.1997–30.4.2001

Kuvaus: Vaaleanpunainen kortti, jossa on mustat kirjaimet.

Kortissa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin GR3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisätiedot:

30.1.1985–18.1.2013 oikeuden ajaa luokan AM ajoneuvoa ovat myöntäneet ainoastaan Kreikan liikennepoliisiasemat erillisenä ajokorttina.

1.

Direktiivin 91/439/ETY mukaan, joka on siirretty osaksi Kreikan lainsäädäntöä presidentin asetuksella N:o 19/1995, luokkien B1 ja B ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa kolmi- ja nelipyöriä. Näin ollen voidaan merkitä luokka A koodilla 79.03.

Malli Kreikka 4 (GR4)

Myönnetty Kreikassa 1.5.2001–18.1.2009

Kuvaus: Vaaleanpunainen kortti, jossa on mustat kirjaimet.

Kortissa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin GR4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A/A (≤ 25 KW JA ≤ 0,16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisätiedot:

30.1.1985–18.1.2013 oikeuden ajaa luokan AM ajoneuvoa ovat myöntäneet ainoastaan Kreikan liikennepoliisiasemat erillisenä ajokorttina.

1.

Direktiivin 91/439/ETY mukaan, joka on siirretty osaksi Kreikan lainsäädäntöä presidentin asetuksella N:o 19/1995, luokkien B1 ja B ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa kolmi- ja nelipyöriä. Näin ollen voidaan merkitä luokka A koodilla 79.03.

Malli Kreikka 5 (GR5)

Myönnetty Kreikassa 19.1.2009–18.1.2013

Kuvaus: Vaaleanpunainen kortti, jossa on mustat kirjaimet.

Mitat: leveys: 85,6 mm, korkeus: 54 mm (paksuus 0,75 mm).

Uudet ajokortit painetaan muovikortille kansainvälisten laatustandardien (ISO) sekä kaikkien direktiivin 2006/126/EY liitteessä I esitettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti. Etupuolella on turvahologrammi (vasemmassa kulmassa). Kaikki kirjaimet on painettu mikropainatuksella turvaoptisesti muuttuvalla väriaineella turvataustalle. Suunnitteilla on myös kaksinkertaiset kuvat ja kosketettavissa olevat turvaominaisuudet. Takapuolella on kolmiulotteinen turvahologrammi sekä turvatausta, joka käsittää kuvia ja toisensa leikkaavia viivoja. Painatus on molemmin puolin näkyvä UV-valossa, mutta tämä ei vaikuta ajokortin laatuun millään tavalla.

Vastaavuustaulukko

Mallin GR5 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A/A (≤ 25 kW JA ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Lisätiedot:

30.1.1985–18.1.2013 oikeuden ajaa luokan AM ajoneuvoa ovat myöntäneet ainoastaan Kreikan liikennepoliisiasemat erillisenä ajokorttina.

1.

Direktiivin 91/439/ETY mukaan, joka on siirretty osaksi Kreikan lainsäädäntöä presidentin asetuksella N:o 19/1995, luokkien B1 ja B ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa kolmi- ja nelipyöriä. Näin ollen voidaan merkitä luokka A koodilla 79.03.

ESPANJASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Espanja 1 (E1)

Myönnetty Espanjassa 27.6.1997–1.11.2004

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I mukainen vaaleanpunaiselle paperille painettu malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin E1 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Malli Espanja 2 (E2)

Myönnetty Espanjassa 2.11.2004–7.12.2009

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin E2 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Malli Espanja 3 (E3)

Myönnetty Espanjassa 8.12.2009 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 2006/126/EY liitteessä I olevan 3 kohdan mukainen muovikorttimalli

Vastaavuustaulukko

Mallin E3 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Lisätiedot:

Luokkien AM ja A2 ajokortteja on myönnetty 8.12.2009 alkaen.

RANSKASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Ranska 1 (F1)

Myönnetty Ranskassa 31.12.1954 saakka

Kuvaus: Väriltään vaaleanpunainen kortti, kaksi sivua, etusivulla valokuva.

Vastaavuustaulukko

Mallin F1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Lisätiedot:

1.

Ajokortti ei oikeuta kuljettamaan luokkien 1, 2 ja 3 ajoneuvoja, jos ajokortin kääntöpuolella ei ilmoiteta näin. Tämän vuoksi asiakirjaan ei ole merkitty vastaavaa oikeutta kuljettaa luokan B ajoneuvoja, jotka eivät kuulu yhteenkään kuvatuista kolmesta luokasta. Taulukossa tämä on osoitettu viivalla ”—”.

2.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L4e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemusta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

Malli Ranska 2 (F2)

Myönnetty Ranskassa 1.1.1955–19.1.1975

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua (selvästi suurempi kuin direktiivin 91/439/ETY liitteen I mallit).

Vastaavuustaulukko

Mallin F2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FB

B1, B + koodi (10, 15, …)

 

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Jos ajokortin haltijan luokan D tai DE ajokorttia varten suorittamassa ajokokeessa käyttämän ajoneuvon massa oli ≤ 3 500 kg, ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokkien AM, A1 (ks. huomautus 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) ajoneuvoja.

Malli Ranska 3 (F3)

Myönnetty Ranskassa 20.1.1975–29.2.1980

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua (selvästi suurempi kuin direktiivin 91/439/ETY liitteen I mallit).

Vastaavuustaulukko

Mallin F3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + koodi (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ koodi (10, 15, …)

 

FB

B1, B + koodi (10, 15, …)

 

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Jos ajokortin haltijan luokan D tai DE ajokorttia varten suorittamassa ajokokeessa käyttämän ajoneuvon massa oli ≤ 3 500 kg (ajalla 20.1.1975–31.5.1979) tai ≤ 7 000 kg (ajalla 1.6.1979–1.3.1980), ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokkien AM, A1 (ks. huomautus 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) ajoneuvoja.

Malli Ranska 4 (F4)

Myönnetty Ranskassa 1.3.1980–31.12.1984

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua (selvästi suurempi kuin direktiivin 91/439/ETY liitteen I mallit).

Vastaavuustaulukko

Mallin F4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + koodi (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + koodi (10, 15, …)

 

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Jos ajokortin haltijan luokan D ajokorttia varten suorittamassa ajokokeessa käyttämän ajoneuvon massa oli ≤ 7 000 kg, ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokkien AM, A1 (ks. 1 kohta), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) ajoneuvoja.

3.

Luokka A1: koodi 79 L5e ≤ 15 Kw.

Malli Ranska 5 (F5)

Myönnetty Ranskassa 1.1.1985–30.6.1990

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin F5 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Jos ajokortin haltijan luokan D ajokorttia varten suorittamassa ajokokeessa käyttämän ajoneuvon massa oli ≤ 3 500 kg, ajokortin haltijalla on oikeus kuljettaa ainoastaan luokkien AM, A1 (ks. 1 kohta), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ja D 79 (≤ 3 500 kg) ajoneuvoja.

3.

Luokka A1: koodi 79 L5e ≤ 15 Kw.

Malli Ranska 6 (F6)

Myönnetty Ranskassa 1.7.1990–15.11.1994

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin F6 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Luokka A1: koodi 79 L5e ≤ 15 Kw.

Malli Ranska 7 (F7)

Myönnetty Ranskassa 16.11.1994–28.2.1999

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin F7 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Luokka A1: koodi 79 L5e ≤ 15 Kw.

Malli Ranska 8 (F8)

Myönnetty Ranskassa 1.3.1999–18.1.2013

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I mukainen vaaleanpunaiselle paperille painettu ajokortti.

Vastaavuustaulukko

Mallin F8 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Vastaavuus luokan A1 (mopot ja luokkaan L5e kuuluvat ajoneuvot) kanssa on pätevä ainoastaan, jos voidaan näyttää toteen ajokokemus tällaisten ajoneuvojen ajamisesta viiden vuoden ajalta ennen 1.1.2011 (vakuutusyhtiön toimittamien tietojen mukaan) tai jos hakija esittää todistuksen osallistumisestaan 3 tai 7 tuntia kestävään koulutukseen.

2.

Luokka A1: koodi 79 L5e ≤ 15 Kw.

3.

Luokan CE ajokortin haltijalla on oikeus myös ajaa luokan DE ajoneuvoja, jos hänellä on luokan D ajokortti.

KROATIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Kroatia 1 (HR1)

Myönnetty Kroatiassa 1.4.1993–19.11.2004

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu kokoontaitettava malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin HR1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Lisätiedot:

1

Luokkaan H kuuluivat mopot ja työkoneet (kuormaaja, nostotrukki jne.).

2.

Luokkaan G kuuluivat traktorit. Luokat G ja H olivat erillisiä luokkia, mutta ne myönnettiin myös luokan B, C tai D ajokorttien haltijoille.

3.

Luokka E oli erillinen luokka, mutta sen katsottiin olevan voimassa vain yhdessä jonkin toisen luokan kanssa (B, C tai D).

4.

Luokkaan F kuuluivat raitiovaunut.

Malli Kroatia 2 (HR2)

Myönnetty Kroatiassa 20.11.2004–31.1.2009

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu kokoontaitettava malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin HR2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisätiedot:

1.

Luokkaan F kuuluvat perävaunulliset tai perävaunuttomat traktorit.

2.

Luokkaan G kuuluvat työkoneet (esim. kuormaaja, nostotrukki jne.). Luokat F, G ja M olivat erillisiä luokkia, mutta ne myönnettiin myös luokan B, C tai D ajokorttien haltijoille.

3.

Luokkaan H kuuluvat raitiovaunut.

Malli Kroatia 3 (HR3)

Myönnetty Kroatiassa 1.2.2009–30.6.2013

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu kokoontaitettava malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin HR2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Lisätiedot:

1.

Luokkaan F kuuluvat perävaunulliset tai perävaunuttomat traktorit.

2.

Luokkaan G kuuluvat työkoneet (esim. kuormaaja, nostotrukki jne.). Luokat F, G ja M olivat erillisiä luokkia, mutta ne myönnettiin myös luokan B, C tai D ajokorttien haltijoille.

3.

Luokkaan H kuuluvat raitiovaunut.

IRLANNISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Irlanti 1 (IRL1)

Myönnetty Irlannissa 25.6.1992–16.11.1999

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperikortti, joka on muovilaminoitu.

Vastaavuustaulukko

Mallin IRL1 luokat

Vastaavat luokat

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisätiedot:

Tätä mallia on myönnetty kaksikielisenä ajokorttina, jossa iirinkielistä tekstiä seuraa englanninkielinen teksti.

Malli Irlanti 2 (IRL2)

Myönnetty Irlannissa noin 17.11.1999–4.7.2005

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperikortti, joka on muovilaminoitu.

Vastaavuustaulukko

Mallin IRL2 luokat

Vastaavat luokat

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Lisätiedot:

Tätä mallia on myönnetty kaksikielisenä ajokorttina, jossa iirinkielistä tekstiä seuraa englanninkielinen teksti.

Malli Irlanti 3 (IRL3)

Myönnetty Irlannissa 4.7.2007 alkaen

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperikortti, joka on muovilaminoitu.

Vastaavuustaulukko

Mallin IRL3 luokat

Vastaavat luokat

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ITALIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Italia 1 (I1)

Myönnetty Italiassa 1959–1989

Vastaavuustaulukko

Mallin I1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Lisätiedot:

1

Kaikki luokat ovat voimassa myös luokissa A1, A2 ja A siinä tapauksessa, että ne on myönnetty ennen 1.1.1986.

2

Kaikki luokat ovat voimassa myös luokassa A1 ainoastaan Italian alueella, jos ne on myönnetty 1.1.1986 alkaen.

Malli Italia 2 (I2)

Myönnetty Italiassa 1989–1990

Vastaavuustaulukko

Mallin I2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 3 (I3)

Myönnetty Italiassa 1990–1995

Vastaavuustaulukko

Mallin I3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 4 (I4)

Myönnetty Italiassa vuonna 1995

Vastaavuustaulukko

Mallin I4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 5 (I5)

Myönnetty Italiassa vuonna 1996

Vastaavuustaulukko

Mallin I5 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 6 (I6)

Myönnetty Italiassa 1996–1997

Vastaavuustaulukko

Mallin I6 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Lisätiedot:

1

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 7 (I7)

Myönnetty Italiassa 1997–1999

Vastaavuustaulukko

Mallin I7 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 8 (I8)

Myönnetty Italiassa 1999–2004

Vastaavuustaulukko

Mallin I8 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

2.

Luokkien C1, C1E, C ja CE ajokortti on voimassa ainoastaan, jos luokan D ajokortti myönnettiin ennen 1.10.2004.

Malli Italia 9 (I9)

Myönnetty Italiassa 2005–2007

Vastaavuustaulukko

Mallin I9 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

Malli Italia 10 (I10)

Myönnetty Italiassa 2007–2013

Vastaavuustaulukko

Mallin I10 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Lisätiedot:

1.

Luokan A1 ajokortti on voimassa ainoastaan Italian alueella.

KYPROKSESSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Kypros 1 (CY1)

Myönnetty Kyproksessa 1.5.2004 alkaen

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin CY1 luokat

Vastaavat luokat

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LATVIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Latvia 1 (LV1)

Myönnetty Latviassa 28.9.1993–30.4.2004

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin LV1 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisätiedot:

Kansallisen luokan TRAM ajokortti oikeuttaa kuljettamaan raitiovaunua ja luokan TROL ajokortti johdinautoa.

Maatalous- ja metsätraktoreita varten on erilliset ajokortit.

Malli Latvia 2 (LV2)

Myönnetty Latviassa 1.5.2004 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin LV2 luokat

Vastaavat luokat

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisätiedot:

1.

Kansallisen luokan TRAM ajokortti oikeuttaa kuljettamaan raitiovaunua ja luokan TROL ajokortti johdinautoa.

2.

Maatalous- ja metsätraktoreita varten on erilliset ajokortit.

LIETTUASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Liettua 1 (LT1)

Myönnetty Liettuassa 1.4.2000 saakka

Kuvaus: Keltainen leimattu, laminoitu kaksipuolinen korttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin LT1 luokat

Vastaavat luokat

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Lisätiedot:

Malliin ei ole merkitty viimeistä voimassaolopäivää.

Minkä tahansa ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan AM ajoneuvoja.

Malli Liettua 2 (LT2)

Myönnetty Liettuassa 1.4.2000–31.12.2002

Kuvaus: Keltainen leimattu, laminoitu kaksipuolinen korttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin LT2 luokat

Vastaavat luokat

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Lisätiedot:

Tämän mallin mukaiset ajokortit ovat voimassa asiakirjaan merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka.

Minkä tahansa ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan AM ajoneuvoja.

Malli Liettua 3 (LT3)

Myönnetty Liettuassa 1.1.2003–31.10.2005

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli. Tiedot (valokuva, luokat ja henkilötiedot) on laserkaiverrettu polykarbonaattikerrokseen.

Vastaavuustaulukko

Mallin LT3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisätiedot:

1.

Luokan A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) ajokortin haltija voi kahden vuoden kuluttua kuljettaa rajoittamatta luokan A ajoneuvoja ainoastaan ajokortin vaihdon jälkeen.

Minkä tahansa ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan AM ajoneuvoja.

Malli Liettua 4 (LT4)

Myönnetty Liettuassa 1.11.2005 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin LT4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Lisätiedot:

1.

Luokan A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) ajokortin haltija voi kahden vuoden kuluttua kuljettaa rajoittamatta luokan A ajoneuvoja ainoastaan ajokortin vaihdon jälkeen.

Minkä tahansa ajokortin haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan AM ajoneuvoja.

Voimassaolo: 3 kuukautta, 2 vuotta, 10 vuotta.

LUXEMBURGISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Luxemburg 1 (L1)

Myönnetty Luxemburgissa 31.12.1985 saakka

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin L1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisätiedot:

1.

Jos luokan B1/B2 ajokortti on myönnetty ennen 1.7.1977, sen haltijalla on oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja.

2.

Luokan E2 ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoja, joissa on perävaunu tai puoliperävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 1 750 kg.

3.

Kansalliset luokat.

Malli Luxemburg 2 (L2)

Myönnetty Luxemburgissa 31.12.1985 saakka

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin L2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Lisätiedot:

1.

Jos luokan B1/B2 ajokortti on myönnetty ennen 1.7.1977, sen haltijalla on oikeus kuljettaa luokan A ajoneuvoja.

2.

Luokan E2 ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoja, joissa on perävaunu tai puoliperävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 1 750 kg.

3.

Kansalliset luokat.

Malli Luxemburg 3 (L3)

Myönnetty Luxemburgissa 1.1.1986–30.9.1996

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin L3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Lisätiedot:

1.

Kansalliset luokat.

Malli Luxemburg 4 (L4)

Myönnetty Luxemburgissa 1.10.1996 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I mukainen vaaleanpunaiselle paperille painettu malli.

Vastaavuustaulukko

Mallin L4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Lisätiedot:

1.

Luokan B ajokortti oikeuttaa myös kuljettamaan luokan B1 ajoneuvoja.

2.

Kansalliset luokat.

UNKARISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Unkari 1 (H1)

Myönnetty Unkarissa 1.1.1964–1.1.1984

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu kokoontaitettava malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin H1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Lisätiedot:

1.

Luokka E on voimassa ainoastaan yhdessä niiden yhdenmukaisten luokkien kanssa, joihin kuuluvia ajoneuvoja kuljettajalla on jo oikeus kuljettaa. Esim. oikeus ajaa luokan B ajoneuvoa ja luokan E ajoneuvoa katsotaan yhdistetyksi luokaksi B + E.

Malli Unkari 2 (H2)

Myönnetty Unkarissa 1.1.1984–31.12.2000

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on neljä sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin H2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Lisätiedot:

1.

Luokka E on voimassa ainoastaan yhdessä niiden yhdenmukaisten luokkien kanssa, joihin kuuluvia ajoneuvoja kuljettajalla on jo oikeus kuljettaa. Esim. oikeus ajaa luokan B ajoneuvoa ja luokan E ajoneuvoa katsotaan yhdistetyksi luokaksi B + E.

Malli Unkari 3 (H3)

Myönnetty Unkarissa 1.1.2000–31.12.2004

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli. Tämä malli hyväksytään Unkarin rajojen sisällä myös kansallisena henkilötodistuksena. Se on keskushallinnon myöntämä luokan A turvavaatimukset täyttävä asiakirja, jossa on laserkaiverrus.

Vastaavuustaulukko

Mallin H3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisätiedot:

Ajokortti, jossa on yhdistetty luokka, voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle henkilölle, jolla on jo oikeus ajaa vetoajoneuvoa.

1.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan C1 kanssa, on voimassa myös luokkien B ja D1 osalta.

2.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan D1 kanssa, on voimassa myös luokan B osalta.

3.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan C kanssa, on voimassa kaikkien niiden luokkien osalta, joihin kuuluvia ajoneuvoja kuljettajalla on oikeus kuljettaa ja jotka mainitaan ajokortissa.

4.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan D kanssa, on voimassa myös luokkien B ja D1 osalta.

Malli Unkari 4 (H4)

Myönnetty Unkarissa 5.8.2004 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli. Tämä malli hyväksytään Unkarin rajojen sisällä myös kansallisena henkilötodistuksena. Se on keskushallinnon myöntämä luokan A turvavaatimukset täyttävä asiakirja, jossa on laserkaiverrus.

Vastaavuustaulukko

Mallin H4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Lisätiedot:

Ajokortti, jossa on yhdistetty luokka, voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle henkilölle, jolla on jo oikeus ajaa vetoajoneuvoa.

1.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan C1 kanssa, on voimassa myös luokkien B ja D1 osalta.

2.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan D1 kanssa, on voimassa myös luokan B osalta.

3.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan C kanssa, on voimassa kaikkien niiden luokkien osalta, joihin kuuluvia ajoneuvoja kuljettajalla on oikeus kuljettaa ja jotka mainitaan ajokortissa.

4.

Yhdistetty luokka E, joka on myönnetty yhdessä luokan D kanssa, on voimassa myös luokkien B ja D1 osalta.

MALTASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Malta 1 (M1)

Myönnetty Maltassa 1.7.1991–31.12.2000

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperikortti, jonka koko on avattuna 221 mm × 100 mm, myönnettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1991, ja siinä on kuusi sivua taitettuna.

Vastaavuustaulukko

Mallin M1 luokat

Vastaavat luokat

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Lisätiedot:

Ajokortti on maltan- ja englanninkielinen. Paperisen ajokortin kummallakin puolella on sarjanumero, ja sitä peittävät pienet Maltan poliisin tunnukset. Suurempi tunnus on painettu osittain valokuvan ja osittain ajoluvan päälle, ja suuri Maltan tunnus on isossa laatikossa keskellä korttia sarjanumeron päällä.

Malli Malta 2 (M2)

Myönnetty Maltassa 1.1.2001 alkaen

Kuvaus: Vaaleanpunainen valokuvallinen muovikortti, jonka mitat ovat 85,4 mm × 54 mm (luottokorttikoko) ja jota on myönnetty vuodesta 2001 direktiivin 91/439/ETY mukaisesti.

Ajokortissa on kaksi osaa: valokuvallinen muovikortti ja vastinosa. Valokuvakortissa on ajokortin haltijan valokuva, osoite, allekirjoitus ja ajo-oikeudet. Vastinosa täydentää ajokorttia, ja siinä on sarjanumero, kuljettajan henkilötiedot, ajokortin numero, ajokortin haltijan skannattu allekirjoitus, ajo-oikeudet ja niiden voimassaoloaika, tietokoodit, tiedot rangaistuspisteistä, yli 70-vuotiaan ajokortin haltijan ajokortin voimassaoloaika ja muita tärkeitä tietoja. Alaosa toimii ajokortin kuittina. Kääntöpuolella on ajokortin myöntävän viranomaisen osoite ja kuvaus ajokortin luokista sekä EU:n ja jäsenvaltion tietokoodit.

Kyseessä on erittäin kestävä ja joustava luottokorttityyppinen valokuvallinen kortti, joka on altis ultraviolettivalolle. Keskellä kortin etupuolta on vaaleanpunainen maltanristi. Suurimman osan etupuolesta peittävät sanat ”ajokortti”, jotka on kirjoitettu kaikilla EU:n virallisilla kielillä (ilman sanavälejä) kaareville viivoille. Lisäksi kortissa on haamukuva kortin haltijasta, ja sinisen neliön ympärillä on mikrokirjaimin ”M” sekä 12 keltaista tähteä. Kortin takapuolella, vasemmalla, on viisi Maltan tunnusta kohokuvioin. Myös koko takapuolen peittävät vastaavat viivat, joissa merkintä ”Driving Licences”. Eri luokkia koskevat oikeudet, niiden voimassaoloajat ja muut tietokoodit ovat kortin takapuolella. Vastinosa on kellertävä (aiemmin sininen ja vaaleanpunainen) asiakirja, jossa on vesileima. Sarjanumero on ylhäällä oikealla viranomaisen logon alapuolella. Sarjanumero näkyy myös kuitissa.

Vastaavuustaulukko

Mallin M2 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

ALANKOMAISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Alankomaat 1 (NL1)

Myönnetty Alankomaissa 1.6.2002–1.10.2006

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperikortti, jonka koko on 106 mm × 222 mm.

Vastaavuustaulukko

Mallin NL1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan ”A kevyt” moottoripyörien (malli 1) teho on enintään 25 kW ja teho/painosuhde enintään 0,16 kW /kg. Tämä poikkeaa hieman uudesta luokasta A2 (moottoripyörät, joiden teho on enintään 35 kW ja teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg). Luokan ”A kevyt” ajokortti voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 18-vuotias. Direktiivin 2006/126/EY mukaan luokan A2 ajokortin saadakseen henkilön on oltava vähintään 18-vuotias.

Luokan A moottoripyöräkortti (malli 1) voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 21-vuotias. Jos henkilöllä on kahden vuoden ajokokemus luokan ”A kevyt” moottoripyörällä ajamisesta, hänellä on automaattisesti oikeus ajaa myös luokan A moottoripyörää. Direktiivin 2006/126/EY mukaan luokan A ajokortin saadakseen henkilön on oltava vähintään 24-vuotias tai 20-vuotias, jos henkilöllä on kahden vuoden kokemus luokan A2 moottoripyörän ajamisesta.

Ajokorttimallin 2 takapuolelle on 1.5.2004 alkaen lisätty myös EU:n uudet jäsenvaltiot.

Malli Alankomaat 2 (NL2)

Myönnetty Alankomaissa 1.10.2006–19.1.2013

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikortti luottokorttikokoa.

Vastaavuustaulukko

Mallin NL2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan ”A kevyt” moottoripyörien (malli 2) teho on enintään 25 kW ja teho/painosuhde enintään 0,16 kW /kg. Tämä poikkeaa hieman uudesta luokasta A2 (moottoripyörät, joiden teho on enintään 35 kW ja teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg). Luokan ”A kevyt” ajokortti voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 18-vuotias. Direktiivin 2006/126/EY mukaan luokan A2 ajokortin saadakseen henkilön on oltava vähintään 20-vuotias.

Luokan A moottoripyöräkortti (malli 2) voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 21-vuotias. Jos henkilöllä on kahden vuoden ajokokemus luokan ”A kevyt” moottoripyörällä ajamisesta, hänellä on automaattisesti oikeus ajaa myös luokan A moottoripyörää. Direktiivin 2006/126/EY mukaan luokan A ajokortin saadakseen henkilön on oltava vähintään 24-vuotias tai 20-vuotias, jos henkilöllä on kahden vuoden kokemus luokan A2 moottoripyörän ajamisesta.

Ajokorttimallissa 2 on erillinen tila direktiivin 2006/126/EY mukaisia uusia luokkia varten. Niitä sovelletaan vasta 19.1.2013 alkaen.

ITÄVALLASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Itävalta 1 (A1)

Myönnetty Itävallassa 25.3.1947–15.5.1952

Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 15 × 10,5 cm.

Vastaavuustaulukko

Mallin A1 luokat

Vastaavat luokat

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Lisätiedot:

Vuodesta 1947 syyskuuhun 1951 myönnettyjen mallien sivulla 4 kerrotaan, että tätä mallia myönnettiin, kun saksalainen ajokortti vaihdettiin sitä vastaan.

Malli Itävalta 2 (A2)

Myönnetty Itävallassa 16.5.1952–31.12.1955

Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 22 × 10,5 cm.

Vastaavuustaulukko

Mallin A2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Lisätiedot:

1.

Luokka d2: voimassa viisi vuotta.

Malli Itävalta 3 (A3)

Myönnetty Itävallassa 1.1.1956–1.11.1997

Kuvaus: Vaaleanpunainen, kestävästä paperista valmistettu kortti, jonka koko on 22 × 10,5 cm. Tämän mallin ulkoasu voi vaihdella. Oikeuksien sisältö ei ole kuitenkaan merkittävästi muuttunut sinä aikana, kun mallia on myönnetty.

Vastaavuustaulukko

Mallin A3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Lisätiedot:

1.

Direktiivissä 91/439/ETY tarkoitetut luokat BE, CE ja DE eivät olleet käytössä ennen mallin A4 käyttöönottoa. Luokka E on voimassa pelkästään vähintään yhden luokista B, C tai D kanssa. Luokan D viiden vuoden voimassaoloaika koskee myös luokkaa E luokan D yhteydessä.

Malli Itävalta 4 (A4)

Myönnetty Itävallassa 1.11.1997–1.3.2006

Kuvaus: Vaaleanpunainen, kestävästä paperista valmistettu kortti, jonka koko on 22 × 10,5 cm ja jonka sivulla 2 on muovilaminointi (ajokortin haltijan tiedot ja kuva).

Vastaavuustaulukko

Mallin A4 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Malli Itävalta 5 (A5)

Myönnetty Itävallassa 1.3.2006 alkaen

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikortti, jonka koko on 8,5 × 5,5 cm.

Vastaavuustaulukko

Mallin A5 luokat

Vastaavat luokat

AM

A (≤25 KW JA ≤ 0,16 KW/Kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

PUOLASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Puola 1 (PL1)

Myönnetty Puolassa 1.7.1999–30.9.2001

Kuvaus: Henkilökortti (vaakasuunta), jonka koko on 53,98 × 85,60 mm. Paksuus: 0,76 mm. Vaaleanpunainen muovikortti, jossa on läpinäkyvä suojapäällyste.

Vastaavuustaulukko

Mallin PL1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisätiedot:

1.

Asiakirja osoittaa oikeuden kuljettaa mopoa, jos henkilö on 13–18-vuotias. 18 vuotta täyttänyt voi ajaa mopoa ilman erityistä ajo-oikeutta.

2.

Luokka ”T” oikeuttaa ajamaan maataloustraktoria, jossa on yksi tai useampi perävaunu, tai hitaasti liikkuvaa ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi perävaunu, ainoastaan Puolan alueella.

Malli Puola 2 (PL2)

Myönnetty Puolassa 1.10.2001–30.4.2004

Kuvaus: Henkilökortti (vaakasuunta), jonka koko on 53,98 × 85,60 mm. Paksuus: 0,76 mm. Vaaleanpunainen muovikortti, jossa on läpinäkyvä suojapäällyste.

Vastaavuustaulukko

Mallin PL2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisätiedot:

1.

Asiakirja osoittaa oikeuden kuljettaa mopoa, jos henkilö on 13–18-vuotias. 18 vuotta täyttänyt voi ajaa mopoa ilman erityistä ajo-oikeutta.

2.

Luokka ”T” oikeuttaa ajamaan maataloustraktoria, jossa on yksi tai useampi perävaunu, tai hitaasti liikkuvaa ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi perävaunu, ainoastaan Puolan alueella.

Malli Puola 3 (PL3)

Myönnetty Puolassa 1.5.2004 alkaen

Kuvaus: Henkilökortti (vaakasuunta), jonka koko on 53,98 × 85,60 mm. Paksuus: 0,76 mm. Vaaleanpunainen muovikortti, jossa on läpinäkyvä suojapäällyste.

Vastaavuustaulukko

Mallin PL3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Lisätiedot:

1.

Asiakirja osoittaa oikeuden kuljettaa mopoa, jos henkilö on 13–18-vuotias. 18 vuotta täyttänyt voi ajaa mopoa ilman erityistä ajo-oikeutta.

2.

Luokka ”T” oikeuttaa ajamaan maataloustraktoria, jossa on yksi tai useampi perävaunu, tai hitaasti liikkuvaa ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi perävaunu, ainoastaan Puolan alueella.

PORTUGALISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Portugali 1 (P1)

Myönnetty Portugalissa 30.8.1965–1.9.1984

Kuvaus: Malli on painettu mustin kirjaimin vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua. Koko: 105 × 222 mm.

Vastaavuustaulukko

Mallin P1 luokat

Vastaavat luokat

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Maataloustraktorit

Lisätiedot:

Muutamien vielä käytössä olevien tällaisten ajokorttien voimassaolo päättyy vuonna 2015.

Malli Portugali 2 (P2)

Myönnetty Portugalissa 1.9.1984–1.7.1994

Kuvaus: Malli on painettu mustin kirjaimin vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on neljä sivua. Koko: 106 × 148 mm.

Vastaavuustaulukko

Mallin P2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (maataloustraktorit)

 

G (ammattikuljettajat)

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä on erityinen ajokortti sellaisia moottoripyöriä varten, joiden tilavuus on vähemmän kuin 50 cm3, sekä mopoja varten. Myös luokan A ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa niitä.

2.

Luokan E ajokortti myönnetään vain sellaisille kuljettajille, joilla on myös jonkin muun luokan ajokortti.

Malli Portugali 3 (P3)

Myönnetty Portugalissa 1.7.1994–18.10.1998

Kuvaus: Malli on painettu mustin kirjaimin vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua. Korkeus/leveys: 106 × 221 mm.

Vastaavuustaulukko

Mallin P3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä on erityinen ajokortti sellaisia moottoripyöriä varten, joiden tilavuus on vähemmän kuin 50 cm3, sekä mopoja varten. Myös luokan A ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa niitä.

2.

Luokan E ajokortti myönnetään vain sellaisille kuljettajille, joilla on myös jonkin muun luokan ajokortti.

Malli Portugali 4 (P4)

Myönnetty Portugalissa 18.10.1998–1.7.1999

Kuvaus: Malli on painettu mustin kirjaimin vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua. Korkeus/leveys: 106 × 221 mm.

Vastaavuustaulukko

Mallin P4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä on erityinen ajokortti sellaisia moottoripyöriä varten, joiden tilavuus on vähemmän kuin 50 cm3, sekä mopoja varten. Myös luokan A ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa niitä.

Malli Portugali 5 (P5)

Myönnetty Portugalissa 1.7.1999–25.5.2005

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY ja standardin ISO 7810/7816 mukainen muovikortti. Varmentamisessa noudatetaan standardia ISO 10 373.

Vastaavuustaulukko

Mallin P5 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k ja 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä on erityinen ajokortti sellaisia moottoripyöriä varten, joiden tilavuus on vähemmän kuin 50 cm3, sekä mopoja varten. Myös luokan A ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa niitä.

Ajanjaksolla 1.7.1999– 31.12.1999 myönnettiin sekä mallia P5 että mallia P6.

Malli Portugali 6 (P6)

Myönnetty Portugalissa 25.5.2005 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY ja standardin ISO 7810/7816 mukainen muovikortti. Varmentamisessa noudatetaan standardia ISO 10 373.

Vastaavuustaulukko

Mallin P6 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW ja 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ja 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä on erityinen ajokortti sellaisia moottoripyöriä varten, joiden tilavuus on vähemmän kuin 50 cm3, sekä mopoja varten. Myös luokan A ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa niitä.

ROMANIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Romania 1 (ROU1)

Myönnetty Romaniassa 29.4.1966–28.6.1984

Kuvaus: Vihkomainen ajokortti, jossa on yksi paperisivu. Vaaleanpunainen. Sivun koko: 74 × 105 mm.

Malli ei enää kelpaa ajoneuvon kuljettamiseen Romaniassa, sillä kaikki ajokortin haltijat velvoitettiin vaihtamaan ajokorttinsa vuosina 1995–2001. Ajokortti voidaan kuitenkin vaihtaa uuteen Romanian myöntämään ajokorttiin, ja muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava se 19.1.2033 saakka.

Vastaavuustaulukko

Mallin ROU1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Lisätiedot:

1.

Käytössä oli erillinen luokka E, joka oli voimassa ainoastaan muuhun luokkaan kuuluneen ajokortin kanssa seuraavasti: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Malli Romania 2 (ROU2)

Myönnetty Romaniassa 1.7.1984–9.4.1990

Kuvaus: Malli on painettu paksulle (vaaleanpunaiselle) setelipaperille, jonka päälle on painettu turvakuvio. Mitat: 76 × 112 mm.

Malli ei enää kelpaa ajoneuvon kuljettamiseen Romaniassa, sillä kaikki ajokortin haltijat velvoitettiin vaihtamaan ajokorttinsa vuosina 1995–2001. Ajokortti voidaan kuitenkin vaihtaa uuteen Romanian myöntämään ajokorttiin, ja muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava se 19.1.2033 saakka.

Vastaavuustaulukko

Mallin ROU2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä oli erillinen luokka E, joka oli voimassa ainoastaan muuhun luokkaan kuuluneen ajokortin kanssa seuraavasti: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Malli Romania 3 (ROU3)

Myönnetty Romaniassa 9.4.1990–1.12.1995

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kuusi sivua. Sivun koko: 75 × 103 mm. Kaksi sivuista on irrallisia; ne ovat määräaikaislääkärintarkastuksia varten.

Malli ei enää kelpaa ajoneuvon kuljettamiseen Romaniassa, sillä kaikki ajokortin haltijat velvoitettiin vaihtamaan ajokorttinsa vuosina 1995–2001. Ajokortti voidaan kuitenkin vaihtaa uuteen Romanian myöntämään ajokorttiin, ja muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava se 19.1.2033 saakka.

Vastaavuustaulukko

Mallin ROU3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Lisätiedot:

1.

Käytössä oli erillinen luokka E, joka oli voimassa ainoastaan muuhun luokkaan kuuluneen ajokortin kanssa seuraavasti: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Malli Romania 4 (ROU4)

Myönnetty Romaniassa 1.12.1995–2008

Kuvaus: Laminoitu korttimalli, vaaleanpunainen. Mitat vastaavat ISO-standardia 7810. Muovikorttimalli on otettu asteittain käyttöön 1.12.1995 lähtien. Ajanjaksolla 1.12.1995–31.10.1996 myönnettiin sekä mallia ROU3 että mallia ROU4.

Vastaavuustaulukko

Mallin ROU4 luokat

Vastaavat luokat

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisätiedot:

Tämän mallin mukaiset ajokortit ovat voimassa asiakirjaan merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka (10 vuotta).

Useita keinoja väärentämisen estämiseksi: erityispaperi, jota on mahdoton jäljentää (multiplex-kuva, jäljennökset estävä viivoitus, optisesti muuttuva tekijä, sateenkaaripainatus, hopeapainatus); valokuva on skannattu, valokuvan lähellä on hologrammi; UV-valossa näkyvät suojamerkinnät (näkyvä/näkymätön fluoresoiva painoväri); valokuvan reunoilla on mikropainatusta (ROMANIA) ja asiakirjan takapuolella olevassa ajoneuvon kuvassa on microplex-kuvioita.

Malli Romania 5 (ROU5)

Myönnetty Romaniassa 2008–19.1.2013

Kuvaus: Direktiivin 2006/126/EY mukainen ajokorttimalli ROU5. Standardien ISO 7810 ja ISO 7816-1 mukainen polykarbonaattikortti. Keinot väärentämisen estämiseksi: hologrammit, näkymätön/UV-valossa näkyvä painoväri, infrapunavalossa näkyvä painoväri ja fosforoiva painoväri, kosketettavissa olevat kentät, materiaalit, joissa ei ole käytetty optisia kirkasteita, taustan turvakuviot, optisesti muuttuvat elementit, laserkaiverrus, turvatausta valokuvan kohdalla.

Muut ominaisuudet: läpinäkyvä ikkuna, aaltokuvio.

Vastaavuustaulukko

Mallin ROU5 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Lisätiedot:

Tämän mallin mukaiset ajokortit ovat voimassa asiakirjaan merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään saakka (10 vuotta).

Vuonna 2008 myönnettiin sekä mallia ROU4 että mallia ROU5.

SLOVENIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Slovenia 1 (SLO1)

Myönnetty Sloveniassa 15.2.1992–2006

Kuvaus: Vaaleanpunaiselle paperille painettu kokoontaitettava malli, jossa on kuusi sivua.

Mallia on myönnetty seuraavankielisinä: sloveeni, sloveeni ja italia (kaksikielinen), sloveeni ja unkari (kaksikielinen).

Vastaavuustaulukko

Mallin SLO1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Lisätiedot:

1.

Seuraavia rajoituksia voidaan soveltaa luokkaan A (merkitty huomautuksiin):

”A — LE DO 50 KM/H” tai ”21800 A LE DO 50 KM/H” tai ”A 79 (< 50 KM/H)”: oikeus kuljettaa vain luokan A1 79 (< 50 km/h) moottoripyöriä.

”A — DO 125 CCM” tai ”20500 A ≤ 125 CCM” tai ”A ≤ 125 CCM IN ≤ 11KW” tai ”20800 A ≤ 125 CCM IN ≤ 11 KW” tai ”72. (A1)”: oikeus kuljettaa vain luokan A1 moottoripyöriä.

”A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG” tai ”20900 A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG”; tai ”A 209. (≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG)”: oikeus kuljettaa luokan A moottoripyöriä, joiden teho on enintään 25 kW ja joiden teho/painosuhde on enintään 0,16 kW/kg.

”A — DO 350 CCM” tai ”20700 A ≤ 350 CCM”: haltijalla on oikeus kuljettaa luokan A moottoripyöriä täytettyään 20 vuotta.

2.

Jos huomautuksiin on merkitty

”E — LE Z VOZILI B KATEGORIJE” tai ”20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” tai ”E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: haltijalla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan BE ajoneuvoja.

3.

Luokan E ajokortin haltijoilla on lisäksi oikeus kuljettaa luokan DE ajoneuvoja, mikäli heille on aikaisemmin myönnetty luokan D ajo-oikeus.

Malli Slovenia 2 (SLO2)

Myönnetty Sloveniassa 1.1.2006–13.7.2009

Kuvaus: Vaaleanpunainen paperi, joka on suojattu termoplastisella kalvolla.

Mallia on myönnetty seuraavankielisinä: sloveeni, sloveeni ja italia (kaksikielinen), sloveeni ja unkari (kaksikielinen).

Vastaavuustaulukko

Mallin SLO2 luokat

Vastaavat luokat

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Malli Slovenia 3 (SLO3)

Myönnetty Sloveniassa 13.7.2009–18.1.2013

Kuvaus: ISO-/IEC-standardin 7810:2003 mukainen polykarbonaattikortti. Koko: 85,6 × 53,98 mm.

Mallia on myönnetty seuraavankielisinä: sloveeni, sloveeni ja italia (kaksikielinen), sloveeni ja unkari (kaksikielinen).

Vastaavuustaulukko

Mallin SLO3 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

SLOVAKIASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Slovakia 1 (SK1)

Myönnetty 1.1.1993–30.4.2004

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle kortille, ja siinä on kaksi sivua.

Mitat: 105 × 74 mm. Termoplastisella kalvolla suojattu paperikortti.

Turvaominaisuudet: ajokortin numero on painettu erityisellä UV-valossa näkyvällä fluoresoivalla painatuksella; giljoshikuvio offset-painatuksella. Asiakirjan kummallakin puolella on painatusta taustalla.

Vastaavuustaulukko

Mallin SK1 luokat

Vastaavat luokat

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Lisätiedot:

Tammikuun 1 päivään 2004 asti asiakirjan takapuolella oli teksti ”skúšobná lehota” (koeaika) taulukossa ”Osobitné záznamy” (lisätiedot). Kahden vuoden koeaika alkoi ajokortin myöntämispäivästä. Sen vuoksi asiakirjat olivat voimassa kaksi vuotta, kuten 7 kohdassa ilmoitettiin. Sen jälkeen kun tällainen ajokortti oli vaihdettu, uudessa kortissa ei enää mainittu voimassaoloaikaa. Kaikkien luokkien ajokortit ovat voimassa henkilön eliniän.

Yhdenmukaistetut koodit:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = Tämä rajoitus riippuu ajokortinhaltijan fyysisestä vammasta ja voi liittyä useampaan kuin yhteen seuraavista EU:n koodeista: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 ja 44.

Malli Slovakia 2 (SK2)

Myönnetty 1.5.2004 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen vaaleanpunainen muovikorttimalli.

Turvaominaisuudet:

a)

pyöreä läpinäkyvä diffraktiivinen optisesti muuttuva tekijä etupuolella läpinäkyvän kalvon ja polykarbonaattikerroksen välissä, osittain ajokortin haltijan skannatun kasvokuvan päällä;

b)

liikenneaiheisia elementtejä, liikennemerkkejä esittävää grafiikkaa sekä ajoneuvojen kuvia etupuolen polykarbonaattipinnalla;

c)

kohokirjaimin ”SLOVENSKÁ REPUBLIKA” ajokortin haltijan kasvokuvan vasemmassa yläkulmassa sekä muualla kortissa;

d)

turvalanka (takapuolella) sekä optisesti muuttuva tekijä ja toistuva teksti ”SLOVENSKO/SLOVAKIA”;

e)

kaksi näkyvää pastelliväriä kummallakin puolella sekä kaksinkertainen iirispainatus, joka antaa asiakirjalle sen lopullisen vaaleanpunaisen värin;

f)

noin 15 mm leveä sininen värinauha reunassa. Nauha näyttää lyhytaaltoisessa UV-säteilyssä punaiselta ja pitkäaaltoisessa siniseltä. Sininen EU:n lippu vasemmassa yläkulmassa, ja teksti ”VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” etupuolella ja ajoneuvojen kuvia takapuolella.

Vastaavuustaulukko

Mallin SK2 luokat

Vastaavat luokat

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

SUOMESSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Suomi 1 (FIN1)

Myönnetty Suomessa 1.7.1972–30.9.1990

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN1 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Malli Suomi 2 (FIN2)

Myönnetty Suomessa 1.10.1990–30.6.1996

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN2 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Malli Suomi 3 (FIN3)

Myönnetty Suomessa 1.7.1996–31.12.1997

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN3 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Malli Suomi 4 (FIN4)

Myönnetty Suomessa 1.1.1998 lähtien

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Lisätiedot:

1.

Kansallinen luokka M (kevyet nelipyörät sekä mopot lukuun ottamatta pienitehoisia mopoja) otettiin käyttöön 1.1.2000. Ennen kyseistä päivää 15 vuotta täyttäneillä on edelleen oikeus ajaa mopoa (lukuun ottamatta kevyitä nelipyöriä) ilman ajokorttia.

2.

Luokka T otettiin käyttöön jo ennen ensimmäistä mallia (FIN1). Luokka T kattaa traktorit (lukuun ottamatta liikennetraktoreita), moottorityökoneet ja moottorikelkat sekä kaikki niihin kytkettävät hinattavat ajoneuvot. Oikeus ajaa luokan T ajoneuvoja sisältyy kaikkiin muihin luokkiin lukuun ottamatta luokkaa M/AM. Luokkaa T ei kirjata ajokorttiin, jos siihen on merkitty muita luokkia, joihin luokka T sisältyy. Se voidaan kirjata ajokorttiin ainoastaan silloin, kun ajokortin haltija on erikseen suorittanut luokan T ajokokeen. Tammikuun 19 päivästä 2013 alkaen otetaan käyttöön uusi luokka LT liikennetraktoreita varten. Oikeus ajaa luokan LT ajoneuvoja sisältyy luokkiin C1 ja C.

3.

Tammikuun 19 päivästä 2013 luokka A vastaa luokkaa A2, ellei kahden vuoden määräaika ole umpeutunut. Muuten se vastaa luokkaa A, jos ajokortti on myönnetty ennen kyseistä päivää.

4.

Tammikuun 19 päivästä 2013 ajokorttiin merkitään erillisin kansallisin koodein luokkaa AM varten suoritettu mopon ajokoe (käsittelykoe) ja kevyiden nelipyörien ajokoe.

Malli Suomi 5 (FIN5)

Myönnetty Ahvenanmaan alueella 1.8.1973–31.5.1992

Kuvaus: Malli on painettu vaaleanpunaiselle paperille, ja siinä on kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN5 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Malli Suomi 6 (FIN6)

Myönnetty Ahvenanmaan alueella 1.6.1992–31.12.1997

Kuvaus: Vaaleanpunainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN6 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Lisätiedot:

Luokka A1 otettiin käyttöön 1.7.1996.

Luokat B1, C1, C1E, D1 ja D1E otettiin käyttöön 1.9.1996.

Ajokortin ulkonäkö ei muuttunut, kun luokat A1, B1, C1, C1E, D1 ja D1E otettiin käyttöön.

Malli Suomi 7 (FIN7)

Myönnetty Ahvenanmaan alueella 1.1.1998 lähtien

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FIN7 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Lisätiedot:

1.

Luokka M (kevyet nelipyörät sekä mopot lukuun ottamatta pienitehoisia mopoja) otettiin käyttöön 1.6.2004.

2.

Luokka T kattaa traktorit (lukuun ottamatta liikennetraktoreita), moottorityökoneet ja moottorikelkat sekä kaikki niihin kytkettävät hinattavat ajoneuvot.

3.

Luokan A ajokortti myönnetään joko sellaista moottoripyörää varten, jonka teho on enintään 25 kW tai tehon suhde omamassaan enintään 0,16 kW/kg, tai kaikkia moottoripyöriä varten. Henkilöllä, jolla on ollut vähintään kaksi vuotta oikeus ajaa luokan A moottoripyöriä, joiden teho on enintään 25 kW ja tehon suhde omamassaan enintään 0,16 kW/kg, on oikeus ajaa kaikenlaisia moottoripyöriä.

4.

Luokkaa B1 ei määritellä ajokortin takapuolella.

5.

Luokka A2 otetaan käyttöön 19.1.2013.

6.

Luokka B1 poistuu käytöstä 19.1.2013.

7.

Luokka M korvataan luokalla AM 19.1.2013.

RUOTSISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Ruotsi 1 (S1)

Myönnetty Ruotsissa 1.6.1999–30.11.2007

Kuvaus: Ajokortti on luottokorttikokoinen (ID-1) polykarbonaattimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin S1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisätiedot:

1.

Ajokortin haltijoilla, jotka saivat kevyisiin moottoripyöriin rajoittuvan oikeuden kuljettaa luokan A ajoneuvoja ennen 1.7.1996, on oikeus kuljettaa kuutiotilavuudeltaan enintään 125 cm3:n moottoriajoneuvoja ilman, että niiden teholle (kW) on asetettu ylärajaa. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

2.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan B ajokortti ennen 1.7.1996, on oikeus kuljettaa suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin yksityisautoja edellyttäen, että ajoneuvo on rekisteröity yksityisautona eikä kevytkuorma-autona. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan B ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

3.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A1 tai A ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa nelipyöräisiä moottoripyöriä. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 tai A ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

4.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A1 ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa luokan A1 moottoripyöriä, joiden teho/painosuhde on enemmän kuin 0,1 kW/kg (koodi 79.05). Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

5.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A ajokortti ennen 19. tammikuuta 2013, on oikeus kuljettaa moottoripyöriä, joiden teho on yli 25 kW tai teho/painosuhde on enemmän kuin 0,16 kW/kg ainoastaan, jos heillä on ollut luokan A ajokortti vähintään kaksi vuotta tai jos he ovat läpäisseet tällaisella moottoripyörällä suoritetun ajokokeen yli 21-vuotiaana.

6.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan B ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa teholtaan kaikenlaisia kolmipyöriä. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Luokan B ajokortit, jotka on myönnetty 19.1.2013 jälkeen, oikeuttavat niiden haltijan kuljettamaan kolmipyöriä, joiden nettoteho on yli 15 kW, ainoastaan Ruotsin alueella ja edellyttäen, että ajokortin haltija on vähintään 21-vuotias. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

7.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan BE ajokortin ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia (koodi 79.06). Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan BE ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

Malli Ruotsi 2 (S2)

Myönnetty Ruotsissa 27.11.2007–18.1.2013

Kuvaus: Ajokortti on luottokorttikokoinen (ID-1) polykarbonaattimalli. Kortti on vaaleanpunainen, ja sen keskellä, allekirjoituksen alla, on läpinäkyvä ikkuna.

Vastaavuustaulukko

Mallin S2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Lisätiedot:

1.

Ajokortin haltijoilla, jotka saivat kevyisiin moottoripyöriin rajoittuvan oikeuden kuljettaa luokan A ajoneuvoja ennen 1.7.1996, on oikeus kuljettaa kuutiotilavuudeltaan enintään 125 cm3:n moottoriajoneuvoja ilman, että niiden teholle (kW) on asetettu ylärajaa. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

2.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan B ajokortti ennen 1.7.1996, on oikeus kuljettaa suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin yksityisautoja edellyttäen, että ajoneuvo on rekisteröity yksityisautona eikä kevytkuorma-autona. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan B ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

3.

Luokka AM otettiin Ruotsissa käyttöön 1.10.2009 kansallisena luokkana.

4.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A1 tai A ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa nelipyöräisiä moottoripyöriä. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 tai A ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

5.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A1 ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa luokan A1 moottoripyöriä, joiden teho/painosuhde on enemmän kuin 0,1 kW/kg (uusi koodi 79.05, 31.12.2013 alkaen). Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan A1 ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

6.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan A ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa moottoripyöriä, joiden teho on yli 25 kW tai teho/painosuhde on enemmän kuin 0,16 kW/kg ainoastaan, jos heillä on ollut luokan A ajokortti vähintään kaksi vuotta tai jos he ovat läpäisseet tällaisella moottoripyörällä suoritetun ajokokeen yli 21-vuotiaana.

7.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan B ajokortti ennen 19.1.2013, on oikeus kuljettaa teholtaan kaikenlaisia kolmipyöriä. Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Luokan B ajokortit, jotka on myönnetty 19.1.2013 jälkeen, oikeuttavat niiden haltijan kuljettamaan kolmipyöriä, joiden nettoteho on yli 15 kW, ainoastaan Ruotsin alueella ja edellyttäen, että ajokortin haltija on vähintään 21-vuotias. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

8.

Ajokortin haltijoilla, joille myönnettiin luokan BE ajokortin ennen 19. tammikuuta 2013, on oikeus kuljettaa ajoneuvoja, joiden perävaunun suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia ( uusi koodi 79.06, 31.12.2013 alkaen). Tämä oikeus on voimassa, kunnes ajokortti vanhenee. Kun uusi ajokortti on myönnetty sen peruuttamisen jälkeen, sen haltijalla on direktiivin 2006/126/EY mukaisesti oikeus kuljettaa ainoastaan luokan BE ajoneuvoja. Ajokortin uusiminen tai myöntäminen muulloin kuin sen peruuttamisen jälkeen ei vaikuta aiempiin oikeuksiin.

YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 1 (UK1)

Myönnetty Isossa-Britanniassa tammikuusta 1976 tammikuuhun 1986

Kuvaus: Vihreä pitkänomainen kokoontaitettava malli.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK1 luokat (Iso-Britannia)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisätiedot:

1.

Luokan A ajokorttien haltijoilla on oikeus kuljettaa luokkien D1 ja D1E ajoneuvoja, joita ei vuokrata eikä käytetä palkkiota vastaan (joita ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön ja joilla ei kuljeteta maksavia matkustajia, olipa maksu suora tai epäsuora), ja luokan C1E ajoneuvoja edellyttäen, että perävaunun ja vetoajoneuvon yhteenlaskettu paino ei ylitä 8,25:tä tonnia.

2.

Periaate on sama kuin luokan A osalta, mutta sitä sovelletaan ainoastaan automaattivaihteistolla varustettuihin ajoneuvoihin.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 2 (UK2)

Myönnetty Isossa-Britanniassa tammikuusta 1986 kesäkuuhun 1990

Kuvaus: Vaaleanpunainen kokoontaitettava malli. Varsinainen ajokortti muodostaa vain osan mallista, ja jäljelle jäävä osa on niin sanottu vastinosa (counterpart).

Vastaavuustaulukko

Mallin UK2 luokat (Iso-Britannia)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Lisätiedot:

1.

Luokan A ajokorttien haltijoilla on oikeus kuljettaa luokkien D1 ja D1E ajoneuvoja, joita ei vuokrata eikä käytetä palkkiota vastaan (joita ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön ja joilla ei kuljeteta maksavia matkustajia, olipa maksu suora tai epäsuora), ja luokan C1E ajoneuvoja edellyttäen, että perävaunun ja vetoajoneuvon yhteenlaskettu paino ei ylitä 8,25:tä tonnia.

2.

Periaate on sama kuin luokan A osalta, mutta sitä sovelletaan ainoastaan automaattivaihteistolla varustettuihin ajoneuvoihin.

3.

Koskee vain luokan A kolmipyöriä tai luokan B1 nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on ≥ 550 kg.

4.

Koskee vain luokan A1 ajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on ≤ 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 50 km/h.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 3 (UK3)

Myönnetty Isossa-Britanniassa kesäkuusta 1990 joulukuuhun 1996

Kuvaus: Vaaleanpunainen ja vihreä kokoontaitettava malli. Varsinainen ajokortti muodostaa vain osan mallista, ja jäljelle jäävä osa on niin sanottu vastinosa (counterpart).

Vastaavuustaulukko

Mallin UK3 luokat (Iso-Britannia)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalidiajoneuvot)

4

F, G, H, K, L

 

 

Lisätiedot:

1.

Koskee vain luokan A kolmipyöriä tai luokan B1 nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on ≥ 550 kg.

2.

Luokan A ajokorttien haltijoilla on oikeus kuljettaa luokkien D1 ja D1E ajoneuvoja, joita ei vuokrata eikä käytetä palkkiota vastaan (joita ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön ja joilla ei kuljeteta maksavia matkustajia, olipa maksu suora tai epäsuora), ja luokan C1E ajoneuvoja edellyttäen, että perävaunun ja vetoajoneuvon yhteenlaskettu paino ei ylitä 8,25:tä tonnia.

3.

Koskee vain luokan A1 ajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on ≤ 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 50 km/h.

4.

Kansallinen luokka, joka kattaa vammaisille tarkoitetut ajoneuvot, joiden paino on ≤ 254 kg.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 4 (UK4)

Myönnetty Isossa-Britanniassa tammikuusta 1997 maaliskuuhun 2000

Kuvaus: Vaaleanpunainen ja vihreä kokoontaitettava malli. Varsinainen ajokortti muodostaa vain osan mallista, ja jäljelle jäävä osa on niin sanottu vastinosa (counterpart).

Vastaavuustaulukko

Mallin UK4 luokat (Iso-Britannia)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidiajoneuvot)

F, G, H, K, P

 

3

Lisätiedot:

1.

Koskee vain luokan A kolmipyöriä tai luokan B1 nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on ≥ 550 kg.

2.

Koskee vain luokan A1 ajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on ≤ 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 50 km/h.

3.

Myönnetty vain niille henkilöille, joilla oli ajo-oikeus ennen 12.11.1999.

Malleja 4 ja 5 on myönnetty samaan aikaan.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 5 (UK5)

Myönnetty Isossa-Britanniassa heinäkuusta 1998 alkaen 19.1.2013 saakka

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Niin sanottu vastinosa (counterpart), johon kirjataan liikennerikkomuksista langetetut tuomiot, myönnetään erillisenä. Tämän mallin myöntämisajanjakso menee osittain päällekkäin mallin UK4 myöntämisajanjakson kanssa, mikä johtuu uuden mallin vaiheittaisesta käyttöönotosta.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK5 luokat (Iso-Britannia)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidiajoneuvot)

F, G, H, K, P

 

3

Lisätiedot:

1.

Koskee vain luokan A kolmipyöriä tai luokan B1 nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on ≥ 550 kg.

2.

Koskee vain luokan A1 ajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on ≤ 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 50 km/h.

3.

Myönnetty vain niille henkilöille, joilla oli ajo-oikeus ennen 12.11.1999.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 6 (UK6)

Myönnetty Pohjois-Irlannissa 1.4.1999–19.1.2013

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Niin sanottu vastinosa (counterpart), johon kirjataan liikennerikkomuksista langetetut tuomiot, myönnetään erillisenä.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK6 luokat (Pohjois-Irlanti)

Vastaavat luokat

Huomautukset

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalidiajoneuvot)

 

F, G, H, K

 

Lisätiedot

1.

Koskee vain luokan A kolmipyöriä tai luokan B1 nelipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on ≥ 550 kg.

2.

Koskee vain luokan A1 ajoneuvoja, joiden sylinteritilavuus on ≤ 50 cm3 ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ≤ 50 km/h.

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 7 (UK7)

Myönnetty Gibraltarilla 2.12.1990–15.1.1997

Kuvaus: Ensimmäisen neuvoston direktiivin 80/1263/ETY (2) liitteen I mukaisesti myönnetty vaaleanpunaiselle paperille painettu malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK7 luokat (Gibraltar)

Vastaavat luokat

A

A, B1 79(≤ 400 kg) vain kolmipyörät

B

B, B1 (vain nelipyörät)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE, sekä luokan D ajokortin haltijoiden osalta D1E ja DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 8 (UK8)

Myönnetty Gibraltarilla 16.1.1997–24.8.2006

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I mukaisesti myönnetty vaaleanpunaiselle paperille painettu malli, jossa on kuusi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK8 luokat (Gibraltar)

Vastaavat luokat

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Malli Yhdistynyt kuningaskunta 9 (UK9)

Myönnetty Gibraltarilla 15.8.2006 alkaen

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I mukaisesti myönnetty vaaleanpunaiselle paperille painettu malli, jossa on kuusi sivua. Kuten malli UK8, mutta kannen ulkoasua on muutettu uusien jäsenvaltioiden liittymisen myötä.

Vastaavuustaulukko

Mallin UK9 luokat (Gibraltar)

Vastaavat luokat

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

ISLANNISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Islanti 1 (ÍS1)

Myönnetty Islannissa 12.4.1960–1981

Kuvaus: Painettu vihreälle paperille, laminoitu, kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin ÍS1 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan C ajoneuvojen kuljettamisella tarkoitetaan pelkästään luokan B ja/tai E ajoneuvojen ammatillista kuljettamista, eikä tällä ole merkitystä direktiivin 91/439/ETY kannalta.

Malli Islanti 2 (ÍS2)

Myönnetty Islannissa 1981–1.3.1988

Kuvaus: Painettu vaaleanpunaiselle paperille, laminoitu, kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin ÍS2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan C ajoneuvojen kuljettamisella tarkoitetaan pelkästään luokan B ja/tai E ajoneuvojen ammatillista kuljettamista, eikä tällä ole merkitystä direktiivin 91/439/ETY kannalta.

Malli Islanti 3 (ÍS3)

Myönnetty Islannissa 1.3.1988–31.5.1993

Kuvaus: Painettu vaaleanpunaiselle paperille, laminoitu, kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin ÍS3 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan C ajoneuvojen kuljettamisella tarkoitetaan pelkästään luokan B ja/tai E ajoneuvojen ammatillista kuljettamista, eikä tällä ole merkitystä direktiivin 91/439/ETY kannalta.

Malli Islanti 4 (ÍS4)

Myönnetty Islannissa 1.6.1993–14.8.1997

Kuvaus: Painettu vaaleanpunaiselle paperille, laminoitu, kaksi sivua.

Vastaavuustaulukko

Mallin ÍS4 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Lisätiedot:

1.

Luokan C ajoneuvojen kuljettamisella tarkoitetaan pelkästään luokan B ja/tai E ajoneuvojen ammatillista kuljettamista, eikä tällä ole merkitystä direktiivin 91/439/ETY kannalta.

Malli Islanti 5 (ÍS5)

Myönnetty Islannissa 15.8.1997 lähtien

Kuvaus: Direktiivin 91/439/ETY liitteen I a mukainen muovikorttimalli.

Vastaavuustaulukko

Mallin ÍS5 luokat

Vastaavat luokat

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

LIECHTENSTEINISSA MYÖNNETYT MALLIT

Malli Liechtenstein 1 (FL1)

Myönnetty Liechtensteinissa 1978–1993

Kuvaus: Sininen paperikortti kokoa A5.

Vastaavuustaulukko

Mallin FL1 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (ammattikäyttöön)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Malli Liechtenstein 2 (FL2)

Myönnetty Liechtensteinissa vuodesta 1993 huhtikuuhun 2003

Kuvaus: Sininen paperikortti kokoa A5.

Vastaavuustaulukko

Mallin FL2 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Malli Liechtenstein 3 (FL3)

Myönnetty Liechtensteinissa huhtikuusta 2003 alkaen

Kuvaus: Luottokorttikokoinen EU-malli.

Vastaavuustaulukko

Mallin FL3 luokat

Vastaavat luokat

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

NORJASSA MYÖNNETYT MALLIT

Kaikkia malleja koskeva yleinen huomautus: Kaikissa norjalaisissa ajokorteissa on esipainettu teksti, jonka kielimuotona on ”bokmål” tai ”nynorsk”. Nämä kaksi kielimuotoa ovat samanarvoisia. Sanat ”førerkort” ja ”Norge” osoittavat, että teksti on ”bokmålia”, ja sanat ”førarkort” ja ”Noreg”, että kielimuotona on ”nynorsk”.

Malli Norja 1 (N1)

Myönnetty Norjassa 23.4.1967–31.3.1979

Kuvaus: Tummanvihreät kannet, malli taitettu A7-muotoon, kuusi sivua. Etukanteen on painettu sana ”Førerkort” tai ”Førarkort”.

Vastaavuustaulukko

Mallin N1 luokat

Vastaavat luokat

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Lisätiedot:

Malli on voimassa ajokortin haltijan satavuotissyntymäpäivään saakka, jos ajokortin alkuperäinen voimassaoloaika oli kymmenen vuotta ja ajokortti oli voimassa 2.4.1982. Kun tätä mallia olevan ajokortin haltija ajaa ulkomailla, kansalliset viranomaiset suosittavat, että ajokortti olisi vaihdettava malliin N4 tai pidettävä mukana myös virallinen käännös tai kansainvälinen ajokortti tieliikennettä koskevan vuoden 1968 Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

Malli Norja 2 (N2)

Myönnetty Norjassa 1.4.1979–1.3.1989

Kuvaus: Kirkkaan vaaleanpunainen paperi, joka on päällystetty kirkkaalla muovilla, kaksi sivua. Heinäkuun 1985 jälkeen myönnettyihin ajokortteihin on merkitty ajokortin haltijan ensimmäisen ajokortin (”Første førerkort”) myöntämispäivä siitä riippumatta, mitä mallia kyseinen ajokortti oli.

Vastaavuustaulukko

Mallin N2 luokat

Vastaavat luokat

Huomautukset

A

AM, A

 

A + ”Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + ”Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”

 

T

 

Lisätiedot:

1.

Leima ja rajoitusteksti ovat ajokortin kääntöpuolella.

2.

Ajokortin kääntöpuolella ilmoitettu oikeus vanheni 1.1.2002.