ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
9. huhtikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan voimaantulosta Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä

1

 

 

(2014/194/EU)

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta

2

 

 

(2014/195/EU)

 

*

Neuvoston päätös, annettu 17 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen ( 1 )

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 355/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ( 1 )

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 356/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

41

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/282/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Itävallassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

43

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/283/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

43

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/284/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekissä ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

44

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/285/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Saksassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

44

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/286/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Italiassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

45

 

*

Oikaisuja neuvoston päätökseen 2010/287/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Alankomaissa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

45

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/288/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

46

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/289/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

47

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/290/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

48

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2010/291/EU, annettu 19 päivänä tammikuuta 2010, sen toteamisesta, onko Kreikka toteuttanut 27 päivänä huhtikuuta 2009 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia ( EUVL L 125, 21.5.2010 )

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/1


Ilmoitus Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan voimaantulosta Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä

Edellä mainittu järjestelyasiakirja (1) allekirjoitettiin Brysselissä 22. syyskuuta 2011. Järjestelyasiakirjan voimaantulon Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen 24. maaliskuuta 2014, joten järjestelyasiakirja tulee Islannin tasavallan osalta voimaan 1. toukokuuta 2014 järjestelyasiakirjan 7 artiklan mukaisesti.


(1)  EUVL L 103, 13.4.2012, s. 4.


9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2014,

Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta

(2014/194/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 74 artiklan ja 78 artiklan 1 ja 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010 (1) 49 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi voivat osallistua tarkkailijoina Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan. Lisäksi kyseisessä asetuksessa säädetään järjestelyistä, joilla täsmennetään erityisesti näiden maiden Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan osallistumisen luonne, laajuus ja toteutustapa.

(2)

Neuvosto valtuutti 27 päivänä tammikuuta 2012 komission aloittamaan Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä neuvottelut sen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan osallistumista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehtävästä järjestelyasiakirjasta, jäljempänä ’järjestelyasiakirja’. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun järjestelyasiakirja parafoitiin 28 päivänä kesäkuuta 2013.

(3)

Järjestelyasiakirja olisi allekirjoitettava.

(4)

Kuten asetuksen (EU) N:o 439/2010 johdanto-osan 21 kappaleessa todetaan, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat asetukseen ja se sitoo niitä. Niiden olisi sen vuoksi pantava asetuksen (EU) N:o 439/2010 49 artiklan 1 kohta täytäntöön osallistumalla tähän päätökseen. Tästä syystä Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat tähän päätökseen.

(5)

Kuten asetuksen (EU) N:o 439/2010 johdanto-osan 22 kappaleessa todetaan, Tanska ei osallistu asetukseen eikä asetus sido sitä. Sen vuoksi Tanska ei osallistu tähän päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehty Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välinen järjestelyasiakirja (2) unionin puolesta sillä varauksella, että kyseisen järjestelyasiakirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa järjestelyasiakirja unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. VENIZELOS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

(2)  Järjestelyasiakirjan teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2014,

jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/195/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen pyrkiä parantamaan merenkulkualalla toteutettavalla unionin toiminnalla meriturvallisuutta.

(2)

Vuonna 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan Torremolinoksen kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja, jäljempänä ’Torremolinoksen pöytäkirja’, tehtiin 2 päivänä huhtikuuta 1993.

(3)

Neuvoston direktiivissä 97/70/EY (1) on vahvistettu Torremolinoksen pöytäkirjaan perustuvat turvallisuusmääräykset kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ottaen tarpeen mukaan alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioon.

(4)

Torremolinoksen pöytäkirja ei ole tullut voimaan, koska ratifioinnille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ei ole täytetty.

(5)

Tiukimpien mahdollisten kalastusalusten turvallisuutta koskevien määräysten, jotka kaikki asianomaiset valtiot voivat panna täytäntöön, vahvistamiseksi yhteisellä sopimuksella ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa, hyväksyttiin Etelä-Afrikassa 11 päivänä lokakuuta 2012 vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa vuonna 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta, jäljempänä ’sopimus’. Sopimus on avoinna allekirjoittamista varten 11 päivästä helmikuuta 2013 ja 10 päivään helmikuuta 2014 välisenä aikana, minkä jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

(6)

Sopimuksen määräykset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja ne koskevat kalastusalusten, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, turvallisuusmääräyksiä.

(7)

Unionista ei voi tulla sopimuksen osapuolta, koska sen osapuolia voivat olla vain valtiot.

(8)

On meriturvallisuuden ja reilun kilpailun kannalta eduksi, että jäsenvaltiot, joilla on niiden lipun alla purjehtivia, sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastusaluksia, jotka toimivat niiden sisäisillä aluevesillä tai aluemerellä tai purkavat saaliinsa niiden satamiin, ratifioivat sopimuksen tai liittyvät siihen sen varmistamiseksi, että Torremolinoksen pöytäkirjan määräykset tulevat voimaan. Sopimuksen tultua voimaan voidaan lisäksi saattaa ajan tasalle IMO:lle toimitettavien ehdotusten kautta tietyt sellaiset pöytäkirjan määräykset, jotka ovat direktiivin 97/70/EY hyväksymisen myötä vanhentuneet.

(9)

Neuvoston olisi sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuutettava jäsenvaltiot, joilla on niiden lipun alla purjehtivia, sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastusaluksia, jotka toimivat niiden sisäisillä aluevesillä tai aluemerellä tai purkavat saaliinsa niiden satamiin, nyt allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimus tai liittymään siihen unionin edun nimissä. Nykyisten, neuvoston direktiivillä 97/70/EY säädettyjen turvallisuustasojen säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin sopimusta allekirjoittaessaan ja ratifiointi- tai liittymisasiakirjoja tallettaessaan annettava julistus siitä, että vuosikatsastusten osalta sopimuksen liitteessä olevan 1 luvun 1.6 säännössä ja yhteisten kalastusalueiden tai talousvyöhykkeiden osalta 3.3 säännössä määrättyjä vapautuksia ei sovelleta. Lisäksi julistuksessa olisi todettava, että jäsenvaltioiden alue- tai sisävesillä toimintaa harjoittaviin tai niiden satamiin saaliinsa purkaviin kolmansien maiden kalastusaluksiin, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, sovelletaan direktiivissä 97/70/EY vahvistettuja turvallisuusmääräyksiä ja että sopimuksen liitteessä olevan 1 luvun säännössä 3.3 määrättyjä vapautuksia ei hyväksytä tällaisille kolmansien maiden kalastusaluksille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtuutetaan jäsenvaltiot allekirjoittamaan tai allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn Torremolinoksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta tai liittymään siihen.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ratifiointi- tai liittymisasiakirjojen tallettamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

Kun jäsenvaltio allekirjoittaa tai ratifioi sopimuksen tai liittyy siihen, sen on myös talletettava tämän päätöksen liitteessä oleva julistus.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän (EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1).


LIITE

JULISTUS, JONKA JÄSENVALTIOT TALLETTAVAT ALLEKIRJOITTAESSAAN JA RATIFIOIDESSAAN VUODEN 2012 KAPKAUPUNGIN SOPIMUKSEN TORREMOLINOKSESSA VUONNA 1977 TEHTYYN KALASTUSALUSTEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAAN KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄN VUONNA 1993 TEHDYN TORREMOLINOKSEN PÖYTÄKIRJAN MÄÄRÄYSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TAI LIITTYESSÄÄN SOPIMUKSEEN

Osana vuonna Torremolinoksen pöytäkirjan 3 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyä alueellista järjestelyä [lisätään jäsenvaltion nimi] sitoo asiaa koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö, nimittäin yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, 11 päivänä joulukuuta 1997 annettu neuvoston direktiivi 97/70/EY (1), Sen vuoksi [lisätään jäsenvaltion nimi] soveltaa Torremolinoksen pöytäkirjan turvallisuusmääräyksiä niihin kolmansien maiden lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän ja jotka harjoittavat toimintaa sen sisä- tai aluevesillä tai purkavat saaliin johonkin sen satamaan, jollei edellä mainitussa direktiivissä vahvistetuista säännöksistä muuta johdu.

Kyseisessä alueellisessa järjestelyssä ei sovelleta Kapkaupungin sopimuksen liitteessä olevan I luvun 1.6 säännössä vuosikatsastusten osalta ja 3.3 säännössä yhteisten kalastusalueiden tai talousvyöhykkeiden osalta määrättyjä vapautuksia asianomaisen tallettajajäsenvaltion kalastusaluksiin eikä niihin kolmansien maiden kalastusaluksiin, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ja jotka harjoittavat toimintaa tallettajajäsenvaltion yhteisellä kalastusalueella tai talousvyöhykkeellä taikka purkavat saaliinsa sen satamiin. Kapkaupungin sopimuksen liitteessä olevan I luvun 3.3 säännössä yhteisten kalastusalueen tai talousvyöhykkeen osalta määrättyjä vapautuksia ei hyväksytä Kapkaupungin sopimuksen liitteessä olevan I luvun säännön 1 soveltamisalaan kuuluville kalastusaluksille.


(1)  EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1.


ASETUKSET

9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 354/2014,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 III osaston 2 luvussa säädetään maatilatuotantoa koskevista perusvaatimuksista. Kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 12 artiklassa sallitaan maatilojen tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, maanparannusaineiden ja kasvinsuojelutuotteiden käyttö tietyin edellytyksin, jos niiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltiot ovat toimittaneet muille jäsenvaltioille ja komissiolle asiakirja-aineistot eräiden tuotteiden lisäämiseksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteisiin I ja II. Luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antava asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’EGTOP’, on tutkinut nämä asiakirja-aineistot.

(3)

EGTOPin suositusten (3) perusteella, joissa todettiin lannoitteiden ja maanparannusaineiden osalta, että biokaasuliete, eläintuotannon sivutuotteena syntyneet hydrolysoidut proteiinit, leonardiitti, kitiini ja sapropeeli ovat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia aineita, joten ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen I käytettäväksi tietyin erityisedellytyksin.

(4)

EGTOPin suositusten perusteella tiettyjen asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä I lueteltujen aineiden osalta kromin (VI) raja-arvo ”0” olisi korvattava ilmaisulla ”ei havaittavia määriä”.

(5)

Kasvinsuojeluaineiden osalta EGTOP päätteli, että aineet lampaanrasva, laminariini ja alumiinisilikaatti (kaoliini) ovat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia. (4) Sen vuoksi kyseiset aineet olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen II käytettäviksi tietyin erityisedellytyksin.

(6)

Kasvinsuojeluaineita koskevan horisontaalisen lainsäädännön osalta komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 540/2011 (5) vahvistettiin unionin luettelo tehoaineista, joka sisältyi aiemmin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) liitteeseen I, ja luettelo Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (7) nojalla hyväksytyistä tehoaineista. On aiheellista mukauttaa asetuksen (EY) N:o 889/2008 liite II kyseiseen luetteloon. Erityisesti gelatiini, Derris-, Lonchocarpus- ja Terphrosia -lajeista uutettu rotenoni, diammoniumfosfaatti, kuparioktanoaatti, kaliumalumiinisulfaatti (kaliniitti), kivennäisöljyt ja kaliumpermanganaatti olisi poistettava kyseisestä liitteestä.

(7)

Tehoaineiden osalta lesitiini, Quassia amara -lajista uutettu kvassia ja kalsiumhydroksidi, joiden osalta komissiolle on jo toimitettu hyväksymishakemus asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti, on tässä vaiheessa asianmukaista säilyttää poikkeuksellisesti asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä II olevassa luettelossa kunnes niiden arviointi on saatu päätökseen. Arvioinnin päätelmien perusteella komissio toteuttaa tarvittavat toimet asianomaisten kolmen aineen asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä II olevaan luetteloon sisältymisen osalta.

(8)

Kyseisen horisontaalisen lainsäädännön perusteella on myös tarkoituksenmukaista mukauttaa tiettyjen asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä II lueteltujen aineiden ja mikro-organismien nimi, kuvaus, koostumusvaatimukset ja käyttöedellytykset erityisesti kasviöljyjen, tuhoeläinten ja tautien biologiseen torjuntaan käytettyjen mikro-organismien, feromonien, kuparin, etyleenin, parafiiniöljyn ja kaliumbikarbonaatin osalta.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 24 artiklan 2 kohtaa muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 505/2012 (8), jotta voitiin saattaa ajan tasalle viittaukset täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 505/2012 korvatun asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteisiin V ja VI. Asetuksen (EY) N:o 889/2008 24 artiklan 2 kohdan tarkistetussa sanamuodosta oli virheellisesti jätetty pois homeopaattiset tuotteet. Koska kyseiset tuotteet mainittiin kyseisessä säännöksessä ennen täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 505/2012 tehtyä muutosta, ne olisi palautettava tekstiin.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä V, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 505/2012, aikaisemmat toteutuneita määriä koskevat merkinnät ”defluorinoitu monokalsiumfosfaatti” ja ”defluorinoitu dikalsiumfosfaatti” on virheellisesti korvattu yleiskuvauksella ”defluorinoitu fosfaatti”. Defluorinoitu fosfaatti ei kuitenkaan vastaa tuotteita ”defluorinoitu monokalsiumfosfaatti” ja ”defluorinoitu dikalsiumfosfaatti”. Sen vuoksi nämä kaksi tuotetta olisi palautettava asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteeseen V ja defluorinoitu fosfaatti olisi poistettava.

(11)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 651/2013 (9) poistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 1810/2005 (10) myönnetty klinoptiloliitin aiempi hyväksyntä, laajennettiin sen käyttöä rehun lisäaineena koskemaan kaikkia eläinlajeja ja muutettiin sen koodiksi 1g568. Jotta sallittaisiin klinoptiloliitin jatkuva käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa, asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitettä VI on sen vuoksi tarpeen mukauttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 651/2013 mukaisesti.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava, ja se olisi oikaistava.

(13)

Oikeusvarmuuden vuoksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 24 artiklan 2 kohdan ja liitteen V oikaisua olisi sovellettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 505/2012 voimaantulopäivästä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteet I, II ja VI tämän asetuksen liitteessä olevan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 oikaiseminen

Oikaistaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten eläinlääkkeiden tai antibioottien sijasta on mieluummin käytettävä fytoterapeuttisia tai homeopaattisia tuotteita, hivenaineita ja liitteessä V olevassa 1 osassa ja liitteessä VI olevassa 3 osassa lueteltuja tuotteita edellyttäen, että niillä on todellista terapeuttista vaikutusta eläinlajin kohdalla ja että ne ovat soveltuvia hoidon kannalta.”

2)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteessä olevan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 2 artiklaa sovelletaan kuitenkin 16 päivästä kesäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Loppuraportti:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Loppuraportti:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2012, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 154, 15.6.2012, s. 12).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 651/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, kaliumdiformiaattivalmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1810/2005 muuttamisesta (EUVL L 189, 10.7.2013, s. 1).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 1810/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, erään rehun lisäaineen hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 5).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteet I, II, V ja VI seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan kompostoitua tai fermentoitua kotitalousjätettä koskeva rivi seuraavasti:

”B

Sekakomposti kotitalousjätteestä tai fermentoitu kotitalousjätteen seos

Syntypaikalla erotellusta kotitalousjätteestä, joka on kompostoitu tai anaerobisesti fermentoitu biokaasun tuottamiseksi, saatu tuote

Ainoastaan kasvi- ja eläinperäinen kotitalousjäte

Ainoastaan, jos tuotettu jäsenvaltion hyväksymässä suljetussa ja valvotussa keräysjärjestelmässä

Kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti:

kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä”

b)

Lisätään sekakompostia kasviaineksista tai fermentoitua kasviainesten seosta koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

”B

Biokaasuliete, joka sisältää eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on mädätetty yhdessä tässä liitteessä luetellun kasvi- tai eläinperäisen aineksen kanssa

Luokkaan 3 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet (luonnonvaraisista eläimistä saatavat sivutuotteet mukaan luettuina) ja luokkaan 2 kuuluva ruoansulatuskanavan sisältö (luokat 2 ja 3 sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (1) eivät saa olla peräisin teollisesta eläinten kasvatuksesta.

Prosessien on oltava komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (2) mukaisia.

Ei sovelleta syötäviin kasvinosiin.

c)

Korvataan seuraavia eläinperäisiä tuotteita tai sivutuotteita koskeva rivi seuraavasti:

”B

Seuraavat eläinperäiset tuotteet tai sivutuotteet:

 

Verijauho

 

Sarveisluujauho

 

Sarveisjauho

 

Luujauho tai degelatinoitu luujauho

 

Kalajauho

 

Lihajauho

 

Höyhenjauho, karvoista ja vuodista valmistettu jauho

 

Villa

 

Turkki (1)

 

Karvat

 

Maitotuotteet

 

Hydrolysoidut proteiinit (2)

(1)

Kromin (VI) enimmäispitoisuus milligrammoina kilogrammaa kohti: ei havaittavia määriä

(2)

Ei sovelleta syötäviin kasvinosiin”

d)

Lisätään rivit seuraavasti:

”B

Leonardiitti (runsaasti humushappoja sisältävä stabiloimaton orgaaninen sedimentti)

Yksinomaan, jos saatu kaivostoiminnan sivutuotteena

B

Kitiini (Äyriäisten kuoresta saatu polysakkaridi)

Yksinomaan, jos saatu kestävästä kalastuksesta, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (3) 3 artiklan e alakohdassa, tai luonnonmukaisesta vesiviljelystä

B

Makeissa sisävesissä hapettomissa olosuhteissa muodostunut orgaaninen sedimentti (esim. sapropeeli)

Yksinomaan makeiden sisävesien vesitalouden sivutuotteena saadut tai entisiltä makean veden alueilta louhitut orgaaniset sedimentit

Tarvittaessa louhiminen olisi tehtävä siten, että vesiympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman pienet

Yksinomaan sellaisista lähteistä saadut sedimentit, joissa ei esiinny torjunta-aineista, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tai bensiinin kaltaisista aineista johtuvaa saastumista

Kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti:

kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

1.   Kasvi- tai eläinperäiset aineet

Lupa

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

A

Azadirachta indica -lajista (neempuu) uuttamalla saatu atsadiraktiini

Hyönteisten torjunta-aine

A

Mehiläisvaha

Leikkaushaavojen käsittelyaine

B

Hydrolysoituneet proteiinit gelatiinia lukuun ottamatta

Houkutin, käyttö ainoastaan hyväksyttyinä yhdistelminä muiden tässä luettelossa mainittujen asianmukaisten tuotteiden kanssa

A

Lesitiini

Sienitautien torjunta-aine

B

Kasviöljyt

Hyönteisten, punkkien, sienitautien ja bakteerien torjunta-aine ja itämisen estoaine

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä täsmennetyt tuotteet

A

Chrysanthemum cinerariaefolium -lajista uutetut pyretriinit

Hyönteisten torjunta-aine

A

Quassia amara -lajista uutettu kvassia

Hyönteisten torjunta-aine, karkote

2.   Tuhoeläinten ja tautien biologiseen torjuntaan käytetyt mikro-organismit

Lupa

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

A

Mikro-organismit

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä täsmennetyt ei-GMO-peräiset tuotteet”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.   Ainoastaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa käytettävät aineet

Lupa

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

A

Feromonit

Houkutin, seksuaalisen käyttäytymisen häirintäaine; ainoastaan pyydyksissä ja haihduttimissa.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä täsmennetyt tuotteet (nro 255, 258 ja 259)

A

Pyretroidit (ainoastaan deltametriini ja lambda-syhalotriini)

Hyönteisten torjunta-aine; ainoastaan pyydyksissä, joissa on erityisiä houkuttimia; ainoastaan Bactrocera oleae -lajin ja Ceratitis capitata Wied. -lajin tuholaisiin.”

c)

Korvataan 6 ja 7 kohta seuraavasti:

6.   Muut luonnonmukaisessa maataloudessa perinteisesti käytettävät aineet

Lupa

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

B

Kupariyhdisteet kuparihydroksidin, kuparioksykloridin, kuparioksidin, Bordeaux-seoksen ja kolmiemäksisen kuparisulfaatin muodossa

Yksinomaan käyttö bakteerien ja sienitautien torjunta-aineena, enintään 6 kilogrammaa kuparia hehtaaria kohti vuodessa.

Monivuotisten kasvien osalta jäsenvaltiot voivat ensimmäisestä kohdasta poiketen säätää, että 6 kilogrammaa kuparia oleva enimmäismäärä voidaan ylittää tiettynä vuonna edellyttäen, että viiden vuoden (kyseinen vuosi ja neljä edeltävää vuotta) aikana tosiasiallisesti käytetty keskimäärä ei ylitä 6:ta kilogrammaa.

Vesien ja puskurivyöhykkeiden kaltaisten muiden kuin kohde-eliöiden suojelemiseksi on toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä täsmennetyt tuotteet (nro 277)

A

Eteeni

Banaanien, kiivien ja kakien kypsytys; sitrushedelmien kypsytys ainoastaan osana banaanikärpäsen sitrushedelmille aiheuttamien vahinkojen torjuntastrategiaa; ananaksen kukintainduktio; perunoiden ja sipulien itämisenesto.

Lupa voidaan myöntää ainoastaan kasvien kasvunsäätelyaineena sisätiloissa tapahtuvaa käyttöä varten. Luvat on rajoitettava ammattikäyttöön.

A

Rasvahapon kaliumsuola (pehmeä saippua)

Hyönteisten torjunta-aine

A

Rikkikalkki (kalsiumpolysulfidi)

Sienitautien torjunta-aine

A

Parafiiniöljy

Hyönteisten ja punkkien torjunta-aine

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä täsmennetyt tuotteet (nro 294 ja 295)

A

Kvartsihiekka

Karkote

A

Rikki

Sienitautien ja punkkien torjunta-aine

B

Hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset/lampaanrasva

Karkote

Yksinomaan muissa kuin syötävissä kasvinosissa ja silloin, kun lampaat tai vuohet eivät nauti kasviaineistoa

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä täsmennetyt tuotteet (nro 249)

7.   Muut aineet

Lupa

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

B

Alumiinisilikaatti (kaoliini)

Karkote

A

Kalsiumhydroksidi

Sienitautien torjunta-aine käytettäväksi ainoastaan hedelmäpuissa, taimitarhat mukaan luettuna, lehtipuunsyövän (Nectria galligena) torjuntaan

B

Laminariini

Viljelykasvin itsepuolustusmekanismien elisiittori

Merilevä on kasvatettava joko luonnonmukaisesti 6 d artiklan mukaisesti tai korjattava kestävällä tavalla 6 c artiklan mukaisesti

B

Kaliumvetykarbonaatti (kaliumbikarbonaatti)

Sienitautien ja hyönteisten torjunta-aine”

3)

Korvataan liitteessä V oleva 1 kohta seuraavasti:

”1.   KIVENNÄISPERÄISET REHUAINEET:

A

Kalkkipitoiset merieläinten kuoret

 

A

Kalkkipitoinen merilevä (maerl)

 

A

Lithothamne

 

A

Kalsiumglukonaatti

 

A

Kalsiumkarbonaatti

 

A

Defluorinoitu monokalsiumfosfaatti

 

A

Defluorinoitu dikalsiumfosfaatti

 

A

Magnesiumoksidi (vedetön magnesiumoksidi)

 

A

Magnesiumsulfaatti

 

A

Magnesiumkloridi

 

A

Magnesiumkarbonaatti

 

A

Kalsiummagnesiumfosfaatti

 

A

Magnesiumfosfaatti

 

A

Mononatriumfosfaatti

 

A

Kalsiumnatriumfosfaatti

 

A

Natriumkloridi

 

A

Natriumbikarbonaatti

 

A

Natriumkarbonaatti

 

A

Natriumsulfaatti

 

A

Kaliumkloridi”

 

4)

Korvataan liitteessä VI olevan 1 kohdan sideaineita, paakkuuntumisenestoaineita ja sakeuttamisaineita koskevassa d kohdassa klinoptiloliittiä koskeva kohta seuraavasti:

Lupa

Tunnistenumero

Aine

Kuvaus, käytön edellytykset

”B

1

1g568

Sedimenttialkuperää oleva klinoptiloliitti [kaikki lajit]”

 


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).”

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).”

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 355/2014,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan ja 38 artiklan d alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä IV on luettelo tarkastuslaitoksista ja -viranomaisista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa. Komission kyseisessä liitteessä mainituilta tarkastuslaitoksilta ja -viranomaisilta saamien uusien tietojen perusteella mainittuun luetteloon olisi tehtävä joitakin muutoksia.

(2)

Komissio on tarkastellut asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon sisällyttämistä koskevia, 31 päivään lokakuuta 2012 ja 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä esitettyjä pyyntöjä. Luetteloon olisi sisällytettävä sellaiset tarkastuslaitokset ja -viranomaiset, joiden voidaan kaikkien saatujen tietojen tarkastelun perusteella päätellä täyttävän asianomaiset vaatimukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että hyväksyttyjen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten luettelossa on oltava kaikki tarvittavat tiedot kunkin tarkastuslaitoksen ja -viranomaisen osalta, jotta voidaan todentaa, onko unionin markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai -viranomainen. ”Institut für Marktökologie (IMO)” ilmoitti asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti komissiolle muuttaneensa nimensä muotoon ”IMO Swiss AG”1 päivästä tammikuuta 2013. Tämä muutos olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteeseen IV.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 586/2013 (3) säädetyn mukaisesti tarkastuslaitosten ja -viranomaisten vuotta 2012 koskevien vuosikertomusten toimittamisen määräaika oli 30 päivä huhtikuuta 2013. ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskus ei toimittanut vuosikertomustaan kyseiseen päivään mennessä. Komissio myönsi ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskukselle lisäaikaa vuosikertomuksen toimittamista varten muttei saanut kertomusta 4 päivään marraskuuta 2013 mennessäkään. Edellä esitetty huomioon ottaen ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskus olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetuksen liitteessä IV olevasta luettelosta.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitettä IV olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 586/2013, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja asetuksesta (EY) N:o 1235/2008 poikkeamisesta vuosikertomuksen toimittamismääräajan osalta (EUVL L 169, 21.6.2013, s. 51).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan Abcert AG:tä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-137

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-137

x

x

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Venäjä

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—”

2)

Muutetaan Afrisco Certified Organic, CC:tä koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-155

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Sambia

ZM-BIO-155

x

—”

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

Korvataan Agreco R.F. Göderz GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-151

x

x

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Marokko

MA-BIO-151

x

x

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—”

4)

Muutetaan Australian Certified Organicia koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: PO Box 810–18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: http://www.aco.net.au”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

Kiina

CN-BIO-107

x

x

Cookinsaaret

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandinsaaret

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesia

ID-BIO-107

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malesia

MY-BIO-107

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thaimaa

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

5)

Muutetaan BCS Öko-Garantie GmbH:ta koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Marientorgraben 3–5, 90402 Nürnberg, Germany”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-141

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasilia

BR-BIO-141

x

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Tšad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Kiina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-141

x

x

x

Kuuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypti

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Intia

IN-BIO-141

x

Indonesia

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japani

JP-BIO-141

x

x

Kenia

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgisia

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malesia

MY-BIO-141

x

x

Meksiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-141

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi-Arabia

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-141

x

x

Ranskan Polynesia

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-141

x

x

Thaimaa

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turkki

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, liitteen III kattamat tuotteet”

6)

Korvataan Balkan Biocert Skopjea koskevan merkinnän 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia”

7)

Korvataan Bioagricert S.r.l.:ää koskevan merkinnän

a)

3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilia

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Burma/Myanmar

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kiina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Ranskan Polynesia

PF-BIO-132

x

x

Intia

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Meksiko

MX-BIO-132

x

x

x

Marokko

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-132

x

x

Thaimaa

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkki

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet”

8)

Korvataan BioGro New Zealand Limitediä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malesia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9)

Korvataan Bio.inspecta AG:tä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenia

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirgisia

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filippiinit

PH-BIO-161

x

x

Venäjä

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-161

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-161

x

x

Tansania

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turkki

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10)

Korvataan CCPB Srl:ää koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Kiina

CN-BIO-102

x

x

Egypti

EG-BIO-102

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

Marokko

MA-BIO-102

x

x

Filippiinit

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Syyria

SY-BIO-102

x

Turkki

TR-BIO-102

x

x

—”

11)

Poistetaan Center of Organic Agriculture in Egyptiä koskeva kohta.

12)

Korvataan CERES Certification of Environmental Standards GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kiina

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypti

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgisia

KG-BIO-140

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-140

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudi-Arabia

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaimaa

TH-BIO-140

x

x

x

Turkki

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13)

Korvataan Certisysiä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

14)

Lisätään Certisysiä koskevan merkinnän jälkeen Company of Organic Agriculture in Palestinea koskeva merkintä seuraavasti:

”Company of Organic Agriculture in Palestine

1.

Osoite: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Internetosoite: http://coap.org.ps

3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-163

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

15)

Korvataan Control Union Certificationsia koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brasilia

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Kiina

CN-BIO-149

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-149

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egypti

EG-BIO-149

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-149

x

x

Kirgisia

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-149

x

x

Malesia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Meksiko

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filippiinit

PH-BIO-149

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Syyria

SY-BIO-149

x

x

Tansania

TZ-BIO-149

x

x

Thaimaa

TH-BIO-149

x

x

Itä-Timor

TL-BIO-149

x

x

Turkki

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Sambia

ZN-BIO-149

x

x

—”

16)

Korvataan Ecoglobea koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-112

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Venäjä

RU-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—”

17)

Lisätään Ecoglobea koskevan merkinnän jälkeen Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)a koskeva merkintä seuraavasti:

”Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)

1.

Osoite: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Internetosoite: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypti

EG-BIO-164

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

18)

Korvataan Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonuta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-109

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-109

x

x

Kirgisia

KG-BIO-109

x

x

Venäjä

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turkki

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

19)

Korvataan Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS):ää koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahama

BS-BIO-144

x

x

Kiina

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malesia

MY-BIO-144

x

x

Meksiko

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filippiinit

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Turkki

TR-BIO-144

x

x

—”

20)

Korvataan IMO Control Private Limitediä koskevan merkinnän

a)

3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonesia

ID-BIO-147

x

x

Intia

IN-BIO-147

-

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Malesia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filippiinit

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thaimaa

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet”

21)

Korvataan IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Știtä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazakstan

KZ-BIO-158

x

Kirgisia

KG-BIO-158

x

x

Venäjä

RU-BIO-158

x

Tadžikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turkki

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

22)

Korvataan IMO Institut für Marktökologie GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-146

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-146

x

—”

23)

Muutetaan Institute for Marketecology (IMO)a koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan nimi ”Institute for Marketecology (IMO)” nimellä ”IMO Swiss AG”.

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Armenia

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia ja Hertsegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasilia

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kiina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-143

x

x

Kongon demokraattinen tasavalta

CD-BIO-143

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-143

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Intia

IN-BIO-143

x

x

Indonesia

ID-BIO-143

x

x

Japani

JP-BIO-143

x

x

Jordania

JO-BIO-143

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenia

KE-BIO-143

x

x

Kirgisia

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Meksiko

MX-BIO-143

x

x