ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.093.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
28. maaliskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/172/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan Yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron Tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian Tasavallan Euroopan Unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 315/2014, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 316/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 317/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EU) N:o 318/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenarimolin, metaflumitsonin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

28

 

*

Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta ( 1 )

58

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 320/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen VIII muuttamisesta

81

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 321/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

83

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta ( EUVL L 88, 24.3.2012 )

85

 

*

Oikaisu Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 72 – Epäsymmetrisen lähivalon ja kaukovalon aikaansaavien, halogeenilampuilla (HS 1) varustettujen moottoripyörien ajovalaisimien tyyppihyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset ( EUVL L 75, 14.3.2014 )

85

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1081/2012, annettu 9 päivänä marraskuuta 2012 kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) No 116/2009 soveltamista koskevista säännöksistä ( EUVL L 324, 22.11.2012 )

86

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

(2014/172/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 24 päivänä syyskuuta 2012 komission aloittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan puolesta neuvottelut Montenegron kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, tekemiseksi.

(2)

Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen ja pöytäkirja parafoitiin 16 päivänä toukokuuta 2013.

(3)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(4)

Pöytäkirjan tekemiseen sovelletaan erillistä menettelyä Euroopan atomienergiayhteisön toimivaltaan kuuluvien seikkojen osalta.

(5)

Ottaen huomioon Kroatian liittymisen unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013, pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti kyseisestä päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään (yksi tai useampi) henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen 12 artiklan mukaisesti väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013 sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/2


PÖYTÄKIRJA

Euroopan Yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron Tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian Tasavallan Euroopan Unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN UNIONI ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’Euroopan unioni’,

sekä

MONTENEGRO

ottavat huomioon Kroatian tasavallan, jäljempänä ’Kroatia’, liittymisen Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013,

SEKÄ KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2007 ja se tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

(2)

Kroatian liittymistä Euroopaan unioniin koskeva sopimus, jäljempänä ’liittymissopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

(3)

Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013.

(4)

Kroatian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatian liittymisestä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sovitaan tekemällä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja.

(5)

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 39 artiklan 3 kohdan mukaiset neuvottelut on käyty sen varmistamiseksi, että sopimuksessa ilmaistut Euroopan unionin ja Montenegron yhteiset edut otetaan huomioon,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

I   JAKSO

SOPIMUSPUOLET

1 artikla

Kroatiasta tulee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen osapuoli, ja se hyväksyy ja ottaa huomioon muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen tekstit ja sopimuksen kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset ja yksipuoliset julistukset.

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN SEKÄ SEN LIITTEIDEN JA PÖYTÄKIRJOJEN MUKAUTUKSET

II   JAKSO

MAATALOUSTUOTTEET

2 artikla

Maataloustuotteita koskevat Montenegron myönnytykset

1.   Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”3.   Montenegro soveltaa tähän sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä lukien liitteessä III d lueteltujen tiettyjen Euroopan unionista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitulleja mainittujen määrien mukaisesti.”

2.   Tämän pöytäkirjan liitteessä I oleva teksti lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteeksi III d.

3 artikla

Kalastustuotteet

1.   Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 30 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”3.   Montenegro poistaa tähän sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn pöytäkirjan voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat tullit ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet lukuun ottamatta liitteessä V a lueteltuja tuotteita. Liitteessä V lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.”

2.   Tämän pöytäkirjan liitteessä II oleva teksti lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteeksi V a.

4 artikla

Jalostettuja maataloustuotteita koskevat Montenegron myönnytykset

Tämän pöytäkirjan liitteessä III oleva teksti lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa 1 olevaksi liitteeksi II a.

III   JAKSO

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

5 artikla

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa 3 oleva liite IV korvataan tämän pöytäkirjan liitteessä IV olevalla tekstillä.

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

IV   JAKSO

6 artikla

WTO

Montenegro sitoutuu siihen, ettei se esitä tämän Euroopan unionin laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä, eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä.

7 artikla

Alkuperäselvitys ja hallinnollinen yhteistyö

1.   Alkuperäselvitykset, jotka Montenegro tai Kroatia on asianmukaisesti antanut keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, on hyväksyttävä molemmissa maissa, jos

a)

tällainen alkuperä oikeuttaa tullietuuskohteluun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten tullietuuksien perusteella;

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä;

c)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Kun tavarat on ennen liittymispäivää esitetty tullille maahantuontia varten Montenegrossa tai Kroatiassa sellaisten etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, joita sovellettiin tuona aikana Montenegron ja Kroatian välillä, myös tällaisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla jälkikäteen annetut alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä, jos ne toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

2.   Montenegro ja Kroatia saavat pitää voimasssa valtuutetun viejän asemaa koskevat luvat, jotka on myönnetty keskinäisesti sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla edellyttäen, että

a)

tällaisesta mahdollisuudesta määrätään myös ennen Kroatian liittymispäivää tehdyssä Montenegron ja Euroopan unionin välisessä sopimuksesssa ja

b)

valtuutettu viejä soveltaa sopimuksessa määrättyjä voimassa olevia alkuperäsääntöjä.

Nämä luvat korvataan viimeistään vuoden kuluttua Kroatian liittymispäivästä uusilla luvilla, jotka myönnetään vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrättyjä vaatimuksia noudattaen.

3.   Montenegron tai Kroatian toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyynnöt kyseisen alkuperäselvityksen antamista seuraavien kolmen vuoden ajan, ja kyseiset viranomaiset voivat esittää jälkitarkastuspyyntöjä niille tuonti-ilmoituksen tueksi toimitetun alkuperäselvityksen vastaanottamista seuraavien kolmen vuoden ajan.

8 artikla

Matkalla olevat tavarat

1.   Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa Montenegrosta Kroatiaan tai Kroatiasta Montenegroon vietäviin tavaroihin, jotka ovat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan 3 määräysten mukaisia ja jotka ovat Kroatian liittymispäivänä joko parhaillaan kuljetettavina taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Montenegrossa tai Kroatiassa.

2.   Tällaisissa tapauksissa myönnetään etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa Kroatian liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

9 artikla

Vuoden 2013 kiintiöt

Uudet tariffikiintiöt ja voimassa olevien tariffikiintiöiden korotukset lasketaan vuodeksi 2013 suhteessa perusmääriin ottaen huomioon 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä kulunut aika.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

V   OSASTO

10 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.

11 artikla

1.   Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ja Montenegro hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

12 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymiskirjoja ei ole talletettu 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä, tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013.

13 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroatian, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä sekä Montenegrossa käytetyllä virallisella kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

14 artikla

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten teksti laaditaan kroatian kielellä, ja kyseiset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit. Vakautus- ja assosiaationeuvosto hyväksyy nämä tekstit.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


LIITE I

”LIITE III d

Montenegron tariffimyönnytykset Euroopan unionista peräisin oleville maatalousperäisille raaka-aineille

(27 artiklan 3 kohta)

(Ilmoitettuja tulleja (arvotulleja ja/tai paljoustulleja) sovelletaan tässä liitteessä oleviin tuotteisiin kunkin tuotteen osalta esitetyn määrän mukaisesti tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä lähtien)

CN-koodi

2013

Tavaran kuvaus

Vuotuinen määrä

(tonnia)

Kiintiön sisäinen tulli

(% suosituimmuustullista)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Siipikarja

500

20 %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Juusto

65

30 %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Lihavalmisteet

130

30 %”


LIITE II

”LIITE V a

Montenegron tariffimyönnytykset Euroopan unionin kalastustuotteille (tämän sopimuksen 30 artiklan 3 kohta

Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Montenegroon sovelletaan jäljempänä mainittuja kiintiöitä:

CN-koodi

2013

Tavaran kuvaus

Vuotuinen määrä

(tonnia)

Kiintiön sisäinen tulli

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Sardiinivalmisteet ja -säilykkeet

200

0 % (tulliton)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Tonnikala- ja boniittivalmisteet ja -säilykkeet; fileet (ns. ”loins”)

75

0 % (tulliton)

1604 15 11

1604 15 19

Makrillivalmisteet ja -säilykkeet

30

0 % (tulliton)”


LIITE III

(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 25 artiklassa tarkoitetut tuotteet)

”PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE IIa

Euroopan unionista peräisin olevien tavaroiden tuonnissa Montenegroon sovellettavat tariffikiintiöt

CN-koodi

2013

Tavaran kuvaus

Vuotuinen määrä

(litraa)

Kiintiön sisäinen tulli

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen

kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton;

 

0 %

2201 10

Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

240 000

Ex22 01 90

Muut

 

2201900010

Tavallinen luonnonvesi pakkauksessa

430 000

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu

vesi, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

810 000

0 %”


LIITE IV

”LIITE IV

KAUPPALASKUILMOITUKSEN TEKSTI

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Ranskankielinen toisinto

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Kroaatinkielinen toisinto

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiankielinen toisinto

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latviankielinen toisinto

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalinkielinen toisinto

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovakiankielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Montenegrolainen toisinto

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Paikka ja päiväys)

 (4)

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä.)”


(1)  Kun kauppalaskuilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

(2)  Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3)  Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4)  Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.


ASETUKSET

28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/12


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 315/2014,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014,

asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuulenkalan saalisrajoitukset unionin vesillä ICES-alueilla IIa, IIIa ja IV vahvistettiin nollaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 (1) liitteessä I A, kunnes saadaan kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunto.

(2)

Kantaa koskeva ICESin lausunto on ollut saatavilla 21 päivästä helmikuuta 2014, ja nyt voidaan vahvistaa tuulenkalan TAC kyseisellä alueella, joka on jaettu seitsemään hoitoalueeseen kantojen paikallisen ehtymisen välttämiseksi.

(3)

Unionin alusten kalastusmahdollisuudet Norjan ja Färsaarten vesillä ja Norjan ja Färsaarten alusten kalastusmahdollisuudet unionin vesillä sekä näiden alusten pääsyedellytykset toistensa vesialueiden kalavaroihin vahvistetaan vuosittain niiden kalastusoikeuksia koskevien neuvottelujen tuloksena, jotka käydään Norjan (2) ja Färsaarten (3) kanssa tehtyjen kahdenvälisten kalastussopimusten mukaisesti. Koska vuoden 2014 järjestelyjä koskevia neuvotteluja ei ollut vielä saatu päätökseen, asetuksella (EU) N:o 43/2014 vahvistettiin mustakitaturskan tiettyjen kantojen osalta väliaikaisia kalastusmahdollisuuksia. Neuvottelut Norjan ja Färsaarten kanssa saatiin päätökseen 12 päivänä maaliskuuta 2014, mukaan lukien mustakitaturskaa koskevat neuvottelut.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 43/2014 liite I A olisi näin ollen muutettava.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 43/2014 säädettyjä saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Sen vuoksi myös tämän asetuksen saalisrajoituksia koskevia säännöksiä olisi sovellettava kyseisestä päivästä. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska kyseiset kalastusmahdollisuudet on vahvistettu nollaan asetuksessa (EU) N:o 43/2014. Koska tämän saalisrajoituksen muutos vaikuttaa unionin alusten taloudelliseen toimintaan ja kalastuskauden suunnitteluun, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen julkaisemisen jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 43/2014 liite I A tämän asetuksen liitteessä olevan tekstin mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).

(2)  Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välinen kalastussopimus (EYVL L 226, 29.8.1980, s. 48).

(3)  Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välinen kalastussopimus (EYVL L 226, 29.8.1980, s. 12).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 43/2014 liite I A seuraavasti:

a)

korvataan tuulenkalaa unionin vesillä ICES-alueilla IIa, IIIa ja IV koskeva kohta seuraavasti:

Laji

:

Tuulenkala

Ammodytes spp.

Alue

:

Unionin vedet alueilla IIa, IIIa ja IV (1)

Tanska

195 471 (2)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

4 273 (2)

Saksa

298 (2)

Ruotsi

7 177 (2)

Unioni

207 219

TAC

207 219

Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla, liitteessä II D määritellyillä tuulenkalan hoitoalueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

Alue: Unionin vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Tanska

53 769

4 717

132 062

4 717

0

206

0

Yhdistynyt kuningaskunta

1 175

103

2 887

103

0

5

0

Saksa

82

7

202

7

0

0

0

Ruotsi

1 974

173

4 849

173

0

8

0

Unioni

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

57 000

5 000

140 000

5 000

0

219

0”

b)

korvataan mustakitaturskaa Norjan vesillä alueilla II ja IV koskeva kohta seuraavasti:

Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Norjan vedet alueilla II ja IV

(WHB/24-N.)

Tanska

0

Analyyttinen TAC

Yhdistynyt kuningaskunta

0

Unioni

0

TAC

1 200 000”

c)

korvataan mustakitaturskaa unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

(WHB/1X14)

Tanska

28 325 (3)

Analyyttinen TAC

Saksa

11 013 (3)

Espanja

24 013 (3)  (4)

Ranska

19 712 (3)

Irlanti

21 934 (3)

Alankomaat

34 539 (3)

Portugali

2 231 (3)  (4)

Ruotsi

7 007 (3)

Yhdistynyt kuningaskunta

36 751 (3)

Unioni

185 525 (3)  (5)

Norja

100 000

Färsaaret

15 000

TAC

1 200 000

d)

korvataan mustakitaturskaa alueilla VIIIc, IX ja X; unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskeva kohta seuraavasti:

Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espanja

24 658

Analyyttinen TAC

Portugali

6 165

Unioni

30 823 (6)

TAC

1 200 000

e)

korvataan mustakitaturskaa unionin vesillä alueilla II, IVa, V ja alueella VI linjan 56° 30′ N pohjoispuolella sekä alueella VII linjan 12° W länsipuolella koskeva kohta seuraavasti:

Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Unionin vedet alueilla II, IVa, V ja alueella VI linjan 56° 30′ N pohjoispuolella sekä alueella VII linjan 12° W länsipuolella

(WHB/24A567)

Norja

0 (7)  (8)

Analyyttinen TAC

Färsaaret

25 000 (9)  (10)

TAC

1 200 000


(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa sijaitsevia vesiä.

(2)  Vähintään 98 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava tuulenkalaa. Sivusaaliina saadut hietakampelat, makrillit ja valkoturskat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 2 prosenttiin (OT1/*2A3A4).

(3)  Erityisedellytys: josta enintään seuraava prosenttiosuus voidaan pyytää Norjan talousvyöhykkeellä tai Jan Mayenia ympäröivällä kalastusalueella (WHB/*NZJM1): 0 %

(4)  Tästä kiintiöstä voidaan tehdä siirtoja alueille VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1. Nämä siirrot on kuitenkin annettava ennakolta tiedoksi komissiolle.

(5)  Erityisedellytys: josta enintään seuraava määrä voidaan pyytää Färsaarten vesiltä (WHB/*05-F): 25 000”

(6)  Erityisedellytys: josta enintään seuraava prosenttiosuus voidaan pyytää Norjan talousvyöhykkeellä tai Jan Mayenia ympäröivällä kalastusalueella (WHB/*NZJM2): 0 %”

(7)  Lasketaan kuuluvaksi rannikkovaltioiden sopimuksella vahvistettuihin Norjan saalisrajoituksiin.

(8)  Erityisedellytys: alueelta IV pyydettävä saalis saa olla enintään seuraavan suuruinen (WHB/*04A-C): 0

Tämän aluetta IV koskevan saalisrajoituksen suuruus määräytyy prosentteina Norjan pääsyrajoituksesta seuraavasti: 0 %

(9)  Lasketaan kuuluvaksi Färsaarten saalisrajoituksiin.

(10)  Erityisedellytys: voidaan pyytää myös alueella VIb (WHB/*06B-C). Alueella IV voidaan pyytää enintään 6 250 tonnia (WHB/*04A-C).”


28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 316/2014,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 2 päivänä maaliskuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 19/65/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiolla on asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla toimivalta asetuksia antamalla soveltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 101 artiklan 3 kohtaa tiettyihin 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluviin, ainoastaan kahden yrityksen välisten teknologiansiirtosopimusten ja vastaavien yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

(2)

Komissio on antanut asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla erityisesti asetuksen (EY) N:o 772/2004 (2). Asetuksessa (EY) N:o 772/2004 määritellään teknologiansiirtosopimusten ryhmät, joiden komissio katsoi tavallisesti täyttävän SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdassa määrätyt edellytykset. Koska mainitun asetuksen soveltamisesta saatu kokemus on kaiken kaikkiaan myönteistä ja asetuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2014, on aiheellista antaa asetuksen antamisen jälkeen kertyneen lisäkokemuksen perusteella uusi ryhmäpoikkeusasetus.

(3)

Tämän asetuksen olisi täytettävä kaksi vaatimusta, nimittäin tehokkaan kilpailun suojelun varmistaminen ja riittävän oikeusvarmuuden tarjoaminen yrityksille. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä olisi otettava huomioon tarve yksinkertaistaa mahdollisimman paljon hallinnollista valvontaa ja lainsäädäntökehystä.

(4)

Teknologiansiirtosopimukset koskevat teknologiaoikeuksia koskevien käyttölupien antamista. Tällaiset sopimukset parantavat yleensä taloudellista tehokkuutta ja edistävät kilpailua, sillä ne voivat vähentää päällekkäistä tutkimus- ja kehitystyötä, lisätä kannustimia alustavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, kannustaa innovoinnin vaiheittaiseen lisäämiseen, helpottaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten levittämistä ja luoda kilpailua tuotemarkkinoilla.

(5)

Todennäköisyys, että tällaiset tehokkuutta lisäävät ja kilpailua edistävät vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin kilpailunvastaiset vaikutukset, joita teknologiansiirtosopimusten sisältämistä rajoituksista aiheutuu, riippuu järjestelyyn osallistuvien yritysten markkinavoimasta ja sen vuoksi myös siitä, missä määrin nämä yritykset joutuvat kilpailemaan sellaisten yritysten kanssa, jotka omistavat korvaavia teknologioita tai valmistavat korvaavia tuotteita.

(6)

Tämän asetuksen olisi katettava ainoastaan käyttöluvan antajan ja käyttöluvan saajan väliset teknologiansiirtosopimukset. Sen olisi katettava tällaiset sopimukset myös silloin, kun sopimuksiin sisältyy ehtoja, jotka koskevat useampaa kuin yhtä kaupan tasoa, esimerkiksi kun niissä vaaditaan käyttöluvan saajaa perustamaan erityinen jakelujärjestelmä ja määritellään velvoitteet, jotka käyttöluvan saajan on asetettava tai jotka se voi asettaa käyttöluvan nojalla valmistettujen tuotteiden jälleenmyyjille. Tällaisten ehtojen ja velvoitteiden olisi kuitenkin noudatettava toimitus- ja jakelusopimuksiin sovellettavia kilpailusääntöjä, joista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 330/2010 (3). Tämän asetuksen nojalla ei pitäisi myöntää poikkeusta käyttöluvan saajan ja sen sopimustuotteiden ostajien välisille toimitus- ja jakelusopimuksille.

(7)

Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin sopimuksiin, joissa käyttöluvan antaja antaa käyttöluvan saajalle ja/tai sen yhdelle tai useammalle alihankkijalle luvan käyttää käyttöluvan kohteena olevia teknologiaoikeuksia, mahdollisesti käyttöluvan saajan ja/tai sen alihankkijoiden toteuttaman täydentävän tutkimus- ja kehitystyön jälkeen, tavaroiden tai palvelujen tuotantoa varten. Sitä ei pitäisi soveltaa käyttöluvan antamiseen, joka liittyy komission asetuksen (EU) N:o 1217/2010 (4) kattamiin tutkimus- ja kehityssopimuksiin, eikä käyttöluvan antamiseen, joka liittyy komission asetuksen (EU) N:o 1218/2010 (5) soveltamisalaan kuuluviin erikoistumissopimuksiin. Sitä ei myöskään pitäisi soveltaa sopimuksiin, joiden tarkoituksena on ainoastaan tietokoneohjelmiston tekijänoikeuksilla suojattujen tuotteiden kopiointi ja jakelu, koska tällaiset sopimukset eivät koske käyttöluvan antamista teknologiaan tuotantoa varten vaan ne ovat enemmän jakelusopimusten kaltaisia. Asetusta ei myöskään pitäisi soveltaa sopimuksiin teknologiapoolien perustamiseksi eli sopimuksiin teknologioiden yhdistämiseksi tarkoituksena antaa käyttöluvat teknologioihin kolmansille osapuolille, eikä sopimuksiin, joilla käyttöoikeus yhdistettyyn teknologiaan annetaan kolmansille osapuolille.

(8)

SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi asetuksella ei ole tarpeen määritellä niitä teknologiansiirtosopimuksia, jotka voivat kuulua SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Arvioitaessa sopimuksia yksittäin 101 artiklan 1 kohdan perusteella on otettava huomioon useita tekijöitä ja erityisesti merkityksellisten teknologia- ja tuotemarkkinoiden rakenne ja dynamiikka.

(9)

Tällä asetuksella säädetystä ryhmäpoikkeuksesta saatava etu olisi rajoitettava niihin sopimuksiin, joiden voidaan riittävällä varmuudella olettaa täyttävän SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan edellytykset. Jotta voitaisiin saavuttaa teknologian siirron edut ja tavoitteet, tämän asetuksen olisi katettava varsinaisten teknologian siirtoa koskevien määräysten lisäksi myös muut teknologiansiirtosopimusten sisältämät määräykset, jos ja siinä määrin kuin nämä määräykset liittyvät suoraan sopimustuotteiden tuotantoon tai myyntiin.

(10)

Kilpailijoiden välisten teknologiansiirtosopimusten voidaan olettaa johtavan yleensä parannuksiin tuotannossa tai jakelussa ja antavan kuluttajille kohtuullisen osuuden saavutetusta hyödystä, jos sopimuspuolten yhdistetty osuus merkityksellisistä markkinoista ei ylitä 20:tä prosenttia ja sopimukset eivät sisällä tiettyjä vakavia kilpailunrajoituksia.

(11)

Muiden kuin kilpailijoiden välisten teknologiansiirtosopimusten voidaan olettaa johtavan yleensä parannuksiin tuotannossa tai jakelussa ja antavan kuluttajille kohtuullisen osuuden saavutetusta hyödystä, jos kunkin sopimuspuolen yksittäinen osuus merkityksellisistä markkinoista ei ylitä 30:tä prosenttia ja sopimukset eivät sisällä tiettyjä vakavia kilpailunrajoituksia.

(12)

Jos sovellettava markkinaosuusraja ylittyy yksillä tai useammilla tuote- tai teknologiamarkkinoilla, ryhmäpoikkeusta ei pitäisi soveltaa kyseisiä merkityksellisiä markkinoita koskevaan sopimukseen.

(13)

Jos edellä mainitut markkinaosuusrajat ylitetään, teknologiansiirtosopimusten ei voida olettaa kuuluvan SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Esimerkiksi keskenään kilpailemattomien yritysten väliset yksinomaista käyttölupaa koskevat sopimukset jäävät usein 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Jos edellä mainitut markkinaosuusrajat ylitetään, ei voida myöskään olettaa, että 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvat teknologiansiirtosopimukset eivät täytä poikkeuksen edellytyksiä. Ei kuitenkaan voida myöskään olettaa, että niistä tavallisesti seuraa objektiivisesti arvioiden sen laatuisia ja niin suuria etuja, että ne kompensoisivat sopimuksista kilpailulle aiheutuvat haitat.

(14)

Tällä asetuksella ei pitäisi myöntää poikkeusta teknologiansiirtosopimuksille, joihin sisältyy rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä tuotannon tai jakelun parantamiseksi. Erityisesti teknologiansiirtosopimukset, jotka sisältävät tietynlaisia vakavimpia kilpailunrajoituksia, kuten kolmansilta osapuolilta perittävien hintojen vahvistaminen, olisi jätettävä tällä asetuksella vahvistettavasta ryhmäpoikkeuksesta saatavan hyödyn ulkopuolelle riippumatta järjestelyyn osallistuvien yritysten markkinaosuudesta. Tällaisten vakavimpien kilpailunrajoitusten tapauksessa koko sopimus olisi jätettävä ryhmäpoikkeuksesta saatavan hyödyn ulkopuolelle.

(15)

Jotta suojeltaisiin innovoinnin kannustimia ja immateriaalioikeuksien asianmukaista soveltamista, tietyt rajoitukset olisi jätettävä ryhmäpoikkeuksesta saatavan edun ulkopuolelle. Erityisesti tietyt takaisinluovutusvelvoitteet ja kiistämisen kieltämistä koskevat sopimusehdot olisi jätettävä sen ulkopuolelle. Jos lisenssisopimukseen sisältyy tällainen rajoitus, ainoastaan kyseinen rajoitus olisi jätettävä ryhmäpoikkeuksesta saatavan edun ulkopuolelle.

(16)

Markkinaosuusrajat, vakavia kilpailunrajoituksia sisältävien teknologiansiirtosopimusten rajaaminen poikkeuksen ulkopuolelle ja tässä asetuksessa säädetyt poikkeuksen ulkopuolelle jäävät rajoitukset riittävät yleensä varmistamaan, että järjestelyyn osallistuvat yritykset eivät voi poistaa kilpailua kyseisten tuotteiden olennaiselta osalta sellaisten sopimusten avulla, joihin ryhmäpoikkeusta sovelletaan.

(17)

Komissio voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (6) 29 artiklan 1 kohdan nojalla, jos se katsoo yksittäisessä tapauksessa, että sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa. Tämä on mahdollista erityisesti silloin, kun innovoinnin kannustimia pienennetään tai markkinoille pääsyä estetään.

(18)

Jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi peruuttaa tästä asetuksesta johtuvan edun asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan nojalla alueellaan tai sen osalla yksittäisessä tapauksessa, jos sopimuksella, johon sovelletaan tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa kyseisen jäsenvaltion alueella tai osalla sen aluetta, ja kyseisellä alueella on kaikki erillisten maantieteellisten markkinoiden piirteet.

(19)

Tehostaakseen sellaisten teknologiansiirtosopimusten rinnakkaisten verkostojen valvontaa, joilla on samankaltaisia rajoittavia vaikutuksia ja jotka kattavat yli 50 prosenttia tietyistä markkinoista, komissio voi säätää asetuksella, ettei tätä asetusta sovelleta teknologiansiirtosopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisiä rajoituksia, ja näin palauttaa tällaiset sopimukset kaikilta osin SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamisalaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuksella’ sopimusta, yritysten yhteenliittymän päätöstä tai yhdenmukaistettua menettelytapaa;

b)

’teknologiaoikeuksilla’ taitotietoa ja seuraavia oikeuksia tai niiden yhdistelmää, mukaan lukien näitä oikeuksia koskevat hakemukset tai rekisteröintihakemukset:

i)

patentit;

ii)

hyödyllisyysmallit;

iii)

mallioikeudet;

iv)

puolijohdetuotteiden piirimallit;

v)

lisäsuojatodistukset lääkkeille tai muille tuotteille, joille on mahdollista saada lisäsuojatodistus;

vi)

kasvinjalostajanoikeudet; ja

vii)

ohjelmistojen tekijänoikeudet;

c)

’teknologiansiirtosopimuksella’:

i)

kahden yrityksen välistä teknologiaoikeuksien käyttölupaa koskevaa opimusta, jonka tarkoituksena on, että käyttöluvan saaja ja/tai sen alihankkija(t) tuottavat sopimustuotteita;

ii)

teknologiaoikeuksien luovutusta kahden yrityksen välillä tarkoituksena tuottaa sopimustuotteita, jonka yhteydessä osa teknologian hyödyntämiseen liittyvästä riskistä säilyy luovuttajalla;

d)

’vastavuoroisella sopimuksella’ teknologiansiirtosopimusta, jossa kaksi yritystä myöntää toisilleen samassa sopimuksessa tai erillisissä sopimuksissa käyttöluvan teknologiaoikeuksiin, ja kyseiset käyttöluvat koskevat kilpailevia teknologioita tai niitä voidaan käyttää kilpailevien tuotteiden tuotantoon;

e)

’muulla kuin vastavuoroisella sopimuksella’ teknologiansiirtosopimusta, jossa yksi yritys myöntää toiselle yritykselle teknologiaoikeuksien käyttöluvan tai kaksi yritystä myöntää toisilleen tällaisen käyttöluvan, mutta kyseiset käyttöluvat eivät koske kilpailevia teknologioita eikä niitä voida käyttää kilpailevien tuotteiden tuotantoon;

f)

’tuotteella’ tavaraa tai palvelua, välituotteet ja -palvelut sekä lopputuotteet ja -palvelut mukaan luettuina;

g)

’sopimustuotteella’ tuotetta, joka on tuotettu suoraan tai välillisesti käyttöluvan kohteena olevien teknologiaoikeuksien perusteella;

h)

’immateriaalioikeuksilla’ teollisoikeuksia, erityisesti patentteja ja tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia;

i)

’taitotiedolla’ käytännön tietojen kokonaisuutta, joka on kokemusten ja testien tulosta ja:

i)

salaista, toisin sanoen ei yleisesti tunnettua eikä helposti saatavilla;

ii)

olennaista, toisin sanoen tärkeää ja hyödyllistä sopimustuotteiden tuottamisen kannalta;

iii)

yksilöityä, toisin sanoen kuvailtu niin tarkkaan, että voidaan todentaa salaisuuden ja olennaisuuden vaatimusten täyttyminen;

j)

’merkityksellisillä tuotemarkkinoilla’ sopimustuotteiden ja niitä korvaavien tuotteiden markkinoita eli kaikkien niiden tuotteiden markkinoita, joita ostaja pitää vastaavina tai korvaavina tuotteina tuotteiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen perusteella;

k)

’merkityksellisillä teknologiamarkkinoilla’ käyttöluvan kohteena olevien teknologiaoikeuksien ja niitä korvaavien teknologiaoikeuksien markkinoita eli kaikkien niiden teknologiaoikeuksien markkinoita, joita käyttöluvan saaja pitää vastaavina tai korvaavina teknologiaoikeuksina niiden ominaisuuksien, niistä maksettavien rojaltien ja niiden käyttötarkoituksen perusteella;

l)

’merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla’ aluetta, jolla kyseiset yritykset osallistuvat tuotteiden tarjoamiseen tai hankkimiseen tai teknologiaoikeuksia koskevien käyttölupien antamiseen, jolla kilpailuedellytykset ovat riittävän yhtäläiset ja joka voidaan erottaa maantieteellisistä lähialueista erityisesti kilpailuedellytysten huomattavan erilaisuuden perusteella;

m)

’merkityksellisillä markkinoilla’ merkityksellisten tuote- tai teknologiamarkkinoiden ja merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden yhdistelmää;

n)

’kilpailevilla yrityksillä’ yrityksiä, jotka kilpailevat merkityksellisillä markkinoilla, toisin sanoen:

i)

kilpailevia yrityksiä merkityksellisillä markkinoilla, joilla teknologiaoikeuksiin annetaan käyttölupia, eli yrityksiä, jotka antavat käyttölupia kilpaileviin teknologiaoikeuksiin (todelliset kilpailijat merkityksellisillä markkinoilla);

ii)

kilpailevia yrityksiä merkityksellisillä markkinoilla, joilla sopimustuotteita myydään, eli yrityksiä, jotka ilman teknologiansiirtosopimusta molemmat toimisivat merkityksellisillä markkinoilla, joilla sopimustuotteita myydään (todelliset kilpailijat merkityksellisillä markkinoilla), tai joilla olisi ilman teknologiansiirtosopimusta realistiset edellytykset eikä ainoastaan teoreettinen mahdollisuus toteuttaa lyhyen ajan kuluessa tarvittavat lisäinvestoinnit tai ottaa vastatakseen muista välttämättömistä vaihtokustannuksista voidakseen tulla merkityksellisille markkinoille, jos suhteelliset hinnat nousevat vähän mutta pysyvästi (mahdolliset kilpailijat merkityksellisillä markkinoilla);

o)

’valikoivalla jakelujärjestelmällä’ jakelujärjestelmää, jossa käyttöluvan antaja sitoutuu antamaan käyttöluvan sopimustuotteiden tuotantoon joko suoraan tai välillisesti ainoastaan tiettyjen perusteiden mukaisesti valituille käyttöluvan saajille, jotka sitoutuvat olemaan myymättä sopimustuotteita valtuuttamattomille jakelijoille alueella, jonka käyttöluvan antaja on varannut kyseiselle järjestelmälle;

p)

’yksinomaisella käyttöluvalla’ käyttölupaa, jonka mukaan käyttöluvan antajalla itsellään ei ole oikeutta käyttää tuotannossaan käyttöluvan kohteena olevia teknologiaoikeuksia eikä sillä ole oikeutta antaa käyttölupaa käyttöluvan kohteena oleviin teknologiaoikeuksiin kolmansille yleisesti tai tiettyyn käyttötarkoitukseen tai tietyllä alueella;

q)

’yksinoikeudellisella alueella’ aluetta, jolla ainoastaan yhdellä yrityksellä on lupa tuottaa sopimustuotteita, mutta jolla on kuitenkin mahdollista sallia toisen käyttöluvan saajan tuottaa kyseisellä alueella ainoastaan tietylle asiakkaalle, jos toinen käyttölupa on myönnetty vaihtoehtoisen hankintalähteen luomiseksi kyseiselle asiakkaalle;

r)

’yksinoikeuteen perustuvalla asiakasryhmällä’ asiakasryhmää, jolle ainoastaan yksi teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuoli saa aktiivisesti myydä käyttöluvan kohteena olevalla teknologialla tuotettuja sopimustuotteita.

2.   Tätä asetusta sovellettaessa käsitteet ’yritys’, ’käyttöluvan antaja’ ja ’käyttöluvan saaja’ kattavat niihin sidossuhteessa olevat yritykset.

’Sidossuhteessa olevilla yrityksillä’ tarkoitetaan:

a)

yrityksiä, joissa teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuolella on suoraan tai välillisesti

i)

valtuudet käyttää yli puolta äänimäärästä; tai

ii)

valtuudet nimittää enemmän kuin puolet hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä lain mukaan edustavien toimielinten jäsenistä; tai

iii)

oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa;

b)

yrityksiä, joilla suoraan tai välillisesti on a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet suhteessa teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuoleen;

c)

yrityksiä, joissa b alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä on suoraan tai välillisesti a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

d)

yrityksiä, joissa teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuolella on yhdessä yhden tai useamman a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yrityksen kanssa tai joissa kahdella tai useammalla viimeksi mainitulla yrityksellä yhdessä on a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

e)

yrityksiä, joissa a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet ovat yhteisesti

i)

teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuolilla tai niihin sidossuhteessa olevilla, a–d alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä, tai

ii)

yhdellä tai useammalla teknologiansiirtosopimuksen sopimuspuolella taikka yhdellä tai useammalla niihin sidossuhteessa olevalla, a–d alakohdassa tarkoitetulla yrityksellä ja yhdellä tai useammalla kolmannella osapuolella.

2 artikla

Poikkeus

1.   SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen säännösten nojalla SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta teknologiansiirtosopimuksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan siltä osin kuin teknologiansiirtosopimuksiin sisältyy SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia kilpailunrajoituksia. Poikkeusta sovelletaan niin kauan kuin lisensoidut teknologiaoikeudet ovat voimassa, ne eivät ole rauenneet tai niitä ei ole mitätöity tai taitotiedon tapauksessa niin kauan kuin taitotieto pysyy salaisena. Jos taitotieto kuitenkin tulee yleisesti tunnetuksi käyttöluvan saajan toiminnan seurauksena, poikkeusta sovelletaan sopimuksen voimassaoloajan.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan myös teknologiansiirtosopimusten määräyksiin, jotka liittyvät käyttöluvan saajan harjoittamaan tuotteiden ostoon tai jotka liittyvät käyttöluvan antamiseen muihin immateriaalioikeuksiin tai taitotietoon tai näiden oikeuksien luovuttamiseen käyttöluvan saajalle, jos ja siinä määrin kuin kyseiset määräykset liittyvät suoraan sopimustuotteiden tuotantoon tai myyntiin.

3 artikla

Markkinaosuusrajat

1.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset ovat kilpailevia yrityksiä, 2 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan sillä edellytyksellä, että sopimuspuolten yhdistetty markkinaosuus ei ylitä 20:tä prosenttia merkityksellisillä markkinoilla.

2.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset eivät ole kilpailevia yrityksiä, 2 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan sillä edellytyksellä, että kummankaan sopimuspuolen markkinaosuus ei ylitä 30:tä prosenttia merkityksellisillä markkinoilla.

4 artikla

Vakavimmat kilpailunrajoitukset

1.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset ovat kilpailevia yrityksiä, 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta sopimuksiin, joiden tavoitteena on suoraan tai välillisesti, yksin tai yhdessä sopimuspuolten määräysvallassa olevien muiden tekijöiden kanssa jokin seuraavista:

a)

rajoittaa sopimuspuolen mahdollisuuksia määrittää hintansa myytäessä tuotteita kolmansille;

b)

rajoittaa tuotantoa lukuun ottamatta sopimustuotteiden tuotantoa koskevia rajoituksia, jotka on asetettu käyttöluvan saajalle muussa kuin vastavuoroisessa sopimuksessa tai jotka on asetettu ainoastaan yhdelle käyttöluvan saajista vastavuoroisessa sopimuksessa;

c)

jakaa markkinat tai asiakkaat lukuun ottamatta

i)

käyttöluvan antajalle ja/tai käyttöluvan saajalle muussa kuin vastavuoroisessa sopimuksessa asetettua velvoitetta olla harjoittamatta tuotantoa käyttöluvan kohteena olevilla teknologiaoikeuksilla toiselle sopimuspuolelle varatulla yksinoikeudellisella alueella ja/tai olla myymättä aktiivisesti ja/tai passiivisesti toiselle sopimuspuolelle varatulle yksinoikeudelliselle alueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle;

ii)

käyttöluvan saajalle muussa kuin vastavuoroisessa sopimuksessa asetettua rajoitusta, joka koskee aktiivista myyntiä käyttöluvan antajan toiselle käyttöluvan saajalle myöntämälle yksinoikeudelliselle alueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle, edellyttäen että toinen käyttöluvan saaja ei oman käyttölupansa myöntämisajankohtana ollut käyttöluvan antajan kanssa kilpaileva yritys;

iii)

käyttöluvan saajalle asetettua velvoitetta tuottaa sopimustuotteita ainoastaan omaan käyttöönsä, edellyttäen että käyttöluvan saajaa ei rajoiteta myymästä sopimustuotteita aktiivisesti ja passiivisesti käyttöluvan saajan omien tuotteiden varaosina;

iv)

käyttöluvan saajalle muussa kuin vastavuoroisessa sopimuksessa asetettua velvoitetta tuottaa sopimustuotteita ainoastaan tietylle asiakkaalle, jos käyttölupa on myönnetty vaihtoehtoisen hankintalähteen luomiseksi kyseiselle asiakkaalle;

d)

rajoittaa käyttöluvan saajan mahdollisuuksia käyttää omia teknologiaoikeuksiaan tai rajoittaa jonkin sopimuspuolen mahdollisuuksia tehdä tutkimus- ja kehitystyötä, jollei jälkimmäinen rajoitus ole välttämätön, jotta estettäisiin lisensoidun taitotiedon paljastaminen kolmansille.

2.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset eivät ole kilpailevia yrityksiä, 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta sopimuksiin, joiden tavoitteena on suoraan tai välillisesti, yksin tai yhdessä sopimuspuolten määräysvallassa olevien muiden tekijöiden kanssa jokin seuraavista:

a)

rajoittaa sopimuspuolen mahdollisuuksia määrittää hintansa myytäessä tuotteita kolmansille, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta asettaa enimmäismyyntihinta tai suositella myyntihintaa, edellyttäen että se ei johda kiinteään tai vähimmäismyyntihintaan jonkin sopimuspuolen käyttämän painostuksen tai tarjoamien kannustimien vuoksi;

b)

rajoittaa alueita tai asiakkaita, joille käyttöluvan saaja voi myydä sopimustuotteita passiivisesti, lukuun ottamatta

i)

passiivisen myynnin rajoittamista käyttöluvan antajalle varatulle yksinoikeudelliselle alueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle;

ii)

velvoitetta tuottaa sopimustuotteita ainoastaan omaan käyttöönsä, edellyttäen että käyttöluvan saajaa ei rajoiteta myymästä sopimustuotteita aktiivisesti ja passiivisesti käyttöluvan saajan omien tuotteiden varaosina;

iii)

velvoitetta tuottaa sopimustuotteita ainoastaan tietylle asiakkaalle, jos käyttölupa on annettu vaihtoehtoisen hankintalähteen luomiseksi kyseiselle asiakkaalle;

iv)

kaupan tukkuportaassa toimivan käyttöluvan saajan loppukäyttäjille suuntautuvan myynnin rajoittamista;

v)

valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittaman myynnin rajoittamista valtuuttamattomille jakelijoille;

c)

rajoittaa vähittäisportaassa toimivan valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluvan käyttöluvan saajan aktiivista tai passiivista myyntiä loppukäyttäjille; tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta kieltää järjestelmän jäsentä toimimasta valtuuttamattomassa liikkeessä.

3.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset eivät sopimuksen tekoajankohtana ole kilpailevia yrityksiä, mutta niistä myöhemmin tulee sellaisia, sovelletaan koko sopimuksen voimassaoloajan 2 kohtaa eikä 1 kohtaa, jollei sopimukseen myöhemmin tehdä olennaisia muutoksia. Tällaiseksi muutokseksi katsotaan muun muassa sopimuspuolten välisen, kilpailevia teknologiaoikeuksia koskevan uuden teknologiansiirtosopimuksen tekeminen.

5 artikla

Poikkeuksen ulkopuolelle jätetyt rajoitukset

1.   Edellä 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta seuraaviin teknologiansiirtosopimuksiin sisältyviin velvoitteisiin:

a)

käyttöluvan saajalle asetettu suora tai välillinen velvoite antaa käyttöluvan antajalle tai tämän nimeämälle kolmannelle osapuolelle yksinomainen käyttölupa tai luovuttaa käyttöluvan antajalle tai tämän nimeämälle kolmannelle osapuolelle kokonaisuudessaan tai osittain oikeudet käyttöluvan saajan itse tekemiin parannuksiin tai omiin uusiin sovelluksiin, jotka koskevat käyttöluvan kohteena olevaa teknologiaa;

b)

sopimuspuolelle asetettu suora tai välillinen velvoite olla riitauttamatta toisella sopimuspuolella unionissa olevien immateriaalioikeuksien pätevyyttä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksinomaisen käyttöluvan tapauksessa mahdollisuutta irtisanoa teknologiansiirtosopimus, jos käyttöluvan saaja riitauttaa käyttöluvan kohteena olevien teknologiaoikeuksien pätevyyden.

2.   Jos sopimuspuolina olevat yritykset eivät ole kilpailevia yrityksiä, 2 artiklassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta suoraan tai välilliseen velvoitteeseen, jolla rajoitetaan käyttöluvan saajan mahdollisuuksia hyödyntää omia teknologiaoikeuksiaan tai jonkin sopimuspuolen mahdollisuuksia tehdä tutkimus- ja kehitystyötä, jollei jälkimmäinen rajoitus ole välttämätön, jotta estettäisiin lisensoidun taitotiedon paljastaminen kolmansille osapuolille.

6 artikla

Peruuttaminen yksittäisissä tapauksissa

1.   Komissio voi peruuttaa tämän asetuksen soveltamisesta saatavan edun asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos se katsoo yksittäisessä tapauksessa, että teknologiansiirtosopimuksella, johon sovelletaan tämän asetuksen 2 artiklassa säädettyä poikkeusta, on kuitenkin vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa, ja erityisesti jos:

a)

kolmansien osapuolten teknologioiden pääsy markkinoille rajoittuu, esimerkiksi seurauksena samankaltaisten rajoittavien sopimusten, joissa kielletään käyttöluvan saajia käyttämästä kolmansien osapuolten teknologioita, rinnakkaisten verkostojen kumulatiivisesta vaikutuksesta;

b)

mahdollisten käyttöluvan saajien pääsy markkinoille rajoittuu, esimerkiksi seurauksena samankaltaisten rajoittavien sopimusten, joissa kielletään käyttöluvan antajia myöntämästä käyttölupia muille käyttöluvan saajille, rinnakkaisten verkostojen kumulatiivisesta vaikutuksesta, tai koska ainoa teknologian omistaja, joka antaa käyttölupia merkityksellisiin teknologiaoikeuksiin, sopii yksinomaisesta käyttöluvasta sellaisen käyttöluvan saajan kanssa, joka jo toimii tuotemarkkinoilla korvaavien teknologiaoikeuksien perusteella.

2.   Jos tämän asetuksen 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvalla teknologiansiirtosopimuksella on yksittäisessä tapauksessa SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan kanssa ristiriidassa olevia vaikutuksia jäsenvaltion alueella tai sen sellaisella osalla, joka täyttää kaikki erillisten maantieteellisten markkinoiden ominaispiirteet, kyseisen jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi peruuttaa tämän asetuksen soveltamisesta saatavan edun tällä alueella asetuksen (EY) N:o 1/2003 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti samoissa olosuhteissa kuin tämän artiklan 1 kohdassa säädetään.

7 artikla

Tämän asetuksen soveltamatta jättäminen

1.   Komissio voi asetuksen N:o 19/65/ETY 1 a artiklan nojalla säätää asetuksella, kun samankaltaisten teknologiansiirtosopimusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, että tätä asetusta ei sovelleta teknologiansiirtosopimuksiin, jotka sisältävät erityisiä kyseisiin markkinoihin liittyviä rajoituksia.

2.   Edellä 1 kohdan mukaista asetusta ei sovelleta ennen kuin kuuden kuukauden kuluttua sen antamisesta.

8 artikla

Markkinaosuusrajojen soveltaminen

Edellä 3 artiklassa säädettyjä markkinaosuusrajoja sovellettaessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a)

markkinaosuus lasketaan markkinoilla toteutuneen myynnin arvon perusteella. Jos markkinoilla toteutuneen myynnin arvoa koskevia tietoja ei ole käytettävissä, voidaan asianomaisen yrityksen markkinaosuus laskea muihin luotettaviin markkinatietoihin, mukaan lukien markkinoilla toteutuneet myyntimäärät, perustuvien arvioiden pohjalta;

b)

markkinaosuus lasketaan edellistä kalenterivuotta koskevien tietojen perusteella;

c)

edellä 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettujen yritysten markkinaosuus jaetaan tasan niiden yritysten kesken, joilla on 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa luetellut oikeudet tai valtuudet;

d)

käyttöluvan antajan markkinaosuus käyttöluvan kohteena olevien teknologiaoikeuksien merkityksellisillä markkinoilla lasketaan sen perusteella, missä määrin käyttöluvan kohteena olevia teknologiaoikeuksia käytetään merkityksellisillä markkinoilla (eli tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla), joilla sopimustuotteita myydään, toisin sanoen käyttöluvan antajan ja sen antamien käyttölupien saajien tuottamien sopimustuotteiden yhteenlasketun myyntimäärän perusteella;

e)

jos 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu markkinaosuus on alun perin enintään 20 prosenttia tai 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu markkinaosuus enintään 30 prosenttia, mutta nousee myöhemmin asianomaisen tason yläpuolelle, 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen jatkuu kaksi peräkkäistä kalenterivuotta sen vuoden jälkeen, jolloin 20 tai 30 prosentin markkinaosuusraja ylittyi ensimmäisen kerran.

9 artikla

Suhde muihin ryhmäpoikkeusasetuksiin

Tätä asetusta ei sovelleta käyttöluvan antamista koskeviin järjestelyihin tutkimus- ja kehityssopimusten yhteydessä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1217/2010 soveltamisalaan eikä käyttöluvan antamista koskeviin järjestelyihin erikoistumissopimusten yhteydessä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1218/2010 soveltamisalaan.

10 artikla

Siirtymäkausi

SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta 1 päivän toukokuuta 2014 ja 30 päivän huhtikuuta 2015 välisenä aikana 30 päivänä huhtikuuta 2014 jo voimassa olleisiin sopimuksiin, jotka eivät täytä tämän asetuksen mukaisia poikkeuksen edellytyksiä mutta jotka täyttivät asetuksen (EY) N:o 772/2004 mukaiset edellytykset 30 päivänä huhtikuuta 2014.

11 artikla

Asetuksen voimassaoloaika

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Joaquín ALMUNIA

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL 36, 6.3.1965, s. 533/65.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 772/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 11).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 1217/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten tiettyihin ryhmiin (EUVL L 335, 18.12.2010, s. 36).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1218/2010, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten tiettyihin ryhmiin (EUVL L 335, 18.12.2010, s. 43).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).


28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 317/2014,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevissa nimikkeissä 28–30 kielletään sellaisten aineiden myynti yleiseen kulutukseen, jotka luokitellaan luokkaan 1A tai 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi (CMR-aineet), sekä sellaisten seosten myynti yleiseen kulutukseen, jotka sisältävät kyseisiä aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät vahvistetut pitoisuusrajat. Kyseiset aineet luetellaan liitteen XVII lisäyksissä 1–6.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (2) muutettiin sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen komission asetuksilla (EU) N:o 618/2012 (3) ja (EU) N:o 944/2013 (4) eräiden uusien CMR-aineita koskevien yhdenmukaistettujen luokitusten päivittämiseksi tai sisällyttämiseksi.

(3)

Asetuksella (EU) N:o 618/2012 vahvistetaan uusi yhdenmukaistettu luokitus seuraaville aineille: indiumfosfidi on luokiteltu luokkaan 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja triksylyylifosfaatti ja 4-tert-butyylibentsoehappo luokkaan 1B kuuluviksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

(4)

Asetuksella (EU) N:o 944/2013 vahvistetaan uusi yhdenmukaistettu luokitus seuraaville aineille: [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen] on luokiteltu luokkaan 1A kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi, galliumarsenidi on luokiteltu luokan 1B syöpää aiheuttavaksi aineeksi, [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen] on luokiteltu luokan 1B perimää vaurioittavaksi aineeksi ja [piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen], epoksikonatsoli (ISO), nitrobentseeni, diheksyyliftalaatti, N-etyyli-2-pyrrolidoni, ammoniumpentadekafluorioktanoaatti, perfluorioktaanisulfonihappo ja 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti on luokiteltu luokan 1B lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

(5)

Koska toimijat saavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistettuja yhdenmukaistettuja luokituksia jo aiemmin, niiden pitäisi voida soveltaa myös tämän asetuksen säännöksiä vapaaehtoisesti jo aiemmin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevia lisäyksiä 1–6 olisi siksi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteiden I, II ja III mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen liitettä I sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2014.

Tämän asetuksen liitettä II sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämän asetuksen liitettä III sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 618/2012, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2012, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 179, 11.7.2012, s. 3).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 944/2013, annettu 2 päivänä lokakuuta 2013, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen (EUVL L 261, 3.10.2013, s. 5).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Indiumfosfidi

015-200-00–3

244-959-5

22398-80-7”

 

2)

Lisätään lisäykseen 6 seuraavat nimikkeet noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Triksylyylifosfaatti

015-201-00–9

246-677-8

25155-23-1

 

4-tert-butyylibentsoehappo

607-698-00–1

202-696-3

98-73-7”

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Galliumarsenidi

031-001-00–4

215-114-8

1303-00-0”

 

2)

Lisätään lisäykseen 6 seuraavat nimikkeet noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Epoksikonatsoli (ISO);

(2RS,3RS)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani]

613-175-00–9

406-850-2

133855-98-8

 

Nitrobentseeni

609-003-00–7

202-716-0

98-95-3

 

Diheksyyliftalaatti

607-702-00–1

201-559-5

84-75-3

 

N-etyyli-2-pyrrolidoni; 1-etyylipyrrolidin-2-oni

616-208-00–5

220-250-6

2687-91-4

 

Ammoniumpentadekafluorioktanoaatti

607-703-00–7

223-320-4

3825-26-1

 

Perfluorioktaanisulfonihappo

607-704-00–2

206-397-9

335-67-1

 

2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti

050-027-00–7

239-622-4

15571-58-1”

 


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Lisätään lisäykseen 1 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

2)

Lisätään lisäykseen 2 seuraava nimike:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

3)

Lisätään lisäykseen 4 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 

4)

Lisätään lisäykseen 6 seuraava nimike noudattaen siinä esitettyjen nimikkeiden järjestystä:

”Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;

(Tisle, joka saadaan korkean lämpötilan kivihiilitervan jaetislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on välillä 30 °C–180 °C (86 °F–356 °F). Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme- tai useampijäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.)

648-055-00–5

266-028-2

65996-93-2”

 


28.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/28


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 318/2014,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenarimolin, metaflumitsonin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Fenarimolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Metaflumitsonin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Metaflumitsoni-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä syötäväkuorisiin Cucurbitaceae-heimon kasveihin, meloneihin, vesimeloneihin, parsakaaliin, kukkakaaliin, kiinankaaliin, lehtisalaattiin ja muihin salaattikasveihin, yrtteihin, tarhapapuihin (silpimättömät), herneisiin (silpimättömät), latva-artisokkaan ja puuvillansiemeniin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Teflubentsuronin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä Solanaceae-heimon kasveihin ja (syötäväkuorisiin) Cucurbitaceae-heimon kasveihin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti esitettiin hakemus fenarimolin käytöstä omenoihin, kirsikoihin, persikoihin, viinirypäleisiin, mansikoihin, banaaneihin, tomaatteihin, kurkkuihin, meloneihin, kurpitsoihin ja vesimeloneihin. Hakija väittää, että fenarimolin sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin useissa kolmansissa maissa johtaa siihen, että jäämämäärät ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut enimmäismäärät, ja että jäämien enimmäismäärien on oltava korkeammat, jotta vältetään näiden viljelykasvien tuontia koskevat kaupan esteet.

(5)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja soveltuvissa tapauksissa eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot (2) ehdotetuista jäämien enimmäismääristä. Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi perustelluissa lausunnoissaan, että tiedot eivät ole riittävät jäämien uusien enimmäismäärien vahvistamiseksi siltä osin kuin on kyse fenarimolin käytöstä persikoihin, viinirypäleisiin, mansikoihin, banaaneihin, tomaatteihin ja vesimeloneihin sekä metaflumitsonin käytöstä meloneihin, vesimeloneihin, yrtteihin ja salaattikasveihin (lehtisalaattia lukuun ottamatta). Siltä osin kuin on kyse metaflumitsonin käytöstä siloendiiveihin, elintarviketurvallisuusviranomainen ei suosittele ehdotettujen jäämien enimmäismäärien vahvistamista, sillä kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Sen vuoksi nykyiset jäämien enimmäismäärät olisi jätettävä ennalleen.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee, että metaflumitsonin käytölle parsakaaliin ja lehtisalaattiin asetetaan hakijan ehdottamia enimmäismääriä matalammat jäämien enimmäismäärät.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi teflubentsuronin käytöstä Solanaceae-heimon kasveihin ja (syötäväkuorisiin) Cucurbitaceae-heimon kasveihin, että kuluttajien jatkuvaan altistumiseen liittyy huolenaiheita. Kokonaisaltistumisen kannalta tärkein tekijä on kuitenkin omena. Elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee omenoille vahvistetun jäämien enimmäismäärän laskemista ja edellä mainituille viljelykasveille vahvistettujen jäämien enimmäismäärien nostamista. Koska tällainen jäämien enimmäismäärä vahvistettiin tuontia varten Brasiliassa sallitun käytön perusteella, hakijaan otettiin yhteyttä kaupan esteiden välttämiseksi. Hakija ehdotti, että tässä tapauksessa jäämien enimmäismääräksi vahvistettaisiin 0,5 mg/kg, joka on riittävä Brasiliassa sallitun käytön huomioon ottamiseksi. Koska kuluttajansuoja säilyy korkeatasoisena, on aiheellista vahvistaa kyseiseksi jäämien enimmäismääräksi 0,5 mg/kg.

(10)

Kaikkien muiden hakemusten osalta elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(11)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(12)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta tiedot osoittavat kuluttajansuojan säilyvän korkeatasoisena.

(15)

Olisi sallittava kohtuullinen ajanjakso ennen kuin muutettuja jäämien enimmäismääriä aletaan soveltaa, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen 17 päivänä lokakuuta 2014.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivänä lokakuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa osoitteessa http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops. EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities. EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables. EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II oleva fenarimolia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Fenarimoli

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,02 (2)

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata x sinensis))

 

0110990

Muut

 

0120000

ii)

Pähkinät

0,02 (2)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

0120070

Australianpähkinät

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Saksanpähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,1

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 (3)

0130050

Japaninmispeli

 (3)

0130990

Muut

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0140010

Aprikoosit

0,5

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

1,5

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

0,5

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

0,02 (2)

0140990

Muut

0,02 (2)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,3

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

0,3

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

0,02 (2)

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

0,02 (2)

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,1

0153990

Muut

0,02 (2)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

0,02 (2)

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

0,02 (2)

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

1

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

1

0154050

Ruusunmarjat

 (3)

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 (3)

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 (3)

0154990

Muut

0,02 (2)

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,02 (2)

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 (3)

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 (3)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,02 (2)

0162010

Kiivihedelmät

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

0162030

Passionhedelmät

 

0162040

Kaktusviikuna

 (3)

0162050

Tähtiomena

 (3)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 (3)

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

0,02 (2)

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

0,2

0163030

Mangot

0,02 (2)

0163040

Papaijat

0,02 (2)

0163050

Granaattiomenat

0,02 (2)

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 (3)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananakset

0,02 (2)

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 (3)

0163100

Duriot (durianit)

 (3)

0163110

Annonat guanabana

 (3)

0163990

Muut

0,02 (2)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,02 (2)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

0212040

Nuolijuuri

 (3)

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,02 (2)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

 

0220990

Muut

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

0,02 (2)

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

0231040

Okra, "syötävä hibiskus"

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,2

0232010

Kurkut

 

0232020

Avomaankurkut

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit (Kiwano)

0,2

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

0,2

0233030

Vesimelonit

0,05

0233990

Muut

0,05

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

0,02 (2)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,02 (2)

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,02 (2)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

0,02 (2)

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

 

0251050

Krassikanankaali

 (3)

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustasinappi

 (3)

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 (3)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

 (3)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

 

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

 

0256000

f)

Yrtit

 

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 (3)

0256060

Rosmariini

 (3)

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 (3)

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 (3)

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 (3)

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 (3)

0256990

Muut

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,02 (2)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,02 (2)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

 

0270030

Lehtiselleri

 

0270040

Fenkoli

 

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 (3)

0270090

Palmunsydämet

 (3)

0270990

Muut

 

0280000

viii)

Sienet

0,02 (2)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

0280990

Muut

 

0290000

ix)

Merilevät

 (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (2)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

0300040

Lupiinit

 

0300990

Muut

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (2)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0401110

Saflori

 (3)

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 (3)

0401130

Ruistankio

 (3)

0401140

Hamppu

 

0401150

Risiini

 (3)

0401990

Muut

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 (3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

0402990

Muut

 

0500000

5.

VILJAT

0,02 (2)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

0500030

Maissi

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

 

0500070

Ruis

 

0500080

Durra

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (2)

0610000

i)

Tee

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 (2)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 (2)

0631000

a)

Kukat

 (2)

0631010

Kamomillan kukat

 (2)

0631020

Hibiskuksen kukat

 (2)

0631030

Ruusun terälehdet

 (2)

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 (2)

0631050

Lehmus

 (2)

0631990

Muut

 (2)

0632000

b)

Lehdet

 (2)

0632010

Mansikan lehdet

 (2)

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 (2)

0632030

Mate

 (2)

0632990

Muut

 (2)

0633000

c)

Juuret

 (2)

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 (2)

0633020

Ginsengjuuri

 (2)

0633990

Muut

 (2)

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 (2)

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 (2)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 (2)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

5

0800000

8.

MAUSTEET

 (3)

0810000

i)

Siemenet

 (3)

0810010

Anis

 (3)

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 (3)

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 (3)

0810040

Korianterin siemenet

 (3)

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 (3)

0810060

Tillin siemenet

 (3)

0810070

Fenkolinsiemenet

 (3)

0810080

Sarviapila

 (3)

0810090

Muskottipähkinä

 (3)

0810990

Muut

 (3)

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 (3)

0820010

Maustepippuri

 (3)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

0820040

Kardemumma

 (3)

0820050

Katajanmarjat

 (3)

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 (3)

0820070

Vaniljatangot

 (3)

0820080

Tamarindi

 (3)

0820990

Muut

 (3)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 (3)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 (3)

0830990

Muut

 (3)

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 (3)

0840010

Lakritsi

 (3)

0840020

Inkivääri

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

0840040

Piparjuuri

 (3)

0840990

Muut

 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

 (3)

0850010

Mausteneilikat

 (3)

0850020

Kaprikset

 (3)

0850990

Muut

 (3)

0860000

vi)

Luotit

 (3)

0860010

Maustesahrami

 (3)

0860990

Muut

 (3)

0870000

vii)

Siemenvaippa

 (3)

0870010

Muskottikukka

 (3)

0870990

Muut

 (3)

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 (3)

0900010

Sokerijuurikas

 (3)

0900020

Sokeriruoko

 (3)

0900030

Salaattisikuri

 (3)

0900990

Muut

 (3)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

i)

Kudos

0,02 (2)

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasva

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat

 

1011990

Muut

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasva

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050

Muut syötävät osat

 

1012990

Muut

 

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

 

1013020

Rasva

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat

 

1013990

Muut

 

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

 

1014020

Rasva

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat

 

1014990

Muut

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 (3)

1015010

Lihas

 (3)

1015020

Rasva

 (3)

1015030

Maksa

 (3)

1015040

Munuaiset

 (3)

1015050

Muut syötävät osat

 (3)

1015990

Muut

 (3)

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat – strutsit, kyyhkyset

 

1016010

Lihas

 

1016020

Rasva

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat

 

1016990

Muut

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut, hirvieläimet)

 (3)

1017010

Lihas

 (3)

1017020

Rasva

 (3)

1017030

Maksa

 (3)

1017040

Munuaiset

 (3)

1017050

Muut syötävät osat

 (3)

1017990

Muut

 (3)

1020000

ii)

Maito

0,02 (2)

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut

 

1030000

iii)

Linnunmunat

0,02 (2)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 (3)

1030030

Hanhet

 (3)

1030040

Viiriäiset

 (3)

1030990

Muut

 (3)

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly, hunaja mehiläiskennossa (kennohunaja))

 (3)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammakonreidet, krokotiilit)

 (3)

1060000

vi)

Etanat

 (3)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet (Luonnonvarainen riista)

 (3)

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan A osassa olevat metaflumitsonia ja teflubentsuronia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Metaflumitsoni (E- ja Z-isomeerien summa)

Teflubentsuroni

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,05 (5)

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0,05 (5)

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Muut

 

 

0120000

ii)

Pähkinät

 

0,05 (5)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

0,5

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

 

0130990

Muut

 

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

1

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Muut

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

1

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

0,2

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,2

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Muut

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,2

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

0154990

Muut

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

2

0161020

Viikunat

 

0,05 (5)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0,05 (5)

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05 (5)

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

0,05 (5)

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

0,05 (5)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0,05 (5)

0161990

Muut

 

0,05 (5)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,05 (5)

0162010

Kiivihedelmät

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

 

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0,05 (5)

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

0163100

Duriot (durianit)

 

 

0163110

Annonat guanabana

 

 

0163990

Muut

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,05 (5)

 

0211000

a)

Perunat

 

0,1

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

0,05 (5)

0212020

Bataatit

 

0,1

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

0,05 (5)

0212040

Nuolijuuri

 

0,05 (5)

0212990

Muut

 

0,05 (5)

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

0,05 (5)

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,05 (5)

0,05 (5)

0220010

Valkosipulit

 

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

 

 

0220990

Muut

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

1,5

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

0,6

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

1

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

0,6

 

0231040

Okra, "syötävä hibiskus"

0,05 (5)

 

0231990

Muut

0,05 (5)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,4

 

0232010

Kurkut

 

0,5

0232020

Avomaankurkut

 

1,5

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

0,5

0232990

Muut

 

0,5

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (5)

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

0,2

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

0,05 (5)

0233030

Vesimelonit

 

0,05 (5)

0233990

Muut

 

0,05 (5)

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

0,05 (5)

0,2

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,5

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

3

 

0241020

Kukkakaali

1,5

 

0241990

Muut

0,05 (5)

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

1

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

1

 

0242990

Muut

0,05 (5)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

7

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

0,05 (5)

 

0243990

Muut

0,05 (5)

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,05 (5)

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0,05 (5)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

10

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

5

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

0,05 (5)

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

10

 

0251050

Krassikanankaali

10

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

10

 

0251070

Mustasinappi

10

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

10

 

0251990

Muut

10

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,05 (5)

0,05 (5)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

0252990

Muut

 

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Yrtit

0,05 (5)

2

0256010

Kirveli

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

0256990

Muut

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

0,05 (5)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

0,9

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

0,05 (5)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

1,5

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,05 (5)

 

0260050

Linssit

0,05 (5)

 

0260990

Muut

0,05 (5)

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

 

0270010

Parsa

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

Lehtiselleri

0,05 (5)

0,5

0270040

Fenkoli

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

0,9

0,05 (5)

0270060

Purjo

0,05 (5)

0,05 (5)

0270070

Raparperi

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

Bambunversot

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

Palmunsydämet

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

Muut

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

viii)

Sienet

0,05 (5)

 

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

0,05 (5)

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

0,2

0280990

Muut

 

0,05 (5)

0290000

ix)

Merilevät

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,05 (5)

0,05 (5)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,05 (5)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,05 (5)

 

0401020

Maapähkinät

0,05 (5)

 

0401030

Unikonsiemenet

0,05 (5)

 

0401040

Seesaminsiemenet

0,05 (5)

 

0401050

Auringonkukansiemenet

0,05 (5)

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

0,05 (5)

 

0401070

Soijapavut

0,05 (5)

 

0401080

Sinapinsiemenet

0,05 (5)

 

0401090

Puuvillansiemenet

0,07

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

0,05 (5)

 

0401110

Saflori

0,05 (5)

 

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

0,05 (5)

 

0401130

Ruistankio

0,05 (5)

 

0401140

Hamppu

0,05 (5)

 

0401150

Risiini

0,05 (5)

 

0401990

Muut

0,05 (5)

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,05 (5)

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Muut

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,05 (5)

 

0500010

Ohra

 

0,1

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

0,05 (5)

0500030

Maissi

 

0,1

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

 

0,05 (5)

0500050

Kaura

 

0,1

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

 

0,05 (5)

0500070

Ruis

 

0,1

0500080

Durra

 

0,05 (5)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

0,1

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

 

0,05 (5)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Tee

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 

0631000

a)

Kukat

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

0633990

Muut

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,1 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

MAUSTEET

 

 

0810000

i)

Siemenet

0,05 (5)

0,05 (5)

0810010

Anis

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 

0810040

Korianterin siemenet

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05 (5)

0,05 (5)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05 (5)

0,05 (5)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

 

0830990

Muut

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (5)

0,05 (5)

0840020

Inkivääri

0,05 (5)

0,05 (5)

0840030

Kurkuma

0,05 (5)

0,05 (5)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05 (5)

0,05 (5)

0850010

Mausteneilikat

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

0850990

Muut

 

 

0860000

vi)

Luotit

0,05 (5)

0,05 (5)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05 (5)

0,05 (5)

0870010

Muskottikukka

 

 

0870990

Muut

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,05 (5)

0,05 (5)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Salaattisikuri

 

 

0900990

Muut

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

0,05 (5)

1010000

i)

Kudos

 

 

1011000

a)

Siat

0,02

 

1011010

Lihas

 

 

1011020

Rasva

 

 

1011030

Maksa

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

1011990

Muut

 

 

1012000

b)