ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.078.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
17. maaliskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/143/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kyseisen komitean päätöksen N:o 2/2003 muuttamiseen

1

 

 

2014/144/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen liitteen muuttamiseen

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta

16

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

17.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kyseisen komitean päätöksen N:o 2/2003 muuttamiseen

(2014/143/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (1), jäljempänä 'maataloussopimus', tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Maataloussopimuksen 6 artiklalla perustetaan maatalouden sekakomitea, jäljempänä 'komitea', joka vastaa maataloussopimuksen hallinnoinnista ja sen moitteettomasta täytäntöönpanosta.

(3)

Komitea vahvisti maataloussopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti päätöksellään N:o 1/2003 työjärjestyksensä (2).

(4)

Maataloussopimuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti komitean päätöksellä N:o 2/2003 (3) perustettiin useita työryhmiä, jotka olivat tarpeen sopimuksen liitteiden hallinnointia varten, mukaan lukien alkuperänimitysten (SAN) ja maantieteellisten merkintöjen (SMM) vastavuoroista suojaamista varten perustettu SAN- ja SMM-työryhmä, ja hyväksyttiin niiden tehtävät. Mainitun päätöksen liitteen mukaisesti SAN- ja SMM-työryhmän keskeisenä tehtävänä on tutkia suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen yhteistä suojaa.

(5)

Vuonna 2011 unioni ja Sveitsi tekivät alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sopimuksen (4), jolla muutetaan maataloussopimusta lisäämällä siihen liite 12 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojasta.

(6)

SAN- ja SMM-työryhmä kokoontui tutkimaan erityisesti päätöksen N:o 2/2003 muuttamista työryhmän tehtävien osalta, jotta kyseinen maataloussopimuksen muutos voitaisiin ottaa huomioon.

(7)

On asianmukaista vahvistaa unionin puolesta komiteassa esitettävä kanta päätöksen N:o 2/2003 muuttamisen osalta.

(8)

Unionin kannan olisi näin ollen perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin puolesta maatalouden sekakomiteassa esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn komitean päätösluonnokseen.

Unionin edustajat komiteassa voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä teknisluonteisista muutoksista ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Komitean päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(2)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2003, tehty 21 päivänä lokakuuta 2003, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 303, 21.11.2003, s. 24).

(3)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 21 päivänä lokakuuta 2003, työryhmien perustamisesta ja niiden tehtävien hyväksymisestä (EUVL L 303, 21.11.2003, s. 27).

(4)  Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava sopimus (EUVL L 297, 16.11.2011, s. 3).


LUONNOS

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2014,

annettu …,

työryhmien perustamisesta ja niiden tehtävien hyväksymisestä 21 päivänä lokakuuta 2003 tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätöksen N:o 2/2003 muuttamisesta

MAATALOUDEN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus, jäljempänä 'maataloussopimus', tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Maataloussopimuksen liite 12 koskee maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa.

(3)

Maataloussopimuksen liitteessä 12 olevan 15 artiklan 6 kohdan mukaan SAN- ja SMM-työryhmä avustaa maatalouden sekakomiteaa, jäljempänä 'komitea', tämän pyynnöstä.

(4)

Työryhmät on perustettu ja niiden tehtävät hyväksytty komitean päätöksellä N:o 2/2003.

(5)

Koska 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksyttiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus, jolla maataloussopimukseen lisätään liite 12, on syytä muuttaa komitean päätöstä N:o 2/2003, erityisesti sopimuksen perustan sekä SAN- ja SMM-työryhmän tehtävien osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan työryhmien perustamisesta ja niiden tehtävien hyväksymisestä 21 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn maatalouden sekakomitean päätöksen N:o 2/2003 liite SAN- ja SMM-työryhmän osalta seuraavasti:

1)

Korvataan kohta "SAN- ja SMM-työryhmä" seuraavasti:

"SAN- ja SMM-työryhmä

Sopimuksen perusta (liite 12)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevassa liitteessä 12 olevan 15 artiklan 6 kohta.

Työryhmän tehtävät 15 artiklan mukaisesti

1.

Tarkastella kaikkia liitteeseen 12 ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2.

Tarkastella säännöllisin väliajoin sopimuspuolten omien lakien ja asetusten kehitystä liitteen 12 soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

3.

Laatia erityisesti liitteessä 12 olevien lisäysten mukauttamista ja ajan tasalle saattamista koskevia ehdotuksia, jotka työryhmä antaa komitean käsiteltäviksi."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan … 2014.

Tehty …

Maatalouden sekakomitean puolesta

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Komitean sihteeri


17.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen liitteen muuttamiseen

(2014/144/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (1), jäljempänä 'maataloussopimus', tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Maataloussopimuksen 6 artiklalla perustetaan maatalouden sekakomitea, jäljempänä 'komitea', joka vastaa maataloussopimuksen hallinnoinnista ja sen moitteettomasta täytäntöönpanosta.

(3)

Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen lisäsopimus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa (2), jäljempänä 'lisäsopimus', tuli voimaan 27 päivänä syyskuuta 2007.

(4)

Lisäsopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan komitea voi muuttaa lisäsopimuksen liitettä maataloussopimuksen 6 ja 11 artiklan mukaisesti.

(5)

Lisäsopimuksen liitettä on tarpeen muuttaa Liechtensteinin toimivaltaisen elimen yhteystietojen saattamiseksi ajan tasalle sekä maataloussopimuksen liitteeseen 7 ja liitteeseen 12 tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon.

(6)

Komiteassa unionin puolesta esitettävän kannan olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin puolesta maatalouden sekakomiteassa esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn komitean päätösluonnokseen.

Unionin edustajat komiteassa voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä teknisluonteisista muutoksista ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Komitean päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. STOURNARAS


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(2)  EUVL L 270, 13.10.2007, s. 6.


LUONNOS

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2014,

annettu …,

Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen laajentamiseksi koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta

MAATALOUDEN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen laajentamiseksi koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus, jäljempänä 'maataloussopimus', tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen lisäsopimus, jäljempänä 'lisäsopimus', Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tuli voimaan 27 päivänä syyskuuta 2007.

(3)

Lisäsopimuksen liitettä olisi muutettava kantonien maatalousviranomaisten käsittelemissä kysymyksissä vastaavan Liechtensteinin toimivaltaisen elimen osoitteen saattamiseksi ajan tasalle, liitteen 7 (viinialan tuotteiden kauppa) muuttamisesta tehdyn, 4 päivänä toukokuuta 2012 voimaan tulleen maatalouden sekakomitean päätöksen N:o 1/2012 ottamiseksi huomioon ja Liechtensteinista peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten luettelon täydentämiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan lisäsopimuksen liite seuraavasti:

1)

Korvataan toinen kohta otsikon "Periaate" alla seuraavasti:

"Sveitsin kantonien viranomaisille myönnetyt tehtävät, velvollisuudet ja valtuudet koskevat myös Liechtensteinin toimivaltaisia elimiä. Kantonien maatalousviranomaisten käsittelemissä kysymyksissä vastaava Liechtensteinin elin on Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaf (ympäristöviraston maatalousosasto), Dr. Grass-Straße 12, FL-9490 Vaduz, ja eläinlääkintä- ja elintarvikeviranomaisten käsittelemissä kysymyksissä Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (elintarvikevalvonta- ja eläinlääkintävirasto), Postplatz 2, FL-9494 Schaan."

2)

Korvataan kohdassa "Liite 7, Viinialan tuotteiden kauppa" alaotsikko "Liechtensteinista peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset (liitteessä 7 olevan 6 artiklan mukaisesti)" seuraavasti:

"Liechtensteinista peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset (liitteessä 7 olevan 5 artiklan mukaisesti)".

3)

Lisätään seuraava maantieteellinen merkintä liitteen 12 lisäyksen 1 nojalla suojattuihin Sveitsin maantieteellisiin merkintöihin, joihin liittyvät maantieteelliset alueet käsittävät myös Liechtensteinin alueen:

"Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (SAN)"

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan … 2014.

Tehty…

Maatalouden sekakomitean puolesta

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Komitean sihteeri


ASETUKSET

17.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/6


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 269/2014,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman, Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja kehottivat Venäjän federaatiota viipymättä vetämään asevoimansa takaisin niiden pysyviin tukikohtiin asiaankuuluvien sopimusten mukaisesti. He vetosivat Venäjän federaatioon, että se mahdollistaisi viipymättä kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyn alueelle. Valtion- tai hallitusten päämiehet katsoivat, että Krimin autonomisen tasavallan ylimmän neuvoston päätös järjestää kansanäänestys alueen tulevasta asemasta on vastoin Ukrainan perustuslakia ja siksi laiton.

(2)

Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät toteuttaa toimia, myös neuvoston 3 päivänä maaliskuuta 2014 suunnittelemat toimet, ja erityisesti keskeyttää Venäjän federaation kanssa viisumiasioissa käytävät kahdenväliset neuvottelut sekä Venäjän federaation kanssa käytävät neuvottelut uudesta kattavasta sopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata voimassa oleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus.

(3)

Valtion- tai hallitusten päämiehet korostivat, että kriisiin olisi löydettävä ratkaisu Ukrainan ja Venäjän federaation hallitusten välisissä neuvotteluissa, myös mahdollisten monenvälisten välineiden kautta, ja jollei tuloksiin päästä nopeasti, unioni päättää täydentävistä toimista, kuten matkustuskielloista, omaisuuden jäädyttämisistä ja EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen peruuttamisesta.

(4)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP, jolla asetettiin matkustusrajoituksia ja kohdistettiin omaisuuden ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä näihin yhteydessä oleviin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.

(5)

Eräät näistä toimenpiteistä kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(7)

Kun otetaan huomioon Ukrainan vakava poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2014/145/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastelumenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(8)

Luetteloon otettaville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille olisi osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, on julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita niitä koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(10)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

'vaateella' mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 17 päivänä maaliskuuta 2014 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta,

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista,

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade,

iv)

vastavaade,

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b)

'sopimuksella tai liiketoimella' mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin 'sopimuksella' tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

c)

'toimivaltaisilla viranomaisilla' jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

d)

'taloudellisilla resursseilla' kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

e)

'taloudellisten resurssien jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

f)

'varojen jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

g)

'varoilla' rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset,

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h)

'unionin alueella' niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, tai heihin yhteydessä oleville luonnolliselle henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, tai heihin yhteydessä olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3 artikla

1.   Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2014/145/YUTP 2 artiklan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista, ja heihin yhteydessä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.

2.   Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon ottamisen perusteet.

3.   Liite I sisältää saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

b)

maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

7 artikla

1.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I, tai

c)

jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut;

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1.   Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja varoista, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.   Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

10 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

11 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

12 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a)

2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja 4, 5 ja 6 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b)

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

13 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

14 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Syntymäaika 26.11.1972

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnäollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3. hänen "valitsemisensa" perustuslain vastaiseksi. Aksyonov puolsi aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiottua "kansanäänestystä".

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Syntymäaika 19.3.1967

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Syntymäaika 15.8.1976

Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Syntymäaika 15.7.1974

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi, ja hän vannoi Krimin asevoimien valan, mikä on hänen antamansa valan vastaista. Ukrainan valtion syyttäjänvirasto aloitti tutkinnan häntä vastaan valtiopetoksesta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Syntymäaika 13.6.1961

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa “Sevastopolin kaupunginjohtajaksi”, ja hän hyväksyi tämän "valinnan". Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

"Pääministeri" Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista.

Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krimin korkeimman neuvoston puhemiehen neuvonantaja, eräs 16.3.2014 pidettäväksi aiotun, Krimin alueellista koskemattomuutta vastaan suunnatun "kansanäänestyksen" johtavista järjestäjistä.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Syntymäaika 28.3.1953

Korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Syntymäaika ja -paikka

5.1.1958 Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Syntymäaika

29.9.1952

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Dzhabarov tuki liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Syntymäaika ja -paikka

9.11.1972 Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Syntymäaika ja -paikka

28.9.1929 Duleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR

Venäjän federaation liittoneuvoston federaatioasioiden, aluepolitiikan ja pohjoisten alueiden asioiden valiokunnan jäsen. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

4.10.1958 Lopatino, Sergachiisky region, RSFSR

Venäjän federaation liittoneuvoston varapuheenjohtaja.1.3.2014 Bushmin tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Syntymäaika ja –paikka 3.3.1957 Ordzhonikidze, North Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kulttuuri-., tiede- ja tietovaliokunnan jäsen

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Syntymäaika ja -paikka

21.7.1952 Zhitnikovskoe, Kurgan region

Parlamentaaristen asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Syntymäaika ja -paikka

14.2.1953 Pushkin, Leningrad region

Valtionduuman neuvoston jäsen, duuman Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmittymän johtaja. Teki aloitteen laiksi, jonka mukaan Venäjän federaatiolla on lupa liittää alueeseensa Venäjän kansalaisten suojelemiseksi vieraan valtion alueita ilman kyseisen valtion suostumusta tai kansainvälisellä sopimuksella annettua valtuutusta.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Syntymäaika ja -paikka

30.7.1970 St Petersburg (former Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman varapuheenjohtaja. Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Syntymäaika ja -paikka

4.1.1968 Моscow

Venäjän federaation valtionduuman IVY-valiokunnan puheenjohtaja (LDPR:n jäsen). Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

13.9.1961 Vitebsk (Belarusian SSR)

Mustanmeren laivaston komentaja, vara-amiraali. Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Komentaja, Venäjän läntinen sotilasalue, jonka yksikköjä on lähetetty Krimille.

Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Komentaja, Venäjän eteläinen sotilasalue, jonka joukkoja on lähetetty Krimille. Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin Venäjän eteläisen sotilasalueen kautta. Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu eteläisen sotilasalueen valvontaan.

17.3.2014


LIITE II

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


PÄÄTÖKSET

17.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/145/YUTP,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja kehottivat Venäjän federaatiota viipymättä vetämään asevoimansa takaisin niiden pysyviin tukikohtiin asiaankuuluvien sopimusten mukaisesti. He vetosivat Venäjän federaatioon, että se mahdollistaisi viipymättä kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyn alueelle. Valtion- tai hallitusten päämiehet katsoivat, että Krimin autonomisen tasavallan ylimmän neuvoston päätös järjestää kansanäänestys alueen tulevasta asemasta on vastoin Ukrainan perustuslakia ja siksi laiton.

(2)

Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät toteuttaa toimia, mukaan lukien neuvoston 3 päivänä maaliskuuta 2014 suunnittelemat toimet, ja erityisesti keskeyttää Venäjän federaation kanssa viisumiasioissa käytävät kahdenväliset neuvottelut sekä Venäjän federaation kanssa uudesta kokonaisvaltaisesta sopimuksesta, jolla korvattaisiin voimassaoleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus, käytävät neuvottelut.

(3)

Valtion- tai hallitusten päämiehet korostivat, että kriisiin olisi löydettävä ratkaisu Ukrainan ja Venäjän federaation hallitusten välisissä neuvotteluissa, mukaan lukien mahdolliset monenväliset mekanismit, ja jollei tuloksiin päästä nopeasti, unioni päättää täydentävistä toimista, kuten matkustuskielloista, omaisuuden jäädyttämisistä ja EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen peruuttamisesta.

(4)

Vallitsevissa oloissa olisi asetettava matkustusrajoituksia ja kohdistettava omaisuuden jäädyttämisiä henkilöihin tai yhteisöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä näihin yhteydessä oleviin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin.

(5)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, sekä näihin yhteydessä olevien luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan soveltuvan myös tapauksiin, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi hallitustenvälisiin kokouksiin ja unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita, mukaan lukien Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, suvereniteetin ja itsenäisyyden tukeminen, välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio sallii 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat liitteessä luetelluille luonnollisille henkilöille, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja resurssit, sekä näihin yhteydessä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen erityisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöön pantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä luetteloon merkittyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty ennen sitä päivää, jolloin kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä olevaan luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c)

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Neuvosto tekee päätöksen liitteessä olevan luettelon laatimisesta ja muuttamisesta jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja luetteloon merkitsemisen perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4 artikla

1.   Liitteessä esitetään perusteet 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

5 artikla

Jotta 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 17 päivään syyskuuta 2014.

Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Syntymäaika 26.11.1972

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnäollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3. hänen "valitsemisensa" perustuslain vastaiseksi. Aksyonov puolsi aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiottua "kansanäänestystä".

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Syntymäaika 19.3.1967

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Syntymäaika 15.8.1976

Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Syntymäaika 15.7.1974

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi, ja hän vannoi Krimin asevoimien valan, mikä on hänen antamansa valan vastaista. Ukrainan valtion syyttäjänvirasto aloitti tutkinnan häntä vastaan valtiopetoksesta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Syntymäaika 13.6.1961

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa “Sevastopolin kaupunginjohtajaksi”, ja hän hyväksyi tämän "valinnan". Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

"Pääministeri" Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista.

Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krimin korkeimman neuvoston puhemiehen neuvonantaja, eräs 16.3.2014 pidettäväksi aiotun, Krimin alueellista koskemattomuutta vastaan suunnatun "kansanäänestyksen" johtavista järjestäjistä.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Syntymäaika 28.3.1953

Korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Syntymäaika ja -paikka

5.1.1958 Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Syntymäaika

29.9.1952

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Dzhabarov tuki liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Syntymäaika ja -paikka

9.11.1972 Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Syntymäaika ja -paikka

28.9.1929 Duleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR

Venäjän federaation liittoneuvoston federaatioasioiden, aluepolitiikan ja pohjoisten alueiden asioiden valiokunnan jäsen. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

4.10.1958 Lopatino, Sergachiisky region, RSFSR

Venäjän federaation liittoneuvoston varapuheenjohtaja.1.3.2014 Bushmin tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Syntymäaika ja –paikka 3.3.1957 Ordzhonikidze, North Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kulttuuri-., tiede- ja tietovaliokunnan jäsen

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Syntymäaika ja -paikka

21.7.1952 Zhitnikovskoe, Kurgan region

Parlamentaaristen asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Syntymäaika ja -paikka

14.2.1953 Pushkin, Leningrad region

Valtionduuman neuvoston jäsen, duuman Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmittymän johtaja. Teki aloitteen laiksi, jonka mukaan Venäjän federaatiolla on lupa liittää alueeseensa Venäjän kansalaisten suojelemiseksi vieraan valtion alueita ilman kyseisen valtion suostumusta tai kansainvälisellä sopimuksella annettua valtuutusta.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Syntymäaika ja -paikka

30.7.1970 St Petersburg (former Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman varapuheenjohtaja. Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Syntymäaika ja -paikka

4.1.1968 Моscow

Venäjän federaation valtionduuman IVY-valiokunnan puheenjohtaja (LDPR:n jäsen). Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

13.9.1961 Vitebsk (Belarusian SSR)

Mustanmeren laivaston komentaja, vara-amiraali. Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Komentaja, Venäjän läntinen sotilasalue, jonka yksikköjä on lähetetty Krimille.

Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Komentaja, Venäjän eteläinen sotilasalue, jonka joukkoja on lähetetty Krimille. Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin Venäjän eteläisen sotilasalueen kautta. Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu eteläisen sotilasalueen valvontaan.

17.3.2014