ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.062.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 62

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
4. maaliskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2014, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 198/2014, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 199/2014, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 200/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse triptoreliiniasetaatista ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 201/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tildipirosiinista ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EU) N:o 202/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ( 1 )

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/113/EU

 

*

Komission päätös, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta

18

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2014/114/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta (EKP/2013/45)

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 197/2014,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2014,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote on muovista valmistettu pyöreä, muottiin puristettu kulho. Sen läpimitta on noin 18,5 cm ja korkeus noin 7 cm. Kulhon vetoisuus on noin 700 ml.

Kulho on lemmikkieläinten ruoka-astia, jota käytetään eläinten (esimerkiksi koirien) ruokinnassa.

3924 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön ja CN-koodien 3924 ja 3924 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Nimikkeeseen 3924 kuuluu laaja valikoima talousesineitä, ja siihen voidaan luokitella myös esineitä, joita ei ole tarkoitettu ihmisten käyttöön. Kun otetaan huomioon lemmikkieläinten ruokakulhon objektiiviset ominaisuudet, sitä pidetään nimikkeen 3924 talousesineenä.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3924 90 00 muovista valmistetuiksi muiksi talous-, hygienia- ja toalettiesineiksi.


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 198/2014,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2014,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote esitetään tullille tabletteina, jotka ovat vähittäismyyntimuodossa 30 tabletin muovilaatikossa. Kukin tabletti koostuu seuraavista aineosista:

bromelaiini (500 mg),

selluloosa,

kalsiumfosfaatti,

piidioksidi,

magnesiumstearaatti.

Pakkausmerkinnän mukaan tuote esitetään tullille ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena.

2106 90 92

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 21 ryhmän 5 lisähuomautuksen ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotteella ei ole selvästi määriteltyjä ennaltaehkäiseviä ja terapeuttisia ominaisuuksia. Tästä syystä sen luokittelu nimikkeen 3004 lääkkeeksi ei tule kyseeseen.

Koska tuote on elintarvikevalmiste, joka esitetään tullille annostettuna ja joka on tarkoitettu käytettäväksi lisäravinteena, 21 ryhmän 5 lisähuomautuksen vaatimukset täyttyvät.

Tuote on entsyymivalmiste, jonka lisätyt aineet ja esitysmuoto tekevät sen tiettyyn käyttöön soveltuvaksi, eli ihmisravinnoksi käytettäväksi lisäravinteeksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 3507, C kohdan ensimmäinen kohta). Koska tuote on 21 ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitettu tuote, luokittelu nimikkeen 3507 entsyymivalmisteeksi ei tule kyseeseen.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi.


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 199/2014,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2014,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tyylitellyn kirahvin muotoinen tuote (korkeus noin 36 cm ja paino noin 820 g), joka koostuu pehmeästä tekstiiliainetta olevasta päällyksestä, joka on täytetty eri aineilla. Pää on täytetty pehmeällä tekstiiliaineella, kun taas vartalossa ja raajoissa on irtonaista hirssiä ja laventelia sisältävä täyte (jota ei voida ottaa käytettäväksi erillisenä tyynynä).

Tuote voidaan lämmittää joko mikroaalto- tai perinteisessä uunissa ja myös jäähdyttää joko jääkaapissa tai pakastimessa käytettäväksi lämmittävänä tai viilentävänä tyynynä.

 (1) Ks. kuva.

9503 00 41

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9503 00 ja 9503 00 41 nimiketekstien mukaisesti.

Suunnittelunsa ja muotonsa puolesta tuote on pohjimmiltaan tarkoitettu lasten ja aikuisten ajanvietteeksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 95 ryhmä, Yleisohjeita, ja nimike 9503, D kohta). Muita käyttötarkoituksia, jotka perustuvat tuotteen lämmitys- tai viilennyskykyyn, pidetään toissijaisina tuotteen ajanvietearvoon nähden. Sen vuoksi tuotetta on pidettävä nimikkeen 9503 leluna. Tästä syystä luokittelu tuotteen perusaineosien perusteella (esim. nimikkeen 1008 hirssiksi tai nimikkeen 6307 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi) ei tule kyseeseen.

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 9503 00 41 eläintä esittäväksi täytetyksi leluksi.

Image


(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 200/2014,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse triptoreliiniasetaatista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Euroopan lääkevirastolle on toimitettu hakemus triptoreliiniasetaatin jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi sikaeläimille.

(4)

Eläinlääkekomitean suosituksen mukaan triptoreliiniasetaatille ei ole tarpeen vahvistaa jäämien enimmäismäärää sikaeläinten osalta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan Euroopan lääkeviraston on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa muihin lajeihin.

(6)

Eläinlääkekomitea suositteli, että triptoreliiniasetaatin arviointitulokset ekstrapoloidaan sikaeläimistä kaikkiin elintarviketuotantoon käytettäviin lajeihin.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 37/2010 olisi muutettava niin, että siihen sisällytetään triptoreliiniasetaatti kaikkien elintarviketuotantoon käytettävien lajien osalta, ja samalla olisi vahvistettava, että sovellettavaa jäämien enimmäismäärää ei ole tarpeen määrittää.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 seuraava vaikuttava aine aakkosjärjestyksen mukaiseen kohtaan:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Triptoreliiniasetaattti

EI SOVELLETA

Kaikki elintarviketuotantoon käytettävät lajit

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

EI OLE

Lisääntymiseen vaikuttavat aineet”


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 201/2014,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tildipirosiinista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät (MRL) on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Komission asetuksen (EU) N:o 759/2010 (3) liitteessä olevassa taulukossa 1 tildipirosiini on väliaikaisesti luetteloitu sallittuna aineena naudan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten lihasten ja rasvan (siansukuisten eläinten osalta nahan ja rasvan), maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi, 1 päivään tammikuuta 2012 asti. Kyseisen liitteen mukaan lihaksen osalta vahvistettua jäämien enimmäismäärää ei sovelleta injektiokohtaan, jossa enimmäismäärät on vahvistettu suuremmiksi.

(4)

Toimitettujen lisätietojen ja niiden arvioinnin perusteella eläinlääkekomitea suositti tildipirosiinin jäämien lopullisten enimmäismäärien vahvistamista naudan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten lihaksen, rasvan (siansukuisten eläinten osalta nahan ja rasvan luonnollisissa suhteissa), maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Koska komissio ja jäämien valvontaviranomaiset katsovat, että jäämien valvonnan toimivuuden varmistamiseksi olisi lihakselle vahvistettava yksi jäämien enimmäismäärä, eläinlääkekomitea ei aiemmista lausunnoista poiketen tarkistetussa lausunnossaan suosittanut erillisen jäämien enimmäismäärän vahvistamista lihaksen injektiokohdalle.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaisesti Euroopan lääkeviraston on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa muihin lajeihin.

(6)

Eläinlääkekomitea suositti, että tildipirosiinin naudansukuisiin eläimiin sovellettavat jäämien enimmäismäärät extrapoloidaan vuohensukuisiin eläimiin. Lisäksi se totesi päätelmänään, ettei ekstrapolointi muihin elintarvikkeita tuottaviin lajeihin tämän aineen osalta ole kannatettavaa.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaa taulukkoa 1 olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään lääkeaineen tildipirosiini lopulliset jäämien enimmäismäärät naudan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten lihaksen, rasvan (siansukuisten eläinten osalta nahan ja rasvan luonnollisissa suhteissa), maksan ja munuaisten osalta. Säännökset jäämien enimmäismääristä injektiokohdan lihaksen osalta ja säännökset väliaikaisista jäämien enimmäismääristä olisi poistettava.

(8)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa uusien jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä toukokuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 759/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tildipirosiinista (EUVL L 223, 25.8.2010, s. 39).


LIITE

Korvataan tildipirosiinia koskeva kohta asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Tildipirosiini

Tildipirosiini

Nauta, vuohi

400 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Anti-infektiiviset aineet / antibiootit”

200 μg/kg

Rasva

2 000 μg/kg

Maksa

3 000 μg/kg

Munuaiset

Sika

1 200 μg/kg

Lihas

 

800 μg/kg

Nahka ja rasva luonnollisissa suhteissa

5 000 μg/kg

Maksa

10 000 μg/kg

Munuaiset


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/13


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 202/2014,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 (2) liitteessä I vahvistetaan unionin luettelo aineista, joita saa käyttää muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa, jäljempänä ’hyväksyttyjä aineita koskeva unionin luettelo’.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä heinäkuuta 2012 myönteiset tieteelliset arvioinnit kahdesta uudesta aineesta, jotka ovat 2-fenyyli-3,3-bis(4-hydroksifenyyli)ftalimidiini (3) ja 1,3-bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (4). Kyseiset aineet olisi nyt sisällytettävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa käytettävinä aineina (FCM-aineina) nro 872 ja 988.

(3)

FCM-ainetta nro 988 koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella aineen hydrolyysituotteen 1,3-bentseenidimetanamiinin siirtymää olisi valvottava. 1,3-bentseenidimetanamiini on jo hyväksytty FCM-aineena nro 421. Koska FCM-aineiden nro 421 ja nro 988 siirtymää valvotaan FCM-aineen nro 421 siirtymän perusteella, olisi otettava käyttöön ryhmärajoitus, joka koskee molempia aineita. Näin ollen olisi muutettava FCM-aineen nro 421 hyväksyntää ja sisällytettävä ryhmärajoitus asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevaan taulukkoon 2.

(4)

FCM-aineen nro 340 (disyaanidiamidi) käyttö lisäaineena muoveissa on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevassa taulukossa 1 ilman ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa. Elintarvikealan tiedekomitean raporttien 33. sarjaan (5) sisältyvässä lausunnossa vahvistetaan siedettäväksi päiväsaanniksi (TDI) 1 mg ruumiinpainokiloa kohti, jonka perusteella ainekohtaisen siirtymän raja-arvo on 60 mg elintarvikekiloa kohti. Tämä raja-arvo on sama kuin asetuksen (EU) N:o 10/2011 11 artiklan 2 kohdassa vahvistettu yleinen ainekohtaisen siirtymän raja-arvo. Koska ainekohtaisen siirtymän raja-arvo (60 mg/kg) on johdettu toksikologisesta kynnysarvosta eli tässä tapauksessa TDI-arvosta, ainekohtaisen siirtymän raja-arvo olisi kuitenkin mainittava erikseen asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I.

(5)

Talouden toimijoille koituvan hallinnollisen taakan vähentämiseksi muovisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on lainmukaisesti saatettu markkinoille asetuksessa (EU) N:o 10/2011 vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja jotka eivät ole tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, olisi voitava saattaa markkinoille 24 päivään maaliskuuta 2015. Niitä olisi voitava pitää markkinoilla varastojen loppumiseen saakka.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 10/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muovisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on lainmukaisesti saatettu markkinoille ennen 24 päivää maaliskuuta 2014 ja jotka eivät ole tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, saa saattaa markkinoille 24 päivään maaliskuuta 2015. Kyseisiä muovisia materiaaleja ja tarvikkeita saa pitää markkinoilla kyseisen päivämäärän jälkeen varastojen loppumiseen saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series, s. 31, Office for Official publications of the European Communities, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275–2.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukko 1 seuraavasti:

a)

korvataan FCM-ainetta nro 340 (disyaanidiamidi) koskeva kohta seuraavasti:

”340

47440

0000461-58-5

disyaanidiamidi

kyllä

ei

ei

60”

 

 

 

b)

korvataan FCM-ainetta nro 421 (1,3-bentseenidimetanamiini) koskeva kohta seuraavasti:

”421

13000

0001477-55-0

1,3-bentseenidimetanamiini

ei

kyllä

ei

 

(34)”

 

 

c)

lisätään seuraava kohta numerojärjestyksen mukaisesti:

”872

 

0006607-41-6

2-fenyyli-3,3-bis(4-hydroksifenyyli)ftalimidiini

ei

kyllä

ei

0,05

 

Saa käyttää vain komonomeerinä polykarbonaattikopolymeereissä.

(20)”

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”988

 

3634-83-1

1,3-bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni

ei

kyllä

ei

 

(34)

SML(T):tä sovelletaan aineen hydrolyysituotteen, 1,3-bentseenidimetanamiinin, siirtymään

Saa käyttää vain komonomeerinä monikerroksisten kalvojen polyeteenitereftalaatista valmistettujen polymeerikalvojen välikerroksen pinnoittamisessa”

 

2)

Lisätään taulukkoon 2 kohta seuraavasti:

”34

421

988

0,05

Ilmaistuna 1,3-bentseenidimetanamiinina”

3)

Lisätään taulukkoon 3 kohta seuraavasti:

”20

Aine sisältää aniliinia epäpuhtautena; on tarpeen varmentaa vaatimustenmukaisuus primaarisille aromaattisille amiineille liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuun rajoitukseen nähden.”


4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 203/2014,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

56,2

TN

78,1

TR

102,6

ZZ

79,0

0707 00 05

JO

188,1

MA

176,8

TR

159,5

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

32,9

TR

123,8

ZZ

78,4

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,4

MA

64,2

TN

47,1

TR

71,3

ZZ

59,6

0805 50 10

TR

62,2

ZZ

62,2

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

156,1

ZZ

100,9

0808 30 90

AR

89,5

CL

190,5

CN

73,6

TR

156,2

US

123,6

ZA

98,3

ZZ

122,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014,

kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta

(2014/113/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’komitea’, perustettiin komission päätöksellä 95/320/EY (1) arvioimaan kemiallisten aineiden terveysvaikutuksia työntekijöihin työssä. Komitean työskentely tukee suoraan unionin sääntelytoimintaa työterveyden ja työturvallisuuden alalla. Se kehittää korkealaatuista vertailevaa analyyttista tietoa ja varmistaa, että työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeluun liittyvät komission ehdotukset, päätökset ja toimintalinjat perustuvat luotettavaan tieteelliseen näyttöön.

(2)

Komitea avustaa komissiota erityisesti tuoreimman saatavilla olevan tieteellisen tiedon arvioinnissa ja esittää työntekijöiden suojaamiseksi kemiallisilta riskeiltä työperäisen altistuksen raja-arvoja, jotka on vahvistettava unionin tasolla neuvoston direktiivin 98/24/EY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (3) nojalla.

(3)

Komitean jäsenet ovat erittäin päteviä, erikoistuneita ja riippumattomia asiantuntijoita, jotka valitaan objektiivisin perustein. Heidät nimitetään yksityishenkilön ominaisuudessa ja he esittävät komissiolle suosituksia ja lausuntoja, jotka ovat tarpeen työntekijöiden suojelua koskevan EU:n politiikan kehittämiseksi. Komissio ei voisi ilman heidän panostaan päästä sosiaalipoliittiseen tavoitteeseensa eli suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Tämän vuoksi kyseisille riippumattomille asiantuntijoille olisi kulujen korvaamisen lisäksi maksettava korvaus, joka on suhteutettu heille osoitettuihin tehtäviin.

(4)

Komitean työ edistää tehokkaasti työympäristön parantamista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tarjoamalla komissiolle tieteellistä näyttöä kemiallisten aineiden terveysvaikutuksista työntekijöihin työssä, mikä on välttämätöntä, jotta komissio voisi saavuttaa asiaan liittyvät unionin sosiaalipoliittiset tavoitteet. Tämän vuoksi komitean toimintaa rahoitetaan budjettikohdasta, jonka määrärahoilla tuetaan sosiaalipolitiikkaan ja työoloihin liittyviä aloitteita.

(5)

Lisäksi on tarpeen tehdä parannuksia komitean rakenteeseen ja työskentelymenettelyihin.

(6)

Komitean jäsenet olisi valittava kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Näin varmistetaan, että menettelyssä noudatetaan yhtäläisten mahdollisuuksien ja avoimuuden periaatteita.

(7)

Jotta varmistetaan komitean työn jatkuvuus ja tehokkuus, komission päätöksellä 2009/985/EU (4) nimitettyjen jäsenten olisi toimittava tehtävässään, kunnes uudet komitean jäsenet nimitetään.

(8)

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua käsittelevien tieteellisten lausuntojen on perustuttava pätevyyden, riippumattomuuden ja puolueettomuuden eettisiin periaatteisiin sekä avoimuuteen, sellaisina kuin ne on esitetty komission tiedonannossa Asiantuntijoiden hankkiminen ja käyttäminen komissiossa: Parempaa politiikkaa vankemmalta tietopohjalta (5), ja lausuntojen antaminen on järjestettävä riskinarvioinnin parhaita käytäntöjä noudattaen.

(9)

Koska päätökseen 95/320/EY on tehtävä sisältömuutoksia, kyseinen päätös olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea

Perustetaan kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’komitea’, arvioimaan kemiallisten aineiden terveysvaikutuksia työntekijöihin työssä.

2 artikla

Tehtävä

1)   Komitean tehtävänä on antaa komissiolle tämän pyynnöstä suosituksia tai lausuntoja kaikista kemikaalien toksikologiseen arviointiin liittyvistä asioista niiden työntekijöiden terveydelle aiheuttamien vaikutusten osalta.

2)   Komitean on 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sihteeristöä kuultuaan otettava käyttöön menetelmä työperäisen altistuksen raja-arvojen asettamiseksi ja tarkasteltava sitä, jotta siinä otetaan huomioon kaikki työperäisen altistuksen raja-arvojen asettamisen kannalta merkitykselliset tieteelliset tekijät. Sen on varmistettava, että sen menetelmä vastaa nykyistä riskinarviointikäytäntöä.

3)   Komitean on erityisesti suositeltava työperäisen altistuksen raja-arvoja direktiiveissä 98/24/EY ja 2004/37/EY määritellyn tieteellisen tiedon pohjalta; näihin arvoihin on kuuluttava ainakin seuraavat:

kahdeksan tunnin aikapainotettu keskiarvo (TWA),

lyhyen aikavälin raja-arvot / vierailijoiden raja-arvot (STEL),

biologiset raja-arvot / biologiset ohjearvot (BLV/BGV).

Työperäisen altistuksen raja-arvoja on tarvittaessa täydennettävä lisämerkinnöillä, joihin on sisällyttävä

todennäköinen imeytyminen ihon kautta

herkistävyys

karsinogeeniset ominaisuudet.

Muita asiaankuuluvia lisämerkintöjä voidaan sisällyttää muutoksina komitean menetelmäasiakirjaan.

4)   Kaikkien työperäisen altistuksen raja-arvoja koskevien suositusten tueksi ja selvitykseksi on annettava yksityiskohtaiset tiedot perustavista seikoista, kuvaus kriittisistä vaikutuksista, käytetyt ekstrapolaatiomenetelmät sekä kaikki ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia vaaroja koskevat tiedot. Lisäksi on mainittava myös altistuksen seurannan toteutettavuus kaikilla ehdotetuilla raja-arvoilla.

5)   Komissio voi pyytää komiteaa tekemään muita kemiallisten aineiden toksikologiseen arviointiin liittyviä toimia.

6)   Komitean on kartoitettava sellaisten tieteellisten tietojen puuttuminen, joita saatetaan tarvita kemiallisten riskien arvioimiseksi, ja ilmoitettava asiasta komissiolle.

7)   Komitean on kartoitettava kemikaalien terveysvaikutuksiin liittyvät tällä hetkellä ensisijaisiksi katsotut kysymykset ja ilmoitettava niistä komissiolle.

8)   Komitean on komission pyynnöstä toteutettava temaattisia seminaareja, joissa tarkastellaan kemiallisia tekijöitä tai komitean menetelmään liittyviä kysymyksiä käsitteleviä tietoja ja tieteellistä tietämystä. Nämä seminaarit järjestetään komitean sihteeristön tuella.

9)   Tehtäviään suorittaessaan komitean on 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti pyrittävä varmistamaan yhteistyö sellaisten asiaan liittyvien muiden EU:n lainsäädännön nojalla perustettujen elinten kanssa, unionin virastot mukaan luettuina, jotka hoitavat samanlaisia yleisen edun mukaisia tehtäviä.

3 artikla

Komitean jäsenten nimittäminen

1)   Komiteassa on enintään 21 asiantuntijaa, jotka valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission verkkosivustolla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laaditusta sopivien hakijoiden luettelosta. Komission asiantuntijaryhmiä ja vastaavia elimiä koskevasta rekisteristä, jäljempänä ’rekisteri’, järjestetään myös linkki verkkosivulle, jolla pyyntö julkaistaan.

Komissio nimittää jäsenet yksityishenkilön ominaisuudessa.

Jäsenet valitaan heidän todistetun tieteellisen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella siten, että pyritään varmistamaan, että

tehtävän toteuttamiseksi tarvittava tieteellinen asiantuntemus katetaan koko laajuudessaan – mukaan luettuina erityisesti kemia, toksikologia, epidemiologia, työterveyshuolto ja teollisuushygienia sekä yleinen pätevyys työperäisen altistuksen raja-arvojen asettamisessa

komitean jäsenet edustavat unionia maantieteellisesti tasapuolisella tavalla.

2)   Jäsenten nimet julkaistaan rekisterissä sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä tiedoksi.

Jäsenten henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja julkistamisessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (6).

3)   Jäsenet, jotka on nimitetty päätöksellä 2009/985/EU päätöksen 95/320/EY mukaisesti, pysyvät tehtävässään tämän päätöksen nojalla, kunnes jäsenet nimitetään uudeksi toimikaudeksi 1 ja 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

Toimikausi

1)   Komitean jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kolmen vuoden toimikauden päätyttyä komitean jäsenet pysyvät tehtävässään, kunnes heidän seuraajansa nimitetään tai heidän toimikautensa uusitaan.

2)   Jos komitean jäsen luopuu tehtävästään ennen kolmivuotiskauden päättymistä tai jos jäsen on ollut poissa yli kolmasosasta kokouksista tai ei muusta syystä enää pysty osallistumaan tehokkaasti komitean työskentelyyn, hänet voidaan korvata hänen toimikautensa loppuajaksi. Tällaisessa tapauksessa komissio nimittää uuden jäsenen edellisestä hakijoiden luettelosta 3 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 artikla

Komitean puheenjohtajisto ja sihteeristö

1)   Komitea valitsee kunkin toimikauden alussa yksinkertaisella enemmistöllä jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Nämä kolme jäsentä muodostavat komitean puheenjohtajiston, jäljempänä ’puheenjohtajisto’.

2)   Puheenjohtajisto on vastuussa komitean sisäisistä menettelytapakysymyksistä ja johtaa kokouksia, jotta annettavista suosituksista ja lausunnoista päästäisiin tieteelliseen yksimielisyyteen.

3)   Komissio huolehtii komitean ja sen työryhmien sihteeristön tehtävistä ja antaa tarvittavaa hallinnollista tukea komitean tehokkaan toiminnan helpottamiseksi.

4)   Sihteeristö varmistaa komitean tekevän tehokasta yhteistyötä muiden tiedekomiteoiden ja unionin virastojen kanssa.

5)   Sihteeristön tehtävänä on tarkkailla ja ennakoida mahdollisia ristiriitaisuuksia komitean suositusten ja lausuntojen ja muiden EU:n lainsäädännön nojalla perustettujen, samanlaisia yleisen edun mukaisia tehtäviä hoitavien elinten, unionin virastot mukaan luettuina, antamien suositusten ja lausuntojen välillä.

6 artikla

Työryhmät

1)   Komitea voi puheenjohtajiston pyynnöstä muodostaa työryhmiä jäsenistään komission yksiköiden suostumuksella.

2)   Työryhmien edellytetään keskustelevan komitean työskentelyn kannalta merkityksellisistä kysymyksistä komitean määrittelemän toimeksiannon pohjalta ja raportoivan komitealle keskustelujensa tuloksista. Tällaiset työryhmät hajotetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

7 artikla

Komitean täysistunnot ja työryhmien kokoukset

1)   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä komission asiantuntijaryhmien työjärjestysmallin pohjalta.

2)   Komitean täysistuntoja järjestetään yleensä neljä kertaa vuodessa.

3)   Komission yksiköt kutsuvat komitean täysistunnot koolle ja osallistuvat niihin ja kutsuvat koolle työryhmien kokoukset.

4)   Komitea ja sen työryhmät kokoontuvat tavallisesti komission toimipaikassa. Poikkeustapauksissa kokoukset voidaan kuitenkin pitää muualla.

8 artikla

Menettelyt ja menetelmät

1)   Komitean keskustelut liittyvät komission esittämään pyyntöön saada tietyn aineen tai aineryhmän osalta työperäisen altistuksen raja-arvoa koskeva suositus tai mitä tahansa muuta tieteellistä lausuntoa, jäljempänä ’lausunto’, koskevaan pyyntöön.

2)   Pyytäessään 1 kohdan mukaisesti komitean suositusta tai lausuntoa komissio voi asettaa määräajan, jonka kuluessa ne on annettava.

3)   Komitea ja erityisesti sen puheenjohtajisto yrittää parhaansa mukaan antaa suosituksensa ja lausuntonsa yksimielisesti. Komitean keskusteluja ei seuraa äänestys. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, komitean on raportoitava komissiolle keskustelujen kuluessa esitetyt eri kannat.

4)   Komitean on sihteeristön tuella varmistettava, että sen menetelmä vastaa viimeisimpiä tieteellisiä standardeja ja että se on pantu täytäntöön.

5)   Komissio julkistaa komitean ajan tasalle saatetun menetelmän sekä sen antamat suositukset ja lausunnot komiteaa käsittelevässä verkkosivustonsa osassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen luottamuksellisuutta koskevien säännösten soveltamista.

9 artikla

Eettiset periaatteet

Komitean jäsenet sitoutuvat toimimaan ulkoisista vaikutteista riippumattomasti. He eivät voi siirtää tehtäviään kenellekään muulle.

Heidän on annettava ilmoitus siitä, että he sitoutuvat toimimaan yleisen edun nimissä, sekä etunäkökohtia koskeva ilmoitus, josta käyvät ilmi heidän kaikki mahdolliset välittömät tai välilliset etunäkökohtansa, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Komission yksiköt ottavat ilmoitetut etunäkökohdat huomioon ja päättävät niiden merkityksellisyydestä.

Komitean on varmistettava, että sen suosituksissa ja lausunnoissa esitetään selkeästi sen päätöksentekoprosessissa käytetyt perustelut, kuten sen menetelmässä todetaan.

Komitean jäsenet eivät saa ilmaista tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa komitean työssä, temaattisissa seminaareissa, työryhmissä tai muissa tähän päätökseen liittyvissä toiminnoissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan määräysten ja tämän päätöksen 12 artiklan säännösten soveltamista.

Komitean jäsenten on kunkin toimikauden alussa allekirjoitettava kirjallinen salassapitovakuutus.

10 artikla

Tarkkailijat ja ulkopuoliset asiantuntijat

1)   Komission yksiköt pyytävät ETA-/EFTA-maita esittämään ehdotuksia kokouksiin tarkkailijoina osallistuvista tutkijoista.

2)   Komission yksiköt voivat tarvittaessa kutsua komitean ulkopuolisia tieteellisiä asiantuntijoita, joilla on johonkin asialistalla olevaan aiheeseen liittyvää erityistä pätevyyttä, osallistumaan komitean tai työryhmän työskentelyyn tapauskohtaisesti.

11 artikla

Erityiskorvaukset

1)   Komitean jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat, jotka on kutsuttu komission aloitteesta, ovat oikeutettuja enintään 450 euron suuruiseen erityiskorvaukseen päivittäisen yksikkökustannuksen muodossa kutakin täyttä työpäivää kohti. Korvauksen kokonaismäärä lasketaan ja pyöristetään ylöspäin lähimpää puolta työpäivää vastaavaan määrään. Maksut suoritetaan euroina.

2)   Komissio korvaa komitean toimintaan osallistuvien matka- ja oleskelukulut sovellettavien säännösten (7) mukaisesti. Kulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

3)   Edellä olevan 11 artiklan 1 kohdan säännökset tulevat voimaan vasta päivänä, jona jäsenet nimitetään komitean seuraavaksi toimikaudeksi 3 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

Avoimuus

1)   Komissio julkaisee kaikki asiaan liittyvät asiakirjat (asialistat, pöytäkirjat ja osallistujien lausunnot) joko rekisterissä tai erillisellä verkkosivustolla, jolle rekisteristä on linkki.

2)   Julkaisemisesta voidaan poiketa tapauskohtaisen arvioinnin perusteella, kun asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi yleistä tai yksityistä etua siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (8) 4 artiklassa määritellään.

13 artikla

Kumoaminen

1)   Kumotaan päätös 95/320/EY.

2)   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  Komission päätös 95/320/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta (EYVL L 188, 9.8.1995, s. 14).

(2)  Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Komission päätös 2009/985/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean jäsenten nimeämisestä uudeksi toimikaudeksi (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 98).

(5)  KOM(2002) 713 lopullinen, 11.12.2002.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Komission päätös (2007) 5858 Rules on the reimbursement of expenses incurred by people from outside the Commission invited to attend meetings in an expert capacity (Säännöt kokouksiin asiantuntijan ominaisuudessa komission ulkopuolelta kutsuttujen henkilöiden kulujen korvaamisesta).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43). Kyseisten poikkeusten tarkoituksena on suojella yleistä turvallisuutta, sotilasasioita, kansainvälisiä suhteita, finanssi-, raha- ja talouspolitiikkaa, yksityiselämän ja yksilön koskemattomuutta, kaupallisia etuja, tuomioistuinkäsittelyä ja oikeudellista neuvontaa, tutkimuksia, tarkastuksia ja toimielimen päätöksentekomenettelyä.


SUUNTAVIIVAT

4.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/23


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2013,

kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta

(EKP/2013/45)

(2014/114/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 3.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan sekä 12.1 ja 30.6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansalliset keskuspankit, joiden valuutta on euro (jäljempänä euroalueen kansalliset keskuspankit), siirtävät Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 30.1 artiklan nojalla Euroopan keskuspankille (EKP) valuuttavarantosaamisia, ja EKP:llä on täysi oikeus pitää hallussaan ja hoitaa sille siirrettyjä valuuttavarantoja.

(2)

EKPJ:n perussäännön 9.2 ja 12.1 artiklan nojalla EKP voi hoitaa joitakin tehtäviään euroalueen kansallisten keskuspankkien kautta ja käyttää euroalueen kansallisia keskuspankkeja joidenkin operaatioidensa suorittamiseen. EKP katsoo, että euroalueen kansallisten keskuspankkien tulee tämän mukaisesti hoitaa EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja EKP:n edustajina.

(3)

Kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 20 päivänä kesäkuuta 2008 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2008/5 (1) todetaan, että jokaisella euroalueen kansallisella keskuspankilla on a) oikeus osallistua EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantosaamisten operationaaliseen hoitoon; tai b) joko päättää olla osallistumatta valuuttavarantosaamisten hoitoon tai jakaa siihen liittyvät tehtävät yhden tai useamman muun euroalueen kansallisen keskuspankin kanssa. Suuntaviivoissa EKP/2008/5 ei kuitenkaan todeta nimenomaisesti, että euroalueen kansallinen keskuspankki voi pyytää EKP:tä tai yhtä tai useampaa muuta euroalueen kansallista keskuspankkia ottamaan tietyt valuuttavarantosaamisten hoitoon liittyvät tehtävät hoitaakseen sen puolesta.

(4)

Tästä syystä suuntaviivoja EKP/2008/5 on muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos

Suuntaviivojen EKP/2008/5 2 artiklan 1 kohta korvataan seuraavasti:

”1.   Jokaisella euroalueen kansallisella keskuspankilla on oikeus osallistua EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantosaamisten operationaaliseen hoitoon. Euroalueen kansallinen keskuspankki voi päättää a) olla osallistumatta valuuttavarantosaamisten hoitoon tai b) jakaa siihen liittyvät tehtävät yhden tai useamman muun euroalueen kansallisen keskuspankin kanssa. Jos jokin euroalueen kansallinen keskuspankki päättää pidättäytyä valuuttavarantosaamisten operationaalisesta hoidosta, muut euroalueen kansalliset keskuspankit hoitavat saamisia, joita muutoin olisi hoitanut se euroalueen kansallinen keskuspankki, joka on päättänyt olla osallistumatta niiden hoitoon. On myös mahdollista, että euroalueen kansallisen keskuspankki pyytää EKP:tä tai jotakin toista euroalueen kansallista keskuspankkia hoitamaan tiettyjä tehtäviä samalla kun se pitää itsellään muita tehtäviä, jotka liittyvät EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantosaamisten hoitoon. EKP ja asianomainen euroalueen kansallinen keskuspankki voivat vapaasti joko suostua pyyntöön tai hylätä sen.”

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi euroalueen kansallisille keskuspankeille.

3 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat osoitetaan euroalueen kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä marraskuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 192, 19.7.2008, s. 63.