ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.016.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
21. tammikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 45/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 46/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 47/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Dithmarscher Kohl (SMM)]

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 48/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Châtaigne d'Ardèche (SAN)]

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 49/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Miel de Tenerife (SAN)]

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 50/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Kroatian liittymisen vuoksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 51/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 52/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/22/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/353/YUTP muuttamisesta

30

 

*

Neuvoston päätös 2014/23/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/350/YUTP kumoamisesta

31

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/24/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

32

 

 

2014/25/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovakian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 59)

34

 

 

2014/26/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovenian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 60)

38

 

 

2014/27/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta vuodeksi 2014 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 104)

41

 

 

2014/28/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/26)

47

 

 

2014/29/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta (EKP/2013/27)

51

 

 

2014/30/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2013/28)

53

 

 

2014/31/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2013/29)

55

 

 

2014/32/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2013/30)

61

 

 

2014/33/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2013/31)

63

 

 

2014/34/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2013, Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2013/53)

65

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 41/2014, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi (EUVL L 14, 18.1.2014)

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 45/2014,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 28 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/137/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 204/2011 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2011/137/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 204/2011 säädettyä vastuuvapauslauseketta ja vaateiden huomiotta jättämistä koskevaa lauseketta on tarpeen muuttaa sen sanamuodon mukaisiksi, jota käytetään neuvoston 15 päivänä kesäkuuta 2012 hyväksymissä suuntaviivoissa rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.

(3)

Asetus (EU) N:o 204/2011 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 204/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää

a)

liitteessä II tai III lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b)

kuka tahansa muu libyalainen henkilö, yhteisö tai elin, mukaan lukien Libyan hallitus;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1).


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/3


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 46/2014,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006 (1) ja erityisesti sen 8 a artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 765/2006.

(2)

Neuvosto katsoo, että asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I olevia luetteloon merkitsemisen perusteita olisi muutettava yhden henkilön osalta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 765/2006, annettu 18 päivänä toukokuuta 2006, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteessä I oleva kohta 210 seuraavasti:

 

”Nimet Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet (valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimet (venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

210

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Syntymäaika: 1950

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina.

Läheisissä suhteissa presidentti Lukašenkan perheenjäseniin oleva henkilö. Hänen yhtiönsä Univest-M on presidentin urheilukerhon kumppani, ja presidentin miniä oli sen palveluksessa toukokuuhun 2011 saakka.

Antaa tukea hallinnolle, erityisesti taloudellista tukea osoittamalla Univest-M:n kautta maksuja Valko-Venäjän sisäasiainministeriölle, Valko-Venäjän (valtiolliselle) televisio- ja radioyhtiölle ja kansalliskokouksen edustajainhuoneen ammattiyhdistykselle.

Hyötyy hallinnosta Valko-Venäjän laajamittaisten liiketoimien kautta. Univest-M omistaa tytäryhtiö FLCC:n, joka on johtava toimija öljy- ja hiilivetyalalla. Univest-M on myös eräs Valko-Venäjän suurimmista kehitys-/kiinteistöyhtiöistä. Tämän mittakaavan liiketoimet eivät olisi mahdollisia Valko-Venäjällä ilman Lukašenkan hallinnon hyväksyntää.

Sponsoroi useita urheilukerhoja Univest-M:n kautta ja edistää näin hyviä suhteita presidentti Lukašenkaan.”


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 47/2014,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2014,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Dithmarscher Kohl (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan hakemus nimityksen ”Dithmarscher Kohl” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Dithmarscher Kohl” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 232, 10.8.2013, s. 21.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6.   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

SAKSA

Dithmarscher Kohl (SMM)


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 48/2014,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2014,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Châtaigne d'Ardèche (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Châtaigne d'Ardèche” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Châtaigne d'Ardèche” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 235, 14.8.2013, s. 13.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6.   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

RANSKA

Châtaigne d'Ardèche (SAN)


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 49/2014,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2014,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Miel de Tenerife (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Miel de Tenerife” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Miel de Tenerife” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 235, 14.8.2013, s. 5.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.4.   Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)

ESPANJA

Miel de Tenerife (SAN)


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 50/2014,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Kroatian liittymisen vuoksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 ja 16 artiklan yhdessä sen liitteessä IV olevan 3 jakson a kohdan 4 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 170/2013 (1) vahvistetaan siirtymätoimenpiteet sokerialalla Kroatian unioniin liittymisen vuoksi. Kyseisen asetuksen II luvun 2 jaksossa käsitellään Kroatiassa sen unioniin liittyessä olleiden sokerin ylijäämien määrittämistä ja markkinoilta poistamista. Siinä vahvistetaan erityisesti sokerin ylijäämien määrittämistä, niiden markkinoilta poistamista sekä markkinoilta poistamisen todisteita, jotka Kroatian tunnistettujen toimijoiden on toimitettava, koskevat määräajat. Siinä vahvistetaan myös viitejaksot, joita on käytettävä laskettaessa Kroatialle kuuluvia maksuja, jos ylijäämiä ei ole poistettu markkinoilta.

(2)

Kroatian toimittamien tietojen perusteellisen tutkimisen ja niistä asianomaisen jäsenvaltion kanssa keskustelemisen vaatimasta ajasta johtuen sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 II luvun 2 jakson asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kyseisessä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja määräaikoja on jatkettava siltä osin kuin ne koskevat sokerin ylijäämien määrittämistä.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 170/2013 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 170/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdassa oleva päivämäärä ”31 päivä tammikuuta 2014” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2014”.

2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohdassa oleva päivämäärä ”31 päivä lokakuuta 2014” päivämäärällä ”30 päivä kesäkuuta 2015”.

3)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan päivämäärä ”31 päivä lokakuuta 2014” päivämäärällä ”30 päivä kesäkuuta 2015”;

b)

Korvataan päivämäärä ”30 päivä kesäkuuta 2015” päivämäärällä ”29 päivä helmikuuta 2016”;

4)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”31 päivä tammikuuta 2015” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2015”.

b)

Korvataan 2 kohdan neljännessä alakohdassa päivämäärä ”31 päivä lokakuuta 2014” päivämäärällä ”30 päivä kesäkuuta 2015”;

5)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”28 päivä helmikuuta 2015” päivämäärällä ”31 päivä lokakuuta 2015”.

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”31 päivä lokakuuta 2014” päivämäärällä ”30 päivä kesäkuuta 2015”;

ii)

Korvataan toisessa alakohdassa päivämäärä ”30 päivä kesäkuuta 2015” päivämäärällä ”29 päivä helmikuuta 2016”;

iii)

Korvataan kolmannessa alakohdassa päivämäärä ”30 päivä huhtikuuta 2015” päivämäärällä ”31 päivä joulukuuta 2015”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 170/2013, annettu 25 päivänä helmikuuta 2013, siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Kroatian liittymisen vuoksi (EUVL L 55, 27.2.2013, s. 1).


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/13


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 51/2014,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(2)

Dimetomorfi-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä mausteiden siemeniin (muskottipähkinää lukuun ottamatta) ja kuminan hedelmiin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Indoksakarbin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä vihanneskrassiin, krassikanankaaliin, mustasinappiin, muihin salaatteihin ja salaattikasveihin, portulakkoihin, juurikkaiden lehtiin ja muihin pinaatteihin ja vastaaviin (lehdet). Pyraklostrobiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä maa-artisokkiin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tutki hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi kaikkien hakemusten osalta, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(7)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan asiaankuuluvat vaatimukset.

(8)

Dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismäärät useissa hyödykkeissä vahvistettiin 12 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 668/2013 (3). Koska kyseistä asetusta sovelletaan 2 päivästä helmikuuta 2014, tällä asetuksella vahvistettavia jäämien enimmäismääriä on aiheellista soveltaa samasta päivästä alkaen.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä helmikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa osoitteessa http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway. EFSA Journal 2013;11(2):3126 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants. EFSA Journal 2013;11(5):3247 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2013;11(2):3109 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 668/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2,4-DB:n, dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 39).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) n:o 396/2005 liitteessä II dimetomorfia, indoksakarbia ja pyraklostrobiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Dimetomorfi (isomeerien summa)

Indoksakarbi (indoksakarbin ja sen R-enantiomeerin summa) (F)

Pyraklostrobiini (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0,02 (2)

 

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

0,01 (2)

 

1

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

0,8

 

2

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

0,01 (2)

 

1

0110040

Limetit

0,01 (2)

 

1

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata x sinensis))

0,01 (2)

 

1

0110990

Muut

0,01 (2)

 

1

0120000

ii)

Pähkinät

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Mantelit

 

 

0,02 (2)

0120020

Parapähkinät

 

 

0,02 (2)

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0,02 (2)

0120040

Kastanjat

 

 

0,02 (2)

0120050

Kookospähkinät

 

 

0,02 (2)

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

0,02 (2)

0120070

Australianpähkinät

 

 

0,02 (2)

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0,02 (2)

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

1

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0,02 (2)

0120990

Muut

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0,5 (+)

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0,5

 

0130030

Kvittenit

 

0,02 (2)

 

0130040

Mispelit

 

0,02 (2)

 

0130050

Japaninmispeli

 

0,02 (2)

 

0130990

Muut

 

0,02 (2)

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

0,01 (2)

1

 

0140010

Aprikoosit

 

 

1

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

3

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0,3

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,8

0140990

Muut

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

3

2

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

1 (+)

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

2

0152000

b)

Mansikat

0,7

0,6

1,5

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

0,05 (+)

0,5

3

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,05 (+)

0,6

3

0153990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (2)

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

0,8

4

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

1

3

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

0,8

3

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

0,8

3

0154050

Ruusunmarjat

 

0,8

3

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

0,8

3

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

0,8

3

0154990

Muut

 

0,8

3

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mangot

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaijat

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Granaattiomenat

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananakset

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Duriot (durianit)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Annonat guanabana

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

 

0211000

a)

Perunat

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

0213010

Punajuuret

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213020

Porkkanat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0213030

Mukulasellerit

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,06

0213060

Palsternakat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213070

Juuripersiljat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

1,5

0,3

0,5

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213100

Lantut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Nauriit

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,02 (2)

 

0220010

Valkosipulit

0,6

 

0,3

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

0,6

 

1,5

0220030

Salottisipulit

0,6

 

0,3

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

0,2

 

1,5

0220990

Muut

0,15

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

1

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

0,5

0,3

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

0,3

0,5

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

0,5

0,3

0231040

Okra, "syötävä hibiskus"

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,5

0,5

0,5

0232010

Kurkut

 

 

 

0232020

Avomaankurkut

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,5

0,5

0,5

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0,3

0,1

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

5

(+)

 

0241020

Kukkakaali

0,05

(+)

 

0241990

Muut

0,01 (2)

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

0,01 (2)

0,06

0,3

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

6

0,2

0,2

0242990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Lehtikaalit

3

 

1,5

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

3

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

0,4

 

0243990

Muut

 

0,4

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,02

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

10

30

10

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

15

2

2

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

6

1

0,4

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

10

1

10

0251050

Krassikanankaali

10

1

10

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

10

2 (+)

10

0251070

Mustasinappi

10

1

10

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

10

2 (+)

10

0251990

Muut

10

1

10

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

 

 

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

1

2

0,5

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

1

1

0,5

0252990

Muut

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Yrtit

10

 

2

0256010

Kirveli

 

2

 

0256020

Ruohosipuli

 

2

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

2

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

2

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

2

 

0256060

Rosmariini

 

2

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

2

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

15

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

2

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

2

 

0256990

Muut

 

2

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

0,02 (2)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

0,01 (2)

0,3

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

0,04

0,02 (2)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,1

0,02 (2)

 

0260050

Linssit

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

 

 

0270010

Parsa

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270030

Lehtiselleri

15

2

0,02 (2) (+)

0270040

Fenkoli

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

2

0,2

2

0270060

Purjo

1,5

0,02 (2)

0,7

0270070

Raparperi

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270080

Bambunversot

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Palmunsydämet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Sienet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

 

0280990

Muut

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (2)

 

 

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

0,2

0,3

0300020

Linssit

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

0,2

0,3

0300040

Lupiinit

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Muut

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Maapähkinät

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Unikonsiemenet

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

0,04

0,2

0401070

Soijapavut

 

0,5

0,05

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Puuvillansiemenet

 

1

0,3

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Saflori

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Ruistankio

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Hamppu

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Risiini

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Muut

 

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

Ohra

 

 

1

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

 

0,02 (2)

0500030

Maissi

 

 

0,02 (2)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

 

 

0,02 (2)

0500050

Kaura

 

 

1

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

Ruis

 

 

0,2

0500080

Durra

 

 

0,5

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

 

0,2

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Tee

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Kukat

 

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

80

0,05 (2)

15

0800000

8.

MAUSTEET

 

 

 

0810000

i)

Siemenet

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0810010

Anis

30

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

30

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

30

 

 

0810040

Korianterin siemenet

30

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

30

 

 

0810060

Tillin siemenet

30

 

 

0810070

Fenkolinsiemenet

30

 

 

0810080

Sarviapila

30

 

 

0810090

Muskottipähkinä

0,05 (2)

 

 

0810990

Muut

30

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0820010

Maustepippuri

0,05 (2)

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

0,05 (2)

 

 

0820030

Kumina

30

 

 

0820040

Kardemumma

0,05 (2)

 

 

0820050

Katajanmarjat

0,05 (2)

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

0,05 (2)

 

 

0820070

Vaniljatangot

0,05 (2)

 

 

0820080

Tamarindi

0,05 (2)

 

 

0820990

Muut

0,05 (2)

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Inkivääri

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Kurkuma

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Mausteneilikat

 

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

0860000

vi)

Luotit

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Muskottikukka

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01 (2)

 

 

0900010

Sokerijuurikas

 

0,1

0,2

0900020

Sokeriruoko

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Salaattisikuri

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

1010000

i)

Kudos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

1011000

a)

Siat

 

 

 

1011010

Lihas

 

2

 

1011020

Rasva

 

2

 

1011030

Maksa

 

0,05

 

1011040

Munuaiset

 

0,05

 

1011050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1011990

Muut

 

0,05

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Lihas

 

2

 

1012020

Rasva

 

2

 

1012030

Maksa

 

0,05

 

1012040

Munuaiset

 

0,05

 

1012050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1012990

Muut

 

0,05

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Lihas

 

2

 

1013020

Rasva

 

2

 

1013030

Maksa

 

0,05

 

1013040

Munuaiset

 

0,05

 

1013050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1013990

Muut

 

0,05

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Lihas

 

2

 

1014020

Rasva

 

2

 

1014030

Maksa

 

0,05

 

1014040

Munuaiset

 

0,05

 

1014050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1014990

Muut

 

0,05

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

 

 

1015010

Lihas

 

2

 

1015020

Rasva

 

2

 

1015030

Maksa

 

0,05

 

1015040

Munuaiset

 

0,05

 

1015050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1015990

Muut

 

0,05

 

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat – strutsit, kyyhkyset

 

0,01 (2) (+)

 

1016010

Lihas

 

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

 

1016990

Muut

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut, hirvieläimet)

 

 

 

1017010

Lihas

 

2

 

1017020

Rasva

 

2

 

1017030

Maksa

 

0,05

 

1017040

Munuaiset

 

0,05

 

1017050

Muut syötävät osat

 

0,05

 

1017990

Muut

 

0,05

 

1020000

ii)

Maito

0,01 (2)

0,1

0,01 (2)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat

0,01 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly, hunaja mehiläiskennossa (kennohunaja))

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammakonreidet, krokotiilit)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Etanat

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet (Luonnonvarainen riista)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(**)

Torjunta-aineen ja koodin yhdistelmä, johon sovelletaan liitteessä III olevassa B osassa vahvistettua jäämien enimmäismäärää.

(F)= Rasvaliukoinen

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0153010

Karhunvatukat

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin hydrolyysia koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0130010

Omenat (metsäomena)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

0241020

Kukkakaali

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin aineenvaihduntaa koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

1016000

(f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat - strutsit, kyyhkyset

1016010

Lihas

1016020

Rasva

1016030

Maksa

1016040

Munuaiset

1016050

Muut syötävät osat

1016990

Muut

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin varastointistabiiliutta koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

1030000

(iii)

Linnunmunat

1030010

Kanat

1030020

Ankat

1030030

Hanhet

1030040

Viiriäiset

1030990

Muut

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0151010

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

0270030

Lehtiselleri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0620000

(ii)

Kahvipavut

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri


(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, löytyy liitteestä I.

(2)  Analyysiherkkyden alaraja.

(**)

Torjunta-aineen ja koodin yhdistelmä, johon sovelletaan liitteessä III olevassa B osassa vahvistettua jäämien enimmäismäärää.

(F)= Rasvaliukoinen

Dimetomorfi (isomeerien summa)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0153010

Karhunvatukat

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri

Indoksakarbi (indoksakarbin ja sen R-enantiomeerin summa) (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin hydrolyysia koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0130010

Omenat (metsäomena)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

0241020

Kukkakaali

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin aineenvaihduntaa koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

1016000

(f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat - strutsit, kyyhkyset

1016010

Lihas

1016020

Rasva

1016030

Maksa

1016040

Munuaiset

1016050

Muut syötävät osat

1016990

Muut

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin varastointistabiiliutta koskevia tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

1030000

(iii)

Linnunmunat

1030010

Kanat

1030020

Ankat

1030030

Hanhet

1030040

Viiriäiset

1030990

Muut

Pyraklostrobiini (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0151010

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

0270030

Lehtiselleri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen enimmäisjäämäpitoisuutta komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2015, tai jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä, niiden puuttumisen.

0620000

(ii)

Kahvipavut

(+)

Sovellettava jäämien enimmäismäärä piparjuurelle (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä (koodi 0840040) on piparjuurelle (Armoracia rusticana) vihannesten luokassa, juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä (koodi 0213040) vahvistettu enimmäismäärä ottaen huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset torjunta-ainejäämien määrissä asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

0840040

Piparjuuri


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 52/2014,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

78,9

IL

134,3

MA

61,3

TN

103,3

TR

96,7

ZZ

94,9

0707 00 05

MA

124,7

TR

160,3

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

67,0

TR

146,5

ZZ

106,8

0805 10 20

EG

50,0

MA

61,8

TR

61,9

ZA

52,3

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

168,4

MA

73,6

ZZ

121,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

IL

175,0

JM

62,4

KR

142,4

MA

83,3

TR

76,6

ZZ

100,5

0805 50 10

EG

67,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0808 10 80

CN

78,8

MK

30,8

US

134,5

ZZ

81,4

0808 30 90

CN

65,3

TR

144,6

US

141,4

ZZ

117,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/22/YUTP,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/353/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/518/YUTP (1), jolla Philippe LEFORT nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten.

(2)

Neuvosto hyväksyi 2. heinäkuuta 2013 päätöksen 2013/353/YUTP (2), jolla erityisedustajan toimeksiantoa jatkettiin 30 päivään kesäkuuta 2014 ja jossa säädettiin rahoitusohjeesta 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

(3)

Olisi säädettävä uudesta rahoitusohjeesta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavalle ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvälle kaudelle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/353/YUTP 5 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvällä kaudella on 1 040 000 euroa.”

b)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä määrällä rahoitettavat menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2011/518/YUTP, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten (EUVL L 221, 27.8.2011, s. 5).

(2)  Neuvoston päätös 2013/353/YUTP, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2013, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 9).


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/23/YUTP,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/350/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 2012 päätöksen 2012/33/YUTP (1), jolla Andreas REINICKE nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ”erityisedustaja”, Lähi-idän rauhanprosessiin.

(2)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä heinäkuuta 2013 päätöksen 2013/350/YUTP (2) , jolla erityisedustajan toimeksiantoa jatkettiin 30 päivään kesäkuuta 2014 ja jossa säädettiin rahoitusohjeesta 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvälle kaudelle.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 27 päivänä marraskuuta 2013 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdottaman ratkaisun, jonka mukaan Euroopan ulkoasiainhallinto (EUH) ottaa toistaiseksi hoitaakseen erityisedustajan tehtävät. Lisäksi varmistetaan säännöllinen raportointi jäsenvaltioille ja korkean tason yhteydenpito.

(4)

Päätös 2013/350/YUTP olisi sen vuoksi kumottava 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2013/350/YUTP.

2 artikla

Uudelleentarkastelu

Unionin tulevaa edustusta Lähi-idän rauhanprosessissa tarkastellaan uudelleen ennen toukokuuta 2014.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2012/33/YUTP, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin (EUVL L 19, 24.1.2012, s. 17).

(2)  Neuvoston päätös 2013/350/YUTP, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2013, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (EUVL L 185, 4.7.2013, s. 3).


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/32


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2014/24/YUTP,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2014,

Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2012/642/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/642/YUTP Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto katsoo, että päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä olevia luetteloon merkitsemisen perusteita olisi muutettava yhden henkilön osalta.

(3)

Päätöksen 2012/642/YUTP liite olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2012/642/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2012/642/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 285, 17.10.2012, s. 1).


LIITE

Korvataan päätöksen 2012/642/YUTP liitteessä oleva kohta 210 seuraavasti:

 

Nimet Englanninkielinen transkriptio valkovenäjästä Englanninkielinen transkriptio venäjästä

Nimet (valkovenäjänkielinen kirjoitustapa)

Nimet (venäjänkielinen kirjoitustapa)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

210

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Syntymäaika: 1950

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina.

Läheisissä suhteissa presidentti Lukašenkan perheenjäseniin oleva henkilö. Hänen yhtiönsä Univest-M on presidentin urheilukerhon kumppani, ja presidentin miniä oli sen palveluksessa toukokuuhun 2011 saakka.

Antaa tukea hallinnolle, erityisesti taloudellista tukea osoittamalla Univest-M:n kautta maksuja Valko-Venäjän sisäasiainministeriölle, Valko-Venäjän (valtiolliselle) televisio- ja radioyhtiölle ja kansalliskokouksen edustajainhuoneen ammattiyhdistykselle.

Hyötyy hallinnosta Valko-Venäjän laajamittaisten liiketoimien kautta. Univest-M omistaa tytäryhtiö FLCC:n, joka on johtava toimija öljy- ja hiilivetyalalla.

Univest-M on myös eräs Valko-Venäjän suurimmista kehitys-/kiinteistöyhtiöistä. Tämän mittakaavan liiketoimet eivät olisi mahdollisia Valko-Venäjällä ilman Lukašenkan hallinnon hyväksyntää.

Sponsoroi useita urheilukerhoja Univest-M:n kautta ja edistää näin hyviä suhteita presidentti Lukašenkaan.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2014,

teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovakian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 59)

(Ainoastaan slovakinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2014/25/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (1)24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovakian tasavalta toimitti direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komissiolle kansallisen siirtymäsuunnitelmansa 8 päivänä tammikuuta 2013 (2).

(2)

Arvioidessaan kansallisen siirtymäsuunnitelman täydellisyyttä komissio löysi joitakin epäjohdonmukaisuuksia kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa lueteltujen laitosten ja niiden laitosten välillä, jotka Slovakian tasavalta ilmoitti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (3) mukaisessa päästöjen kartoituksessa.

(3)

Komissio pyysi 12 päivänä kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (4) Slovakian viranomaisia vahvistamaan sen, että direktiivin 2010/75/EU 29 artiklan mukaisia yhdistämissääntöjä ja direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 27 kohdassa esitettyä ”käyttötuntien” määritelmää on noudatettu asianmukaisesti. Lisäksi komissio pyysi lisätietoja, erityisesti selvennystä epäjohdonmukaisuuksista kansallisen siirtymäsuunnitelman ja direktiivin 2001/80/EY mukaisen päästöjen kartoituksen välillä.

(4)

Slovakian tasavalta toimitti lisätietoja 27 päivänä kesäkuuta 2013 (5) päivätyllä kirjeellä.

(5)

Ajantasaistettujen tietojen perusteella komissio pyysi 23. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (6) Slovakian viranomaisia vahvistamaan, että kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan ei sisältynyt laitoksia, jotka hyötyvät direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesta poikkeuksesta. Komissio myös pyysi Slovakian viranomaisia vahvistamaan laskennassa käytettyjen päästöjen raja-arvojen määrän ja toimittamaan näytöt siitä, että perusteet niiden soveltamiselle täyttyivät.

(6)

Slovakian tasavalta ilmoitti komissiolle 16 päivänä elokuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (7), että kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta oli poistettu kaksi laitosta. Laitoksen ”U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5” osalta Slovakian tasavalta selvensi, että vaikka osaan laitosta oli sovellettu direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusta useiden vuosien aikana, kyseinen osa oli rakennettu uudelleen vuonna 2010. Slovakian tasavalta katsoi, että tämä laitos voitiin sen vuoksi sisällyttää kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan. Lisäksi Slovakian tasavalta toimitti useita korjattuja päästöjen raja-arvoja, mutta kahden laitoksen osalta ei perusteltu erityisten päästöjen raja-arvojen käyttöä.

(7)

Komissio ilmoitti Slovakian tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (8), että direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ja toimitettujen tietojen perusteella laitosta ”U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5”, jonka osaan oli sovellettu direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusta, ei voida sisällyttää kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan. Lisäksi komissio pyysi Slovakian viranomaisia toimittamaan lisätietoja nestemäisen polttoaineen tuhkapitoisuudesta kahdessa laitoksessa, joihin sovellettiin hiukkaspäästöjen osalta raja-arvoa 100 mg/Nm3.

(8)

Slovakian tasavalta ilmoitti komissiolle 30 päivänä syyskuuta 2013 (9) päivätyllä kirjeellä, että kyseisessä kahdessa laitoksessa käytettyä hiukkaspäästöjen raja-arvoa oli alennettu ja se oli nyt 50 mg/Nm3. Slovakian tasavalta toimitti lisätietoja sen perustelemiseksi, että laitos ”U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5” ei kuulu direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan, mistä syystä se voidaan sisällyttää kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan.

(9)

Slovakian viranomaiset ja komission edustajat pitivät kokouksen 11 päivänä lokakuuta 2013, minkä jälkeen Slovakian tasavalta vielä selvensi laitosta ”U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5” koskevaa tilannetta 17 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (10) täsmentämällä, että direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusta oli sovellettu ainoastaan yhteen kattilaan, sekä toimittamalla yksityiskohtaisen teknisen kuvauksen kaikista muutoksista, joita kyseiseen kattilaan oli tehty sinä aikana, kun se rakennettiin uudestaan vuonna 2010. Selvennyksestä kävi ilmi, että vuonna 2010 laitokseen ”U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5” rakennettiin kokonaan uusi kattila sen jälkeen, kun oli kokonaan purettu ja korvattu kattila, johon aiemmin sovellettiin direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen laitos ei kuulu direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan ja se voidaan sisällyttää kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU (11) mukaisesti.

(10)

Komissio on arvioinut kansallisen siirtymäsuunnitelman direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU mukaisesti.

(11)

Komissio on tarkastellut erityisesti tietojen johdonmukaisuutta ja oikeellisuutta sekä oletuksia ja laskelmia, joita käytetään määrittämään kunkin kansallisen siirtymäsuunnitelman kattaman polttolaitoksen osuudet siirtymäsuunnitelmassa esitetyistä päästöjen enimmäismääristä. Lisäksi komissio on analysoinut sitä, sisältääkö siirtymäsuunnitelma tavoitteet sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat välitavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut sekä tarkkailusuunnitelman, jolla jatkossa arvioidaan sääntöjen noudattamista.

(12)

Komissio katsoi, että päästöjen enimmäismäärät vuosille 2016 ja 2019 laskettiin käyttämällä asianmukaisia tietoja ja kaavoja ja että laskelmat olivat oikein. Slovakian tasavalta on toimittanut riittävästi tietoja toimenpiteistä, jotka toteutetaan päästöjen enimmäismäärän noudattamiseksi, tarkkailusta ja siirtymäsuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista komissiolle.

(13)

Komissio katsoo, että Slovakian viranomaiset ovat ottaneet huomioon direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa ja täytäntöönpanopäätöksessä 2012/115/EU luetellut säännökset.

(14)

Siirtymäsuunnitelman täytäntöönpanon ei tulisi rajoittaa muun asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön soveltamista. Erityisesti asettaessa kullekin siirtymäsuunnitelman kattamalle polttolaitokselle yksittäiset lupaehdot, Slovakian tasavallan olisi varmistettava, ettei vaaranneta niiden vaatimusten noudattamista, jotka asetetaan muun muassa direktiivissä 2010/75/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY (12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/81/EY (13).

(15)

Direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan Slovakian tasavallan on ilmoitettava komissiolle kansallisen siirtymäsuunnitelman mahdollisista myöhemmistä muutoksista. Komission olisi arvioitava, ovatko kyseiset muutokset direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU säännösten mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU perusteella ei esitetä vastalauseita kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, jonka Slovakian tasavalta toimitti komissiolle 8 päivänä tammikuuta 2013 direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jota muutettiin 27 päivänä kesäkuuta 2013, 16 päivänä elokuuta 2013, 30 päivänä syyskuuta 2013 ja 17 päivänä lokakuuta 2013 lähetetyillä lisätiedoilla (14).

2.   Kansallisen siirtymäsuunnitelman kattamien laitosten nimet ja kyseisiin laitoksiin liittyvät epäpuhtaudet sekä sovellettavat päästöjen enimmäismäärät esitetään liitteessä.

3.   Slovakian tasavallan viranomaisten täytäntöönpaneman kansallisen siirtymäsuunnitelman soveltaminen ei vapauta Slovakian tasavaltaa noudattamasta direktiivin 2010/75/EU säännöksiä, jotka koskevat siirtymäsuunnitelman kattamista yksittäisistä polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä, sekä muita asiaan liittyviä Euroopan unionin ympäristölainsäädännön säännöksiä.

2 artikla

Komissio arvioi, ovatko Slovakian tasavallan mahdollisesti myöhemmin ilmoittamat kansallisen siirtymäsuunnitelman muutokset direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan sekä täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU säännösten mukaisia.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsenn


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Komissio vastaanotti Slovakian tasavallan ilmoituksen sähköpostitse 9 päivänä tammikuuta 2013, ja se rekisteröitiin viitenumerolla Ares(2013)25811. Komissio vastaanotti 9 päivänä tammikuuta 2013 päivätyssä kirjeessä (rekisteröity viitenumerolla Ares(2013)40113) Slovakian viranomaisten selityksen siitä, että tietotekniikkajärjestelmässä vuoden 2012 lopussa esiintyneiden teknisten ongelmien vuoksi komissiolle ei voitu toimittaa kansallisen siirtymäsuunnitelman sähköistä versiota ennen 1 päivää tammikuuta 2013, mutta se lähetettiin uudelleen heti kun tietotekniikkajärjestelmä oli jälleen käytettävissä.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

(4)  Ares(2013)1636798.

(5)  Ares(2013)2533608

(6)  Ares(2013)2741492

(7)  Ares(2013)3001466.

(8)  Ares(2013)3122053.

(9)  Ares(2013)3198587.

(10)  Ares(2013)3322372.

(11)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/115/EU, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettuja kansallisia siirtymäsuunnitelmia koskevien sääntöjen laatimisesta (EUVL L 52, 24.2.2012, s. 12).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).

(14)  Komissio rekisteröi kansallisen siirtymäsuunnitelman konsolidoidun version 7 päivänä lokakuuta 2013 rekisterinumerolla Ares(2013)3198587.


LIITE

Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyvien laitosten luettelo

Numero

Laitoksen nimi kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa

Nimellinen kokonais-lämpöteho 31.12.2010 (MW)

Kansallisen siirtymä-suunnitelman kattamat epäpuhtaudet

SO2

NOx

Hiuk-kaset

1

Bratislavská teplárenská, a.s. Tepláreň Juh

254

2

Bratislavská teplárenská, a.s.,Tepláreň Západ

255

3

Continental Matador Rubber, s.r.o.

128

4

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

111,41

5

U. S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5

917,3

6

U.S.Steel Košice, s.r.o., boiler K6

163,6

7

Zvolenská teplárenská, a.s. Tepláreň B

199


Päästöjen enimmäismäärät (tonneina)

 

2016

2017

2018

2019

1.1–30.6.2020

SO2

7 429

5 722

4 016

2 309

1 155

NOx

4 469

3 758

3 047

2 335

1 168

hiukkaset

430

343

257

170

85


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2014,

teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovenian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 60)

(Ainoastaan sloveeninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2014/26/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slovenian tasavalta toimitti direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komissiolle kansallisen siirtymäsuunnitelmansa 14 päivänä joulukuuta 2012 (2).

(2)

Arvioidessaan kansallisen siirtymäsuunnitelman täydellisyyttä komissio totesi, ettei menetelmiä, joita käytetään laskettaessa erityyppisiä yksiköitä sisältävien ja/tai eri polttoaineita polttavien polttolaitosten osuutta kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetyistä enimmäismääristä, sovellettu asianmukaisesti, ja että yhden laitoksen osalta käytettiin kahta eri menetelmää määritettäessä sen osuutta SO2-päästöjen enimmäismääristä. Komissio totesi myös, että tietyt muuntokertoimet, joita käytettiin laskettaessa vuotuista keskimääräistä savukaasuvirtaa, olivat liian korkeita, ja että kansallinen siirtymäsuunnitelma ei sisältänyt erityisiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sovellettavia päästöjen raja-arvoja noudatetaan 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen.

(3)

Tämän vuoksi komissio pyysi 8 päivänä heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (3) Slovenian viranomaisia toimittamaan puuttuvat tiedot ja tekemään tarvittavat laskelmat uudelleen.

(4)

Slovenian tasavalta toimitti 26 päivänä heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (4) lisätietoja komissiolle.

(5)

Tarkasteltuaan uudestaan kansallista siirtymäsuunnitelmaa ja toimitettuja lisätietoja komissio lähetti Slovenian tasavallalle 30 päivänä syyskuuta 2013 toisen kirjeen (5), jossa se pyysi Sloveniaa korjaamaan yhteen laitokseen sovelletun päästöjen raja-arvon, toimittamaan tarkempia tietoja savukaasuvirran laskemisessa käytettävästä muuntokertoimesta sekä selventämään, mitä menetelmää käytettäisiin laskettaessa yhden kotimaista kiinteää polttoainetta polttavan laitoksen osuutta SO2-päästöjen enimmäismääristä.

(6)

Slovenian tasavalta toimitti 7 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä (6) pyydetyt lisätiedot päästöjen raja-arvon korjaamisesta yhden laitoksen osalta ja biomassaa koskevan muuntokertoimen korjaamisesta toisen laitoksen osalta sekä vahvistuksen siitä, että yhden laitoksen osalta sovelletaan rikinpoiston vähimmäisastetta laskettaessa sen osuutta SO2-päästöjen enimmäismäärästä komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU (7) mukaisesti.

(7)

Komissio on näin ollen arvioinut kansallisen siirtymäsuunnitelman direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU mukaisesti.

(8)

Komissio on tarkastellut erityisesti tietojen johdonmukaisuutta ja oikeellisuutta sekä oletuksia ja laskelmia, joita käytetään määrittämään kunkin kansallisen siirtymäsuunnitelman kattaman polttolaitoksen osuudet siirtymäsuunnitelmassa esitetyistä päästöjen enimmäismääristä. Lisäksi komissio on analysoinut sitä, sisältääkö siirtymäsuunnitelma tavoitteet sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat välitavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut sekä tarkkailusuunnitelman, jolla jatkossa arvioidaan sääntöjen noudattamista.

(9)

Toimitettujen lisätietojen perusteella komissio totesi, että päästöjen enimmäismäärät vuosille 2016 ja 2019 laskettiin käyttämällä asianmukaisia tietoja ja kaavoja ja että laskelmat olivat oikein. Slovenian tasavalta on toimittanut riittävästi tietoja toimenpiteistä, jotka toteutetaan päästöjen enimmäismäärien noudattamiseksi, tarkkailusta ja kansallisen siirtymäsuunnitelman täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista komissiolle.

(10)

Komissio on katsoo, että Slovenian viranomaiset ovat ottaneet huomioon direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa ja täytäntöönpanopäätöksessä 2012/115/EU luetellut säännökset.

(11)

Komissio katsoo, että siirtymäsuunnitelman täytäntöönpanon ei tulisi rajoittaa muun asiaa koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön soveltamista. Erityisesti Slovenian tasavallan asettaessa kullekin siirtymäsuunnitelman kattamalle polttolaitokselle yksittäiset lupaehdot, olisi varmistettava, ettei vaaranneta niiden vaatimusten noudattamista, jotka asetetaan muun muassa direktiivissä 2010/75/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY (8) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/81/EY (9).

(12)

Direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan Slovenian tasavallan on ilmoitettava komissiolle kansallisen siirtymäsuunnitelman mahdollisista myöhemmistä muutoksista. Komission olisi arvioitava, ovatko kyseiset muutokset direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU säännösten mukaisia.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU perusteella ei esitetä vastalauseita kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, jonka Slovenian tasavalta toimitti komissiolle 14 päivänä joulukuuta 2012 direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jota muutettiin 26 päivänä heinäkuuta 2013 ja 7 päivänä lokakuuta 2013 lähetetyillä lisätiedoilla (10).

2.   Kansallisen siirtymäsuunnitelman kattamien laitosten nimet ja kyseisiin laitoksiin liittyvät epäpuhtaudet sekä sovellettavat päästöjen enimmäismäärät esitetään liitteessä.

3.   Slovenian viranomaisten täytäntöönpaneman kansallisen siirtymäsuunnitelman soveltaminen ei vapauta Slovenian tasavaltaa noudattamasta direktiivin 2010/75/EU säännöksiä, jotka koskevat siirtymäsuunnitelman kattamista yksittäisistä polttolaitoksista peräisin olevia päästöjä, sekä muita asiaan liittyviä Euroopan unionin ympäristölainsäädännön säännöksiä.

2 artikla

Komissio arvioi, ovatko Slovenian tasavallan mahdollisesti myöhemmin ilmoittamat kansallisen siirtymäsuunnitelman muutokset direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan sekä täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU säännösten mukaisia.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovenian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Slovenian tasavallan ilmoitus saatiin 14 päivänä joulukuuta 2012 päivätyllä kirjeellä, joka rekisteröitiin numerolla Ares(2012)1498533.

(3)  Ares(2013)2585617.

(4)  Ares(2013)2843478.

(5)  Ares(2013)3134404.

(6)  Ares(2013)3206629

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/115/EU, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettuja kansallisia siirtymäsuunnitelmia koskevien sääntöjen laatimisesta (EUVL L 52, 24.2.2012, s. 12).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22).

(10)  Komissio rekisteröi kansallisen siirtymäsuunnitelman konsolidoidun version 5 päivänä marraskuuta 2013 rekisterinumerolla Ares(2013)3409853.


LIITE

Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyvien laitosten luettelo

Numero

Laitoksen nimi kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa

Nimellinen kokonaislämpöteho 31.12.2010 (MW)

Kansallisen siirtymäsuunnitelman kattamat epäpuhtaudet

SO2

NOx

hiukkaset

1

TE-TOL D Ljubljana

481

2

TET F Trbovlje

350

3

VIPAP R Krško

56

4

VIPAP S Krško

60,7


Päästöjen enimmäismäärät (tonneina)

Epäpuhtaus

2016

2017

2018

2019

1.1–30.6.2020

SO2

5 872

4 608

3 344

2 079

1 040

NOx

3 901

3 057

2 214

1 371

686

hiukkaset

647

477

307

136

68


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2014,

Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta vuodeksi 2014

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 104)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2014/27/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 84 artiklassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (4), jäljempänä ’soveltamissäännöt’, 94 artiklassa säädetään, että ennen kuin EU:n talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Komission yksiköt ovat arvioineet ja hyväksyneet EU:n vertailulaboratorioiden vuonna 2013 toimittamat vuotta 2014 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(3)

Unionin taloudellista tukea olisi myönnettävä asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen nimetyille EU:n vertailulaboratorioille niiden toimien yhteisrahoittamiseksi.Unionin taloudellisen tuen olisi oltava 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista tässä päätöksessä myönnetyn EU:n taloudellisen tuen määrän rajoissa.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 135/2013 (5) vahvistetaan EU:n vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Lisäksi siinä rajataan taloudellinen tuki enintään 32 osallistujaan, kolmeen kutsuttuun puhujaan ja kymmeneen seminaariin osallistuvien kolmansien maiden edustajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä joidenkin sellaisten Euroopan unionin vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta niiden seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos. Poikkeuksia voidaan myöntää erityisesti, jos EU:n vertailulaboratorio ottaa vastuulleen seminaarin johtamisen ja järjestämisen jonkin toisen Euroopan unionin vertailulaboratorion kanssa.

(5)

Yhteisen tutkimuskeskuksen piiriin kuuluvien kuuden EU:n vertailulaboratorion välisistä suhteista tehdään vuosittain hallinnollinen sopimus, johon liittyy työohjelma ja sen talousarvio, koska Yhteinen tutkimuskeskus sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto ovat molemmat komission yksiköitä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

maidon ja maitotuotteiden määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 360 000 euroa;

b)

Listeria monocytogenes -bakteerin määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 413 000 euroa;

c)

koagulaasipositiivisten stafylokokkien, Staphylococcus aureus mukaan lukien, määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 359 000 euroa.

2 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea zoonoosien (salmonellan) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 497 000 euroa.

3 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Vigo, Espanja, taloudellista tukea merellisten biotoksiinien seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 330 000 euroa.

4 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen seuranta; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 344 000 euroa;

b)

äyriäisten taudit; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 160 000 euroa.

5 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

Escherichia coli -bakteerin, verotoksinen E. coli (VTEC) mukaan lukien, määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 344 000 euroa;

b)

loisten (etenkin Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 377 000 euroa;

c)

asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämät; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 330 000 euroa.

6 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea kampylobakteerin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 423 000 euroa.

7 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 517 000 euroa.

8 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (entinen VLA), Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seuranta; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 317 000 euroa;

b)

poiketen siitä, mitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 926/2011 (6) 10 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 135/2013, säädetään, Euroopan unionin vertailulaboratorio on edellä mainittuun toimintaan liittyvän seminaarin osalta oikeutettu hakemaan taloudellista tukea yli 32:ta osallistujaa varten;

c)

Newcastlen tauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 113 000 euroa;

d)

lintuinfluenssa; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 403 000 euroa.

9 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, taloudellista tukea rehuissa esiintyvän eläinproteiinin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 599 000 euroa.

10 artikla

Unioni myöntää viraston L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de Fougères, Fougères, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 512 000 euroa.

11 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berliini, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 512 000 euroa.

12 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Wageningen, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 512 000 euroa.

13 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Saksa, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

torjunta-ainejäämien määritys ja testaus eläinperäisissä elintarvikkeissa ja erittäin rasvapitoisissa tuotteissa; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 244 000 euroa;

b)

dioksiinien ja PCB:eiden määritys ja testaus rehuissa ja elintarvikkeissa; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 510 000 euroa.

14 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Søborg, Tanska, taloudellista tukea viljoissa ja rehuissa olevien torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 257 000 euroa.

15 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) / Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Almeria, Espanja, taloudellista tukea torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen hedelmissä ja vihanneksissa, mukaan lukien erittäin vesi- ja happopitoiset hyödykkeet.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 440 000 euroa.

16 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Saksa, taloudellista tukea yhden jäämän määritysmenetelmillä tapahtuvaan torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 428 000 euroa.

17 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, (Madrid), Espanja, taloudellista tukea afrikkalaisen hevosruton osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 110 000 euroa.

18 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Pirbright Institute (entinen AFRC Institute for Animal Health), Pirbright, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

sian vesikulääritauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 61 000 euroa;

b)

bluetongue-tauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 266 000 euroa;

c)

suu- ja sorkkatauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 396 000 euroa.

19 artikla

Unioni myöntää Technical University of Denmark -korkeakoulun alaisen National Veterinary Institute -laitoksen Department of Poultry, Fish and Fur Animals -osastolle, Århus, Tanska, taloudellista tukea kalatautien osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 350 000 euroa.

20 artikla

Euroopan unioni myöntää laboratoriolle IFREMER, La Tremblade, Ranska, taloudellista tukea simpukoiden tautien osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 200 000 euroa.

21 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Saksa, taloudellista tukea klassisen sikaruton osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 388 000 euroa.

22 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Espanja, taloudellista tukea afrikkalaisen sikaruton osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 317 000 euroa.

23 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics – SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea yhteistyöhön puhdasrotuisia jalostusnautoja koskevien testausmenetelmien ja niiden tulosten arvioinnin yhtenäistämiseksi.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 150 000 euroa.

24 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea luomistaudin osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 299 000 euroa.

25 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de santé animale, Maisons Alfort / Laboratoire de pathologie équine, Dozulé, Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea muiden hevoseläinten tautien kuin afrikkalaisen hevosruton osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 559 000 euroa.

26 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Malzèville, Ranska, taloudellista tukea raivotaudin osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 282 000 euroa.

27 artikla

Unioni myöntää Universidad Complutense de Madridiin kuuluvalle laboratoriolle Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Madrid, Espanja, taloudellista tukea tuberkuloosin osalta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 260 000 euroa.

28 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de Sophia-Antipolis, Sophia-Antipolis, Ranska, taloudellista tukea mehiläisten terveyttä varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä ajanjaksona enintään 422 000 euroa.

29 artikla

Unioni myöntää Geelissä, Belgiassa, sijaitsevalle Euroopan komission Yhteiselle tutkimuskeskukselle taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyviä raskasmetalleja koskevat toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 239 000 euroa.

b)

mykotoksiineihin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 271 000 euroa;

c)

polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin (PAH) liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 269 000 euroa;

d)

eläinten ravinnossa käytettäviin lisäaineisiin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 71 000 euroa.

30 artikla

Unioni myöntää Isprassa, Italiassa, sijaitsevalle Euroopan komission Yhteiselle tutkimuskeskukselle taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 380 000 euroa;

b)

muuntogeenisiin organismeihin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 410 000 euroa.

31 artikla

Edellä 1–30 artiklassa tarkoitettu unionin taloudellinen tuki on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista tässä päätöksessä myönnetyn EU:n taloudellisen tuen rajoissa.

32 artikla

Tämä päätös on varainhoitoasetuksen 84 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

33 artikla

Tämä päätös on osoitettu liitteessä luetelluille laboratorioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 135/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, neuvoston päätöksen 2009/470/EY täytäntöönpanemiseksi rehuja ja elintarvikkeita sekä eläinten terveyttä varten nimetyille EU:n vertailulaboratorioille myönnettävän unionin rahoitustuen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 926/2011 muuttamisesta (EUVL L 46, 19.2.2013, s. 8).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 926/2011, annettu 12 päivänä syyskuuta 2011, neuvoston päätöksen 2009/470/EY täytäntöönpanemiseksi rehuja ja elintarvikkeita sekä eläinten terveyttä varten nimetyille EU:n vertailulaboratorioille myönnettävän unionin rahoitustuen osalta (EUVL L 241, 17.9.2011, s. 2).


LIITE

Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), de L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat

Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estación Marítima, s/n, 36200 Vigo, Espanja

Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth DT4 8UB, Yhdistynyt kuningaskunta

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rooma, Italia

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Ruotsi

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Kööpenhamina, Tanska

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone KT15 3NB, Yhdistynyt kuningaskunta

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia

Laboratoire de Fougères, de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 10B rue Claude Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, Ranska

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstrasse 39-42, 10117 Berliini, Saksa

RIKILT – Institute for Food safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building No 123, 6708 WB Wageningen, Alankomaat

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Tanska

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) / Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Espanja

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstraße 3/2, 70736 Stuttgart, Saksa

Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. M-106, km 1,4, 28110 Algete (Madrid), Espanja

The Pirbright Institute (former AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, Woking, Pirbright GU24 ONF, Yhdistynyt kuningaskunta

Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, 8200 Århus, Tanska

IFREMER, Avenue Mus de Loup, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, Ranska

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover, Saksa

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, 28130 Valdeolmos, Espanja

INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics - SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Undervisningsplan E1-27, 750 07 Uppsala, Ruotsi

ANSES, Laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Ranska

ANSES, Laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort/Laboratoire de pathologie équine, Dozulé, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Ranska

ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville, Ranska

Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Espanja

ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 Route des Chappes, les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, Ranska

Joint Research Centre of the European Commission, Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgia

Joint Research Centre of the European Commission, Via E. Fermi 2749, 21027 Ispra, Italia.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/47


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä elokuuta 2013,

toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät

(EKP/2013/26)

(2014/28/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/28 (1) säädetään Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ”pääoman jakoperuste”) tarkistamisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ”EKPJ:n perussääntö”) 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ”painoarvot”).

(2)

Painoarvoihin tehtävät tarkistukset ja niistä seuraavat muutokset kansallisten keskuspankkien osuuksissa EKP:n merkitystä pääomasta merkitsevät sitä, että on tehtävä tarkistuksia saataviin, joilla EKP on EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittänyt niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ”euroalueen kansalliset keskuspankit”) ja jotka vastaavat euroalueen kansallisten keskuspankkien EKP:lle siirtämiä valuuttavarantosaamisia (jäljempänä ”saatavat” tai ”saamiset”). Niiden euroalueen kansallisten keskuspankkien, joiden saatavat suurenevat, koska niiden painoarvo kasvaa 1 päivästä tammikuuta 2014, olisi siten suoritettava korvaava siirto EKP:lle, ja EKP:n olisi suoritettava korvaava siirto niille euroalueen kansallisille keskuspankeille, joiden saatavat pienenevät, koska niiden painoarvo vähenee.

(3)

EKPJ:n perussäännön taustalla olevien oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja luottamuksensuojaa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti niiden euroalueen keskuspankkien, joiden suhteellinen osuus EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta suurenee edellä mainittujen tarkistusten vuoksi, pitäisi myös tehdä korvaava siirto niille euroalueen kansallisille keskuspankeille, joiden suhteelliset osuudet pienenevät.

(4)

Laskettaessa sitä, miten euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin osuutta EKP:n kertyneen oman pääoman arvosta on tarkistettava, euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin painoarvo 31 päivään joulukuuta 2013 saakka ja toisaalta 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien olisi ilmaistava prosenttiosuutena EKP:n kokonaispääomasta, sellaisena kuin kaikki euroalueen kansalliset keskuspankit ovat sen merkinneet.

(5)

Tästä syystä olisi annettava uusi EKP:n päätös, jolla kumotaan toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, 21 päivänä kesäkuuta 2013 annettu päätös EKP/2013/15 (2), tämän rajoittamatta päätöksen EKP/2013/15 4 artiklan mukaisten vaatimusten soveltamista.

(6)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 20149 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/387/EU (3) 1 artiklan mukaan Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja vuoden 2003 liittymisasiakirjan (4) 4 artiklan mukaisesti Latvialle myönnetty poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

”kertyneen oman pääoman arvolla” EKP:n vararahastojen, arvonmuutostilien sekä vararahastoja vastaavien varausten kokonaismäärää, sellaisena kuin EKP sen laskee 31 päivänä joulukuuta 2013. EKP:n vararahastot ja vararahastoja vastaavat varaukset sisältävät, tämän rajoittamatta kertyneen oman pääoman arvon käsitteen yleistä soveltamista, yleisrahaston sekä valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskin ja sekä kullan hintariskin varalta tehdyn varauksen;

b)

”siirtopäivällä” toista pankkipäivää sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt EKP:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

2 artikla

EKP:n varanto- ja varausosuuksien maksaminen

1.   Jos euroalueen kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta suurenee, koska sen painoarvo kasvaa 1 päivästä tammikuuta 2014, kyseinen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

2.   Jos euroalueen kansallisen keskuspankin osuus kertyneen oman pääoman arvosta pienenee, koska sen painoarvo vähenee 1 päivästä tammikuuta 2014, kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä siirtopäivänä 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän.

3.   EKP laskee ja vahvistaa viimeistään päivänä, jona EKP:n neuvosto hyväksyy EKP:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2013, kullekin euroalueen kansalliselle keskuspankille joko määrän, joka kyseisen kansallisen keskuspankin on siirrettävä EKP:lle, jos 1 kohtaa sovelletaan, tai määrän, jonka kyseinen kansallinen keskuspankki vastaanottaa EKP:ltä, jos 2 kohtaa sovelletaan. Kukin siirrettävä tai vastaanotettava määrä lasketaan pyöristämissääntöjä noudattaen siten, että kertyneen oman pääoman arvo kerrotaan kullakin euroalueen kansallisella keskuspankilla 31 päivänä joulukuuta 2013 olevan ja sillä 1 päivänä tammikuuta 2014 olevan painoarvon absoluuttisella erotuksella, ja tulos jaetaan 100:lla.

4.   Kukin 3 kohdassa kuvattu määrä erääntyy maksettavaksi euromääräisenä 1 päivänä tammikuuta 2014 mutta siirretään tosiasiallisesti siirtopäivänä.

5.   Siirtopäivänä EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava siirto 1 tai 2 kohdan nojalla, siirtävät myös erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2014 siirtopäivään saakka kullekin kyseisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

6.   Jos kertyneen oman pääoman arvo on nollaa pienempi, määrät, joita on siirrettävä tai vastaanotettava 3 ja 5 kohdan perusteella, suoritetaan päinvastaiseen suuntaan kuin 3 ja 5 kohdassa on määritetty.

3 artikla

Siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien saamisten tarkistaminen

1.   Koska siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien saatavien tarkistamisesta Latvijas Bankan osalta säädetään erillisessä päätöksessä, jonka EKP:n neuvosto tekee Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin, tämän artiklan säännökset koskevat niiden saatavien tarkistamista, jotka vastaavat euroalueen muiden kansallisten keskuspankkien siirtämiä valuuttavarantosaamisia.

2.   Euroalueen kansallisten keskuspankkien saatavat tarkistetaan 1 päivänä tammikuuta 2014 niihin sovellettavien tarkistettujen painoarvojen mukaisesti. Euroalueen kansallisten keskuspankkien saatavien arvo 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen esitetään tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa.

3.   Tämän artiklan nojalla ja ilman, että edellytettäisiin mitään muuta muodollisuutta tai toimea, jokaisen euroalueen kansallisen keskuspankin katsotaan joko siirtäneen tai vastaanottaneen 1 päivänä tammikuuta 2014 tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa sen nimen perässä esitetyn (euromääräisen) saatavan absoluuttisen arvon, jolloin ”–” tarkoittaa saatavaa, jonka euroalueen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle ja ”+” saatavaa, jonka EKP siirtää euroalueen kansalliselle keskuspankille.

4.   Jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2014 jälkeisenä Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) aukiolopäivänä tämän päätöksen liitteessä olevan taulukon neljännessä sarakkeessa sen nimen perässä esitetyn (euromääräisen) määrän absoluuttisen arvon, jolloin ”+” tarkoittaa määrää, jonka euroalueen kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”–” määrää, jonka EKP siirtää euroalueen kansalliselle keskuspankille.

5.   Ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2014 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä EKP tai euroalueen kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava siirto 4 kohdan nojalla, siirtävät myös erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2014 siirtopäivään saakka kullekin kyseisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

4 artikla

Yleiset säännökset

1.   Edellä 2 artiklan 5 kohdan ja 3 artiklan 5 kohdan nojalla kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 -laskentamenetelmää, jossa korkoprosentti on sama kuin huutokauppoina toteutetuissa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiossa käytetty viimeisin saatavilla oleva marginaalikorko.

2.   Kaikki 2 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan ja 3 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaiset siirrot tehdään erikseen TARGET2-järjestelmän välityksellä.

3.   EKP ja ne euroalueen kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava jokin 2 kohdassa tarkoitetuista siirroista, antavat aikanaan tarvittavat määräykset näiden siirtojen suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

5 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/15 1 päivästä tammikuuta 2014. Kumoaminen ei kuitenkaan rajoita päätöksen EKP/2013/15 4 artiklan mukaisten vaatimusten soveltamista.

3.   Päätökseen EKP/2013/15 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(2)  EUVL L 187, 6.7.2009, s. 9.

(3)  EUVL L 195, 18.7.2013, s. 24.

(4)  Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).


LIITE

EKP:LLE SIIRRETTYJÄ VALUUTTAVARANTOJA VASTAAVAT SAATAVAT

(euroa)

Euroalueen kansalliset keskuspankit

EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja vastaava saatava 31 päivänä joulukuuta 2013

EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja vastaava saatava 1 päivästä tammikuuta 2014

Siirrettävä määrä

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 401 024 414,99

1 435 910 942,87

34 886 527,88

Deutsche Bundesbank

10 871 789 515,48

10 429 623 057,57

– 442 166 457,91

Eesti Pank

103 152 856,50

111 729 610,86

8 576 754,36

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

643 894 038,51

672 637 755,83

28 743 717,32

Bank of Greece

1 129 060 170,31

1 178 260 605,79

49 200 435,48

Banco de España

4 782 873 429,96

5 123 393 758,49

340 520 328,53

Banque de France

8 190 916 316,35

8 216 994 285,69

26 077 969,34

Banca d’Italia

7 218 961 423,55

7 134 236 998,72

–84 724 424,83

Central Bank of Cyprus

77 248 740,29

87 679 928,02

10 431 187,73

Latvijas Banka

0,00

163 479 892,24 (1)

163 479 892,24

Banque centrale du Luxembourg

100 776 863,74

117 640 617,24

16 863 753,50

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

36 798 912,29

37 552 275,85

753 363,56

De Nederlandsche Bank

2 298 512 217,57

2 320 070 005,55

21 557 787,98

Oesterreichische Nationalbank

1 122 511 702,45

1 137 636 924,67

15 125 222,22

Banco de Portugal

1 022 024 593,93

1 010 318 483,25

–11 706 110,68

Banka Slovenije

189 499 910,53

200 220 853,48

10 720 942,95

Národná banka Slovenska

398 761 126,72

447 671 806,99

48 910 680,27

Suomen Pankki

721 838 191,31

728 096 903,95

6 258 712,64

Yhteensä (2)

40 309 644 424,48

40 553 154 707,06

243 510 282,58


(1)  Siirretään Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin 31 päivänä joulukuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/53 määritettyinä päivinä.

(2)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/51


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä elokuuta 2013,

euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta

(EKP/2013/27)

(2014/29/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/28 (1) säädetään Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 20149 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/387/EU (2) 1 artiklan mukaan Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja vuoden 2003 liittymisasiakirjan (3) 4 artiklan mukaisesti Latvialle myönnetty poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

(3)

Eurosetelien liikkeeseenlaskusta 13 päivänä joulukuuta 2010 annetun päätöksen EKP/2010/29 (4) 1 artiklan d kohdassa määritellään ’setelien jakoperuste’ ja viitataan kyseisen päätöksen liitteeseen I, jossa esitetään 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettava setelien jakoperuste. Koska uusia painoarvoja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 ja Latvia ottaa euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2014, päätöstä EKP/2010/29 on muutettava 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettavan seteleiden jakoperusteen määrittämiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

1.   Korvataan päätöksen EKP/2010/29 1 artiklan d kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Tämän päätöksen liitteessä I esitetään 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettava seteleiden jakoperuste.”

2.   Korvataan päätöksen EKP/2010/29 liite I tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(2)  EUVL L 195, 18.7.2013, s. 24.

(3)  Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(4)  EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26.


LIITE

”LIITE I

SETELEIDEN JAKOPERUSTE 1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA 2014

Euroopan keskuspankki

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2575 %

Deutsche Bundesbank

23,6605 %

Eesti Pank

0,2535 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5260 %

Bank of Greece

2,6730 %

Banco de España

11,6230 %

Banque de France

18,6415 %

Banca d’Italia

16,1850 %

Central Bank of Cyprus

0,1990 %

Latvijas Banka

0,3710 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2670 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0850 %

De Nederlandsche Bank

5,2635 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5810 %

Banco de Portugal

2,2920 %

Banka Slovenije

0,4540 %

Národná banka Slovenska

1,0155 %

Suomen Pankki

1,6520 %

YHTEENSÄ

100,0000 %”


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/53


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä elokuuta 2013,

kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa

(EKP/2013/28)

(2014/30/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 29.3 ja 29.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston myötävaikutuksen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan neljännen luetelmakohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetulla päätöksellä EKP/2013/17 (1) vahvistettiin Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) 1 päivänä heinäkuuta 2013 kuuluneille kansallisille keskuspankeille 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavat painoarvot (jäljempänä ’painoarvot’) EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’).

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 29.3 artiklassa edellytetään, että painoarvot tarkistetaan joka viides vuosi EKPJ:n perustamisen jälkeen EKPJ:n perussäännön 29.1 artiklan määräyksiä vastaavasti. Tarkistettu pääoman jakoperuste tulee voimaan tarkistusta seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.

(3)

Viimeisin EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukainen painoarvojen tarkistus tehtiin vuonna 2008, ja se tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 (2). Tämän jälkeen EKP:n pääoman jakoperustetta on mukautettu uuden jäsenvaltion Euroopan unioniin liittymisen johdosta EKPJ:n perussäännön 48.3 artiklan määräysten mukaisesti (3).

(4)

Euroopan komissio on toimittanut Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen tarkistamista varten tarvittavista tilastotiedoista 15 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/517/EY (4) mukaisesti EKP:lle tilastotiedot tarkistetun pääoman jakoperusteen määrittämiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pyöristäminen

Kun Euroopan komissio toimittaa tarkistetut tilastotiedot pääoman jakoperusteen tarkistamista varten eikä lukujen summaksi saada 100:aa prosenttia, poikkeama korjataan seuraavasti: i) jos summa on vähemmän kuin 100 prosenttia, lisätään 0,0001 prosenttiyksikköä pienimpään osuuteen tai pienimpiin osuuksiin nousevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia, tai ii) jos summa on enemmän kuin 100 prosenttia, vähennetään 0,0001 prosenttiyksikköä suurimmasta osuudesta tai suurimmista osuuksista laskevassa järjestyksessä, kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia.

2 artikla

Painoarvot

EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitetut kansallisten keskuspankkien painoarvot pääoman jakoperusteessa ovat 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen seuraavat:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778 %

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8590 %

Česká národní banka

1,6075 %

Danmarks Nationalbank

1,4873 %

Deutsche Bundesbank

17,9973 %

Eesti Pank

0,1928 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607 %

Bank of Greece

2,0332 %

Banco de España

8,8409 %

Banque de France

14,1792 %

Hrvatska narodna banka

0,6023 %

Banca d’Italia

12,3108 %

Central Bank of Cyprus

0,1513 %

Latvijas Banka

0,2821 %

Lietuvos bankas

0,4132 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2030 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3798 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648 %

De Nederlandsche Bank

4,0035 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9631 %

Narodowy Bank Polski

5,1230 %

Banco de Portugal

1,7434 %

Banca Națională a României

2,6024 %

Banka Slovenije

0,3455 %

Národná banka Slovenska

0,7725 %

Suomen Pankki

1,2564 %

Sveriges Riksbank

2,2729 %

Bank of England

13,6743 %

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/17 1 päivästä tammikuuta 2014.

3.   Päätökseen EKP/2013/17 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 15.

(2)  Päätös EKP/2008/23, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66).

(3)  Päätös EKP/2013/17, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 187, 6.7.2013, s. 15).

(4)  EUVL L 181, 19.7.2003, s. 43.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/55


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä elokuuta 2013,

kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

(EKP/2013/29)

(2014/31/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/28 (1) säädetään kansallisille keskuspankeille annettujen painoarvojen (jäljempänä ’painoarvot’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’). Tämä tarkistaminen edellyttää, että EKP:n neuvosto vahvistaa Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) 31 päivänä joulukuuta 2013 kuuluvien kansallisten keskuspankkien keskinäisiin pääoman osuuksien siirtoihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt, jotta varmistetaan, että osuuksien jakauma vastaa tehtyjä tarkistuksia. Tämän vuoksi on annettava uusi päätös, jolla kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annettu päätös EKP/2013/18 (2).

(2)

Niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä ECB/2013/30 (3) määritetään niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’), maksettavaksi tuleva EKP:n pääoman määrä ja maksutapa, kun otetaan huomioon tarkistettu pääoman jakoperuste. Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 30 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/31 (4) määritetään prosenttiosuus, joka sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö ei ole euro (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’), on maksettava 1 päivänä tammikuuta 2014, kun otetaan huomioon tarkistettu pääoman jakoperuste.

(3)

Euroalueen kansalliset keskuspankit, Latvijas Bankaa lukuun ottamatta, ovat jo maksaneet osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/19 (5) vaatimusten mukaisesti. Näin ollen päätöksen EKP/2013/30 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, että euroalueen kansallisten keskuspankkien olisi tarvittaessa joko siirrettävä tietty lisäsumma EKP:lle tai saatava EKP:ltä palautuksena tietty summa, jotta päästään päätöksen EKP/2013/30 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.

(4)

Lisäksi erillisessä päätöksessä, jonka EKP:n neuvosto tekee Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin, vahvistetaan, että Latvijas Bankan, josta tulee euroalueen kansallinen keskuspankki 1 päivänä tammikuuta 2014, on suoritettava jäljellä oleva osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta, jotta päästään määrään, joka esitetään sen nimen perässä päätöksen EKP/2013/30 1 artiklan taulukossa, jossa tarkistettu pääoman jakoperuste on otettu huomioon.

(5)

Myös euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ovat jo maksaneet prosenttiosuutensa EKP:n merkitystä pääomasta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/20 (6) vaatimusten mukaisesti. Näin ollen päätöksen EKP/2013/31 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, että kunkin niistä olisi tarvittaessa joko siirrettävä tietty lisäsumma EKP:lle tai saatava EKP:ltä palautuksena tietty summa, jotta päästään päätöksen EKP/2013/31 1 artiklan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitettyihin määriin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pääoman osuuksien siirtäminen

Kun otetaan huomioon se osuus EKP:n pääomasta, jonka kukin kansallinen keskuspankki on merkinnyt 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä, ja se osuus EKP:n pääomasta, joka kullakin kansallisella keskuspankilla tulee olla merkittynä 1 päivästä tammikuuta 2014, kun painoarvoja on tarkistettu päätöksen EKP/2013/28 2 artiklassa esitetyllä tavalla, kansalliset keskuspankit suorittavat keskinäisiä pääoman osuuksien siirtoja EKP:lle suoritettujen ja EKP:n suorittamien siirtojen välityksellä sen varmistamiseksi, että pääoman osuuksien jakauma 1 päivästä tammikuuta 2014 vastaa tarkistettuja painoarvoja. Tämän artiklan nojalla ja ilman tarvetta muihin muodollisuuksiin tai toimiin, kunkin kansallisen keskuspankin katsotaan siirtäneen tai vastaanottaneen tätä tarkoitusta varten 1 päivänä tammikuuta 2014 EKP:n merkitystä pääomasta sen osuuden, joka on esitetty sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä I olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa pääoman osuutta, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille, ja ”–” pääoman osuutta, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle.

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Kun otetaan huomioon se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin kansallinen keskuspankki on maksanut, ja se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa päätöksen EKP/2013/30 1 artiklan mukaisesti ja kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa päätöksen EKP/2013/31 1 artiklan mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2014, jokainen kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2014 jälkeisenä Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) aukiolopäivänä nettomääräisen summan, joka esitetään sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä II olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa määrää, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”–” määrää, jonka EKP siirtää kyseiselle kansalliselle keskuspankille.

2.   Ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2014 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä EKP ja ne kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava siirto 1 kohdan nojalla, siirtävät kukin erikseen koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2014 siirtopäivään saakka kullekin maksettavana olevalle määrälle. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Edellä 2 artiklassa kuvatut siirrot suoritetaan TARGET2-järjestelmän välityksellä.

2.   Mikäli kansallisella keskuspankilla ei ole pääsyä TARGET2-järjestelmään, 2 artiklassa mainitut määrät siirretään hyvittämällä tiliä, jonka EKP tai kansallinen keskuspankki ilmoittaa hyvissä ajoin.

3.   Kaikki 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti kertyvät korot lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 -laskentamenetelmää, ja korkoprosentti on sama kuin huutokauppoina toteutetuissa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioissa käytetty viimeisin saatavilla oleva marginaalikorko.

4.   EKP ja ne kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava 2 artiklassa tarkoitettu siirto, antavat aikanaan tarvittavat määräykset tällaisen siirron suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

4 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/18 1 päivästä tammikuuta 2014.

3.   Päätökseen EKP/2013/18 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(2)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 17.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 61.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 63.

(5)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 23.

(6)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.


LIITE I

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MERKITSEMÄ PÄÄOMA

(euroa)

 

Merkitty osuus 31 päivänä joulukuuta 2013

Merkitty osuus 1 päivästä tammikuuta 2014

Siirrettävä osuus

Euroalueen kansallinen keskuspankki

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

261 705 370,91

268 222 025,17

6 516 654,26

Deutsche Bundesbank

2 030 803 801,28

1 948 208 997,34

–82 594 803,94

Eesti Pank

19 268 512,58

20 870 613,63

1 602 101,05

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

120 276 653,55

125 645 857,06

5 369 203,51

Bank of Greece

210 903 612,74

220 094 043,74

9 190 431,00

Banco de España

893 420 308,48

957 028 050,02

63 607 741,54

Banque de France

1 530 028 149,23

1 534 899 402,41

4 871 253,18

Banca d’Italia

1 348 471 130,66

1 332 644 970,33

–15 826 160,33

Central Bank of Cyprus

14 429 734,42

16 378 235,70

1 948 501,28

Latvijas Banka

1 113 081,35

30 537 344,94

29 424 263,59

Banque centrale du Luxembourg

18 824 687,29

21 974 764,35

3 150 077,06

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 873 879,49

7 014 604,58

140 725,09

De Nederlandsche Bank

429 352 255,40

433 379 158,03

4 026 902,63

Oesterreichische Nationalbank

209 680 386,94

212 505 713,78

2 825 326,84

Banco de Portugal

190 909 824,68

188 723 173,25

–2 186 651,43

Banka Slovenije

35 397 773,12

37 400 399,43

2 002 626,31

Národná banka Slovenska

74 486 873,65

83 623 179,61

9 136 305,96

Suomen Pankki

134 836 288,06

136 005 388,82

1 169 100,76

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

3 508 926,04

3 487 005,40

–21 920,64

Česká národní banka

5 901 929,17

6 525 449,57

623 520,40

Danmarks Nationalbank

5 989 205,79

6 037 512,38

48 306,59

Hrvatska narodna banka

2 413 300,01

2 444 963,16

31 663,15

Lietuvos bankas

1 661 503,27

1 677 334,85

15 831,58

Magyar Nemzeti Bank

5 577 584,89

5 601 129,28

23 544,39

Narodowy Bank Polski

19 720 862,57

20 796 191,71

1 075 329,14

Banca Națională a României

9 924 772,42

10 564 124,40

639 351,98

Sveriges Riksbank

9 179 064,74

9 226 559,46

47 494,72

Bank of England

58 584 938,26

55 509 147,81

–3 075 790,45

Yhteensä (1)

7 653 244 410,99

7 697 025 340,21

43 780 929,22


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


LIITE II

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MAKSAMA PÄÄOMA

(euroa)

 

Maksettu osuus 31 päivänä joulukuuta 2013 (euroa)

Maksettu osuus 1 päivästä tammikuuta 2014 (euroa)

Siirrettävä määrä

Euroalueen kansallinen keskuspankki

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

261 705 370,91

268 222 025,17

6 516 654,26

Deutsche Bundesbank

2 030 803 801,28

1 948 208 997,34

–82 594 803,94

Eesti Pank

19 268 512,58

20 870 613,63

1 602 101,05

Central Bank of Ireland

120 276 653,55

125 645 857,06

5 369 203,51

Bank of Greece

210 903 612,74

220 094 043,74

9 190 431,00

Banco de España

893 420 308,48

957 028 050,02

63 607 741,54

Banque de France

1 530 028 149,23

1 534 899 402,41

4 871 253,18

Banca d’Italia

1 348 471 130,66

1 332 644 970,33

–15 826 160,33

Central Bank of Cyprus

14 429 734,42

16 378 235,70

1 948 501,28

Latvijas Banka

1 113 081,35

30 537 344,94

29 424 263,59

Banque centrale du Luxembourg

18 824 687,29

21 974 764,35

3 150 077,06

Central Bank of Malta

6 873 879,49

7 014 604,58

140 725,09

De Nederlandsche Bank

429 352 255,40

433 379 158,03

4 026 902,63

Oesterreichische Nationalbank

209 680 386,94

212 505 713,78

2 825 326,84

Banco de Portugal

190 909 824,68

188 723 173,25

–2 186 651,43

Banka Slovenije

35 397 773,12

37 400 399,43

2 002 626,31

Národná banka Slovenska

74 486 873,65

83 623 179,61

9 136 305,96

Suomen Pankki

134 836 288,06

136 005 388,82

1 169 100,76

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

3 508 926,04

3 487 005,40

–21 920,64

Česká národní banka

5 901 929,17

6 525 449,57

623 520,40

Danmarks Nationalbank

5 989 205,79

6 037 512,38

48 306,59

Hrvatska narodna banka

2 413 300,01

2 444 963,16

31 663,15

Lietuvos bankas

1 661 503,27

1 677 334,85

15 831,58

Magyar Nemzeti Bank

5 577 584,89

5 601 129,28

23 544,39

Narodowy Bank Polski

19 720 862,57

20 796 191,71

1 075 329,14

Banca Națională a României

9 924 772,42

10 564 124,40

639 351,98

Sveriges Riksbank

9 179 064,74

9 226 559,46

47 494,72

Bank of England

58 584 938,26

55 509 147,81

–3 075 790,45

Yhteensä (1)

7 653 244 410,99

7 697 025 340,21

43 780 929,22


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/61


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä elokuuta 2013,

niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta

(EKP/2013/30)

(2014/32/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/19 (1) määritettiin niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen keskuspankit’), maksettavaksi 1 päivänä heinäkuuta 2013 tulleen Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman määrä ja maksutapa.

(2)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/28 (2) säädetään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kullekin unionin keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(3)

EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 10 825 007 069,61 euroa.

(4)

Pääoman jakoperusteen tarkistaminen edellyttää uutta EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2013/19 1 päivästä tammikuuta 2014 ja määritetään euroalueen kansallisten keskuspankkien maksettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2014 tulevan EKP:n pääoman määrä ja maksutapa.

(5)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 20149 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/387/EU (3) 1 artiklan mukaan Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja vuoden 2003 liittymisasiakirjan (4) 4 artiklan mukaisesti Latvialle myönnetty poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

(6)

Erillisessä päätöksessä, jonka EKP:n neuvosto tekee Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin, vahvistetaan, että Latvijas Bankan velvoite suorittaa jäljellä oleva osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta tarkistetun pääoman jakoperusteen mukaisesti alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa osuutensa merkitsemästään EKP:n pääomasta kokonaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Kun päätöksen EKP/2013/28 2 artiklassa esitetyt painoarvot otetaan huomioon, euroalueen kunkin kansallisen keskuspankin on maksettava sen nimen perässä seuraavassa taulukossa ilmoitettu määrä:

Euroalueen kansalliset keskuspankit

Euroa

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

Eesti Pank

20 870 613,63

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

Bank of Greece

220 094 043,74

Banco de España

957 028 050,02

Banque de France

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

1 332 644 970,33

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

Latvijas Banka

30 537 344,94

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

Banco de Portugal

188 723 173,25

Banka Slovenije

37 400 399,43

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

Suomen Pankki

136 005 388,82

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Koska kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan osuutensa 31 päivään joulukuuta 2013 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen EKP/2013/19 mukaisesti, kukin niistä, Latvijas Bankaa lukuun ottamatta, joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin. EKP:n neuvosto tekee erillisen päätöksen Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta.

2.   Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä elokuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/29 (5) mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/19 1 päivästä tammikuuta 2014.

3.   Päätökseen EKP/2013/19 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 23.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(3)  EUVL L 195, 18.7.2013, s. 24.

(4)  Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 55.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/63


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä elokuuta 2013,

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta

(EKP/2013/31)

(2014/33/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN YLEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 47 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 47 artiklassa määrätään, että niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita koskee poikkeus (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’), ei tarvitse maksaa osuuttaan merkitystä pääomasta, ellei yleisneuvosto päätä sellaisella enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa Euroopan keskuspankin (EKP) merkitystä pääomasta ja vähintään puolta osakkaista, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi on maksettava vähimmäisprosentti osuudesta.

(2)

Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/20 (1) 1 artiklassa säädetään, että kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on maksettava 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä heinäkuuta 2013.

(3)

Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/28 (2) säädetään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(4)

EKP:n merkitty pääoma on 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 10 825 007 069,61 euroa.

(5)

Pääoman jakoperusteen tarkistaminen edellyttää uutta EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2013/20 1 päivästä tammikuuta 2014 ja määritetään EKP:n merkityn pääoman prosenttiosuus, joka euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien on maksettava 1 päivänä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tammikuuta 2014. Kun päätöksen EKP/2013/28 2 artiklassa esitetyt painoarvot otetaan huomioon, kunkin euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin on maksettava sen nimen perässä seuraavassa taulukossa ilmoitettu määrä:

(euroa)

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Merkitty pääoma 1 päivänä tammikuuta 2014

Maksettava pääoma 1 päivänä tammikuuta 2014

Българска народна банка

(Bulgarian keskuspankki)

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

2 444 963,16

Lietuvos bankas

44 728 929,21

1 677 334,85

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

5 601 129,28

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Națională a României

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

9 226 559,46

Bank of England

1 480 243 941,72

55 509 147,81

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on jo maksanut 3,75 prosenttia 31 päivästä joulukuuta 2013 sovellettavasta EKP:n merkityn pääoman osuudestaan päätöksen EKP/2013/20 mukaisesti, kukin niistä tarvittaessa joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitettyihin määriin.

2.   Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä elokuuta 2013 tehdyn päätöksen EKP/2013/29 (3) mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/20 1 päivästä tammikuuta 2014.

3.   Päätökseen EKP/2013/20 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 30 päivänä elokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 55.


21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/65


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 31 päivänä joulukuuta 2013,

Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin

(EKP/2013/53)

(2014/34/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 30.1, 30.3, 48.1 ja 48.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 20149 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/387/EU (1) 1 artiklan mukaan Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja vuoden 2003 liittymisasiakirjan (2) 4 artiklan mukainen Latvialle myönnetty poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 48.1 artiklan mukaan sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, maksaa merkitsemänsä osuuden Euroopan keskuspankin (EKP) pääomasta samassa suhteessa kuin muiden sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro. Latvijas Bankan painoarvo EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa on kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 29 päivänä elokuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/28 (3) 2 artiklan mukaan 0,2821 prosenttia. Latvijas Banka on jo maksanut osan merkitsemästään EKP:n pääomasta euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/20 (4) 1 artiklan mukaisesti. Maksamatta oleva määrä on näin ollen 29 424 263,59 euroa, joka saadaan kertomalla EKP:n merkitty pääoma (10 825 007 069,61 euroa) Latvijas Bankan painoarvolla (0,2821 %) ja vähentämällä näin saadusta määrästä se osa Latvijas Bankan merkitsemästä EKP:n pääomasta, joka on jo maksettu.

(3)

EKPJ:n perussäännön 48.1 artiklassa, luettuna yhdessä EKPJ:n perussäännön 30.1 artiklan kanssa, määrätään, että sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, siirtää myös valuuttavarantosaamisia EKP:lle. EKPJ:n perussäännön 48.1 artiklan mukaan siirrettävä summa määräytyy kertomalla EKP:lle 30.1 artiklan mukaisesti jo siirrettyjen valuuttavarantosaamisten euromääräinen vasta-arvo kulloinkin voimassa olevaan vaihtokurssiin asianomaisen kansallisen keskuspankin merkitsemien osuuksien lukumäärän ja muiden sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, jo maksamien osuuksien lukumäärän suhteella. Määritettäessä ”valuuttavarantosaamisia, jotka on jo siirretty EKP:lle 30.1 artiklan mukaisesti”, on otettava asianmukaisesti huomioon aikaisemmat EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaiset EKP:n pääoman jakoperusteen tarkistukset (5) sekä EKPJ:n perussäännön 48.3 artiklan mukaiset EKP:n pääoman jakoperusteen mukautukset (6). Tämän seurauksena toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, 29 päivänä elokuuta 2013 annetun päätöksen EKP/2013/26 (7) mukaisesti EKP:lle EKPJ:n perussäännön 30.1 artiklan nojalla jo siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaava määrä euroina on 50 715 061 570,77 euroa.

(4)

Valuuttavarantosaamisten, jotka Latvijas Banka siirtää, olisi oltava Japanin jenin määräisiä ja kultamääräisiä.

(5)

EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan mukaan EKP hyvittää kunkin sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro, saatavalla, joka vastaa niitä valuuttavarantosaamisia, jotka se on siirtänyt EKP:lle. Säännöksiä niiden saatavien valuuttalajista ja korosta, joilla on jo hyvitetty sellaisten jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö on euro (8), olisi sovellettava myös Latvijas Bankan saatavien valuuttalajiin ja korkoon.

(6)

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklassa määrätään, että sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, maksaa osuuden EKP:n vararahastoon, vararahastoja vastaaviin varauksiin sekä siihen erään, joka siirretään vararahastoon ja varauksiin ja joka vastaa tuloslaskelman loppusummaa 31 päivänä joulukuuta poikkeuksen kumoamista edeltävänä vuonna. Tämän osuuden määrä lasketaan EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaisesti.

(7)

Euroopan keskuspankin työjärjestyksen (9) 3.5 artiklan määräyksiä vastaavasti Latvijas Bankan pääjohtajalla on ollut ennen tämän päätöksen tekemistä mahdollisuus esittää sitä koskevia huomautuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

”valuuttavarantosaamisilla” kultaa tai käteistä rahaa,

b)

”kullalla” kultaa troy unsseina London Good Delivery -harkkoina, sellaisena kuin London Bullion Market Association on sen määrittänyt,

c)

”käteisellä rahalla” Japanin laillista rahayksikköä (Japanin jeni).

2 artikla

Maksetun pääoman määrä ja maksutapa

1.   Latvijas Bankan velvoite maksaa merkitsemästään EKP:n pääomasta jäljellä oleva osuus, joka vastaa 29 424 263,59:ää euroa, alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Latvijas Banka maksaa EKP:lle 1 kohdassa vahvistetun määrän 2 päivänä tammikuuta 2014 Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) välityksellä tapahtuvalla erillisellä siirrolla.

3.   Latvijas Banka maksaa 2 päivänä tammikuuta 2014 EKP:lle erillisenä TARGET2-siirtona koron, joka kertyi 1 päivänä tammikuuta 2014 määrälle, joka erääntyy maksettavaksi EKP:lle 2 kohdan nojalla. Kertynyt korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät / 360 -laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin eurojärjestelmän viimeisimmässä perusrahoitusoperaatiossaan käyttämä marginaalikorko.

3 artikla

Valuuttavarantosaamisten siirtäminen

1.   Latvijas Banka siirtää 1 päivänä tammikuuta 2014 EKP:lle tämän artiklan ja niiden järjestelyjen mukaisesti, joihin sen perusteella on ryhdytty, Japanin jenin määräisiä ja kultamääräisiä valuuttavarantosaamisia 205 272 581,13 euroa vastaavan määrän seuraavasti:

Japanin jenin määräinen käteinen raha euroina

Kullan määrä euroina

Yhteenlasketut määrät euroina

174 481 693,96

30 790 887,17

205 272 581,13

2.   Latvijas Bankan 1 kohdan mukaisesti siirtämiä valuuttavarantosaamisia vastaava määrä euroina lasketaan niiden euron ja Japanin jenin valuuttakurssien perusteella, jotka vahvistetaan 24 tunnin kirjallisen kuulemismenettelyn perusteella 31 päivänä joulukuuta 2013 eurojärjestelmän ja Latvijas Bankan välillä, ja kullan osalta sen kullan unssia kohti lasketun Yhdysvaltain dollarien määräisen hinnan perusteella, joka vahvistetaan Lontoossa 31 päivänä joulukuuta 2013 kello 10.30 Lontoon aikaa.

3.   EKP vahvistaa Latvijas Bankalle mahdollisimman pian 2 kohdan mukaisesti lasketut määrät.

4.   Latvijas Banka siirtää EKP:lle Japanin jenit käteisenä rahana.

5.   Käteisen siirto tehdään EKP:n ilmoittamille tileille. EKP:lle siirrettävän käteisen suorituspäivä on 6 päivä tammikuuta 2014. Latvijas Banka antaa määräyksen käteisen siirtämiseksi EKP:lle.

6.   Sen kullan arvon, jonka Latvijas Banka siirtää EKP:lle 1 kohdan mukaisesti, olisi oltava mahdollisimman lähellä 30 790 887,17:ää euroa, mutta ei mainittua summaa enempää.

7.   Latvijas Banka siirtää 1 kohdassa tarkoitetun, muun kuin sijoituskullan muodossa olevan kullan EKP:n ilmoittamille tileille ja EKP:n ilmoittamiin paikkoihin. EKP:lle siirrettävän kullan suorituspäivä on 3 päivä tammikuuta 2014. Latvijas Banka antaa määräyksen kullan siirtämiseksi EKP:lle.

8.   Jos Latvijas Banka siirtää kultaa EKP:lle arvosta, joka on pienempi kuin 1 kohdassa määritelty määrä, se siirtää 6 päivänä tammikuuta 2014 EKP:n tilille puuttuvaa osaa vastaavan määrän käteistä Japanin jeneinä EKP:n määrittelemällä tavalla. Japanin jeneinä oleva käteinen ei kuulu osana niihin Japanin jenin määräisiin valuuttavarantoihin, jotka Latvijas Banka siirtää EKP:lle 1 kohdassa olevan taulukon vasemman sarakkeen mukaisesti.

9.   Edellä 1 kohdassa mainitun euromääräisen kokonaissumman ja 4 artiklan 1 kohdassa mainitun määrän välillä oleva mahdollinen erotus suoritetaan noudattaen sopimusta, joka on tehty Euroopan keskuspankin ja Latvijas Bankan välillä 31 päivänä joulukuuta 2013 saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki hyvittää Latvijas Bankaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 30.3 artiklan nojalla (10).

4 artikla

Maksettuja osuuksia vastaavan saatavan valuuttalaji, korko ja maturiteetti

1.   Jollei muuta johdu siitä, mitä 3 artiklassa säädetään valuuttavarantosaamisten siirtoja koskevista suorituspäivistä, EKP:n velvoite hyvittää Latvijas Bankaa euromääräisellä saatavalla, joka vastaa Latvijas Bankan yhteenlaskettua euromääräistä osuutta valuuttavarannoista, alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014. Tämä saatava on määrältään 163 479 892,24 euroa.

2.   Saatavalle, jolla EKP hyvittää Latvijas Bankaa, maksetaan korkoa suorituspäivästä lukien. Kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät / 360 -laskentamenetelmää ja korkoa, joka vastaa 85:tä prosenttia eurojärjestelmän viimeisimmässä perusrahoitusoperaatiossa käytetystä marginaalikorosta.

3.   Kertynyt korko, joka on laskettu 2 kohdan mukaisesti, maksetaan Latvijas Bankalle kunkin tilikauden lopussa. EKP ilmoittaa kumulatiivisista määristä Latvijas Bankalle neljännesvuosittain.

4.   Saatava ei ole irtisanottavissa.

5 artikla

Osuudet EKP:n vararahastoon ja varauksiin

1.   Latvijas Bankan velvoite maksaa 3 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti osuus EKP:n vararahastoon, vararahastoja vastaaviin varauksiin sekä siihen erään, joka siirretään vararahastoon ja varauksiin ja joka vastaa tuloslaskelman loppusummaa 31 päivänä joulukuuta 2013, alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.   Latvijas Bankan maksettavaksi tuleva summa määritetään EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaan. EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklassa olevilla ilmaisuilla ”asianomaisen keskuspankin merkitsemien osuuksien määrä” ja ”muiden keskuspankkien jo maksamien osuuksien määrä” viitataan Latvijas Bankan ja niiden muiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, painoarvoihin EKP:n pääoman jakoperusteessa päätöksen EKP/2013/26 mukaisesti.

3.   ”EKP:n vararahastoihin” ja ”vararahastoja vastaaviin varauksiin” kuuluvat 1 kohtaa sovellettaessa EKP:n yleisrahasto, arvonmuutostilien saldot sekä valuuttakursseista, koroista, markkinahinnoista ja kullan hinnasta johtuvien riskien varalta tehdyt varaukset.

4.   Viimeistään ensimmäisenä työpäivänä sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen, EKP laskee ja vahvistaa Latvijas Bankalle määrän, jonka Latvijas Banka maksaa 1 kohdan mukaisesti.

5.   Toisena työpäivänä sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen, Latvijas Banka maksaa EKP:lle TARGET2-järjestelmän välityksellä

a)

määrän, joka erääntyy maksettavaksi 4 kohdan nojalla ja josta on vähennetty 3 artiklan 5 ja 7 kohdassa vahvistettuina suorituspäivinä mahdollisesti siirretyt, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun saatavan ylittävät määrät (ennakkomaksut); ja

b)

koron, joka kertyy 1 päivästä tammikuuta 2014 kyseiseen päivään 4 kohdan nojalla EKP:lle maksettavaksi erääntyneelle määrälle, josta on vähennetty mahdolliset ennakkomaksut.

6.   Edellä 5 kohdan b alakohdan nojalla kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät / 360 -laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin eurojärjestelmän viimeisimmässä perusrahoitusoperaatiossa käytetty marginaalikorko.

6 artikla

Toimivaltuudet

1.   Siinä määrin kuin on tarpeen, EKP:n johtokunta antaa ohjeita Latvijas Bankalle tässä päätöksessä olevien määräysten täsmentämiseksi ja toteuttamiseksi sekä osoittaa asianmukaiset oikeuskeinot mahdollisten ongelmien käsittelyä varten.

2.   EKP:n johtokunnan 1 kohdan nojalla antamat ohjeet annetaan viipymättä tiedoksi EKP:n neuvostolle, ja EKP:n johtokunta noudattaa EKP:n neuvoston asiaa koskevia päätöksiä.

7 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä joulukuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 195, 18.7.2013, s. 24.

(2)  Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53.

(4)  EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.

(5)  Päätös EKP/2008/23, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66).

(6)  Päätös EKP/2013/17, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 187, 6.7.2013, s. 15).

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 47.

(8)  Valuuttavarantojen koostumuksesta ja arvostuksesta sekä niiden ensimmäistä siirtoa koskevista yksityiskohdista sekä vastaavien saamisten valuuttalajista ja korosta 3 päivänä marraskuuta 1998 annettujen suuntaviivojen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä marraskuuta 2000 annetuilla suuntaviivoilla, EKP/2000/15 (EUVL L 336, 30.12.2000, s. 114).

(9)  Päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).

(10)  Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Oikaisuja

21.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/69


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 41/2014, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 14, 18. tammikuuta 2014 )

Sivulla 12, liitteessä olevassa taulukossa:

on:

”0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

63,3”

pitää olla:

”0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3”