ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.002.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
7. tammikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 4/2014, annettu 6 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 640/2009 muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 5/2014, annettu 6 päivänä tammikuuta 2014, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta ( 1 )

3

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 6/2014, annettu 6 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2014/2/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EKP/2013/23)

12

 

 

2014/3/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 4/2014,

annettu 6 päivänä tammikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 640/2009 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat tuoneet esiin tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 640/2009 (2) joitain säännöksiä, jotta voidaan välttää tahattomat vaikutukset moottoreiden markkinoihin ja mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden suorituskykyyn.

(2)

Sähkömoottoreiden markkinoiden hiljattainen kehitys on johtanut muutoksiin korkeutta, suurinta ja pienintä ympäristölämpötilaa ja jäähdytysnesteen lämpötilaa koskevissa raja-arvoissa, joiden perusteella katsotaan, että moottori toimii ääriolosuhteissa ja edellyttää erityisrakennetta. Tämä kehitys on otettava huomioon asetuksessa.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 640/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 640/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset moottoreiden markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle, myös silloin, kun ne on rakenteellisesti integroitu muihin tuotteisiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a)

moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan kokonaan nesteeseen upotettuina;

b)

johonkin tuotteeseen (kuten vaihteistoon, pumppuun, puhaltimeen tai kompressoriin) kokonaan rakenteellisesti integroidut moottorit, joiden energiatehokkuutta ei voida testata erillään kyseisestä tuotteesta;

c)

moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan yksinomaan

i)

yli 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta;

ii)

yli 60 °C:n ympäristölämpötilassa;

iii)

yli 400 °C:n suurimmassa käyttölämpötilassa;

iv)

alle – 30 °C:n ympäristölämpötilassa kaikkien moottoreiden osalta tai alle 0 °C:n ympäristölämpötilassa vesijäähdytteisten moottoreiden osalta;

v)

olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen sisääntulossa on alle 0 °C tai yli 32 °C; tai

vi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/9/EY (3) määritellyissä räjähdysvaarallisissa tiloissa;

d)

jarrumoottorit.

Sitä sovelletaan kuitenkin edellä mainittuihin tuotteisiin liitteessä I olevan 2 osan 3–6 ja 12 kohdassa tarkoitettujen tietovaatimusten osalta.

(3)  EYVL L 100, 19.4.1994, s. 1.”"

2)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 640/2009 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUVL L 191, 23.7.2009, s. 26.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 640/2009 liitteen I muuttaminen

Lisätään liitteessä I olevan 2 osan kolmannen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos arvokilven koko ei mahdollista kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen merkitsemistä, arvokilpeen on merkittävä ainoastaan nimellishyötysuhde (η) täydellä nimelliskuormituksella ja -jännitteellä (UN).”


7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 5/2014,

annettu 6 päivänä tammikuuta 2014,

erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiolle on toimitettu useita hakemuksia ennen 1 päivää syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 767/2009 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun käyttötarkoitusluettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(2)

Jotkin hakemuksista koskevat niiden edellytysten muuttamista, jotka liittyvät erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin ”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen” koirien osalta ja ”Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen” sellaisten rehujen suhteen, jotka voivat sisältää lisäaineita pitoisuuksina, jotka ovat suuremmat kuin asetuksen (EY) N:o 767/2009 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa. Muut hakemukset koskevat uusia erityisiä ravitsemuksellisia tarkoituksia (EY) N:o 767/2009 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn vaatimuksen suhteen.

(3)

Lisäksi komissio on vastaanottanut asetuksen (EY) N:o 767/2009 10 artiklan mukaisen hakemuksen, jossa pyydetään saada lisätä uusi erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus ”Jodipitoisuuden alentaminen rehuissa kilpirauhasen liikatoiminnan yhteydessä” kissojen osalta.

(4)

Eräs erityinen ruokintatapa on boluksen antaminen. Jotta voidaan varmistaa boluksen tarkoituksenmukainen ja turvallinen käyttö erityisravinnoksi tarkoitettuna rehuna, olisi vahvistettava yleiset vaatimukset niille edellytyksille, jotka liittyvät tiettyihin käyttötarkoituksiin.

(5)

Komissio on saattanut kaikki hakemukset ja asiakirja-aineiston jäsenvaltioiden saataville.

(6)

Hakemuksiin sisällytetty asiakirja-aineisto osoittaa, että kunkin rehun tietty koostumus täyttää erityiset ravitsemukselliset tarkoitukset ”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen” koirien osalta, ”Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen”, ”Jodipitoisuuden alentaminen rehuissa kilpirauhasen liikatoiminnan yhteydessä” kissojen osalta, ”Urheilusuoritukseen valmistautumisen ja siitä palautumisen edistäminen” hevoseläinten osalta, ”Riittämättömien rautavarastojen täydentäminen syntymän jälkeen” imevien porsaiden ja vasikoiden osalta, ”Kavioiden, sorkkien ja nahan uudistumisen tukeminen” hevosten, märehtijöiden ja sikojen osalta, ”Kiimaan ja lisääntymiseen valmistautumisen tukeminen” nisäkkäiden ja lintujen osalta sekä ”Hivenaineiden ja/tai vitamiinien pitkäaikainen antaminen laiduneläimille” niiden märehtijöiden osalta, joilla on toimiva pötsi.

(7)

Lisäksi arviointi osoitti, että asianomaisilla rehuilla ei ole haittavaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin. Asiakirja-aineiston arvioinnin yhteydessä myös todennettiin, vastaako kuvaus ”korkea pitoisuus tiettyä rehujen lisäainetta” asianomaisen lisäaineen huomattavaa pitoisuutta, joka on lähellä asianomaista vahvistettua enimmäispitoisuutta täysrehussa muttei ylitä sitä.

(8)

Hakemukset ovat näin ollen päteviä; erityiset ravitsemukselliset tarkoitukset olisi lisättävä käyttötarkoitusten luetteloon ja erityisten ravitsemuksellisten tarkoitusten ”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen” ja ”Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen” edellytyksiä olisi muutettava.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 2008/38/EY olisi muutettava.

(10)

Koska ei ole sellaisia turvallisuussyitä, joiden vuoksi muutoksia olisi sovellettava välittömästi rehuihin, joita tällä hetkellä saatetaan markkinoille laillisesti, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat sopeutua uusiin vaatimuksiin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/38/EY liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteeseen sisältyviä asetuksen (EY) N:o 767/2009 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rehuja, jotka on jo saatettu laillisesti markkinoille ennen 1 päivää syyskuuta 2010 sekä valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 27 päivää heinäkuuta 2014, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää, kunnes varastot loppuvat. Jos kyseiset rehut on tarkoitettu lemmikkieläimille, edellä tarkoitettu päivämäärä on 27 päivänä tammikuuta 2016.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2008/38/EY liite I seuraavasti:

1)

Lisätään A osaan kohta seuraavasti:

”10.

Kun erityisravinnoksi tarkoitettu rehu saatetaan markkinoille boluksena, joka on rehuaine tai täydennysrehu ja tarkoitettu annettavaksi yksittäisesti suun kautta pakkoruokinnalla, rehun pakkausmerkinnöissä on tarvittaessa ilmoitettava boluksen liukenemisen enimmäisaika ja päivittäinen liukenemismäärä kunkin sellaisen lisäaineen osalta, jolle on vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa. Rehualan yrityksen, joka saattaa boluksen markkinoille, on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä osoitettava, että päivittäinen lisäaineen liukenevuus ruuansulatuskanavassa ei tapauksen mukaan ylitä lisäaineen enimmäispitoisuutta, joka on vahvistettu kohti kiloa täysrehua, koko ruokintakauden aikana (hidas liukeneminen). On suositeltavaa, että boluksen muodossa olevan rehun antaa eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö.”

2)

Muutetaan B osa seuraavasti:

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus

Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet

Eläinlaji tai -ryhmä

Merkinnöissä ilmoitettavat tiedot

Suositeltava käyttöaika

Muut määräykset

a)

Lisätään seuraava rivi erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Rasva-aineenvaihdunnan sääntely veren runsasrasvaisuuden yhteydessä” koskevan rivin ja erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Kuparin maksaan kertymisen vähentäminen” koskevan rivin väliin:

”Rehun jodipitoisuuden alentaminen kilpirauhasen liikatoiminnan tapauksessa

Alennettu jodipitoisuus: enintään 0,26 mg/kg täysrehua lemmikkieläinten ruuassa, kun kosteuspitoisuus on 12 %

Kissat

Jodin kokonaispitoisuus

Aluksi enintään 3 kuukautta

Merkinnässä on ilmoitettava: ”Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.” ”

b)

Korvataan erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen” koskeva rivi eläinlajin tai ryhmän ”koirat ja kissat” osalta seuraavasti:

”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen (1)

Korkea energiapitoisuus, suuria määriä välttämättömiä ravintoaineita ja erittäin sulavia ainesosia

Koirat ja kissat

Helposti sulavat valmistusaineet sekä tarvittaessa niiden käsittely

Energia-arvo

n-3- ja n-6-rasvahappopitoisuus (jos lisätty)

Kunnes vahvistuminen saavutetaan

Jos rehu on nimenomaan tarkoitettu letkuruokintaan, merkinnässä on ilmoitettava: ”Annetaan eläinlääkärin valvonnassa.”

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (E1707)

Täydennysrehu saa sisältää funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluvia lisäaineita pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Koirat

Suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetun aineen nimi ja lisätty määrä

10–15 päivää

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetun aineen lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.

Merkinnässä on ilmoitettava: ”Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja käyttöajan pidentämistä.”

c)

Korvataan erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen” koskeva rivi seuraavasti:

”Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen

Alhainen puskurointikyky ja helposti sulavat ainesosat

Porsaat

Hyvin sulavat ainesosat sekä tarvittaessa niiden käsittely

Puskurointikyky

Ruuansulatusnesteiden eritystä vähentävien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)

Limaa muodostavien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)

2–4 viikkoa

Merkinnässä on ilmoitettava:

”Ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen.”

Hyvin sulavat ainesosat

Siat

Hyvin sulavat ainesosat sekä tarvittaessa niiden käsittely

Ruuansulatusnesteiden eritystä vähentävien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)

Limaa muodostavien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)

Rehun lisäaineet, jotka kuuluvat funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” luokassa ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”, asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I mukaisesti.

Täydennysrehu saa sisältää funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluvia lisäaineita pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Eläinlajit, joille suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettu aine on hyväksytty

Suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetun aineen nimi ja lisätty määrä.

Enintään 4 viikkoa

Rehun merkinnässä on ilmoitettava:

1)

”Ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen.”

2)

Tarvittaessa: ”Rehu sisältää suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettua ainetta pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.”

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetun aineen lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.”

d)

Lisätään seuraavat rivit erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Asidoosin vaaran vähentäminen” koskevan rivin ja erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttaminen” koskevan rivin väliin seuraavasti:

”Vitamiinien ja/tai hivenaineiden pitkäaikainen antaminen laiduneläimille

Korkea pitoisuus

hivenaineita

ja/tai

vitamiineja, provitamiineja ja kemiallisesti tarkkaan määriteltyjä aineita, joilla on samankaltainen vaikutus.

Täydennysrehu saa sisältää lisäaineita pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Märehtijät, joilla on toimiva pötsi

Kunkin lisätyn hivenaineen, vitamiinin, provitamiinin ja kemiallisesti tarkkaan määritellyn aineen, joilla on samankaltainen vaikutus, nimi ja kokonaispitoisuus.

Kunkin hivenaineen ja/tai vitamiinin päivittäin liukeneva määrä, jos annetaan boluksena.

Hivenaineen tai vitamiinin jatkuvan liukenemisen enimmäisaika, jos käytetään bolusta.

Enintään 12 kuukautta

Antaminen boluksena on sallittu. Bolus saa sisältää enintään 20 % rautaa reagoimattomassa ei-biohyödynnettävässä muodossa sen ominaispainon lisäämiseksi.

Rehun merkinnässä on ilmoitettava:

”—

Boluksen sisältämien lisäaineiden, joille on vahvistettu enimmäispitoisuus, samanaikaista antamista muista lähteistä, on tapauksen mukaan vältettävä.

Ennen käyttöä suositetaan eläinlääkärin tai ravitsemusasiantuntijan lausunnon pyytämistä

1)

hivenainetasapainosta päiväannoksessa;

2)

lauman hivenainetilasta.

Bolus sisältää x % reagoimatonta rautaa sen ominaispainon lisäämiseksi, jos tarpeen.”

Riittämättömien rautavarastojen täydentäminen syntymän jälkeen

Korkea pitoisuus rautayhdisteitä, joka on sallittu funktionaalisessa ryhmässä ”hivenaineyhdisteet” luokassa ”ravitsemukselliset lisäaineet”, asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I mukaisesti.

Täydennysrehu voi sisältää rautaa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Imevät porsaat ja vasikat

Raudan kokonaispitoisuus

Enintään 3 viikkoa syntymän jälkeen

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että raudan lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.

Kavioiden, sorkkien ja nahan uudistumisen edistäminen

Korkea sinkkipitoisuus.

Täydennysrehu voi sisältää sinkkiä pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Hevoset, märehtijät ja siat

Seuraavien kokonaispitoisuus:

sinkki

metioniini

Enintään 8 viikkoa

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että sinkin lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.

Kiimaan ja lisääntymiseen valmistautumisen tukeminen

Korkea seleenipitoisuus ja

vähimmäispitoisuus E-vitamiinia / kg täysrehua, kun kosteuspitoisuus on 12 %, sikojen osalta 53 mg, kaniinien osalta 35 mg, koirien, kissojen ja minkkien osalta 88 mg;

vähimmäispitoisuus E-vitamiinia eläintä kohden päivässä, lampaiden osalta 100 mg, nautojen osalta 300 mg ja hevosten osalta 1 100 mg

tai

korkea pitoisuus A-

ja/tai D-vitamiinia ja/tai

vähimmäispitoisuus beeta-karoteenia 300 mg eläintä kohden päivässä.

Täydennysrehu voi sisältää seleeniä sekä A- ja D-vitamiinia pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Nisäkkäät

Kunkin lisätyn hivenaineen ja vitamiinin nimi ja kokonaispitoisuus.

Lehmät: tiineyden päättymistä edeltävistä 2 viikosta seuraavan tiineyden varmistumiseen saakka.

Emakot: porsimista edeltävistä 7 päivästä porsimisen jälkeisiin 3 päivään ja siemennystä edeltävistä seitsemästä päivästä siemennyksen jälkeisiin 3 päivään.

Muut naaraspuoliset nisäkkäät: tiineyden viimeisestä osasta seuraavan tiineyden varmistumiseen saakka.

Urokset: lisääntymiskauden aikana.

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että asianmukaista lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.

Rehun merkinnöissä on ilmoitettava:

”Neuvontaa on annettava tilanteista, joissa rehun käyttö on tarkoituksenmukaista.” ”

Korkea pitoisuus A- ja/tai D-vitamiinia

tai

Korkea pitoisuus seleeniä ja/tai sinkkiä ja/tai vähimmäispitoisuus E-vitamiinia 44 mg / kg täysrehua, kun kosteuspitoisuus on 12 %.

Täydennysrehu voi sisältää seleeniä, sinkkiä sekä A- ja D-vitamiinia pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Linnut

Kunkin lisätyn hivenaineen ja vitamiinin nimi ja kokonaispitoisuus.

Naaraat: pariutumisen aikana

Urokset: lisääntymiskauden aikana

e)

Lisätään rivi erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Elektrolyyttitasapainon säilyttäminen runsaan hikoilun yhteydessä” koskevan rivin ja erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta ”Vahvistaminen ravinnon avulla, toipuminen” koskevan rivin, eläinlajin tai -ryhmän ”Hevoseläimet” osalta, väliin seuraavasti:

”Urheilusuoritukseen valmistautumisen ja siitä palautumisen tukeminen

Korkea seleenipitoisuus ja vähintään 50 mg E-vitamiinia / kg täysrehua, kun kosteuspitoisuus on 12 %.

Täydennysrehu voi sisältää seleenin yhdisteitä pitoisuutena, joka on suurempi kuin 100-kertainen vahvistettu enimmäispitoisuus täysrehussa.

Hevoseläimet

Seuraavien kokonaispitoisuus:

E-vitamiini

seleeni

Enintään 8 viikkoa ennen urheilusuoritusta — enintään 4 viikkoa urheilusuorituksen jälkeen”

Rehun käyttöohjeilla on varmistettava, että seleenin lakisääteistä enimmäispitoisuutta täysrehussa noudatetaan.”


(1)  Valmistaja voi täydentää erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta maininnalla ”Kissan maksan rasvoittuminen”.”


7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 6/2014,

annettu 6 päivänä tammikuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

55,3

MA

56,5

TN

89,8

TR

127,8

ZZ

82,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

170,1

ZZ

164,2

0709 90 70

MA

76,1

TR

166,2

ZZ

121,2

0805 10 20

MA

49,5

TR

84,4

ZA

44,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

65,6

ZZ

65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

116,9

TR

79,1

ZZ

98,0

0805 50 10

EG

64,2

TR

62,1

ZZ

63,2

0808 10 80

CN

74,5

MK

26,2

US

176,8

ZZ

92,5

0808 20 50

CN

57,2

US

154,2

ZZ

105,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


SUUNTAVIIVAT

7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/12


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

julkisyhteisöjen rahoitustilastoista

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/23)

(2014/2/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja 5.2 artiklan sekä 12.1 ja 14.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perussopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (1),

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Julkisyhteisöjen rahoitustilastoista 31 päivänä heinäkuuta 2009 annettuihin Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin EKP/2009/20 (3) on tarpeen tehdä huomattavia muutoksia, joten teksti olisi selvyyden ja avoimuuden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 549/2013 vahvistettu menetelmäkehyksen päivitys Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT) 1995:stä EKT 2010:een edellyttää tilastollisten käsitteiden mukauttamista. Yhdenmukaisuuden vuoksi julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten tulisi perustua unionin tilastotietoja koskeviin standardeihin, jotka on määritelty EKT 2010:ssä.

(3)

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi kokonaisvaltaiset ja luotettavat tilastot taloudellisia ja rahatalouden analyysejaan varten; näiden tilastojen tulee kattaa kaikki taloustoimet, mukaan lukien sellaiset, joissa julkisyhteisö toimii Euroopan unionin toimielinten edustajana. Näissä suuntaviivoissa vahvistetut menettelyt eivät vaikuta vastuun- ja toimivallanjakoon jäsenvaltioiden ja unionin tasolla.

(4)

On tarpeen ottaa käyttöön tehokkaat menettelytavat julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien tietojen vaihtamiseksi EKPJ:ssä, jotta voitaisiin varmistaa, että EKPJ:llä on käytettävissään ajantasaiset ja sen tarpeita vastaavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot ja että tilastot ja kansallisten keskuspankkien samoista muuttujista laatimat ennusteet vastaavat toisiaan riippumatta siitä, ovatko tilastot kansallisten keskuspankkien vai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten laatimia.

(5)

Muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit keräävät osan niistä tiedoista, jotka tarvitaan julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien EKPJ:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi. Tämän vuoksi eräät näiden suuntaviivojen perusteella suoritettavista tehtävistä edellyttävät yhteistyötä EKPJ:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä, jotta varmistettaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttäminen.

(6)

Asetukseen (EY) N:o 479/2009 ja EKT 2010:een perustuvat tilastolähteet eivät täytä EKPJ:n tarpeita julkisyhteisöjen velkaa ja alijäämä-/velkaoikaisuja koskevien tilastojen eivätkä jäsenvaltioiden ja unionin budjetin välisiä taloustoimia koskevien tilastojen kattavuuden ja ajantasaisuuden osalta. Tämän vuoksi on tarpeen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset laativat lisäksi muita tilastoja.

(7)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa, jonka näkökannat otetaan huomioon menettelyä sovellettaessa,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa

1.

”euroalueen jäsenvaltiolla” tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro;

2.

”julkisyhteisöjen rahoitustilastoilla” tarkoitetaan tilastoja tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisutilastoja sekä julkista velkaa koskevia tilastoja (liitteen I mukaisesti);

3.

”julkisella velalla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklassa;

4.

”ensimmäisellä toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista toimitusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää huhtikuuta;

5.

”toisella toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista toimitusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää lokakuuta.

2 artikla

Tilastointiin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot EKP:lle liitteessä I määritellyllä tavalla kalenterivuosittain. Tietojen on vastattava asetuksen (EY) N:o 479/2009 ja EKT 2010:n periaatteita ja määritelmiä liitteessä II yksityiskohtaisemmin kuvatulla tavalla.

2.   Kansalliset keskuspankit antavat tiedot noudattaen metodologisia määritelmiä, jotka vahvistetaan sektorien ja alasektorien osalta näiden suuntaviivojen liitteessä II olevassa 1 jaksossa sekä seuraavien tilastojen osalta liitteessä II olevassa 2 jaksossa:

a)

”tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A, 1 B ja 1 C sisältyvät tilastot;

b)

”alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 2 A ja 2 B sisältyvät tilastot;

c)

”julkista velkaa koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 3 A ja 3 B sisältyvät tilastot.

3.   Täydelliset tietosarjat sisältävät kaikki liitteessä I määritellyt luokat (tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot sekä julkista velkaa koskevat tilastot). Lisäksi ne kattavat historiatiedot ajanjaksolta, joka alkaa vuodesta 1995 ja jatkuu aina siihen vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy (vuosi t-1).

4.   Poikkeuksena kohdasta 3 kansallisten keskuspankkien ei tarvitse toimittaa tietoja ryhmistä, jotka kuuluvat Euroopan komission (Eurostatin) ja jäsenvaltioiden kesken sovittujen poikkeusten piiriin.

5.   Liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A–C, 2 A–B, 3 A–B sisältyvien tilastojen toimittaminen alkaa lokakuussa 2014.

6.   Ali-/ylijäämää, velkaa, tuloja, menoja ja nimellisarvoon ilmoitettua bruttokansantuotetta (BKT) koskeviin tietoihin liitetään oikaisujen perustelut, kun oikaisujen aiheuttama alijäämän/ylijäämän muutos on vähintään 0,3 prosenttia BKT:stä tai kun oikaisujen aiheuttama velan, tulojen, menojen tai nimellisarvoon ilmoitetun BKT:n muutos on vähintään 0,5 prosenttia BKT:stä.

3 artikla

Tilastointiin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet

1.   EKP hallinnoi kansallisten keskuspankkien ilmoittamien tietojen perusteella julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokantaa, johon sisältyy euroalueen tilastoja ja kansallisia tilastoja. EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan EKPJ:lle.

2.   Kansalliset keskuspankit liittävät kansallisiin tilastotietoihinsa merkinnän, josta ilmenee, kenelle tiedot voidaan antaa. EKP ottaa tämän merkinnän huomioon, kun se päättää julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan luovuttamisesta.

4 artikla

Määräajat

1.   Kansalliset keskuspankit toimittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa, ennen 15 päivää huhtikuuta ja ennen15 päivää lokakuuta.

2.   Kansalliset keskuspankit toimittavat omasta aloitteestaan (osittaisia) tietosarjoja ajankohdasta riippumatta, jos relevanttia uutta tietoa tulee saataville. Tällaiset tietosarjat voivat sisältää arvioita ryhmistä, joista ei ole saatavilla uutta tietoa.

3.   EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan kansallisille keskuspankeille vähintään kerran kuukaudessa ja viimeistään seuraavana EKP:n pankkipäivänä sen jälkeen, kun EKP on viimeistellyt tiedot julkaisemista varten.

5 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa

1.   Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät sopimaan näiden viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä, jotta voidaan varmistaa pysyvä järjestely tietojen antamista varten EKPJ:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.

2.   Jos kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä kykene täyttämään 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki neuvottelevat kyseisen viranomaisen kanssa siitä, millä tavalla kyseiset tiedot voidaan toimittaa.

6 artikla

Tietojen toimitusvaatimus

Tarvittavat tilastotiedot toimitetaan EKP:lle liitteessä III vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

7 artikla

Laatu

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien tietojen laatua ja kehittävät sitä.

2.   EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen julkisyhteisöjen vuotuisten rahoitustilastojen laadusta.

3.   Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden vastaavuutta asianomaisten määritelmien kanssa ja korjausten laajuutta.

8 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

Johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, ettei niillä muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Johtokunta ilmoittaa viipymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.

9 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2009/20 1 päivästä syyskuuta 2014.

2.   Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

2.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä heinäkuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 25.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.


LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijämistä

Taulukko 1 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

Formula

Formula

josta perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+)

Formula

Valtionhallinto

3

Osavaltiohallinto

4

Paikallishallinto

5

Sosiaaliturvarahastot

6

Tulot yhteensä

Formula

Juoksevat tulot yhteensä

Formula

Välittömät verot

9

joista yritysten maksamat

10

joista kotitalouksien maksamat

11

Välilliset verot

12

joista arvonlisäverot (ALV)

13

Sosiaaliturvamaksut, netto

14

joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut

15

joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut

16

Muut juoksevat tulot

17

joista korkotulot

18

Myynti

19

Pääomatulot yhteensä

20

joista pääomaverot

21

Menot yhteensä

Formula

Juoksevat menot yhteensä

Formula

Tulonsiirrot

Formula

Sosiaaliturvamenot

25

Tukipalkkiot, maksetut

26

Muut tulonsiirrot, maksetut

27

Korkomenot

28

Palkansaajakorvaukset

29

joista palkat ja palkkiot

30

Välituotekäyttö

31

Pääomamenot yhteensä

Formula

Sijoitusmenot

33

Muiden kuin rahoitusvarojen muut nettohankinnat sekä varastojen muutokset

34

Maksetut pääomansiirrot

35

Lisätietoerät

 

Bruttosäästäminen

Formula

Korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut

37

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukainen alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

Formula

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) tuotot

39

Todelliset sosiaaliturvamaksut

Formula

Rahamääräiset sosiaalietuudet

41


Taulukko 1 B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Jäsenvaltion maksut Euroopan unionin (EU) budjettiin

Formula

Välilliset verot

2

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

3

Muut sekalaiset tulonsiirrot

4

joista Arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara

5

joista Bruttokansantuloon perustuvaa neljäs oma vara

6

Pääomansiirrot

7

Jäsenvaltion tulot EU:n budjetista

Formula

Tukipalkkiot

9

Tulonsiirrot julkisyhteisöille

10

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

11

Pääomansiirrot julkisyhteisöille

12

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

13

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja –)

Formula

Lisätietoerä

 

Omien varojen kantokustannukset

15


Taulukko 1 C

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Kulutusmenot

Formula

Formula

Yksilölliset kulutusmenot

2

Kollektiiviset kulutusmenot

3

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto

4

Kiinteän pääoman kuluminen

5

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot

6

Toimintaylijäämä nettomääräisenä

7

Lisätietoerät

 

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin

8

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin

9

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin

10

BKT edellisen vuoden hinnoin

11

Alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot

Taulukko 2 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

Formula

Rahoitustoimet, netto (konsolidoitu)

Formula

Rahoitusvarat (konsolidoitu)

Formula

Käteisraha ja talletukset

4

Velkapaperit

5

Lainat

6

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

7

Yksityistäminen (netto)

8

Pääomasijoitukset (netto)

9

Muut

10

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

11

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

12

Muut rahoitusvarat

13

joista kertyneet verot ja sosiaaliturvamaksut, joita ei ole vielä maksettu

14

Velat (konsolidoitu)

Formula

Käteisraha ja talletukset

16

Lyhytaikaiset velkapaperit

17

Pitkäaikaiset velkapaperit

18

Lainat

19

joista lainat keskuspankilta

20

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

21

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

22

Muut velat

23

Julkisyhteisöjen lainatarve

Formula

Formula

Formula

josta pitkäaikainen lainatarve

25

Kansallisen valuutan määräinen

26

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

27

Muiden valuuttojen määräinen

28

Muut virrat

Formula

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset

Formula

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot

31

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo

Formula

Muut muutokset velan määrässä

33

Julkisen velan muutos

Formula

Formula

Formula


Taulukko 2 B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton)

Formula

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Konsolidoitavat taloustoimet

Formula

Käteisraha ja talletukset

Formula

Lyhytaikaiset velkapaperit

Formula

Pitkäaikaiset velkapaperit

Formula

Lainat

Formula

Julkista velkaa koskevat tilastot

Taulukko 3 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (konsolidoitu)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Jäsenvaltiossa olevien hallussa

Formula

Keskuspankki

8

Muut rahalaitokset

9

Muut rahoituslaitokset

10

Muut jäsenvaltiossa olevat

11

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa

12

Kansallisen valuutan määräinen

13

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

14

Muiden valuuttojen määräinen

15

Lyhytaikainen velka

16

Pitkäaikainen velka

17

josta vaihtuvakorkoinen velka

18

Jäljellä oleva maturiteetti enintään vuosi

19

Jäljellä oleva maturiteetti yli 1 mutta enintään 5 vuotta

20

josta vaihtuvakorkoinen velka

21

Jäljellä oleva maturiteetti yli 5 vuotta

22

josta vaihtuvakorkoinen velka

23

Lisätietoerät

 

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

24

Julkinen velka – nollakuponkilainat

25


Taulukko 3 B

Luokka

Erän numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (alasektorien kesken konsolidoimaton)

Formula

Konsolidoitavat erät

Formula

Formula

Formula

Käteisraha ja talletukset

3

Lyhytaikaiset arvopaperit

4

Pitkäaikaiset arvopaperit

5

Lainat

6

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

7

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

8

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

9

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

10

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

11

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

12

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

13

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

14

Lisätietoerät

 

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa

15

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa

16

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa

17

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa

18


LIITE II

METODOLOGISET MÄÄRITELMÄT

1.   Sektorien ja alasektorien määritelmät

EKT 2010:n sektorit ja alasektorit

Koko kansantalous

S.1

Yritykset

S.11

Rahoituslaitokset

S.12

Keskuspankki

S.121

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

S.122

Rahamarkkinarahastot

S.123

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

S.124

Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.125

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

S.126

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

S.127

Vakuutuslaitokset

S.128

Eläkerahastot

S.129

Rahalaitokset

S.121+S.122+S.123

Julkisyhteisöt

S.13

Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1311

Osavaltiohallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1312

Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1313

Sosiaaliturvarahastot

S.1314

Kotitaloudet

S.14

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

S.15

Ulkomaat

S.2

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä toimielimet ja elimet

S.21

EU:n jäsenvaltiot

S.211

EU:n toimielimet ja elimet

S.212

Euroopan keskuspankki (EKP)

S.2121

Euroopan unionin toimielimet ja elimet, lukuun ottamatta EKP:tä

S.2122

Kolmannet maat ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset järjestöt

S.22

2.   Luokkien määritelmät  (1), (2)

Taulukko 1 A

1.

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] on yhtä kuin sektorin S.13 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9) ja yhtä kuin tulot yhteensä [1 A.7] vähennettynä menoilla yhteensä [1 A.22] ja yhtä kuin valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] plus osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] plus paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] plus sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6].

2.

Perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+) [1 A.2] on yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] plus korkomenot [1 A.28].

3.

Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] on yhtä kuin alasektorin S.1311 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

4.

Osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] on yhtä kuin alasektorin S.1312 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

5.

Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.1313 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

6.

Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.1314 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

7.

Tulot yhteensä [1 A.7] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] plus pääomatulot yhteensä [1 A.20].

8.

Juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] on yhtä kuin välittömät verot [1 A.9] plus välilliset verot [1 A.12] plus sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.14] plus muut juoksevat tulot [1 A.17] plus myynnit [1 A.19].

9.

Välittömät verot [1 A.9] on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

10.

Välittömät verot, joista yritysten maksamat [1 A.10], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektoreille S.11 ja S.12 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

11.

Välittömät verot, joista kotitalouksien maksamat [1 A.11], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektorille S.14 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

12.

Välilliset verot [1 A.12] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

13.

Välilliset verot, joista arvonlisäverot (alv) [1 A.13], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut arvonlisäverot (D.211).

14.

Sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.14] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut sosiaaliturvamaksut (D.61).

15.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.15], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611).

16.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.16], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613).

17.

Muut juoksevat tulot [1 A.17] on yhtä kuin omaisuustulot (D.4) plus sektorille S:13 resursseina kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sektorille S.13 resursseina kirjattuja korkoja (D.41), jotka kirjataan myös käytöksi sektorille S.13, plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

18.

Muut juoksevat tulot, joista korkotulot [1 A.18], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut korot (D.41).

19.

Myynnit [1 A.19] on yhtä kuin markkinatuotos (P.11) plus tuotos omaan loppukäyttöön (P.12) plus resursseina sektorille S.13 kirjatut maksut markkinattomasta tuotoksesta (P.131).

20.

Pääomatulot yhteensä [1 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 maksettuina pääomansiirtoina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

21.

Pääomatulot yhteensä, joista pääomaverot [1 A.21], on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut pääomaverot (D.91).

22.

Menot yhteensä [1 A.22] on yhtä kuin juoksevat menot yhteensä [1 A.23] plus pääomamenot yhteensä [1 A.32].

23.

Juoksevat menot yhteensä [1 A.23] on yhtä kuin tulonsiirrot [1 A.24] plus korkomenot [1 A.28] plus palkansaajakorvaukset [1 A.29] plus välituotekäyttö [1 A.31].

24.

Tulonsiirrot [1 A.24] on yhtä kuin sosiaaliturvamenot [1 A.25] plus tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], plus muut tulonsiirrot, maksetut [1 A.27].

25.

Sosiaaliturvamenot [1 A.25] on yhtä kuin rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – julkisyhteisöjen ostama markkinatuotanto (D.632) plus sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S 15 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

26.

Tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], on yhtä kuin tukipalkkiot, maksetut, miinus sektorille S.13 resursseina kirjatut tukipalkkiot (-D.3).

27.

Muut tulonsiirrot, maksetut [1 A.27], on yhtä kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) plus muut tuotantoverot (D.29) plus omaisuustulot (D.4) lukuun ottamatta korkoja (D.41) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S.15 resursseina kirjattuja muita sekalaisia tulonsiirtoja (D.75).

28.

Korkomenot [1 A.28] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä ja muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut korot (D.41).

29.

Palkansaajakorvaukset [1 A.29] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkansaajakorvaukset (D.1).

30.

Palkansaajakorvaukset, joista palkat ja palkkiot [1 A.30], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkat ja palkkiot (D.11).

31.

Välituotekäyttö [1 A.31] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjattu välituotekäyttö (P.2).

32.

Pääomamenot yhteensä [1 A.32] on yhtä kuin sijoitusmenot [1 A.33] plus muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat [1 A.34] plus maksetut pääomansiirrot [1 A.35].

33.

Sijoitusmenot [1 A.33] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattava kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51).

34.

Muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat ja varastojen muutokset [1 A.34] on yhtä kuin varastojen muutokset (P.52) plus arvoesineiden hankinta miinus luovutus (P.53) plus sektorin S.13 varojen muutoksina kirjattavat valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (NP).

35.

Maksetut pääomansiirrot [1 A.35] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

36.

Bruttosäästäminen [1 A.36] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] miinus juoksevat menot yhteensä [1 A.23].

37.

Korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut [1 A.37], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä huomioon otettavat korot (EDP D.41).

38.

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukainen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.38] on yhtä kuin liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä huomioon otettava sektorin S.13 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (EDP B.9) ja yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] plus korkomenot [1 A.28] miinus korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut [1 A.37].

39.

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) tuotot [1 A.39] on yhtä kuin muiden kuin rahoitusvarojen vähennyksiin kirjattavat kolmannen sukupolven matkaviestintoimilupien myynnistä saadut tulot matkaviestintoimilupien myöntämistä koskevan Eurostatin päätöksen mukaisesti.

40.

Todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.40] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611) [1 A.15] plus kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613) [1 A.16].

41.

Rahamääräiset sosiaalietuudet [1 A.41] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62).

Taulukko 1 B

1.

Jäsenvaltion maksut EU:n budjettiin [1 B.1] on yhtä kuin EU:n budjettiin suoritetut välilliset verot [1 B.2] plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) [1B.4] plus muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) [1B.5] plus pääomansiirrot (D.9) [1B.7].

2.

Välilliset verot [1 B.2] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

3.

Julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön [1 B.3] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74).

4.

Muut sekalaiset tulonsiirrot [1 B.4] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) plus arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon perustuvat EU:n omat varat (D.76).

5.

Muut sekalaiset tulonsiirrot, joista arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara [1 B.5], on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara (D.761).

6.

Muut sekalaiset tulonsiirrot joista bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara [1 B.6] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resurssiksi ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara (D.762).

7.

Pääomansiirrot [1 B.7] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

8.

Jäsenvaltion tulot EU:n budjetista [1 B.8] on yhtä kuin EU:n budjetista maksetut tukipalkkiot (D.3) [1 B.9], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot julkisyhteisöille (D.7) [1 B.10], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.7) [1 B.11], plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot julkisyhteisöille (D.9) [1 B.12] plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.9) [1 B.13].

9.

Tukipalkkiot [1 B.9] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut tukipalkkiot (D.3).

10.

Tulonsiirrot julkisyhteisöille [1 B.10] on yhtä kuin tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) plus sektorille S.13 resursseina ja alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

11.

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.11] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

12.

Pääomansiirrot julkisyhteisöille [1 B.12] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 varojen muutoksina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

13.

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.2122 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

14.

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja -) [1 B.14] on yhtä kuin jäsenvaltion tulot EU:n budjetista [1 B.8] miinus jäsenvaltion maksut EU:n budjettiin [1 B.1].

15.

Omien varojen kantokustannukset [1 B.15] on yhtä kuin omien varojen EU:n budjetista maksettujen kantokustannusten osuus sektorille S.13 resurssiksi kirjatusta markkinattomasta tuotoksesta (P.13).

Taulukko 1 C

1.

Kulutusmenot [1 C.1] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3).

2.

Yksilölliset kulutusmenot [1 C.2] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut yksilölliset kulutusmenot (P.31).

3.

Kollektiiviset kulutusmenot [1 C.3] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kollektiiviset kulutusmenot (P.32).

4.

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto [1 C.4] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto (D.632).

5.

Kiinteän pääoman kuluminen [1 C.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu kiinteän pääoman kuluminen (P.51c).

6.

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot [1 C.6] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut maksetut muut tuotantoverot (D.29) miinus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

7.

Toimintaylijäämä nettomääräisenä [1 C.7] on yhtä kuin sektorin S.13 nettotoimintaylijäämä (B.2n).

8.

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin [1 C.8] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

9.

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin [1 C.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksena kirjattu kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51 g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

10.

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin [1 C.10] on yhtä kuin markkinahintainen BKT (B.1*g).

11.

BKT edellisen vuoden hinnoin [1 C.11] on yhtä kuin BKT (B1*g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

Taulukko 2 A

1.

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä [2 A.1] on yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] miinus rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto [2 A.2].

2.

Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto (konsolidoitu) [2 A.2] on yhtä kuin rahoitusvarojen nettohankinta [2 A.3] miinus velan otto (netto) [2 A.15].

3.

Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.3] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2) [2 A.4] plus velkapapereihin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.3) [2 A.5] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.6] plus osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.5) [2 A.7] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.11] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.12] plus muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13].

4.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.4] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

5.

Velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.5] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu velkapaperien (F.3) nettohankinta.

6.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.6] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut julkisen sektorin myöntämät uudet lainat (F.4), joista on vähennetty takaisinmaksut julkiselle sektorille.

7.

Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.7] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien (F.5) nettohankinta.

8.

Yksityistäminen (netto) [2 A.8] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma tai siitä tulee sektorin S.13 valvoma (EKT 10, 2.36–2.39 kohta); sektori S.13 voi suorittaa tällaisia taloustoimia suoraan velallisyksikön kanssa tai toisen velkojayksikön kanssa.

9.

Pääomasijoitukset (netto) [2 A.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja jotka sektori S.13 suorittaa suoraan velallisyksikön kanssa.

10.

Muut [2 A.10] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja joita sektori S.13 ei suorita suoraan velallisyksikön kanssa vaan toisen velkojayksikön kanssa.

11.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.11] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

12.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.12] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden (F.7) nettomaksut.

13.

Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut muut saamiset (F.8).

14.

Muihin rahoitusvaroihin kuuluviin kertyneisiin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin, joita ei ole vielä maksettu, kohdistuvat taloustoimet [2 A.14], on yhtä kuin luokkiin D.2, D.5, D.61 ja D.91 kirjattuihin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvä osuus muista saamisista (saamiset luokassa F.8) miinus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut, tosiasiassa perityt verot.

15.

Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.15] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.2) [2 A.16] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31) [2 A.17] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32) [2 A.18] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.19] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.21] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.22] plus muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2A.23].

16.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

17.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden lyhytaikaisten velkapaperien (F.31) nettoliikkeeseenlasku.

18.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pitkäaikaisten velkapaperien (F.32) nettoliikkeeseenlasku.

19.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut julkisen sektorin liikkeeseen laskemat uudet lainat (F.4), joista on vähennetty lainojen takaisinmaksu.

20.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet.

21.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.21] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

22.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A0,22] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden nettotulot (F.7).

23.

Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.23] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5) plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut muut velat (F.8).

24.

Julkisyhteisöjen lainantarve [2 A.24] on yhtä kuin velkojen nettohankinta käteisrahana ja talletuksina (F.2) [2 A.16] plus velkapaperit (F.3) [2 A.17 ja 2 A.18] plus lainat (F.4) [2 A.19]. Se on käytännössä yhtä kuin konsolidoidut julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet.

25.

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.25] on yhtä kuin velkojen nettohankinta alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkainstrumenteilla [2 A.24].

26.

Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.26] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2A.24], jotka ovat jäsenvaltion laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisiä.

27.

Euroalueen jäsenvaltioiden rahayksikön määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.27] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2 A.24], jotka ovat ecumääräisiä plus euromääräiset velkainstrumentit ajalta ennen euron käyttöönottoa jäsenvaltiossa plus euroalueen jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön määräiset velkainstrumentit ajalta ennen jäsenvaltion kuulumista euroalueeseen.

28.

Muiden valuuttojen määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.28] on yhtä kuin luokkiin [2 A.26] tai [2 A.27] kuulumattomien velkainstrumenttien osuus velkojen nettohankinnasta velkainstrumenteilla [2 A.24].

29.

Muut virrat [2 A.29] on yhtä kuin velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] plus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

30.

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] on yhtä kuin valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] plus muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo [2 A.32].

31.

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] on yhtä kuin nimelliset velan [3 A.1] hallussapitovoitot ja -tappiot (K.7), kun velan arvo kansallisen valuutan määräisenä vaihtelee valuuttakurssimuutosten vuoksi.

32.

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo [2 A.32] on yhtä kuin velan muutos [2 A.34] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24] miinus valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] miinus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

33.

Muut muutokset velan määrässä [2 A.33] on yhtä kuin sellaisten velkojen volyymin muut muutokset (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 ja K.6), jotka luokitellaan sektorin S.13 varoihin kuulumattomiin joko käteisrahaan ja talletuksiin (AF.2), velkapapereihin (AF.3) tai lainoihin (AF.4).

34.

Julkisen velan muutos [2 A.34] on yhtä kuin velka [3 A.1] vuonna t miinus velka [3 A.1] vuonna t-1.

Taulukko 2 B

1.

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton) [2 B.1] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] plus lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] plus muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6].

2.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] on yhtä suuri kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2).

3.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31).

4.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32).

5.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

6.

Muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

7.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.7] on yhtä kuin konsolidoimattomat velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.1] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24].

8.

Konsolidoitavat taloustoimet – käteisraha ja talletukset [2 B.8] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] miinus konsolidoidut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16].

9.

Konsolidoitavat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit [2 B.9] on yhtä kuin konsolidoimattomat lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] miinus konsolidoidut lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17].

10.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.10] on yhtä kuin konsolidoimattomat pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] miinus konsolidoidut pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18].

11.

Konsolidoitavat taloustoimet – lainat [2 B.11] on yhtä kuin konsolidoimattomat muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] miinus konsolidoidut lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] plus konsolidoidut keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.20].

Taulukko 3 A

1.

Julkinen velka (konsolidoitu) [3 A.1] on yhtä kuin asetuksessa (EY) N:o 479/2009 määritelty velka. Se on käytännössä yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoidut velat käteisrahana ja talletuksina [3 A.2] plus lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] plus pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] plus lainat keskuspankilta [3 A.5] plus muut lainat [3 A.6].

2.

Velka – käteisraha ja talletukset [3 A.2] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (AF.2) oleva osuus velasta (3 A.1).

3.

Velka – lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (AF.31) oleva osuus velasta [3 A.1].

4.

Velka – pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (AF.32) oleva osuus velasta [3 A.1].

5.

Velka – lainat keskuspankilta [3 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluvien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

6.

Velka – muut lainat [3 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuulumattomien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

7.

Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.7] on yhtä kuin keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] plus muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] plus muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] plus muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11].

8.

Keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

9.

Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] on yhtä kuin alasektorien S.122 ja S.123 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

10.

Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] on yhtä kuin alasektorien S.124, S.125, S.126, S.127, S.129 ja S.129 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

11.

Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11] on yhtä kuin sektorien S.11, S.14 ja S.15 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

12.

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.12] on yhtä kuin sektorin S.2 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

13.

Kansallisen valuutan määräinen velka [3 A.13] on yhtä kuin jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräinen osuus velasta [3 A.1].

14.

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen velka [3 A.14] – ajalta ennen jäsenvaltion liittymistä euroalueeseen – on yhtä kuin jonkin euroalueen jäsenvaltioissa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön (ei kuitenkaan kansallisen valuutan [3 A.13]) määräisen velan osuus velasta [3 A.1] plus ecu- tai euromääräinen velka.

15.

Muiden valuuttojen määräinen velka [3 A.15] on yhtä kuin luokkiin [3 A.13] ja [3 A.14] kuulumaton osuus velasta [3 A.1].

16.

Lyhytaikainen velka [3 A.16] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

17.

Pitkäaikainen velka [3 A.17] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

18.

Pitkäaikainen velka josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.18] on yhtä kuin vaihtuvakorkoisen velan osuus pitkäaikaisesta velasta [3 A.17].

19.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään vuosi [3 A.19], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

20.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta [3 A.20], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

21.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.21] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen [3 A.20] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

22.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3 A.22], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

23.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.23] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen [3 A.22] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

24.

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti [3 A.24] on yhtä kuin vuosina ilmaistu keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kantatiedoilla painotettuna.

25.

Julkinen velka – nollakuponkilainat [3 A.25] on yhtä kuin nollakuponkilainoina eli joukkolainoina, joihin ei liity kuponkimaksuja vaan joiden korko perustuu lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan väliseen eroon, oleva osuus velasta [3 A.1].

Taulukko 3 B

1.

Valtion velka (alasektorien kesken konsolidoimaton) [3 B.1] on yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoimattomat velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

2.

Konsolidoitavat erät (3 B.2) on yhtä kuin myös sektorin S.13 varoihin kuuluvat sektorin S.13 velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu käteisrahasta ja talletuksista [3 B.3] plus lyhytaikaisista velkapapereista [3 B.4] plus pitkäaikaisista velkapapereista [3 B.5] plus lainoista [3 B.6].

3.

Konsolidoitavat erät – käteisraha ja talletukset [3 B.3] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (F.2) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

4.

Konsolidoitavat erät – lyhytaikaiset velkapaperit [3 B.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (F.31) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

5.

Konsolidoitavat erät – pitkäaikaiset velkapaperit [3 B.5] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (F.32) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

6.

Konsolidoitavat erät – lainat [3 B.6] on yhtä kuin lainoina (F.4) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

7.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.7] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

8.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.8] on yhtä kuin alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

9.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.9] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

10.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.10] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

11.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.11] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3A.1].

12.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.12] on yhtä suuri kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

13.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

14.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.14] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 varoihin kuuluvat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

15.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa [3 B.15] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuuluvat alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

16.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa [3 B.16] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

17.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa [3 B.17] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

18.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa [3 B.18] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].


(1)  [x.y] tarkoittaa taulukon x ryhmää n:o y.

(2)  Termillä ”luokat” tarkoitetaan julkisyhteisöjen sektoria, ellei toisin ilmoiteta.


LIITE III

TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Kansalliset keskuspankit toimittavat Euroopan keskuspankin (EKP) edellyttämät tilastotiedot sähköisesti käyttäen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tietotekniikkajärjestelmiin perustuvia EKPJ:n järjestelyjä. EKPJ:n sisäisessä tietojenvaihdossa käytetään SDMX-tiedonsiirtomuotoa (Statistical Data and Metadata eXchange format). Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

Kansalliset keskuspankit noudattavat seuraavia suosituksia sen varmistamiseksi, että tiedonsiirto sujuu tyydyttävällä tavalla:

Aukottomuus: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikki edellytetyt aikasarjat. Jos sarjoja ei lähetetä tai jos raportoidaan tilastointiin kuulumattomia sarjoja, raportointi katsotaan puutteelliseksi. Mahdollisesti puuttuva havainto merkitään vastaavalla tilakoodilla.

Tilastotietojen laskentayhtälöt ja merkkikäytäntö: kansallisten keskuspankkien on sovellettava tarkistussääntöjä, ennen kuin ne toimittavat tiedot EKP:lle.

Jos aikasarjaan sisältyvään alaerään tehdään korjauksia, tarkistussääntöjä sovelletaan koko raporttiin.


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Suuntaviivoissa EKP/2009/20

Näissä suuntaviivoissa

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 6 kohta

3–8 artikla

3–8 artikla

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 3 kohta

Liitteet I–III

Liitteet I–III


7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/34


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/24)

(2014/3/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa 21 päivänä marraskuuta 2002 annettuja suuntaviivoja EKP/2002/7 (1) on muutettu merkittävästi useita kertoja. Kun suuntaviivoja nyt jälleen muutetaan, ne olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Tehtäviensä suorittamiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta kattavat ja luotettavat institutionaalisten sektorien mukaan eritellyt tiedot, jotka sisältävät sekä kansalliset tilastot että euroalueen aggregaatit.

(3)

Osan tiedoista, joita tarvitaan euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKPJ:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi, keräävät muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (2) 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä varmistaakseen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen.

(4)

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten olisi perustuttava tilastotietoja koskeviin unionin standardeihin, jotka on vahvistettu Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä (jäljempänä ’EKT 2010’) Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 (3).

(5)

Täydentäviä kansallisia tietoja neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta on toimitettava riittävän ajoissa, jotta euroalueen rahoitus- ja muista tileistä pystytään laatimaan rahapolitiikan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaiset yhtenäiset neljännesvuosittaiset tilastot.

(6)

Kansallisia tietoja neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta käytetään yhä enemmän myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi makrovakausanalyyseissa ja liiallisen epätasapainon seurannassa. EKP julkistaa näiden suuntaviivojen ja tarkoitusta varten kerättyjen kansallisten tietojen perusteella laaditut euroalueen aggregaatit, jotta niitä voidaan hyödyntää näissä tarkoituksissa sekä muussa kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen liittyvässä toiminnassa.

(7)

Jotta eri institutionaalisten sektorien välisistä kytköksistä voidaan saada kattavampi käsitys, neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskeviin kansallisiin tietoihin olisi sisällyttävä rahoitussaamisten ja -velkojen erittely vastinsektoreittain (”keneltä kenelle” -tiedot).

(8)

Neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevissa kansallisissa kokonaistilastoissa ”muut virrat” olisi eriteltävä vielä ”uudelleenarvostuksiin” ja ”volyymin muihin muutoksiin”, jotta arvostusmuutosten vaikutus taseisiin voidaan hahmottaa paremmin.

(9)

EKP ja kansalliset keskuspankit pyrkivät jatkossakin yhteistyössä parantamaan neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien kansallisten tietojen kokoamisessa käytettäviä menetelmiä ja lähteitä tarkoituksenaan parantaa tietojen laatua, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ja auttaa ymmärtämään paremmin yhteyttä niiden tilastotietojen välillä, joita EKP:lle on EKP:n eri säädösten nojalla toimitettava.

(10)

Institutionaalisten sektorien mukaan eritellyn euroalueen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon laadunarviointi olisi suoritettava EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän (4) mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien olisi arvioitava myös EKP:lle toimittamiensa tietojen laatua tarvittaessa yhteistyössä muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 a artiklan ja EKPJ:n tilastoinnin perustan (5) mukaisesti EKPJ noudattaa Euroopan tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja julkaistessaan puolueettomuuden, objektiivisuuden, ammatillisen riippumattomuuden, kustannustehokkuuden, tilastosalaisuuden, raportointirasitteen minimoinnin sekä laadukkaiden tilastojen periaatteita.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 4 kohdan mukaan luottamuksellisia tilastotietoja voidaan luovuttaa EKPJ:n sisällä siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen perussopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Jos luottamuksellisiksi ilmoitetut tilastotiedot ovat peräisin muilta toimivaltaisilta viranomaisilta kuin kansallisilta keskuspankeilta, EKP:n olisi käytettävä tällaisia tilastotietoja asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti.

(13)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojenannosta koituvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1.

’euroalueella’ euroalueen jäsenvaltioiden aluetta, EKP:tä ja Euroopan vakausmekanismia;

2.

’euroalueen jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro;

3.

’kansallisilla tiedoilla’ kaikkia liitteessä I olevien taulukoiden 1–9 soluissa ilmoitettavia tietoja;

4.

’lisätiedoilla’ liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 4 ja 5 mustaksi värjätyissä soluissa ilmoitettavia tietoja;

5.

’viitevuosineljänneksellä’ viimeistä vuosineljännestä, jonka tiedot ovat mukana ilmoitettavassa aikasarjassa.

2 artikla

Tilastoihin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

1.   Kansallisten keskuspankkien on toimitettava liitteessä I eritellyt tiedot EKP:lle neljännesvuosittain syyskuusta 2014 alkaen. Tietojen on oltava EKT 2010:n periaatteiden ja määritelmien mukaisia.

2.   Lisätietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat taloustoimi- ja varantotiedot vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta, nämä vuosineljännekset mukaan lukien. Lisätiedot on ilmoitettava parhaan arvion periaatteen mukaisesti, ja liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2, 4 ja 5 sarakkeissa H, H.1 ja H.2 ilmoitettavien lisätietojen (julkisyhteisöjen sektoria ja sen alasektoreita koskevat lisätiedot) toimittaminen on vapaaehtoista.

3.   Liitteessä I olevissa taulukoissa 1–5 täsmennetyt kansallisia tietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat

a)

taloustoimi- ja varantotiedot sekä volyymin muut muutokset vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta (taloustoimi- ja varantotiedot ilmoitetaan vain taulukon 2 rivillä 33, ”rahoitustaloustoimet, netto/nettorahoitusvarallisuus”); ja

b)

taloustoimi- ja varantotiedot vuoden 1999 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2012 kolmannen neljänneksen väliseltä ajanjaksolta. Nämä tiedot on ilmoitettava parhaan arvion periaatteen mukaisesti, ja liitteessä I olevien taulukoiden 1 ja 2 sarakkeissa J ja K ilmoitettavien tietojen (kotitalouksia sekä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä koskevien tietojen erittely) toimittaminen on vapaaehtoista.

4.   Liitteessä I olevissa taulukoissa 6 ja 9 täsmennetyt kansallisia tietoja koskevat tiedonantovaatimukset kattavat taloustoimi- ja varantotiedot sekä volyymin muut muutokset vuoden 2013 neljännen neljänneksen ja viitevuosineljänneksen väliseltä ajanjaksolta.

5.   Liitteessä I olevien taulukoiden 3–9 riveillä 12–21 mainitut vastinsektorit ”euroalue (muut kuin kotimaiset)” ja ”euroalueen ulkopuoliset” on mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa tietojenantopäivänä. Tarvittavat muutokset on tehtävä aina uuden jäsenvaltion ottaessa euron käyttöön. Tiedot tarkistetaan noudattaen 3 ja 4 kohdassa täsmennettyjä eriytettyjä tiedonantovaatimuksia parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

6.   Kansallisten keskuspankkien ei 1–5 kohdasta poiketen tarvitse toimittaa

a)

neljännesvuositietoja ajalta ennen sen vuoden ensimmäistä neljännestä, jona jäsenvaltio liittyi Euroopan unioniin;

b)

edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja ennen vuoden 2017 syyskuuta;

c)

edellä 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja ennen vuoden 2015 syyskuuta.

7.   Tietoihin, jotka on toimitettava 3–5 kohdan perusteella, on liitettävä selventäviä tietoja

a)

viitevuosineljänneksen aikaisista merkittävistä yksittäistapahtumista, jos niiden vaikutus on suuruusluokaltaan vähintään 0,2 prosenttia euroalueen neljännesvuosittaisesta bruttokansantuotteesta tai jos EKP pyytää tällaisia selvityksiä; ja

b)

EKP:lle näiden suuntaviivojen nojalla ilmoitettuihin tuoreimpiin kansallisiin tietoihin tehtyjen tarkistusten syistä, jos tarkistusten aiheuttamat muutokset tietoihin ovat suuruusluokaltaan vähintään 0,2 prosenttia euroalueen neljännesvuosittaisesta bruttokansantuotteesta tai jos EKP pyytää tällaisia selvityksiä.

3 artikla

EKP:n kokoamien tietojen jakelu ja julkaiseminen

1.   EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille julkaisemansa euroalueen aggregaatit sekä 2 artiklan nojalla kerätyt ja sen 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot.

2.   EKP julkaisee sellaiset kokoamansa euroalueen aggregaatit sekä 2 artiklan nojalla kerätyt ja sen 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot, jotka tilastokomitea katsoo tarpeellisiksi, lukuun ottamatta liitteessä I olevien taulukoiden 3–9 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja (vastinsektoreihin ”euroalue (muut kuin kotimaiset)” ja ”euroalueen ulkopuoliset” liittyvät tiedot).

3.   Kansallisten tietojen julkaisemisessa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

kansallisia tietoja saa julkaista aikaisintaan seitsemän päivää 4 artiklassa säädettyjen toimitusmääräaikojen jälkeen; ja

b)

julkisyhteisöjen sektoriin liittyvät kansalliset tiedot saa kunkin vuoden huhti- ja lokakuussa julkaista vasta sen jälkeen, kun Euroopan komissio on Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (6), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti julkaissut toteutunutta julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat tiedot liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamista varten; ja

c)

edellä 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten tietojen yhteydessä on julkaistava soveltuvin osin maininta, että tiedot ovat alustavia ja/tai perustuvat arvioihin. Samaa käsittelytapaa voidaan tiedot toimittaneen kansallisen keskuspankin perustellusta pyynnöstä soveltaa myös muihin 2 artiklan nojalla kerättyihin ja sen 3–5 kohdassa esitettyihin tietoihin.

4 artikla

Toimitusajat

1.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lisätiedot toimitetaan EKP:lle enintään 85 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä. Vuoden 2017 ensimmäisestä tietojen toimituskerrasta alkaen lisätiedot toimitetaan EKP:lle enintään 82 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä.

2.   Edellä 2 artiklan 3–5 kohdassa esitetyt kansalliset tiedot ja 2 artiklan 7 kohdassa esitetyt selventävät metatiedot toimitetaan EKP:lle enintään 100 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä. Vuoden 2017 ensimmäisestä tietojen toimituskerrasta alkaen kansalliset tiedot ja niihin liittyvät metatiedot toimitetaan EKP:lle enintään 97 kalenteripäivän kuluessa viitevuosineljänneksen päättymisestä.

3.   EKP toimittaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kansallisille keskuspankeille viimeistään seuraavana EKP:n työpäivänä sen jälkeen, kun se on julkaissut tiedot.

5 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa

1.   Mikäli muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit toimittavat osan 2 artiklassa esitetyistä tiedoista tai kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät luomaan tällaisten viranomaisten kanssa pysyvät yhteistyöjärjestelyt, joilla voidaan varmistaa tietojen toimittaminen näihin suuntaviivoihin kirjattujen sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.

2.   Mikäli kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä kykene täyttämään 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki tarkastelevat asiaa uudelleen kyseisen kansallisen viranomaisen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tiedot saadaan ajoissa.

6 artikla

Toimitustapa

Tarvittavat tilastotiedot on toimitettava EKP:lle liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisessa muodossa. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä varajärjestelynä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos siitä on sovittu EKP:n ja kansallisen keskuspankin välillä.

7 artikla

Laatu

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien tietojen laatua ja pyrkivät kehittämään sitä.

2.   EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien tilastojen laadusta. Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden yhdenmukaisuutta käytettävien määritelmien kanssa sekä tarkistusten määrää ja laajuutta.

8 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tietojenannosta koituvaan taakkaan. Johtokunta ilmoittaa viipymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan suuntaviivat EKP/2002/7 1 päivästä syyskuuta 2014. Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin.

10 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

2.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä heinäkuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  Luettavissa EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu

(5)  Luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

(6)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.


LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Yhteenveto tiedonantovaatimuksista

Artikla

Sisältö

Taulukot

Tiedon tyyppi

Viiteajanjakso

Tiedot annettava 1. kerran

Toimitusajat

Huomautukset

Varannot

Taloustoimet

Volyymin muut muutokset

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

Lisätiedot; vain mustaksi värjätyt solut

T1

varat

T2

velat

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

 

2012Q4 alkaen

Syyskuu 2014

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 85

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 82

Parhaat arviot

Sarakkeiden H, H.1 ja H.2 mustaksi värjättyjen solujen tiedot valinnaisia

2 artiklan 3 kohdan a alakohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan

a ja b alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T1

varat

T2

velat

T3

talletukset (”keneltä kenelle”)

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

Image

2012Q4 alkaen

Syyskuu 2014

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Metatietojen kera

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista

2 artiklan3 kohdan

b alakohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T1

varat

T2

velat

T3

talletukset (”keneltä kenelle”)

T4

lyhytaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

T5

pitkäaikaiset lainat (”keneltä kenelle”)

Image

Image

 

1999Q1–2012Q3

Syyskuu 2017

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Parhaat arviot

Taulukoissa T1 ja T2 sarakkeiden J ja K tiedot valinnaisia

Metatietojen kera

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista

2 artiklan4 kohta

2 artiklan 5 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan

a ja b alakohta

4 artiklan 2 kohta

Kansalliset tiedot; kaikki solut

T6

lyhytaikaiset velkapaperit (”keneltä kenelle”)

T7

pitkäaikaiset velkapaperit (”keneltä kenelle”)

T8

noteeratut osakkeet (”keneltä kenelle”)

T9

sijoitusrahasto-osuudet (”keneltä kenelle”)

Image

Image

Image

2013Q4 alkaen

Syyskuu 2015

Joulukuuhun 2016 saakka: t + 100

Maaliskuusta 2017 alkaen: t + 97

Metatietojen kera

Riveillä 12–21 ilmoitettavat tiedot mukautettava vastaamaan euroalueen kokoonpanoa; parhaan arvion periaatteen mukaisesti

Taulukoiden T3–T5 riveillä 12–21 ilmoitettavia tietoja ei julkaista


Taulukko 1

Rahoitusvarat  (1)  (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Velkojasektori

Rahoitusinstrumentti

 

Yhteensä

(S.1)

Kotimaiset

Ulkomaat

(S.2)

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (3)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (4) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet ja KPVTY:t (5)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

Sosiaaliturvarahastot

(S.1314)

Yhteensä

(S14+S15)

Kotitaloudet

(S.14)

KPVTY:t (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Varat yhteensä (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetaarinen kulta (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Erityiset nosto-oikeudet (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Käteisraha ja talletukset (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Käteisraha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Talletukset (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Siirtokelpoiset talletukset (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muut talletukset (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Velkapaperit (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lainat (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lyhytaikaiset lainat (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pitkäaikaiset lainat (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osakkeet ja osuudet (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeratut osakkeet (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteeraamattomat osakkeet (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muut osuudet (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahamarkkinarahasto-osuudet (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin rahamarkkinarahasto-osuudet (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka (F.61) ja Standarditakauksiin liittyvät varaukset (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Eläkevastuut (F.63), eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan (F.64) ja oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muut saamiset ja velat (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kauppaluotot ja ennakot (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Rahoitusvelat  (6)  (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Velallissektori

Rahoitusinstrumentti

 

Yhteensä

(S.1)

Kotimaiset

Ulkomaat

(S.2)

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (8)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (9) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet ja KPVTY:t (10)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

Sosiaaliturvarahastot

(S.1314)

Yhteensä

(S14+S15)

Kotitaloudet

(S.14)

KPVTY:t (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Velat yhteensä (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetaarinen kulta (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Erityiset nosto-oikeudet (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Käteisraha ja talletukset (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Käteisraha (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Talletukset (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Siirtokelpoiset talletukset (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Muut talletukset (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Velkapaperit (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lainat (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lyhytaikaiset lainat (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pitkäaikaiset lainat (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Osakkeet ja osuudet (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Noteeratut osakkeet (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Noteeraamattomat osakkeet ja muut osuudet (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Noteeraamattomat osakkeet (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Muut osuudet (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Rahamarkkinarahasto-osuudet (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Muut sijoitusrahasto-osuudet kuin rahamarkkinarahasto-osuudet (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka (F.61) ja Standarditakauksiin liittyvät varaukset (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvat vastuut (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Eläkevastuut (F.63), eläkerahastojen vaateet eläkkeiden hallinnoijia kohtaan (F.64) ja oikeudet muihin etuuksiin kuin eläke-etuihin (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Muut velat (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kauppaluotot ja ennakot (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Muut velat kuin kauppaluotot ja ennakot (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Rahoitustaloustoimet, netto/nettorahoitusvarallisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 3

Talletukset (F.22+F.29) (11)  (12)

 

 

 

A

B

C

Velkojasektori

Velallissektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

(S.1) (12)

Rahalaitokset (13)

(S.121+…+S.123)

Julkisyhteisöt

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 


Taulukko 4

Lyhytaikaiset lainat (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (15)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (16) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (17)

(S.14+S.15)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 5

Pitkäaikaiset lainat (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (19)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (20) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (21)

(S.14+S.15)

Yhteensä

(S.13)

Valtionhallinto

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 6

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velkojasektori

Velallissektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (23)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (24) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 7

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (27)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (28) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 8

Noteeratut osakkeet (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (31)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (32) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 9

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Velallissektori

Velkojasektori

 

Kotimaiset

 

Yhteensä

Yritykset

(S.11)

Rahalaitokset (35)

(S.121+…+S.123)

Muut kuin rahamarkkinarahastot (36) sijoitusrahastot

(S.124)

Muut rahoituslaitokset

(S.125+…+S.127)

Vakuutuslaitokset

(S.128)

Eläkerahastot

(S.129)

Julkisyhteisöt

(S.13)

Kotitaloudet, myös KPVTY:t (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kotimaiset

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ulkomaiset

Yhteensä (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroalue (muut kuin kotimaiset)

Yhteensä (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroalueen ulkopuoliset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset, lukuun ottamatta monetaarista kultaa (F.11), joka on ulkomaita koskeva saamiserä ja jonka osalta pyydetään vain taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat tiedot.

(2)  EKT 2010:n mukaisia koodeja käytetään institutionaalisten sektorien (EKT 2010:n luku 2) sekä rahoitustaloustoimien, muiden volyymin muutosten ja taseiden (EKT 2010:n luvut 5, 6 ja 7) luokittelussa.

(3)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(4)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(5)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(6)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset, lukuun ottamatta monetaarista kultaa (F.11), joka on ulkomaita koskeva saamiserä ja jonka osalta pyydetään vain taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat tiedot.

(7)  EKT 2010:n mukaisia koodeja käytetään institutionaalisten sektorien (EKT 2010:n luku 2) sekä rahoitustaloustoimien, muiden volyymin muutosten ja taseiden (EKT 2010:n luvut 5, 6 ja 7) luokittelussa.

(8)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(9)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(10)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(11)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(12)  EKT 2010:n mukaan (kohta 5.79) talletukset ovat sopimuksia, joita tarjoavat talletuksia vastaanottavat yhteisöt (eli S.121 ja S.122) ja joissakin tapauksissa valtionhallinto. Kohdassa 5.86 todetaan lisäksi, että talletuksiin luetaan rahalaitosten velkana olevat takaisin maksettavat marginaalivakuusmaksut ja lyhytaikaiset takaisinostosopimukset (eli S.121, S.122 ja S.123).

(13)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(14)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(15)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123). EKT 2010:n mukaan (kohta 5.118) talletuksiksi (F.22 tai F.29) luokitellaan talletuksia vastaanottaville yhteisöille annetut lyhytaikaiset lainat (S.121+S.122).

(16)  Rahamarkkinarahastot (S.123).

(17)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(18)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(19)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(20)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(21)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(22)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(23)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(24)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(25)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(26)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(27)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(28)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(29)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(30)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(31)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(32)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(33)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).

(34)  Varantoja, taloustoimia ja muita volyymin muutoksia koskevat samat tietovaatimukset.

(35)  Rahalaitokset (S.121+S.122+S.123).

(36)  Rahamarkkinarahasto (S.123).

(37)  Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTY:t, S.15).


LIITE II

TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Kansalliset keskuspankit toimittavat Euroopan keskuspankin (EKP) edellyttämät tilastotiedot elektronisessa muodossa käyttäen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tietotekniikkajärjestelmiin perustuvia EKPJ:n järjestelyjä. EKPJ:n sisäisessä tietojenvaihdossa käytetään SDMX-tiedonsiirtomuotoa (Statistical Data and Metadata eXchange format). Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

Kansalliset keskuspankit noudattavat seuraavia suosituksia varmistaakseen, että tiedonsiirto toimii tyydyttävällä tavalla:

i)

Täydellisyys: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikki edellytetyt aikasarjat. Jos aikasarjoja ei ilmoiteta tai jos ilmoitetaan tilastointiin kuulumattomia aikasarjoja, raportointi katsotaan puutteelliseksi. Jos jokin havainto puuttuu, puuttuvan erän kohdalle merkitään vastaava tilakoodi.

ii)

Tilastotietojen laskentayhtälöt ja sovittu merkkikäytäntö: kansallisten keskuspankkien on sovellettava tarkistussääntöjä, ennen kuin ne toimittavat tiedot EKP:lle.

Jos aikasarjaan sisältyvään alaerään tehdään korjauksia, tarkistussääntöjä sovelletaan koko raporttiin.