ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.341.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 341

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. joulukuuta 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/58/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

4

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2013, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1353/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Liers vlaaike (SMM)]

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, ICES-osa-alueiden 27 ja 28.2 jättämisestä eräiden pyyntiponnistusrajoitusten ulkopuolelle vuodeksi 2014 Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 mukaisesti

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1355/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

35

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1356/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Kiinan kansantasavallasta koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1357/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1358/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2013/63/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siemenperunoita ja siemenperunaeriä koskevien vähimmäisedellytysten osalta ( 1 )

52

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/768/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa tukevista EU:n toimista

56

 

 

2013/769/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä koskevan Unkarin pyynnön epäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta

69

 

 

2013/771/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/58/EU,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (2) säädetään unionin vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten uudenaikaisesta riskiperusteisesta sääntely- ja valvontajärjestelmästä. Tämä järjestelmä on olennaisen tärkeä sellaisen turvallisen ja vakaan vakuutusalan varmistamiseksi, joka voi tuottaa kestäviä vakuutustuotteita ja tukea reaalitaloutta edistämällä pitkäaikaisia investointeja ja lisävakautta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2011/89/EU (3) tehdään direktiivin 2009/138/EY 212–262 artiklaan joitakin muutoksia, joita on tarkoitus soveltaa 10 päivästä kesäkuuta 2013.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/23/EU (4) muutetaan direktiiviä 2009/138/EY lykkäämällä sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa 31 päivästä lokakuuta 201230 päivään kesäkuuta 2013, soveltamisen alkamispäivämäärää1 päivästä marraskuuta 20121 päivään tammikuuta 2014 ja voimassa olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivien (5), jäljempänä yhdessä ’Solvenssi I’, kumoamispäivämäärää 1 päivästä marraskuuta 20121 päivään tammikuuta 2014.

(4)

Komissio hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2011 ehdotuksen, jäljempänä ’Omnibus II -ehdotus’, muun muassa direktiivin 2009/138/EY muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon vakuutusalan uusi valvontarakenne eli Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EVLEV) perustaminen. Omnibus II -ehdotus sisältää myös säännöksiä, joilla lykätään määräpäiviä, jotka koskevat direktiivin 2009/138/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamista sekä Solvenssi I:n kumoamista, ja sillä mukautetaan direktiivi 2009/138/EY Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantuloon muuttamalla säännökset, joilla komissio valtuutetaan hyväksymään täytäntöönpanotoimenpiteitä, säännöksiksi, joilla komissio valtuutetaan hyväksymään delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

(5)

Kun otetaan huomioon Omnibus II -ehdotuksen monimutkaisuus, vaarana on, ettei direktiivi ole tullut voimaan ennen direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamiselle säädettyjä määräpäiviä. Jos kyseiset määräpäivät jätettäisiin ennalleen, direktiivi 2009/138/EY pantaisiin täytäntöön ennen Omnibus II -ehdotuksen mukaisten siirtymäsäännösten ja aiheellisten mukautusten voimaantuloa, mukaan lukien delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin valtuuksiin liittyvät lisäselvennykset.

(6)

Jotta vältettäisiin jäsenvaltioille direktiivin 2009/138/EY nojalla ja myöhemmin Omnibus II -ehdotukseen perustuvan uuden valvontarakenteen nojalla aiheutuvat liian raskaat oikeudelliset velvoitteet, on näin ollen asianmukaista lykätä määräpäivää direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen alkamispäivämäärää sekä antaa valvontaviranomaisille ja vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille riittävästi aikaa sopeutua tämän uuden valvontarakenteen soveltamiseen.

(7)

Tapahtumien kronologisen järjestyksen perusteella on selvää, että direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen alkamiselle vahvistettuja lykättyjä päivämääriä sovelletaan myös mainittuun direktiiviin direktiivillä 2011/89/EY tehtyihin muutoksiin.

(8)

Solvenssi I:n kumoamispäivämäärää olisi oikeusvarmuuden vuoksi lykättävä vastaavasti.

(9)

Koska direktiivissä 2009/138/EY säädettyihin määräpäiviin on erittäin vähän aikaa, tämän direktiivin olisi tultava voimaan viipymättä.

(10)

Näin ollen tämän direktiiviehdotuksen toimittamiseen kansallisille parlamenteille on tässä tapauksessa perusteltua soveltaa kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 4 artiklassa määrättyä kiireellisissä tapauksissa sovellettavaa poikkeusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan 309 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2013” ilmaisulla ”31 päivään maaliskuuta 2015”;

b)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

2.

Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

3.

Korvataan 311 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. marraskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. joulukuuta 2013.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY, 2006/48/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 113).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/23/EU, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012, direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (EUVL L 249, 14.9.2012, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 64/225/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta (EYVL 56, 4.4.1964, s. 878/64); Ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3); Neuvoston direktiivi 73/240/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 20); Neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (EYVL L 189, 13.7.1976, s. 13); Neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1978, yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 25); Neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (EYVL L 339, 27.12.1984, s. 21); Neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 185, 4.7.1987, s. 77); Toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 172, 4.7.1988, s. 1); Neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/78/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/17/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/68/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, jälleenvakuutuksesta (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).


PÄÄTÖKSET

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/4


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1351/2013/EU,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 212 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan, jäljempänä ’Jordania’, ja unionin, suhteita kehitetään osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa, jäljempänä myös ’ENP’. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus (2), jäljempänä ’EU:n ja Jordanian assosiaatiosopimus’, tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002. Kahdenvälistä poliittista vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä on sen jälkeen kehitetty ENP:n toimintaohjelmissa, joista viimeisin kattoi vuodet 2010–2015. Unioni myönsi Jordanialle vuonna 2010 ”pitkälle edistyneen maan” kumppanuusaseman, mikä merkitsee laaja-alaista yhteistyötä osapuolten välillä. EU:n ja Jordanian assosiaatiosopimusta täydennettiin vuonna 2013 unionin ja Jordanian välisellä puitesopimuksella yleisistä periaatteista, jotka koskevat Jordanian osallistumista unionin ohjelmiin, mikä edistää unionin ja Jordanian yhteistyötä.

(2)

Jordanian talouteen ovat vuoden 2010 lopusta vaikuttaneet voimakkaasti kotimaiset tapahtumat, jotka liittyvät arabikevääksi kutsuttuihin eteläisen Välimeren maiden tapahtumiin, sekä jatkuvat alueelliset levottomuudet erityisesti naapurimaissa Egyptissä ja Syyriassa. Etenkin Jordaniasta turvapaikkaa hakevien syyrialaispakolaisten suuri määrä on vaikuttanut vakavasti Jordanian talouteen. Huomattavasti heikentynyt globaali taloudellinen ympäristö, Egyptistä tulevien maakaasutoimitusten toistuvat häiriöt, joiden vuoksi Jordania on joutunut sähkön tuotannossa korvaamaan egyptiläistä kaasuntuontia kalliimmilla polttoaineilla, ja Jordanian alueella oleville syyrialaispakolaisille annettavan humanitaarisen avun edellyttämät huomattavat taloudelliset resurssit ovat johtaneet merkittäviin ulkoisiin ja talousarvioon liittyviin rahoitusvajeisiin.

(3)

Unioni on arabikevään tapahtumien alusta alkaen useaan otteeseen ilmoittanut sitoutuvansa tukemaan Jordaniaa sen taloudellisessa ja poliittisessa uudistusprosessissa. Tämä sitoumus vahvistettiin joulukuussa 2012 unionin ja Jordanian välisen assosiaationeuvoston 10. kokouksen päätelmissä.

(4)

Jordanian maantieteellinen sijainti tekee siitä Lähi-idän vakauden ja turvallisuuden kannalta strategisen maan mutta samalla erityisen haavoittuvan niin poliittisille kuin taloudellisillekin ulkoisille häiriöille. Tästä syystä on tärkeää tarjota Jordanialle riittävästi tukea ja edistää unionin ja Jordanian välistä poliittista ja taloudellista vuoropuhelua.

(5)

Jordania on toteuttanut useita poliittisia uudistuksia, joista merkittävimpänä voidaan mainita Jordanian parlamentin syyskuussa 2011 hyväksymät yli 40 perustuslain muutosta, jotka ovat merkittävä edistysaskel kohti täysin demokraattista järjestelmää. Unionin poliittinen ja taloudellinen tuki Jordanian uudistusprosessille on johdonmukainen Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä määritetyn, eteläisen Välimeren alueella harjoitettavan toimintapolitiikan kanssa.

(6)

Yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU (3) kanssa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen mukaisesti unionin makrotaloudellisen rahoitusavun olisi oltava poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea ja jonka tarkoituksena on palauttaa avunsaajan kestävä ulkoinen rahoitusasema, tukea sellaisen poliittisen ohjelman täytäntöönpanoa, joka sisältää vankkoja sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimia maksutaseaseman parantamiseksi erityisesti ohjelmakauden aikana, sekä tehostaa unionin kanssa tehtyjen asiaankuuluvien sopimusten ja ohjelmien täytäntöönpanoa.

(7)

Jordanian viranomaiset ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) sopivat elokuussa 2012 kolmivuotisesta muusta kuin ennalta varautuvasta valmiusluottojärjestelystä, jäljempänä ’IMF:n ohjelma’, jonka suuruus on 1 364 miljoonaa erityistä nosto-oikeutta (SDR) ja jolla tuetaan Jordanian talouden sopeutus- ja uudistusohjelmaa. IMF:n ohjelman tavoitteet vastaavat unionin makrotaloudellisen rahoitusavun tarkoitusta, joka on vähentää lyhyen aikavälin maksutasevaikeuksia, ja vankkojen sopeuttamistoimien toteuttaminen on unionin makrotaloudellisen rahoitusavun päämäärien mukaista.

(8)

Unioni on myöntänyt kaudelle 2011–2013 osana säännönmukaista yhteistyöohjelmaansa 293 miljoonan euron avustukset, joilla tuetaan Jordanian poliittista ja taloudellista uudistusohjelmaa. Lisäksi Jordanialle on myönnetty vuonna 2012 70 miljoonaa euroa kumppanuutta, uudistuksia ja osallistavaa kasvua tukevasta SPRING-ohjelmasta ja 10 miljoonaa euroa unionin humanitaarista apua Syyrian pakolaisten tukemiseksi.

(9)

Jordania pyysi joulukuussa 2012 unionin makrotaloudellista rahoitusapua heikkenevän taloustilanteen ja synkeiden talousnäkymien vuoksi.

(10)

Koska Jordania kuuluu Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin, se olisi katsottava oikeutetuksi saamaan unionin makrotaloudellista rahoitusapua.

(11)

Vaikka Jordania on saanut varoja IMF:ltä ja muilta monenkeskisiltä rahoituslaitoksilta ja vaikka se on toteuttanut vankkoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia, maan maksutaseessa on yhä huomattava ulkoinen rahoitusvaje ja sen ulkoinen rahoitusasema on altis ulkoisille häiriöille, mikä edellyttää valuuttavarannon pitämistä riittävällä tasolla. Näistä syistä unionin makrotaloudellista rahoitusapua Jordanialle, jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen rahoitusapu’, pidetään tämänhetkisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tarkoituksenmukaisena vastauksena Jordanian pyyntöön saada tukea talouden vakauttamiseen yhdessä IMF:n ohjelman kanssa. Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla on tarkoitus tukea Jordanian talouden vakauttamista ja rakenneuudistusohjelmaa ja täydentää IMF:n rahoitusjärjestelyllä käyttöön asetettavia varoja.

(12)

Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi pyrittävä tukemaan Jordanian kestävän ulkoisen rahoitusaseman palauttamista ja siten myös maan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

(13)

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun määrän määrittämisessä käytetään perustana Jordanian jäljellä olevien ulkoisten rahoitustarpeiden määrän täydellistä arviointia ja otetaan huomioon maan kyky huolehtia rahoituksestaan omin varoin ja erityisesti sen valuuttavaranto. Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi täydennettävä IMF:n ja Maailmanpankin ohjelmia ja rahoitusta. Määritettäessä rahoitusavun määrää otetaan myös huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut rahoitusosuudet ja tarve varmistaa oikeudenmukainen taakanjako unionin ja muiden avunantajien välillä sekä unionin muiden ulkoisten rahoitusvälineiden aiempi käyttäminen Jordaniassa ja unionin yleisen osallistumisen tuottama lisäarvo.

(14)

Komission olisi varmistettava, että unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on oikeudellisesti ja sisällöltään yhdenmukainen ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja niiden yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden kanssa.

(15)

Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava unionin Jordanian suhteissa soveltamaa ulkoista politiikkaa. Komission yksiköiden ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi työskenneltävä tiiviisti yhdessä koko makrotaloudellisen rahoitusaputoimen keston ajan unionin ulkoisen politiikan yhteensovittamiseksi ja sen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

(16)

Unionin makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava Jordanian sitoutumista unionin kanssa yhteisiin arvoihin, joihin kuuluvat demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sekä maan sitoutumista avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin.

(17)

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä olisi oltava, että Jordania noudattaa tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, avoimuuden ja vastuullisuuden lisääminen Jordaniassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytyksen täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista.

(18)

Jotta unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät unionin taloudelliset edut voidaan suojata tehokkaasti, Jordanian olisi toteutettava tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä petosten, lahjonnan ja muiden tähän rahoitusapuun liittyvien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi. Lisäksi olisi määrättävä komission tarkastuksista ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista.

(19)

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston valtuuksia.

(20)

Makrotaloudellisen rahoitusavun edellyttämien määrärahojen määrien olisi oltava yhdenmukaisia monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen talousarviomäärärahojen kanssa.

(21)

Komission olisi hallinnoitava unionin makrotaloudellista rahoitusapua. Jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat seurata tämän päätöksen täytäntöönpanoa, komission olisi annettava niille säännöllisesti tietoja rahoitusavun täytäntöönpanosta ja toimitettava niille asiaan liittyvät asiakirjat.

(22)

Jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) mukaisesti.

(23)

Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sovellettava talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja tehokkuussyistä komissio olisi valtuutettava neuvottelemaan tällaisista ehdoista Jordanian viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Mainitun asetuksen mukaisesti neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin muihin kuin mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin tapauksiin. Koska yli 90 miljoonan euron suuruisella rahoitusavulla voi olla huomattava vaikutus, olisi asianmukaista käyttää tarkastelumenettelyä kyseisen raja-arvon ylittävien toimien osalta. Kun otetaan huomioon unionin Jordanialle myöntämän makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen ja rahoitusavun mahdolliseen vähentämiseen, keskeyttämiseen tai peruuttamiseen olisi sovellettava tarkastelumenettelyä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni asettaa Jordanian saataville makrotaloudellista rahoitusapua, jäljempänä ’unionin makrotaloudellinen rahoitusapu’, enintään 180 miljoonaa euroa tukeakseen Jordanian talouden vakauttamista ja uudistuksia. Rahoitusavulla katetaan IMF:n ohjelmassa määritettyjä Jordanian maksutasetarpeita.

2.   Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu myönnetään Jordanialle kokonaisuudessaan lainoina. Komissiolle annetaan valtuudet lainata tarvittavat varat unionin puolesta pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta ja lainata ne edelleen Jordanialle. Lainojen takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta.

3.   Komissio hallinnoi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksamista tavalla, joka on linjassa IMF:n ja Jordanian välisten sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen sekä Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä sovittujen, EU:n ja Jordanian assosiaatiosopimuksessa ja EU:n ja Jordanian välisessä vuosia 2010–2015 koskevassa toimintasuunnitelmassa vahvistettujen talousuudistusten keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin makrotaloudellisen rahoitusavun kehityksestä, sen maksaminen mukaan luettuna, ja toimittaa asiaan liittyvät asiakirjat näille toimielimille hyvissä ajoin.

4.   Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä ensimmäisestä päivästä.

5.   Jos Jordanian rahoitustarpeet pienenevät olennaisesti unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella alkuperäisiin ennusteisiin verrattuna, komissio vähentää 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti rahoitusavun määrää tai keskeyttää tai peruuttaa sen.

2 artikla

Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että Jordania noudattaa tehokkaita demokraattisia mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Komissio valvoo tämän ennakkoedellytyksen täyttymistä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun koko keston ajan. Tätä artiklaa sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/427/EU (5) mukaisesti.

3 artikla

1.   Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen Jordanian viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista selkeästi määritellyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa keskitytään rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’. Yhteisymmärryspöytäkirjaan sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, mukaan lukien Jordanian IMF:n tuella toteuttamat makrotaloudelliset sopeuttamis- ja rakenneuudistusohjelmat.

2.   Näillä ehdoilla pyritään erityisesti lisäämään Jordanian julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuutta, avoimuutta ja vastuullisuutta muun muassa unionin makrotaloudellisen rahoitusavun käytön osalta. Toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava asianmukaisesti huomioon myös edistyminen markkinoiden vastavuoroisessa avaamisessa, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan kehittyminen ja muut unionin ulkoisen politiikan painopisteet. Komissio seuraa säännöllisesti, miten näiden tavoitteiden saavuttamisessa edistytään.

3.   Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan komission ja Jordanian viranomaisten välisessä lainasopimuksessa.

4.   Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät edelleen ja muun muassa sen, onko Jordanian talouspolitiikka unionin makrotaloudellisen rahoitusavun tavoitteiden mukaista. Tätä varten komissio sovittaa toimintansa tiiviisti yhteen IMF:n ja Maailmanpankin ja tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

4 artikla

1.   Komissio asettaa unionin makrotaloudellisen rahoitusavun saataville kahdessa lainaerässä edellyttäen, että 3 kohdan edellytykset täyttyvät. Erien koot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.

2.   Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan tarvittaessa neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 (6) mukaisesti.

3.   Komissio tekee päätöksen erien maksamisesta, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

2 artiklassa säädetty ennakkoedellytys;

b)

jatkuvasti tyydyttävä edistyminen sellaisen poliittisen ohjelman täytäntöönpanossa, joka sisältää IMF:n muulla kuin ennaltavarautuvalla luottojärjestelyllä tuettavia vankkoja sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimia; ja

c)

yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittujen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen täyttäminen tietyn aikataulun mukaan.

Toinen erä voidaan maksaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

4.   Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, komission on tilapäisesti keskeytettävä tai peruutettava unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen. Sen on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt.

5.   Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu maksetaan Jordanian keskuspankille. Ellei yhteisymmärryspöytäkirjassa toisin sovita ja edellyttäen, että siinä vahvistetaan jäljellä oleva julkisen talouden rahoitustarve, unionin varat voidaan siirtää Jordanian valtiovarainministeriölle, joka on lopullinen avunsaaja.

5 artikla

1.   Unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät lainanotto- ja lainanantotoimet suoritetaan euromääräisinä ja käyttäen samaa arvopäivää, niihin ei saa liittyä unionin kannalta eräpäivän muutoksia eivätkä ne saa asettaa unionia alttiiksi valuuttakurssi- tai korkoriskeille tai muille kaupallisille riskeille.

2.   Olosuhteiden salliessa ja Jordanian sitä pyytäessä komissio voi toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että lainaehtoihin sisältyy aikaistettua takaisinmaksua koskeva lauseke ja että vastaava lauseke sisältyy myös lainanottotoimien ehtoihin.

3.   Jos olosuhteet sallivat lainan koron parantamisen ja jos Jordania sitä pyytää, komissio voi päättää jälleenrahoittaa kaikki alkuperäiset lainansa tai osan niistä tai se voi järjestellä rahoitusehdot uudelleen. Jälleenrahoitus- tai uudelleenjärjestelytoimet on toteutettava 1 ja 4 kohdan mukaisesti, eivätkä ne saa pidentää kyseisten lainojen erääntymisaikaa tai kasvattaa jälleenrahoituksen tai uudelleenjärjestelyn ajankohtana jäljellä olevan pääoman määrää.

4.   Jordanian on maksettava kaikki kulut, joita unionille aiheutuu tämän päätöksen mukaisista lainanotto- ja lainanantotoimista.

5.   Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien etenemisestä.

6 artikla

1.   Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) ja komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1268/2012 (8).

2.   Unionin makrotaloudellinen rahoitusapu pannaan täytäntöön suoran hallinnoinnin avulla.

3.   Jordanian viranomaisten kanssa tehtävien lainasopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan on sisällettävä määräykset, joilla

a)

varmistetaan, että Jordania tarkistaa säännöllisesti, että unionin yleisestä talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja ryhtyy tarvittaessa oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän päätöksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu;

b)

varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja määrätään erityistoimenpiteistä unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun kohdistuvien petosten, lahjonnan ja muiden väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (9), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (11) mukaisesti.

c)

annetaan komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirasto mukaan lukien, tai sen edustajille nimenomainen lupa suorittaa tarkastuksia, paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset mukaan lukien;

d)

annetaan komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle nimenomaiset valtuudet toimittaa tarkastuksia unionin makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaikana ja sen jälkeen, mukaan lukien asiakirjoihin ja tarkastuskäynteihin perustuvat tarkastukset, kuten toiminnan arvioinnit;

e)

varmistetaan, että unionilla on oikeus lainan aikaistettuun takaisinmaksuun, jos on osoitettu, että Jordania on unionin makrotaloudellisen rahoitusavun hallinnoinnissa sekaantunut petokseen tai lahjontaan tai mihin tahansa muuhun unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan toimintaan.

4.   Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komissio seuraa toiminnan arviointien avulla, että rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusjärjestelyt, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat Jordaniassa luotettavia ja että Jordania noudattaa sovittua aikataulua.

7 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

8 artikla

1.   Komissio antaa vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän päätöksen täytäntöönpanosta edeltävänä vuonna, täytäntöönpanoa koskeva arviointi mukaan lukien. Kertomuksessa on

a)

tarkasteltava edistymistä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanossa;

b)

arvioitava Jordanian taloudellista tilannetta ja näkymiä sekä edistymistä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa;

c)

osoitettava yhteys yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen talouspoliittisten ehtojen, Jordaniassa meneillään olevan talous- ja finanssipoliittisen kehityksen sekä unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erien maksamista koskevien komission päätösten välillä.

2.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun saatavuusajan päättymisestä jälkiarviointikertomuksen, jossa arvioidaan päätökseen saadun unionin makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta ja sitä, missä määrin se on myötävaikuttanut avun tavoitteiden saavuttamiseen.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 20. marraskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. joulukuuta 2013.

(2)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus (EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 778/2013/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).

(6)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 10).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

(10)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1352/2013,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2013,

teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 608/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 7 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädetään tulliviranomaisten toimia koskevat edellytykset ja menettelyt, kun teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden suhteen on suoritettu tai olisi pitänyt suorittaa tullivalvontaa tai tullitarkastuksia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti henkilöt ja tahot, joilla on oikeus esittää hakemus, voivat toimittaa hakemuksen toimivaltaiselle tullin yksikölle ja pyytää, että tulliviranomaiset toteuttavat kyseessä olevia tavaroita koskevia toimia (hakemus) ja että sitä määräaikaa pidennetään, jonka kuluessa tulliviranomaisten on määrä toteuttaa toimia aiemmin hyväksytyn hakemuksen mukaisesti (pidennyspyyntö).

(3)

Jotta hakemusta ja pidennyspyyntöä koskevat edellytykset olisivat yhdenmukaiset, olisi vahvistettava vakiomuotoiset lomakkeet.

(4)

Kyseisten vakiomuotoisten lomakkeiden olisi korvattava lomakkeet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1383/2003 (3), joka kumotaan asetuksella (EU) N:o 608/2013, täytäntöönpanoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1891/2004 (4).

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1891/2004 olisi kumottava.

(6)

Asetusta (EU) N:o 608/2013 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, minkä vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 608/2013 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tullikoodeksikomitean antaman lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 608/2013 6 artiklassa tarkoitettu hakemus, jolla tulliviranomaisia pyydetään toteuttamaan toimia epäiltäessä tavaroiden rikkovan teollis- ja tekijänoikeutta (hakemus), on laadittava asetuksen liitteessä I olevalle lomakkeelle.

2.   Asetuksen (EU) N:o 608/2013 12 artiklassa tarkoitettu pyyntö, jolla pyydetään sen määräajan pidentämistä, jonka kuluessa tulliviranomaisten on määrä toteuttaa toimia (pidennyspyyntö), on laadittava asetuksen liitteessä II olevalle lomakkeelle.

3.   Liitteissä I ja II olevat lomakkeet on täytettävä liitteessä III olevien täyttöohjeiden mukaisesti.

2 artikla

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 608/2013 5 artiklan 6 kohdan soveltamista, tämän asetuksen liitteissä I ja II olevat lomakkeet voidaan tarvittaessa täyttää käsin helposti luettavasti.

Lomakkeissa ei saa olla poispyyhittyjä eikä päällekirjoitettuja sanoja eikä muita muutoksia ja ne on laadittava kahtena kappaleena.

Käsin täytettävät lomakkeet on täytettävä mustekynällä suuraakkosin.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1891/2004.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 16).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1891/2004, annettu 21 päivänä lokakuuta 2004, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 soveltamista koskevista säännöksistä (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 16).


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

TÄYTTÄMISOHJEET

I.   LIITTEESSÄ I OLEVAN TOIMINTAHAKEMUSLOMAKKEEN KOHDAT, JOTKA HAKIJAN ON TÄYTETTÄVÄ

Asteriskilla (*) merkityt kentät on pakko täyttää.

Jos yhdessä kohdassa yksi tai useampi kenttä on merkitty plus-merkillä (+), ainakin yksi kyseisistä kentistä on täytettävä.

Kohtiin, joissa on ilmaisu ”viranomainen täyttää”, ei saa merkitä tietoja.

Kohta 1:   Hakija

Hakijaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan. Siinä on mainittava hakijan nimi ja täydellinen osoite sekä puhelin-, matkapuhelin- tai faksinumero. Hakija voi soveltuvin osin merkitä verotunnistenumeronsa, mahdollisen muun kansallisen rekisteröintinumeronsa ja taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumeronsa (EORI-numero), joka on jonkin jäsenvaltion tulliviranomaisen tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille antama yksilöllinen numero. Hakija voi myös soveltuvin osin merkitä sähköpostiosoitteensa ja verkkosivunsa.

Kohta 2:   Unionihakemus/kansallinen hakemus

Rastitaan asianmukainen kohta ilmaisemaan, onko kyseessä asetuksen (EU) N:o 608/2013 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu kansallinen hakemus vai asetuksen (EU) N:o 608/2013 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu unionihakemus.

Kohta 3:   Hakijan asema

Rastitaan asianmukainen kohta ilmaisemaan asetuksen (EU) N:o 608/2013 3 artiklassa tarkoitetun hakijan asema. Hakemukseen on liitettävä asiakirjoja, joista käy toimivaltaista tullin yksikköä tyydyttävällä tavalla ilmi, että hakija saa jättää hakemuksen.

Kohta 4:   Edustaja, joka jättää hakemuksen hakijan puolesta

Jos hakemuksen jättää hakijan puolesta toimiva edustaja, kyseistä edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan. Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että edustajalla on hakemuksen jättämisjäsenvaltion lainsäädännön mukaiset valtuudet toimia edustajana, ja asianomainen kohta on rastittava.

Kohta 5:   Oikeuden tyyppi, jota hakemus koskee

Valvottava teollis- ja tekijänoikeuden tyyppi ilmaistaan rastittamalla asianmukainen kohta.

Kohta 6:   Tullin toimia pyydetään toteutettaviksi seuraavassa jäsenvaltiossa tai, kun kyseessä on unionihakemus, seuraavissa jäsenvaltioissa:

Jäsenvaltio, jossa tullin toimia pyydetään, tai kun kyseessä on unionihakemus, jäsenvaltiot, joissa tullin toimia pyydetään, ilmaistaan rastittamalla asianmukainen kohta.

Kohta 7:   Oikeudellisten asioiden edustaja

Hakijan nimittämää oikeudellisia asioita hoitavaa edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 8:   Teknisten asioiden edustaja

Jos teknisten asioiden edustaja ei ole sama kuin 7 kohtaan merkitty edustaja, teknisten asioiden edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 9:   Tiedot nimitetyistä unionihakemuksen teknisiä ja oikeudellisia asioita hoitavista edustajista

Kun kyseessä on unionihakemus, tiedot edustajista, jotka hakija on nimittänyt hoitamaan teknisiä tai oikeudellisia asioita kohtaan 6 merkityissä jäsenvaltioissa, on annettava erillisessä liitteessä, jossa on kohdissa 7 ja 8 vaadittavat tiedot. Jos edustaja on nimitetty useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, on ilmaistava selkeästi, mihin jäsenvaltioon edustaja on nimitetty.

Kohta 10:   Pieniä lähetyksiä koskeva menettely

Tämä kohta rastitaan, kun hakija haluaa pyytää asetuksen (EU) N:o 608/2013 26 artiklassa säädettyä pieniin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden tuhoamista koskevaa menettelyä.

Kohta 11:   Luettelo oikeuksista, joita hakemus koskee

Tiedot valvottavista oikeuksista merkitään tähän kohtaan.

Sarakkeeseen ”Nro” merkitään järjestysnumerot kustakin teollis- ja tekijänoikeudesta, jota hakemus koskee.

Sarakkeeseen ”Oikeuden tyyppi” merkitään teollis- ja tekijänoikeuden tyyppi käyttäen kohdassa 5 suluissa olevia asianmukaisia lyhenteitä.

Sarakkeeseen ”Luettelo tavaroista, joita oikeus koskee” merkitään niiden tavaroiden tyyppi, joita asiaankuuluvat teollis- ja tekijänoikeus koskee ja joiden tullivalvontaa hakija haluaa pyytää.

Kohtien 12–28 alakohta ”Rajoitettu käsittely”

Tämä alakohta rastitaan, kun hakija haluaa pyytää, että hakijan itsensä kohtiin 12–28 merkitsemiin tietoihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 608/2013 31 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua rajoitettua käsittelyä.

Sivu 2:   Aitoja tavaroita koskevat tiedot kohdissa 12–19

Hakija merkitsee asianmukaiseen 12–19 kohtaan aitoja tavaroita koskevat erityiset ja tekniset tiedot sekä tarvittavat tiedot, joiden avulla tulliviranomaiset voivat helposti yksilöidä teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäillyt tavarat, ja tiedot, joita tarvitaan tulliviranomaisten tekemää analyysia ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arviointia varten.

Kohta 12:   Tavaroita koskevat tiedot

Kohtaan 12 lisätään kuvaus aidoista tavaroista, mukaan lukien niiden ulkoasu, graafinen merkki, yhdistetyn nimikkeistön koodi ja arvo EU:n sisämarkkinoilla. Hakijan on tarvittaessa annettava kuvia näistä tavaroista. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin tai -lajeittain.

Kohta 13:   Tavaroiden ominaiset piirteet

Kohtaan 13 merkitään aitojen tavaroiden tyypilliset piirteet, kuten merkinnät, etiketit, varmuuslangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi, sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa, ja tavaran ulkoasu.

Kohta 14:   Tuotantopaikka

Kohtaan 14 merkitään tiedot aitojen tavaroiden tuotantopaikasta

Kohta 15:   Osallisina olevat yritykset

Kohtaan 15 merkitään tiedot valtuutetuista tuojista, hankkijoista, valmistajista, liikenteenharjoittajista, vastaanottajista tai viejistä. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin.

Kohta 16:   Toimijat

Kohtaan 16 merkitään tiedot henkilöistä tai tahoista, joilla on lupa käydä kauppaa tuotteilla käyttäen sitä teollis- ja tekijänoikeutta, jota koskevaa valvontaa pyydetään. Näissä tiedoissa on oltava kyseisten henkilöiden tai tahojen nimi, osoite ja rekisteröintinumerot, kuten EORI-numero. Näissä tiedoissa on mainittava, kuinka luvan haltijat voivat osoittaa, että heillä on lupa käyttää asianomaista teollis- ja tekijänoikeutta.

Kohta 17:   Tavaroiden tulliselvitystä ja jakelua koskevat tiedot

Kohtaan 17 merkitään tiedot aitojen tavaroiden jakelukanavista, kuten keskusvarastoihin, lähettäviin osastoihin, kuljetusvälineisiin, kuljetusreitteihin ja toimituspaikkoihin liittyvät tiedot, sekä tiedot tullimenettelyistä ja toimipaikoista, joissa aitojen tavaroiden tulliselvitys tehdään.

Kohta 18:   Pakkaukset

Tähän kohtaan merkitään mm. seuraavat tiedot aitojen tavaroiden pakkauksista:

a)

pakkausten laji komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) liitteessä 38 olevia asiaankuuluvia koodeja käyttäen;

b)

pakkausten tyypilliset piirteet (esim. merkinnät, etiketit, turvalangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi) sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa;

c)

pakkauksen erityinen ulkoasu (väri, muoto);

d)

tarvittaessa kuvia tavaroista.

Kohta 19:   Liiteasiakirjat

Kohtaan 19 merkitään tiedot aitojen tavaroiden mukana olevista asiakirjoista, kuten esitteistä, käyttöohjeista, takuutodistuksista jne.

Sivu 3:   Tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäillyistä tavaroista kohdissa 20–27

Hakija merkitsee kohtiin 20–27 tarvittaessa tiedot tulliviranomaisten analyysista ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arvioinnista.

Kohta 20:   Tavaroita koskevat tiedot

Kohdassa 20 kuvataan teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäillyt tavarat, mukaan lukien niiden ulkoasu ja graafiset merkit. Hakijan on tarvittaessa annettava kuvia näistä tavaroista. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin tai -lajeittain.

Kohta 21:   Tavaroiden ominaiset piirteet

Kohtaan 21 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden tyypillisistä piirteistä, kuten merkinnät, etiketit, varmuuslangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi, sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa, ja tavaroiden ulkoasu.

Kohta 22:   Tuotantopaikka

Kohtaan 22 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden tunnetusta tai arvellusta alkuperä-, lähtö- ja toimituspaikasta.

Kohta 23:   Osallisina olevat yritykset

Kohtaan 23 merkitään tiedot tuojista, hankkijoista, valmistajista, liikenteenharjoittajista, vastaanottajista tai viejistä, joiden epäillään olevan osallisina asiaankuuluvan teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamiseen.

Kohta 24:   Toimijat

Kohtaan 24 merkitään tiedot henkilöistä tai tahoista, joilla ei ole lupaa käydä kauppaa tuotteilla käyttäen sitä teollis- ja tekijänoikeutta, jota koskevaa valvontaa pyydetään, ja jotka ovat käyneet tuotteilla kauppaa unionissa jo aiemmin.

Kohta 25:   Tavaroiden jakelua koskevat tiedot

Kohtaan 25 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden jakelukanavista, kuten varastoihin, lähettäviin osastoihin, kuljetusvälineisiin, kuljetusreitteihin ja toimituspaikkoihin liittyvät tiedot, sekä tiedot tullimenettelyistä ja toimipaikoista, joissa kyseisten tavaroiden tulliselvitys tehdään.

Kohta 26:   Pakkaukset

Tähän kohtaan merkitään mm. seuraavat tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden pakkauksista:

a)

pakkausten laji komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 38 olevia asiaankuuluvia koodeja käyttäen;

b)

pakkausten tyypilliset piirteet (esim. merkinnät, etiketit, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi) sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa;

c)

pakkauksen erityinen ulkoasu (väri, muoto);

d)

tarvittaessa kuvia tavaroista.

Kohta 27:   Liiteasiakirjat

Kohtaan 27 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden mukana olevista asiakirjoista, kuten esitteistä, käyttöohjeista, takuutodistuksista jne.

Kohta 28:   Lisätiedot

Hakija voi merkitä kohtaan 28 lisätietoja, joista on hyötyä tulliviranomaisten analyysille ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arvioimiselle. Tällaisia lisätietoja voivat olla esim. tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden suunnitelluista toimituksista sekä kuljetusvälineistä, konteista ja asianomaisista henkilöistä.

Kohta 29:   Sitoumus

Tämän kohdan sanamuotoa ei saa muuttaa eikä kohtaan saa lisätä tietoja.

Kohta 30:   Allekirjoitus

Hakija tai kohtaan 4 merkitty hakijan edustaja merkitsee tähän kohtaan hakemuksen täyttöpaikan ja -päivämäärän sekä allekirjoituksensa. Allekirjoittajan nimi on kirjoitettava suuraakkosin.

II.   LIITTEESSÄ II OLEVAN PIDENNYSPYYNTÖLOMAKKEEN KOHDAT, JOTKA PÄÄTÖKSEN HALTIJAN ON TÄYTETTÄVÄ

Asteriskilla (*) merkityt kentät on pakko täyttää.

Jos kohdan yksi tai useampi kenttä on merkitty plus-merkillä (+), ainakin yksi kyseisistä kentistä on täytettävä.

Kohtiin, joissa on ilmaisu ”viranomainen täyttää”, ei saa merkitä tietoja.

Kohta 1:   Päätöksen haltijaa koskevat tiedot

Päätöksen haltijaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 2:   Pidennyspyyntö

Tähän kohtaan merkitään hakemuksen rekisteröintinumero sekä luvan myöntäneen jäsenvaltion ISO alpha 2 -maakodin kaksi ensimmäistä numeroa. Päätöksen haltijan on ilmoitettava rastimalla asianomainen kohta, pyydetäänkö hakemukseen sisältyvien tietojen muuttamista.

Kohta 3:   Allekirjoitus

Päätöksen haltija tai päätöksen haltijan edustaja merkitsee kohtaan 3 hakemuksen täyttöpaikan ja -päivämäärän sekä allekirjoituksensa. Allekirjoittajan nimi on kirjoitettava suuraakkosin.


(1)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1353/2013,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2013,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Liers vlaaike (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgian hakemus nimityksen ”Liers vlaaike” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti (2).

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Liers vlaaike” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 177, 22.6.2013, s. 8.


LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 liitteessä I olevassa I kohdassa luetellut maataloustuotteet ja elintarvikkeet:

Luokka 2.4.   Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet

BELGIA

Liers vlaaike (SMM)


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1354/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

ICES-osa-alueiden 27 ja 28.2 jättämisestä eräiden pyyntiponnistusrajoitusten ulkopuolelle vuodeksi 2014 Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itämeren turskakantojen pyyntiponnistusrajoitusten asettamista koskevat säännökset vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1098/2007.

(2)

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1180/2013 (2) liitteessä II vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 perusteella Itämeren pyyntiponnistusrajoitukset vuodeksi 2014.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi jättää ICES-osa-alueet 27 ja 28.2 eräiden pyyntiponnistusrajoitusten ulkopuolelle, jos turskasaaliit ovat olleet viimeksi kuluneella kirjaamiskaudella alle tietyn vähimmäismäärän.

(4)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausunto, ICES-osa-alueet 27 ja 28.2 olisi jätettävä vuonna 2014 kyseisten pyyntiponnistusrajoitusten ulkopuolelle.

(5)

Asetusta (EU) N:o 1180/2013 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus kyseisen asetuksen kanssa, tätä asetusta olisi niin ikään sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä ei sovelleta ICES-osa-alueisiin 27 ja 28.2 vuonna 2014.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013, annettu 19 päivänä marraskuuta 2013, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 313, 22.11.2013, s. 4).


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1355/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä ’luettelo’, muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedonlähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston suorittamat tarkastusmatkat kolmansiin maihin ja jäsenvaltioiden komissiolle neljännesvuosittain muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden lähetyksistä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Erityisesti luetteloa olisi muutettava poistamalla niiden tuotteiden tiedot, jotka käytettävissä olevien tietojen mukaan yleisesti ottaen riittävässä määrin vastaavat asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä säädettyjä turvallisuusvaatimuksia ja joiden tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Tämän vuoksi olisi poistettava luettelossa olevat kohdat, jotka koskevat Azerbaidžanista peräisin olevia hasselpähkinöitä, Intiasta peräisin olevia muskottikukkaa, inkivääriä ja kurkumaa, Indonesiasta peräisin olevaa muskottikukkaa sekä Thaimaasta peräisin olevia kaalikasveja.

(5)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Mansikat (jäädytetyt)

0811 10

 

Kiina (CN)

Norovirus ja hepatiitti A

5

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ”kiinalainen parsakaali”) (2)

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

 

 

 

Kuivatut nuudelit

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kiina (CN)

Alumiini

10

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Pomelot

ex 0805 40 00

31; 39

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (4)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

 

 

 

Tee, myös maustettu

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (5)

10

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Munakoisot

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (6)

10

Karvaskurkku (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

 

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (6)

20

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Appelsiinit (tuoreet tai kuivatut)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (7)

10

Mansikat

0810 10 00

 

(Elintarvikkeet – tuoreet hedelmät)

 

 

 

 

 

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (8)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, kokonainen

0904 21 10

 

Intia (IN)

Aflatoksiinit

10

Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu

crushed or ground

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (chilipippurituotteet)

0910 91 05

 

Muskottipähkinä

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

 

 

 

Nutmeg (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatoksiinit

20

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

 

 

 

Herneet (silpimättömät)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (9)

10

Pavut (silpimättömät)

ex 0708 20 00

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

 

 

 

Minttu

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (10)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

 

 

 

Kuivatut pavut

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (11)

50

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Vesimelonin (Egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (12)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

 

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Thaimaa (TH)

Salmonella (13)

10

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

 

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (14)

10

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

 

 

 

Pitkäpavut

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (14)

20

Munakoisot

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

 

 

 

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (15)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

 

 

 

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

 

 

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (16)

20

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

 

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (16)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

 

 

 


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan”, ”Chinese bare Jielan”.

(3)  Erityisesti seuraavien jäämät: klorfenapyri, fiproniili (fiproniilin ja sulfonimetaboliitin (MB46136) summa ilmaistuna fiproniilinä), karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), asetamipridi, dimetomorfi ja propikonatsoli.

(4)  Erityisesti seuraavien jäämät: triatsofossi, triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa), metyyliparationi (metyyliparationin ja metyyliparaoksonin summa ilmaistuna metyyliparationina), fentoaatti, metidationi.

(5)  Erityisesti seuraavien jäämät: buprofetsiini, imidaklopridi, fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RS- ja SR-isomeerien summa), profenofossi, trifluraliini, triatsofossi, triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa), sypermetriini (sypermetriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)).

(6)  Erityisesti seuraavien jäämät: amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), klorfenapyri, klorpyrifossi, ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), diafentiuroni, diatsinoni, diklorvossi, dikofoli (p,p’- ja o,p’-isomeerien summa), dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), endosulfaani (alfa- ja beetaisomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa ilmaistuna endosulfaanina), fenamidoni, imidaklopridi, malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina), metamidofossi, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), monokrotofossi, oksamyyli, profenofossi, propikonatsoli, tiabendatsoli, tiaklopridi.

(7)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), syflutriini (syflutriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)), syprodiniili, diatsinoni, dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), etioni, fenitrotioni, fenpropatriini, fludioksoniili, heksaflumuroni, lambda-syhalotriini, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), oksamyyli, fentoaatti, tiofanaatti-metyyli.

(8)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina), klorpyrifossi, sypermetriini (sypermetriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)), syprokonatsoli, dikofoli (p,p’- ja o,p’-isomeerien summa), difenokonatsoli, dinotefuraani, etioni, flusilatsoli, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), profenofossi, propikonatsoli, tiofanaatti-metyyli ja triforiini.

(9)  Erityisesti seuraavien jäämät: dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), klorpyrifossi, asefaatti, metamidofossi, metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), diafentiuroni, indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä.

(10)  Erityisesti seuraavien jäämät: klorpyrifossi, sypermetriini (sypermetriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)), dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), endosulfaani (alfa- ja beetaisomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa ilmaistuna endosulfaanina), heksakonatsoli, metyyliparationi (metyyliparationin ja metyyliparaoksonin summa ilmaistuna metyyliparationina), metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), flutriafoli, karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), flubendiamidi, myklobutaniili, malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina).

(11)  Erityisesti diklorvossin jäämät.

(12)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina), metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), triatsofossi, malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina), profenofossi, protiofossi, etioni, karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), triforiini, prosymidoni, formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na.

(13)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579 tai sen avulla validoitu menetelmä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 5 artiklan mukaisesti (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1).

(14)  Erityisesti seuraavien jäämät: asefaatti, karbaryyli, karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina), klorpyrifossi, klorpyrifossi-metyyli, dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), etioni, malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina), metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli, mukaan luettuna sen muut metalaksyyli-M:n sisältävien isomeerien seokset (isomeerien summa)), metamidofossi, metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), monokrotofossi, profenofossi, protiofossi, kinalfossi, triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa), triatsofossi, dikrotofossi, EPN, triforiini.

(15)  Erityisesti seuraavien jäämät: metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), oksamyyli, karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), klofentetsiini, diafentiuroni, dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na, malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina), prosymidoni, tetradifoni, tiofanaatti-metyyli.

(16)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina), karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina), klorpyrifossi, profenofossi, permetriini (isomeerien summa), heksakonatsoli, difenokonatsoli, propikonatsoli, fiproniili (fiproniilin ja sulfonimetaboliitin (MB46136) summa ilmaistuna fiproniilinä), propargiitti, flusilatsoli, fentoaatti, sypermetriini (sypermetriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)), metomyyli ja tiodikarbi (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä), kinalfossi, pensykuroni, metidationi, dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina), fenbukonatsoli.”


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/43


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1356/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Kiinan kansantasavallasta koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla ja saattaa tällainen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

(2)

Pyynnön esittivät 6 päivänä marraskuuta 2013 neljä lasikuidusta tiettyjä seulakankaita valmistavaa unionin tuottajaa: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras ”Stikla Skiedra” AS ja Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   TUOTE

(3)

Tuote, jonka osalta toimenpiteitä mahdollisesti kierretään, on Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat, tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 kuuluvat tietyt lasikuidusta valmistetut seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lasikuituvahvikekiekkoja lukuun ottamatta, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva sama kuin edellä olevassa kappaleessa määritelty tuote, joka kuitenkin luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 7019 40 00, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 (2) käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet.

D.   PERUSTEET

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä kierretään muuntamalla tarkasteltavana olevaa tuotetta hiukan, jotta se voidaan luokitella sellaisiin tullikoodeihin, joihin toimenpiteitä ei sovelleta. Lisäksi siinä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että nämä mukautukset eivät muuta tarkasteltavana olevan tuotteen perusominaisuuksia. Vähäisillä muutoksilla tarkoitetaan sitä, että jatkuvakuituisen kiertämättömän lasikuitulangan (rovings) osuutta seulakankaassa lisätään, jolloin sen paino on tutkimuksen kohteena olevassa tuotteessa suurempi, minkä vuoksi tutkimuksen kohteena oleva tuote luokitellaan CN-koodiin 7019 40 00 jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings) valmistetuksi kudotuksi kankaaksi.

(7)

Esitetty alustava näyttö on seuraava:

(8)

Pyynnöstä ilmenee, että Kiinan kansantasavallasta unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva lopullinen polkumyyntitulli otettiin käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta pätevää syitä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöönotto.

(9)

Muutos näyttää johtuvan tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnista unioniin. Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset ovat samat kuin tarkasteltavana olevalla tuotteella.

(10)

Pyynnössä esitetään myös riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset kumoutuvat sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi on riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(11)

Pyynnössä esitetään niin ikään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

(12)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvatun lisäksi muuta perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(14)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(16)

Kiinan kansantasavallan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(17)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(19)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää vapautus sellaisille tutkimuksen kohteena olevan tuotteen Kiinan kansantasavallassa toimiville tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (3) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (4), ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(20)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(21)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinan kansantasavallassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(22)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(23)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(24)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(25)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(26)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(27)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(28)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(29)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(30)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodiin ex 7019 40 00 (Taric-koodit 7019400011, 7019400021 ja 7019400050) kuuluvien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lasikuituvahvikekiekkoja lukuun ottamatta, tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettuja toimenpiteitä.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja faksinumeronsa. Kaikki palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat ja allekirjoitetut todistukset sekä niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksi: +32 2 22962219

Sähköposti: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa liikeyrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita, c) toinen on toisen palveluksessa, d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista, e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti, f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti, g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti, tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Vaikka tuottajat olisivat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joille on asetettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä (alkuperäiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet), vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1357/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muuta kuin etuuskohteluun oikeutettavaa alkuperää koskevia sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin muuta kuin etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskeviin toimenpiteisiin, polkumyynti- ja tasoitustullit mukaan luettuina.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklassa vahvistetaan perusperiaate, jonka mukaan tavarat, joiden tuottamiseen on osallistunut kaksi tai useampia maita, ovat peräisin siitä maasta, jossa niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

(3)

Vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ilmoitetuille kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähkömoduuleille tai -paneeleille ja niiden keskeisille komponenteille on asetettu väliaikaiset polkumyyntitullit komission asetuksella (EU) N:o 513/2013 (2).

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että väliaikaisia polkumyyntitulleja sovelletaan oikein ja yhdenmukaisesti, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan periaatteelle on vahvistettava yksityiskohtainen tulkintasääntö näiden toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden alkuperän määrittämiseksi kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien ja yhden niiden keskeisten komponenttien, kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen, osalta.

(5)

Kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien tuotantoprosessi voidaan jakaa seuraaviin päävaiheisiin: piikiekkojen tuotanto, piikiekkojen jalostus kiteisestä piistä valmistetuiksi aurinkosähkökennoiksi ja useamman kiteisestä piistä valmistetun aurinkosähkökennon kokoaminen kiteisestä piistä valmistetuksi aurinkosähkömoduuliksi tai -paneeliksi.

(6)

Tärkein vaihe kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähköpaneelien tai -moduulien valmistuksessa on piikiekkojen jalostus kiteisestä piistä valmistetuiksi aurinkosähkökennoiksi. Tämä on ratkaiseva tuotantovaihe, jonka aikana paneelin tai moduulin rakenneosien käyttötarkoitus selviää ja ne saavat omat eritysominaisuutensa.

(7)

Tämän valmistuksen olisi sen vuoksi katsottava muodostavan viimeisen merkittävän valmistustoimen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien tuotantoprosessissa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti. Sen maan, jossa kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkökennot valmistetaan, olisi siis oltava kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa.

(8)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 94/800/EY (3) muun muassa Marrakeshissä 15 päivänä huhtikuuta 1994 allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyn sopimuksen alkuperäsäännöistä (WTO-GATT 1994). Kyseisessä sopimuksessa yhdenmukaistamista koskevaa työohjelmaa varten vahvistettujen periaatteiden mukaan perusteena sen maan määrittämisessä, jossa tavaroille tehtiin viimeinen merkittävä valmistustoimi, olisi ensisijaisesti oltava maa, jossa tuotantoprosessi on johtanut tariffiluokituksen muuttumiseen. Ainoastaan silloin, kun tämän perusteen avulla ei voida määrittää maata, jossa viimeinen merkittävä valmistustoimi on tehty, voidaan käyttää muita perusteita, kuten arvonlisäperustetta tai tietyn jalostustoiminnon määrittämistä. EU:n tullilainsäädännössä on aiheellista käyttää samoja periaatteita.

(9)

Kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkökennot luokitellaan harmonoidun järjestelmän (HS) nimikkeeseen 8541. Kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit luokitellaan samaan nimikkeeseen. Tuotantopanos eli piikiekot luokitellaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 3818. Tullinimikkeen muuttumiseen perustuva sääntö ilmaisee näin riittävällä tavalla kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen viimeisen merkittävän valmistustoimen. Samalla se sulkee pois sen, että kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähköpaneelien tai -moduulien kokoaminen kennoista antaa alkuperäaseman lopputuotteelle, koska sekä paneelit ja kennot luokitellaan samaan nimikkeeseen.

(10)

Arvonlisäykseen perustuva alkuperäsääntö, johon yleensä yhdistetään tullinimikkeen muuttumista koskeva sääntö määritettäessä tuotteita, joiden viimeinen valmistustoimi on kokoonpano, ei ole asianmukainen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien tapauksessa, koska tarvittava ennustettavuus ja oikeusvarmuus saavutettaisiin juuri näiden tuotteiden tapauksessa paremmin yksilöimällä tärkein tuotantovaihe.

(11)

Niin sanottu ”jäännössääntö” on tarpeen piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien tai -paneelien alkuperän määrittämiseksi silloin, kun tullinimikkeen muuttumista koskeva ensisijainen sääntö ei täyty. Tässä tapauksessa kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen tai kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen arvoltaan suurimman osuuden alkuperän olisi muodostettava paneelin tai moduulin alkuperä.

(12)

Kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit voidaan tietyin edellytyksin luokitella myös harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 8501. Harmonoidun järjestelmän nimikettä 8541 koskevaa sääntöä vastaava sääntö olisi vahvistettava myös näille kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähköpaneeleille tai -moduuleille.

(13)

Sen vuoksi komission asetusta (ETY) N:o 2454/93 (4) olisi muutettava.

(14)

Tullikoodeksikomitea ei antanut lausuntoa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpanosäädöksen luonnoksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liite 11 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 513/2013, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2013, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa ja tämän Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tai lähetetyn tuonnin kirjaamisvelvoitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 182/2013 muuttamisesta (EUVL L 152, 5.6.2013, s. 5.)

(3)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liite 11 seuraavasti:

1)

Lisätään CN-koodeihin ex 8482 ja ex 8520 luokiteltavia tuotteita koskevien sääntöjen väliin teksti seuraavasti:

”Ex85 01

Kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8541 aineksista.

Jos tuote on valmistettu nimikkeeseen 8501 tai nimikkeeseen 8541 luokitelluista aineksista, tuotteen alkuperä on näiden ainesten alkuperä.

Jos tuote on valmistettu nimikkeeseen 8501 tai nimikkeeseen 8541 luokitelluista aineksista, jotka ovat peräisin useammasta kuin yhdestä maasta, tuotteen alkuperä on näiden ainesten arvoltaan suurimman osuuden alkuperä.”

2)

Lisätään CN-koodeihin ex 8528 ja ex 8542 luokiteltavia tuotteita koskevien sääntöjen väliin teksti seuraavasti:

”Ex85 41

Kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkökennot, moduulit tai paneelit

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen aineksista.

Jos tuote on valmistettu nimikkeeseen 8541 luokitelluista aineksista, tuotteen alkuperä on näiden ainesten alkuperä.

Jos tuote on valmistettu nimikkeeseen 8541 luokitelluista aineksista, jotka ovat peräisin useammasta kuin yhdestä maasta, tuotteen alkuperä on näiden ainesten arvoltaan suurimman osuuden alkuperä.”


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1358/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2013/63/EU,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siemenperunoita ja siemenperunaeriä koskevien vähimmäisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/56/EY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/56/EY antamisen jälkeen on kehitetty uusia menetelmiä perunan jalostuksessa ja diagnostiset välineet haitallisten organismien tunnistamiseksi ja maatalouskäytännöt haitallisten organismien leviämisen torjumiseksi ovat parantuneet.

(2)

Tämän teknisen kehityksen ansiosta on mahdollista tuottaa siemenperunoita, jotka täyttävät direktiivin 2002/56/EY liitteissä I ja II vahvistettuja vaatimuksia tiukemmat vaatimukset. Samalla on saatu tietoa uusista taudinaiheuttajista, ja tietämys nykyisistä taudeista on kehittynyt, minkä myötä on käynyt ilmi, että jotkin taudit edellyttävät tiukempia toimenpiteitä.

(3)

Tätä taustaa vasten Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) siemenperunoiden kaupan pitämisestä ja kauppalaadun valvonnasta antamia laatuvaatimuksia on mukautettu tähän tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen (2).

(4)

Ottaen huomioon tämän kehityksen direktiivin 2002/56/EY liitteissä I ja II asetetut tietyt vähimmäisedellytykset ja toleranssit olisi saatettava ajan tasalle ja liitteeseen II olisi lisättävä perunaseittiä, kuorirokkoa ja liian kuivuneita ja nahistuneita siemenperunoita koskevia rajoituksia.

(5)

Direktiivin 2002/56/EY antamisen jälkeen tieteellinen tietämys on kehittynyt siemenperunoiden sukupolvien lukumäärän ja siemenperunoissa esiintyvien tuholaisten välisestä yhteydestä. Sukupolvien lukumäärän rajoittaminen on tarpeen piilevässä muodossa olevien tuholaisten aiheuttaman kasvinsuojelullisen riskin lieventämiseksi. Tämä rajoittaminen on välttämätöntä riskin lieventämiseksi, eikä käytettävissä ole muita vähemmän tiukkoja toimenpiteitä sen korvaamiseksi. Kun esiperus- ja perussiemenperunoiden sukupolvia on enintään seitsemän, voidaan tasapainottaa keskenään tarve lisätä riittävä määrä siemenperunoita varmennettujen siemenperunoiden tuottamiseksi sekä niiden terveydentilan suojelu.

(6)

Haitallista organismia Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. koskevat vaatimukset olisi poistettava liitteestä I, koska sen esiintymistä siemenperunoissa säännellään neuvoston direktiivillä 69/464/ETY (3). Haitallista organismia Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. ja Burkh., jonka nimi on korvattu nimellä Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., koskevat vaatimukset olisi poistettava liitteistä I ja II, koska sen esiintymistä siemenperunoissa säännellään neuvoston direktiivillä 93/85/ETY (4). Haitallista organismia Heterodera rostochiensis Woll., jonka nimi on korvattu nimellä Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, koskevat vaatimukset olisi poistettava liitteestä II, koska sen esiintymistä siemenperunoissa säännellään neuvoston direktiivillä 2007/33/EY (5). Haitallista organismia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, jonka nimi on korvattu nimellä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., koskevat vaatimukset olisi poistettava liitteestä II, koska sen esiintymistä siemenperunoissa säännellään neuvoston direktiivillä 98/57/EY (6).

(7)

Sen vuoksi direktiivin 2002/56/EY liitteitä I ja II olisi muutettava.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2002/56/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2002/56/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  UN/ECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes, painos 2011, New York.

(3)  Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta (EYVL L 323, 24.12.1969, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta (EYVL L 259, 18.10.1993, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 2007/33/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 156, 16.6.2007, s. 12).

(6)  Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta (EYVL L 235, 21.8.1998, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2002/56/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Perussiemenperunan on täytettävä seuraavat vähimmäisedellytykset:

a)

virallisessa viljelystarkastuksessa tyvimädän saastuttamien kasvien kappaleprosentti ei ole suurempi kuin 1,0;

b)

lajikkeesta poikkeavien kasvien kappaleprosentti ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti ei ole yhteensä suurempi kuin 0,1 eikä ensimmäisen sukupolven kasveissa yhteensä suurempi kuin 0,25;

c)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla esiintyy virustaudin oireita, ei ole suurempi kuin 4,0;

d)

virallisessa viljelystarkastuksessa sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla on mosaiikkimaisia oireita, ja sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla on kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, ei ole yhteensä suurempi kuin 0,8.

2.

Varmennetun siemenperunan on täytettävä seuraavat vähimmäisedellytykset:

a)

virallisessa viljelystarkastuksessa tyvimädän saastuttamien kasvien kappaleprosentti ei ole suurempi kuin 4,0;

b)

lajikkeesta poikkeavien kasvien kappaleprosentti ja vieraita lajikkeita edustavien kasvien kappaleprosentti ei ole yhteensä suurempi kuin 0,5 eikä ensimmäisen sukupolven kasveissa yhteensä suurempi kuin 0,5;

c)

ensimmäisen sukupolven kasveissa sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla esiintyy virustaudin oireita, ei ole suurempi kuin 10,0;

d)

virallisessa viljelystarkastuksessa sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla on mosaiikkimaisia oireita, ja sellaisten kasvien kappaleprosentti, joilla on kierrelehtisyysviruksen aiheuttamia oireita, ei ole yhteensä suurempi kuin 6,0.”

b)

Poistetaan 3 kohta.

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Edellä 1 kohdan c ja d alakohdassa sekä 2 kohdan c ja d alakohdassa säädettyjä toleransseja sovelletaan ainoastaan sellaisiin virustauteihin, jotka ovat Eurooppaan levinneiden virusten aiheuttamia.”

d)

Poistetaan 5 ja 6 kohta.

e)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7.

Perusperunoiden sukupolvien enimmäislukumäärä on neljä, ja pellossa olevien esiperusperunoiden ja perusperunoiden sukupolvien enimmäislukumäärä on yhteensä seitsemän.

Varmennettujen siemenperunoiden sukupolvien enimmäislukumäärä on kaksi.

Jos sukupolvesta ei ole mainintaa virallisessa etiketissä, asianomaisten perunoiden katsotaan kuuluvan korkeimpaan sukupolveen, joka on sallittu kyseisessä luokassa.”

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

SIEMENPERUNAERIEN LAADUN VÄHIMMÄISEDELLYTYKSET

Toleranssit seuraavien siemenperunan epäpuhtauksien, vikojen ja tautien osalta:

1)

Maata ja vieraita aineita: 1,0 massaprosenttia perussiemenperunoiden osalta ja 2,0 massaprosenttia varmennettujen siemenperunoiden osalta;

2)

Kuiva ja märkä mätä yhteensä, jos niitä ei ole aiheuttanut Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus tai Ralstonia solanacearum: 0,5 massaprosenttia, josta märkää mätää 0,2 massaprosenttia;

3)

Ulkoiset viat (esimerkiksi epämuodostuneet tai vahingoittuneet mukulat): 3,0 massaprosenttia;

4)

Perunarupi; yli kolmannes mukulan pinta-alasta saastunut: 5,0 massaprosenttia;

5)

Perunaseitti; yli 10,0 prosenttia mukulan pinta-alasta saastunut: 5,0 massaprosenttia;

6)

Kuorirokko; yli 10,0 prosenttia mukulan pinta-alasta saastunut: 3,0 massaprosenttia;

7)

Liiallisen kuivettumisen tai hopealaikun aiheuttaman kuivettumisen vuoksi nahistuneet mukulat: 1,0 massaprosenttia.

Edellä olevan 2–7 kohdan toleranssit yhteensä: 6,0 massaprosenttia perussiemenperunoiden osalta ja 8,0 massaprosenttia varmennettujen siemenperunoiden osalta.”


PÄÄTÖKSET

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/56


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/768/YUTP,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2013,

asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa tukevista EU:n toimista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan ja 31 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

YK:n yleiskokous antoi 6 päivänä joulukuuta 2006 päätöslauselman 61/89 ”Kohti asekauppasopimusta: tavanomaisten aseiden tuontia, vientiä ja siirtoa koskevien yhteisten kansainvälisten normien vahvistaminen”. Sillä käynnistettiin asekauppasopimusta koskeva YK:n prosessi, jäljempänä ’asekauppasopimusprosessi’. YK:n yleiskokous antoi 2 päivänä joulukuuta 2009 päätöslauselman 64/48 ”Asekauppasopimus”, jolla se päätti kutsua vuonna 2012 koolle asekauppasopimusta käsittelevän YK:n konferenssin, jonka tehtävänä on laatia sellainen oikeudellisesti sitova väline, jossa annetaan tiukimmat mahdolliset yhteiset tavanomaisten aseiden siirtoa koskevat kansainväliset normit.

(2)

Koska heinäkuussa 2012 koolle kutsutussa asekauppasopimusta käsittelevässä YK:n konferenssissa ei pystytty asetetussa määräajassa sopimaan päätösasiakirjasta ja ottaen huomioon YK:n yleiskokouksessa 24 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöslauselman 67/234 A, maaliskuussa 2013 kutsuttiin koolle asekauppasopimusta käsittelevä lopullinen YK:n konferenssi. Konferenssissa laadittiin tasapainoinen ja laajapohjainen sopimus, josta ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen kolmen YK:n jäsenvaltion vastustuksen vuoksi. Seuraavaksi asia toimitettiin YK:n yleiskokouksen käsiteltäväksi, ja se hyväksyi asekauppasopimuksen, jäljempänä myös ’sopimus’, 2 päivänä huhtikuuta 2013 äänestämällä suurella enemmistöllä päätöslauselman A/RES/67/234 B puolesta. Sopimus avattiin allekirjoitettavaksi 3 päivänä kesäkuuta 2013, ja se tulee voimaan viidenkymmenen valtion ratifioitua sen. Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

(3)

Neuvosto on 11 päivänä joulukuuta 2006, 10 päivänä joulukuuta 2007, 12 päivänä heinäkuuta 2010 ja 25 päivänä kesäkuuta 2012 antamissaan päätelmissä ilmaissut olevansa vahvasti sitoutunut uuteen oikeudellisesti sitovaan kansainväliseen välineeseen. Välineellä on määrä vahvistaa tiukimmat mahdolliset yhteiset kansainväliset normit tavanomaisten aseiden laillisen kaupan sääntelemiseksi ja sen olisi koskettava kaikkia valtioita ja se voisi siten olla universaali.

(4)

Edistääkseen laajaa osallistumista asekauppasopimusprosessiin ja sen merkittävyyttä neuvosto on hyväksynyt päätöksen 2009/42/YUTP (1) ja päätöksen 2010/336/YUTP (2), joilla tuetaan muun muassa alueellisten seminaarien sarjan järjestämistä ympäri maailmaa. Heinäkuussa 2012 järjestetyn tuloksettoman YK:n konferenssin jälkeen unionin jatkuvia toimia asekauppasopimuksen tukemiseksi täydennettiin neuvoston päätöksellä 2013/43/YUTP (3).

(5)

Ensisijaisena tavoitteena on nyt tukea sopimuksen pikaista voimaantuloa ja täysimääräistä täytäntöönpanoa. Asekauppasopimusprosessille alusta saakka antamansa varauksettoman tuen mukaisesti, unioni voi nyt merkittävällä tavalla edistää tämän tavoitteen saavuttamista erityisesti siten, että se pystyy hyödyntämään pitkää kokemustaan aseviennin valvontaan liittyvän avustus- ja tiedotustoiminnan rahoituksen alalla. Koska aseisiin ja kaksikäyttötuotteisiin liittyvät luvat ovat EU:ssa edelleen kansallisen vastuun piiriin kuuluvia alueita, unionin rahoittamissa avustus- ja tiedotusohjelmissa käytettävä aseviennin valvonnan asiantuntemus riippuu pitkälti jäsenvaltioista. Aseviennin valvontaan liittyvien unionin avustus- ja tiedotustoimien onnistumisen vuoksi on näin ollen ensisijaisen tärkeää, että jäsenvaltiot nimeävät asiantuntijoita tukemaan unionin ohjelmia.

(6)

Unionin avustus- ja tiedostustoimet aseviennin valvonnan alalla on toteutettu neuvoston yhteisen toiminnan 2008/230/YUTP (4) sekä neuvoston päätösten 2009/1012/YUTP (5) ja 2012/711/YUTP (6) nojalla. Toteutetut toimet ovat koskeneet useita unionin lähinaapurustossa sijaitsevia kolmansia maita ja niiden tarkoituksena on ollut tehostaa niiden aseviennin valvontajärjestelmiä sekä parantaa vastuullisuutta ja avoimuutta.

(7)

Unioni on myös jo pitkään avustanut aseviennin valvonnassa kaksikäyttötuotteiden alalla asetuksen (EY) N:o 1717/2006 (7) perusteella, jolla on perustettu vakausväline avustamaan kaksikäyttötuotteiden tehokkaan vientivalvonnan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvän oikeudellisen kehyksen ja institutionaalisten valmiuksien kehittämisessä, mihin kuuluvat alueelliset yhteistyötoimenpiteet. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 28 päivänä huhtikuuta 2004 päätöslauselman 1540 (2004), jäljempänä ’päätöslauselma 1540 (2004)’, jossa annetaan toimeksianto joukkotuhoaseisiin kuuluvien tuotteiden siirron tehokkaalle valvonnalle. Unioni on tukenut päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanoa erityisesti neuvoston yhteisellä toiminnalla 2006/419/YUTP (8), neuvoston yhteisellä toiminnalla 2008/368/YUTP (9) ja neuvoston päätöksellä 2013/391/YUTP (10) ja päätöslauselman 1540 (2004) aseviennin valvonta -aspektin osalta kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan alan avustusohjelmiensa kautta.

(8)

Aseviennin valvonnan alan erityisten avustustoimien lisäksi päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanoa varten ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan unionin avustusohjelmien puitteissa kehitetyt tarkastukset parantavat kokonaisvalmiutta panna asekauppasopimus tehokkaasti täytäntöön, koska monissa tapauksissa kaksikäyttötuotteiden ja perinteisten aseiden vientivalvontaa koskevat lait, siihen sovellettavat hallinnolliset menettelyt ja siitä vastaavat virastot ovat päällekkäisiä. Kaksikäyttötuotteiden alan avustustoimilla tuetaan siis myös aseiden vientivalvontaan liittyviä valmiuksia. Näin ollen on välttämätöntä varmistaa, että kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan alalla toteutettavat toimet ja asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa tukevat toimet koordinoidaan tarkasti keskenään.

(9)

Ottaen huomioon tarpeen koordinoida muilla asiaankuuluvilla aloilla annettavan aseviennin valvonnan avustustoimintaa, tällä päätöksellä tuettavilla toimilla pyritään vahvistamaan aseiden siirron valvontaa koskevia valmiuksia useissa edunsaajamaissa asekauppasopimuksen tehokkaan ja osaavan täytäntöönpanon tukemiseksi. Koska sopimuksen vaikuttavuus riippuu siitä, miten yleismaailmallinen se on ja miten laajalti siihen liitytään, myös tiedotustoimia ja tietoisuutta lisääviä toimia olisi tuettava myös asiaankuuluvien sidosryhmien ja muiden kolmansien maiden asekauppasopimukselle antaman tuen lisäämiseksi sekä sen täytäntöönpanoa koskevan kiinnostuksen edistämiseksi.

(10)

Neuvosto on valtuuttanut Saksan vientivalvontaviraston (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, jäljempänä ’BAFA’) huolehtimaan päätösten 2009/1012/YUTP ja 2012/711/YUTP teknisestä täytäntöönpanosta. Se on onnistuneesti organisoinut kaikki neuvoston päätöksen 2009/1012/YUTP mukaiset toimet. BAFA on myös se virasto joka toteuttaa ”vakautusvälineen” nojalla rahoitetut kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevat hankkeet. Tätä taustaa vasten BAFAn valinta virastoksi, joka toteuttaa unionin toimia asekauppasopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi kolmansissa maissa, on perusteltua ottaen huomioon, että sillä on todistettavasti kokemusta, pätevyys ja tarvittava asiantuntemus, jotka ulottuvat asiaankuuluvien unionin vientivalvonnan toimien koko kirjoon sekä kaksikäyttötuotteiden että aseiden viennin valvonnan aloilla. BAFAn valinta helpottaa synergioiden tunnistamista kaksikäyttötuotteisiin ja aseisiin liittyvien viennin valvontatoimien välillä sen varmistamiseksi, että asekauppasopimukseen liittyvät avustustoimet täydentävät asianmukaisella tavalla kaksikäyttötuotteiden ja aseiden viennin valvontaan liittyvien nykyisten avustusohjelmien puitteissa jo annettavaa apua,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni toteuttaa asekauppasopimuksen pikaisen voimaantulon ja täytäntöönpanon tueksi toimia, joilla on seuraavat tavoitteet:

useiden pyynnön esittäneiden valtioiden tukeminen aseiden siirron valvontajärjestelmien tehostamisessa, jotta ne voivat panna asekauppasopimuksen täytäntöön;

asiaankuuluvien kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien asekauppasopimusta koskevan tietoisuuden ja vastuullisuuden lisääminen kansallisella ja alueellisella tasolla, jotta ne olisivat edelleen mukana asekauppasopimuksen täytäntöönpanossa.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi unioni toteuttaa seuraavat hanketoimet:

a)

edunsaajamaiden avustaminen tarpeen mukaan laatimaan, päivittämään ja panemaan täytäntöön asiaan liittyviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on luoda asekauppasopimuksen vaatimusten mukainen tehokas aseiden siirron valvontajärjestelmä;

b)

edunsaajamaiden lupa- ja valvontaviranomaisten asiantuntemuksen ja valmiuksien parantaminen aseiden siirtoa koskevien tarkastusten asianmukaisen toteutuksen ja valvonnan varmistamiseksi erityisesti vaihtamalla parhaita käytäntöjä, tarjoamalla koulutusta ja antamalla mahdollisuuden käyttää asiaankuuluvia tietolähteitä;

c)

avoimuuden edistäminen kansainvälisessä asekaupassa asekauppasopimuksen avoimuutta koskevien vaatimusten pohjalta;

d)

asekauppasopimukseen liittyvän kestävän sitoutumisen edistäminen edunsaajamaissa osallistamalla asiaankuuluvat kansalliset ja alueelliset sidosryhmät, kuten kansalliset parlamentit, toimivaltaiset alueelliset organisaatiot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, joiden pitkän tähtäimen etuun kuuluu asekauppasopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon valvonta;

e)

asekauppasopimusta kohtaan tunnettavan laajemman kiinnostuksen edistäminen houkuttelemalla sopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen tukemiseksi mukaan maita, jotka eivät ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin asekauppasopimuksen suhteen.

Liitteessä on yksityiskohtainen kuvaus tässä kohdassa mainituista hanketoimista.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hanketoimien teknisestä täytäntöönpanosta vastaa Saksan vientivalvontavirasto BAFA.

3.   BAFA suorittaa tehtävänsä korkean edustajan alaisuudessa. Tätä tarkoitusta varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä BAFAn kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hanketoimien toteuttamiseksi on 5 200 000 euroa. Koko hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on 6 445 000 euroa. Rahoitusohjeen ulkopuolelle jäävä osuus arvioidusta budjetista katetaan Saksan liittovaltion hallituksen osarahoituksella.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistetulla ohjeellisella määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Komissio valvoo, että 1 kohdassa tarkoitettuja menoja hallinnoidaan asianmukaisesti. Tätä varten se tekee BAFAn kanssa tukisopimuksen. Sopimuksessa määrätään, että BAFAn on varmistettava unionin osuuden näkyvyys sen suuruuden mukaisesti.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun tukisopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen tultua voimaan. Se ilmoittaa neuvostolle prosessissa mahdollisesti ilmenevät vaikeudet ja tukisopimuksen tekopäivän.

4 artikla

1.   Korkea edustaja tiedottaa neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta BAFAn säännöllisesti laatimien raporttien perusteella. Raportteja käytetään neuvoston suorittaman arvioinnin perustana.

2.   Komissio toimittaa tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hanketoimien toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 36 kuukauden kuluttua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tukisopimuksen tekemisestä. Se päättyy kuitenkin 17 päivänä kesäkuuta 2014, jos tällaista tukisopimusta ei ole tehty ennen mainittua päivämäärää.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2009/42/YUTP, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, EU:n toimien tukemisesta Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa asekauppasopimukseen johtavan prosessin edistämiseksi kolmansissa maissa (EUVL L 17, 22.1.2009, s. 39).

(2)  Neuvoston päätös 2010/336/YUTP, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010, asekauppasopimusta tukevista EU:n toimista Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa (EUVL L 152, 18.6.2010, s. 14).

(3)  Neuvoston päätös 2013/43/YUTP, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, asekauppasopimusneuvotteluja tukevista Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa toteutettavista unionin jatkotoimista (EUVL L 20, 23.1.2013, s. 53).

(4)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/230/YUTP, hyväksytty 17 päivänä maaliskuuta 2008, EU:n toimien tukemisesta aseviennin valvonnan sekä asevientiä koskevien EU:n käytännesääntöjen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 81).

(5)  Neuvoston päätös 2009/1012/YUTP, tehty 22 päivänä joulukuuta 2009, EU:n toimien tukemisesta aseviennin valvonnan sekä yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa (EUVL L 348, 29.12.2009, s. 16).

(6)  Neuvoston päätös 2012/711/YUTP, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, tuesta unionin toimille aseviennin valvonnan sekä yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettujen periaatteiden ja perusteiden edistämiseksi kolmansissa maissa (EUVL L 321, 20.11.2012, s. 62).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, vakautusvälineen perustamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1).

(8)  Neuvoston yhteinen toiminta 2006/419/YUTP, 12 päivältä kesäkuuta 2006, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta osana joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian täytäntöönpanoa (EUVL L 165, 17.6.2006, s. 30).

(9)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/368/YUTP, hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2008, Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa (EUVL L 127, 15.5.2008, s. 78).

(10)  Neuvoston päätös 2013/391/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) käytännön täytäntöönpanon tukemisesta (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 40).


LIITE

1 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT HANKETOIMET

1.   YUTP-tuen tausta ja perustelut

Tämä päätös pohjautuu aikaisempiin neuvoston päätöksiin, joilla tuetaan asekauppasopimukseen johtavaa YK:n prosessia sekä edistetään vastuullisempien ja avoimempien aseviennin valvontajärjestelmien kehittämistä kolmansissa maissa (1). YK:n yleiskokous hyväksyi sopimuksen 2 päivänä huhtikuuta 2013 ja se avattiin allekirjoitettavaksi 3 päivänä kesäkuuta 2013.

Sopimuksen nimenomaisena tavoitteena on ottaa käyttöön mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset normit tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan sääntelemiseksi tai sääntelyn parantamiseksi, tavanomaisten aseiden laittoman kaupan estämiseksi ja poistamiseksi ja niiden luvattoman välityksen välttämiseksi. Sen tarkoituksena on edistää kansainvälistä ja alueellista rauhaa, turvallisuutta ja vakautta; vähentää inhimillistä kärsimystä ja edistää sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä, avoimuutta ja vastuullista toimintaa tavanomaisten aseiden kansainvälisessä kaupassa luottamuksen rakentamiseksi osapuolina olevien valtioiden välille. Sopimuksen tavoite ja tarkoitus sopivat siten yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan unionin kokonaistavoitteen kanssa, joka on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklaan ja jota on tarkennettu Euroopan turvallisuusstrategiassa.

Sen jälkeen, kun asekauppasopimus oli hyväksytty YK:n yleiskokouksessa, unioni on määrittänyt sopimuksen kolme keskeistä haastetta, jotka ovat sen pikaisen voimaantulon ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen sekä pyrkiminen kohti sopimuksen maailmanlaajuisuutta. Koska näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää keskeisesti aseviennin valvontaan liittyvää avustus- ja tiedotustoimintaa, nämä haasteet muodostavat tämän päätöksen keskeisen sisällön.

Aseviennin valvontaan liittyvän avustustoiminnan osalta päätöksessä säädetään useiden kohdennettujen avustusohjelmien kehittämisestä. Näiden puitteissa edunsaajamaita avustetaan yksilöllisellä ja pitkälle menevällä tavalla asekauppasopimuksen vaatimusten täyttämisessä. Avustustoimintaa kehitetään edunsaajamaiden kanssa sovittavan etenemissuunnitelman mukaisesti, jossa eritellään toiminnan painopisteet, varmistetaan paikallinen vastuunotto ja jossa tuodaan esiin sitoutuminen sopimuksen ratifioimiseen.

Kohdennettujen avustusohjelmien lisäksi tässä päätöksessä säädetään kertaluonteisista avustustoimista, joilla täydennetään kohdennettuja ohjelmia siten, että ne kohdennetaan muihin edunsaajamaihin, joiden tarpeet ovat rajoitettuja ja tarkasti yksilöityjä. Näiden kertaluonteisten avustustoimien avulla unioni pystyy vastaamaan avustuspyyntöihin joustavasti ja nopeasti.

Edunsaajamaiden aseiden siirron valvontaa koskevien ponnistelujen pitkän tähtäimen kestävyyden tukemiseksi tässä päätöksessä pyritään osallistamaan sidosryhmiä, joita ovat kansalliset parlamentit, toimivaltaiset alueelliset organisaatiot ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, joiden pitkän tähtäimen etuihin asekauppasopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon valvonta kuuluu.

Asekauppasopimuksen maailmanlaajuistamista koskevan haasteen osalta päätös sisältää tiedotusta koskevan osion, jonka tavoitteena on saada mukaan kaikki asiaankuuluvat maat. Valitun toimintamallin mukaisesti pyritään tavoittamaan kyseiset maat sellaisten toimivaltaisten alueellisten organisaatioiden kautta, joihin nämä maat kuuluvat ja jotka harjoittavat aseiden siirtoon liittyvää toimintaa.

Näin ollen tämä päätös sisältää kattavan joukon avustus- ja tiedotustoimia, joilla vastataan asianmukaisesti näihin kolmeen esille tuotuun haasteeseen. Näihin haasteisiin vastaaminen on yhdensuuntainen asekauppasopimusta koskevan unionin ja sen jäsenvaltioiden pitkäaikaisen ja sitoutuneen tuen kanssa.

2.   Yleiset tavoitteet

Tämän päätöksen keskeisenä tavoitteena on tukea useita valtioita niiden omasta pyynnöstä aseiden siirron valvontajärjestelmien tehostamisessa, jotta ne pystyvät panemaan asekauppasopimuksen tehokkaasti täytäntöön. Näissä puitteissa kehitettyjä avustustoimia on tarkoitus myöhemmin hyödyntää laajemmissa yhteyksissä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja muihin maihin suunnatussa tiedotustoiminnassa. Unionin toiminnan tarkoituksena on erityisesti

a)

parantaa edunsaajamaiden valmiuksia aseiden siirron valvonnan alalla;

b)

edistää sellaisten sidosryhmien, kuten toimivaltaisten alueellisten järjestöjen, kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien, tietoisuutta ja vastuunottoa, jotka ovat kiinnostuneita pidemmällä aikavälillä sopimuksen täytäntöönpanon tehokkuudesta;

c)

tiedotustoiminta muissa maissa sopimuksen maailmanlaajuistamisen tukemiseksi.

3.   Hanketoimien kuvaus

3.1   Asiantuntijapoolin luominen

3.1.1   Hankkeen tavoite

Asiantuntijapoolin luomisen tavoitteena on tarjota toteuttavalle virastolle tarkoin määritelty, pätevä ja luotettava lähde, jotta se voi asianmukaisesti vastata avustuspyyntöihin ja tukea toteutettavia avustustoimia. Poolin perustamisen on tarkoitus myös rohkaista jäsenvaltioiden vientivalvontavirastoja nimeämään asianmukaisia asiantuntijoita, koska heidän saatavilla olonsa ja osallistumisensa avustustoimiin on ensisijaisen tärkeää näiden toimien toteutettavuuden kannalta.

3.1.2   Hankkeen kuvaus

Toteuttava virasto perustaa asiantuntijapoolin. Asiantuntijat toteuttavat edunsaajamaille suunnitellut avustustoimet oman erikoisalansa sekä niiden tarpeiden mukaan, jotka edunsaajamaa on itse määrittänyt ja jotka on määritetty yhdessä sen kanssa.

Asiantuntijoita valitessaan toteuttavan viraston olisi varmistettava mahdollisimman laaja maantieteellinen edustavuus. Sen olisi voitava hyödyntää unionin muiden vientivalvontavirastojen sopivia ja käytettävissä olevia asiantuntijoita. Viraston olisi myös rohkaistava niiden maiden asiantuntijoiden osallistumista, jotka ovat viime aikoina onnistuneesti kehittäneet kansallisia aseiden siirron valvontajärjestelmiä, mukaan lukien ne, jotka on kehitetty saadun kansainvälisen tuen avulla.

Asiantuntijapooliin koottavan asiantuntemuksen olisi katettava kansallinen aseiden siirron valvontajärjestelmä koko kenttä (erityisesti oikeudelliset kysymykset, lupa-asiat, tulli/lainvalvonta, tietoisuus, syytteeseenpano/seuraamukset, raportointi/avoimuus).

3.2   Etenemissuunnitelman puitteissa toteutetut räätälöidyt kansalliset avustusohjelmat

3.2.1   Hankkeen tavoite

Kohdennettujen avustusohjelmien ja niihin liittyvien etenemissuunnitelmien tavoitteena on lisätä edunsaajamaiden valmiuksia täyttää asekauppasopimuksen vaatimukset kattavalla ja kestävällä tavalla. Etenemissuunnitelma takaa edunsaajamaalle ennustettavuuden sen osalta, mitä avustustoimissa on suunnitteilla, ja siinä kuvataan ne parannukset, joita edunsaajamaassa on aseiden siirron valvonnan valmiuksien osalta odotettavissa.

3.2.2   Hankkeen kuvaus

Kansallisia avustusohjelmia perustetaan enintään kahdelletoista edunsaajamaalle. Päätöksen kahtena ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna aloitetaan enintään kymmenen asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa avustusohjelmaa, jotta unionilla on mahdollisuus vastata myös myöhemmässä vaiheessa esitettäviin uusiin avustuspyyntöihin.

Kohdennetut avustusohjelmat olisi kehitettävä seuraavia vaiheita noudattaen:

a)

pyyntö asekauppasopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän avustuksen saamiseksi (kolmas valtio esittää sen toteuttavalle virastolle). Pyynnön olisi oltava mahdollisimman perusteltu ja parhaimmillaan siinä olisi eriteltävä ne alat, joilla apua halutaan saada. Pyynnön esittävän maan olisi tarvittaessa mainittava myös muiden avuntarjoajien aikaisempi tai tämänhetkinen avustustoiminta sekä annettava tietoja asekauppasopimusta koskevasta kansallisesta täytäntöönpanostrategiastaan;

b)

sen mukaan, miten pyyntöä on perusteltu, sekä 5.1 kohdassa esitettyjen perusteiden pohjalta korkea edustaja päättää pyynnön esittäneen maan tukikelpoisuudesta olemalla yhteydessä neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmään, jäljempänä ”tavanomaisten aseiden viennin työryhmä”, ja toteuttavaan virastoon;

c)

jos apua koskeva pyyntö saa myönteisen vastaanoton, toteuttava virasto järjestää asiantuntijoiden arviointikäynnin. Toteuttavan viraston ja apua pyytäneen maan olisi järjestettävä käynti yhdessä ja sen osallistujiin olisi kuuluttava 3.1 kohdassa tarkoitetun asiantuntijapoolin käynnin vaatimusten kannalta parhaiten soveltuvia jäseniä.

Asiantuntijoiden arviointikäyntiä voidaan mahdollisuuksien mukaan valmistella kyselylomakkeiden käytöllä ja keräämällä saatavilla olevaa tietoa; käynti käsittää alustavan arvion avustusta pyytäneen maan tarpeista ja ensisijaisista tavoitteista. Ennen kaikkea sen avulla voidaan selvittää apua pyytäneelle maalle, mitä asekauppasopimuksen tehokas täytäntöönpano edellyttää, ja verrata näitä vaatimuksia maan olemassa oleviin aseiden siirron valvontavalmiuksiin. Tähän alustavaan asiantuntija-arviokäyntiin kerätään kaikki kyseisen alan kansalliset virastot ja sidosryhmät, ja siinä määritetään motivoituneimmat ja luotettavimmat paikalliset kumppanit.

d)

toteuttava virasto laatii apua koskevan etenemissuunnitelman tämän asiantuntijoiden arviointikäynnin tulosten pohjalta. Etenemissuunnitelman laatiessaan toteuttava virasto ottaa huomioon muiden organisaatioiden mahdollisesti antaman, asekauppasopimukseen liittyvän avun. Jos apua pyytänyt maa on jo kehittänyt kansallisen täytäntöönpanostrategian asekauppasopimusta varten, toteuttava virasto varmistaa myös sen, että unionin apua koskeva etenemissuunnitelma on yhteensopiva kansallisen täytäntöönpanostrategian kanssa;

e)

asiantuntijoiden arviointikäynnistä ja sen perusteella laaditusta apua koskevasta etenemissuunnitelmaluonnoksesta raportoidaan komissiolle tämän päätöksen 3 artiklassa säädetyn tavanomaisen rahoitusta ja sisältöä koskevan raportoinnin yhteydessä;

f)

luonnos apua koskevaksi etenemissuunnitelmaksi toimitetaan myös edunsaajamaan hyväksyttäväksi. Etenemissuunnitelma räätälöidään edunsaajamaan tarpeisiin ja siinä määritetään avun ensisijaiset tavoitteet;

g)

etenemissuunnitelma toteutetaan tarvittaessa asiantuntijapoolista valittujen asiantuntijoiden ottamalla mukaan muita sidosryhmiä.

Kyseessä olevan edunsaajamaan tarpeista riippuen etenemissuunnitelma laaditaan tavanomaisen viiden pilarin lähestymistavan mukaisesti, jota on perinteisesti sovellettu strategisen kaupan valvontaa koskevan tukitoimien yhteydessä (oikeudelliset kysymykset, lupa-asiat, tulli/lainvalvonta, tietoisuus, seuraamukset/syytteeseenpano). Näiden viiden perusalan lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota raportointiin ja avoimuuteen.

Tukivälineisiin kuuluvat erityisesti oikeudelliset tarkastelut, koulutusseminaarit, työpajat, opintokäynnit sekä tietoverkkopohjaisten välineiden ja tietolähteiden käyttö. Toteuttava virasto valitsee tukivälineet asiantuntijoiden arviointikäynnin aikana todettujen tarkasti määrättyjen tarpeiden ja ensisijaisten tavoitteiden sekä hyväksytyn etenemissuunnitelman pohjalta. Etenemissuunnitelmassa olisi selkeästi ilmoitettava ja perusteltava tukipyynnön toteuttamiseksi valitut välineet.

3.3   Yksittäiset kertaluonteiset avustustyöpajat

3.3.1   Hankkeen tavoite

Yksittäisten kertaluonteisten avustustyöpajojen tavoitteena on tehostaa aseiden siirron valvontavalmiuksia edunsaajamaissa, jotta asekauppasopimuksen vaatimukset voitaisiin täyttää kohdennetusti ja asianmukaisesti. Näiden kertaluonteisten avustustoimien ansiosta unioni voi vastata joustavasti ja nopeasti avustuspyyntöihin, joissa määritellään asekauppasopimuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyvä erityistarve.

3.3.2   Hankkeen kuvaus

Yksittäisille edunsaajamaille järjestetään enintään kymmenen kaksipäiväistä työpajaa vastauksena kohdennettuihin avustuspyyntöihin ja kiinnostuksenilmaisuihin aseiden siirron vähintään yhden valvontajärjestelmän erityisalan edistämiseksi.

Työpajoissa annetaan rajallista yksilöllistä ja räätälöityä apua, ja niissä käsitellään pyynnön esittäneen maan toivomia erityiskysymyksiä, kuten siirron valvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamista, parhaita raportointikäytäntöjä, asekauppasopimuksen riskinarviointikriteerien soveltamista koskevia tietolähteitä, loppukäyttöä koskevia tarkastuksia ja dokumentointia. Niitä järjestetään edunsaajamaissa, ja asiantuntemusta antavat 3.1 kohdassa tarkoitetun asiantuntijapoolin asiantuntijat.

Toteuttava virasto vastaa avustuspyyntöjen vastaanottamisesta ja raportoi niistä korkealle edustajalle, joka päättää tavanomaisten aseiden viennin työryhmää kuultuaan, miten niihin vastataan. Korkea edustaja ottaa arvioinnissa huomioon ennen kaikkea 5.1 kohdassa esitetyt perusteet, pyynnön täsmällisyyden ja sen, miten keskeinen ongelma tai keskeiset ongelmat on siinä yksilöity, sekä maantieteellisen tasapainon.

3.4   Mahdollisuus siirtää voimavaroja kohdennetuista avustusohjelmista kertaluonteisiin avustustyöpajoihin

Jos 3.2 kohdassa tarkoitettujen varsinaisten kohdennettujen työpajojen enimmäismäärä ei täyty, 3.3 kohdassa tarkoitettujen työpajojen määrää voidaan lisätä enintään 20:een.

Korkea edustaja ja komissio tarkastelevat, olemalla yhteydessä tavanomaisten aseiden viennin työryhmään, kuuden kuukauden välein kohdennettujen avustusohjelmien tilannetta arvioidakseen mahdollisuutta lisätä yksittäisten avustustyöpajojen määrää suhteessa siihen, missä määrin kohdennettuja avustusohjelmia on jäänyt saattamatta päätökseen.

3.5   Asekauppasopimukseen liittyvän avustustoiminnan edunsaajamaiden konferenssi

3.5.1   Hankkeen tavoite

Konferenssin tavoitteena on edistää sellaisten asianomaisten sidosryhmien tietoisuutta ja vastuunottoa, jotka ovat kiinnostuneita pidemmällä aikavälillä sopimuksen täytäntöönpanon tehokkuudesta. Tällaisia ovat esimerkiksi toimivaltaiset alueelliset järjestöt, kansalliset parlamentit ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

3.5.2   Hankkeen kuvaus

Hanke toteutetaan järjestämällä tämän päätöksen täytäntöönpanon loppupuolella kaksipäiväinen konferenssi. Konferenssi kokoaa yhteen 3.2 kohdassa tarkoitettujen kohdennettujen avustusohjelmien ja 3.3 kohdassa tarkoitettujen kertaluonteisten avustustoimien edunsaajamaiden asianomaisia edustajia.

Konferenssin avulla helpotetaan edunsaajamaiden kokemusten vaihtoa, annetaan tietoa niiden asekauppasopimusta koskevista kannoista sekä asekauppasopimuksen ratifioinnin ja täytäntöönpanon tilanteesta, ja se tarjoaa tilaisuuden tietojen vaihtoon kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Konferenssin osallistujien olisi sen vuoksi oltava

edunsaajamaiden diplomaattikunnan ja armeijan tai puolustusalan edustajia, erityisesti viranomaisia, jotka vastaavat asekauppasopimusta koskevasta kansallisesta politiikasta,

edunsaajamaiden teknisen alan edustajia ja lainvalvontaviranomaisia, erityisesti lupa- ja tulliviranomaisia sekä lainvalvonnasta vastaavia virkamiehiä,

avun antamiseen osallistuvien kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajia ja sellaisten maiden edustajia, jotka ovat halukkaita tarjoamaan tai saamaan strategisen kaupan valvontaa koskevaa apua,

asianomaisten valtioista riippumattomien järjestöjen, ajatushautomoiden, kansallisten parlamenttien ja teollisuuden edustajia.

Konferenssiin odotetaan osallistuvan enintään 80 osallistujaa. Korkea edustaja päättää konferenssin paikasta sekä kutsuttavien maiden ja järjestöjen lopullisesta luettelosta kuultuaan neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmää sekä toteuttavan viraston ehdotuksen pohjalta.

3.6   Alueelliset seminaarit

3.6.1   Hankkeen tavoite

Alueellisten seminaarien avulla voidaan saada muut maat tukemaan asekauppasopimuksen maailmanlaajuistamista. Niillä tuetaan myös kohdennettujen alueellisten järjestöjen tiiviimpää osallistumista asekauppasopimukseen ja lisätä niiden kiinnostusta asekauppasopimuksen tunnetuksi tekemiseen omissa jäsenvaltioissaan.

3.6.2   Hankkeen kuvaus

Hanke toteutetaan järjestämällä viisi kaksipäiväistä seminaaria, joissa keskitytään asekauppasopimuksen voimaantuloprosessin etenemiseen ja siihen liittyviin täytäntöönpanokysymyksiin.

Aseiden siirron valvontaa koskevien avustustoimien edunsaajamailla on seminaareissa mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia sekä arvioida, miten apu liittyy niiden asianomaisessa alueellisessa järjestössä tehtävään työhön. Lisäksi niissä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

etelä–etelä-yhteistyöstä saadut kokemukset ja sen tarjoamat mahdollisuudet aseiden siirron valvontajärjestelmien käyttöönotossa ja kehittämisessä;

asekauppasopimuksen ja muiden asiaa koskevien YK:n välineiden, etenkin pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan YK:n toimintaohjelman täydentävyys.

Seminaareja järjestetään neuvoston päätöksen 18 ensimmäisen täytäntöönpanokuukauden aikana, ja ne on tarkoitettu seuraaville alueellisille järjestöille ja niiden jäsenvaltioille:

Aasian ja Tyynenmeren alueen rauhan ja aseriisunnan Yhdistyneiden kansakuntien aluekeskus (UNRCPD),

Afrikan rauhan ja aseriisunnan Yhdistyneiden kansakuntien aluekeskus (UNREC),

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen rauhan, aseriisunnan ja kehityksen Yhdistyneiden kansakuntien aluekeskus (UN-LiREC),

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS),

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj).

Seminaarit olisi mahdollisuuksien mukaan mieluummin järjestettävä kohdennetun avustusohjelman edunsaajamaissa. Jos tämä ei ole mahdollista, korkean edustajan olisi päätettävä paikasta tavanomaisten aseiden viennin työryhmää kuultuaan.

Alueellisten seminaarien osallistujien olisi oltava

a)

alueen maiden diplomaattikunnan ja armeijan tai puolustusalan edustajia, erityisesti viranomaisia, jotka vastaavat asekauppasopimusta koskevasta kansallisesta politiikasta,

b)

alueen maiden teknisen alan edustajia ja lainvalvontaviranomaisia, erityisesti lupa- ja tulliviranomaisia ja lainvalvonnasta vastaavia virkamiehiä,

c)

kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen edustajia, valtioista riippumattomien alueellisten järjestöjen edustajia sekä ajatushautomoiden, kansallisten parlamenttien ja paikallisen/alueellisen teollisuuden edustajia,

d)

aseiden siirron valvonnan näkökohtia käsitteleviä kansallisia ja kansainvälisiä teknisiä asiantuntijoita, myös unionin asiantuntijoita ja sen teollisuuden edustajia.

Kuhunkin seminaariin odotetaan osallistuvan enintään 70 osallistujaa.

4.   Suhde muihin vientivalvontaan liittyviin avustustoimiin

4.1   Koordinointi muiden unionin vientivalvontaa koskevien avustustoimien kanssa

Niiden kokemusten perusteella, joita on saatu aiemmista ja parhaillaan käynnissä olevista toimista sekä kaksikäyttötuotteiden että tavanomaisten aseiden vientivalvontaa koskevan avun alalla, olisi kolmansille maille tarkoitetun asekauppasopimukseen liittyvän avun antamisessa pyrittävä mahdollisimman suureen synergiaan ja täydentävyyteen, jotta varmistetaan, että unionin toimet ovat mahdollisimman tehokkaita ja johdonmukaisia, ja että vältetään tarpeetonta päällekkäisyyttä.

4.2   Koordinointi muiden asiaankuuluvien avustustoimien kanssa

Toteuttavan viraston olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myös asekauppasopimukseen liittyviin toimiin, joita toteutetaan pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevan YK:n toimintaohjelman, sen täytäntöönpanoa tukevan järjestelmän (PoA-ISS), YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) ja YK:n asekaupan sääntelyä koskevan yhteistyön tukivälineen (UN Trust Facility supporting Cooperation on Arms Regulation, UNSCAR) puitteissa. Toteuttavan viraston olisi pidettävä tarvittaessa yhteyttä näihin avun tarjoajiin toimien päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä johdonmukaisuuden ja täydentävyyden maksimoimiseksi.

4.3   Vientivalvontaa koskevan etelä–etelä-yhteistyön tunnetuksi tekeminen asianomaisilla unionin välineillä

Hankkeella pyritään myös lisäämään tämän päätöksen nojalla apua saavien maiden tietoisuutta unionin välineistä, joilla voidaan tukea vientivalvontaa koskevaa etelä–etelä-yhteistyötä. Tältä osin 3.2 ja 3.3 kohdassa tarkoitetuilla avustustoimilla olisi annettava tietoa käytettävissä olevista välineistä, kuten EU:n CBRN-osaamiskeskus-aloitteesta, ja tehtävä niitä tunnetuiksi.

5.   Edunsaajat

5.1   Asekauppasopimukseen liittyvien kohdennettujen avustusohjelmien ja kertaluonteisten avustustyöpajojen edunsaajat

Edellä 3.2 ja 3.3 kohdassa tarkoitettujen hanketoimien edunsaajat voivat olla valtioita, jotka pyytävät apua asekauppasopimuksen täytäntöönpanoon ja jotka valitaan muun muassa seuraavin perustein:

asekauppasopimuksen allekirjoittaminen sekä asekauppaa ja aseiden siirron valvontaa koskevien, kyseiseen maahan sovellettavien kansainvälisten välineiden täytäntöönpanon tilanne,

avustustoimien onnistumisen todennäköisyys asekauppasopimuksen ratifiointia silmällä pitäen,

kaksikäytön ja aseiden siirron valvonnan alalla mahdollisesti jo saadun tai suunnitellun avun arviointi,

maan merkitys maailmanlaajuisen asekaupan kannalta,

maan merkitys unionin turvallisuusetujen kannalta,

julkisen kehitysavun kelpoisuusperusteiden täyttäminen.

5.2   Alueellisten seminaarien osallistujat

Alueellisiin seminaareihin voivat osallistua valtiot, jotka kuuluvat 3.6.2 kohdassa tarkoitettuihin alueellisiin järjestöihin tai niiden toiminnan piiriin.

Korkea edustaja valitsee lopullisesti kuhunkin seminaariin kutsuttavat maat ja osallistujat kuultuaan neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmää sekä toteuttavan viraston ehdotuksen pohjalta.

6.   Täytäntöönpanosta vastaava elin

Tämän päätöksen täytäntöönpano uskotaan BAFAlle. BAFA toimii tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden vientivalvonnasta vastaavien virastojen, asianomaisten alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen, ajatushautomoiden, tutkimuslaitosten ja valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa.

BAFAlla on runsaasti kokemusta aseiden siirron valvontaa koskevasta avustus- ja tiedotustoiminnasta. Se on saanut tätä kokemusta kaikilta aseiden siirtojen strategisen valvonnan keskeisiltä aloilta käsitellessään kemiallisiin, biologisiin, säteilyyn ja ydinaineisiin (CBRN) sekä kaksikäyttötuotteisiin ja aseisiin liittyviä kysymyksiä.

Aseiden siirron valvontaan liittyvän avustus- ja tiedotustoiminnan osalta BAFA on saattanut päätöksen 2009/1012/YUTP täytäntöönpanon onnistuneesti päätökseen. BAFA vastaa nyt päätöksen 2012/711/YUTP täytäntöönpanosta. Viimeksi mainittu päätös perustuu päätökseen 2009/1012/YUTP, ja sen tavoitteena on vahvistaa edunsaajamaiden aseviennin valvontajärjestelmiä avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi yhteisellä kannalla 2008/944/YTUP vahvistettujen unionin puitteiden mukaisesti.

Kaksikäyttötuotteiden ja CBRN-tuotteiden osalta BAFA on vakautusvälineestä rahoitettavan, kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan tämänhetkisen avustus- ja tiedotusohjelman toteutuksesta vastaava virasto, ja sille on tässä ominaisuudessa karttunut perusteellista tietämystä tuon ohjelman piiriin kuuluvien maiden aseiden siirron valvontajärjestelmistä. Tätä tietämystä syventää edelleen vakautusvälineen puitteissa tapahtuva, aseiden siirron valvontaan liittyvien sellaisten hankkeiden, kuten CBRN-osaamiskeskus -aloitteen, vaiheittainen toteuttaminen, johon BAFA osallistuu.

Kaiken kaikkiaan BAFAlla on ainutlaatuinen mahdollisuus tunnistaa sellaisten maiden aseiden siirron valvontajärjestelmien vahvuudet ja heikkoudet, jotka saattaisivat olla tässä päätöksessä säädettyjen asekauppasopimuksen täytäntöönpanon tukitoimien edunsaajia. Sillä on näin ollen erittäin hyvät edellytykset edistää edellä mainittujen erilaisten avustusohjelmien välistä synergiaa ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Koska kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevat lait ja hallinnolliset menettelyt sekä näiden sitä koskevien tarkastusten toteutuksessa tarvittavat voimavarat sekä siitä vastaavat virastot ovat pitkälti samoja kuin tavanomaisten aseiden vientivalvonnan alalla, asekauppasopimukseen liittyvän avustustoiminnan keskeisenä haasteena on ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden ja CBRN-riskien vähentämisen alalla jo annettava apu. BAFAn valitseminen auttaa varmistamaan, että asekauppasopimukseen liittyvä apu täydentää asianmukaisesti niitä tukitoimenpiteitä, joita toteutetaan kaksikäyttötuotteita, CBRN-riskien vähentämistä ja aseiden vientivalvontaa koskevien nykyisten avustusohjelmien puitteissa.

7.   Unionin näkyvyys ja avustusmateriaalin saatavuus

Hankkeessa tuotetulla materiaalilla varmistetaan unionin näkyvyys ennen kaikkea neuvoston päätöksen 2012/711/YUTP täytäntöönpanoa varten sovitun logon ja graafisen ulkoasun pohjalta.

Päätöksessä 2012/711/YUTP säädettyä ja parhaillaan kehitettävää verkkoportaalia tehdään tunnetuksi tässä päätöksessä tarkoitettuja asekauppasopimukseen liittyviä avustustoimia silmällä pitäen.

Toteuttavan viraston olisi sen vuoksi sisällytettävä toteuttamiinsa asianomaisiin avustustoimiin tiedottamista verkkoportaalilla ja rohkaistava verkkoportaalin teknisten resurssien käyttöön ja sitä koskevaan tietojen hakuun. Sen olisi varmistettava unionin näkyvyys verkkoportaalin tunnetuksi tekemisessä.

8.   Vaikutustenarviointi

Tämän päätöksen perusteella toteutettavien toimien vaikutusta olisi arvioitava teknisesti sen jälkeen, kun ne on saatettu päätökseen. Korkea edustaja laatii toteuttavan viraston toimittamien tietojen ja raporttien perusteella vaikutustenarvioinnin yhteistyössä tavanomaisten aseiden viennin työryhmän ja tarvittaessa edunsaajamaissa olevien unionin edustustojen sekä muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa.

Kohdennetuista avustusohjelmista tukea saaneiden maiden osalta vaikutustenarvioinnissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden maiden määrään, jotka ovat ratifioineet asekauppasopimuksen, ja niiden aseiden siirron valvontavalmiuksien kehittämiseen. Tällaisessa edunsaajamaiden aseiden siirron valvontavalmiuksien arvioinnissa olisi tarkasteltava ennen kaikkea asiaa koskevan kansallisen sääntelyn valmistelua ja hyväksymistä, kykyä raportoida aseiden viennistä ja tuonnista sekä aseiden siirron valvonnasta vastaavan hallinnon valtuuksia.

9.   Raportointi

Toteuttava virasto laatii raportteja säännöllisesti ja aina kunkin toimen päätyttyä. Raportit olisi toimitettava korkealle edustajalle viimeistään kuuden viikon kuluttua asianomaisten toimien päättymisestä.


(1)  Ks. päätös 2010/336/YUTP, päätös 2013/43/YUTP, päätös 2009/1012/YUTP, ja päätös 2012/711/YUTP.


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä koskevan Unkarin pyynnön epäämisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9007)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2013/769/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 199 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiossa 27 päivänä marraskuuta 2013 vastaanotetuksi rekisteröidyssä ilmoituksessa Unkari pyysi lupaa toteuttaa direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpide.

(2)

Kyseisen ilmoituksen mukaan kansallisten viranomaisten tietoon oli tullut, että useat kaupan alan toimijat ovat harjoittaneet verovilppiä jättämällä alv:n maksamatta toimivaltaisille veroviranomaisille.

(3)

Pyydetyssä toimenpiteessä arvonlisäverovelvolliseksi nimettäisiin toimittajan sijaan henkilö, jolle tavarat eli tässä tapauksessa sokeri, luovutetaan.

(4)

Komissio ilmoitti 4 päivänä joulukuuta 2013 jäsenvaltioille, että sillä oli kaikki pyynnön arvioimiseksi tarvitsemansa tiedot.

(5)

Unkarin antamista tämän alan yksityiskohtaisista petosluvuista käy selvästi ilmi, että petokset olivat merkittäviä tällä alalla jo vuosina 2011 ja 2012.

(6)

Sen vuoksi todettiin, ettei yksilöity petos ole direktiivin 2006/112/EY 199 b artiklan mukainen äkillisesti ilmenevä petos.

(7)

Pyydettyä poikkeusta ei tulisi sen vuoksi myöntää,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unkarille ei anneta lupaa ottaa käyttöön direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa nopean reagoinnin mekanismin erityistoimenpidettä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/69


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta

(2013/770/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 58/2003 komissio valtuutetaan siirtämään toimivaltaa toimeenpanovirastoille unionin ohjelman tai hankkeen panemiseksi kokonaan tai osittain täytäntöön komission puolesta ja sen vastuulla.

(2)

Antamalla ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä toimeenpanovirastoille komissio voi keskittyä ensisijaisiin toimintoihinsa ja tehtäviinsä, joita ei voida ulkoistaa, ja pitää samalla toimeenpanovirastojen hoitamat tehtävät valvonnassaan ja säilyttää lopullisen vastuun niistä.

(3)

Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien siirtäminen toimeenpanovirastolle edellyttää, että ohjelman suunnitteluvaiheet, joihin sisältyy laajaa harkintavaltaa tehtäessä valintoja poliittisista lähtökohdista käsin ja joiden toteuttamisesta huolehtii komissio, erotetaan selkeästi ohjelman täytäntöönpanosta, joka olisi annettava toimeenpanoviraston tehtäväksi.

(4)

Komissio perusti päätöksellä 2004/858/EY (2) kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston, jäljempänä ’virasto’, ja antoi sen tehtäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1786/2002/EY (3) hyväksytyn yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman hallinnoinnin 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi.

(5)

Komissio on tämän jälkeen muuttanut viraston toimeksiantoa useaan kertaan sen laajentamiseksi koskemaan uusien hankkeiden ja ohjelmien hallinnointia. Komission päätöksellä 2008/544/EY (4) kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto muutettiin terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi, sen toimintajaksoa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2015 ja sen toimeksiantoon sisällytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1350/2007/EY (5) hyväksytyn kansanterveysalan toimintaohjelman 2008–2013 täytäntöönpano, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1926/2006/EY (6) hyväksytyn kuluttajaohjelman 2007–2013 täytäntöönpano sekä neuvoston direktiivin 2000/29/EY (7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (8) kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpano. Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/740/EU (9) viraston toiminta-ala laajennettiin jäsenvaltioiden ulkopuolisiin koulutustoimenpiteisiin ja sen tehtäväksi annettiin hallinnoida komission päätöksen C(2012) 1548 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 (11) 22 artiklan 1 ja 3 kohdan kattamia elintarviketurvallisuutta koskevia koulutustoimenpiteitä. Mainitulla täytäntöönpanopäätöksellä viraston tehtäväksi annettiin myös hallinnoida eurooppalaisen standardointiasioiden kuluttajajärjestön ANECin kanssa tehtyä sopimusta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1025/2012 (12).

(6)

Päätöksellä 2004/858/EY perustettu virasto on osoittanut tehokkuutensa ja tuloksellisuutensa. Ulkopuoliset konsultit ovat tehneet väliarvioinnin kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirastosta (jonka nimi on heinäkuusta 2008 alkaen ollut terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto). Joulukuussa 2010 julkaistu loppuraportti osoitti, että virasto voisi hoitaa kansanterveysalan toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät tehokkaammin samalla, kun komissio vastaa näiden yhteisön ohjelmien ja toimenpiteiden kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista.

(7)

Kesäkuun 29 päivänä 2011 antamassaan tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio (13) komissio ehdotti, että nykyisiä toimeenpanovirastoja käytettäisiin laajemmin unionin ohjelmien täytäntöönpanoon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 58/2003 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty kustannus-hyötyanalyysi (14) osoittaa, että antamalla virastolle kuluttajaohjelmaan, kansanterveysalan toimintaohjelmaan ja elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä saataisiin merkittäviä laadullisia ja määrällisiä hyötyjä verrattuna siihen, että kaikkia uusien ohjelmien osatekijöitä hallinnoitaisiin komission sisällä. Näiden kolmen ohjelman seuraajaohjelmat vastaavat viraston toimeksiantoa ja tehtävänkuvaa ja muodostavat jatkon viraston toiminnalle. Virastoon on kertynyt pätevyyttä, osaamista ja valmiuksia näiden ohjelmien hallinnoinnista usean vuoden ajalta. Komissio ja ohjelmista myönnettävän rahoituksen saajat hyötyisivät viraston kokemuksesta ja asiantuntemuksesta ja tähän liittyvästä tuottavuuden kasvusta, kuten korkealaatuisesta ohjelmien hallinnoinnista, yksinkertaisemmista menettelyistä ja paremmasta palvelutarjonnasta, kun sopimukset voidaan tehdä ja maksut suorittaa nopeammin. Virasto on ajan myötä kehittänyt toimivia kanavia, joilla varmistetaan läheiset yhteydet rahoituksen saajiin ja unionin laaja näkyvyys asianomaisten ohjelmien vetäjänä. Ohjelmien hallinnoinnin siirtäminen virastolle takaisi toiminnan jatkuvuuden sen vastuulle jo siirrettyjen ohjelmien rahoituksen saajien ja kaikkien sidosryhmien kannalta. Siirtyminen komission sisäiseen hallinnointiin vaikuttaisi näin ollen toimintaan häiritsevästi. Ohjelmien hallinnoinnin antamisesta viraston tehtäväksi arvioidaan saatavan noin 14 miljoonan euron tehokkuushyödyt vuosina 2014–2024 verrattuna siihen, että hallinnoinnista huolehdittaisiin komission sisällä.

(9)

Johdonmukaisen tehtävänkuvan luomiseksi toimenpanovirastoille komissio on mahdollisuuksien mukaan ryhmitellyt tehtävät politiikan aihepiirien mukaan virastojen uusia toimeksiantoja määrittäessään.

(10)

Päätöksellä N:o 1350/2007/EY hyväksytyn kansanterveysalan toimintaohjelman 2008–2013, päätöksellä N:o 1926/2006/EY hyväksytyn kuluttajaohjelman 2007–2013, direktiivin 2000/29/EY, asetuksen (EY) N:o 882/2004, asetuksen (EY) N:o 1905/2006 ja päätöksen C(2012) 1548 kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden ja ANECin kanssa tehdyn, asetuksen (EU) N:o 1025/2012 alaisen sopimuksen, joiden kaikkien täytäntöönpanosta virasto tällä hetkellä huolehtii, sekä kuluttajaohjelman 2014–2020 (15), kansanterveysalan toimintaohjelman 2014–2020 (16) ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan.

(11)

Viraston olisi huolehdittava hallinnollisten ja logististen tukipalvelujen tarjoamisesta erityisesti silloin kun näiden tukipalvelujen keskitetyllä tarjoamisella voitaisiin lisätä kustannustehokkuutta ja mittakaavaetuja.

(12)

Tämän päätöksen ja kyseisten ohjelmien panemiseksi täytäntöön johdonmukaisesti ja ajoissa olisi varmistettava, että virasto hoitaa ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään ohjelmien voimaantulopäivästä edellyttäen, että ohjelmat tulevat voimaan.

(13)

Olisi perustettava kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto. Sen olisi korvattava päätöksellä 2004/858/EY perustettu toimeenpanovirasto ja jatkettava sen toimintaa. Sen olisi toimittava asetuksessa (EY) N:o 58/2003 vahvistetun yleisen perussäännön mukaisesti.

(14)

Päätös 2004/858/EY olisi sen vuoksi kumottava, ja olisi annettava siirtymäsäännöksiä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto, jäljempänä ’virasto’, joka korvaa päätöksellä 2004/858/EY perustetun toimeenpanoviraston 1 päivästä tammikuuta 2014 ja jatkaa sen toimintaa 31 päivään joulukuuta 2024; viraston perussääntöön sovelletaan asetusta (EY) N:o 58/2003.

2 artikla

Sijainti

Virasto sijoitetaan Luxemburgiin.

3 artikla

Tavoitteet ja tehtävät

1.   Viraston tehtäväksi annetaan seuraavien unionin ohjelmien ja toimien osien täytäntöönpano:

a)

kuluttajaohjelma 2014–2020;

b)

kansanterveysalan toimintaohjelma 2014–2020;

c)

direktiivin 2000/29/EY ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 kattamat elintarviketurvallisuutta koskevat koulutustoimenpiteet.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kunkin mainitun ohjelman voimaantulopäivästä edellyttäen, että ohjelma tulee voimaan.

2.   Viraston tehtäväksi annetaan seuraavien ohjelmien ja toimien jäljellä olevien osien täytäntöönpano:

a)

kuluttajaohjelma 2007–2013;

b)

kansanterveysalan toimintaohjelma 2008–2013;

c)

direktiivin 2000/29/EY, asetuksen (EY) N:o 882/2004, asetuksen (EY) N:o 1905/2006 ja päätöksen C(2012) 1548 kattamat elintarviketurvallisuutta koskevat koulutustoimenpiteet;

d)

eurooppalaisen standardointiasioiden kuluttajajärjestön ANECin kanssa tehdyn, asetuksen (EU) N:o 1025/2012 alaisen sopimuksen hallinnointi.

3.   Virasto vastaa seuraavista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen unionin ohjelmien osien täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä:

a)

ohjelmien joidenkin tai kaikkien toteutusvaiheiden ja yksittäisten hankkeiden elinkaaren joidenkin tai kaikkien vaiheiden hallinnointi vastaavien komission hyväksymien työohjelmien pohjalta komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla;

b)

talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien ohjelmien hallinnoimiseksi tarvittavien toimintojen toteuttaminen komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla;

c)

tuen tarjoaminen ohjelmien täytäntöönpanolle komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla.

4.   Virasto voi huolehtia hallinnollisten ja logististen tukipalvelujen tarjoamisesta ohjelmien täytäntöönpanosta vastaaville tahoille valtuutusasiakirjan nojalla ja siinä tarkoitettujen ohjelmien osalta.

4 artikla

Nimitysten voimassaoloaika

1.   Johtokunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi.

2.   Viraston johtaja nimitetään neljäksi vuodeksi.

5 artikla

Valvonta ja raportointi

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin vastuullaan olevien unionin ohjelmien tai niiden osien täytäntöönpanon edistymisestä valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

6 artikla

Toimintatalousarvion toteuttaminen

Virasto toteuttaa toimintatalousarvionsa noudattaen komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 (17) säännöksiä.

7 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan päätös 2004/858/EY 1 päivästä tammikuuta 2014. Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

2.   Virastoa pidetään päätöksellä 2004/858/EY perustetun toimeenpanoviraston oikeudellisena seuraajana.

3.   Tämä päätös ei vaikuta viraston palveluksessa olevan henkilöstön, mukaan lukien sen johtaja, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyjen virkamiesten palkkaluokkien tarkistamista valtuutusasiakirjan nojalla.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Komission päätös 2004/858/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanoviraston ”kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 369, 16.12.2004, s. 73).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1786/2002/EY, tehty 23 päivänä syyskuuta 2002, yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1).

(4)  Komission päätös 2008/544/EY, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2004/858/EY muuttamisesta kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston muuttamiseksi terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi (EUVL L 173, 3.7.2008, s. 27).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) (EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39).

(7)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/740/EU, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn neuvoston päätöksen 2004/858/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/544/EY, muuttamisesta (EUVL L 331, 1.12.2012, s. 50).

(10)  Komission päätös C(2012) 1548, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, vuoden 2012 työohjelmasta, joka toimii rahoituspäätöksenä ulkoisten kauppasuhteiden alalla toteutettaville hankkeille, mukaan lukien pääsy Euroopan unionin ulkopuolisten maiden markkinoille ja kauppaan liittyvän avun aloitteet.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(13)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio, KOM(2011) 500 lopullinen.

(14)  ”Cost Benefit Analysis for the delegation of certain tasks regarding the implementation of Union Programmes 2014–2020 to the Executive Agencies” (Final report, 19.8.2013).

(15)  Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020, KOM(2011) 707, 9.11.2011.

(16)  Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020, KOM(2011) 709, 9.11.2011.

(17)  Komission asetus (EY) N:o 1653/2004, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta (EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6).


18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/73


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta

(2013/771/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 58/2003 komissio valtuutetaan siirtämään toimivaltaa toimeenpanovirastoille unionin ohjelman tai hankkeen panemiseksi kokonaan tai osittain täytäntöön komission puolesta ja sen vastuulla.

(2)

Antamalla ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä toimeenpanovirastoille komissio voi keskittyä ensisijaisiin toimintoihinsa ja tehtäviinsä, joita ei voida ulkoistaa, ja pitää samalla toimeenpanovirastojen hoitamat tehtävät valvonnassaan ja säilyttää lopullisen vastuun niistä.

(3)

Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien siirtäminen toimeenpanovirastolle edellyttää, että ohjelman suunnitteluvaiheet, joihin sisältyy laajaa harkintavaltaa tehtäessä valintoja poliittisista lähtökohdista käsin ja joiden toteuttamisesta huolehtii komissio, erotetaan selkeästi ohjelman täytäntöönpanosta, joka olisi annettava toimeenpanoviraston tehtäväksi.

(4)

Komissio perusti päätöksellä 2004/20/EY (2) älykkään energiahuollon viraston, jäljempänä ’virasto’, ja antoi sen tehtäväksi uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvien yhteisön toimien hallinnoinnin.

(5)

Komissio on tämän jälkeen muuttanut viraston toimeksiantoa päätöksellä 2007/372/EY (3), jolla sen toimintaa laajennettiin käsittämään innovointiin, yrittäjyyteen ja liikkuvuuteen liittyvien uusien hankkeiden ja ohjelmien hallinnointi ja jolla sen nimi muutettiin kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi.

(6)

Päätöksellä 2004/20/EY perustettu virasto on osoittanut, että vastuupääosastot ovat tiettyjen toimenpideohjelmien hallinnoinnin ulkoistamisen ansiosta voineet keskittyä ohjelmien politiikkapainotteisiin näkökohtiin. EU:n talousarvion asettamien rajoitusten kannalta tehtävien siirtäminen toimeenpanovirastolle on kustannustehokkaampaa. Virastosta tehdyt kaksi väliarviointia ovat osoittaneet, että kaiken kaikkiaan virasto suoriutuu tehtävistään hyvin ja muodostaa toimivan ja tuloksellisen toteutusmekanismin aloitteille, joiden toteuttamisesta se on vastuussa.

(7)

Kesäkuun 29 päivänä 2011 antamassaan tiedonannossa Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio (4) komissio ehdotti, että nykyisiä toimeenpanovirastoja käytettäisiin laajemmin unionin ohjelmien täytäntöönpanoon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 58/2003 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä kustannus-hyötyanalyysissa (5) ennakoidaan kustannuksiksi 295 miljoonaa euroa verrattuna 399 miljoonaan euroon, jotka aiheutuisivat huolehdittaessa hallinnoinnista komission sisällä. Tehokkuushyötyjen ennakoidaan olevan 104 miljoonaa euroa, jos sisäisen hallinnoinnin sijaan hallinnointi annetaan tehtäväksi virastolle. Lisäksi saadaan merkittäviä laadullisia hyötyjä huolehdittaessa siitä, että viraston vastuulla olevat entistä johdonmukaisemmat ohjelmakokonaisuudet vastaavat paremmin viraston ydinosaamista ja toiminta-ajatusta. Analyysi on osoittanut, että tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) (6), jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (2014–2020) (7), jäljempänä ’COSME-ohjelma’, ja ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (8), jäljempänä ’LIFE-ohjelma’, hallinnoinnin yhdistäminen ja osoittaminen virastolle tarjoaa synergioista, yksinkertaistamisesta ja mittakaavaeduista saatavia hyötyjä. Lisäksi yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille kohdennetun välineen kaikki näkökohdat tarjotaan keskitetty palvelupiste potentiaalisille rahoituksen saajille ja taataan johdonmukaisuus palvelujen tarjoamisessa. Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa (9), erityisesti yhdennetyn meripolitiikan toimintalinjassa, kaavaillut toimet vastaavat hyvin viraston nykyistä innovointiin ja kilpailukykyyn liittyvää profiilia. Lisäksi siirtämällä Marco Polo -ohjelman (2007–2013) jäljellä olevan toiminnan hallinnointi innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastolle keskitetään liikenteen infrastruktuuriohjelmien hallinnointi mainittuun virastoon ja tarjotaan keskitetty palvelupiste rahoituksen hakijoille.

(9)

Johdonmukaisen tehtävänkuvan luomiseksi toimenpanovirastoille komissio on mahdollisuuksien mukaan ryhmitellyt tehtävät politiikan aihepiirien mukaan virastojen uusia toimeksiantoja määrittäessään.

(10)

Viraston tehtäväksi olisi annettava hallinnoida Life-ohjelmaa, jonka edeltäjän Life+-ohjelman hallinnoinnista huolehditaan monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) mukaisesti komission sisällä. Life-ohjelman hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan. Life-ohjelmalle ovat luonteenomaisia hankkeet, joihin liittyy suuri määrä homogeenisia ja standardoituja toimintoja.

(11)

Viraston tehtäväksi olisi annettava niiden COSME-ohjelman osien hallinnointi, joilla jatketaan tiettyjä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan 2007–2013 (10) kuuluvan Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman osia, joiden hallinnoinnista huolehtivat tällä hetkellä osaksi virasto ja osaksi komissio. Viraston tehtäväksi annettavien COSME-ohjelman osien hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan. Joillekin COSME-ohjelman osille ovat luonteenomaisia hankkeet, joihin liittyy suuri määrä homogeenisia ja standardoituja toimintoja.

(12)

Viraston tehtäväksi olisi annettava sellaisten Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintalohkojen hallinnointi yhdennetyn meripolitiikan, valvonnan sekä tieteellisen neuvonnan ja tietämyksen aloilla, joilla jatketaan vastaavia toimia, joiden hallinnoinnista huolehditaan monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) mukaisesti komission sisällä. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisluonteisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan.

(13)

Viraston tehtäväksi olisi annettava seuraavien Horisontti 2020 -puiteohjelman osien hallinnointi:

a)

ne II osan ”Teollisuuden johtoasema” osiot, joille ovat luonteenomaisia hankkeet, joihin liittyy suuri määrä homogeenisia ja standardoituja toimintoja;

b)

ne III osan ”Yhteiskunnalliset haasteet” osiot, joissa toteutetaan teknisluonteisia hankkeita, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan.

(14)

Viraston tehtäväksi olisi annettava hallinnoida jäljellä olevia osia seuraavista toimista, jotka on jo siirretty sen tehtäväksi osana kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) mukaisesti: ”Älykäs energiahuolto Euroopassa (IEE II)”, ”Yritys-Eurooppa-verkosto”, ”Sinun Eurooppasi -yritysportaali”, ”Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu” (IPR Helpdesk), ”Ekoinnovointialoite” ja ”IPorta-hanke”.

(15)

Viraston olisi huolehdittava hallinnollisten ja logististen tukipalvelujen tarjoamisesta erityisesti silloin kun näiden tukipalvelujen keskitetyllä tarjoamisella voitaisiin lisätä kustannustehokkuutta ja mittakaavaetuja.

(16)

Olisi perustettava pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto. Sen olisi korvattava päätöksellä 2004/20/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/372/EY, perustettu virasto ja jatkettava sen toimintaa. Sen olisi toimittava asetuksessa (EY) N:o 58/2003 vahvistetun yleisen perussäännön mukaisesti.

(17)

Päätökset 2004/20/EY ja 2007/372/EY olisi kumottava, ja olisi annettava siirtymäsäännöksiä.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, jäljempänä ’virasto’, joka korvaa päätöksellä 2004/20/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/372/EY, perustetun viraston 1 päivästä tammikuuta 2014 ja jatkaa sen toimintaa 31 päivään joulukuuta 2024; viraston perussääntöön sovelletaan asetusta (EY) N:o 58/2003.

2 artikla

Sijainti

Virasto sijoitetaan Brysseliin.

3 artikla

Tavoitteet ja tehtävät

1.   Viraston tehtäväksi annetaan seuraavien unionin ohjelmien osien täytäntöönpano:

a)

Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) (2014–2020) (11);

b)

Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) (2014–2020) (12);

c)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (13), mukaan lukien yhdennetty meripolitiikka, valvonta ja tieteellinen neuvonta ja tietämys;

d)

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) (14) osa II ”Teollisuuden johtoasema” ja III osa ”Yhteiskunnalliset haasteet”.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kunkin edellä mainitun ohjelman voimaantulopäivästä edellyttäen, että ohjelma tulee voimaan.

2.   Viraston tehtäväksi annetaan seuraavien kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman toimien jäljellä olevien osien täytäntöönpano:

a)

Älykäs energiahuolto Euroopassa (IEE II);

b)

Ekoinnovointialoite;

c)

Yritys-Eurooppa-verkosto;

d)

Sinun Eurooppasi -yritysportaali;

e)

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu (IPR Helpdesk);

f)

IPorta-hanke.

3.   Virasto vastaa seuraavista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen unionin ohjelmien osien täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä:

a)

ohjelmien joidenkin tai kaikkien toteutusvaiheiden ja yksittäisten hankkeiden elinkaaren joidenkin tai kaikkien vaiheiden hallinnointi vastaavien komission hyväksymien työohjelmien pohjalta komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla;

b)

talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien ohjelmien hallinnoimiseksi tarvittavien toimintojen toteuttaminen komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla;

c)

tuen tarjoaminen ohjelmien täytäntöönpanolle komission valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla.

4.   Virasto voi huolehtia hallinnollisten ja logististen tukipalvelujen tarjoamisesta ohjelmien täytäntöönpanosta vastaaville tahoille valtuutusasiakirjan nojalla ja siinä tarkoitettujen ohjelmien osalta.

4 artikla

Nimitysten voimassaoloaika

1.   Johtokunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi.

2.   Viraston johtaja nimitetään viideksi vuodeksi.

5 artikla

Valvonta ja raportointi

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin vastuullaan olevien unionin ohjelmien tai niiden osien täytäntöönpanon edistymisestä valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

6 artikla

Toimintatalousarvion toteuttaminen

Virasto toteuttaa toimintatalousarvionsa noudattaen komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 (15) säännöksiä.

7 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan päätökset 2004/20/EY ja 2007/372/EY 1 päivästä tammikuuta 2014. Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän päätökseen.

2.   Virastoa pidetään päätöksellä 2004/20/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/372/EY, perustetun toimeenpanoviraston oikeudellisena seuraajana.

3.   Tämä päätös ei vaikuta viraston palveluksessa olevan henkilöstön, mukaan lukien sen johtaja, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilapäisesti muihin tehtäviin siirrettyjen virkamiesten palkkaluokkien tarkistamista valtuutusasiakirjan nojalla.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85.

(3)  EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52.

(4)  KOM(2011) 500 lopullinen.

(5)  ”Cost Benefit Analysis for the delegation of certain tasks regarding the implementation of Union Programmes 2014–2020 to the Executive Agencies” (Final report), 19.8.2013.

(6)  KOM(2011) 809 lopullinen.

(7)  KOM(2011) 834 lopullinen.

(8)  KOM(2011) 874 lopullinen.

(9)  KOM(2011) 804 lopullinen.

(10)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.

(11)  KOM(2011) 834 lopullinen.

(12)  KOM(2011) 874 lopullinen.

(13)  KOM(2011) 804 lopullinen.

(14)  KOM(2011) 809 lopullinen.

(15)  EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.