ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.312.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
21. marraskuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1174/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 27 osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1175/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, tehoaineen benalaksyyli-M hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1176/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, tehoaineen pyroksisulami hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1177/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, tehoaineen spirotetramaatti hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1178/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen etoprofossi hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

33

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1179/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2013/57/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan ja neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta ( 1 )

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/669/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tanskalaisen jäsenen nimeämisestä

46

 

 

2013/670/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1174/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 27 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälinen tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board julkaisi lokakuussa 2012 muutokset, jotka koskivat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja IAS 27 Erillistilinpäätös. IFRS 10:tä on muutettu, jotta se kuvastaisi paremmin sijoitusyhteisöjen liiketoimintamallia. Siinä edellytetään sijoitusyhteisöjä arvostamaan tytäryrityksensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti eikä yhdistelemään niitä. IFRS 12:ta on muutettu, jotta tiettyjä tietoja esitettäisiin tällaisista sijoitusyhteisöjen tytäryhtiöistä. IAS 27:een tehdyillä muutoksilla poistettiin myös sijoitusyhteisöjen mahdollisuus arvostaa tytäryrityssijoituksensa joko hankintamenoon perustuen tai käypään arvoon erillistilinpäätöksissään. IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään tehdyt muutokset johtavat muutoksiin IFRS 1:ssä, IFRS 3:ssa, IFRS 7:ssä, IAS 7:ssä, IAS 12:ssa, IAS 24:ssä, IAS 32:ssa, IAS 34:ssä ja IAS 39:ssä, jotta kansainvälisten tilinpäätösstandardien välinen johdonmukaisuus varmistettaisiin.

(3)

IFRS 10:een ja IAS 27:ään tehdyissä muutoksissa ja niiden vuoksi muihin standardeihin tehdyissä muutoksissa on IFRS 9:ää Rahoitusinstrumentit koskevia viittauksia, joita ei tällä hetkellä voida soveltaa, koska unioni ei ole vielä hyväksynyt IFRS 9:ää. Sen vuoksi tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään olisi pidettävä viittauksina IAS 39:ään.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

a)

muutetaan IFRS 10 Konsernitilinpäätös tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

b)

muutetaan IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

c)

muutetaan IAS 27 Erillistilinpäätös tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

d)

muutetaan IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto, IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 7 Rahoitusinstrumentti: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IAS 7 Rahavirtalaskelmat, IAS 12 Tuloverot, IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot, IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa, IAS 34 Osavuosikatsaukset ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen tämän asetuksen liitteessä IFRS 10:n osalta vahvistettujen muutosten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa muutoksissa olevat viittaukset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit on katsottava viittauksiksi IAS 39:ään.

2 artikla

Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 10

IFRS 10

Konsernitilinpäätös

IFRS 12

IFRS 12

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

IAS 27

IAS 27

Erillistilinpäätös

”Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:ltä internetosoitteesta www.iasb.org.”

Sijoitusyhteisöt

(Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään)

Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Muutetaan kappaleita 2 ja 4.

2

Kappaleessa 1 esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi tässä IFRS-standardissa:

(a)

(c)

esitetään, kuinka määräysvallan periaatetta sovelletaan sen tunnistamiseksi, onko sijoittajalla määräysvalta sijoituskohteessa ja onko sijoituskohde sen vuoksi yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen;

(d)

asetetaan kirjanpitokäsittelyä koskevat vaatimukset konsernitilinpäätöksen laatimista varten; ja

(e)

määritellään sijoitusyhteisö ja säädetään poikkeus sijoitusyhteisön tiettyjen tytäryritysten yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen.

3

4

Yhteisön, joka on emoyritys, on esitettävä konsernitilinpäätös. Tätä IFRS-standardia sovelletaan kaikkiin yhteisöihin seuraavin poikkeuksin:

(a)

(c)

sijoitusyhteisön ei tarvitse esittää konsernitilinpäätöstä, jos sen on tämän IFRS-standardin kappaleen 31 mukaan arvostettava kaikki tytäryrityksensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Lisätään kappaleen 26 jälkeen otsikot ja kappaleet 27–33.

SEN RATKAISEMINEN, ONKO YHTEISÖ SIJOITUSYHTEISÖ

27

Emoyrityksen on ratkaistava, onko se sijoitusyhteisö. Sijoitusyhteisö on yhteisö,

(a)

joka saa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta rahaa siinä tarkoituksessa, että kyseiselle sijoittajalle (tai kyseisille sijoittajille) tarjotaan sijoitusten hallinnointipalveluja;

(b)

joka sitoutuu sijoittajaansa (tai sijoittajiaan) kohtaan siihen, että sen liiketoiminnan tarkoituksena on rahan sijoittaminen yksinomaan tuoton hankkimiseksi pääoman arvon nousuna, sijoitustuottoina tai näinä molempina; ja

(c)

jonka sijoituksista olennainen osa arvostetaan ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan käypään arvoon perustuen.

Kappaleissa B85A–B85M on tätä koskevaa soveltamisohjeistusta.

28

Kun yhteisö arvioi, onko se kappaleessa 27 kuvatun määritelmän mukainen, sen on harkittava, onko sillä seuraavat sijoitusyhteisölle tyypilliset ominaispiirteet:

(a)

sillä on useampi kuin yksi sijoitus (ks. kappaleet B85O–B85P);

(b)

sillä on useampi kuin yksi sijoittaja (ks. kappaleet B85Q–B85S);

(c)

sillä on sijoittajia, jotka eivät kuulu yhteisön lähipiiriin (ks. kappaleet B85T–B85U); ja

(d)

sen omistusosuudet ovat muodoltaan oman pääoman ehtoisia tai vastaavia osuuksia (ks. kappaleet B85V–B85W).

Se, että jokin näistä tyypillisistä ominaispiirteistä puuttuu, ei välttämättä estä yhteisön luokittelemista sijoitusyhteisöksi. Sijoitusyhteisö, jolla ei ole kaikkia näitä tyypillisiä ominaispiirteitä, esittää tilinpäätöksessään IFRS 12:n Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä kappaleessa 9A vaadittavat lisätiedot.

29

Jos tosiseikat ja olosuhteet viittaavat siihen, että on tapahtunut muutoksia yhdessä tai useammassa niistä kolmesta osatekijästä, joista kappaleessa 27 kuvattu sijoitusyhteisön määritelmä muodostuu, tai että on tapahtunut muutoksia kappaleessa 28 kuvatuissa sijoitusyhteisön tyypillisissä ominaispiirteissä, emoyrityksen on arvoitava uudelleen, onko se sijoitusyhteisö.

30

Yhteisön, joka lakkaa olemasta sijoitusyhteisö tai josta tulee sijoitusyhteisö, on käsiteltävä statuksen muutos kirjanpidossa ei-takautuvasti siitä päivästä lukien, jona statuksen muutos on tapahtunut (ks. kappaleet B100–B101).

SIJOITUSYHTEISÖT: POIKKEUS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN YHDISTELEMISESTÄ

31

Kappaleessa 32 kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta sijoitusyhteisö ei saa yhdistellä tytäryrityksiään konsernitilinpäätökseen eikä soveltaa IFRS 3:a, kun se saa määräysvallan toisessa yhteisössä. Sen sijaan sijoitusyhteisön on arvostettava tytäryrityssijoitus IFRS 9:n (1) mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

32

Jos sijoitusyhteisöllä on tytäryritys, joka tuottaa sijoitusyhteisön sijoitustoimintaan liittyviä palveluja (ks. kappaleet B85C–B85E), sijoitusyhteisön on kappaleeseen 31 sisältyvästä vaatimuksesta huolimatta yhdisteltävä kyseinen tytäryritys konsernitilinpäätökseen tämän IFRS-standardin kappaleiden 19–26 mukaisesti ja sovellettava tällaisen tytäryrityksen hankintaan IFRS 3:n vaatimuksia.

33

Sijoitusyhteisön emoyrityksen on yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen kaikki määräysvallassaan olevat yhteisöt, mukaan lukien yhteisöt, joissa määräysvaltaa käytetään sellaisen tytäryrityksen kautta, joka on sijoitusyhteisö, paitsi jos emoyritys itse on sijoitusyhteisö.

Liitteeseen A lisätään uusi määritelmä.

konserni

sijoitusyhteisö

Yhteisö,

(a)

joka saa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta rahaa siinä tarkoituksessa, että kyseiselle sijoittajalle (tai kyseisille sijoittajille) tuotetaan sijoitusten hallinnointipalveluja;

(b)

joka sitoutuu sijoittajaansa (tai sijoittajiaan) kohtaan siihen, että sen liiketoiminnan tarkoituksena on rahan sijoittaminen yksinomaan tuoton hankkimiseksi pääoman arvon nousuna, sijoitustuottoina tai näinä molempina; ja

(c)

jonka sijoituksista olennainen osa arvostetaan ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan käypään arvoon perustuen.

Liitteeseen B lisätään otsikoita ja kappaleet B85A–B85W.

SEN RATKAISEMINEN, ONKO YHTEISÖ SIJOITUSYHTEISÖ

B85A

Yhteisön on otettava huomioon kaikki tosiseikat ja olosuhteet arvioidessaan, onko se sijoitusyhteisö, yhteisön tarkoitus ja rakenne mukaan luettuina. Yhteisö, jonka osalta sijoitusyhteisön määritelmän kappaleessa 27 esitetyt kolme osatekijää toteutuvat, on sijoitusyhteisö. Määritelmän osatekijöitä kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleissa B85B–B85M.

Liiketoiminnan tarkoitus

B85B

Sijoitusyhteisön määritelmä edellyttää, että yhteisön tarkoituksena on sijoittaminen yksinomaan pääoman arvon nousun tai sijoitustuottojen (kuten osinkojen, korkotuottojen tai vuokratuottojen) tai näiden molempien hankkimiseksi. Yhteisön sijoitustavoitteita osoittavat asiakirjat, kuten yhteisön tarjousesite, yhteisön jakamat julkaisut ja muut yhtiödokumentit, tuottavat tyypillisesti näyttöä sijoitusyhteisön liiketoiminnan tarkoituksesta. Lisänäyttönä voi toimia esimerkiksi tapa, jolla yhteisö esittäytyy muille osapuolille (kuten potentiaalisille sijoittajille tai potentiaalisille sijoituskohteille); yhteisö voi esimerkiksi esittää liiketoimintansa muodostuvan keskipitkän aikavälin sijoituksista, joilla tavoitellaan pääoman arvon nousua. Toisaalta jos yhteisö esittäytyy sijoittajana, jonka tavoitteena on kehittää, valmistaa tai markkinoida tuotteita yhdessä sijoituskohteidensa kanssa, sen liiketoiminnan tarkoitus on ristiriidassa sijoitusyhteisön liiketoiminnan tarkoituksen kanssa, koska yhteisö ansaitsee tuottoa sijoitustensa lisäksi kehittämis-, tuotanto- tai markkinointitoiminnosta (ks. kappale B85I).

B85C

Sijoitusyhteisö voi tuottaa sijoittamiseen liittyviä palveluja (esim. sijoitusneuvontapalveluja, sijoitusten hallinnointia, sijoitustukea sekä hallintopalveluja) joko suoraan tai tytäryrityksen kautta sekä kolmansille osapuolille että sijoittajilleen, vaikka nämä palvelut olisivat yhteisön kannalta huomattavia.

B85D

Sijoitusyhteisö voi myös osallistua seuraaviin sijoittamiseen liittyviin toimintoihin joko suoraan tai tytäryrityksen kautta, jos näiden toimintojen tarkoituksena on sen sijoituskohteisiin tehdyistä sijoituksista saatavan tuoton (pääoman arvon nousun tai sijoitustuottojen) maksimointi eivätkä ne edusta sijoitusyhteisölle erillistä huomattavaa liiketoimintaa tai erillistä huomattavaa tulonlähdettä:

(a)

hallinnointipalvelujen tuottaminen ja strategisten neuvojen antaminen sijoituskohteelle; ja

(b)

sijoituskohteelle annettava taloudellinen tuki, kuten laina, pääomasitoumus tai takaus.

B85E

Jos sijoitusyhteisöllä on tytäryritys, joka tuottaa yhteisölle tai muille osapuolille sijoittamiseen liittyviä palveluja tai suorittaa siihen liittyviä toimintoja, esimerkiksi kappaleissa B85C–B85D kuvattuja palveluja tai toimintoja, sen on yhdisteltävä kyseinen tytäryritys konsernitilinpäätökseen kappaleen 32 mukaisesti.

Irtautumisstrategiat

B85F

Myös yhteisön sijoitussuunnitelmista saadaan sen liiketoiminnan tarkoitusta koskevaa näyttöä. Yksi piirre, joka erottaa sijoitusyhteisön muista yhteisöistä, on se, että sijoitusyhteisö ei suunnittele pitävänsä sijoituksiaan rajoittamattomasti; se pitää ne rajoitetun ajan. Koska oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja sijoitukset muihin kuin rahoitusvaroihin on mahdollista pitää rajoittamattoman ajan, sijoitusyhteisöllä on oltava irtautumisstrategia, jossa dokumentoidaan, kuinka yhteisö suunnittelee realisoivansa pääoman arvon nousun olennaisesta osasta oman pääoman ehtoisia sijoituksiaan ja sijoituksiaan muihin kuin rahoitusvaroihin. Sijoitusyhteisöllä on myös oltava irtautumisstrategia sellaisia vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja varten, jotka on mahdollista pitää rajoittamattoman ajan, esimerkiksi ikuiset velkainstrumentit. Yhteisön ei tarvitse dokumentoida tarkkaa irtautumisstrategiaa jokaiselle yksittäiselle sijoitukselle, mutta sen on yksilöitävä potentiaaliset strategiat eri sijoitustyypeille tai -salkuille, mukaan lukien tosiasiallinen aikaväli, jonka kuluessa sijoituksista irtaudutaan. Irtautumismekanismeja, jotka otetaan käyttöön vain rikkomistapauksissa, esimerkiksi jos sopimusta rikotaan tai maksuja jää suorittamatta, ei tässä arvioinnissa katsota irtautumisstrategioiksi.

B85G

Irtautumisstrategiat voivat vaihdella sijoituksen tyypin mukaan. Esimerkiksi jos kyseessä ovat sijoitukset yksityisen yhteisön oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, irtautumisstrategioihin kuuluvat listautumisanti, suunnattu osakeanti, liiketoiminnan myynti, sijoituskohteiden omistusosuuksien jakaminen (sijoittajille) sekä varojen myynti (mukaan lukien sijoituskohteen varojen myynti, jonka jälkeen sijoituskohde puretaan). Kun kyseessä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset, irtautumisstrategioita ovat esimerkiksi sijoituksen myyminen suunnatussa osakeannissa tai julkisilla markkinoilla. Kun kyseessä on kiinteistösijoitus, irtautumisstrategiana on esimerkiksi kiinteistön myyminen erikoistuneiden kiinteistönvälittäjien välityksellä tai avoimilla markkinoilla.

B85H

Sijoitusyhteisöllä voi olla sijoitus toisessa sijoitusyhteisössä, joka on perustettu yhteisön yhteyteen juridisista, sääntelyyn tai verotukseen liittyvistä tai vastaavista liiketoiminnallisista syistä. Tässä tapauksessa sijoittajana toimivalla sijoitusyhteisöllä ei tarvitse olla irtautumisstrategiaa kyseistä sijoitusta varten edellyttäen, että sijoituskohteena toimivalla sijoitusyhteisöllä on asianmukaiset irtautumisstrategiat omia sijoituksiaan varten.

Tuotto sijoituksista

B85I

Yhteisö ei harjoita sijoittamista yksinomaan pääoman arvon nousun, sijoitustuottojen tai näiden molempien hankkimiseksi, jos yhteisö tai jokin muu sen kanssa samaan konserniin (ts. konserniin, jossa määräysvaltaa käyttää sijoitusyhteisön ylimmän tason emoyritys) kuuluva yritys saa tai sen tavoitteena on saada yhteisön sijoituksista muuta hyötyä, joka ei ole sijoituskohteen lähipiiriin kuulumattomien muiden osapuolten saatavilla. Tällaista etua ovat esimerkiksi:

(a)

sijoituskohteen prosessien, omaisuuserien tai teknologian hankkiminen, käyttäminen, vaihtaminen tai hyödyntäminen. Tähän kuuluu, että yhteisöllä tai muulla samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on suhteettoman suuret tai yksinomaiset oikeudet jonkin sijoituskohteen omaisuuserien, teknologian, tuotteiden tai palvelujen hankkimiseen; esimerkiksi siten, että sillä on oikeus ostaa omaisuuserä sijoituskohteelta, jos omaisuuserän kehittäminen katsotaan menestykselliseksi;

(b)

yhteisön tai toisen samaan konserniin kuuluvan yrityksen ja sijoituskohteen väliset (IFRS 11:ssä määritellyt) yhteisjärjestelyt tai muut järjestelyt, jotka koskevat tuotteiden tai palvelujen kehittämistä, valmistamista, markkinointia tai tuottamista;

(c)

sijoituskohteen antamat takaukset tai varat, jotka toimivat yhteisön tai toisen samaan konserniin kuuluvan yrityksen lainajärjestelyjen vakuutena (sijoitusyhteisön olisi kuitenkin mahdollista käyttää sijoituskohteessa olevaa sijoitusta omien lainojensa vakuutena);

(d)

yhteisön lähipiiriin kuuluvalla osapuolella oleva oikeus ostaa yhteisöltä tai toiselta samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä omistusosuus yhteisön sijoituskohteessa;

(e)

kappaleessa B85J kuvattuja liiketoimia lukuun ottamatta sellaiset yhteisön tai toisen samaan konserniin kuuluvan yrityksen ja sijoituskohteen väliset liiketoimet, jotka

(i)

toteutuvat ehdoin, jotka eivät ole saavutettavissa yhteisöille, jotka eivät kuulu yhteisön, toisen samaan konserniin kuuluvan yrityksen tai sijoituskohteen lähipiiriin;

(ii)

eivät toteudu käypään arvoon; tai

(iii)

muodostavat huomattavan osan sijoituskohteen tai yhteisön liiketoiminnasta, mukaan lukien muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen liiketoiminnot.

B85J

Sijoitusyhteisön strategiana voi olla, että se sijoittaa useampaan kuin yhteen kohteeseen samalla toimialalla, samoilla markkinoilla tai samalla maantieteellisellä alueella hyötyäkseen synergioista, jotka lisäävät kyseisistä sijoituskohteista saatavaa pääoman arvon nousua ja sijoitustuottoja. Kappaleesta B85I(e) huolimatta pelkästään se, että tällaiset sijoituskohteet käyvät kauppaa keskenään, ei estä yhteisön luokittelemista sijoitusyhteisöksi.

Käypään arvoon arvostaminen

B85K

Keskeinen osa sijoitusyhteisön määritelmää on, että sen sijoituksista olennainen osa arvostetaan ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan käypään arvoon perustuen, koska käypää arvoa käyttämällä tuotetaan merkityksellisempää informaatiota kuin esimerkiksi yhdistelemällä tytäryritykset konsernitilinpäätökseen tai soveltamalla osakkuus- tai yhteisyritysosuuksiin pääomaosuusmenetelmää. Osoittaakseen, että määritelmän tämä osa toteutuu, sijoitusyhteisö:

(a)

toimittaa sijoittajille käypiä arvoja koskevia tietoja ja arvostaa tilinpäätöksessään olennaisen osan sijoituksistaan käypään arvoon aina, kun IFRS-standardien mukaan vaaditaan käypää arvoa tai se sallitaan; ja

(b)

raportoi käypiä arvoja koskevia tietoja sisäisesti yhteisön johtoon kuuluville avainhenkilöille (määritelty IAS 24:ssä), jotka käyttävät käypää arvoa ensisijaisena arvostusperusteena olennaisessa osassa sijoitusten tuloksellisuuden arviointia ja sijoituspäätösten tekoa.

B85L

Jotta kappaleen B85K(a) mukainen vaatimus täyttyisi, sijoitusyhteisö:

(a)

valitsee mahdollisten sijoituskiinteistöjen kirjanpitokäsittelyä varten IAS 40:n Sijoituskiinteistöt mukaisen käyvän arvon mallin;

(b)

valitsee IAS 28:n mukaisen pääomaosuusmenetelmän soveltamista koskevan helpotuksen osakkuus- ja yhteisyrityssijoitustensa osalta; ja

(c)

arvostaa rahoitusvaransa käypään arvoon IFRS 9:n vaatimusten mukaisesti.

B85M

Sijoitusyhteisöllä voi olla joitakin sijoitusvaroihin kuulumattomia varoja, kuten pääkonttorikiinteistö ja siihen liittyvää laitteistoa, ja sillä voi olla myös rahoitusvelkoja. Kappaleessa 27(c) esitettyyn sijoitusyhteisön määritelmään kuuluvaa käypään arvoon arvostamista koskevaa osatekijää sovelletaan sijoitusyhteisön tekemiin sijoituksiin. Näin ollen sijoitusyhteisön ei tarvitse arvostaa sijoitusvaroihin kuulumattomia varojaan tai velkojaan käypään arvoon.

Sijoitusyhteisön tyypilliset ominaispiirteet

B85N

Yhteisön ratkaistessa, onko se sijoitusyhteisö, sen on harkittava, onko sillä sijoitusyhteisölle tyypilliset ominaispiirteet (ks. kappale 28). Se, että yksi tai useampi näistä tyypillisistä ominaispiirteistä puuttuu, ei välttämättä estä yhteisön luokittelemista sijoitusyhteisöksi mutta viittaa siihen, että tarvitaan lisää harkintaa ratkaistaessa, onko yhteisö sijoitusyhteisö.

Useampi kuin yksi sijoitus

B85O

Sijoitusyhteisöllä on tyypillisesti useita sijoituksia riskin hajauttamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Yhteisö voi pitää sijoitussalkkua hallussaan suoraan tai epäsuorasti, esimerkiksi siten, että sillä on yksi ainoa sijoitus toisessa sijoitusyhteisössä, jolla puolestaan on useita sijoituksia.

B85P

Yhteisöllä voi ajoittain olla vain yksi sijoitus. Vain yhden sijoituksen hallussapito ei välttämättä estä yhteisöä olemasta sijoitusyhteisön määritelmän mukainen. Sijoitusyhteisöllä voi olla vain yksi sijoitus esimerkiksi, kun yhteisö:

(a)

on toimintansa alkuvaiheessa eikä ole vielä tunnistanut sopivia sijoituksia eikä siis ole vielä toteuttanut useiden sijoitusten hankkimista koskevaa sijoitussuunnitelmaansa;

(b)

ei ole vielä tehnyt luovutettujen sijoitustensa tilalle uusia sijoituksia;

(c)

on perustettu tarkoituksena yhdistää eri sijoittajien varoja ja sijoittaa yhteen kohteeseen, kun kyseinen sijoitus ei ole mahdollinen yksittäisille sijoittajille (esim. kun vaadittava vähimmäissijoitus on liian suuri yksittäiselle sijoittajalle); tai

(d)

on lopettamassa toimintaansa.

Useampi kuin yksi sijoittaja

B85Q

Sijoitusyhteisöllä on tyypillisesti useampia sijoittajia, jotka yhdistävät rahansa saadakseen käyttöönsä sijoitusten hallinnointipalveluja sekä saadakseen tilaisuuksia sijoituksiin, jotka eivät ehkä olisi niille yksin mahdollisia. Kun sijoittajia on useita, on vähemmän todennäköistä, että yhteisö tai muut sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset saisivat muuta hyötyä kuin pääoman arvon nousua tai sijoitustuottoja (ks. kappale B85I).

B85R

Vaihtoehtoisesti sijoitusyhteisön voi perustaa sellainen yksittäinen sijoittaja tai se voidaan perustaa sellaista yksittäistä sijoittajaa varten, joka edustaa tai tukee laajemman sijoittajaryhmän intressejä (esimerkiksi eläkerahasto, valtion sijoitusrahasto tai perheoikeudellinen trusti).

B85S

Yhteisöllä voi ajoittain olla tilapäisesti myös vain yksi sijoittaja. Sijoitusyhteisöllä voi olla vain yksi sijoittaja esimerkiksi, kun

(a)

yhteisöllä on meneillään ensimmäinen tarjouskierros, joka ei ole vielä päättynyt, ja yhteisö etsii aktiivisesti sopivia sijoittajia;

(b)

yhteisö ei ole vielä löytänyt sopivia sijoittajia korvaamaan lunastettuja omistusosuuksia; tai

(c)

yhteisö on lopettamassa toimintaansa.

Lähipiiriin kuulumattomia sijoittajia

B85T

Sijoitusyhteisöllä on tyypillisesti useampia sijoittajia, jotka eivät kuulu yhteisön eivätkä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten lähipiiriin (määritelty IAS 24:ssä). Kun yhteisöllä on lähipiiriin kuulumattomia sijoittajia, on vähemmän todennäköistä, että yhteisö tai muut samaan konserniin kuuluvat yritykset saisivat muuta hyötyä kuin pääoman arvon nousua tai sijoitustuottoja (ks. kappale B85I).

B85U

Yhteisö voi kuitenkin olla sijoitusyhteisö, vaikka sen sijoittajat kuuluisivat sen lähipiiriin. Sijoitusyhteisö voi esimerkiksi perustaa tiettyjä työntekijöitään (kuten johtoon kuuluvia avainhenkilöitä) tai muita lähipiiriin kuuluvia sijoittajia varten erillisen ”rinnakkaisen” rahaston, joka heijastaa yhteisön pääasiallisen sijoitusrahaston sijoituksia. Tämä ”rinnakkainen” rahasto voi olla sijoitusyhteisö, vaikka kaikki sen sijoittajat kuuluisivat lähipiiriin.

Omistusosuudet

B85V

Sijoitusyhteisö on tyypillisesti mutta ei välttämättä erillinen juridinen yhteisö. Sijoitusyhteisön omistusosuudet ovat tyypillisesti muodoltaan oman pääoman ehtoisia tai vastaavanlaisia osuuksia (esim. henkilöyhtiöosuuksia), joille kuuluu suhteellinen osuus sijoitusyhteisön nettovarallisuudesta. Se, että yhteisöllä on erilaisia sijoittajaluokkia, joista joillakin on oikeudet vain tiettyyn sijoitukseen tai sijoitusten ryhmiin tai joilla on erilaiset suhteelliset osuudet nettovarallisuudesta, ei kuitenkaan estä yhteisöä olemasta sijoitusyhteisö.

B85W

Lisäksi yhteisö, jolla on merkittäviä vieraan pääoman muodossa olevia omistusosuuksia, jotka muiden sovellettavien IFRS-standardien mukaan eivät vastaa oman pääoman määritelmää, voi tästä huolimatta olla sijoitusyhteisö edellyttäen, että vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien haltijat altistuvat muuttuvalle tuotolle yhteisön nettovarallisuuden käyvän arvon muutoksista johtuen.

Liitteeseen B lisätään otsikko ja kappaleet B100–B101.

SIJOITUSYHTIÖSTATUKSEN MUUTOKSEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA

B100

Kun yhteisö lakkaa olemasta sijoitusyhteisö, sen on sovellettava IFRS 3:a tytäryrityksiin, jotka on aiemmin arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kappaleen 31 mukaisesti. Statuksen muuttumispäivää on pidettävä oletushankinta-ajankohtana. Tytäryrityksen oletushankinta-ajankohdan käyvän arvon on edustettava oletettua luovutettua vastiketta, kun määritetään oletetusta hankinnasta syntyvää liikearvoa tai hyvästä kaupasta syntyvää voittoa. Kaikki tytäryritykset on yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen tämän IFRS-standardin kappaleiden 19–24 mukaisesti statuksen muuttumispäivästä lukien.

B101

Kun yhteisöstä tulee sijoitusyhteisö, sen on lakattava yhdistelemästä tytäryrityksensä konsernitilinpäätökseen statuksen muuttumispäivästä lukien, lukuun ottamatta tytäryrityksiä, jotka edelleen yhdistellään kappaleen 32 mukaisesti. Sijoitusyhteisön on sovellettava tytäryrityksiin, joiden yhdistelemisen se lopettaa, kappaleiden 25 ja 26 vaatimuksia ikään kuin yhteisö olisi menettänyt määräysvallan kyseisissä tytäryrityksissä kyseisenä päivänä.

Liitteeseen C lisätään kappale C1B.

C1B

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 2, 4, C2A, C6A ja liitettä A sekä lisättiin kappaleet 27–33, B85A–B85W, B100–B101 ja C3A–C3F. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on annettava tästä tieto ja samanaikaisesti sovellettava kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

Muutetaan liitteen C kappaletta C2A.

C2A

IAS 8:n kappaleen 28 vaatimuksista huolimatta yhteisön tarvitsee esittää tätä IFRS-standardia ensimmäistä kertaa soveltaessaan ja mahdollisena tätä myöhempänä ajankohtana, jona tähän IFRS-standardiin asiakirjalla Sijoitusyhteisöt tehtyjä muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa, IAS 8:n kappaleessa 28(f) vaadittavat määrälliset tiedot vain siltä tilikaudelta, joka välittömästi edeltää tämän IFRS-standardin soveltamisen aloittamisajankohtaa (”välittömästi edeltävä kausi”). Yhteisö saa esittää nämä tiedot myös tarkasteltavana olevalta kaudelta tai aikaisemmilta vertailukausilta, mutta tätä ei vaadita.

Lisätään liitteeseen C uudet kappaleet C3A–C3F.

C3A

Yhteisön on arvioitava soveltamisen aloittamisajankohtana, onko se kyseisenä ajankohtana vallitsevien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella sijoitusyhteisö. Jos yhteisö tekee standardin soveltamisen aloittamisajankohtana johtopäätöksen, että se on sijoitusyhteisö, sen on sovellettava kappaleiden C5–C5A vaatimusten sijaan kappaleiden C3B–C3F vaatimuksia.

C3B

Lukuun ottamatta tytäryrityksiä, jotka yhdistellään konsernitilinpäätökseen kappaleen 32 mukaisesti (ja joihin sovelletaan kappaleita C3 ja C6 tai kappaleita C4–C4C sen mukaan kummat ovat relevantteja), sijoitusyhteisön on arvostettava kukin tytäryrityssijoituksensa käypään arvoon tulosvaikutteisesti ikään kuin tämän IFRS-standardin vaaatimuksia olisi sovellettu aina. Sijoitusyhteisön on oikaistava takautuvasti sekä soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävää tilikautta että välittömästi edeltävän tilikauden alun omaa pääomaa seuraavien erien välisellä erotuksella:

(a)

tytäryrityksen aiempi kirjanpitoarvo; ja

(b)

sijoitusyhteisön tytäryrityssijoituksen käypä arvo.

Aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattujen käypää arvoa koskevien oikaisujen kertynyt määrä on siirrettävä soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävän tilikauden alun kertyneisiin voittovaroihin.

C3C

Ennen IFRS 13:n Käyvän arvon määrittäminen käyttöönottoa sijoitusyhteisön on käytettävä käypiä arvoja, jotka on aiemmin raportoitu sijoittajille tai johdolle, jos kyseiset määrät edustavat sitä rahamäärää, johon sijoitus olisi voitu vaihtaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä arvon määrittämispäivänä.

C3D

Jos tytäryrityssijoituksen arvostaminen kappaleiden C3B–C3C mukaisesti ei ole käytännössä mahdollista (määritelty IAS 8:ssa), sijoitusyhteisön on sovellettava tämän IFRS-standardin vaatimuksia aikaisimman sellaisen kauden alussa, jolla kappaleiden C3B–C3C soveltaminen on käytännössä mahdollista, ja tämä saattaa olla tarkasteltavana oleva kausi. Sijoittajan on oikaistava soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävä tilikausi takautuvasti, paitsi jos sen aikaisimman kauden alku, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana olevalla kaudella. Omaan pääomaan tehtävä oikaisu on tällöin kirjattava tarkasteltavana olevan kauden alussa.

C3E

Jos sijoitusyhteisö on luopunut tytäryrityksessä olleesta sijoituksesta tai menettänyt siinä määräysvallan ennen tämän IFRS-standardin soveltamisen aloittamisajankohtaa, sijoitusyhteisön ei tarvitse tehdä oikaisuja kyseisen tytäryrityksen aiempaan kirjanpitokäsittelyyn.

C3F

Jos yhteisö soveltaa asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia myöhemmällä kaudella kuin jolla se soveltaa IFRS 10:tä ensimmäistä kertaa, viittaukset ”standardin soveltamisen aloittamisajankohtaan” on luettava viittauksina “ensimmäisen sellaisen tilikauden alkuun, jolla lokakuussa 2012 julkaistuun asiakirjaan Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) sisältyviä muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa”.

Muutetaan liitteen C kappaletta C6A.

C6A

Huolimatta siitä, että kappaleissa C3B–C5A viitataan välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävään tilikauteen (”välittömästi edeltävä kausi”), yhteisö saa esittää oikaistut vertailutiedot myös mahdollisesti esitettäviltä aiemmilta kausilta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaistuja vertailutietoja aiemmilta kausilta, kaikki kappaleisiin C3B–C5A sisältyvät viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen” on luettava viittauksina ”aikaisimpaan esitettävään oikaistuun vertailukauteen”.

Liite

Mukauttavat muutokset muihin standardeihin

Tässä liitteessä esitetään muihin standardeihin tehtävät muutokset, jotka ovat seurausta siitä, että IASB julkaisee asiakirjan Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een and IAS 27:ään). Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia. Muutetut kappaleet esitetään siten, että uusi teksti on alleviivattu ja poistettu teksti yliviivattu.

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

Lisätään kappale 39T.

39T

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita D16, D17 ja liitettä C sekä lisättiin otsikko ja kappaleet E6–E7. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

Muutetaan liitettä C.

Tämä liite on kiinteä osa IFRS-standardia. Yhteisön on sovellettava seuraavia vaatimuksia ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää kirjaamiinsa liiketoimintojen yhdistämisiin. Tätä liitettä tulee soveltaa vain IFRS 3:n Liiketoimintojen yhdistäminen soveltamisalaan kuuluviin liiketoimintojen yhdistämisiin.

Muutetaan liitteen D kappaleita D16–D17.

D16

Jos tytäryrityksestä tulee ensilaatija myöhemmin kuin sen emoyrityksestä, tytäryrityksen on arvostettava varat ja velat omassa tilinpäätöksessään joko:

(a)

niihin kirjanpitoarvoihin, jotka sisältyisivät emoyrityksen konsernitilinpäätökseen emoyrityksen IFRS-standardeihin siirtymispäivän perusteella, jos ei tehtäisi konsernitilinpäätöksen laatimistoimenpiteitä johtuvia oikaisuja eikä oikaisuja, jotka johtuvat sen liiketoimintojen yhdistämisen vaikutuksista, jossa emoyritys on hankkinut tytäryrityksen (tätä vaihtoehtoa ei voida soveltaa IFRS 10:ssä määritellyn sijoitusyhteisön tytäryritykseen, joka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti); tai

(b)

D17

Jos taas yhteisöstä tulee ensilaatija myöhemmin kuin sen tytäryrityksestä (taikka osakkuus- tai yhteisyrityksestä), yhteisön on arvostettava konsernitilinpäätöksessään tytäryrityksen (taikka osakkuus- tai yhteisyrityksen) varat ja velat samoihin kirjanpitoarvoihin kuin ne ovat tytäryrityksen (taikka osakkuus- tai yhteisyrityksen) tilinpäätöksessä, sen jälkeen kun on tehty konsernitilinpäätöksen laatimistoimenpiteisiin tai pääomaosuusmenetelmän soveltamiseen liittyvät oikaisut sekä oikaisut, jotka johtuvat sen liiketoimintojen yhdistämisen vaikutuksista, jossa yhteisö on hankkinut tytäryrityksen. Tästä vaatimuksesta huolimatta emoyritys, joka ei ole sijoitusyhteisö, ei saa soveltaa konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevaa poikkeusta, jota käyttää jokin sen tytäryrityksenä oleva sijoitusyhteisö. …

Liitteeseen E lisätään kappaleen E5 jälkeen otsikko ja kappaleet E6–E7.

Sijoitusyhteisöt

E6

Ensilaatijan, joka on emoyritys, on arvioitava IFRS-standardeihin siirtymispäivänä vallitsevien tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, onko se IFRS 10:ssä määritelty sijoitusyhteisö.

E7

Ensilaatija, joka on IFRS 10:ssä määritelty sijoitusyhteisö, saa soveltaa IFRS 10:n kappaleissa C3C–C3D ja IAS 27:n kappaleissa 18C–18G esitettyjä siirtymäsääntöjä, jos sen ensimmäinen IFRS-tilinpäätös laaditaan 31.12.2014 tai sitä aikaisemmin päättyvältä tilikaudelta. Näissä kappaleissa esiintyvät viittaukset soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävään tilikauteen on luettava viittauksina aikaisimpaan esitettävään tilikauteen. Tästä seuraa, että kyseisissä kappaleissa esiintyvät viittaukset on luettava viittauksina IFRS-standardeihin siirtymispäivään.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen

Muutetaan kappaletta 7 ja lisätään kappaleet 2A ja 64G.

2A

Tämän standardin vaatimuksia ei sovelleta hankintaan, jossa IFRS 10:ssä Konsernitilinpäätös määritelty sijoitusyhteisö tekee tytäryrityssijoituksen ja tämä sijoitus on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

7

Hankkijaosapuolen … nimeämiseen on sovellettava IFRS 10:een sisältyvää ohjeistusta …

64G

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaletta 7 ja lisättiin kappale 2A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa näitä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Muutetaan kappaletta 3 ja lisätään kappale 44X.

3

Kaikkien yhteisöjen on sovellettava tätä IFRS-standardia kaikentyyppisiin rahoitusinstrumentteihin lukuun ottamatta seuraavia:

(a)

sellaiset osuudet tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä, joita käsitellään kirjanpidossa IFRS 10:n Konsernitilinpäätös, IAS 27:n Erillistilinpäätös tai IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin mukaisesti. Eräissä tapauksissa yhteisön kuitenkin täytyy tai se saa IFRS 10:n, 27:n tai IAS 28:n nojalla käsitellä tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksessä olevan osuuden kirjanpidossa soveltamalla IFRS 9:ää; näissä tapauksissa yhteisöjen on sovellettava tämän IFRS-standardin vaatimuksia ja käypään arvoon arvostettavien osalta IFRS 13:n Käyvän arvon määrittäminen vaatimuksia. Yhteisöjen on sovellettava tätä IFRS-standardia myös kaikkiin johdannaisiin, jotka on sidottu osuuksiin tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä, paitsi jos johdannainen on IAS 32:ssa tarkoitetun oman pääoman ehtoisen instrumentin määritelmän mukainen.

44X

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaletta 3. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa tätä muutosta aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 7 Rahavirtalaskelmat

Muutetaan kappaleita 42A ja 42B ja lisätään kappaleet 40A ja 58.

40A

IFRS 10:ssä Konsernitilinpäätös määritellyn sijoitusyhteisön ei tarvitse soveltaa kappaletta 40(c) tai 40(d) tytäryrityssijoitukseen, joka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

42A

Rahavirrat, jotka johtuvat sellaisista omistusosuuden muutoksista tytäryrityksessä, jotka eivät aiheuta määräysvallan menetystä, on luokiteltava rahoituksen rahavirroiksi, paitsi jos tytäryrityksen omistaa IFRS 10:ssä määritelty sijoitusyhteisö ja se on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

42B

Sellaiset omistusosuuden muutokset tytäryrityksessä, jotka eivät aiheuta määräysvallan menetystä, esimerkiksi tilanne, jossa emoyritys myöhemmin ostaa tai myy tytäryrityksen oman pääoman ehtoisia instrumentteja, käsitellään kirjanpidossa omaa pääomaa koskevina liiketoimina (ks. IFRS 10), paitsi jos tytäryrityksen omistaa sijoitusyhteisö ja se on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Näin ollen tästä johtuvat rahavirrat luokitellaan samalla tavalla kuin muut kappaleessa 17 kuvatut liiketoimet omistajien kanssa.

58

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 42A ja 42B sekä lisättiin kappale 40A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 12 Tuloverot

Muutetaan kappaleita 58 ja 68C ja lisätään kappale 98C.

58

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero ja laskennallinen vero on kirjattava kaudella tulosvaikutteisesti tuotoksi tai kuluksi lukuun ottamatta veroja, jotka johtuvat:

(a)

(b)

liiketoimintojen yhdistämisestä (jossa ei ole kysymys siitä, että IFRS 10:ssä Konsernitilinpäätös määritelty sijoitusyhteisö hankkii tytäryrityksen, joka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti) (ks. kappaleet 66–68).

68C

Kuten kappaleessa 68A todetaan, verotuksessa vähennettävä määrä (tai kappaleen 68B mukaisesti määritetty arvioitu vastainen verovähennys) saattaa poiketa vastaavista kertyneistä palkitsemiskuluista. Tämän standardin kappaleen 58 mukaan kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot on kirjattava kaudella tulosvaikutteisesti tuotoksi tai kuluksi lukuun ottamatta veroja, jotka johtuvat (a) liiketoimesta tai tapahtumasta, joka on kirjattu samalla kaudella tai jollain muulla kaudella muuten kuin tulosvaikutteisesti, tai (b) liiketoimintojen yhdistämisestä (jossa ei ole kysymys siitä, että sijoitusyhteisö hankkii tytäryrityksen, joka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti). Tilanteessa, jossa verotuksessa vähennettävä määrä (tai arvioitu vastainen verovähennys) on suurempi kuin vastaavat kertyneet palkitsemiskulut, verovähennys liittyy palkitsemiskulujen lisäksi myös oman pääoman erään. Tällöin siihen liittyvän, kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron tai laskennallisen veron ylimenevä osuus on kirjattava suoraan omaan pääomaan.

98C

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 58 ja 68C. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

Muutetaan kappaleita 4 ja 9 ja lisätään kappale 28B:

4

Lähipiiriliiketoimet ja avoimet saldot toisten konserniyritysten kanssa esitetään yhteisön tilinpäätöksessä. Konsernin sisäiset lähipiiriliiketoimet ja avoimet saldot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa lukuun ottamatta sijoitusyhteisön ja sen käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien tytäryritysten välisiä liiketoimia ja saldoja.

9

Termit ”määräysvalta”, ”sijoitusyhteisö”, ”yhteinen määräysvalta” ja ”huomattava vaikutusvalta” määritellään IFRS 10:ssä, IFRS 11:ssa Yhteisjärjestelyt sekä IAS 28:ssa Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin, ja niitä käytetään tässä standardissa kyseisissä IFRS-standardeissa annetussa merkityksessä.

28B

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 4 ja 9. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa

Muutetaan kappaletta 4 ja lisätään kappale 97N.

4

Kaikkien yhteisöjen on sovellettava tätä standardia kaikentyyppisiin rahoitusinstrumentteihin lukuun ottamatta seuraavia:

(a)

sellaiset osuudet tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä, jotka käsitellään kirjanpidossa IFRS 10:n Konsernitilinpäätös, IAS 27:n Erillistilinpäätös tai IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin mukaisesti. Eräissä tapauksissa yhteisön kuitenkin täytyy tai se saa IFRS 10:n, 27:n tai IAS 28:n nojalla käsitellä tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksessä olevan osuuden kirjanpidossa soveltamalla IFRS 9:ää; näissä tapauksissa yhteisöjen on sovellettava tämän standardin vaatimuksia. Yhteisöjen on sovellettava tätä standardia myös kaikkiin johdannaisiin, jotka on sidottu osuuksiin tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksissä.

97N

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaletta 4. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa tätä muutosta aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 34 Osavuosikatsaukset

Muutetaan kappaletta 16A ja lisätään kappale 54. Uusi teksti esitetään alleviivattuna.

16A

Sen lisäksi, että yhteisö esittää tiedot merkittävistä tapahtumista ja liiketoimista kappaleiden 15–15C mukaisesti, sen on sisällytettävä osavuositilinpäätöksen liitetietoihin seuraavat tiedot, mikäli niitä ei esitetä muualla osavuosikatsauksessa. Tiedot on esitettävä normaalisti perustuen ajanjaksoon tilikauden alusta osavuosijakson loppuun.

(a)

(k)

IFRS 12:n Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä kappaleen 9B mukaiset tiedot yhteisöistä, joista tulee tai jotka lakkaavat olemasta IFRS 10:ssä Konsernitilinpäätös määriteltyjä sijoitusyhteisöjä.

54

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) lisättiin kappale 16A. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa tätä muutosta aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

Muutetaan kappaleita 2 ja 80 ja lisätään kappale 103R.

2

Kaikkien yhteisöjen on sovellettava tätä standardia kaikentyyppisiin rahoitusinstrumentteihin lukuun ottamatta seuraavia:

(a)

sellaiset osuudet tytär-, osakkuus- ja yhteisyrityksissä, joita käsitellään kirjanpidossa IFRS 10:n Konsernitilinpäätös, IAS 27:n Erillistilinpäätös tai IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin mukaisesti. Eräissä tapauksissa yhteisön kuitenkin täytyy tai se saa IFRS 10:n, 27:n tai IAS 28:n nojalla käsitellä tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksessä olevan osuuden kirjanpidossa soveltaen joitakin tai kaikkia tämän standardin vaatimuksia. Yhteisöjen on sovellettava tätä standardia myös johdannaisiin, joiden kohde-etuutena ovat osuudet tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksessä, paitsi jos johdannainen on IAS 32:een Rahoitusinstrumentit; esittämistapa sisältyvän yhteisön oman pääoman ehtoisen instrumentin määritelmän mukainen.

(b)

(g)

hankkijaosapuolen ja osakkeensa myyvän omistajan väliset termiinisopimukset hankinnan kohteen myymisestä tai ostamisesta, jotka johtavat IFRS 3:n Liiketoimintojen yhdistäminen soveltamisalaan kuuluvaan liiketoimintojen yhdistämiseen myöhempänä hankinta-ajankohtana. Termiinisopimuksen voimassaoloaika ei saa ylittää sitä kohtuullista ajanjaksoa, joka yleensä tarvitaan vaadittavien hyväksymisten hankkimiseen ja liiketoimen loppuunsaattamiseen.

80

… Näin ollen suojauslaskentaa voidaan soveltaa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välisiin liiketoimiin vain kyseisten yhteisöjen omissa tilinpäätöksissä tai erillistilinpäätöksissä, ei konsernitilinpäätöksessä, paitsi jos kyseessä on IFRS 10:ssä määritellyn sijoitusyhteisön konsernitilinpäätös, jossa sijoitusyhteisön ja sen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien tytäryritysten välisiä liiketoimia ei eliminoida konsernitilinpäätöksessä. …

103R

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 2 ja 80. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on samanaikaisesti sovellettava myös kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

Muutokset IFRS 12:een Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

Muutetaan kappaletta 2.

2

Kappaleessa 1 esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään:

(a)

merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset, jotka se on tehnyt ratkaistessaan:

(i)

minkä luonteinen osuus sillä on toisessa yhteisössä tai järjestelyssä;

(ii)

minkä tyyppinen on yhteisjärjestely, jossa sillä on osuus (kappaleet 7–9);

(iii)

että se on sijoitusyhteisön määritelmän mukainen, jos tämä on sovellettavissa (kappale 9A); ja

(b)

Kappaleen 9 jälkeen lisätään otsikko ja kappaleet 9A–9B.

Sijoitusyhteisöstatus

9A

Kun emoyritys toteaa IFRS 10:n kappaleen 27 mukaisesti olevansa sijoitusyhteisö, sijoitusyhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään tiedot merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista ja oletuksista, jotka se on tehnyt todetessaan olevansa sijoitusyhteisö. Jos sijoitusyhteisöltä puuttuu yksi tai useampi sijoitusyhteisölle tyypillisistä ominaispiirteistä (ks. IFRS 10:n kappale 28), sen on esitettävä tilinpäätöksessään syyt johtopäätökseen, että se tästä huolimatta on sijoitusyhteisö.

9B

Kun yhteisöstä tulee tai se lakkaa olemasta sijoitusyhteisö, sen on esitettävä tilinpäätöksessään sijoitusyhteisöstatuksen muutos ja syyt tähän muutokseen. Lisäksi yhteisön, josta tulee sijoitusyhteisö, on esitettävä statuksen muutoksen vaikutus esitettävän kauden tilinpäätökseen, mukaan lukien:

(a)

tytäryhtiöiden, jotka lakataan yhdistelemästä konsernitilinpäätökseen, yhteenlaskettu käypä arvo statuksen muuttumisajankohtana;

(b)

IFRS 10:n kappaleen B101 mukaisesti laskettu kokonaisvoitto tai -tappio, jos sellaista on; ja

(c)

rivi(t), jo(i)lla voitto tai tappio on esitetty tulosvaikutteisesti (jos sitä ei ole esitetty omana eränään).

Kappaleen 19 jälkeen lisätään otsikko ja kappaleet 19A–19G.

OSUUDET KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYMÄTTÖMISSÄ TYTÄRYRITYKSISSÄ (SIJOITUSYHTEISÖT)

19A

Sijoitusyhteisön, jonka täytyy IFRS 10:n mukaan soveltaa konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevaa poikkeusta ja sen sijaan arvostaa tytäryrityssijoituksensa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, on annettava tieto tästä.

19B

Sijoitusyhteisön on esitettävä jokaisesta konsernitilinpäätökseen sisältymättömästä tytäryrityksestä:

(a)

tytäryrityksen nimi;

(b)

tytäryrityksen pääasiallinen toimipaikka (ja rekisteröintimaa, jos se poikkeaa pääasiallisesta toimipaikasta); ja

(c)

sijoitusyhteisöllä oleva omistusosuus sekä osuus äänioikeuksista, jos se on erisuuruinen.

19C

Jos sijoitusyhteisö on toisen sijoitusyhteisön emoyritys, emoyrityksen on esitettävä kappaleen 19B kohtien (a)–(c) mukaiset tiedot myös sijoituksista, jotka ovat sen tytäryrityksenä olevan sijoitusyhteisön määräysvallassa. Tiedot voidaan esittää sisällyttämällä emoyrityksen tilinpäätökseen tytäryrityksen tilinpäätös (tai tytäryritysten tilinpäätökset), joka sisältää (tai jotka sisältävät) edellä mainitut tiedot.

19D

Sijoitusyhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään:

(a)

sellaisten merkittävien rajoitusten (jotka johtuvat esim. lainajärjestelyistä, sääntelytahon vaatimuksista tai sopimukseen perustuvista järjestelyistä) luonne ja laajuus, jotka koskevat konsernitilinpäätökseen sisältymättömän tytäryrityksen kykyä siirtää rahaa sijoitusyhteisölle käteisosinkoina tai maksaa takaisin sijoitusyhteisön sille antamia lainoja tai ennakkoja; ja

(b)

senhetkiset sitoumukset tai aikomukset, jotka koskevat taloudellisen tai muun tuen antamista konsernitilinpäätökseen sisältymättömälle tytäryritykselle, mukaan lukien sitoumukset tai aikomukset, jotka koskevat tytäryrityksen avustamista taloudellisen tuen hankkimisessa.

19E

Jos sijoitusyhteisö tai jokin sen tytäryrityksistä on raportointikauden aikana antanut konsernitilinpäätökseen sisältymättömälle tytäryritykselle taloudellista tai muuta tukea (esim. ostamalla tytäryrityksen varoja tai sen liikkeeseen laskemia instrumentteja tai avustamalla tytäryritystä taloudellisen tuen hankkimisessa) ilman että sillä on tähän sopimukseen perustuvaa velvoitetta, yhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään:

(a)

minkä tyyppistä tukea on annettu kullekin konsernitilinpäätökseen sisältymättömälle tytäryritykselle ja kuinka paljon sitä on annettu; ja

(b)

syyt tuen antamiseen.

19F

Sijoitusyhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään sellaisten sopimukseen perustuvien järjestelyjen ehdot, joiden mukaan yhteisöä tai sen konsernitilinpäätökseen sisältymättömiä tytäryrityksiä voitaisiin vaatia antamaan taloudellista tukea konsernitilinpäätökseen sisältymättömälle määräysvallassa olevalle strukturoidulle yhteisölle, mukaan lukien tapahtumat tai olosuhteet, joiden seurauksena raportoiva yhteisö voisi altistua tappiolle (esim. maksuvalmiusjärjestelyt tai luottoluokituksen laukaisevat tekijät, joihin liittyy velvollisuus ostaa strukturoidun yhteisön varoja tai antaa taloudellista tukea).

19G

Jos sijoitusyhteisö tai jokin sen konsernitilinpäätökseen sisältymättömistä tytäryrityksistä on raportointikauden aikana antanut konsernitilinpäätökseen sisältymättömälle strukturoidulle yhteisölle, joka ei ole ollut sijoitusyhteisön määräysvallassa, taloudellista tai muuta tukea ilman, että sillä on tähän sopimukseen perustuvaa velvoitetta ja tämän tuen antaminen on johtanut siihen, että sijoitusyhteisöllä on määräysvalta strukturoidussa yhteisössä, sijoitusyhteisön on esitettävä tilinpäätöksessään selitys tekijöistä, joilla on ollut merkitystä tämän tuen antamista koskevaa päätöstä tehtäessä.

Lisätään kappaleen 21 jälkeen kappale 21A.

21A

Sijoitusyhteisön ei tarvitse esittää kappaleen 21 kohdissa (b)–(c) vaadittavia tietoja.

LIsätään kappaleen 25 jälkeen kappale 25A.

25A

Sijoitusyhteisön ei tarvitse esittää kappaleessa 24 vaadittavia tietoja konsernitilinpäätökseen sisältymättömästä strukturoidusta yhteisöstä, joka on sen määräysvallassa ja josta se esittää kappaleissa 19A–19G vaadittavat tiedot.

Lisätään termi liitteeseen A.

Seuraavat termit on määritelty IAS 27:ssä (muutettu 2011), IAS 28:ssa (muutettu 2011), IFRS 10:ssä ja IFRS 11:ssä Yhteisjärjestelyt, ja niitä käytetään tässä IFRS-standardissa kyseisissä IFRS-standardeissa annetussa merkityksessä:

osakkuusyritys

konsernitilinpäätös

määräysvalta yhteisössä

pääomaosuusmenetelmä

konserni

sijoitusyhteisö

yhteisjärjestely

Lisätään liitteeseen C kappale C1B.

C1B

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaletta 2 ja liitettä A sekä lisättiin kappaleet 9A–9B, 19A–19G, 21A ja 25A. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on annettava tästä tieto ja samanaikaisesti sovellettava kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

Muutokset IAS 27:ään Erillistilinpäätös

Muutetaan kappaleita 5–6.

5

Seuraavat termit määritellään IFRS 10:n Konsernitilinpäätös liitteessä A, IFRS 11:n Yhteisjärjestelyt liitteessä A ja IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin kappaleessa 3:

osakkuusyritys

määräysvalta sijoituskohteessa

konserni

sijoitusyhteisö

yhteinen määräysvalta

6

Erillistilinpäätös on tilinpäätös, joka esitetään konsernitilinpäätöksen lisäksi tai sellaisen tilinpäätöksen lisäksi, jossa osakkuus- tai yhteisyrityksiin tehtyjä sijoituksia käsitellään pääomaosuusmenetelmällä, lukuun ottamatta kappaleissa 8–8A tarkoitettuja olosuhteita. Erillistilinpäätöstä ei tarvitse liittää tällaiseen tilinpäätökseen eikä esittää sen yhteydessä.

Lisätään kappaleen 8 jälkeen kappale 8A.

8A

Sijoitusyhteisö, jonka IFRS 10:n kappaleen 31 mukaisesti on sovellettava tarkasteltavana olevalla kaudella ja kaikilla esitettävillä vertailukausilla konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevaa poikkeusta kaikkiin tytäryrityksiinsä, esittää erillistilinpäätöksen ainoana tilinpäätöksenään.

Lisätään kappaleen 11 jälkeen kappaleet 11A–11B.

11A

Jos emoyrityksen on IFRS 10:n kappaleen 31 mukaan arvostettava tytäryrityssijoitus IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti, sen on käsiteltävä tytäryrityssijoitus samalla tavoin myös erillistilinpäätöksessään.

11B

Kun emoyritys lakkaa olemasta sijoitusyhteisö tai kun siitä tulee sijoitusyhteisö, sen on käsiteltävä muutos kirjanpidossaan statuksen muuttumisajankohdasta lukien seuraavalla tavalla:

(a)

kun yhteisö lakkaa olemasta sijoitusyhteisö, sen on kappaleen 10 mukaisesti joko:

(i)

käsiteltävä tytäryrityssijoitus kirjanpidossa hankintamenoon perustuen. Tytäryrityksen käypää arvoa statuksen muuttumisajankohtana on käytettävä kyseisen ajankohdan oletushankintamenona; tai

(ii)

käsiteltävä tytäryrityssijoitus kirjanpidossa edelleen IFRS 9:n mukaisesti.

(b)

kun yhteisöstä tulee sijoitusyhteisö, sen on arvostettava tytäryrityssijoitus IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Tytäryrityksen aikaisemman kirjanpitoarvon ja sijoittajan statuksen muuttumisajankohdan käyvän arvon välinen erotus on kirjattava tulosvaikutteisesti voitoksi tai tappioksi. Kyseisistä tytäryrityksistä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattujen käypää arvoa koskevien oikaisujen kertynyt määrä on käsiteltävä ikään kuin sijoitusyhteisö olisi luopunut kyseisistä tytäryrityksistä statuksen muuttumisajankohtana.

LIsätään kappaleen 16 jälkeen kappale 16A.

16A

Kun sijoitusyhteisö, joka on emoyritys (muu kuin kappaleessa 16 tarkoitettu emoyritys), laatii kappaleen 8A mukaisesti erillistilinpäätöksen ainoana tilinpäätöksenään, sen on annettava tästä tieto. Sijoitusyhteisön on myös esitettävä IFRS 12:ssa Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä vaadittavat sijoitusyhteisöjä koskevat tiedot.

Muutetaan kappaletta 17.

17

Kun emoyritys (muu kuin kappaleissa 16-16A tarkoitettu emoyritys) tai sijoituskohteessa yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävä sijoittaja laatii erillistilinpäätöksen, emoyrityksen tai sijoittajan on yksilöitävä se IFRS 10:n, IFRS 11:n tai IAS 28:n (muutettu 2011) mukaisesti laadittu tilinpäätös johon erillistilinpäätös liittyy. Emoyrityksen tai sijoittajan on esitettävä erillistilinpäätöksessään myös:

(a)

Muutetaan kappaletta 18.

18

… Jos yhteisö soveltaa tätä standardia aikaisemmin, sen on annettava tieto tästä ja samanaikaisesti sovellettava IFRS 10:tä, IFRS 11:tä, IFRS 12:ta ja IAS 28:aa (muutettu 2011).

Lisätään kappaleen 18 jälkeen kappaleet 18A–18I

18A

Lokakuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Sijoitusyhteisöt (muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 27:ään) muutettiin kappaleita 5, 6, 17 and 18 sekä lisättiin kappaleet 8A, 11A–11B, 16A ja 18B–18I. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmin, sen on annettava tästä tieto ja samanaikaisesti sovellettava kaikkia asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyviä muutoksia.

18B

Jos emoyritys asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten soveltamisen aloittamisajankohtana (joka tämän standardin tapauksessa on sen tilikauden alku, jolla muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa) tekee johtopäätöksen, että se on sijoitusyhteisö, sen on sovellettava tytäryrityssijoitukseensa kappaleita 18C–18I.

18C

Sijoitusyhteisön, joka on aiemmin arvostanut tytäryrityssijoituksensa hankintamenoon perustuen, on soveltamisen aloittamisajankohtana sen sijaan arvostettava kyseinen sijoitus käypään arvoon tulosvaikutteisesti ikään kuin tämän IFRS-standardin vaatimuksia olisi sovellettu aina. Sijoitusyhteisön on oikaistava takautuvasti soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävää tilikautta ja oikaistava välittömästi edeltävän kauden alun omaa pääomaa seuraavien erien välisellä erotuksella:

(a)

sijoituksen aiempi kirjanpitoarvo; ja

(b)

sijoittajalla tytäryrityssijoituksen käypä arvo.

18D

Sijoitusyhteisön, joka on aiemmin arvostanut tytäryrityssijoituksensa käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, on edelleen arvostettava kyseinen sijoitus käypään arvoon. Aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatun käypää arvoa koskevan oikaisun kertynyt määrä on siirrettävä soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävän tilikauden alun kertyneisiin voittovaroihin.

18E

Sijoitusyhteisö ei saa tehdä soveltamisen aloittamisajankohtana oikaisuja sellaisen sillä tytäryrityksessä olevan osuuden aiempaan kirjanpitokäsittelyyn, jonka se on aiemmin valintansa mukaan arvostanut kappaleen 10 sallimalla tavalla käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 9:n mukaisesti.

18F

Ennen IFRS 13:n Käyvän arvon määrittäminen käyttöönottoa sijoitusyhteisön on käytettävä käypiä arvoja, jotka on aiemmin raportoitu sijoittajille tai johdolle, jos kyseiset määrät edustavat sitä rahamäärää, johon sijoitus olisi voitu vaihtaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä arvonmäärittämispäivänä.

18G

Jos tytäryrityssijoituksen arvostaminen kappaleiden 18C–18F mukaisesti ei ole käytännössä mahdollista (määritelty IAS 8:ssa Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet), sijoitusyhteisön on sovellettava tämän IFRS-standardin vaatimuksia aikaisimman sellaisen kauden alussa, jolla kappaleiden 18C–18F soveltaminen on käytännössä mahdollista, ja tämä saattaa olla tarkasteltavana oleva kausi. Sijoittajan on oikaistava välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävä tilikausi takautuvasti, paitsi jos sen aikaisimman kauden alku, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana olevalla kaudella. Kun päivä, jona sijoitusyhteisön on käytännössä mahdollista määrittää tytäryrityksen käypä arvo, on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on oikaistava välittömästi edeltävän kauden alun omaa pääomaa seuraavien erien välisellä erotuksella:

(a)

sijoituksen aiempi kirjanpitoarvo; ja

(b)

sijoittajan tytäryrityssijoituksen käypä arvo.

Jos aikaisin kausi, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana oleva kausi, omaan pääomaan tehtävä oikaisu on kirjattava tarkasteltavana olevan kauden alussa.

18H

Jos sijoitusyhteisö on luopunut tytäryrityssijoituksesta tai menettänyt siinä määräysvallan ennen asiakirjaan Sijoitusyhteisöt sisältyvien muutosten soveltamisen aloittamisajankohtaa, sijoitusyhteisön ei tarvitse tehdä oikaisuja kyseisen sijoituksen aiempaan kirjanpitokäsittelyyn.

18I

Huolimatta siitä, että kappaleissa 18C–18G viitataan välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävään tilikauteen (”välittömästi edeltävä kausi”), yhteisö saa esittää oikaistut vertailutiedot myös mahdollisesti esitettäviltä aiemmilta kausilta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaistuja vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, kaikki kappaleisiin 18C–18G sisältyvät viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen” on luettava viittauksina ”aikaisimpaan esitettävään oikaistuun vertailukauteen”. Jos yhteisö esittää oikaisemattomia vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, sen on selkeästi ilmoitettava, että tietoja ei ole oikaistu, todettava, että ne on tuotettu erilaisella perusteella, ja selostettava tätä perustetta.


(1)  IFRS 10:n Konsernitilinpäätös kappaleessa C7 todetaan: ”Jos yhteisö soveltaa tätä IFRS-standardia mutta ei vielä sovella IFRS 9:ää, kaikki tähän standardiin sisältyvät viittaukset IFRS 9:ään on ymmärrettävä viittauksiksi IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.”


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1175/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

tehoaineen benalaksyyli-M hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Benalaksyyli-M:n osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2003/35/EY (3).

(2)

Portugali vastaanotti 22 päivänä helmikuuta 2002 Isagro SpA:lta direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen benalaksyyli-M-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2003/35/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 21 päivänä marraskuuta 2003. Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tarkastelivat mainittua arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä benalaksyyli-M-tehoaineen käyttöä torjunta-aineissa koskevasta riskinarvioinnista 28 päivänä heinäkuuta 2007 (4).

(4)

Päätelmissään elintarviketurvallisuusviranomainen ei ottanut huomioon kaikkia tietoja, jotka hakija oli toimittanut ja esittelevä jäsenvaltio arvioinut ennen kyseistä päivämäärää. Komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaista tarkistamaan päätelmiään ja ottamaan huomioon kaikki toimitetut tiedot.

(5)

Esittelevä jäsenvaltio arvioi kaikki hakijan toimittamat tiedot ja toimitti arviointikertomuksen luonnokseen lisäyksen 16 päivänä huhtikuuta 2012.

(6)

Jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen tarkastelivat arviointikertomuksen luonnokseen toimitettua lisäystä. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle benalaksyyli-M-tehoaineen käytöstä torjunta-aineissa tekemänsä riskinarvioinnin päätelmien (5) ensimmäisen version 21 päivänä maaliskuuta 2013 ja päätelmien tarkistetun version 25 päivänä maaliskuuta 2013. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat päivitettyä arviointikertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja benalaksyyli-M:ää koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 3 päivänä lokakuuta 2013.

(7)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että benalaksyyli-M:ää sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen benalaksyyli-M on aiheellista hyväksyä.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa benalaksyyli-M:ää sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston toimittamista ja arviointia varten.

(10)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (6) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu mainitun direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi muutettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (7) liitettä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine benalaksyyli-M kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava benalaksyyli-M:ää tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, mainitussa liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät benalaksyyli-M:ää joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki oli 30 päivään huhtikuuta 2014 mennessä sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät benalaksyyli-M:ää ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät benalaksyyli-M:ää yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission päätös 2003/35/EY, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä benalaksyyli-M-, bentiavalikarbi-, 1-metyylisyklopropeeni-, protiokonatsoli- ja fluoksastrobiini -tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 52).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 108, 1–86.

(5)  EFSA Journal (2013); 11(1):3052. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(6)  Komission asetus (ETY) N:o 3600/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Benalaksyyli-M

CAS-numero: 98243-83-5

CIPAC-numero: 766

Metyyli-N-(fenyyliasetyyli)-N-(2,6-ksylyyli)-D-alaninaatti

≥ 950 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmiiksi saadun benalaksyyli-M:ää koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

työntekijöiden suojeluun käsiteltyihin tiloihin palattaessa,

metaboliittien BM-M2 (N-(malonyyli)-N-(2,6-ksylyyli)- DL-alaniini) ja BM-M3 (N-(malonyyli)-N-(2,6-ksylyyli)-D-alaniini) aiheuttama mahdollinen riski pohjavedelle, kun ainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Käyttöehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”58

Benalaksyyli-M

CAS-numero: 98243-83-5

CIPAC-numero: 766

Metyyli-N-(fenyyliasetyyli)-N-(2,6-ksylyyli)-D-alaninaatti

≥ 950 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmiiksi saadun benalaksyyli-M:ää koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

työntekijöiden suojeluun käsiteltyihin tiloihin palattaessa,

metaboliittien BM-M2 (N-(malonyyli)-N-(2,6-ksylyyli)-DL-alaniini) ja BM-M3 (N-(malonyyli)-N-(2,6-ksylyyli)-D-alaniini) aiheuttama mahdollinen riski pohjavedelle, kun ainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1176/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

tehoaineen pyroksisulami hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Pyroksisulamin osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2007/277/EY (3).

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 28 päivänä helmikuuta 2006 direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Dow AgroSciences GmbH:lta hakemuksen pyroksisulami-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2007/277/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 20 päivänä maaliskuuta 2008. Hakijalta pyydettiin komission asetuksen (EU) N:o 188/2011 (4) 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti lisätietoja 5 päivänä heinäkuuta 2012. Yhdistyneen kuningaskunnan näistä lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen muodossa marraskuussa 2012.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä (5) tehoainetta pyroksisulami sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 3 päivänä huhtikuuta 2013. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja pyroksisulamia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 3 päivänä lokakuuta 2013.

(5)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että pyroksisulamia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista hyväksyä pyroksisulami.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa pyroksisulamia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston toimittamista ja arviointia varten.

(9)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (6) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (7) liitettä muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I määritetty tehoaine pyroksisulami kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava pyroksisulamia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevia lupia tai peruutettava ne viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta mainitussa liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä, ja että luvanhaltijalla on tai hänen saatavillaan on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät pyroksisulamia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät pyroksisulamia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät pyroksisulamia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission päätös 2007/277/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2007, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä pyroksisulamin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 59).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 188/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse sellaisten tehoaineiden arviointimenettelystä, joita ei ollut markkinoilla kahtena kyseisen direktiivin tiedoksi antamista seuraavana vuonna (EUVL L 53, 26.2.2011, s. 51).

(5)  EFSA Journal (2013) 11(4):3182. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(6)  Komission asetus (ETY) N:o 3600/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Pyroksisulami

CAS-numero: 422556-08-9

CIPAC-numero: 793

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidin-2-yyli)-2-metoksi-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-sulfonamidi

≥ 965 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmistuneen pyroksisulamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

pohjavesille aiheutuvaan riskiin, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

b)

vesieliöille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

epäpuhtauden nro 3 toksikologinen merkityksellisyys (tarkastelukertomuksen mukaisesti);

2)

PSA-aineenvaihduntatuotteen välitön myrkyllisyys;

3)

6-Cl-7-OH-XDE-742–aineenvaihduntatuotteen toksikologinen merkityksellisyys.

Hakijan on toimitettava nämä tiedot komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 30. huhtikuuta 2016.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymis-päivä

Erityiset säännökset

”61

Pyroksisulami

CAS-numero: 422556-08-9

CIPAC-numero: 793

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidin-2-yyli)-2-metoksi-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-sulfonamidi

≥ 965 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmistuneen pyroksisulamia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

pohjavesille aiheutuvaan riskiin, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

b)

vesieliöille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

epäpuhtauden nro 3 toksikologinen merkityksellisyys (tarkastelukertomuksen mukaisesti);

2)

PSA-aineenvaihduntatuotteen välitön myrkyllisyys;

3)

6-Cl-7-OH-XDE-742–aineenvaihduntatuotteen toksikologinen merkityksellisyys.

Hakijan on toimitettava nämä tiedot komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 30. huhtikuuta 2016.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1177/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

tehoaineen spirotetramaatti hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Spirotetramaatin osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2007/560/EY (3).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Itävalta vastaanotti 9 päivänä lokakuuta 2006 Bayer CropScience AG:ltä hakemuksen spirotetramaatti-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2007/560/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen siinä mielessä, että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 5 päivänä toukokuuta 2008.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä (4) spirotetramaatti-tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 27 päivänä toukokuuta 2013. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja spirotetramaattia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 3 päivänä lokakuuta 2013.

(5)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että spirotetramaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen spirotetramaatti on aiheellista hyväksyä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa spirotetramaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston toimittamista ja arviointia varten.

(9)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (6) liitettä muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine spirotetramaatti kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava spirotetramaattia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, mainitussa liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät spirotetramaattia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki oli 30 päivään huhtikuuta 2014 mennessä sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät spirotetramaattia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät spirotetramaattia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission päätös 2007/560/EY, tehty 2 päivänä elokuuta 2007, kloroantraniiliprolin, heptamaloksiglukaanin, spirotetramaatin ja Helicoverpa armigera nukleopolyhedroviruksen mahdollista sisällyttämistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevaa yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä (EUVL L 213, 15.8.2007, s. 29).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(6):3243. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(5)  Komission asetus (ETY) N:o 3600/92, annettu 11 päivänä joulukuuta 1992, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Spirotetramaatti

CAS-numero: 203313-25-1

CIPAC-numero: 795

cis-4-(etoksikarbonyylioksi)-8-metoksi-3-(2,5-ksylyyli)-1-atsaspiro[4.5]dek-3-en-2-oni

≥ 970 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmiiksi saadun spirotetramaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot mahdollisista lintujen ja kalojen hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle kahden vuoden kuluessa siitä, kun hormonaalisten haittavaikutusten testausta koskevat OECD:n yleisohjeet tai vaihtoehtoisesti yhteisön tasolla hyväksytyt testausta koskevat yleisohjeet on annettu.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”60

Spirotetramaatti

CAS-numero: 203313-25-1

CIPAC-numero: 795

cis-4-(etoksikarbonyylioksi)-8-metoksi-3-(2,5-ksylyyli)-1-atsaspiro[4.5]dek-3-en-2-oni

≥ 970 g/kg

1. toukokuuta 2014

30. huhtikuuta 2024

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 3. lokakuuta 2013 valmiiksi saadun spirotetramaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota hyönteisiä syöville linnuille aiheutuvaan riskiin.

Käyttöehtoihin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavat tiedot mahdollisista lintujen ja kalojen hormonitoimintaa häiritsevistä vaikutuksista komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle kahden vuoden kuluessa siitä, kun hormonaalisten haittavaikutusten testausta koskevat OECD:n yleisohjeet tai vaihtoehtoisesti yhteisön tasolla hyväksytyt testausta koskevat yleisohjeet on annettu.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1178/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen etoprofossi hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2007/52/EY (2) sisällytettiin tehoaine etoprofossi neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I sillä edellytyksellä, että asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä etoprofossi sisällytettiin kyseiseen liitteeseen, toimittaa lisää vahvistavia tietoja tutkimusten muodossa, jotka koskevat riskiä linnuille ja lieroja syöville nisäkkäille.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Ilmoittaja toimitti tietojen toimittamista varten asetetussa määräajassa esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Yhdistyneelle kuningaskunnalle tutkimusten muodossa lisätietoja riskistä linnuille ja lieroja syöville nisäkkäille.

(4)

Yhdistynyt kuningaskunta arvioi ilmoittajan toimittamat lisätiedot. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 5 päivänä syyskuuta 2011.

(5)

Komissio kuuli elintarviketurvallisuusviranomaista, joka esitti lausuntonsa etoprofossin riskinarvioinnista 30 päivänä tammikuuta 2013 (5). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäystä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja etoprofossia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 3 päivänä lokakuuta 2013.

(6)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan etoprofossia käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(7)

Komission päätelmänä on, että vahvistavat lisätiedot osoittivat, että linnuille ja lieroja syöville nisäkkäille aiheutuvaa korkeaa riskiä ei voida sulkea pois muuten kuin asettamalla lisärajoituksia.

(8)

Vahvistetaan, että tehoaine etoprofossi katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Lintujen ja lieroja syövien nisäkkäiden altistumisen minimoimiseksi on kuitenkin aiheellista rajoittaa lisää tämän tehoaineen käyttötarkoituksia ja säätää erityisistä riskinhallintatoimenpiteistä kyseisten lajien suojelemiseksi.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(10)

Jäsenvaltioille tulisi antaa aikaa etoprofossia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät etoprofossia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään kahdeksantoista kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava etoprofossia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 11 päivänä kesäkuuta 2014.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 11 päivänä kesäkuuta 2015.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2007/52/EY, annettu 16 päivänä elokuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta etoprofossin, pirimifossi-metyylin ja fiproniilin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance ethoprophos. EFSA Journal 2013; 11(2):3089. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Saatavilla internetissä osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


LIITE

Korvataan sarake ”Erityiset säännökset” täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 155, etoprofossi, seuraavasti:

”A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön ankeroisten ja hyönteisten torjunta-aineena maaperän käsittelyssä. Lupa voidaan myöntää vain yhteen käyttökertaan kauden aikana määränä, joka ei ole suurempi kuin 6 kg tehoainetta hehtaaria kohti.

Luvat on rajoitettava ammattikäyttöön.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat etoprofossia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin muille kuin ihmisten tai eläinten ravinnoksi viljellyille perunoille, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. maaliskuuta 2007 valmiiksi saadun etoprofossia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen;

b)

käyttäjien turvallisuuteen, varmistaen että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö sekä muita riskinhallintatoimenpiteitä kuten suljetun järjestelmän käyttäminen tuotteen jakelussa;

c)

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, pinta- ja pohjavesien suojeluun herkillä alueilla.

Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet ja rakeiden täydellinen sekoittuminen maaperään.”


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1179/2013,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

59,9

MA

40,6

MK

50,7

TR

116,2

ZZ

66,9

0707 00 05

AL

44,6

MK

57,9

TR

91,5

ZZ

64,7

0709 93 10

MA

97,2

TR

134,2

ZZ

115,7

0805 20 10

MA

73,6

TR

76,1

ZA

155,8

ZZ

101,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

75,0

UY

56,3

ZZ

70,0

0805 50 10

TR

72,6

ZZ

72,6

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

38,5

NZ

93,9

US

117,9

ZA

204,0

ZZ

100,6

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2013/57/EU,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan ja neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivit 2003/90/EY (3) ja 2003/91/EY (4) hyväksyttiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, ovat yhteisön kasvilajikeviraston antamien yleisohjeiden mukaiset lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta, niiltä osin kuin tällaiset yleisohjeet on laadittu. Direktiivien mukaan muihin lajikkeisiin sovelletaan kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) yleisohjeita.

(2)

Yhteisön kasvilajikevirasto ja UPOV ovat sittemmin laatineet lisää yleisohjeita sekä päivittäneet voimassa olevia yleisohjeita.

(3)

Sen vuoksi direktiivejä 2003/90/EY ja 2003/91/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/90/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteessä olevalla A osalla.

2 artikla

Korvataan direktiivin 2003/91/EY liitteet tämän direktiivin liitteessä olevalla B osalla.

3 artikla

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2014 aloitettuihin tarkastuksiin jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiivejä 2003/90/EY ja 2003/91/EY siinä muodossa, joka on voimassa, kunnes ne muutetaan tällä direktiivillä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Komission direktiivi 2003/90/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Komission direktiivi 2003/91/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 11).


LIITE

A   OSA

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Festuca filiformis Pourr.

Hapsilampaannata

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Lampaannata

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Punanata

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Jäykkänata

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Italianraiheinä

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Englanninraiheinä

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Raiheinähybridi

TP 4/1, 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Peltoherne

TP 7/2, 11.3.2010.

Brassica napus L.

Rapsi

TP 36/2, 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Hamppu

TP 276/1, 28.11.2012.

Helianthus annuus L.

Auringonkukka

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Pellavansiemen

TP 57/1, 21.3.2007.

Avena nuda L.

Kuoreton kaura

TP 20/1, 6.11.2003.

Avena sativa L. (myös A. byzantina K. Koch)

Kaurat ja punakaura

TP 20/1, 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Ohra

TP 19/3, 21.3.2012.

Oryza sativa L.

Riisi

TP 16/2, 21.3.2012.

Secale cereale L.

Ruis

TP 58/1, 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridejä, jotka ovat syntyneet erään Triticum-suvun lajin ja erään Secale-suvun lajin risteytymisen tuloksena

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Vehnä

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Makaroni- eli durumvehnä

TP 120/2, 6.11.2003.

Zea mays L.

Maissi

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Peruna

TP 23/2, 1.12.2005.

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston internetsivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

UPOV:n yleisohjeet

Beta vulgaris L.

Rehujuurikas

TG/150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Luhtarölli

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Isorölli

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Rönsyrölli

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Nurmirölli

TG/30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Litteäkattara

TG/180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Kattara

TG/180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Koiranheinä

TG/31/8, 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreber

Ruokonata

TG/39/8, 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Nurminata

TG/39/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridejä, jotka ovat syntyneet erään Festuca-suvun lajin ja erään Lolium-suvun lajin risteytymisen tuloksena

TG/243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Ketotähkiö

TG/34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Timotei

TG/34/6, 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Niittynurmikka

TG/33/6, 12.10.1990.

Lotus corniculatus L.

Keltamaite

TG 193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Valkolupiini

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Sinilupiini

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Keltalupiini

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Sinimailanen

TG/6/5, 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Mailanen

TG/6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Puna-apila

TG/5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Valkoapila

TG/38/7, 9.4.2003.

Vicia faba L.

Härkäpapu

TG/8/6, 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Rehuvirna

TG/32/7, 20.3.2013.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lanttu

TG/89/6 rev., 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Öljyretikka

TG/178/3, 4.4.2001.

Arachis hypogea L.

Maapähkinä

TG/93/3, 13.11.1985.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rypsi

TG/185/3, 17.4.2002.

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

Saflori

TG/134/3, 12.10.1990.

Gossypium spp.

Puuvilla

TG/88/6, 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Unikko

TG/166/3, 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Keltasinappi

TG/179/3, 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merrill

Soijapavut

TG/80/6, 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TG/122/3, 6.10.1989.

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n internetsivulla (www.upov.int).

B   OSA

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Allium cepa L. (Cepa-ryhmä)

Kepasipuli, ruokasipuli

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum-ryhmä)

Salottisipuli

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Purjo

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Valkosipulit

TP 162/1, 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

TP 198/1, 1.4.2009.

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Mukulasellerit

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Parsa

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

TP 60/1, 1.4.2009.

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Kukkakaali

TP 45/2, 11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Parsakaali

TP 151/2, 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Ruusukaali eli brysselinkaali

TP 54/2, 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Kyssäkaali

TP 65/1, 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Kurttukaali, valkokaali ja punakaali

TP 48/3, 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Kiinankaali eli salaattikiinankaali

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Paprika

TP 76/2, 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Kähäräendiivi ja siloendiivi

TP 118/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Teollisuussikuri

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

TP 173/1, 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

TP 142/1, 21.3.2007.

Cucumis melo L.

Meloni

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Kurkku ja avomaankurkku

TP 61/2, 13.3.2008.

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

TP 119/1, 25.3.2004.

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka ja kardoni

TP 184/2, 27.2.2013.

Daucus carota L.

Porkkana

TP 49/3, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Lehtisalaatti

TP 13/5, 16.2.2011.

Solanum Lycopersicum L.

Tomaatti

TP 44/4 rev., 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu ja salkopapu

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne, silpoherne ja sokeriherne

TP 7/2, 11.3.2010.

Raphanus sativus L.

Retiisi, retikka

TP 64/2, 27.2.2013.

Solanum melongena L.

Munakoiso

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

TP 55/5, 27.2.2013.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

TP Härkäpapu/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi ja paukkumaissi

TP 2/3, 11.3.2010.

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston internetsivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

UPOV:n yleisohjeet

Beta vulgaris L.

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

TG/106/4, 31.3.2004.

Brassica rapa L.

Nauris

TG/37/10, 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Isolehtisikuri tai italiansikuri

TG/154/3, 18.10.1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

TG/155/4 rev., 28.3.2007 + 1.4.2009.

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

TG/62/6, 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

TG/116/4, 24.3.2010.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomaatin perusrungot

TG/294/1, 20.3.2013.

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n internetsivulla (www.upov.int).


PÄÄTÖKSET

21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2013,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tanskalaisen jäsenen nimeämisestä

(2013/669/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/570/EU, Euratom (1) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Peder Munch HANSENin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Bernt FALLENKAMP Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL L 251, 25.9.2010, s. 8.


21.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2013,

alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2013/670/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yhden alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Martina KROGMANNin toimikauden päätyttyä.

(3)

Yhden alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Wilhelm HOGREFEn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseneksi:

Birgit HONÉ, Staatssekretärin,

ja

b)

varajäseneksi:

Sven AMBROSY, Landrat des Kreises Friesland.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.