ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.299.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
9. marraskuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1116/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta eräiden ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1117/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Arancia Rossa di Sicilia (SMM)]

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1118/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Miel de Corse – Mele di Corsica (SAN)]

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1119/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Melva de Andalucía (SMM)]

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1120/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SAN)]

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1121/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SAN)]

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1122/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (SAN))

28

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1123/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla ( 1 )

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1124/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bifenoksi hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

34

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1125/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/641/EU

 

*

Komission päätös, annettu 7 päivänä marraskuuta 2013, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huuhteleville wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1116/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta eräiden ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi 4 päivänä maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 185/2010 (2) täytäntöönpanosta saatu kokemus on osoittanut, että eräiden yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin on tarpeen tehdä pieniä muutoksia.

(2)

Tiettyjä ilmailun turvaamista koskevia erityistoimenpiteitä olisi selkiytettävä, yhdenmukaistettava tai yksinkertaistettava oikeusvarmuuden parantamiseksi, lainsäädännön tulkinnan yhdenmukaistamiseksi ja ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon parantamiseksi entisestään.

(3)

Muutokset koskevat vain eräitä toimenpiteitä, jotka liittyvät kulunvalvontaan, ilma-alusten turvaamiseen, käsimatkatavaroiden ja ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksiin, rahdin, postin, lennon aikana käytettävien tarvikkeiden ja lentoasematarvikkeiden turvavalvontatoimenpiteisiin sekä henkilöstön koulutukseen ja turvalaitteisiin.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 185/2010 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 185/2010 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 luku seuraavasti:

a)

Lisätään 1.0.4 kohta seuraavasti:

”1.0.4

”Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana kulkevat tavarat” ovat niitä kuljettavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita.”

b)

Lisätään 1.2.1.1 kohdan loppuun seuraava virke:

”Valtuutettujen henkilöiden opastamat kiertokäynnit lentoasemalla katsotaan perustelluksi syyksi.”

c)

Lisätään 1.2.2.1 kohdan loppuun seuraava virke:

”Valtuutettujen henkilöiden opastamat kiertokäynnit lentoasemalla katsotaan perustelluksi syyksi.”

d)

Lisätään 1.2.7.2 kohdan loppuun seuraava virke:

”Henkilö voidaan vapauttaa saattajan mukana kulkemista koskevasta vaatimuksesta, jos kyseinen henkilö esittää luvan ja hänellä on voimassa oleva lentoaseman henkilökortti.”

e)

Lisätään 1.2.7.5 kohta seuraavasti:

”1.2.7.5

Jos matkustaja ei matkusta sellaisen lentokuljetusta koskevan sopimuksen perusteella, jonka tuloksena annetaan tarkastuskortti tai vastaava, kyseistä matkustajaa saattava miehistön jäsen voidaan vapauttaa 1.2.7.3 kohdan a alakohdan vaatimuksista.”

f)

Korvataan 1.3.1.5 kohta seuraavasti:

”1.3.1.5

Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana kulkevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.2.4–4.1.2.7 ja 4.1.2.11 kohtaa.”

2)

Muutetaan 3 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 3.1.1.3 kohta seuraavasti:

”3.1.1.3

Ilma-alukselle, joka saapuu kriittiseen osaan kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, on tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä milloin tahansa sen jälkeen, kun matkustajat ovat poistuneet ilma-aluksesta tutkittavalta alueelta ja/tai ruuma on tyhjennetty.”

b)

Muutetaan 3.1.3 kohta seuraavasti:

i)

Poistetaan toinen ja neljäs luetelmakohta.

ii)

Korvataan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

edellisen lennon lähtöpaikka.”

c)

Korvataan 3.2.1.1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

sulkemalla ulko-ovet. Jos ilma-alus on kriittisessä osassa, ulko-ovet, jotka eivät ole ihmisten ulottuvilla maasta käsin, katsotaan suljetuiksi, jos kaikki kulkuapuvälineet on poistettu ja asetettu riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta ihmisten pääsy on kohtuudella estetty; tai”

d)

Korvataan 3.2.2.1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta oveen, jota henkilö voi käyttää maasta käsin.”

e)

Korvataan 3.2.2.2 kohta seuraavasti:

”3.2.2.2

Kun kulkuapuvälineet on poistettu ovilta, jotka eivät ole ihmisten ulottuvilla maasta käsin, ne on asetettava riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta pääsy on kohtuudella estetty.”

3)

Korvataan Lisäys 3-B seuraavasti:

LISÄYS 3-B

ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN

KOLMANNET MAAT SEKÄ SELLAISET MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET, JOILLA ON EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUKAISIA ERITYISSUHTEITA UNIONIIN JA JOIHIN EI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN LIIKENNETTÄ KOSKEVAA OSASTOA, MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ilma-alusten turvaamisen osalta seuraavien kolmansien maiden sekä sellaisten merentakaisten maiden ja alueiden, joilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia erityissuhteita unioniin ja joihin ei sovelleta kyseisen sopimuksen liikennettä koskevaa osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

Amerikan yhdysvallat

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kolmannen maan soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, kun komissio saa tiedon toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan, että kolmannen maan soveltamien turvavaatimusten vastaavuus on palautettu.”

4)

Korvataan 4 luvun 4.1.2.11 kohta seuraavasti:

”4.1.2.11

Henkilöt, jotka tarkastavat käsimatkatavaroita läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.

Käsimatkatavaroiden turvatarkastajista vastaamaan on määrättävä esimies, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen ryhmän kokoonpano, työn laatu, koulutus, tuki ja arviointi.”

5)

Korvataan lisäys 4-B seuraavasti:

LISÄYS 4-B

MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT SEKÄ SELLAISET MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET, JOILLA ON EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUKAISIA ERITYISSUHTEITA UNIONIIN JA JOIHIN EI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN LIIKENNETTÄ KOSKEVAA OSASTOA, MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden sekä sellaisten merentakaisten maiden ja alueiden, joilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia erityissuhteita unioniin ja joihin ei sovelleta kyseisen sopimuksen liikennettä koskevaa osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

Amerikan yhdysvallat

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kolmannen maan soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, kun komissio saa tiedon toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan, että kolmannen maan soveltamien turvavaatimusten vastaavuus on palautettu.”

6)

Lisätään 5 lukuun 5.1.7 kohta seuraavasti:

”5.1.7

Henkilöt, jotka tarkastavat ruumassa kuljetettavia matkatavaroita läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastajista vastaamaan on määrättävä esimies, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen ryhmän kokoonpano, työn laatu, koulutus, tuki ja arviointi.”

7)

Korvataan lisäys 5-A seuraavasti:

LISÄYS 5-A

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT SEKÄ SELLAISET MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET, JOILLA ON EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUKAISIA ERITYISSUHTEITA UNIONIIN JA JOIHIN EI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN LIIKENNETTÄ KOSKEVAA OSASTOA, MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden sekä sellaisten merentakaisten maiden ja alueiden, joilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia erityissuhteita unioniin ja joihin ei sovelleta kyseisen sopimuksen liikennettä koskevaa osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

Amerikan yhdysvallat

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kolmannen maan soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, kun komissio saa tiedon toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan, että kolmannen maan soveltamien turvavaatimusten vastaavuus on palautettu.”

8)

Muutetaan 6 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 6.3.1.2 kohdan c alakohdassa, 6.3.1.2 kohdan d alakohdassa, 6.3.1.5 kohdassa, 6.4.1.2 kohdan c alakohdassa, 6.4.1.2 kohdan e alakohdassa sekä 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3 ja 6.8.5.2 kohdassa, lisäyksessä 6-A, lisäyksessä 6-H1, 11.6.4.1 kohdassa ja 11.6.4.3 kohdassa viittaus ”valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan EY:n tietokantaan” tai ”valvottuja edustajia ja tunnettuja lähettäjiä koskevaan unionin tietokantaan” viittauksella ”toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan”.

b)

Lisätään 6.2.1.4 kohta seuraavasti:

”6.2.1.4

Henkilöt, jotka tarkastavat rahtia läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.”

c)

Korvataan 6.3.2.4 kohta seuraavasti:

”6.3.2.4

Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.3 kohdassa ja komission päätöksen 2010/774/EU 6.3 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että

a)

pääsy tällaisten lähetysten läheisyyteen ilman saattajaa on rajattu valtuutettuihin henkilöihin; ja

b)

lähetyksiä suojataan siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, siihen saakka kunnes ne luovutetaan toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle. Turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten katsotaan olevan suojattuja siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi. Muussa kuin turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevat rahti- ja postilähetykset on sijoitettava valvotun edustajan tilojen kulunvalvonnalla suojattuihin osiin tai, jos ne sijaitsevat tällaisten osien ulkopuolella,

niiden on oltava fyysisesti suojattuja siten, että niihin ei voi lisätä kiellettyjä esineitä; tai

niitä ei saa jättää ilman valvontaa ja niihin saavat päästä käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin suojaamiseen ja käsittelyyn.”

d)

Lisätään 6.3.2.6 kohdan loppuun seuraava virke:

”Valvottu edustaja, joka jättää lähetyksiä toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle, voi myös päättää toimittaa ainoastaan a–e ja g alakohdassa vaaditut tiedot ja säilyttää f kohdassa vaaditut tiedot koko lennon/lentojen kestoajan tai 24 tunnin ajan sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pitempi.”

e)

Lisätään 6.3.2.9 kohta seuraavasti:

”6.3.2.9

Valvotun edustajan on varmistettava, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet on otettu palvelukseen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palvelukseen 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja he ovat saaneet kyseisen luvun vaatimusten mukaisen turvatietoisuuskoulutuksen.”

f)

Korvataan 6.4.2.1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet on otettu palvelukseen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palvelukseen 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja he ovat saaneet kyseisen luvun vaatimusten mukaisen turvatietoisuuskoulutuksen; ja”

g)

Korvataan 6.6.2 kohdan otsikko seuraavasti:

”6.6.2   Rahdin ja postin suojaaminen lentoasemilla ilma-alukseen lastaamista varten

h)

Korvataan 6.6.2.2 kohta seuraavasti:

”6.6.2.2

Muussa kuin turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevat rahti- ja postilähetykset on sijoitettava valvotun edustajan tilojen kulunvalvonnalla suojattuihin osiin tai, jos ne sijaitsevat tällaisten osien ulkopuolella, niiden katsotaan olevan suojattuja siten, ettei niihin voi päästä luvatta käsiksi, jos

a)

ne ovat fyysisesti suojattuja siten, että niihin ei voi lisätä kiellettyjä esineitä; tai

b)

niitä ei jätetä ilman valvontaa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin ja postilähetysten suojaamiseen ja lastaamiseen ilma-alukseen.”

i)

Lisätään 6.8.2.2 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kolmannen maan yrityksen EU:n ilmailun turvatoimien varmennuskertomuksen ACC3:ksi nimeämistä varten, jos kyseinen yritys suorittaa kaiken rahtitoiminnan ACC3:n puolesta, myös lastaamisen ilma-aluksen ruumaan, ja EU:n ilmailun turvatoimien varmennuskertomus kattaa kaikki nämä toimet.”

j)

Korvataan 6.8.3.2 kohta seuraavasti:

”6.8.3.2

Turvatarkastusvaatimusten on 30 päivään kesäkuuta 2014 asti vastattava vähintään ICAO:n vaatimuksia. Sen jälkeen unioniin kuljetettava rahti ja posti on turvatarkastettava jollakin päätöksen 2010/774/EU 6.2.1 kohdassa luetelluista menetelmistä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä.”

9)

Korvataan lisäys 6-B seuraavasti:

LISÄYS 6-B

OHJEITA TUNNETUILLE LÄHETTÄJILLE

Nämä ohjeet auttavat arvioimaan, täyttävätkö yrityksenne turvajärjestelyt yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 sekä sen täytäntöönpanosäädösten tunnettua lähettäjää koskevat vaatimukset. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa varmistamaan vaatimusten täyttyminen ennen virallista varmennuskäyntiä.

On tärkeää, että arvioija tapaa varmennuskäynnin aikana oikeat henkilöt (esimerkiksi turva-asioista ja henkilöstön palvelukseen ottamisesta vastaavat henkilöt). Arvioija käyttää arvioinnissaan EU:n tarkistusluetteloa. Varmennuksen tarkistusluetteloon merkittyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina.

EU:n tarkistusluettelossa on kahdentyyppisiä kysymyksiä: 1) kysymyksiä, joihin annettu kielteinen vastaus estää automaattisesti hyväksymisen tunnetuksi lähettäjäksi, ja 2) kysymyksiä, joiden avulla muodostetaan yrityksen turvamääräyksistä yleiskuva, jonka perusteella varmentaja voi tehdä yleiset päätelmät. Jäljempänä esitetään lihavoituina vaatimukset, joiden alueilla tuloksena on automaattisesti hylkääminen. Jos lihavoituina esitettyjen vaatimusten täyttymättä jääminen johtaa hylkäämiseen, ilmoitetaan syyt ja annetaan ohjeet hyväksymisen edellyttämistä muutoksista.

Johdanto

Rahdin on oltava peräisin yrityksen siitä toimipaikasta, jossa tarkastus tehdään. Tämä tarkoittaa sekä valmistamista paikalla että varastokeräilyä ja lähettämötoimintoja, joissa tavaroita ei voida tunnistaa lentorahdiksi ennen kuin ne on valittu tilauksen toimittamiseksi. (Ks. myös Huomautukset.)

Yrityksen on määriteltävä, mistä lähtien rahti- tai postilähetys voidaan tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi ja osoitettava, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet sen suojaamiseksi siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota. Tämä tarkoittaa myös yksityiskohtaisia tietoja tuotannosta, pakkaamisesta, varastoinnista ja/tai lähettämisestä.

Organisaatio ja vastuualueet

Organisaatiosta on annettava yksityiskohtaiset tiedot (nimi, alv- tai kaupparekisterinumero tai mahdollinen yritystunnus), sekä ilmoitettava varmennettavan toimipaikan osoite ja organisaation päätoimipaikan osoite (jos se on eri kuin varmennettavan kohteen osoite). Lisäksi on ilmoitettava edellisen varmennuskäynnin ajankohta ja (mahdollinen) viimeisin yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste sekä liiketoiminnan luonne, toimipaikassa työskentelevän henkilöstön määrä suunnilleen sekä lentorahdin/lentopostin turvaamisesta vastaavan henkilön nimi, ammattinimike ja yhteystiedot.

Henkilöstön palvelukseen ottaminen

Palvelukseen ottamista koskevista menettelyistä on annettava yksityiskohtaiset tiedot kaiken sellaisen henkilöstön osalta (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat), joka voi päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin. Palvelukseen ottamista koskevaan menettelyyn on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.1 kohdan mukainen työhönottoa edeltävä tarkistus tai taustan tarkistus. Varmennuskäyntiin sisältyy henkilöstön palvelukseen ottamisesta vastaavan henkilön haastattelu. Kyseisen henkilön on esitettävä todisteita (esimerkiksi lomakepohjia) yhtiön menettelyistä. Tätä palvelukseen ottamista koskevaa menettelyä sovelletaan 29 päivän huhtikuuta 2010 jälkeen palvelukseen otettuun henkilöstöön.

Henkilöstön turvakoulutus

Yrityksen on osoitettava, että kaikki henkilöstön jäsenet (vakituinen, tilapäinen tai vuokrahenkilöstö, kuljettajat), jotka voivat päästä käsiksi lentorahtiin/lentopostiin, ovat saaneet asianmukaisen turvatietoisuuskoulutuksen. Koulutus on annettava asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteessä olevan 11.2.7 kohdan mukaisesti. Henkilökohtaiset koulutustiedot on säilytettävä. Lisäksi on osoitettava, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutuksen tai määräaikaiskoulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11 luvun mukaisesti.

Fyysinen turvaaminen

Yrityksen on osoitettava, miten toimipaikka on suojattu (esimerkiksi aidalla tai muulla fyysisellä esteellä) ja että kulkua valvotaan asianmukaisin menetelmin. Tarvittaessa voidaan vaatia yksityiskohtaiset tiedot hälytys- tai kameravalvontajärjestelmistä. Kulunvalvonta alueelle, jossa lentorahtia/lentopostia käsitellään tai varastoidaan, on välttämätön. Kaikki lentorahdin/lentopostin luo johtavat ovet, ikkunat ja muut sisäänkäynnit on suojattava tai niissä on oltava kulunvalvonta.

Tuotanto (tarvittaessa)

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä tuotantoalueelle ja tuotantoprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan tuotantovaiheessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä ovat toimenpiteet lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voi tässä vaiheessa päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Pakkaaminen (tarvittaessa)

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä pakkausalueelle ja pakkausprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan pakkausvaiheessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä ovat toimenpiteet lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voi tässä vaiheessa päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Pakkausprosessista on annettava yksityiskohtaiset tiedot sekä osoitettava, että kaikki valmiit tavarat tarkistetaan ennen pakkaamista.

Lopullinen uloin pakkaus on kuvailtava ja sen kestävyys on osoitettava. Lisäksi on esitettävä, miten lopulliseen uloimpaan pakkaukseen kajoaminen voidaan paljastaa esimerkiksi käyttämällä numeroituja sinettejä, turvateippiä, erityisiä leimoja tai teipillä suljettuja pahvilaatikoita. On myös osoitettava, että näitä välineitä säilytetään suojatusti silloin, kun niitä ei käytetä, ja että niiden luovuttamista valvotaan.

Varastointi (tarvittaessa)

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä varastointialueelle valvotaan. Jos tuote voidaan varastoitaessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä ovat toimenpiteet lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voi tässä vaiheessa päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Lisäksi on osoitettava, että lopullinen pakattu lentorahti/lentoposti tarkistetaan ennen lähettämistä.

Lähettäminen (tarvittaessa)

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä lähettämisalueelle valvotaan. Jos tuote voidaan lähetettäessä tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä ovat toimenpiteet lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voi tässä vaiheessa päästä luvatta käsiksi eikä kajota.

Kuljetus

Yrityksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot rahdin/postin kuljetusmenetelmästä valvotulle edustajalle.

Jos yritys vastaa kuljetuksesta itse, on osoitettava, että kuljettajilla on vaadituntasoinen koulutus. Jos yritys käyttää alihankkijaa, on varmistettava, että a) yritys sinetöi tai pakkaa rahdin/postin itse siten, että mahdollinen sisältöön kajoaminen paljastuu, tai b) rahdinkuljettaja on allekirjoittanut asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen lisäyksessä 6-E tarkoitetun rahdinkuljettajan vakuutuksen.

Jos yritys vastaa lentorahdin/lentopostin kuljettamisesta itse, on osoitettava, että kuljetusvälineet ovat suojattavissa joko sineteillä, jos se on käytännössä mahdollista, tai muilla keinoin. Jos käytetään numeroituja sinettejä, on osoitettava, että sinettien saatavuutta valvotaan ja numerot merkitään muistiin; jos käytetään muita menetelmiä, on osoitettava, miten rahti/posti on suojattu ja/tai miten siihen kajoaminen voidaan paljastaa. On myös osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahtia/lentopostia hakevien kuljettajien henkilöllisyyden varmentamiseksi. Lisäksi on osoitettava, että rahdin/postin suojaaminen on varmistettu sen poistuessa yrityksen tiloista. On osoitettava, että lentorahti/lentoposti on kuljetuksen ajan suojattu siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi.

Todisteita kuljettajien koulutuksesta tai jäljennöstä rahdinkuljettajan vakuutuksesta ei tarvitse toimittaa, jos valvottu edustaja on tehnyt kuljetusjärjestelyt lentorahdin/lentopostin noutamiseksi yrityksen tiloista.

Lähettäjän velvollisuudet

Yrityksen on vakuutettava hyväksyvänsä sen, että toimivaltaisen viranomaisen tarkastajat tekevät ennalta ilmoittamatta tarkastuksia näiden vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi.

Yrityksen on myös vakuutettava, että se toimittaa [toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa, jos

a)

yleinen vastuu turva-asioista osoitetaan muulle kuin nimetylle henkilölle

b)

tiloissa tai menettelyissä tehdään muita muutoksia, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia turvatoimiin

c)

yritys lopettaa liiketoimintansa, ei enää käsittele lentorahtia/lentopostia tai ei enää täytä asiaa koskevan EU-lainsäädännön vaatimuksia.

Lisäksi yrityksen on vakuutettava säilyttävänsä turvatoimien tason seuraavaan varmennuskäyntiin ja/tai tarkastukseen asti.

Yrityksen on otettava täysi vastuu antamastaan vakuutuksesta ja allekirjoitettava varmennusasiakirja.

HUOMAUTUKSET

Räjähteet ja sytytyslaitteet

Valmiiksi koottuja räjähteitä ja sytytyslaitteita saa kuljettaa rahtilähetyksissä, jos kaikkien turvallisuussääntöjen vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti.

Muista lähteistä tulevat lähetykset

Tunnettu lähettäjä voi välittää valvotulle edustajalle lähetyksiä, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, sillä edellytyksellä, että

a)

ne erotetaan lähetyksistä, jotka se on itse luovuttanut kuljetettaviksi; ja

b)

alkuperä ilmoitetaan selvästi lähetyksessä tai siihen liitetyissä asiakirjoissa.

Kaikki tällaiset lähetykset on turvatarkastettava ennen niiden lastaamista ilma-alukseen”.

10)

Korvataan lisäys 6-C seuraavasti:

”LISÄYS 6-C

TUNNETUN LÄHETTÄJÄN VARMENTAMISEN TARKISTUSLUETTELO

Ohjeet:

Tämän lomakkeen täytössä huomioon otettavaa:

Tähdellä* merkittyjen kohtien täyttäminen on PAKOLLISTA.

Jos vastaus lihavoituun kysymykseen on EI, varmennuksen tuloksena ON HYLKÄÄMINEN. Tämä ei koske kysymyksiä, jotka eivät sovellu kyseiseen toimintaan.

Kokonaisarvioinnin tuloksena voi olla HYVÄKSYMINEN vasta, kun lähettäjä on allekirjoittanut viimeisellä sivulla olevan sitoumusvakuutuksen.

Alkuperäisen sitoumusvakuutuksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen hallussa tai saatavilla varmennuksen voimassaoloajan päättymiseen asti. Lisäksi vakuutuksesta olisi annettava jäljennös lähettäjälle.

OSA 1

Organisaatio ja vastuualueet

1.1   

Varmennuksen päivämäärä*

Päiväys on annettava täsmällisessä muodossa, esim. 01.10.2010

pp/kk/vvvv

 

1.2   

Mahdollisen edellisen varmennuksen päivämäärä ja tunniste

pp/kk/vvvv

 

Tunniste

 

1.3   

Varmennettavan organisaation nimi *

Nimi

ALV-/kaupparekisterinumero/yritystunnus

1.4   

Varmennettavan toimipaikan osoite *

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Postitoimipaikka

 

Postinumero

 

Maa

 

1.5   

Organisaation päätoimipaikan osoite (jos eri kuin varmennettavan toimipaikan osoite, mutta kuitenkin samassa maassa)

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Postitoimipaikka

 

Postinumero

 

Maa

 

1.6

Liiketoiminnan luonne – käsiteltävän rahdin tyyppi

1.7   

Onko hakijan vastuulla…?

a)

tuotanto

b)

pakkaaminen

c)

varastointi

d)

lähettäminen

e)

muu, mikä?

 

1.8

Toimipaikan henkilöstön lukumäärä

1.9   

Lentorahdin/lentopostin turvaamisesta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike

Nimi

 

Tehtävänimike

 

1.10   

Puhelinnumero

Puhelin:

 

1.11   

Sähköpostiosoite *

Sähköposti:

 

OSA 2

Tunnistettava lentorahti/lentoposti (”kohdennettavuus”)

Tarkoitus: Määritellä, mistä ajankohdasta tai paikasta lähtien rahti/posti voidaan tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi. Kohdennettavuus tarkoittaa sitä, että on mahdollista todeta, milloin ja missä rahti/posti on tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi.

2.1

Selvitetään, missä ja miten lähetyksestä tulee lentorahti-/lentopostilähetykseksi tunnistettava lähetys tarkastelemalla tuotantoa, pakkaamista, varastointia, valintaa, lähettämistä ja muita asiaan liittyviä vaiheita.

Kuvaus:

Huom. Osissa 5–8 olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot tunnistettavan lentorahdin/lentopostin suojaamisesta siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

OSA 3

Henkilöstön palvelukseen ottaminen ja koulutus

Tarkoitus: Varmistua siitä, että kaikille henkilöstön jäsenille (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat), jotka voivat päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin, on tehty asianmukainen työhönottoa edeltävä tarkistus ja/tai taustan tarkistus, ja että henkilöstö on koulutettu asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.7 kohdan mukaisesti. Lisäksi on tarkoitus varmistua siitä, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä tarvikkeille suorittavat henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11 luvun mukaisesti.

Se, ovatko kysymykset 3.1 ja 3.2 lihavoituja (jolloin EI-vastauksen on katsottava johtavan hylkäämiseen) riippuu toimipaikan sijaintivaltiossa sovellettavista kansallisista säännöistä. Vähintään toisen näistä kahdesta kysymyksestä on kuitenkin oltava lihavoitu, jolloin sallitaan se, että jo suoritetun taustan tarkistuksen lisäksi ei vaadita työhönottoa edeltävää tarkistusta. Turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta vastaavalle henkilölle on aina tehtävä taustan tarkistus.

3.1   

Onko käytössä palvelukseenottomenettely, johon sisältyy asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.1.4 kohdan mukainen työhönottoa edeltävä tarkistus ja jota sovelletaan kaikkiin sellaisiin henkilöstön jäseniin, jotka voivat päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin? Tämä koskee [asetuksen (EY) N:o 300/2008 soveltamispäivän] jälkeen palvelukseen otettua henkilöstöä.

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, minkälainen tarkistus

 

3.2   Sisältyykö palvelukseenottomenettelyyn myös asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.1.3 kohdan mukainen taustan tarkistus, joka sisältää rikosrekisteritietojen tarkistamisen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, minkälainen tarkistus

 

3.3   Sisältyykö toimipaikan turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavan henkilön nimitysmenettelyyn vaatimus asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.1.3 kohdan mukaisesta taustan tarkistamisesta, joka sisältää rikosrekisteritietojen tarkistamisen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

3.4   Saako henkilöstö, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin, asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.7 kohdassa tarkoitetun turvatietoisuuskoulutuksen ennen kuin pääsylupa myönnetään? Saavatko kaikki turvavalvontatoimenpiteitä tarvikkeille suorittavat henkilöstön jäsenet koulutusta asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11 luvun mukaisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

3.5   Saako (edellä tarkoitettu) henkilöstö määräaikaiskoulutusta kyseiselle koulutukselle asetetuin määräajoin?

KYLLÄ vai EI

 

3.6   Arvio – Ovatko toimenpiteet riittäviä varmistamaan, että kaikki henkilöstön jäsenet, jotka voivat päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin ja kaikki henkilöstön jäsenet, jotka suorittavat turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu asianmukaisesti palvelukseen ja koulutettu asetuksen (EU) n:o 185/2010 liitteen 11 luvun mukaisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 4

Fyysinen turvaaminen

Tarkoitus: Selvittää, onko toimipaikan tai tilojen (fyysisen) turvaamisen taso riittävä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi.

4.1   

Onko toimipaikka suojattu aidalla tai muulla fyysisellä esteellä?

KYLLÄ vai EI

 

4.2   

Valvotaanko kulkua kaikilla sisäänkäynneillä?

KYLLÄ vai EI

 

4.3   

Jos KYLLÄ, ovatko sisäänkäynnit…?

henkilöstön valvomia

 

manuaalisia

 

automaattisia

 

sähköisiä

muunlaisia (täsmennettävä)

4.4   

Onko rakennus riittävän lujarakenteinen?

KYLLÄ vai EI

 

4.5   

Onko rakennuksessa toimiva hälytysjärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

4.6   

Onko rakennuksessa toimiva kameravalvontajärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

4.7   

Jos KYLLÄ, onko kameravalvontajärjestelmä tallentava?

KYLLÄ vai EI

 

4.8   

Ovatko kaikki tunnistettavan lentorahdin/lentopostin luo johtavat ovet, ikkunat ja muut sisäänkäynnit suojattuja tai kulunvalvonnan alaisia?

KYLLÄ vai EI

 

4.9

Jos ei, ilmoittakaa syyt

4.10   Arvio: Ovatko organisaation toteuttamat toimenpiteet riittäviä estämään luvattoman pääsyn niihin toimipaikan ja tilojen osiin, joissa tunnistettavaa lentorahtia/lentopostia käsitellään tai säilytetään?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 5

Tuotanto

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi tuotantoprosessin aikana.

5.1   

Valvotaanko kulkua tuotantoalueelle?

KYLLÄ vai EI

 

5.2

Jos KYLLÄ, miten?

5.3   

Valvotaanko tuotantoprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

5.4

Jos KYLLÄ, miten?

5.5   

Onko käytössä valvontatoimia, joilla ehkäistään tuotteeseen kajoaminen tuotantovaiheessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

5.6   Arvio: Ovatko organisaation toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota tuotannon aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 6

Pakkaaminen

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi pakkausprosessin aikana.

6.1   

Valvotaanko pakkausprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

6.2

Jos KYLLÄ, miten?

6.3   

Lopullisen uloimman pakkauksen kuvaus:

a)   

Onko lopullinen uloin pakkaus riittävän luja?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

b)   

Näkyykö lopullisesta uloimmasta pakkauksesta siihen kajoaminen?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.4 a)   

Käytetäänkö numeroituja sinettejä, turvateippiä, erityisiä leimoja tai teipillä suljettuja pahvilaatikoita paljastamaan lentorahtiin/lentopostiin kajoaminen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ:

 

6.4 b)   

Säilytetäänkö sinettejä, turvateippiä tai erityisiä leimoja suojatusti silloin, kun niitä ei käytetä?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.4 c)   

Valvotaanko numeroitujen sinettien, turvateipin ja/tai leimojen luovuttamista?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.5

Jos vastaus 6.4 a) kohtaan on KYLLÄ, miten tätä valvotaan?

6.6   Arvio: Ovatko pakkausmenetelmät riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi ja/tai kajota?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 7

Varastointi

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi varastoinnin aikana.

7.1   

Varastoidaanko valmis ja pakattu lentorahti/lentoposti turvatusti ja tarkistetaanko se kajoamisen merkkien varalta?

KYLLÄ vai EI

 

7.2   Arvio: Ovatko varastointimenetelmät riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi ja/tai kajota?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

OSA 8

Lähettäminen

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi lähettämisen aikana.

8.1   

Valvotaanko kulkua lähettämisalueelle?

KYLLÄ vai EI

 

8.2

Jos KYLLÄ, miten?

8.3   

Kenellä on pääsy lähettämisalueelle?

Työntekijöillä?

KYLLÄ vai EI

 

Kuljettajilla?

KYLLÄ vai EI

 

Vierailijoilla?

KYLLÄ vai EI

 

Alihankkijoilla?

KYLLÄ vai EI

 

8.4   Arvio: Onko lentorahti/lentoposti riittävästi suojattu siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota lähettämisalueella?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

OSA 8A

Muista lähteistä tulevat lähetykset

Tarkoitus: Vahvistaa menettelyt muiden kuin turvattujen lähetysten käsittelemiseksi.

Näihin kysymyksiin vastataan vain, jos vastaanotetaan lentoteitse kuljetettavaksi tarkoitettuja lähetyksiä muilta yrityksiltä.

8A.1   Ottaako yritys vastaan lentoteitse kuljetettavaksi tarkoitettuja rahtilähetyksiä muilta yrityksiltä?

KYLLÄ vai EI

 

8A.2

Jos KYLLÄ, miten ne pidetään erillään yrityksen omasta rahdista ja miten ne yksilöidään valvotulle edustajalle / rahdinkuljettajalle?

OSA 9

Kuljetus

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi tai kajota.

9.1   

Miten lentorahti/lentoposti toimitetaan valvotulle edustajalle?

a)   

Valvotun edustajan toimesta tai puolesta?

KYLLÄ vai EI

 

b)   

Lähettäjän omalla kuljetuksella?

KYLLÄ vai EI

 

c)   

Lähettäjän alihankkijaa käyttämällä?

KYLLÄ vai EI

 

9.2   Jos lähettäjä käyttää alihankkijaa:

KYLLÄ vai EI

 

Seuraaviin kysymyksiin vastataan vain, jos sovelletaan 9.1 b) tai 9.1 c) kohtaa.

9.3   

Onko kuljetusvälineen lastitila suojattavissa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

9.4 a)   

Jos kuljetusvälineen lastitila on suojattavissa, käytetäänkö numeroituja sinettejä?

KYLLÄ vai EI

 

9.4 b)   

Jos käytetään numeroituja sinettejä, valvotaanko niiden saatavuutta ja kirjataanko numerot muistiin luovutettaessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

9.5   

Jos kuljetusvälineen lastitila ei ole suojattavissa, näkyykö lentorahdista/lentopostista, jos siihen on kajottu?

KYLLÄ vai EI

9.6

Jos KYLLÄ, mitä keinoja kajoamisen paljastamiseksi käytetään?

9.7

Jos EI, miten suojaaminen toteutetaan?

9.8   Arvio: Ovatko toimenpiteet riittäviä suojaamaan lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voi päästä luvatta käsiksi kuljetuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Sitoumusvakuutus

Vakuutan

hyväksyväni sen, että toimivaltaisen viranomaisen tarkastajat tekevät ennalta ilmoittamatta tarkastuksia näiden vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Jos tarkastaja löytää vakavia puutteita turvaamisessa, siitä voi olla seurauksena tunnetun lähettäjän aseman menettäminen.

toimittavani [toimivaltaisen viranomaisen nimi]lle tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa, jos

yleinen vastuu turva-asioista osoitetaan muulle kuin 1.9 kohdassa nimetylle henkilölle;

tiloissa tai menettelyissä tehdään muita muutoksia, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia turvatoimiin; ja

yritys lopettaa liiketoimintansa, ei enää käsittele lentorahtia/lentopostia tai ei enää täytä asiaa koskevan EU-lainsäädännön vaatimuksia.

säilyttäväni turvatoimien tason seuraavaan varmennuskäyntiin ja/tai tarkastukseen asti.

kantavani täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Allekirjoitus

Asema yrityksessä

 

Arvio (ja tiedoksi antaminen)

Hyväksytty/Hylätty

 

Jos arvioinnin kokonaistulos on hylkääminen, on lueteltava ne osa-alueet, joilla lähettäjä ei ole saavuttanut vaadittua turvatasoa tai on osoittanut erityisiä heikkouksia. Lisäksi on esitettävä tarvittavat muutokset vaaditun tason ja sen myötä hyväksynnän saavuttamiseksi.

Allekirjoitus:

(Arvioijan nimi)

11)

Muutetaan lisäys 6-C3 seuraavasti:

a)

Poistetaan 4 osan viidennessä kohdassa oleva ilmaus ”Viite: 6.8.3.1 kohta”.

b)

Korvataan 5 osan seitsemäs kohta seuraavasti:

”Viite: 6.8.3 kohta”

c)

Korvataan 7 osan viides kohta seuraavasti:

”Viite: 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 sekä 6.2.1 ja 6.7 kohta”

d)

Korvataan 11 osan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tavoite: Arvioituaan tämän tarkistusluettelon kymmenen edellistä osaa EU:n ilmailun turvaamisen varmentajan on päätettävä, vahvistaako varmentajan tarkastuskäynti paikan päällä lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman sen osan, jossa kuvataan EU:hun/ETA:han saapuvaa lentorahtia/lentopostia koskevat toimenpiteet, ja vastaavatko turvavalvontatoimenpiteet tämän tarkistusluettelon mukaisia tavoitteita.”

12)

Korvataan lisäyksessä 6-F oleva 6-Fiii kohta seuraavasti:

”6-Fiii

VARMENTAMISTOIMET KOLMANSISSA MAISSA SEKÄ SELLAISISSA MERENTAKAISISSA MAISSA JA ALUEILLA, JOILLA ON EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUKAISIA ERITYISSUHTEITA UNIONIIN JA JOIHIN EI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN LIIKENNETTÄ KOSKEVAA LUKUA, MUTTA JOIDEN VARMENTAMISTOIMET TUNNUSTETAAN EU:N ILMAILUN TURVATOIMIEN VARMENTAMISTA VASTAAVIKSI

13)

Korvataan lisäyksessä 8-B ensimmäisen luetelmakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

varmistaa, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lennon aikana käytettäviin tarvikkeisiin, saavat yleisen turvatietoisuuskoulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.7 kohdan mukaisesti ennen pääsylupaa. Lisäksi se varmistaa, että lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvatarkastuksia suorittavat henkilöt saavat koulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.3.3 kohdan mukaisesti ja muita lennon aikana käytettävien tarvikkeiden turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavat henkilöt saavat koulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.3.10 kohdan mukaisesti; ja”

14)

Muutetaan 9 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 9.0.2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

’lentoasematarvikkeilla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka on tarkoitus myydä, käyttää tai asettaa saataville mitä tahansa tarkoitusta tai toimintaa varten lentoasemien turvavalvotuilla alueilla, lukuun ottamatta ’muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana kulkevia tavaroita’;”

b)

Korvataan 9.1.1.1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tunnettu toimittaja tai valvottu toimittaja on soveltanut tarvikkeisiin vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä ja tarvikkeet ovat näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä niiden turvavalvotulle alueelle toimittamiseen saakka olleet suojattuina niin, ettei niihin ole päässyt luvatta käsiksi.”

15)

Korvataan lisäyksessä 9-A ensimmäisen luetelmakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

varmistaa, että henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi lentoasematarvikkeisiin, saavat yleisen turvatietoisuuskoulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.7 kohdan mukaisesti ennen pääsylupaa. Lisäksi se varmistaa, että lentoasematarvikkeiden turvatarkastuksia suorittavat henkilöt saavat koulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.3.3 kohdan mukaisesti ja muita lentoasematarvikkeiden turvavalvontatoimenpiteitä toteuttavat henkilöt saavat koulutuksen asetuksen (EU) N:o 185/2010 liitteen 11.2.3.10 kohdan mukaisesti; ja”

16)

Muutetaan 11 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 11.1.5 kohta seuraavasti:

”11.1.5

Taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus on saatettava loppuun ennen kuin henkilölle annetaan turvakoulutusta, jonka yhteydessä hänellä on pääsy tietoihin, jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Taustan tarkistus on uusittava säännöllisesti vähintään viiden vuoden välein.”

b)

Korvataan 11.2.3.7 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

ilma-alusten sinetöintimenettelyjen tuntemus, jos koskee koulutettavaa henkilöä;”

c)

Korvataan 11.2.3.9 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Rahdin ja postin muita turvavalvontatoimenpiteitä kuin turvatarkastuksia suorittavien henkilöiden koulutuksen on annettava seuraavat valmiudet:”

d)

Lisätään 11.2.6.1 kohdan loppuun seuraava virke:

”Toimivaltainen viranomainen voi objektiivisista syistä vapauttaa henkilöitä tästä koulutusvaatimuksesta, jos heidän pääsynsä on rajattu matkustajille sallituille alueille terminaalissa.”

e)

Lisätään 11.3.1 kohdan loppuun seuraava virke:

”Kohdassa 11.2.3.3 lueteltuja tehtäviä toteuttavat henkilöt voidaan vapauttaa näistä vaatimuksista, jos heillä on lupa suorittaa ainoastaan silmämääräisiä tarkastuksia ja/tai käsin tehtäviä tarkastuksia.”

f)

Korvataan 11.5.3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

heillä on 11.5.4 kohdassa määritellyt tiedot ja pätevyys; ja”

g)

Korvataan 11.5.4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jotta henkilö voidaan sertifioida kouluttajaksi, jolla on pätevyys antaa 11.2.3.1–11.2.3.5 kohdassa sekä 11.2.4 kohdassa (paitsi jos on kyse yksinomaan 11.2.3.6–11.2.3.10 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä valvovien esimiesten koulutuksesta) ja 11.2.5 kohdassa määriteltyä koulutusta, hänen on tunnettava kyseisen ilmailun turvaamisen alan työympäristö ja hänellä on oltava kelpoisuus ja pätevyys seuraavilla aloilla:”

17)

Muutetaan 12 luku seuraavasti:

a)

Korvataan 12.1.2.2 kohta seuraavasti:

”12.1.2.2

Kaikkien yksinomaan muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastamiseen käytettävien metallinilmaisinporttien on oltava vähintään standardin 1 mukaisia.”

b)

Lisätään 12.5.1.4 ja 12.5.1.5 kohta seuraavasti:

”12.5.1.4

TIP-järjestelmälle on oltava valvoja, joka on vastuussa TIP-järjestelmän konfiguraation hallinnasta.

12.5.1.5

Toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti seurattava TIP-järjestelmän asianmukaista käyttöä ja varmistettava, että järjestelmät on konfiguroitu asianmukaisesti, mukaan lukien esineiden realistinen ja tarkoituksenmukainen kuvantaminen, ne ovat vaatimusten mukaisia ja niissä on ajantasaiset kuvakirjastot.”

c)

Korvataan 12.8.2 kohta seuraavasti:

”12.8.2

Jos jäsenvaltio aikoo esittää uuden turvatarkastusmenetelmän sallimista, sen on ilmoitettava kyseisestä menetelmästä kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen sen käyttöönottoa ja esitettävä kyseisessä ilmoituksessaan, miten se aikoo varmistaa, että uuden menetelmän soveltaminen täyttää 12.8.1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen. Ilmoitukseen on myös sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot paikasta tai paikoista, joissa turvatarkastusmenetelmää aiotaan käyttää, sekä arviointijakson suunnitellusta kestosta.”

d)

Lisätään 12.10 kohta seuraavasti:

”12.10   METALLINILMAISIMET

Metallinilmaisimien käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännökset vahvistetaan erillisessä komission päätöksessä.”


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1117/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Arancia Rossa di Sicilia (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1151/2012 kumottiin ja korvattiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (2).

(2)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (3) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Arancia Rossa di Sicilia” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(3)

Koska kyseessä ei ole vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu mainitun asetuksen 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(4)  EUVL C 369, 29.11.2012, s. 16.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

ITALIA

Arancia Rossa di Sicilia (SMM)


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1118/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Miel de Corse – Mele di Corsica (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koskee komission asetuksen (EY) N:o 1187/2000 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Miel de Corse – Mele di Corsica” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EYVL L 133, 6.6.2000, s. 19.

(3)  EUVL C 134, 14.5.2013, s. 39.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.4.   Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)

RANSKA

Miel de Corse – Mele di Corsica (SAN)


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1119/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Melva de Andalucía (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 289/2009 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Melva de Andalucía” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 94, 8.4.2009, s. 15.

(3)  EUVL C 60, 1.3.2013, s. 15.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.7   Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet

ESPANJA

Melva de Andalucía (SMM)


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1120/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1495/2002 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Piment d’Espelette”/”Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EYVL L 225, 22.8.2002, s. 11.

(3)  EUVL C 57, 27.2.2013, s. 11.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.8   Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

RANSKA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SAN)


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1121/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1509/2000 (3), nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Volaille de Bresse”/”Poulet de Bresse”/”Poularde de Bresse”/”Chapon de Bresse” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Pyynnön tarkoituksena on muuttaa eritelmää täsmentämällä tuotteen nimitys, sen kuvaus, alkuperätodiste, tuotantomenetelmä, merkinnät, kansalliset vaatimukset sekä tuottajaryhmittymää ja nimityksen valvonnasta vastaavaa tahoa koskevat yhteystiedot.

(3)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4).

(4)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EYVL L 174, 13.7.2000, s. 7.

(4)  EUVL C 102, 9.4.2013, s. 12.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

RANSKA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SAN)


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1122/2013,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Kreikan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1263/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Pyyntö koskee eritelmän muuttamista kuvauksen ja tuotantomenetelmän osalta sekä uuden kaupallisen tyypin eli oliivien, joista kivet on poistettu, lisäämistä.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseessä olevaa muutosta ja katsonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman kyseisen asetuksen 50–52 artiklassa säädettyä menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan suojatun alkuperänimityksen ”Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Eritelmän pääkohdat esitetään konsolidoidussa yhtenäisessä asiakirjassa, joka on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUV L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EYV L 163, 2.7.1996, s. 19.


LIITE I

Hyväksytään suojatun alkuperänimityksen ”Κονσερβολιά Στυλίδας” (Konservolia Stylidas) eritelmän muutos seuraavasti:

1.

Tuotteen kuvaus:

Kuvausta on muutettu siten, että Konservolia Stylidas -oliivien tuotevalikoimaan on lisätty kokonaiset oliivit, joista kivet on poistettu. Markkinavaatimukset ja muuttuvat kuluttajatottumukset ovat lisänneet tarvetta monipuolistaa markkinoilla saatavilla olevien kaupallisten tyyppien valikoimaa.

Koska kivienpoisto tapahtuu vasta sen jälkeen, kun oliivit ovat saaneet lopulliset aistinvaraiset ominaisuutensa (maku, väri, tuoksu), oliivien, joista kivet on poistettu, ominaisuudet eivät millään tavoin eroa kokonaisten Konservolia Stylidas -oliivien ominaisuuksista. Tämän vuoksi yhteys maantieteelliseen alueeseen ei myöskään muutu. Lisäksi suolaliuoksen koostumus, joka yleensä voi muuttaa tuotteen makua, on täsmälleen sama kokonaisissa oliiveissa ja oliiveissa, joista kivet on poistettu.

2.

Valmistusmenetelmä:

Tätä osiota on muutettu oliivien kivenpoiston lisäämiseksi. Kokonaiset oliivit, joista kivet on poistettu, ovat pääasiassa vihreitä, jo käyneitä Konservolia Stylidas -oliiveja. Näin ollen tuotteella on jo lopulliset fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuutensa. Kivi poistetaan erityisillä kivenpoistolaitteilla aina hedelmän pituussuunnassa (leveyssuunnassa oliivinkiven poisto ei onnistu). Seuraavaksi oliivit siirretään 7–10-prosenttiseen suolaliuokseen samalla tavoin kuin kokonaiset Konservolia Stylidas -oliivit. Tämä käsittely ei muuta Konservolia Stylidas -oliivien fysikaalisia, kemiallisia eikä aistinvaraisia ominaisuuksia.


LIITE II

Konsolidoitu yhtenäinen asiakirja

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2013 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (1)

”ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ” (KONSERVOLIA STYLIDAS)

EY-numero: EL-PDO-0117-0345–01.01.2012

SMM ( ) SAN (X)

1.   Nimi

”Κονσερβολιά Στυλίδας” (Konservolia Stylidas)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kreikka

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.6.

Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Kyseessä ovat syötäväksi tarkoitetut Konservolia-lajikkeen oliivit, jotka ovat kokonaisia oliiveja tai kokonaisia oliiveja, joista kivet on poistettu. Ne ovat hedelmäisen makuisia ja kiinteämaltoisia, kivi irtoaa niistä helposti, ja ne säilyvät hyvin. Mustien oliivien väri vaihtelee mustasta musteiseen ja vihreiden vihreästä oljenkeltaiseen. Yksi oliivi painaa keskimäärin 7 g. Kiven ja mallon suhde on 6:1. Oliiveissa ei saa olla oliivikärpäsen aiheuttamia vaurioita, kolhuja eikä epäpuhtauksia. Oliivit kokoluokitellaan kansainvälisen standardin mukaisesti seuraavasti:

Kauppanimi

Oliivien määrä/kg

Super Super Mamouth

70–90

Super Mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbο

181–200

Εxtra Large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Five

321–350

Bullets

351–380

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Konservolia Stylidas -oliivit on kasvatettava ja käsiteltävät yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Tuotantoalue on alue, joka sijaitsee Fthiotidan prefektuurissa Fthiotidan maakunnassa seuraavien kuntien rajojen sisäpuolella: Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi ja Longitsi.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Fthiotidan nomoksessa vallitsee lämmin välimerellinen ilmasto. Viiden viime vuoden säätiedot ovat seuraavanlaiset:

 

keskilämpötila: 16,5 °C

 

suhteellinen kosteus: 65–70 %

 

sade: 589 mm/v

 

auringonvalo: 210 h/kk.

Maaperä koostuu pääasiassa hiekkaisesta savimaasta ja on tasaista tai viettävää.

5.2   Tuotteen erityisyys

Oliivit ovat hedelmäisen makuisia ja kiinteämaltoisia, kivi irtoaa niistä helposti, ja ne säilyvät hyvin. Mustien oliivien väri vaihtelee mustasta musteiseen ja vihreiden vihreästä oljenkeltaiseen. Syötäväksi tarkoitetuista stylida-oliiveista on tullut tunnettuja Kreikassa ja kansainvälisillä markkinoilla erinomaisten fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksiensa ansiosta. Ne ovat voittaneet useita palkintoja kreikkalaisilla ja kansainvälisillä messuilla.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Tällä maantieteellisellä alueella tuotettavaa Konservolia-oliivilajiketta on viljelty siellä kautta aikojen. Lajikkeesta saadaan erityislaatuisia syötäväksi tarkoitettuja oliiveja, jotka tunnetaan erinomaisten fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksiensa ansiosta. Konservolia Stylidas -oliiveja kasvatetaan Fthiotidan prefektuurissa, jossa talvet ja kesät ovat leutoja. Tämä oliivilajike on sopeutunut täydellisesti maaperään ja ilmastoon. Tämä yhdessä perinteisten kasvatus-, keruu- ja jalostusmenetelmien kanssa antaa lopputuotteelle sen ainutlaatuiset ominaisuudet.

Eritelmän julkaisuviite

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1151/2012 (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/32


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1123/2013,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2013,

kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 11 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjassa määritellään kaksi mekanismia sellaisten kansainvälisten päästöhyvitysten luomiseksi, joiden avulla osapuolet voivat kompensoida päästöjään. Nämä mekanismit ovat yhteistoteutus, jolla luodaan päästövähennysyksiköitä, ja puhtaan kehityksen mekanismi, jolla luodaan sertifioituja päästövähennyksiä.

(2)

Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan nojalla hyväksyttyjen jäsenvaltioiden kansallisten jakosuunnitelmien mukaan toiminnanharjoittajat voivat käyttää tiettyjä määriä sertifioituja päästövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä täyttääkseen velvoitteensa palauttaa päästöoikeuksia direktiivin 2003/87/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla kaudella 2008–2012.

(3)

Direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklassa säädetään Kioton pöytäkirjan nojalla liikkeelle laskettujen sertifioitujen päästövähennysten ja päästövähennysyksikköjen käytön jatkamisesta direktiivillä 2003/87/EY perustetussa päästökauppajärjestelmässä kaudella 2013–2020. Mainittuun artiklaan sisältyy säännöksiä tasoista, jotka sallitaan kussakin toiminnanharjoittajien ja ilma-alusten käyttäjien luokassa direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan mukaisten, päästöoikeuksien palauttamista koskevien velvoitteiden täyttämiseksi. Mainitun direktiivin 11 a artiklan 8 kohdassa vahvistetaan prosenttiosuuksina ilmaistuna tietty vähimmäismäärä käyttöoikeuksia, jonka toiminnanharjoittajat ja ilma-aluksen käyttäjät voivat käyttää kansainvälisesti kaudella 2008–2020, ja säädetään toimenpiteistä tarkkojen prosenttirajojen määrittämiseksi.

(4)

Direktiivissä 2003/87/EY säädetään Kioton pöytäkirjan hankemekanismien yhdistämisestä päästökauppajärjestelmään, jotta lisättäisiin kustannustehokkuutta kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentämisessä. Kun otetaan huomioon direktiivin 2003/87/EY 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla myönnetyt kaudella 2013–2020 voimassa olevat päästöoikeudet, oikeudet käyttää kansainvälisiä hyvityksiä olisi vahvistettava 11 a artiklan 8 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa täsmennetyille vähimmäistasoille. Tämän myötä noudatetaan direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 8 kohdan viidennessä alakohdassa säädettyä kansainvälisten päästöhyvitysten käytön yleistä enimmäismäärää eikä direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 8 kohdan toista alakohtaa eikä neljännen alakohdan toista virkettä sovelleta. Ilma-aluksen käyttäjiltä mahdollisesti jäljelle jäävä käyttöoikeus vuodelle 2012 säilyy direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

(5)

Kiinteiden laitosten toiminnanharjoittajia, joiden kapasiteettia on laajennettu merkittävästi päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27 päivänä huhtikuuta 2011 annetun komission päätöksen 2011/278/EU (2) 20 artiklan mukaisesti, olisi kohdeltava joko nykyisinä toiminnanharjoittajina tai uusina osallistujina.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 (3) 58–61 artiklassa säädetään tässä asetuksessa vahvistettujen käyttöoikeusrajojen yksityiskohtaisesta käytännön toteutuksesta.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kukin kiinteän laitoksen toiminnanharjoittaja, jolle päästöoikeuksia jaettiin maksutta tai joka sai oikeuden käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2012, saa käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2020 saman määrän kuin se sai käyttää kaudella 2008–2012 tai määrän, joka vastaa enintään 11:tä prosenttia sille kaudella 2008–2012 jaetusta määrästä, sen mukaan, kumpi määrä on suurempi.

2.   Kukin kiinteän laitoksen toiminnanharjoittaja, jolle ei jaettu päästöoikeuksia maksutta ja joka ei myöskään saanut oikeutta käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2012, sekä poiketen 1 kohdasta kukin direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan h alakohdan kahden ensimmäisen luetelmakohdan mukaisen kiinteän laitoksen toiminnanharjoittaja, saa käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2020 enintään 4,5 prosenttia sen kauden 2013–2020 todennetuista päästöistä.

3.   Kukin kiinteän laitoksen toiminnanharjoittaja, jonka kapasiteetti on laajentunut merkittävästi päätöksen 2011/278/EU 20 artiklan mukaisesti, saa käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2020 enintään sen määrän, jonka se sai käyttää kaudella 2008–2012, tai määrän, joka vastaa enintään 11:tä prosenttia sille kaudella 2008–2012 jaetusta määrästä, tai enintään 4,5 prosenttia sen kauden 2013–2020 todennetuista päästöistä, sen mukaan, mikä määrä on suurin.

4.   Kukin kiinteän laitoksen toiminnanharjoittaja, jolle päästöoikeuksia jaettiin maksutta kaudella 2008–2012 ja joka harjoittaa toimintoja, joita ei luetella direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2009 (4), liitteessä I, mutta jotka luetellaan direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY (5), liitteessä I, saa käyttää kansainvälisiä päästöhyvityksiä kaudella 2008–2020 saman määrän kuin se sai käyttää kaudella 2008–2012 tai määrän, joka vastaa enintään 11:tä prosenttia sille kaudella 2008–2012 jaetusta määrästä, tai enintään 4,5 prosenttia sen kauden 2013–2020 todennetuista päästöistä, sen mukaan, mikä määrä on suurin.

5.   Kukin ilma-aluksen käyttäjä saa käyttää kansainvälisiä päästöoikeuksia enintään 1,5 prosenttia sen todennetuista päästöistä kaudella 2013–2020, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollista vuodelta 2012 jäljellä olevaa käyttöoikeutta.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on laskettava ja julkaistava kansainväliset päästöhyvitysten käyttöoikeudet kullekin maansa toiminnanharjoittajalle 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ilmoitettava ne komissiolle asetuksen (EU) N:o 389/2013 59 artiklan mukaisesti kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulon päivämäärästä.

2.   Kutakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toiminnanharjoittajaa ja 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua ilma-aluksen käyttäjää varten kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeus lasketaan todennettujen päästöjen perusteella ja saatetaan ajan tasalle vuosittain. 1 artiklan 3 kohdassa ja 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toiminnanharjoittajia varten ajan tasalle saatettu kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeus lasketaan 1 artiklan 1 kohdan mukaan lasketun korkeimman käyttöoikeuden mukaan tai 4,5 prosenttina todennetuista päästöistä kaudella 2013–2020. Kun todennetut päästöoikeudet on hyväksytty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuden muutoksista asetuksen (EU) N:o 389/2013 59 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 130, 17.5.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1.

(4)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109.

(5)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1124/2013,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2013,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bifenoksi hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan ensimmäisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bifenoksi sisällytettiin tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2008/66/EY (3).

(2)

Tehoaineita, jotka on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, pidetään hyväksyttyinä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti, ja ne on lueteltu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteen A osassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 21 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Belgia toimitti komissiolle pyynnön tarkastella bifenoksin hyväksymistä sen uuden tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella, joka on saatu niiden tietojen avulla, jotka ilmoittaja on tämän edellä mainitun asetuksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittanut kyseiselle jäsenvaltiolle. Tiedot koskivat nitrofeenin muodostumista bifenoksin käytön seurauksena.

(4)

Belgia arvioi ilmoittajan toimittamat tiedot. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 21 päivänä maaliskuuta 2013.

(5)

Näiden tietojen perusteella komissio katsoi, että on olemassa viitteitä siitä, että bifenoksi ei enää täytä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjä hyväksymiskriteerejä.

(6)

Komissio kehotti ilmoittajaa esittämään huomautuksensa.

(7)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että tietyissä ympäristöolosuhteissa bifenoksin käytöstä voi olla seurauksena nitrofeenin muodostuminen ja kun se otetaan huomioon, ympäristöriskejä ei voida sulkea pois muuten kuin ottamalla käyttöön lisärajoituksia.

(8)

Vahvistetaan, että tehoaine bifenoksi katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Arvioidessaan kasvinsuojeluaineiden lupahakemuksia jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että bifenoksin käytön seurauksena voi muodostua nitrofeenia, ja jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa asetettava rajoituksia bifenoksin käytölle.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/66/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bifenoksin, diflufenikaanin, fenoksaproppi-P:n, fenpropidiinin ja kinoklamiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 171, 1.7.2008, s. 9).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen A osassa olevalla rivillä 180, ”bifenoksi”, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 14. maaliskuuta 2008 valmiiksi saadun bifenoksia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

b)

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen bifenoksin jäämille, joita on eläinperäisissä tuotteissa ja myöhemmissä kasvustoissa vuoroviljelyssä,

c)

ympäristöolosuhteisiin, joiden seurauksena voisi olla nitrofeenin muodostuminen.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa asetettava käyttöä koskevia rajoituksia c alakohdan osalta.”


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1125/2013,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2013,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huuhteleville wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 7317)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/641/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU:n ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU:n ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Koska veden kulutus vaikuttaa merkittävästi asuinrakennusten ja muiden rakennusten yleisiin ympäristövaikutuksiin, on aiheellista vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet tuoteryhmälle ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot”. Myöntämisperusteilla olisi erityisesti kannustettava käyttämään vedenkulutukseltaan tehokkaita tuotteita, jotka edistävät vedenkulutuksen vähentämistä ja siihen liittyviä muita hyötyjä, kuten energiankulutuksen vähentämistä.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” kuuluvat: huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot, sellaisena kuin ne on määritelty 2 artiklassa. Tuoteryhmään kuuluu tuotteita sekä kotikäyttöön että muuhun kuin kotikäyttöön.

2.   Tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

wc-istuimet ja wc-istuinten kannet silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai niitä markkinoidaan irrallaan huuhtelevista wc-laitteistoista tai urinaalilaitteistoista;

b)

wc-laitteistot, joissa huuhtomiseen ei käytetä vettä tai joissa käytetään kemikaalien ja veden seosta taikka joissa tarvitaan sähköä huuhtelujärjestelmän käyttämiseen.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’huuhtelevalla wc-laitteistolla’ joko wc-järjestelmää, wc-kulhoa tai wc:n huuhtelujärjestelmää;

2)

’wc-järjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja wc-allas ja joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

3)

’wc-kulholla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

4)

’urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia, vedetöntä urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää;

5)

’huuhtelevalla urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää;

6)

’urinaalijärjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja urinaali ja joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

7)

’urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat viemärijärjestelmään;

8)

’lattiakouru-urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka on tai jota ei ole varustettu huuhtelujärjestelmällä ja joka koostuu lattiakourusta ja laatasta tai seinään kiinnitettävästä levystä ja joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat viemärijärjestelmään;

9)

’vedettömällä urinaalilla’ ilman vettä toimivaa saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

10)

’huuhtelujärjestelmällä’ sekä huuhtelevan wc-laitteiston että huuhtelevan urinaalilaitteiston yhteydessä joko ylivuotoputkella varustettua huuhtelusäiliötä tai vähintään yhtä tehokasta laitetta, jossa on vedenotto-/poistolaitteet, tai painehuuhteluventtiiliä;

11)

’vedensäästölaitteella’ huuhtelua rajoittavaa laitetta, joka mahdollistaa sen, että käytetään vain osa täydestä huuhtelumäärästä joko kaksoistoiminnolla (huuhtelun katkaisu) tai kaksoiskontrollilla (kaksoishuuhtelu) varustetuilla mekanismeilla;

12)

’täydellä huuhtelumäärällä’ huuhtelujärjestelmästä huuhtelusyklin aikana pääsevän veden kokonaismäärää;

13)

’vähennetyllä huuhtelumäärällä’ täyden huuhtelumäärän osaa, jonka vedensäästölaite laskee huuhtelusyklin aikana; tämä osa ei saa olla enemmän kuin kaksi kolmannesta koko huuhtelumäärästä;

14)

’keskimääräisellä huuhtelumäärällä’ tarkoitetaan yhden täyden huuhtelumäärän ja kolmen vähennetyn huuhtelumäärän aritmeettista keskiarvoa, joka on laskettu noudattaen liitteessä olevassa lisäyksessä I esitettyjä menetelmiä;

15)

’valinnaisella huuhtelukontrollilla’ saniteettikalusteen huuhtelulaitetta, jota käyttäjä voi käyttää joko manuaalisesti kahvan, vivun, painikkeen, polkimen tai muun vastaavan huuhtelunkäyttölaitteen avulla, tai joka toimii saniteettikalusteen käytön havaitsevan sensorin avulla;

16)

’säätölaitteella’ laitetta, joka mahdollistaa sen, että huuhtelujärjestelmän täyttä huuhtelumäärää ja tarvittaessa vähennettyä huuhtelumäärää voidaan säätää.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään perusteet asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisen EU-ympäristömerkin myöntämiselle tuotteelle, joka kuuluu 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot”, sekä tähän liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Liitteessä vahvistetut myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisperusteet ovat voimassa neljä vuotta 7 päivästä marraskuuta 2013 alkaen.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” annetaan tunnusnumero 41.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE

EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ARVIOINTIVAATIMUKSET

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet huuhteleville wc-laitteistolle ja urinaalilaitteistoille:

1.

Vedenkäytön tehokkuus

2.

Tuotteen käyttöominaisuudet

3.

Aineet tai seokset, joiden käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu

4.

Kestävällä tavalla tuotettu puu raaka-aineina

5.

Tuotteen elinikä

6.

Tuotteen elinkaaren loppuvaiheen vaikutusten rajoittaminen

7.

Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

8.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Taulukko 1 osoittaa, mitä perusteita sovelletaan kuhunkin huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden luokkaan.

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin perusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajalta.

Testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita kuin kullekin perusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Hakijan on vakuutettava, että tuote on sen maan (maiden) oikeudellisten vaatimusten mukainen, jo(i)ssa se on tarkoitus saattaa markkinoille.

Testausstandardeissa wc-järjestelmät, wc-kulhot, urinaalit ja huuhtelujärjestelmät erotellaan luokan tai tyypin taikka molempien perusteella. Tuotteen luokat tai tyypit on ilmoitettava hakemuksen arvioivalle toimivaltaiselle elimelle, ja kaikki suoritettavat testit on tehtävä kunkin sellaisen luokan ja/tai tyypin osalta, jonka hakija on ilmoittanut asiaan kuuluvan standardin mukaisesti.

Taulukko 1

Huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteiden kuhunkin luokkaan sovellettavat perusteet

Huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot

Perusteet

WC-järjestelmät

WC-kulhot

WC:n huuhtelu-järjestelmät

Urinaalijärjestelmät

Urinaalit

Vedettömät urinaalit

Urinaalien huuhtelujärjestelmät

1a)

– Täysi huuhtelumäärä

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Vedensäästö

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Keskimääräinen huuhtelumäärä

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Huuhtelumäärän säätö

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Huuhtelun teho

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Vaaralliset aineet ja seokset

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetellut aineet

x

x

x

x

x

x

x

4

– Kestävällä tavalla tuotettu puu raaka-aineina

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Korjattavuus ja varaosien saatavuus

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Takuu

x

x

x

x

x

x

x

6

– Rajoitetut vaikutukset tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa

x

x

x

x

x

x

x

7

– Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

x

x

x

x

x

x

x

8

– EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

x

x

x

x

x

x

x

Arviointiperuste 1.   Vedenkäytön tehokkuus

a)   Täysi huuhtelumäärä

Markkinoille saatettavien huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden täysi huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää taulukossa 2 esitettyä arvoa.

Taulukko 2

Yläraja huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden täydelle huuhtelumäärälle

Tuote

Huuhtelun kokonaismäärä (l/huuhdontakerta)

Huuhtelevat wc-laitteistot

6,0

Huuhtelevat urinaalilaitteistot

1,0

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava tuotteen nimellinen täysi huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 3). Lattiakouru-urinaalien osalta täysi huuhtelumäärä viittaa veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva seinä.

Taulukko 3

EN-standardit huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteistojen täyden huuhtelumäärän mittaamiselle

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Urinaalijärjestelmät ja urinaalit

EN 13407

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods

Huuhtelusäiliöllä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

Manuaalisella painehuuhteluventtiilillä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 12541

Sanitary tapware – Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

Kosketusvapaalla painehuuhteluventtiilillä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 15091

Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware

b)   Vedensäästö

Wc-järjestelmät, joiden täysi huuhtelumäärä on yli 4,0 litraa, ja wc:n huuhtelujärjestelmät on varustettava vedensäästölaitteella. Markkinoille saatettaessa vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa huuhtelukertaa kohti.

Wc-kulhojen on mahdollistettava vedensäästölaitteen käyttö, ja vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa huuhtelukertaa kohti.

Urinaalijärjestelmät ja urinaalien huuhtelujärjestelmät on varustettava yksittäisellä valinnaisella huuhtelukontrollilla. Huuhtelujärjestelmällä varustetussa lattiakouru-urinaalissa on oltava valinnainen huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti.

Urinaaleissa on oltava mahdollista käyttää valinnaista huuhtelukontrollia. Lattiakouru-urinaaleihin, joissa ei ole huuhtelujärjestelmää, on voitava sijoittaa valinnainen huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti.

Kaikissa sensoreihin perustuvissa huuhtelukontrolleissa on voitava estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan tuotteessa käytettävä teknologia tai laitteet. Huuhtelevan wc-laitteiston osalta hakijan on ilmoitettava tuotteen vähennetty huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä tuotetta koskevassa EN-standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 4). Niiden tuotteiden osalta, joissa huuhtelua kontrolloidaan sensoreiden avulla, hakijan on toimitettava lyhyt kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen.

Taulukko 4

EN-standardit huuhtelevien wc-laitteiden vähennetyn huuhtelumäärän mittaamiselle

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Huuhtelusäiliön sisältävät wc:n huuhtelujärjestelmät

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

c)   Keskimääräinen huuhtelumäärä

Markkinoille saatettavien huuhtelevien wc-laitteistojen keskimääräinen huuhtelumäärä laskettuna lisäyksessä 1 esitettyjen menetelmien mukaisesti ei saa ylittää 3,5:tä litraa huuhtelukertaa kohti. Tästä vaatimuksesta vapautetaan wc-järjestelmät, joiden huuhtelun kokonaismäärä on enintään 4,0 litraa.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava tuotteen laskettu keskimääräinen huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä lisäyksessä I esitettyjen ilmoitettujen menetelmien mukaisesti suoritettujen testien tulokset.

d)   Huuhtelumäärän säätö

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen wc-laitteiston täysi huuhtelumäärä ei saa ylittää 6:ta litraa huuhtelukertaa kohti tai 4:ää litraa huuhtelukertaa kohti, jos wc-järjestelmää ei ole varustettu vedensäästölaitteella. Huuhtelevan urinaalilaitteiston huuhtelu ei saa ylittää 1:tä litraa huuhtelukertaa kohti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen huuhtelevien wc-laitteistojen vähennetty huuhtelumäärä ei saa ylittää 3:a litraa huuhtelukertaa kohti.

Kun kyseessä on huuhtelusäiliön sisältävät huuhtelujärjestelmät, täyden huuhtelumäärän enimmäismäärä säädön jälkeen on merkittävä huuhtelusäiliöön vesilinjana tai vedenkorkeutena.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan tuotteessa käytettävä teknologia tai laitteet.

Arviointiperuste 2.   Tuotteen käyttöominaisuudet

a)   Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, jotka luetellaan taulukossa 5, lukuun ottamatta niitä standardien osia, jotka koskevat koko huuhtelumäärää ja vähennettyä huuhtelumäärää.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava kyseistä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 5).

Taulukko 5

EN-standardit huuhtelujärjestelmää varten

Huuhtelujärjestelmä

Standardi

Standardin otsikko

Wc:n ja urinaalin huuhtelusäiliöt

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

Wc:n ja urinaalin manuaaliset painehuuhteluventtiilit

EN 12541

Sanitary tapware – Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

Wc:n ja urinaalin kosketusvapaat painehuuhteluventtiilit

EN 15091

Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware

b)   Huuhtelun teho

Wc- ja urinaalijärjestelmien, wc-kulhojen ja urinaalien huuhtelutehon on noudatettava taulukossa 6 lueteltujen EN-standardien vaatimuksia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava kyseistä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 6). Wc-järjestelmien ja wc-kulhojen, jotka eivät kuulu EN-standardin soveltamisalaan, huuhtelutehon tulee olla samantasoinen kuin vastaavassa EN 997 -standardin kattamassa luokassa ja tyypissä. Tässä tapauksessa hakijan on ilmoitettava tulokset EN 997 -standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritetuista testeistä, jotka koskevat vastaavaan luokkaan kuuluvia ja vastaavantyyppisiä tuotteita. Urinaalijärjestelmien ja urinaalien, jotka eivät kuulu EN-standardien soveltamisalaan, huuhtelutehon on oltava samantasoinen kuin vastaavassa EN 13407 -standardin kattamassa luokassa ja tyypissä. Tässä tapauksessa hakijan on ilmoitettava tulokset EN 13407 -standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritetuista testeistä, jotka koskevat vastaavaan luokkaan kuuluvia ja vastaavantyyppisiä tuotteita.

Taulukko 6

EN-standardit tuotteen huuhtelutehoa varten

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Urinaalijärjestelmät ja urinaalit

EN 13407

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods

c)   Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

Vedettömien urinaalien on täytettävä lisäyksessä 2 esitetyt vaatimukset.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava lisäyksessä 2 esitetyn testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset. Vastaavat menetelmät, jotka osoittavat, että lisäyksessä 2 esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, hyväksytään myös.

Arviointiperuste 3.   Aineet tai seokset, joiden käyttö on kielletty tai sitä rajoitetaan

a)   Vaaralliset aineet ja seokset

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaan EU-ympäristömerkkiä ei saa myöntää tuotteelle tai esineelle, sellaisena kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 kohdassa, tai sen osalle, joka sisältää aineita, jotka täyttävät taulukossa 7 luetellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (3) mukaiset vaara- tai riskiluokituksen vaatimukset, eikä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Mikäli vaaraluokkaan kuuluvan aineen tai seoksen luokituksen raja-arvo eroaa riskilausekkeen raja-arvosta, sovelletaan edellistä. Taulukossa 7 luetellut riskilausekkeet liittyvät yleensä aineisiin. Jos aineista ei kuitenkaan saada tietoa, sovelletaan seoksia koskevia luokitussääntöjä. Aineet tai seokset, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti siten, että aiemmin yksilöity vaara poistuu), vapautetaan arviointiperusteesta 3 a.

Taulukko 7

Vaara- ja riskilausekkeet

Vaaralauseke

Riskilauseke

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23/26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

R60/61/60–61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60/63

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61/62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20/21/22

H372 Vahingoittaa elimiä jatkuvassa tai toistuvassa altistumisessa

R48/25/24/23

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä jatkuvassa tai toistuvassa altistumisessa

R48/20/21/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

Sellaisten aineiden ja seosten, joille voidaan osoittaa tai on osoitettu jokin taulukossa 7 esitetty vaara- tai riskilauseke tai jotka täyttävät kyseiset vaara- tai riskiluokituskriteerit, sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä yleisiä tai erityisiä pitoisuusrajoja. Jos on asetettu erityiset pitoisuusrajat, on sovellettava niitä yleisten pitoisuusrajojen sijaan.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan d, e ja f kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää 0,1:tä painoprosenttia.

Lopputuotetta ei saa merkitä edellä esitettyjen vaaralausekkeiden mukaisesti.

Huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden sisältämät taulukossa 8 esitetyt aineet ja osat vapautetaan asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohtaan sisältyvän velvoitteen soveltamisesta saman asetuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Taulukko 8

Poikkeuksen kohteena oleva aine/osat

Aine/osa

Vaara- ja riskilausekkeet

Alle 25 gramman painoiset esineet

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Alle 25 gramman painoisten monimutkaisten esineiden homogeeniset osat

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Kaikentyyppisten ruostumattomien terästen sisältämä nikkeli

H351, H372 ja R40/48/23

Huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden elektroniikkakomponentit, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (4) 4 artiklassa esitetyt vaatimukset (4)

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että tuote, esine tai sen homogeeninen osa täyttää arviointiperusteen 3 a, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset siitä, ettei aineita tai materiaaleja ole luokiteltu yhteenkään taulukossa 7 tarkoitettuun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseen vaaraluokkaan, sikäli kuin tämä voidaan määrittää vähintään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII luetellut vaatimukset täyttävien tietojen perusteella. Tämän vakuutuksen tueksi on esitettävä yhteenveto taulukossa 7 mainittuihin vaaralausekkeisiin liittyvistä olennaisista ominaisuuksista, sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, joka täsmennetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II 10, 11 ja 12 kohdassa.

Tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja tai käyttämällä ryhmittelyä tai interpolaatiota asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti. Tietojen jakamista koko toimitusketjun aikana kannustetaan voimakkaasti.

Annettujen tietojen on liityttävä aineen tai seoksen sellaisiin muotoihin tai fysikaalisiin olomuotoihin, joissa niitä käytetään lopputuotteessa.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä IV ja V lueteltujen, mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti rekisteröintivelvoitteista vapautettujen aineiden osalta hakijan vakuutus riittää perusteen 3 a noudattamiseen.

b)   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa ja joita esiintyy seoksessa, esineessä tai yhdistelmätuotteen homogeenisessä osassa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,1 prosenttia. Jos pitoisuus on alle 0,1 prosenttia, on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä erityisiä pitoisuusrajoituksia.

Arviointi ja todentaminen: luetteloon aineista, joita pidetään erityistä huolta aiheuttavina aineina, viitataan hakemuspäivänä. Hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että peruste 3 b täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteiden täyttymisestä ja kopiot aineita ja seoksia koskevista asianmukaisista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

Arviointiperuste 4.   Kestävällä tavalla tuotettu puu

Huuhtelevissa wc-laitteissa ja urinaaleissa käytettävä puu tai puupohjaiset osat voivat olla kierrätettyä tai neitseellistä materiaalia.

Neitseellisellä puumateriaalilla on oltava kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä myönnetyt sertifikaatit.

Kuitenkin jos tällaisissa järjestelmissä sallitaan sertifioidun ja sertifioimattoman materiaalin sekoittaminen tuotteessa tai tuotelinjassa, sertifioimattoman materiaalin osuus ei saa ylittää 50:tä prosenttia. Tällaisen sertifioimattoman materiaalin tulee olla sellaisen todentamisjärjestelmän piirissä, joka takaa, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän akkreditoimia/tunnustamia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi huuhtelevissa wc-laitteissa ja urinaaleissa käytettävä puun tai puupohjaisten osien tyypit, määrät ja alkuperä.

Kun käytetään neitseellistä puumateriaalia, tuotteella on oltava kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä myönnetyt sertifikaatit. Jos tuotteessa tai tuotelinjassa on käytetty sertifioimattomia materiaaleja, on esitettävä todisteet siitä, että sertifioimattoman materiaalin osuus on alle 50 prosenttia ja että todentamisjärjestelmällä on varmistettu, että tällainen materiaali on laillisesti hankittua ja täyttää kaikki sertifioimattomia materiaaleja koskevat muut sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Arviointiperuste 5.   Tuotteen elinikä

a)   Korjattavuus ja varaosien saatavuus

Tuote on suunniteltava niin, että loppukäyttäjä tai ammattimainen huoltoteknikko voivat tarvittaessa vaihtaa vaihdettavissa olevat osat helposti. Painettuna tai sähköisesti taikka molemmissa muodoissa toimitettavassa tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat voidaan vaihtaa. Hakijan on myös toimitettava selkeät ohjeet, joiden avulla loppukäyttäjä tai koulutetut asiantuntijat voivat tarvittaessa tehdä peruskorjauksia.

Hakijan on myös varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ja toimitettava mallikappale tai mallikappaleita painettuna tai sähköisesti taikka molemmissa muodoissa toimitettavasta tuotetiedotteesta.

b)   Takuu

Hakijan on annettava korjauksille tai varaosille vähintään viiden vuoden takuu.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava mallikappale takuuehdoista.

Arviointiperuste 6.   Tuotteen elinkaaren loppuvaiheen vaikutusten rajoittaminen

Muoviosat, joiden paino on vähintään 25 grammaa, on merkittävä EN ISO 11469 -standardin vaatimusten mukaisesti, jotta materiaalit voidaan ohjata kierrätykseen, hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn, kun ne poistetaan käytöstä.

Vedettömissä urinaaleissa on käytettävä nopeasti biohajoavaa nestettä tai niiden on toimittava kokonaan ilman nestettä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen. Kun hakemus koskee vedetöntä urinaalia, on hakijan toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan käytetty teknologia, sekä kun käytetään nestettä, testiraportti, jossa osoitetaan nesteen nopea biohajoavuus noudattaen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia määritelmiä ja mittausmenetelmiä (Guidance on the Application of the CLP Criteria) (6).

Arviointiperuste 7.   Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

Tuotteeseen on liitettävä asennusohjeet ja käyttöohjeet, joissa annetaan kaikki tuotteen asianmukaiseen asentamiseen tarvittavat tekniset tiedot sekä neuvotaan tuotteen oikea ja ympäristöä säästävä käyttö sekä sen ylläpito. Vähimmäisvaatimuksena asennusohjeiden ja käyttöohjeiden on sisällettävä ohjeet ja tiedot seuraavista seikoista pakkauksissa tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen mukana painetussa tai sähköisessä muodossa:

a)

Asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien

kun kyseessä ovat wc-kulhot, urinaalit ja huuhtelujärjestelmät, jotka on saatettu markkinoille erikseen, tiedot siitä, minkä tuotteiden kanssa ne on yhdistettävä, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus,

tiedot siitä, millaisia luokkia tai tyyppejä tai molempia varten tuote on testattu,

tiedot niistä käyttöpaineista, joihin tuote sopii,

tiedot siitä, minkä tyyppisten EN 12056 -standardin mukaisten viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia,

ohjeet huuhtelumäärien säätöön sekä tiedot säädön seurauksista viemäriveden tasoon ja täyttöasteeseen,

huomautus siitä, että ennen tuotteiden asentamista on tarpeen tutustua asiaa koskeviin kansallisiin ja paikallisiin säännöksiin.

b)

Tiedot siitä, että pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät vedenkulutukseen, ja neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi.

c)

Tiedot siitä, että tuotteelle on myönnetty EU:n ympäristömerkki sekä lyhyt mutta yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa; nämä tiedot annetaan ympäristömerkin yhteydessä annettujen yleisten tietojen lisäksi.

d)

Täysi huuhtelumäärä litroina huuhtelukertaa kohden (testattu kuten perusteen 1 a yhteydessä ilmoitetaan).

e)

Kun huuhteleva wc-laitteisto on varustettu vedensäästölaitteella tai siinä on mahdollista käyttää vedensäästölaitetta, vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät litroina huuhtelumäärää kohti (testattu kuten perusteen 1 b ja 1 c yhteydessä ilmoitetaan.

f)

Kun wc-kulhot ja urinaalit saatetaan markkinoille erikseen, tiedot siitä, että tuotteeseen on yhdistettävä asianmukainen huuhtelujärjestelmä, jolla on ympäristömerkki, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus; erityisesti on ilmoitettava tuotteeseen yhdistettävän huuhtelujärjestelmän täysi huuhtelumäärä ja tarvittaessa vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät.

g)

Kun huuhtelulaitteet saatetaan markkinoille erikseen, tiedot siitä, että tuotteeseen on yhdistettävä asianmukainen wc-kulho ja/tai urinaali, jolla on ympäristömerkki, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus; erityisesti on tuotteeseen yhdistettävien wc-kulhojen ja/tai urinaalien täysi huuhtelumäärä ja tarvittaessa vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät.

h)

Suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, erityisesti:

tuotteiden huolto- ja käyttöohjeet,

tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa,

ohjeet tiivisteiden ja liitosten muiden osien vaihtamiseksi, jos tuote vuotaa,

ohjeet tuotteiden puhdistamisesta asianmukaisilla välineillä ja puhdistusaineilla, jotta voidaan estää tuotteen pinnan vahingoittuminen.

i)

Ohjeet vedettömien urinaalien ylläpitojärjestelmästä, mukaan lukien tarvittaessa tiedot siitä, kuinka vaihdettava patruuna säilytetään, kuinka sitä ylläpidetään sekä kuinka ja milloin se vaihdetaan sekä luettelo säännöllisten huoltopalvelujen tarjoajista,

j)

Asianmukaiset suositukset vedettömien urinaalien vaihdettavien patruunoiden hävittämisestä, erityisesti tiedot tuotteiden palautusjärjestelmistä,

k)

Suositukset tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan käytöstä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta näyte tai näytteitä käyttäjätiedoista ja/tai linkki valmistajan verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla.

Arviointiperuste 8.   Ympäristömerkissä olevat tiedot

Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä on oltava seuraava teksti:

vedenkäytöltään tehokas, vähemmän jätevettä,

käyttämällä tätä ympäristömerkittyä tuotetta säästät vettä ja rahaa,

pienemmät ympäristövaikutukset käytön jälkeen.

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava mallikappale ympäristömerkistä.


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Lisäys 1

Menetelmä keskimääräisen huuhtelumäärän mittaamiseksi ja laskemiseksi

1.   Testausmenetelmät

Kootkaa huuhteleva wc tai laitteisto valmistajan toimittamien asennusohjeiden mukaisesti. Wc-kulhot on koottava huuhtelujärjestelmän testausjärjestelmän kanssa, kuten asiaa koskevissa EN-standardeissa kuvataan.

Asentakaa kootut laitteet tukevalle tasaiselle vaaka- tai pystysuoralle tasolle.

Yhdistäkää vedenottoventtiili tulovesiliitäntään, jonka staattinen vesipaine on 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) ja avatkaa tuloveden venttiili. Jättäkää tulovesiliitäntä auki kaikkien testien ajaksi.

Käyttäkää täyden huuhtelumäärän kontrollia, kerätkää vesi ja heittäkää se pois.

1.1   Koko huuhtelumäärän arviointi

Säätäkää huuhtelumäärä täydelle huuhtelulle ja kerätkää vesi.

Mitatkaa veden määrä käyttämällä kalibroitua säiliötä.

Kirjatkaa mitattu määrä.

Suorittakaa testi kolme kertaa.

Mikäli määrissä on eroja, laskekaa täysi huuhteleva määrä (Vf) kolmen kirjatun määrän aritmeettisena keskiarvona.

1.2   Vähennetyn huuhtelumäärän arviointi

Säätäkää huuhtelumäärä vähennetylle huuhtelulle ja kerätkää vesi.

Mitatkaa veden määrä käyttämällä kalibroitua säiliötä.

Kirjatkaa mitattu määrä.

Suorittakaa testi kolme kertaa.

Mikäli määrissä on eroja, laskekaa vähennetty huuhteleva määrä (Vf) kolmen kirjatun määrän aritmeettisena keskiarvona.

2.   Keskimääräisen huuhtelumäärän laskeminen

Laskekaa keskimääräinen huuhtelumäärä (Va) seuraavasti:

Formula

Lisäys 2

Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset ja testimenetelmät

1.   Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

Vedettömien urinaalien on läpäistävä kaikki seuraavat testit:

kuormituksen kestokyky,

tyhjennys,

vuototiiviys ja

saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen esto.

2.   Vedettömien urinaalien testimenetelmät

2.1   Kuormituksen kestokyky

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän kuormituksen kestokykytestin, jos ne täyttävät kuormituksen kestokykyä koskevat vaatimukset, jotka vastaavat EN 13407 -standardissa määriteltyjä vaatimuksia. Kaikki muut vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.2   Tyhjennys

Vedettömien urinaalien katsotaan täyttävän tyhjennysvaatimuksen, jos ne läpäisevät tyhjennystestin, joka vastaa EN 14688 -standardissa määriteltyjä vaatimuksia. Koska EN 14688 -standardin sisältämä testi on määritelty pesualtaita varten, testin mukauttaminen siten, että se on tarkoituksenmukainen vedettömien urinaalien testausta varten, hyväksytään. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.3   Vuototiiviystesti

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän vuototiiviystestin, jos voidaan varmistaa, että kaikki niihin kaadettu vesi poistuu ainoastaan vedenpoistoputken kautta. Mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi tässä testissä on käytettävä värjättyä vettä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

Vaihtoehtoisesti vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän vuototiiviystestin, jos ne läpäisevät veden absorptiotestin, joka vastaa EN 13407 -standardissa määriteltyjä testejä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.4   Saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen esto

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen eston testin, jos ne täyttävät hajutiiviyttä ja vesisulun painekestävyyttä koskevat vaatimukset läpäisemällä hajutiiviyttä ja vesisulun painekestävyyttä koskevat testit, jotka vastaavat EN 1253-2 -standardissa määriteltyjä testejä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.


9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2013,

viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella

(2013/642/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) (1) ja erityisesti sen 48 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toisen alueiden ryhmän määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten 24 päivänä huhtikuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/274/EU (2) säädetään, että yhdeksänteen alueeseen, jolla tietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista, kuuluvat Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan; kymmenenteen alueeseen kuuluvat Brunei, Burma/Myanmar, Kambodža, Indonesia, Laos, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam; ja yhdenteentoista alueeseen kuuluu miehitetty palestiinalaisalue.

(2)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt VIS-asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään kyseisillä alueilla kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta.

(3)

Koska VIS-asetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetettu ehto on täytetty, olisi määritettävä päivä, jona viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella.

(4)

Ottaen huomioon, että viisumitietojärjestelmän käyttöönottopäivä on tarpeen vahvistaa lähitulevaisuuteen, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Koska VIS-asetuksen perustana on Schengenin säännöstö, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti Tanska on ilmoittanut VIS-asetuksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(7)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(8)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(9)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(10)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(11)

Kyproksen osalta tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(12)

Bulgarian ja Romanian osalta tämä päätös on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(13)

Kroatian osalta tämä päätös on vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön täytäntöönpanopäätöksessä 2012/274/EU määritellyillä yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella 14 päivänä marraskuuta 2013.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19.