ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.286.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
29. lokakuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/531/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, unionin keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle

1

 

 

2013/532/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, keskinäisen avun antamisesta Romanialle

4

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

29.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,

unionin keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle

(2013/531/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on päätöksellä 2013/532/EU (2) päättänyt myöntää Romanialle keskinäistä apua.

(2)

Jäsenvaltioiden maksutasejärjestelyn mukaisen ennalta varautuvan keskipitkän ajan rahoitustuen myöntäminen Romanialle on asianmukainen toimenpide nykyisessä tilanteessa, jossa epävakaat pääomavirrat vaikuttavat erityisesti kehittyviin markkinoihin, makrotalouden skenaarioon kohdistuu riskejä ja pankkisektorilla on edelleen heikkouksia. Vaikka Romania ei nykyisessä markkinatilanteessa aio pyytää erien maksua, ennalta varautuvan tuen odotetaan auttavan makrotalouden, julkisen talouden ja rahoitusjärjestelmän vakauttamista ja tervehdyttämistä ja myös parantavan rakenneuudistusten kautta Romanian talouden häiriönsietokykyä ja kasvupotentiaalia.

(3)

Jos negatiiviset riskit toteutuvat, Romania ei ehkä pysty täyttämään ulkoisia rahoitustarpeitaan käytettävissä olevista rahoituslähteistä. Nämä riskit liittyvät muun muassa ulkoisen velan ja finanssisektorin suuriin uudelleenjärjestelyihin, suureen negatiiviseen nettovarallisuusasemaan sekä euroalueen heikon kehityksen heijastusvaikutuksiin. Tällaisessa stressiskenaariossa loput rahoitustarpeet saatetaan joutua kattamaan aktivoimalla keskipitkän ajan ennalta varautuva rahoitustuki.

(4)

On aiheellista myöntää Romanialle unionin ennalta varautuvaa tukea enintään 2 000 miljoonaa euroa asetuksella (EY) N:o 332/2002 käyttöön otetun järjestelyn mukaisesti, jolla jäsenvaltioiden maksutaseille myönnetään keskipitkän ajan rahoitustukea. Tämä tuki olisi myönnettävä yhdessä Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) saatavan tuen kanssa valmiusluottojärjestelyllä, jonka määrä on 1 751,34 miljoonaa erityisnosto-oikeutta (noin 2 000 miljoonaa euroa, 170 % Romanian IMF-kiintiöstä), joka hyväksyttiin 27 päivänä syyskuuta 2013 ja jota viranomaiset on myös pidettävä keskipitkän ajan ennalta varautuvana rahoitustukena. Maailmanpankki on myöntänyt 1 000 miljoonan euron kehitysapulainan, joka voidaan tarvittaessa nostaa (niin kutsuttu deferred drawdown option, DDO) joulukuun loppuun 2015 mennessä. Lisäksi Maailmanpankki jatkaa 891 miljoonan euron tukea, johon se on sitoutunut aiemmin ja josta on vielä maksamatta 514 miljoonaa euroa.

(5)

Keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen hallinnointi olisi annettava komissiolle, joka sopii Romanian viranomaisten kanssa kyseiseen rahoitustukeen liittyvistä erityisistä talouspoliittisista ehdoista talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan. Ehdot olisi vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa.

(6)

Koska kyseessä on keskipitkän ajan ennalta varautuva rahoitustuki, Romania ei pyydä unionin lainan eri erien maksua, jollei sille aiheudu maksutaseeseen tai pääomaliikkeisiin liittyviä vaikeuksia. Jos Romania pyytää komissiolta rahoitusta, komissio päättää talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan ohjelman aktivoimisesta sekä erien suuruudesta ja niiden käyttöönasettamisen ajankohdasta. Lainan mahdollisiin nostoihin liittyvät yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan ennalta varautuvaa lainajärjestelyä koskevassa sopimuksessa.

(7)

Keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen tavoitteena olisi oltava hallituksen talouspoliittisen ohjelman onnistuneen toteuttamisen edistäminen ja sillä olisi tällä tavoin tuettava Romanian maksutaseen kestävyyttä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni asettaa Romanian saataville ennalta varautuvaa keskipitkän ajan rahoitustukea enintään 2 000 miljoonaa euroa. Jos järjestely aktivoidaan ja lainaeriä nostetaan, tukimuotona on laina, jonka keskimääräinen erääntymisaika on enintään kahdeksan vuotta.

2.   Keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen aktivoimista ja sen maksamista voidaan pyytää viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2015.

2 artikla

1.   Komissio hallinnoi keskipitkän ajan ennalta varautuvaa rahoitustukea tavalla, joka on Romanian antamien sitoumusten ja neuvoston antamien suositusten, erityisesti Romanian kansallisen uudistusohjelman ja sen vuosittain tarkistettavan lähentymisohjelman toteuttamiseen liittyvien sitoumusten ja suositusten mukainen.

2.   Komissio sopii Romanian viranomaisten kanssa tämän päätöksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisista keskipitkän ajan ennalta varautuvaan rahoitustukeen liittyvistä erityisistä talouspoliittisista ehdoista talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan. Ehdot vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jossa otetaan huomioon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sitoumukset ja suositukset. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset rahoitusehdot ennalta varautuvaa lainajärjestelyä koskevassa sopimuksessa.

3.   Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa, että keskipitkän ajan ennalta varautuvaan rahoitustukeen liittyvät talouspoliittiset ehdot täyttyvät.

3 artikla

1.   Jos Romania pyytää kirjallisesti komissiolta keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen aktivoimista, komissio tutkii asian. Komissio päättää talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan, ovatko tuen aktivoiminen ja tuen mukaisten lainaerien nostopyyntö perusteltuja, ja se päättää tällaisten erien suuruudesta ja niiden käyttöönasettamisen ajankohdasta. Jos kyseinen tuki aktivoidaan, varat voidaan asettaa saataville enintään kahdessa erässä. Kukin erä voidaan nostaa kerralla tai useammassa osaerässä.

2.   Kun keskipitkän ajan ennalta varautuva rahoitustuki on aktivoitu, komissio päättää talous- ja rahoituskomitean lausunnon saatuaan, voidaanko unionin laina nostaa kokonaan tai osittain.

3.   Kukin erä maksetaan sillä edellytyksellä, että lähentymisohjelmaan ja kansalliseen uudistusohjelmaan sisällytettävä hallituksen talousohjelma on toteutettu tyydyttävästi.

Lisäksi yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettavien erityisten talouspoliittisten ehtojen on katettava muun muassa seuraavat:

a)

talousarvioiden hyväksyminen ja toimintapolitiikkojen toteuttaminen sellaista julkisen talouden sopeutusuraa noudattaen, joka perustuu vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisiin Romanian velvoitteisiin; tavoitteena on saavuttaa Romanian julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite vuoteen 2015 mennessä ja säilyttää se sen jälkeen;

b)

kahdessa aiemmassa ohjelmassa sovittujen toimenpiteiden täysimääräinen säilyttäminen ja kaikkien täyttymättömien ehtojen jäljellä olevien osien toteuttaminen;

c)

julkisen talouden ohjausjärjestelmän vahvistamisen jatkaminen muun muassa panemalla täytäntöön talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehty sopimus, jotta varmistetaan, että julkisen talouden vakauttaminen on vankalla perustalla. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota monivuotisen budjettisuunnittelun tehostamiseen, sitoumusten tuloksellisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, veronkannon tehostamiseen sekä pääomabudjetointiprosessin kehittämiseen;

d)

Maailmanpankin vuosina 2010 ja 2011 tekemien toiminta-arvioiden perusteella hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien ripeä täytäntöönpano sekä keskusyksikön perustaminen parantamaan hallituksen toimintalinjojen priorisointia;

e)

maksurästien hoitaminen sekä budjettivalvontamekanismien tehostaminen terveydenhuoltoalalla kehittämällä raportointia ja seurantaa;

f)

strategisen toimintasuunnitelman täytäntöönpano, jotta voidaan rationalisoida sairaalajärjestelmän rakenne ja laajentaa perusterveydenhuollon kattavuutta terveystulosten parantamiseksi;

g)

julkisen velan hallinnan parantaminen, jotta voidaan vähentää riskejä sekä vakauttaa ja laajentaa valtionvelan tuottokäyrää;

h)

pankkien kriisinratkaisukehyksen, Romanian keskuspankin varautumissuunnitelmien ja talletussuojarahaston hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien vahvistaminen sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla nopeutetaan maan pankkien taseiden puhdistusprosessia ja säilytetään luottokuri pankkisektorilla;

i)

finanssivalvontaviranomaista koskevan lainsäädännön mukauttaminen vastaamaan kansainvälisiä hyviä käytänteitä, jotta voidaan parantaa pankkialan ulkopuolisten finanssimarkkinoiden valvontaa;

j)

valtion omistamien yritysten uudelleenjärjestely, mukaan lukien osuuksien myynti niiden pääomasta, ja valtion omistamien yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien vahvistaminen;

k)

liiketoimintaympäristöä parantavien toimenpiteiden toteuttaminen muun muassa vähentämällä pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisia rasitteita, ja toimet, joilla helpotetaan pk-yritysten rahoituksen saantia.

4.   Lainan rahoittamiseksi on tarvittaessa sallittua käyttää harkitusti koronvaihtosopimuksia korkeinta luottoluokkaa edustavien vastapuolten kanssa. Komissio ilmoittaa talous- ja rahoituskomitealle lainanoton mahdollisesta jälleenrahoituksesta tai rahoitusehtojen muuttamisesta.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 4.


29.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,

keskinäisen avun antamisesta Romanialle

(2013/532/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 143 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen, jonka tämä on antanut talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romaniassa on toteutettu merkittävää uudistusohjelmaa vuodesta 2009 lähtien. Romania on suurelta osin korjannut ulkoisen makrotalouden epätasapainotilansa kahden maksutaseohjelman aikana. Lisäksi neuvosto kumosi 21 päivänä kesäkuuta 2013 päätöksellä 2013/318/EU (1) liiallisen alijäämän olemassaolosta Romaniassa tehdyn päätöksen 2009/590/EY (2). Julkisen talouden vakauttamista olisi jatkettava vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisesti, jotta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen päästään vuonna 2015. Hallitus saa taas täysipainoisesti markkinalähtöistä rahoitusta, ja Romanian valuutta on ollut yleisesti ottaen vakaa vuoden 2009 puolivälistä.

(2)

Makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän vakaus olisi varmistettava varovaisella politiikalla. Edellisten ohjelmien aikana aloitettuja rakenneuudistuksia olisi jatkettava ja tarvittaessa tehostettava, jotta voidaan vähentää heikkouksia ja vahvistaa perusta tulevalle talouskasvulle ja pyrkimyksille kuroa umpeen eroa muihin jäsenvaltioihin.

(3)

Neuvosto tarkastelee säännöllisesti Romanian talouspolitiikkaa erityisesti silloin, kun se vuosittain tarkastelee Romanian tarkistettua lähentymisohjelmaa ja kansallisen uudistusohjelman toteuttamista ja kun se lähentymiskertomuksen arvioinnin yhteydessä säännöllisesti seuraa Romanian saavuttamaa edistymistä.

(4)

Vaikka talousohjelman perusskenaariossa bruttorahoituksen kokonaistarpeet saadaan täysin katettua vuoden 2015 loppuun saakka ja hallitus pystyy edelleen hankkimaan markkinalähtöistä rahoitusta, perusskenaarioon kohdistuvat riskit tukevat Romanian esittämää pyyntöä saada ennalta varautuvaa rahoitustukea jatkona neuvoston päätöksissä 2009/458/EY (3) ja 2011/289/EU (4) myönnetylle tuelle.

(5)

Romanian viranomaiset ovat pyytäneet rahoitustukea unionilta ja muilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta maksutaseen kestävyyden tukemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansainväliset valuuttavarannot saadaan pysymään vakaalla tasolla siinäkin tapauksessa, että taloustilanne heikkenisi.

(6)

Vaihtotaseen parantumisesta huolimatta Romania on edelleen altis valuuttakurssin heilahtelulle ja epävakaille kansainvälisille pääomaliikkeille. Epäsuotuisassa skenaariossa, jossa nykyinen riittävä likviditeetti ehtyy, voi syntyä tilanteita, joissa Romanian rahoituskustannukset nousevat, mahdollisesti hyvin nopeasti. Lisäksi euroalueen epäsuotuisa kehitys voisi aiheuttaa uudestaan paineita pankkisektorille. Jäljellä olevien heikkouksien vuoksi on perusteltua myöntää unionin keskinäistä apua,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unioni myöntää keskinäistä apua Romanialle.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  Neuvoston päätös 2013/318/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, liiallisen alijäämän olemassaolosta Romaniassa tehdyn päätöksen 2009/590/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 26.6.2013, s. 50).

(2)  Neuvoston päätös 2009/590/EY, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2009, liiallisen alijäämän olemassaolosta Romaniassa (EUVL L 202, 4.8.2009, s. 48).

(3)  Neuvoston päätös 2009/458/EY, tehty 6 päivänä toukokuuta 2009, keskinäisen avun antamisesta Romanialle (EUVL L 150, 13.6.2009, s. 6).

(4)  Neuvoston päätös 2011/289/EU, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011, keskinäisen avun antamisesta Romanialle (EUVL L 132, 19.5.2011, s. 18).