ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.278.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 278

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. lokakuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/489/EU, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvostossa Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöstä työjärjestyksensä vahvistamisesta

1

 

 

2013/490/EU, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

14

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

16

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

18.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 278/1


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvostossa Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöstä työjärjestyksensä vahvistamisesta

(2013/489/EU, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja

EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 8 kohdan ja 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon neuvoston Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan mukaisesti antaman hyväksynnän,

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston ja komission päätöksen 2013/490/EU, Euratom (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 119 artiklalla perustetaan vakautus- ja assosiaationeuvosto.

(2)

Sopimuksen 120 artiklassa määrätään, että vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa oman työjärjestyksensä.

(3)

Sopimuksen 122 artiklassa määrätään, että vakautus- ja assosiaationeuvostoa avustaa vakautus- ja assosiaatiokomitea.

(4)

Sopimuksen 122 artiklassa määrätään, että vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään vakautus- ja assosiaatiokomitean tehtävät ja että se voi siirtää toimivaltaansa vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

(5)

Sopimuksen 124 artiklassa määrätään, että vakautus- ja assosiaationeuvosto voi perustaa muita erityiskomiteoita tai -elimiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa. Siinä määrätään lisäksi, että vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään näiden komiteoiden ja elinten kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

(6)

Euroopan unionin ja Serbian työmarkkinaosapuolten, muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten vuoropuhelulla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa suuresti niiden suhteiden kehitykseen sekä Euroopan yhdentymiseen.

(7)

Tällainen yhteistyö on asianmukaista järjestää perustamalla kaksi neuvoa-antavaa sekakomiteaa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvostossa Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta esitettävä kanta, joka koskee EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöstä työjärjestyksensä vahvistamisesta, perustuu tähän päätökseen liitettyyn vakautus- ja assosiaationeuvoston päätösluonnokseen.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

C. MALMSTRÖM

Komission jäsen


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 14.


LUONNOS

EU:N JA SERBIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON

PÄÄTÖS N:o 1,

annettu …,

vakautus- ja assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan, jäljempänä ’Serbia’, välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 119, 120, 122 ja 124 artiklan,

sekä katsoo, että kyseinen sopimus tuli voimaan …päivänä …kuuta …,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Puheenjohtaja

Vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimivat vuorotellen 12 kuukauden ajan Euroopan unionin ulkoasiainneuvoston puheenjohtaja, joka toimii Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta, sekä Serbian hallituksen edustaja. Ensimmäinen kausi alkaa vakautus- ja assosiaationeuvoston ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2 artikla

Kokoukset

Vakautus- ja assosiaationeuvosto kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa. Jos osapuolet niin sopivat, kumman tahansa osapuolen pyynnöstä voidaan pitää vakautus- ja assosiaationeuvoston ylimääräisiä kokouksia. Jolleivät osapuolet toisin sovi, vakautus- ja assosiaationeuvoston kokoukset pidetään Euroopan unionin neuvoston tavanomaisessa kokouspaikassa osapuolten sopimana ajankohtana. Vakautus- ja assosiaationeuvoston sihteerit kutsuvat vakautus- ja assosiaationeuvoston kokoukset koolle yhdessä puheenjohtajan suostumuksella.

3 artikla

Edustajat

Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenet, jotka ovat estyneet osallistumasta kokoukseen, voivat käyttää edustajaa. Jos jäsen haluaa käyttää edustajaa, hänen on ilmoitettava puheenjohtajalle edustajansa nimi ennen sen kokouksen alkua, jossa häntä edustetaan. Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenen edustajalla on kaikki varsinaisen jäsenen oikeudet.

4 artikla

Valtuuskunnat

Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenillä voi olla apunaan virkamiehiä. Osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle ennen kutakin kokousta. Euroopan investointipankin edustaja osallistuu vakautus- ja assosiaationeuvoston kokouksiin tarkkailijana, kun esityslistalla on sitä koskevia asioita. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi kutsua muita kuin jäseniä kokouksiinsa antamaan tietoja erityisistä aiheista.

5 artikla

Sihteeristö

Yksi Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamies ja yksi Serbian Euroopan unionissa olevan edustuston virkamies toimivat yhdessä vakautus- ja assosiaationeuvoston sihteereinä.

6 artikla

Kirjeenvaihto

Vakautus- ja assosiaationeuvostolle osoitettu kirjeenvaihto lähetetään vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajalle Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön osoitteeseen.

Sihteerit huolehtivat tämän kirjeenvaihdon välittämisestä vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajalle ja tarvittaessa sen jakelusta vakautus- ja assosiaationeuvoston muille jäsenille. Tällä tavoin jaettava kirjeenvaihto lähetetään komission pääsihteeristölle, jäsenvaltioiden pysyville edustustoille ja Serbian edustustolle Euroopan unionissa.

Sihteerit toimittavat vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajalta peräisin olevat tiedonannot vastaanottajille, ja ne jaetaan tarvittaessa vakautus- ja assosiaationeuvoston muille jäsenille toisen kohdan mukaisesti.

7 artikla

Julkisuus

Ellei toisin päätetä, vakautus- ja assosiaationeuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

8 artikla

Kokousten esityslistat

1.   Puheenjohtaja laatii kutakin kokousta varten ehdotuksen esityslistaksi. Vakautus- ja assosiaationeuvoston sihteerit lähettävät sen 6 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille viimeistään 15 päivää ennen kokouksen alkua. Esityslistaehdotukseen otetaan asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on saapunut puheenjohtajalle vähintään 21 päivää ennen kokouksen alkua, ja nämä asiat otetaan esityslistaehdotukseen ainoastaan, jos niihin liittyvät asiakirjat on toimitettu sihteereille viimeistään esityslistan lähettämispäivänä. Vakautus- ja assosiaationeuvosto hyväksyy esityslistan kunkin kokouksen alussa. Muita kuin esityslistaehdotuksessa olevia asioita voidaan ottaa esityslistalle molempien osapuolten suostumuksella.

2.   Puheenjohtaja voi kummankin osapuolen suostumuksella lyhentää 1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja jonkin erityistapauksen asettamien vaatimusten huomioon ottamiseksi.

9 artikla

Pöytäkirja

Sihteerit laativat kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen. Pöytäkirjassa mainitaan yleensä kustakin esityslistalla olevasta asiasta:

vakautus- ja assosiaationeuvostolle toimitetut asiakirjat,

lausumat, jotka joku vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenistä on pyytänyt kirjattaviksi,

tehdyt päätökset ja annetut suositukset, sovitut lausumat ja tehdyt päätelmät.

Pöytäkirjaluonnos toimitetaan vakautus- ja assosiaationeuvoston hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja ja molemmat sihteerit allekirjoittavat hyväksytyn pöytäkirjan. Sitä säilytetään vakautus- ja assosiaationeuvoston asiakirjojen tallettajana toimivan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistossa. Sen oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan kaikille 6 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille.

10 artikla

Päätökset ja suositukset

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksia osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi osapuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen.

2.   Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 121 artiklassa tarkoitettujen vakautus- ja assosiaationeuvoston päätösten otsikkona on ”päätös” ja suositusten otsikkona ”suositus”, ja niiden jäljessä on järjestysnumero, antamispäivämäärä ja aihe. Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökset ja suositukset allekirjoittaa puheenjohtaja, ja molemmat sihteerit todistavat ne oikeiksi. Päätökset ja suositukset lähetetään kaikille 6 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille. Kumpikin osapuoli voi päättää julkaista vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökset ja suositukset virallisessa lehdessään.

11 artikla

Kielet

Vakautus- ja assosiaationeuvoston virallisina kielinä ovat kummankin osapuolen viralliset kielet. Jollei toisin päätetä, vakautus- ja assosiaationeuvosto tekee ratkaisunsa näillä kielillä laadittujen asiakirjojen perusteella.

12 artikla

Kulut

Euroopan unioni ja Serbia vastaavat itse henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksista sekä postitus- ja televiestintäkustannuksista, joita niille aiheutuu osallistumisesta vakautus- ja assosiaationeuvoston kokouksiin. Kokousten tulkkaukseen sekä asiakirjojen kääntämiseen ja jäljentämiseen liittyvistä kustannuksista vastaa Euroopan unioni, lukuun ottamatta serbian kieleen ja serbian kielestä tulkkaukseen tai kääntämiseen liittyviä kustannuksia, joista vastaa Serbia. Muista kokousten järjestämiseen liittyvistä kuluista vastaa kokouksen järjestävä osapuoli.

13 artikla

Vakautus- ja assosiaatiokomitea

1.   Perustetaan vakautus- ja assosiaatiokomitea avustamaan vakautus- ja assosiaationeuvostoa tämän tehtävien suorittamisessa. Se koostuu Euroopan unionin neuvoston edustajista, Euroopan komission edustajista sekä Serbian hallituksen edustajista, jotka ovat yleensä korkeita virkamiehiä.

2.   Vakautus- ja assosiaatiokomitea valmistelee vakautus- ja assosiaationeuvoston kokoukset ja käsiteltävät asiat, panee tarvittaessa täytäntöön tämän päätökset ja yleisesti varmistaa assosiaatiosuhteiden jatkuvuuden sekä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toimivuuden. Se tutkii kaikki vakautus- ja assosiaationeuvoston sen käsiteltäviksi saattamat asiat sekä kaikki muut asiat, joita voi nousta esiin vakautus- ja assosiaatiosopimuksen päivittäisen täytäntöönpanon yhteydessä. Se antaa päätös- ja suositusehdotuksia tai -luonnoksia vakautus- ja assosiaationeuvoston hyväksyttäväksi.

3.   Kun vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrätään kuulemisvelvoitteesta tai -mahdollisuudesta, kuuleminen voi tapahtua vakautus- ja assosiaatiokomiteassa. Se voi jatkua vakautus- ja assosiaationeuvostossa, jos osapuolet niin sopivat.

4.   Vakautus- ja assosiaatiokomitean työjärjestys on tämän päätöksen liitteenä.

14 artikla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajista muodostuva neuvoa-antava sekakomitea

1.   Perustetaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajista muodostuva neuvoa-antava sekakomitea, jonka tehtävä on avustaa vakautus- ja assosiaationeuvostoa vuoropuhelun ja yhteistyön edistämisessä Euroopan unionin ja Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä. Tällaiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön kuuluvat kaikki Euroopan unionin ja Serbian väliset kysymykset, jotka tulevat esiin osana vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa. Tällaisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla pyritään erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

a)

Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintakyvyn valmistelu tulevaa Euroopan unionin jäsenyyttä silmällä pitäen;

b)

Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmistelu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työhön osallistumiseen Serbian liittymisen jälkeen;

c)

tietojenvaihto yhteistä etua koskevissa kysymyksissä, erityisesti liittymisprosessin tämänhetkisestä tilanteesta sekä Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen valmistautumisesta tähän prosessiin;

d)

kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon ja suunnitelmalliseen vuoropuheluun kannustaminen a) Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä b) jäsenvaltioiden työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä, mukaan luettuna verkottuminen tietyillä aloilla, joilla suorat yhteydet ja yhteistyö saattaisivat osoittautua tehokkaimmaksi tavaksi ratkaista erityisongelmia;

e)

keskustelu kaikista muista jommankumman osapuolen ehdottamista kysymyksistä, jotka saattavat tulla esiin osana vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa ja liittymistä edeltävää strategiaa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoa-antavassa sekakomiteassa on yhdeksän jäsentä, jotka edustavat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, ja yhdeksän jäsentä, jotka edustavat Serbian työmarkkinaosapuolia ja muita kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Neuvoa-antava sekakomitea voi kutsua myös tarkkailijoita.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea toimii vakautus- ja assosiaationeuvoston kuullessa sitä, ja se toimii omasta aloitteestaan silloin, kun on kyse vuoropuhelun edistämisestä talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

4.   Jäseniä valittaessa on varmistettava, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea edustaa mahdollisimman hyvin sekä Euroopan unionin että Serbian työmarkkinaosapuolia ja muita kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Serbian valtio nimittää virallisesti sekakomitean serbialaiset jäsenet työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ehdotusten perusteella. Kyseisten ehdotusten on perustuttava työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen piirissä järjestettyihin osallistaviin ja läpinäkyviin valintamenettelyihin.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan sekakomitean puheenjohtajina toimivat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen ja Serbian työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustaja.

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7.   Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Serbian valtio vastaavat kumpikin omista henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksistaan, jotka aiheutuvat niiden edustajien osallistumisesta neuvoa-antavan sekakomitean kokouksiin ja sekakomitean työryhmien kokouksiin.

8.   Tulkkaus- ja kääntämiskustannuksia koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt esitetään 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan sekakomitean työjärjestyksessä. Kokousten aineellisiin järjestelyihin liittyvistä muista kustannuksista vastaa kokouksen järjestävä osapuoli.

15 artikla

Euroopan unionin alueiden komitean sekä Serbian paikallis- ja alueviranomaisten edustajista muodostuva neuvoa-antava sekakomitea

1.   Perustetaan Euroopan unionin alueiden komitean sekä Serbian paikallis- ja alueviranomaisten edustajista muodostuva neuvoa-antava sekakomitea, jonka tehtävä on avustaa vakautus- ja assosiaationeuvostoa vuoropuhelun ja yhteistyön edistämisessä Euroopan unionin ja Serbian alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Tällaisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla pyritään erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

a)

Serbian alue- ja paikallisviranomaisten toimintakyvyn valmistelu Euroopan unionin tulevaa jäsenyyttä silmällä pitäen;

b)

Serbian alue- ja paikallisviranomaisten valmistelu alueiden komitean työhön osallistumiseen Serbian liittymisen jälkeen;

c)

tietojenvaihto yhteistä etua koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä, erityisesti liittymisprosessin tämänhetkisestä tilanteesta ja niistä politiikan aloista, joilla alueiden komiteaa on perussopimusten mukaan kuultava, sekä Serbian alue- ja paikallisviranomaisten valmistautumisesta näihin politiikkoihin;

d)

monenvälisen suunnitelmallisen vuoropuhelun kannustaminen a) Serbian alue- ja paikallisviranomaisten sekä b) jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä, mukaan luettuna verkottuminen tietyillä aloilla, joilla jäsenvaltioiden ja Serbian alue- ja paikallisviranomaisten suorat yhteydet ja yhteistyö saattaisivat osoittautua tehokkaimmaksi tavaksi käsitellä yhteistä etua koskevia erityiskysymyksiä;

e)

alueiden välistä yhteistyötä koskeva säännöllinen tietojenvaihto Serbian ja jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä;

f)

kokemusten ja tietojen vaihtoon kannustaminen niillä politiikan aloilla, joilla alueiden komiteaa on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan kuultava, i) Serbian alue- ja paikallisviranomaisten sekä ii) jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä erityisesti alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien tai -strategioiden valmistelua koskevan taitotiedon ja menetelmien alalla sekä rakennerahastojen tehokkaimman hyödyntämisen alalla;

g)

Serbian alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen tietojenvaihdon avulla toissijaisuusperiaatteen toteuttamisessa kaikilla alue- ja paikallistason elämänalueilla;

h)

keskustelu kaikista muista jommankumman osapuolen ehdottamista kysymyksistä, jotka saattavat tulla esiin osana vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa ja liittymistä edeltävää strategiaa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoa-antavassa sekakomiteassa on seitsemän jäsentä, jotka edustavat alueiden komiteaa, ja seitsemän jäsentä, jotka ovat Serbian alue- ja paikallisviranomaisten vaaleilla valittuja edustajia. Kumpikin osapuoli nimittää neuvoa-antavaan sekakomiteaan yhtä monta varajäsentä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea toimii, kun vakautus- ja assosiaationeuvosto kuulee sitä, ja se toimii omasta aloitteestaan silloin, kun on kyse alue- ja paikallisviranomaisten vuoropuhelun edistämisestä.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea voi antaa suosituksia vakautus- ja assosiaationeuvostolle.

5.   Jäseniä valittaessa on varmistettava, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea edustaa mahdollisimman hyvin sekä Euroopan unionin että Serbian eri hallintotasojen alue- ja paikallisviranomaisia. Serbian valtio nimittää virallisesti sekakomitean serbialaiset jäsenet Serbian alue- ja paikallisviranomaisia edustavien organisaatioiden ehdotusten perusteella. Kyseisten ehdotusten on perustuttava alue- tai paikallistason virkoihin vaaleilla valittujen henkilöiden keskuudessa järjestettyihin osallistaviin ja läpinäkyviin valintamenettelyihin.

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antava sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan sekakomitean puheenjohtajina toimivat alueiden komitean jäsen ja Serbian alue- ja paikallisviranomaisten edustaja.

8.   Alueiden komitea ja Serbian valtio vastaavat kumpikin omista kuluistaan, erityisesti matka- ja oleskelukustannuksista, jotka aiheutuvat niiden edustajien ja avustavan henkilöstön osallistumisesta edellä 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan sekakomitean kokouksiin.

9.   Tulkkaus- ja kääntämiskustannuksia koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt esitetään 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan sekakomitean työjärjestyksessä. Kokousten aineellisiin järjestelyihin liittyvistä muista kustannuksista vastaa kokouksen järjestävä osapuoli.

Tehty

Vakautus- ja assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

EU:N JA SERBIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN N:o 1,

annettu …,

Vakautus- ja assosiaatiokomitean työjärjestys

1 artikla

Puheenjohtaja

Vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimivat vuorotellen 12 kuukauden ajan Euroopan komission edustaja, joka toimii Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta, sekä Serbian hallituksen edustaja. Ensimmäinen kausi alkaa vakautus- ja assosiaationeuvoston ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2 artikla

Kokoukset

Vakautus- ja assosiaatiokomitea kokoontuu tilanteen niin vaatiessa ja molempien osapuolten suostumuksella. Vakautus- ja assosiaatiokomitean kokoukset pidetään molempien osapuolten yhdessä sopimana päivänä niiden sopimassa paikassa. Vakautus- ja assosiaatiokomitean kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

3 artikla

Valtuuskunnat

Osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle ennen kutakin kokousta.

4 artikla

Sihteeristö

Yksi Euroopan komission virkamies ja yksi Serbian hallituksen virkamies toimivat yhdessä vakautus- ja assosiaatiokomitean sihteereinä. Kaikki tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat, vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtajalle tarkoitetut tai häneltä peräisin olevat tiedonannot lähetetään vakautus- ja assosiaatiokomitean sihteereille sekä vakautus- ja assosiaationeuvoston sihteereille ja puheenjohtajalle.

5 artikla

Julkisuus

Ellei toisin päätetä, vakautus- ja assosiaatiokomitean kokoukset eivät ole julkisia.

6 artikla

Kokousten esityslistat

1.   Puheenjohtaja laatii kutakin kokousta varten ehdotuksen esityslistaksi. Vakautus- ja assosiaatiokomitean sihteerit lähettävät sen 4 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille viimeistään 15 päivää ennen kokouksen alkua. Esityslistaehdotukseen otetaan asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on saapunut puheenjohtajalle vähintään 21 päivää ennen kokouksen alkua, ja nämä asiat otetaan esityslistaehdotukseen ainoastaan, jos niihin liittyvät asiakirjat on toimitettu sihteereille viimeistään esityslistan lähettämispäivänä. Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa antamaan tietoja erityisistä aiheista. Vakautus- ja assosiaatiokomitea hyväksyy esityslistan kunkin kokouksen alussa. Muita kuin esityslistaehdotuksessa olevia asioita voidaan ottaa esityslistalle molempien osapuolten suostumuksella.

2.   Puheenjohtaja voi kummankin osapuolen suostumuksella lyhentää 1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja jonkin erityistapauksen asettamien vaatimusten huomioon ottamiseksi.

7 artikla

Pöytäkirja

Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka perustuu puheenjohtajan laatimaan yhteenvetoon vakautus- ja assosiaatiokomitean tekemistä päätelmistä. Vakautus- ja assosiaatiokomitean hyväksyttyä pöytäkirjan puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat sen, ja kumpikin osapuoli arkistoi sen. Jäljennös pöytäkirjasta toimitetaan kaikille 4 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille.

8 artikla

Päätökset ja suositukset

Erityisissä tapauksissa, joissa vakautus- ja assosiaationeuvosto on vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 122 artiklan nojalla valtuuttanut vakautus- ja assosiaatiokomitean tekemään päätöksiä tai antamaan suosituksia, niiden otsikkona on ”päätös” tai ”suositus”, jonka jäljessä on järjestysnumero, antamispäivämäärä ja aihe. Päätökset tehdään ja suositukset annetaan osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi osapuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen. Puheenjohtaja allekirjoittaa ja molemmat sihteerit todistavat oikeiksi vakautus- ja assosiaatiokomitean päätökset ja suositukset, ja ne lähetetään 4 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille. Kumpikin osapuoli voi päättää julkaista vakautus- ja assosiaatiokomitean päätökset ja suositukset virallisessa lehdessään.

9 artikla

Kulut

Euroopan unioni ja Serbia vastaavat itse henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksista sekä postitus- ja televiestintäkustannuksista, joita niille aiheutuu osallistumisesta vakautus- ja assosiaatiokomitean kokouksiin. Kokousten tulkkaukseen sekä asiakirjojen kääntämiseen ja jäljentämiseen liittyvistä kustannuksista vastaa Euroopan unioni, lukuun ottamatta serbian kieleen ja serbian kielestä tulkkaukseen tai kääntämiseen liittyviä kustannuksia, joista vastaa Serbia. Muista kokousten järjestämiseen liittyvistä kuluista vastaa kokouksen järjestävä osapuoli.

10 artikla

Alakomiteat ja erityistyöryhmät

Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi perustaa alaisuudessaan työskenteleviä alakomiteoita tai erityistyöryhmiä, jotka raportoivat sille kunkin kokouksensa jälkeen. Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi päättää olemassa olevien alakomiteoiden tai työryhmien lakkauttamisesta, vahvistaa niiden ohjesäännön tai muuttaa sitä taikka perustaa uusia alakomiteoita tai työryhmiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa. Näillä alakomiteoilla ja työryhmillä ei ole päätösvaltaa.


LIITE

ainoastaan tiedoksi neuvostolle

LUONNOS

EU:N JA SERBIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOKOMITEAN

PÄÄTÖS N:o 1/2013,

annettu … päivänä …kuuta 2013,

alakomiteoiden ja erityistyöryhmän perustamisesta

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksensä ja erityisesti sen 10 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Perustetaan liitteessä I luetellut alakomiteat ja erityistyöryhmä. Niiden ohjesääntö vahvistetaan liitteessä II.

Tehty …. … päivänä …kuuta 2013.

Vakautus- ja assosiaatiokomitean puolesta

Puheenjohtaja

LIITE I

EU:N JA SERBIAN VÄLINEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS

Monialainen alakomitearakenne

Nimi

Käsiteltävät asiat

VAS-artikla

1.

Kauppa, teollisuus, tulli ja verotus

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

18 artikla

Teollisuustuotteet

19–23 artikla

Kaupalliset kysymykset

34–48 artikla

Standardointi, metrologia, akkreditointi, varmentaminen, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinoiden valvonta

77 artikla

Teollisuusyhteistyö

94 artikla

Pk-yritykset

95 artikla

Matkailu

96 artikla

Tulli

99 artikla

Verotus

100 artikla

Alkuperäsäännöt

Pöytäkirja N:o 3

Hallinnollinen avunanto tulliasioissa

Pöytäkirja N:o 6

2.

Maatalous ja kalastus

Maataloustuotteet laajassa merkityksessä

24 artikla, 26 artiklan 1 ja 4 kohta, 27 artiklan 1 kohta, 31–32 artikla ja 35 artikla

Maataloustuotteet suppeassa merkityksessä

26 artiklan 2 ja 3 kohta ja 27 artiklan 2 kohta

Kalastustuotteet

29 ja 30 artikla

Jalostetut maataloustuotteet

25 artikla, pöytäkirja N:o 1

 

Viini

28 artikla, pöytäkirja N:o 2

Maatalous- ja kalastustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden kuin viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suoja

33 artikla

Maatalous ja maatalouden raaka-aineita jalostava teollisuus, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukysymykset

97 artikla

Kalatalousalan yhteistyö

98 artikla

Elintarvikkeiden turvallisuus

 

3.

Sisämarkkinat ja kilpailu

Sijoittautumisoikeus

52–58 artikla

Palvelujen tarjoaminen

59–61 artikla

Muut VAS:n V osastoon liittyvät kysymykset

65–71 artikla

Lainsäädännön lähentäminen ja lainvalvonta

72 artikla

Kilpailu

73–74 artikla, Pöytäkirja N:o 5

Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

75 artikla

Julkiset hankinnat

76 artikla

Pankki-, vakuutus- ja muut rahoituspalvelut

91 artikla

Kuluttajansuoja

78 artikla

Kansanterveys

 

4.

Talous- ja rahoitusasiat ja tilastointi

Pääomanliikkeet ja maksut

62–64 artikla

Talouspolitiikka

89 artikla

Tilastoalan yhteistyö

90 artikla

Sijoitusten edistäminen ja suoja

93 artikla

Rahoitusyhteistyö

115–118 artikla

Tilintarkastus ja varainhoidon valvonta

92 artikla

5.

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Oikeuslaitos ja perusoikeudet

 

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö

 

Oikeusvaltio

80 artikla

Tietosuoja

81 artikla

Viisumi-, rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset

82 artikla

Laiton maahanmuutto ja takaisinotto

83 artikla

Rahanpesu

84 artikla

Huumausaineet

85 artikla

Terrorismin torjunta

87 artikla

Rikokset ja muut laittomat toimet

86 artikla

6.

Tutkimus ja innovointi, tietoyhteiskunta ja sosiaalipolitiikka

Työntekijöiden liikkuvuus

49–51 artikla

Työolot ja tasa-arvo

79 artikla

Sosiaalialan yhteistyö

101 artikla

Koulutus

102 artikla

Kulttuurialan yhteistyö

103 artikla

 

Informaatio ja viestintä

107 artikla

Audiovisuaalialan yhteistyö

104 artikla

Sähköisen viestinnän verkot ja palvelut

106 artikla

Tietoyhteiskunta

105 artikla

Tutkimus ja innovointi

112 artikla

7.

Liikenne, energia, ympäristö, ilmastotoimet ja aluekehitys

 (1)

Liikenne

52, 55, 61 ja 108 artikla, pöytäkirja N:o 4

Energia

109 artikla

Ydinturvallisuus

110 artikla

Ympäristö

111 artikla

Ilmastotoimet

109 ja 111 artikla

Alueellinen ja paikallinen kehitys

113 artikla


Erityistyöryhmän rakenne

Nimi

Käsiteltävät asiat

VAS-artikla

Julkishallinnon uudistamista käsittelevä erityistyöryhmä

Julkishallinnon uudistaminen

VI osasto (lainsäädännön lähentäminen ja lainvalvonta), 72 artikla, ja VII osasto (oikeus- ja sisäasiat), 80 artikla, 114 artikla

LIITE II

EU:n JA SERBIAN ALAKOMITEOIDEN JA ERITYISTYÖRYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

Kokoonpano ja puheenjohtaja

Alakomiteat ja julkishallinnon uudistamista käsittelevä erityistyöryhmä, jäljempänä ’julkishallintotyöryhmä’, koostuvat Euroopan komission sekä Serbian hallituksen edustajista. Niiden puheenjohtajina toimivat nämä kaksi osapuolta. Jäsenvaltioille ilmoitetaan alakomiteoiden ja julkishallintotyöryhmän kokouksista, ja ne kutsutaan mukaan kokouksiin.

Sihteeristö

Yksi Euroopan komission virkamies ja yksi Serbian hallituksen virkamies toimivat yhdessä kunkin alakomitean ja julkishallintotyöryhmän sihteereinä.

Kaikki alakomiteoita koskevat tiedonannot lähetetään asianomaisen alakomitean ja julkishallintotyöryhmän sihteereille.

Kokoukset

Alakomiteat ja julkishallintotyöryhmä kokoontuvat tilanteen niin vaatiessa ja molempien osapuolten suostumuksella. Alakomitean tai julkishallintotyöryhmän kokoukset pidetään osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana ja yhteisesti sopimassa paikassa.

Alakomiteat ja julkishallintotyöryhmä voivat molempien osapuolten suostumuksella kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita saadakseen tarvittavia erityistietoja.

Käsiteltävät asiat

Alakomiteoissa käsitellään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen eri aloihin liittyviä aiheita, jotka on esitetty monialaisessa alakomitearakenteessa. Edistymistä Euroopan unionin lainsäädäntöön mukauttamisessa ja tämän lainsäädännön täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa samoin kuin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) rahoitettavien hankkeiden ohjelmoinnin ja toteutuksen keskeisiä tekijöitä arvioidaan kaikkien käsiteltävien asioiden yhteydessä. Alakomiteat tarkastelevat omilla aloillaan mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ja ehdottavat toimia, joilla ne voidaan ratkaista.

Alakomiteat toimivat myös foorumeina, joilla selvitetään edelleen unionin säännöstöön liittyviä kysymyksiä ja tarkastellaan Serbian edistymistä lainsäädäntönsä saattamisessa yhteisön säännöstön mukaiseksi vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa tehtyjen sitoumusten mukaisesti.

Julkishallintotyöryhmässä keskustellaan julkishallinnon uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä ja tehdään toimenpide-ehdotuksia.

Pöytäkirja

Jokaisesta kokouksesta laaditaan ja hyväksytään pöytäkirja. Alakomitean tai julkishallintotyöryhmän sihteeri lähettää pöytäkirjasta jäljennöksen vakautus- ja assosiaatiokomitean sihteerille.

Julkisuus

Ellei toisin päätetä, alakomiteoiden ja julkishallintotyöryhmän kokoukset eivät ole julkisia.


(1)  VAS:n pöytäkirjan N:o 4 täytäntöön panemiseksi tämä alakomitea kokoontuu kyseisen pöytäkirjan 21 artiklassa mainittuna erityisenä alakomiteana.


18.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 278/14


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

(2013/490/EU, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 8 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan nojalla annetun neuvoston hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ”sopimus”, allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2008 sillä varauksella, että sopimus tehdään.

(2)

Sopimuksen kauppaa koskevat määräykset ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja ne liittyvät vakautus- ja assosiaatioprosessin yhteydessä toteutettavaan politiikkaan, eivätkä ne muodosta Euroopan unionille ennakkotapausta unionin kauppapolitiikassa suhteessa muihin yhteisön ulkopuolisiin maihin kuin Länsi-Balkanin maihin.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus, sen liitteet ja pöytäkirjat, yhteiset julistukset ja päätösasiakirjaan liitetty yhteisön julistus.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta seuraavan ilmoituksen:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksen tekstissä olevat viittaukset ”Euroopan yhteisöön” katsotaan siten tilanteen mukaan viittauksiksi ”Euroopan unioniin”.”

3 artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvostossa sekä vakautus- ja assosiaatiokomiteassa, kun jälkimmäisellä on vakautus- ja assosiaationeuvoston antamat toimintavaltuudet, vahvistettavan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön kannan määrittelee komission ehdotuksesta neuvosto tai tarvittaessa komissio, kumpikin perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

2.   Neuvoston puheenjohtaja toimii sopimuksen 120 artiklan mukaisesti vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana. Vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen mukaisesti komission edustaja.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätösten ja vakautus- ja assosiaatiokomitean päätösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä päättää tapauskohtaisesti neuvosto tai komissio, kumpikin perustamissopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa sopimuksen 138 artiklassa tarkoitettua hyväksymistä koskeva asiakirja Euroopan unionin puolesta. Komission puheenjohtaja tallettaa hyväksymiskirjan Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

C. MALMSTRÖM

Komission jäsen


EUROOPAN YHTEISÖJEN

ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

SERBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Serbia’,

joista jäljempänä käytetään nimitystä ’osapuolet’,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten vahvat siteet ja yhteiset arvot, niiden halun vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin perustuvat tiiviit ja kestävät suhteet, joiden ansiosta Serbia voi vahvistaa ja laajentaa suhteitaan yhteisöön ja sen jäsenvaltioihin,

OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen merkityksen Kaakkois-Euroopan maita koskevan vakautus- ja assosiaatioprosessin kannalta, perustettaessa ja lujitettaessa yhteistyöhön perustuvaa vakaata eurooppalaista järjestystä, jossa Euroopan unioni on kantavana voimana, sekä vakaussopimuksen kannalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin valmiuden liittää Serbia mahdollisimman tiiviisti Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen valtavirtaan, ja sen, että maa on mahdollinen EU:n jäsenehdokas Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että se täyttää kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat arviointiperusteet sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot ja panee onnistuneesti täytäntöön tämän sopimuksen ja erityisesti sen alueellista yhteistyötä koskevat määräykset,

OTTAVAT HUOMIOON Eurooppa-kumppanuuden, jossa määritellään toiminnan painopisteet maan tukemiseksi sen pyrkimyksissä lähentyä Euroopan unioniin,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet edistämään kaikin keinoin Serbian ja koko alueen poliittista, taloudellista ja instituutionaalista vakautusta kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja instituutioiden kehittämisen, julkishallinnon uudistamisen, alueellisen kaupan integraation, kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön tehostamisen, eri alueiden, varsinkin oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alan yhteistyön lisäämisen sekä kansallisen ja alueellisen turvallisuuden vahvistamisen kautta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen perustana on osapuolten sitoutuminen poliittisten ja taloudellisten vapauksien lisäämiseen sekä niiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, myös kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien, ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä monipuoluejärjestelmään ja vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin nojautuvien demokraattisten periaatteiden noudattamiseen,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoumuksen panna täysimääräisesti täytäntöön kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, ETYJ:n ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjan, jäljempänä ’Helsingin päätösasiakirja’, sekä Madridin ja Wienin kokousten päätösasiakirjojen, uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan sekä Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen periaatteet ja määräykset edistääkseen alueellista vakautta ja alueen maiden välistä yhteistyötä,

VAHVISTAVAT kaikkien pakolaisten ja sisäisten pakolaisten paluuoikeudet sekä heidän omaisuutensa ja muiden ihmisoikeuksiensa suojelun,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoutumisen vapaan markkinatalouden periaatteisiin ja kestävään kehitykseen sekä yhteisön valmiuden edistää talousuudistusten toteuttamista Serbiassa,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet vapaakauppaan WTO:n jäsenyydestä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten toiveen kehittää edelleen säännöllistä poliittista vuoropuhelua molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista, alueelliset näkökohdat mukaan luettuina, ottaen huomioon Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP),

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja lujittamaan terrorismin vastaista yhteistyötään 20 päivänä lokakuuta 2001 järjestetyssä Eurooppa-konferenssissa annetun julistuksen pohjalta,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ’tämä sopimus’, luo uudenlaisen ilmapiirin keskinäisille taloussuhteille ja ennen kaikkea kaupan ja investointien kehitykselle, jotka kaikki ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä talouden rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen kannalta,

PITÄVÄT MIELESSÄ Serbian sitoumuksen lähentää keskeisten alojen lainsäädäntöään yhteisön säännöstöön ja panna nämä säädökset tosiasiallisesti täytäntöön,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö haluaa päättäväisesti tukea uudistusten toteuttamista ja hyödyntää tätä varten kattavan monivuotisen viiteohjelman pohjalta kaikkia saatavilla olevia yhteistyötä sekä teknistä, rahoituksellista ja taloudellista apua koskevia asiakirjoja,

VAHVISTAVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä Euroopan yhteisön jäsenvaltioina, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Serbialle, että määräykset sitovat sitä osana Euroopan yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Zagrebin huippukokouksessa edellytettiin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden ja Euroopan unionin suhteiden lujittamista edelleen sekä alueellisen yhteistyön tehostamista,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Thessalonikin huippukokouksessa lujitettiin vakautus- ja assosiaatioprosessin asemaa Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden välisten suhteiden poliittisena kehyksenä ja korostettiin, että näiden maiden yhdentyminen Euroopan unioniin tapahtuu niiden yksilöllisen uudistustahdin ja saavutusten perusteella, kuten todettiin myöhemmin Eurooppa-neuvoston päätelmissä joulukuussa 2005 ja joulukuussa 2006,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että 19 päivänä joulukuuta 2006 allekirjoitettiin Bukarestissa Keski-Euroopan vapaakauppasopimus, jolla parannetaan alueen houkuttelevuutta investointikohteena ja sen mahdollisuuksia yhdentyä maailmantalouteen,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että 1 päivänä tammikuuta 2008 tulivat voimaan Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (1) ja Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta (2), jäljempänä ’yhteisön ja Serbian välinen takaisinottosopimus’,

HALUAVAT aloittaa tiiviimmän yhteistyön kulttuurin alalla ja kehittää tiedonvaihtoa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Perustetaan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välinen assosiaatio.

2.   Tämän assosiaation tavoitteena on:

a)

tukea Serbian pyrkimyksiä lujittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta,

b)

edistää Serbian poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakauttamista sekä alueen vakauttamista,

c)

luoda poliittiselle vuoropuhelulle asianmukainen kehys, joka mahdollistaa tiiviiden poliittisten suhteiden kehittämisen osapuolten välille,

d)

tukea Serbian pyrkimyksiä kehittää taloudellista ja kansainvälistä yhteistyötään muun muassa lainsäädäntönsä lähentämisellä yhteisön säännöstön kanssa,

e)

tukea Serbian pyrkimyksiä saattaa loppuun siirtyminen toimivaan markkinatalouteen,

f)

edistää sopusointuisia taloussuhteita ja kehittää asteittain vapaakauppa-alue yhteisön ja Serbian välille,

g)

edistää alueellista yhteistyötä kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

I   OSASTO

YLEISET PERIAATTEET

2 artikla

Osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja olennaisen osan tätä sopimusta muodostavat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, Helsingin päätösasiakirjassa ja uutta Eurooppaa koskevassa Pariisin peruskirjassa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioitus, kansainvälisen oikeuden periaatteiden, mukaan lukien täysimääräinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa, ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen sekä taloudellista yhteistyötä käsitelleen Bonnin ETY-kokouksen päätösasiakirjassa ilmaistut markkinatalouden periaatteet.

3 artikla

Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä. Tästä syystä osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen panemalla kansallisella tasolla täytäntöön kansainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuksista johtuvat velvoitteensa ja noudattamalla niitä sekä muita asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita täysimääräisesti. Osapuolet sopivat, että tämä määräys muodostaa olennaisen osan tätä sopimusta ja sisältyy poliittiseen vuoropuheluun, joka edistää ja lujittaa näitä tekijöitä.

Lisäksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen:

toteuttamalla toimia kaikkien muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi, ratifioimiseksi tai niihin liittymiseksi tapauksesta riippuen ja niiden panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön;

luomalla tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjestelmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua, mukaan luettuna kaksikäyttöteknologian loppukäytön valvonta, ja johon sisältyy tehokkaat seuraamukset vientivalvonnan laiminlyömisestä.

Tätä asiaa koskevaa poliittista vuoropuhelua käydään aluetasolla.

4 artikla

Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeänä kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä ja erityisesti täysipainoista yhteistyötä ICTY:n kanssa.

5 artikla

Kansainvälinen ja alueellinen rauha ja vakaus, hyvien naapuruussuhteiden kehittäminen, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen kunnioitus ja suojelu ovat keskeisiä tekijöitä vakautus- ja assosiaatioprosessissa, johon viitataan 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyissä neuvoston päätelmissä. Tämä sopimus tehdään ja pannaan täytäntöön 29 päivänä huhtikuuta 1997 tehtyjen Euroopan unionin neuvoston päätelmien ja Serbian omien ansioiden perusteella.

6 artikla

Serbia sitoutuu jatkamaan yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistämistä alueen muiden maiden kanssa, mikä tarkoittaa muun muassa asianmukaisia henkilöiden, tavaroiden, pääomien ja palvelujen liikkuvuutta koskevia keskinäisiä myönnytyksiä ja erityisesti rajavalvontaa sekä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, rahanpesun, laittoman maahanmuuton ja laittoman kaupan, mukaan lukien erityisesti ihmiskaupan, pien- ja kevytaseiden ja laittomien huumausaineiden kaupan, torjuntaa koskevien yhteisen edun mukaisten hankkeiden kehittämistä. Tällainen sitoumus on keskeinen tekijä osapuolten suhteiden ja yhteistyön kehittämisen kannalta ja lisää siten alueellista vakautta.

7 artikla

Osapuolet vahvistavat terrorismin torjunnan ja tämä alan kansainvälisten velvoitteiden täyttämisen tärkeyden.

8 artikla

Assosiaatio toteutetaan asteittain enintään kuuden vuoden pituisen siirtymäkauden aikana.

Jäljempänä 119 artiklalla perustettu vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee säännöllisesti vuosittain sopimuksen täytäntöönpanoa ja lainsäädännöllisten hallinnollisten, institutionaalisten ja taloudellisten uudistusten hyväksymistä ja täytäntöönpanoa Serbiassa. Tarkastelu toteutetaan sopimuksen johdanto-osan perusteella ja sen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon tämän sopimuksen kannalta olennaiset Eurooppa-kumppanuuden ensisijaiset tavoitteet ja noudatetaan vakautus- ja assosiaatioprosessissa käyttöön otettuja järjestelyjä, erityisesti vakautus- ja assosiaatioprosessin edistymistä koskevaa kertomusta.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto antaa suosituksia ja voi tehdä päätöksiä tarkastelun perusteella. Kun tarkastelussa todetaan erityisiä ongelmia, ne käsitellään noudattaen sopimuksessa käyttöönotettuja riidanratkaisumenettelyjä.

Täydellinen assosiaatio toteutetaan asteittain. Viimeistään kolmantena vuonna sopimuksen voimaantulosta vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee sopimuksen soveltamista perusteellisesti. Tämän tarkastelun perusteella vakautus- ja assosiaationeuvosto arvioi Serbian edistymistä ja voi tehdä päätöksiä assosiaation seuraavista vaiheista.

Edellä mainittua tarkastelua ei sovelleta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jonka osalta IV osastossa määrätään erityisjärjestelystä.

9 artikla

Sopimus on täysin asiaa koskevien WTO:n sääntöjen ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimus) XXIV artiklan ja palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) V artiklan mukainen, ja se pannaan täytäntöön niitä noudattaen.

II   OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

10 artikla

1.   Osapuolten poliittista vuoropuhelua kehitetään edelleen tämän sopimuksen puitteissa. Vuoropuhelu tukee ja lujittaa Euroopan unionin ja Serbian lähentymistä toisiinsa ja edistää tiiviiden yhteisvastuullisuuteen perustuvien yhteyksien ja uusien yhteistyömuotojen syntymistä osapuolten välille.

2.   Poliittisen vuoropuhelun tarkoituksena on edistää erityisesti:

a)

Serbian täysimääräistä yhdentymistä demokraattisten valtioiden yhteisöön ja asteittaista lähentymistä Euroopan unioniin,

b)

osapuolten näkökantojen lähentäminen kansainvälisissä kysymyksissä, myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, muun muassa asianmukaisen tietojenvaihdon avulla ja erityisesti kysymyksissä, joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia osapuoliin,

c)

alueellista yhteistyötä ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämistä,

d)

Euroopan turvallisuutta ja vakautta koskevien yhteisten näkemysten syntymistä, myös niillä aloilla, jotka kuuluvat Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

11 artikla

1.   Poliittista vuoropuhelua käydään vakautus- ja assosiaationeuvostossa, jolla on yleinen vastuu kaikissa niissä kysymyksissä, jotka osapuolet haluavat saattaa sen käsiteltäviksi.

2.   Osapuolten pyynnöstä poliittinen vuoropuhelu voidaan toteuttaa myös seuraavissa muodoissa:

a)

kokoukset, joita järjestetään tarvittaessa Serbiaa sekä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota, pääsihteeriä/yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja Euroopan komissiota edustavien johtavien virkamiesten välillä,

b)

osapuolten välisten diplomaattisten yhteyksien täysimääräinen hyödyntäminen, mukaan luettuina asianmukaiset yhteydet kolmansissa maissa, Yhdistyneissä Kansakunnissa, ETYJ:ssä, Euroopan neuvostossa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla,

c)

kaikki muut keinot, joilla voidaan edistää poliittisen vuoropuhelun lujittamista, kehittämistä ja lisäämistä, mukaan lukien Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin sisältyvässä Thessalonikin toimintasuunnitelmassa esitetyt keinot.

12 artikla

Parlamentaarisella tasolla poliittista vuoropuhelua käydään 125 artiklassa perustetussa parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa.

13 artikla

Poliittista vuoropuhelua voidaan käydä monenvälisellä tasolla ja aluetasolla, jolloin siihen osallistuu myös muita alueen maita, sekä EU:n ja Länsi-Balkanin foorumin puitteissa.

III   OSASTO

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

14 artikla

Osana sitoutumistaan kansainväliseen ja alueelliseen rauhaan ja vakauteen sekä hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen Serbia edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä. Yhteisön teknisen avun ohjelmilla voidaan tukea hankkeita, joilla on alueellinen tai rajat ylittävä ulottuvuus.

Aikoessaan lisätä yhteistyötään jäljempänä 15, 16 ja 17 artiklassa mainittujen maiden kanssa Serbian on ilmoitettava asiasta yhteisölle ja sen jäsenvaltioille ja neuvoteltava niiden kanssa X osaston määräysten mukaisesti.

Serbia panee täysimääräisesti täytäntöön 19 päivänä joulukuuta 2006 Bukarestissa allekirjoitetun Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen.

15 artikla

Yhteistyö maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen

Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Serbian on aloitettava neuvottelut yhden tai useamman vakautus- ja assosiaatiosopimuksen jo allekirjoittaneen maan kanssa tehdäkseen alueellista yhteistyötä koskevat kahdenväliset sopimukset, joiden tavoitteena on laajentaa asianomaisten maiden välistä yhteistyötä.

Näiden sopimusten keskeiset osat ovat seuraavat:

a)

poliittinen vuoropuhelu,

b)

osapuolten välisten vapaakauppa-alueiden perustaminen asiaa koskevien WTO:n määräysten mukaisesti,

c)

työntekijöiden liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta, palvelujen tarjoamista, maksuliikennettä ja pääomanliikkeitä sekä muita henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä käytäntöjä koskevat vastavuoroiset myönnytykset, joiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa,

d)

määräykset yhteistyöstä muilla aloilla ja erityisesti oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla riippumatta siitä, kuuluvatko ne tämän sopimuksen soveltamisalaan.

Sopimuksissa annetaan tarpeen mukaan määräyksiä tarvittavien institutionaalisten mekanismien luomisesta.

Sopimukset tehdään kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Serbian halukkuutta kyseisten sopimusten tekemiseen pidetään edellytyksenä sen ja Euroopan unionin suhteiden jatkokehittämiselle.

Serbian on aloitettava vastaavanlaiset neuvottelut myös muiden alueen maiden kanssa heti, kun ne ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimukset.

16 artikla

Yhteistyö muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa

Serbian on tehtävä alueellista yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, joita vakautus- ja assosiaatioprosessi koskee, joillakin tai kaikilla tämän sopimuksen kattamilla aloilla ja erityisesti yhteistä etua koskevissa asioissa. Tällaisen yhteistyön olisi oltava aina sopusoinnussa tämän sopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.

17 artikla

Yhteistyö muiden EU:n jäsenehdokkaina olevien maiden kanssa, jotka eivät kuulu vakautus- ja assosiaatioprosessiin

1.   Serbia voi lisätä yhteistyötään ja tehdä alueellista yhteistyötä koskevan yleissopimuksen minkä tahansa EU:n ehdokasmaan kanssa kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla yhteistyöaloilla. Tällaisen yleissopimuksen tavoitteena olisi oltava Serbian ja kyseisen maan kahdenvälisten suhteiden asteittainen yhdenmukaistaminen yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kyseisen maan suhteiden vastaavien osien kanssa.

2.   Serbian on aloitettava neuvottelut Turkin kanssa, joka on muodostanut tulliliiton Euroopan yhteisön kanssa, tehdäkseen molemminpuolisen edun mukaisen sopimuksen vapaakauppa-alueen perustamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti ja vapauttaakseen sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen niiden välillä siten, että niiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti.

Neuvottelut on aloitettava mahdollisimman pian, jotta edellä mainittu sopimus voidaan tehdä ennen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päättymistä.

IV   OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

18 artikla

1.   Yhteisö ja Serbia perustavat tämän sopimuksen, GATT 1994 -sopimuksen ja WTO:n määräysten mukaisesti asteittain kahdenvälisen vapaakauppa-alueen enintään kuuden vuoden pituisen, tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan ajanjakson kuluessa. Tässä yhteydessä ne ottavat huomioon jäljempänä vahvistetut erityisvaatimukset.

2.   Osapuolten välisessä kaupassa käytetään tavaroiden luokitteluun yhdistettyä nimikkeistöä.

3.   Tässä sopimuksessa tulleihin ja vaikutukseltaan vastaaviin maksuihin kuuluvat kaikki tullit tai maksut, joita peritään tavaroita tuotaessa tai vietäessä mukaan lukien kaiken tyyppiset kyseiseen tuontiin tai vientiin liittyvät lisäverot tai lisämaksut, mutta niihin eivät kuulu

a)

sisäiseen veroon verrattavissa olevat maksut, jotka peritään johdonmukaisesti GATT 1994 -sopimuksen III artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti,

b)

polkumyynti- tai tasoitustullit,

c)

maksut, jotka vastaavat suoritettujen palveluiden kustannuksia.

4.   Kunkin tuotteen osalta perustulli, josta tässä sopimuksessa määrätyt peräkkäiset tullinalennukset lasketaan, on seuraava:

a)

sopimuksen allekirjoittamispäivänä tosiasiallisesti sovellettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) mukaisesti perustetun yhteisön yhteisen tullitariffin kaikkia koskeva tulli,

b)

Serbian sovellettu tariffi (4).

5.   Jos tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sovelletaan mitä tahansa kaikkia koskevaa tullinalennusta, joka johtuu erityisesti

a)

WTO:ssa käydyistä tariffineuvotteluista,tai

b)

Serbian liittymisestä WTO:hon, tai

c)

Serbian WTO:hon liittymisen jälkeisistä alennuksista, kyseiset alennetut tullit korvaavat niiden soveltamispäivästä lähtien 4 kohdassa tarkoitetun perustullin.

6.   Yhteisö ja Serbia ilmoittavat toisilleen perustullinsa ja niihin tehdyt muutokset.

I   LUKU

Teollisuustuotteet

19 artikla

Määritelmä

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön 25–97 ryhmässä lueteltuihin yhteisöstä ja Serbiasta peräisin oleviin tuotteisiin, lukuun ottamatta maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan 1 kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

2.   Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käydään osapuolten välillä mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti.

20 artikla

Teollisuustuotteita koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Serbiasta peräisin oleviin tuotteisiin yhteisössä sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2.   Serbiasta peräisin oleviin tuotteisiin yhteisössä sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

21 artikla

Teollisuustuotteita koskevat Serbian myönnytykset

1.   Muihin kuin liitteessä I lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Serbiassa sovellettavat tuontitullit poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2.   Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Serbiassa sovellettavat vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

3.   Liitteessä I lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Serbiassa sovellettavia tuontitulleja alennetaan asteittain, ja ne poistetaan liitteessä esitetyn aikataulun mukaisesti.

4.   Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Serbiassa sovellettavat tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

22 artikla

Tullit ja vientirajoitukset

1.   Yhteisö ja Serbia poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki vientitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut niiden välisessä kaupassa.

2.   Yhteisö ja Serbia poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan keskinäiset viennin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

23 artikla

Nopeammat tullinalennukset

Serbia ilmoittaa olevansa valmis alentamaan yhteisön kanssa käymässään kaupassa sovellettuja tulleja 21 artiklassa määrättyä nopeammin, jos sen yleinen taloudellinen tilanne ja asianomaisen toimialan tilanne tämän sallivat.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tätä tilannetta ja antaa asiaa koskevat suositukset.

II   LUKU

Maatalous ja kalastus

24 artikla

Määritelmä

1.   Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhteisöstä tai Serbiasta peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden kauppaan.

2.   ’Maatalous- ja kalastustuotteilla’ tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään kuuluvia tuotteita ja maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan I kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

3.   Tämä määritelmä sisältää 3 ryhmän, 1604 ja 1605 nimikkeen ja 0511 91, 2301 20 ja ex 1902 20 alanimikkeen kala- ja kalastustuotteet (’täytetyt makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia’).

25 artikla

Jalostetut maataloustuotteet

Pöytäkirjassa N:o 1 vahvistetaan siinä lueteltuihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavat kauppajärjestelyt.

26 artikla

Serbiasta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Serbiasta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut, joita sovelletaan Serbiasta peräisin oleviin maataloustuotteisiin, lukuun ottamatta yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvia tuotteita.

Kun kyse on yhdistetyn nimikkeistön 7 ja 8 ryhmään kuuluvista tuotteista, joista yhteisen tullitariffin mukaan kannetaan arvotulleja ja paljoustulli, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulliosuutta.

3.   Yhteisö vahvistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä liitteessä II määriteltyjen, Serbiasta peräisin olevien ”baby beef” -naudanlihatuotteiden tuontitulliksi 20 prosenttia yhteisön yhteisessä tullitariffissa ilmoitetusta arvotullista ja 20 prosenttia siinä ilmoitetusta paljoustullista teuraspainona ilmaistun 8 700 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

4.   Yhteisö soveltaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä tullittomuutta Serbiasta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien tuotteiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin 180 000 tonnin (nettopaino) vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

27 artikla

Maataloustuotteita koskevat Serbian myönnytykset

1.   Serbia poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien kaikki yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä Serbia

a)

poistaa liitteessä III a lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullit,

b)

poistaa asteittain liitteessä III b lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitullit kyseisessä liitteessä kunkin tuotteen osalta esitetyn aikataulun mukaisesti,

c)

alentaa asteittain liitteissä III c ja d lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontitulleja kyseisissä liitteissä kunkin tuotteen osalta esitetyn aikataulun mukaisesti.

28 artikla

Viiniä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva pöytäkirja

Pöytäkirjassa N:o 2 vahvistetaan siinä tarkoitettuihin viineihin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat järjestelyt.

29 artikla

Kalaa ja kalastustuotteita koskevat yhteisön myönnytykset

1.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Serbiasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Serbiasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet lukuun ottamatta liitteessä IV lueteltuja tuotteita. Liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.

30 artikla

Kalaa ja kalastustuotteita koskevat Serbian myönnytykset

1.   Serbia poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2.   Serbia poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet lukuun ottamatta liitteessä V lueteltuja tuotteita. Liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.

31 artikla

Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

Osapuolten välisen maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan määrän, tuotteiden poikkeuksellinen arkuuden, yhteisön yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, Serbian maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, maatalouden ja kalastuksen merkityksen Serbian taloudessa, WTO:n yhteydessä käytävien monenvälisten kauppaneuvottelujen vaikutukset ja Serbian mahdollisen liittymisen WTO:hon huomioon ottaen yhteisö ja Serbian tarkastelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tuotekohtaisesti, järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisää myönnytyksiä, jotta maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamista voidaan jatkaa.

32 artikla

Maataloutta ja kalastusta koskeva suojalauseke

1.   Sen estämättä, mitä muualla tässä sopimuksessa ja erityisesti sen 41 artiklassa määrätään, jos toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tuotteiden tuonti, johon sovelletaan 25, 26, 27, 28, 29 ja 30 artiklan mukaisesti myönnettyjä myönnytyksiä, aiheuttaa maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavia häiriöitä toisen osapuolen markkinoilla tai sen sisäisen sääntelyjärjestelmän toiminnalle, osapuolet aloittavat välittömästi neuvottelut asianmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Tätä ratkaisua odotettaessa asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä.

2.   Jos pöytäkirjan N:o 3 liitteessä V lueteltujen Serbiasta peräisin olevien tuotteiden tuonti saavuttaa yhteensä volyymiltaan 115 prosenttia kolmen edellisen kalenterivuoden keskiarvosta, Serbia ja yhteisö aloittavat viiden työpäivän kuluessa neuvottelut analysoidakseen ja arvioidakseen näiden tuotteiden kauppavirran yhteisöön ja tarvittaessa löytääkseen asianmukaiset keinot välttää kaupan vääristyminen näiden tuotteiden yhteisöön tuonnin seurauksena.

Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, jos pöytäkirjan N:o 3 liitteessä V lueteltujen Serbiasta peräisin olevien tuotteiden tuonti kasvaa yhteensä yli 30 prosenttia volyymiltaan kalenterivuoden aikana verrattuna kolmen edellisen kalenterivuoden keskiarvoon, yhteisö voi keskeyttää kasvun aiheuttaneisiin tuotteisiin sovelletun etuuskohtelun.

Jos etuuskohtelun soveltaminen päätetään keskeyttää, yhteisö ilmoittaa viiden työpäivän kuluessa toimenpiteestä vakaus- ja assosiaatiokomitealle ja aloittaa neuvottelut Serbian kanssa toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on välttää pöytäkirjan N:o 3 liitteessä V lueteltujen tuotteiden kaupan vääristyminen.

Yhteisö palauttaa etuuskohtelun heti kun kaupan vääristyminen on ratkaistu panemalla sovitut toimenpiteet tehokkaasti täytäntöön tai ottamalla käyttöön muut osapuolten hyväksymät asianmukaiset toimenpiteet.

Tämän sopimuksen 41 artiklan 3–6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin tämän kohdan mukaisiin toimiin.

3.   Osapuolet tarkastelevat 2 kohdassa määrätyn menettelyn toimintaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää 2 kohdassa määrättyyn menettelyyn tehtävistä asianmukaisista muutoksista.

33 artikla

Maatalous- ja kalastustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden kuin viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suoja

1.   Serbia suojaa yhteisössä rekisteröidyt yhteisön maantieteelliset merkinnät maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (5) nojalla ja tämän artiklan mukaisesti. Serbian maantieteelliset merkinnät voidaan rekisteröidä yhteisössä mainitussa asetuksessa olevien ehtojen mukaisesti.

2.   Serbia kieltää yhteisössä suojattujen nimitysten käytön alueellaan sellaisiin vastaaviin tuotteisiin, jotka eivät ole maantieteellisen merkinnän määritelmän mukaisia. Kieltoa sovelletaan vaikka oikea maantieteellinen alkuperä on mainittu, maantieteellistä merkintää on käytetty käännöksessä ja nimitykseen on liitetty ilmauksia kuten laji, tyyppi, tapa, jäljitelmä, menetelmä tai jokin muu vastaava ilmaisu.

3.   Serbia kieltäytyy rekisteröimästä tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita.

4.   Tavaramerkit, joiden käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita ja jotka on rekisteröity tai vakiinnutettu Serbiassa, eivät ole enää käytössä viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kolmansien maiden kansalaisten omistamiin, Serbiassa rekisteröityihin tai vakiinnutettuihin tavaramerkkeihin edellyttäen, että ne eivät millään tavoin johda kuluttajia harhaan tuotteiden laadun, määritelmän ja maantieteellisen alkuperän osalta.

5.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttö Serbiassa yleiskielessä yhteisnimityksenä kyseisille tuotteille päättyy viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

6.   Serbia varmistaa, että sen alueelta viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta viedyt tuotteet eivät riko tämän artiklan määräyksiä.

7.   Serbia varmistaa 1–6 kohdassa tarkoitetun suojan omasta aloitteestaan tai asianomaisen tahon pyynnöstä.

III   LUKU

Yhteiset määräykset

34 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kaikkien tuotteiden kauppaan osapuolten välillä, ellei tässä luvussa tai pöytäkirjassa N:o 1 toisin määrätä.

35 artikla

Parannetut myönnytykset

Tämän luvun määräykset eivät millään tavoin estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta yksipuolisesti tätä edullisempia toimenpiteitä.

36 artikla

Vallitsevan tilan säilyttäminen

1.   Yhteisön ja Serbian välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä jo käytössä olevia koroteta.

2.   Yhteisön ja Serbian välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonnin tai viennin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä eikä jo käytössä olevista tehdä entistä rajoittavampia.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan määräykset eivät millään tavoin rajoita Serbian ja yhteisön maatalous- ja kalastuspolitiikan harjoittamista eivätkä toimenpiteiden toteuttamista tämän politiikan osana, sikäli kuin tämä ei vaikuta liitteiden II–V ja pöytäkirjan N:o 1 mukaiseen tuontijärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26, 27, 28, 29 ja 30 artiklan mukaisesti myönnettyjen myönnytysten soveltamista.

37 artikla

Verosyrjinnän kieltäminen

1.   Yhteisö ja Serbia pidättyvät kaikista sisäistä verotusta koskevista toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka suoraan tai välillisesti saattavat osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alueelta peräisin olevat tuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan, ja poistavat tällaiset toimenpiteet tai käytännöt, jos sellaisia nykyisin sovelletaan.

2.   Toisen osapuolen alueelle vietyjen tuotteiden sisäisten välillisten verojen palautuksen määrä ei saa olla suurempi kuin niistä kannettujen välillisten verojen määrä.

38 artikla

Fiskaaliset tullit

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

39 artikla

Tulliliitot, vapaakauppa-alueet ja raja-aluejärjestelyt

1.   Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2.   Tämä sopimus ei edellä 18 artiklassa yksilöityjen siirtymäkausien aikana vaikuta sellaisten tavaroiden liikkuvuutta koskevien erityisten etuuskohtelujärjestelyjen täytäntöönpanoon, joista joko määrätään yhden tai useamman jäsenvaltion ja Serbian aiemmin tekemissä rajasopimuksissa tai jotka ovat seurausta kahdenvälisistä sopimuksista, jotka Serbia on tehnyt III osaston määräysten mukaisesti alueellisen kaupan edistämiseksi.

3.   Osapuolet neuvottelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista ja pyydettäessä muista osapuolten kolmansiin maihin soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Erityisesti tapauksissa, joissa jokin kolmas maa liittyy unioniin, näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että tässä sopimuksessa ilmaistut yhteisön ja Serbian yhteiset edut otetaan huomioon.

40 artikla

Polkumyynti ja tuet

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia toteuttamasta toimia kaupan suojaamiseksi tämän artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan mukaisesti.

2.   Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan polkumyyntiä ja/tai myönnetään tasoittavia tukia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän käytännön torjumiseksi GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan WTO-sopimuksen, tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen ja asiaa koskevan sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

41 artikla

Suojalauseke

1.   Osapuolten välillä sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan määräyksiä ja suojalausekkeista tehtyä WTO-sopimusta.

2.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, jos tietyn toisen osapuolen tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa:

a)

vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tuovan osapuolen alueella, tai

b)

vakavia häiriöitä jollakin talouden osa-alueella tai vaikeuksia, jotka saattavat heikentää merkittävästi taloudellista tilannetta jollakin tuovan osapuolen alueella,

tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat kahdenväliset suojatoimenpiteet tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

3.   Toisen osapuolen tuontiin suunnatut kahdenväliset suojatoimenpiteet eivät saa olla ankarampia kuin on tarpeen 2 kohdassa määriteltyjen, tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi. Suojatoimenpiteellä olisi keskeytettävä tässä sopimuksessa määrättyjen etuusmarginaalien kasvu tai niiden supistuminen asianomaisen tuotteen osalta enimmäismäärään saakka, joka vastaa saman tuotteen 18 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettua perustullia. Näihin toimenpiteisiin on liitettävä selkeät määräykset niiden asteittaisesta poistamisesta tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa eikä toimenpiteiden kesto saa ylittää kahta vuotta.

Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan toimenpiteitä jatkaa vielä enintään kahden vuoden ajan. Tuotteeseen, jonka tuonnissa on aiemmin sovellettu kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, ei saa kohdistaa suojatoimenpiteitä saman pituisena ajanjaksona kuin se aikaväli, jolloin toimenpide oli aiemmin käytössä, edellyttäen, että toimenpide ei ole ollut käytössä vähintään kahden vuoden aikana toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen siinä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 5 kohdan b alakohtaa, yhteisön tai Serbian on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perinpohjaista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

5.   Edellä olevan 1, 2, 3 ja 4 kohdan täytäntöön panemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

Tässä artiklassa tarkoitetusta tilanteesta aiheutuvat ongelmat on saatettava vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi, joka asiaa tarkasteltuaan voi tehdä niiden ratkaisemiseksi tarvittavat päätökset.

Jos vakautus- ja assosiaationeuvosto tai vievä osapuoli ei ole tehnyt ongelman ratkaisevaa päätöstä tai mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole saavutettu 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi tämän artiklan määräysten mukaisesti. Suojatoimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn WTO-sopimuksen mukaisissa suojatoimenpiteissä on säilytettävä tämän sopimuksen nojalla myönnetty etuuskohtelun taso tai marginaali.

b)

Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, asianomainen osapuoli voi tässä artiklassa yksilöidyissä tilanteissa soveltaa viipymättä väliaikaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti aikataulun laatimiseksi niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

6.   Jos yhteisö tai Serbia soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan tässä artiklassa tarkoitettuja ongelmia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

42 artikla

Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

1.   Jos tämän osaston määräysten noudattamisesta seuraa

a)

elintarvikkeiden tai muiden vievälle osapuolelle välttämättömien tuotteiden vakava puute, tai

b)

sellaisen tuotteen jälleenvienti kolmanteen maahan, johon vievä osapuoli soveltaa viennin määrällisiä rajoituksia, vientitulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä tai maksuja, ja jos edellä esitetyt tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia vievälle osapuolelle,

kyseinen osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2.   Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. Näitä toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään samojen edellytysten vallitessa, tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ja ne on poistettava, kun niiden ylläpitämisen edellytykset eivät enää täyty.

3.   Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan 4 kohtaa, yhteisön tai Serbian on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Osapuolet voivat vakautus- ja assosiaationeuvostossa sopia mistä tahansa tarvittavista keinoista ongelmien ratkaisemiseksi. Jos sopimukseen ei päästä 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, vievä osapuoli voi soveltaa tämän artiklan mukaisia toimenpiteitä asianomaisen tuotteen vientiin.

4.   Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, yhteisö tai Serbia voi soveltaa viipymättä varotoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5.   Tämän artiklan mukaisesti käyttöön otettavista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti tarkoituksena erityisesti aikataulun laatiminen niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

43 artikla

Valtion monopolit

Serbia mukauttaa asteittain valtion kaupalliset monopolit varmistaakseen, että kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Serbian kansalaisten välillä.

44 artikla

Alkuperäsäännöt

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, pöytäkirjassa N:o 3 vahvistetaan alkuperäsäännöt tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

45 artikla

Sallitut rajoitukset

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai tavaroiden kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja yleisen moraalin, oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, tai kultaa ja hopeaa koskevien sääntöjen perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

46 artikla

Hallinnollisen yhteistyön laiminlyöminen

1.   Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi ja vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.   Jos osapuoli puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että tämän osaston mukaista hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän artiklan mukaisesti myönnetyn etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a)

toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä artiklassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan havaita muun muassa silloin, kun osapuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

4.   Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a)

Osapuolen, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen, on viipymättä ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle havainnostaan ja sitä koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava vakautus- ja assosiaatiokomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja puolueettomiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

b)

Kun osapuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut vakautus- ja assosiaatiokomiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

c)

Tässä artiklassa tarkoitettu väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Keskeytyksestä neuvotellaan vakautus- ja assosiaatiokomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

5.   Tehdessään vakautus- ja assosiaatiokomitealle tämän artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen osapuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu puolueettomiin tietoihin perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.

47 artikla

Jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät virheen viennissä sovellettavan etuuskohtelujärjestelmän hallinnoinnissa ja varsinkin tämän sopimuksen pöytäkirjan määräysten soveltamisessa ja virhe aiheuttaa tuontitulleihin kohdistuvia seurauksia, seurauksista kärsivä osapuoli voi pyytää vakautus- ja assosiaationeuvostoa tarkastelemaan mahdollisuuksia toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

48 artikla

Tämän sopimuksen soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamista Kanariansaariin.

V   OSASTO

TYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS, SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUJEN TARJOAMINEN JA PÄÄOMANLIIKKEET

I   LUKU

Työntekijöiden liikkuvuus

49 artikla

1.   Jollei yksittäisissä jäsenvaltioissa sovellettavista edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu:

a)

kansalaisuudeltaan serbialaisia työntekijöitä, jotka laillisesti työskentelevät jonkin jäsenvaltion alueella, ei saa heidän kansalaisuutensa perusteella syrjiä työehtojen, palkkauksen tai irtisanomisen osalta kyseisen jäsenvaltion omiin kansalaisiin verrattuna;

b)

laillisesti jossakin jäsenvaltiossa työskentelevän työntekijän aviopuolisolla ja lapsilla, jotka asuvat siellä laillisesti, on pääsy tämän jäsenvaltion työmarkkinoille mainitun työntekijän työluvan voimassaolon ajan; poikkeuksen muodostavat kausityöntekijät ja työntekijät, joita 50 artiklassa tarkoitetut kahdenväliset sopimukset koskevat, jollei mainituissa sopimuksissa toisin määrätä.

2.   Serbian on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu kohtelu alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä näiden aviopuolisoille ja lapsille, jotka asuvat Serbiassa laillisesti, jollei Serbiassa sovellettavista ehdoista ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu.

50 artikla

1.   Jäsenvaltioiden työmarkkinatilanne huomioon ottaen ja jollei jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja voimassa olevista työntekijöiden liikkuvuutta koskevista säännöistä muuta johdu:

a)

jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten mukaisesti serbialaisille työntekijöille myöntämät työnsaantimahdollisuudet olisi säilytettävä, ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava;

b)

muut jäsenvaltiot tutkivat mahdollisuuksia vastaavien sopimusten tekemiseen.

2.   Kolmen vuoden kuluttua vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee muita mahdollisia parannuksia, mukaan luettuina mahdollisuudet päästä ammattikoulutukseen, jäsenvaltioissa voimassa olevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja yhteisön työmarkkinatilanteen.

51 artikla

1.   Jäsenvaltioiden alueella laillisesti työskenteleviin Serbian kansalaisiin ja heidän siellä laillisesti asuviin perheenjäseniinsä sovellettavien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista varten vahvistetaan säännöt. Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöksellä, joka ei saa vaikuttaa kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jos kyseisissä sopimuksissa määrätään edullisemmasta kohtelusta, vahvistetaan tätä varten seuraavat määräykset:

a)

kyseisten työntekijöiden kaikki eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- tai asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen perusteella maksettavia eläkkeitä tai elinkorkoja varten sekä kyseisten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä terveydenhoitoa varten;

b)

vanhuuden tai kuolemantapauksen taikka työtapaturman, ammattitaudin tai niistä johtuvan työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet tai elinkorot ovat maksuihin perustumattomia etuuksia lukuun ottamatta vapaasti siirrettävissä sen suuruisina kuin velallisjäsenvaltion tai -valtioiden lainsäädännössä säädetään;

c)

asianomaiset työntekijät saavat perheavustuksia edellä tarkoitetuille perheenjäsenilleen.

2.   Serbia myöntää 1 kohdan b ja c alakohdassa täsmennetyn kohtelun kaltaisen kohtelun alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä heidän siellä laillisesti asuville perheenjäsenilleen.

II   LUKU

Sijoittautuminen

52 artikla

Määritelmä

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’yhteisön yhtiöllä’ tai ’Serbian yhtiöllä’ yhtiötä, joka on perustettu jäsenvaltion tai Serbian lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka yhteisön tai Serbian alueella. Jos jäsenvaltion tai Serbian lainsäädännön mukaisesti perustetulla yhtiöllä kuitenkin on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Serbian alueella, yhtiötä pidetään yhteisön tai Serbian yhtiönä, jos sen toiminta liittyy tosiasiallisesti ja jatkuvasti jonkin jäsenvaltion tai Serbian talouteen;

b)

’tytäryhtiöllä’ toisen yhtiön tosiasiallisessa määräysvallassa olevaa yhtiötä;

c)

yhtiön ’sivuliikkeellä’ toimipaikkaa, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön laajentuessa perustettu toimipaikka, jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse ottaa yhteyttä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän haarakonttorin muodostavan toimipaikan kanssa;

d)

’sijoittautumisella’:

i)

kansalaisten osalta oikeutta ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja perustaa yrityksiä, erityisesti yhtiöitä, jotka ovat heidän tosiasiallisessa määräysvallassaan. Kansalaisten itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ei sisälly oikeutta hakea tai vastaanottaa palkkatyötä toisen osapuolen työmarkkinoilla tai päästä toisen osapuolen työmarkkinoille. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta henkilöihin, jotka eivät ole täysin itsenäisiä ammatinharjoittajia;

ii)

yhteisön tai Serbian yhtiöiden osalta oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Serbiaan tai yhteisöön;

e)

’toiminnalla’ taloudellisen toiminnan harjoittamista;

f)

’taloudellisella toiminnalla’ periaatteessa teollista, kaupallista ja ammatillista toimintaa sekä pienyrittäjyyttä;

g)

’yhteisön kansalaisella’ ja ’Serbian kansalaisella’ luonnollista henkilöä, joka on jäsenvaltion tai Serbian kansalainen;

tämän luvun ja III luvun määräyksiä sovelletaan kansainvälisessä meriliikenteessä, mukaan luettuina intermodaalikuljetukset, joihin sisältyy meriosuus, myös niihin yhteisön tai Serbian kansalaisiin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Serbian ulkopuolelle, sekä meriliikenneyhtiöihin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Serbian ulkopuolelle ja jotka ovat yhteisön kansalaisten tai Serbian kansalaisten määräysvallassa, jos niille kuuluvat alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Serbiassa niiden lainsäädännön mukaisesti;

h)

’rahoituspalveluilla’ liitteessä VI esitettyjä toimintoja. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi laajentaa tai muuttaa kyseisen liitteen soveltamisalaa.

53 artikla

1.   Serbia helpottaa alueellaan yhteisön yritysten ja kansalaisten harjoittamien liiketoimien aloittamista. Tätä tarkoitusta varten Serbia takaa tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen:

a)

yhteisön yhtiöille Serbian alueelle sijoittautumisen osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin sen omille yhtiöilleen tai kolmansien maiden yhtiöille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi näistä on edullisempi;

b)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden, jotka ovat jo sijoittautuneet Serbian alueelle, toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin sen omille yhtiöilleen ja sivuliikkeilleen tai kolmansien maiden yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

2.   Tämän sopimuksen voimaan tullessa yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät:

a)

Serbian yhtiöille sijoittautuessa kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yhtiöilleen tai kolmansien maiden yhtiöille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi;

b)

jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden Serbian yhtiöiden tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yhtiöilleen ja sivuliikkeilleen tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden kolmansien maiden yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

3.   Osapuolet eivät anna mitään uusia säännöksiä tai toteuta mitään uusia toimenpiteitä, joilla olisi syrjivä vaikutus osapuolten yhtiöiden sijoittautumiseen niiden alueelle tai yhtiöiden sijoittautumisen jälkeen niiden toimintaan osapuolten omiin yhtiöihin verrattuna.

4.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta yksityiskohtaiset säännöt edellä annettujen määräysten ulottamisesta koskemaan yhteisön ja Serbian kansalaisten oikeutta ryhtyä taloudelliseen toimintaan itsenäisinä ammatinharjoittajina.

5.   Sen estämättä, mitä tässä artiklassa määrätään:

a)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöillä ja sivuliikkeillä on tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen oikeus käyttää ja vuokrata kiinteää omaisuutta Serbiassa;

b)

yhteisön yhtiöiden tytäryhtiöillä on Serbian yhtiöinä oikeus tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä julkishyödykkeiden/yhteishyödykkeiden osalta samat oikeudet kuin Serbian yhtiöillä, jos nämä oikeudet ovat tarpeen harjoitettaessa sitä taloudellista toimintaa, jonka vuoksi sijoittautuminen on tapahtunut;

c)

vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta mahdollisuutta ulottaa b alakohdassa mainitut oikeudet koskemaan yhteisön yhtiöiden sivuliikkeitä.

54 artikla

1.   Jollei 56 artiklan määräyksistä muuta johdu ja lukuun ottamatta liitteessä VI esitettyjä rahoituspalveluja, osapuolet voivat säännellä yhtiöiden ja kansalaisten sijoittautumista ja toimintaa alueellaan, jos tämä sääntely ei johda toisen osapuolen yhtiöiden ja kansalaisten syrjintään verrattuna osapuolen omiin yhtiöihin ja kansalaisiin.

2.   Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin määrätään, tämä sopimus ei rahoituspalvelujen osalta estä osapuolia toteuttamasta vakautta ja luotettavuutta turvaavia toimenpiteitä, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla suojellaan sijoittajia, tallettajia, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja, tai toimenpiteitä, joilla varmistetaan rahoitusjärjestelmän yhtenäisyys ja vakaus. Osapuolet eivät saa käyttää näitä toimenpiteitä keinona tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa välttämiseen.

3.   Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että osapuoli olisi velvoitettu paljastamaan yksittäisten asiakkaiden liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja tai julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

55 artikla

1.   Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta lento-, sisävesi- ja merikabotaasiliikenteen palveluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamisesta allekirjoitetun monenvälisen sopimuksen (6) päinvastaisen määräyksen soveltamista.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi antaa sijoittautumis- ja toimintaedellytysten parantamiseen tähtääviä suosituksia 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

56 artikla

1.   Mitä 53 ja 54 artiklassa määrätään, ei estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yhtiöiden sivuliikkeiden sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että näissä sivuliikkeissä on oikeudellisia tai teknisiä eroja verrattuna ensiksi mainitun osapuolen alueella perustettujen yhtiöiden sivuliikkeisiin; rahoituspalveluihin voidaan soveltaa erityisiä sääntöjä vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

2.   Kohtelun ero ei saa olla suurempi kuin mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

57 artikla

Helpottaakseen yhteisön kansalaisten ja Serbian kansalaisten pääsyä säänneltyihin ammatteihin sekä helpottaakseen näiden ammattien harjoittamista Serbiassa ja yhteisössä vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen tutkintotodistusten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tätä varten.

58 artikla

1.   Serbian alueelle sijoittautuneella yhteisön yhtiöllä tai yhteisön alueelle sijoittautuneella Serbian yhtiöllä on sijoittautumisalueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus Serbian tasavallan tai yhteisön alueella työllistää tai antaa tytäryhtiöidensä tai sivuliikkeidensä työllistää henkilöitä, jotka eivät ole kyseessä olevan yhteisön jäsenvaltioiden tai Serbian kansalaisia, jos nämä henkilöt ovat tämän artiklan 2 kohdassa määriteltyjä keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ja ovat yksinomaan näiden yhtiöiden, tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden palveluksessa. Näiden työntekijöiden oleskelu- ja työlupa on voimassa ainoastaan työsuhteen keston ajan.

2.   Edellä mainittujen yhtiöiden, jäljempänä ’organisaatiot’, keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat, tämän kohdan c alakohdassa määritellyt ’sisäisen siirron saaneet työntekijät’, jos organisaatio on oikeushenkilö ja jos asianomaiset henkilöt ovat olleet sen palveluksessa tai sen osakkaita (muita kuin pääosakkaita) vähintään mainittua siirtoa välittömästi edeltävän yhden vuoden ajan:

a)

organisaatiossa johtavassa asemassa olevat henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat yksikön johtamisesta ja joita valvoo tai neuvoo pääasiassa yrityksen johtokunta tai osakkeenomistajat taikka näitä vastaavat tahot ja joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

i)

yksikön tai sen osaston taikka jaoksen johtaminen;

ii)

muun valvonta-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työskentelyn ohjaus ja valvonta;

iii)

henkilökohtainen toimivalta palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka antaa heidän palkkaamistaan tai irtisanomistaan koskevia suosituksia sekä toteuttaa muita henkilöstöä koskevia toimenpiteitä;

b)

organisaatiossa työskentelevät henkilöt, joilla on yksikön toiminnalle, tutkimusvälineistön käytölle, teknologialle tai johtamiselle välttämätöntä erityisosaamista. Tällaisen osaamisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksikölle ominaisen osaamisen lisäksi erityistä teknistä tietämystä vaativaan työhön tai ammattiin liittyvän pätevyyden korkea taso, mukaan luettuna luvanvaraisten ammattien harjoittajiin kuuluminen;

c)

’siirron saanut työntekijä’ on luonnollinen henkilö, joka työskentelee organisaatiossa osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; kyseisellä yhtiökokonaisuudella on oltava pääasiallinen toimipaikka jonkun osapuolen alueella, ja siirto on suoritettava tämän yhtiökokonaisuuden yksikköön (sivuliike, tytäryhtiö), jonka taloudellinen toiminta toisen osapuolen alueella on tosiasiallisesti samankaltaista.

3.   Serbian kansalaisten pääsy yhteisön alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä ja yhteisön kansalaisten pääsy Serbian alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos nämä yhtiöiden edustajat ovat 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä johtavassa asemassa olevia henkilöitä, jotka ovat vastuussa Serbian yhtiön tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta johonkin yhteisön jäsenvaltioon tai yhteisön yhtiön tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta Serbian tasavaltaan, kun:

a)

kyseiset edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä tai tarjoa palveluja eivätkä saa palkkaa sijoittautumisalueella sijaitsevalta toimijalta, ja

b)

yhtiön päätoimipaikka on yhteisön tai Serbian ulkopuolella, eikä sillä ole muita edustajia, toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä yhteisön kyseisessä jäsenvaltiossa tai Serbiassa.

III   LUKU

Palvelujen tarjoaminen

59 artikla

1.   Yhteisö ja Serbia sitoutuvat seuraavien määräysten mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet salliakseen asteittain palvelut, joita tarjoavat sellaiset yhteisön tai Serbian yhtiöt tai kansalaiset, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vapauttamisen yhteydessä osapuolet sallivat sellaisten luonnollisten henkilöiden tilapäisen liikkuvuuden, jotka tarjoavat palveluja tai jotka ovat palvelujen tarjoajan palveluksessa 58 artiklassa määritellyissä keskeisissä tehtävissä, mukaan luettuina luonnolliset henkilöt, jotka edustavat yhteisön tai Serbian yhtiöitä tai kansalaisia ja jotka haluavat saapua tilapäisesti maahan neuvotellakseen palvelujen myymisestä tai tehdäkseen palvelujen myyntiä koskevia sopimuksia palvelujen tarjoajan puolesta, kunhan nämä edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä suurelle yleisölle eivätkä itse henkilökohtaisesti tarjoa palveluja.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan määräysten asteittaiseksi täytäntöönpanemiseksi neljän vuoden kuluttua. Huomiota kiinnitetään osapuolten edistymiseen lainsäädäntönsä lähentämisessä.

60 artikla

1.   Osapuolet eivät toteuta mitään sellaisia toimenpiteitä tai toimia, joiden vuoksi sellaisten yhteisön tai Serbian kansalaisten tai yhtiöiden, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja, palvelujen tarjoamisen edellytykset muuttuvat merkittävästi rajoittavammiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä.

2.   Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen tämän sopimuksen voimaan tultua toteuttamilla toimenpiteillä aiheutetaan tilanne, joka on merkittävästi rajoittavampi palvelujen tarjonnan osalta kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivän tilanne, kyseinen ensin mainittu osapuoli voi esittää toiselle osapuolelle neuvottelujen aloittamista asiasta.

61 artikla

Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Serbian välillä sovelletaan seuraavia määräyksiä:

1.

Pöytäkirjassa N:o 4 säännellään osapuolten välistä suhdetta maakuljetusten osalta, ja tarkoituksena on varmistaa maanteiden rajoittamaton kauttakulkuliikenne Serbiassa ja yhteisössä, soveltaa tosiasiallisesti syrjimättömyyden periaatetta ja yhdenmukaistaa Serbian liikennealan lainsäädäntö asteittain yhteisön lainsäädännön kanssa.

2.

Kansainvälisen meriliikenteen osalta osapuolet sitoutuvat noudattamaan tosiasiallisesti periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta vapaasta pääsystä kansainvälisen meriliikenteen markkinoille ja kauppaan sekä noudattamaan turvallisuus- ja ympäristönormeja koskevia kansainvälisiä ja eurooppalaisia velvoitteita.

Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa vapaaseen kilpailuun, joka on kansainvälisen meriliikenteen keskeinen ominaisuus.

3.

Soveltaessaan 2 kohdan periaatteita osapuolet:

a)

eivät jatkossa sisällytä kolmansien maiden kanssa tekemiinsä kahdenvälisiin sopimuksiin lastinjakoa koskevia lausekkeita;

b)

poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, joilla voisi olla rajoittava tai syrjivä vaikutus palvelujen vapaaseen tarjontaan kansainvälisessä meriliikenteessä;

c)

kukin osapuoli myöntää toisen osapuolen kansalaisten tai yritysten liikennöimille laivoille vähintään samat etuudet kuin omille laivoilleen kansainvälisiin kauppasatamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja muiden meriliikenteen oheispalvelujen käytön, niihin liittyvien maksujen ja tullipalvelujen sekä lastaukseen ja purkuun tarkoitettujen ankkuripaikkojen ja muiden tilojen osoittamisen osalta.

4.

Jotta voitaisiin varmistaa osapuolten välisten kuljetusten yhteensovitettu kehitys ja asteittainen vapauttaminen osapuolten kaupallisten tarpeiden mukaisesti, vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla määrätään Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehtävässä monenvälisessä sopimuksessa.

5.

Ennen yhteisen ilmailualueen perustamisesta allekirjoitetun monenvälisen sopimuksen tekemistä osapuolet eivät toteuta mitään toimenpiteitä eivätkä ryhdy mihinkään toimiin, jotka ovat rajoittavampia tai syrjivämpiä kuin ennen tämän sopimuksen voimaantuloa käytössä olleet toimenpiteet tai toimet.

6.

Serbia mukauttaa lainsäädäntönsä, mukaan luettuina hallinnolliset, tekniset ja muut säännöt, yhteisössä sovellettavaan lento-, meri-, sisävesi- ja maaliikennettä koskevaan lainsäädäntöön siinä määrin kuin se on tarpeen edistettäessä vapauttamista ja osapuolten vastavuoroista pääsyä markkinoille sekä helpotettaessa matkustajien ja tavaroiden liikkuvuutta.

7.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tämän luvun tavoitteiden toteuttamisessa saavutetun yleisen edistymisen perusteella keinoja, joilla voidaan luoda tarvittavat edellytykset palvelujen vapaan tarjonnan parantamiseksi lento-, maa- ja sisävesiliikenteessä.

IV   LUKU

Maksuliikenne ja pääomanliikkeet

62 artikla

Osapuolet sitoutuvat Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen VIII artiklan mukaisesti hyväksymään kaikki vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat vaihtotaseeseen liittyvät maksut ja siirrot yhteisön ja Serbian välillä.

63 artikla

1.   Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden sellaisiin yhtiöihin kohdistuvissa suorissa sijoituksissa, jotka on perustettu vastaanottajamaan lainsäädännön mukaisesti, ja sijoituksissa, jotka on tehty V osaston II luvun määräysten mukaisesti, sekä näiden sijoitusten ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamisen ja kotiuttamisen.

2.   Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden, kun kyse on luotoista, jotka liittyvät liiketoimiin tai palveluihin, joissa jommankumman osapuolen alueella asuva on osallisena, sekä rahoituslainoista ja -luotoista, joiden kesto on pidempi kuin yksi vuosi.

3.   Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen Serbia antaa voimassa olevia menettelyjään täysimääräisesti ja tarkoituksenmukaisesti käyttäen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille luvan hankkia kiinteistöjä Serbiasta. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeisten neljän vuoden kuluessa Serbia mukauttaa lainsäädäntönsä asteittaisesti sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset saavat kiinteistöjä Serbiasta hankkiessaan saman kohtelun kuin Serbian kansalaiset.

4.   Lisäksi yhteisö ja Serbia varmistavat alkaen neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä pääomien vapaan liikkuvuuden portfoliosijoitusten sekä kestoltaan vuotta lyhyempien rahoituslainojen ja -luottojen yhteydessä.

5.   Osapuolet eivät ota käyttöön yhteisön ja Serbian asukkaiden välisiin pääomanliikkeisiin ja juokseviin maksuihin liittyviä uusia rajoituksia, eivätkä tiukenna olemassa olevia määräyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

6.   Jos pääomien liikkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa yhteisön ja Serbian välillä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia valuuttakurssipolitiikan tai rahapolitiikan toteuttamiselle yhteisössä tai Serbiassa, yhteisö ja Serbia voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä yhteisön ja Serbian välisen pääomaliikenteen osalta enintään kuuden kuukauden aikana, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 62 artiklan ja tämän artiklan määräyksiä.

7.   Edellä olevilla määräyksillä ei rajoiteta osapuolten elinkeinonharjoittajien oikeuksia hyötyä edullisemmasta kohtelusta, josta osapuolia koskevissa voimassa olevissa kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa saatetaan määrätä.

8.   Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomien liikkuvuutta yhteisön ja Serbian välillä tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

64 artikla

1.   Yhteisö ja Serbia toteuttavat tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavien ensimmäisten neljän vuoden aikana toimenpiteitä, joilla luodaan tarvittavat edellytykset pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön sääntöjen asteittaisen soveltamisen jatkamiselle.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittää tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan neljännen vuoden loppuun mennessä yksityiskohtaiset säännöt pääomanliikkeitä koskevien yhteisön sääntöjen täysimääräiseksi soveltamiseksi Serbiassa.

V   LUKU

Yleiset määräykset

65 artikla

1.   Tämän osaston määräyksiä sovelletaan, jollei yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden perusteella käyttöön otetuista rajoituksista muuta johdu.

2.   Niitä ei sovelleta toimintaan, joka osapuolten alueella liittyy edes tilapäisesti viranomaisten toimivallan käyttämiseen.

66 artikla

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa mitkään tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja oleskelua, työskentelyä, työehtoja ja sijoittautumista sekä palvelujen tarjoamista koskevia lakejaan ja asetuksiaan, erityisesti oleskeluluvan myöntämisen, uusimisen tai kieltämisen osalta, jos niitä ei sovelleta tavalla, joka mitätöisi osapuolelle tämän sopimuksen tietyn määräyksen perusteella kuuluvat edut tai heikentäisi niitä. Tämä määräys ei rajoita 65 artiklan soveltamista.

67 artikla

Tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös Serbian yhtiöiden tai kansalaisten ja yhteisön yhtiöiden tai kansalaisten yhteiseen määräysvaltaan kuuluviin ja niiden yhdessä kokonaan omistamiin yhtiöihin.

68 artikla

1.   Tämän osaston määräysten mukaisesti myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei sovelleta veroetuuksiin, joita osapuolet antavat tai aikovat antaa tulevaisuudessa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten tai muiden verojärjestelyjen perusteella.

2.   Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin osapuolia hyväksymästä tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää verojen välttäminen tai kiertäminen kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten ja muiden verojärjestelyjen määräysten tai kansallisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti.

3.   Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin jäsenvaltioita tai Serbiaa erottelemasta verolainsäädäntönsä asiaa koskevia määräyksiä soveltaessaan toisistaan verovelvollisia, jotka ovat keskenään eri tilanteessa erityisesti asuinpaikkansa suhteen.

69 artikla

1.   Osapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään rajoittavien toimenpiteiden, myös tuontia rajoittavien toimenpiteiden, käyttöönottoa maksutasesyistä. Osapuolen, joka ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, on mahdollisimman pian esitettävä toiselle osapuolelle aikataulu niiden poistamiseksi.

2.   Jos yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla tai Serbialla on maksutaseeseen liittyviä vakavia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä välittömästi, yhteisö tai Serbia voi ottaa WTO-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti käyttöön määräaikaisia rajoittavia toimenpiteitä, mukaan luettuina tuontia rajoittavat toimenpiteet, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisön tai Serbian on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

3.   Rajoittavia toimenpiteitä ei saa soveltaa sijoituksiin liittyviin siirtoihin eikä etenkään sijoitettujen tai uudelleen sijoitettujen varojen eikä niistä saatujen tulojen kotiuttamiseen.

70 artikla

Tämän osaston määräyksiä mukautetaan asteittain ottaen erityisesti huomioon GATS-sopimuksen V artiklasta johtuvat vaatimukset.

71 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen estettäessä sellaisten toimenpiteiden kiertäminen tämän sopimuksen määräyksillä, jotka koskevat kolmannen maan pääsyä kyseisen osapuolen markkinoille.

VI   OSASTO

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN, LAINVALVONTA JA KILPAILUSÄÄNNÖT

72 artikla

1.   Osapuolet tunnustavat, että on tärkeätä lähentää Serbian voimassa olevaa lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöön ja panna se täytäntöön tehokkaasti. Serbia pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että sen voimassa olevat lait ja tuleva lainsäädäntö saatetaan asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Serbia varmistaa, että sen voimassa oleva ja tuleva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että sen noudattamista valvotaan.

2.   Lainsäädännön lähentäminen alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä ja tämän sopimuksen 8 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden loppuun mennessä se ulotetaan asteittain koskemaan kaikkia tässä sopimuksessa tarkoitettuja yhteisön säännöstön osia.

3.   Alkuvaiheessa lähentämisessä keskitytään yhteisön sisämarkkinasäännöstön perusosiin, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alaan sekä kauppaan liittyviin aloihin. Seuraavan vaiheen aikana Serbia keskittyy yhteisön säännöstön jäljellä oleviin osiin.

Lähentäminen toteutetaan Euroopan komission ja Serbian keskenään sopiman ohjelman perusteella.

4.   Serbia määrittelee lisäksi yhteistyössä Euroopan komission kanssa yksityiskohtaiset säännöt lainsäädännön lähentämisen täytäntöönpanon ja toteutettavien lainvalvontatoimien seurantaa varten.

73 artikla

Kilpailusäännöt ja muut taloutta koskevat määräykset

1.   Seuraavat toimenpiteet ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Serbian väliseen kauppaan:

i)

yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)

yhden tai useamman yhtiön määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Serbian alueilla kokonaisuudessaan taikka niiden merkittävällä osalla;

iii)

valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.

2.   Tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan yhteisössä sovellettavien kilpailusääntöjen, erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81, 82, 86 ja 87 artiklan, soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden sekä yhteisön toimielinten käyttöön ottamien tulkintavälineiden perusteella.

3.   Osapuolet varmistavat, että tämän artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittavat toimivaltuudet annetaan toiminnaltaan riippumattomalle julkiselle elimelle yksityisten ja julkisten sekä sellaisten yritysten osalta, joille on myönnetty erityisiä oikeuksia.

4.   Serbia perustaa vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta toiminnaltaan riippumattoman viranomaisen, jolla on 1 kohdan iii alakohdan täysimääräisen soveltamiseen tarvittava toimivalta. Kyseisellä viranomaisella on oltava muun muassa toimivalta hyväksyä valtiontukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia 2 kohdan mukaisesti sekä määrätä sääntöjenvastaisesti myönnetty valtiontuki perittäväksi takaisin.

5.   Yhteisö ja Serbia varmistavat kumpikin avoimuuden valtiontukien alalla muun muassa antamalla vuosittain toiselle osapuolelle kertomuksen tai vastaavan, jossa noudatetaan valtiontukia koskevan yhteisön katsauksen menetelmiä ja esitystapaa. Osapuoli antaa toisen osapuolen pyynnöstä tietoja yksittäisistä valtiontukitapauksista.

6.   Serbia toteuttaa ennen 4 kohdassa tarkoitetun viranomaisen perustamista käyttöön otettujen tukijärjestelmien kattavan määrityksen ja mukauttaa kyseiset tukijärjestelmät 2 kohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti viimeistään neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

7.

a)

Sovellettaessa 1 kohdan iii alakohdan määräyksiä osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden aikana Serbian myöntämien valtiontukien arvioinnissa otetaan huomioon, että Serbiaa pidetään samanlaisena alueena kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yhteisön alueet.

b)

Neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta Serbia esittää Euroopan komissiolle henkeä kohti määritettyä BKT:tä koskevat lukunsa NUTS II -tasolle yhdenmukaistettuina. Tämän jälkeen 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja Euroopan komissio arvioivat yhdessä Serbian alueiden tukikelpoisuuden ja niitä koskevat enimmäistuki-intensiteetit laatiakseen aluetukikartan asiaa koskevien yhteisön suuntaviivojen perusteella.

8.   Pöytäkirjassa N:o 5 vahvistetaan terästeollisuuden valtiontukea koskevat säännöt soveltuvin osin. Pöytäkirjassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan myönnettäessä rakenneuudistustukea terästeollisuuden alalla. Tarkoituksena on painottaa rakenneuudistustuen erikoisluonnetta ja sen määräaikaisuutta sekä sitä, että sen olisi oltava sidoksissa toteutettavuusohjelmien mukaisesti tehtäviin kapasiteetin vähennyksiin.

9.   Kun kyse on edellä IV osaston II luvussa tarkoitetuista tuotteista:

a)

1 kohdan iii alakohdan määräyksiä ei sovelleta;

b)

1 kohdan i alakohdan vastaisia käytäntöjä arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, jotka yhteisö on vahvistanut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan ja niiden perusteella annettujen yhteisön erityissäädösten nojalla.

10.   Jos toinen osapuolista katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton 1 kohdan kanssa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta vakautus- ja assosiaationeuvostossa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on pyytänyt näitä neuvotteluja. Tämän artiklan määräykset eivät estä yhteisöä tai Serbiaa toteuttamasta GATT 1994 -sopimuksen ja tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen sekä asiaa koskevan sisäisen lainsäädännön mukaisia tasoitustoimenpiteitä, eivätkä ne millään tavoin vaikuta tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

74 artikla

Julkiset yritykset

Serbia soveltaa tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä julkisiin yrityksiin ja yrityksiin, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 artiklan periaatteita.

Julkisiin yrityksiin siirtymäkauden aikana sovellettaviin erioikeuksiin ei sisälly mahdollisuutta ottaa käyttöön määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, jotka koskevat tuontia yhteisöstä Serbiaan.

75 artikla

Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

1.   Osapuolet vahvistavat tämän artiklan ja liitteen VII määräysten mukaisesti pitävänsä tärkeänä teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien riittävää ja tehokasta suojaa sekä niiden noudattamisen varmistamista.

2.   Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osapuolet myöntävät toistensa yrityksille ja kansalaisille teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien tunnustamisen ja suojelun suhteen yhtä suotuisan kohtelun kuin minkä ne suovat mille tahansa kahdenvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvalle kolmannelle maalle.

3.   Serbia toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta sen teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien suoja on yhteisössä vallitsevaa tasoa vastaavalla tasolla ja sillä on käytössään tehokkaat keinot näiden oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi.

4.   Serbia sitoutuu liittymään 3 kohdassa mainitussa määräajassa liitteessä VII lueteltuihin teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kaupallisia oikeuksia koskeviin monenvälisiin sopimuksiin. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää Serbian velvoittamisesta liittymään kyseistä alaa koskeviin erityisiin monenvälisiin yleissopimuksiin.

5.   Jos teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien alalla ilmenee kaupankäynnin edellytyksiin vaikuttavia ongelmia, ne saatetaan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

76 artikla

Julkiset hankinnat

1.   Yhteisö ja Serbia katsovat, että erityisesti WTO:n sääntöjä noudattaen olisi suotavaa mahdollistaa pääsy julkisten hankintojen markkinoille vastavuoroisesti ja ketään syrjimättä.

2.   Serbian yhtiöt, riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet yhteisöön, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin yhteisössä yhteisön hankintasäännösten mukaisesti ja yhtä edullisin ehdoin kuin yhteisön yhtiöt.

Edellä olevia määräyksiä sovelletaan myös yleishyödyllisten palvelujen alalla tehtäviin hankintasopimuksiin heti, kun Serbia on antanut säädökset, joilla otetaan käyttöön alaa koskevat yhteisön säännöt. Yhteisö tutkii määräajoin, onko Serbia ottanut tällaiset säädökset tosiasiallisesti käyttöön.

3.   Yhteisön yhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet Serbiaan V osaston II luvun määräysten mukaisesti, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Serbiassa yhtä edullisin ehdoin kuin Serbian yhtiöt.

4.   Yhteisön yhtiöt, jotka eivät ole sijoittautuneet Serbiaan, voivat viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Serbiassa Serbian julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti ja yhtä edullisin ehdoin kuin Serbian yhtiöt.

Tämän sopimuksen voimaan tullessa Serbia muuttaa mahdollisesti voimassa olevan kotimaisten taloudellisten yksiköiden etuusaseman hintaetuudeksi ja alentaa asteittain viiden vuoden kuluessa hintaetuuksia seuraavan aikataulun mukaisesti:

hintaetuudet ovat enintään 15 prosenttia tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä;

hintaetuudet ovat enintään 10 prosenttia tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä;

hintaetuudet ovat enintään 5 prosenttia tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden loppuun mennessä; ja

hintaetuudet poistetaan kokonaan viimeistään tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä.

5.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto tutkii määräajoin, voisiko Serbia myöntää kaikille yhteisön yhtiöille mahdollisuuden osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Serbiassa. Serbia raportoi vuosittain vakautus- ja assosiaationeuvostolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut lisätäkseen avoimuutta ja varmistaakseen julkisiin hankintoihin liittyvien päätösten tehokkaan oikeudellisen valvonnan.

6.   Julkisten hankintasopimusten toteuttamiseen liittyvään sijoittautumiseen, toimintaan ja palvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Serbian välillä sekä työskentelyyn ja työntekijöiden liikkuvuuteen tässä yhteydessä sovelletaan 49–64 artiklan määräyksiä.

77 artikla

Standardointi, metrologia, akkreditointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Serbia toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen lainsäädäntönsä asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön teknisten määräysten ja standardointia, metrologiaa, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien eurooppalaisten menettelyjen kanssa.

2.   Tätä tarkoitusta varten osapuolet pyrkivät:

a)

edistämään yhteisön teknisten määräysten, eurooppalaisten standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käyttöä;

b)

edistämään laadunvarmistusinfrastruktuurin eli standardoinnin, metrologian, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kehittämistä;

c)

edistämään Serbian osallistumista standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, metrologian ja muiden vastaavien alojen erityisjärjestöjen (esim. CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (7) toimintaan;

d)

tekemään tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arviointia ja teollisuustuotteiden hyväksymistä koskevan sopimuksen, kun Serbian lainsäädäntökehys ja menettelyt ovat riittävän yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön ja menettelyjen kanssa ja kun tarvittavaa asiantuntemusta on saatavilla.

78 artikla

Kuluttajansuoja

Osapuolet tekevät yhteistyötä saattaakseen Serbian kuluttajansuojan yhteisön vaatimuksia vastaavaksi. Tehokas kuluttajansuoja, jota tarvitaan markkinatalouden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, edellyttää tarvittavien hallinnollisten perusrakenteiden kehittämistä markkinoiden valvontaa ja alan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Tässä tarkoituksessa ja yhteiset etunsa huomioon ottaen osapuolet varmistavat:

a)

aktiivisen kuluttajansuojapolitiikan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tiedotuksen lisääminen ja riippumattomien organisaatioiden kehittäminen;

b)

Serbian kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistamisen yhteisön lainsäädännön kanssa;

c)

kuluttajien tehokkaan oikeusturvan kulutushyödykkeiden laadun parantamiseksi ja asianmukaisten turvallisuusstandardien ylläpitämiseksi;

d)

sääntöjen noudattamisen valvonnan toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja valitusoikeuden takaamisen kuluttajille riitatapauksissa;

e)

vaarallisia tuotteita koskevan tietojenvaihdon.

79 artikla

Työolot ja tasa-arvo

Serbia yhdenmukaistaa asteittain työoloja ja erityisesti työterveyttä ja -turvallisuutta sekä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön kanssa.

VII   OSASTO

OIKEUS, VAPAUS JA TURVALLISUUS

80 artikla

Instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Osapuolet kiinnittävät oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alan yhteistyössä erityistä huomiota oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen ja instituutioiden vahvistamiseen kaikilla tasoilla sekä hallinnossa yleensä että erityisesti lainvalvonnassa ja oikeudenkäytössä. Yhteistyöllä pyritään parantamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja tehokkuutta, tehostamaan poliisin ja muiden lainvalvontaelinten toimintaa, tarjoamaan asianmukaista koulutusta sekä torjumaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

81 artikla

Henkilötietojen suojaaminen

Serbia yhdenmukaistaa henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön sekä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten yksityisyydensuojaa koskevien säännösten kanssa. Serbia perustaa yhden tai useamman riippumattoman valvontaelimen, jolla on riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä, jotta se pystyy valvomaan tehokkaasti henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön noudattamista ja takaamaan sen noudattamisen. Osapuolet tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

82 artikla

Viisumi, rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuuttokysymykset

Osapuolet tekevät yhteistyötä viisumi-, rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä ja luovat toimintakehyksen näiden alojen yhteistyötä varten myös aluetasolla. Tässä yhteydessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita tätä alaa koskevia olemassa olevia aloitteita.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja aloja koskeva yhteistyö perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin ja tiiviiseen koordinointiin ja siihen olisi sisällyttävä tekninen ja hallinnollinen apu seuraavissa asioissa:

a)

lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskevien tietojen ja tilastojen vaihto,

b)

lainsäädäntöehdotusten laatiminen,

c)

instituutioiden toiminnan tehostaminen ja kapasiteetin lisääminen,

d)

henkilöstön koulutus,

e)

matkustusasiakirjojen luotettavuuden turvaaminen ja väärien asiakirjojen tunnistaminen,

f)

rajavalvonta.

Erityisiä yhteistyöaloja ovat:

a)

turvapaikkaoikeuden alalla sellaisen kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano, joka täyttää Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja New Yorkissa 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan vaatimukset ja varmistaa siten palauttamiskieltoa koskevan periaatteen noudattamisen sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muiden oikeuksien kunnioittamisen.

b)

laillisen maahanmuuton alalla maahanpääsyä koskevat säännöt ja maahan päästetyn henkilön oikeudet ja asema. Maahanmuuton osalta osapuolet sopivat myöntävänsä oikeudenmukaisen kohtelun alueellaan laillisesti asuville muiden maiden kansalaisille ja harjoittavansa kotouttamispolitiikkaa, jonka tavoitteena on turvata kyseisille henkilöille samanveroiset oikeudet ja velvollisuudet kuin niiden omilla kansalaisilla on.

83 artikla

Laittoman maahanmuuton estäminen ja valvonta; takaisinotto

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi. Serbia ja jäsenvaltiot sitoutuvat ottamaan takaisin toistensa alueilla laittomasti oleskelevat kansalaisensa ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön yhteisön ja Serbian välisen takaisinottosopimuksen sekä jäsenvaltioiden ja Serbian kahdenväliset sopimukset, siltä osin kuin näiden kahdenvälisten sopimusten määräykset ovat yhteisön ja Serbian välisen takaisinottosopimuksen mukaiset, mukaan luettuna velvollisuus ottaa takaisin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä.

Jäsenvaltiot ja Serbia myöntävät kansalaisilleen asianmukaiset henkilöllisyystodistukset ja tarjoavat heille näihin tarkoituksiin tarvittavat hallinnolliset palvelut.

Kansalaisten sekä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskevat erityiset menettelyt on vahvistettu yhteisön ja Serbian välisessä takaisinottosopimuksessa sekä jäsenvaltioiden ja Serbian kahdenvälisissä sopimuksissa, siltä osin kuin näiden kahdenvälisten sopimusten määräykset ovat yhteisön ja Serbian välisen takaisinottosopimuksen mukaiset.

2.   Serbia sitoutuu tekemään takaisinottosopimuksia vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden kanssa ja ryhtymään tarvittaviin toimiin kaikkien tässä artiklassa tarkoitettujen takaisinottosopimusten joustavan ja nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto selvittää, mitä muita toimenpiteitä osapuolet voivat yhdessä toteuttaa estääkseen ja valvoakseen laitonta maahanmuuttoa, ihmiskauppa ja laittomat maahanmuuttoverkostot mukaan luettuina.

84 artikla

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä estääkseen rahoitusjärjestelmiensä ja asianmukaisten muiden kuin rahoitusalojen käytön rikollisesta toiminnasta yleensä ja erityisesti huumausainerikoksista saadun rahallisen hyödyn pesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.

2.   Tämän alan yhteistyöhön voi sisältyä hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on edistää säännösten täytäntöönpanoa ja varmistaa sellaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien asianmukaisten normien ja toimintatapojen tehokas soveltaminen, jotka vastaavat yhteisön ja tämän alan kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), hyväksymiä normeja ja toimintatapoja.

85 artikla

Laittomia huumausaineita koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet tekevät toimivaltansa rajoissa yhteistyötä varmistaakseen, että niiden huumausaineita koskeva lähestymistapa on tasapainoinen ja yhtenäistetty. Alan politiikalla ja toimilla pyritään lujittamaan laittomien huumausaineiden torjuntaan liittyviä rakenteita, vähentämään laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää, puuttumaan huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuviin terveydellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin ja varmistamaan huumausaineiden kemiallisten esiasteiden tehokkaampi valvonta.

2.   Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista yhteistyömenetelmistä. Toteutettavat toimet perustuvat yhdessä sovittuihin, EU:n huumausainestrategian mukaisiin periaatteisiin.

86 artikla

Järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden laittomien toimien estäminen

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavien rikollisten ja laittomien toimien torjumiseksi ja estämiseksi, riippumatta siitä, kuuluvatko ne järjestäytyneeseen rikollisuuteen:

a)

ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa,

b)

laiton taloudellinen toiminta, erityisesti käteisen rahan ja muiden maksuvälineiden kuin käteisen rahan väärentäminen, laittomat liiketoimet, jotka liittyvät esimerkiksi teollisuusjätteisiin tai radioaktiivisiin aineisiin, ja liiketoimet, jotka liittyvät laittomiin, väärennettyihin tai piraattituotteisiin,

c)

sekä yksityisen että julkisen sektorin korruptio, erityisesti jos se liittyy vaikeaselkoisiin hallintokäytäntöihin,

d)

veropetokset,

e)

henkilöllisyyden varastaminen,

f)

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

g)

laiton asekauppa,

h)

asiakirjaväärennökset,

i)

tavaroiden, myös autojen, salakuljetus ja laiton kauppa,

j)

tietoverkkorikollisuus.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi pyritään edistämään alueellista yhteistyötä ja tunnustettujen kansainvälisten standardien noudattamista.

87 artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat lakiensa ja asetustensa sekä niiden kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, joiden osapuolia ne ovat, tekevänsä yhteistyötä terroritekojen ja niiden rahoituksen ehkäisemiseksi ja estämiseksi:

a)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (vuodelta 2001) sekä muiden asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien, kansainvälisten sopimusten ja oikeudellisten asiakirjojen täysimääräisen täytäntöönpanon yhteydessä,

b)

vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

c)

vaihtamalla kokemuksia terrorismin torjunnan keinoista ja menetelmistä, teknisistä näkökohdista ja koulutuksesta sekä terrorismin ehkäisemisestä.

VIII   OSASTO

YHTEISTYÖPOLITIIKAT

88 artikla

1.   Yhteisö ja Serbia aloittavat läheisen yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää Serbian kehitys- ja kasvumahdollisuuksia. Yhteistyöllä vahvistetaan olemassa olevia taloussuhteita mahdollisimman laajalla pohjalla molempien osapuolten etujen mukaisesti.

2.   Politiikat ja muut toimenpiteet suunnitellaan siten, että niillä edistetään Serbian kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Näiden politiikkojen yhteydessä olisi varmistettava, että myös ympäristöasiat otetaan alusta alkaen täysin huomioon ja että ne vastaavat sopusointuisen yhteiskunnallisen kehityksen vaatimuksia.

3.   Yhteistyöpolitiikat liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toimenpiteisiin, joilla voidaan kannustaa Serbian ja sen naapurimaiden, myös yhteisön jäsenvaltioiden, yhteistyötä ja siten edistää alueen vakautta. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee, mitkä jäljempänä kuvatuista yhteistyöpolitiikoista tai niiden osana toteutettavista toimista ovat ensisijaisia Eurooppa-kumppanuuden mukaisesti.

89 artikla

Talous- ja kauppapolitiikka

Yhteisö ja Serbia helpottavat talousuudistusta yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä niiden talouksien perusteista sekä talouspolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta markkinataloudessa.

Tätä varten yhteisö ja Serbia toimivat yhteistyössä:

a)

vaihtaakseen tietoja talouskehityksestä ja -näkymistä sekä kehittämisstrategioista,

b)

tarkastellakseen yhdessä yhteisen edun mukaisia talouskysymyksiä, talouspolitiikan ja sen toteuttamiseksi tarvittavien keinojen suunnittelu mukaan lukien, ja

c)

edistääkseen laajempaa yhteistyötä nopeuttaakseen taitotiedon leviämistä ja uusien teknologioiden käyttöä.

Serbia pyrkii luomaan toimivan markkinatalouden ja lähentämään asteittain politiikkaansa taloudelliseen vakauteen tähtäävään Euroopan talous- ja rahaliiton politiikkaan. Serbian viranomaisten pyynnöstä yhteisö voi tukea Serbian toimia tällä alalla.

Yhteistyöllä pyritään myös parantamaan oikeusturvaa liiketoiminnassa vakaan ja syrjimättömän kauppaan sovellettavan oikeudellisen kehyksen avulla.

Tämän alan yhteistyöhön kuuluu Euroopan talous- ja rahaliiton periaatteita ja toimintaa koskeva tietojenvaihto.

90 artikla

Tilastoalan yhteistyö

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa tilastoja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Tavoitteena on kehittää tehokkaat ja kestävät tilastojärjestelmät, joiden avulla voidaan toimittaa luotettavia, objektiivisia ja tarkkoja tilastotietoja Serbian siirtymäprosessin ja uudistusten suunnittelua ja seurantaa varten. Sen ansiosta Serbian tilastokeskus pystyy paremmin tyydyttämään sekä julkishallinnon että yksityisen yritystoiminnan piiriin kuuluvien asiakkaidensa tarpeet. Tilastointijärjestelmän olisi oltava YK:n tilastointia koskevien perusperiaatteiden, eurooppalaisia tilastoja koskevien käytännesääntöjen ja eurooppalaisen tilastointilainsäädännön mukainen, ja sitä on kehitettävä vastaamaan tilastointia koskevan yhteisön säännöstön vaatimuksia. Osapuolet toimivat yhteistyössä erityisesti varmistaakseen yksityishenkilöitä koskevien tietojen luottamuksellisuuden, lisätäkseen asteittain tietojenkeruuta ja tietojen toimittamista eurooppalaiseen tilastojärjestelmään sekä edistääkseen menetelmiä koskevaa tietojenvaihtoa, taitotiedon välitystä ja koulutusta.

91 artikla

Pankki- vakuutus- ja muut rahoituspalvelut

Serbian ja yhteisön välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa tiettyihin pankki-, vakuutus- ja muita rahoituspalveluja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Osapuolet toimivat yhteistyössä tarkoituksenaan luoda ja kehittää asianmukaiset puitteet, joilla edistetään terveeseen kilpailuun perustuvaa Serbian pankki-, vakuutus- ja rahoituspalvelujen alaa ja varmistetaan tarvittavat tasapuoliset toimintaedellytykset.

92 artikla

Varainhoidon sisäistä valvontaa ja ulkoista tilintarkastusta koskeva yhteistyö

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään tiettyihin julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa ja ulkoista tilintarkastusta koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Yhteistyöllä pyritään erityisesti kehittämään – asiaa koskevia säädöksiä laatimalla ja antamalla – Serbiaan läpinäkyvät, tehokkaat ja taloudelliset järjestelmät julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa (mukaan lukien varainhoito ja sen valvonta sekä toiminnallisesti itsenäinen sisäinen tarkastus) sekä riippumaton ulkoinen tilintarkastus, kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja menetelmien sekä EU:n parhaiden käytänteiden mukaisesti. Yhteistyössä keskitytään myös Serbian ylimmän tilintarkastusviranomaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Jotta edellä esitetyistä vaatimuksista johtuvat koordinointi- ja yhdenmukaistamisvelvollisuudet voidaan täyttää, yhteistyössä on keskityttävä myös varainhoidon ja sen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen keskitettyjen yhdenmukaistamisyksiköiden perustamiseen ja vahvistamiseen.

93 artikla

Sijoitusten edistäminen ja suoja

Sijoitusten edistämistä ja suojaa koskevan yhteistyön tavoitteena on luoda osapuolten toimivallan rajoissa suotuisat edellytykset sekä kotimaisille että ulkomaisille yksityisille sijoituksille, mikä on keskeisessä asemassa Serbian talouden ja teollisuuden elvyttämisen kannalta. Yhteistyön erityistavoitteena Serbian osalta on sijoituksia edistävän ja suojaavan oikeudellisen kehyksen parantaminen.

94 artikla

Teollisuusyhteistyö

Yhteistyöllä pyritään edistämään Serbian teollisuuden ja yksittäisten tuotannonalojen nykyaikaistamista ja rakenneuudistusta. Se kattaa myös talouden toimijoiden välisen teollisuusyhteistyön, jonka tavoitteena on yksityissektorin vahvistaminen siten, että ympäristön suojelu voidaan varmistaa.

Teollisuusyhteistyötä koskevissa aloitteissa otetaan huomioon molempien osapuolten määrittämät painopistealueet. Niissä huomioidaan teollisuuden kehitykseen liittyvät alueelliset näkökohdat ja edistetään tarvittaessa valtioiden välisiä kumppanuussuhteita. Aloitteilla olisi erityisesti pyrittävä luomaan yrityksille sopiva toimintakehys, parantamaan liikkeenjohdollista osaamista ja taitotietoa sekä edistämään markkinoita, niiden avoimuutta ja yritysten toimintaolosuhteita. Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaiden vienninedistämistoimien toteuttamiseen Serbiassa.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon yhteisön säännöstö teollisuuspolitiikan alalla.

95 artikla

Pienet ja keskisuuret yritykset

Osapuolet pyrkivät yhteistyössä kehittämään ja vahvistamaan yksityissektorin pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), uusien yritysten perustamista kasvumahdollisuuksia tarjoavilla aloilla sekä yhteisön ja Serbian pk-yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyössä otetaan asianmukaisesti huomioon pk-yrityksiä koskevaan yhteisön säännöstöön liittyvät painopistealat ja pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa vahvistetut kymmenen suuntaviivaa.

96 artikla

Matkailu

Matkailualan yhteistyöllä pyritään vahvistamaan pääasiassa matkailua koskevaa tiedonkulkua (kansainvälisten verkkojen, tietopankkien ym. avulla), edistämään matkailualan investointeja suosivien infrastruktuureiden kehittämistä ja Serbian osallistumista Euroopan keskeisten matkailujärjestöjen toimintaan. Sillä pyritään myös selvittämään mahdollisuudet yhteiseen toimintaan ja lujittamaan matkailualan yritysten ja asiantuntijoiden sekä hallituksen ja sen toimivaltaisten elinten välistä yhteistyötä ja siirtämään taitotietoa (koulutuksen, henkilövaihdon ja seminaarien avulla). Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tätä alaa koskeva yhteisön säännöstö.

Yhteistyö liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä.

97 artikla

Maatalous ja maatalouden raaka-aineita jalostava teollisuus

Osapuolten välistä yhteistyötä kehitetään maataloutta koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisilla aloilla ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualoilla. Yhteistyön tarkoituksena on erityisesti Serbian maatalouden ja maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden nykyaikaistaminen ja rakenneuudistus, varsinkin yhteisössä asetettujen terveysvaatimusten saavuttamiseksi, vesitalouden, maaseudun ja metsätalouden kehittäminen sekä Serbian lainsäädännön ja käytäntöjen asteittainen lähentäminen yhteisön sääntöihin ja normeihin.

98 artikla

Kalastus

Osapuolet selvittävät mahdollisuuksia yksilöidä yhteisen edun mukaisia kalatalouden aloja. Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön kalastusalalla, mukaan luettuna kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä koskevien kansainvälisten ja alueellisten kalastusjärjestöjen sääntöjä koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen.

99 artikla

Tulli

Osapuolet aloittavat tämän alan yhteistyön taatakseen kaupan alalla vahvistettavien määräysten noudattamisen ja lähentääkseen Serbian tullijärjestelmiä yhteisön järjestelmään helpottaen siten tässä sopimuksessa suunniteltuja vapauttamistoimenpiteitä ja Serbian tullilainsäädännön asteittaista lähentämistä yhteisön säännöstöön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tulliasioita koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat.

Osapuolten keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevat säännöt tullialalla vahvistetaan pöytäkirjassa N:o 6.

100 artikla

Verotus

Osapuolet aloittavat veroalan yhteistyön ja toteuttavat sen yhteydessä muun muassa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Serbian verojärjestelmän uudistaminen, verohallinnon nykyaikaistaminen veronkannon tehostamiseksi ja veropetosten torjunta.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon verotusta ja haitallisen verokilpailun torjumista koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat. Haitallinen verokilpailu olisi poistettava neuvoston 1 päivänä joulukuuta 1997 hyväksymien yritysverotukseen sovellettavien menettelysääntöjen periaatteita noudattaen.

Yhteistyötä suunnataan myös avoimuuden lisäämiseen ja korruption torjuntaan, ja sen piiriin kuuluu tietojenvaihto jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin helpottaa veropetosten ja veronkierron estämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Serbian on saatettava päätökseen tuloa ja varallisuutta koskevan OECD:n malliverosopimuksen viimeisimpään toisintoon ja verotietojen vaihtoa koskevaan OECD:n mallisopimukseen perustuvien kahdenvälisten sopimusten verkosto niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka osallistuvat näihin sopimuksiin.

101 artikla

Sosiaalialan yhteistyö

Työllisyyskysymyksissä osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään erityisesti parantamaan työnvälitys- ja ammatinvalintapalveluja, tarjoamaan tukitoimenpiteitä ja kannustamaan paikallista kehitystä elinkeinojen ja työmarkkinoiden rakennemuutoksen edistämiseksi. Yhteistyöhön sisältyvät myös esimerkiksi selvitykset, asiantuntijoiden siirto sekä tiedotus- ja koulutustoiminta.

Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen Serbian työllisyyspolitiikan uudistusta osana talousuudistusten ja taloudellisen yhdentymisen tehostamista. Yhteistyöllä pyritään myös tukemaan Serbian sosiaaliturvajärjestelmän mukauttamista uusiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin, ja siihen kuuluu Serbian lainsäädännön mukauttaminen työolojen sekä naisten ja miesten, vammaisten ja vähemmistö- ja muihin muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien henkilöjen yhtäläisten mahdollisuuksien osalta sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun tason parantaminen lähtökohtana yhteisössä vallitseva suojelutaso.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

102 artikla

Koulutus

Osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitteenaan parantaa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja -työn tasoa Serbiassa, mukaan lukien vapaamuotoinen koulutus. Korkea-asteen koulutusjärjestelmien osalta painotetaan Bolognan julistuksen tavoitteiden saavuttamista hallitusten välisen Bolognan prosessin yhteydessä.

Osapuolten yhteistyöllä pyritään myös varmistamaan, että kaikentasoiseen koulutukseen on Serbiassa mahdollista päästä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä alkuperästä tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Yhteisön koulutusalan ohjelmilla ja välineillä pyritään osaltaan kehittämään Serbian koulutusrakenteita ja -toimia.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

103 artikla

Kulttuurialan yhteistyö

Osapuolet sitoutuvat edistämään kulttuurialan yhteistyötä. Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa lisätä yksilöiden, yhteisöjen ja kansojen keskinäistä ymmärtämystä ja arvostusta. Osapuolet sitoutuvat myös tekemään yhteistyötä edistääkseen kulttuurista monimuotoisuutta erityisesti kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen puitteissa.

104 artikla

Audiovisuaalialan yhteistyö

Osapuolet tekevät yhteistyötä Euroopan audiovisuaaliteollisuuden edistämiseksi ja yhteistuotannon lisäämiseksi elokuva- ja televisioalalla.

Yhteistyö voi käsittää muun muassa toimittajien ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutusohjelmat ja -palvelut sekä teknisen avun julkisille ja yksityisille tiedotusvälineille niiden riippumattomuuden ja ammattimaisuuden kehittämiseksi sekä yhteyksien edistämiseksi eurooppalaisiin tiedotusvälineisiin.

Serbia mukauttaa rajat ylittävän lähetystoiminnan sisältöä säätelevät politiikkansa EY:n vastaaviin politiikkoihin ja yhdenmukaistaa lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön kanssa. Serbia kiinnittää erityistä huomiota satelliittiteitse, kaapelin tai maanpäällisen verkon kautta lähetettävien ohjelmien tekijänoikeuksien hankintaan liittyviin kysymyksiin.

105 artikla

Tietoyhteiskunta

Yhteistyötä kehitetään kaikilla tietoyhteiskuntaa koskevan yhteisön säännöstön aloilla. Sillä tuetaan lähinnä Serbian tätä alaa koskevien politiikkojen ja lainsäädännön asteittaista yhdenmukaistamista yhteisön politiikan ja lainsäädännön kanssa.

Osapuolet tekevät yhteistyötä myös tietoyhteiskunnan kehittämiseksi edelleen Serbiassa. Yleisenä tavoitteena on valmistella yhteiskuntaa kokonaisuudessaan digitaaliaikaan, houkutella sijoituksia ja varmistaa verkkojen ja palvelujen yhteentoimivuus.

106 artikla

Sähköisen viestinnän verkot ja palvelut

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa tiettyihin ensisijaisiin aloihin, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

Osapuolet lujittavat yhteistyötä erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla pitäen lopullisena tavoitteenaan sitä, että Serbia ottaa käyttöön tätä alaa koskevan yhteisön säännöstön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

107 artikla

Informaatio ja viestintä

Yhteisö ja Serbia toteuttavat keskinäisen tietojenvaihdon edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Etusijalla ovat ohjelmat, joiden tarkoituksena on tarjota Serbian suurelle yleisölle perustietoja ja eri ammattiryhmille kohdennetumpaa tietoa yhteisöstä.

108 artikla

Liikenne

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään tiettyihin liikennettä koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin.

Yhteistyöllä voidaan erityisesti pyrkiä edistämään Serbian liikenteen rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista, parantamaan matkustajien ja hyödykkeiden vapaata liikkuvuutta sekä pääsyä liikennemarkkinoille ja -palveluihin, mukaan luettuina satamat ja lentoasemat. Yhteistyöllä voidaan pyrkiä tukemaan multimodaali-infrastruktuurien kehittämistä tärkeimpien Euroopan laajuisten verkkojen yhteydessä, erityisesti alueellisten yhteyksien lujittamiseksi Kaakkois-Euroopan keskeisen alueellisen liikenneverkon kehittämisestä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Yhteistyöllä pyritään saavuttamaan yhteisön toimintastandardeihin verrattavissa olevat toimintastandardit, kehittämään Serbiaan liikennejärjestelmä, joka on yhteensopiva ja yhdenmukainen yhteisön järjestelmän kanssa, ja parantamaan ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottamista liikennealalla.

109 artikla

Energia

Yhteistyössä keskitytään energia-alaa koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Se perustuu energiayhteisön perustamissopimukseen ja sen tavoitteena on Serbian asteittainen yhdentäminen Euroopan energiamarkkinoihin. Yhteistyössä voidaan keskittyä erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

a)

energiapolitiikan muotoilu ja suunnittelu, mikä sisältää infrastruktuurin nykyaikaistamisen, tarjonnan parantamisen ja monipuolistamisen sekä energiamarkkinoille pääsyn parantamisen, kauttakuljetusten, toimitusten ja jakelun helpottaminen mukaan lukien, alueellisesti tärkeiden energiaverkkojen liittäminen uudelleen yhteen naapurimaiden kanssa,

b)

energiansäästön, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen sekä energian tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten selvittäminen,

c)

energialaitosten rakenneuudistuksen ja alan yritysten yhteistyön perusedellytysten muotoilu.

110 artikla

Ydinturvallisuus

Osapuolet tekevät yhteistyötä ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan alalla. Yhteistyö voi sisältää seuraavat alat:

a)

säteilysuojausta, ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalikirjanpitoa ja valvontaa koskevien osapuolten lakien ja asetusten ajantasaistaminen sekä valvontaviranomaisten ja niiden voimavarojen lujittaminen,

b)

ydinonnettomuuksien pikaista ilmoittamista, niitä koskevaa tietojenvaihtoa, hätätapauksiin valmistautumista ja ydinturvallisuutta koskevien jäsenvaltioiden tai Euroopan atomienergiayhteisön ja Serbian välisten sopimusten tekemisen edistäminen tarvittaessa,

c)

kolmannen vahingonkorvausvastuu ydinvahinkojen yhteydessä.

111 artikla

Ympäristö

Osapuolet kehittävät ja vahvistavat ympäristöalan yhteistyötään elintärkeissä ympäristön pilaantumisen estämiseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttavat toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi tavoitteenaan tukea kestävää ympäristökehitystä.

Osapuolet tekevät yhteistyötä erityisesti hallintorakenteiden ja -menettelyjen lujittamiseksi varmistaakseen ympäristönäkökohtien strategisen suunnittelun ja asianomaisten toimijoiden välisen koordinoinnin ja korostavat Serbian lainsäädännön mukauttamista yhteisön säännöstöön. Yhteistyössä voitaisiin myös keskittyä kehittämään strategioita paikallisen, alueellisen ja rajat ylittävän ilman ja veden pilaantumisen vähentämiseksi merkittävästi, luomaan järjestelmä tehokasta, puhdasta, kestävää ja uusiutuvaa energiantuotantoa ja -kulutusta varten sekä toteuttamaan ympäristövaikutustenarviointi ja strateginen ympäristöarviointi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Kioton pöytäkirjan ratifiointiin ja täytäntöönpanoon.

112 artikla

Yhteistyö tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla

Osapuolet edistävät yhteistyötään siviilitarkoituksiin suunnatun tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen (TTK) alalla yhteisen edun mukaisesti ja varmistavat käytettävissä olevien voimavarojen perusteella riittävät mahdollisuudet osallistua toistensa ohjelmiin, jollei teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta muuta johdu.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla.

113 artikla

Alueellinen ja paikallinen kehitys

Osapuolet pyrkivät vahvistamaan alueellista ja paikallista kehitystä koskevaa yhteistyötään tavoitteenaan talouskehityksen edistäminen ja alueellisen epätasapainon vähentäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävään sekä valtioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön alueellisen kehittämisen alalla.

114 artikla

Julkishallinto

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa tehokkaan ja vastuuvelvollisen julkishallinnon kehittäminen Serbiassa erityisesti tukemalla oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, koko Serbian väestöä hyödyttävää valtion instituutioiden moitteetonta toimintaa sekä EU:n ja Serbian välisten suhteiden sujuvaa kehittämistä.

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa instituutioiden kehittämiseen, mikä käsittää myös avoimien ja puolueettomien työhönottomenettelyjen kehittämisen ja täytäntöönpanon, henkilöstöhallinnon, virkamiesten urakehityksen, jatkokoulutuksen ja julkishallinnon eettisten normien edistämisen. Yhteistyö käsittää kaikki julkishallinnon tasot, myös paikallishallinnon.

IX   OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

115 artikla

Serbia voi tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi saada yhteisöltä rahoitustukea avustuksina ja lainoina, Euroopan investointipankin lainat mukaan luettuina, sopimuksen 5, 116 ja 118 artiklan mukaisesti. Yhteisön tuen edellytyksenä on edistyminen Kööpenhaminan poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti Eurooppa-kumppanuuden erityistavoitteiden saavuttamisessa. Huomioon otetaan vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden vuotuisista uudelleentarkasteluista saadut tulokset, varsinkin tuensaajien sitoutuminen demokraattisiin, taloudellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin ja muihin neuvoston päätelmiin, jotka liittyvät erityisesti mukautusohjelmien noudattamiseen. Serbialle myönnetty tuki mukautetaan vastaamaan havaittuja tarpeita, sovittuja painopisteitä, tuen hyödyntämis- ja takaisinmaksukykyä sekä talousuudistusten ja talouden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

116 artikla

Avustuksina annettava rahoitustuki toteutetaan asiaa koskevassa neuvoston asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä ja noudattamalla yhteisön Serbian kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen vahvistamaa monivuotista viitteellistä suunnitteluasiakirjaa, jota tarkistetaan vuosittain.

Rahoitustuki voi kattaa kaikki yhteistyöalat siten, että erityistä huomiota kiinnitetään oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen, lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, kestävään kehitykseen, köyhyyden vähentämiseen ja ympäristönsuojeluun.

117 artikla

Serbian pyynnöstä ja erityisen tarpeen ilmetessä yhteisö voi tarkastella yhdessä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa mahdollisuutta myöntää poikkeuksellisesti makrotaloudellista rahoitusapua tietyin edellytyksin ja ottaen huomioon kaikki käytettävissä olevat rahoitusvarat. Tämä apu maksetaan, jos tietyt Serbian Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sopiman ohjelman yhteydessä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

118 artikla

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteisön tuki yhteensovitetaan tarkoin muista lähteistä kuten jäsenvaltioista, muista maista ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta tulevan tuen kanssa.

Tätä varten osapuolet vaihtavat säännöllisesti tietoja kaikista tuen lähteistä.

X   OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

119 artikla

Perustetaan vakautus- ja assosiaationeuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista. Se kokoontuu tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa säännöllisin väliajoin ja olosuhteiden sitä edellyttäessä. Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä osapuolten yhteisen edun mukaisia kysymyksiä.

120 artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission jäsenistä sekä Serbian hallituksen jäsenistä.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä vahvistettavin edellytyksin.

4.   Vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen yhteisön edustaja ja Serbian edustaja.

5.   Euroopan investointipankki osallistuu sitä koskevissa asioissa tarkkailijana vakautus- ja assosiaationeuvoston työhön.

121 artikla

Vakautus- ja assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tämän sopimuksen soveltamisalalla ja siinä määrätyissä tapauksissa sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi tarvittaessa myös antaa suosituksia. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

122 artikla

1.   Vakautus- ja assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävissä vakautus- ja assosiaatiokomitea, joka koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission edustajista sekä Serbian hallituksen edustajista.

2.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrää työjärjestyksessään vakautus- ja assosiaatiokomitean tehtävät, joihin kuuluu vakautus- ja assosiaationeuvoston kokousten valmistelu, ja päättää kyseisen komitean toimintatavoista.

3.   Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi siirtää toimivaltaansa vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Tällöin vakautus- ja assosiaatiokomitea tekee päätöksensä 121 artiklassa määrätyin edellytyksin.

123 artikla

Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi perustaa alakomiteoita. Tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä vakautus- ja assosiaationeuvosto perustaa tämän sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät alakomiteat.

Perustetaan maahanmuuttokysymyksiä käsittelevä alakomitea.

124 artikla

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää perustaa muita erityiskomiteoita tai -elimiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään tällaisten komiteoiden tai elinten kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

125 artikla

Perustetaan parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta. Siinä kokoontuvat Serbian parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsenet mielipiteiden vaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta muodostuu Euroopan parlamentin ja Serbian parlamentin jäsenistä.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

Parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin jäsen ja Serbian parlamentin jäsen.

126 artikla

Kumpikin osapuoli sitoutuu varmistamaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, että toisen osapuolen luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat, ilman syrjintää sen omiin kansalaisiin verrattuna, saattaa asiansa osapuolten toimivaltaisten tuomioistuinten ja hallintoelinten käsiteltäväksi puolustaessaan yksilönoikeuksiaan ja omistusoikeuksiaan.

127 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a)

joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen luovutuksen estämiseksi;

b)

jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotilastarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustustarkoitusten kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

jotka se arvioi tärkeiksi oman turvallisuutensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodan aikana tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

128 artikla

1.   Tämän sopimuksen soveltamisaloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä:

a)

Serbian yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä;

b)

yhteisön Serbiaan soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Serbian kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa verolainsäädännön asiaan liittyviä säännöksiä verovelvollisiin, jotka ovat keskenään erilaisessa tilanteessa asuinpaikkansa suhteen.

129 artikla

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen. Ne varmistavat, että tässä sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

2.   Osapuolet sopivat aloittavansa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sopivia kanavia käyttäen keskustellakseen tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevista tai muista osapuolten suhteita koskevista kysymyksistä.

3.   Kumpikin osapuoli voi saattaa vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat riidat. Tällöin sovelletaan 130 artiklaa ja tarvittaessa pöytäkirjaa N:o 7.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan sitovalla päätöksellä.

4.   Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, sen on annettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perusteellista käsittelyä varten molempien osapuolten hyväksyttävissä olevan ratkaisun saavuttamiseksi.

Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, ja toisen osapuolen sitä pyytäessä niistä neuvotellaan vakautus- ja assosiaationeuvostossa, vakautus- ja assosiaatiokomiteassa tai muussa 121 ja 122 artiklan nojalla perustetussa elimessä.

5.   Edellä olevat 2, 3 ja 4 kohdan määräykset eivät vaikuta millään tavoin 32, 40, 41, 42 ja 46 artiklaan sekä pöytäkirjaan N:o 3 (Käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) eivätkä rajoita niiden soveltamista.

130 artikla

1.   Jos osapuolten välillä syntyy tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, toinen osapuoli esittää toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaationeuvostolle riidanalaisen asian ratkaisemista koskevan virallisen pyynnön.

Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen toteuttama toimenpide tai laiminlyönti on vastoin sille tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia, riidan ratkaisemista koskevassa virallisessa pyynnössä on perusteltava tämä kanta ja tarvittaessa mainittava, että kyseinen osapuoli voi toteuttaa 129 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan aloittamalla neuvottelut vakautus- ja assosiaationeuvostossa ja muissa 3 kohdassa tarkoitetuissa elimissä, jotta kummankin osapuolen hyväksyttävissä oleva ratkaisu saavutetaan mahdollisimman pian.

3.   Osapuolet antavat vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tilanteen perusteellista käsittelyä varten tarvittavat tiedot.

Riidasta neuvotellaan jokaisessa vakaus- ja assosiaationeuvoston kokouksessa, kunnes se saadaan ratkaistua, ellei pöytäkirjan N:o 7 mukaista välimiesmenettelyä ole aloitettu. Riita katsotaan ratkaistuksi, kun vakautus- ja assosiaationeuvosto on tehnyt sitovan päätöksen asian ratkaisemiseksi 129 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai kun se on vahvistanut, että riitaa ei enää ole.

Riidasta voidaan neuvotella missä tahansa vakautus- ja assosiaatiokomitean tai muun 122 tai 123 artiklan nojalla perustetun komitean tai elimen kokouksessa osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai toisen osapuolen pyynnöstä. Neuvotteluja voidaan käydä myös kirjallisesti.

Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

4.   Pöytäkirjan N:o 7 soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kumpi osapuoli tahansa voi saattaa riidan ratkaistavaksi pöytäkirjan mukaisessa välimiesmenettelyssä, jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan sitä kahden kuukauden kuluttua 1 kohdan mukaisen riitojenratkaisumenettelyn aloittamisesta.

131 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta niihin oikeuksiin, jotka yksilöille ja talouden toimijoille varmistetaan voimassa olevissa yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Serbiaa sitovissa sopimuksissa, ennen kuin samanarvoiset yksilöitä ja talouden toimijoita koskevat oikeudet on saavutettu tämän sopimuksen nojalla.

132 artikla

Liitteet I–VII sekä pöytäkirjat N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Marraskuun 21 päivänä 2004 allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välinen puitesopimus Serbia ja Montenegron yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista ja sen liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Puitesopimuksen soveltamista tarkastellaan sen 8 artiklassa määrätyllä tavalla vakautus- ja assosiaationeuvostossa, joka voi tarvittaessa muuttaa puitesopimusta.

133 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

Kumpikin osapuoli voi keskeyttää välittömästi tämän sopimuksen soveltamisen, jos toinen osapuoli ei noudata jotakin tämän sopimuksen keskeistä osaa.

134 artikla

Tätä sopimusta sovellettaessa ’osapuolilla’ tarkoitetaan yhteisöä tai sen jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, kutakin toimivaltansa mukaisesti, sekä Serbiaa tasavaltaa.

135 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, näissä sopimuksissa olevien ehtojen mukaisesti, sekä Serbian alueeseen.

Tätä sopimusta ei sovelleta Kosovoon, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti. Tällä ei ole vaikutusta Kosovon nykyiseen asemaan tai sen lopullisen aseman määrittämiseen mainitun päätöslauselman mukaisesti.

136 artikla

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

137 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, romanian, slovakin, sloveenin, suomen, ruotsin ja serbian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

138 artikla

Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

139 artikla

Väliaikainen sopimus

Jos ennen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista tämän sopimuksen joidenkin osien määräykset, erityisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät määräykset sekä liikennettä koskevat määräykset, saatetaan voimaan yhteisön ja Serbian välisillä väliaikaisilla sopimuksilla, osapuolet sopivat, että näissä olosuhteissa tämän sopimuksen IV osaston ja 73, 74 ja 75 artiklan sekä pöytäkirjojen N:o 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 ja pöytäkirjan N:o 4 asiaan liittyvien määräysten soveltamiseksi ja ’sopimuksen voimaantulopäivällä’ tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen voimaantulopäivää, kun viitataan kyseisissä määräyksissä määrättyihin velvoitteisiin.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Републику Србиjу

Image


(1)  EUVL L 334, 19.12.2007, s. 137.

(2)  EUVL L 334, 19.12.2007, s. 46.

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna.

(4)  Serbian virallinen lehti nro 62/2005 ja 61/2007.

(5)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 3).

(7)  Euroopan standardointikomitea, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea, Euroopan telealan standardointilaitos, Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (European Co-operation for Accreditation), mittaustoiminnan eurooppalainen yhteistyöverkosto (European Cooperation in Legal Metrology), Euroopan metrologiajärjestö.

LUETTELO LIITTEISTÄ JA PÖYTÄKIRJOISTA

LIITTEET

Liite I (21 artikla) – Serbian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille

Liite II (26 artikla) – Pikkuvasikanlihatuotteiden (”baby beef”) määritelmä

Liite III (27 artikla) – Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille

Liite IV (29 artikla) – Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille

Liite V (30 artikla) – Serbian myönnytykset yhteisön kalastustuotteille

Liite VI (52 artikla) – Sijoittautuminen: rahoituspalvelut

Liite VII (75 artikla) – Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirja N:o 1 (25 artikla) – Jalostettujen maataloustuotteiden kauppa yhteisön ja Serbian välillä

Pöytäkirja N:o 2 (28 artikla) – Viinit ja väkevät alkoholijuomat

Pöytäkirja N:o 3 (44 artikla) – Käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät

Pöytäkirja N:o 4 (61 artikla) – Maakuljetukset

Pöytäkirja N:o 5 (73 artikla) – Terästeollisuuden valtiontuki

Pöytäkirja N:o 6 (99 artikla) – Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

Pöytäkirja N:o 7 (129 artikla) – Riitojen ratkaiseminen

LIITE I

LIITE I a

SERBIAN TARIFFIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE,

joita tarkoitetaan 21 artiklassa

Tullit alennetaan seuraavasti:

a)

tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 70 prosenttiin perustullista;

b)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden tammikuun 1 päivänä tuontitulli alennetaan 40 prosenttiin perustullista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan toisen vuoden tammikuun 1 päivänä jäljellä olevat tuontitullit poistetaan.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2501 00

Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä; merivesi:

Suola (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola) ja puhdas natriumkloridi, myös vesiliuoksena tai lisättyä paakkuuntumisenestoainetta tai valuvuutta parantavaa ainetta sisältävänä:

muut:

muut:

2501 00 91

ihmisravinnoksi soveltuva suola

ex 2501 00 91

joditettu

ex 2501 00 91

ei joditettu, viimeistelyyn

2501 00 99

muut

2515

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi:

2517

Pikkukivi, sora, murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia tavallisesti käytetään betonin täytekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä, mukulakivi ja piikivi, myös lämpökäsitellyt; kuonasta tai sen kaltaisesta teollisuusjätteestä valmistettu sepeli, myös jos siinä on nimikkeen ensimmäisessä osassa tarkoitettuja aineita; tervasepeli; nimikkeen 2515 tai 2516 kivilajeista saadut rouheet, sirut ja jauheet, myös lämpökäsitellyt:

2521 00 00

Sulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai sementin valmistukseen

2522

Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki, ei kuitenkaan nimikkeen 2825 kalsiumoksidi ja –hydroksidi:

2522 20 00

sammutettu kalkki

2522 30 00

hydraulinen kalkki

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä:

2529

Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä:

2529 10 00

maasälpä

2702

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti

2703 00 00

Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt:

nesteytetyt:

2711 12

propaani:

puhtausaste vähintään 99 prosenttia:

2711 12 11

moottori- tai muuna polttoaineena käytettävä

muu:

muihin tarkoituksiin:

2711 12 94

puhtausaste suurempi kuin 90 prosenttia, mutta pienempi kuin 99 prosenttia

2711 12 97

muut

2711 14 00

eteeni, propeeni, buteeni ja butadieeni

2801

Fluori, kloori, bromi ja jodi:

2801 10 00

kloori

2802 00 00

Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

2804

Vety, jalokaasut ja muut epämetallit:

jalokaasut:

2804 21 00

argon

2804 29

muut:

2804 30 00

typpi

2804 40 00

happi

2806

Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo:

2806 10 00

kloorivety (kloorivetyhappo)

2807 00

Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum):

2808 00 00

Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot)

2809

Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforihapot, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2809 10 00

difosforipentoksidi

2811

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet:

muut epäorgaaniset hapot:

2811 19

muut:

2811 19 10

bromivety (bromivetyhappo)

muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet:

2811 21 00

hiilidioksidi

2811 29

muut

2812

Epämetallien halogenidit ja halogenidioksidit:

2812 90 00

muut

2814

Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena:

2816

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja –peroksidit:

2816 10 00

magnesiumhydroksidi ja -peroksidi

2817 00 00

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

2818

Keinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi:

2818 30 00

alumiinihydroksidi

2820

Mangaanioksidit:

2825

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit:

2825 50 00

kuparioksidit ja -hydroksidit

2825 80 00

antimonioksidit

2826

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat:

2826 90

muut:

2826 90 80

muut

ex 2826 90 80

natrium- tai kaliumfluorosilikaatit

2827

Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit:

2827 10 00

ammoniumkloridi

2827 20 00

kalsiumkloridi

muut kloridit:

2827 35 00

nikkeli

2827 39

muut:

2827 39 10

tina

2827 39 20

rauta

2827 39 30

koboltti

2827 39 85

muut

ex 2827 39 85

sinkki

kloridioksidit ja kloridihydroksidit:

2827 41 00

kupari

2827 49

muut

2827 60 00

jodidit ja jodidioksidit

2828

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit:

2828 90 00

muut

2829

Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit:

kloraatit:

2829 19 00

muut

2829 90

muut:

2829 90 10

perkloraatit

2829 90 80

muut

2830

Sulfidit; polysulfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2830 90

muut:

2830 90 11

kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit

2830 90 85

muut

ex 2830 90 85

muut kuin sinkkisulfidi tai kadmiumsulfidi

2831

Ditioniitit ja sulfoksylaatit:

2831 90 00

muut

2832

Sulfiitit; tiosulfaatit:

2832 10 00

natriumsulfiitit

2832 20 00

muut sulfiitit

2833

Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit):

natriumsulfaatit:

2833 19 00

muut

muut sulfaatit:

2833 21 00

magnesium

2833 25 00

kupari

2833 29

muut:

2833 29 20

kadmium; kromi; sinkki

2833 29 60

lyiji

2833 29 90

muut

2833 30 00

alunat

2833 40 00

peroksosulfaatit (persulfaatit)

2834

Nitriitit; nitraatit:

2834 10 00

nitriitit

nitraatit:

2834 29

muut:

2835

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

fosfaatit:

2835 22 00

mono- tai dinatrium

2835 24 00

kalium

2835 25

kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti):

2835 26

muut kalsiumfosfaatit:

2835 29

muut:

polyfosfaatit:

2835 31 00

natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)

2835 39 00

muut

2836

Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia:

2836 40 00

kaliumkarbonaatit

2836 50 00

kalsiumkarbonaatit

muut:

2836 99

muut:

karbonaatit:

2836 99 17

muut

ex 2836 99 17

kaupallinen ammoniumkarbonaatti ja muut ammoniumkarbonaatit

ex 2836 99 17

lyijykarbonaatit

2839

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit:

natrium:

2839 11 00

natriummetasilikaatit

2839 19 00

muut

2841

Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat:

manganiitit, manganaatit ja permanganaatit:

2841 61 00

kaliumpermanganaatti

2841 69 00

muut

2842

Epäorgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät), muut kuin atsidit:

2842 10 00

kaksois- ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät

2842 90

muut:

2842 90 10

seleenihappojen ja telluurihappojen suolat, kaksoissuolat ja kompleksisuolat

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat:

2849

Karbidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät:

2849 90

muiden aineiden:

2849 90 30

volframin

2853 00

Muut epäorgaaniset yhdisteet (myös tislattu vesi, vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi), nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat:

2853 00 10

tislattu vesi sekä vesi sähkön- tai lämmönjohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sitä vastaava vesi

2853 00 30

nestemäinen ilma (myös jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma

2903

Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset:

asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdannaiset:

2903 13 00

kloroformi (trikloorimetaani)

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2909 50

eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2909 50 90

muut

2910

Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2910 40 00

dieldriini (ISO, INN)

2910 90 00

muut

2912

Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi:

asykliset aldehydit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita:

2912 11 00

metanaali (formaldehydi)

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

muurahaishappo, sen suolat ja esterit:

2915 29 00

muut

2917

Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

2917 20 00

syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset

2918

Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

karboksyylihapot, jotka sisältävät alkoholifunktion, mutta eivät muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sekä niiden johdannaiset:

2918 14 00

sitruunahappo

2930

Orgaaniset rikkiyhdisteet:

2930 30 00

tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit

3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet), joissa on sekoitettuja tai sekoittamattomia tuotteita terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten, annostettuina (myös ihon läpi annettavassa muodossa) tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat:

3004 90

muut:

vähittäismyyntimuodoissa tai –pakkauksissa:

3004 90 19

muut

3102

Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset:

3102 10

virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena:

ammoniumsulfaatti; ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset

3102 29 00

muut

3102 30

ammoniumnitraatti, myös vesiliuoksena:

3102 40

ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita:

3102 90 00

muut, myös edellisissä alanimikkeissä mainitsemattomat seokset

ex 3102 90 00

muut kuin kalsiumsyanidi

3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa:

3105 20

kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia:

3202

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitusaineita sisältävät; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

3202 90 00

muut

3205 00 00

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet:

3206

Muut väriaineet; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut valmisteet, muut kuin nimikkeisiin 3203, 3204 ja 3205 kuuluvat; epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt:

titaanidioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet:

3206 19 00

muut

3206 20 00

kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

muut väriaineet ja muut valmisteet:

3206 49

muut:

3206 49 30

kadmiumyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

3208

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset:

3208 90

muut:

tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset:

3208 90 13

p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sisältää vähintään 48 painoprosenttia polymeeriä

3210 00

Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn:

3212

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia käytetään maalien valmistuksessa; pronssi- ja värilehtiset; vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet:

3212 90

muut:

nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia käytetään maalien valmistuksessa

3212 90 31

alumiinijauheeseen perustuvat

3212 90 38

muut

3212 90 90

vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet

3214

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; silotteet; muut kuin tulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, lattioiden, sisäkattojen ja niiden kaltaisten pintojen peittämiseen tarkoitetut valmisteet:

3506

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa:

muut:

3506 91 00

kumiin tai nimikkeiden 3901–3913 polymeereihin perustuvat liimat ja liisterit

3601 00 00

Ruuti

3602 00 00

Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti

3603 00

Tulilanka; räjähtävä tulilanka; sytytysnallit ja räjähdysnallit; sytyttimet; sähköräjähdysnallit:

3605 00 00

Tulitikut, muut kuin nimikkeen 3604 pyrotekniset tavarat

3606

Ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muodoissa; tämän ryhmän 2 huomautuksessa tarkoitetut helposti syttyvistä aineista valmistetut tavarat:

3606 90

muut:

3606 90 10

ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muodoissa

3802

Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet; eläinhiili, myös käytetty:

3802 10 00

aktiivihiili

3806

Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset; pinoliini ja hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums):

3806 20 00

kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja hartsihappojen johdannaisten suolat, lukuun ottamatta kolofonin additiotuotteiden suoloja

3807 00

Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet:

3810

Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

3810 90

muut:

3810 90 90

muut

3817 00

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin nimikkeisiin 2707 ja 2902 kuuluvat:

3817 00 50

suoraketjuinen alkyylibentseeni

3819 00 00

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

3820 00 00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

3824 30 00

sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina keskenään tai metallisten sideaineiden kanssa

3824 40 00

valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia varten

3824 50

muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni

3824 90

muut:

3824 90 40

epäorgaaniset liuottimien ja ohennusaineiden seokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten

muut:

farmaseuttiseen ja kirurgiseen käyttöön tarkoitetut tuotteet ja valmisteet

3824 90 61

Streptomyces tenebrariusen käymisreaktiosta saatavien antibioottien valmistuksen välituote, myös kuivattu, nimikkeeseen 3004 kuuluvien, ihmisten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen:

3824 90 64

muut

3901

Eteenipolymeerit, alkumuodossa:

3901 10

polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94:

3901 10 90

muut

3916

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia:

3916 20

vinyylikloridipolymeereista valmistetut:

3916 20 10

poly(vinyyliklorideista) valmistetut

3916 90

muusta muovista valmistetut:

3916 90 90

muut

3917

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia:

3917 10

tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia:

3917 10 10

kovetettua valkuaisainetta

muut putket ja letkut:

3917 31 00

taipuisat putket ja letkut, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen:

ex 3917 31 00

myös liitos- ja muita osia sisältävät, muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3917 32

muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia

muut:

3917 32 91

makkarankuoret

3917 40 00

liitos- ja muut osat

ex 3917 40 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3919

Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina:

3920

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt:

3920 10

eteenipolymeereista valmistetut:

paksuus enintään 0,125 mm:

valmistettu polyeteenistä, jonka ominaispaino on:

pienempi kuin 0,94

3920 10 23

polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 20 mutta enintään 40 mikrometriä, valonkestävän kalvon valmistamiseksi puolijohteisiin ja mikropiireihin

muut:

painamattomat:

3920 10 24

kiristekalvot

3920 10 26

muut

3920 10 27

painetut

3920 10 28

vähintään 0,94

3920 10 40

muut

paksuus suurempi kuin 0,125 mm

3920 10 89

muut

3920 20

propeenipolymeereista valmistetut:

3920 30 00

styreenipolymeereista valmistetut:

vinyylikloridipolymeereista valmistetut:

3920 43

sisältävät vähintään 6 painoprosenttia pehmitteitä:

3920 49

muut

akryylipolymeerista valmistetut:

3920 51 00

poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut

3920 59

muut:

polykarbonaateista, alkydihartseista, polyallyyliestereistä tai muista polyestereistä valmistetut

3920 61 00

polykarbonaateista valmistetut

3920 62

poly(eteenitereftalaatista) valmistetut:

3920 63 00

tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut

3920 69 00

muista polyestereistä valmistetut

selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista valmistetut:

3920 71

regeneroidusta selluloosasta valmistetut:

3920 71 10

levyt, kalvot ja kaistaleet, myös kelatut, paksuus pienempi kuin 0,75 mm

ex 3920 71 10

muut kuin dialysaattoria varten

3920 71 90

muut

3920 73

selluloosa-asetaatista valmistetut:

3920 73 50

levyt, kalvot ja kaistaleet, myös kelatut, paksuus pienempi kuin 0,75 mm

3920 73 90

muut

3920 79

muista selluloosajohdannaisista valmistetut:

3920 79 90

muut

muusta muovista valmistetut:

3920 92 00

polyamideista valmistetut

3920 93 00

aminohartseista valmistetut

3920 94 00

fenolihartseista valmistetut

3920 99

muusta muovista valmistetut:

kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut:

3920 99 21

polyimidilevyt tai -kaistaleet, päällystämättömät tai yksinomaan muovilla päällystetyt

3920 99 28

muut

additiopolymerointituotteista valmistetut:

3920 99 55

poly(vinyylialkoholi)kalvot, kaksiakselisesti orientoidut, päällystämättömät, joiden paksuus on enintään 1 mm ja jotka sisältävät vähintään 97 painoprosenttia poly(vinyylialkoholia)

3920 99 59

muut

3920 99 90

muut

3921

Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia:

3921 90

muut:

4002

Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina; nimikkeen 4001 tuotteiden ja tämän nimikkeen tuotteiden seokset, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina:

styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR):

4002 19

muu:

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina:

muut:

4005 99 00

muut

4007 00 00

Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu

4008

Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia:

huokoista kumia:

4008 11 00

laatat, levyt ja kaistaleet

4008 19 00

muut

muuta kuin huokoista kumia:

4008 29 00

muut

ex 4008 29 00

muut kuin määräkokoon leikatut, siviili-ilma-aluksissa käytettävät profiilit

4010

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia:

kuljetushihnat:

4010 11 00

ainoastaan metallilla vahvistetut

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia:

4011 20

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa:

4011 20 10

kuormitustunnus enintään 121

ex 4011 20 10

joiden vannekoko on enintään 61 cm

muut, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen kulutuspinta:

4011 61 00

jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa

4011 62 00

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on enintään 61 cm

4011 63 00

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi kuin 61 cm

muut:

4011 92 00

jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa

4011 93 00

jollaisia käytetään maatalous- ja metsätyökoneissa

4011 94 00

jollaisia käytetään rakennustyökoneissa ja teollisuuden käsittelykoneissa ja joiden vannekoko on suurempi kuin 61 cm

4205 00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat:

jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin:

4205 00 11

käyttö- ja kuljetushihnat

4205 00 19

muut

4206 00 00

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat

ex 4206 00 00

muut kuin katgutti

4411

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu:

muut:

4411 94

tiheys enintään 0,5 g/cm3:

4411 94 10

mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

ex 4411 94 10

tiheys enintään 0,35 g/cm3:

4411 94 90

muu

ex 4411 94 90

tiheys enintään 0,35 g/cm3

4412

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu:

yksinomaan enintään 6 mm paksuisista puuviiluista (ei kuitenkaan bambuviiluista) koostuva ristiinliimattu muu vaneri:

4412 31

joissa ainakin yksi pintaviiluista on tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia

4412 31 10

acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahonki (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose-puuta, virola tai white lauan

muut:

4412 94

rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri:

4412 94 10

joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta

ex 4412 94 10

muut kuin ne, joissa on ainakin yksi kerros lastulevyä

4412 99

muut:

4412 99 70

muut

4413 00 00

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

4419 00

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

4420

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset 94 ryhmään kuulumattomat kalusteet:

4602

Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista tai tehty nimikkeen 4601 tavaroista; luffasta valmistetut tavarat:

kasviainetta:

4602 11 00

bambua

ex 4602 11 00

ei kuitenkaan olkipäällykset pulloja, kori- ja punontatavaroita varten, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista

4602 12 00

rottinkia

ex 4602 12 00

ei kuitenkaan olkipäällykset pulloja, kori- ja punontatavaroita varten, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoisiksi punonta- tai palmikointiaineista

4602 19

muut:

muut:

4602 19 99

muut

4602 90 00

muut

4802

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei’ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen 4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja pahvi:

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa ei ole mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai jossa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä:

4802 55

paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2, rullina:

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10 painoprosenttia on mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja:

4802 61

rullina:

4802 61 15

paino pienempi kuin 72 g/m2, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja

ex 4802 61 15

muu kuin hiilipaperin pohjapaperi

4802 61 80

muut

4802 62 00

arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty

ex 4802 62 00

muu kuin hiilipaperin pohjapaperi

4802 69 00

muu

ex 4802 69 00

muu kuin hiilipaperin pohjapaperi

4804

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina, muu kuin nimikkeeseen 4802 tai 4803 kuuluva:

muu voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vähintään 225 g/m2:

4804 59

muu:

4805

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, ei enempää valmistettu tai käsitelty kuin mitä tämän ryhmän 3 huomautuksessa määrätään:

aallotuspaperi (fluting):

4805 11 00

puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting)

liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, myös itseliimautuva:

4805 12 00

oljesta tehty aallotuspaperi

4805 19

muu:

testlaineri (kierrätetty lainerikartonki):

4805 24 00

paino enintään 150 g/m2

4805 25 00

paino suurempi kuin 150 g/m2

4805 30

sulfiittikäärepaperi:

muu

4805 91 00

paino enintään 150 g/m2

4810

Paperi, kartonki ja pahvi, jotka on yhdeltä tai molemmilta puolilta sideainetta käyttäen tai ilman sitä päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, ilman mitään muuta päällystystä, myös pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina:

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10 painoprosenttia mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältävä:

4810 29

muu:

voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä:

4810 31 00

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, paino enintään 150 g/m2

4810 32

valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, enemmän kuin 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, paino suurempi kuin 150 g/m2:

4810 39 00

muu

muu paperi, kartonki ja pahvi:

4810 92

monikerroksinen:

4810 99

muu

4811

Paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällystetty, kyllästetty, peitetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muut kuin nimikkeessä 4803, 4809 tai 4810 kuvattujen kaltaiset tavarat:

4811 10 00

terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja –pahvi

paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (ei kuitenkaan liimalla):

4811 51 00

valkaistu, paino suurempi kuin 150 g/m2

ex 4811 51 00

paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet, myös määräkokoon leikatut

4811 59 00

muu

ex 4811 59 00

paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet, myös määräkokoon leikatut

4811 90 00

muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso

4818

Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, jollaisia käytetään kotitalous- tai hygieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on enintään 36 cm tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, vauvanvaipat, tamponit, lakanat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- ja sairaalatavarat, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa:

4818 10

toalettipaperi:

4818 10 10

yhden kerroksen paino enintään 25 g/m2

4818 10 90

yhden kerroksen paino suurempi kuin 25 g/m2

4818 40

terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat:

terveyssiteet ja tamponit sekä niiden kaltaiset tavarat:

4818 40 19

muut

4818 50 00

vaatteet ja vaatetustarvikkeet

4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu; muut tavarat, paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa:

4823 90

muut:

4823 90 85

muut

ex 4823 90 85

paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet, myös määräkokoon leikatut

4908

Siirtokuvat (dekalkomaniat)

6501 00 00

Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat ja lierittömät; litteät ja lieriömäiset (myös auki leikatut) hatunteelmät, huopaa

6502 00 00

Hatunteelmät, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, muotoon puristamattomat, lierittömät, vuoraamattomat ja somistamattomat

6504 00 00

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, myös vuoratut ja somistetut

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja somistetut

6506

Muut päähineet, myös vuoratut ja somistetut:

6506 10

turvapäähineet:

6506 10 80

muuta ainetta

muut:

6506 91 00

kumia tai muovia

6506 99

muuta ainetta

6507 00 00

Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot)

6603

Nimikkeeseen 6601 tai 6602 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvikkeet:

6603 20 00

sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös varsiin asennetut

6603 90

muut:

6603 90 10

kädensijat ja nupit

6703 00 00

Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla tavalla valmistetut; villa, muu eläimenkarva ja muut tekstiiliaineet, jotka on käsitelty peruukkien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistusta varten

6704

Peruukit ja tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja niiden kaltaiset tavarat hiuksista, eläimenkarvasta tai tekstiiliaineesta valmistetut; muualle kuulumattomat hiuksista valmistetut tavarat

6804

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, hiomiseen, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen, kovasimet, käsikiillotuskivet ja niiden osat, luonnonkiveä, yhteenpuristettua luonnon tai keinotekoista hioma-ainetta tai keraamista ainetta, myös jos niissä on muuta ainetta olevia osia:

muut hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat:

6804 22

muuta yhteenpuristettua hioma-ainetta tai keraamista ainetta:

6805

Luonnon tai keinotekoinen hioma-ainejauhe tai -rouhe tekstiiliaine-, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla, myös määrämuotoiseksi leikattuna tai ommeltuna tai muulla tavalla sovitettuna

6807

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta (esim. maaöljybitumista tai kivihiilitervapiestä) valmistetut tavarat

6808 00 00

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua, olkea, puulastua, sahanpurua tai muuta puujätettä, joka on puristettu yhteen sementin, kipsin tai muun kivennäissideaineen avulla

6809

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat

6811

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat

6812

Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoituksista tai asbestista valmistetut tavarat (esim. lanka, kudottu kangas, vaatteet, päähineet, jalkineet, tiivisteet), myös vahvistetut, nimikkeeseen 6811 tai 6813 kuulumattomat:

6812 80

krokidoliittia:

6812 80 10

muokatut kuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset

ex 6812 80 10

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

6812 80 90

muut

ex 6812 80 90

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

muut:

6812 91 00

vaatteet, vaatetustarvikkeet, jalkineet ja päähineet

6812 92 00

paperi, kartonki, pahvi ja huopa

6812 93 00

puristettu asbestikuitutiiviste, levyinä tai rullina

6812 99

muut:

6812 99 10

muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset

ex 6812 99 10

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

6812 99 90

muut

ex 6812 99 90

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

6813

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rullat, kaistaleet, segmentit, kiekot, renkaat), asentamattomat, jarruja, kytkimiä tai niiden kaltaisia tavaroita varten, asbestiin, muihin kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen:

asbestia sisältämättömät:

6813 89 00

muut

ex 6813 89 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

6814

Työstetty kiille ja kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, myös paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla:

6814 90 00

muut

6815

Kivestä tai muista kivennäisaineista tehdyt tavarat (myös hiilikuidut ja hiilikuiduista tai turpeesta tehdyt tavarat), muualle kuulumattomat:

6815 20 00

turpeesta tehdyt tavarat

6902

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat:

6902 10 00

joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin 50 painoprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr, laskettuna MgO:na, CaO:na tai Cr2O3:na

ex 6902 10 00

laatat lasiuuneja varten

6902 20

joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia alumiinioksidia (Al2O3), piidioksidia (SiO2) tai näiden tuotteiden seosta tai yhdistettä:

muut:

6902 20 99

muut

ex 6902 20 99

laatat lasiuuneja varten

6903

Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim. retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat ja tangot), muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat:

6903 10 00

joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen muotoa tai näiden tuotteiden seosta

7002

Valmistamattomat lasikuulat [muut kuin nimikkeen 7018 lasijyväset (microspheres)], -tangot ja –putket:

7002 20

tangot:

putket:

7002 32 00

muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10–6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella

7004

Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu:

7004 90

muu lasi:

7004 90 70

tasolasi puutarhakäyttöön

7006 00

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä muihin aineisiin yhdistetty:

7006 00 90

muu

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös taustapeilit:

muut:

7009 91 00

kehystämättömät

7009 92 00

kehystetyt

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet:

7010 20 00

tulpat, kannet ja muut sulkimet

7016

Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat, myös lankavahvisteiset, jollaisia käytetään rakennuksiin ja muihin rakenteisiin; lasikuutiot ja lasinpalaset, myös alustalla, mosaiikkityöhön tai sen kaltaiseen koristetarkoitukseen; lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat; solu- tai vaahtolasi laattoina, levyinä, eristysvaippoina tai niiden kaltaisessa muodossa:

7016 90

muut:

7017

Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet, myös asteikolla varustetut tai täsmätyt:

7018

Lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat ja niistä valmistetut esineet, muut kuin epäaidot korut; lasisilmät, muut kuin proteesit; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, lasista ns. lampputyönä tehdyt, muut kuin epäaidot korut; lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1 mm:

7018 90

muut:

7018 90 10

lasisilmät; pienistä lasitavaroista valmistetut esineet

7019

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, kudotut kankaat):

raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka ja silvotut säikeet:

7019 12 00

jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings)

7019 19

muu:

7019 19 90

katkokuitua

ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset kutomattomat tuotteet

7019 32 00

ohutlevy (voiles):

ex 7019 32 00

leveys enintään 200 cm

muut kudotut kankaat

7019 51 00

leveys enintään 30 cm

7019 90

muut

7101

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; luonnonhelmet tai viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

7102

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

7102 10 00

lajittelemattomat

muut kuin teollisuustimantit

7102 31 00

valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut

7102 39 00

muut

7103

Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; lajittelemattomat jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

7104

Synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; lajittelemattomat synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut.

7104 20 00

muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut

7104 90 00

muut

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7107 00 00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena:

muu kuin monetaarinen:

7108 11 00

jauhe

7108 13

muut puolivalmisteet:

7108 20 00

monetaarinen

7109 00 00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111 00 00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu:

7115

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia:

7115 90

muut

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä:

7117

Epäaidot korut:

epäjaloa metallia, myös hopeoidut, kullatut tai platinoidut:

7117 11 00

kalvosinnapit ja niiden kaltaiset irtonapit

7117 19

muut

joissa ei ole lasiosia:

7117 19 91

hopeoidut, kullatut tai platinoidut

7118

Metallirahat

7213

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä:

muut

7213 91

joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta pienempi kuin 14 mm:

7213 91 10

betonin raudoitukseen tarkoitetut

7307

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä:

valetut osat:

7307 11

muokattavaksi soveltumatonta valurautaa:

7307 11 90

muut

7307 19

muut:

muut, ruostumatonta terästä:

7307 21 00

laipat

7307 22

kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit:

7307 22 90

kulmakappaleet ja taipeet

7307 23

putkenosat tyssähitsausta varten:

7307 29

muut

7307 29 10

kierteitetyt

7307 29 90

muut

muut:

7307 91 00

laipat

7307 92

kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit:

7307 92 90

kulmakappaleet ja taipeet

7307 93

putkenosat tyssähitsausta varten:

suurin ulkoläpimitta enintään 609,6 mm:

7307 93 11

kulmakappaleet ja taipeet

7307 93 19

muut

suurin ulkoläpimitta suurempi kuin 609,6 mm:

7307 93 91

kulmakappaleet ja taipeet

7307 99

muut:

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä:

7308 30 00

ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset

7308 90

muut

7308 90 10

sulut, padot, sulkuportit, laiturit, kiinteät telakat ja muut vesirakennelmat

muut:

yksinomaan tai pääasiallisesti levyä:

7308 90 59

muut

7309 00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita:

nesteitä varten:

7309 00 30

vuoratut tai lämpöeristetyt

muut:

7309 00 51

enemmän kuin 100 000 litraa vetävät

7309 00 59

vähemmän kuin 100 000 litraa vetävät

7309 00 90

kiinteitä aineita varten

7314

Metallikangas (myös päätön), ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta- tai teräslangasta; leikkoverkko, rautaa tai terästä:

muu kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko:

7314 41

sinkillä pinnoitettu (ei pleteroitu):

7314 41 90

muu

7315

Ketjut ja niiden osat, rautaa tai terästä:

nivelpulttiketjut ja niiden osat:

7315 11

rullaketjut:

7315 11 90

muut

7315 12 00

muut ketjut

7315 19 00

osat

7315 20 00

lumi- ja muut liukuesteketjut

muut ketjut:

7315 82

muut, hitsatuin renkain:

7315 82 10

joiden aineen poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 16 mm

7315 89 00

muut

7315 90 00

muut osat

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:

puhdistettu kupari:

7403 12 00

lankaharkot

7403 13 00

billetit

7403 19 00

muut

kupariseokset:

7403 22 00

kupari-tinaseokset (pronssi)

7403 29 00

muut kupariseokset (ei kuitenkaan nimikkeen 7405 esiseokset)

7405 00 00

Kupariesiseokset

7408

Kuparilanka:

puhdistettua kuparia:

7408 11 00

poikkileikkauksen suurin läpimitta suurempi kuin 6 mm

7410

Kuparifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,15 mm:

vahvistamaton:

7410 12 00

kupariseosta

7413 00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia, ilman sähköeristystä:

7413 00 20

puhdistettua kuparia

ex 7413 00 20

myös liitos- ja muita osia sisältävät, muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

7413 00 80

kupariseosta

ex 7413 00 80

myös liitos- ja muita osia sisältävät, muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

7415

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit) ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia, tai kuparikantaiset rauta- tai teräsvarsin; ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia:

7418

Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat, kuparia; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia; saniteettitavarat ja niiden osat, kuparia:

pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä niiden osat; padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat:

7418 11 00

padanpuhdistimet sekä puhdistus- ja kiillotussienet ja -käsineet ja niiden kaltaiset tavarat

7418 19

muut:

7419

Muut kuparitavarat:

7419 10 00

ketjut ja niiden osat

muut:

7419 91 00

valetut, muotti- tai vapaataotut, mutta ei enempää valmistetut

7419 99

muut:

7419 99 10

kangas (myös päätön), ristikko ja verkko, lankaa, jonka poikkileikkaus on enintään 6 mm; leikkoverkko

7419 99 30

jouset

7607

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm:

vahvistamaton:

7607 11

valssattu, mutta ei enempää valmistettu:

7607 19

muu

7607 19 10

paksuus pienempi kuin 0,021 mm

paksuus vähintään 0,021 mm, mutta enintään 0,2 mm:

7607 19 99

muu

7607 20

vahvistettu:

7607 20 10

paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) pienempi kuin 0,021 mm

paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) vähintään 0,021 mm, mutta enintään 0,2 mm:

7607 20 99

muu

7610

Alumiiniset rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit, kynnykset, kaiteet ja pylväät); alumiinilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut:

7610 90

muut:

7610 90 90

muut

8202

Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät (myös rako- ja urasahanterät sekä hammastamattomat sahanterät):

8202 20 00

vannesahanterät

pyörösahanterät (myös rako- ja urasahanterät):

8202 31 00

joissa työtä suorittava osa on terästä

8202 39 00

muut, myös osat

muut sahanterät:

8202 91 00

suorat sahanterät metallintyöstöä varten

8202 99

muut:

joissa työtä suorittava osa on terästä:

8202 99 19

muiden aineiden työstöä varten

8203

Viilat, raspit, pihdit (myös katkaisupihdit), atulat, metallisakset, putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä niiden kaltaiset käsityökalut:

8203 10 00

viilat, raspit ja niiden kaltaiset työkalut

8203 20

pihdit (myös katkaisupihdit), atulat ja niiden kaltaiset työkalut:

8203 20 90

muut

8203 30 00

metallisakset ja niiden kaltaiset työkalut

8203 40 00

putkenkatkaisimet, pultinleikkaimet, reikämeistit ja -pihdit sekä niiden kaltaiset työkalut

8204

Käsikäyttöiset kiintoavaimet ja jakoavaimet (myös momenttiavaimet); vaihdettavat hylsyavaimet, myös varsineen

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten:

8207 20

metallinvetolevyt ja metallinpuristussuulakkeet:

8207 20 90

joissa työtä suorittava osa on muuta ainetta

8210 00 00

Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun

8301

Riippulukot ja muut lukot (avaimella, yhdistelmällä tai sähköllä toimivat), epäjaloa metallia; näppäinsalvat ja näppäinsalvoin varustetut kehykset, lukolliset, epäjaloa metallia; edellä mainittujen tavaroiden avaimet, epäjaloa metallia:

8301 20 00

lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

8302

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin, vaununkoreihin, valjasteoksiin, matkaarkkuihin, kirstuihin, lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia; vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet, epäjaloa metallia; kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitysrunko on epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa metallia:

8302 10 00

saramat

ex 8302 10 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8302 20 00

kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)

ex 8302 20 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat:

8302 42 00

muut, huonekaluihin soveltuvat

ex 8302 42 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8302 49 00

muut

ex 8302 49 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8302 50 00

vaatenaulakot ja -naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet

8302 60 00

itsetoimivat ovensulkimet

ex 8302 60 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8303 00

Panssaroidut tai vahvistetut kassa- ja turvakaapit, kassaholvien ovet ja tallelokerot, kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia:

8303 00 10

kassa- ja turvakaapit

8303 00 90

kassa- ja asiakirjalippaat sekä niiden kaltaiset tavarat

8305

Irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit, kirjeenpitimet, kulmaliittimet, paperipuristimet ja -liittimet, korttiratsastajat ja niiden kaltaiset toimistotarvikkeet, epäjaloa metallia; nitomaniitit kaistaleina (esim. toimistoihin, verhoiluun tai pakkaamiseen soveltuvat), epäjaloa metallia:

8305 10 00

irtolehti- tai keräilykansioiden mekanismit

8306

Soittokellot, kulkuset, kumistimet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin sähköllä toimivat, epäjaloa metallia; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia; valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset, epäjaloa metallia; peilit, epäjaloa metallia:

pienoispatsaat ja muut koriste-esineet:

8306 29

muut:

8306 30 00

valokuvakehykset, taulunkehykset ja niiden kaltaiset kehykset; peilit

8307

Taipuisat putket ja letkut, epäjaloa metallia, myös jos niissä on liitos- ja muita osia:

8307 90 00

muuta epäjaloa metallia

8308

Näppäinsalvat, näppäinsalvoin varustetut kehykset, soljet, näppäinsoljet, hakaset, silmukat, kengänsirkat, vahvikerenkaat ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään esim. vaatteisiin, jalkineisiin, suojapeitteisiin, nahkatavaroihin, matkatarvikkeisiin taikka muiden tavaroiden valmistamiseen tai varustamiseen, epäjaloa metallia; putkiniitit ja haaraniitit, epäjaloa metallia; helmet ja paljetit, epäjaloa metallia:

8309

Tulpat, korkit ja kannet (myös kruunukorkit, kierrekorkit ja -kannet ja kaatotulpat), pullonkapselit, kierretulpat, tulpansuojukset, sinetit ja muut pakkaustarvikkeet, epäjaloa metallia:

8309 90

muut:

8309 90 10

pullonkapselit lyijyä, pullonkapselit alumiinia, läpimitta suurempi kuin 21 mm

8309 90 90

muut

ex 8309 90 90

muut kuin ruoka- ja juomatölkkien alumiinikannet

8310 00 00

Kyltit, nimikilvet, osoitekilvet ja niiden kaltaiset kilvet, numerot, kirjaimet ja muut merkit, epäjaloa metallia, ei kuitenkaan nimikkeeseen 9405 kuuluvat

8311

Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit ja niiden kaltaiset tavarat, epäjaloa metallia tai metallikarbidia, juotos- tai hitsausainepäällyksin tai -täyttein, jollaisia käytetään metallin tai metallikarbidien juottamiseen tai hitsaamiseen; lanka ja puikot, yhteenpuristettua epäjaloa metallijauhetta, metallin ruiskuttamiseen käytettävät:

8311 30 00

päällystetyt puikot ja täytelanka, epäjaloa metallia, liekkijuottamiseen tai -hitsaamiseen

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen:

8415 10

ikkunaan tai seinään asennettavat laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat (”split-system”):

8415 10 90

erillisistä yksiköistä koostuvat (”split-system”)

muut:

8415 82 00

muut, joissa on jäähdytysyksikkö

ex 8415 82 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8415 83 00

joissa ei ole jäähdytysyksikköä

ex 8415 83 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8415 90 00

osat

ex 8415 90 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät alanimikkeen 8415 81, 8415 82 tai 8415 83 ilmastointilaitteiden osat

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet:

8418 10

jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet:

8418 10 20

vetoisuus suurempi kuin 340 l

ex 8418 10 20

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8418 10 80

muut

ex 8418 10 80

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

osat

8418 99

muut

8419

Koneet ja laitteet, myös sähköllä kuumennettavat (muut kuin uunit ja muut nimikkeen 8514 laitteet), aineiden käsittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menettelyllä, kuten kuumentamalla, keittämällä, paahtamalla, tislaamalla, rektifioimalla, steriloimalla, pastöroimalla, höyryttämällä, kuivaamalla, haihduttamalla, höyrystämällä, tiivistämällä tai jäähdyttämällä, muut kuin koneet ja laitteet, jollaisia käytetään taloustarkoituksiin; vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat:

kuivauskoneet ja -laitteet:

8419 32 00

puuta, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia varten

8419 40 00

tislaus- tai rektifioimislaitteet

8419 50 00

lämmönsiirtimet

ex 8419 50 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

muut koneet ja laitteet:

8419 89

muut:

8419 89 10

jäähdytystornit ja vastaavat laitokset vesikierron avulla tapahtuvaa suoraa (ilman erottavaa väliseinää) jäähdytystä varten

8419 89 98

muut

8421

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet:

osat:

8421 91 00

linkojen, myös kuivauslinkojen

ex 8421 91 00

muut kuin alanimikkeen 8421 19 94 laitteet ja muut kuin alanimikkeen 8421 19 99 lingot, joita käytetään nestekidenäyttöalustojen päällystämiseen valokuvausemulsioilla

8421 99 00

muut

8424

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet, myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet; höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet:

8424 30

höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet:

muut laitteet:

8424 81

maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät:

8425

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippikauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut:

taljat ja muut väkipyörästöt:

8425 19

muut:

8425 19 20

käsikäyttöiset ketjutaljat

ex 8425 19 20

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8425 19 80

muut

ex 8425 19 80

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8426

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit:

traverssinosturit, siirtonosturit, telinenosturit, siltanosturit, liikkuvat portaalinosturit ja haaratrukit:

8426 11 00

kiinteillä tuilla varustetut traverssinosturit

8426 20 00

torninosturit

8427

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet:

8428

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet (esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysiradat):

8428 10

hissit ja kippikauhavintturit:

8428 10 20

sähkökäyttöiset:

ex 8428 10 20

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8428 10 80

muut

ex 8428 10 80

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8430

Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot:

muut porauskoneet ja -laitteet, myös syväporausta varten:

8430 49 00

muut

8430 50 00

muut koneet ja laitteet, itseliikkuvat

8450

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös koneet, jotka sekä pesevät että kuivaavat:

8450 20 00

koneet, joiden pesuteho on suurempi kuin 10 kg kuivapyykkiä

8450 90 00

osat

8465

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaamista tai muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön:

8465 10

koneet, jotka pystyvät suorittamaan erityyppisiä työstötoimintoja ilman työkalun vaihtoa toimintojen välillä:

muut:

8465 91

sahakoneet:

8465 92 00

höylä- tai jyrsinkoneet, myös profilointikoneet

8465 93 00

hioma- tai kiillotuskoneet

8465 94 00

taivutus- tai kokoonpanokoneet

8465 95 00

porakoneet ja konetaltat

8465 96 00

halkaisukoneet sekä viiluleikkurit tai -sorvit

8465 99

muut:

8465 99 90

muut

8470

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja; kirjanpitokoneet, postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen; rekisteröivät kassakoneet:

8470 50 00

rekisteröivät kassakoneet

8474

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpuristamista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuottien valmistamista varten:

8474 20

koneet murskaamista tai jauhamista varten:

koneet sekoittamista tai vaivaamista varten:

8474 31 00

betonin- tai laastinsekoittimet

8474 90

osat:

8476

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, savuke-, elintarvike- tai juomaautomaatit), myös rahanvaihtoautomaatit:

juomanmyyntiautomaatit:

8476 21 00

joissa on kuumennus- tai jäähdytyslaitteet

8476 90 00

osat

8479

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8479 50 00

teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten:

8480 30

valumallit:

8480 30 90

muut

8480 60

muotit kivennäisaineita varten:

muotit kumia tai muovia varten:

8480 71 00

ruiskupuristusta tai muotopuristusta varten

8480 79 00

muut

8481

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit:

8481 10

paineenalennusventtiilit:

8481 20

venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten:

8481 30

takaiskuventtiilit:

8481 40

varoventtiilit ja ylipaineventtiilit:

8481 80

muut laitteet:

muut:

säätöventtiilit:

8481 80 51

lämpötilan säätäjät

muut:

8481 80 81

pallo- ja kartioventtiilit

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit:

8482 30 00

pallomaiset rullalaakerit

8482 50 00

muut lieriörullalaakerit

8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet):

8483 10

voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit):

8483 10 95

muut

ex 8483 10 95

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 20

laakeripesät, joissa on kuula- tai rullalaakerit:

8483 20 90

muut

8483 30

laakeripesät ilman kuula- tai rullalaakereita; liukulaakerit:

laakeripesät:

8483 30 32

kuula- tai rullalaakereita varten

ex 8483 30 32

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 30 38

muut

ex 8483 30 38

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 40

hammas- tai kitkapyörästöt, ei kuitenkaan erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voimansiirtoelimet; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet:

hammaspyörästöt (lukuun ottamatta kitkapyörästöjä):

8483 40 21

suora- ja vinohammastus

ex 8483 40 21

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 40 23

kartio- ja kartio/lieriöhammastus

ex 8483 40 23

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 40 25

ruuvipyörä

ex 8483 40 25

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 40 29

muut

ex 8483 40 29

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

vaihdelaatikot ja muut vaihteistot:

8483 40 51

vaihdelaatikot

ex 8483 40 51

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 40 59

muut

ex 8483 40 59

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 50

vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät:

8483 50 20

valurautaa tai –terästä

ex 8483 50 20

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 50 80

muut

ex 8483 50 80

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 90

erikseen tullille esitettävät hammaspyörät, ketjupyörät ja muut voimansiirtoelimet; osat:

muut:

8483 90 81

valurautaa tai -terästä

ex 8483 90 81

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8483 90 89

muut

ex 8483 90 89

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet:

8484 90 00

muut

ex 8484 90 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8504

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuuntaajat) ja induktorit:

8504 40

staattiset muuttajat:

8504 40 30

jollaisia käytetään televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä:

ex 8504 40 30

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8505

Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nostopäät:

8505 90

muut, myös osat:

8505 90 10

sähkömagneetit

8510

Partakoneet, hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sekä ihokarvojen poistolaitteet yhteenrakennetuin sähkömoottorein:

8510 10 00

partakoneet

8510 20 00

hiusten- tai karvanleikkuukoneet

8510 30 00

ihokarvojen poistolaitteet

8512

Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet (muut kuin nimikkeen 8539 tavarat), sähköllä toimivat tuulilasinpyyhkimet sekä sähköllä toimivat jään- tai huurunpoistolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoriajoneuvoissa:

8512 20 00

muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet

8512 30

äänimerkinantolaitteet:

8512 30 10

jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

8512 90

osat:

8513

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magneetoista), muut kuin nimikkeen 8512 valaistuslaitteet:

8516

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumentimet, sähköllä toimivat; huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet; sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten (esim. hiustenkuivaajat, kihartimet ja kiharruspihtien kuumentimet) tai käsien kuivaamista varten; sähkösilitysraudat; muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään taloudessa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimikkeeseen 8545 kuuluvat:

8516 29

huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet:

8516 29 10

muut:

8517

Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät; äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten, ei kuitenkaan nimikkeen 8443, 8525, 8527 ja 8528 lähettimet ja vastaanottimet:

puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät:

8517 11 00

lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton luuripuhelin

8517 12 00

soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet

ex 8517 12 00

soluverkoissa käytettävät (matkapuhelimet)

8517 18 00

muut

äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten:

8517 61

tukiasemat

8517 61 00

muut

ex 8517 61 00

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8517 62 00

äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet

ex 8517 62 00

muut kuin puhelin- tai lennätinkytkentälaitteet

8517 70

osat:

kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa:

8517 70 11

radiopuhelin- ja radiolennätinlaitteiden antennit

ex 8517 70 11

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin:

8521 10

magneettinauhatyyppiset:

8521 10 95

muut

ex 8521 10 95

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8523

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet:

magneettiset tiedonkantajat:

8523 21 00

kortit, joissa on magneettiraita

8523 29

muut:

magneettinauhat; magneettilevyt:

muut:

8523 29 33

konekielisessä binaarimuodossa tallennettujen ohjeiden, tietojen, äänen ja kuvan, joita voidaan käsitellä ja joita voidaan käyttää interaktiivisesti, toistoon automaattisen tietojenkäsittelykoneen avulla tarkoitetut:

ex 8523 29 33

joiden leveys on suurempi kuin 6,5 mm

8523 29 39

muut

ex 8523 29 39

joiden leveys on suurempi kuin 6,5 mm

8523 40

optiset tiedonkantajat:

muut:

laserlevyt (CD-levyt):

8523 40 25

muiden ilmiöiden kuin äänen tai kuvan toistoon

ainoastaan äänen toistoon:

8523 40 39

joiden halkaisija on suurempi kuin 6,5 cm

muut:

muut:

8523 40 51

digitaaliset monikäyttölevyt (DVD-levyt)

8523 40 59

muut

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit:

8525 80

televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit:

televisiokamerat:

8525 80 19

muut

videokameranauhurit:

8525 80 99

muut

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa:

8529 10

kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet; osat, jotka soveltuvat käytettäviksi niiden kanssa:

antennit:

ulkoantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten:

8529 10 39

muut

8531

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim. soittokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälyttimet), muut kuin nimikkeeseen 8512 tai 8530 kuuluvat:

8531 10

murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet:

8531 10 30

jollaisia käytetään rakennuksissa

8531 10 95

muut

ex 8531 10 95

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8531 90

osat:

8531 90 85

muut

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten:

8536 90

muut laitteet:

8536 90 10

liitännät ja kosketinelementit lankoja ja kaapeleita varten

8543

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

8543 70

muut koneet ja laitteet:

8543 70 30

antennivahvistimet

solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet:

A-ultraviolettisäteitä tuottavat loisteputket:

8543 70 55

muut

8543 70 90

muut

ex 8543 70 90

muut kuin siviili-ilma-aluksissa käytettävät

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä:

muut sähköjohtimet, enintään 1 000 V:n jännitettä varten:

8544 42

joissa on liittimiä:

8544 42 10

jollaisia käytetään tietoliikenteessä

ex 8544 42 10

enintään 80 V:n jännitettä varten

8544 49

muut:

8544 49 20

jollaisia käytetään tietoliikenteessä, enintään 80 V:n jännitettä varten

8703

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot:

8703 10

erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot:

8703 90

muut

8707

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten:

8707 10

nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten:

8707 10 90

muut:

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat:

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut:

8711 20

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 50 cm3, mutta enintään 250 cm3:

8711 30

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3, mutta enintään 500 cm3:

8711 40 00

joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 500 cm3, mutta enintään 800 cm3

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat:

muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen:

8716 39

muut:

muut:

uudet:

muut:

8716 39 59

muut

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen:

8901 90

risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset:

muut

8901 90 91

mekaanisella kuljetuskoneistolla varustamattomat

8901 90 99

mekaanisella kuljetuskoneistolla varustetut

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit:

muut:

8903 99

muut:

8903 99 10

paino enintään 100 kg

muut:

8903 99 99

pituus suurempi kuin 7,5 m

9001

Optiset kuidut ja optiset kuitukimput; optiset kuitukaapelit, muut kuin nimikkeeseen 8544 kuuluvat; polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt; mitä ainetta tahansa olevat kehystämättömät linssit (myös piilolasit), prismat, peilit ja muut optiset elementit, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstämätöntä lasia:

9001 10

optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit:

9001 10 90

muut

9003

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat:

kehykset:

9003 11 00

muovia

9003 19

muuta ainetta:

9003 19 30

epäjaloa metallia

9003 19 90

muuta ainetta

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös niiden tarkistusmittarit:

9028 90

osat ja tarvikkeet:

9028 90 90

muut

9107 00 00

Aikakytkimet, joissa on kellokoneisto tai synkronimoottori

9401

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat:

9401 10 00

istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa:

ex 9401 10 00

muut kuin nahalla päällystämättömät, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

9405

Valaisimet ja valaistusvarusteet, myös hakuvalot ja valonheittimet, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat; valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet, joissa on pysyvästi asennettu valonlähde, sekä niiden osat, muualle kuulumattomat:

9405 60

valokilvet, kuten valaistut merkit ja valaistut nimikilvet:

9405 60 80

muuta ainetta

ex 9405 60 80

muut kuin epäjaloa metallia, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

osat:

9405 99 00

muut

ex 9405 99 00

muut kuin alanimikkeen 9405 10 tai 9405 60 tavaroiden osat, epäjaloa metallia, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

9406 00

Tehdasvalmisteiset rakennukset:

muut:

rautaa tai terästä:

9406 00 31

kasvihuoneet

9506

Välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua, voimailua, muuta urheilua (myös pöytätennistä) tai ulkoilmapelejä tai -leikkejä varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; uima-altaat ja kahluualtaat:

sukset ja muut varusteet lumella hiihtoa varten:

9506 11

sukset:

9506 12 00

suksisiteet

9506 19 00

muut

vesisukset, lainelaudat, purjelaudat ja muut vesiurheiluvälineet:

9506 21 00

purjelaudat

9506 29 00

muut

golfmailat ja muut golfvarusteet:

9506 31 00

täydelliset mailat

9506 32 00

pallot

9506 39

muut:

9506 40

pöytätennisvälineet ja -varusteet:

tennis-, sulkapallo- tai niiden kaltaiset mailat, jänteineen tai ilman:

9506 51 00

tennismailat, jänteineen tai ilman

9506 59 00

muut

pallot, muut kuin golfpallot ja pöytätennispallot:

9506 61 00

tennispallot

9506 62

ilmatäytteiset pallot:

9506 62 10

nahkaa

9506 69

muut:

9506 70

luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin:

9506 70 10

luistimet

9506 70 90

osat ja tarvikkeet

muut:

9506 91

välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja voimailua varten

9506 99

muut:

9507

Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet; kalahaavit, perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit; houkutuslinnut (muut kuin nimikkeeseen 9208 tai 9705 kuuluvat) ja niiden kaltaiset metsästystarvikkeet

9507 30 00

uistin- tai perhokelat

9606

Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut näiden tavaroiden osat; napinteelmät

9607

Vetoketjut ja niiden osat:

9607 20

osat:

LIITE I b

SERBIAN TARIFFIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE,

Joita tarkoitetaan 21 artiklassa

Tullit alennetaan seuraavasti:

a)

tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

b)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden tammikuun 1 päivänä tuontitulli alennetaan 60 prosenttiin perustullista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan toisen vuoden tammikuun 1 päivänä tuontitulli alennetaan 40 prosenttiin perustullista;

d)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden tammikuun 1 päivänä tuontitulli alennetaan 20 prosenttiin perustullista;

e)

tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan neljännen vuoden tammikuun 1 päivänä jäljellä olevat tuontitullit poistetaan.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

etikkahappo ja sen suolat; etikkahappoanhydridi:

2915 21 00

etikkahappo

2930

Orgaaniset rikkiyhdisteet:

2930 90

muut:

2930 90 85

muut

ex 2930 90 85

ditiokarbonaatit (ksantaatit)

3006

Tämän ryhmän 4 huomautuksessa tarkoitetut farmaseuttiset valmisteet:

3006 10

steriili kirurginen katgutti, sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (myös steriilit absorboituvat sidelangat kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön) ja steriilit kudosliimat kirurgiseen haavansulkemiseen; steriili laminaria ja steriilit laminariapuikot; steriilit absorboituvat verenvuodon tyrehdyttimet kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön; steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat:

3006 10 30

steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat

ex 3006 10 30

laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, huokoiset, ei kuitenkaan styreenipolymeeriä tai vinyylikloridipolymeeriä

3208

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset:

3208 20

akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

3208 90

muut:

tämän ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset:

3208 90 11

2,2′-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4′-metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu polyuretaani, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sisältää vähintään 48 painoprosenttia polymeeriä

3208 90 19

muut

ex 3208 90 19

muut kuin:

polyuretaaniin (PU) perustuvat sähköeristykseen tarkoitetut lakat: 2,2- (tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4′-metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu polyuretaani N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, vähintään 20 painoprosenttia kiinteitä aineita (enintään 36 %);

polyeetteri-imideihin (PEI) perustuvat sähköeristykseen tarkoitetut lakat: p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, vähintään 20 painoprosenttia kiinteitä aineita (enintään 40 %);

polyami-imideihin (PAI) perustuvat sähköeristykseen tarkoitetut lakat: trimetyylidi-isosyanaattianhydridi N-metyylipyrrolidoniin liuotettuna, vähintään 25 painoprosenttia kiinteitä aineita (enintään 40 %)

muut:

3208 90 91

synteettisiin polymeereihin perustuvat

3208 90 99

kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuvat

3209

Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin:

3304

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet (muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmisteet; manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet:

muut:

3304 99 00

muut

3305

Hiuksiin käytettävät valmisteet:

3305 10 00

sampoot

3306

Suun- ja hampaidenhoitovalmisteet, myös hammasproteesin kiinnitystahnat ja -jauheet; hammasvälien puhdistukseen käytettävä lanka (hammaslanka), yksittäisissä vähittäismyyntipakkauksissa:

3306 10 00

hampaiden puhdistusaineet

3306 90 00

muut

3307

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave- valmisteet, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit, kylpyvalmisteet, karvanpoistoaineet ja muut muualle kuulumattomat hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; huoneilman raikasteet, myös hajustetut ja desinfioivat:

huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet, myös uskonnollisten rituaalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuiset valmisteet:

3307 41 00

”agarbatti” ja muut hyvänhajuiset valmisteet, jotka vaikuttavat palaessaan

3401

Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, myös jos niissä on saippuaa; ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä on saippuaa; saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

3401 20

saippua ja suopa muissa muodoissa:

3401 30 00

ihon pesuun käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet nestemäisinä tai voiteina, vähittäismyyntimuodossa, myös jos niissä on saippuaa

3402

Orgaaniset pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja suopa); pinta-aktiiviset valmisteet, pesuvalmisteet (myös pesuapuvalmisteet) ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on saippuaa tai suopaa, muut kuin nimikkeen 3401 valmisteet:

3402 20

vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet:

3402 90

muut:

3402 90 90

pesu- ja puhdistusvalmisteet

3405

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita, vaununkoreja, lasia tai metallia varten, hankauspastat ja -jauheet sekä niiden kaltaiset valmisteet (myös paperi, vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella), ei kuitenkaan nimikkeen 3404 vahat:

3406 00

Steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat:

3407 00 00

Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut; valmisteet, jollaiset tunnetaan ”hammasvahana” tai ”hammasmallimassana”, sarjoina, vähittäismyyntipakkauksissa, levyinä, hevosenkengän muotoisina kappaleina, tankoina tai niiden kaltaisessa muodossa; muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka perustuvat kipsiin (kalsinoituun kipsikiveen tai kalsiumsulfaattiin

ex 3407 00 00

muut kuin hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet

3506

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa:

3506 10 00

liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävät, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa

muut:

3506 99 00

muut

3604

Ilotulitusvälineet, merkinantoraketit, saderaketit, paukkuopasteet ja muut pyrotekniset tavarat:

3604 90 00

muut

3606

Ferrocerium ja muut pyroforiset seokset kaikissa muodoissa; tämän ryhmän 2 huomautuksessa tarkoitetut helposti syttyvistä aineista valmistetut tavarat:

3606 10 00

polttonesteet ja nesteytetyt kaasut enintään 300 cm3 vetävissä astioissa, jollaisia käytetään savukkeensytyttimien ja niiden kaltaisten sytyttimien täyttämiseen

3606 90

muut:

3606 90 90

muut

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi):

3825

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete; muut tämän ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jätteet:

3825 90

muut:

3825 90 10

alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistukseen

3915

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu

3916

Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia:

3916 10 00

eteenipolymeereista valmistetut

3916 20

vinyylikloridipolymeereistä valmistetut:

3916 20 90

muut

3916 90

muusta muovista valmistetut:

kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut:

3916 90 11

polyestereistä valmistetut

3916 90 13

polyamideista valmistetut

3916 90 15

epoksihartseista valmistetut

3916 90 19

muut

additiopolymerointituotteista valmistetut:

3916 90 51

propeenipolymeereistä valmistetut

3916 90 59

muut

3917

Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia:

jäykät putket:

3917 21

eteenipolymeereista valmistetut:

3917 21 10

saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut

3917 21 90

muut

ex 3917 21 90

muut kuin liitos- ja muita osia sisältävät, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3917 22

propeenipolymeereistä valmistetut:

3917 22 10

saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut

3917 22 90

muut

ex 3917 22 90

muut kuin liitos- ja muita osia sisältävät, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3917 23

vinyylikloridipolymeereistä valmistetut:

3917 23 10

saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut

3917 23 90

muut

ex 3917 23 90

muut kuin liitos- ja muita osia sisältävät, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3917 29

muusta muovista valmistetut:

muut putket ja letkut:

3917 32

muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia:

saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, myös pintakäsitellyt, mutta ei enempää valmistetut:

3917 32 10

kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, myös kemiallisesti muunnetuista valmistetut

additiopolymerointituotteista valmistetut:

3917 32 31

eteenipolymeereista valmistetut

3917 32 35

vinyylikloridipolymeereistä valmistetut

ex 3917 32 35

muut kuin dialysaattoria varten

3917 32 39

muut

3917 32 51

muut

muut:

3917 32 99

muut

3917 33 00

muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa on liitos- ja muita osia:

ex 3917 33 00

muut kuin liitos- ja muita osia sisältävät, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

3917 39

muut

3918

Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai laattoina; tämän ryhmän 9 huomautuksessa määritellyt muoviset seinän- ja katonpäällysteet:

3921

Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia:

huokoiset:

3921 13

polyuretaaneista valmistetut:

3921 14 00

regeneroidusta selluloosasta valmistetut

3921 19 00

muusta muovista valmistetut

3923

Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet:

säkit, kassit ja pussit (myös tötteröt):

3923 29

muusta muovista valmistetut:

3923 30

pullot, myös koripullot ja niiden kaltaiset tavarat:

3923 40

puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset pohjalliset:

3923 50

tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet:

3923 50 10

pullojen korkit ja kapselit

3923 90

muut:

3924

Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous-, hygienia- ja toalettiesineet, muovia:

3924 90

muut:

3925

Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat:

3925 10 00

säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, enemmän kuin 300 l vetävät

3925 90

muut:

3926

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901–3914 aineista valmistetut tavarat:

3926 30 00

kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja varusteet

3926 40 00

pienoispatsaat ja muut koriste-esineet

3926 90

muut:

3926 90 50

rei’itetyt astiat ja niiden kaltaiset tavarat poistoveden suodattamiseen

muut:

3926 90 92

levystä valmistetut

3926 90 97

muut

ex 3926 90 97

muut kuin:

hygieeniset ja farmaseuttiset tuotteet (myös tutit);

piilolinssien teelmät

4003 00 00

Regeneroitu kumi alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4004 00 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muuta kuin kovakumia) sekä niistä saadut rakeet

4009

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, myös jos niissä on liitos- ja muita osia (esim. liitoskappaleita, kulmakappaleita ja laippoja):

vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämättömät:

4009 11 00

ilman liitos- ja muita osia

4009 12 00

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

ex 4009 12 00

muut kuin kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

vahvistetut ainoastaan metallilla tai siihen muuten yhdistetyt:

4009 21 00

ilman liitos- ja muita osia

4009 22 00

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

ex 4009 22 00

muut kuin kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

vahvistetut ainoastaan tekstiiliaineella tai siihen muuten yhdistetyt:

4009 31 00

ilman liitos- ja muita osia

4009 32 00

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

ex 4009 32 00

muut kuin kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

vahvistetut muilla aineilla tai niihin muuten yhdistetyt:

4009 41 00

ilman liitos- ja muita osia

4009 42 00

sellaiset, joissa on liitos- ja muita osia

ex 4009 42 00

muut kuin kaasujen tai nesteiden johtamiseen soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

4010

Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia:

kuljetushihnat:

4010 12 00

ainoastaan tekstiiliaineilla vahvistetut

4010 19 00

muut

käyttöhihnat:

4010 31 00

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm, mutta enintään 180 cm

4010 32 00

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), muut kuin kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm, mutta enintään 180 cm

4010 33 00

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 180 cm, mutta enintään 240 cm

4010 34 00

päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), muut kuin kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 180 cm, mutta enintään 240 cm

4010 35 00

päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 60 cm, mutta enintään 150 cm

4010 36 00

päättömät synkronihihnat, ulkopinnan ympärysmitta suurempi kuin 150 cm, mutta enintään 198 cm

4010 39 00

muut

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia:

4011 10 00

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

4011 20

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa:

4011 20 90

kuormitustunnus suurempi kuin 121

ex 4011 20 90

joiden vannekoko on enintään 61 cm

4011 40

jollaisia käytetään moottoripyörissä:

4011 50 00

jollaisia käytetään polkupyörissä

muut, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen kulutuspinta:

4011 69 00

muut

muut:

4011 99 00

muut

4013

Sisärenkaat, kumia:

4013 10

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa), linja-autoissa ja kuorma-autoissa:

4013 10 90

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

4013 20 00

jollaisia käytetään polkupyörissä

4013 90 00

muut

4015

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsineet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia:

kintaat ja muut käsineet:

4015 19

muut:

4015 90 00

muut

4016

Muut tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia:

muut:

4016 91 00

lattianpäällysteet ja matot

4016 92 00

pyyhekumit

4016 93 00

tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 4016 93 00

muut kuin teknisiin tarkoituksiin soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa käytettävät

4016 95 00

muut ilmatäytteiset tavarat

4016 99

muut:

4016 99 20

levitystelan muhvit

ex 4016 99 20

muut kuin teknisiin tarkoituksiin soveltuvat, siviili-il