ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.230.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 230

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
29. elokuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 816/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta neutraalin metakrylaattikopolymeerin ja anionisen metakrylaattikopolymeerin kiinteissä ravintolisissä tapahtuvan käytön osalta sekä komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205), neutraalin metakrylaattikopolymeerin ja anionisen metakrylaattikopolymeerin eritelmien osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 817/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin osalta ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 818/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) käytöstä kirkkaiden vesipohjaisten maustettujen juomien aromeissa ( 1 )

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 819/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2013/46/EU, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, direktiivin 2006/141/EY muuttamisesta äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden proteiinivaatimusten osalta ( 1 )

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/443/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä elokuuta 2013, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä, joihin kuuluu myös muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen, sekä täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5623)  ( 1 )

20

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 

*

Huomautus lukijoille – tapa viitata säädöksiin (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 816/2013,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta neutraalin metakrylaattikopolymeerin ja anionisen metakrylaattikopolymeerin kiinteissä ravintolisissä tapahtuvan käytön osalta sekä komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205), neutraalin metakrylaattikopolymeerin ja anionisen metakrylaattikopolymeerin eritelmien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan ja 30 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäviksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan eritelmät asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III luetelluille elintarvikelisäaineille, mukaan lukien väri- ja makeutusaineet.

(3)

Kyseiset luettelot voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteistä menettelyä noudattaen joko komission aloitteesta tai hakemuksen perusteella.

(4)

Anionisen metakrylaattikopolymeerin ja neutraalin metakrylaattikopolymeerin käyttöä kiinteiden ravintolisien kiillotusaineena koskevat lupahakemukset toimitettiin 25. ja 27. huhtikuuta 2009, ja ne annettiin jäsenvaltioiden saataville.

(5)

Euroopan elintarvikevirasto arvioi neutraalin metakrylaattikopolymeerin (4) ja anionisen metakrylaattikopolymeerin (5) turvallisuutta käytettäessä niitä elintarvikelisäaineina ja totesi, ettei niiden ehdotettujen käyttömäärien mukainen käyttö kiinteissä ravintolisissä aiheuta turvallisuusriskiä.

(6)

Neutraalia metakrylaattikopolymeeriä ja anionista metakrylaattikopolymeeriä on teknisistä syistä tarpeen käyttää kiinteissä ravintolisissä. Neutraalia metakrylaattikopolymeeriä on tarkoitus käyttää hitaasti vapautuvana kiillotusaineena. Hitaasti vapautuvien formulointien ansiosta ravintoaineet liukenevat jatkuvasti määrätyn ajan. Anionista metakrylaattikopolymeeriä on tarkoitus käyttää kiillotusaineena vatsan suojaamiseksi ärsyttäviltä aineksilta ja/tai herkkien ravintoaineiden suojaamiseksi mahahapon aiheuttamalta hajoamiselta. Sen vuoksi on aiheellista sallia molempien elintarvikelisäaineiden käyttö kiinteissä ravintolisissä ja antaa neutraalille metakrylaattikopolymeerille numero E 1206 ja anioniselle metakrylaattikopolymeerille numero E 1207.

(7)

Komission asetuksella (EU) N:o 1129/2011 (6) annetaan lupa käyttää emäksistä metakrylaattikopolymeeriä (E 1205) kiinteissä ravintolisissä, ja asetuksessa (EU) N:o 231/2012 vahvistetaan kyseisen elintarvikelisäaineen eritelmät, mukaan lukien arseenin, lyijyn, elohopean ja kuparin enimmäismäärä. Mainitut eritelmät olisi saatettava ajan tasalle, jotta tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (7) vahvistetut ravintolisien sisältämien lyijyn, elohopean ja kadmiumin enimmäismäärät otettaisiin huomioon.

(8)

Unionin tasolla ei ole vahvistettu enimmäismäärää ravintolisien sisältämälle arseenille. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään kuitenkin erityisistä enimmäismääristä. Sen vuoksi on aiheellista saattaa ajan tasalle asetuksessa (EU) N:o 231/2012 säädetyt emäksisen metakrylaattikopolymeerin eritelmät (E 1205) arseenin osalta jäsenvaltioiden lainsäädännön huomioon ottamiseksi.

(9)

Unionin tasolla ei ole vahvistettu enimmäismäärää ravintolisien sisältämälle kuparille, eikä emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) ole todettu sisältävän toksikologisesti merkittävää määrää kuparia. Sen vuoksi on aiheellista poistaa kupari asetuksessa (EU) N:o 231/2012 olevasta emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) puhtautta koskevasta kohdasta.

(10)

Neutraalille metakrylaattikopolymeerille (E 1206) ja anioniselle metakrylaattikopolymeerille (E 1207) olisi vahvistettava eritelmät. Arseenin, lyijyn, elohopean ja kadmiumin puhtausvaatimusten olisi vastattava emäksisen metakrylaattikopolymeerin (E 1205) puhtausvaatimuksia, ja enimmäismäärissä olisi otettava huomioon, että neutraalin metakrylaattikopolymeerin (E 1206) ja anionisen metakrylaattikopolymeerin (E 1207) kaupallinen muoto on kuiva-aineen ja veden 30-prosenttinen dispersio.

(11)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1655.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1656.

(6)  EUVL L 295, 12.11.2011, s. 1.

(7)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään B osan 3 kohdassa ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” olevan elintarvikelisäainetta 1205 koskevan kohdan ”Emäksinen metakrylaattikopolymeeri” jälkeen elintarvikelisäaineita E 1206 ja E 1207 koskevat kohdat seuraavasti:

”E 1206

Neutraali metakrylaattikopolymeeri

E 1207

Anioninen metakrylaattikopolymeeri”

2)

Lisätään E osan 17.1 elintarvikeluokassa ”Ravintolisät kiinteässä muodossa, myös kapselit, tabletit ja vastaavat, paitsi pureskeltavassa muodossa olevat” olevan elintarvikelisäainetta 1205 ”Emäksinen metakrylaattikopolymeeri” koskevan kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

 

”E 1206

Neutraali metakrylaattikopolymeeri

200 000

 

 

 

 

E 1207

Anioninen metakrylaattikopolymeeri

100 000”

 

 

 


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite seuraavasti:

1)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 1205 (Emäksinen metakrylaattikopolymeeri) koskeva kohta seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2,0 % (105 °C, 3 h)

Emäsarvo

162–198 mg KOH/g kuiva-ainetta

Sulfaattituhka

Enintään 0,1 %

Monomeerijäämät

Butyylimetakrylaatti < 1 000 mg/kg

Metyylimetakrylaatti < 1 000 mg/kg

Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti < 1 000 mg/kg

Liuotinjäämät

2-propanoli < 0,5 %

Butanoli < 0,5 %

Metanoli < 0,1 %

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Lyijy

Enintään 3 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg”

2)

Lisätään elintarvikelisäainetta E 1205 (Emäksinen metakrylaattikopolymeeri) koskevan kohdan jälkeen elintarvikelisäaineita E 1206 ja E 1207 koskevat kohdat seuraavasti:

E 1206 NEUTRAALI METAKRYLAATTIKOPOLYMEERI

Synonyymit

Etyyliakrylaattimetyylimetakrylaattipolymeeri; Etyyliakrylaatti, metyylimetakrylaattipolymeeri; Etyyliakrylaatti, polymeeri metyylimetakrylaatin kanssa; Metyylimetakrylaatti, etyyliakrylaattipolymeeri; Metyylimetakrylaatti, polymeeri etyyliakrylaatin kanssa

Määritelmä

Neutraali metakrylaattikopolymeeri on täysin polymerisoitu metyylimetakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeri. Se tuotetaan emulsiopolymerointiprosessilla. Se valmistetaan prosessilla, jossa etyyliakrylaatti- ja metyyliakrylaattimonomeerien polymerisaatio käynnistetään vapailla redoksiradikaaleilla polyeteeniglykolimonostearyylieetterillä ja vinyylihapolla/natriumhydroksidilla stabiloituna. Monomeerijäämät poistetaan vesihöyrytislauksella.

CAS-numero

9010-88-2

Kemiallinen nimi

Poly(etyyliakrylaatti-ko-metyylimetakrylaatti) 2:1

Kemiallinen kaava

Poly[(CH2:CHCO2CH2CH3)-ko-(CH2:C(CH3)CO2CH3)]

Keskimääräinen molekyylipaino

Noin 600 000 g/mol

Pitoisuus/haihdutusjäännös

28,5–31,5 %

1 g dispersiota kuivataan uunissa 3 tuntia 110 °C:ssa

Kuvaus

Maidonvalkea dispersio (kaupallinen muoto on 30-prosenttinen kuiva-aineen ja veden dispersio), jonka viskositeetti on matala ja jolla on mieto ominaishaju

Tunnistaminen

Infrapuna-absorptiospektroskopia

Yhdisteelle luonteenomainen

Viskositeetti

Enintään 50 mPa.s, 30 rpm / 20 °C (Brookfield-viskosimetri)

pH-arvo

5,5–8,6

Suhteellinen tiheys (20 °C:ssa)

1,037–1,047

Liukoisuus

Dispersio sekoittuu veteen sen määrästä riippumatta. Polymeeri ja dispersio liukenevat hyvin asetoniin, etanoliin ja isopropyylialkoholiin. Se ei liukene, kun se on sekoitettu 1 N natriumhydroksidin kanssa suhteessa 1:2

Puhtaus

Sulfaattituhka

Enintään 0,4 % dispersiossa

Monomeerijäämät

Monomeerejä yhteensä (metyylimetakrylaatin ja etyyliakrylaatin summa) enintään 100 mg/kg dispersiossa

Emulgointiainejäämät

Polyetyleeniglykolimonostearyylieetteriä (makrogolistearyylieetteri 20) enintään 0,7 % dispersiossa

Liuotinjäämät

Etanolia enintään 0,5 % dispersiossa

Metanolia enintään 0,1 % dispersiossa

Arseeni

Enintään 0,3 mg/kg dispersiossa

Lyijy

Enintään 0,9 mg/kg dispersiossa

Elohopea

Enintään 0,03 mg/kg dispersiossa

Kadmium

Enintään 0,3 mg/kg dispersiossa

E 1207 ANIONINEN METAKRYLAATTIKOPOLYMEERI

Synonyymit

Metyyliakrylaatti, metyylimetakrylaatti, metakryylihappopolymeeri; Metakryylihappo, polymeeri metyyliakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kanssa

Määritelmä

Anioninen metakrylaattikopolymeeri on täysin polymerisoitu metakryylihapon, metyylimetakrylaatin ja metyyliakrylaatin kopolymeeri. Se valmistetaan vedessä metyylimetakrylaatin, metyyliakrylaatin ja metakryylihapon emulsiopolymerisaatiossa, joka käynnistetään vapailla radikaaleilla natriumlauryylisulfaatilla ja polyoksietyleenisorbitaanimono-oleaatilla (polysorbaatti 80) stabiloituna. Monomeerijäämät poistetaan vesihöyrytislauksella.

CAS-numero

26936-24-3

Kemiallinen nimi

Poly(metyyliakrylaatti-ko-metyylimetakrylaatti-ko-metakryylihappo) 7:3:1

Kemiallinen kaava

Poly[(CH2:CHCO2CH3)-ko-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-ko-(CH2:C(CH3)COOH)]

Keskimääräinen molekyylipaino

Noin 280 000 g/mol

Pitoisuus/haihdutusjäännös

28,5–31,5 %

1 g dispersiota kuivataan uunissa 5 tuntia 110 °C:ssa

Metakryylihappoyksikköjä 9,2–12,3 % kuiva-aineesta

Kuvaus

Maidonvalkea dispersio (kaupallinen muoto on 30-prosenttinen kuiva-aineen ja veden dispersio), jonka viskositeetti on matala ja jolla on mieto ominaishaju

Tunnistaminen

Infrapuna-absorptiospektroskopia

Yhdisteelle luonteenomainen

Viskositeetti

Enintään 20 mPa.s, 30 rpm / 20 °C (Brookfield-viskosimetri)

pH-arvo

2,0–3,5

Suhteellinen tiheys (20 °C:ssa)

1,058–1,068

Liukoisuus

Dispersio sekoittuu veteen sen määrästä riippumatta. Polymeeri ja dispersio liukenevat hyvin asetoniin, etanoliin ja isopropyylialkoholiin. Liukenee, kun se on sekoitettu 1 N natriumhydroksidin kanssa suhteessa 1:2. Liukenee pH-arvon ollessa yli 7,0.

Puhtaus

Happoluku

60–80 mg KOH/g kuiva-ainetta

Sulfaattituhka

Enintään 0,2 % dispersiossa

Monomeerijäämät

Monomeerejä yhteensä (metakryylihapon, metyylimetakrylaatin ja metyyliakrylaatin summa) enintään 100 mg/kg dispersiossa

Emulgointiainejäämät

Natriumlauryylisulfaattia enintään 0,3 % kuiva-aineesta

Polysorbaatti 80:a enintään 1,2 % kuiva-aineesta

Liuotinjäämät

Metanolia enintään 0,1 % dispersiossa

Arseeni

Enintään 0,3 mg/kg dispersiossa

Lyijy

Enintään 0,9 mg/kg dispersiossa

Elohopea

Enintään 0,03 mg/kg dispersiossa

Kadmium

Enintään 0,3 mg/kg dispersiossa”


29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 817/2013,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan ja 30 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetaan unionissa elintarvikelisäaineissa, elintarvike-entsyymeissä, elintarvikearomeissa ja ravintoaineissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3).

(4)

Kyseiset luettelot ja eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(5)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käytön hyväksymisestä emulgointiaineena tietyissä elintarvikeryhmissä ja aromeissa esitettiin 12 päivänä marraskuuta 2007 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin turvallisuuden aromeihin ja tiettyihin muihin elintarvikkeisiin lisättynä emulgointiaineena, ja antoi siitä lausuntonsa 11 päivänä maaliskuuta 2010 (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että käytettävissä olevien tutkimusten sekä arabikumia itseään ja muita oktenyylimeripihkahapolla muunnettuja tärkkelyksiä koskevien tietojen perusteella oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käyttöön elintarvikkeissa emulgointiaineena ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotettuina käyttömäärinä ei liity turvallisuusriskiä.

(7)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettua arabikumia on teknisistä syistä tarpeen käyttää emulgointiaineena tietyissä elintarvikkeissa sekä emulgointiaineena aromi-öljyemulsioissa, joita lisätään useisiin elintarvikkeisiin, sillä sen ominaisuudet nykyisiin emulgointiaineisiin verrattuna ovat paremmat. Sen vuoksi on aiheellista sallia oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin käyttö elintarvikeryhmissä, joita hakemus koskee, ja antaa kyseisen elintarvikelisäaineen numeroksi E 423.

(8)

Oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin eritelmä olisi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 231/2012 silloin, kun se sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III vahvistettuihin unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloihin ensimmäisen kerran.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1333/2008 ja asetusta (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


LIITE I

A.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään B osan taulukossa 3 ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” olevan lisäainetta E 422 koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi”

2)

Muutetaan E osa seuraavasti:

a)

Lisätään ryhmään 05.4 ”Koristeet, päällysteet ja täytteet, paitsi ryhmään 4.2.4 kuuluvat hedelmäpohjaiset täytteet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi

10 000

Ainoastaan kuorrutukset.”

 

b)

Lisätään ryhmään 12.6 ”Kastikkeet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihka hapolla muunnettu arabikumi

10 000”

 

 

c)

Lisätään ryhmään 14.1.4 ”Maustetut juomat” elintarvikelisäainetta E 405 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 423

Oktenyylimeripihka hapolla muunnettu arabikumi

1 000

Ainoastaan energiajuomat ja hedelmämehua sisältävät juomat.”

 

B.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite III seuraavasti:

Lisätään 4 osaan ”Elintarvikearomeissa esiintyvät elintarvikelisäaineet, mukaan lukien kantaja-aineet” elintarvikelisäainetta E 416 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”E 423

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmissä 03: Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset valmisteet; 07.2: Konditoriatuotteet; 08.2: Lihajalosteet, ainoastaan siipikarjajalosteet; 09.2: Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset; 16: Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita.

500 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 14.1.4: Maustetut juomat, ainoastaan maustetut juomat, jotka eivät sisällä hedelmämehuja, ja hiilihapotetut maustetut juomat, jotka sisältävät hedelmämehuja, ja ryhmässä 14.2: Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet.

220 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmissä 05.1: Kaakao- ja suklaatuotteet, jotka kuuluvat direktiivin 2000/36/EY soveltamisalaan, 05.2: Muut makeistuotteet, myös hengityksen raikastamiseen käytettävät erityisen pienikokoiset makeiset, 05.4: Koristeet, päällysteet ja täytteet, paitsi ryhmään 4.2.4 kuuluvat hedelmäpohjaiset täytteet, ja ryhmässä 06.3: Aamiaisviljatuotteet.

300 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 01.7.5: Sulatejuusto.

120 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 05.3: Purukumi.

60 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 01.8: Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet; 04.2.5: Hillot, hyytelöt ja marmeladit sekä vastaavat tuotteet; 04.2.5.4: Pähkinävoit ja pähkinälevitteet; 08.2: Lihajalosteet; 12.5: Keitot ja liemet, 14.1.5.2: Muut, ainoastaan pikakahvi ja tee sekä viljapohjaiset valmisateriat.

240 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 10.2: Jalostetut munat ja munatuotteet.

140 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 14.1.4: Maustetut juomat, ainoastaan hiilihapottomat maustetut juomat, jotka sisältävät hedelmämehuja; 14.1.2: Hedelmämehut sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2001/112/EY ja kasvistäysmehut, ainoastaan kasvistäysmehut; ja ryhmässä 12.6: Kastikkeet, ainoastaan keitto- tai paistoliemikastikkeet ja makeat kastikkeet.

400 mg/kg aromiemulsiossa

Aromi-öljyemulsiot, joita käytetään ryhmässä 15: Pikkusuolaiset ja välipalat.

440 mg/kg aromiemulsiossa”


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan elintarvikelisäainetta E 422 koskevan eritelmän jälkeen kohta seuraavasti:

E 423 OKTENYYLIMERIPIHKAHAPOLLA MUUNNETTU ARABIKUMI

Synonyymit

Arabikumin vetyoktenyylibutaanidioaatti; arabikumin vetyoktenyylisukkinaatti; OSA-muunnettu arabikumi

Määritelmä

Oktenyylimeripihkahapolla muunnettu arabikumi saadaan esteröimällä arabikumi (Acacia seyal) tai arabikumi (Acacia senegal) vesiliuoksessa, jossa on enintään 3 % oktenyylimeripihkahappoanhydridia. Tämän jälkeen se sumukuivataan.

Einecs

 

Kemiallinen nimi

 

Kemiallinen kaava

 

Keskimääräinen molekyylipaino

Fraktio i: 3,105 g/mol

Fraktio ii: 1,106 g/mol

Pitoisuus

 

Kuvaus

Väriltään lähes valkoisesta vaaleanruskeaan vaihteleva irtonainen jauhe

Tunnistaminen

5-prosenttisen liuoksen viskositeetti 25 °C:ssa

Enintään 30 mPa.s

Saostusreaktio

Muodostaa hahtuvamaisen saostuman lyijy-subasetaattiliuoksessa (testiliuos).

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, liukenematon etanoliin

pH 5-prosenttisessa vesiliuoksessa

3,5–6,5

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 15 % (105 °C, 5 h)

Esteröitymisaste

Enintään 0,6 %

Kokonaistuhka

Enintään 10 % (530 °C)

Happoon liukenematon tuhka

Enintään 0,5 %

Veteen liukenematon aines

Enintään 1,0 %

Tärkkelys- tai dekstriinitesti

Keitetään näytteestä tehty vesiliuos, jonka laimennussuhde on 1:50, ja lisätään 0,1 ml jodin testiliuosta. Sinertävää tai punertavaa väriä ei pitäisi muodostua.

Testi tanniineja sisältävien kumilajien toteamiseksi

Lisätään 10 ml:aan näytteestä tehtyä vesiliuosta, jonka laimennussuhde on 1:50, noin 0,1 ml rautakloridin testiliuosta. Mustahtavaa väriä tai saostumaa ei pitäisi muodostua.

Oktenyylimeripihkahapon jäämät

Enintään 0,3 %

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset

Salmonella sp.

Negatiivinen 25 grammassa

Escherichia coli

Negatiivinen 1 grammassa”


29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 818/2013,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) käytöstä kirkkaiden vesipohjaisten maustettujen juomien aromeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetaan unionissa elintarvikearomeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Tätä luetteloa voidaan muuttaa elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 (2) tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti.

(3)

Unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan nojalla saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen perusteella.

(4)

Hakemus rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) käytön hyväksymiseksi emulgointiaineena aromeissa esitettiin 20 päivänä elokuuta 2008 ja toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(5)

Emulgointiaineita tarvitaan stabiloimaan öljypohjaisia aromeja silloin, kun niitä lisätään vesipohjaisiin juomiin. Jos emulgointiainetta ei lisättäisi, mausteöljy ei liukenisi, vaan jäisi öljyrenkaaksi juoman pinnalle. Tämä estää aromin leviämisen tasaisesti juomaan ja lisää sen altistumista hapelle, mikä heikentää aistinvaraisten ominaisuuksien hyväksyttävyyttä. Lisäksi se tekee kirkkaiden juomien tuottamisen äärimmäisen vaikeaksi. Nämä ongelmat voidaan tietyssä määrin ratkaista käyttämällä pestyjä öljyjä, mutta niiden astinvaraisten ominaisuuksien hyväksyttävyys on heikompi. Rasvahappojen sakkaroosiesterien avulla voidaan tuottaa kirkkaita juomia, joihin lisätty aromi toimii paremmin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetun unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut rasvahappojen sakkaroosiestereitä (E 473) koskevan lausunnon (3) ja vahvistanut niiden hyväksyttäväksi päiväsaanniksi 40 mg/kg painokiloa kohti päivässä. Ehdotetusta lisäkäytöstä kirkkaissa maustetuissa virvoitusjuomissa aiheutuva rasvahappojen sakkaroosiestereille altistuminen on 0,1 prosenttia hyväksyttävästä päiväsaannista (4). Koska tämän lisäaineen tarkasteltavana olevasta lisäkäytöstä aiheutuva altistus on hyväksyttävään päiväsaantiin verrattuna vähäinen, tällä rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) lisäkäytöllä ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä rasvahappojen sakkaroosiestereiden (E 473) käyttö elintarvikkeiden lisäaineena kirkkaiden vesipohjaisten juomien aromeissa.

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä III olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2004) 106, s. 1–24.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5):2658.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III olevaan 4 osaan lisäainetta E 459 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"E 473

Rasvahappojen sakkaroosiesterit

Ryhmään 14.1.4 kuuluvat kirkkaiden vesipohjaisten maustettujen juomien aromit

15 000 mg/kg aromeissa, 30 mg/l lopullisessa elintarvikkeessa"


29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 819/2013,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

127,5

ZZ

127,5

0805 50 10

AR

122,1

CL

123,1

TR

70,0

UY

79,4

ZA

107,9

ZZ

100,5

0806 10 10

EG

179,1

TR

140,5

ZZ

159,8

0808 10 80

AR

100,3

BR

108,7

CL

130,5

CN

67,2

NZ

129,2

US

130,9

ZA

108,3

ZZ

110,7

0808 30 90

AR

194,7

CN

88,3

TR

147,4

ZA

84,5

ZZ

128,7

0809 30

TR

141,5

ZZ

141,5

0809 40 05

BA

47,5

MK

52,2

XS

55,6

ZZ

51,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/16


KOMISSION DIREKTIIVI 2013/46/EU,

annettu 28 päivänä elokuuta 2013,

direktiivin 2006/141/EY muuttamisesta äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden proteiinivaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/141/EY (2) vahvistetaan muun muassa koostumusta ja merkintöjä koskevat säännöt äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita varten.

(2)

Direktiivissä 2006/141/EY säädetään nimenomaisesti, että äidinmaidonkorvike ja vieroitusvalmiste on valmistettava pelkästään kyseisessä direktiivissä määritellyistä proteiininlähteistä. Näitä ovat lehmänmaidon proteiinit ja soijaproteiini-isolaatit, sellaisenaan tai seoksena, sekä proteiinihydrolysaatit.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 28 päivänä helmikuuta 2012 komission pyynnöstä tieteellisen lausunnon vuohenmaidon proteiinien sopivuudesta äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden proteiininlähteeksi. Lausunnon mukaan vuohenmaidon proteiini voi sopia äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden proteiininlähteeksi, jos lopputuote on direktiivissä 2006/141/EY vahvistettujen koostumusvaatimusten mukainen.

(4)

Lausunnon perusteella vuohenmaidon proteiineista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden kaupan pitäminen olisi sallittava, jos lopputuote on direktiivissä 2006/141/EY vahvistettujen koostumusvaatimusten mukainen. Sen vuoksi direktiiviä 2006/141/EY olisi muutettava.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 5 päivänä lokakuuta 2005 komission pyynnöstä tieteellisen lausunnon sellaisten osittain hydrolysoituihin heraproteiineihin perustuvien valmisteiden turvallisuudesta ja sopivuudesta imeväisten erityisravinnoksi, joiden proteiinipitoisuus on vähintään 1,9 g/100 kcal, mikä oli unionin tuolloisessa lainsäädännössä säädettyä vähimmäisarvoa pienempi pitoisuus. Lausunnon mukaan lehmänmaidosta saatuihin heraproteiinihydrolysaatteihin perustuva äidinmaidonkorvike, jonka proteiinipitoisuus on 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ) ja jonka proteiinikoostumus vastaa tutkittua valmistetta, on turvallinen ja soveltuu käytettäväksi imeväisten ainoana ravintolähteenä. Lausunnon perusteella direktiivissä 2006/141/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta 12 päivänä joulukuuta 2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1243/2008 (3), sallitaan proteiinipitoisuudeltaan kyseisenlaisen proteiinihydrolysaateista valmistetun äidinmaidonkorvikkeen kaupan pitäminen, jos tuote on tiettyjen direktiivissä vahvistettujen erityisvaatimusten mukainen.

(6)

Lausunnossa todettiin myös, että vaikka hydrolysoituihin heraproteiineihin perustuvista vieroitusvalmisteista, joiden proteiinipitoisuus on 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), ei ollut toimitettu tietoja, proteiinikoostumukseltaan mainitunlainen valmiste sopii vanhempien imeväisten ravinnoksi yhdessä täydentävän ravinnon kanssa.

(7)

Lausunnon perusteella ja innovatiivisten tuotteiden kehittämisen mahdollistamiseksi tällaisten vieroitusvalmisteiden kaupan pitäminen olisi sallittava. Sen vuoksi direktiiviä 2006/141/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/141/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kun kyse on liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa määritellystä, lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista valmistetusta äidinmaidonkorvikkeesta, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) välillä, sen soveltuvuus imeväisten erityisravinnoksi on osoitettava soveltuvin tutkimuksin, jotka tehdään tällaisten tutkimusten rakenteeseen ja tekemiseen liittyvää yleisesti hyväksyttyä asiantuntijaohjeistusta noudattaen.”

b)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kun kyse on liitteessä II olevassa 2.2 kohdassa määritellystä proteiinihydrolysaateista valmistetusta vieroitusvalmisteesta, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, sen soveltuvuus imeväisten erityisravinnoksi on osoitettava soveltuvin tutkimuksin, jotka tehdään tällaisten tutkimusten rakenteeseen ja tekemiseen liittyvää yleisesti hyväksyttyä asiantuntijaohjeistusta noudattaen, ja sen on oltava liitteessä VI esitettyjen soveltuvien eritelmien mukainen.”

2)

Korvataan 12 artiklassa johdantolause seuraavasti:

”Kokonaan lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden myyntinimitys on:”.

3)

Muutetaan liitteet I, II, III ja VI tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 124, 20.5.2009, s. 21.

(2)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 25.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2006/141/EY liitteet I, II, III ja VI seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan 2.1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”2.1   Lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista valmistetut äidinmaidonkorvikkeet”.

ii)

Korvataan alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

Lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista valmistetun äidinmaidonkorvikkeen, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) välillä, on oltava 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan vaatimusten mukaista.”

b)

Korvataan 2.3 kohdan otsikko seuraavasti:

”2.3   Äidinmaidonkorvike, joka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineihin”.

c)

Korvataan 10.1 kohdan otsikko seuraavasti:

”10.1   Lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistettu äidinmaidonkorvike”.

d)

Korvataan 10.2 kohdan otsikko seuraavasti:

”10.2   Äidinmaidonkorvike, joka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineihin”.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 2.1 kohdan otsikko seuraavasti:

”2.1   Lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista valmistetut vieroitusvalmisteet”.

b)

Korvataan 2.2 kohdan taulukko seuraavasti:

”Vähintään (1)

Enintään

0,45 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ

(3,5 g/100 kcal)

c)

Korvataan 2.3 kohdan otsikko seuraavasti:

”2.3   Vieroitusvalmisteet, jotka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineihin”.

d)

Korvataan 8.1 kohdan otsikko seuraavasti:

”8.1   Lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistetut vieroitusvalmisteet”.

e)

Korvataan 8.2 kohdan otsikko seuraavasti:

”8.2   Vieroitusvalmisteet, jotka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista joko sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon tai vuohenmaidon proteiineihin”.

3)

Korvataan liitteessä III olevassa 3 kohdassa oleva alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

L-arginiinia ja sen hydrokloridia käytetään ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen vieroitusvalmisteiden valmistuksessa.”

4)

Korvataan liitteen VI otsikko seuraavasti:

Lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinien hydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, joiden proteiinipitoisuus on alle 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), proteiinipitoisuuteen ja proteiininlähteeseen ja valmistuksessa käytetyn proteiinin käsittelyyn liittyvät eritelmät”.


(1)  Proteiinihydrolysaateista valmistetun vieroitusvalmisteen, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, on oltava 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan vaatimusten mukaista.”


PÄÄTÖKSET

29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä elokuuta 2013,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä, joihin kuuluu myös muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen, sekä täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5623)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/443/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, siipikarja mukaan luettuna, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläiminä pidetyssä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat virulenssiltaan. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin korkeaa kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Kyseisellä taudilla voi olla vakava vaikutus siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Lintuinfluenssaa esiintyy pääasiassa linnuissa, mutta tietyissä olosuhteissa tartuntoja voi esiintyä myös ihmisissä, vaikkakin riski on yleisesti ottaen hyvin vähäinen.

(3)

Lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(4)

Neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (3) vahvistetaan tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta sekä sellaiset torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, joita on toteutettava, jos tätä tautia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. Direktiivissä säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen ilmetessä.

(5)

Neuvoston direktiivissä 2009/158/EY (4) vahvistetaan kyseisillä hyödykkeillä käytävää unionin sisäistä kauppaa koskevat säännöt, mukaan lukien käytettävät eläinlääkärintodistukset.

(6)

Saatuaan Italialta 15 päivänä elokuuta 2013 ilmoituksen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin taudinpurkauksesta eräällä tilalla, joka sijaitsee Ostellaton kunnassa Ferraran maakunnassa Emilia-Romagnan alueella, komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU (5), jossa säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta taudinpurkauksen ympärille.

(7)

Italia ilmoitti 21 päivänä elokuuta 2013 toisesta taudinpurkauksesta Mordanon kunnassa Bolognan maakunnassa Emilia-Romagnan alueella ja 23 päivänä elokuuta 2013 kolmannesta taudinpurkauksesta Portomaggioren kunnassa Ferraran maakunnassa samaten Emilia-Romagnan alueella ja toteutti välittömästi direktiivin 2005/94/EY nojalla vaaditut toimenpiteet, joihin kuului suoja- ja valvontavyöhykkeiden sekä muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen; nämä vyöhykkeet olisi määriteltävä tämän päätöksen liitteessä olevassa A, B ja C osassa.

(8)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Italian kanssa ja katsoo, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen muodostamien vyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä siitä tilasta, jolla taudinpurkaus vahvistettiin.

(9)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen pikaisesti määritellä unionin tasolla kyseiset Italiassa muodostetut vyöhykkeet ja säätää siitä, että kyseisiltä vyöhykkeiltä ei saa lähettää elävän siipikarjan, nuorikkojen, untuvikkojen ja siitosmunien lähetyksiä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin

(10)

Untuvikot aiheuttavat häviävän pienen riskin taudin leviämisestä, edellyttäen että ne on direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iii alakohdan toisen alakohdan mukaisesti haudottu siitosmunista, jotka ovat peräisin suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevilta siipikarjatiloilta, ja lähettävä hautomo pystyy logistiikkansa ja bioturvallisuutta koskevien työolosuhteidensa perusteella varmistamaan, etteivät kyseiset munat ole olleet kosketuksissa muihin siitosmuniin tai untuvikkoihin, jotka ovat peräisin muodostettujen suoja- ja valvontavyöhykkeiden sisällä sijaitsevista siipikarjaparvista ja joilla on siksi erilainen terveydellinen asema.

(11)

Siitosmunat aiheuttavat yhtä vähäisen riskin taudin leviämisestä, edellyttäen että ne ovat direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iv alakohdan mukaisesti peräisin suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta ja niiden pakkaukset desinfioidaan ennen lähettämistä nimettyyn hautomoon.

(12)

Sen vuoksi on aiheellista, että Italian toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan untuvikko- ja siitosmunalähetysten lähettämiseen tässä päätöksessä määritellyiltä muilta rajoitusvyöhykkeiltä direktiivissä 2005/94/EY säädettyjen vaatimusten mukaisesti, edellyttäen että Italia antaa asiasta kirjallisen etukäteisilmoituksen ja määränpäänä oleva jäsenvaltio tai kolmas maa vahvistaa etukäteissuostumuksensa ottaa kyseiset lähetykset vastaan.

(13)

Tämän päätöksen säännösten noudattamisen tarkistamiseksi on aiheellista, että direktiivissä 2009/158/EY säädettyihin eläinlääkärintodistuksiin sisällytetään asiaa koskeva maininta.

(14)

Selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU olisi kumottava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italian on varmistettava, että direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet sekä muut rajoitusvyöhykkeet käsittävät vähintään tämän päätöksen liitteessä olevassa A, B ja C osassa luetellut alueet.

2 artikla

1.   Italian on varmistettava, että liitteessä olevassa A, B ja C osassa luetelluilta vyöhykkeiltä ei lähetetä elävän siipikarjan, nuorikkojen, untuvikkojen ja siitosmunien lähetyksiä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Italian toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan untuvikko- ja siitosmunalähetysten lähettämiseen liitteessä olevassa C osassa luetelluilta vyöhykkeiltä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin edellyttäen, että

a)

direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iii alakohdan toisessa alakohdassa ja iv alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan;

b)

määränpäänä olevan jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan kirjallinen etukäteisilmoitus ja se sitoutuu vastaanottamaan kyseiset untuvikko- ja siitosmunalähetykset ja ilmoittamaan Italian toimivaltaiselle viranomaiselle niiden saapumispäivän alueellaan sijaitsevalle määräpaikkana olevalle tilalle.

3.   Italian on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettujen, toisiin jäsenvaltioihin lähetettävien lähetysten mukana oleviin eläinlääkärintodistuksiin sisältyy seuraava maininta:

”Lähetys täyttää komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/443/EU (6) mukaiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset.

3 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU, annettu 19 päivänä elokuuta 2013, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (EUVL L 223, 21.8.2013, s. 10).

(6)  EUVL L 230, 29.8.2013, s. 20.”


LIITE

A   OSA

1 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan mukaisesti

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

44020

Ostellato

14.9.2013

 

 

40027

Mordano

30.9.2013

48010

Bagnara di Romagna

40026

Imolan kunnan osa, joka sijaitsee tiestä 610 itään ja tiestä 9 ”Via Emilia” pohjoiseen.

48027

Solarolon kunnan osa, joka sijaitsee Ravennan valtatien A14 risteyksestä pohjoiseen.

 

 

44015

Portomaggiore

18.9.2013

B   OSA

1 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

44011

Argenta

23.9.2013

44022

Comacchio

44027

Migliarino

44020

Migliaro

44015

Portomaggiore

44039

Tresigallo

 

 

48014

Castelbolognese

9.10.2013

40023

Castelguelfo

48017

Conselice

48010

Cotignola

48018

Faenza

40026

Imola (kunnan muut osat)

48022

Lugo

48024

Massalombarda

48020

Sant’Agata sul Santerno

48027

Solarolo (kunnan muut osat)

 

 

44020

Masi Torello

27.9.2013

44123

Ferraran kunnan osa, joka sijaitsee tiestä 15 ”Via Pomposa” ja tiestä ”Via Ponte Assa” itään.

C   OSA

1 artiklassa tarkoitettu muu rajoitusvyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti toimenpiteitä sovelletaan

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

48011

Alfonsine

11.9.2013

29002

Ariano nel Polesine

39002

Bagnacavallo

38002

Berra

40003

Brisighella

39004

Bertinoro

39005

Casola Valsenio

40005

Castrocaro Terme e Terra del Sole

39007

Cervia

40007

Cesena

40008

Cesenatico

38005

Codigoro

29017

Corbola

40011

Dovadola

40013

Forlimpopoli

40012

Forlì

39011

Fusignano

40015

Gambettola

40016

Gatteo

38025

Goro

38010

Jolanda di Savoia

38011

Lagosanto

40018

Longiano

38013

Massa Fiscaglia

40019

Meldola

38014

Mesola

40022

Modigliana

29034

Papozze

29039

Porto Tolle

29052

Porto Viro

40032

Predappio

39014

Ravenna

39015

Riolo Terme

39016

Russi

40041

San Mauro Pascoli

40045

Savignano sul Rubicone

29046

Taglio di Po


29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.


29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/s3


HUOMAUTUS LUKIJOILLE – TAPA VIITATA SÄÄDÖKSIIN

Tapaa viitata säädöksiin on muutettu 1. heinäkuuta 2013 alkaen.

Siirtymäkauden aikana käytetään sekä uutta että vanhaa viittaustapaa.