ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.195.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. heinäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 678/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

2

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 679/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana ja 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 680/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta kahden vuoden ajanjaksoksi tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1259/2012 muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 681/2013, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta ( 1 )

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 682/2013, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 196. kerran

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 683/2013, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 684/2013, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä syyskuuta 201330 päivään marraskuuta 2013

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/387/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

24

 

 

2013/388/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2013/22)

27

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/1


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Neuvoston päätöksellä 2006/325/EY (1) Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn sopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, 4 artiklassa määrätään, että kun täytäntöönpanotoimenpiteitä annetaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (3) 74 artiklan 2 kohdan nojalla, Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön täytäntöön vai ei.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta (4) annettiin 10 päivänä marraskuuta 2011. Tanska on sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut komissiolle jo 14 päivänä tammikuuta 2009 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 (5) sisältö täytäntöön siltä osin kuin tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001 (6).

Tanska on sopimuksen 4 artiklan mukaisesti ilmoittanut komissiolle 11 päivänä tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1142/2011 sisältö täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1142/2011 säännöksiä sovelletaan Euroopan unionin ja Tanskan välisiin suhteisiin.

Sopimuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Tanskan ilmoitus luo Tanskan ja Euroopan unionin välille keskinäisiä velvoitteita. Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1142/2011 muutetaan sopimusta siltä osin kuin sillä muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 4/2009, ja se katsotaan liitetyksi sopimukseen.

Sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan osalta täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 voidaan panna Tanskassa täytäntöön hallinnollisesti Bryssel I -asetuksesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Tanskan lain nro 1563 9 §:n mukaisesti. Tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulivat voimaan 11 päivänä tammikuuta 2012.


(1)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 22.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 62.

(3)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 293, 11.11.2011, s. 24.

(5)  EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80.


ASETUKSET

18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/2


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 678/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (1) säädetään niiden jäsenvaltioiden valuuttojen korvaamisesta eurolla, jotka täyttivät euron käyttöönottoon vaadittavat edellytykset yhteisön siirtyessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklan mukaan Latvia on jäsenvaltio, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määriteltyä poikkeusta.

(3)

Euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 20149 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/387/EU (2) mukaan Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja Latviaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

(4)

Euron käyttöönotto Latviassa edellyttää, että asetuksessa (EY) N:o 974/98 vahvistetut euron käyttöönottoa koskevat voimassa olevat säännökset ulotetaan koskemaan Latviaa.

(5)

Latvian kansallisen siirtymäsuunnitelman mukaan eurosetelit ja -kolikot saavat kyseisessä jäsenvaltiossa laillisen maksuvälineen aseman päivänä, jona euro otetaan käyttöön. Näin ollen euron ja käteisrahan käyttöönottopäivä olisi oltava 1 päivä tammikuuta 2014. Asteittaista käytöstäpoistokautta ei olisi sovellettava.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 974/98 liite olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 974/98 liite lisäämällä sen sisältämään taulukkoon Kyprosta ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin rivi seuraavasti:

”Latvia

1 päivänä tammikuuta 2014

1 päivänä tammikuuta 2014

Ei sovella”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 24.


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 679/2013,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana ja 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti niiden liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen ottaa huomioon elinkustannusten kehitys kolmansissa maissa ja määrittää sen mukaisesti korjauskertoimet, joita sovelletaan niiden unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana sekä 1 päivästä heinäkuuta 2012.

(2)

Korjauskertoimien soveltaminen voi johtaa siihen, että palkkoja, joihin on sovellettu neuvoston asetuksessa (EU) N:o 964/2011 (2) vahvistettuja korjauskertoimia, tarkistetaan taannehtivasti ylös- tai alaspäin.

(3)

Sellaisia tilanteita varten, joissa uusien korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkan nousuun, olisi säädettävä maksujen suorittamisesta taannehtivasti.

(4)

Olisi annettava säännökset liikaa maksettujen määrien takaisinperinnästä 1 päivän heinäkuuta 2011 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän väliseltä ajalta tilanteessa, jossa uudet korjauskertoimet johtavat palkan laskuun.

(5)

Olisi annettava säännökset siitä, että tällainen takaisinperintä koskee enimmillään tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävää kuuden kuukauden ajanjaksoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Liitteessä I vahvistetaan korjauskertoimet, joita sovelletaan niiden unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisenä aikana.

2.   Liitteessä II vahvistetaan korjauskertoimet, joita sovelletaan niiden unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2012.

3.   Näiden palkkojen laskemisessa käytettävä valuuttakurssi vahvistetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) mukaisesti käyttäen 1 päivänä heinäkuuta 2011 ja 1 päivänä heinäkuuta 2012 voimassa olleita valuuttakursseja.

2 artikla

1.   Jos liitteissä I ja II vahvistettujen korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkkojen nousuun, toimielimet suorittavat maksut taannehtivasti.

2.   Jos liitteissä I ja II vahvistettujen korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkkojen laskuun, toimielimet laskevat palkkoja taannehtivasti 1 päivän heinäkuuta 2011 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän väliseltä ajalta.

Liikaa maksettujen määrien takaisin perimiseen johtavat taannehtivat tarkistukset koskevat enintään tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävää kuuden kuukauden ajanjaksoa. Takaisinperintä porrastetaan enintään kahdentoista kuukauden ajalle samasta päivästä laskettuna.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUVL L 253, 29.9.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


LIITE I

Korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 201130 päivään kesäkuuta 2012

ASEMAMAA

Hintapariteetti

heinäkuu 2011

Valuuttakurssi

heinäkuu 2011 (1)

Korjauskerroin

heinäkuu 2011 (2)

Afganistan (3)

0

0

0,0

Albania

85,81

141,370

60,7

Algeria

71,42

103,525

69,0

Angola

149,7

132,885

112,7

Argentiina

3,545

5,91281

60,0

Armenia

407,4

533,510

76,4

Australia

1,533

1,35850

112,8

Azerbaidžan

1,154

1,13539

101,6

Bangladesh

52,20

106,189

49,2

Barbados

3,198

2,89943

110,3

Belize

1,750

2,86408

61,1

Benin

588,4

655,957

89,7

Bolivia

5,973

9,99653

59,8

Bosnia ja Hertsegovina (Banja Luka)

1,254

1,95583

64,1

Bosnia ja Hertsegovina (Sarajevo)

1,461

1,95583

74,7

Botswana

5,693

9,37207

60,7

Brasilia

2,550

2,26870

112,4

Burkina Faso

624,0

655,957

95,1

Burundi (3)

0

0

0

Chile

447,0

679,490

65,8

Costa Rica

605,6

726,890

83,3

Djibouti

235,7

256,363

91,9

Dominikaaninen tasavalta

32,43

54,7816

59,2

Ecuador

USD 0,9702

USD 1,44250

67,3

Egypti

5,181

8,56810

60,5

El Salvador

USD 0,9966

USD 1,44250

69,1

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

37,13

61,6063

60,3

Eritrea

24,26

21,5463

112,6

Etelä-Afrikka

6,327

9,88460

64,0

Etelä-Korea

1 604

1 553,32

103,3

Etelä-Sudan (Juba) (3)

0

0

0

Etiopia

19,48

24,2877

80,2

Fidži

1,627

2,51572

64,7

Filippiinit

44,94

62,7700

71,6

Gabon

681,7

655,957

103,9

Gambia

29,29

40,6400

72,1

Georgia

1,716

2,34730

73,1

Ghana

1,682

2,15435

78,1

Guatemala

7,911

11,2402

70,4

Guinea (Conakry)

5 871

9 678,22

60,7

Guinea-Bissau

634,1

655,957

96,7

Guyana

178,9

291,125

61,5

Haiti

45,56

57,9164

78,7

Honduras

19,69

27,2562

72,2

Hongkong

10,44

11,2265

93,0

Indonesia (Banda Aceh)

8 778

12 413,0

70,7

Indonesia (Jakarta)

9 585

12 413,0

77,2

Intia

40,61

64,7210

62,7

Irak (3)

0

0

0

Islanti

149,7

165,150

90,6

Israel

5,251

4,94760

106,1

Itä-Timor

USD 1,424

USD 1,44250

98,7

Jamaika

115,5

122,758

94,1

Japani (Tokio)

158,6

116,930

135,6

Jemen

215,8

308,407

70,0

Jordania

0,8589

1,02273

84,0

Kambodža

4 521

5 852,50

77,2

Kamerun

610,9

655,957

93,1

Kanada

1,202

1,40370

85,6

Kap Verde

82,37

110,265

74,7

Kazakstan (Astana)

182,4

208,440

87,5

Kenia

89,11

129,536

68,8

Keski-Afrikan tasavalta

672,4

655,957

102,5

Kiina

8,475

9,32350

90,9

Kirgisia

44,87

65,3193

68,7

Kolumbia

2 184

2 568,34

85,0

Kongo (Brazzaville)

754,4

655,957

115,0

Kongon demokraattinen tasavalta (Kinshasa)

USD 2,010

USD 1,44250

139,3

Kosovo (Pristina)

0,6806

1,00000

68,1

Kroatia

5,836

7,38330

79,0

Kuuba

USD 0,956

USD 1,44250

66,3

Laos

9 113

11 438,0

79,7

Lesotho

6,427

9,88460

65,0

Libanon

1 647

2 174,57

75,7

Liberia

USD 1,328

USD 1,44250

92,1

Libya (3)

0

0

0

Länsiranta – Gazan alue

5,526

4,94760

111,7

Madagaskar

2 305

2 770,49

83,2

Malawi

180,9

216,503

83,6

Malesia

3,179

4,37270

72,7

Mali

636,8

655,957

97,1

Marokko

8,437

11,2940

74,7

Mauritania

234,4

387,915

60,4

Mauritius

32,88

40,1709

81,9

Meksiko

12,22

16,9954

71,9

Moldova

10,62

16,4444

64,6

Montenegro

0,6462

1,00000

64,6

Mosambik

32,04

40,3800

79,3

Namibia

8,110

9,88460

82,0

Nepal

78,49

102,520

76,6

Nicaragua

17,76

32,3385

54,9

Niger

555,3

655,957

84,7

Nigeria (Abuja)

186,1

220,507

84,4

Norja

10,78

7,80550

138,1

Norsunluurannikko

635,6

655,957

96,9

Pakistan

60,24

122,565

49,1

Panama

USD 0,8448

USD 1,44250

58,6

Papua-Uusi-Guinea

3,694

3,29924

112,0

Paraguay

3 814

5 770,00

66,1

Peru

3,141

3,98058

78,9

Ruanda

709,4

855,942

82,9

Salomonsaaret

11,08

10,3926

106,6

Sambia

6 109

6 906,98

88,4

Samoa

2,923

3,29714

88,7

Saudi-Arabia

3,423

5,28110

64,8

Senegal

594,1

655,957

90,6

Serbia (Belgrad)

79,49

101,040

78,7

Sierra Leone

5 708

6 301,53

90,6

Singapore

2,076

1,77990

116,6

Sri Lanka

118,1

154,886

76,2

Sudan (Khartum)

3,382

3,93024

86,1

Suriname

2,661

4,76025

55,9

Swazimaa

6,880

9,88460

69,6

Sveitsi (Bern)

1,532

1,20360

127,3

Sveitsi (Geneve)

1,562

1,20360

129,8

Syyria

51,84

67,0950

77,3

Tadžikistan

4,194

6,72897

62,3

Taiwan

34,73

41,7050

83,3

Tansania

1 358

2 194,38

61,9

Thaimaa

34,04

44,4290

76,6

Togo

571,5

655,957

87,1

Trinidad ja Tobago

7,042

9,10380

77,4

Tšad

697,5

655,957

106,3

Tunisia

1,329

1,96490

67,6

Turkki

1,963

2,36040

83,2

Uganda

2 049

3 579,47

57,2

Ukraina

8,217

11,3372

72,5

Uruguay

25,17

26,2220

96,0

Uusi-Kaledonia

134,8

119,332

113,0

Uusi-Seelanti

1,790

1,75590

101,9

Uzbekistan

1 235

2 468,20

50,0

Valko-Venäjä

3 025

7 099,45

42,6

Vanuatu

148,3

130,330

113,8

Venezuela

5,470

6,19503

88,3

Venäjä

43,61

40,3780

108,0

Vietnam

15 446

29 758,8

51,9

Yhdysvallat (New York)

1,287

1,44250

89,2

Yhdysvallat (Washington)

1,214

1,44250

84,2

Zimbabwe (3)

0

0

0

Huom.

Hintapariteetilla eli ostovoimapariteetilla tarkoitetaan seuraavaa:

Saman tuotteen ostamiseen tarvittava rahayksiköiden määrä (kutakin euroa kohti) verrattuna Brysseliin.

Ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitettu luku (ostovoimapariteetti) saadaan kertomalla valuuttakurssi korjauskertoimella.

Korjauskertoimet lasketaan siten seuraavan kaavan mukaan: (Eurostatin ilmoittama) ostovoimapariteetti jaettuna valuuttakurssilla = korjauskerroin.

Henkilöstölle maksettavien määrien laskemiseen on sovellettava systemaattisesti tässä taulukossa vahvistettua ostovoimapariteettia, eikä kertomalla korjauskerrointa joka kerta valuuttakurssilla, joka on voimassa kyseisen liiketoimen toteutumispäivänä, koska valuuttakurssi vaihtelee, ja se tuottaisi tulokseksi toisen (virheellisen) ostovoimapariteetin.


(1)  1 EURO = x paikallista valuuttayksikköä (Ecuadorin, El Salvadorin, Itä-Timorin, Kongon demokraattisen tasavallan, Kuuban, Liberian ja Panaman osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(2)  Bryssel = 100.

(3)  Tiedot eivät ole saatavilla epävakaiden paikallisten olojen tai tietojen epäluotettavuuden vuoksi.

Huom.

Hintapariteetilla eli ostovoimapariteetilla tarkoitetaan seuraavaa:

Saman tuotteen ostamiseen tarvittava rahayksiköiden määrä (kutakin euroa kohti) verrattuna Brysseliin.

Ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitettu luku (ostovoimapariteetti) saadaan kertomalla valuuttakurssi korjauskertoimella.

Korjauskertoimet lasketaan siten seuraavan kaavan mukaan: (Eurostatin ilmoittama) ostovoimapariteetti jaettuna valuuttakurssilla = korjauskerroin.

Henkilöstölle maksettavien määrien laskemiseen on sovellettava systemaattisesti tässä taulukossa vahvistettua ostovoimapariteettia, eikä kertomalla korjauskerrointa joka kerta valuuttakurssilla, joka on voimassa kyseisen liiketoimen toteutumispäivänä, koska valuuttakurssi vaihtelee, ja se tuottaisi tulokseksi toisen (virheellisen) ostovoimapariteetin.


LIITE II

Korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012

ASEMAMAA

Hintapariteetti

heinäkuu 2012

Valuuttakurssi

heinäkuu 2012 (1)

Korjauskerroin

heinäkuu 2012 (2)

Afganistan (3)

0

0

0

Albania

82,84

138,180

60,0

Algeria

75,86

100,187

75,7

Angola

160,0

119,596

133,8

Argentiina

3,706

5,60300

66,1

Armenia

407,5

525,440

77,6

Australia

1,524

1,23570

123,3

Azerbaidžan

1,146

0,975682

117,5

Bangladesh

57,29

102,802

55,7

Barbados

3,228

2,49691

129,3

Belize

1,761

2,36066

74,6

Benin

666,1

655,957

101,5

Bolivia

6,022

8,58084

70,2

Bosnia ja Hertsegovina (Banja Luka)

1,246

1,95583

63,7

Bosnia ja Hertsegovina (Sarajevo)

1,473

1,95583

75,3

Botswana

5,800

9,74659

59,5

Brasilia

2,500

2,58980

96,5

Burkina Faso

628,1

655,957

95,8

Burundi (3)

0

0

0

Chile

448,6

625,731

71,7

Costa Rica

619,0

618,385

100,1

Djibouti

235,7

220,694

106,8

Dominikaaninen tasavalta

32,01

49,0020

65,3

Ecuador

USD 0,9882

USD 1,24180

79,6

Egypti

5,400

7,61135

70,9

El Salvador

USD 0,9701

USD 1,24180

78,1

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

36,16

61,6269

58,7

Eritrea

24,09

19,3848

124,3

Etelä-Afrikka

6,387

10,4610

61,1

Etelä-Korea

1 637

1 436,46

114,0

Etelä-Sudan (Juba) (3)

0

0

0

Etiopia

20,80

22,4315

92,7

Fidži

1,685

2,28728

73,7

Filippiinit

44,10

52,6300

83,8

Gabon

670,2

655,957

102,2

Gambia

29,61

41,0300

72,2

Georgia

1,577

2,06140

76,5

Ghana

1,917

2,37345

80,8

Guatemala

7,980

9,75743

81,8

Guinea (Conakry)

6 371

8 684,29

73,4

Guinea-Bissau

615,5

655,957

93,8

Guyana

181,6

257,135

70,6

Haiti

47,18

52,3771

90,1

Honduras

20,20

24,1879

83,5

Hongkong

10,43

9,63490

108,3

Indonesia (Banda Aceh)

8 837

11 762,5

75,1

Indonesia (Jakarta)

9 639

11 762,5

81,9

Intia

46,98

70,6030

66,5

Irak (3)

0

0

0

Islanti

154,8

157,970

98,0

Israel

5,052

4,90000

103,1

Itä-Timor

USD 1,487

USD 1,24180

119,7

Jamaika

118,8

110,466

107,5

Japani (Tokio)

158,7

98,6000

161,0

Jemen

237,9

265,497

89,6

Jordania

0,8632

0,880436

98,0

Kambodža

4 428

5 096,50

86,9

Kamerun

608,2

655,957

92,7

Kanada

1,205

1,27640

94,4

Kap Verde

78,73

110,265

71,4

Kazakstan (Astana)

188,0

187,240

100,4

Kenia

91,29

105,306

86,7

Keski-Afrikan tasavalta

716,1

655,957

109,2

Kiina

8,357

7,89590

105,8

Kirgisia

46,34

58,5603

79,1

Kolumbia

2 142

2 219,68

96,5

Kongo (Brazzaville)

736,5

655,957

112,3

Kongon demokraattinen tasavalta (Kinshasa)

USD 2,169

USD 1,24180

174,7

Kosovo (Pristina)

0,6882

1,00000

68,8

Kroatia

5,785

7,51700

77,0

Kuuba

USD 1,007

USD 1,24180

81,1

Laos

8 978

10 027,5

89,5

Lesotho

6,421

10,4610

61,4

Libanon

1 650

1 872,01

88,1

Liberia

USD 1,449

USD 1,24180

116,7

Libya (3)

0

0

0

Länsiranta – Gazan alue

5,301

4,90000

108,2

Madagaskar

2 341

2 760,59

84,8

Malawi

204,2

339,388

60,2

Malesia

3,090

3,96760

77,9

Mali

668,9

655,957

102,0

Marokko

7,859

11,0435

71,2

Mauritania

236,2

371,485

63,6

Mauritius

31,40

38,4557

81,7

Meksiko

12,21

16,9208

72,2

Moldova

10,36

15,2783

67,8

Montenegro

0,6372

1,00000

63,7

Mosambik

30,62

33,9600

90,2

Namibia

8,432

10,4610

80,6

Nepal

80,60

115,105

70,0

Nicaragua

17,49

29,2136

59,9

Niger

548,4

655,957

83,6

Nigeria (Abuja)

205,1

195,043

105,2

Norja

10,46

7,54650

138,6

Norsunluurannikko

626,2

655,957

95,5

Pakistan

63,76

117,995

54,0

Panama

USD 0,8365

USD 1,24180

67,4

Papua-Uusi-Guinea

3,774

2,59471

145,4

Paraguay

3 821

5 699,86

67,0

Peru

3,115

3,29263

94,6

Ruanda

702,6

766,389

91,7

Salomonsaaret

11,34

8,76972

129,3

Sambia

6 486

6 453,46

100,5

Samoa

3,004

2,88925

104,0

Saudi-Arabia

3,597

4,70810

76,4

Senegal

602,6

655,957

91,9

Serbia (Belgrad)

78,59

114,007

68,9

Sierra Leone

6 407

5 389,51

118,9

Singapore

2,039

1,58840

128,4

Sri Lanka

119,5

166,548

71,8

Sudan (Khartum)

4,248

6,32792

67,1

Suriname

2,707

4,09794

66,1

Swazimaa

6,916

10,4610

66,1

Sveitsi (Bern)

1,549

1,20100

129,0

Sveitsi (Geneve)

1,565

1,20100

130,3

Syyria

59,26

80,2250

73,9

Tadžikistan

4,099

5,91817

69,3

Taiwan

34,33

37,1755

92,3

Tansania

1 402

1 975,97

71,0

Thaimaa

32,81

39,5890

82,9

Togo

546,2

655,957

83,3

Trinidad ja Tobago

6,886

7,83830

87,9

Tšad

731,0

655,957

111,4

Tunisia

1,313

2,00650

65,4

Turkki

2,130

2,26910

93,9

Uganda

2 405

3 093,73

77,7

Ukraina

8,223

10,0218

82,1

Uruguay

25,03

26,9856

92,8

Uusi-Kaledonia

134,1

119,332

112,4

Uusi-Seelanti

1,771

1,57280

112,6

Uzbekistan

1 280

2 340,48

54,7

Valko-Venäjä

6 304

10 440,0

60,4

Vanuatu

154,3

117,465

131,4

Venezuela

5,734

5,33310

107,5

Venäjä

43,58

41,1430

105,9

Vietnam

14 902

25 966,0

57,4

Yhdysvallat (New York)

1,253

1,24180

100,9

Yhdysvallat (Washington)

1,213

1,24180

97,7

Zimbabwe (3)

0

0

0

Huom.

Hintapariteetilla eli ostovoimapariteetilla tarkoitetaan seuraavaa:

Saman tuotteen ostamiseen tarvittava rahayksiköiden määrä (kutakin euroa kohti) verrattuna Brysseliin.

Ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitettu luku (ostovoimapariteetti) saadaan kertomalla valuuttakurssi korjauskertoimella.

Korjauskertoimet lasketaan siten seuraavan kaavan mukaan: (Eurostatin ilmoittama) ostovoimapariteetti jaettuna valuuttakurssilla = korjauskerroin.

Henkilöstölle maksettavien määrien laskemiseen on sovellettava systemaattisesti tässä taulukossa vahvistettua ostovoimapariteettia, eikä kertomalla korjauskerrointa joka kerta valuuttakurssilla, joka on voimassa kyseisen liiketoimen toteutumispäivänä, koska valuuttakurssi vaihtelee, ja se tuottaisi tulokseksi toisen (virheellisen) ostovoimapariteetin.


(1)  1 EURO = x paikallista valuuttayksikköä (Ecuadorin, El Salvadorin, Itä-Timorin, Kongon demokraattisen tasavallan, Kuuban, Liberian ja Panaman osalta käytetään Yhdysvaltain dollaria).

(2)  Bryssel = 100.

(3)  Tiedot eivät ole saatavilla epävakaisen paikallisten olojen tai tietojen epäluotettavuuden vuoksi.

Huom.

Hintapariteetilla eli ostovoimapariteetilla tarkoitetaan seuraavaa:

Saman tuotteen ostamiseen tarvittava rahayksiköiden määrä (kutakin euroa kohti) verrattuna Brysseliin.

Ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitettu luku (ostovoimapariteetti) saadaan kertomalla valuuttakurssi korjauskertoimella.

Korjauskertoimet lasketaan siten seuraavan kaavan mukaan: (Eurostatin ilmoittama) ostovoimapariteetti jaettuna valuuttakurssilla = korjauskerroin.

Henkilöstölle maksettavien määrien laskemiseen on sovellettava systemaattisesti tässä taulukossa vahvistettua ostovoimapariteettia, eikä kertomalla korjauskerrointa joka kerta valuuttakurssilla, joka on voimassa kyseisen liiketoimen toteutumispäivänä, koska valuuttakurssi vaihtelee, ja se tuottaisi tulokseksi toisen (virheellisen) ostovoimapariteetin.


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/15


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 680/2013,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta kahden vuoden ajanjaksoksi tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1259/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 30 päivänä marraskuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 1801/2006 Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (1), jäljempänä ’kumppanuussopimus’.

(2)

Uutta pöytäkirjaa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja siinä määrätyn taloudellisen korvauksen vahvistamisesta, jäljempänä ’uusi pöytäkirja’, on sovellettu väliaikaisesti 16 päivästä joulukuuta 2012, joka on sen allekirjoituspäivä, neuvoston päätöksen 2012/827/EU (2) mukaisesti. Uudessa pöytäkirjassa myönnetään EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Mauritanian suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä. Unionille uuden pöytäkirjan nojalla myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien jako määritettiin asetuksessa (EU) N:o 1259/2012 (3).

(3)

Kumppanuussopimuksen 10 artiklassa määrätty Euroopan unionin ja Mauritanian sekakomitea, jäljempänä ’sekakomitea’, hyväksyi 20 päivänä helmikuuta 2013 uuden pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kalastusmahdollisuuksien tarkistamista koskevia toimenpiteitä. Niihin kuuluu toimenpiteitä, joilla määritellään uudelleen kalastusmahdollisuuksien jako luokkien 5 (nuottaa käyttävät tonnikala-alukset) ja 6 (vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset) välillä.

(4)

Asetus (EU) N:o 1259/2012 olisi näin ollen muutettava. Koska sekakomitean päätöstä sovelletaan 20 päivästä helmikuuta 2013, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi julkaisemisensa jälkeen ja sitä olisi sovellettava 20 päivästä helmikuuta 2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1259/2012 seuraavasti:

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

Luokka 5 – Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

17 lisenssiä

Ranska

8 lisenssiä

f)

Luokka 6 – Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset

Espanja

18 lisenssiä

Ranska

1 lisenssi”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 20 päivästä helmikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EUVL L 343, 8.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2012/827/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta kahden vuoden ajanjaksoksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 361, 31.12.2012, s. 43).

(3)  EUVL L 361, 31.12.2012, s. 87.


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 681/2013,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013,

lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/48/EY vahvistetaan bariumia koskevat raja-arvot, jotka perustuvat Alankomaiden valtion kansanterveys- ja ympäristöinstituutin (RIVM) suosituksiin, jotka se esitti vuonna 2008 antamassaan raportissa ”Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements”. RIVM:n suositukset perustuvat oletukseen, että lasten altistuminen leluissa oleville kemikaaleille ei saa ylittää tiettyä tasoa eli siedettävää päiväsaantia (TDI). Koska lapset altistuvat kemikaaleille muillakin tavoin kuin lelujen välityksellä, ainoastaan tietty prosenttiosuus siedettävästä päiväsaannista saisi tulla leluista. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiedekomitea suositti vuonna 2004 antamassaan raportissa, että enintään 10 prosenttia siedettävästä päiväsaannista saa olla peräisin leluista. Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea on hyväksynyt tämän prosenttiosuuden 1 päivänä heinäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa ”Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys”.

(2)

Direktiivissä 2009/48/EY lueteltujen kemiallisten aineiden raja-arvojen laskemiseksi siedettävän päiväsaannin maksimiprosentti olisi RIVM:n suositusten mukaan kerrottava lapsen arvioidulla painolla 7,5 kg ja jaettava niellyn leluraaka-aineen määrällä.

(3)

Bariumin tapauksessa RIVM käytti eläinkoetietoihin pohjautuen siedettävän päiväsaannin raja-arvoa 0,6 mg painokiloa kohti päivässä yhdysvaltalaisen myrkyllisten aineiden ja sairauksien rekisterin (Agency for toxic substances and Disease Registry, ATSDR) bariumin toksikologisista ominaisuuksista vuonna 2005 laatimassa raportissa esitetyn toimintamallin pohjalta. RIVM tarkasteli muita, ihmisillä saatuihin tietoihin perustuvia bariumia koskevia tarkasteluja mutta ei käyttänyt niitä bariumin siedettävän päiväsaannin määrittämisessä. Vaikka ihmisillä saatujen tietojen katsotaan olevan asianmukaisempi perusta siedettävän päiväsaannin johtamiseksi, RIVM katsoi, että tutkimuksissa, joissa nämä tiedot saatiin, oli vakavia vikoja. Sen vuoksi käytettiin eläinkokeiden tietoja, jotka ovat luotettavampia siedettävän päiväsaannin johtamisessa.

(4)

Määrittääkseen mahdolliset tavat altistua kemiallisille aineille RIVM arvioi päivässä niellyn leluraaka-aineen määräksi 8 mg raaputettua, 100 mg haurasta ja 400 mg nestemäistä tai tahmeaa leluraaka-ainetta. Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea kannatti kyseisiä nielemistä koskevia rajoja 18 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan lausunnossa ”Risks from organic CMR substances in toys”.

(5)

Laskemalla 10 prosenttia siedettävästä päiväsaannista, kertomalla se lapsen painolla ja jakamalla se niellyn leluraaka-aineen määrällä saatiin bariumille vahvistettua seuraavat raja-arvot: 56 000 mg/kg raaputetun, 4 500 mg/kg kuivan ja 1 125 mg/kg nestemäisen leluraaka-aineen osalta.

(6)

Yhdysvaltalainen myrkyllisten aineiden ja sairauksien rekisteri ATSDR julkaisi vuonna 2007 bariumin toksikologisia ominaisuuksia käsittelevän raporttinsa päivityksen, jossa ehdotetaan siedettäväksi päiväsaanniksi 0,2 mg painokiloa kohti päivässä. Tämä päivitys tuli saataville RIVM:n raportin valmistumisen jälkeen. Lisäksi sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena katsottiin, että RIVM ei ollut ottanut asianmukaisesti huomioon kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman (IPCS) vuodelta 2001 peräisin olevaa raporttia.

(7)

Komissio pyysi nämä näkökohdat huomioon ottaen terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevää tiedekomiteaa arvioimaan vielä kerran bariumin siirtymisen raja-arvot ja antamaan suosituksia siedettävästä päiväsaannista IPCS:n ja ATSDR:n (2007) asiakirjojen pohjalta.

(8)

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea totesi 22 päivänä maaliskuuta 2012 antamassaan lausunnossa, että ihmisistä peräisin oleva saatavilla oleva tieto ei sovellu siedettävän päiväsaannin johtamiseen. Laadukkaat eläinkokeet soveltuvat paremmin bariumin siedettävän päiväsaannin johtamiseen, ja se olisi tiedekomitean näkemyksen mukaan asetettava tasolle 0,2 mg painokiloa kohti päivässä.

(9)

Tässä arvossa otetaan huomioon bariumin imeytyminen ruoansulatuskanavaan. Tiedekomitea arvioi, että 1–15-vuotiailla lapsilla imeytyminen ruoansulatuskanavaan on 30 prosentin luokkaa, kun taas pikkulapsilla imeytyminen on 60-prosenttista. Tiedekomitea kuitenkin pohjaa bariumin siedettävän päiväsaannin pahimman mahdollisen tapauksen skenaarioon, jonka mukaan 100 prosenttia siitä bariumista, jolle lapsi altistuu, imeytyy lapseen.

(10)

Laskemalla 10 prosenttia uudesta siedettävästä päiväsaannista, kertomalla se lapsen painolla ja jakamalla se niellyn leluraaka-aineen määrällä saadaan bariumille seuraavat rajat: 18 750 mg/kg raaputetun, 1 500 mg/kg kuivan ja 375 mg/kg nestemäisen leluraaka-aineen osalta.

(11)

Jotta voidaan varmistaa ihmisten ja eritoten lasten terveyden ja hengen paras mahdollinen suojelu, kyseisiä alhaisempia siirtymisen raja-arvoja on tarpeen soveltaa bariumin osalta mahdollisimman pian. Tämän vuoksi kyseistä direktiiviä olisi muutettava asetuksella, joka tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2013, jolloin vältytään pidemmältä direktiivin kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajalta, jonka aikana sovellettaisiin erilaisia siirtymisen raja-arvoja.

(12)

Direktiiviä 2009/48/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat leluturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/48/EY liitteessä II oleva III osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.


LIITE

Korvataan direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevassa III osan 13 kohdassa bariumia koskeva kohta seuraavasti:

Aine

mg/kg

kuivassa, hauraassa, jauhemaisessa tai notkeassa leluraaka-aineessa

mg/kg

nestemäisessä tai tahmeassa leluraaka-aineessa

mg/kg

raaputetussa leluraaka-aineessa

”Barium

1 500

375

18 750”


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 682/2013,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 196. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 10 päivänä heinäkuuta 2013 poistaa yhden luonnollisen henkilön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelostaan, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani (alias a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Osoite: Jemen. Syntynyt 25.3.1988 Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: G449745 (30.5.2006 myönnetty Saudi-Arabian passi, joka on voimassa 6.4.2011 saakka). Lisätietoja: yhteydessä Al-Qaida in the Arabian Peninsula -ryhmään ja sen johtajaan, Nasir ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishiin. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.5.2010.”


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 683/2013,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

133,2

ZZ

96,8

0805 50 10

AR

80,6

CL

81,7

TR

70,0

UY

78,3

ZA

93,6

ZZ

80,8

0808 10 80

AR

148,8

BR

112,7

CL

128,9

CN

95,9

NZ

143,3

US

157,7

ZA

123,1

ZZ

130,1

0808 30 90

AR

127,0

CL

140,0

CN

70,6

NZ

159,4

TR

174,5

ZA

133,8

ZZ

134,2

0809 10 00

TR

191,0

ZZ

191,0

0809 29 00

TR

328,0

ZZ

328,0

0809 30

TR

184,5

ZZ

184,5

0809 40 05

BA

137,2

MK

99,6

XS

103,8

ZZ

113,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 684/2013,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2013,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä osakaudella 1 päivästä syyskuuta 201330 päivään marraskuuta 2013

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 341/2007 (3) säädetään kolmansista maista tuotavien valkosipulin ja muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn käyttöönotosta.

(2)

Määrät, joille perinteiset tuojat ja uudet tuojat ovat asetuksen (EY) N:o 341/2007 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättäneet A-todistushakemuksia heinäkuun 2013 ensimmäisten seitsemän työpäivän aikana, ylittävät Kiinan alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.

(3)

Sen vuoksi olisi määriteltävä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, missä määrin komissiolle viimeistään 14 päivänä heinäkuuta 2013 toimitetut A-todistushakemukset voidaan hyväksyä asetuksen (EY) N:o 341/2007 12 artiklan mukaisesti.

(4)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 341/2007 10 artiklan 1 kohdan nojalla heinäkuun 2013 ensimmäisten seitsemän työpäivän kuluessa jätetyt ja komissiolle viimeistään 14 päivänä heinäkuuta 2013 toimitetut A-tuontitodistushakemukset hyväksytään tämän asetuksen liitteessä ilmoitettujen haettuja määriä koskevien prosenttiosuuksien mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12.


LIITE

Alkuperä

Järjestysnumero

Jakokerroin

Argentiina

Perinteiset tuojat

09.4104

X

Uudet tuojat

09.4099

X

Kiina

Perinteiset tuojat

09.4105

39,706425 %

Uudet tuojat

09.4100

0,395689 %

Muut kolmannet maat

Perinteiset tuojat

09.4106

100 %

Uudet tuojat

09.4102

”X”: Kyseiselle alkuperälle ei ole kiintiötä kyseisellä osakaudella.

”—”: Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


PÄÄTÖKSET

18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

euron käyttöönotosta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

(2013/387/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission kertomuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin kertomuksen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa käydyt keskustelut,

ottaa huomioon niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, edustavien neuvoston jäsenten suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Talous- ja rahaliiton kolmas vaihe (EMU) alkoi 1 päivänä tammikuuta 1999. Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 1998 valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontunut neuvosto päätti, että Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Suomi täyttivät euron käyttöönottamiseksi 1 päivänä tammikuuta 1999 vaadittavat edellytykset (3).

(2)

Neuvosto päätti päätöksellä 2000/427/EY (4), että Kreikka täytti vaadittavat edellytykset euron käyttöönottamiseksi 1 päivänä tammikuuta 2001. Neuvosto päätti päätöksellä 2006/495/EY (5), että Slovenia täytti vaadittavat edellytykset euron käyttöönottamiseksi 1 päivänä tammikuuta 2007. Neuvosto päätti päätöksellä 2007/503/EY (6) ja päätöksellä 2007/504/EY (7), että Kypros ja Malta täyttivät vaadittavat edellytykset euron käyttöönottamiseksi 1 päivänä tammikuuta 2008. Neuvosto päätti päätöksellä 2008/608/EY (8), että Slovakia täytti vaadittavat edellytykset euron käyttöönottamiseksi. Neuvosto päätti päätöksellä 2010/416/EU (9), että Viro täytti vaadittavat edellytykset euron käyttöönottamiseksi.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti neuvostolle eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyn, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen, jäljempänä ’EY:n perustamissopimus’, liitetyn pöytäkirjan 1 kohdan mukaisesti, että se ei aikonut siirtyä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen 1 päivänä tammikuuta 1999. Tätä ilmoitusta ei ole muutettu. Tanska on eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä tehdyn, EY:n perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 kohdan ja valtion- tai hallitusten päämiesten Edinburghissa joulukuussa 1992 tekemän päätöksen mukaisesti ilmoittanut neuvostolle, että se ei osallistu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Tanska ei ole pyytänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, 140 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamista.

(4)

Ruotsia koskee päätöksen 98/317/EY nojalla perussopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määritelty poikkeus. Vuoden 2003 liittymisasiakirjan (10) 4 artiklan mukaisesti Tšekkiä, Latviaa, Liettuaa, Unkaria ja Puolaa koskevat perussopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määritellyt poikkeukset. Vuoden 2005 liittymisasiakirjan (11) 5 artiklan mukaisesti Bulgariaa ja Romaniaa koskevat perussopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määritellyt poikkeukset. Kroatian liittymisasiakirjan (12) 5 artiklan mukaisesti Kroatiaa koskee perussopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määritelty poikkeus.

(5)

Euroopan keskuspankki, jäljempänä ’EKP’, perustettiin 1 päivänä heinäkuuta 1998. Euroopan valuuttajärjestelmän on korvannut valuuttakurssijärjestelmä (ERM), jonka perustamisesta sovittiin valuuttakurssimekanismin perustamisesta talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa 16 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla Eurooppa-neuvoston päätöslauselmalla (13). Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia (ERM II) koskevista toimintamenettelyistä määrätään talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyssä Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisessä sopimuksessa (14).

(6)

Perussopimuksen 140 artiklan 2 kohdassa määrätään menettelyistä poikkeuksen kumoamiseksi asianomaisten jäsenvaltioiden osalta. Ainakin kerran kahdessa vuodessa tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus, komissio ja EKP antavat neuvostolle kertomuksen perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Latvia esitti 5 päivänä maaliskuuta 2013 virallisen pyynnön lähentymiskehityksen arvioimisesta.

(7)

Kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, kansallisen keskuspankin perussääntö mukaan luettuna, on tarpeen mukaan muutettava, jotta se olisi sopusoinnussa perussopimuksen 130 ja 131 artiklan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön, jäljempänä ’EKPJ:n ja EKP:n perussääntö’, kanssa. Komission ja EKP:n kertomuksissa arvioidaan yksityiskohtaisesti Latvian lainsäädännön yhteensopivuutta perussopimuksen 130 ja 131 artiklan sekä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.

(8)

Perussopimuksen 140 artiklassa tarkoitetuista lähentymisperusteista tehdyn pöytäkirjan N:o 13 1 artiklan mukaan perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulla hintatason vakauden arviointiperusteella tarkoitetaan, että jäsenvaltio on saavuttanut kestävän hintatason vakauden ja tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden aikana todetun keskimääräisen rahanarvon alentumisasteen, joka ylittää enintään 1,5 prosenttiyksiköllä enintään kolmen hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaavan asteen. Hintavakautta arvioitaessa inflaatiota mitataan yhdenmukaistetuilla kuluttajahintaindekseillä (YKHI), jotka on määritelty yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2494/95 (15). Hintavakausperusteen arvioimiseksi jäsenvaltion inflaatiota mitataan kahdentoista kuukausi-indeksin aritmeettisen keskiarvon prosentuaalisena muutoksena verrattuna edellisen jakson kahdentoista kuukausi-indeksin aritmeettiseen keskiarvoon. Komission ja EKP:n kertomuksissa on käytetty viitearvoa, joka on saatu laskemalla kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion inflaation yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo, johon on lisätty 1,5 prosenttiyksikköä. Huhtikuussa 2013 päättyneen vuoden aikana inflaation viitearvoksi saatiin 2,7 prosenttia, kun hintavakaudessa parhaiten suoriutuneet jäsenvaltiot olivat Ruotsi, jonka inflaatioaste oli 0,8 prosenttia, Latvia, jonka inflaatioaste oli 1,3 prosenttia, ja Irlanti, jonka inflaatioaste oli 1,6 prosenttia.

On perusteltua lukea parhaiten suoriutuneista maista pois ne, joiden inflaatioasteita ei voitaisi pitää tarkoituksenmukaisena vertailuarvona muiden jäsenvaltioiden osalta. Tällaiset selvästi poikkeavat maat yksilöitiin vuosien 2004 ja 2010 lähentymiskertomuksissa. Nykyisessä taloustilanteessa on perusteltua lukea Kreikka pois parhaiten suoriutuneista maista, sillä sen inflaatioaste ja profiili poikkeavat laajalla marginaalilla euroalueen keskimääräisestä inflaatioasteesta johtuen lähinnä Kreikan talouden vakavista mukautustarpeista ja poikkeuksellisesta tilanteesta, ja siksi maan sisällyttäminen vaikuttaisi kohtuuttomalla tavalla viitearvoon ja sitä kautta arviointiperusteen oikeudenmukaisuuteen (16).

(9)

Pöytäkirjan N:o 13 2 artiklan mukaan perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu julkistalouden tilannetta koskeva arviointiperuste merkitsee, ettei jäsenvaltiota tarkasteluajankohtana koske perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kyseisessä jäsenvaltiossa.

(10)

Pöytäkirjan N:o 13 3 artiklan mukaan perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään osallistumista koskeva arviointiperuste merkitsee, että jäsenvaltio on noudattanut Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmässä (ERM) määrättyjä tavanomaisia vaihteluvälejä ilman, että sillä on ollut merkittäviä paineita, ainakin kahtena viimeisenä tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena. Jäsenvaltio ei ole saanut samana aikana omasta aloitteestaan alentaa valuutan kahdenvälistä keskusarvoa suhteessa euroon. Valuuttakurssia koskevan lähentymisperusteen täyttymistä on arvioitu 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen ERM II:n puitteissa. Arvioidessaan kertomuksissaan tämän lähentymisperusteen täyttymistä komissio ja EKP ovat tarkastelleet 16 päivänä toukokuuta 2013 päättynyttä kahden vuoden jaksoa.

(11)

Pöytäkirjan N:o 13 4 artiklan mukaan perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettu korkokantojen lähentymisperuste tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena merkitsee sitä, että jäsenvaltion pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräinen nimellistaso on enintään kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin enintään kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaava taso. Korkokantojen lähentymisperusteen tarkastelussa on käytetty vertailukelpoisia valtion 10 vuoden viitelainan korkoja. Korkokantojen lähentymisperusteen täyttämistä arvioitaessa komission ja EKP:n kertomuksissa on laskettu viitearvo lisäämällä kaksi prosenttiyksikköä kolmen hintavakauden parhaiten saavuttaneen jäsenvaltion pitkäaikaisten nimelliskorkojen yksinkertaiseen aritmeettiseen keskiarvoon. Maaliskuussa 2013 päättyneen vuoden jakson viitearvo oli tällä perusteella 5,5 prosenttia.

(12)

Pöytäkirjan N:o 13 5 artiklan mukaan komissio toimittaa lähentymisperusteiden täyttämisen arvioinnissa käytettävät tilastotiedot. Komissio on toimittanut tiedot tämän päätöksen valmistelua varten. Komissio on toimittanut julkista taloutta koskevat tiedot jäsenvaltioiden ilmoitettua ne 1 päivään huhtikuuta 2013 mennessä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 (17) mukaisesti.

(13)

Niiden kertomusten perusteella, jotka komissio ja EKP ovat laatineet Latvian edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien velvollisuuksiensa täyttämisessä, katsotaan seuraavaa:

a)

Latvian kansallinen lainsäädäntö, sen kansallisen keskuspankin perussääntö mukaan luettuna, on sopusoinnussa perussopimuksen 130 ja 131 artiklan sekä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön kanssa.

b)

Sen osalta, täyttääkö Latvia perussopimuksen 140 artiklan 1 kohdan neljässä luetelmakohdassa mainitut lähentymisperusteet, voidaan todeta seuraavaa:

Latvian keskimääräinen inflaatio oli huhtikuussa 2013 päättyneen vuoden aikana 1,3 prosenttia, joka on selvästi viitearvon alapuolella, ja inflaatio todennäköisesti pysyy lähikuukausina viitearvon alapuolella;

Latvian julkisen talouden alijäämä on saatu supistettua realistisella ja kestävällä tavalla alle 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen vuoden 2012 loppuun mennessä; komission suosituksesta neuvosto kumosi 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetulla päätöksellä 2013/317/EU (18) liiallisen alijäämän olemassaolosta Latviassa tehdyn päätöksen 2009/591/EY (19);

Latvia on ollut ERM II:n jäsen 2 päivästä toukokuuta 2005; liittyessään ERM II:een Latvia sitoutui yksipuolisesti pitämään latin valuuttakurssin ± 1 prosentin vaihtelualueella suhteessa keskuskurssiin. Tätä arviointia edeltävien kahden vuoden aikana latin valuuttakurssi poikkesi keskuskurssistaan enintään ± 1 prosenttia eikä siihen kohdistunut paineita;

huhtikuussa 2013 päättyneen vuoden aikana Latvian pitkäaikaiset korot olivat keskimäärin 3,8 prosenttia, mikä alittaa viitearvon.

c)

Lainsäädännön yhteensopivuudesta ja lähentymiskriteerien täyttymisestä tehdyn arvion sekä muiden huomioon otettujen tekijöiden perusteella Latvia täyttää vaadittavat euron käyttöönoton edellytykset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Latvia täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset. Latviaa koskeva vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklassa tarkoitettu poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  Kertomus annettu 5. kesäkuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Kertomus annettu 5. kesäkuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Päätös 1998/317/EY (EYVL L 139, 11.5.1998, s. 30).

(4)  EYVL L 167, 7.7.2000, s. 19.

(5)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 25.

(6)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 29.

(7)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 32.

(8)  EUVL L 195, 24.7.2008, s. 24.

(9)  EUVL L 196, 28.7.2010, s. 24.

(10)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(11)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 203.

(12)  EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.

(13)  EYVL C 236, 2.8.1997, s. 5.

(14)  EUVL C 73, 25.3.2006, s. 21.

(15)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.

(16)  Huhtikuussa 2013 Kreikan 12 kuukauden keskimääräinen inflaatioaste oli 0,4 prosenttia euroalueen vastaavan luvun ollessa 2,2 prosenttia, ja näiden kahden eron ennustetaan kasvavan edelleen tulevina kuukausina.

(17)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7.

(18)  EUVL L 173, 26.6.2013, s. 48.

(19)  EUVL L 202, 4.8.2009, s. 50.


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/27


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2013,

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä

(EKP/2013/22)

(2013/388/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1, 6.3.2 ja 6.4.2 kohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2013 annetut suuntaviivat EKP/2013/4 (2), ja erityisesti niiden 1 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan ja 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’), voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I täsmennetään omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset, joita tavallisesti sovelletaan eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan. Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat vaatimukset.

(3)

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 2 päivänä toukokuuta 2013 annetulla päätöksellä EKP/2013/13 (3) eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltaminen keskeytettiin poikkeuksellisena toimenpiteenä väliaikaisesti Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien osalta. Sen jälkeen kun Kyproksen tasavalta oli ottanut käyttöön jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumenttejaan koskevan velanhoito-ohjelman, EKP:n neuvosto päätti, että Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemat tai täysimääräisesti takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit eivät olleet riittäviä eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vakuuksia, ja päätti kumota päätöksen EKP/2013/13 28 päivänä kesäkuuta 2013. (4)

(4)

Kun velanhoito-ohjelma on viety päätökseen ja saatu vahvistus sille, että Kyproksen tasavalta noudattaa siihen sovellettavan talouden sopeutusohjelman ehtoja, EKP:n neuvosto on edelleen arvioinut, että Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkapaperien laatu on riittävä, jotta ne voidaan hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vakuudeksi.

(5)

EKP on näin ollen päättänyt, että Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemat tai täysimääräisesti takaamat jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit pitäisi jälleen todeta vakuuskelpoisiksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa, kuitenkin siten, että niihin sovelletaan suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.4.2 kohdassa vahvistetusta aliarvostuksesta poikkeavaa aliarvostusta.

(6)

Suuntaviivojen EKP/2013/4 7 artiklan mukaan eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston kohteena oleva euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää, että kyseessä oleva jäsenvaltio ei noudata rahoitustuen ja/tai makrotaloudellisen ohjelman ehdollisuutta. Suuntaviivojen EKP/2013/4 1 artiklan 3 kohdan mukaan kuitenkin vain Irlantia, Helleenien tasavaltaa ja Portugalia pidetään kyseisten suuntaviivojen 5 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklaa sovellettaessa euroalueeseen kuuluvina jäsenvaltioina, jotka noudattavat Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa. Siksi tarvitaan EKP:n neuvoston päätöstä, jotta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettavia eurojärjestelmän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia voidaan jättää soveltamatta Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin.

(7)

Tätä poikkeuksellista toimenpidettä sovelletaan väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, että eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vakuuskelpoisuusvaatimuksia ja riskienhallintamenetelmiä voidaan taas soveltaa normaalisti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suuntaviivojen EKP/2011/14 tiettyjen säännösten soveltamatta jättäminen sekä Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

1.   Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajaa – sellaisena kuin se on täsmennetty eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin sääntöjen soveltamista tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin koskevassa suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa – ei sovelleta Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin. Sovellettaessa suuntaviivojen EKP/2013/4 5 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklaa Kyproksen tasavaltaa pidetään siten euroalueeseen kuuluvana jäsenvaltiona, joka noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2.   Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan tämän päätöksen liitteessä vahvistettuja erityisiä aliarvostusprosentteja.

3.   Jos tämän päätöksen, suuntaviivojen EKP/2011/14 ja suuntaviivojen EKP/2013/4 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan tätä päätöstä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä heinäkuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 95, 5.4.2013, s. 23.

(3)  EUVL L 133, 17.5.2013, s. 26.

(4)  Päätös EKP/2013/21, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/13 kumoamisesta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 75).


LIITE

Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostustaulukko

Valtion joukkovelkakirjalainat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Valtion takaamat pankkien joukkovelkakirjalainat ja valtion takaamat yritysten joukkovelkakirjalainat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


18.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.