ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.193.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 193

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
16. heinäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan (2013–2018) allekirjoituspäivästä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 670/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 671/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 672/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 673/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 674/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, vilja-alalla 16 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/377/EU, Euratom

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

17

 

 

2013/378/EU

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL COPPS/1/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajan toimeksiannon jatkamisesta

18

 

 

2013/379/EU

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EU BAM Rafah/1/2013, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan nimittämisestä

19

 

 

2013/380/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, alueiden komitean romanialaisen varajäsenen nimeämisestä

20

 

 

2013/381/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

21

 

*

Neuvoston päätös 2013/382/YUTP, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

22

 

*

Neuvoston päätös 2013/383/YUTP, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

25

 

*

Neuvoston päätös 2013/384/YUTP, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013, Sudaniin ja Etelä-Sudaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2012/325/YUTP muuttamisesta

29

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan (2013–2018) allekirjoituspäivästä

Euroopan unioni ja Norsunluurannikon tasavalta allekirjoittivat Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2013 pöytäkirjan kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta.

Pöytäkirjaa sovelletaan sen 13 artiklan nojalla väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen.


ASETUKSET

16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/2


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 670/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

Jollei muuta johdu unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita unioniin tuotaessa, on aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen 60 päivän ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jollei muuta johdu unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita Euroopan unioniin tuotaessa, sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen 60 päivän ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Useasta tiheään kudotusta kangaskappaleesta valmistettu tavara, joka on ommeltu yhteen kolmiulotteiseen muotoon. Sen mitat ovat noin 2,70 × 2,70 × 1,60 m, ja sen kullekin sivulle on ommeltu koristeellinen, reunoiltaan päärmätty ulkoreunus. Jokaisessa sisänurkassa on pieni tasku, joka pitää tavaran paikoillaan rungossa. Siinä on myös saumoissa kankaiset kiinnitysnauhat runkoon kiinnittämistä varten.

Tavara esitetään tullille ilman runkoa, tukipuita tai tarvikkeita.

6306 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6306 ja 6306 90 00 nimiketekstien mukaan.

Nimikkeeseen 6306 kuuluu joukko tekstiilitavaroita, jotka on yleensä tehty vahvasta, tiheästä kankaasta (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6306, ensimmäinen kappale).

Tavara on objektiivisten ominaisuuksiensa (kolmiulotteinen muoto, käytetty materiaali, koko, viimeistely) perusteella tarkoitettu käytettäväksi ulkokatoksena.

Tavara esitetään ilman runkoa, tukipuita tai tarvikkeita, mutta sillä on 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitetut ulkokatoksen olennaiset ominaisuudet (eli siinä on säältä suojaava kangaskatto).

Luokittelu alanimikkeen 6306 22 00 tai 6306 29 00 teltoiksi ei tule kyseeseen, koska tavarassa ei ole sivuja tai seiniä, joilla voitaisiin muodostaa suljettu tila (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6306, 4 kohta).

Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 6306 90 00 muuksi leirintävarusteeksi.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 671/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

Jollei muuta johdu Euroopan unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita Euroopan unioniin tuotaessa, on aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen 60 päivän ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jollei muuta johdu Euroopan unionissa voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaisen tarkastuksen järjestelmiin ja ennakko- ja jälkivalvontaan tuotteita Euroopan unioniin tuotaessa, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä 60 päivän ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara koostuu litteästä kangaskappaleesta, joka on kooltaan noin 26 cm × 32 cm ja koottu erilaisista tekstiiliaineista linnun muotoiseksi.

Tavaran suurin osa on valmistettu yksikerroksisesta pitkäsilmukkaisesta silmukkanukkaneuloksesta, jonka päälle on yhdelle puolelle ommeltu kruununmuotoinen siipi kudotusta tekstiiliaineesta. Toisella puolella pitkäsilmukkaista silmukkanukkaneulosta reunustaa päälleommeltu kudottua tekstiiliainetta oleva nauha. Pitkäsilmukkaisen silmukkanukkaneuloksen päälle on ommeltu kolmionmuotoinen pala kudottua kangasta, joka esittää nokkaa. Silmät on painettu silmukaksi taitettuihin kaistaleisiin ja kaksi jalanmuotoista osaa kudotusta tekstiiliaineesta on ommeltu kiinni nukkaneulokseen. Koristeellisesti leikattu tekstiiliaine esittää pyrstöä.

Nukkaneuloksen yläreunaan on kiinnitetty monivärisiä kudottua tekstiiliainetta olevia numeroituja kaistaleita, silmukoita ja suikaleita.

6307 90 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön yleisten tulkintasääntöjen 1 ja 6, XI jakson 7 huomautuksen f kohdan ja 8 huomautuksen a kohdan, XI jakson 2 alanimikehuomautuksen A kohdan, 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307, 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien mukaan.

Tavara ei ole pääasiassa tarkoitettu vauvojen ja pikkulasten ajanvietteeksi, koska ne eivät varsinaisesti tunnista tavaran muotoa eivätkä numerointia ja merkkejä, vaan se on tarkoitettu ennemminkin turvarätiksi. Näin ollen tavaraa ei voida luokitella nimikkeeseen 9503”Muut lelut” (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9503, D kohdan ensimmäinen alakohta).

Näin ollen tavara on luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10”muuksi sovitetuksi tavaraksi – neulosta”.

(Ks. kuvat nro 665 A ja 665 B) (1)

 

 


Image

Image

665 A

665 B


(1)  Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 672/2013,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 V luvussa säädetään menettelyistä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (LIS-kalastusalusten) yksilöimiseksi ja tällaisia aluksia koskevan unionin luettelon laatimiseksi. Kyseisen asetuksen 37 artiklassa säädetään toimista, jotka on kohdistettava kyseiseen luetteloon merkittyihin aluksiin.

(2)

Unionin LIS-alusluettelo vahvistettiin komission asetuksella (EU) N:o 468/2010 (2), jota on muutettu sen jälkeen komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 724/2011 (3) ja (EU) N:o 1234/2012 (4).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan 1 kohdan mukaan unionin luettelon olisi sisällettävä myös sellaiset kalastusalukset, jotka ovat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymissä LIS-alusluetteloissa.

(4)

Kaikki alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hyväksyivät periaatteen LIS-alusluettelon julkaisemisesta ja siitä, että kyseiset järjestöt päivittävät luettelonsa vuosikokouksissaan (5).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaan komissio päivittää unionin luettelon saatuaan alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä luettelot kalastusaluksista, joiden oletetaan tai on todettu osallistuvan LIS-kalastukseen.

(6)

Komissio on vastaanottanut alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vuosikokouksissa päivitetyt luettelot.

(7)

Koska sama alus voi olla luettelossa eri nimillä ja/tai lippujen alla riippuen siitä, koska se on sisällytetty alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen luetteloihin, unionin päivitettyyn luetteloon olisi sisällytettävä eri nimet ja/tai liput sellaisina kuin asianomaiset alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat ne vahvistaneet.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 468/2010 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 468/2010 liitteessä oleva B osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  EUVL L 350, 20.12.2012, s. 38.

(5)  Viimeisimmät päivitykset: CCAMLR: Vuoden 2012 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin CCAMLR-XXXI:n vuosikokouksessa 24. lokakuuta–1. marraskuuta 2012 ja päivitettiin 3. huhtikuuta 2013; SEAFO: SEAFOn LIS-luetteloon sisältyvät CCAMLR-, NEAFC-B- ja NAFO-luettelot; ICCAT: Vuoden 2013 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin vuosikokouksessa marraskuussa 2012 (suositus 11–18); IATTC: Vuoden 2012 luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin IATTC:n 83. kokouksessa kesäkuussa 2012; NEAFC: LIS B -luettelo AM 2012–8rev1 sellaisena kuin se hyväksyttiin 31. vuosikokouksessa 12.–16. marraskuuta 2012; NAFO: NAFO tarkasteli 34. vuosikokouksessaan 17.–21. syyskuuta 2012 LIS-alusluetteloaan ja totesi, ettei kyseiseen luetteloon ollut pakollista tehdä muutoksia. NEAFC:n tehtyä päätöksen RED-nimisen aluksen poistamisesta LIS-luettelostaan NAFO poisti kyseisen aluksen 21. joulukuuta 2012 omasta LIS-luettelostaan; WCPFC: WCPFC:n vuoden 2013 LIS-alusluettelo 6. joulukuuta 2012 (voimassa 6. helmikuuta 2013 alkaen).


LIITE

”B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaisesti luetteloidut alukset

Aluksen IMO-tunnistenumero (1) /alueellisen kalastuksenhoitojärjestön viite

Aluksen nimi (aiempi nimi) (2)

Lippuvaltio tai -alue (alueellisen kalastuksenhoitojärjestön mukaan) (2)

Alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka on luetteloinut aluksen (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE (NAFO/NEAFC) / WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR (SEAFO))

Panama (aiempi lippuvaltio: Saint Kitts ja Nevis (NAFO/NEAFC) / Saint Kitts ja Nevis, Gibraltar (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA I)

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No 10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No 9

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Tuntematon

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Tuntematon

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Tuntematon

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE (CCAMLR) / MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE (SEAFO))

Panama (aiemmat lippuvaltiot: Päiväntasaajan Guinea, Yhdistynyt kuningaskunta)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Tuntematon (aiempi lippuvaltio: Belize)

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinean tasavalta (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Venäjä, Georgia (NAFO) / Venäjä (NEAFC, SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Tuntematon

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (aiemmat lippuvaltiot: Espanja, Seychellit (SEAFO) / Seychellit (NAFO/NEAFC))

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No 1

Georgia

WCPFC

20080005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Libya)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Tuntematon (aiempi lippuvaltio: Panama)

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria (aiempi lippuvaltio: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Sierra Leone, Panama (NAFO/NEAFC))

NEAFC, NAFO, SEAFO

20090003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Tuntematon

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA (CCAMLR) / HEAVY SEAS (SEAFO)

(SHERPA UNO, DUERO, KETA)

Panama (aiempi lippuvaltio: Uruguay)

CCAMLR, SEAFO

20100004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Tuntematon (aiempi lippuvaltio: Malesia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)

Tansania (CCAMLR) / Tuntematon (SEAFO) (aiemmat lippuvaltiot: Uruguay, Saint Vincent ja Grenadiinit, Päiväntasaajan Guinea, Sierra Leone, Pohjois-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V (SEAFO 1 /CCAMLR)) / WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY (SEAFO 29)

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Namibia, Uruguay) (CCAMLR / SEAFO 2))

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA (SEAFO))

Panama (NAFO, SEAFO) / Tuntematon (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6803961

ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)

Mali (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Päiväntasaajan Guinea, Nigeria, Namibia, Bolivia (CCAMLR))

CCAMLR, SEAFO

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Tuntematon

IATTC

7905039

KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS (CCAMLR)) / BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS (SEAFO))

Tansania (SEAFO) / Mongolia (CCAMLR) (aiempi lippuvaltio: Tansania (CCAMLR))

SEAFO, CCAMLR

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA)

Iran (aiempi lippuvaltio: Espanja (CCAMLR))

CCAMLR; SEAFO

9037537

LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Japani, Sierra Leone, Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO (SEAFO) / LENA, ALOS, ROSS (CCAMLR))

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Ghana, Seychellit)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Tuntematon

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Tuntematon

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO))

Guinean tasavalta (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

Tuntematon

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Togo (NAFO/NEAFC,)/ Portugali (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) / 20110003 (ICCAT) / C-00545 (WCPFC)

NEPTUNE

Georgia

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No 2 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No 3 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Tuntematon

ICCAT

7826233 / 20090001 (ICCAT)

OCEAN LION

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Päiväntasaajan Guinea)

IOTC, ICCAT

8713392

OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)

Mongolia (aiemmat lippuvaltiot: Uruguay, Päiväntasaajan Guinea, Pohjois-Korea, Mongolia, Togo, Honduras (CCAMLR))

CCAMLR, SEAFO

11369 (IATTC)

ORCA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Uruguay, Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Belize, Mongolia, Päiväntasaajan Guinea, Etelä-Afrikka) (CCAMLR) / Belize (aiemmat lippuvaltiot: Etelä-Afrikka, Päiväntasaajan Guinea, Mongolia) (SEAFO)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (aiemmat lippuvaltiot: Portugali, Guinean tasavalta (Conakry))

SEAFO

95 (IATTC)

REYMAR 6

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Uruguay, Togo, Pohjois-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

20080004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Libya)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Saint Vincent ja Grenadiinit)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Tuntematon

IATTC

6818930

TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX (CCAMLR) / CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO (SEAFO))

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Belize, Seychellit, Togo)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

6905408

THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)

Nigeria (aiemmat lippuvaltiot: Yhdistynyt kuningaskunta, Seychellit, Mongolia, Togo (CCAMLR))

CCAMLR, SEAFO

7321374 / 7325930 (SEAFO)

TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA (NEAFC)) / YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA (SEAFO/NAFO))

Ghana (aiemmat lippuvaltiot: Panama, Marokko) (NEAFC) / Panama (aiemmat lippuvaltiot: Marokko (NAFO) / Gibraltar, Marokko (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

129 (IATTC)

WEN TENG No 688 (ilmeisesti muuttunut muotoon MAHKOIA ABADI No 196)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

20090002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Georgia)

IOTC, ICCAT


(1)  Kansainvälinen merenkulkujärjestö

(2)  Lisätietoja saa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen internetsivuilta.”


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 673/2013,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

18,5

ZZ

18,5

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

MA

60,4

TR

129,5

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

80,2

CL

81,7

TR

70,0

UY

80,9

ZA

102,8

ZZ

83,1

0808 10 80

AR

139,0

BR

103,9

CL

129,3

CN

96,0

NZ

140,0

US

140,9

ZA

111,2

ZZ

122,9

0808 30 90

AR

116,6

CL

139,8

CN

74,5

ZA

123,0

ZZ

113,5

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

341,4

US

793,8

ZZ

567,6

0809 30

TR

194,4

ZZ

194,4

0809 40 05

BA

195,8

ZZ

195,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 674/2013,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

vilja-alalla 16 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä heinäkuuta 2013 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 16 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

28.6.2013-12.7.2013

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

231,88

164,51

FOB-hinta USA

259,10

249,10

229,10

Palkkio Meksikonlahdella

54,37

Palkkio Suurilla järvillä

36,97

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

17,17 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

50,94 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/17


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

(2013/377/EU, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan kolmannen kohdan ja 228 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

ottaa huomioon 9 päivänä maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 204 artiklan,

ottaa huomioon nimitysehdotuspyynnöt (2),

ottaa huomioon 3 päivänä heinäkuuta 2013 pidetyssä istunnossa toimitetun äänestyksen,

ON PÄÄTTÄNYT

nimittää Emily O’REILLYn Euroopan oikeusasiamieheksi 1 päivästä lokakuuta 2013 vaalikauden loppuun asti.

Tehty Strasbourgissa 3 päivänä heinäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ


(1)  EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  EUVL C 96, 4.4.2013, s. 24.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/18


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EUPOL COPPS/1/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajan toimeksiannon jatkamisesta

(2013/378/EU)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) 3 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/354/YUTP (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea on päätöksen 2013/354/YUTP nojalla valtuutettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tekemään palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Päätöksellä 2013/354/YUTP jatkettiin EUPOL COPPSia 30 päivään kesäkuuta 2014 asti.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 3 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen EUPOL COPPS/1/2012 (2) Kenneth DEANEn nimittämisestä EUPOL COPPSin operaation johtajaksi 1 päivänä heinäkuuta 2012 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2013 päättyväksi kaudeksi.

(4)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ehdotti 14 päivänä kesäkuuta 2013, että Kenneth DEANEn toimeksiantoa EUPOL COPPSin operaation johtajana jatketaan 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jatketaan Kenneth DEANEn toimeksiantoa palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajana 30 päivään kesäkuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 185, 4.7.2013, s. 12.

(2)  EUVL L 186, 14.7.2012, s. 31.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/19


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS EU BAM RAFAH/1/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan nimittämisestä

(2013/379/EU)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) 25 päivänä marraskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP nojalla poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea valtuutetaan tekemään perussopimuksen 38 artiklan mukaisesti Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on 23 päivänä toukokuuta 2013 ehdottanut Gerhard SCHLAUDRAFFin nimittämistä EU BAM Rafahin operaation johtajaksi 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta 3 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla neuvoston päätöksellä 2013/355/YUTP (2) EU BAM Rafahia jatkettiin 30 päivään kesäkuuta 2014 saakka,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Gerhard SCHLAUDRAFF Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajaksi 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUVL L 185, 4.7.2013, s. 16.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

alueiden komitean romanialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2013/380/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Romanian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Liviu Nicolae DRAGNEAn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

Cătălin Ioan NECHIFOR, Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

(2013/381/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka vapautuu Helmut Max JAHN in toimikauden päättyessä 22 päivänä heinäkuuta 2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 23 päivästä heinäkuuta 201325 päivään tammikuuta 2015:

Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/382/YUTP,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä maaliskuuta 2010 päätöksen 2010/168/YUTP (1), jolla Vygaudas UŠACKAS nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afganistaniin. Hänen toimeksiantonsa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2013.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava vielä 12 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa olosuhteissa, jotka voivat huonontua ja jotka saattavat vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Vygaudas UŠACKASin toimeksiantoa erityisedustajana Afganistanissa 30 päivään kesäkuuta 2014. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

Erityisedustaja edustaa Euroopan unionia ja edistää unionin poliittisia tavoitteita Afganistanissa sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa. Erityisesti erityisedustaja

a)

edistää EU:n ja Afganistanin yhteisen julkilausuman täytäntöönpanoa ja johtaa Afganistania ja Pakistania koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa Afganistania koskevilta osin ja toimien jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa,

b)

tukee unionin ja Afganistanin välistä poliittista vuoropuhelua,

c)

tukee Yhdistyneiden kansakuntien, jäljempänä ’YK’, keskeistä asemaa Afganistanissa painottaen erityisesti pyrkimystä parantaa kansainvälisen avun yhteensovittamista ja edistäen Lontoon, Kabulin, Bonnin, Istanbulin, Chicagon ja Tokion konferenssien julkilausumien sekä asiaankuuluvien YK:n päätöslauselmien täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Täyttääkseen toimeksiantonsa ja toimien tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa erityisedustaja

a)

edistää Afganistanin poliittista prosessia ja kehitystä koskevia unionin näkökantoja;

b)

pitää yllä läheisiä suhteita asianomaisiin Afganistanin instituutioihin, erityisesti hallitukseen ja parlamenttiin sekä paikallisiin viranomaisiin, ja tukee niiden kehitystä. Erityisedustajan olisi pidettävä yhteyttä myös Afganistanin muihin poliittisiin ryhmiin ja muihin asiaankuuluviin toimijoihin Afganistanissa;

c)

on tiiviissä yhteydessä asiaankuuluviin kansainvälisiin ja alueellisiin sidosryhmiin Afganistanissa, erityisesti YK:n pääsihteerin erityisedustajaan ja Pohjois-Atlantin liiton johtavaan siviiliedustajaan sekä muihin keskeisiin kumppaneihin ja järjestöihin;

d)

antaa neuvoja siitä, miten EU:n ja Afganistanin yhteisen julkilausuman, Afganistania ja Pakistania koskevan EU:n toimintasuunnitelman Afganistania koskevien osien sekä Kabulin, Bonnin, Istanbulin, Chicagon ja Tokion konferenssien tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty erityisesti seuraavilla aloilla:

siviilivalmiuksien kehittäminen, erityisesti aluetasolla,

hyvä hallintotapa ja oikeusvaltion olemassaolon kannalta välttämättömien instituutioiden, erityisesti riippumattoman oikeuslaitoksen, perustaminen,

vaalijärjestelmän uudistukset,

turvallisuusalan uudistukset, mukaan lukien oikeudellisten instituutioiden, kansallisen armeijan ja poliisivoimien vahvistaminen sekä erityisesti siviilipoliisivoimien kehittäminen,

kasvun edistäminen, varsinkin maatalouden ja maaseudun kehittämisen avulla,

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien alalla, mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien sekä naisten ja lasten oikeuksien kunnioittaminen,

demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen,

naisten kannustaminen osallistumaan julkishallintoon, kansalaisyhteiskuntaan, ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) mukaisesti rauhanprosessiin,

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan lukien yhteistyö, joka koskee kansainvälisiä ponnisteluja terrorismin, laittoman huumekaupan ja ihmiskaupan torjumiseksi sekä aseiden ja joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän materiaalin leviämisen estämiseksi,

humanitaarisen avun sekä pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden järjestäytyneen paluun helpottaminen ja

unionin läsnäolon ja toiminnan tehokkuuden lisääminen Afganistanissa sekä EU:n toimintaohjelmaa koskevien säännöllisten vuosittaisten täytäntöönpanoraporttien laadintaan osallistuminen neuvoston pyytämällä tavalla;

e)

osallistuu aktiivisesti paikallisiin yhteensovittamista käsitteleviin foorumeihin, kuten yhteiseen yhteensovittamis- ja valvontaelimeen, ja tiedottaa täysimääräisesti niille jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu toimintaan, näillä tasoilla tehdyistä päätöksistä;

f)

antaa neuvoja unionin osallistumisesta ja kannoista Afganistania käsittelevissä kansainvälisissä konferensseissa;

g)

edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä asiaan liittyvien aloitteiden kautta, Istanbulin prosessi ja Afganistania käsittelevä alueellinen taloudellinen yhteistyökonferenssi (RECCA) mukaan lukien;

h)

vaikuttaa osaltaan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon varsinkin konfliktialueilla olevien naisten ja lasten osalta ja erityisesti seuraamalla ja käsittelemällä tähän liittyviä tapahtumia;

i)

tukee tarpeen mukaan osallistavaa afganistanilaisjohtoista rauhanprosessia, joka johtaa Bonnin konferenssissa asetettujen ehtojen mukaiseen poliittiseen ratkaisuun.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, pitää yllä erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen toimivaltaisten yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvänä kautena 6 585 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina sekä suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaan kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki merkitykselliset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet erityisedustajan toimeksiannon ja vastuulla olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan erityisedustajan alaisuudessa olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen operaatioalueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon operaatioalueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja antaa korkean edustajan tai PTK:n suosituksesta kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Toimien yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että paikan päällä olevia kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission samoin kuin Keski-Aasiassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan ja unionin Pakistanin-edustuston toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavan poliisioperaation (EUPOL AFGHANISTAN) johtajalle. Erityisedustaja ja siviilioperaatiokomentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin paikan päällä.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä auttavat tuomaan esiin seikkoja edellisten Euroopan unionin Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajien toimeksiannoista johtuviin vaateisiin ja velvoitteisiin vastaamiseksi sekä tarjoavat tätä varten hallinnollista apua ja pääsyn asiaa koskeviin tiedostoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen joulukuun 2013 loppuun mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta toimeksiannon päättyessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EUVL L 75, 23.3.2010, s. 22.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/383/YUTP,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

Afrikan unioniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä lokakuuta 2011 päätöksen 2011/697/YUTP (1), jolla Gary QUINCE nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afrikan unioniin, jäljempänä ’AU’. Hänen toimeksiantonsa päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2013.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava lopullisella 12 kuukauden jaksolla.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Gary QUINCEn toimeksiantoa AU:hun nimettynä erityisedustajana jatketaan 30 päivään kesäkuuta 2014. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa asetettuihin EU:n laajoihin poliittisiin tavoitteisiin Afrikan ponnistelujen tukemisessa rauhallisen, demokraattisen ja vauraan tulevaisuuden rakentamiseksi. Näihin tavoitteisiin kuuluvat:

a)

EU:n ja AU:n poliittisen vuoropuhelun ja laajemman suhteen vahvistaminen;

b)

EU:n ja AU:n kumppanuuden vahvistaminen kaikilla yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa määritetyillä aloilla, yhteisen EU–Afrikka-strategian kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen yhdessä AU:n kanssa kunnioittaen Afrikan omavastuullisuuden periaatetta sekä toimiminen tiiviimmin Afrikan edustajien kanssa monenvälisillä foorumeilla sovittamalla toimintaa yhteen monenvälisten kumppanien kanssa;

c)

toimiminen yhdessä AU:n kanssa ja sen tukeminen institutionaalista kehitystä tukemalla ja vahvistamalla EU:n ja AU:n instituutioiden välisiä suhteita, muun muassa kehitysavun välityksellä, tarkoituksin edistää:

rauhaa ja turvallisuutta: ennakoimalla, ehkäisemällä, hallinnoimalla, välittämällä ja ratkaisemalla konflikteja, tukemalla pyrkimyksiä edistää rauhaa ja vakautta, tukemalla konfliktien jälkeistä jälleenrakentamista;

ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa: edistämällä ja suojelemalla ihmisoikeuksia, edistämällä perusvapauksia ja oikeusvaltion kunnioittamista, tukemalla poliittisen vuoropuhelun, rahoitustuen ja teknisen avun muodossa Afrikan pyrkimyksiä valvoa ja parantaa hallintoa, tukemalla lisääntyvää osallistuvaa demokratiaa ja vastuunottoa, tukemalla korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä edistämällä toimia, joilla pyritään puuttumaan lasten tilanteeseen aseellisten selkkausten yhteydessä kaikkien siihen liittyvien näkökohtien kannalta;

kestävää kehitystä, alueellista yhdentymistä ja kauppaa: tukemalla pyrkimyksiä yhteenliitettävyyteen, helpottamalla veden, jätevesihuollon, energian sekä tietotekniikan saatavuutta, edistämällä vakaita, tehokkaita ja yhdenmukaistettuja liiketoiminnan säädöskehyksiä, auttamalla Afrikkaa integroitumaan maailmankaupan järjestelmään, auttamalla Afrikan maita noudattamaan EU:n sääntöjä ja standardeja, tukemalla Afrikkaa ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa;

investoimista ihmisiin: tukemalla pyrkimyksiä sukupuolten tasa-arvon, terveyden, elintarviketurvan ja koulutuksen aloilla, edistämällä vaihto-ohjelmia, kehittämällä yliopistojen ja osaamiskeskusten verkostoja, puuttumalla muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

Lisäksi erityisedustaja on avainasemassa pantaessa täytäntöön yhteistä EU–Afrikka-strategiaa, jonka tarkoituksena on kehittää ja lujittaa Afrikan ja EU:n välistä strategista kumppanuutta.

3 artikla

Toimeksianto

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) piiriin kuuluvien näkökohtien saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tehostaa EU:n kokonaisvaikutusta vuoropuhelussa, jota käydään Addis Abebassa AU:n ja sen komission kanssa kaikista YUTP:tä ja YTPP:tä koskevista EU:n ja AU:n suhteisiin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti rauhan- ja turvallisuuskumppanuudesta sekä Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden toimintavalmiuden tukemisesta, ja sovittaa yhteen tätä vuoropuhelua;

b)

varmistaa riittävän tasoinen poliittinen edustus, joka vastaa EU:n merkitystä AU:n poliittisena, taloudellisena ja institutionaalisena kumppanina, sekä saattaa tämä kumppanuus uuteen vaiheeseen, jota AU:n kasvava poliittinen merkitys kansainvälisissä yhteyksissä edellyttää;

c)

edustaa neuvoston niin päättäessä EU:n kantoja ja politiikkoja, jos AU on erityisen tärkeässä asemassa kriisitilanteessa, jota varten ei ole nimetty erityisedustajaa;

d)

edistää AU:ta koskevien EU:n politiikkojen ja toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja yhteensovittamista sekä myötävaikuttaa laajemman kumppaniryhmän toiminnan sekä sen ja AU:n välisten suhteiden parempaan yhteensovittamisen;

e)

edistää yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa AU:n kannalta merkityksellisen EU:n ihmisoikeuspolitiikan toteuttamista, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin ja tyttöihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta annetut EU:n suuntaviivat sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva EU:n politiikka samoin kuin Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätösten jatkotoimia koskeva EU:n toimintasuunnitelma;

f)

seurata tiiviisti kaikkia merkittäviä tapahtumia AU:n tasolla ja raportoida niistä;

g)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä AU:n komissioon, muihin AU:n elimiin, Afrikan osa-alueellisten järjestöjen AU-edustustoihin ja AU:n jäsenvaltioiden AU-edustustoihin;

h)

edistää AU:n ja Afrikan osa-alueellisten järjestöjen välisiä suhteita ja helpottaa niiden yhteistyötä varsinkin EU:n tukemilla aloilla;

i)

antaa pyynnöstä neuvoja ja tukea AU:lle aloilla, jotka on määritetty yhteisessä EU–Afrikka-strategiassa;

j)

antaa pyynnöstä neuvoja ja tukea AU:n kriisinhallintavalmiuksien luomiseksi;

k)

sovittaa yhteen toimintansa selkeän tehtävänjaon pohjalta AU:n jäsenvaltioissa ja alueilla toimeksiantojaan hoitavien erityisedustajien toimien kanssa ja tukea näitä; ja

l)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä AU:n tärkeimpiin Addis Abebassa oleviin kansainvälisiin kumppaneihin, varsinkin Yhdistyneisiin kansakuntiin, mutta myös valtioista riippumattomiin toimijoihin, ja edistää yhteensovittamista niiden kanssa kaikilla EU:n ja AU:n kumppanuuteen liittyvillä YUTP:tä ja YTPP:tä koskevilla aloilla.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, pitää yllä erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asianomaisten yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavalla ja 30 päivänä kesäkuuta 2014 päättyvällä kaudella on 585 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on ilmoitettava viipymättä neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina sekä suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedusjana henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja erityisedustajan avustajaryhmän on noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki merkitykselliset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteuttamiskelpoiset toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan erityisedustajan alaisuudessa olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen operaatioalueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä valmiussuunnitelman ja operaation evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon operaatioalueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä neuvostolle, komissiolle ja korkealle edustajalle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkean edustajan tai PTK:n suosituksesta antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikki unionin välineet ja jäsenvaltioiden toimet pannaan täytäntöön johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission samoin kuin tilanteen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin edustustojen päälliköihin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin Näiden on pyrittävä kaikin tavoin avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä auttavat tuomaan esiin seikkoja edellisten Euroopan unionin Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajien toimeksiannoista johtuviin vaateisiin ja velvoitteisiin vastaamiseksi sekä tarjoavat tätä varten hallinnollista apua ja pääsyn asiaa koskeviin tiedostoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin samalla alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää neuvostolle, komissiolle ja korkealle edustajalle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen joulukuun 2013 loppuun mennessä ja kattavan raportin toimeksiannon toteuttamisesta toimeksiannon päättyessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EUVL L 276, 21.10.2011, s. 46.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/384/YUTP,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

Sudaniin ja Etelä-Sudaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2012/325/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä elokuuta 2010 päätöksen 2010/450/YUTP (1), jolla Rosalind MARSDEN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Sudaniin.

(2)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/499/YUTP (2), jolla muutettiin erityisedustajan toimeksiantoa ja nimikettä Etelä-Sudanin julistauduttua itsenäiseksi. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2013.

(3)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava vielä neljällä kuukaudella.

(4)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

(5)

Päätös 2012/325/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2012/325/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Rosalind MARSDEN in toimeksiantoa Sudaniin ja Etelä-Sudaniin nimitettynä erityisedustajana 31 päivään lokakuuta 2013 asti. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.”

2)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2013 alkavalla ja 31 päivänä lokakuuta 2013 päättyvällä kaudella 690 000 euroa.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Vaatimuksiin liittyvä apu

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä antavat komissiolle hallinnollista apua ja pääsyn asiaankuuluviin tietoihin, jotka liittyvät hänen toimeksiannostaan sekä aiempien Sudaniin nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista aiheutuviin mahdollisiin vaatimuksiin, sekä avustavat tällaisiin vaatimuksiin vastaamisessa käytettyjen tietojen hankkimisessa.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  EUVL L 211, 12.8.2010, s. 42.

(2)  EUVL L 206, 11.8.2011, s. 50.


16.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.