ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.164.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
18. kesäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 550/2013, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Kattegatin alueella

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 551/2013, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen väliaikaisesta kieltämisestä NAFO 3M -alueella

3

 

*

Komission asetus (EU) N:o 552/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

5

 

*

Komission asetus (EU) N:o 553/2013, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 554/2013, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä alueilla VII b–k, VIII, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

9

 

*

Komission asetus (EU) N:o 555/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 556/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, asetusten (EY) N:o 798/2008, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 28/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetuksesta ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EU) N:o 557/2013, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 831/2002 kumoamisesta ( 1 )

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 558/2013, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/290/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, kolmansista maista ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 Kroatiaan tuotuja, tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia eläinperäisiä tuotteita koskevista siirtymätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten passituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 550/2013,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Kattegatin alueella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 21 päivänä tammikuuta 2013 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 39/2013 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2013.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2013 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2013 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 23, 25.1.2013, s. 1.


LIITE

Nro

04/TQ39

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/03AS.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Kattegat

Päivämäärä

27.5.2013


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 551/2013,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013,

Euroopan unionin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen väliaikaisesta kieltämisestä NAFO 3M -alueella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 21 päivänä tammikuuta 2013 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 40/2013 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2013.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan Euroopan unionin lipun alla purjehtivien tai Euroopan unionissa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet 1 päivää heinäkuuta 2013 edeltävälle jaksolle myönnetyn kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus 30 päivään kesäkuuta 2013 asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden ajanjaksoa ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisissä jäsenvaltioissa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen 30 päivään kesäkuuta 2013 asti. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen kyseisten päivämäärien välisenä aikana.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 23, 25.1.2013, s. 54.


LIITE

Nro

03/TQ40

Jäsenvaltio

Euroopan unioni (Kaikki jäsenvaltiot)

Kanta

RED/N3M

Laji

Punasimput (Sebastes spp.)

Alue

NAFO 3M

Päivämäärä

3.5.2013–30.6.2013


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 552/2013,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2013 ja 2014 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1262/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2013.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2013 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2013 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 356, 22.12.2012, s. 22.


LIITE

Nro

05/DSS

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

ALF/3X14-

Laji

Limapäät (Beryx spp.)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

Päivämäärä

1.6.2013


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 553/2013,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 21 päivänä tammikuuta 2013 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 40/2013 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2013.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2013 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2013 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 23, 25.1.2013, s. 54.


LIITE

Nro

06/TQ40

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

USK/567EI.

Laji

Keila (Brosme brosme)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

Päivämäärä

1.6.2013


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 554/2013,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2013,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä alueilla VII b–k, VIII, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 21 päivänä tammikuuta 2013 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 39/2013 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2013.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2013 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2013 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 23, 25.1.2013, s. 1.


LIITE

Nro

07/TQ39

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

HAD/7X7A34

Laji

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Alue

VII b–k, VIII, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

Päivämäärä

1.6.2013


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 555/2013,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 3 kohdan ja 42 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, 25 päivänä helmikuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) vahvistetaan terveyssääntöjen täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita.

(2)

On tarpeen vahvistaa erityiset ehdot eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetysten kuljettamisesta Bosnia ja Hertsegovinasta unionin kautta kolmansiin maihin, kun otetaan huomioon maantieteellinen sijainti ja tarve säilyttää pääsy kroatialaiseen Pločen satamaan Kroatian liityttyä unioniin.

(3)

Komission päätöksessä 2009/821/EY (3) vahvistetaan hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo, tietyt komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevat säännöt sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksiköt. Koska järjestelyt asianomaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetysten kuljettamiseksi Bosnia ja Hertsegovinasta unionin kautta kolmansiin maihin edellyttävät toimiakseen sitä, että kuljetus voidaan järjestää kroatialaisten Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien kautta, on tarpeen sisällyttää kyseiset rajatarkastusasemat päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan luetteloon heti, kun niiden hyväksymistä koskevat tekniset edellytykset täyttyvät.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 142/2011 29 a artikla seuraavasti:

”29 a artikla

Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden, joiden määränpää on kolmas maa, kuljettamista Kroatian kautta koskevat erityiset vaatimukset

1.   Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetysten siirrot unionin kautta määränpäänä oleviin kolmansiin maihin maanteitse suoraan Nova Selan rajatarkastusasemalta Pločen rajatarkastusasemalle on sallittava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b)

lähetyksen mukana seuraavissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty passitettavaksi.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty lähetysten purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien lähetysten ja tuotteiden määrä vastaa unioniin tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan niiden päätökseen 2009/821/EY tehtävien muutosten soveltamispäivästä, joilla kyseisen päätöksen liitteeseen I sisällytetään Nova Selaa ja Pločea koskevat kohdat.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 556/2013,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

asetusten (EY) N:o 798/2008, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 28/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetuksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan kolmannen luetelmakohdan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (2) vahvistetaan luettelo sellaisista kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (3) vahvistetaan sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luettelot, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset.

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010 (4) vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten.

(4)

Komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012 (5) vahvistetaan todistuksia koskevat vaatimukset tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta.

(5)

On tarpeen vahvistaa erityiset ehdot Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien siipikarjatuotteita, tuoretta lihaa, raakamaitoa ja maitotuotteita sekä tiettyjä elintarvikesekoituksia sisältävien lähetyserien kuljettamisesta unionin kautta kolmansiin maihin, jotta maantieteellinen sijainti ja tarve säilyttää pääsy kroatialaiseen Pločen satamaan Kroatian liityttyä unioniin voidaan ottaa huomioon.

(6)

Komission päätöksessä 2009/821/EY (6) vahvistetaan hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo, tietyt komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevat säännöt sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksiköt. Koska järjestelyt asetusten (EY) N:o 798/2008, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 28/2012 soveltamisalaan kuuluvien lähetyserien kuljettamiseksi Bosnia ja Hertsegovinasta unionin kautta kolmansiin maihin edellyttävät toimiakseen sitä, että kuljetus voidaan järjestää kroatialaisten Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien kautta, on tarpeen sisällyttää kyseiset rajatarkastusasemat päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan luetteloon heti, kun niiden hyväksymistä koskevat tekniset edellytykset täyttyvät.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EY) N:o 798/2008

Lisätään asetukseen (EY) N:o 798/2008 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Kroatian kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus, joka koskee Bosnia ja Hertsegovinasta tulevia kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuja lähetyksiä

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevan kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitetun siipikarjan – sileälastaiset linnut ja luonnonvaraiset riistalinnut mukaan luettuina – lihaa, jauhelihaa, mekaanisesti erotettua lihaa, munia ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia sisältävien lähetysten suora kauttakulku maanteitse Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä on sallittava silloin, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b)

lähetyksen mukana seuraavissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima, jossa on teksti: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten)”;

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (7) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty lähetysten purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien lähetysten ja tuotteiden määrä vastaa unioniin tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.

2 artikla

Muutos asetukseen (EU) N:o 206/2010

Lisätään asetukseen (EU) N:o 206/2010 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Kroatian kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus, joka koskee Bosnia ja Hertsegovinasta tulevia kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuja lähetyksiä

1.   Poiketen siitä, mitä 16 artiklassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien kolmansiin maihin vietävien lähetysten suorat kuljetukset unionin kautta maanteitse Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b)

lähetyksen mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty lähetysten purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien lähetysten ja tuotteiden määrä vastaa unioniin tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.”

3 artikla

Muutos asetukseen (EU) N:o 605/2010

Lisätään asetukseen (EU) N:o 605/2010 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Kroatian kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus, joka koskee Bosnia ja Hertsegovinasta tulevia kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuja eriä

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien kolmansiin maihin vietävien erien suorat kuljetukset unionin kautta maanteitse Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b)

erän mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty lähetysten purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien lähetysten ja tuotteiden määrä vastaa unioniin tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.”

4 artikla

Muutos asetukseen (EU) N:o 28/2012

Lisätään asetukseen (EY) N:o 28/2012 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien kolmansiin maihin vietävien lähetysten kuljetusta Kroatian kautta koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien 3 artiklassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten lähetysten suorat kuljetukset unionin kautta maanteitse kolmansiin maihin Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä sallitaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

saapumistarkastusaseman virkaeläinlääkäri on unionin saapumisrajatarkastusasemalla sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä

b)

lähetyksen mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty lähetysten purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien lähetysten ja tuotteiden määrä vastaa unioniin tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.”

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Sitä sovelletaan päätökseen 2009/821/EY tehtävien niiden muutosten soveltamispäivästä, joilla kyseisten päätösten liitteeseen I sisällytetään Nova Selaa ja Pločea koskevat kohdat.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1.

(5)  EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1.

(6)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.”


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/16


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 557/2013,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013,

Euroopan tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 831/2002 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 223/2009 vahvistetaan oikeudellinen kehys Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten, salassapidettävien tietojen suojaamista ja käyttöoikeutta koskevat yleiset säännökset mukaan luettuina.

(2)

Euroopan tilastoja varten kerätyistä tiedoista olisi otettava suurin mahdollinen hyöty muun muassa parantamalla tutkijoiden oikeutta saada käyttöönsä salassapidettäviä tietoja tieteellisiä tarkoituksia varten.

(3)

Moniin talous-, yhteiskunta-, ympäristö- ja valtiotieteiden alalla esitettyihin kysymyksiin voidaan vastata riittävästi vain sellaisten asiaan liittyvien ja yksityiskohtaisten tietojen pohjalta, jotka mahdollistavat syvällisen analyysin. Tutkimustarkoituksiin saatavilla olevien yksityiskohtaisten tietojen laadusta ja ajantasaisuudesta on tässä yhteydessä tullut tärkeä osatekijä pyrittäessä ymmärtämään ja hallinnoimaan yhteiskuntaa tieteen pohjalta.

(4)

Tiedeyhteisön olisi näin ollen saatava laajemmat käyttöoikeudet Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun käytettäviin salassapidettäviin tietoihin analyysejä varten tieteellisen kehityksen edistämiseksi ilman, että vaarannetaan sitä suojan korkeaa tasoa, jota salassapidettävien tilastotietojen osalta edellytetään.

(5)

Elimet, joiden tavoitteena on edistää ja antaa käyttöoikeus tietoihin tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi yhteiskunnan ja politiikan kannalta merkityksellisillä aloilla, voisivat osaltaan auttaa salassapidettävien tietojen julkistamisessa tieteellisiin tarkoituksiin ja parantaa näin salassapidettävien tietojen saatavuutta.

(6)

Riskinhallintaan pohjautuva toimintamalli lienee tehokkain malli useiden erityyppisten salassapidettävien tietojen asettamiseksi saataville tieteellisiä tarkoituksia varten, ja samalla sillä säilytetään vastaajia ja tilastoyksiköitä koskeva salassapitosuoja.

(7)

Salassapidettävien tietojen fyysinen ja looginen suojaus olisi varmistettava sääntelyyn liittyvillä, hallinnollisilla, teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Näiden toimenpiteiden ei pitäisi olla liian tiukkoja, jottei niillä rajoitettaisi kyseisten tietojen käyttökelpoisuutta tieteellisen tutkimuksen kannalta.

(8)

Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tätä varten asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta.

(9)

Tällä asetuksella varmistetaan yksityis- ja perhe-elämän ja henkilötietojen suojan täydellinen kunnioittaminen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla).

(10)

Tämän asetuksen soveltaminen ei saisi rajoittaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (2) eikä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) soveltamista.

(11)

Tämän asetuksen soveltaminen ei saisi rajoittaa ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (4) eikä tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (5) soveltamista.

(12)

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 831/2002 (6) olisi kumottava.

(13)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean (ESS-komitean) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä voidaan myöntää käyttöoikeus komissiolle (Eurostatille) toimitettuihin salassapidettäviin tietoihin tilastoanalyysien tekemiseksi tieteellisiä tarkoituksia varten, sekä komission (Eurostatin) ja kansallisten tilastoviranomaisten välistä yhteistyötä koskevat säännöt tämän käyttöoikeuden helpottamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tieteellisiin tarkoituksiin käytettävillä salassapidettävillä tiedoilla’ tietoja, joilla tilastoyksiköt voidaan tunnistaa ainoastaan välillisesti ja jotka ovat joko turvattuun käyttöön tarkoitettuja tiedostoja tai tieteelliseen käyttöön tarkoitettuja tiedostoja;

2)

’turvattuun käyttöön tarkoitetuilla tiedostoilla’ tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä salassapidettäviä tietoja, joihin ei ole sovellettu muita tilastotietojen tietosuojamenetelmiä;

3)

’tieteelliseen käyttöön tarkoitetuilla tiedostoilla’ tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä salassapidettäviä tietoja, joihin on sovellettu tilastotietojen tietosuojamenetelmiä, jotta tilastoyksikön tunnistamisriski on voitu laskea sopivalle tasolle nykyisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

4)

’tilastotietojen tietosuojamenetelmillä’ menetelmiä, joilla vähennetään tilastoyksikköjä koskevien tietojen paljastumisriskiä ja jotka tavallisesti perustuvat julkistettavien tietojen muuttamiseen tai niiden määrän rajoittamiseen;

5)

’käyttöoikeuden myöntävällä järjestelmällä’ sitä fyysistä tai virtuaalista ympäristöä ja sen organisatorista rakennetta, jossa pääsy tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviin salassapidettäviin tietoihin annetaan;

6)

’kansallisilla tilastoviranomaisilla’ kansallisia tilastolaitoksia ja muita kansallisia viranomaisia, jotka vastaavat kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta ja jotka on nimetty asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

3 artikla

Yleiset periaatteet

Komissio (Eurostat) voi myöntää käyttöoikeuden tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviin salassapidettäviin tietoihin, joita se pitää hallussaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 1 artiklassa tarkoitettua Euroopan tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

käyttöoikeutta pyytää tunnustettu tutkimusyksikkö;

b)

on toimitettu asianmukainen tutkimusehdotus;

c)

on ilmoitettu, minkätyyppisistä tieteellisiin tarkoituksiin käytettävistä salassapidettävistä tiedoista on kyse;

d)

käyttöoikeuden myöntää joko komissio (Eurostat) tai muu komission (Eurostat) akkreditoima käyttöoikeuden myöntävä järjestelmä;

e)

se asianomainen kansallinen tilastoviranomainen, joka toimitti kyseiset tiedot, on antanut hyväksyntänsä.

4 artikla

Tutkimusyksiköt

1.   Tutkimusyksikköjen tunnustamisen on perustuttava kriteereihin, jotka koskevat seuraavia näkökohtia:

a)

yksikön tarkoitus; yksikön tarkoituksen arviointi on toteutettava sen perussäännön, tehtävän tai muun sen tarkoituksesta annetun ilmoituksen pohjalta; yksikön tarkoitukseen on sisällyttävä viittaus tutkimukseen;

b)

yksikön vahvistettu kokemus tai maine laadukasta tutkimusta tuottavana ja julkisesti saataville asettavana elimenä; yksikön kokemusta tutkimushankkeiden toteuttamisessa arvioidaan muun muassa saatavilla olevien julkaisuluetteloiden ja sellaisten tutkimushankkeiden pohjalta, joihin yksikkö on osallistunut;

c)

tutkimustoiminnan sisäiset organisaatiojärjestelyt; tutkimusyksikön on oltava erillinen organisaatio, jolla on oikeushenkilön asema ja joka on keskittynyt tutkimustoimintaan, tai tutkimusosasto jonkin organisaation sisällä; tutkimusyksikön on oltava riippumaton ja voitava itsenäisesti laatia tieteellisiä päätelmiä ja toimittava erillään sen elimen toimintalohkoista, johon se kuuluu;

d)

tietojen turvallisuuden varmistamiseksi käytössä olevat turvatoimet; tutkimusyksikön on täytettävä tietojen turvallisuuden varmistavat tekniset ja infrastruktuurivaatimukset.

2.   Tutkimusyksikön asianmukaisesti nimetyn edustajan on allekirjoitettava salassapitolupaus, joka kattaa kaikki yksikön tutkijat, joilla on pääsy tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviin salassapidettäviin tietoihin, ja jossa määritellään käyttöoikeuden edellytykset, tutkijoiden velvollisuudet, tilastotietojen salassapidettävyyden noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet sekä näiden velvollisuuksien rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset.

3.   Komissio (Eurostat) laatii yhteistyössä ESS-komitean kanssa ohjeet tutkimusyksikköjen arvioimiseksi, 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu salassapitolupaus mukaan luettuna. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio (Eurostat) päivittää ohjeita ESS-komitean hyväksymien menettelyjen mukaisesti.

4.   Tutkimusyksikköjen arviointia käsittelevät raportit on asetettava kansallisten tilastoviranomaisten saataville.

5.   Komissio (Eurostat) pitää yllä ajan tasalle saatettua luetteloa tunnustetuista tutkimusyksiköistä ja julkaisee sen verkkosivustollaan.

6.   Komissio (Eurostat) tekee säännöllisesti luetteloon sisältyvien tutkimusyksikköjen uudelleenarviointeja.

5 artikla

Tutkimusehdotus

1.   Tutkimusehdotuksessa on mainittava riittävän yksityiskohtaisesti

a)

tutkimuksen perusteltu tarkoitus;

b)

selvitys siitä, miksi tähän tarkoitukseen ei voida päästä käyttämällä muuta kuin salassapidettävää tietoa;

c)

käyttöoikeutta pyytävä yksikkö;

d)

yksittäiset tutkijat, joilla tulee olemaan käyttöoikeus tietoihin;

e)

käyttöoikeuden myöntävät järjestelmät, joita on tarkoitus käyttää;

f)

tietokokonaisuudet, joiden käyttöoikeutta haetaan, niiden analysointimenetelmät; sekä

g)

julkaistavan tai muuten levitettävän tutkimuksen aiotut tulokset.

2.   Tutkimusehdotuksen mukana on esitettävä niiden tutkijoiden allekirjoittamat yksilölliset salassapitolupaukset, joilla tulee olemaan käyttöoikeus tietoihin.

3.   Komissio (Eurostat) laatii yhteistyössä ESS-komitean kanssa ohjeet tutkimusehdotusten arvioimiseksi. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio (Eurostat) päivittää ohjeita ESS-komitean hyväksymien menettelyjen mukaisesti.

4.   Tutkimusehdotusten arviointia koskevat raportit on asetettava niiden kansallisten tilastoviranomaisten saataville, jotka toimittivat asianomaiset salassapidettävät tiedot komissiolle (Eurostatille).

6 artikla

Kansallisten tilastoviranomaisten kanta

1.   Kunkin tutkimusehdotuksen osalta pyydetään ennen käyttöoikeuden myöntämistä sen kansallisen tilastoviranomaisen hyväksyntää, joka toimitti asianomaiset salassapidettävät tiedot. Kansallisen tilastoviranomaisen on toimitettava kantansa Eurostatille neljän viikon kuluessa siitä päivämäärästä, jona kansallinen tilastoviranomainen vastaanotti tutkimusehdotuksen arviointia käsittelevän kyseisen raportin.

2.   Asianomaiset salassapidettävät tiedot toimittaneet kansalliset tilastoviranomaiset ja komissio (Eurostat) sopivat mahdollisuuksien mukaan kuulemismenettelyn yksinkertaistamisesta ja sen ajoituksen parantamisesta.

7 artikla

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät salassapidettävät tiedot

1.   Käyttöoikeus turvattuun käyttöön tarkoitettuihin tiedostoihin voidaan myöntää edellyttäen, että tutkimuksen tulokset julkistetaan vasta sitten, kun on ensin tarkistettu, ettei niissä paljasteta salassapidettäviä tietoja. Käyttöoikeus turvattuun käyttöön tarkoitettuihin tiedostoihin voidaan myöntää ainoastaan komission (Eurostatin) sisäisen käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän puitteissa tai muun sellaisen käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän puitteissa, jonka komissio (Eurostat) on akkreditoinut antamaan käyttöoikeuden turvattuun käyttöön tarkoitettuihin tiedostoihin.

2.   Käyttöoikeus tieteelliseen käyttöön tarkoitettuihin tiedostoihin voidaan myöntää edellyttäen, että käyttöoikeutta pyytävässä tutkimusyksikössä on käytössä asianmukaiset turvatoimet. Komissio (Eurostat) julkaisee tiedot vaadittavista turvatoimista.

3.   Komissio (Eurostat) valmistelee yhteistyössä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa tutkimuskäyttöön tarkoitetut tietokokonaisuudet, jotka on kohdennettu koskemaan erityyppisiä tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä salassapidettäviä tietoja. Valmistellessaan tutkimuskäyttöön tarkoitettua tietokokonaisuutta komissio (Eurostat) ja kansalliset tilastoviranomaiset ottavat huomioon salassapidettävien tietojen laittoman paljastamisen riskin ja vaikutuksen.

8 artikla

Käyttöoikeuden myöntävä järjestelmä

1.   Tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä salassapidettäviä tietoja koskeva käyttöoikeus voidaan myöntää komission (Eurostatin) akkreditoiman käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän kautta.

2.   Käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän on sijaittava kansallisten tilastoviranomaisten osana. Käyttöoikeuden myöntävä järjestelmä voi poikkeuksellisesti sijaita muualla kuin kansallisten tilastoviranomaisten osana, kunhan asianomaiset tiedot toimittaneilta kansallisilta tilastoviranomaisilta on ennakkoon saatu nimenomainen hyväksyntä.

3.   Käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän akkreditoinnin on perustuttava kriteereihin, jotka koskevat käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän tarkoitusta sekä sen organisaatiorakennetta ja tietoturva- ja tiedonhallintanormeja.

4.   Komissio (Eurostat) laatii yhteistyössä ESS-komitean kanssa ohjeet käyttöoikeuden myöntävien järjestelmien arvioimiseksi. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa komissio (Eurostat) päivittää ohjeita ESS-komitean hyväksymien menettelyjen mukaisesti.

5.   Käyttöoikeuden myöntävien järjestelmien arviointia käsittelevät raportit on asetettava kansallisten tilastoviranomaisten saataville. Raportteihin on sisällyttävä suositus siitä salassapidettävien tietojen tyypistä, johon kyseinen järjestelmä voi antaa käyttöoikeuden. Komissio (Eurostat) kuulee ESS-komiteaa ennen kuin tekee päätöksen käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän akkreditoimisesta.

6.   Käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän tai käyttöoikeuden myöntävää järjestelmää isännöivän organisaation asianmukaisesti nimetyn edustajan ja komission (Eurostatin) välillä allekirjoitetaan sopimus, jossa määritetään käyttöoikeuden myöntävän järjestelmän velvollisuudet salassapidettävien tietojen suojaamisen osalta ja organisatoriset toimenpiteet. Komissiolle (Eurostatille) on tiedotettava säännöllisesti käyttöoikeuden myöntävien järjestelmien toteuttamista toimista.

7.   Komissio (Eurostat) pitää yllä luetteloa akkreditoiduista käyttöoikeuden myöntävistä järjestelmistä ja julkaisee sen verkkosivustollaan.

9 artikla

Organisatoriset kysymykset

1.   Komissio (Eurostat) ilmoittaa säännöllisesti ESS-komitealle niistä hallinnollisista, teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joita on toteutettu salassapidettävien tietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi ja laittoman paljastamisen tai sellaisen käytön, joka ylittää ne tarkoitukset, joita varten käyttöoikeus on myönnetty, riskin seuraamiseksi ja estämiseksi.

2.   Komissio (Eurostat) julkaisee verkkosivustollaan

a)

ohjeet tutkimusyksikköjen, tutkimusehdotusten ja käyttöoikeuden myöntävien järjestelmien arvioimiseksi;

b)

luettelon tunnustetuista tutkimusyksiköistä;

c)

luettelon akkreditoiduista käyttöoikeuden myöntävistä järjestelmistä;

d)

luettelon tutkimuskäyttöön tarkoitetuista tietokokonaisuuksista sekä niitä koskevan dokumentaation ja mahdolliset käyttömuodot.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 831/2002.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

(6)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7.


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 558/2013,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3474)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/290/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä 28 päivänä syyskuuta 2009 tehdyn komission päätöksen 2009/821/EY (1) liitteessä I vahvistetaan luettelo neuvoston direktiivien 91/496/ETY (2) ja 97/78/EY (3) mukaan hyväksytyistä rajatarkastusasemista sekä liitteessä II yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) keskus-, alue- ja paikallisyksikköjen luettelo.

(2)

Koska komission tekemä päätös 2009/821/EY on voimassa 1 päivän heinäkuuta 2013 jälkeen, sitä on mukautettava Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi. Tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty Kroatian liittymisasiakirjassa (4), joten mukautukset on tehtävä ennen liittymistä, jotta niitä voitaisiin soveltaa liittymisestä alkaen.

(3)

Laajentuminen muuttaa huomattavasti uuden unionin ja rajanaapureina olevien kolmansien maiden maarajaa, kasvattaa EU:n rannikkorajoja Välimerellä ja tuo yhden kansainvälisen lentoaseman lisää.

(4)

Komission tarkastusyksikkö, elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto, on tarkastanut kolmansien maiden vastaisiksi rajatarkastusasemiksi ehdotetut paikat Kroatiassa. Kyseisten paikkojen katsotaan täyttävän unionin vaatimukset liittymiseen mennessä. Näin ollen kyseiset paikat Kroatiassa olisi lisättävä päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan jäsenvaltioiden hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luetteloon.

(5)

Kroatian liittymisen myötä eräillä jäsenvaltioilla, erityisesti Unkarilla ja Slovenialla, ei ole enää yhteistä rajaa kolmansien maiden kanssa. Tämän vuoksi eräistä näiden jäsenvaltioiden rajatarkastusasemista tulee tarpeettomia. Sen vuoksi päätöksen 2009/821/EY liitteessä I vahvistettua, näiden kahden jäsenvaltioiden hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luetteloa olisi muutettava.

(6)

Lisäksi laajentumisen myötä paikalliset eläinlääkintäyksiköt lisätään Traces-järjestelmän käyttäjiksi Kroatiassa. Sen vuoksi kyseiset paikalliset eläinlääkintäyksiköt on lisättävä päätöksen 2009/821/EY liitteessä II säädettyyn jäsenvaltioiden paikallisyksikköjen luetteloon.

(7)

Sen vuoksi päätöstä 2009/821/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Liitteessä esitetyt muutokset tulevat voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Ranskaa koskevan osan jälkeen lisätään Kroatiaa koskeva osa seuraavasti:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Země: CHORVATSKO – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – Country: CROATIA – País: CROACIA – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Paese: CROAZIA – Valsts: HORVĀTIJA – Šalis: KROATIJA – Ország: HORVÁTORSZÁG – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIË – Kraj: CHORWACJA – País: CROÁCIA – Țara: CROAȚIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Država: HRVAŠKA – Maa: KROATIA – Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O”

b)

Unkaria koskevassa osassa poistetaan kohdat Gyékényes (rautatie) ja Letenye (maatie).

c)

Sloveniaa koskevassa osassa poistetaan kohdat Dobova (rautatie) ja Gruškovje, Jelšane ja Obrežje (maatie).

2)

Liitteessä II Ranskaa koskevan osan jälkeen lisätään Kroatiaa koskeva osa seuraavasti:

Страна: ХЪРВАТИЯ – Šalis: KROATIJA – Země: CHORVATSKO – Ország: HORVÁTORSZÁG – Land: KROATIË – Pajjiż: KROAZJA – Land: KROATIEN – Land: KROATIEN – Riik: HORVAATIA – Kraj: CHORWACJA – Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ – País: CROACIA – Country: CROATIA – Țara: CROAȚIA – País: CROÁCIA – Krajina: CHORVÁTSKO – Pays: CROATIE – Zemlja: HRVATSKA – Država: HRVAŠKA – Paese: CROAZIA – Maa: KROATIA – Valsts: HORVĀTIJA – Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA’ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

kolmansista maista ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 Kroatiaan tuotuja, tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia eläinperäisiä tuotteita koskevista siirtymätoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3475)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/291/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian odotetaan liittyvän Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013. Eläinperäisiin tuotteisiin tullaan soveltamaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) vaatimuksia. Tietyt Kroatiaan ennen kyseistä päivää tuodut eläinperäiset tuotteet eivät kuitenkaan vastaa mainitussa asetuksessa vahvistettuja soveltuvia sääntöjä.

(2)

Jotkin kyseisistä tuotteista on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa, kun taas toisia ei ole vielä saatettu tullimenettelyn alaisuuteen ja ne ovat yhä tullivalvonnassa.

(3)

Jotta edistetään siirtymistä Kroatian voimassa olevasta järjestelmästä järjestelmään, jossa sovelletaan unionin lainsäädäntöä, on aiheellista säätää siirtymätoimenpiteistä mainittujen tuotteiden pitämiseksi kaupan.

(4)

Kyseisiä tuotteita pitäisi saattaa vain Kroatian kotimarkkinoille asianmukaisin edellytyksin. Koska nykyinen jäljitettävyysjärjestelmä ei ole riittävä, yritysten, joilla on lupa lähettää tuotteitaan muihin jäsenvaltioihin, ei pitäisi jalostaa tällaisia vaatimustenvastaisia tuotteita.

(5)

Tuotteita, jotka eivät vastaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännöksiä, ei pitäisi tuoda muihin jäsenvaltioihin. Jotta voidaan varmistaa, ettei näillä tuotteilla käydä unionin sisäistä kauppaa, jäsenvaltioiden olisi tehtävä asianmukaisia tarkastuksia eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (2) mukaisesti.

(6)

Näiden tuotteiden viennissä kolmansiin maihin olisi noudatettava asianmukaisia järjestelyjä ja toimittava elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (3) mukaisesti.

(7)

Vuoden kuluttua liittymispäivämäärästä tuotteet, joita ei vielä ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen tai saatettu markkinoille Kroatiassa tai viety maasta ja jotka ovat yhä tullivalvonnassa varastossa, olisi tuhottava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan eläinperäisiin tuotteisiin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne kuuluvat asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan;

b)

ne eivät täytä asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia;

c)

ne on tuotu Kroatiaan kolmansista maista ennen 1 päivää heinäkuuta 2013.

2 artikla

Eläinperäiset tuotteet, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa ennen 1 päivää heinäkuuta 2013

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa ennen 1 päivää heinäkuuta 2013, voidaan edelleen saattaa markkinoille Kroatian alueella yhden vuoden ajan kyseisestä päivästä, kunhan ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

yritykset, joilla on lupa lähettää tuotteitaan muihin jäsenvaltioihin, eivät saa jalostaa niitä;

b)

ne on varustettava kansallisella merkinnällä, josta säädetään vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen ajankohtana voimassa olevissa Kroatian kansallisissa säännöissä ja joka on erilainen kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (4) liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettu terveysmerkintä tai asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitettu tunnistusmerkintä.

3 artikla

Eläinperäiset tuotteet, jotka on tuotu Kroatiaan mutta joita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen ennen 1 päivää heinäkuuta 2013

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet, jotka on tuotu Kroatiaan ennen 1 päivää heinäkuuta 2013 mutta joita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen ennen tuota päivää, voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen Kroatiassa ja saattaa markkinoille Kroatian alueella ainoastaan 30 päivään kesäkuuta 2014 asti, kunhan ne täyttävät 2 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

4 artikla

Kielto lähettää eläinperäisiä tuotteita Kroatiasta muihin jäsenvaltioihin

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita ei saa lähettää Kroatiasta muihin jäsenvaltioihin.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava direktiivin 89/662/ETY ja erityisesti sen 3 artiklan mukaisesti, että 1 artiklassa tarkoitetuilla tuotteilla ei käydä kauppaa jäsenvaltioiden välillä.

5 artikla

Vienti kolmansiin maihin

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita voidaan 1 päivään heinäkuuta 2014 ulottuvan siirtymäajan ajan viedä Kroatiasta kolmansiin maihin, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

vienti on tehtävä asetuksen (EY) N:o 178/2002 12 artiklan mukaisesti;

b)

kunkin lähetyksen on poistuttava Kroatian alueelta suoraan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ilman, että lähetys kulkee minkään muun jäsenvaltion alueen kautta;

c)

kukin lähetys on kuljetettava toimivaltaisen viranomaisen sinetöimässä kuljetusvälineessä, ja sinetit on tarkastettava paikassa, jossa lähetys poistuu Kroatiasta.

6 artikla

Tullivalvonnassa olevien lähetysten tuhoaminen 1 päivänä heinäkuuta 2014

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset, jotka 1 päivänä heinäkuuta 2014 ovat edelleen tullivalvonnassa, on tuhottava toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

Kaikki lähetyksen tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan lähetyksen omistajalta.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten passituksesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3484)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/292/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan kolmannen luetelmakohdan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/777/EY (2) säädetään eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista.

(2)

On tarpeen vahvistaa erityiset edellytykset Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien lihavalmiste-erien passitukselle unionin kautta kolmansiin maihin, jotta maantieteellinen sijainti ja tarve säilyttää pääsy kroatialaiseen Pločen satamaan Kroatian liityttyä unioniin voidaan ottaa huomioon.

(3)

Komission päätöksessä 2009/821/EY (3) vahvistetaan hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo, tietyt komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevat säännöt sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksiköt. Koska Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien lihavalmiste-erien passitusta unionin kautta kolmansiin maihin koskevat järjestelyt edellyttävät toimiakseen sitä, että passitus voidaan järjestää kroatialaisten Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien kautta, on tarpeen sisällyttää kyseiset rajatarkastusasemat päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevaan luetteloon heti, kun niiden hyväksymistä koskevat tekniset edellytykset täyttyvät.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätökseen 2007/777/EY 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Kroatian kautta Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien kolmansiin maihin vietävien erien passitusta koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien erien passitus unionin kautta maanteitse suoraan kolmansiin maihin Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä sallitaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

saapumistarkastusaseman virkaeläinlääkäri on unionin saapumisrajatarkastusasemalla sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä;

b)

erän mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin passitusta varten);

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (4) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että erä on hyväksytty passitettavaksi.

2.   Direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklassa määritelty erien purkaminen ja varastointi unionin alueelle on kielletty.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että unionin alueelta lähtevien erien ja valmisteiden määrä vastaa unioniin tulevien erien ja valmisteiden määrää.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.

(4)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.”


18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.