ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.155.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 155

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
7. kesäkuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/267/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin puolesta meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa otettavasta kannasta kunnonarviointijärjestelmään tehtäviin muutoksiin sekä meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa otettavasta kannasta kansainväliseen turvallisuusjohtamissäännöstöön tehtäviin muutoksiin sekä suljettuun tilaan pääsyä ja pelastusharjoituksia koskeviin, SOLAS-yleissopimuksen III lukuun ja vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöihin tehtäviin muutoksiin

1

 

 

2013/268/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten lopullista hyväksymistä

3

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 520/2013, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/269/YUTP, annettu 27 päivänä toukokuuta 2013, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi

9

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

7.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

Euroopan unionin puolesta meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa otettavasta kannasta kunnonarviointijärjestelmään tehtäviin muutoksiin sekä meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa otettavasta kannasta kansainväliseen turvallisuusjohtamissäännöstöön tehtäviin muutoksiin sekä suljettuun tilaan pääsyä ja pelastusharjoituksia koskeviin, SOLAS-yleissopimuksen III lukuun ja vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöihin tehtäviin muutoksiin

(2013/267/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Merenkulkualalla toteutettavalla unionin toiminnalla olisi pyrittävä parantamaan meriturvallisuutta.

(2)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea (IMO Marine Environmental Protection Committee, MEPC) on lokakuussa 2012 pidetyssä 64. istunnossaan hyväksynyt kunnonarviointijärjestelmään (päätöslauselma MEPC.94(46)) muutoksia, jotka johtuvat vuonna 2011 hyväksytystä irtolastialusten ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua tarkastusohjelma koskevasta säännöstöstä (International Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers). Näiden muutosten odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyiksi mainitun komitean 65. istunnossa, joka pidetään 13–17 päivänä toukokuuta 2013.

(3)

IMO:n meriturvallisuuskomitea (IMO Marine Safety Committee, MSC) on 91. istunnossaan hyväksynyt muutoksia kansainväliseen turvallisuusjohtamissäännöstöön (ISM-säännöstöön) sekä muutoksia vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä, jäljempänä ’SOLAS-yleissopimus’, III lukuun, vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöihin ja dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstöön. Näiden muutosten odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyiksi mainitun komitean 92. istunnossa, joka pidetään kesäkuussa 2013.

(4)

Yksirunkoisten öljysäiliöalusten kunnonarviointijärjestelmään (CAS-järjestelmä) tehtävillä muutoksilla muutetaan CAS-järjestelmää siten, että se viittaa viimeisimpään (2011) irtolastialusten ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaan laajennettuun tarkastusohjelmaan tai laajennettuun katsastusohjelmaan (ESP). Kunnonarviointijärjestelmän (CAS-järjestelmä) soveltamisesta on säädetty yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 530/2012 (1).

(5)

ISM-säännöstöön tehtävillä muutoksilla otetaan käyttöön siihen tehtäviä erityisiä selvennyksiä, jotka koskevat asianmukaiseen miehitykseen liittyviä näkökohtia ja ISM-säännöstöstä johtuviin delegoituihin tehtäviin liittyvää vastuuta sekä asiaankuuluvien alaviitteiden lisäämistä. Vaikka ISM-säännöstö on esitetty kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä 15 päivänä helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 (2) liitteessä, mainitussa asetuksessa määritellään kuitenkin, että asetus on säännöstön ”ajantasaistettu toisinto”. Asetuksessa (EY) N:o 336/2006 edellytetään, että sen piiriin kuuluvien alusten on noudatettava ISM-säännöstön osassa A asetettuja vaatimuksia. Sen vuoksi IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa hyväksyttävillä muutoksilla on välitön oikeudellinen vaikutus mainittuun asetukseen.

(6)

SOLAS-yleissopimuksen III lukuun vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöjen osalta samoin kuin dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstöön tehtävillä muutoksilla otetaan SOLAS-yleissopimuksen III luvussa olevassa säännössä 19, vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöjen 18 luvussa ja dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstön 17 luvussa käyttöön pelastustoimintakoulutusta koskeva velvoite niiden miehistön jäsenten osalta, joiden on työskenneltävä suljetuissa tiloissa. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 6 päivänä toukokuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/45/EY (3) sovelletaan nimenomaisesti vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöjä kotimaanmatkoilla liikennöiviin suurnopeusmatkustaja-aluksiin. Vanhempiin aluksiin, joihin näitä suurnopeusalussäännöstöjä ei sovelleta, sovelletaan mainitun direktiivin mukaan aiempaa dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstöä.

(7)

IMO:n meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa lopullisesti hyväksyttäviä muutoksia voidaan pitää myönteisenä kehityksenä, ja niille olisi sen vuoksi annettava unionin tuki.

(8)

Euroopan unioni ei ole IMO:n jäsen eikä kyseessä olevien yleissopimusten ja säännöstöjen sopimuspuoli. Siksi on tarpeen, että neuvosto valtuuttaa jäsenvaltiot antamaan unionin kanta mainituissa IMO:n komiteoissa ja ilmaisemaan suostumuksensa tulla esillä olevien muutosten sitomiksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unionin kanta IMO:n meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa on hyväksyä kunnonarviointijärjestelmään (MEPC:n päätöslauselma (94(46)) tehtävät muutokset, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 64. istunnossa ja esitetty IMO:n asiakirjan MEPC 64/23/Add. 1 liitteissä 13 ja 16.

2.   Unionin kantana IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa on hyväksyä ISM-säännöstöön ja siihen liittyviin suuntaviivoihin tehtävät muutokset ja uuden, suljetuissa tiloissa toteutettavaa pelastustoimintaa koskevan koulutusvaatimuksen käyttöönotto SOLAS-yleissopimuksen III luvussa olevassa säännössä 19, vuosien 1994 ja 2000 suurnopeusalussäännöstöjen 18 luvussa sekä dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstön 17 luvussa, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja esitetty toisaalta IMO:n asiakirjan MSC 91/22/Add. liitteissä 22, 30 ja 31 ja toisaalta IMO:n asiakirjan MSC 92/3/1 liitteessä 4.

3.   Jäsenvaltiot, jotka ovat IMO:n jäseniä, esittävät 1 ja 2 kohdassa esitetyn unionin kannan yhdessä unionin etujen mukaisesti.

4.   Tähän kantaan tehtävistä muodollisista ja vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman, että tätä kantaa muutetaan.

2 artikla

Jäsenvaltiot valtuutetaan ilmaisemaan suostumuksensa tulla unionin etujen mukaisesti 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen muutosten sitomiksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EUVL L 172, 30.6.2012, s. 3.

(2)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1.


7.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee tiettyjen säännöstöjen ja niihin liittyvien tiettyjen yleissopimusten ja pöytäkirjojen muutosten lopullista hyväksymistä

(2013/268/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea (IMO Marine Environment Protection Committee, MEPC) ja IMO:n meriturvallisuuskomitea (IMO Marine Safety Committee, MSC) ovat, ensiksi mainittu marraskuussa 2012 pidetyssä 64. istunnossaan ja jälkimmäinen marraskuussa 2012 pidetyssä 91. istunnossaan, hyväksyneet IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan säännöstön (III-säännöstö). IMO:n 28. yleiskokouksen odotetaan hyväksyvän mainitun säännöstön lopullisesti joulukuussa 2013.

(2)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea ja IMO:n meriturvallisuuskomitea ovat, ensiksi mainittu 64. istunnossaan ja jälkimmäinen 91. istunnossaan, hyväksyneet myös hyväksyttyjä laitoksia koskevan IMO:n säännöstön (RO-säännöstö). Ensiksi mainitun komitean odotetaan hyväksyvän RO-säännöstön lopullisesti 65. istunnossaan toukokuussa 2013 ja jälkimmäisen 92. istunnossaan kesäkuussa 2013.

(3)

IMO:n meriturvallisuuskomitea on IMO:n 28. yleiskokouksessa tapahtuvaa käsittelyä ja lopullista hyväksymistä varten 91. istunnossaan hyväksynyt muutoksia vuonna 1966 tehtyyn kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen, jäljempänä ’lastiviivayleissopimus’, vuonna 1972 hyväksyttyyn kansainvälisiä sääntöjä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä koskevaan yleissopimukseen sekä vuonna 1969 tehtyyn kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen. Muutosten tarkoituksena on tehdä III-säännöstöstä ja siihen liittyvästä lippuvaltion auditointijärjestelmästä sitovia.

(4)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea on 64. istunnossaan hyväksynyt muutoksia vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoihin, jotka liittyvät vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä, jäljempänä ’MARPOL-yleissopimus’. Muutosten tarkoituksena on tehdä III-säännöstöstä ja siihen liittyvästä lippuvaltioiden auditointijärjestelmästä sitovia. Tämän komitean odotetaan hyväksyvän nämä muutokset lopullisesti 66. istunnossaan vuonna 2014.

(5)

IMO:n meriturvallisuuskomitea on 91. istunnossaan hyväksynyt muutoksia vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, jäljempänä ’SOLAS-yleissopimus’, ja SOLAS-yleissopimukseen vuonna 1988 tehtyyn pöytäkirjaan sekä lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuonna 1988 tehtyyn pöytäkirjaan. Muutosten tarkoituksena on tehdä III-säännöstöstä ja siihen liittyvästä lippuvaltioiden auditointijärjestelmästä sitovia. Komitean odotetaan samassa tarkoituksessa tekevän kesäkuussa 2013 pidettävässä 92. istunnossaan muutoksia vuonna 1978 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta, jäljempänä ’STCW-yleissopimus’. Tämän komitean odotetaan hyväksyvän nämä muutokset SOLAS-yleissopimukseen ja STCW-yleissopimukseen lopullisesti 93. istunnossaan vuonna 2014.

(6)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea on 64. istunnossaan hyväksynyt muutoksia Marpol-yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan. Muutosten tarkoituksena on tehdä RO-säännöstöstä sitova. Tämän komitean odotetaan hyväksyvän nämä muutokset lopullisesti 65. istunnossaan.

(7)

IMO:n meriympäristön suojelukomitea on 91. istunnossaan hyväksynyt muutoksia SOLAS-yleissopimukseen ja lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuonna 1988 tehtyyn pöytäkirjaan. Muutosten tarkoituksena on tehdä RO-säännöstöstä sitova. Tämän komitean odotetaan hyväksyvän nämä muutokset lopullisesti 92. istunnossaan.

(8)

Sen jälkeen kun näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tehdyt muutokset on hyväksytty lopullisesti, IMO:n pääsihteeri toimittaa ne asianomaisille sopimuspuolille, jotta nämä voivat ilmoittaa hiljaisesti tai nimenomaisesti suostumuksensa tulla mainittujen muutosten sitomiksi kunkin yleissopimuksen tai pöytäkirjan tätä koskevien määräysten mukaisesti.

(9)

Yksikään edellä mainituista yleissopimuksista ja pöytäkirjoista ei sisällä lausekkeita, jotka estävät varaumien esittämisen muutoksiin.

(10)

Luonnoksena olevalla III-säännöstöllä on tarkoitus korvata IMO:n yleiskokouksen päätöslauselma A.1054(27), joka sisältää IMO:n velvoittavien asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevan voimassa olevan säännöstön ja jolla puolestaan on useiden muutosten jälkeen korvattu IMO:n yleiskokouksen päätöslauselma A.847(20), jota jäsenvaltioiden on niille lippuvaltioina kuuluvan vastuun osalta sovellettava alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/15/EY (1) nojalla.

(11)

RO-säännöstöä säännellään tyhjentävästi direktiivillä 2009/15/EY ja alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 391/2009 (2) joko suoraan tai viittaamalla eräisiin IMO:n päätöslauselmiin.

(12)

Direktiivissä 2009/15/EY säädetään lisäksi, että uusien oikeudellisten asiakirjojen tai direktiivissä tarkoitettuihin yleissopimuksiin liittyvien pöytäkirjojen hyväksymisen jälkeen neuvosto päättää komission ehdotuksesta ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden parlamentaariset menettelyt sekä IMO:n asiaa koskevat menettelyt näiden uusien oikeudellisten asiakirjojen tai näiden pöytäkirjojen ratifiointia koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä ja huolehtii siitä, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Kansainvälisten yleissopimusten määritelmä, sellaisena kun se on sekä direktiivissä 2009/15/EY että asetuksessa (EY) N:o 391/2009, käsittää SOLAS-, Marpol- ja lastiviivayleissopimukset, näiden yleissopimusten pöytäkirjat ja muutokset sekä asiaan liittyvät sitovat säännöstöt, sellaisina kuin ne ovat voimassa.

(13)

Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/106/EY (3) käsittää velvollisuudet, joita lippuvaltioiden on noudatettava STCW-yleissopimuksen nojalla.

(14)

Toisaalta III-säännöstön ja RO-säännöstön sekä toisaalta unionin säädösten välillä on havaittu joillain aloilla mahdollisia ristiriitaisuuksia. On välttämätöntä huolehtia siitä, että STCW-, SOLAS-, Marpol- ja lastiviivayleissopimuksesta ja niiden pöytäkirjoista sekä sellaisista muista yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joilla III-säännöstöstä ja RO-säännöstöstä tehdään sopimuspuolia sitovia, johtuvat ja III-säännöstön ja RO-säännöstön soveltamiseen perustuvat jäsenvaltioiden velvollisuudet ovat yhdenmukaiset unionin oikeuden kanssa.

(15)

Lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/21/EY (4) säädetään joukko velvollisuuksia, jotka jäsenvaltioiden on lippuvaltioina täytettävä. Näitä ovat erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet IMO-auditoinnin suorittamiseksi niiden hallinnolle vähintään joka seitsemäs vuosi. Asianomaisen säännöksen voimassaolo on kuitenkin määrä päättyä viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2017 tai jonakin aikaisempana komission vahvistamana päivänä, jos IMO:n jäsenvaltioille pakollinen auditointijärjestelmä on tullut voimaan.

(16)

Lukuun ottamatta aloja, joilla on ristiriitaa unionin oikeuden kanssa, nämä kaksi säännöstöluonnosta on kokonaisuudessaan nähtävä myönteisenä kehityksenä, sikäli kuin ne asettavat tiukkoja maailmanlaajuisia standardeja lippuvaltioiden ja hyväksyttyjen laitosten toiminnalle. Näistä syistä IMO:n RO-säännöstön kehittäminen mainitaan nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 391/2009 johdanto-osan 4 kappaleessa. Unionin olisi siksi tuettava näiden kahden säännöstön lopullista hyväksymistä sitoviksi IMO-asiakirjoiksi.

(17)

Unioni ei ole IMO:n jäsen eikä kyseessä olevien yleissopimusten ja pöytäkirjojen sopimuspuoli. Siksi on tarpeen, että neuvosto valtuuttaa jäsenvaltiot antamaan unionin etujen mukaisesti suostumuksensa tulla näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tehtävien sellaisten muutosten sitomiksi, joilla III-säännöstöstä ja RO-säännöstöstä sekä niihin liittyvästä lippuvaltioiden auditointijärjestelmästä tulee sitovia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unionin kanta IMO:n 28. yleiskokouksessa on hyväksyä luonnos IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevaksi säännöstöksi, sellaisena kuin se on hyväksytty IMO:n meriturvallisuuskomitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 16.

2.   Unionin kanta IMO:n 28. yleiskokouksessa on hyväksyä

a)

vuonna 1966 tehdyn kansainvälisen lastiviivayleissopimuksen liitteessä I olevaan 1 lukuun sisältyvään sääntöön 3 tehtävät muutokset sekä yleissopimukseen sisällytettävä uusi liite IV, joiden tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova, sellaisina kuin ne on hyväksytty IMO:n meriturvallisuuskomitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 10;

b)

vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen liitteessä I olevaan sääntöön 2 tehtävät muutokset sekä yleissopimukseen sisällytettävä uusi liite III, joiden tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova, sellaisina kuin ne on hyväksytty IMO:n meriturvallisuuskomitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 12;

c)

vuonna 1972 tehtyyn yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä uuden F osan sisällyttämisellä tehtävät muutokset, joiden tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova, sellaisina kuin ne on hyväksytty IMO:n meriturvallisuuskomitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 11.

2 artikla

1.   Unionin kanta IMO:n meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa on hyväksyä luonnos hyväksyttyjä laitoksia koskevaksi IMO-säännöstöksi, sellaisena kuin se on hyväksytty mainitun komitean 64. istunnossa ja IMO:n meriturvallisuuskomitean 91. istunnossa sekä esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 19.

2.   Unionin kantana IMO:n meriympäristön suojelukomitean 65. istunnossa on hyväksyä vuoden 1978 pöytäkirjan, joka liittyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, liitteessä I olevaan sääntöön 6 sekä liitteessä II olevaan sääntöön 8 tehtävien muutosten, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 64. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MEPC 64/23 liitteessä 23, lopullinen hyväksyminen; muutosten tarkoituksena on tehdä hyväksyttyjä laitoksia koskevasta IMO-säännöstöstä sitova.

3.   Unionin kanta IMO:n meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa on hyväksyä vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjojen, jotka liittyvät alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, liitteessä I olevaan sääntöön 1 tehtävien muutosten, liitteeseen I sisällytettävän uuden 10 luvun, liitteessä II olevaan sääntöön 1 tehtävien muutosten, liitteeseen II sisällytettävän uuden 9 luvun, liitteeseen III sisällytettävien uusien 1 ja 2 luvun, liitteessä IV olevaan sääntöön 1 tehtävien muutosten, liitteeseen IV sisällytettävän uuden 6 luvun, liitteeseen V sisällytettävien uusien 1 ja 2 luvun, liitteessä VI olevaan sääntöön 2 tehtävien muutosten sekä liitteeseen VI sisällytettävän uuden 5 luvun, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 64. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MEPC 64/23 liitteessä 20, lopullinen hyväksyminen; muutosten tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova.

3 artikla

1.   Unionin kanta IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa on hyväksyä luonnos hyväksyttyjä laitoksia koskevaksi IMO-säännöstöksi, sellaisena kuin se on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja IMO:n meriympäristön suojelukomitean 64. istunnossa sekä esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 19.

2.   Unionin kantana IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. istunnossa on hyväksyä

a)

vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä, sellaisena kuin se on muutettuna (SOLAS 1974), XI-1 luvussa olevaan sääntöön 1 tehtävät muutokset, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 20; muutosten tarkoituksena on tehdä hyväksyttyjä laitoksia koskevasta IMO-säännöstöstä sitova;

b)

vuonna 1966 tehtyyn kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteessä I olevassa 1 luvussa olevaan sääntöön 2-1 tehtävät muutokset, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 21; muutosten tarkoituksena on tehdä hyväksyttyjä laitoksia koskevasta IMO-säännöstöstä sitova.

3.   Unionin kanta IMO:n meriturvallisuuskomitean 93. istunnossa on hyväksyä

a)

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, sellaisena kuin se on muutettuna (SOLAS 1974) siihen sisällytettävällä uudella XIII luvulla tehtävät muutokset, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 17; muutosten tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova;

b)

vuonna 1966 tehtyyn kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteessä I olevassa 1 luvussa olevaan sääntöön 3 tehtävät muutokset sekä sen liitteeseen B sisällytettävä uusi liite IV, sellaisina kuin ne on hyväksytty mainitun komitean 91. istunnossa ja esitetty IMO-asiakirjan MSC 91/22 liitteessä 18; muutosten tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova.

4.   Unionin kanta IMO:n meriturvallisuuskomitean 92. ja 93. istunnossa on hyväksyä vuonna 1978 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehtävät asiaankuuluvat muutokset, joiden tarkoituksena on tehdä IMO-asiakirjojen täytäntöönpanoa koskevasta säännöstöstä siihen liittyvine lippuvaltioiden auditointijärjestelmineen sitova, ja näiden muutosten myöhempi lopullinen hyväksyminen.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot, jotka ovat IMO:n jäseniä, esittävät 1, 2 ja 3 artiklan mukaisen unionin kannan unionin etujen mukaisesti yhdessä, jollei liitteeseen sisältyvästä julistuksesta muuta johdu.

2.   Unionin kantaan, sellaisena kuin se on esitetty 1, 2 ja 3 artiklassa, tehtävistä muodollisista ja vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman, että tätä kantaa muutetaan.

5 artikla

Jäsenvaltiot valtuutetaan antamaan suostumuksensa tulla unionin etujen mukaisesti 1 artiklan 2 kohdassa, 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen muutosten sitomiksi, jollei liitteessä esitetystä julistuksesta muuta johdu.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47.

(2)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11.

(3)  EUVL L 323, 3.12.2008, s. 33.

(4)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 132.


LIITE

[Lisätään sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimi] antama julistus

[Lisätään sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimi] katsoo, että [lisätään asianomaisen säännöstön nimi] sisältää vähimmäisvaatimukset, joita valtiot voivat tarvittaessa työstää ja kehittää edelleen, jotta meriturvallisuutta ja ympäristönsuojelua voidaan parantaa.

[Lisätään sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimi] haluaa erityisesti selventää, että [lisätään asianomaisen säännöstön nimi] ei ole miltään osin tulkittava siten, että se rajoittaa millään tavalla tälle jäsenvaltiolle Euroopan unionin oikeuden nojalla kuuluvien velvollisuuksien täyttämistä, siltä osin kuin on kyse seuraavista:

lakisääteisen todistuskirjan ja luokitustodistuksen määritelmät,

hyväksytyille laitoksille asetettujen velvollisuuksien ja vaatimusten laajuus,

Euroopan komission tehtävät, jotka koskevat laitosten hyväksymistä ja hyväksyttyjen laitosten arvioimista sekä tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden tai seuraamusten määräämistä hyväksytyille laitoksille.

IMO-auditoinnin osalta [lisätään sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimi] toteaa, että ainoastaan asiaankuuluvien kansainvälisten yleissopimusten niiden määräysten noudattaminen todennetaan, jotka [lisätään sopimuspuolena olevan jäsenvaltion nimi] on hyväksynyt, ottaen tässä yhteydessä huomioon tämän lausuman sisältö.


ASETUKSET

7.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 520/2013,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

41,5

MA

51,3

MK

65,0

TN

27,9

TR

62,1

ZZ

49,6

0707 00 05

AL

36,9

MK

34,4

TR

163,2

ZZ

78,2

0709 93 10

TR

145,6

ZZ

145,6

0805 50 10

AR

100,7

TR

95,7

ZA

109,5

ZZ

102,0

0808 10 80

AR

166,8

BR

108,4

CL

125,9

CN

71,8

NZ

134,1

US

209,8

ZA

120,3

ZZ

133,9

0809 10 00

IL

325,6

TR

183,3

ZZ

254,5

0809 29 00

IL

750,0

TR

459,9

US

811,3

ZZ

673,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

7.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/269/YUTP,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2013,

jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 207 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 11 päivänä maaliskuuta 2013 komission neuvottelemaan Yhdistyneiden kansakuntien asekauppasopimuksen unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi asekauppasopimuksen tekstin 2 päivänä huhtikuuta 2013. Yleiskokous pyysi lisäksi pääsihteeriä sopimuksen tallettajana avaamaan sen 3 päivänä kesäkuuta 2013 tapahtuvaa allekirjoittamista varten ja kehotti kaikkia valtioita harkitsemaan allekirjoittamista ja sen jälkeen niiden asiaankuuluvia perustuslaillisia menettelyjä noudattaen sopimuksen osapuoleksi liittymistä mahdollisimman pian.

(3)

Sopimuksen tavoitteena on ottaa käyttöön mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset normit tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan sääntelemiseksi tai sääntelyn parantamiseksi, tavanomaisten aseiden laittoman kaupan estämiseksi ja poistamiseksi ja niiden kulkeutumisen välttämiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittivat olevansa tyytyväisiä neuvottelujen tulokseen ja olevansa halukkaita allekirjoittamaan sopimuksen pikaisesti.

(4)

Muutamat sopimuksessa olevat määräykset koskevat unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia asioita, koska ne kuuluvat yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan tai vaikuttavat tavanomaisten aseiden ja räjähteiden siirtoa koskeviin sisämarkkinasääntöihin.

(5)

Euroopan unioni ei voi allekirjoittaa sopimusta, sillä siihen voivat liittyä vain valtiot.

(6)

Sen vuoksi neuvoston olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta valtuutettava jäsenvaltiot allekirjoittamaan sopimus unionin edun vuoksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot valtuutetaan unionin edun vuoksi allekirjoittamaan asekauppasopimus unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta.

2 artikla

Jäsenvaltioita kehotetaan allekirjoittamaan asekauppasopimus New Yorkissa 3 päivänä kesäkuuta 2013 pidettävässä juhlallisessa tilaisuudessa tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


7.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.