ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.130.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 130

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
15. toukokuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 441/2013, annettu 7 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettujen tiettyjen asetusten muuttamisesta tai kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 442/2013, annettu 7 päivänä toukokuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 443/2013, annettu 7 päivänä toukokuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 444/2013, annettu 7 päivänä toukokuuta 2013, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 445/2013, annettu 14 päivänä toukokuuta 2013, selenometioniinin hydroksianalogin hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikkien eläinlajien osalta ( 1 )

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 446/2013, annettu 14 päivänä toukokuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/218/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä toukokuuta 2013, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2505)

26

 

 

 

*

Huomautus lukijalle – Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 441/2013,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,

tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annettujen tiettyjen asetusten muuttamisesta tai kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyissä tavaroiden luokittelua koskevissa komission asetuksissa, jotka on annettu asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otetun yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, viitataan koodeihin tai huomautuksiin, joita ei enää ole tai jotka eivät ole enää voimassa. Sen vuoksi niitä olisi muutettava voimassa olevien asianomaisten koodien ja huomautusten huomioon ottamiseksi.

(2)

Tietyissä muissa asetuksissa säädetystä tavaroiden luokittelusta on tullut tarpeetonta tai se ei ole enää voimassa esimerkiksi siitä syystä, että harmonoidun järjestelmän tai yhdistetyn nimikkeistön tavaroiden kuvauksia ja niihin liittyviä koodeja on muutettu. Sen vuoksi kyseisiä asetuksia olisi muutettava tai ne olisi kumottava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan tämän asetuksen liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 2 luetellut asetukset mainitun liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan tämän asetuksen liitteessä II olevan taulukon sarakkeessa 2 lueteltu asetus mainitun liitteen mukaisesti.

3 artikla

Kumotaan tämän asetuksen liitteessä III luetellut asetukset.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE I

(1 artiklassa tarkoitettu)

Seuraavan taulukon sarakkeessa 2 mainituissa asetuksissa korvataan sarakkeessa 3 olevat CN-koodit, huomautukset, virkkeet tai lauseet sarakkeessa 4 olevilla CN-koodeilla, huomautuksilla, virkkeillä tai lauseilla.

Nro

Komission asetus / komission täytäntöönpanoasetus

Entinen

Uusi

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(ETY) N:o 1669/77 (EYVL L 186, 26.7.1977, s. 23):

 

 

1 artikla:

0207 36 11

0207 36 15

0207 45 10

0207 55 10

0207 60 10

2

(ETY) N:o 3558/81 (EYVL L 356, 11.12.1981, s. 28):

 

 

1 artikla:

7117 19 91

7117 19 00

 

(ETY) N:o 1220/84 (EYVL L 117, 3.5.1984, s. 20):

 

 

3

a)

1 artiklan 1 kohta:

9405 91 11

9405 91 10

4

b)

1 artiklan 2 kohta:

9405 91 11

9405 91 10

5

c)

1 artiklan 3 kohta:

9405 91 11

9405 91 10

6

(ETY) N:o 1030/86 (EYVL L 95, 10.4.1986, s. 13):

 

 

1 artikla:

7326 20 80

7326 20 00

7

(ETY) N:o 2275/88 (EYVL L 200, 26.7.1988, s. 10):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

1008 90 90

1008 90 00

b)

sarake 3:

1008 90 90

1008 90 00

1104 29 18

1104 29 17

8

(ETY) N:o 1260/89 (EYVL L 126, 9.5.1989, s. 12):

 

 

liitteessä olevan taulukon toinen kohta:

a)

sarake 2:

2930 90 85

2930 90 99

b)

sarake 3:

2930 90 85

2930 90 99

 

(ETY) N:o 2061/89 (EYVL L 196, 12.7.1989, s. 5):

 

 

9

a)

liitteessä olevan taulukon 1 kohdan sarake 3:

… selitykset, nimike 2106)

… selitykset, nimike 2106

10

b)

liitteessä olevan taulukon 2 kohdan sarake 3:

… selitykset, nimike 2106)

… selitykset, nimike 2106

11

c)

liitteessä olevan taulukon 3 kohdan sarake 3:

… selitykset, nimike 2106)

… selitykset, nimike 2106

12

d)

liitteessä olevan taulukon 4 kohdan sarake 3:

… selitykset, nimike 2106)

… selitykset, nimike 2106

13

e)

liitteessä olevan taulukon 5 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

3004 50 10

3004 50 00

ii)

sarake 3:

3004 50 10

3004 50 00

14

f)

liitteessä olevan taulukon 6 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

3004 90 19

3004 90 00

ii)

sarake 3:

3004 90 19

(DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL ja PT)

3004 90 91

(BG, CS, EN, EL, ET, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SL ja SV)

3004 90 00

15

(ETY) N:o 2141/89 (EYVL L 205, 18.7.1989, s. 22):

 

 

1 artiklan 2 kohta:

4810 14 80 tai 4810 19 90

4810 14 00 tai 4810 19 00

16

(ETY) N:o 3482/89 (EYVL L 338, 22.11.1989, s. 9):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

0305 30 90

0305 32 90

b)

sarake 3:

0305 30

0305 32

0305 30 90

0305 32 90

0305 30 11–0305 30 90

0305 31 00–0305 39 90

0304 21 00–0304 29 99

0304 61 00–0304 89 90

17

(ETY) N:o 650/90 (EYVL L 71, 17.3.1990, s. 11):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

4602 19 91

4602 19 90

b)

sarake 3:

4602 19 91

4602 19 90

 

(ETY) N:o 3044/90 (EYVL L 292, 24.10.1990, s. 5):

 

 

18

a)

liitteessä olevan taulukon 2 kohdan sarake 1:

… direktiivin 72/199/ETY, liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa (EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6)

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa

… direktiivin 71/393/ETY liitteessä olevan 4 kohdan menetelmän A ja 1 kohdan mukaisesti (EYVL L 279, 20.12.1971, s. 7).

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa

19

b)

liitteessä olevan taulukon 3 kohdan sarake 1:

… direktiivin 72/199/ETY, liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa (EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6).

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa

… direktiivin 71/393/ETY liitteessä olevan 4 kohdan menetelmän A ja 1 kohdan mukaisesti (EYVL L 279, 20.12.1971, s. 7).

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa

20

c)

liitteessä olevan taulukon 4 kohdan sarake 1:

… direktiivin 72/199/ETY, liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa (EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6).

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L ja C kohdassa.

… direktiivin 71/393/ETY liitteessä olevan 4 kohdan menetelmän A ja 1 kohdan mukaisesti (EYVL L 279, 20.12.1971, s. 7).

… asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa H ja A kohdassa

21

(ETY) N:o 442/91 (EYVL L 52, 27.2.1991, s. 11):

 

 

liitteessä olevan taulukon 3 kohta:

a)

sarake 2:

4602 19 91

4602 19 90

b)

sarake 3:

4602 19 91

4602 19 90

22

(ETY) N:o 1214/91 (EYVL L 116, 9.5.1991, s. 44):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

3907 99 19 tai 3907 99 98

3907 99 90

b)

sarake 3:

3907 99 19 tai 3907 99 98

3907 99 90

23

(ETY) N:o 2084/91 (EYVL L 193, 17.7.1991, s. 16):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

2309 90 95

2309 90 96

b)

sarake 3:

2309 90 95

2309 90 96

 

(ETY) N:o 509/92 (EYVL L 55, 29.2.1992, s. 80):

 

 

24

a)

liitteessä olevan taulukon 1 kohdan sarake 1:

… komission direktiivin 72/199/ETY (1) liitteessä I olevan 1 kohdan

… komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa L osassa vahvistetun

… komission direktiivin 72/199/ETY liitteessä I olevan 2 kohdan

… komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa C osassa vahvistetun

… komission direktiivin 84/4/ETY (2) liitteessä I olevan menetelmän A

… komission asetuksen (EY) N:o 152/2009 liitteessä III olevassa H osassa vahvistetun menetelmän

25

b)

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

2309 90 99

2309 90 96

ii)

sarake 3:

2309 90 99

2309 90 96

26

(ETY) N:o 1533/92 (EYVL L 162, 16.6.1992, s. 5):

 

 

liitteessä olevan taulukon 4 kohta:

a)

sarake 2:

2309 90 99

2309 90 96

b)

sarake 3:

2309 90 99

2309 90 96

27

(EY) N:o 731/93 (EYVL L 75, 30.3.1993, s. 7):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… CN-koodin 0307

… CN-koodien 0307 ja 0308

28

(EY) N:o 3295/93 (EYVL L 296, 1.12.1993, s. 43):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohdan sarake 3:

… 7 huomautuksen c alakohdan…

… 7 huomautuksen d alakohdan…

29

(EY) N:o 1785/94 (EYVL L 186, 21.7.1994, s. 20):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

2614 00 10

2614 00 00

b)

sarake 3:

2614 00 10

2614 00 00

30

(EY) N:o 1966/94 (EYVL L 198, 30.7.1994, s. 103):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

5705 00 90

5705 00 80

b)

sarake 3:

5705 00 90

5705 00 80

31

(EY) N:o 3176/94 (EYVL L 335, 23.12.1994, s. 56):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 1:

, joka ei sovellu säännölliseen pesuun.

, joka ei yleensä sovellu pesuun.

b)

sarake 2:

6307 90 99

6307 90 98

c)

sarake 3:

6307 90 99

6307 90 98

32

(EY) N:o 2696/95 (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 17):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

2309 90 99

2309 90 96

b)

sarake 3:

2309 90 99

2309 90 96

33

(EY) N:o 2802/95 (EYVL L 291, 6.12.1995, s. 5):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

3004 90 19

3004 90 00

b)

sarake 3:

… 3004, 3004 90 ja 3004 90 19… …

… 3004 ja 3004 90 00. …

34

(EY) N:o 214/96 (EYVL L 28, 6.2.1996, s. 7):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

0905 00 00

0905 10 00

b)

sarake 3:

0905 00 00

0905 10 00

35

(EY) N:o 241/96 (EYVL L 31, 9.2.1996, s. 14):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

9018 90 85

9018 90 84

b)

sarake 3:

9018 90 85

9018 90 84

36

(EY) N:o 902/96 (EYVL L 122, 22.5.1996, s. 1):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohdan sarake 3:

8708 90 90

(BG, CS, EN, ET, LT, LV, MT, PL, SK ja SL)

8708 93 90

37

(EY) N:o 2494/96 (EYVL L 338, 28.12.1996, s. 38):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

3215 90 80

3215 90 00

b)

sarake 3:

3215 90 80

3215 90 00

38

(EY) N:o 4/97 (EYVL L 3, 7.1.1997, s. 1):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 1 huomautuksen d alakohdan…

… 1 huomautuksen e alakohdan…

39

(EY) N:o 2510/97 (EYVL L 345, 16.12.1997, s. 45):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

1104 29 11

1104 29 17

b)

sarake 3:

1104 29 19

1104 29 17

40

(EY) N:o 169/1999 (EYVL L 19, 26.1.1999, s. 6):

 

 

liitteessä olevan taulukon 7 kohta:

a)

sarake 2:

3707 90 30

3707 90 20

b)

sarake 3:

3707 90 30

3707 90 20

41

(EY) N:o 1218/1999 (EYVL L 148, 15.6.1999, s. 9):

 

 

liitteessä olevan taulukon 6 kohta:

a)

sarake 2:

6306 91 00

6306 90 00

b)

sarake 3:

6306 91 00

6306 90 00

42

(EY) N:o 1529/1999 (EYVL L 178, 14.7.1999, s. 10):

 

 

liitteessä olevan taulukon 3 kohta:

a)

sarake 2:

6307 90 99

6307 90 98

b)

sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

43

(EY) N:o 710/2000 (EYVL L 84, 5.4.2000, s. 8):

 

 

liitteessä olevan taulukon 4 kohta:

a)

sarake 2:

2005 99 90

2005 99 80

b)

sarake 3:

2005 99 90

2005 99 80

 

(EY) N:o 738/2000 (EYVL L 87, 8.4.2000, s. 10):

 

 

44

a)

liitteessä olevan taulukon 3 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8705 90 90

8705 90 80

ii)

sarake 3:

8705 90 90

8705 90 80

45

b)

liitteessä olevan taulukon 5 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8428 90 95

8428 90 90

ii)

sarake 3:

8428 90 95

8428 90 90

46

c)

liitteessä olevan taulukon 6 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8428 90 95

8428 90 90

ii)

sarake 3:

8428 90 95

8428 90 90

47

(EY) N:o 1508/2000 (EYVL L 174, 13.7.2000, s. 3):

 

 

liitteessä olevan taulukon 4 kohta:

a)

sarake 2:

9504 10 00

9504 50 00

b)

sarake 3:

9504 10 00

9504 50 00

48

(EY) N:o 1564/2000 (EYVL L 180, 19.7.2000, s. 5):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohdan sarake 3:

… 7 e huomautuksen …

… 7 huomautuksen f alakohdan …

49

(EY) N:o 2354/2000 (EYVL L 272, 25.10.2000, s. 10):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

2309 90 99

2309 90 96

b)

sarake 3:

2309 90 99

2309 90 96

50

(EY) N:o 305/2001 (EYVL L 44, 15.2.2001, s. 22):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

6914 90 10

6914 90 00

b)

sarake 3:

6914, 6914 90 ja 6914 90 10

6914 ja 6914 90 00

51

(EY) N:o 471/2002 (EYVL L 75, 16.3.2002, s. 13):

 

 

liitteessä olevan taulukon 5 kohta:

a)

sarake 2:

6306 91 00

6306 90 00

b)

sarake 3:

… 7 huomautuksen e kohdan …

… 7 huomautuksen f alakohdan …

… 6306 91 00 nimiketekstien mukaisesti

… 6306 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Muut …

Muut …

52

(EY) N:o 763/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 3):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

3917 32 99

3917 32 00

b)

sarake 3:

3917 32 99

3917 32 00

53

(EY) N:o 1017/2002 (EYVL L 155, 14.6.2002, s. 23):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

b)

sarake 2:

6307 90 99

6307 90 98

b)

sarake 3:

… … ja e)…

… ja f) …

(BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

(BG, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

… písm. c) …

… písm. a) a f) …

ainostaan CS

ainoastaan CS

… 6307 90 99. …

… 6307 90 98. …

54

(EY) N:o 627/2003 (EUVL L 90, 8.4.2003, s. 34):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

2005 99 90

2005 99 80

b)

sarake 3:

2005 99 90

2005 99 80

55

(EY) N:o 2345/2003 (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 41):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

56

(EY) N:o 231/2004 (EUVL L 39, 11.2.2004, s. 15):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

2710 19 41

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

b)

sarake 3:

2710 19 41

2710 19 43, 2710 19 46 ja 2710 19 47

… alanimikkeeseen 2710 19 41 (…

… CN-koodeihin 2710 19 43, 2710 19 46 ja 2710 19 47 (…

 

(EY) N:o 926/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 105):

 

 

57

a)

liitteessä olevan taulukon 1 kohdan sarake 3:

… 7 huomautuksen f alakohdan …

… 7 huomautuksen g alakohdan …

58

b)

liitteessä olevan taulukon 2 kohdan sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan …

… 7 huomautuksen f alakohdan …

59

(EY) N:o 1414/2004 (EUVL L 257, 4.8.2004, s. 4):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

3004 90 19

3004 90 00

b)

sarake 3:

3004, 3004 90 ja 3004 90 19

3004 ja 3004 90 00

60

(EY) N:o 1559/2004 (EUVL L 283, 2.9.2004, s. 9):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… … 7 huomautuksen e-kohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

61

(EY) N:o 634/2005 (EUVL L 106, 27.4.2005, s. 7):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

8518 40 89

8518 40 80

b)

sarake 3:

8518 40 89

8518 40 80

62

(EY) N:o 1199/2005 (EUVL L 195, 27.7.2005, s. 3):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

4412 99 70

4412 99 40

b)

sarake 3:

4412 99 70

4412 99 40

63

(EY) N:o 1967/2005 (EUVL L 316, 2.12.2005, s. 7):

 

 

liitteessä olevan taulukon 3 kohta:

a)

sarake 2:

3917 32 39

3917 32 00

b)

sarake 3:

3917, 3917 32 ja 3917 32 39

3917 ja 3917 32 00

64

(EY) N:o 338/2006 (EUVL L 55, 25.2.2006, s. 3):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 7 huomautuksen c alakohdan…

… 7 huomautuksen d alakohdan…

65

(EY) N:o 166/2007 (EUVL L 52, 21.2.2007, s. 3):

 

 

liitteessä olevan taulukon 5 kohta:

a)

sarake 2:

8705 90 90

8705 90 80

b)

sarake 3:

8705 90 90

8705 90 80

66

(EY) N:o 324/2007 (EUVL L 85, 27.3.2007, s. 5):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

9504 90 90

9504 90 80

b)

sarake 3:

9504 90 90

9504 90 80

67

(EY) N:o 901/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 31):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

1212 99 70

1212 99 95

b)

sarake 3:

1212 99 70

1212 99 95

68

(EY) N:o 323/2008 (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 3):

 

 

liitteessä olevan taulukon 3 kohta:

a)

sarake 2:

1001 90 99

1001 99 00

b)

sarake 3:

1001, 1001 90 ja 1001 90 99

1001 ja 1001 99 00

 

(EY) N:o 1156/2008 (EUVL L 310, 21.11.2008, s. 9):

 

 

69

a)

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8528 59 90

8528 59 40

ii)

sarake 3:

8528 59 90

8528 59 40

70

b)

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8528 59 90

8528 59 40

ii)

sarake 3:

8528 59 90

8528 59 40

71

(EY) N:o 1172/2008 (EUVL L 317, 27.11.2008, s. 4):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

8528 59 90

8528 59 40

b)

sarake 3:

8528 59 90

8528 59 40

72

(EY) N:o 446/2009 (EUVL L 132, 29.5.2009, s. 3):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

1202 20 00

1202 42 00

b)

sarake 3:

1202 20 00

1202 42 00

73

(EY) N:o 594/2009 (EUVL L 178, 9.7.2009, s. 14):

 

 

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

a)

sarake 2:

3904 69 90

3904 69 80

b)

sarake 3:

3904 69 90

3904 69 80

74

(EU) N:o 692/2010 (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 23):

 

 

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

a)

sarake 2:

5705 00 90

5705 00 80

b)

sarake 3:

5705 00 90

5705 00 80

75

(EU) N:o 716/2010 (EUVL L 210, 11.8.2010, s. 22):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

8539 32 10

8539 32 20

b)

sarake 3:

8539 32 10

8539 32 20

 

(EU) N:o 731/2010 (EUVL L 214, 14.8.2010, s. 2):

 

 

76

a)

liitteessä olevan taulukon 1 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

8523 40 51

8523 49 51

ii)

sarake 3:

… 8523 40 ja 8523 40 51…

… 8523 49 ja 8523 49 51…

… 8523 40 51.

… 8523 49 51.

77

b)

liitteessä olevan taulukon 2 kohta:

 

 

i)

sarake 2:

9405 10 28

9405 10 40

ii)

sarake 3:

9405 10 28

9405 10 40

78

(EU) N:o 1066/2010 (EUVL L 304, 20.11.2010, s. 9):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

8518 40 89

8518 40 80

b)

sarake 3:

8518 40 89

8518 40 80

79

(EU) N:o 756/2011 (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 35):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

1604 19 98

1604 19 97

b)

sarake 3:

1604 19 98

1604 19 97

80

(EU) N:o 762/2011 (EUVL L 200, 3.8.2011, s. 4):

 

 

liitteessä oleva taulukko:

a)

sarake 2:

7317 00 90

7317 00 80

b)

sarake 3:

7317 00 90

7317 00 80

81

(EU) N:o 873/2011 (EUVL L 227, 2.9.2011, s. 5):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

82

(EU) N:o 297/2012 (EUVL L 99, 5.4.2012, s. 9):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

83

(EU) N:o 298/2012 (EUVL L 99, 5.4.2012, s. 12):

 

 

liitteessä olevan taulukon sarake 3:

… 7 huomautuksen e alakohdan…

… 7 huomautuksen f alakohdan …

84

(EU) N:o 401/2012 (EUVL L 124, 11.5.2012, s. 15):

 

 

Ainoastaan NL:

”in de tabel in de bijlage, in kolom 3:”

6505 90 00

6505 00 90


LIITE II

(2 artiklassa tarkoitettu)

Seuraavan taulukon sarakkeessa 2 mainittava asetuksen kohta poistetaan.

Nro

Komission asetus

(1)

(2)

1

Komission asetuksen (EY) N:o 1308/96 liitteessä olevan taulukon 3 kohta (EYVL L 167, 6.7.1996, s. 19).


LIITE III

(3 artiklassa tarkoitettu)

Nro

Komission asetus / komission täytäntöönpanoasetus

(1)

(2)

1

Komission asetus (ETY) N:o 2858/86 (EYVL L 265, 17.9.1986, s. 5).

2

(ETY) N:o 313/90 (EYVL L 35, 7.2.1990, s. 7).

3

(EY) N:o 977/2008 (EUVL L 266, 7.10.2008, s. 8).

4

(EU) N:o 1302/2011 (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 15).


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 442/2013,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Homogeeninen, ei-rakeinen, pehmeä tahna, jonka tuoksu on mausteinen ja maku ensisijaisesti suolainen ja mausteinen (”shiro miso”).

Tuote sisältää (painoprosentteina)

soijapapuja

43

riisiä

43

suolaa

12

vettä

2.

Tahna tehdään höyrytettyjen soijapapujen ja höyrytetyn riisin seoksen (koji-homeen avulla tapahtuvan) käymisen avulla.

Eri maut kehittyvät käymisen aikana, ja tuotetta käytetään aineosana perinteisissä japanilaisissa ruokalajeissa.

2103 90 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien 2103, 2103 90 ja 2103 90 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta lisätään ruokalajeihin niiden maustamiseksi, sitä voidaan käyttää monenlaisissa ruokalajeissa ja sillä on nimikkeen 2103 maustamisvalmisteita olevien sekoitusten ominaispiirteet.

Tuote on valmiste, joka antaa makua ruokaan, mutta jota ei ole tarkoitettu syötäväksi sellaisenaan. Luokittelu nimikkeeseen 2008 ei sen vuoksi tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2103, A kohdan kolmas kappale).

Koska nimikkeen 2103 kuvaus on yksityiskohtaisempi, luokittelu nimikkeeseen 2106 muualle kuulumattomaksi elintarvikevalmisteeksi ei tule kyseeseen.

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 2103 90 90 muuksi maustamisvalmisteita olevaksi sekoitukseksi.


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 443/2013,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote, joka esitetään tullille pieninä, juustolla maustettuina, kaaren muotoisina paloina ja jonka aineosina ovat maissijauho, kasviöljy, juustojauhe (hiivauute, väriaineet), maitojauhe, suola, tärkkelys ja dekstroosi.

Tuote valmistetaan kuivatusta, murskatusta maissista (karkeasta maissijauhosta), joka kostutetaan vedellä (6–9 prosenttia). Vesi lisätään prosessiaineeksi. Seos syötetään suuressa paineessa ja korkeassa kuumuudessa puristuskoneeseen. Ilmanpaineen kohdatessaan tahna laajenee.

Puristusprosessi tapahtuu 150 °C:ssa. Puristamisen jälkeen tuote kuivataan ja sitä paahdetaan hieman 120–130 °C:ssa sähkökuivurissa. Tämän jälkeen tuote syötetään päällystysrumpuun, jossa se päällystetään öljyn ja kuivatavaroiden seoksella.

Tuote on pakattu vähittäismyyntiä varten nettopainoltaan 34–450 gramman pakkauksiin.

1904 10 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien 1904, 1904 10 ja 1904 10 10 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tuote on tehty paineen ja kuumentamisen avulla puristetusta maissitahnasta, sen katsotaan olevan tehty paisuttamalla. Sen vuoksi sen katsotaan olevan alanimikkeessä 1904 10 tarkoitettu viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehty elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1904, A kohta).

Luokittelu nimikkeeseen 1905 ei tule kyseeseen, sillä tuotetta ei ole tehty taikinasta eikä sitä ole kuumennettu lisää (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 1904, A kohdan viides kappale).

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 1904 10 10.


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 444/2013,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote on keltainen tai keltaisenruskea jauhe, jossa on (painoprosentteina)

valkuaisaineita

62,5

tärkkelystä/glukoosia

7

kosteutta

9

raakakuitua

3,9

raakarasvaa

1,1

raakatuhkaa

6

Tuote saadaan soijapavuista, joista rasva on poistettu uuttamalla öljy ja joita on edelleen käsitelty uuttamalla vedellä ja etanolilla liukoisten hiilihydraattien ja kivennäisaineiden poistamiseksi.

Tuote ei sovellu ihmisravinnoksi, ja sitä käytetään eläinten ruokintaan.

2309 90 31

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 23 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 2309, 2309 90 ja 2309 90 31 nimiketekstin mukaisesti.

Tuote on valkuaisainetiiviste, eikä se ole soijapavuista suoraan uuttamalla saatu jätetuote. Sen vuoksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 2304.

Tuote on saatu käsittelemällä soijapapuja, joista rasva on poistettu, siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen luonteen (ks. 23 ryhmän 1 huomautus ja harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2309).

Tuote ei sovellu ihmisravinnoksi, ja se on tarkoitettu ainoastaan eläinten ruokintaan. Sen vuoksi se on luokiteltava nimikkeeseen 2309 90 31 muiksi valmisteiksi, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan.


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 445/2013,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2013,

selenometioniinin hydroksianalogin hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikkien eläinlajien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Selenometioniinin hydroksianalogin hyväksyntää koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee selenometioniinin, joka on seleenin orgaaninen yhdiste, hydroksianalogin hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 11 päivänä joulukuuta 2012 antamassaan lausunnossa (2), että selenometioniinin hydroksianalogi ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että sen käyttöä voidaan pitää tehokkaana seleenin lähteenä kaikille eläinlajeille. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisiä vaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritellään rehusta.

(5)

Selenometioniinin hydroksianalogin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että lisätyn orgaanisen seleenin enimmäismäärää olisi sovellettava jo hyväksyttyihin orgaanisiin seleeniyhdisteisiin, seleenihiivoihin ja selenometioniinin hydroksianalogiin. Näin ollen jos rehuun lisätään myös epäorgaanisia seleeniyhdisteitä, orgaanista seleeniä saisi lisätä enintään 0,2 mg/kg täysrehua.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(1):3046.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Alkuaineen (Se) pitoisuus mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet

3b814

Selenometioniinin hydroksianalogi

 

Lisäaineen kuvaus

 

Selenometioniinin hydroksianalogin kiinteä ja nestemäinen valmiste

 

Seleenipitoisuus: 18 000–24 000 mg Se/kg

 

Orgaaninen seleeni > 99 % kokonaisseleenipitoisuudesta

 

Selenometioniinin hydroksianalogi > 98 % kokonaisseleenipitoisuudesta

 

Kiinteä valmiste: Selenometioniinin hydroksianalogi 5 % ja kantaja-aine 95 %

 

Nestemäinen valmiste: Selenometioniinin hydroksianalogi 5 % ja tislattu vesi 95 %

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

 

Orgaaninen seleeni, joka on peräisin selenometioniinin hydroksianalogista (R, S-2-hydroksi-4-metyyliseleenibutaanihappo)

 

Kemiallinen kaava: C5H10O3Se

 

CAS-numero 873660-49-2

 

Analyysimenetelmä  (1)

 

Metioniinin hydroksianalogin määrittäminen rehun lisäaineesta:

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia yhdessä UV-detektion kanssa, 220 nm (HPLC-UV)

 

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

Induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva massaspektrometria (ICPMS) HNO3/H2O2:n kanssa toteutetun mikroaaltodigestion jälkeen, tai

Induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICPAES) HNO3/HCl:n kanssa toteutetun digestion jälkeen

 

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen esiseoksista ja rehusta:

Hydridigeneraatio-AAS (HGAAS) HNO3/H2O2:n kanssa toteutetun mikroaaltodigestion jälkeen (EN 16159:2012)

Kaikki lajit

 

0,50 (yhteensä)

1.

Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen esiseoksena.

2.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Lisätyn orgaanisen seleenin enimmäismää-rä:

0,20 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoi-suus on 12 %

4. kesäkuuta 2023


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 446/2013,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

25,2

MA

54,9

TN

104,0

TR

88,1

ZZ

68,1

0707 00 05

AL

32,3

MK

27,7

TR

132,0

ZZ

64,0

0709 93 10

TR

135,4

ZZ

135,4

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,6

MA

53,8

ZZ

59,2

0805 50 10

AR

112,4

TR

106,0

ZA

110,6

ZZ

109,7

0808 10 80

AR

120,9

BR

92,0

CL

121,5

CN

92,2

MK

32,3

NZ

155,2

US

202,8

ZA

113,0

ZZ

116,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2013,

luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2505)

(2013/218/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso sisältävät luettelot kansallisista poikkeuksista, joiden ansiosta on mahdollista ottaa huomioon kansalliset erityisolot. Nämä luettelot olisi saatettava ajan tasalle sisällyttämällä niihin uudet kansalliset poikkeukset.

(2)

Selkeyden vuoksi on aiheellista korvata kyseiset jaksot kokonaan.

(3)

Direktiiviä 2008/68/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2008/68/EY perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellut jäsenvaltiot saavat panna täytäntöön liitteessä esitetyt poikkeukset, jotka koskevat vaarallisten aineiden kuljetuksia niiden alueella.

Näitä poikkeuksia on sovellettava ketään syrjimättä.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva I.3 jakso seuraavasti:

”I.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO= tie

a/bi/bii= 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS= jäsenvaltion lyhenne

nn= järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

BE Belgia

RO–a–BE–1

Aihe: Luokka 1 – Pienet määrät.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.

Direktiivin liitteen sisältö: 1.1.3.6 kohdassa rajoitetaan tavallisessa ajoneuvossa kuljetettavien kaivosräjähteiden määrä 20 kilogrammaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaukana toimituspaikoista sijaitsevien varastojen toiminnanharjoittajat voivat saada luvan kuljettaa enintään 25 kg dynamiittia tai voimakkaita räjähdysaineita ja 300 nallia tavallisella moottoriajoneuvolla räjähdysaineyksikön asettamin ehdoin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–BE–2

Aihe: Eri luokkien aineita sisältäneiden puhdistamattomien tyhjien konttien kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa on oltava maininta ”puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia, jotka ovat sisältäneet eri luokkien aineita”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Dérogation 6-97.

Huomautuksia: Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 21 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–BE–3

Aihe: Poikkeuksen RO–a–UK–4 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–BE–4

Aihe: Poikkeus kaikista ADR-määräysten vaatimuksista, kun kyseessä ovat enintään 1 000:n kotitalouskäyttöön tarkoitetun käytetyn ionisavuilmaisimen keräyspisteiden kautta tapahtuvat kotimaan kuljetukset käsittelylaitokseen Belgiassa savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Viittaus ADR-määräysten vaatimuksiin: Kaikki vaatimukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon:

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ionisavuilmaisimien säteilyyn kotitalouskäytössä liittyvien näkökohtien osalta ei edellytetä viranomaisvalvontaa silloin, kun savuilmaisintyyppi on hyväksytty. ADR-määräysten vaatimuksia ei myöskään sovelleta tällaisten savuilmaisimien kuljettamiseen loppukäyttäjälle (ks. 2.2.7.1.2 kohdan d alakohta).

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa direktiivissä 2002/96/EY edellytetään, että käytetyt savuilmaisimet lajitellaan keräämisen yhteydessä piirilevyjen käsittelyn varmistamiseksi ja ionisavuilmaisimien osalta radioaktiivisten aineiden poistamiseksi. Lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi on laadittu suunnitelma, jolla kotitalouksia kannustetaan tuomaan käytetyt savuilmaisimet keräyspisteeseen, josta ne voidaan kuljettaa käsittelylaitokseen suoraan tai toisen keräyspisteen taikka välivaraston kautta.

Keräyspisteissä on metallisäiliöitä, joihin mahtuu enintään 1 000 savuilmaisinta. Säiliöön pakatut savuilmaisimet voidaan kuljettaa keräyspisteistä yhdessä muiden jätteiden kanssa välivarastoon tai käsittelylaitokseen. Säiliössä on merkintä ”Savuilmaisin”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Savuilmaisimien lajittelua ja keräämistä koskeva suunnitelma on osa edellytyksiä, joita sovelletaan hyväksyttyjen laitteiden hävittämiseen ja joista säädetään seuraavan säädöksen 3 §:n 1 momentin d.2 alamomentissa: Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Huomautuksia: Tätä poikkeusta tarvitaan käytettyjen ionisavuilmaisimien lajittelun ja keräämisen mahdollistamiseksi.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DE Saksa

RO–a–DE–1

Aihe: Autonosien, joiden luokitustunnus on 1.4G, yhteenpakkaaminen ja yhteenkuormaus eräiden vaarallisten aineiden kanssa (n4).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10 ja 7.5.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista ja yhteenkuormausta koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 0431 ja 0503 kuuluvia aineita voidaan kuormata yhteen tiettyjen vaarallisten esineiden kanssa (autonvalmistukseen liittyvät tuotteet) tiettyinä määrinä, jotka on lueteltu poikkeuksessa. Arvoa 1 000 (vastaa 1.1.3.6.4 kohtaa) ei saa ylittää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Huomautuksia: Poikkeusta tarvitaan autojen turvalaitteiden nopeiden toimitusten mahdollistamiseksi paikallisen kysynnän mukaisesti. Koska kyseessä oleva tuotevalikoima on laaja, näitä tuotteita ei yleensä varastoida paikallisissa autokorjaamoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE–2

Aihe: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen tiettyjen vaarallisten aineiden määrien mukana on oltava rahtikirja ja lähettäjän vakuutus (n1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1 ja 5.4.1.1.6.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaikki luokat luokkaa 7 lukuun ottamatta: rahtikirjaa ei tarvita, jos kuljetettavien tavaroiden määrä ei ylitä 1.1.3.6 kohdassa annettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Pakkausten merkinnöissä ja varoituslipukkeissa annettujen tietojen katsotaan riittävän kotimaisissa kuljetuksissa, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE–3

Aihe: Mittanormaalien ja polttoainepumppujen kuljettaminen (tyhjinä ja puhdistamattomina).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: YK-numeroita 1202, 1203 ja 1223 koskevat määräykset.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus, merkinnät, asiakirjat, kuljetus- ja käsittelyohjeet, ajoneuvon miehistön ohjeet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeuksen soveltamista varten määritellään sovellettavat määräykset ja lisäsäännökset; 1 000 litraan saakka: puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia vastaavat määräykset; yli 1 000 litraa: säiliöitä koskevien tiettyjen määräysten noudattaminen; kuljetus ainoastaan tyhjänä ja puhdistamattomana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Huomautuksia: Luettelo nro 7, 38 ja 38a.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DE–5

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30 g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DK Tanska

RO–a–DK–2

Aihe: Räjähde- ja sytytinpakkausten tiekuljetus samassa ajoneuvossa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaamista koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on noudatettava ADR-määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Huomautuksia: Käytännössä on tarpeellista, että räjähteet voidaan kuormata yhteen sytytinten kanssa samaan ajoneuvoon, kun näitä tavaroita kuljetetaan niiden varastointipaikalta työmaalle ja takaisin.

Kun vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa Tanskan lainsäädäntöä muutetaan, Tanskan viranomaiset sallivat tällaiset kuljetukset seuraavin ehdoin:

1)

Ryhmän D räjähteitä saa kuljettaa enintään 25 kg.

2)

Ryhmän B sytyttimiä saa kuljettaa enintään 200 kappaletta.

3)

Sytyttimet ja räjähteet on pakattava erikseen UN-sertifioituihin pakkauksiin direktiivin 94/55/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/61/EY, säännösten mukaisesti.

4)

Sytyttimiä sisältävän pakkauksen ja räjähteitä sisältävän pakkauksen välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Etäisyyden on säilyttävä myös äkillisessä jarrutuksessa. Sytyttimiä sisältävät pakkaukset ja räjähteitä sisältävät pakkaukset on sijoitettava siten, että ne voidaan poistaa nopeasti ajoneuvosta.

5)

Kaikkia muita vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia sääntöjä on noudatettava.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–DK–3

Aihe: Sellaisten kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjen pakkausten ja esineiden tiekuljetus, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 2, 3 ja 6 sekä luvut 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1 ja 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusyksiköitä ja mukana pidettäviä varusteita koskevat määräykset ja koulutusvaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista tai yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjä sisäpakkauksia ja esineitä, jotka sisältävät tiettyyn luokkaan kuuluvien vaarallisten aineiden jätteitä tai jäämiä, voidaan pakata toistensa kanssa tiettyihin samoihin ulkopakkauksiin ja/tai lisäpäällyksiin ja kuljettaa erityisten lähettämismenettelyjen mukaisesti, pakkaamiseen ja merkitsemiseen liittyvät rajoitukset mukaan luettuina. Vaarallisten aineiden määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden on rajoitettu.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja yrityksistä on kerätty jätteistä huolehtimista varten vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä jätteitä. Jätteet sisältyvät tavallisesti vähittäiskaupassa myytyihin pakkauksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2019.

FI Suomi

RO–a–FI–1

Aihe: Vaarallisten aineiden tiettyjen määrien kuljettaminen linja-autoissa ja vähäaktiivisten radioaktiivisten aineiden pienten määrien kuljettaminen terveydenhuoltoa ja tutkimusta varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1, 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausmääräykset, asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Linja-autoissa saa kuljettaa ilman rahtikirjaa vaarallisia aineita 1.1.3.6 kohdassa tarkoitettuja määriä pienempinä määrinä siten, että suurin kokonaismassa on enintään 200 kg, eikä kaikkia pakkausvaatimuksia tarvitse noudattaa. Kuljetettaessa vähäaktiivisia radioaktiivisia aineita enintään 50 kg:n määrinä terveydenhoitoa ja tutkimusta varten, ajoneuvoa ei tarvitse merkitä ja varustaa ADR-määräysten mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003, 312/2005).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FI–2

Aihe: Tyhjiä säiliöitä koskeva merkintä rahtikirjassa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6.

Direktiivin liitteen sisältö: Erityismääräykset tyhjille, puhdistamattomille pakkauksille, ajoneuvoille, konteille, säiliöille, monisäiliöajoneuvoille ja monisäiliökonteille (MEG-kontit).

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaisten tyhjien puhdistamattomien säiliöajoneuvojen osalta, joissa on kuljetettu kahta tai useampaa YK-numeroon 1202, 1203 tai 1223 kuuluvaa ainetta, rahtikirjassa olevaa merkintää voidaan täydentää sanoilla ”viimeisin kuorma” ja ilmoittamalla sen tuotteen nimi, jonka syttymispiste on alhaisin: ”Tyhjä säiliöajoneuvo, 3, viimeisin kuorma: UN 1203 Moottoripolttoaine, II”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FI–3

Aihe: Räjähteiden kuljettamiseen käytettävän kuljetusyksikön varoituslipukkeet ja merkinnät.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Oranssikilpeä koskevat yleiset määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetusyksiköihin (yleensä pakettiautoihin), joissa kuljetetaan pieniä määriä räjähteitä (suurin nettopaino 1 000 kg) louhoksille ja työmaille, voidaan kiinnittää eteen ja taakse mallin nro 1 mukainen suurlipuke.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FR Ranska

RO–a–FR–2

Aihe: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: ADR-määräysten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–FR–5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen julkisissa matkustaja-ajoneuvoissa (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Matkustajien ja vaarallisten aineiden kuljettaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden kuljettaminen käsimatkatavarana julkisissa kulkuneuvoissa sallitaan: ainoastaan kollien pakkauksia, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia 4.1, 5.2 ja 3.4 kohdan määräyksiä sovelletaan.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Huomautuksia: Vaarallisia tavaroita saa kuljettaa käsimatkatavarana ainoastaan henkilökohtaiseen tai omaan ammattikäyttöön. Hengitysongelmista kärsivät potilaat voivat kuljettaa kannettavia kaasuastioita, joissa on yhteen matkaan riittävä määrä kaasua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 29 päivä helmikuuta 2016.

RO–a–FR–6

Aihe: Vaarallisten aineiden pienten määrien kuljettaminen omaan lukuun (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Jos omaan lukuun kuljetetaan muiden kuin luokkaan 7 kuuluvien vaarallisten aineiden pieniä määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja, 5.4.1 kohdassa määrättyä rahtikirjaa ei tarvita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 29 päivä helmikuuta 2016.

RO–a–FR–7

Aihe: Kemiallisten aineiden, seosten ja vaarallisia aineita sisältävien esineiden tiekuljetus, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä näytteistä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitus, erityismääräykset ja rajoitetuissa määrin pakattujen vaarallisten aiheiden kuljetukseen liittyvät vapautukset, pakkausten ja säiliöiden käyttöä koskevat määräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, käsittelyä, kuormausta ja purkamista koskevat määräykset, kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat vaatimukset, ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kemialliset aineet, seokset ja vaarallisia aineita sisältävät esineet, kun kyse on markkinavalvontaan liittyvistä näytteistä, on kuljetettava pakkausyhdistelmissä. Niiden on oltava sisäpakkauksille vahvistettuja enimmäismääriä koskevien sääntöjen mukaisia kyseessä olevan vaarallisen aineen tyypin mukaan. Ulkopakkauksen on oltava kovamuovilaatikoille asetettujen vaatimusten mukainen (4H2, direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.1 luku). Ulkopakkauksessa on oltava direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4.7 luvun mukainen merkintä ja teksti ”Analyysinäytteitä” (ranskaksi: ”Echantillons destinés à l’analyse”). Mikäli näitä määräyksiä noudatetaan, kuljetukseen ei sovelleta direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Huomautuksia: Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3 luvun poikkeus ei koske toimivaltaisten viranomaisten ottamien tai niiden puolesta otettujen vaarallisten aineiden analyysinäytteiden kuljetusta. Tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi Ranska on ottanut käyttöön menettelyn, joka perustuu rajoitettuihin määriin sovellettavaan järjestelmään, jotta varmistettaisiin vaarallisia aineita sisältävien näytteiden kuljetusten turvallisuus. Koska aina ei ole mahdollista soveltaa taulukon A määräyksiä, sisäpakkausta koskeva enimmäismäärä on määritelty toiminnallisten näkökohtien mukaisesti.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2019.

IE Irlanti

RO–a–IE–1

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.4.0 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan kuljetuksen mukana on oltava rahtikirja; poikkeus koskee luokan 3 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.3.3 kohdassa FT2 torjunta-aineina (syttymispiste < 23 °C), ja luokan 6.1 torjunta-aineita, jotka on lueteltu 2.2.61.3 kohdassa T6 nestemäisinä torjunta-aineina (syttymispiste vähintään 23 °C), kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjaa ei vaadita ADR-määräysten luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvien torjunta-aineiden kuljetuksissa, kun kuljetettavien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä ADR-määräysten 1.1.3.6 kohdassa vahvistettuja määriä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Huomautuksia: Vaatimus olisi tarpeettoman työläs näiden torjunta-aineiden paikallisissa kuljetuksissa ja toimituksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–2

Aihe: Poikkeus joistain pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevista ADR-määräysten vaatimuksista, kun kuljetetaan pieniä määriä (pienempiä kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) luokkaan 1 kuuluvia vanhentuneita pyroteknisiä esineitä, joiden luokituskoodi on 1.3G, 1.4G tai 1.4S ja joiden YK-numero on 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404 tai 0453, lähimpään varuskuntaan lopullista huolehtimista varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vanhentuneista pyroteknisistä aineista huolehtiminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkaamista, merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia ADR-määräyksiä ei sovelleta YK-numeroon 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404 tai 0453 kuuluvien vanhentuneiden pyroteknisten esineiden kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan sillä edellytyksellä, että ADR-määräysten yleisiä pakkausmääräyksiä noudatetaan ja rahtikirjassa annetaan lisätietoja. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan näiden vanhentuneiden pyroteknisten esineiden paikallisiin kuljetuksiin lähimpään varuskuntaan, jossa niistä voidaan huolehtia turvallisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(10) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Huomautuksia: Vanhentuneiden hätärakettien pienten määrien kuljettaminen varuskuntiin turvallista huolehtimista varten on aiheuttanut huviveneiden omistajille ja alusten tavarantoimittajille erityisesti pakkausvaatimuksiin liittyviä vaikeuksia. Poikkeus koskee ainoastaan pienten määrien (pienempien kuin 1.1.3.6 kohdassa vahvistetut määrät) paikallisia kuljetuksia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–3

Aihe: Poikkeus 6.7 ja 6.8 kohdan vaatimuksista, kun nimellisesti tyhjiä puhdistamattomia varastosäiliöitä (joita käytetään varastointiin tietyssä paikassa) kuljetetaan teitse puhdistusta, korjausta, testausta tai romutusta varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.7 ja 6.8.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden suunnittelua, rakennetta, tarkastamista ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 6.7 ja 6.8 kohdan vaatimuksista, kun nimellisesti tyhjiä puhdistamattomia varastosäiliöitä (joita käytetään varastointiin tietyssä paikassa) kuljetetaan teitse puhdistusta, korjausta, testausta tai romutusta varten. Poikkeusta sovelletaan seuraavin ehdoin: a) säiliöstä on poistettu niin suuri osa siihen liittyvistä putkistoista kuin on käytännössä mahdollista; b) säiliöön on asennettu sopiva paineenalennusventtiili, joka on käytössä koko kuljetuksen ajan; ja c) rajoittamatta b kohdan soveltamista kaikki säiliössä olevat aukot ja siihen mahdollisesti liittyvät putkistot on tukittu niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista vaarallisten aineiden vuotojen estämiseksi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Näitä säiliöitä ei käytetä aineiden kuljetuksiin vaan niiden varastointiin tietyissä paikoissa. Ne sisältävät pieniä määriä vaarallisia aineita, kun niitä kuljetetaan toiseen paikkaan esim. puhdistusta tai korjausta varten.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–4

Aihe: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3, 5.4, 7 ja liite B.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon merkinnät, kuljetuksen mukana seuraavat asiakirjat sekä kuljetusvälineitä ja kuljetuksia koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeus ADR-määräysten 5.3 ja 5.4 kohdan, 7 kohdan ja liitteen B vaatimuksista juomien annosteluaineita sisältävien kaasupullojen kuljetuksissa, kun niitä kuljetetaan samassa ajoneuvossa kuin juomia, joiden annosteluun niitä käytetään.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Pääasiallisena toimintana on sellaisten juomien pakkausten jakelu, jotka eivät ole ADR-määräysten alaisia aineita; niiden ohella kuljetetaan pieniä määriä pieniä pulloja, joissa on juomien annosteluaineita.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–IE–5

Aihe: Irlannin sisäisiä kuljetuksia koskeva poikkeus astioiden rakennetta ja testausta sekä käyttöä koskevista vaatimuksista, jotka sisältyvät ADR-määräysten 6.2 ja 4.1 kohtaan; poikkeus koskee luokan 2 kaasuja sisältäviä kaasupulloja ja -astioita, joita on kuljetettu multimodaalisessa kuljetusketjussa, johon sisältyy merikuljetus, kun i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu ja niitä käytetään IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannissa vaan ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalisen kuljetusketjun lähtömaahan ja iii) pulloja ja astioita jaellaan paikallisesti pieninä määrinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.4.2, 4.1 ja 6.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Multimodaalikuljetuksia koskevat määräykset, mukaan lukien merikuljetukset, pullojen ja astioiden käyttö luokan 2 kaasuille ja näiden pullojen ja astioiden rakenne ja testaus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määräysten 4.1 ja 6.2 kohdan määräyksiä ei sovelleta luokan 2 kaasuille tarkoitettuihin pulloihin ja astioihin seuraavin ehdoin: i) pullot ja astiat on rakennettu ja testattu IMDG-koodin mukaisesti, ii) pulloja ja astioita käytetään IMDG-koodin mukaisesti, iii) pullot ja astiat on toimitettu lähettäjälle multimodaalikuljetuksena, johon sisältyy merikuljetus, iv) pullojen ja astioiden kuljetus multimodaalikuljetuksen vastaanottajalta (johon viitataan iii alakohdassa) loppukäyttäjälle koostuu yhdestä saman päivä aikana toteutettavasta kuljetustapahtumasta, v) pulloja ja astioita ei täytetä uudelleen Irlannin alueella ja ne palautetaan nimellisesti tyhjinä multimodaalikuljetuksen lähtömaahan (johon viitataan iii alakohdassa) ja vi) pulloja ja astioita jaellaan pieninä määrinä paikallisesti Irlannin alueella.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Tällaiset pullot ja astiat sisältävät loppukäyttäjien laatimien eritelmien mukaisia kaasuja, minkä vuoksi niitä on tuotava ADR-alueen ulkopuolelta. Käytön jälkeen nämä nimellisesti tyhjät pullot ja astiat on palautettava alkuperämaahan täytettäviksi uudelleen erityisten eritelmien mukaisilla kaasuilla; niitä ei saa täyttää uudelleen Irlannin alueella tai missään ADR-alueella. Vaikka pullot ja astiat eivät olekaan ADR-määräysten mukaisia, ne ovat IMDG-koodin mukaisia ja sen nojalla hyväksyttyjä. ADR-alueen ulkopuolelta alkavan multimodaalikuljetuksen on määrä päättyä maahantuojan tiloihin, joista näitä pulloja ja astioita on tarkoitus jaella pieninä määrinä paikallisesti Irlannissa sijaitseville loppukäyttäjille. Tällainen Irlannin alueella tapahtuva kuljetus kuuluu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 9 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

LT Liettua

RO–a–LT–1

Aihe: Poikkeuksen RO–a–UK–6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23. maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–a–UK–1

Aihe: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savuilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen (E1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Useimmat ADR-määräysten vaatimukset.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista. (Valaiseva laite, joka on tarkoitettu kulkemaan henkilön mukana; yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään 500 kotitalouskäyttöön tarkoitettua savuilmaisinta, joiden kunkin aktiivisuus on enintään 40 kBq; tai yhdessä ajoneuvossa tai rautatievaunussa saa kuljettaa enintään viittä valaisinta, jotka sisältävät kaasumaista tritiumia ja joiden kunkin aktiivisuus on enintään 10 GBq.)

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) määräysten vastaavat muutokset sisällytetään ADR-määräyksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–2

Aihe: Poikkeus vaatimukseen, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen vaarallisten aineiden (muiden kuin luokan 7 aineiden) tiettyjen määrien mukana on oltava rahtikirja (E2).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.2 ja 1.1.3.6.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Poikkeukset tietyistä vaatimuksista, kun kuljetetaan tiettyjä määriä kuljetusyksikköä kohden.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiä määriä kuljetettaessa ei tarvita rahtikirjaa, paitsi jos nämä määrät ovat osa suurempaa kuormaa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Huomautuksia: Tämä poikkeus sopii kotimaanliikenteeseen, sillä rahtikirja ei aina sovellu kuljetuksiin, joihin liittyy paikallista jakelua.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–3

Aihe: Poikkeus vaatimuksesta, jonka mukaan matala-aktiivisia radioaktiivisia aineita kuljettavissa ajoneuvoissa on oltava sammuttimet (E4).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan ajoneuvoissa on oltava sammuttimet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poistetaan sammuttimia koskeva vaatimus ajoneuvoilta, joissa kuljetetaan ainoastaan poikkeuksen piiriin kuuluvia kolleja (YK-numerot 2908, 2909, 2910 ja 2911).

Vaatimusta lievennetään tapauksissa, joissa kuljetettavien kollien määrä on pieni.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Huomautuksia: Sammuttimien kuljettaminen on käytännössä merkityksetöntä kuljetettaessa YK-numeroihin 2908, 2909, 2910 tai 2911 kuuluvia tavaroita, sillä niitä kuljetetaan usein pienissä ajoneuvoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–4

Aihe: Tavaroiden (lukuun ottamatta luokkien 1, 4.2, 6.2 ja 7 aineita) jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (N1).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksissa ei tarvitse olla RID/ADR- tai UN-merkintää tai muita merkintöjä, jos ne sisältävät vähäisiä määriä tavaroita luettelon 3 mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Huomautuksia: ADR-määräysten vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten viimeisessä vaiheessa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–5

Aihe: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.6.3 kohdassa olevan taulukon kuljetusluokissa 1 ja 2 (N10).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6.3 ja 1.1.3.6.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikköä kohden kuljetettaviin määriin liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetusluokassa 1 ja ”500” kuljetusluokassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

Aiemmin direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla kirjattu poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–6

Aihe: EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetettavien räjähteitä sisältävien esineiden suurimman sallitun nettomassan suurentaminen (N13).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.5.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetettavien räjähteiden ja räjähteitä sisältävien esineiden määriä koskevat rajoitukset.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Huomautuksia: Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksissä sallitaan II-tyypin ajoneuvoissa 5 000 kg:n suurin nettomassa yhteensopivuusryhmille 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J.

Monet Euroopassa kuljetettavat luokkien 1.1C, 1.1D, 1.1E ja 1.1J esineet ovat suurikokoisia tai tilaa vieviä ja yli 2,5 metriä pitkiä. Ne ovat pääasiassa sotilaskäyttöön tarkoitettuja räjähdysaineita sisältäviä esineitä. EX/III-ajoneuvojen rakenteeseen liittyvien rajoitusten vuoksi (ajoneuvojen on oltava suljettuja) tällaisia esineitä on erittäin vaikea lastata ja purkaa. Eräiden esineiden lastaukseen ja purkamiseen tarvittaisiin erikoislaitteita reitin molemmissa päissä. Käytännössä tällaisia laitteita on saatavilla vain harvoin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytössä vain muutamia EX/III-ajoneuvoja, ja teollisuuden kannalta olisi erittäin työlästä vaatia useampien EX/III-erikoisajoneuvojen rakentamista tämäntyyppisten räjähteiden kuljettamista varten.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sotilasräjähteitä kuljettavat pääasiassa kaupalliset liikenteenharjoittajat, jotka eivät voi hyödyntää puitedirektiivissä säädettyä, sotilasajoneuvoja koskevaa poikkeusta. Tämän ongelman poistamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on aina ollut sallittua, että EX/II-tyypin ajoneuvoissa kuljetetaan enintään 5 000 kg tällaisia esineitä. Nykyinen raja ei aina riitä, koska yksi esine voi sisältää yli 1 000 kg räjähdettä.

Vuoden 1950 jälkeen on sattunut vain kaksi vaaratilannetta (molemmat 1950-luvulla), joissa on ollut mukana yli 5 000 kg räjähdysaineita. Vaaratilanteiden syinä olivat rengaspalo ja kuuman pakokaasujärjestelmän sytyttämät peitteet. Tulipalot olisivat voineet sattua myös pienemmällä kuormalla. Vaaratilanteet eivät aiheuttaneet kuolonuhreja tai vammoja.

On olemassa empiiristä näyttöä siitä, että oikein pakatut räjähteitä sisältävät esineet eivät todennäköisesti laukea iskun, esimerkiksi ajoneuvojen törmäyksen, seurauksena. Sotilasraporteista ja ohjusten iskukokeiden testitiedoista saatu näyttö osoittaa, että ammusten laukeaminen edellyttää iskunopeutta, joka on suurempi kuin 12 metrin pudotuskokeessa saavutettu nopeus.

Poikkeus ei vaikuttaisi voimassa oleviin turvallisuusnormeihin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–7

Aihe: Tiettyjen luokan 1 tavaroiden pieniä määriä koskeva poikkeus valvontavaatimuksesta (N12).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.4 ja 8.5 S1(6).

Direktiivin liitteen sisältö: Valvontavaatimukset ajoneuvoille, joissa kuljetetaan tiettyjä määriä vaarallisia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä säädetään turvallisista pysäköinti- ja valvontajärjestelyistä, mutta siinä ei edellytetä, että tiettyjen luokan 1 tavaroiden kuormia olisi valvottava kaiken aikaa, kuten edellytetään ADR-määräysten 8.5 kohdan S1(6) kohdassa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Huomautuksia: ADR-määräyksiin sisältyviä valvontavaatimuksia ei voida aina toteuttaa kansallisella tasolla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–8

Aihe: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–9

Aihe: Vaihtoehto oranssikilpien käytölle, kun kuljetetaan pieniä määriä radioaktiivisia aineita pienissä ajoneuvoissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Radioaktiivisia aineita kuljettavat pienet ajoneuvot on varustettava oranssikilvillä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sallitaan kaikki tässä menettelyssä hyväksytyt poikkeukset. Pyydetty poikkeus on seuraava:

Ajoneuvot on joko:

a)

varustettava kilvillä ADR-määräysten 5.3.2 kohdan sovellettavien sääntöjen mukaisesti; tai

b)

niissä voi vaihtoehtoisesti olla kansallisessa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukainen varoituskyltti, kun on kyse ajoneuvoista, joissa kuljetetaan enintään kymmentä pakkausta, jotka sisältävät poikkeuksen piiriin kuuluvia halkeamiskelvottomia tai halkeamiskelpoisia radioaktiivisia aineita, ja kun näiden pakkausten kuljetusindeksien summa on enintään 3.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–a–UK–10

Aihe: Sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Kaikki säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Liitteessä I olevan I.1 jakson säännösten vaatimuksista vapautetaan sellaisen hoitotoimenpiteistä syntyvän jätteen kuljetukset, johon liittyy YK-numeroon 3291 kuuluva infektiovaara ja jonka massa on enintään 15 kg.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Poikkeuksen perustana on The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

BE Belgia

RO–bi–BE–3

Aihe: Kuljettajien koulutus.

Kolleissa ja säiliöissä kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikalliset kuljetukset (Belgian alueella 75 kilometrin säteellä rekisteröidystä toimipaikasta).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö:

Koulutuksen rakenne:

1)

pakkauksia koskeva koulutus;

2)

säiliöitä koskeva koulutus;

3)

luokan 1 aineita koskeva erikoiskoulutus;

4)

luokan 7 aineita koskeva erikoiskoulutus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Määritelmät – todistus – todistuksen myöntäminen – jäljennökset – voimassaolo ja voimassaolon jatkaminen – kurssien ja kokeiden järjestäminen – poikkeukset – seuraamukset – loppusäännökset.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tarkennetaan tulevissa määräyksissä.

Huomautuksia: Tarkoituksena on antaa peruskurssi, jonka päätteeksi suoritetaan koe, jossa rajoitutaan pakkauksissa ja säiliöissä kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden kuljettamiseen 75 kilometrin säteellä rekisteröidystä toimipaikasta. Koulutuksen pituuden on vastattava ADR-määräysten vaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua kuljettajan on suoritettava täydennyskurssi ja läpäistävä koe. Todistuksessa on maininta ”YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden kotimaiset kuljetukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti”.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–4

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen säiliöissä polttamalla tapahtuvaa hävittämistä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toisin kuin 3.2 kohdassa olevassa taulukossa määrätään, säiliötunnuksella L4BH varustettua säiliökonttia voidaan käyttää säiliötunnuksella L4DH varustetun säiliökontin sijasta, kun kuljetetaan veden kanssa reagoivaa nestemäistä ainetta (myrkyllinen, III, n.o.s) tietyissä olosuhteissa.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Dérogation 01–2002.

Huomautuksia: Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin lyhyillä matkoilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–5

Aihe: Jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.2, 5.4 ja 6.1 (vanhat määräykset: A5, 2X14, 2X12).

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja pakkauksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sen sijaan, että jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin (syttyvät liuottimet, maalit, hapot, akut jne.) vaarallisten reaktioiden välttämiseksi tietyn ryhmän sisällä. Pakkausten rakennetta koskevat vaatimukset ovat vähemmän tiukat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Huomautuksia: Määräystä voidaan soveltaa pienten jätemäärien kuljetuksiin ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–6

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–5 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–7

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–8

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–UK–2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–BE–9

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–3 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: –

Viimeinen voimassaolopäivä: 15 päivä tammikuuta 2018.

RO–bi–BE–10

Aihe: Kuljetukset teollisuuslaitosten välittömässä läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset koskevat asiakirjoja, kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä sekä kuljettajan todistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route

Huomautuksia: Seuraavassa luettelossa mainitaan poikkeuksen numero kansallisessa lainsäädännössä, sallittu etäisyys ja kyseeseen tulevat vaaralliset aineet.

 

poikkeus 2–89: yleisen tien ylittäminen (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 4–97: 2 km (raakarautaharkot, joiden lämpötila on korkea)

 

poikkeus 2–2001: 300 m (luokat 3, 6.1 ja 8)

 

poikkeus 6–2004: enintään 5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 12–2004: 800 m (UN 3082)

 

poikkeus 16–2004: enintään 55 km (vähäiset määrät)

 

poikkeus 7–2005: yleisen tien ylittäminen (UN 1202)

 

poikkeus 9–2005: 1 200 m (UN 3077)

 

poikkeus 1–2006: 600 m (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 13–2007: 8 km (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 7–2008: enintään 1,5 km (tyhjät, puhdistamattomat säiliöt ja säiliöt luokan 9 osalta)

 

poikkeus 8–2008: 800 m (UN 2735 ja UN 3082)

 

poikkeus 2–2009: 350 m (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 3–2009: enintään 4,5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 5–2009: enintään 4,5 km (pakkauksissa olevat kemikaalit)

 

poikkeus 9–2009: enintään 20 km (luokka 2 pakkauksissa)

 

poikkeus 16–2009: 220 m (IBC-pakkaukset)

Viimeinen voimassaolopäivä: 15 päivä tammikuuta 2018.

DE Saksa

RO–bi–DE–1

Aihe: Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa tiettyjä tietoja (n2).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjan sisältö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Koskee kaikkia luokkia lukuun ottamatta luokkia 1 (paitsi 1.4S), 5.2 ja 7:

Rahtikirjassa ei tarvitse ilmoittaa

a)

vastaanottajaa, kun on kyse paikallisista jakelukuljetuksista (lukuun ottamatta täysiä kuormia ja kuljetuksia, joita suoritetaan tietyillä reiteillä);

b)

pakkausten määrää ja tyyppiä, jos 1.1.3.6 kohtaa ei sovelleta ja jos ajoneuvo on liitteiden A ja B kaikkien säännösten mukainen;

c)

tyhjien puhdistamattomien säiliöiden osalta riittää viimeisen kuorman rahtikirja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Huomautuksia: Kaikkien säännösten soveltaminen ei olisi käytännöllistä tällaisissa kuljetuksissa.

Euroopan komissio kirjasi poikkeuksen numerolla 22 (direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DE–2

Aihe: Luokkaan 9 kuuluvien PCB-kontaminoitujen aineiden kuljettaminen irtotavarana.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetus irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettaminen irtotavarana sallitaan vaihtokoreissa tai säiliöissä, jotka on tiivistetty nestettä tai pölyä läpäisemättömiksi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Huomautuksia: Poikkeuksen 11 voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2004; vuodesta 2005 alkaen ADR- ja RID-määräykset ovat samat.

Ks. myös monenvälinen sopimus M137.

Luettelo nro 4*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DE–3

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksissa (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DE–4

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–BE–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: –

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO–bi–DE–5

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 4.3.2.1.1 kohtaan YK-numeroon 3343 kuuluvan aineen (nitroglyseroliseos, flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia) osalta säiliökonteissa tehtävissä paikallisissa kuljetuksissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 3.2 ja 4.3.2.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliökonttien käyttöä koskevat säännökset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Nitroglyserolin (YK-numero 3343) paikallinen kuljettaminen säiliökonteissa lyhyitä matkoja seuraavia edellytyksiä noudattaen:

1.   Säiliökontteja koskevat vaatimukset

1.1

Kuljetuksissa voidaan käyttää ainoastaan säiliökontteja, jotka on hyväksytty erityisesti tätä tarkoitusta varten ja jotka muilta osin vastaavat direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 6.8 luvun säännöksiä rakenteesta, varusteista, rakenteen mallin hyväksynnästä, testauksesta, varoituslipukkeista ja käytöstä.

1.2

Säiliökontin sulkumekanismissa on oltava paineenalennusjärjestelmä, joka aktivoituu 300 kPa (3 bar) normaalia painetta korkeammasta sisäisestä paineesta ja avaa ylöspäin suuntautuvan aukon, jonka paineenalennusala on vähintään 135 cm2 (halkaisija 132 mm). Aktivoiduttuaan aukko ei saa sulkeutua uudelleen. Turvalaitteena voidaan käyttää yhtä tai useampia turvallisuuselementtejä, jotka aktivoituvat samalla tavalla ja joissa on samanlaiset paineenalennusalat. Turvalaitteen rakennetyypin on oltava hyväksynnästä vastaavan viranomaisen testaama ja hyväksymä.

2.   Merkinnät

Jokaisen säiliökontin molemmilla puolilla on oltava varoitusmerkinnät direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 5.2.2.2.2 kohdassa olevan mallin 3 mukaisesti.

3.   Toimintaa koskevat säännökset

3.1

Kuljetuksen aikana on varmistettava, että nitroglyseroli on sekoittunut tasaisesti flegmatoinnissa käytettyyn laimentimeen ja etteivät aineet pääse erottumaan toisistaan.

3.2

Kuormauksen ja purkamisen aikana ajoneuvossa tai sen päällä ei saa oleskella muulloin kuin kuormaamiseen ja purkamiseen käytettäviä laitteita käytettäessä.

3.3

Purkupaikalla säiliökontit on tyhjennettävä täysin. Jos säiliökontteja ei voida tyhjentää täysin, ne on suljettava tiiviisti tyhjentämisen jälkeen kunnes ne täytetään uudelleen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalenia koskeva poikkeus).

Huomautukset: Poikkeus koskee säiliökonteissa tehtäviä paikallisia, lyhyitä maantiekuljetuksia, jotka ovat osa teollista prosessia kahden tuotantopaikan välillä. Lääkeaineen valmistusprosessissa tuotantopaikalta A toimitetaan osana sääntöjenmukaista kuljetusta 600 l:n säiliökontissa herkästi syttyvää (UN 1866), pakkausryhmään II kuuluvaa hartsiliuosta tuotantopaikalle B. Siellä hartsiliuokseen lisätään nitroglyseroliliuosta ja liuokset sekoitetaan. Lopputuloksena syntyy jatkokäyttöön tarkoitettu nitroglyserolia sisältävä liimaseos (flegmatoitu, nestemäinen, herkästi syttyvä, n.o.s., nitroglyserolipitoisuus enintään 30 painoprosenttia (UN 3343)). Kyseisen aineen paluukuljetus tuotantopaikalle A tapahtuu myös mainituissa säiliökonteissa, jotka ovat asianomaisten viranomaisten erikseen kyseistä kuljetustapahtumaa varten tarkastamia ja hyväksymiä ja säiliötunnuksella L10DN varustettuja.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO–bi–DE–6

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

DK Tanska

RO–bi–DK–1

Aihe: YK-numerot 1202, 1203, 1223 ja luokka 2 – ei rahtikirjaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kuljetetaan luokkaan 3 kuuluvia mineraaliöljytuotteita, YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvia aineita sekä luokkaan 2 kuuluvia kaasuja jakelun yhteydessä (tavaroita toimitetaan kahdelle tai useammalle vastaanottajalle ja palautetut tavarat kootaan samalla tavoin), rahtikirjaa ei tarvita, jos kirjallisissa ohjeissa mainitaan ADR-määräyksissä edellytettyjen tietojen lisäksi YK-numero, nimi ja luokka.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.08.2001 om vejtransport af farligt gods.

Huomautuksia: Edellä kuvatun kansallisen poikkeuksen syynä on sellaisten sähköisten laitteiden kehittäminen, joiden avulla esim. öljy-yhtiöt voivat jatkuvasti välittää asiakkaita koskevia tietoja ajoneuvoille. Koska nämä tiedot eivät ole saatavilla kuljetuksen alussa, ja ne välitetään ajoneuvolle kuljetuksen aikana, rahtikirjaa ei voida laatia ennen kuljetuksen alkua. Tällaisia kuljetuksia suoritetaan rajatuilla alueilla.

Vastaavaa säännöstä koskeva Tanskan poikkeus on kirjattu direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 10 kohdan nojalla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DK–2

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE-6 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, sellaisena kuin se on muutettuna.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DK–3

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–UK–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, sellaisena kuin se on muutettuna.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–DK–4

Aihe: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjen, tiettyihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden tiekuljetus lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Osat 1–9.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset määräykset, luokitusta koskevat määräykset, erityismääräykset, pakkausmääräykset, lähettämismenettelyt, pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset, kuljetusolosuhteita, kuormausta, purkamista ja käsittelyä koskevat määräykset, ajoneuvon miehistöä, laitteita, toimintoja ja asiakirjoja koskevat vaatimukset ja ajoneuvojen rakennetta ja hyväksyntää koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kotitalouksista ja yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerätyt vaaralliset aineet voidaan tietyin edellytyksin kuljettaa lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin tai välivaiheen käsittelylaitoksiin. Kuljetuksen luonteen ja siihen liittyvien riskien mukaan (vaarallisen aineen määrä sisäpakkausta, ulkopakkausta ja/tai kuljetusyksikköä kohden; onko vaarallisten aineiden kuljetus luonteeltaan liitännäistä yritysten pääasialliseen toimintaan nähden vai ei) on noudatettava eri määräyksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Huomautuksia: Jätehuollosta vastaavien tahojen ja yritysten ei ole mahdollista soveltaa kaikkia direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson määräyksiä, kun kotitalouksista ja/tai yrityksistä jätteistä huolehtimista varten kerättyjä jätteitä, jotka voivat sisältää vaarallisten aineiden jäämiä, kuljetetaan lähistöllä sijaitseviin jätteiden keräyspisteisiin. Jätteet ovat tyypillisesti pakkauksia, jotka on alun perin kuljetettu direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vapautuksen mukaisesti ja/tai myyty vähittäiskaupassa. Kyseisessä 1.1.3.1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua vapautusta ei kuitenkaan sovelleta, kun on kyse jätteiden kuljetuksesta jätteiden keräyspisteisiin, ja direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson 3.4 luvun määräykset eivät sovellu kuljetuksiin, joissa on kyse sisäpakkauksista muodostuvasta jätteestä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2019.

EL Kreikka

RO–bi–EL–1

Aihe: Poikkeus ennen 31. joulukuuta 2001 rekisteröityjen kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) turvallisuusvaatimuksiin tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisia kuljetuksia tai pieniä määriä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rakennetta, varusteita, tyyppihyväksyntää, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset sekä merkintävaatimukset kiinteille säiliöille (säiliöajoneuvoille), irrotettaville säiliöille, säiliökonteille ja säiliövaihtokoreille, joiden säiliöt on valmistettu metallista, sekä monisäiliöajoneuvoille ja MEG-konteille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Siirtymäsäännös: Kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), irrotettavia säiliöitä ja säiliökontteja, jotka on ensimmäisen kerran rekisteröity Kreikassa 1. tammikuuta 1985 ja 31. joulukuuta 2001 välisenä aikana, saa käyttää 31. joulukuuta 2010 saakka. Tämä siirtymäsäännös koskee ajoneuvoja, joita käytetään seuraavien vaarallisten aineiden kuljetuksiin: YK-numerot 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ja 3257. Sen on tarkoitus koskea pieniä määriä tai paikallisia kuljetuksia edellä mainittuna ajanjaksona rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Siirtymäkautta sovelletaan säiliöajoneuvoihin, jotka vastaavat seuraavia vaatimuksia:

1)

ADR-määräysten tarkastuksia ja testejä koskevat vaatimukset 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2)

rakenneteräksestä valmistetun säiliön seinämän paksuuden on oltava vähintään 3 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 3 500 litraa, ja 4 mm säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 6 000 litraa, väliseinien tyypistä tai paksuudesta riippumatta;

3)

jos käytetään alumiinia tai muita metalleja, säiliöiden on täytettävä seinämän paksuutta ja muita teknisiä eritelmiä koskevat vaatimukset, jotka on esitetty sen maan kansallisten viranomaisten hyväksymissä teknisissä piirustuksissa, jossa säiliöt on alun perin rekisteröity. Jos teknisiä piirustuksia ei ole, säiliöiden on täytettävä 6.8.2.1.17 kohdan (211.127) vaatimukset;

4)

säiliöiden on täytettävä seuraavien reunanumeroiden tai kohtien vaatimukset: 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Tarkemmin sanottuna säiliöajoneuvoja, joiden paino on alle 4 tonnia, joita käytetään pelkästään kaasuöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31. joulukuuta 2002 ja joiden säiliön seinämän paksuus on alle 3 mm, saa käyttää ainoastaan, jos ne muutetaan reunanumeron 211.127 (5) b 4 kohdan (6.8.2.1.20 kohdan) mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Liikenteessä olevien kiinteiden säiliöiden (säiliöajoneuvojen) ja irrotettavien säiliöiden rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja testausta koskevat vaatimukset tiettyjä vaarallisten aineiden luokkia varten).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–EL–2

Aihe: Poikkeus perusajoneuvon rakennetta koskeviin vaatimuksiin vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin tarkoitetuille ajoneuvoille, jotka on rekisteröity ensimmäistä kertaa ennen 31. joulukuuta 2001.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2 ja 9.2.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Perusajoneuvon rakennetta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeusta sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu vaarallisten aineiden paikallisiin kuljetuksiin (YK-numerot 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ja 3257) ja jotka on rekisteröity ensimmäisen kerran ennen 31. joulukuuta 2001.

Edellä mainittujen ajoneuvojen on täytettävä direktiivin 94/55/EY liitteessä B olevan 9 kohdan (9.2.1–9.2.6 kohdan) vaatimukset seuraavin poikkeuksin.

9.2.3.2 kohdan vaatimuksia on noudatettava ainoastaan silloin, kun ajoneuvossa on sen valmistajan asentama lukkiutumaton jarrujärjestelmä; ajoneuvoon on asennettava 9.2.3.3.1 kohdassa määritelty lisäjarrujärjestelmä, mutta sen ei tarvitse välttämättä täyttää 9.2.3.3.2 ja 9.2.3.3.3 kohdan vaatimuksia.

Ajopiirturin sähkönsyötössä on käytettävä suoraan akkuun kytkettyä turvajohdinta (reunanumero 220 514), ja teliakselin nostoon tarkoitetun laitteen sähkövarusteet on asennettava paikkaan, johon ajoneuvon valmistaja on ne alun perin asentanut, ja ne on suojattava asianmukaiseen tiiviiseen koteloon (reunanumero 220 517).

Lämmitysöljyn (UN 1202) paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettujen erityisten säiliöajoneuvojen, joiden enimmäispaino on alle 4 tonnia, on täytettävä 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 ja 9.2.4.5 kohdan vaatimukset, muttei välttämättä muita vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tiettyjen vaarallisten aineiden luokkien paikallisiin kuljetuksiin tarkoitettuja, jo käytössä olevia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset).

Huomautuksia: Edellä tarkoitettujen ajoneuvojen lukumäärä on pieni jo rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärään verrattuna, ja lisäksi ne on tarkoitettu ainoastaan paikallisiin kuljetuksiin. Pyydetyn poikkeuksen muoto, kyseessä olevan ajoneuvokannan koko ja kuljetettavien aineiden tyyppi eivät aiheuta liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

ES Espanja

RO–bi–ES–2

Aihe: Erikoislaitteet vedettömän ammoniakin jakelua varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.2.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Jotta ulkopuolisten varusteiden (putket, sivuilla olevat suljinlaitteet) vahingoittuessa ei aiheutuisi vuotoja, on sisäpuolinen sulkuventtiili ja sen istukka suojattava ulkoisten voimien aiheuttamalta repeytymiseltä tai ne on suunniteltava siten, että ne kestävät nämä voimat. Täyttö- ja tyhjennyslaitteet (mukaan lukien laipat tai kierresulkimet) ja mahdolliset suojakuvut on voitava varmistaa tahatonta aukeamista vastaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliöt, joita käytetään maataloudessa vedettömän ammoniakin jakeluun ja levittämiseen ja jotka on otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1997, voidaan sisäpuolisten turvavarusteiden sijasta varustaa ulkopuolisilla turvavarusteilla sillä edellytyksellä, että ne tarjoavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin säiliön seinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Huomautuksia: Ennen 1. tammikuuta 1997 maataloudessa käytettiin ainoastaan ulkoisilla turvavarusteilla varustettua säiliötyyppiä vedettömän ammoniakin suoraan levittämiseen maaperään. Tämäntyyppisiä säiliöitä on edelleen käytössä. Niitä ajetaan harvoin kuormattuina teillä, ja niitä käytetään ainoastaan lannoitteita varten suurtiloilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 29 päivä helmikuuta 2016.

FI Suomi

RO–bi–FI–1

Aihe: Rahtikirjassa annettavien tietojen muuttaminen räjähteiden osalta.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.2.1 kohdan a alakohta.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokan 1 erityismääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Rahtikirjassa voidaan räjähteiden nettomassan sijasta käyttää nallien lukumäärää (1 000 nallia vastaa 1:tä kilogrammaa räjähdettä).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Huomautuksia: Näiden tietojen katsotaan riittävän kotimaankuljetuksissa. Poikkeusta soveltaa pääasiassa louhinta-ala pienten määrien paikallisissa kuljetuksissa.

Euroopan komissio on kirjannut poikkeuksen numerolla 31.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FI–2

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–10 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FI–3

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–DE–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön:

Viimeinen voimassaolopäivä: 29 päivä helmikuuta 2016.

FR Ranska

RO–bi–FR–1

Aihe: Merirahtikirjaa voidaan käyttää rahtikirjana aluksen purkamisen jälkeen tehtävillä lyhyillä matkoilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa rahtikirjana käytettävässä asiakirjassa ilmoitettavat tiedot.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Merirahtikirjaa käytetään rahtikirjana 15 kilometrin säteellä satamasta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23–4.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FR–3

Aihe: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettaminen (18).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kiinteiden nestekaasun varastosäiliöiden kuljettamiseen sovelletaan erityissääntöjä. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan lyhyillä matkoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–FR–4

Aihe: Kuljettajien koulutusta ja maatalouskuljetuksissa (lyhyillä matkoilla) käytettävien ajoneuvojen hyväksymistä koskevat erityisvaatimukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.8.3.2, 8.2.1 ja 8.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden varusteet ja kuljettajien koulutus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

 

Ajoneuvojen hyväksyntää koskevat erityismääräykset.

 

Kuljettajien erityiskoulutus.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29–2 – Annex D4.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

IE Irlanti

RO–bi–IE–1

Aihe: Poikkeus 5.4.1.1.1 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan rahtikirjassa on mainittava i) vastaanottajien nimet ja osoitteet, ii) kollien määrä ja kuvaus ja iii) vaarallisten aineiden kokonaismäärä, kun kerosiinia, dieselöljyä ja nestekaasua (YK-numerot 1223, 1202 ja 1965) kuljetetaan loppukäyttäjille.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun kerosiinia, dieselöljyä tai nestekaasua, joiden YK-numerot ovat 1223, 1202 ja 1965, siten kuin ne on määritelty ADR-määräysten liitteen B lisäyksessä B.5, kuljetetaan loppukäyttäjille, rahtikirjassa ei tarvitse mainita vastaanottajan nimeä ja osoitetta, kollien, IBC-pakkausten tai astioiden määrää ja kuvausta eikä kuljetettavan aineen kokonaismäärää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(2) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kun lämmitysöljyä toimitetaan kotitalousasiakkaille, asiakkaan säiliö täytetään tarpeen mukaan, joten todellista toimitettavaa määrää ja asiakkaiden määrää (yhdessä kuljetustapahtumassa) ei tunneta kuormatun säiliöajoneuvon lähtiessä matkaan. Kun nestekaasupulloja toimitetaan kotitalouksiin, tyhjät pullot korvataan täysillä, joten asiakkaiden määrää ja heidän yksittäisiä lähetyksiään ei tunneta kuljetustapahtuman alussa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–2

Aihe: Poikkeus, jonka mukaan 5.4.1.1.1 kohdassa vaadittu rahtikirja voi olla viimeisimmän kuorman rahtikirja, kun kuljetetaan puhdistamattomia tyhjiä säiliöitä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Viimeisimmän kuorman rahtikirja riittää, kun kuljetetaan puhdistamattomia tyhjiä säiliöitä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(3) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Erityisesti kun toimitetaan bensiiniä ja/tai dieselöljyä huoltoasemille, säiliöajoneuvo palaa suoraan polttoainevarastoon (kuormattavaksi uudelleen seuraavia toimituksia varten) heti viimeisen kuorman toimittamisen jälkeen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–3

Aihe: Poikkeus, jolla sallitaan sellaisten vaarallisten aineiden, joita koskee 7.5.11 kohdassa vahvistettu erityismääräys CV1 tai 8.5 kohdassa vahvistettu erityismääräys S1, kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla ilman toimivaltaisten viranomaisten erityistä lupaa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5 ja 8.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuormaaminen ja purkaminen julkisella paikalla sallitaan ilman toimivaltaisen viranomaisen erityistä lupaa 7.5.11 tai 8.5 kohdan vaatimuksista poiketen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotimaisissa kuljetuksissa tämä vaatimus aiheuttaa erittäin suuren työtaakan toimivaltaisille viranomaisille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–5

Aihe: Poikkeus 7.5.2.1 kohdassa määrättyyn yhteenkuormauskieltoon, kun yhteensopivuusryhmän B esineitä ja yhteensopivuusryhmän D aineita ja esineitä kuormataan samaan ajoneuvoon säiliöissä kuljetettavien luokkien 3, 5.1 ja 8 vaarallisten aineiden kanssa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 7.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevat lisämääräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Yhteensopivuusryhmään B kuuluvia luokan 1 esineitä sisältäviä kolleja ja yhteensopivuusryhmään D kuuluvia luokan 1 aineita ja esineitä sisältäviä kolleja voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa luokkiin 3, 5.1 tai 8 kuuluvien vaarallisten aineiden kanssa sillä edellytyksellä, että a) mainittuja luokan 1 kolleja kuljetetaan erillisissä konteissa/osastoissa, joiden rakenteen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ja kuljetus tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti ja b) mainittuja luokkien 3, 5.1 tai 8 aineita kuljetetaan astioissa, jotka täyttävät toimivaltaisen viranomaisen asettamat vaatimukset niiden suunnittelun, rakenteen, testauksen, tarkastuksen ja käytön osalta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(7) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Tarkoituksena on sallia toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä olosuhteissa yhteensopivuusryhmiin B ja D kuuluvien luokan 1 aineiden ja esineiden kuormaaminen samaan ajoneuvoon säiliöissä kuljetettavien luokkien 3, 5.1 ja 8 vaarallisten aineiden kanssa esim. pumppausajoneuvoissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–6

Aihe: Poikkeus 4.3.4.2.2 kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan taipuisat täyttö- ja tyhjennysputket/-letkut, joita ei ole kytketty kiinteästi säiliöajoneuvon säiliöihin, on pidettävä kuljetuksen aikana tyhjinä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöajoneuvojen käyttö.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroihin 1011, 1202, 1223, 1863 ja 1978 kuuluvien öljytuotteiden vähittäisjakelua suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkukelojen (mukaan lukien niihin liittyvät kiinteät putket) ei tarvitse olla tyhjiä tiekuljetuksen aikana sillä edellytyksellä, että vuotojen estämiseksi on toteutettu riittävät toimenpiteet.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: Kotiintoimituksia suorittaviin säiliöajoneuvoihin asennettujen taipuisien letkujen on pysyttävä täysinä myös kuljetuksen aikana. Purkujärjestelmä (wet-line-järjestelmä) edellyttää, että säiliöajoneuvon mittarissa ja letkussa on öljyä, jotta asiakas saa oikean määrän tuotetta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–IE–7

Aihe: Poikkeus eräistä 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11 kohdan vaatimuksista, kun YK-numeroon 2067 kuuluvaa ammoniumnitraattilannoitetta kuljetetaan irtotavarana satamista vastaanottajille.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.0, 5.4.1.1.1 ja 7.5.11.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaatimus, jonka mukaan jokaisella kuljetuksella on oltava erillinen rahtikirja, jossa ilmoitetaan kuljetettavan kuorman oikea kokonaismäärä, sekä vaatimus, jonka mukaan ajoneuvo on puhdistettava ennen kuljetusta ja sen jälkeen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ehdotettu poikkeus, joka mahdollistaa rahtikirjaa ja ajoneuvon puhdistamista koskevien ADR-vaatimusten muuttamisen, jotta voidaan ottaa huomioon satamista vastaanottajille tapahtuvien irtotavarakuljetusten käytännön näkökohdat.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Huomautuksia: ADR-määräyksissä edellytetään a) erillistä rahtikirjaa, jossa ilmoitetaan tietyssä kuormassa kuljetettujen vaarallisten aineiden kokonaismassa, ja b) erityismääräyksen CV24 soveltamista, jonka mukaan ajoneuvo olisi irtolastialuksen purkamisen aikana puhdistettava jokaisen sataman ja vastaanottajan välisen kuljetuksen jälkeen. Koska kuljetukset ovat paikallisia ja niissä on kyse irtolastialuksen purkamisesta, johon sisältyy useita saman aineen kuljetuksia (samana tai peräkkäisinä päivinä) irtolastialuksen ja vastaanottajan välillä, yhden rahtikirjan, jossa ilmoitetaan kunkin kuorman likimääräinen kokonaismassa, pitäisi riittää, eikä erityismääräyksen CV24 soveltamisen pitäisi olla tarpeellista.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

LT Liettua

RO–bi–LT–1

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–EL–1 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23. maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–LT–2

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–EL–2 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Liettuan hallituksen 23. maaliskuuta 2000 tekemä päätös N:o 337 vaarallisten aineiden tiekuljetuksista Liettuan tasavallassa).

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

NL Alankomaat

RO–bi–NL–13

Aihe: Vuonna 2004 käyttöön otettu järjestelmä kotitalouksien vaarallisten jätteiden kuljetusta varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 ja 9.

Direktiivin liitteen sisältö: tiettyihin määriin liittyvät vapautukset; erityissäännökset; pakkausten käyttö; lisäpäällysten käyttö; asiakirjat; pakkausten rakenne ja testaus; kuormaaminen, purkaminen ja käsittely; miehitys; varusteet; toiminnot; ajoneuvot ja asiakirjat; ajoneuvojen rakenne ja hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: 17 perussäännöstä, jotka koskevat kotitalouksilta kerättyjen pienten vaarallisen jätteen määrien kuljetusta. Koska kaikissa tapauksissa puhutaan vain pienistä määristä ja aineet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, kuljetuksissa ei ole mahdollista noudattaa kaikkia ADR-määräyksiä. Tästä syystä edellä mainittuun järjestelmään sisältyy yksinkertaistettu vaihtoehto, joka eroaa useista ADR-määräyksistä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004.

Huomautuksia: Järjestelmä luotiin, jotta yksityishenkilöt voisivat tuoda yhteen paikkaan pieniä määriä kemikaalijätettä. Kyseiset aineet ovat näin ollen jäämiä kuten maalijätettä. Vaaran tasoa minimoidaan kuljetusmuodon valinnalla, johon sisältyy muun muassa erityisten kuljetusyksiköiden käyttäminen ja selvästi näkyvillä olevat tupakointikieltokyltit ja keltainen vilkkuvalo. Keskeistä kuljetuksessa on turvallisuuden takaaminen. Tämä toteutuu esimerkiksi siten, että aineiden leviämisen estämiseksi tai myrkyllisten kaasujen vuotamisen ja ajoneuvoon kertymisen estämiseksi ne kuljetetaan tiiviisti suljetuissa pakkauksissa. Ajoneuvossa on kiinteät yksiköt, jotka soveltuvat erilaisten jätteiden varastointiin ja jotka on suojattu siirtämiseltä, vahingossa tapahtuvalta siirtymiseltä ja vahingossa tapahtuvalta avautumiselta. Koska kuljetettavat aineet voivat olla hyvin monenlaisia, rahdinkuljettajalla on oltava todistus ammatillisesta pätevyydestä huolimatta siitä, että jätemäärät ovat pieniä. Koska yksityishenkilöt eivät tunne näihin aineisiin liittyvän vaaran tasoa, on annettava järjestelmää koskevassa liitteessä määrättyjä kirjallisia turvallisuusohjeita.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

PT Portugali

RO–bi–PT–1

Aihe: YK-numeroa 1965 koskevat rahtikirjat.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kaasupulloissa kuljetettavista kaupallisista butaani- ja propaanikaasuista, jotka kuuluvat numeroon ”UN 1965 hiilivetykaasujen seos, nesteytetty, n.o.s.”, voidaan rahtikirjassa säädöksen RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1 kohdan mukaan ilmoitettavan virallisen nimen sijasta käyttää muita kauppanimiä seuraavasti:

”UN 1965 butaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatuista, kaasupulloissa kuljetettavista seoksista A, A01, A02 ja A0;

”UN 1965 propaani”, kun on kyse säädöksen RPE 2.2.2.3 kohdassa kuvatusta, kaasupulloissa kuljetettavasta seoksesta C.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 7560/2004, 6. huhtikuuta 2004, 27. lokakuuta säädetyn Decreto-Lein No 267-A/2003 5 artiklan 1 kohta.

Huomautuksia: Tunnustetaan olevan tärkeää helpottaa vaarallista aineita koskevien rahtikirjojen täyttämistä taloudellisten toimijoiden kannalta, mutta ehtona on, ettei se vaikuta kuljetusten turvallisuuteen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–PT–2

Aihe: Tyhjiä, puhdistamattomia säiliöitä ja kontteja koskevat rahtikirjat.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjoja koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kun vaarallisia aineita on kuljetettu säiliöissä ja konteissa, jotka kuljetetaan tyhjinä takaisin, säädöksen RPE 5.4.1 kohdassa tarkoitettu rahtikirja voidaan paluumatkaa varten korvata sitä edeltävää matkaa koskevalla rahtikirjalla, joka on annettu kyseisten vaarallisten aineiden toimitusta varten.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Despacho DGTT 15162/2004, 28. heinäkuuta 2004, 27. lokakuuta 2003 säädetyn Decreto-Lei No 267-A/2003 5 artiklan 1 kohta.

Huomautuksia: Vaatimus, jonka mukaan vaarallisia aineita sisältäneiden tyhjien säiliöiden ja konttien kuljetukseen tarvitaan säädöksen RPE mukainen rahtikirja, aiheuttaa joissain tapauksissa käytännön vaikeuksia, jotka voidaan minimoida tällä tavalla heikentämättä kuitenkaan turvallisuutta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

SE Ruotsi

RO–bi–SE–1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 2, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja varoituslipukkeet sekä pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säädöksessä on yksinkertaistetut luokitusperusteet, lievemmät pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset sekä lipukkeita ja merkintöjä koskevat muutetut vaatimukset.

Sen sijaan, että vaaralliset jätteet luokiteltaisiin ADR-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin. Kuhunkin jäteryhmään sisältyy aineita, jotka ADR-määräysten mukaisesti voidaan pakata yhteen (yhteenkuormaus).

Kuhunkin kolliin on YK-numeron sijaan merkittävä asianmukainen jäteryhmän koodi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten jätteiden kuljettamiseen julkisista kierrätyskeskuksista ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–2

Aihe: Lähettäjän nimi ja osoite rahtikirjassa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset tiedot, joiden edellytetään olevan rahtikirjassa.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallisen lainsäädännön mukaan lähettäjän nimeä ja osoitetta ei tarvita, jos tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia palautetaan osana jakelujärjestelmää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Tyhjät puhdistamattomat pakkaukset, jotka palautetaan, sisältävät useimmiten vielä pieniä määriä vaarallisia aineita.

Tätä poikkeusta käytetään pääasiassa teollisuudessa, kun tyhjiä puhdistamattomia kaasuastioita palautetaan täysiä astioita vastaan.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–3

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan lukien kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljetukset teollisuuslaitosten läheisyydessä, mukaan luettuina kuljetukset yleisillä teillä laitoksen eri osien välillä. Poikkeus koskee kollien varoituslipukkeita ja merkintöjä, rahtikirjoja, kuljettajan todistusta sekä 9 kohdan mukaista hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: On olemassa lukuisia tilanteita, joissa vaarallisia aineita siirretään yleisen tien eri puolilla sijaitsevien tuotantotilojen välillä. Tällaiset kuljetukset eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yksityisteillä, ja niihin pitäisi sen vuoksi soveltaa asianmukaisia vaatimuksia. Vertaa myös direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–4

Aihe: Viranomaisten takavarikoimien vaarallisten aineiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Poikkeukset määräyksistä voidaan sallia, jos niiden syynä on työntekijöiden suojelu, purkamiseen liittyvät vaarat, aineiden käyttäminen todisteina jne.

Poikkeukset määräyksistä sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa saavutetaan tyydyttävä turvallisuustaso.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä poikkeuksia voivat soveltaa ainoastaan viranomaiset, jotka ovat takavarikoineet vaarallisia aineita.

Poikkeus on tarkoitettu paikallisiin kuljetuksiin, esimerkiksi poliisin takavarikoimien räjähteiden tai varastetun omaisuuden kuljettamiseen. Tämäntyyppiset tavarat ovat ongelmallisia, koska niiden luokituksesta ei voi koskaan olla varma. Lisäksi tavaroita ei useinkaan ole pakattu ADR-määräysten mukaisesti eikä niissä ole määräysten mukaisia merkintöjä tai varoituslipukkeita. Poliisi tekee vuosittain useita satoja tällaisia kuljetuksia. Salakuljetettu alkoholi on puolestaan kuljetettava takavarikointipaikalta tullivarastoon ja sieltä edelleen hävitettäväksi; nämä paikat voivat sijaita varsin kaukana toisistaan. Sallitut poikkeukset ovat seuraavat: a) jokaista pakkausta ei tarvitse merkitä ja b) hyväksyttyjä pakkauksia ei tarvitse käyttää. Jokainen tällaisia pakkauksia sisältävä lava on kuitenkin merkittävä asianmukaisesti. Kaikkia muita vaatimuksia on noudatettava. Kunakin vuonna tehdään noin 20 tällaista kuljetusta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–5

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen satamissa ja niiden läheisyydessä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.1.2, 8.1.5 ja 9.1.2

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat; jokaisessa vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä on oltava määrätyt varusteet; ajoneuvojen hyväksyntä.

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Asiakirjoja (kuljettajan todistusta lukuun ottamatta) ei tarvitse kuljettaa kuljetusyksikön mukana.

Kuljetusyksikössä ei tarvitse olla 8.1.5 kohdassa määrättyjä varusteita.

Traktoreille ei tarvita hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Vertaa direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 14 kohta.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–6

Aihe: Tarkastajien ADR-koulutustodistus.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava koulutukseen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvojen vuosikatsastuksia suorittavien tarkastajien ei tarvitse osallistua 8.2 luvussa mainituille kursseille eikä heillä tarvitse olla ADR-koulutustodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Joissain tapauksissa katsastuksessa testattavissa ajoneuvoissa saattaa olla kuormana vaarallisia aineita, esimerkiksi tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä.

1.3 ja 8.2.3 kohdan vaatimuksia sovelletaan kuitenkin edelleen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–7

Aihe: Säiliöajoneuvoissa kuljetettavien YK-numeroihin 1202, 1203 ja 1223 kuuluvien aineiden paikallinen jakelu.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4.1.1.6 ja 5.4.1.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Tyhjät puhdistamattomat säiliöt ja säiliökontit on merkittävä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti. Jos vastaanottajia on useita, näiden nimet ja osoitteet voidaan merkitä muihin asiakirjoihin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tyhjiä puhdistamattomia säiliöitä tai säiliökontteja ei tarvitse merkitä rahtikirjaan 5.4.1.1.6 kohdan mukaisesti, jos aineen määräksi on lastaussuunnitelmassa merkitty nolla. Vastaanottajien nimiä ja osoitteita ei tarvitse merkitä ajoneuvon mukana seuraaviin asiakirjoihin.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–9

Aihe: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvät paikalliset kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 5.4, 6.8 ja 9.1.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja; säiliöiden rakenne; hyväksymistodistus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Maataloustuotantopaikkoihin ja rakennustyömaihin liittyvissä paikallisissa kuljetuksissa ei tarvitse noudattaa tiettyjä määräyksiä:

a)

vaarallisia aineita koskevaa vakuutusta ei tarvita;

b)

kuljetuksissa voidaan edelleen käyttää vanhempia säiliöitä tai säiliökontteja, joita ei ole rakennettu 6.8 luvun vaatimusten vaan vanhemman kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja jotka on asennettu henkilövaunuihin;

c)

paikallisiin kuljetuksiin tietyömaan läheisyydessä voidaan edelleen käyttää vanhoja säiliöajoneuvoja, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla ja jotka on tarkoitettu YK-numeroihin 1268, 1999, 3256 ja 3257 kuuluvien aineiden kuljettamiseen, mutta jotka eivät täytä 6.7 tai 6.8 luvun vaatimuksia;

d)

henkilövaunuilla sekä säiliöajoneuvoilla, jotka on tai joita ei ole varustettu tienpinnan päällystyslaitteilla, ei tarvitse olla hyväksymistodistusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Henkilövaunu on eräänlainen asuntovaunu, jossa on tilat työntekijöille ja johon on asennettu hyväksymätön säiliö tai säiliökontti metsätraktoreiden käyttämää dieselpolttoainetta varten.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–10

Aihe: Räjähteiden kuljetus säiliöissä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 4.1.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Räjähteitä voidaan pakata ainoastaan 4.1.4 kohdan vaatimusten mukaisiin pakkauksiin.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyy ajoneuvot, jotka on tarkoitettu räjähteiden kuljettamiseen säiliöissä. Kuljetus säiliöissä on sallittu ainoastaan määräyksessä luetelluille räjähteille tai toimivaltaisen viranomaisen erityisluvalla.

Säiliöissä olevilla räjähteillä kuormattu ajoneuvo on merkittävä ja varustettava varoituslipukkeilla 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 ja 5.3.1.4 kohdan mukaisesti. Vain yksi ajoneuvo kuljetusyksikössä saa sisältää vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg, ja Ruotsin asetus SÄIFS 1993:4.

Huomautuksia: Poikkeusta sovelletaan ainoastaan kotimaanliikenteessä, ja kuljetukset ovat useimmiten paikallisia. Kyseiset määräykset olivat voimassa ennen Ruotsin liittymistä Euroopan unioniin.

Vain kaksi yritystä suorittaa räjähteiden kuljetuksia säiliöajoneuvoilla. Lähitulevaisuudessa siirryttäneen emulsioräjähdysaineiden käyttöön.

Vanha poikkeus nro 84.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–11

Aihe: Kuljettajan todistus.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvon miehistön koulutusta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuljettajien koulutusta ei tarvita 8.2.1.1 kohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Paikalliset kuljetukset.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–SE–12

Aihe: Ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liite B, 7.2.4 kohta, V2 (1).

Direktiivin liitteen sisältö: EX/II- ja EX/III-ajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kohdassa 7.2.4 olevan erityismääräyksen V2 kohtaa 1 sovelletaan ilotulitusvälineiden (UN 0335) kuljettamiseen ainoastaan, jos ilotulistusvälineiden sisältämän räjähdysaineen nettomäärä on yli 3 000 kg (4 000 kg perävaunun kanssa), sillä edellytyksellä, että ilotulitusvälineet on luokiteltu YK-numeroon UN 0335 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n suositusten 14. uudistetun laitoksen kohdassa 2.1.3.5.5 olevassa ilotulitusvälineiden perusluokitustaulukossa.

Luokitus edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Luokitustodistus on kuljetettava kuljetusyksikön mukana.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Huomautuksia: Ilotulitusvälineitä kuljetetaan vain kahtena lyhyenä aikana vuodesta: vuodenvaihteessa ja huhti-toukokuun vaihteessa. Kuljetus tavarantoimittajilta terminaaleihin voidaan suorittaa nykyisillä EX-hyväksytyillä ajoneuvoilla ilman suurempia ongelmia. EX-hyväksyttyjen ajoneuvojen puute haittaa kuitenkin ilotulitusvälineiden jakelua terminaaleista jälleenmyyjille ja ylijäämän toimittamista takaisin terminaaleihin. Liikenteenharjoittajat eivät halua investoida hyväksyttyihin ajoneuvoihin, koska ne eivät voi kattaa kustannuksiaan. Tämä vaarantaa koko ilotulitusvälineiden toimittajien olemassaolon, koska ne eivät voi saada tuotteitaan markkinoille.

Tätä poikkeusta sovellettaessa ilotulitusvälineiden on oltava luokiteltuja YK:n suosituksissa annetun perusluettelon mukaisesti, jotta käytetty luokitus olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

ADR 2005 -määräysten 3.3.1 kohdassa olevaan erityismääräykseen 651 sisältyy samantyyppinen poikkeus YK-numeroon UN 0336 luokitelluille ilotulitusvälineille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RO–bi–UK–1

Aihe: Yleisten teiden ylitys vaarallisia aineita kuljettavilla ajoneuvoilla (N8).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä ei sovelleta kuljetuksiin, jotka tehdään tien jakamalla yksityisalueella. Luokan 7 osalta tätä poikkeusta ei sovelleta mihinkään radioaktiivisten aineiden maantiekuljetuksista vuonna 2002 annettuun sääntöön (Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Huomautuksia: Tällainen tilanne syntyy helposti, kun tavaroita siirretään tien molemmilla puolilla sijaitsevalla yksityisalueella. Tällaiset siirrot eivät ole vaarallisten aineiden kuljetuksia yleisillä teillä käsitteen tavanomaisessa merkityksessä, eikä niihin pitäisi soveltaa mitään vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia määräyksiä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–2

Aihe: Poikkeus kieltoon, jonka mukaan kuljettaja tai kuljettajan apulainen ei saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia paikallisessa jakeluketjussa, joka ulottuu paikallisesta jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai loppukäyttäjälle ja vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle (ei koske luokan 7 aineita) (N11).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.3.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljettaja tai kuljettajan apulainen eivät saa avata vaarallisten aineiden pakkauksia.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkausten avaamista koskevaa kieltoa lievennetään seuraavalla varauksella: ”Paitsi jos liikenteenharjoittaja on antanut siihen luvan”.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Huomautuksia: Jos liitteessä asetetun kiellon sanamuoto ymmärretään kirjaimellisesti, se voi aiheuttaa vakavia ongelmia vähittäiskaupan jakelukuljetuksille.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–3

Aihe: Vaihtoehtoiset kuljetusmääräykset, jotka koskevat pakkausryhmässä III YK-numeroon 3065 kuuluvaa ainetta sisältäviä puutynnyreitä.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.4, 4.1, 5.2 ja 5.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkaus- ja merkintävaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 24 mutta enintään 70 tilavuusprosenttia (pakkausryhmä III), voidaan kuljettaa muissa kuin UN-hyväksytyissä puutynnyreissä ilman varoitusmerkintöjä, kun sovelletaan tiukempia kuormausta ja ajoneuvoja koskevia vaatimuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Huomautuksia: Kyseessä on arvokas, valmisteveron alainen tuote, joka on kuljetettava tislaamosta tullivarastoon sinetöidyissä ajoneuvoissa, joissa on viranomaisten turvasinetit. Pakkaus- ja merkintäsääntöjen lieventäminen otetaan huomioon täydentävissä turvallisuusvaatimuksissa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–4

Aihe: Poikkeuksen RO–bi–SE–12 hyväksyminen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RO–bi–UK–5

Aihe: Käytettyjen akkujen kerääminen hävittämistä tai kierrätystä varten.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: Liitteet A ja B.

Direktiivin liitteen sisältö: Erityismääräys 636.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden soveltaa luvun 3.3 erityismääräyksen 636 sijasta seuraavia ehtoja:

Hävitettäväksi kerätyt käytetyt litiumkennot ja -akut (YK-numerot 3090 ja 3091), joita ollaan kuljettamassa kuluttajille tarkoitetusta keräyspisteestä välivaiheen käsittelylaitokseen yhdessä muiden ei-litiumkennojen ja -akkujen (YK-numerot 2800 ja 3028) kanssa, eivät ole muiden ADR-määräysten alaisia, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

 

ne pakataan IH2-tynnyreihin tai 4H2-laatikoihin, jotka täyttävät kiinteille aineille asetetut pakkausryhmän II vaatimukset;

 

kukin pakkaus sisältää enintään 5 prosenttia litium- ja litiumioniakkuja;

 

kunkin pakkauksen bruttomassa on enintään 25 kg;

 

pakkausten kokonaispaino kuljetusyksikköä kohden on enintään 333 kg;

 

samalla ei kuljeteta muita vaarallisia aineita.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Huomautuksia: Kuluttajille tarkoitetut keräyspisteet sijaitsevat usein vähittäismyymälöissä, eikä ole käytännöllistä kouluttaa suurta määrää henkilöitä lajittelemaan ja pakkaamaan käytettyjä akkuja ADR-määräysten mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä toimisi Yhdistyneen kuningaskunnan ”Waste and Resources” -toimintaohjelmassa annettujen suuntaviivojen mukaisesti, ja siihen kuuluisi ADR-määräysten mukaisten pakkausten toimittaminen ja asianmukaisten ohjeiden antaminen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.”

2)

Korvataan liitteessä II oleva II.3 jakso seuraavasti:

”II.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA= rautatie

a/bi/bii= 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS= jäsenvaltion lyhenne

nn= järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

DE Saksa

RA–a–DE–2

Aihe: Lupa yhteenpakkaamiseen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 4.1.10.4 MP2.

Direktiivin liitteen sisältö: Yhteenpakkaaminen kielletty.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 1.4S, 2, 3 ja 6.1; lupa pakata yhteen luokan 1.4S esineitä (pienten aseiden ammuksia), aerosoleja (luokka 2) sekä luokkiin 3 ja 6.1 kuuluvia puhdistus- ja käsittelyaineita (YK-numerot lueteltu) yhdistelmiksi, joita myydään pakkausryhmään II kuuluvassa yhteisessä pakkauksessa pieninä määrinä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Huomautuksia: Luettelo nro 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f ja 30g.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

FR Ranska

RA–a–FR–3

Aihe: Kuljetukset rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirjassa ilmoitettavat tiedot vaarallisista aineista.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kuormaa ei tarvitse ilmoittaa, jos rautatieliikenteen harjoittajan omiin tarpeisiin kuljetetaan määriä, jotka eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa määrättyjä rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–FR–4

Aihe: Tiettyjen postivaunujen vapauttaminen varoituslipukkeita koskevasta vaatimuksesta.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Velvollisuus kiinnittää varoituslipukkeet vaunujen sivuille.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeet on kiinnitettävä ainoastaan sellaisiin postivaunuihin, joissa kuljetetaan yli 3 tonnia samaan luokkaan kuuluvaa ainetta (lukuun ottamatta luokkia 1, 6.2 tai 7).

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

SE Ruotsi

RA–a–SE–1

Aihe: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Vaarallisia aineita kuljettavat vaunut on merkittävä varoituslipukkeilla.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vaarallisia aineita kiitotavaroina kuljettavia vaunuja ei tarvitse merkitä varoituslipukkeilla.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: RID-määräyksissä kiitotavaroille on asetettu määrällisiä rajoituksia. Kysymys on siis pienistä määristä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

UK Yhdistynyt kuningaskunta

RA–a–UK–1

Aihe: Vähäistä vaaraa aiheuttavien radioaktiivisten esineiden, kuten kellojen, rannekellojen, savuilmaisimien ja kompassineulojen, kuljettaminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: Useimmat RID-määräysten vaatimukset.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokkaan 7 kuuluvien aineiden kuljettamista koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Tiettyjen kaupallisten tuotteiden, jotka sisältävät vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, täydellinen vapauttaminen kansallisten säädösten vaatimuksista.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Tämä poikkeus on lyhytaikainen toimenpide, jota ei enää tarvita sen jälkeen kun IAEA:n määräysten vastaavat muutokset sisällytetään RID-määräyksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–2

Aihe: Lievennetään rajoituksia, jotka koskevat räjähteiden kuljettamista yhteenkuormattuina ja yhdessä muiden vaarallisten aineiden kanssa rautatievaunuissa, ajoneuvoissa ja säiliöissä (N4/5/6).

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5.2.1 ja 7.5.2.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Tietyntyyppisten yhteenkuormausten rajoittaminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Kansallinen lainsäädäntö on räjähteiden yhteenkuormauksen osalta vähemmän rajoittava sillä edellytyksellä, että tällainen kuljetus voidaan toteuttaa ilman riskejä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Huomautuksia: Yhdistynyt kuningaskunta haluaa sallia joitain muunnelmia säännöistä, jotka koskevat räjähteiden yhteenkuormausta toisten räjähteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa. Kaikkiin muunnelmiin liittyy yhtä tai useampaa kuorman osatekijää koskevia määrällisiä rajoituksia, ja nämä muunnelmat sallitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että on toteutettu kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat käytännön toimenpiteet, joilla estetään räjähteiden joutuminen kosketuksiin tällaisten aineiden kanssa tai se, että ne jollain muulla tavalla vaarantavat nämä aineet tai että nämä aineet vaarantavat räjähteet.

Esimerkkejä muunnelmista, jotka Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta sallia:

1.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 tai 0361, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa sellaisten vaarallisten aineiden kanssa, joille on annettu YK-numero 1942. YK-numeroon 1942 kuuluvan kuljetettavan aineen määrää rajoitetaan siten, että sen katsotaan olevan räjähde, jonka luokitustunnus on 1.1D.

2.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 tai 0453, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokan 2 vaarallisia aineita (lukuun ottamatta helposti syttyviä kaasuja, tartuntavaarallisia aineita ja myrkyllisiä aineita) tai kuljetusluokan 3 vaarallisia aineita tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos kuljetusluokkaan 2 kuuluvien vaarallisten aineiden kokonaismassa on enintään 500 kg tai kokonaistilavuus enintään 500 l ja mainittujen räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 500 kg.

3.

Räjähteitä, joiden luokitustunnus on 1.4G, voidaan kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin kuljetusluokkaan 2 kuuluvia helposti syttyviä nesteitä ja helposti syttyviä kaasuja tai kuljetusluokkaan 3 kuuluvia huonosti syttyviä, ei-myrkyllisiä kaasuja tai mitä tahansa näiden yhdistelmää, jos vaarallisten aineiden yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 200 kg tai kokonaistilavuus enintään 200 l ja räjähteiden kokonaisnettomassa on enintään 20 kg.

4.

Räjähteitä, joille on annettu YK-numero 0106, 0107 tai 0257, voidaan kuljettaa yhdessä sellaisten yhteensopivuusryhmään D, E tai F kuuluvien räjähdysainetta sisältävien esineiden kanssa, joiden osia ne ovat. YK-numeroon 0106, 0107 tai 0257 kuuluvien räjähteiden kokonaismäärä saa olla enintään 20 kg.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–3

Aihe: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.1 kohdassa olevan taulukon kuljetusluokissa 1 ja 2.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1.1.3.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät poikkeukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetusluokassa 1 ja ”500” kuljetusluokassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetusluokalle 1 kerrointa ”20” ja kuljetusluokalle 2 kerrointa ”2”.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–4

Aihe: Poikkeuksen RA–a–FR–6 hyväksyminen.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.3.1.3.2.

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeita koskevien vaatimusten lieventäminen, kun junissa kuljetetaan maantieajoneuvoja.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Huomautuksia: Tämä on aina ollut kansallinen säännös Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–a–UK–5

Aihe: Tavaroiden (lukuun ottamatta luokkien 1, 4.2, 6.2 ja 7 aineita) jakelu sisäpakkauksissa jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Pakkauksissa ei tarvitse olla RID/ADR- tai UN-merkintää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Huomautuksia: RID-määräysten vaatimukset eivät sovellu kuljetusten loppuvaiheisiin, jotka suuntautuvat jakelukeskuksesta vähittäismyyjälle tai käyttäjälle tai vähittäismyyjältä loppukäyttäjälle. Poikkeuksen tarkoituksena on sallia se, että vähittäismyyntiin tarkoitettujen tavaroiden sisäpakkauksia voidaan kuljettaa ilman ulkopakkauksia paikallisten jakelukuljetusten rautatieosuudella.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

DE Saksa

RA–bi–DE–2

Aihe: Pakattujen vaarallisten jätteiden kuljetukset.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 1–5.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Luokat 2–6.1, 8 ja 9: vaarallisten jätteiden yhteenpakkaaminen ja kuljetus pakkauksissa ja IBC-pakkauksissa; jätteet on pakattava sisäpakkauksiin (joissa ne on kerätty) ja luokiteltava erillisiin jäteryhmiin (vaarallisten reaktioiden välttäminen jäteryhmässä); jäteryhmiin liittyvät erityiset kirjalliset ohjeet, joita käytetään rahtikirjana; kotitalous- ja laboratoriojätteen kerääminen jne.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Huomautuksia: Luettelo nro 6*.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–bi–DE–3

Aihe: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset rautatiekuljetukset säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.8 ja 6.8.2.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden ja säiliövaunujen rakennetta koskevat säännökset. Luvun 6.8 kohta 6.8.2.3 edellyttää tyyppihyväksyntää säiliöille, joissa kuljetetaan YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla) kuuluvia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroon 1381 (fosfori, keltainen, veden alla), luokka 4.2, pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden lyhyet paikalliset rautatiekuljetukset (Sassnitz-Mukranista Lutherstadt Wittenberg-Piesteritziin ja Bitterfeldiin) venäläisten standardien mukaisesti valmistetuissa säiliövaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2014.

DK Tanska

RA–bi–DK–1

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen tunneleissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaaminen, purkaminen ja suojaetäisyydet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä vahvistetaan vaihtoehtoisia säännöksiä direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetuille säännöksille Ison-Beltin poikki kulkevan kiinteän yhteyden rautatietunnelin kautta tapahtuvien kuljetusten osalta. Vaihtoehtoiset säännökset liittyvät ainoastaan kuormatilan tilavuuteen ja kuormana olevien vaarallisten aineiden väliseen etäisyyteen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

RA–bi–DK–2

Aihe: Vaarallisten aineiden kuljettaminen tunneleissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 7.5.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuormaaminen, purkaminen ja suojaetäisyydet.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Lainsäädännössä vahvistetaan vaihtoehtoisia säännöksiä direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevassa II.1 jaksossa vahvistetuille säännöksille Juutinrauman poikki kulkevan kiinteän yhteyden rautatietunnelin kautta tapahtuvien kuljetusten osalta. Vaihtoehtoiset säännökset liittyvät ainoastaan kuormatilan tilavuuteen ja kuormana olevien vaarallisten aineiden väliseen etäisyyteen.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Huomautuksia:

Viimeinen voimassaolopäivä: 29 päivä helmikuuta 2016.

CZ Tšekki

RA–bi–CZ–1

Aihe: YK-numeroon 1381 (FOSFORI, VALKOINEN tai KELTAINEN, VEDEN ALLA tai LIUOKSENA, luokka 4.2, luokituskoodi ST3, pakkausryhmä I) kuuluvien aineiden lyhyet paikalliset kuljetukset säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.8 ja 6.8.2.3.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliövaunujen rakennetta koskevat säännökset. Luku 6.8, kohta 6.8.2.3, suunnitteluhyväksyntää koskevat vaatimukset säiliövaunuille, joissa kuljetetaan YK-numeroon 1381 (FOSFORI, VALKOINEN tai KELTAINEN, VEDEN ALLA tai LIUOKSENA, luokka 4.2, luokituskoodi ST3, pakkausryhmä I) kuuluvia aineita.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: YK-numeroon 1381 (FOSFORI, VALKOINEN tai KELTAINEN, VEDEN ALLA tai LIUOKSENA, luokka 4.2, luokituskoodi ST3, pakkausryhmä I) kuuluvien aineiden rautatiekuljetukset kansainvälisen rautatieliikennesopimuksen (SMGS-sopimus) vaatimusten mukaisesti valmistetuissa säiliövaunuissa seuraavien asemien välillä: Petrovice u Karviné, Tšekin ja Puolan raja sekä Boří Les. Kuljetuksessa sovelletaan myös muita operatiivisia toimenpiteitä erityisesti rautatieyhtiön, infrastruktuurin haltijan ja yhdistetyn pelastusjärjestelmän asianomaisten osastojen tasolla.

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Liikenneministeriön myöntämä poikkeus.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2014.

SE Ruotsi

RA–bi–SE–1

Aihe: Vaarallisten jätteiden kuljettaminen ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 2, 5.2 ja 6.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokitus, merkinnät ja varoituslipukkeet sekä pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säädöksessä on yksinkertaistetut luokitusperusteet, lievemmät pakkausten rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset sekä lipukkeita ja merkintöjä koskevat muutetut vaatimukset. Sen sijaan, että vaaralliset jätteet luokiteltaisiin RID-määräysten mukaisesti, ne luokitellaan eri jäteryhmiin. Kuhunkin jäteryhmään sisältyy aineita, jotka RID-määräysten mukaisesti voidaan pakata yhteen (yhteenkuormaus). Kuhunkin kolliin on YK-numeron sijaan merkittävä asianmukainen jäteryhmän koodi.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Huomautuksia: Näitä säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisten jätteiden kuljettamiseen julkisista kierrätyskeskuksista ongelmajätelaitoksiin.

Viimeinen voimassaolopäivä: 30 päivä kesäkuuta 2015.

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla

DE Saksa

RA–bii–DE–1

Aihe: Poikkeus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevan II.1 jakson 4.3.2.1.1 kohdasta koskien YK-numeroon 1051 kuuluvan nestemäisen vetysyanidin (stabiloitu, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) paikallisia rautatiekuljetuksia säiliövaunuissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2 ja 4.3.2.1.1

Direktiivin liitteen sisältö: YK-numeroon 1051 kuuluvan aineen (vetysyanidi, stabiloitu, nestemäinen, vesipitoisuus enintään yksi painoprosentti) kuljetuksen kieltäminen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Kuljetuksessa käytetään säiliövaunuja, joille on myönnetty lupa erityisesti tätä tarkoitusta varten ja joiden rakennetta ja varusteita mukautetaan jatkuvasti viimeisimmän turvallisuusteknologian mukaisiksi (esim. varustaminen TE 22:n mukaisilla törmäyspuskureilla). Kuljetustapahtumaa koskevat lisäksi yksityiskohtaiset käyttöturvallisuussäännökset, jotka ovat asianmukaisten turvallisuusviranomaisten vaatimusten mukaisia ja asianmukaisten valvontaviranomaisten valvomia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Nr. E 1/97 (4. Neufassung), Eisenbahn-Bundesamt (Liittotasavallan rautatieviraston poikkeus N:o E 1/97, 4. muutettu versio).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

DE Saksa

RA–bii–DE–2

Aihe: YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi), pakkausryhmä I, kuuluvien aineiden paikalliset kuljetukset määrätyillä reiteillä rautatievaunuihin lastatuissa konteissa.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 3.2 ja 7.3.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Irtotavarakuljetuksia koskevat yleiset säännökset. Luku 3.2, taulukko A, ei salli kalsiumkarbidin kuljettamista irtotavarana.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Sellaiset määrätyillä reiteillä suoritettavat YK-numeroon 1402 (kalsiumkarbidi) ja pakkausryhmään I kuuluvan aineen paikalliset rautatiekuljetukset, jotka ovat osa tiettyä teollista prosessia ja joita valvotaan tarkasti selkeästi määritellyin edellytyksin. Määrät kuljetetaan erikoisvalmisteissa konteissa rautatievaunuissa. Aineiden kuljetukseen sovelletaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten vahvistamia operatiivisia lisäsäännöksiä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Viimeinen voimassaolopäivä: 15 päivä tammikuuta 2018.”

3)

Korvataan liitteessä III oleva III.3 jakso seuraavasti:

”III.3   Kansalliset poikkeukset

Jäsenvaltioita koskevat poikkeukset, jotka on myönnetty niiden alueella tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia varten direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan nojalla.

Poikkeusten numerointi: IW–a/bi/bii–MS–nn

IW= sisävesiliikenne

a/bi/bii= 6 artiklan 2 kohdan a/bi/bii alakohta

MS= jäsenvaltion lyhenne

nn= järjestysnumero

Poikkeukset direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla

BG Bulgaria

IW–bi–BG–1

Aihe: Säiliöalusten luokitus ja tarkastus.

Viittaus direktiivin 2008/68/EY liitteessä III olevaan III.1 jaksoon: Luku 1.15.

Direktiivin liitteen sisältö: Luvun 1.15 säännökset (luokituslaitosten hyväksyminen) edellyttävät, että niiden mukaisesti hyväksyttävä luokituslaitos toteuttaa hyväksyntää varten 1.15.2 kohdan mukaisen menettelyn.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Bulgarian jokisatamien vesillä ja muilla niiden välittömään toimivaltaan kuuluvilla alueilla purjehtivien öljytuotteita kuljettavien säiliöalusten luokitus ja tarkastus sellaisten luokituslaitosten toimesta, joita ei ole hyväksytty direktiivin 2008/68/EY liitteessä III olevan 1.15 luvun III.1 kohdan mukaisesti, hyväksytään kunhan turvallisuus ei vaarannu.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (määräys N:o 16, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2006, vaarallisten aineiden käsittelystä ja kuljetuksesta merellä ja sisävesillä; määräys N:o 4, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, alusten ja varustamojen tarkastuksista huolehtivien laitosten hyväksynnästä).

Huomautuksia: Poikkeusta sovelletaan ainoastaan aluksiin, jotka purjehtivat satama-alueilla ja muilla satamien välittömään toimivaltaan kuuluvilla alueilla.

Viimeinen voimassaolopäivä: 15 päivä tammikuuta 2018.”


15.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7 päivänä maaliskuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 216/2013 (EUVL L 69, 13.3.2013, s. 1) mukaisesti 1. heinäkuuta 2013 lähtien vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti on todistusvoimainen, ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen, ja sillä on oikeusvaikutuksia asetuksen (EU) N:o 216/2013 3 artiklassa esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.