ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.118.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 118

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
30. huhtikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/206/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamiseen

1

 

 

2013/207/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 392/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän osalta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 393/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013, asetusten (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 muuttamisesta hamppulajikkeita koskevien tukikelpoisuusedellytysten ja ilmoitusvelvollisuuksien osalta viljelijöiden suorien tukien järjestelmien täytäntöönpanemiseksi

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 394/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista ( 1 )

17

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 395/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/208/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

21

 

 

2013/209/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2012 osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2012 osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10)

37

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2013/212/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta (EKP/2013/11)

43

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 93/13/KOL, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013, koordinoidusta valvontasuunnitelmasta petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamiseen

(2013/206/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehty sopimus (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen liitettä XXI.

(3)

ETA-sopimuksen liite XXI sisältää tilastoja koskevia erityisiä määräyksiä ja järjestelyjä.

(4)

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta tietovaatimusten ja määritelmien päivittämisen osalta 22 päivänä kesäkuuta 2012 annettu komission asetus (EY) N:o 555/2012 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta tietyin Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia koskevin mukautuksin.

(5)

ETA-sopimuksen liite XXI olisi näin ollen muutettava.

(6)

ETA:n sekakomiteassa esitettävän unionin kannan olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn luonnokseen ETA:n sekakomitean päätökseksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUVL L 166, 27.6.2012, s. 22.


LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2013,

annettu …,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta tietovaatimusten ja määritelmien päivittämisen osalta 22 päivänä kesäkuuta 2012 annettu komission asetus (EY) N:o 555/2012 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

ETA-sopimuksen liite XXI olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä XXI oleva 19s kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005) seuraavasti:

1.

Lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”—

32012 R 0555: komission asetus (EU) N:o 555/2012, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2012 (EUVL L 166, 27.6.2012, s. 22).”

2.

Korvataan mukautuksen teksti seuraavasti:

”a)

Liitteessä I olevassa taulukossa 1 olevia 1 ja 2 kohtia ei sovelleta Norjaan.

b)

Liitteessä I olevaa taulukkoa 1 ei sovelleta Islantiin ennen toukokuuta 2017.

c)

Tätä asetusta ei sovelleta Liechtensteiniin.”

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 555/2012 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan …, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.]


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen

(2013/207/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan ja 48 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueesta tehty sopimus (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31.

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 sisältää erityiset määräykset ja järjestelyt, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(4)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten välinen yhteistyö kattamaan varainhoitovuoden 2013 yleiseen talousarvioon sisältyvistä budjettikohdista 04 01 04 08 ja 04 03 05 rahoitetut toimet.

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi näin ollen muutettava.

(6)

ETA:n sekakomiteassa esitettävän unionin kannan olisi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn luonnokseen ETA:n sekakomitean päätökseksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.


LUONNOS

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2013,

annettu …,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyö kattamaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten, mukaan lukien kolmansista maista tulevat siirtolaiset, hyväksi.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin toteuttaa 1 päivästä tammikuuta 2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 5 artiklan 5 ja 12 kohta seuraavasti:

Korvataan viittaukset vuoteen 2012 viittauksilla vuosiin 2012 ja 2013.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (1).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


ASETUKSET

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 392/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan, 33 artiklan 3 kohdan sekä 38 artiklan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklan 1 kohdan mukaan toimijan, joka tuottaa, valmistaa, varastoi, saattaa markkinoille, tuo tai vie kyseisessä asetuksessa säädettyjen tuotantosääntöjen mukaisesti tuotettuja tuotteita, on liitettävä yrityksensä kyseisen asetuksen 27 artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään. Kyseisen valvontajärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5 päivänä syyskuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (2) IV osastossa.

(2)

Toimijan on kyseisessä valvontajärjestelmässä ilmoitettava toiminnastaan ja asianomaisesta tarkastuslaitoksesta toimivaltaisille viranomaisille sekä allekirjoitettava ilmoitus, jonka mukaan toimija toimii luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti ja hyväksyy toimenpiteiden toteuttamisen säännöstenrikkomis- ja sääntöjenvastaisuustapauksissa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka liittyvät tuotteen luonnonmukaisuuteen vaikuttaviin sääntöjenvastaisuuksiin tai säännösten rikkomisiin. Toimijoiden olisi tehokkuuden parantamiseksi ilmoitettava tarkastusviranomaisilleen tai -laitoksilleen tuotteidensa luonnonmukaisuuteen vaikuttavista säännösten rikkomisista ja sääntöjenvastaisuuksista, muilta toimijoilta saadut luonnonmukaiset tuotteet mukaan lukien.

(4)

Valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella ja luonnonmukaisen tuotannon alan edun nimissä on asianmukaista vahvistaa vähimmäismäärä näytteille, jotka tarkastusviranomaisten tai -laitosten on vuosittain otettava ja analysoitava luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskistä tehdyn yleisarvion perusteella. Jos tarkastusviranomainen tai -laitos epäilee käytettävän tuotteita, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, sen olisi otettava kyseisistä tuotteista näytteitä analysoiviksi. Tällöin näytteiden vähimmäismäärää ei sovelleta. Tarkastusviranomainen tai -laitos voi ottaa näytteitä ja analysoida ne myös muissa tapauksissa unionin luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten noudattamatta jättämisen havaitsemiseksi.

(5)

Valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella ja luonnonmukaisen tuotannon alan edun nimissä on asianmukaista säätää asiaankuuluvien tietojen toimittamisesta silloin kun toimijan tai kyseisen toimijan alihankkijan tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos tai silloin kun toimija tai toimijan alihankkija vaihtaa tarkastusviranomaista tai -laitosta. Asianmukaisen tietojen vaihdon ja kyseisten toimijoiden valvontatiedostojen toimittamisen olisi oltava valvontajärjestelmän hallinnointia varten mahdollista, ja samalla olisi noudatettava henkilötietojen suojelua koskevia vaatimuksia, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (3). Toimijoiden olisi hyväksyttävä heitä ja valvontajärjestelmään kuuluvaa toimintaansa koskevien tietojen toimitus ja vaihto.

(6)

Valvontajärjestelmän yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi asetukseen (EY) N:o 889/2008 olisi sisällytettävä ilmaisu ”valvontatiedosto”.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 3 kohdassa viitataan asiakirjaselvityksen osalta sähköiseen sertifiointiin. On asianmukaista täsmentää, että sähköistä sertifiointia käytettäessä asiakirjaselvitystä ei tarvitse allekirjoittaa, jos väärinkäytöltä suojattu sähköinen menetelmä todistaa asiakirjaselvityksen aitouden muulla tavalla.

(8)

Kokemuksen perusteella on tarpeen säätää selvennyksestä jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon silloin kun jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuutta tai säännösten rikkomista asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta 8 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (4) 19 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta.

(9)

Lisäksi on asianmukaista selventää menettelyä, joka liittyy sääntöjenvastaisuutta tai säännösten rikkomista koskevaan jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon, ottaen huomioon vuodesta 2009 sovelletut parhaat käytänteet.

(10)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27 päivänä tammikuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 (5) 33 artiklan 1 kohdan kanssa, on tarpeen täsmentää, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksajavirastot saavat riittävästi tietoa muiden tekemistä tarkastuksista.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (6) 44 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosiraportissaan monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin muun muassa uuden lainsäädännön huomioon ottamiseksi tehdyt muutokset. Komissiolla olisi oltava riittävät tiedot valvonnasta, jota jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset luonnonmukaiseen tuotantoon soveltavat. Sen vuoksi olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot muuttavat kansallisia valvontasuunnitelmiaan kyseisen valvonnan kattamiseksi ja ilmoittavat kyseisistä muutoksista ja asiaankuuluvista luomuvalvontatiedoista asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa. Jäsenvaltioiden olisi sallittava esittää kyseiset luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiedot kansallisen valvontasuunnitelman ja vuosiraportin erillisessä luvussa.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa ja asetuksessa (EY) N:o 889/2008 vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen tarkastusvelvoitteiden lisäksi tarkempia säännöksiä, jotka koskevat luonnonmukaisen tuotannon alan valvontaa. Jos toimivaltainen viranomainen siirtää valvontatehtäviä yksityiselle tarkastuslaitokselle, asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistetaan lisää tarkempia vaatimuksia ja velvollisuuksia, joita tarkastuslaitoksen on noudatettava.

(13)

Kokemuksen mukaan luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevien erityissäännösten on oltava yksityiskohtaisempia erityisesti sen valvonnan parantamiseksi, jota toimivaltaiset viranomaiset kohdistavat tarkastuslaitoksiin, joille on siirretty valvontatehtäviä. Kyseiset säännökset olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti käyttöönottamaan valvontajärjestelmään yhdenmukaisina vähimmäisvaatimuksina.

(14)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi lakisääteisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi oltava dokumentoidut menettelyt, jotka koskevat tehtävien siirtämistä tarkastuslaitoksille ja näiden valvomista.

(15)

Toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan valvontaan liittyvien tietojen vaihtamista jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi parannettava, ja olisi vahvistettava yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset.

(16)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(17)

Valvontajärjestelyjen tehokkuuden varmistamiseksi tällä asetuksella lisättyjä seikkoja, joita sovelletaan yritykseen, joka on merkitty asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimijan allekirjoittamaan ilmoitukseen, olisi sovellettava myös toimijoihin, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

(18)

Jotta varmistettaisiin sujuva siirtyminen nykyisestä valvontajärjestelmästä muutettuun järjestelmään, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan s alakohta seuraavasti:

”s)

’valvontatiedostolla’ tarkoitetaan kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään kuuluva toimija toimittaa valvontajärjestelmän soveltamiseksi jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tarkastuslaitoksille, mukaan lukien kaikki kyseiseen toimijaan tai tämän toimintaan liittyvät asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla, tarkastusviranomaisilla ja tarkastuslaitoksilla on hallussaan, lukuun ottamatta tietoja ja asiakirjoja, jotka eivät liity valvontajärjestelmän toimintaan.”

2)

Lisätään 63 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan d–h alakohta seuraavasti:

”d)

hyväksyä silloin kun toimijan ja/tai kyseisen toimijan alihankkijoiden tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos asianomaisen jäsenvaltion valvontajärjestelmän mukaisesti, tietojenvaihto kyseisten viranomaisten tai laitosten välillä;

e)

hyväksyä silloin kun toimija ja/tai toimijan alihankkija vaihtaa tarkastusviranomaista tai -laitosta, tietojenvaihto kyseisten viranomaisten tai laitosten välillä;

f)

suostua ilmoittamaan valvontajärjestelmästä poistumisestaan välittömästi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle;

g)

hyväksyä, että valvontajärjestelmästä poistuneen toimijan valvontatiedostoa säilytetään vähintään viiden vuoden ajan;

h)

suostua ilmoittamaan asianomaiselle tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle tai asianomaisille tarkastusviranomaisille tai -laitoksille omien tuotteidensa tai muilta toimijoilta tai alihankkijoilta saamiensa tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista sääntöjenvastaisuuksista ja sääntöjen rikkomisista.”

3)

Korvataan 65 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on otettava näytteitä ja analysoitava ne sellaisten tuotteiden havaitsemiseksi, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, tai sellaisten tuotantomenetelmien tarkastamiseksi, jotka eivät ole luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia, tai tuotteiden, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, mahdollisesti aiheuttaman kontaminaation havaitsemiseksi. Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen vuosittain ottamien ja analysoimien näytteiden määrän on vastattava vähintään viittä prosenttia sen valvomien toimijoiden lukumäärästä. Toimijoiden valinta näytteenottoa varten perustuu luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskistä tehtyyn yleisarvioon. Yleisarviossa on otettava huomioon kaikki tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet.

Aina kun tarkastusviranomainen tai -laitos epäilee käytettävän tuotteita tai menetelmiä, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, sen on otettava näytteitä analysoitaviksi. Tällöin ei sovelleta otettavien ja analysoitavien näytteiden vähimmäismäärää.

Tarkastusviranomainen tai -laitos voi ottaa näytteitä ja analysoida ne myös muissa tapauksissa sellaisten tuotteiden havaitsemiseksi, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, tai sellaisten tuotantomenetelmien toteamiseksi, jotka eivät ole luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia, tai sellaisten tuotteiden, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, mahdollisesti aiheuttaman kontaminaation havaitsemiseksi.”

4)

Lisätään 68 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Käytettäessä asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sähköistä sertifiointia asiakirjaselvityksen kohtaan 8 ei vaadita allekirjoitusta, jos väärinkäytöltä suojattu sähköinen menetelmä todistaa asiakirjaselvityksen aitouden muulla tavalla.”

5)

Korvataan 92 ja 92 a artikla seuraavasti:

”92 artikla

Tietojenvaihto tarkastusviranomaisten, tarkastuslaitosten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä

1.   Silloin kun toimijan ja/tai kyseisen toimijan alihankkijoiden tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos, tarkastusviranomaisten tai -laitosten on vaihdettava asiaankuuluvat tiedot valvomistaan toimista.

2.   Silloin kun toimija ja/tai toimijan alihankkijat vaihtavat tarkastusviranomaistaan tai -laitostaan, asianomaisten tarkastusviranomaisten tai -laitosten on ilmoitettava vaihdosta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Entisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on annettava asianomaisen toimijan valvontatiedoston asiaankuuluvat kohdat ja 63 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut raportit uudelle tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle.

Uuden tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on varmistettava, että toimija on toteuttanut toimet tai on ryhtynyt toimiin entisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen raporttiin kirjaamien sääntöjen noudattamatta jättämisten suhteen.

3.   Jos toimija poistuu valvontajärjestelmästä, asianomaisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on ilmoitettava siitä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Jos tarkastusviranomainen tai -laitos havaitsee tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, sen on ilmoitettava siitä viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka sen nimesi tai hyväksyi asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti.

Kyseinen toimivaltainen viranomainen voi vaatia oma-aloitteisesti myös muita tietoja sääntöjenvastaisuuksista tai säännösten rikkomisista.

Jos se havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia muiden tarkastusviranomaisten tai -laitosten valvomien tuotteiden osalta, sen on ilmoitettava myös niistä viipymättä kyseisille viranomaisille tai laitoksille.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja otettava käyttöön dokumentoidut menettelyt tietojen vaihtamiseksi kaikkien nimeämiensä tarkastusviranomaisten ja/tai kaikkien asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti hyväksymiensä tarkastuslaitosten välillä, mukaan lukien tietojenvaihtomenettelyt kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjaselvityksen tarkastamiseksi.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja otettava käyttöön dokumentoidut menettelyt sen varmistamiseksi, että tarkastusten ja tämän asetuksen 65 artiklassa tarkoitettujen tarkastuskäyntien tuloksista toimitetaan maksajavirastolle sen haluamat tiedot komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 (7) 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

92 a artikla

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia jonkin sellaisen toisesta jäsenvaltiosta tulevan tuotteen osalta, jossa on asetuksen (EY) N:o 834/2007 IV osastossa ja tämän asetuksen III osastossa ja/tai liitteessä XI tarkoitettuja merkintöjä, sen on ilmoitettava siitä viipymättä jäsenvaltiolle, joka nimesi tarkastusviranomaisen tai hyväksyi tarkastuslaitoksen, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.

2.   Jos jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta kyseisessä asetuksessa tai asetuksessa (EY) N:o 1235/2008 säädettyjen vaatimusten noudattamiseen, sen on ilmoitettava siitä viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.

3.   Jos jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta kyseisessä asetuksessa tai asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen vaatimusten noudattamiseen, sen on ilmoitettava siitä viipymättä luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Jos sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia havaitaan sellaisten tuotteiden osalta, joille jäsenvaltio itse on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklassa tarkoitetun luvan, ilmoitus on lähetettävä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

4.   Jäsenvaltion, joka saa sääntöjenvastaisia tuotteita koskevan ilmoituksen 1 tai 3 kohdan mukaisesti, tai jäsenvaltion, joka on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklassa tarkoitetun luvan tuotteelle, jonka osalta sääntöjenvastaisuus tai säännösten rikkominen havaittiin, on selvitettävä sääntöjenvastaisuuden tai säännösten rikkomisen alkuperää. Sen on toteutettava viipymättä asianmukaiset toimet.

Sen on annettava ilmoituksen lähettäneelle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi selvityksen ja toteutetun toimen tulokset vastaamalla alkuperäiseen ilmoitukseen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Vastaus on lähetettävä 30 kalenteripäivän kuluessa alkuperäisen ilmoituksen päivämäärästä.

5.   Alkuperäisen ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää vastanneelta jäsenvaltiolta lisätietoja. Kun alkuperäisen ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio on saanut ilmoituksen saaneelta jäsenvaltiolta vastauksen tai lisätietoa, sen on joka tapauksessa tehtävä tarvittavat merkinnät ja päivitykset 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään.

92 b artikla

Tietojen julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on asianmukaisella tavalla, internet mukaan luettuna, asetettava yleisön saataville tämän asetuksen liitteessä XII olevan mallin mukaisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ajantasaiset luettelot, jotka sisältävät kaikista toimijoista ajantasaisen asiakirjaselvityksen, kuten kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jäsenvaltioiden on noudatettava asianmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (8) säädettyjä henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia.

6)

Lisätään IV osastoon 9 luku seuraavasti:

9   LUKU

Toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta

92 c artikla

Tarkastuslaitoksiin liittyvät valvontatoimet

1.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka siirtävät tarkastustehtäviä tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, valvontatoimien on kohdistuttava kyseisten tarkastuslaitosten toiminnan tehokkuuteen, ja niissä on otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (9) 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun kansallisen akkreditointielimen työn tulokset.

Valvontatoimiin on kuuluttava tarkastuslaitosten sisäisten tarkastusmenettelyjen arviointi, valvontatiedostojen hallinnointi ja tarkastelu asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen velvoitteiden perusteella, sääntöjen noudattamatta jättämisten käsittelyn tarkistaminen sekä muutoksenhakujen ja valitusten käsittely.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava tarkastuslaitoksia toimittamaan riskianalyysimenettelyä koskeva dokumentaatio.

Riskianalyysimenettely on laadittava siten, että

a)

riskianalyysin tulos toimii perustana ennaltailmoittamattomien tai ennaltailmoitettujen vuositarkastusten ja tarkastuskäyntien intensiteetin määrittämiseksi;

b)

vähintään 10 prosentille sopimuksenalaisista toimijoista tehdään 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittamatta satunnaisia lisätarkastuskäyntejä riskiluokan mukaisesti;

c)

vähintään 10 prosenttia kaikista 65 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisista tarkastuksista ja tarkastuskäynneistä tehdään ennalta ilmoittamatta;

d)

toimijoiden valinta ennaltailmoittamattomiin tarkastuksiin ja tarkastuskäynteihin tapahtuu riskianalyysin perusteella ja että ne suunnitellaan riskitason mukaan.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka siirtävät tarkastustehtäviä tarkastuslaitoksille, on varmistettava, että tarkastuslaitosten henkilöstöllä on riittävä tietämys, myös tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä, pätevyys, koulutus ja kokemus luonnonmukaisesta tuotannosta yleensä ja erityisesti asiaankuuluvista unionin säännöistä, ja että tarkastajakierron osalta on olemassa asianmukaiset säännöt.

4.   Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava dokumentoidut menettelyt, jotka liittyvät tehtävien siirtoon tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä tämän artiklan mukaiseen valvontaan, ja niissä on esitettävä tiedot, jotka tarkastuslaitosten on toimitettava.

92 d artikla

Toimenpiteet sääntöjenvastaisuus- ja säännöstenrikkomistapauksissa

Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava luettelo ainakin säännösten rikkomisista, tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista sääntöjenvastaisuuksista sekä vastaavista toimenpiteistä, jotka tarkastuslaitoksen on toteutettava, kun sen valvoma luonnonmukaiseen tuotantoon osallistuva toimija rikkoo säännöksiä tai toimii sääntöjen vastaisesti, sekä annettava kyseinen luettelo tiedoksi tarkastuslaitoksille, joille on siirretty tarkastustehtäviä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat lisätä luetteloon oma-aloitteisesti muita asiaankuuluvia tietoja.

92 e artikla

Tarkastuslaitosten vuositarkastus

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä vuositarkastukset tarkastuslaitoksille, joille on siirretty tarkastustehtäviä asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on vuositarkastusta varten otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun kansallisen akkreditointielimen työn tulokset. Toimivaltaisen viranomaisen on vuositarkastuksessa tarkistettava erityisesti,

a)

noudatetaanko tarkastuslaitoksen toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittamaa tarkastuslaitoksen vakiotarkastusmenettelyä;

b)

onko tarkastuslaitoksella riittävästi soveltuvaa pätevää ja kokenutta henkilöstöä asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti ja onko tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavia riskejä koskeva koulutus toteutettu;

c)

onko tarkastuslaitoksella seuraavia varten dokumentoidut menettelyt ja mallit, joita se noudattaa:

i)

asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 3 kohdan mukainen vuotuinen riskianalyysi;

ii)

riskiperusteisen näytteenottostrategian laatiminen, näytteiden ottaminen ja laboratoriomääritys;

iii)

tietojenvaihto muiden tarkastuslaitosten ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

iv)

valvottujen toimijoiden ensimmäinen tarkastus ja jatkotarkastukset;

v)

sääntöjenvastaisuus- ja säännöstenrikkomistapauksissa sovellettavien toimenpiteiden soveltaminen ja seuranta;

vi)

valvomiensa toimijoiden henkilötietojen suojaa koskevien sellaisten vaatimusten noudattaminen, jotka on vahvistanut se jäsenvaltio, jossa toimivaltainen viranomainen toimii, ja jotka ovat direktiivin 95/46/EY mukaiset.

92 f artikla

Luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiedot monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa ja vuosiraportissa

Jäsenvaltion on varmistettava, että sen asetuksen (EY) N:o 882/2004 41 artiklassa tarkoitettu monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma kattaa luonnonmukaiselle tuotannolle tämän asetuksen mukaisesti tehtävien tarkastusten valvonnan ja että kyseistä valvontaa koskevat tiedot, jäljempänä ’luomuvalvontatiedot’ sisältyvät asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklassa tarkoitettuun vuosiraporttiin. Luomuvalvontatietojen on katettava tämän asetuksen liitteessä XIII b luetellut seikat.

Luomuvalvontatiedot perustuvat tarkastuslaitosten ja/tai tarkastusviranomaisten sekä toimivaltaisen viranomaisen tekemiä tarkastuksia koskeviin tietoihin.

Tiedot on esitettävä tämän asetuksen liitteessä XIII c olevien mallien mukaisesti vuodesta 2015 alkaen vuoden 2014 osalta.

Jäsenvaltio voi esittää luomuvalvontatiedot kansalliseen valvontasuunnitelmaansa ja vuosiraporttiinsa lisäämässänsä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa luvussa.

7)

Lisätään liitteet XIII b ja XIII c, joiden teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Siirtymäsäännös

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d–h alakohtaa, jotka lisätään tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdalla, sovelletaan myös toimijoihin, jotka ovat allekirjoittaneet asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EYVL L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(9)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.”


LIITE

LIITE XIII b

Seikat, jotka kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä 92 f artiklassa tarkoitettuihin luomuvalvontatietoihin

1.   Luonnonmukaisen tuotannon osalta toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot

toimivaltaisena viranomaisena toimiva elin

toimivaltaisen viranomaisen käytössä olevat resurssit

toimivaltaisen viranomaisen tekemien tarkastusten kuvaus (tekotapa, tekijä)

toimivaltaisen viranomaisen dokumentoitu menettely

2.   Luonnonmukaisen valvontajärjestelmän kuvaus

tarkastuslaitos- ja/tai tarkastusviranomaisjärjestelmä

valvontajärjestelmään kuuluvat rekisteröidyt toimijat – vuotuiset vähimmäistarkastukset

riskiperusteisen lähestymistavan soveltamistapa

3.   Tarkastuslaitoksia/-viranomaisia koskevat tiedot

luettelo tarkastuslaitoksista/-viranomaisista

tarkastuslaitoksille/-viranomaisille siirretyt tehtävät

tehtävänsiirron saaneiden tarkastuslaitosten valvonta (valvoja ja valvontatapa)

toimien yhteensovittaminen, kun useita tarkastuslaitoksia/-viranomaisia

tarkastukset tekevän henkilöstön koulutus

ennaltailmoitetut/ennaltailmoittamattomat tarkastukset ja tarkastuskäynnit.

LIITE XIII c

Mallit 92 f artiklassa tarkoitettuja luomuvalvontatietoja varten

Raportti luonnonmukaisen tuotannon alan virallisista tarkastuksista

Maa:

Vuosi:

1)   Tiedot toimijoiden tarkastuksista

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä tarkastuslaitosta tai -viranomaista kohden

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Vuositarkastusten lukumäärä

Riskiperusteisten lisätarkastuskäyntien lukumäärä

Tarkastusten/tarkastuskäyntien kokonaismäärä

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero tai toimivaltaisen viranomaisen nimi

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Analysoitujen näytteiden määrä

Niiden näytteiden lukumäärä, jotka viittaavat asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 1235/2008 rikkomiseen

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Löydettyjen sääntöjenvastaisuuksien tai rikkomisten määrä (10)

Erään tai tuotantosarjaan sovellettujen toimenpiteiden lukumäärä (11)

Toimijaan sovellettujen toimenpiteiden lukumäärä (12)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maatalous-tuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Valvontaa ja tarkastuksia koskevat tiedot

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä tarkastuslaitosta tai -viranomaista kohden

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Asiakirjojen tarkastelu ja toimitiloissa tehtävä tarkastus (16)

(Tarkastettujen toimijoiden lukumäärä)

Katselmusten lukumäärä (17)

Havainnointien lukumäärä (18)

Maataloustuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maatalous-tuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maatalous-tuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maataloustuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmää koskevat päätelmät

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Hyväksymisen peruuttaminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi toteutetut toimet (täytäntöönpano)

Kyllä/Ei

Mistä

(pvm)

Mihin

(pvm)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän yleisestä tehokkuudesta:


(1)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(2)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(3)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(4)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(5)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(6)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(7)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(8)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(9)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(10)  Vain sellaiset sääntöjenvastaisuudet ja rikkomiset, jotka vaikuttavat tuotteiden luonnonmukaisuuteen ja/tai ovat johtaneet toimenpiteen soveltamiseen.

(11)  Jos todetaan tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen liittyvä sääntöjenvastaisuus, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on varmistettava, että koko sellaisen tuote-erän tai tuotantosarjan, jota sääntöjenvastaisuus koskee, merkinnöissä ja mainonnassa ei viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan, mikäli tällainen toimenpide on oikeasuhteinen sen vaatimuksen merkitykseen, jota on rikottu, sääntöjenvastaisen toiminnan luonteeseen ja toiminnan erityisiin olosuhteisiin nähden (kuten asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetaan).

(12)  Jos todetaan vakava tai pitkään vaikuttava säännösten rikkominen, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on kiellettävä kyseistä toimijaa pitämästä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitun ajan kaupan tuotteita, joiden merkinnöissä ja mainonnassa viitataan luonnonmukaiseen tuotantotapaan (kuten asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetaan).

(13)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(14)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(15)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(16)  Sellaisten yleisasiakirjojen tarkastelu, joissa kuvataan tarkastuslaitoksen rakennetta, toimintaa ja laadunhallintaa. Tarkastuslaitoksen toimitiloissa tehtävä tarkastus, joka sisältää seuraavien tarkistuksen: toimijatiedostot, sääntöjen noudattamatta jättämisten ja valitusten käsittely, tarkastusten vähimmäistiheys, riskiperusteisen lähestymistavan käyttö, ennaltailmoittamattomat tarkastuskäynnit ja seurantakäynnit, näytteenottotoiminta sekä tietojenvaihto ja tarkastuslaitosten ja -viranomaisten kanssa.

(17)  Katselmus: toimivaltaisen viranomaisen toimijalle tekemä tarkastus tarkastuslaitoksen toimintamenettelyjen vaatimustenmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

(18)  Havainnointi: tarkastusviranomaisen suorittama havainnointi, joka koskee tarkastuslaitoksen tarkastajan tekemää tarkastusta.


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 393/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

asetusten (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 muuttamisesta hamppulajikkeita koskevien tukikelpoisuusedellytysten ja ilmoitusvelvollisuuksien osalta viljelijöiden suorien tukien järjestelmien täytäntöönpanemiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan ja 142 artiklan h alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti hampun tuotantoon käytetyille aloille voidaan myöntää suoria tukia vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,2 prosenttia. Asetuksen (EY) N:o 73/2009 124 artiklan 3 kohdan nojalla mainitun asetuksen 39 artiklaa sovelletaan myös tilatukijärjestelmän mukaisiin aloihin uusissa jäsenvaltioissa.

(2)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (2) 10 artiklassa säädetään, että pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö, lukuun ottamatta Finola-lajiketta, joka on tällä hetkellä tukikelpoinen ainoastaan Suomessa ja Tiborszállási-lajiketta, joka on tällä hetkellä tukikelpoinen ainoastaan Unkarissa.

(3)

Joidenkin jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella ja koska on jo olemassa menettely jonkin tietyn lajikkeen tuen epäämiseksi jäsenvaltioiden tasolla, järjestelmää voidaan yksinkertaistaa unionin tasolla poistamalla säännös, jolla rajoitetaan Finola- ja Tiborszállási-lajikkeilla viljeltyjen alojen tukikelpoisuus koskemaan vain jotain tiettyä jäsenvaltiota.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (3) 40 artiklassa säädetään menettelystä, jota on noudatettava, jos tietyn lajikkeen näytteet ylittävät asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdassa säädetyn tetrahydrokannabinolipitoisuuden.

(5)

Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioilla on käytettävissään kaikki tiedot voidakseen pyytää komissiolta lupaa kieltää sellaisen hamppulajikkeen kaupan pitäminen, jonka tetrahydrokannabinolipitoisuus ylittää asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdassa säädetyn tetrahydrokannabinolipitoisuuden ja evätä kyseiseltä lajikkeelta suorat tuet, järjestelmää voidaan yksinkertaistaa entisestään poistamalla velvollisuus toimittaa kertomus kyseisen lajikkeen näytteiden tetrahydrokannabinolipitoisuutta koskevista havainnoista.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Hampun tuotanto

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan soveltamiseksi pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on neuvoston direktiivin 2002/53/EY (4) 17 artiklan mukaisesti julkaistussa viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö sen vuoden 15 päivänä maaliskuuta, jolle tukea myönnetään. Siemenet on varmennettava neuvoston direktiivin 2002/57/EY (5) mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1122/2009 40 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.”


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 394/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät (MRL) olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismäärää eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Monepanteli sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena lammas- ja vuohieläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.

(4)

Euroopan lääkevirastolle toimitettiin hakemus monepantelia koskevan nykyisen kohdan laajentamiseksi lammaseläinten maidon sisällyttämiseksi siihen.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan Euroopan lääkeviraston on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja jäämien enimmäismääriä soveltaa muihin lajeihin. Eläinlääkekomitea suositteli, että vahvistetaan lammaseläinten maidon osalta monepantelin jäämien enimmäismäärä ja että lammaseläinten maitoa koskevat monepantelin jäämien enimmäismäärät ekstrapoloidaan koskemaan vuohieläinten maitoa.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia monepantelia koskevia tietoja siten, että sisällytetään niihin lampaiden ja vuohien osalta jäämien väliaikaiset enimmäismäärät, joita sovelletaan maitoon.

(7)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa uusien jäämien enimmäismäärien noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä kesäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 monepantelia koskeva kohta seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Monepanteli

Monepantelisulfoni

Lammas, vuohi

700 μg/kg

Lihas

 

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet”

7 000 μg/kg

Rasva

5 000 μg/kg

Maksa

2 000 μg/kg

Munuaiset

170 μg/kg

Maito


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 395/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

(2013/208/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 148 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 145 artiklassa määrätään, että jäsenvaltiot ja unioni pyrkivät kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(2)

Komission esittämän ”Eurooppa 2020” -strategian avulla unioni pystyy ohjaamaan taloutensa kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon. Neuvosto antoi 13 päivänä heinäkuuta 2010 suosituksen jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (3). Lisäksi neuvosto antoi 21 päivänä lokakuuta 2010 päätöksen 2010/707/EU jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (4), jäljempänä ’työllisyyspolitiikan suuntaviivat’. Nämä suuntaviivat yhdessä muodostavat Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanon yhdennetyt suuntaviivat. Asianomaisten yhdennettyjen suuntaviivojen alla luetellut viisi yleistavoitetta muodostavat jäsenvaltioiden toimia ohjaavat yhteiset tavoitteet, ja niissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden suhteelliset lähtökohdat ja kansalliset olosuhteet sekä unionin lähtökohdat ja tavoitteet. Euroopan työllisyysstrategia on keskeisessä asemassa pantaessa täytäntöön Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyviä työllisyys- ja työmarkkinatavoitteita.

(3)

Nämä yhdennetyt suuntaviivat ovat 17 päivänä kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisia. Jäsenvaltioille annetaan niissä täsmällisiä ohjeita niiden kansallisten uudistusohjelmien määrittelemisestä ja uudistusten toteuttamisesta. Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen olisi oltava perustana maakohtaisille suosituksille, joita neuvosto voi antaa jäsenvaltioille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan nojalla rinnakkain jäsenvaltioille kyseisen perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan nojalla annettujen maakohtaisten suositusten kanssa. Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen olisi myös oltava perustana yhteiselle työllisyysraportille, jonka neuvosto ja komissio antavat vuosittain Eurooppa-neuvostolle.

(4)

Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 2013 hyväksymään yhteiseen työllisyysraporttiin sisältyvä jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien luonnosten tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltioiden olisi jatkettava toimia seuraavilla painopistealueilla: työvoimaosuuden nostaminen ja rakennetyöttömyyden laskeminen, työvoimamarkkinoiden tarpeita vastaavan ammattitaitoisen työvoiman kehittäminen, työn laadun ja elinikäisen oppimisen edistäminen, koulutusjärjestelmien tulosten parantaminen kaikilla tasoilla ja korkea-asteen koulutukseen osallistumisen lisääminen, yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjuminen.

(5)

Vuonna 2010 hyväksytyt työllisyyspolitiikan suuntaviivat olisi pidettävä vakaina vuoteen 2014, jotta niiden täytäntöönpanoon voidaan keskittyä. Työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ajan tasalle saattamisen olisi oltava hyvin rajoitettua vuoden 2014 loppuun asti. Vuosina 2011 ja 2012 työllisyyspolitiikan suuntaviivat pidettiin voimassa. Ne olisi pidettävä voimassa vuonna 2013.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi tutkittava Euroopan sosiaalirahaston käyttöön liittyviä mahdollisuuksia pannessaan työllisyyden suuntaviivat täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat, sellaisina kuin ne on vahvistettu päätöksen 2010/707/EU liitteessä, pidetään voimassa vuonna 2013, ja jäsenvaltioiden on otettava ne huomioon työllisyyspolitiikassaan.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  Lausunto annettu 6. helmikuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 13. helmikuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2013,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2012 osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2444)

(2013/209/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 27, 30 ja 33 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan mukaan komissio tarkastaa ja hyväksyy mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen maksajavirastojen tilit jäsenvaltioiden toimittamien tilinpäätösten sekä niiden liitteenä toimitettujen tarkastamiseen ja hyväksymiseen tarvittavien tietojen ja tilien täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä koskevien todistusten sekä todentamisviranomaisten laatimien kertomusten perusteella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (2) 5 artiklan mukaisesti maataloustukirahaston kirjanpitoa koskeva varainhoitovuosi alkaa 16 päivänä lokakuuta vuonna ”N – 1” ja päättyy 15 päivänä lokakuuta vuonna ”N”. Tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä olisi maaseuturahaston ja maataloustukirahaston menoja koskevan viitejakson yhdenmukaistamiseksi otettava varainhoitovuoden 2012 osalta huomioon jäsenvaltioiden 16 päivän lokakuuta 2011 ja 15 päivän lokakuuta 2012 välisenä aikana toteuttamat menot.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (3) 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen perusteella kultakin jäsenvaltiolta perittävät määrät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan vähentämällä kyseisen varainhoitovuoden osalta maksetut välimaksut samalle vuodelle 1 kohdan mukaisesti hyväksytyistä menoista. Komissio vähentää tämän määrän seuraavasta välimaksusta tai lisää sen siihen.

(4)

Komissio on tarkastanut jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot ja ilmoittanut jäsenvaltioille tarkastusten tulokset sekä tarvittavat oikaisut ennen 31 päivää maaliskuuta 2013.

(5)

Komissio voi tilinpäätösten ja liiteasiakirjojen perusteella antaa eräiden maksajavirastojen osalta päätöksen toimitettujen tilinpäätösten täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä. Liitteessä I vahvistetaan jäsenvaltioittain tarkastetut ja hyväksytyt määrät sekä jäsenvaltioilta perittävät tai niille maksettavat määrät.

(6)

Eräiden muiden maksajavirastojen toimittamat tiedot edellyttävät lisätutkimuksia, eikä näiden virastojen tilejä voida sen vuoksi tarkastaa ja hyväksyä tällä päätöksellä. Kyseiset maksajavirastot mainitaan liitteessä II.

(7)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1290/2005 27 artiklan mukaisesti vähentää jäsenvaltioille suoritettavia välimaksuja tai keskeyttää ne. Komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle. Jotta kyseisiä määriä ei korvattaisi liian aikaisin tai tilapäisesti, niitä ei pitäisi hyväksyä tässä päätöksessä, vaan ne edellyttävät asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklassa säädetyn sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn mukaisia lisätarkastuksia.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 8 kohdan mukaan asianomainen jäsenvaltio vastaa 50-prosenttisesti takaisinperinnän toteuttamatta jättämisen taloudellisista seurauksista, jos takaisinperintää ei ole toteutettu ennen maaseudun kehittämisohjelman päättämistä, ja ne otetaan huomioon joko neljän vuoden kuluttua ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen antamisesta tai kahdeksan vuoden kuluttua, jos takaisinperintä on oikeudellisen menettelyn kohteena kansallisissa tuomioistuimissa, taikka ohjelmaa päätettäessä, jos edellä mainitut määräajat kuluvat loppuun ennen ohjelman päättämistä. Mainitun asetuksen 33 artiklan 4 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan komissiolle tilinpäätöksen yhteydessä yhteenveto väärinkäytösten vuoksi aloitetuista takaisinperintämenettelyistä. Jäsenvaltioiden takaisin perittävien määrien ilmoitusvelvollisuuden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan asetuksessa (EY) N:o 885/2006. Mainitun asetuksen liitteessä III esitetään taulukko, joka jäsenvaltioiden oli toimitettava vuonna 2013. Komissio päättää jäsenvaltioiden toimittamien taulukoiden perusteella rahoituksellisista seurauksista, joita sovelletaan, kun takaisinperintää ei ole toteutettu neljän tai kahdeksan vuoden kuluessa. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten antamista asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 7 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat päättää jättää takaisinperintämenettelyn suorittamatta maaseudun kehittämisohjelman päättämisen jälkeen. Tällainen päätös voidaan antaa vain, jos takaisinperinnästä aiheutuneet ja ennakoitavat kustannukset ovat yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä määrä tai jos takaisinperintä osoittautuu mahdottomaksi velallisen tai väärinkäytöksestä oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden maksukyvyttömyyden vuoksi ja tämä on todettu ja hyväksytty asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos tällainen päätös on annettu neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän toteuttamatta jättämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset olisi katettava 100-prosenttisesti EU:n talousarviosta. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa yhteenvedossa ilmoitetaan määrät, joiden osalta jäsenvaltio on päättänyt olla toteuttamatta takaisinperintää, sekä päätöksen perustelut. Nämä määrät eivät jää asianomaisten jäsenvaltioiden vastattaviksi, vaan ne katetaan EU:n talousarviosta. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten antamista mainitun asetuksen 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten antamista, joilla jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäljempänä 2 artiklassa tarkoitettuja maksajavirastoja lukuun ottamatta jäsenvaltioiden maksajavirastojen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) varainhoitovuodelta 2012 rahoitettuja menoja koskevat tilit tarkastetaan ja hyväksytään.

Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla kunkin maaseudun kehittämisohjelman osalta perittävät tai niille maksettavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 8 kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Liitteessä II vahvistettuja jäsenvaltioiden maksajavirastojen varainhoitovuoden 2012 tilejä, jotka liittyvät maaseuturahastosta kunkin maaseudun kehittämisohjelman osalta rahoitettaviin menoihin, ei käsitellä tässä päätöksessä, vaan niistä annetaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös myöhemmin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.


LIITE I

TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT MAASEUTURAHASTON MENOT MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA KOHDEN VARAINHOITOVUONNA 2012

Jäsenvaltiolta perittävä tai sille maksettava määrä ohjelmaa kohden

Hyväksytyt ohjelmat, joissa on maaseuturahastolle ilmoitettuja menoja

(euroa)

JV

CCI-tunnus

Menot 2012

Oikaisut

Yhteensä

Määrät, joita ei voida käyttää uudelleen

Varainhoitovuodelta 2012 tarkastettu ja hyväksytty määrä

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta seuraavassa ilmoituksessa perittävä (–) tai sille maksettava määrä (+)

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


LIITE II

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2012 – MAASEUTURAHASTO

Luettelo maksajavirastoista ja ohjelmista, joiden tilit jätetään tilien tarkastamisen ja hyväksymisen ulkopuolelle ja joiden tileistä annetaan tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös myöhemmin

Jäsenvaltio

Maksajavirasto

Ohjelma

Tanska

DAFA

2007DK06RPO001

Saksa

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Ranska

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Romania

PARDF

2007RO6RPO001

Espanja

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2013,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2012 osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2454)

(2013/210/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 32 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan mukaan komissio tarkastaa ja hyväksyy mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen maksajavirastojen tilit jäsenvaltioiden toimittamien tilinpäätösten sekä niiden liitteenä toimitettujen tarkastamiseen ja hyväksymiseen tarvittavien tietojen ja tilien täydellisyyttä, täsmällisyyttä ja todenperäisyyttä koskevien todistusten sekä todentamisviranomaisten laatimien kertomusten perusteella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2006 (2) 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti varainhoitovuoden 2012 osalta otetaan huomioon jäsenvaltioiden 16 päivän lokakuuta 2011 ja 15 päivän lokakuuta 2012 välisenä aikana toteuttamat menot.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (3) 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen perusteella kultakin jäsenvaltiolta perittävät määrät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan vähentämällä kyseisen varainhoitovuoden eli varainhoitovuoden 2012 osalta maksetut kuukausimaksut samalle vuodelle 1 kohdan mukaisesti hyväksytyistä menoista. Komissio vähentää tämän määrän siitä kuukausimaksusta tai lisää sen siihen kuukausimaksuun, joka liittyy tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen antamista seuraavana toisena kuukautena toteutuneisiin menoihin.

(4)

Komissio on tarkastanut jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot ja ilmoittanut jäsenvaltioille tarkastusten tulokset sekä tarvittavat oikaisut ennen 31 päivää maaliskuuta 2013.

(5)

Komissio voi tilinpäätösten ja liiteasiakirjojen perusteella antaa eräiden maksajavirastojen osalta päätöksen toimitettujen tilinpäätösten täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä. Liitteessä I vahvistetaan jäsenvaltioittain tarkastetut ja hyväksytyt määrät sekä jäsenvaltioilta perittävät tai niille maksettavat määrät.

(6)

Eräiden muiden maksajavirastojen toimittamat tiedot edellyttävät lisätutkimuksia, eikä näiden virastojen tilejä voida sen vuoksi tarkastaa ja hyväksyä tällä päätöksellä. Kyseiset maksajavirastot mainitaan liitteessä II.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 883/2006 9 artiklan 4 kohdan mukaan elo-, syys- ja lokakuun aikana tapahtuneet määräaikojen ylittämiset otetaan huomioon tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevassa päätöksessä. Osa eräiden jäsenvaltioiden kyseisinä kuukausina vuonna 2012 ilmoittamista menoista oli toteutettu sovellettavien määräaikojen jälkeen. Tässä päätöksessä olisi sen vuoksi vahvistettava asianmukaiset vähennykset.

(8)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 1290/2005 17 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 883/2006 9 artiklan mukaisesti jo alentanut tiettyjä varainhoitovuoden 2012 menojen kirjaamista vastaan suoritettuja kuukausimaksuja tai keskeyttänyt niiden maksamisen. Jotta kyseisiä määriä ei korvattaisi liian aikaisin tai tilapäisesti, niitä ei pitäisi hyväksyä tässä päätöksessä, vaan ne edellyttävät asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklassa säädetyn sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn mukaisia lisätarkastuksia.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos takaisinperintää ei toteuteta neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen antamisesta tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, asianomainen jäsenvaltio vastaa 50-prosenttisesti takaisinperinnän toteuttamatta jättämisen taloudellisista seurauksista. Mainitun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan komissiolle tilinpäätöksen yhteydessä yhteenveto väärinkäytösten vuoksi aloitetuista takaisinperintämenettelyistä. Jäsenvaltioiden takaisin perittävien määrien ilmoitusvelvollisuuden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan asetuksessa (EY) N:o 885/2006. Mainitun asetuksen liitteessä III esitetään taulukko, joka jäsenvaltioiden oli toimitettava vuonna 2013. Komissio päättää jäsenvaltioiden toimittamien taulukoiden perusteella rahoituksellisista seurauksista, joita sovelletaan, kun takaisinperintää ei ole toteutettu neljän tai kahdeksan vuoden kuluessa. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten antamista asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 6 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat päättää jättää takaisinperinnän suorittamatta. Tällainen päätös voidaan antaa vain, jos takaisinperinnästä aiheutuneet ja ennakoitavat kustannukset ovat yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä määrä tai jos takaisinperintä osoittautuu mahdottomaksi velallisen tai väärinkäytöksestä oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden maksukyvyttömyyden vuoksi ja tämä on todettu ja hyväksytty asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos tällainen päätös on annettu neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän toteuttamatta jättämisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset olisi katettava 100-prosenttisesti EU:n talousarviosta. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteenvedossa ilmoitetaan määrät, joiden osalta jäsenvaltio on päättänyt olla suorittamatta takaisinperintää, sekä päätöksen perustelut. Nämä määrät eivät jää asianomaisten jäsenvaltioiden vastattaviksi, vaan ne katetaan EU:n talousarviosta. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien päätösten antamista mainitun asetuksen 32 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten hyväksymistä, joilla jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäljempänä 2 artiklassa tarkoitettuja maksajavirastoja lukuun ottamatta jäsenvaltioiden maksajavirastojen Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) varainhoitovuodelta 2012 rahoitettuja menoja koskevat tilit tarkastetaan ja hyväksytään.

Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla perittävät tai niille maksettavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Liitteessä II vahvistettuja jäsenvaltioiden maksajavirastojen varainhoitovuoden 2012 tilejä, jotka liittyvät maataloustukirahastosta rahoitettaviin menoihin, ei käsitellä tässä päätöksessä, vaan niistä annetaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös myöhemmin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.


LIITE I

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2012

Jäsenvaltiolta perittävä tai sille maksettava määrä

Huom. Vuoden 2013 nimikkeistö: 05 07 01 06, 6701, 6702

JV

 

2012 – Maksajavirastojen menot / käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, joita koskevat tilit on

a + b yhteensä

Maksujen vähennykset ja keskeyttämiset koko varainhoitovuodelta (1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan mukaiset vähennykset

Määrä yhteensä, vähennykset ja keskeytykset mukaan luettuina

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta suoritetut maksut

Jäsenvaltiolta perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä (2)

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty päätöksen ulkopuolelle

= vuosiilmoituksessa ilmoitetut menot / käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

= kuukausiilmoituksessa ilmoitetut menot / käyttötarkoitukseensa sidotut tulot yhteensä

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


JV

 

Menot (3)

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (3)

32 artikla (= e)

Yhteensä (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Huomioon otettavia ovat maksujärjestelmän mukaiset vähennykset ja keskeytykset, joihin lisätään erityisesti elo-, syys- ja lokakuussa 2012 todetuista maksumääräaikojen noudattamatta jättämisistä johtuvat oikaisut ja ylijäämävarastoista johtuvat oikaisut.

(2)  Jäsenvaltiolta perittävää tai sille maksettavaa määrää laskettaessa otetaan huomioon joko vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut tarkastetut ja hyväksytyt menot yhteensä (sarake a) tai kuukausi- ilmoituksissa ilmoitetut, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen ulkopuolelle jätetyt menot yhteensä (sarake b).

Sovellettava valuuttakurssi: asetuksen (EY) N:o 883/2006 7 artiklan 2 kohta.

(3)  Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osuus on jäsenvaltion eduksi, se on ilmoitettava nimikkeessä 05 07 01 06.

Huom. Vuoden 2013 nimikkeistö: 05 07 01 06, 6701, 6702


LIITE II

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2012 – MAATALOUSTUKIRAHASTO

Luettelo maksajavirastoista, joiden tilit jätetään tarkastamisen ja hyväksymisen ulkopuolelle ja joiden tileistä annetaan tarkastamisesta ja hyväksymistä koskeva päätös myöhemmin

Jäsenvaltio

Maksajavirasto

Saksa

Hamburg-Jonas

Saksa

Helaba

Belgia

BIRB


30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/37


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013,

euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/10)

(2013/211/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2003 annetun päätöksen EKP/2003/4 (1) soveltamisalaa olisi laajennettava kattamaan myös tulevat eurosetelisarjat. Tästä syystä on tarpeen tehdä teknisiä muutoksia päätökseen EKP/2003/4. Päätöksen EKP/2003/4 soveltamisesta ja tulkinnasta saatujen kokemusten perusteella on myös tarpeen selkiyttää joitakin sääntöjä ja menettelyjä. Näiden muutosten sisällyttämiseksi päätös olisi selvyyden ja avoimuuden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 128 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 16 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa. Näissä määräyksissä vahvistetaan myös, että EKP ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat laskea liikkeeseen tällaisia seteleitä. Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (2) 10 artiklan mukaisesti EKP ja kansalliset keskuspankit laskevat eurosetelit liikkeeseen.

(3)

Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI) suoritti eurosetelien tuotantoa ja liikkeeseenlaskua koskevan valmistelutyön ja edisti erityisesti eurosetelien ulkoasun osalta uusien eurosetelien nimellisarvojen ja selitelmien tunnistettavuutta ja hyväksymistä ottamalla huomioon setelien käyttäjäryhmiä edustavien eurooppalaisten yhdistysten esittämät, setelien ulkonäköön ja teknisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset.

(4)

EKP:llä on EMI:n seuraajana tälle alun perin kuuluneet eurosetelien ulkoasua koskevat tekijänoikeudet. EKP ja sen puolesta toimivat kansalliset keskuspankit voivat vedota tekijänoikeuksiin tekijänoikeuksien vastaisesti valmistettujen tai levitettyjen seteliaiheen jäljennösten johdosta; tekijänoikeuksien vastaisia ovat esim. sellaiset seteliaiheen jäljennökset, jotka saattavat vaikuttaa kielteisellä tavalla eurosetelien asemaan julkisuudessa.

(5)

EKP ja kansalliset keskuspankit ottavat ajoittain käyttöön uusia eurosetelisarjoja, joissa on kehittyneempiä aitoustekijöitä johtuen ensimmäisen setelisarjan käyttöönoton jälkeen seteliteknologiassa tapahtuneesta edistyksestä.

(6)

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien oikeus laskea liikkeeseen euroseteleitä sisältää toimivallan toteuttaa kaikki tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet, joilla suojataan eurosetelien luotettavuutta maksuvälineinä. EKP:n olisi toteutettava toimenpiteitä tietyn vähimmäistason saavuttamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, jotta huolehditaan siitä, että yleisö kykenee erottamaan seteliaiheen jäljennökset euroseteleistä, jotka EKP ja kansalliset keskuspankit ovat laskeneet liikkeeseen ja jotka eivät ole euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (3) 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja vääriä seteleitä (jäljempänä ’aidot eurosetelit’). Tätä varten on tarpeen luoda yhteiset säännöt, joita noudattaen seteliaiheen jäljentäminen on sallittua.

(7)

Tässä päätöksessä ei rajoiteta rikoslainsäädännön soveltamista erityisesti väärentämisen alalla.

(8)

Eurosetelien seteliaiheen sähköisiä jäljennöksiä olisi pidettävä lainmukaisina ainoastaan, jos niiden tuottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset toimenpiteet sellaisten tulostettujen setelijäljennösten välttämiseksi, joita yleisö saattaa erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä.

(9)

Toimivaltaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla suojataan aitojen eurosetelien luotettavuutta maksuvälineinä, sisältyy toimivalta luoda yhteiset säännöt, joita noudattaen rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit vaihtavat vahingoittuneet eurosetelit. Näissä säännöissä vahvistetaan tietyt eurosetelien kategoriat, jotka kansallisten keskuspankkien olisi otettava haltuun, jos niitä esitetään vaihdettaviksi.

(10)

Eurosetelin vaihtaminen edellyttää sellaisen alkuperäisen eurosetelin osan esittämistä, joka täyttää tietyt vähimmäismitat. Nämä mitat olisi esitettävä prosenttiosuuksina alkuperäisen eurosetelin pinta-alasta ennen kuin seteli vahingoittui, jotta vältetään mittausvääristymät esimerkiksi tilanteissa, joissa euroseteli on vahingoittunut kutistumisen johdosta.

(11)

Asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 edellytetään, että luottolaitokset ja maksupalvelutoiminnassaan muut maksupalvelujen tarjoajat sekä kaikki muut talouden toimijat, jotka osallistuvat setelien ja metallirahojen käsittelyyn ja levittämiseen varmistavat niiden eurosetelien ja -metallirahojen aitouden, jotka ne ovat vastaanottaneet ja aikovat laskea uudelleen liikkeeseen sekä huolehtivat väärennösten havaitsemisesta.

(12)

Koska aitojen euroseteleiden vahingoittuminen varkaudenestovälineissä saattaa liittyä rikokseen tai rikoksen yritykseen olisi varmistettava, että vain rikoksen tai rikoksen yrityksen uhri voi vaihtaa eurosetelit tällaisissa tapauksissa.

(13)

Jotta kaikkia asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia ja talouden toimijoita kannustetaan käyttämään varkaudenestovälineitä asianmukaisella tavalla, kansallisten keskuspankkien on aiheellista vaatia maksu eurosetelien vaihtamista varten tehtävän tutkimuksen kustannusten korvaamiseksi, kun ammattimaiset setelien käsittelijät pyytävät kansallisia keskuspankkeja vaihtamaan euroseteleitä, jotka varkaudenestovälineet ovat vahingoittaneet.

(14)

Maksua ei tulisi periä, jos vahingoittumisen syynä on ryöstö tai varkaus taikka niiden yritys, ja hyvin vähäisten maksujen välttämiseksi maksu olisi perittävä ainoastaan, kun vaihdettavaksi esitetään vähintään tietty määrä vahingoittuneita aitoja euroseteleitä.

(15)

Kun suuri määrä aitoja euroseteleitä on vahingoittunut varkaudenestovälineiden laukeamisen vuoksi, eurosetelit olisi kansallisten keskuspankkien pyynnöstä esitettävä vaihdettaviksi tietyissä vähimmäismääräisissä erissä.

(16)

Jotta tuettaisiin pyrkimyksiä edistää rahan kierron turvallisuutta ja jotta vältettäisiin varkaudenestovälineiden käytön rankaisemista, olisi asianmukaista, että asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset ja talouden toimijat, jotka antavat varkaudenestovälineiden vahingossa vaurioittamat aidot eurosetelit vaihdettaviksi, saavat hyvityksen tällaisten setelien vastaanottamispäivänä, samalla tavoin kuin menetellään käteisrahan tavallisten talletusten kohdalla.

(17)

Euroopan unionin tukemiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisessä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen eurojärjestelmän olisi asianmukaista täsmentää, miten pyyntöjä vaihtaa vahingoittuneita aitoja euroseteleitä, joiden arvo on vähintään 7 500 euroa käsitellään. Tällaiset säännöt eivät vaikuta henkilöllisyyden todistamista ja raportointia koskeviin tiukempiin vaatimuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (4) täytäntöönpanon yhteydessä.

(18)

EKP:n yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa sisältää toimivallan poistaa käytöstä euroseteleitä ja luoda yhteisiä menettelyjä, joita noudattaen EKP ja kansalliset keskuspankit voivat toteuttaa setelien käytöstä poistamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimellisarvot ja selitelmät

1.   Euroseteleihin kuuluu seitsemän euroseteliä, joiden nimellisarvot ovat viidestä eurosta 500 euroon, ja ne kuvaavat Euroopan aikakausia ja tyylisuuntia seuraavin perusselitelmin.

Nimellisarvo

(EUR)

Koko (ensimmäinen sarja)

Koko (toinen sarja)

Pääväri

Tyylisuunta

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

harmaa

klassinen

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

punainen

romaaninen

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

sininen

goottilainen

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranssi

renessanssi

100

147 × 82 mm

Päätetään myöhemmin

vihreä

barokki ja rokokoo

200

153 × 82 mm

Päätetään myöhemmin

kellanruskea

teräs- ja lasiarkkitehtuuri

500

160 × 82 mm

Päätetään myöhemmin

purppuranpunainen

1900-luvun moderni arkkitehtuuri

2.   Eurosetelisarjan seitsemän setelin etusivulla on kuvattu porttikäytäviä ja ikkunoita ja takasivulla siltoja. Kaikki seitsemän seteliä ilmentävät edellä mainittuja Euroopan eri tyylisuuntia. Seteleissä on lisäksi

a)

Euroopan unionin symboli;

b)

rahan nimi latinalaisin ja kreikkalaisin aakkosin ja lisäksi, toisessa eurosetelisarjassa, rahan nimi kyrillisin aakkosin;

c)

EKP:n lyhenne Euroopan unionin virallisilla kielillä; ensimmäisen eurosetelisarjan osalta EKP:n lyhenne on ainoastaan viidellä virallisella kielellä seuraavasti: BCE; ECB; EZB; EKT ja EKP ja sen lisäksi, toisen eurosetelisarjan sarjan osalta, EKP:n lyhenne on yhdeksällä virallisella kielellä seuraavasti: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ja EBC;

d)

©-symboli, EKP:llä olevan tekijänoikeussuojan merkkinä; sekä

e)

EKP:n puheenjohtajan allekirjoitus.

2 artikla

Eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä koskevat säännöt

1.   ’Seteliaiheen jäljennöksellä’ tarkoitetaan mitä tahansa aineellista tai aineetonta kuvaa, joka saattaa muistuttaa aitoa euroseteliä taikka luoda yleisvaikutelman, että kyse on tällaisesta setelistä, ja joka käsittää edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin kokonaan tai osittain taikka osia sen ulkoasun yksityiskohdista kuten väristä, mittasuhteista ja kirjainten tai symbolien käytöstä, seuraavista seikoista riippumatta:

a)

kuvan koko; tai

b)

kuvan tuotannossa käytetyt materiaalit tai menetelmät; tai

c)

se, onko eurosetelin ulkoasun osia, esimerkiksi kirjaimia tai symboleja, muutettu tai onko niihin tehty lisäyksiä.

2.   Seteliaiheen jäljennökset, joita yleisö saattaa erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä, ovat lainvastaisia.

3.   Seteliaiheen jäljennökset, jotka täyttävät seuraavat edellytykset, ovat lainmukaisia, koska ei ole vaaraa, että yleisö saattaisi erehtyä pitämään niitä aitoina euroseteleinä:

a)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin yksipuoliset jäljennökset, jos jäljennös on kooltaan vähintään 125 prosenttia tai enintään 75 prosenttia sekä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pituudesta että sen leveydestä; tai

b)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin kaksipuoliset jäljennökset, jos jäljennös on kooltaan vähintään 200 prosenttia tai enintään 50 prosenttia sekä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pituudesta että sen leveydestä; tai

c)

edellä 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin ulkoasun yksityiskohtien jäljennökset, jos tällainen ulkoasun yksityiskohta ei ole asetettu seteliä muistuttavalle taustalle; tai

d)

yksipuoliset seteliaiheen jäljennökset osasta eurosetelin etu- tai takasivua, jos osa on alle kolmanneksen 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin etu- tai takasivusta; tai

e)

seteliaiheen jäljennökset, jotka on tehty materiaalista, joka eroaa selvästi paperista ja näyttää ilmeisen erilaiselta kuin setelien valmistamiseen käytettävä materiaali; tai

f)

aineettomat seteliaiheen jäljennökset, jotka on asetettu saataville sähköisesti verkkosivuilla langallisen tai langattoman viestinnän avulla taikka millä tahansa muulla sellaisella tavalla, joka antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua niihin itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana edellyttäen, että

sana SPECIMEN (näyte) on kirjoitettu Arial-kirjasintyyppiä tai sen kaltaista kirjasintyyppiä käyttäen diagonaalisesti seteliaiheen jäljennöksen poikki, ja

100-prosenttisessa koossaan olevan sähköisen seteliaiheen jäljennöksen resoluutio ei ole suurempi kuin 72 pistettä/tuuma (dpi).

4.   Jos kyseessä on 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettu jäljennös,

sanan SPECIMEN pituuden on oltava vähintään 75 prosenttia seteliaiheen jäljennöksen pituudesta, ja

sanan SPECIMEN korkeuden on oltava vähintään 15 prosenttia seteliaiheen jäljennöksen korkeudesta, ja

sanan SPECIMEN on oltava kirjoitettu läpinäkymättömällä (opaakilla) värillä, joka eroaa jyrkästi 1 artiklassa tarkoitetun eurosetelin pääväristä.

5.   EKP ja kansalliset keskuspankit toimittavat kirjallisesta pyynnöstä vahvistuksen siitä, että myös jotkin muut sellaiset seteliaiheen jäljennökset, jotka eivät täytä 3 kohdan edellytyksiä, ovat lainmukaisia, jollei yleisö voi erehtyä pitämään niitä aitoina 1 artiklassa tarkoitettuina euroseteleinä. Kun seteliaiheen jäljennös tehdään ainoastaan yhden sellaisen jäsenvaltion alueella, jonka rahayksikkö on euro, edellä tarkoitetut pyynnöt osoitetaan kyseisen jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille. Muissa tapauksissa pyynnöt osoitetaan EKP:lle.

6.   Eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä koskevia sääntöjä sovelletaan myös euroseteleihin, jotka on poistettu käytöstä tai jotka ovat menettäneet asemansa laillisina maksuvälineinä tämän päätöksen nojalla.

3 artikla

Vahingoittuneiden aitojen euroseteleiden vaihtaminen

1.   Kansalliset keskuspankit vaihtavat pyynnöstä vahingoittuneet aidot eurosetelit 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetussa EKP:n neuvoston asianomaisessa päätöksessä esitettyjen edellytysten mukaisesti, kun

a)

setelistä on jäljellä yli 50 prosenttia; tai

b)

setelistä on jäljellä enintään 50 prosenttia, jos setelin esittäjä näyttää toteen, että puuttuvat osat ovat tuhoutuneet.

2.   Edellä 1 kohdan lisäksi vahingoittuneiden aitojen eurosetelien vaihtamiseen sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

jos epäillään esittäjän laillista oikeutta eurosetelien hallussapitoon, esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä sekä todistettava olevansa omistaja tai että hänellä on muulla perusteella oikeus toimia setelin esittäjänä;

b)

jos epäillään eurosetelien aitoutta, esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä;

c)

jos vaihdettaviksi esitetään tahraantuneita, likaantuneita tai värjäytyneitä aitoja euroseteleitä, esittäjältä edellytetään kirjallista selvitystä siitä, millä tavalla setelit ovat tahraantuneet, likaantuneet tai värjäytyneet;

d)

jos varkaudenestovälineet ovat vahingoittaneet aitoja euroseteleitä, esittäjältä edellytetään kirjallista lausuntoa siitä, minkä vuoksi setelit ovat värjäytyneet;

e)

jos varkaudenestovälineet ovat vahingoittaneet aitoja euroseteleitä varkauden, ryöstön tai muun rikollisen toiminnan tai niiden yrityksen yhteydessä, eurosetelit vaihdetaan ainoastaan sellaisen omistajan tai muutoin setelin esittämiseen oikeutetun henkilön pyynnöstä, joka on seteleiden vahingoittumiseen johtaneen rikollisen toiminnan tai sen yrityksen uhri;

f)

jos asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset tai talouden toimijat esittävät varkaudenestovälineiden vahingoittamia aitoja euroseteleitä, edellytetään tällaisen laitoksen ja talouden toimijan kirjallista lausuntoa siitä, minkä vuoksi setelit ovat värjäytyneet, varkaudenestovälineen viitetiedoista ja ominaisuuksista sekä vahingoittuneiden seteleiden esittäneestä osapuolesta ja esittämispäivämäärästä;

g)

jos suuri määrä aitoja euroseteleitä on vahingoittunut varkaudenestovälineiden laukeamisen vuoksi, setelit on kansallisten keskuspankkien pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan esitettävä 100 eurosetelin erissä, edellyttäen, että vaihdettaviksi esitettävien eurosetelien määrä on riittävä tällaisten erien muodostamiseen;

h)

jos asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset ja talouden toimijat esittävät vaihdettaviksi, yhdessä tai useammassa transaktiossa, vahingoittuneita aitoja euroseteleitä, joiden arvo on vähintään 7 500 euroa, tällaisten laitosten ja talouden toimijoiden on esitettävä seteleiden alkuperän ja asiakkaan tai, soveltuvin osin, direktiivissä 2005/60/EY tarkoitetun edunsaajan, henkilöllisyyden osoittavat asiakirjat. Tätä vaatimusta sovelletaan myös, jos on epäselvää, onko 7 500 euron kynnys saavutettu. Tässä kohdassa vahvistetut säännöt eivät vaikuta henkilöllisyyden todistamista ja raportointia koskeviin tiukempiin vaatimuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat mahdollisesti hyväksyneet direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanon yhteydessä.

3.   Sen estämättä mitä edellä säädetään:

a)

jos kansallinen keskuspankki tietää tai sillä on riittävä syy olettaa, että aidot eurosetelit ovat tahallisesti vahingoitettuja, sen on kieltäydyttävä vaihtamasta seteleitä ja otettava ne haltuunsa, jotta voidaan välttää setelien palautuminen liikkeeseen tai estää se, että seteleiden esittäjä esittäisi ne vaihdettaviksi jossain toisessa kansallisessa keskuspankissa. Kansallinen keskuspankki vaihtaa kuitenkin vahingoittuneet aidot eurosetelit, jos se tietää tai sillä on riittävä syy olettaa, että niiden esittäjät ovat vilpittömässä mielessä, tai jos niiden esittäjät kykenevät osoittamaan olevansa vilpittömässä mielessä. Vain vähän vahingoittuneita seteleitä, joissa on esimerkiksi merkintöjä, numeroita tai lyhyitä virkkeitä, ei periaatteessa pidetä tahallisesti vahingoitettuina; ja

b)

jos kansallinen keskuspankki tietää tai sillä on riittävä syy olettaa, että on tehty rikos, sen on kieltäydyttävä vaihtamasta vahingoittuneita aitoja eurosetelejä ja otettava ne kuittia vastaan haltuunsa, jotta ne voidaan esittää todisteina toimivaltaisille viranomaisille esitutkinnan aloittamista varten tai jo aloitetun esitutkinnan tueksi. Jolleivät toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä, aidot eurosetelit on mahdollista vaihtaa esitutkinnan päätyttyä 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

c)

jos kansallinen keskuspankki tietää tai sillä on riittävä syy olettaa, että vahingoittuneet aidot eurosetelit ovat likaantuneet siten, että ne ovat vaaraksi terveydelle tai turvallisuudelle, ne vaihtavat vahingoittuneet aidot eurosetelit, jos setelien esittäjä antaa toimivaltaisten viranomaisten suorittaman terveys- ja turvallisuusarvioinnin.

4 artikla

Varkaudenestolaitteiden vahingoittamien aitojen eurosetelien vaihtamisesta perittävän maksun vahvistaminen

1.   Kansallinen keskuspankki perii maksun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta laitoksilta ja talouden toimijoilta, kun ne pyytävät kansallista keskuspankkia 3 artiklan mukaisesti vaihtamaan varkaudenestolaitteiden vahingoittamia aitoja euroseteleitä.

2.   Maksuna peritään 10 senttiä kustakin vahingoittuneesta eurosetelistä.

3.   Maksu peritään vain, jos kerralla vaihdetaan vähintään 100 vahingoittunutta euroseteliä. Maksu peritään kaikista vaihdetuista euroseteleistä.

4.   Maksua ei peritä, jos eurosetelit ovat vahingoittuneet ryöstön tai varkauden tai muun rikollisen toiminnan taikka niiden yrityksen yhteydessä.

5 artikla

Varkaudenestovälineiden vahingossa vahingoittamien ja vaihdettaviksi esitettyjen aitojen eurosetelien arvon hyvittäminen

1.   Kansalliset keskuspankit hyvittävät asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille laitoksille ja talouden toimijoille, joilla on tili kyseisessä kansallisessa keskuspankissa, varkaudenestovälineiden vahingossa vahingoittamien aitojen eurosetelien arvon, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

eurosetelit eivät ole vahingoittuneet ryöstön, varkauden tai muun rikollisen toiminnan taikka niiden yrityksen yhteydessä;

b)

kansallinen keskuspankki voi heti varmistaa, että pyydetty summa vastaa ainakin suurin piirtein vaihdettaviksi esitettyjen setelien arvoa; ja

c)

kaikki muut kansallisen keskuspankin vaatimat tiedot on toimitettu.

2.   Käsittelyn jälkeen huomattu mahdollinen ero vaihdettaviksi esitettyjen vahingoittuneiden aitojen eurosetelien arvon ja ennen käsittelyä hyvitetyn arvon välillä veloitetaan eurosetelit esittäneeltä laitokselta tai talouden toimijalta tai hyvitetään eurosetelit esittäneelle laitokselle tai talouden toimijalle, tapauksesta riippuen.

3.   Edellä 4 artiklassa tarkoitetut maksut lasketaan kansallisen keskuspankin käsittelemien vahingossa vahingoittuneiden aitojen eurosetelien tosiasiallisen määrän perusteella.

6 artikla

Eurosetelien käytöstä poistaminen

Eurosetelityypin tai -sarjan käytöstä poistamisesta säädetään EKP:n neuvoston päätöksessä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa tiedotusvälineissä. Päätöksestä on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

käytöstä poistettava eurosetelityyppi tai -sarja, ja

vaihtoajan pituus, ja

päivämäärä, jona eurosetelityyppi tai -sarja lakkaa olemasta laillinen maksuväline, ja

sellaisten eurosetelien käsittely, jotka esitetään sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä ja/tai ne ovat lakanneet olemasta laillisia maksuvälineitä.

7 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Kumotaan päätös EKP/2003/4.

2.   Päätökseen EKP/2003/4 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

3.   Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä huhtikuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Päätös EKP/2003/4

Tämä päätös

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla


SUUNTAVIIVAT

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/43


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013,

euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 muuttamisesta

(EKP/2013/11)

(2013/212/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 16 artiklan,

ottaa huomioon euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 19 päivänä huhtikuuta 2013 tehdyn päätöksen EKP/2013/10 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan 20 päivänä maaliskuuta 2003 annettujen suuntaviivojen EKP/2003/5 (2) soveltamisesta ja tulkinnasta saatujen kokemusten perusteella sekä jotta viitattaisiin laillisina maksuvälineinä hyväksyttäviin aitoihin euroseteleihin yhdenmukaisella tavalla, olisi asianmukaista käyttää ainoastaan ilmaisua ’vahingoittunut’.

(2)

Suuntaviivoja EKP/2003/5 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutos

Korvataan suuntaviivojen EKP/2003/5 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Vahingoittuneiden eurosetelien vaihtaminen

1.   Kansalliset keskuspankit panevat päätöksen EKP/2013/10 (3) asianmukaisella tavalla täytäntöön.

2.   Siltä osin kuin tämä on oikeudellisesti mahdollista, kansalliset keskuspankit voivat päätöstä EKP/2013/10 soveltaessaan hävittää kaikki vahingoittuneet eurosetelit tai niiden osat, jollei ole oikeudellisia perusteita säilyttää niitä tai palauttaa niitä esittäjälle.

3.   Kansalliset keskuspankit nimeävät tietyn elimen, joka tekee päätöksiä vahingoittuneiden eurosetelien vaihtamisesta päätöksen EKP/2013/10 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja ilmoittavat tästä EKP:lle.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä huhtikuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 37.

(2)  EUVL 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37.”


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/44


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS N:o 93/13/KOL,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

koordinoidusta valvontasuunnitelmasta petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzi kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta) sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, ja erityisesti sen 53 artiklan,

ottaa huomioon EFTAn valvontaviranomaisen 19 päivänä helmikuuta 2013 antaman päätöksen N:o 75/13/KOL, jossa asiasta vastaava kollegion jäsen valtuutetaan hyväksymään lopullinen suositus sellaisena, kuin EFTAn eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukomitea on sen hyväksynyt (tapahtuma nro 663341).

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 53 artiklan nojalla EFTAn valvontaviranomainen voi tarvittaessa suositella tilapäisluonteisesti toteutettavia koordinoituja suunnitelmia, erityisesti jotta voidaan määrittää rehuihin, elintarvikkeisiin tai eläimiin liittyvien vaarojen esiintyvyys.

(2)

Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (1) vahvistetaan ETA:n säännöt kaikkiin elintarvikkeisiin sovellettavista merkinnöistä.

(3)

Direktiivin 2000/13/EY mukaan merkinnät ja tavat, joilla ne on tehty, eivät saisi olla omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan, erityisesti elintarvikkeen ominaispiirteiden osalta, mukaan lukien sen todellinen luonne ja yksilöllisyys. Lisäksi jollei ETA:n tai kansallisia säännöksiä ole annettu, myyntinimityksen olisi oltava siinä ETA-valtiossa, jossa elintarvike myydään, käytössä oleva vakiintunut nimitys tai elintarvikkeen kuvaus, joka on riittävän täsmällinen ilmaisemaan ostajalle elintarvikkeen todellisen luonteen.

(4)

Lisäksi loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettujen valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden merkinnöissä on mainittava kaikki ainesosat. Elintarvikkeissa, joiden ainesosana on lihaa ja jotka on tarkoitettu loppukuluttajille tai suurtalouksille, on myös ilmoitettava eläinlajit, joista liha on peräisin, suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä merkinnässä. Jos ainesosa mainitaan elintarvikkeen nimessä, sen määrä on mainittava ainesosien luettelossa prosentteina, jotta vältetään kuluttajan johtaminen harhaan elintarvikkeen yksilöllisyyden ja koostumuksen osalta.

(5)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (2) vahvistetaan tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavat merkintöjä koskevat lisävaatimukset. Siinä säädetään erityisesti, että loppukuluttajalle toimitettavaksi tarkoitetuissa pakkauksissa, jotka sisältävät muun muassa kavioeläimistä peräisin olevaa jauhelihaa, on mainittava, että kyseiset tuotteet on kypsennettävä ennen nauttimista, jos, ja siinä määrin kuin sitä edellytetään sen jäsenvaltion kansallisissa säännöissä, jonka alueella kyseiset tuotteet saatetaan markkinoille.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa III jaksossa edellytetään, että teurastamotoimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on pyydettävä, vastaanotettava ja tarkastettava elintarvikeketjua koskevat tiedot kaikkien teurastamoon lähetettyjen tai lähetettäväksi tarkoitettujen eläinten osalta lukuun ottamatta luonnonvaraista riistaa ja toimittava näiden tietojen mukaisesti. Kyseessä olevissa elintarvikeketjua koskevissa tiedoissa on ilmoitettava erityisesti eläinlääkkeet, jotka eläimille on annettu asiaankuuluvalla ajanjaksolla, aina kun varoaika on muu kuin nolla sekä eläinlääkkeiden antamisen päivämäärät ja varoajat. Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (3) edellytetään muun muassa, että virkaeläinlääkäri suorittaa tarkastustehtäviä. Virkaeläinlääkärin on erityisesti tarkistettava ja analysoitava asiaankuuluvat tiedot teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten alkuperätilan kirjanpidosta, mukaan lukien elintarvikeketjua koskevat tiedot, ja otettava tämän tarkistuksen ja analyysin yhteydessä kirjatut tulokset huomioon tehdessään ante mortem- ja post mortem -tarkastuksia.

(7)

Joulukuusta 2012 lähtien useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on suoritettu virallisia tarkastuksia, joissa on ilmennyt, että tietyt valmiiksi pakatut elintarvikkeet ovat sisältäneet hevosenlihaa, jota ei ilmoitettu suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä esitetyssä ainesosien luettelossa. Sen sijaan tiettyjen kyseessä olevien elintarvikkeiden nimessä ja/tai niihin liitetyissä ainesosien luettelossa viitattiin harhaanjohtavasti vain naudanlihaan.

(8)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

(9)

Hevoset voivat olla elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä tai muuhun kuin elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä. Farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 mukaan fenyylibutatsoni on eläinlääke, jonka käyttö on sallittua ainoastaan muiden kuin elintarviketuotantoeläinten hoitoon (5). Näin ollen muuhun kuin elintarviketuotantoon käytettävät hevoset, joita on joskus hoidettu fenyylibutatsonilla, eivät saa päästä elintarvikeketjuun. Kun otetaan huomioon petolliset käytännöt, jotka liittyvät hevosenlihan ilmoittamattomaan käyttöön tietyissä elintarvikkeissa, on syytä ennaltaehkäisevässä mielessä varmistaa, onko elintarvikeketjuun päässyt muuhun kuin elintarviketuotantoon tarkoitettuja hevosia, joita on hoidettu fenyylibutatsonilla.

(10)

Tämän vuoksi valvontaviranomaisen on syytä suosittaa Norjalle ja Islannille, että ne ottaisivat käyttöön koordinoidun valvontasuunnitelman petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa yhden kuukauden ajaksi. Tätä ajanjaksoa voidaan pidentää kahden kuukauden jatkoajalla.

(11)

Suositetun valvontasuunnitelman tulisi sisältää kaksi tointa.

(12)

Ensimmäisen toimen olisi koostuttava vähittäismyyntitasolla suoritettavista tarkastuksista; ne kohdistetaan loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi. Nämä tarkastukset voitaisiin myös ulottaa koskemaan muita laitoksia (esimerkiksi kylmävarastoja). Näiden tarkastusten tavoitteena olisi määrittää, sisältävätkö kyseessä olevat tuotteet hevosenlihaa, josta ei ole asianmukaista merkintää pakkauksessa, tai kun kyseessä ovat muut kuin valmiiksi pakatut elintarvikkeet, onko kuluttajien tai suurtalouksien saataville jätetty asettamasta tietoja siitä, että tuote sisältää hevosenlihaa. Kyseiset tarkastukset olisi suoritettava edustavien näytteiden pohjalta.

(13)

Käytettävissä on luotettavia menetelmiä, joiden avulla näytteessä voidaan riittävällä tarkkuudella havaita ilmoittamattomista lajeista peräisin olevat proteiinit. Rehujen eläinperäisiä valkuaisaineita tutkiva Euroopan unionin vertailulaboratorio voi antaa hyödyllisiä neuvoja näistä menetelmistä ja niiden käytöstä. Norjan ja Islannin toimivaltaisia viranomaisia olisi kehotettava hyödyntämään kyseisen laboratorion neuvoja siitä, mitä menetelmiä voidaan käyttää.

(14)

Toisen toimen olisi koostuttava asianmukaisista tarkastuksista, jotka suoritetaan ihmisravinnoksi tarkoitettua hevosenlihaa käsittelevissä laitoksissa fenyylibutatsonijäämien määrittämiseksi; tarkastukset koskevat myös kolmansista maista peräisin olevia elintarvikkeita. Myös nämä tarkastukset olisi suoritettava edustavien näytteiden pohjalta ottaen huomioon tuotannon ja viennin määrä. Tässä tapauksessa on syytä viitata menetelmiin, joista säädetään neuvoston direktiivin 96/23/EY täytäntöönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tulosten tulkinnan osalta annetussa komission päätöksessä 2002/657/EY (6).

(15)

Norjan ja Islannin olisi ilmoitettava tarkastusten tuloksista valvontaviranomaiselle säännöllisesti, jotta voidaan arvioida tuloksia ja päättää asianmukaisista toimista. Nämä tulokset toimitetaan Euroopan komissiolle.

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Norjan ja Islannin olisi sovellettava tämän suosituksen liitteessä esitettyä koordinoitua valvontasuunnitelmaa, joka koostuu seuraavista toimista:

a)

viralliset tarkastukset, jotka kohdistuvat loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi; ja

b)

viralliset tarkastukset, jotka kohdistuvat ihmisravinnoksi tarkoitettuun hevosenlihaan fenyylibutatsonijäämien määrittämiseksi.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2013.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Kollegion jäsen

Xavier LEWIS

Johtaja


(1)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 18 kohdassa tarkoitettu säädös.

(2)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 6.1.17 kohdassa tarkoitettu säädös.

(3)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.12 kohdassa tarkoitettu säädös.

(4)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzc kohdassa tarkoitettu säädös.

(5)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 13 kohdassa tarkoitettu säädös.

(6)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.2.19 kohdassa tarkoitettu säädös.


LIITE

Koordinoitu valvontasuunnitelma petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

I.   KOORDINOIDUN VALVONTASUUNNITELMAN TOIMET JA SOVELTAMISALA

Koordinoidun valvontasuunnitelman olisi koostuttava kahdesta toimesta:

TOIMI 1:   Niiden elintarvikkeiden valvonta, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi

A.   Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

1.

Elintarvikkeet, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi (esimerkiksi jauheliha, lihavalmisteet ja raakalihavalmisteet) ja jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

a)

valmiiksi pakatut elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi loppukuluttajille tai suurtalouksille ja merkitty naudanlihaa sisältäviksi;

b)

elintarvikkeet, joita ei ole pakattu valmiiksi ja jotka tarjotaan myytäväksi loppukuluttajille tai suurtalouksille, ja elintarvikkeet, jotka on pakattu myyntitiloissa kuluttajan pyynnöstä tai pakattu valmiiksi tarkoituksena myydä ne suoraan, ja jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai joiden on muulla tavoin ilmoitettu sisältävän naudanlihaa.

2.

Tässä koordinoidussa valvontasuunnitelmassa sovelletaan direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmiiksi pakatun elintarvikkeen määritelmää.

3.

Tässä koordinoidussa valvontasuunnitelmassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.13 kohdassa olevaa jauhelihan määritelmää, 1.15 kohdassa olevaa raakalihavalmisteen määritelmää ja 7.1 kohdassa olevaa lihavalmisteen määritelmää.

B.   Tavoite

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi ETA:n ja tarvittaessa kansallisten säännösten mukaisesti suoritettava virallisia tarkastuksia sen todentamiseksi, sisältävätkö A kohdassa tarkoitetut tuotteet hevosenlihaa, jota ei ole asianmukaisesti merkitty pakkaukseen, tai jos on kyse muista kuin valmiiksi pakatuista elintarvikkeista, onko kuluttajien tai suurtalouksien saataville jätetty asettamatta tietoja siitä, että tuotteet sisältävät hevosenlihaa.

C.   Näytteenottopaikat ja -menettely

1.

Näytteen olisi oltava asianomaisten tuotteiden osalta edustava ja katettava useita erilaisia tuotteita.

2.

Näytteenoton olisi tapahduttava vähittäismyyntitasolla (esimerkiksi supermarketeissa, pienemmissä kaupoissa ja lihakaupoissa), ja se voidaan ulottaa koskemaan myös muita laitoksia (esimerkiksi kylmävarastot).

D.   Näytteiden lukumäärä ja ehdot

Jäljempänä olevassa taulukossa on suositus ohjeelliseksi vähimmäismääräksi näytteitä, jotka on otettava II jaksossa säädetyn ajanjakson aikana. Norjan ja Islannin toimivaltaisia viranomaisia pyydetään ottamaan mahdollisuuksien mukaan useampia näytteitä. Näytteiden maakohtainen jaottelu perustuu väestön määrään; kussakin maassa asianomaisista tuotteista on otettava vähintään 10 näytettä kalenterikuukautta kohden, kuten II jaksossa esitetään.

Elintarvikkeet, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi

Myyntimaa

Suositeltu ohjeellinen näytteiden määrä kuukausittain

Norja

50

Islanti

10

E.   Menetelmät

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi mieluiten käytettävä rehujen eläinperäisiä valkuaisaineita tutkivan Euroopan unionin vertailulaboratorion suosittamaa menetelmää tai suosittamia menetelmiä

TOIMI 2:   Ihmisravinnoksi tarkoitetun hevosenlihan valvonta

A.   Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasien tuore liha, joka on jäähdytetty tai jäädytetty ja luokiteltu yhdistetyn nimikkeistön koodilla 0205 ja tarkoitettu ihmisravinnoksi.

B.   Tavoite

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava virallisia tarkastuksia, jotta voidaan havaita mahdolliset fenyylibutatsonijäämät A kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa.

C.   Näytteenottopaikat ja -menettely

Näytteet olisi otettava tuotteista laitoksissa, jotka käsittelevät A kohdassa tarkoitettuja tuotteita (esimerkiksi teurastamot ja rajatarkastusasemat).

D.   Näytteiden lukumäärä ja ehdot

Suositus vähimmäismääräksi näytteitä, jotka on otettava II jaksossa säädetyn ajanjakson aikana, olisi oltava yksi näyte kutakin 50:tä tonnia A kohdassa tarkoitettua tuotetta kohden, ja kussakin maassa olisi otettava vähintään viisi näytettä.

E.   Menetelmät

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä komission päätöksen 2002/657/EY mukaisesti validoituja menetelmiä. Nämä menetelmät ovat saatavilla eläinperäisissä elintarvikkeissa olevia eläinlääkejäämiä ja vierasaineita tutkivan Euroopan vertailulaboratorion verkkosivulla niiden jäämien osalta, jotka luetellaan direktiivin 96/23/EY (1) liitteessä I olevassa ryhmässä A olevassa 5 kohdassa ja ryhmässä B olevan 2 kohdan a, b ja e alakohdassa.

II   KOORDINOIDUN VALVONTASUUNNITELMAN KESTO

Koordinoitua valvontasuunnitelmaa olisi toteutettava yhden kuukauden ajan alkaen tämän suosituksen hyväksymispäivästä tai viimeistään 1 päivästä maaliskuuta 2013.

III   TULOSTEN ILMOITTAMINEN

1.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän liitteen I jaksossa tarkoitetun kummankin toimen osalta toimitettava raportti, joka sisältää tiivistetysti seuraavat tiedot:

a)

otettujen näytteiden lukumäärä tuoteluokittain;

b)

analyysissä käytetty menetelmä / käytetyt menetelmät ja suoritetun analyysin tyyppi;

c)

positiivisten tulosten lukumäärä;

d)

seurantatarkastukset, jotka suoritetaan toimeen 1 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saatujen positiivisten tulosten johdosta, kun hevosenlihaa on havaittu esiintyvän tuotteissa yli yksi prosenttia;

e)

seurantatarkastukset, jotka suoritetaan toimeen 2 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saatujen positiivisten tulosten johdosta;

f)

seurantatarkastusten tulokset;

g)

kun on kyse toimeen 2 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saaduista positiivisista tuloksista, maa, jossa asianomaiselle eläimelle oli annettu todistus teurastusta varten.

Raportti olisi toimitettava valvontaviranomaiselle 15 päivän kuluessa II jaksossa tarkoitetun yhden kuukauden pituisen ajanjakson päättymisestä.

Raportti olisi esitettävä muodossa, jonka valvontaviranomainen vahvistaa.

2.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista positiivisista tuloksista, jotka havaitaan I jaksossa mainittujen toimien 1 ja 2 osalta suoritettavissa virallisissa tarkastuksissa, elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta.

3.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava valvontaviranomaiselle myös mahdollisten omien tarkastustensa tuloksista, jos elintarvikealan toiminnanharjoittajat tekevät näitä tarkastuksia niiden pyynnöstä. Tällaisiin tietoihin olisi liitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja nämä tiedot olisi esitettävä muodossa, jonka valvontaviranomainen vahvistaa.


(1)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.1.2 kohdassa tarkoitettu säädös.