ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.112.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 112

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
24. huhtikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 372/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 373/2013, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen Candida oleophila O-kanta hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 374/2013, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 375/2013, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, tehoaineen spiromesifeeni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 376/2013, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/189/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta sekä yhteisen toiminnan 2008/550/YUTP kumoamisesta

22

 

 

2013/190/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, tietyn sitovan tariffitiedon pätevyydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2297)

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 372/2013,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 3, 5 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti heinäkuussa 2005 asetuksella (EY) N:o 1174/2005 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa. Toimenpiteet koostuivat polkumyynnin vastaisesta 7,6–46,7 prosentin arvotullista.

(2)

Tuotteen määritelmää koskevan välivaiheen tarkastelun perusteella neuvosto selkeytti heinäkuussa 2008 alkuperäisen tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmää asetuksella (EY) N:o 684/2008 (3).

(3)

Kesäkuussa 2009 neuvosto laajensi polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen perusteella asetuksella (EY) N:o 499/2009 (4)”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin, joka otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 1174/2005, koskemaan Thaimaasta lähetettyjä käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja sekä niiden keskeisiä osia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa.

(4)

Lokakuussa 2011 neuvosto otti perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1008/2011 (5) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa. Edellä 3 kappaleessa tarkoitettu laajennettu tulli pidettiin voimassa myös täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1008/2011.

2.   Osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepano

(5)

Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, havaitsi unionin markkinoiden kilpailuympäristön muuttuneen sen jälkeen, kun toimenpiteet otettiin käyttöön. Kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja, jonka tulli on alhaisin ja jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu alkuperäisessä tutkimuksessa, oli pystynyt ottamaan haltuunsa hyvin suuren osan unionin markkinoista ja lisännyt merkittävästi osuuttaan unioniin suuntautuvassa tuonnissa. Lisäksi komissiolla oli epäilyksiä alkuperäisessä tutkimuksessa myönnetyn markkinatalouskohtelun suhteen, koska alustavan näytön mukaan Kiinan teräsmarkkinoilla esiintyi vääristymiä. Näin ollen niiden olosuhteiden, joiden perusteella voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, katsottiin muuttuneen, ja kyseiset muutokset vaikuttivat pysyviltä.

(6)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanoa varten oli olemassa riittävä näyttö, mistä syystä se ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä14 päivänä helmikuuta 2012 julkaistussa ilmoituksessa (6), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’, panevansa perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla omasta aloitteestaan vireille osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka rajoitettiin koskemaan polkumyynnin tarkastelua kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta.

3.   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(7)

Polkumyynnin tasoa koskenut tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

4.   Asianomaiset osapuolet

(8)

Komissio ilmoitti osittaisen välivaiheen tarkastelun aloittamisesta virallisesti vientiä harjoittaville tuottajille, etuyhteydettömille tuojille, joita asian tiedettiin koskevan, Kiinan viranomaisille ja unionin tuotannonalalle. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(9)

Kaikkia niitä asianomaisia osapuolia kuultiin, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

(10)

Vientiä harjoittavien tuottajien ja etuyhteydettömien tuojien mahdollisesti suuren määrän vuoksi pidettiin asianmukaisena tutkia perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti, olisiko tässä tapauksessa syytä käyttää otantamenetelmää. Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi edellä mainittuja osapuolia ilmoittautumaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti 15 päivän kuluessa tarkastelun vireillepanosta ja toimittamaan komissiolle vireillepanoilmoituksessa pyydetyt tiedot. Kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa ja kahdeksan etuyhteydetöntä tuojaa ilmoittivat yhteistyöhalukkuudestaan. Otantaa ei sen vuoksi tarvittu vientiä harjoittavien tuottajien eikä etuyhteydettömien tuojien tapauksessa.

(11)

Komissio lähetti kyselylomakkeet ja markkinatalouskohtelun hakemiseen tarkoitetut lomakkeet kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan tai jotka olivat ilmoittautuneet vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa. Vastaus saatiin yhdeltä kiinalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd:ltä, jäljempänä ’Noblelift’, ja kolmelta etuyhteydettömältä tuojalta.

(12)

Komissio hankki ja tarkisti kaikki polkumyynnin määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäynti tehtiin seuraavan Noblelift-yrityksen toimitiloihin Changxingissä Kiinassa.

(13)

Normaaliarvon määrittämiseksi kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua, tehtiin tarkastuskäynti seuraavan tuottajan toimitiloihin Brasiliassa, jota käytettiin vertailumaana:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo, jäljempänä ’Paletrans’.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(14)

Tässä tarkastelussa tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa ja tuotteen määritelmää selkeyttävässä välivaiheen tarkastelussa eli Kiinasta peräisin olevat käsikäyttöiset haarukkatrukit ja niiden keskeiset osat eli alustat ja hydrauliikat, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8427 90 00 ja ex 8431 20 00. Tässä asetuksessa käsikäyttöisillä haarukkatrukeilla tarkoitetaan trukkeja, joissa on kuormalavojen käsittelyyn tarkoitetut, pyörillä varustetut nostavat haarukkavarret ja jotka on suunniteltu siten, että käyttäjä voi kävellen ja nivellettyä vetoaisaa käyttämällä työntää, vetää ja ohjata niitä käsivoimin sileällä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Käsikäyttöiset haarukkatrukit on suunniteltu siten, että kuormaa voidaan nostaa vetoaisaa pumppaamalla niin ylös, että kuormaa voidaan siirtää, eikä niillä ole muita lisätoimintoja tai käyttötarkoituksia, kuten i) kuormien siirtäminen ja nostaminen korkeammalle tai kuormien varastoiminen (korkealle nostavat nostovaunut), ii) kuormalavojen pinoaminen päällekkäin (pinoamistrukit), iii) kuormien nostaminen työskentelytasolle (saksinostimet) tai iv) kuormien nostaminen ja punnitseminen (punnitustrukit).

2.   Samankaltainen tuote

(15)

Tutkimuksessa vahvistui, että tarkasteltavana olevalla tuotteella ja Kiinassa valmistetulla ja sen kotimarkkinoilla myydyllä, vertailumaassa Brasiliassa valmistetulla ja myydyllä tuotteella sekä unionin tuotannonalan valmistamalla ja unionissa myymällä tuotteella on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet sekä käyttötarkoitukset.

(16)

Sen vuoksi kyseisten tuotteiden katsotaan olevan perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

C.   POLKUMYYNTI

a)   Markkinatalouskohtelu

(17)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyyntitutkimuksissa normaaliarvo määritetään kyseisen artiklan 1–6 kohdan mukaisesti niille tuottajille, joiden on todettu täyttävän perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset, eli jos osoitetaan, että samankaltaisen tuotteen valmistus ja myynti on tapahtunut markkinatalousolosuhteissa. Kyseiset edellytykset ovat lyhyesti seuraavat:

liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinasignaalien perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan; suurimpien tuotantopanosten kustannukset heijastavat markkina-arvoa,

yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka tarkastetaan riippumattomasti kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkiin tarkoituksiin,

aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole,

vakauden ja oikeusvarmuuden takaa konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö,

valuuttakurssien muuntaminen suoritetaan markkinahintaan.

(18)

Noblelift, haki perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan nojalla markkinatalouskohtelua ja palautti markkinatalouskohtelun hakemiseen tarkoitetut lomakkeet annetun määräajan kuluessa.

(19)

Komissio hankki kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot ja tarkasti kaikki markkinatalouskohtelua koskevassa pyynnössä esitetyt tiedot asianomaisen yrityksen toimitiloissa.

(20)

Tutkimuksessa todettiin, että Nobleliftin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla maksama hinta pääraaka-aineesta eli kiinalaisesta kuumavalssatusta hiiliteräksestä, jonka osuus valmiin tuotteen kustannuksista on noin 25 prosenttia, oli merkittävästi vääristynyt ja 24–31 prosenttia alhaisempi kuin kansainvälinen hinta kyseisenä ajanjaksona. Kansainväliset hinnat perustuivat Steel Business Briefingin (7) unionin ja Pohjois-Amerikan markkinoita koskeviin tilastoihin ja COMEXTin tuontihintoihin. Kyseisellä perusteella todettiin, että Kiinan teräshinnat eivät selvästikään heijastaneet markkinahintoja. Lisäksi valtio puuttuu perinteisesti toimintaan raaka-ainemarkkinoilla. Rauta- ja terästeollisuutta koskeva Kiinan 12. viisivuotissuunnitelma (2011–2015) sisältää lukuisia toimenpiteitä, jotka osoittavat, että teräsyhtiöillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin toimia Kiinan hallituksen ohjeiden mukaan, sillä Kiinan valtio valvoo toimintaa tiukasti. Näin ollen päätellään, että Noblelift ei täytä ensimmäistä markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevaa edellytystä.

(21)

Lisäksi etuyhteydessä oleva yritys antoi varainhoitovuonna 2010 Nobleliftille pankkitakuun kahta lainaa varten, jotka vastaavat huomattavaa osaa kyseisen etuyhteydessä olevan yrityksen ja Nobleliftin kokonaisvaroista. Takuita ei ole ilmoitettu Nobleliftin tilinpäätöksessä eikä etuyhteydessä olevan yrityksen tilinpidossa. Tämä ei ole IAS 24:n mukaista (Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä), eikä tilintarkastaja ollut esittänyt huomautuksia tällaisesta menettelystä. On oleellista ilmoittaa tilinpäätöksessä etuyhteydessä olevan osapuolen kanssa tehdyistä liiketoimista, koska siten voidaan kiinnittää huomiota niiden mahdollisiin vaikutuksiin yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tässä tapauksessa merkittävien sitoumusten eli kyseessä olevien takuiden ilmoittamatta jättäminen vaikeuttaa asianmukaisen arvion tekemistä yrityksen toimista ja erityisesti yrityksen tulevista riskeistä ja haasteista. Sen vuoksi katsotaan, että yrityksen kirjanpitoaineistoa ei ole tarkastettu asianmukaisesti kansainvälisten standardien mukaisesti, eikä yritys näin ollen täytä toista edellytystä.

(22)

Noblelift sai myöskin valtiontukea sekä edullisen tuloverokannan että avustusten muodossa, mikä vääristää yrityksen taloudellista tilannetta, eikä yritys näin ollen täytä kolmatta edellytystä.

(23)

Asianomaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle ja unionin tuotannonalalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia edellä mainittuihin päätelmiin.

(24)

Markkinatalouskohtelua koskevista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen Noblelift pyysi tarkempia lisätietoja teräksen kansainvälisen markkinahinnan laskemisesta. Yritys väitti, että raaka-ainehintojen vääristymät olisi otettava huomioon oikaisemalla polkumyyntilaskelman normaaliarvoa eikä kieltäytymällä myöntämästä markkinatalouskohtelua. Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohta on kuitenkin erittäin selkeä ja siinä edellytetään, että ”suurimpien tuotantopanosten kustannukset heijastavat markkina-arvoa”. Sen vuoksi polkumyyntilaskelmissa tehtävät mahdolliset oikaisut vääristyneiden tuotantopanosten kustannusten huomioon ottamiseksi tekisivät 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan suurelta osin merkityksettömäksi. Edellä esitettyjä päätelmiä ei sen vuoksi muutettu huomautusten perusteella.

(25)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen Noblelift toisti väitteensä. Se totesi ensin, että komissio ei antanut kaikkia tietoja eli kaikkia niitä tietoja, joita käytettiin raaka-ainehintojen erojen laskemiseksi.

(26)

Tältä osin huomautetaan ennen kaikkea, että komissio on monissa eri yhteyksissä ilmoittanut teräksen hintavertailussa käytetyt tietolähteet. Komissio toisti menettelyssä jo aiemmin annetut selvitykset, että Steel Business Briefingiin perustuvat hinnat oli suojattu tekijänoikeuksin, koska palvelu on saatavilla maksua vastaan. Tämän vuoksi komissio ei oikeudellisista syistä voi julkistaa kyseisiä tietoja suoraan; tietokanta on kuitenkin muutoin käytettävissä ja tiedot saatavilla asianmukaisen käyttömaksun maksamisen jälkeen. Jotta kuitenkin varmistetaan tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja puolustautumisoikeuksien suojan välillä, kauppapolitiikan pääosaston kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja tarkisti käytetyt tiedot ja vahvisti hintaeroja koskevan laskelman sekä toimitti todentamisen tulokset Nobleliftille.

(27)

Lisäksi todetaan, että Steel Business Briefing on kuvannut käytetyn menettelyn erittäin tarkasti (mitat, paksuuden, leveyden, kuljetusehdot). Nämä parametrit ovat yleisiä ja antavat viitteitä siitä tarkkuudesta, jolla raaka-aineiden hintavertailu tehtiin sen vahvistamiseksi, heijastavatko suurimpien tuotantopanosten kustannukset markkina-arvoa. Komissio on käyttänyt viitehintoina Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa käytettyjä hintoja.

(28)

Noblelift väitti lisäksi, että alkuperäisessä tutkimuksessa Kiinan kotimarkkinoiden teräksen hintojen ja kansainvälisten teräksen hintojen eroja ei pidetty tekijänä, joka estäisi yritystä täyttämästä markkinatalouskohtelun myöntämisen ensimmäistä edellytystä. Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta alkuperäisen tutkimuksen perusteella 27 päivänä tammikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 128/2005 johdanto-osan 22 kappaleessa todettiin, että ”kaikkien neljän yrityksen osalta todettiin (…), että kustannukset ja hinnat heijastivat markkina-arvoja” (8). Alkuperäisessä tutkimuksessa ei tosiaan katsottu, että paikallisesti Kiinassa tuotettujen raaka-aineiden ja kansainvälisin hinnoin hankittujen raaka-aineiden hintaero olisi ollut huomattava. Tämä päätelmä ei kuitenkaan voi estää toimielimiä havaitsemasta hintaeroa myöhemmässä tutkimuksessa, mikäli olosuhteet ovat erilaiset ja hintaero on olemassa. Kuten jäljempänä 76 kappaleessa todetaan, olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi seitsemän vuoden aikana vuoden 2004 (jolloin alkuperäinen tutkimus tehtiin) ja vuoden 2011 (tätä tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso) välillä. Tältä osin ja erityisesti vuonna 2010 toteutetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun aikana kerättiin alustavaa näyttöä Kiinan teräsmarkkinoiden hintavääristymistä, jotka johtuvat valtion puuttumisesta toimintaan. Tämä oli myös yksi syy, jonka perusteella komissio käynnisti omasta aloitteestaan käsillä olevan tarkastelun ja joka vahvistui tämän tutkimuksen aikana (ks. edellä oleva 20 kappale).

(29)

Seuraavaksi Noblelift toisti huomautuksensa siitä, että lainatakuilla ja valtiontuilla ei ole merkittävää vaikutusta. Tältä osin todetaan, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohta on selkeä eikä siinä viitata taloudellisia tuloksia koskeviin huomattaviin vaikutuksiin (”yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka tarkastetaan riippumattomasti kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkiin tarkoituksiin”). Joka tapauksessa, kuten edellä 21 kappaleessa todetaan, merkittävien sitoumusten eli kyseessä olevien takuiden ilmoittamatta jättäminen vaikeuttaa asianmukaisen arvion tekemistä yrityksen toimista ja erityisesti yrityksen tulevista riskeistä ja haasteista. Valtiontukien osalta komissio on jo tutkimuksen aikana vastannut asianomaiselle osapuolelle, että kyseisten tukien määrät olivat enemmän kuin 10 miljoonaa Kiinan juania (RMB). Väitteet oli näin ollen hylättävä.

(30)

Lopuksi Noblelift väitti, että tutkimus olisi pitänyt lopettaa, koska perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitettua markkinatalouskohtelun myöntämistä koskevaa kolmen kuukauden määräaikaa oli rikottu. Tältä osin viitataan polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1168/2012 (9) käyttöön otettuun muutokseen. Lisäksi huomautetaan, että se, että markkinatalouskohtelusta päätettiin vasta, kun tutkimuksen aloittamisesta oli kulunut yli kolme kuukautta, johtui tutkimukseen liittyvistä menettelyllisistä seikoista ja aikarajoituksista. Markkinatalouskohtelua koskevan arvioinnin yhteydessä esiin tulleet seikat muuttuivat jatkuvasti monimutkaisemmiksi, minkä vuoksi kolmen kuukauden määräaikaa oli käytännössä mahdoton noudattaa. On syytä kuitenkin huomauttaa, että määrittämisen ajankohdalla ei ollut vaikutusta lopputulokseen.

(31)

Tämän vuoksi markkinatalouskohtelun myöntämistä puoltavia väitteitä ei voida pitää perusteltuina.

(32)

Edellä esitetyn ja perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisesti markkinatalouskohtelua ei myönnetä Nobleliftille.

b)   Normaaliarvo

(33)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaan muille kuin markkinatalousmaille sekä niille siirtymävaiheen maille, joille ei voitu myöntää markkinatalouskohtelua, normaaliarvo määritetään vertailumaassa sovellettavan hinnan tai vastaavan laskennallisen arvon perusteella.

(34)

Alkuperäisessä tutkimuksessa käytettiin Kanadaa vertailumaana normaaliarvon määrittämisessä. Koska tuotanto Kanadassa on lopetettu, tämän tarkastelun vireillepanoilmoituksessa ehdotettiin Brasiliaa vertailumaaksi.

(35)

Kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa ja yksi tuoja vastustivat ehdotusta käyttää vertailumaana Brasiliaa. Brasilian valintaa vastustettiin väittämällä, että kilpailu käsikäyttöisten haarukkatrukkien osalta on vähäistä Brasilian markkinoilla, koska kotimaisia tuottajia on vain vähän ja sen vuoksi myyntihinnat, voitot ja tuotantokustannukset ovat Brasiliassa korkeat. Kyseiset vientiä harjoittavat tuottajat ehdottivat Intiaa, Malesiaa tai Taiwania sopivaksi vertailumaaksi.

(36)

Kyseisten huomautusten jälkeen komissio otti yhteyttä 38 intialaiseen, kolmeen taiwanilaiseen, kahteen malesialaiseen ja kahteen brasilialaiseen tiedossa olevaan käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuottajaan lähettämällä niille asiaan kuuluvat kyselylomakkeet. Vain yksi brasilialainen tuottaja suostui yhteistyöhön: Paletrans.

(37)

Lopullisten päätelmien ja komission ehdotuksen ilmoittamisen jälkeen osapuolet toistivat väitteensä siitä, että Brasilia ei ole sopiva valinta vertailumaaksi, koska sen markkinoilla ei esiinny tarpeeksi kilpailua. Osapuolet väittivät, että yhteistyössä toimivalla vertailumaan tuottajalla on Brasilian markkinoilla monopoliasema, jota korkeat tuontitullit vielä vahvistavat. Muut huomautukset koskivat vertailumaassa toimivan tuottajan kyselyvastauksen ei-luottamuksellisen osion puutteita. Lopuksi väitettiin, että vertailumaassa toimivan tuottajan ja asianomaisessa maassa toimivan vientiä harjoittavan tuottajan välisten erojen huomioon ottamiseksi olisi tehtävä oikaisuja.

(38)

Brasilian soveltuvuudesta vertailumaaksi on syytä huomauttaa, että vaikka vertailumaassa toimiva tuottaja on Brasilian markkinoiden suurin tuottaja, sillä ei ole monopoliasemaa markkinoilla. Kilpailua markkinoille tuovat kaksi paikallista tuottajaa sekä huomattava tuontitaso, ja vertailumaassa toimivan tuottajan voittomarginaalin on todettu olevan johdonmukainen avoimien markkinoiden kanssa.

(39)

Kuten edellä 36 kappaleessa todetaan, menettelyn varhaisessa vaiheessa esitettyjen, Brasilian soveltuvuutta vertailumaaksi koskevien huomautusten jälkeen komissio otti yhteyttä 45 tuottajaan neljässä eri maassa, mukaan lukien Nobleliftin ehdottamat yritykset. Lukuisista puheluista ja sähköpostiyhteydenotoista huolimatta näistä yrityksistä vain yksi Brasiliassa toimiva tuottaja toimitti pyydetyt tiedot ja teki yhteistyötä tutkimuksessa.

(40)

Väitetyistä puutteista on syytä huomauttaa, että ainoastaan yksi vertailumaassa toimiva tuottaja teki yhteistyötä tutkimuksessa. Tällainen tilanne ei ole epätavallinen, mutta se aiheuttaa ongelmia tietojen esittämisessä. Komissiolla on usein vaikeuksia löytää yhteistyöhalukkaita tuottajia vertailumaasta, ja sen vuoksi sen on taattava luottamuksellisen tiedonkorkea suojan taso. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ei-luottamuksellisten tietojen esittäminen aiheutti joitakin väitettyihin puutteisiin liittyviä väärinymmärryksiä, mutta sekaannukset selvitettiin osapuolten kanssa. Yksi osapuoli väitti muun muassa, että vertailumaassa toimivan tuottajan vastauksessa esiintyvien puutteiden vuoksi Brasilian valinta vertailumaaksi olisi peruttava ja tutkimus päätettävä, koska komissio ei pysty määrittämään normaaliarvoa. Tältä osin todetaan, että käsillä olevassa tutkimuksessa komissiolla oli kaikki tarvittavat tiedot polkumyyntilaskelman tekemiseksi.

(41)

Sen vuoksi väitteet Brasilian soveltumattomuudesta vertailumaaksi oli hylättävä.

(42)

Oikaisuja koskevien väitteiden osalta todetaan, että kaupan portaiden erot brasilialaisen tuottajan ja kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan välillä on otettu huomioon tekemällä kaupan portaita koskeva oikaisu (ks. jäljempänä oleva 59 kappale).

(43)

Lopuksi yksi osapuoli väitti, että olisi tehtävä oikaisu vertailumaan 14 prosentin tuontitullista johtuvan väitetyn vääristävän vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Tätä väitettä ei voida hyväksyä, koska tuontitullin sellaisenaan ja kotimarkkinoiden hintatason välillä ei voida havaita suoraa yhteyttä.

(44)

Tämän vuoksi Brasilian katsotaan soveltuvan vertailumaaksi, koska sen markkinoilla esiintyy riittävästi kilpailua vähintään kahden tuottajan ja huomattavan tuontimäärän ansiosta.

(45)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ensin, oliko Paletransin samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynti riippumattomille asiakkaille edustavaa. Tältä osin todettiin, että tällaisen myynnin kokonaismäärä oli vähintään viisi prosenttia Nobleliftin kokonaisviennistä unioniin.

(46)

Sen jälkeen komissio tarkasteli, myikö Paletrans sellaisia samankaltaisen tuotteen tuotelajeja kotimarkkinoilla, jotka olivat toimintojen ja materiaalien puolesta riittävän vertailukelpoisia niihin tuotelajeihin, joita Noblelift vei unioniin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että useat Paletransin kotimarkkinoilla myymistä tuotelajeista olivat riittävän vertailukelpoisia niiden tuotelajien kanssa, joita Noblelift vei unioniin.

(47)

Tämän jälkeen komissio tutki vertailumaan tuottajan kohdalla, voidaanko samankaltaisen tuotteen kunkin vertailukelpoisen tuotelajin kotimarkkinamyynnin katsoa tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä. Tätä varten määritettiin kunkin tuotelajin kannattavan myynnin osuus kotimarkkinoiden riippumattomille asiakkaille tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(48)

Kun vähintään määritettyjä tuotantokustannuksia vastaavilla nettomyyntihinnoilla tapahtuneen myynnin osuus oli yli 80 prosenttia tietyn tuotelajin kokonaismyynnistä ja kun kyseisen tuotelajin painotettu keskimääräinen myyntihinta oli vähintään tuotantokustannusten tasoinen, normaaliarvon perustana käytettiin tosiasiallista kotimarkkinahintaa. Tämä toteutui kaikkien vertailukelpoisten tuotelajien osalta, ja normaaliarvoksi määritettiin kunkin vertailukelpoisen tuotelajin koko kotimarkkinamyynnin hintojen painotettu keskiarvo tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

(49)

Mikäli tuotelaji ei ole vertailukelpoinen, sen normaaliarvo voidaan määrittää perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti lisäämällä valmistuskustannuksiin, joita oikaistaan tarvittaessa, kohtuullinen prosenttiosuus kotimaisia myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä kohtuullinen kotimainen voittomarginaali. Myynti-, hallinto- ja muut kustannukset sekä voitto perustuivat tosiasialliseen tietoon vertailumaassa toimivan valmistajan samankaltaisen tuotteen valmistuksesta ja myynnistä tavanomaisessa kaupankäynnissä. On syytä huomata, että näin määritettyä normaaliarvoa oikaistiin 59 kappaleessa kuvatulla tavalla, jotta voitiin ottaa huomioon erityisesti kaupan portaiden erot Nobleliftin vientimyynnin ja vertailumaassa toimivan tuottajan kotimarkkinamyynnin osalta.

(50)

Ainoa yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja väitti, että komissio teki polkumyyntilaskelman ”lyhennettyjen PCN-tuotevalvontakoodien” pohjalta ja että mitään selvityksiä käytetyistä parametreista ei annettu.

(51)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaan polkumyyntimarginaali määritetään tavallisesti normaaliarvon painotetun keskiarvon ja koko viennin hintojen painotetun keskiarvon välisellä vertailulla ottaen huomioon tasapuolista vertailua koskevat säännökset.

(52)

Tasapuolisesta vertailusta on syytä huomauttaa, että tuotevalvontanumero on väline, jota käytetään tutkimuksessa, jotta voidaan jäsentää ja järjestää yritysten toimittamat huomattavat määrät yksityiskohtaisia tietoja. Niiden avulla tarkasteltavana olevan tuotteen ja samankaltaisen tuotteen ryhmään kuuluvien tuotteiden eri ominaisuudet voidaan analysoida tarkemmin.

(53)

Komissio on kerännyt tietoja useista eri parametreista (alustan materiaali, alustan maalaus, nostokyky, hydraulijärjestelmän tyyppi, käyttöpituus, haarukat, haarukoiden leveys, ohjaavan pyörän materiaali, kannatuspyörien materiaali, kannatuspyörien tyyppi, jarrujen tyyppi), mutta jotta voitiin ottaa huomioon kaikki vientitapahtumat, katsottiin kohtuulliseksi ja mahdolliseksi tehdä vertailu tässä tapauksessa sellaisten parametrien pohjalta, jotka muodostavat tärkeimmät ominaisuudet (alustan materiaali, alustan maalaus, ohjaavan pyörän materiaali, kannatuspyörien materiaali ja kannatuspyörien tyyppi).

(54)

Vertailu perustui näin ollen tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotta yhtenäisyydet olisivat suuremmat ja vertailu siten tasapuolinen. On syytä korostaa, että komissio ei jättänyt mitään tietoja huomioimatta. Ei kuitenkaan ole epätavallista, että tuotevalvontakoodissa käytetyillä tietyillä parametreilla on vähemmän painoarvoa ja että tietyt parametrit muodostavat muita parametreja paremman vertailupohjan. Mitään tuotteita ei jätetty vertailun ulkopuolelle fyysisten erojen tai minkään muun syyn vuoksi, eikä uusia tuotelajeja luotu. Vertailuun otettiin mukaan kaikki myyntitapahtumat. Koska oltiin tietoisia siitä, että myös muilla parametreilla on vaikutusta hintoihin, katsottiin aiheelliseksi tehdä laskelmat viiden tärkeimmän ominaisuuden pohjalta, koska näin saavutettiin suurin yhtäläisyys.

(55)

Vertailun menettelyllisestä puolesta on syytä huomauttaa, että kyseiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle annettiin kaikilta osin mahdollisuus esittää huomautuksia tehdyistä laskelmista. Laskelmien kaikista yksityiskohdista on ilmoitettu useaan kertaan.

(56)

Tästä syystä edellä mainitut väitteet oli hylättävä.

c)   Vientihinta

(57)

Kyseisen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan kokonaisvienti unioniin myytiin suoraan riippumattomille asiakkaille unionissa. Sen vuoksi vientihinta määritettiin tarkasteltavana olevasta tuotteesta tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(58)

Yksi osapuoli väitti, että alustan ja hydrauliikan vientimyynti olisi pitänyt sisällyttää laskelmaan. Kyseinen väite hyväksyttiin.

d)   Vertailu

(59)

Normaaliarvon painotetun keskiarvon ja vientihinnan painotetun keskiarvon vertailu tehtiin noudettuna lähettäjältä -hinnoin samassa kaupan portaassa. Jotta normaaliarvon ja vientihinnan välinen vertailu olisi tasapuolinen, siinä otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot niissä tekijöissä, jotka vaikuttivat hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tästä syystä otettiin oikaisujen muodossa asianmukaisesti huomioon erot kaupan portaassa (arvioitu hintaero myytäessä eri asiakkaille vertailumaan kotimarkkinoilla), kuljetuksessa (kotimaan rahti viejämaan sisällä ja valtamerirahti kuljetuksissa unioniin), vakuutuksissa (kustannukset valtamerikuljetusten osalta), käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannuksissa, palkkioissa (viennin osalta), pankkimaksuissa (viennin osalta), luottokustannuksissa (sovittujen maksuehtojen ja vallitsevan korkoasteen mukaisesti) ja pakkauskustannuksissa (käytettyjen pakkausmateriaalien kustannukset), kun se oli aiheellista ja perusteltua,

(60)

Ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan pyynnöstä normaaliarvoa oikaistiin vertailumaassa toimivan tuottajan käyttämän teräksen paksuuden ja asianomaisessa maassa toimivan vientiä harjoittavan tuottajan käyttämän teräksen paksuuden erojen huomioon ottamiseksi, koska se katsottiin kohtuulliseksi. Oikaisu perustui paksuudessa esiintyvään eroon suhteessa teräksen vaikutukseen vertailumaassa toimivan tuottajan Brasiliassa myymän samankaltaisen tuotteen hintaan. Tämän perusteella polkumyyntimarginaalia muutettiin (ks. jäljempänä oleva 73 kappale). Tästä ilmoittamisen (jossa pyydettiin kannanottoja teräksen paksuudesta johtuvaan oikaisuun) jälkeen yksi osapuoli vastusti oikaisua sen perusteella, että sille ei ole asianmukaisia perusteita. Kyseinen osapuoli huomautti myös, että vientiä harjoittavan tuottajan ei-luottamuksellisesti toimittamat tiedot, joiden perusteella oikaisua pyydettiin, olivat puutteellisia ja rikkoivat siten muiden osapuolien puolustautumisoikeuksia. Komissio tarkisti sen asiakirjan tiedot, johon teräksen paksuudesta johtuva oikaisu perustui, ja vahvisti niiden olevan hyväksyttäviä.

(61)

Ainoa yhteistyössä toiminut viejä esitti useita muita oikaisupyyntöjä tehokkuuden ja tuottavuuden erojen perusteella ja väitti muun muassa, että vertailumaassa toimivan tuottajan tuottavuus oli heikompi (alhaisempi tuotos työntekijää kohti) ja että kyseinen tuottaja kulutti enemmän raaka-ainetta yksikköä kohti.

(62)

On syytä huomata heti aluksi, että vaikka yritysten tehokkuuden ja tuottavuuden välillä saattaa olla eroja, pääperiaatteena on varmistaa vientihintojen ja normaaliarvon vertailukelpoisuus, mikä ei edellytä sitä, että vertailumaassa toimivan tuottajan ja muussa kuin markkinatalousmaassa toimivan vientiä harjoittavan tuottajan olosuhteet ovat täysin yhdenmukaiset. Oikaisu voidaan tehdä vain sellaisen seikan perusteella, joka vaikuttaa hintoihin ja vertailumaassa toimivan tuottajan ja muussa kuin markkinatalousmaassa toimivan vientiä harjoittavan tuottajan hintojen vertailukelpoisuuteen.

(63)

On silti syytä todeta, että tutkimuksessa ei käynyt ilmi mitään sellaista, minkä perusteella voisi päätellä, ettei vertailumaassa toimivan tuottajan tuotantoprosessi olisi kohtuullisen tehokas.

(64)

Kustannustekijöitä (esim. tuottavuutta) ei pitäisi ottaa esille yksittäin ja arvioida erillään muista tekijöistä. Pikemminkin olisi toteutettava kattava analyysi sen arvioimiseksi, kompensoituvatko tiettyyn kustannustekijään (esim. tuottavuus) liittyvät edut jonkin toisen tekijän heikkouksilla. Työvoiman vähäinen käyttö esimerkiksi johtuu usein korkeasta automaatioasteesta, mikä taas johtaa korkeampiin kustannuksiin muilla alueilla (poistot, pääoma, rahoitus, yleiskustannukset). Vain kattava analyysi paljastaisi kaikki kustannustekijöiden erot ja niiden mahdollisen vaikutuksen hintoihin ja hintojen vertailukelpoisuuteen ja oikeuttaisi siten oikaisun tekemisen. Tästä syystä väite oli hylättävä.

(65)

Edellä esitetyn lisäksi yksikkökohtaisten energiaerojen ja yksikkökohtaisten poistojen sekä yleiskustannusten erojen oikaisuja koskevia pyyntöjä ei ollut perusteltu asianmukaisesti. Esimerkiksi energiatehokkuuden osalta ei ollut selitetty, mitkä tuotantoprosessin tekijät vaikuttivat siihen, että Brasiliassa toimivan tuottajan tuotanto oli tehotonta verrattuna ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan tuotantoon. Oikaisun määrä perustui yksikkökohtaisissa työvoimakustannuksissa (tuottavuuserojen pohjalta) ja työvoimakustannusten osuudessa kokonaiskustannuksista esiintyvien erojen suhteeseen. Tällaisen suhteen ja energiatehokkuuden, poistojen ja yleiskustannusten välistä yhteyttä ei ollut selvitetty eikä se ollut ymmärrettävä. Väitteet oli sen vuoksi hylättävä.

(66)

Yksi osapuoli väitti, että myös muiden parametrien, kuten nostokapasiteetti ja haarukat, osalta olisi tehtävä oikaisuja. Tältä osin viitataan vertailuparametreja koskeviin huomautuksiin (ks. edellä oleva 50 kappale, joissa todetaan, että vertailu perustuu tärkeimpiin parametreihin suurimman mahdollisen yhtäläisyyden varmistamiseksi. Näitä väitteitä ei myöskään ollut perusteltu.

(67)

Toinen väite koski oikaisujen tekemistä sen perusteella, että vientiä harjoittava tuottaja käyttää patentoitua teknologiaa. Väitteen tueksi ei ollut esitetty lisäperusteluja. Vientiä harjoittava tuottaja ei myöskään pystynyt esittämään määrää oikaisulle. Ainoa toimitettu tieto oli asiakirja, jonka ilmoitettiin olevan patentti. Myöhemmin toimitetuissa asiakirjoissa oikaisun määrä määritettiin osittain, mutta sen tueksi ei esitetty mitään näyttöä. Tästä syystä väite oli hylättävä.

(68)

Lisäksi raaka-aineiden tehokkaan käytön eroja koskeva oikaisupyyntö on jo toteutettu tekemällä oikaisu teräksen paksuuden erojen huomioon ottamiseksi (ks. edellä oleva 60 kappale), koska eripaksuisen teräksen käyttö saattaa johtaa pienempään teräksen kokonaiskulutukseen.

(69)

Lopuksi vientiä harjoittava tuottaja totesi, että se myy myyntikanavien kautta,erityisesti muita kuin merkkituotteita OEM-myyntinä (OEM, Original Equipment, mikä on eri kuin vertailumaassa toimivalla tuottajalla. Myös tätä eroa koskeva oikaisupyyntö esitettiin. Kuten edellä (59 kappaleessa) todettiin, kaupan porrasta koskeva oikaisu tehtiin. Se perustui arvioituun hintaeroon erilaisille asiakkaille, mukaan lukien OEM-myynti, tapahtuvassa vertailumaan kotimarkkinamyynnissä. Luottamuksellisuussyistä oikaisun määrää ei voitu ilmoittaa, koska se paljastaisi yhtä ainoaa vertailumaassa toimivaa tuottajaa koskeviin tietoihin perustuvan normaaliarvon. Sen vuoksi pääteltiin, että erot, joiden perusteella oikaisuja pyydettiin, on jo otettu huomioon.

(70)

Silti on syytä huomauttaa, että vientiä harjoittava tuottaja ei pystynyt ehdottamaan määrää pyydetylle oikaisulle. Se totesi ainoastaan, että toisessa menettelyssä oli tehty 40 prosentin oikaisu. Toisessa menettelyssä tehty oikaisu (joka johtuu toisen menettelyn erityisolosuhteista) ei voi sellaisenaan toimia vertailuarvona oikaisun määrän ehdottamiseksi käsillä olevassa menettelyssä.

(71)

Tästä ilmoittamisen (jossa pyydettiin kannanottoja teräksen paksuudesta johtuvaan oikaisuun) jälkeen vientiä harjoittava tuottaja esitti oikaisuja koskevia lisäpyyntöjä (muita kuin teräksen paksuuteen liittyviä), jotka koskivat pinnoittamista ja vartta sekä Brasilian teräshintoja.

(72)

On syytä todeta heti, että pyynnöt esitettiin sen jälkeen, kun huomautusten esittämistä koskeva määräaika oli päättynyt, eikä niitä siksi tutkittu virallisesti. Väitteitä ei myöskään ollut perusteltu, eikä oikaisun määrää ollut esitetty. Yritys ei esittänyt näyttöä pyyntöjen tueksi eikä se selittänyt, miten eri oikaisujen suuruus oli laskettu tai miten se olisi laskettava.

e)   Polkumyyntimarginaali

(73)

Painotettuun keskiarvoon perustuvaa tuotelajien normaaliarvoa verrattiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen vientihintojen painotettuun keskiarvoon. Polkumyyntimarginaali, ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana, on 70,8 prosenttia.

(74)

Kaikkien muiden vientiä harjoittavien tuottajien kuin Nobleliftin polkumyyntimarginaali alkuperäisessä tutkimuksessa oli 28,5–46,7 prosenttia. Tässä tarkastelussa ainoastaan Noblelift toimi yhteistyössä, mutta yhteistyön asteen voidaan katsoa olleen korkea, sillä suurin osa kiinalaisesta viennistä on Nobleliftin vientiä, ja siksi komissio tarkisti myös koko maata koskevaa polkumyyntitullia kaikkien muiden yritysten osalta. Sen vuoksi jäännöspolkumyyntimarginaali olisi samalla vahvistettava samalle tasolle kuin Nobleliftin marginaali eli sen olisi oltava 70,8 prosenttia.

(75)

Yksi osapuoli väitti, että koko maata koskevaa tullia ei pitäisi vahvistaa ainoaa yhteistyössä toiminutta vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevan tullin tasolle, koska ei ole mitään näyttöä siitä, että suurin osa tuonnista tulee kyseiseltä ainoalta yhteistyössä toimineelta viejältä. Tältä osin on vahvistettu, että tilastotietojen mukaan suurin osa Kiinasta tulevasta tuonnista on peräisin kyseiseltä ainoalta yhteistyössä toimineelta vientiä harjoittavalta tuottajalta. Sen vuoksi väite oli hylättävä.

D.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(76)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, voidaanko muuttuneita olosuhteita pitää perustellusti pysyvinä.

(77)

Tältä osin alkuperäisessä tutkimuksessa ei todettu, että kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien (mukaan lukien Noblelift) paikallisesti Kiinassa hankkimien raaka-aineiden hinnat olisivat poikenneet merkittävästi kansainvälisten markkinoiden hinnoista. Olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi vuoden 2004 (jolloin alkuperäinen tutkimus tehtiin) ja vuoden 2011 (tätä tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso) välillä; vuonna 2011 pääraaka-aineen eli kiinalaisen kuumavalssatun hiiliteräksen hinta oli 24–31 prosenttia kansainvälisiä hintoja alhaisempi. Kiinan teräsmarkkinoiden vääristymien vuoksi hinnat eivät heijastaneet markkina-arvoa (ks. edellä oleva 20 kappale). Kiinan teräsmarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi näiden seitsemän vuoden aikana ja Kiinasta on tullut teräksen nettotuojan sijaan merkittävä teräksen tuottaja ja maailmanlaajuinen viejä; tätä tosiasiaa voidaan kohtuudella pitää pysyvänä seikkana.

(78)

Lisäksi kiinalaiset korkean teknologian yritykset, kuten Noblelift, ovat saaneet valtiontukea edullisen tuloverokannan (15 %) muodossa vuodesta 2008 lähtien. Alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksolla yrityksiin sovellettiin 25 prosentin vakioveroastetta. Kyseisen olosuhteiden muutoksen voidaan kohtuudella katsoa olevan luonteeltaan pysyvä.

(79)

Sen vuoksi katsotaan, että tämän välivaiheen tarkastelun käynnistämiseen johtaneet olosuhteet eivät todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa tavalla, joka vaikuttaisi välivaiheen tarkastelun päätelmiin. Sen vuoksi pääteltiin, että muuttuneet olosuhteet ovat luonteeltaan pysyviä ja että toimenpiteen soveltaminen nykyisellä tasolla ei ole enää perusteltua.

E.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(80)

Tämän tarkastelua koskevan tutkimuksen tulosten perusteella ja koska uusi 70,8 prosentin polkumyyntimarginaali on alhaisempi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettu vahingon korvaava taso (ks. asetuksen (EY) N:o 128/2005 johdanto-osan 120–123 kappale) katsotaan aiheelliseksi muuttaa sekä Nobleliftiin että kaikkiin muihin vientiä harjoittaviin tuottajiin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin osalta sovellettava polkumyyntitulli 70,8 prosentiksi.

(81)

Yksi osapuoli väitti, että uutta polkumyyntimarginaalia ei olisi pitänyt verrata alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettuun vahingon korvaavaan tasoon. Sen sijaan jokaisessa tutkimuksessa olisi vahvistettava vahingon korvaava taso, myös polkumyynnin tarkasteluun rajoitetussa osittaisessa tarkastelussa. Kyseisen osapuolen mukaan nykyinen käytäntö, jossa vahinkoa ei arvioida, rikkoo alhaisemman tullin sääntöä. Osapuoli väitti vielä, että olisi käynnistettävä täydellinen välivaiheen tarkastelu.

(82)

Tältä osin todetaan, että koska komissio käynnisti osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka koski ainoastaan polkumyyntiä, vahinkoa ei voitu arvioida uudelleen tässä yhteydessä. Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimenpiteiden jatkamista voidaan tarkastella komission aloitteesta, jos se on perusteltua. Komissiolla ei näin ollen ole velvoitetta käynnistää omasta aloitteestaan välivaiheen tarkastelua, joka koskee sekä polkumyyntiä että vahinkoa, ja joka tapauksessa tällaisen tarkastelun käynnistämisen pitäisi olla perusteltua. Tässä tapauksessa komissiolla oli käytössään riittävät tiedot ja riittävä näyttö polkumyyntiä koskevan välivaiheen tarkastelun aloittamiseksi. Mikäli vahinko täytyy arvioida aina välivaiheen tarkastelun yhteydessä, perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus aloittaa polkumyyntiä koskemaan rajoitettu osittainen välivaiheen tarkastelu menettää merkityksensä. Sen vuoksi väite oli hylättävä. Silti on syytä muistaa, että perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseisellä asianomaisella osapuolella on mahdollisuus pyytää osittaista välivaiheen tarkastelua, joka koskee vahinkoa.

(83)

Alhaisemman tullin sääntöä on noudatettu täysimääräisesti, ja uutta polkumyyntimarginaalia verrattiin alkuperäisessä tutkimuksessa (viimeisin vahinkoa koskeva päätelmä) vahvistettuun vahingon korvaavaan tasoon.

(84)

Yksi osapuoli väitti, että tässä tapauksessa olisi ollut järkevämpää soveltaa vähimmäistuontihintaa. Vaihtoehtoisesti olisi otettava käyttöön kiinteä tulli.

(85)

Tältä osin todetaan, että vähimmäistuontihinta ja kiinteä tulli eivät sovellu käytettäväksi sellaisten tuotteiden osalta, joita on olemassa lukuisina eri tuotelajeina ja joilla on eri hinnat, jotka vielä muuttuvat ja joita päivitetään jatkuvasti. Monia eri tullin tasoja olisi erittäin hankala hallinnoida. Toinen rajoittava tekijä käsillä olevassa tapauksessa on se, että vähimmäistuontihinnan olisi perustuttava normaaliarvoon (koska tulli perustuu polkumyyntiin), joka taas perustuu yhtä ainoaa vertailumaassa toimivaa tuottajaa koskeviin luottamuksellisiin tietoihin. Väitteet oli sen vuoksi hylättävä.

(86)

Vientiä harjoittava tuottaja ilmaisi säädetyn määräajan puitteissa kiinnostuksensa hintasitoumukseen. Virallista tarjousta ei kuitenkaan esitetty, minkä vuoksi komissio ei pystynyt tarkastelemaan sitä tarkemmin.

(87)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin ehdottaa vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellettavan tullin muuttamista, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa.

(88)

Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin.

(89)

On syytä huomata, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tällä asetuksella ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa 70,8 prosentin polkumyyntitullia sovelletaan Thaimaasta lähetettyihin käsikäyttöisiin haarukkatrukkeihin ja niiden keskeisiin osiin, sellaisena kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 1 artiklan 1 kohdassa, riippumatta siitä onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1008/2011 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamien, 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys

Tulli

(%)

Taric-lisäkoodi

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, Kiina

70,8

A603

Kaikki muut yritykset

70,8

A999”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 151, 16.6.2009, s. 1.

(5)  EUVL L 268, 13.10.2011, s. 1.

(6)  EUVL C 41, 14.2.2012, s. 14.

(7)  http://www.steelbb.com/steelprices/

(8)  EUVL L 25, 28.1.2005, s. 16.

(9)  EUVL L 344, 14.12.2012, s. 1.


24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 373/2013,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013,

tehoaineen Candida oleophila O-kanta hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Candida oleophilan O-kannan osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2007/380/EY (3).

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 12 päivänä heinäkuuta 2006 Bionext sprl:ltä direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemuksen tehoaineen Candida oleophila (O-kanta) sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2007/380/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 15 päivänä marraskuuta 2011.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä (4) tehoainetta Candida oleophila (O-kanta) sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 24 päivänä lokakuuta 2012. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja Candida oleophilaa (O-kanta) koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 15 päivänä maaliskuuta 2013.

(5)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että Candida oleophilaa (O-kanta) sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen Candida oleophila (O-kanta) on aiheellista hyväksyä.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa Candida oleophilaa (O-kanta) sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston päivityksen jättämistä ja arviointia varten.

(8)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (6) liitettä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine Candida oleophila (O-kanta) kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava Candida oleophilaa (O-kanta) tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät lukuun ottamatta kyseisessä liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto kyseisen direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät Candida oleophilaa (O-kanta) joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013 sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; uudelleenarviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät Candida oleophilaa (O-kanta) ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät Candida oleophilaa (O-kanta) yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 141, 2.6.2007, s. 78.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(11):2944. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Candida oleophila O-kanta

Kantakokoelma: MUCL40654

Ei sovelleta

Nimellispitoisuus: 3 × 1010 PMY/g kuivattua tuotetta

Vaihteluväli: 6 × 109 – 1 × 1011 PMY/g kuivattua tuotetta

1. lokakuuta 2013

30. syyskuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. maaliskuuta 2013 valmiiksi saadun Candida oleophilan O-kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”37

Candida oleophila O-kanta

Kantakokoelma: MUCL40654

Ei sovelleta

Nimellispitoisuus: 3 × 1010 PMY/g kuivattua tuotetta

Vaihteluväli: 6 × 109 – 1 × 1011 PMY/g kuivattua tuotetta

1. lokakuuta 2013

30. syyskuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. maaliskuuta 2013 valmiiksi saadun Candida oleophilan O-kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 374/2013,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013,

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen, joka kuuluu lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”, käyttö rehun lisäaineena hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 903/2009 (2) sekä toissijaisten lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta), vieroitettujen porsaiden ja toissijaisten sikaeläinten (vieroitetut) ruokinnassa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 373/2011 (3).

(3)

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen uutta käyttötapaa kananuorikoiden ruokinnassa koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti, ja siinä pyydettiin, että lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat sekä pyyntöjä tukevat olennaiset tiedot.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 11 päivänä joulukuuta 2012 antamassaan lausunnossa (4), että Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmiste ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Lisäksi se totesi päätelmänään, että lisäaine näyttää jossain määrin voivan parantaa kananuorikoiden tuotantokykyä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityisiä vaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä kuvattu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3)  EUVL L 102, 16.4.2011, s. 10.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3040.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

(FERM BP-2789)

 

Lisäaineen koostumus

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmiste, joka sisältää kiinteänä vähintään 5 × 108 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Clostridium butyricum FERM BP-2789 -valmisteen elinkelpoisia itiöitä

 

Analyysimenetelmä  (1)

Kvantifiointi: ISO 15213 -standardiin perustuva maljavalumenetelmä

Tunnistetiedot: pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE)

Kananuorikot

2,5 × 108

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: monensiininatrium, diklatsuriili, salinomysiininatrium tai lasalosidinatrium.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja.

14. toukokuuta 2023


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 375/2013,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013,

tehoaineen spiromesifeeni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Spiromesifeenin osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2003/105/EY (3).

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 18 päivänä huhtikuuta 2002 direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Bayer CropScience AG:ltä hakemuksen spiromesifeeni-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2003/105/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 9 päivänä maaliskuuta 2004. Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta, ja siitä käytiin lopullinen keskustelu 26 päivänä huhtikuuta 2007. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä (4) spiromesifeeni-tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 13 päivänä kesäkuuta 2007.

(4)

Päätelmissään elintarviketurvallisuusviranomainen ei ottanut huomioon kaikkia hakijan ennen 26 päivää huhtikuuta 2007 toimittamia tietoja. Komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaista tarkistamaan päätelmiään ja ottamaan huomioon kaikki toimitetut tiedot.

(5)

Esittelevä jäsenvaltio arvioi kaikki lisätiedot ja toimitti arviointikertomuksen luonnokseen lisäyksen 28 päivänä syyskuuta 2009.

(6)

Jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen tarkastelivat arviointikertomuksen luonnokseen toimitettua lisäystä. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle toiset päätelmänsä (5) spiromesifeeni-tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 19 päivänä syyskuuta 2012. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat päivitettyä arviointikertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja spiromesifeenia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 15 päivänä maaliskuuta 2013.

(7)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että spiromesifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen spiromesifeeni on aiheellista hyväksyä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(9)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(10)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa spiromesifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava, korvattava tai peruutettava luvat. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston päivityksen jättämistä ja arviointia varten.

(11)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (6) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (7) liitettä.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine spiromesifeeni kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava spiromesifeenia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, mainitussa liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät spiromesifeenia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013 sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; uudelleenarviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät spiromesifeenia ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät spiromesifeenia yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai kyseiset aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 43, 18.2.2003, s. 45.

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 105, 1–69. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(5)  EFSA Journal 2012; 10(10):2873. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(6)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(7)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Spiromesifeeni

CAS-numero: 283594-90-1

CIPAC-numero: 747

3-mesityyli-2-okso-1-oksaspiro[4.4]non-3-en-4-yyli-3,3-dimetyylibutyraatti

≥ 965 g/kg (raseeminen)

Epäpuhtaudella N,N-dimetyyliasetamidi on toksikologista merkitystä, ja sen määrä teknisessä materiaalissa saa olla enintään 4 g/kg.

1. lokakuuta 2013

30. syyskuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. maaliskuuta 2013 valmiiksi saadun spiromesifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vedessä eläville selkärangattomille aiheutuvaan pitkän aikavälin riskiin,

pölyttäville pistiäisille ja muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin, jos altistuminen ei ole vähäpätöistä,

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavia tietoja pohjaveden ennustetun pitoisuuden (PECGW) laskemisesta uudelleen FOCUS GW -skenaariolla, jota on mukautettu sallittuihin käyttötarkoituksiin käyttäen Q10-arvoa 2,58.

Hakijan on toimitettava nämä tiedot komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 30. syyskuuta 2015.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”41

Spiromesifeeni

CAS-numero: 283594-90-1

CIPAC-numero: 747

3-mesityyli-2-okso-1-oksaspiro[4.4]non-3-en-4-yyli-3,3-dimetyylibutyraatti

≥ 965 g/kg (raseeminen)

Epäpuhtaudella N,N-dimetyyliasetamidi on toksikologista merkitystä, ja sen määrä teknisessä materiaalissa saa olla enintään 4 g/kg.

1. lokakuuta 2013

30. syyskuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 15. maaliskuuta 2013 valmiiksi saadun spiromesifeenia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

vedessä eläville selkärangattomille aiheutuvaan pitkän aikavälin riskiin,

pölyttäville pistiäisille ja muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaan riskiin, jos altistuminen ei ole vähäpätöistä,

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava vahvistavia tietoja pohjaveden ennustetun pitoisuuden (PECGW) laskemisesta uudelleen FOCUS GW -skenaariolla, jota on mukautettu sallittuihin käyttötarkoituksiin käyttäen Q10-arvoa 2,58.

Hakijan on toimitettava nämä tiedot komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 30. syyskuuta 2015.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 376/2013,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

58,1

TN

81,5

TR

101,9

ZZ

80,5

0707 00 05

MA

99,6

TR

134,3

ZZ

117,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

107,5

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,6

MA

52,7

TN

69,6

TR

63,4

US

84,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

91,6

ZA

116,4

ZZ

104,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

93,0

CL

114,3

CN

79,3

MK

30,8

NZ

142,4

US

196,8

ZA

109,4

ZZ

109,4

0808 30 90

AR

113,2

CL

120,8

CN

72,9

ZA

122,9

ZZ

107,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/189/YUTP,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta sekä yhteisen toiminnan 2008/550/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/575/YUTP (1) Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta. Tämä yhteinen toiminta korvattiin Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2008 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä toiminnalla 2008/550/YUTP (2).

(2)

ETPA:n johtokomitea, jäljempänä ’komitea’, hyväksyi 1 päivänä joulukuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/550/YUTP 13 artiklan nojalla suosituksia ETPA:n tulevista toimintalinjoista.

(3)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2008 annetuissa päätelmissään komitean suositukset. Yhteinen toiminta 2008/550/YUTP olisi näin ollen korvattava uudella säädöksellä, jossa kyseiset suositukset otetaan huomioon.

(4)

ETPA:n puitteissa olisi järjestettävä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan koulutustoimintaa, mukaan lukien koulutustoiminta konfliktien ratkaisemisen ja vakauttamisen aloilla.

(5)

ETPA:n olisi tämän päätöksen kattamalla kaudella käytettävä ainoastaan sen palvelukseen tilapäisesti siirrettyä henkilöstöä.

(6)

Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/427/EU (3) mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon, jäljempänä ’EUH’, olisi annettava ETPA:lle se tuki, josta neuvoston pääsihteeristö aikaisemmin huolehti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

PERUSTAMINEN, TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ETPA).

2 artikla

Toiminta-ajatus

ETPA tarjoaa unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, jäljempänä ’YTPP’, alan strategisen tason koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää YTPP:hen liittyvää yhteisymmärrystä siviili- ja sotilashenkilöstön parissa sekä selvittää parhaat käytänteet YTPP:n alan eri kysymyksissä ja tehdä niitä tunnetuksi koulutustoimintansa, jäljempänä ’ETPA:n koulutustoiminta’, kautta.

3 artikla

Tavoitteet

ETPA:n tavoitteet ovat seuraavat:

a)

kehittää edelleen yhteistä eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuskulttuuria YTPP:n puitteissa;

b)

edistää YTPP:n mieltämistä olennaiseksi osaksi yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa;

c)

kouluttaa unionin elimiä varten osaavaa henkilöstöä, joka kykenee työskentelemään tehokkaasti kaikissa YTPP:hen kuuluvissa asioissa;

d)

kouluttaa jäsenvaltioiden hallintoja ja esikuntia varten osaavaa henkilöstöä, joka tuntee unionin politiikat, toimielimet ja menettelyt yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla;

e)

tukea unionin kumppanuuksia YTPP:n alalla, erityisesti kumppanuuksia YTPP-operaatioihin osallistuvien maiden kanssa;

f)

edistää ETPA:n koulutustoimintaan osallistuvien henkilöiden, jäljempänä ’osallistujat’, välisiä ammatillisia suhteita ja yhteyksiä.

Tarvittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toiminnat ovat yhdenmukaisia muiden unionin toimintojen kanssa.

4 artikla

Tehtävät

1.   ETPA:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sen toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden mukaisesti järjestää ja toteuttaa ETPA:n koulutustoimintaa YTPP:n alalla.

2.   ETPA:n koulutustoimintaan kuuluvat:

a)

YTPP:n korkean tason kurssi;

b)

YTPP:n johdantokurssit;

c)

YTPP:n kurssit, joita järjestetään erityisille kohderyhmille tai joissa keskitytään johonkin tiettyyn aiheeseen.

Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitettu johtokomitea, jäljempänä ’komitea’, päättää muun koulutuksen järjestämisestä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimintojen lisäksi ETPA erityisesti:

a)

tukee 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun verkostoon, jäljempänä ’verkosto’, osallistuvien laitosten välisten suhteiden muodostamista;

b)

ylläpitää ja kehittää verkko-opiskelujärjestelmää ETPA:n koulutustoiminnan tueksi;

c)

kehittää ja tuottaa koulutusaineistoa YTPP:n alaa koskevaa unionin koulutusta varten hyödyntäen myös olemassa olevaa alaan liittyvää aineistoa;

d)

edistää koulutukseen osallistuneiden alumniverkostoa;

e)

tukee YTPP:n alan vaihto-ohjelmia jäsenvaltioiden koulutuslaitosten välillä;

f)

osallistuu unionin vuotuiseen YTPP:n alan koulutusohjelmaan;

g)

tukee konfliktien ennaltaehkäisyn ja siviilikriisinhallinnan alan koulutuksen hallinnointia;

h)

järjestää ja toteuttaa vuotuisen verkostoitumiskonferenssin, jossa jäsenvaltioiden koulutuslaitosten ja ministeriöiden sekä tarvittaessa niiden ulkopuolisten koulutusalan toimijoiden YTPP:n alan siviili- ja sotilaskoulutuksen asiantuntijat kokontuvat yhteen; ja

i)

tarkastelee vuosittain suoriutumistaan 3 artiklassa lueteltujen tavoitteiden valossa.

4.   ETPA:n koulutustoiminta toteutetaan verkoston kautta.

5.   Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos, jäljempänä ’EUTT’, tukee osana verkostoa ETPA:n koulutustoimintaa erityisesti toimittamalla EUTT:n julkaisuja ja järjestämällä EUTT:n tutkijoiden pitämiä luentoja sekä osallistumalla ETPA:n verkko-opiskelujärjestelmään.

II   LUKU

RAKENNE

5 artikla

Verkosto

1.   ETPA toimii verkostona, johon kuuluvat jäsenvaltioiden yksilöimät siviili- ja sotilasalan laitokset, koulutuslaitokset, akatemiat, yliopistot, instituutiot ja muut turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluvia kysymyksiä unionissa käsittelevät toimijat sekä EUTT, jäljempänä ’laitokset’, ja jonka tarkoituksena on tukea YTPP:n alan koulutustoimintaa.

2.   ETPA luo läheiset yhteydet unionin toimielimiin ja asiaan liittyviin unionin virastoihin, erityisesti Euroopan poliisiakatemiaan (CEPOL).

3.   Kokonaisvastuu ETPA:n toiminnasta on unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealla edustajalla, jäljempänä ’korkea edustaja’.

6 artikla

Oikeuskelpoisuus

1.   ETPA:lla on tarvittava oikeuskelpoisuus, jotta se voi suorittaa tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa, tehdä toimintansa kannalta tarpeellisia sopimuksia ja hallinnollisia järjestelyjä, mukaan lukien henkilöstön tilapäisten siirtojen täytäntöönpanemiseksi, hankkia tarvikkeita, erityisesti opetusvälineitä, pitää pankkitilejä ja esiintyä oikeudenkäynnin osapuolena.

2.   ETPA:n tekemiin sopimuksiin mahdollisesti perustuva vastuu katetaan sen 14, 15 ja 16 artiklan nojalla käytettävissä olevista varoista.

7 artikla

Rakenne

ETPA:lle luodaan seuraava rakenne:

a)

komitea, joka vastaa ETPA:n koulutustoiminnan yleisestä koordinoinnista ja ohjauksesta;

b)

toimeenpaneva akateeminen johtokunta, jäljempänä ’johtokunta’, joka vastaa ETPA:n koulutustoiminnan laadun ja johdonmukaisuuden varmistamisesta;

c)

ETPA:n johtaja, joka vastaa ETPA:n talous- ja hallintoasioista sekä komitean ja johtokunnan avustamisesta ETPA:n toiminnan järjestämisessä ja hallinnoinnissa;

d)

ETPA:n sihteeristö, jäljempänä ’sihteeristö’, joka avustaa ETPA:n johtajaa hänen tehtäviensä suorittamisessa.

8 artikla

Johtokomitea

1.   Komitea, joka koostuu kunkin jäsenvaltion nimeämästä edustajasta, on ETPA:n päätöksentekoelin. Kutakin komitean jäsentä voi edustaa tai hänellä voi olla mukanaan varajäsen.

2.   Komitean jäsenillä voi olla komitean kokouksissa apunaan asiantuntijoita.

3.   Komitean puheenjohtajana toimii korkean edustajan nimeämä edustaja, jolla on alan kokemusta. Komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

4.   Unioniin liittyvien maiden edustajat voivat osallistua komitean kokouksiin aktiivisina tarkkailijoina.

5.   ETPA:n johtaja, johtokunnan puheenjohtaja ja tarvittaessa sen eri kokoonpanojen puheenjohtajat sekä komission edustaja osallistuvat komitean kokouksiin ilman äänioikeutta.

6.   Komitean tehtävänä on:

a)

laatia ETPA:n kunkin lukuvuoden ohjelma ETPA:n koulutusmallin pohjalta;

b)

antaa yleistä ohjausta johtokunnalle sen työtä varten;

c)

hyväksyä ja tarkistaa säännöllisesti ETPA:n koulutusmalli, joka kuvastaa sovittuja ETPA-koulutuksen vaatimuksia;

d)

valita yksi tai useampi jäsenvaltio, jossa ETPA:n koulutustoiminta järjestetään, ja koulutustoiminnan toteuttavat laitokset;

e)

suunnitella yleiset opetussuunnitelmat kaikkea ETPA:n koulutustoimintaa varten sekä hyväksyä ne;

f)

huomioida kurssien arviointiraportit ja hyväksyä ETPA:n koulutustoimintaa koskeva yleinen vuosikertomus, jotka toimitetaan asianomaisille neuvoston elimille;

g)

nimittää johtokunnan ja sen eri kokoonpanojen puheenjohtajat vähintään kahdeksi lukuvuodeksi;

h)

tehdä ETPA:n toimintaa koskevat tarvittavat päätökset, mikäli niitä ei ole osoitettu muiden elinten tehtäväksi;

i)

hyväksyä vuotuinen talousarvio ja mahdolliset lisätalousarviot ETPA:n johtajan ehdotuksesta;

j)

hyväksyä vuosittainen tilinpäätös ja myöntää ETPA:n johtajalle vastuuvapaus;

k)

hyväksyä ETPA:n menojen hallinnointiin sovellettavia muita sääntöjä;

l)

hyväksyä mahdolliset komission, EUH:n tai jäsenvaltion kanssa tehtävät rahoitussopimukset ja/tai tekniset järjestelyt, jotka koskevat ETPA:n menojen rahoittamista ja/tai niiden toteuttamista;

m)

hyväksyä ETPA:n palvelukseen tilapäisesti siirrettyyn henkilöstöön sovellettavat säännöt;

n)

päättää tiettyjen ETPA:n koulutustoimintojen avaamisesta kolmansille maille poliittisen ja turvallisuuskomitean asettaman yleisen poliittisen kehyksen puitteissa.

7.   Komitea hyväksyy työjärjestyksensä.

8.   Komitea tekee päätöksensä määräenemmistöllä siirtymämääräyksistä tehdyn, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 36 II osaston mukaisesti.

9 artikla

Toimeenpaneva akateeminen johtokunta

1.   Johtokunta muodostuu niiden siviili- ja sotilasalan laitosten ja muiden toimijoiden johtavista edustajista, jotka jäsenvaltiot ovat yksilöineet tukemaan ETPA:n koulutustoimintaa. Jos yhdestä jäsenvaltiosta on useita edustajia, nämä muodostavat yhdessä valtuuskunnan.

2.   Komitea nimeää johtokunnan puheenjohtajan johtokunnan jäsenten joukosta.

3.   Komission ja EUH:n edustajat kutsutaan osallistumaan johtokunnan kokouksiin.

4.   Johtokunnan kokouksiin voidaan kutsua akateemisia asiantuntijoita ja johtavia virkamiehiä kansallisista ja unionin toimielimistä.

5.   Johtokunnan tehtävänä on:

a)

antaa komitealle akateemisia neuvoja ja suosituksia;

b)

panna täytäntöön hyväksytty lukuvuoden opetusohjelma verkoston avulla;

c)

valvoa verkko-opiskelujärjestelmää;

d)

suunnitella yksityiskohtaiset opetussuunnitelmat kaikkea ETPA:n koulutustoimintaa varten hyväksyttyjen yleisten opetussuunnitelmien pohjalta;

e)

varmistaa ETPA:n koulutustoiminnan yleinen koordinointi kaikkien laitosten kesken;

f)

arvioida edellisenä lukuvuonna toteutetun ETPA:n koulutustoiminnan tasoa;

g)

tehdä komitealle ehdotuksia seuraavan lukuvuoden ETPA:n koulutustoiminnaksi;

h)

varmistaa kaiken ETPA:n koulutustoiminnan järjestelmällinen arviointi ja hyväksyä kurssien arviointiraportit;

i)

osallistua ETPA:n toimintaa koskevan yleisen vuosikertomuksen laadintaan.

6.   Johtokunta voi tehtäviensä suorittamiseksi kokoontua erilaisissa hankekohtaisissa kokoonpanoissa. Johtokunta laatii näiden kokoonpanojen muodostamista ja toimintaa koskevat säännöt ja järjestelyt, jotka komitea hyväksyy.

7.   Komitea hyväksyy johtokunnan työjärjestyksen.

10 artikla

ETPA:n johtaja

1.   ETPA:n johtaja vastaa ETPA:n koulutustoiminnan järjestämisestä ja hallinnoinnista. ETPA:n johtaja tukee komiteaa ja johtokuntaa tällä alalla sekä toimii ETPA:n edustajana verkoston puitteissa ja sen ulkopuolella toteutettavassa ETPA:n koulutustoiminnassa. ETPA:n johtaja erityisesti:

a)

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien sisäisten hallinnollisten ohjeiden antaminen ja tiedonantojen julkaiseminen, varmistaakseen ETPA:n koulutustoiminnan tehokkuuden;

b)

laatii johtokunnan ehdotusten pohjalta alustavan ehdotuksen ETPA:n vuosikertomukseksi sekä alustavan ehdotuksen ETPA:n työohjelmaksi, jotka esitetään komitealle;

c)

koordinoi ETPA:n työohjelman täytäntöönpanoa;

d)

pitää yhteyttä asiaan kuuluviin viranomaisiin jäsenvaltioissa;

e)

pitää yhteyttä ulkopuolisiin koulutusalan toimijoihin YTPP:n alalla;

f)

tekee tarvittaessa ETPA:n koulutustoimintaa koskevia teknisiä järjestelyjä asiaan kuuluvien viranomaisten ja koulutusalan toimijoiden kanssa YTPP:n alalla;

g)

hoitaa komitean hänelle mahdollisesti osoittamat muut tehtävät.

2.   ETPA:n johtaja vastaa ETPA:n talous- ja hallintoasioista ja erityisesti:

a)

laatii ja toimittaa talousarvioluonnokset komitealle;

b)

hyväksyy talousarviot sen jälkeen, kun komitea on ne hyväksynyt;

c)

on ETPA:n talousarvion hyväksyvä virkamies;

d)

avaa yhden tai useamman pankkitilin ETPA:n puolesta;

e)

neuvottelee, toimittaa komitealle ja tekee taloudellisia ja/tai teknisiä sopimuksia tai järjestelyjä komission, EUH:n tai jäsenvaltion kanssa ETPA:n rahoituksen ja/tai varainkäytön alalla;

f)

neuvottelee ja allekirjoittaa ETPA:n puolesta kirjeenvaihdon, joka koskee henkilökunnan tilapäistä siirtämistä ETPA:n sihteeristön palvelukseen;

g)

yleisesti edustaa ETPA:a kaikissa niissä oikeudellisissa toimissa, joilla on taloudellisia vaikutuksia;

h)

toimittaa ETPA:n vuosittaisen tilinpäätöksen komitealle.

3.   Korkea edustaja nimittää ETPA:n johtajan komiteaa kuultuaan. Johtaja nimitetään EUH:n henkilökunnan jäseneksi kautensa ajaksi. Soveltuvien sääntöjen mukaisesti jäsenvaltiot voivat esittää ehdokkaita ETPA:n johtajaksi ja unionin toimielinten ja EUH:n henkilökunta voi hakea ETPA:n johtajan tehtävää.

4.   ETPA:n johtaja vastaa toiminnastaan komitealle.

11 artikla

ETPA:n sihteeristö

1.   Sihteeristö avustaa ETPA:n johtajaa hänen tehtäviensä suorittamisessa.

2.   ETPA:n johtaja valintalautakunnan avustamana vastaa sihteeristön henkilöstön valinnasta.

3.   Sihteeristö avustaa komiteaa, johtokuntaa ja laitoksia ETPA:n koulutustoiminnan järjestämisessä.

4.   Kukin laitoksista nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on yhteydenpito sihteeristöön ETPA:n koulutustoiminnan järjestämiseen liittyvissä organisatorisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä.

5.   Sihteeristö toimii tiiviissä yhteistyössä komission ja EUH:n kanssa.

12 artikla

ETPA:n henkilöstö

1.   ETPA:n henkilöstö muodostuu:

a)

unionin toimielinten, EUH:n ja unionin virastojen ETPA:n palvelukseen tilapäisesti siirtämästä henkilöstöstä;

b)

jäsenvaltioiden ETPA:n palvelukseen tilapäisesti siirtämistä kansallisista asiantuntijoista.

2.   ETPA voi ottaa vastaan harjoittelijoita ja vierailevia tutkijoita.

3.   Komitea määrittää tarvittaessa korkean edustajan ehdotuksesta harjoittelijoita ja vierailevia tutkijoita koskevat ehdot.

4.   Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä 23 päivänä maaliskuuta 2011 annettua unionin ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätöstä (4) sovelletaan vastaavasti jäsenvaltioiden ETPA:n palvelukseen tilapäisesti siirtämiin kansallisiin asiantuntijoihin.

III   LUKU

RAHOITUS

13 artikla

Luontoissuoritukset ETPA:n koulutustoimintaa varten

1.   Kukin jäsenvaltio, unionin toimielin, unionin virasto ja laitos sekä EUH vastaa kaikista sen ETPA:an osallistumisesta aiheutuvista kuluista, mukaan lukien palkat, lisät, matkakulut ja päivärahat sekä ETPA:n koulutustoiminnalle annettavan organisatorisen ja hallinnollisen tuen kustannukset.

2.   Kukin osallistuja vastaa kaikista osallistumisestaan aiheutuvista kustannuksista.

14 artikla

EUH:n antama tuki

1.   EUH vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat ETPA:n johtajan ja sihteeristön toiminnan järjestämisestä EUH:n tiloissa, mukaan lukien tietotekniikkaan liittyvät kustannukset sekä ETPA:n johtajan ja yhden hallintoavustajan tilapäisestä siirtämisestä sihteeristön palvelukseen.

2.   EUH antaa ETPA:lle tämän henkilöstön palvelukseen ottamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä talousarvion toteuttamiseksi tarvitseman hallinnollisen tuen.

3.   ETPA:n johtaja neuvottelee ja komitea hyväksyy EUH:n kanssa sen antamasta tuesta tehtävän teknisen järjestelyn.

15 artikla

Vapaaehtoiset rahoitusosuudet

1.   ETPA voi ottaa jäsenvaltioilta ja laitoksilta tai muilta lahjoittajilta vastaan vapaaehtoisia rahoitusosuuksia tietyn toiminnan rahoittamista varten. Näitä rahoitusosuuksia hallinnoidaan käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina.

2.   ETPA:n johtaja neuvottelee ja komitea hyväksyy 1 kohdassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia koskevat tekniset järjestelyt.

16 artikla

Rahoitusosuus unionin talousarviosta

1.   ETPA saa vuotuisen rahoitusosuuden unionin yleisestä talousarviosta. Tällä rahoitusosuudella voidaan kattaa erityisesti ETPA:n koulutustoiminnan tukemiseen ja jäsenvaltioiden ETPA:n palvelukseen tilapäisesti siirtämiin kansallisiin asiaintuntijoihin liittyviä kustannuksia.

2.   ETPA:n menoihin tarkoitettu rahoitusohje, jonka on tarkoitus kattaa ETPA:n kulut ensimmäisten 12 kuukauden ajan 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekemisestä, on 535 000 euroa. Neuvosto päättää ETPA:n menoihin tarkoitetuista rahoitusohjeista seuraavien kausien osalta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun neuvoston päätöksen jälkeen ETPA:n johtaja neuvottelee ja komitea hyväksyy komission kanssa tehtävän rahoitussopimuksen.

17 artikla

Varainhoitosäännöt

ETPA:n menoihin ja niiden rahoitukseen sovelletaan liitteessä olevia varainhoitosääntöjä.

IV   LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

18 artikla

Osallistuminen ETPA:n koulutustoimintaan

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden ja liittyvien valtioiden kansalaiset voivat osallistua kaikkeen ETPA:n koulutustoimintaan. Koulutuksen järjestävien ja sen toteuttavien laitosten on varmistettava, että tätä periaatetta sovelletaan poikkeuksetta.

ETPA:n koulutustoimintaan voivat periaatteessa osallistua myös unionin jäsenehdokasvaltioiden ja soveltuvin osin muiden kolmansien maiden kansalaiset.

2.   Osallistujien on oltava siviili- ja sotilashenkilöstöä, joka käsittelee tehtäviensä yhteydessä YTPP:n alan strategisia näkökohtia, ja YTPP:n alan operaatioihin lähetettyjä asiantuntijoita.

ETPA:n koulutustoimintaan voidaan kutsua osallistumaan muun muassa kansainvälisten järjestöjen, valtioista riippumattomien järjestöjen, akateemisten oppilaitosten ja tiedotusvälineiden sekä liike-elämän edustajia.

3.   ETPA:n kurssin suorittaneelle osanottajalle myönnetään korkean edustajan allekirjoittama todistus. Komitea tarkastelee säännöllisesti uudelleen todistusta koskevia yksityiskohtia. Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet tunnustavat todistuksen.

19 artikla

Yhteistyö

ETPA toimii yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja muiden alan toimijoiden, kuten kolmansien maiden kansallisten koulutuslaitosten, kanssa ja käyttää hyväkseen niiden asiantuntemusta.

20 artikla

Turvallisuussäännöt

ETPA:an sovelletaan turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehtyä neuvoston päätöstä 2011/292/EU (5).

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Jatkuvuus

Yhteisen toiminnan 2008/550/YUTP täytäntöönpanoa varten hyväksytyt säännöt ja määräykset pysyvät voimassa tämän päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä siltä osin, kuin ne ovat yhteensoveltuvia tämän päätöksen kanssa ja kunnes ne muutetaan tai kumotaan.

22 artikla

Kumoaminen

Kumotaan yhteinen toiminta 2008/550/YUTP.

23 artikla

Uudelleentarkastelu, voimaantulo ja päättyminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013. Sitä tarkastellaan uudelleen tarvittaessa ja joka tapauksessa viimeistään kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

2.   Tämän päätöksen voimassaolo päättyy neljän vuoden kuluttua siitä päivästä, jona 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rahoitussopimus tehdään.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 194, 26.7.2005, s. 15.

(2)  EUVL L 176, 4.7.2008, s. 20.

(3)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.

(4)  EUVL C 12, 14.1.2012, s. 8.

(5)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


LIITE

ETPA: n menoihin ja niiden rahoitukseen sovellettavat varainhoitosäännöt

1 artikla

Talousarviota koskevat periaatteet

1.   ETPA:n talousarvio on säädös, jolla ennakoidaan ja hyväksytään kullekin varainhoitovuodelle kaikki ETPA:n tulot ja kaikki ETPA:n rahoittamat menot.

2.   Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.   Mitään ETPA:n tuloa tai menoa ei voida toteuttaa muutoin kuin osoittamalla se tiettyyn budjettikohtaan.

2 artikla

Talousarvioiden vahvistaminen

1.   ETPA:n johtaja laatii vuosittain talousarvioesityksen seuraavaksi varainhoitovuodeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna. Talousarvioesitykseen sisällytetään ETPA:n rahoittamien menojen kattamiseksi kyseisellä kaudella tarvittavat määrärahat ja arvio näiden menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

2.   Määrärahat jaotellaan tarvittaessa laatunsa tai käyttötarkoituksensa mukaan lukuihin ja momentteihin. Talousarvioesitykseen sisältyy momenteittain eritelty selvitysosa.

3.   Tulot muodostuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisista rahoitusosuuksista, Euroopan unionin talousarviosta maksettavasta vuotuisesta rahoitusosuudesta ja sekalaisista tuloista.

4.   ETPA:n johtaja toimittaa yksityiskohtaisen talousarvioraportin kuluvalta ja aiemmilta rahoitusvuosilta sekä tekee talousarvioesityksen komitealle 31 päivään lokakuuta mennessä. Komitea hyväksyy talousarvioesityksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

5.   Odottamattomien olosuhteiden ja pakottavan tarpeen niin edellyttäessä ETPA:n johtaja voi tehdä lisätalousarvioesityksen. Esitykset lisätalousarvioiksi ja tämän päätöksen antamista seuraavan ensimmäisen vuoden talousarvioksi esitetään, hyväksytään ja vahvistetaan samaa menettelyä noudattaen kuin vuotuinen talousarvio, mutta vuotuiseen talousarvioon sovellettavia määräaikoja ei sovelleta.

3 artikla

Määrärahojen siirrot

ETPA:n johtaja voi tehdä määrärahojen siirtoja talousarvion sisällä, jos komitea hyväksyy nämä siirrot.

4 artikla

Määrärahojen siirrot varainhoitovuodelta toiselle

1.   Määrärahat, jotka tarvitaan varainhoitovuoden 31 päivään joulukuuta mennessä tehtyjen oikeudellisten sitoumusten maksamiseen, siirretään seuraavalle varainhoitovuodelle.

2.   ETPA:n johtaja voi siirtää talousarvion muita määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle, jos komitea hyväksyy nämä siirrot.

3.   Muut määrärahat peruutetaan varainhoitovuoden lopussa.

5 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja henkilöstöhallinto

ETPA hyödyntää talousarvionsa toteuttamisessa ja henkilöstöhallinnossa mahdollisimman pitkälti unionin olemassa olevia hallintorakenteita, erityisesti EUH:a.

6 artikla

ETPA:n pankkitilit

1.   Jokainen ETPA:n pankkitili on avattava ensiluokkaisessa rahoituslaitoksessa, jonka päätoimipaikka on jossain jäsenvaltiossa, ja pankkitilin on oltava euromääräinen käyttötili tai euromääräinen lyhytaikainen tili.

2.   ETPA:n pankkitilejä ei saa ylittää.

7 artikla

Maksut

ETPA:n pankkitililtä suoritettavat maksut edellyttävät sekä ETPA:n johtajan että ETPA:n henkilöstön toisen jäsenen allekirjoitusta.

8 artikla

Kirjanpito

1.   ETPA:n johtaja huolehtii siitä, että ETPA:n tulot, menot ja omaisuusluettelon osoittava kirjanpito on laadittu julkista sektoria koskevien kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien mukaisesti.

2.   ETPA:n johtaja toimittaa komitealle kutakin varainhoitovuotta koskevan tilinpäätöksen viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

3.   Tarvittavat kirjanpitotehtävät ulkoistetaan.

9 artikla

Tilintarkastus

1.   ETPA:n tilintarkastus suoritetaan vuosittain.

2.   Tarvittavat tilintarkastuspalvelut ulkoistetaan.

3.   Tilintarkastusraportit toimitetaan komitealle vaadittaessa.

10 artikla

Vastuuvapaus

1.   Komitea päättää vuosittaisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella, myönnetäänkö ETPA:n johtajalle ETPA:n talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus.

2.   ETPA:n johtaja toteuttaa kaikki aiheelliset toimet vakuuttaakseen komitean siitä, että vastuuvapaus voidaan myöntää, ja ottaakseen huomioon vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöksissä mahdollisesti esitetyt huomautukset.


24.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 112/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

tietyn sitovan tariffitiedon pätevyydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2297)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2013/190/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan iii alakohdan ja 248 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio antoi 15 päivänä helmikuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 160/2007 tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (3). Mainitussa asetuksessa luokitellaan CN-koodiin 2208 90 69 tuote, joka on kirkasta, tummanruskeaa nestettä, jossa on aromaattinen yrttinen tuoksu ja jonka maku on karvas ja yrttinen. Tuotteen todellinen alkoholipitoisuus on 43 tilavuusprosenttia, ja se on 32 erilaisen lääkeyrttiuutteen, sokerivärin, veden ja alkoholin sekoitus.

(2)

Tämä luokittelu vahvistettiin seuraavin perustein: ”Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän 1 huomautuksen b kohdan ja CN-koodien 2208, 2208 90 ja 2208 90 69 nimiketekstien mukaisesti. Tuotetta ei voida pitää 30 ryhmään kuuluvana lääkkeenä. Tuotteen etiketissä, sen mukana seuraavissa käyttöohjeissa ja pakkauspäällyksessä ei ole lainkaan tietoja tuotteen sisältämien vaikuttavien aineiden lajista ja pitoisuudesta. Ainoastaan käytettyjen kasvien tai kasvinosien määrä ja laji on mainittu. Tämän vuoksi 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty. Tuote on nimikkeeseen 2208 kuuluva kasviuutteisiin perustuva alkoholipitoinen juoma, jolla on lisäravinteen ominaisuudet ja joka on tarkoitettu nautittavaksi terveyden tai hyvinvoinnin säilyttämiseksi (ks. Harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2208, kolmannen kappaleen 16 kohta.”

(3)

Edellä mainitun asetuksen 20 päivänä helmikuuta 2007 julkaisemisen jälkeen kaikki jäsenvaltioiden aiemmin antamat sitovat tariffitiedot, joissa kyseiset tuotteet luokiteltiin nimikkeen 3004 lääkkeiksi, lakkasivat olemasta voimassa.

(4)

Sen jälkeen jäsenvaltiot antoivat tällaisille tuotteille sitovia tariffitietoja, joissa ne luokiteltiin nimikkeeseen 2208.

(5)

Itävalta on kuitenkin antanut liitteessä tarkoitetun sitovan tariffitiedon, jossa samankaltainen tuote luokitellaan CN-koodiin 3004 90 00. Näin menetellessään Itävalta ei ole ottanut huomioon, että luokitteluasetus merkitsee yleisen säännön soveltamista tiettyyn tapaukseen ja että asetus näin ollen toimii kyseisen säännön tulkintaohjeena, jota luokittelusta vastaava viranomainen voi soveltaa samanlaiseen tai samankaltaiseen tavaraan.

(6)

Liitteessä tarkoitettu sitova tariffitieto koskee tuotetta, joka on läpinäkyvää kellertävänruskeaa nestettä, jolla on aromaattinen tuoksu ja karvas, mausteisen aromaattinen maku. Tuotteen todellinen alkoholipitoisuus on 43,4 tilavuusprosenttia, ja se on kamferin ja haihtuviin öljyihin uutettujen 26 muun lääkeyrtin, elintarvikevärin ja alkoholin sekoitus. Mainittu tuote on riittävän samankaltainen kuin asetuksessa (EY) N:o 160/2007 tarkoitettu tuote.

(7)

Yhdistetyn nimikkeistön 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen b alakohdan edellytykset eivät täyty, koska määrällistä koostumusta koskevat tuotemerkinnät eivät ole tarkkoja. Itävallan antamassa sitovassa tariffitiedossa kuvattu tuote on kamferin ja erilaisten yrttiuutteiden alkoholisekoitus. Kuitenkin selkeä perussyy, miksi kaikki nämä yrtit on sekoitettu yhteen, puuttuu. Tuotteella ei hoideta tai ehkäistä tiettyjä sairauksia tai vaivoja. Jotkut merkinnöistä koskevat patofysiologisia tiloja, joita ei ole määritelty selkeästi.

(8)

Toimijoiden tasapuolisen kohtelun ja yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi liitteessä tarkoitetun sitovan tariffitiedon olisi lakattava olemasta voimassa. Sen vuoksi mainitun sitovan tariffitiedon antaneen tullihallinnon olisi kumottava se mahdollisimman pian ja ilmoitettava siitä komissiolle.

(9)

Sitovan tariffitiedon saajalle olisi annettava asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti mahdollisuus käyttää sitovaa tariffitietoa, joka on lakannut olemasta voimassa, tietyn ajan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa tarkoitettu sitova tariffitieto, jonka 2 sarakkeessa mainittu tulliviranomainen on antanut 3 sarakkeessa mainitusta tariffiin luokittelusta, lakkaa olemasta voimassa.

2.   Liitteen taulukossa olevassa 2 sarakkeessa mainitun tulliviranomaisen on kumottava 1 sarakkeessa tarkoitettu sitova tariffitieto mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta.

3.   Tulliviranomaisen, joka kumoaa sitovan tariffitiedon, on ilmoitettava kumoamisesta komissiolle.

2 artikla

Liitteessä tarkoitetun sitovan tariffitiedon käyttöä voidaan jatkaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan nojalla kuuden kuukauden ajan, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 51, 20.2.2007, s. 3.


LIITE

Sitova tariffitieto

Viitenumero

Tulliviranomainen

Tariffiin luokittelu

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000