ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.105.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
13. huhtikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 335/2013, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 336/2013, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1010/2009 muuttamisesta merikalastustuotteiden saalistodistuksia koskevien kolmansien maiden kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen osalta

4

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 337/2013, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 335/2013,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1974/2006 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1974/2006 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Komissio antoi 12 päivänä lokakuuta 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (3). Ehdotuksella käyttöönotettava uusi maaseudun kehittämisstrategia perustuu toimintavaihtoehtoihin, jotka esitetään komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassa tiedonannossa ”Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?” (4), ja tiedonannon esittämisen jälkeen käytyyn laaja-alaiseen keskusteluun. Kun ehdotus on hyväksytty, sillä muutetaan maaseudun kehittämispolitiikkaa huomattavasti, erityisesti useiden asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 säädettyjen, jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden sisällön osalta.

(3)

On tärkeää varmistaa, että ohjelmakauden 2007–2013 jälkeiselle ohjelmakaudelle osoitettavat maaseuturahaston varat käytetään mahdollisimman pitkälti maaseudun uuden kehittämisstrategian täytäntöönpanoon. On väistämätöntä, että jonkin aikaa sovelletaan yhtä aikaa ohjelmakauden 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmia ja vastaavia säännöksiä sekä seuraavan ohjelmakauden ohjelmia ja vastaavia säännöksiä. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että ohjelmakaudella 2007–2013 vahvistettuja toimenpiteitä sovelletaan sellaisin ehdoin, etteivät ne vie kohtuutonta osaa seuraavan ohjelmakauden varoista.

(4)

Sen vuoksi olisi säädettävä, ettei jäsenvaltioiden tulisi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia tuensaajien hyväksi, kun kyseessä ovat monivuotiset toimenpiteet, jotka saattavat ulottua pitkälle seuraavalle ohjelmakaudelle ja jotka todennäköisesti lopetetaan tai joita muutetaan merkittävästi maaseudun uuden kehittämisstrategian vuoksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1974/2006 27 artiklan 12 kohdassa ja 32 a artiklassa rajoitetaan nykyisten maatalouden ympäristösitoumuksen, eläinten hyvinvointia koskevan sitoumuksen tai metsätalouden ympäristösitoumuksen voimassaoloaika sen palkkiokauden loppuun, johon vuoden 2013 maksuhakemus viittaa. Sen varmistamiseksi, ettei mahdollisilla viivästyksillä maaseudun uusien kehittämisohjelmien esittämis- ja hyväksymismenettelyssä ole kielteistä vaikutusta siihen, että politiikan toteuttamista jatketaan, mahdollisuutta jatkaa näitä sitoumuksia olisi pidennettävä sen palkkiokauden loppuun, johon vuoden 2014 maksuhakemus viittaa.

(6)

Koska ohjelmakauden 2007–2013 loppu lähestyy, jäsenvaltioille maaseudun kehittämisohjelmien muuttamismenettelyistä aiheutuvaa rasitusta olisi kevennettävä, samalla kun ylläpidetään komission suorittaman arvioinnin riittävä taso. Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava paremmat mahdollisuudet siirtää hyvissä ajoin ja ilmoitusmenettelyllä varoja tietyistä toimenpiteistä, joissa kyseisiä varoja ei enää tarvita, muihin toimenpiteisiin. Toimintalinjojen välisten siirtojen joustovaraa olisi näin ollen lisättävä.

(7)

On tärkeää varmistaa jatkuvuus maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanossa ja sujuva siirtyminen yhdeltä ohjelmakaudelta seuraavalle ohjelmakaudelle. Näin ollen on syytä täsmentää, että uusien ohjelmien ennakkoarviointiin liittyvät menot ja paikallisten kehittämisstrategioiden laatimisesta aiheutuvat valmistelukustannukset, jotka liittyvät ohjelmakauden 2007–2013 jälkeiseen ohjelmakauteen, ovat osa valmistelutoimia, jotka rahoitetaan teknisestä avusta. Lisäksi olisi voitava rahoittaa muita valmistelutoimia, jos ne liittyvät suoraan nykyisten maaseudun kehittämisohjelmien toimintoihin ja ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa jatkuvuus ja sujuva siirtyminen yhdeltä ohjelmakaudelta seuraavalle ohjelmakaudelle.

(8)

Jos jäsenvaltiot ovat jo käyttäneet loppuun kyseiseen ohjelmaan ja/tai toimenpiteeseen kaudelle 2007–2013 osoitetut varat, niiden ei tulisi tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia kyseisen ohjelman ja/tai toimenpiteen tuensaajien hyväksi. Lisäksi olisi säädettävä selkeistä määräajoista oikeudellisten sitoumusten tekemiseksi tuensaajien hyväksi vuosien 2007–2013 ohjelmakauden ja seuraavan ohjelmakauden nojalla.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1974/2006 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1974/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”yhtä prosenttia” ilmaisulla ”kolmea prosenttia” ja 4 kohdassa ilmaisu ”yhden prosentin” ilmaisulla ”kolmen prosentin”.

2)

Lisätään 14 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tuensaajien hyväksi ei saa tehdä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklan mukaisia uusia oikeudellisia sitoumuksia 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.”

3)

Lisätään 21 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tuensaajien hyväksi ei saa tehdä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 31 artiklan mukaisia uusia oikeudellisia sitoumuksia 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.”

4)

Korvataan 27 artiklan 12 kohdan toisessa alakohdassa vuosiluku ”2013” vuosiluvulla ”2014”.

5)

Lisätään 31 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tuensaajien hyväksi ei saa tehdä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 43 artiklan mukaisia uusia oikeudellisia sitoumuksia, myöskään silloin, kun paikalliset toimintaryhmät toteuttavat kyseiset toimenpiteet mainitun asetuksen 63 artiklan a alakohdan mukaisesti, 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.”

6)

Lisätään 32 artiklaan toinen kohta seuraavasti:

”Tuensaajien hyväksi ei saa tehdä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 45 artiklan mukaisia uusia oikeudellisia sitoumuksia, myöskään silloin, kun paikalliset toimintaryhmät toteuttavat kyseiset toimenpiteet mainitun asetuksen 63 artiklan a alakohdan mukaisesti, 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.”

7)

Korvataan 32 a artiklassa vuosiluku ”2013” vuosiluvulla ”2014”.

8)

Lisätään 41 a artikla seuraavasti:

”41 a artikla

1.   Ohjelmiin myönnettävän tuen valmistelutoimiin on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi sisällyttävä ohjelmakauden 2007–2013 jälkeisellä ohjelmakaudella seuraavat:

a)

ohjelmien ennakkoarviointiin liittyvät menot;

b)

paikallisten kehittämisstrategioiden laatimisesta aiheutuvat valmistelukustannukset;

c)

muista valmistelutoimista aiheutuvat menot edellyttäen, että ne

i)

liittyvät suoraan nykyisten maaseudun kehittämisohjelmien toimintoihin, ja

ii)

ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa jatkuvuus maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanossa ja sujuva siirtyminen yhdeltä ohjelmakaudelta seuraavalle ohjelmakaudelle.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen edellyttää asiaa koskevan säännöksen sisällyttämistä maaseudun kehittämisohjelmin.”

9)

Lisätään III luvun 2 jaksoon 41 b artikla seuraavasti:

”41 b artikla

1.   Jos ohjelmaan ja/tai toimenpiteeseen myönnetty määrä käytetään loppuun ennen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 71 artiklan 1 kohdassa vahvistettua tukikelpoisuuden päättymispäivää, jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia tuensaajien hyväksi.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia oikeudellisia sitoumuksia tuensaajien hyväksi asetuksen (EY) N:o 1698/2005 nojalla sen päivän jälkeen, jona ne alkavat tehdä oikeudellisia sitoumuksia tuensaajien hyväksi vuosien 2014–2020 ohjelmakautta koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa ensimmäistä alakohtaa joko ohjelma- tai toimenpidetasolla.

3.   Leader-ohjelman osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa 2 kohtaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa tarkoitettujen paikallisten toimintaryhmien tasolla.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta Leader-ohjelman valmistelutukeen eikä tekniseen apuun.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  KOM(2011) 627 lopullinen/3, 12.10.2011.

(4)  KOM(2010) 672 lopullinen, 18.11.2010.


13.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 336/2013,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 1010/2009 muuttamisesta merikalastustuotteiden saalistodistuksia koskevien kolmansien maiden kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 4 kohdan ja 52 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kalastustuotteiden saalistodistuksia koskevat kolmansien maiden kanssa sovitut hallinnolliset järjestelyt luetellaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1010/2009 (2) liitteessä IX. Kyseisiin järjestelyihin kuuluvat asianomaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten varmentamat saalistodistusten mallit.

(2)

Uuden-Seelannin viranomaisen varmentamissa saalistodistuksissa esiintyvän kyseisen maan viranomaisen nimi muuttuu 1 päivästä maaliskuuta 2013.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1010/2009 liitettä IX olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1010/2009 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 280, 27.10.2009, s. 5.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1010/2009 liitteessä IX olevan 3 jakson (Uusi-Seelanti) lisäys 1 seuraavasti:

Image

Image


13.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 337/2013,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.