ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.095.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
5. huhtikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 311/2013, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piin tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 467/2010 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Taiwanista lähetetyn piin tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 312/2013, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013, rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 313/2013, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta asiakirjan Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (Muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin 10, 11 ja 12) osalta ( 1 )

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 314/2013, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/167/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Meksikoa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1794)  ( 1 )

19

 

 

2013/168/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta (EKP/2013/5)

21

 

 

2013/169/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä (EKP/2013/6)

22

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2013/170/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2013/4)

23

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2013/109/YUTP, annettu 28 päivänä helmikuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/739/YUTP muuttamisesta (EUVL L 58, 1.3.2013)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 311/2013,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piin tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 467/2010 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Taiwanista lähetetyn piin tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 398/2004 (2) käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja osittaisen välivaiheen tarkastelun johdosta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 467/2010 (3), jäljempänä ’alkuperäinen asetus’, käyttöön 19 prosentin suuruisen lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevan piin tuonnissa kaikkien muiden yritysten osalta kuin sen, joka mainitaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa. Alkuperäisellä asetuksella myös pidettiin voimassa tulli, jota oli laajennettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 42/2007 (4) koskemaan Korean tasavallasta lähetetyn piin tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Korean tasavalta. Alkuperäisellä asetuksella käyttöön otetuista toimenpiteistä käytetään jäljempänä nimitystä ’voimassa olevat toimenpiteet’ tai ’alkuperäiset toimenpiteet’ ja tutkimuksesta, joka johti alkuperäisellä asetuksella käyttöön otettuihin toimenpiteisiin, nimitystä ’alkuperäinen tutkimus’.

1.2   Pyyntö

(2)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on 15 päivänä toukokuuta 2012 vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinasta peräisin olevan piin tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite Taiwanista lähetetyn piin tuonnille riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan.

(3)

Pyynnön jätti Euroalliages (rautayhdisteteollisuuden yhdyskomitea), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, piin koko tuotantoa unionissa edustavien tuottajien puolesta.

(4)

Pyynnön esittäjä väitti, että Taiwanissa ei ole aitoa piin tuotantoa, ja pyyntö sisälsi riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että Kiinasta ja Taiwanista unioniin tapahtuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ja että muutokselle ei ole muuta riittävää syytä tai perustetta kuin voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönotto. Tämän muutoksen väitettiin johtuvan Kiinasta peräisin olevan piin jälleenlaivauksesta Taiwanin kautta unioniin.

(5)

Pyynnön esittäjä väitti lisäksi, että voimassa olevien toimenpiteiden korjaavat vaikutukset vaarantuivat sekä määrän että hinnan osalta. Näyttöä oli myös siitä, että tämä lisääntynyt tuonti Taiwanista tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat alkuperäisessä tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan. Lisäksi oli näyttöä siitä, että Taiwanista lähetetyn piin hintoja oli poljettu alkuperäisessä tutkimuksessa aiemmin määritettyyn tarkasteltavana olevan tuotteen normaaliarvoon verrattuna.

1.3   Vireillepano

(6)

Komissio päätti neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, että oli olemassa riittävä alustava näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen tutkimuksen vireillepanoon, ja pani vireille asetuksella (EU) N:o 596/2012 (5), jäljempänä ’vireillepanoasetus’, tutkimuksen, joka koski Kiinasta peräisin olevan piin tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä, ja ohjasi lisäksi tulliviranomaiset kirjaamaan Taiwanista lähetetyn piin tuonti riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan.

1.4   Tutkimus

(7)

Komissio ilmoitti tutkimuksen vireillepanosta virallisesti Kiinan ja Taiwanin viranomaisille, näissä maissa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, niille unionin tuojille, joita asian tiedettiin koskevan, ja unionin tuotannonalalle.

(8)

Vapautuksen hakemista koskevat lomakkeet lähetettiin komission tiedossa oleville Taiwanin tuottajille/viejille ja Taiwanin Euroopan unionissa sijaitsevien viranomaisten kautta. Kyselylomakkeet lähetettiin komission tiedossa oleville Kiinan tuottajille/viejille ja Kiinan Euroopan unionissa sijaitsevien viranomaisten kautta. Kyselylomakkeet lähetettiin lisäksi tiedossa oleville unionissa toimiville tuojille.

(9)

Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulluksi tulemista vireillepanoasetuksessa asetetussa määräajassa. Kaikille osapuolille ilmoitettiin, että yhteistyöstä kieltäytyminen voi johtaa perusasetuksen 18 artiklan soveltamiseen ja päätelmien tekemiseen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(10)

Kolme taiwanilaista tuottajaa/viejää, jotka kuuluivat samaan ryhmään, ja kolme etuyhteydetöntä unionin tuojaa ilmoittautui ja toimitti vastaukset vapautuksen hakemista koskeviin lomakkeisiin ja kyselylomakkeisiin.

(11)

Komissio teki tarkastuskäyntejä seuraavien 10 kappaleessa tarkoitettuun ryhmään kuuluvien kolmen etuyhteydessä olevan yrityksen toimitiloihin:

Asia Metallurgical Co. Ltd (Taiwan)

Latitude Co. Ltd (Taiwan)

YLB Co. Ltd (Taiwan).

1.5   Raportointijakso ja tutkimusajanjakso

(12)

Tutkimusajanjakso kattoi 1 päivän tammikuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisen ajan. Tietoja kerättiin tutkimusajanjaksolta muun muassa sen tutkimiseksi, oliko kaupan rakenteessa tapahtunut väitettyjä muutoksia. Tarkempia tietoja kerättiin 1 päivän heinäkuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 väliseltä raportointijaksolta sen tutkimiseksi, ovatko voimassa olevien toimenpiteiden korjaavat vaikutukset mahdollisesti heikentyneet ja esiintyykö polkumyyntiä.

2.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

2.1   Yleisiä näkökohtia

(13)

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimenpiteiden kiertämisen esiintymistä arvioitiin analysoimalla järjestyksessä seuraavia seikkoja: onko Kiinan, Taiwanin ja unionin välisen kaupan rakenne muuttunut; johtuuko tämä muutos käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen; onko olemassa näyttöä vahingosta tai siitä, että tullin korjaavat vaikutukset vaarantuvat tutkimuksen kohteena olevan tuotteen hintojen ja/tai määrien osalta; ja onko näyttöä polkumyynnistä suhteessa alkuperäisessä tutkimuksessa aikaisemmin määritettyihin tarkasteltavana olevan tuotteen normaaliarvoihin, tarvittaessa perusasetuksen 2 artiklan säännösten mukaisesti.

2.2   Tarkasteltavana oleva tuote ja tutkimuksen kohteena oleva tuote

(14)

Tarkasteltavana oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva, tällä hetkellä CN-koodiin 2804 69 00 luokiteltava piimetalli (piipitoisuus alle 99,99 painoprosenttia). Tullinimikkeistön tämänhetkisen luokituksen mukaan nimikkeen olisi oltava ”pii”. Pii, jonka puhtausaste on korkeampi eli jonka piipitoisuus on vähintään 99,99 prosenttia ja jota käytetään lähinnä elektronisia puolijohteita valmistavassa teollisuudessa, luokitellaan eri CN-koodiin eikä sitä tarkastella tässä menettelyssä.

(15)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellä määritelty, mutta Taiwanista lähetetty tuote, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan, ja se luokitellaan tällä hetkellä samaan CN-koodiin kuin tarkasteltavana oleva tuote, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

(16)

Tutkimus osoitti, että edellä määritellyllä, Kiinasta unioniin viedyillä ja toisaalta Taiwanista unioniin lähetetyllä piillä on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitus, minkä perusteella niiden katsotaan olevan perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

2.3   Havainnot

2.3.1   Yhteistyössä toimimisen aste

(17)

Kuten 10 kappaleessa todettiin, vain kolme samaan yritysryhmään kuuluvaa taiwanilaista yritystä toimitti vastauksen vapautuksen hakemista koskevaan lomakkeeseen. Vertailtaessa näiden yhteistyössä toimivien yritysten unioniin suuntautuvaa vientiä Eurostatin tuontitietoihin, ilmeni, että nämä yritykset vastasivat 65 prosentista tutkimuksen kohteena olevan tuotteen vientiä Taiwanista unioniin raportointijaksolla.

(18)

Kiinalaiset vientiä harjoittavat piin tuottajat eivät toimineet yhteistyössä. Tämän vuoksi päätelmät, jotka koskevat piin tuontia Kiinasta unioniin ja piin vientiä Kiinasta Taiwaniin, oli tehtävä Eurostatin tuontitietojen, Taiwanin tuontitilastojen ja yhteistyössä toimivilta taiwanilaisilta yrityksiltä kerättyjen tietojen pohjalta.

2.3.2   Muutos kaupan rakenteessa

(19)

Taulukossa 1 esitetään tiedot, jotka koskevat piin tuontia Kiinasta ja Taiwanista unioniin vuodesta 2004 raportointijakson päättymiseen saakka.

Taulukko 1

(Mt)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Raportointijakso

Kiina

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Taiwan

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Lähde: Eurostat.

(20)

Eurostatin tiedoista käy selvästi ilmi, että Taiwanista ei tullut lainkaan tuontia unioniin vuonna 2004. Tuonti kasvoi yli 300 prosenttia vuonna 2008 ja on sen jälkeen pysynyt korkealla tasolla. Tuonti kaksinkertaistui jälleen vuonna 2010, kun uudet Kiinaan kohdistuvat toimenpiteet oli otettu käyttöön.

(21)

Vuonna 2011 tuonti Taiwanista unioniin vähentyi. Tämä muutos saattaa johtua petostentorjuntatutkimuksesta, jonka Euroopan petostentorjuntavirasto käynnisti samoihin aikoihin. Komissiolle ilmoitettiin, että Taiwanin alkuperätodistuksia myöntävä viranomainen (Bureau of Foreign Trade), jäljempänä ’BOFT’, oli peruuttanut silikonin alkuperätodistukset kaikilta taiwanilaisilta tuottajilta vuonna 2011. Edellä 10 ja 11 kappaleessa tarkoitetut kolme taiwanilaista viejää, jäljempänä ’viejien ryhmä’, hakivat muutosta tuohon alkuperätodistusten peruuttamista koskevaan päätökseen. Valituslautakunta kumosi BOFTin päätöksen, ja kyseiset alkuperätodistukset myönnettiin uudelleen näille kolmelle taiwanilaiselle tuottajalle/viejälle mutta ei muille taiwanilaisille tuottajille.

(22)

Komissio panee tässä yhteydessä myös merkille, että muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevan alkuperätodistuksen esittämistä ei edellytetä osana tullimuodollisuuksia tuonnissa unioniin eikä tällaista todistusta voida käyttää ilmoitettavan tuotteen muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän osoittamiseen, jos asiaan liittyy vakavia epäilyjä (yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) 26 artikla).

(23)

Piin tuonti Kiinasta unioniin on ollut kasvussa vuodesta 2008. Erityisesti havaittiin, että tuonti on yhä kasvussa vuonna 2010 tapahtuneen toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenkin. Tätä selittää se, että vuonna 2010 polkumyyntitulli laski huomattavasti, 49 prosentista 19 prosenttiin.

Taulukko 2

(Mt)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Raportointijakso

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Lähde: Kiinan vientitilastot.

(24)

Taulukko 2 kuvaa Kiinan vientiä Taiwaniin. Kiinan vientitietokannasta saadut tiedot osoittavat, että vienti oli suurimmillaan vuonna 2010 alkuperäisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen. Vuonna 2011 tapahtunutta supistumista voidaan selittää petostentorjuntatutkimuksella, kuten 21 kappaleessa todettiin.

(25)

Katsotaan, että kaupan rakenteessa on tapahtunut muutos, sillä vuonna 2004 Taiwanista ei tuotu lainkaan piitä unioniin. Tuonti käynnistyi toden teolla vuonna 2007 ja muuttui merkittäväksi vuonna 2008. Tuonti on pysynyt huomattavan korkealla tasolla raportointijaksoon asti, vaikka vuonna 2011 tuonti supistui mahdollisesti 21 kappaleessa selvitetystä syystä.

2.3.3   Toimenpiteiden kiertämisen luonne ja riittämätön syy tai taloudellinen peruste

(26)

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan kaupan rakenteen muutoksen on johduttava käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen. Tällaiseen käytäntöön, menettelyyn tai toimintaan sisältyy muun muassa toimenpiteiden kohteena olevan tuotteen jälleenlaivaus kolmansien maiden kautta. Komission näkemys on, että tässä tapauksessa kaupan rakenteen muutos johtuu toimenpiteiden kohteena olevan tuotteen lähettämisestä kolmannen maan kautta.

(27)

Komissio toteaa ensinnäkin, että Taiwanissa ei ole lainkaan piin tuotantoa. Yksikään tuottajista/viejistä ei ole kiistänyt sitä, että ne tuovat viemänsä piin Kiinasta.

(28)

Lisäksi tuottajat/viejät eivät viejien ryhmää lukuun ottamatta ole esittäneet toiminnalleen minkäänlaista muuta taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen.

(29)

Viejien ryhmä väitti, että se tuo Kiinasta säkeissä erittäin heikkolaatuisia piikimpaleita. Ryhmä väitti, että piikimpaleet käsitellään puhdistusrummussa, murskataan, seulotaan ja pakataan jälleen säkkeihin ennen niiden vientiä unionin markkinoille. Ryhmä väitti, että tämän käsittelyn jälkeen tuote on laadultaan parempi.

(30)

Ryhmä väitti, että tämä käsittely on ainutlaatuinen, yhteistyössä Taipein yliopiston kanssa kehitetty puhdistusmenetelmä, joka poistaa 80 prosenttia Kiinasta tuotujen piikimpaleiden epäpuhtauksista. Tarkastuskäynnin aikana kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen prosessi oli yksinkertaista puhdistusrumpukäsittelyä, seulontaa ja murskausta, jossa poistetaan tiettyjä pinnan epäpuhtauksia, kuten hapettumista ja pölyä, mutta jossa ei esimerkiksi poisteta piikimpaleiden merkittävimpiä sisäisiä epäpuhtauksia. Näin käsitellyn tuotteen fyysiset ja tekniset perusominaisuudet pysyivät siis samoina kuin tarkasteltavana olevan tuotteen.

(31)

Tutkimuksen aikana kerätty ja tarkastettu näyttö, erityisesti hankintalaskut, myyntilaskut ja niihin liittyvät asiakirjat, kuten rahtikirjat ja muut tulliasiakirjat, osoittivat, että viejien ryhmän hankkimilla ja vientiä varten myymillä tuotteilla oli useimmissa tapauksissa samat ominaisuudet. Myös tiedot, jotka liittyvät viejien ryhmän varastoissa lähellä satamaa oleviin määriin, osoittivat, että kaikkia Kiinasta ostettuja piieriä ei aina ehditty käsitellä menetelmällä, jota ryhmä väitti käyttävänsä. Lisäksi erityisesti unionin tuottajilta saatavilla olevat tiedot osoittavat, että piikimpaleiden sisäisten epäpuhtauksien poistaminen edellyttää joko murskausta ja kemiallista käsittelyä tai sulatusprosessia. Viejien ryhmä ei ole käyttänyt kumpaakaan näistä menetelmistä.

(32)

On lisäksi huomattava, että vuonna 2010 unionin tuomioistuin totesi Finanzgericht Düsseldorfin esittämän Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 234 artiklan [nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artikla] mukaisen ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä (asia Hoesch Metals and Alloys GmbH vastaan Hauptzollamt Aachen) Kiinasta peräisin olevaa piitä koskevista polkumyyntitoimenpiteistä seuraavaa: ”Piimetallilohkojen erottamista, puhdistamista ja jauhamista sekä siihen liittyvää jauhamalla saatujen piirakeiden siivilöimistä, seulomista ja pakkaamista ei ole pidettävä yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklassa tarkoitettuna alkuperäperusteena olevana valmistuksena tai käsittelynä.” (7) Viejien ryhmän toteuttamaa puhdistusprosessia pidetään samanlaisena kuin tässä ratkaisussa.

(33)

Tutkimuksessa ilmeni myös, että puhdistusprosessi edustaa alle viittä prosenttia viejien ryhmän kokonaiskustannuksista. Lisäksi vahvistettiin, että viejien ryhmän tutkimusajanjakson aikana unioniin myymän piin hinnan ja sen Kiinasta ostaman piin hinnan ero ei koskaan ollut suurempi kuin 11 prosenttia.

(34)

Näiden seikkojen pohjalta päätellään, että myös viejien ryhmän toteuttamaa piin tuontia Kiinasta ja vientiä tämän jälkeen unioniin on pidettävä lähettämisenä kolmannen maan kautta ja näin ollen perusasetuksen 13 artiklan mukaisena kiertämisenä.

(35)

Tämän vuoksi päätellään, että tutkimuksessa ei tullut esiin muita riittäviä syitä tai taloudellisia perusteita jälleenlaivaukselle kuin voimassa olevien tarkasteltavana olevalle tuotteelle asetettujen toimenpiteiden eli Kiinaa koskevan 19 prosentin polkumyyntitullin välttäminen. Tullin lisäksi ei havaittu muita tekijöitä, joiden voitaisiin katsoa kompensoivan Kiinasta peräisin olevan piin jälleenlaivaamisesta Taiwanin kautta aiheutuvia erityisesti kuljetusta ja jälleenlaivausta koskevia kustannuksia.

2.3.4   Polkumyyntiä koskeva näyttö

(36)

Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkasteltiin, oliko polkumyynnistä olemassa näyttöä alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettuun normaaliarvoon verrattuna.

(37)

Koska alkuperäisessä asetuksessa Brasilian katsottiin olevan soveltuva markkinataloutta toteuttava vertailumaa Kiinalle, normaaliarvo määritettiin Brasiliassa sovellettavan hinnan perusteella. Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsottiin aiheelliseksi käyttää normaaliarvoa, joka oli aiemmin määritetty alkuperäisessä tutkimuksessa. Kaksi aiemmassa tutkimuksessa käytettyä valvontakoodia vastasi vievien yritysten kahta valvontakoodia. Vientihinnat määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti, eli kyseessä olivat tosiasiallisesti maksetut tai maksettavat hinnat vietäessä tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta unioniin.

(38)

Jotta normaaliarvon ja vientihinnan vertailu olisi tasapuolinen, hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erot otettiin asianmukaisesti huomioon tekemällä oikaisuja perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin, jotta voitiin ottaa huomioon erot kuljetus- ja vakuutuskustannuksissa ja tuoda hinnat näin samalle kaupan tasolle. Perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti polkumyynnin taso laskettiin vertailemalla alkuperäisessä asetuksessa määritettyä oikaistua normaaliarvon painotettua keskiarvoa tämän tutkimuksen raportointijaksolla määritettyyn Taiwanin tuonnin vientihintojen painotettuun keskiarvoon, joka ilmaistiin prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana.

(39)

Normaaliarvon painotetun keskiarvon ja tutkimuksessa todetun vientihinnan painotetun keskiarvon vertailu osoitti, että polkumyyntiä esiintyy.

2.3.5   Polkumyyntitullin korjaavan vaikutuksen vaarantuminen hintojen ja määrien osalta

(40)

Alkuperäisessä asetuksessa vahvistetun vahingon korjaavan tason vertaaminen vientihinnan painotettuun keskiarvoon todisti hintojen ja viitehintojen alittavuuden esiintymisestä. Näin ollen pääteltiin, että voimassa olevien toimenpiteiden korjaavat vaikutukset vaarantuvat sekä määrän että hinnan osalta.

3.   TOIMENPITEET

(41)

Edellä esitetyn perusteella pääteltiin, että alkuperäistä toimenpidettä eli Kiinasta peräisin olevan piin tuonnissa käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia kierrettiin perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kuljettamalla sitä Taiwanin kautta.

(42)

Tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavat voimassa olevat toimenpiteet olisi perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti laajennettava koskemaan tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuontia eli saman mutta Taiwanista lähetetyn tuotteen tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan.

(43)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 467/2010 1 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja Kiinasta oleviin ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia toimenpiteitä olisi tämän vuoksi laajennettava koskemaan tuontia Taiwanista. Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tulli olisi vahvistettava 19 prosentin tasolle.

(44)

Perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti, joissa säädetään, että laajennettuja toimenpiteitä on sovellettava vireillepanoasetuksella käyttöön otetun kirjaamisvelvoitteen alaiseen unioniin tulevaan tuontiin, olisi kyseisestä Taiwanista lähetetyn piin kirjatusta tuonnista olisi kannettava tullit.

4.   VAPAUTUSTA KOSKEVAT PYYNNÖT

(45)

Kuten 10 kappaleessa selostettiin, kolme Taiwanissa sijaitsevaa yritystä, jotka kuuluvat samaan ryhmään, pyysi vapautusta mahdollisista laajennettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(46)

Kun otetaan huomioon edellä 19–29 kappaleessa esitellyt seikat eli päätelmät kaupan rakenteessa tapahtuneesta muutoksesta, todellisen tuotannon puuttuminen Taiwanista ja vienti samoilla tullikoodeilla, näiden kolmen yrityksen pyytämää perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaista vapautusta ei voida myöntää.

(47)

Niiden mahdollisten taiwanilaisten viejien/tuottajien, jotka eivät ilmoittautuneet tässä menettelyssä eivätkä vieneet tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta tutkimusajanjakson aikana mutta aikovat esittää laajennetusta polkumyyntitullista vapautusta koskevan pyynnön perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan nojalla, edellytetään täyttävän vapautuksen hakemista koskevan lomakkeen, jotta komissio voi arvioida pyynnön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan soveltamista. Tällainen vapautus voidaan myöntää sen jälkeen, kun on arvioitu markkinatilanne, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, hankinnat, myynti, näyttö polkumyynnistä sekä todennäköisyys sellaisten käytäntöjen jatkumisesta, joille ei ole riittävää syytä tai taloudellista perustetta. Tavallisesti komissio tekee myös tarkastuskäynnin paikan päällä. Jos perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, vapautus voidaan myöntää.

(48)

Kun vapautus katsotaan perustelluksi, komissio voi neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan myöntää päätöksellä vapautuksen tällä asetuksella laajennetusta tullista sellaisilta yrityksiltä tulevalle tuonnille, jotka eivät kierrä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 467/2010 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

(49)

Pyynnöt olisi toimitettava komissiolle ja mukaan olisi liitettävä kaikki asian kannalta olennaiset tiedot, erityisesti yrityksen tuotantotoiminnan ja myynnin mahdollisia muutoksia koskevat tiedot.

5.   ILMOITTAMINEN OSAPUOLILLE

(50)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella edellä esitettyihin päätelmiin päädyttiin, ja niitä kehotettiin esittämään huomautuksia. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta.

6.   HUOMAUTUKSET

(51)

Päätelmistä ilmoittamisen jälkeen saatiin huomautuksia viejien ryhmältä ja kahdelta tuojalta.

(52)

Keskeinen väite oli, että viejien ryhmän toteuttama puhdistaminen on asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklassa tarkoitettu alkuperäperuste. Tuojat esittivät raportin, joka koski Taipein yliopiston tekemiä näytetestejä, sekä riippumattoman asiantuntijan analyysiraportin. Näytetestejä koskeva raportti osoitti, että puhdistusprosessin jälkeen kuonan määrä oli vähentynyt 90,8 prosenttia. Riippumattoman asiantuntijan analyysissa väitetään, että piitä voidaan käyttää tiettyihin sulatustarkoituksiin vasta puhdistamisen jälkeen.

(53)

On huomattava, että nämä kaksi tutkimusta ovat ristiriidassa niiden komission päätelmien kanssa, jotka on saatu paikalla tehtyjen tarkastusten aikana, kuten edellä 31 kappaleessa kuvataan. On erityisesti muistettava, että viejien ryhmän hankkimat ja vientiä varten myymät tuotteet olivat laskujen mukaan useimmissa tapauksissa määritelmiltään samanlaisia.

(54)

Jos viejien väitteet olisivat tosia, Kiinasta tuodun ja toisaalta unioniin viedyn piin hintaeron pitäisi olla huomattavasti suurempi.

(55)

Paikalla tehdyn tarkastuksen, joka koski piin väitettyyn puhdistukseen käytettäviä välineitä, perusteella komissio päättelee myös, että kyseiset välineet eivät mahdollista kummankaan 31 kappaleen kuvatun puhdistusmenetelmän käyttämistä.

(56)

Riippumattoman asiantuntijan raportissa jätettiin huomiotta myös se komission tiedossa ollut tosiseikka, että käyttäjät prosessoivat piin ennen sen käyttöä.

(57)

Näistä syistä osapuolten toimittamat huomautukset eivät ole muuttaneet niitä päätelmiä, joihin komissio oli alustavasti päätynyt ennen tietojen ilmoittamista osapuolille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Laajennetaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, tällä hetkellä CN-koodiin 2804 69 00 kuuluvan piin tuonnissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 467/2010 1 artiklan 2 kohdalla käyttöön otettu ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettava lopullinen polkumyyntitulli koskemaan myös Taiwanista lähetetyn, tällä hetkellä CN-koodiin ex 2804 69 00 (Taric-koodi 2804690020) kuuluvan piin tuontia, riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan.

2.   Tämän artiklan 1 kohdalla laajennettu tulli kannetaan sellaisesta Taiwanista lähetetystä tuonnista, joka on kirjattu asetuksen (EU) N:o 596/2012 2 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan sekä 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti, riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan.

3.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

1.   Pyynnöt, jotka koskevat vapautusta 1 artiklalla laajennetusta tullista, on tehtävä kirjallisesti jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä, ja vapautusta pyytävän oikeussubjektin valtuutetun edustajan on allekirjoitettava ne. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

F. +32 22956505

2.   Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan myöntää päätöksellä vapautuksen 1 artiklalla laajennetusta tullista sellaisilta yrityksiltä tulevalle tuonnille, jotka eivät kierrä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 467/2010 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

3 artikla

Tulliviranomaisia kehotetaan lopettamaan asetuksen (EU) N:o 596/2012 2 artiklan mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 66, 4.3.2004, s. 15.

(3)  EUVL L 131, 29.5.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 13, 19.1.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 176, 6.7.2012, s. 50.

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Ks. asia C-373/08, tuomio 11.2.2010, Kok., s. I-951, 55 ja 80 kohta.


5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 312/2013,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2013,

rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 (2) unkarinkielinen toisinto sisältää useita virheitä.

(2)

Sen vuoksi delegoitu asetus (EU) N:o 244/2012 olisi oikaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koskee ainoastaan unkarinkielistä toisintoa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13.

(2)  EUVL L 81, 21.3.2012, s. 18.


5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/9


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 313/2013,

annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta asiakirjan ”Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (Muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin 10, 11 ja 12)” osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 28 päivänä kesäkuuta 2012 muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä, jäljempänä ’muutokset’, joulukuussa 2011 julkaistuun luonnokseensa Siirtymistä koskeva ohjeistus sisältyvien ehdotusten perusteella. Muutosten tavoitteena on selventää, mihin IASB pyrki julkaistessaan ensin siirtymistä koskevan ohjeistuksen IFRS 10:ssä. Muutokset helpottavat myös enemmän siirtymistä IFRS 10:ssä, IFRS 11:ssä ja IFRS 12:ssa rajoittamalla vertaistietojen antamisvaatimuksen koskemaan ainoastaan edeltävää vertailukautta. Lisäksi muutoksissa poistetaan konsernitilinpäätökseen sisältymättömiin strukturoituihin yhteisöihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta vaatimus esittää vertailutiedot IFRS 12:n ensimmäistä soveltamista edeltäviltä kausilta.

(3)

IFRS 11:een tehtyihin muutoksiin sisältyy viittauksia IFRS 9:ään, joita ei tällä hetkellä voida soveltaa, koska unioni ei ole vielä hyväksynyt IFRS 9:ää. Siksi tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään olisi pidettävä viittauksina kansainväliseen tilinpäätösstandardiin (IAS) 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

(4)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisten asiantuntijoiden ryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

a)

muutetaan kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 10 Konsernitilinpäätös tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

b)

muutetaan IFRS 11 Yhteisjärjestelyt tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

c)

muutetaan IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto tämän asetuksen liitteenä olevassa IFRIC 11:ssä esitetyllä tavalla;

d)

muutetaan IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään on pidettävä viittauksina kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

2 artikla

Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1.


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 10

IFRS 10

Konsernitilinpäätös

IFRS 11

IFRS 11

Yhteisjärjestelyt

IFRS 12

IFRS 12

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

Jäljentäminen sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:ltä internetosoitteesta www.iasb.org.

Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus

(Muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een)

Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätään liitteeseen C kappale C1A.

C1A

Kesäkuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een) muutettiin kappaleita C2–C6 sekä lisättiin kappaleet C2A–C2B, C4A–C4C, C5A ja C6A–C6B. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos yhteisö soveltaa IFRS 10:tä aikaisemmalla kaudella, sen on sovellettava näitä muutoksia tällä aikaisemmalla kaudella.

Muutetaan liitteen C kappaletta C2.

C2

Yhteisön on sovellettava tätä IFRS-standardia takautuvasti IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti, lukuun ottamatta kappaleissa C2A–C6 mainittuja tapauksia.

Lisätään liitteeseen C kappaleet C2A–C2B.

C2A

IAS 8:n kappaleen 28 vaatimuksista huolimatta yhteisön tarvitsee esittää tätä IFRS-standardia ensi kertaa soveltaessaan IAS 8:n kappaleessa 28(f) vaadittavat määrälliset tiedot vain siltä tilikaudelta, joka välittömästi edeltää tämän IFRS-standardin soveltamisen aloittamisajankohtaa (”välittömästi edeltävä kausi”). Yhteisö saa esittää nämä tiedot myös tarkasteltavana olevalta kaudelta tai aikaisemmilta vertailukausilta, mutta tätä ei vaadita.

C2B

Soveltamisen aloittamisajankohdalla tarkoitetaan tässä IFRS-standardissa sen tilikauden alkua, jolla tätä IFRS-standardia sovelletaan ensimmäisen kerran.

Muutetaan liitteen C kappaleita C3–C4. Kappale C4 on jaettu kappaleiksi C4 ja C4A.

C3

Yhteisön ei tarvitse tehdä soveltamisen aloittamispäivänä oikaisuja aiempaan kirjanpitokäsittelyyn, joka koskee sen osallisuutta:

(a)

yhteisöissä, jotka olisi kyseisenä ajankohtana yhdistelty konsernitilinpäätökseen IAS 27:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös ja SIC-12:n Konsernitilinpäätös – erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt mukaan ja jotka tämän IFRS-standardin mukaan edelleen yhdistellään konsernitilinpäätökseen; tai

(b)

yhteisöissä, joita ei olisi kyseisenä ajankohtana yhdistelty konsernitilinpäätökseen IAS 27:n ja SIC-12:n mukaan ja joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen tämän IFRS-standardin mukaan.

C4

Jos sijoittaja tekee soveltamisen aloittamisajankohtana sen johtopäätöksen, että sen on yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen sijoituskohde, jota ei yhdistelty IAS 27:n ja SIC-12:n mukaan, sijoittajan on:

(a)

jos sijoituskohde on (IFRS 3:ssa Liiketoimintojen yhdistäminen määritelty) liiketoiminta, arvostettava tämän aiemmin konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömän sijoituskohteen varat ja velat ja määräysvallattomien omistajien osuudet siinä ikään kuin kyseinen sijoituskohde olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen (ja siihen olisi täten sovellettu hankintalaskentaa IFRS 3:n mukaisesti) siitä päivästä alkaen, jona sijoittaja on tämän IFRS-standardin vaatimusten perusteella saanut määräysvallan kyseisessä sijoituskohteessa. Sijoittajan on oikaistava soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävä tilikausi takautuvasti. Kun päivä, jona määräysvalta on saatu, on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on kirjattava oman pääoman oikaisuna välittömästi edeltävän kauden alussa seuraavien erien välinen erotus:

(i)

taseeseen merkittyjen varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien määrä; ja

(ii)

sijoittajalla sijoituskohteessa olevan osallisuuden aiempi kirjanpitoarvo.

(b)

jos sijoituskohde ei ole (IFRS 3:ssa määritelty) liiketoiminta, arvostettava tämän aiemmin konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömän sijoituskohteen varat ja velat ja määräysvallattomien omistajien osuudet siinä ikään kuin kyseinen sijoituskohde olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen (soveltaen IFRS 3:ssa kuvattua hankintamenetelmää mutta kirjaamatta sijoituskohteesta liikearvoa) siitä päivästä alkaen, jona sijoittaja on tämän IFRS-standardin vaatimusten perusteella saanut määräysvallan kyseisessä sijoituskohteessa. Sijoittajan on oikaistava soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävä tilikausi takautuvasti. Kun päivä, jona määräysvalta on saatu, on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on kirjattava oman pääoman oikaisuna välittömästi edeltävän kauden alussa seuraavien erien välinen erotus:

(i)

taseeseen merkittyjen varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien määrä; ja

(ii)

sijoittajalla sijoituskohteessa olevan osallisuuden aiempi kirjanpitoarvo.

C4A

Jos sijoituskohteen varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajin osuuksien arvostaminen kappaleen C4 kohtien (a) tai (b) mukaisesti ei ole käytännössä mahdollista (määritelty IAS 8:ssa), sijoittajan on:

(a)

jos sijoituskohde on liiketoiminta, sovellettava IFRS 3:n vaatimuksia oletushankinta-ajankohtana. Oletushankinta-ajankohdan on oltava sen aikaisimman kauden alku, jolla kappaleen C4(a) soveltaminen on käytännössä mahdollista, ja tämä voi olla tarkasteltavana oleva kausi.

(b)

jos sijoituskohde ei ole liiketoiminta, sovellettava IFRS 3:ssa kuvattua hankintamenetelmää oletushankinta-ajankohtana mutta oltava kirjaamatta sijoituskohteesta liikearvoa. Oletushankinta-ajankohdan on oltava sen aikaisimman kauden alku, jolla kappaleen C4(b) soveltaminen on käytännössä mahdollista, ja tämä voi olla tarkasteltavana oleva kausi.

Sijoittajan on oikaistava välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävä tilikausi takautuvasti, paitsi jos sen aikaisimman kauden alku, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana olevalla kaudella. Kun oletushankinta-ajankohta on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on kirjattava oman pääoman oikaisuna välittömästi edeltävän kauden alussa seuraavien erien välinen erotus:

(c)

taseeseen merkittyjen varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien määrä; ja

(d)

sijoittajalla sijoituskohteessa olevan osallisuuden aiempi kirjanpitoarvo.

Jos aikaisin kausi, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana oleva kausi, omaan pääomaan tehtävä oikaisu on kirjattava tarkasteltavana olevan kauden alussa.

Lisätään liitteeseen C kappaleet C4B–C4C.

C4B

Kun sijoittaja soveltaa kappaleita C4–C4A ja päivä, jona määräysvalta on saatu tämän IFRS-standardin mukaan, on myöhempi kuin vuonna 2008 uudistetun IFRS 3:n (IFRS 3 (2008)) voimaantulopäivä, kappaleissa C4 ja C4A olevan viittauksen IFRS 3:een on oltava viittaus IFRS 3:een (2008). Jos määräysvalta on saatu ennen IFRS 3:n (2008) voimaantulopäivää, sijoittajan on sovellettava joko IFRS 3:a (2008) tai IFRS 3:a (julkaistu 2004).

C4C

Kun sijoittaja soveltaa kappaleita C4–C4A ja päivä, jona määräysvalta on saatu tämän IFRS-standardin mukaan, on myöhempi kuin vuonna 2008 uudistetun IAS 27:n (IAS 27 (2008)) voimaantulopäivä, sijoittajan on sovellettava tämän IFRS-standardin vaatimuksia kaikilla niillä kausilla, joilla sijoituskohde yhdistellään konsernitilinpäätökseen takautuvasti kappaleiden C4–C4A mukaisesti. Jos määräysvalta on saatu ennen IAS 27:n (2008) voimaantulopäivää, sijoittajan on sovellettava joko:

(a)

tämän IFRS-standardin vaatimuksia kaikilla kausilla, joilla sijoituskohde yhdistellään konsernitilinpäätökseen takautuvasti kappaleiden C4–C4A mukaisesti; tai

(b)

IAS 27:n vuonna 2003 julkaistun version (IAS 27 (2003)) vaatimuksia IAS 27:n (2008) voimaantulopäivää edeltävillä kausilla ja sen jälkeen tämän IFRS-standardin vaatimuksia myöhemmillä kausilla.

Muutetaan liitteen C kappaleita C5–C6. Kappale C5 on jaettu kappaleiksi C5 ja C5A.

C5

Jos sijoittaja tekee soveltamisen aloittamisajankohtana sen johtopäätöksen, ettei se enää yhdistele konsernitilinpäätökseen sijoituskohdetta, joka yhdisteltiin IAS 27:n ja SIC-12:n mukaan, sijoittajan on arvostettava osuutensa sijoituskohteessa määrään, johon se olisi arvostettu, jos tämän IFRS-standardin vaatimukset olisivat olleet voimassa, kun sijoittaja tuli osalliseksi sijoituskohteessa (mutta ei saanut määräysvaltaa tämän IFRS-standardin mukaan) tai kun se menetti määräysvallan sijoituskohteessa. Sijoittajan on oikaistava soveltamisen aloittamisajankohtaa välittömästi edeltävä tilikausi takautuvasti. Kun päivä, jona sijoittaja tuli osalliseksi sijoituskohteessa (mutta ei saanut määräysvaltaa tämän standardin mukaan) tai menetti määräysvallan siinä, on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on kirjattava oman pääoman oikaisuna välittömästi edeltävän kauden alussa seuraavien erien välinen erotus:

(a)

varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien aiempi kirjanpitoarvo; ja

(b)

sijoittajalla sijoituskohteessa olevan osuuden taseeseen merkitty määrä.

C5A

Jos sijoituskohteessa olevan osuuden arvostaminen kappaleen C5 mukaisesti ei ole käytännössä mahdollista (määritelty IAS 8:ssa), sijoittajan on sovellettava tämän IFRS-standardin vaatimuksia aikaisimman sellaisen kauden alussa, jolla kappaleen C5 soveltaminen on käytännössä mahdollista, ja tämä saattaa olla tarkasteltavana oleva kausi. Sijoittajan on oikaistava välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävä tilikausi takautuvasti, paitsi jos sen aikaisimman kauden alku, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana olevalla kaudella. Kun päivä, jona sijoittaja tuli osalliseksi sijoituskohteessa (mutta ei saanut määräysvaltaa tämän standardin mukaan) tai menetti määräysvallan siinä, on aikaisempi kuin välittömästi edeltävän kauden alku, sijoittajan on kirjattava oman pääoman oikaisuna välittömästi edeltävän kauden alussa seuraavien erien välinen erotus:

(a)

varojen, velkojen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien aiempi kirjanpitoarvo; ja

(b)

sijoittajalla sijoituskohteessa olevan osuuden taseeseen merkitty määrä.

Jos aikaisin kausi, jolla tämän kappaleen soveltaminen on käytännössä mahdollista, on tarkasteltavana oleva kausi, omaan pääomaan tehtävä oikaisu on kirjattava tarkasteltavana olevan kauden alussa.

C6

Kappaleet 23, 25, B94 ja B96–B99 ovat IAS 27:ään vuonna 2008 tehtyjä muutoksia, jotka on siirretty IFRS 10:een. Yhteisön on sovellettava kyseisten kappaleiden vaatimuksia seuraavasti, paitsi jos se soveltaa kappaletta C3 tai sen täytyy soveltaa kappaleita C4–C5A:

(a)

Lisätään liitteeseen C otsikko ja kappaleet C6A–C6B.

Viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen”

C6A

Huolimatta siitä, että kappaleissa C4–C5A viitataan välittömästi soveltamisen aloittamisajankohtaa edeltävään tilikauteen (”välittömästi edeltävä kausi”), yhteisö saa esittää oikaistut vertailutiedot myös aikaisemmilta esitettäviltä kausilta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaistuja vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, kaikki kappaleisiin C4–C5A sisältyvät viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen” on luettava viittauksina ”aikaisimpaan esitettävään oikaistuun vertailukauteen”.

C6B

Jos yhteisö esittää oikaisemattomia vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, sen on selkeästi ilmoitettava, että tietoja ei ole oikaistu, todettava, että ne on tuotettu erilaisella perusteella, ja selostettava tätä perustetta.

Muutokset IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt

Lisätään liitteeseen C kappaleet C1A–C1B.

C1A

Kesäkuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een) muutettiin kappaleita C2–C5, C7–C10 ja C12 sekä lisättiin kappaleet C1B ja C12A–C12B. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos yhteisö soveltaa IFRS 11:tä aikaisemmalla kaudella, sen on sovellettava näitä muutoksia tällä aikaisemmalla kaudella.

Siirtymäsäännöt

C1B

IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet kappaleen 28 vaatimuksista huolimatta yhteisön tarvitsee esittää tätä IFRS-standardia ensi kertaa soveltaessaan IAS 8:n kappaleessa 28(f) vaadittavat määrälliset tiedot vain siltä tilikaudelta, joka välittömästi edeltää ensimmäistä tilikautta, jolla IFRS 11:tä sovelletaan (”välittömästi edeltävä kausi”). Yhteisö saa esittää nämä tiedot myös tarkasteltavana olevalta kaudelta tai aikaisemmilta vertailukausilta, mutta tätä ei vaadita.

Muutetaan liitteen C kappaleita C2–C5, C7–C10 ja C12.

Yhteisyritykset – siirtyminen suhteellisesta yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään

C2

Siirtyessään suhteellisesta yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään yhteisön on kirjattava sijoituksensa yhteisyritykseen välittömästi edeltävän kauden alussa. Tämä alkuperäinen sijoitus on arvostettava määrään, joka vastaa niiden varojen ja velkojen yhteenlaskettua kirjanpitoarvoa, jotka yhteisö oli aiemmin yhdistellyt suhteellisesti, mukaan lukien mahdollinen hankinnasta johtuva liikearvo. Jos liikearvo on aiemmin kuulunut suurempaan rahavirtaa tuottavaan yksikköön tai rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmään, yhteisön on kohdistettava liikearvoa yhteisyritykselle yhteisyrityksen ja sen rahavirtaa tuottavan yksikön tai rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmän, johon se on kuulunut, suhteellisten kirjanpitoarvojen perusteella.

C3

Kappaleen C2 mukaisesti määritettyä sijoituksen alkusaldoa pidetään sijoituksen oletushankintamenona sen alkuperäisessä kirjaamisessa. Yhteisön on sovellettava sijoituksen alkusaldoon IAS 28:n (muutettu 2011) kappaleita 40–43 arvioidakseen, onko sijoituksen arvo alentunut, ja sen on kirjattava mahdollinen arvonalentumistappio kertyneiden voittovarojen oikaisuksi välittömästi edeltävän kauden alussa. Alkuperäistä kirjaamista koskeva poikkeus IAS 12:n Tuloverot kappaleissa 15 ja 24 ei ole sovellettavissa, kun yhteisö kirjaa yhteisyritykseen tehdyn sijoituksen niiden siirtymäsääntöjen soveltamisen seurauksena, jotka koskevat aiemmin suhteellisesti yhdisteltyjä yhteisyrityksiä.

C4

Jos kaikkien aiemmin suhteellisesti yhdisteltyjen varojen ja velkojen laskeminen yhteen johtaa negatiiviseen nettovarallisuuteen, yhteisön on arvioitava, onko sillä negatiiviseen nettovarallisuuteen liittyviä oikeudellisia tai tosiasiallisia velvoitteita, ja jos on, sen on kirjattava vastaava velka. Jos yhteisö tekee johtopäätöksen, ettei sillä ole negatiiviseen nettovarallisuuteen liittyviä oikeudellisia eikä tosiasiallisia velvoitteita, se ei saa kirjata vastaavaa velkaa vaan sen on oikaistava kertyneitä voittovaroja välittömästi edeltävän kauden alussa. Yhteisön on annettava tieto tästä samoin kuin kertyneestä kirjaamattomasta osuudesta yhteisyritystensä tappioista välittömästi edeltävän kauden alussa sekä tämän IFRS-standardin soveltamisen aloittamisajankohtana.

C5

Yhteisön on esitettävä erittely sijoituksen saldoksi yhdelle riville yhdistetyistä varoista ja veloista välittömästi edeltävän kauden alussa. Tämä liitetieto on laadittava yhdistettynä kaikista yhteisyrityksistä, joihin yhteisö soveltaa kappaleissa C2–C6 tarkoitettuja siirtymäsääntöjä.

C6

Yhteiset toiminnot – siirtyminen pääomaosuusmenetelmästä varojen ja velkojen käsittelyyn kirjanpidossa

C7

Siirtyessään käsittelemään osuuttaan yhteisessä toiminnossa pääomaosuusmenetelmän sijaan varoina ja velkoina yhteisön on kirjattava välittömästi edeltävän kauden alussa pois taseesta aiemmin pääomaosuusmenetelmän mukaisesti käsitelty sijoitus ja mahdolliset muut erät, jotka ovat muodostaneet osan yhteisön nettosijoituksesta järjestelyyn IAS 28:n (muutettu 2011) kappaleen 38 mukaisesti, ja kirjattava osuutensa kaikista varoista ja veloista, jotka koskevat sen osuutta yhteisessä toiminnossa, mukaan lukien liikearvo, joka on saattanut muodostaa osan sijoituksen kirjanpitoarvosta.

C8

Yhteisön on määritettävä osuutensa yhteiseen toimintoon liittyvistä varoista ja veloista oikeuksiensa ja velvoitteidensa perusteella sopimukseen perustuvan järjestelyn mukaisesti määrätyssä suhteessa. Yhteisö määrittää varojen ja velkojen alkuperäiset kirjanpitoarvot erottelemalla ne sijoituksen kirjanpitoarvosta välittömästi edeltävän kauden alussa sen informaation perusteella, jota yhteisö on käyttänyt pääomaosuusmenetelmää soveltaessaan.

C9

Mahdollinen ero, joka syntyy aiemmin pääomaosuusmenetelmällä käsitellyn sijoituksen ja mahdollisten muiden erien, jotka ovat muodostaneet osan yhteisön nettosijoituksesta järjestelyyn (IAS 28:n kappaleen 38 mukaisesti), ja toisaalta kirjattavien varojen ja velkojen, mahdollinen liikearvo mukaan lukien, nettomäärän välille, on:

(a)

kirjattava sijoitukseen liittyvää liikearvoa vastaan ja oikaistava mahdollinen jäljelle jäävä ero kertyneiden voittovarojen alkusaldoa vastaan välittömästi edeltävän kauden alussa, jos kirjattavien varojen ja velkojen, mahdollinen liikearvo mukaan lukien, nettomäärä on suurempi kuin taseesta pois kirjattu sijoitus (ja mahdolliset muut erät, jotka ovat muodostaneet osan yhteisön nettosijoituksesta).

(b)

oikaistava kertyneitä voittovaroja vastaan välittömästi edeltävän kauden alussa, jos kirjattavien varojen ja velkojen, mahdollinen liikearvo mukaan lukien, nettomäärä on pienempi kuin taseesta pois kirjattu sijoitus (ja mahdolliset muut erät, jotka ovat muodostaneet osan yhteisön nettosijoituksesta).

C10

Yhteisön, joka siirtyy pääomaosuusmenetelmästä varojen ja velkojen käsittelyyn kirjanpidossa, on esitettävä täsmäytyslaskelma taseesta pois kirjatun sijoituksen ja kirjattujen varojen ja velkojen ja mahdollisen jäljelle jäävän kertyneitä voittovaroja vastaan oikaistun erotuksen välillä välittömästi edeltävän kauden alussa.

C11

Yhteisön erillistilinpäätöksessä noudatettavat siirtymäsäännöt

C12

Yhteisön, joka on IAS 27:n kappaleen 10 mukaisesti aiemmin käsitellyt erillistilinpäätöksessään osuutensa yhteisessä toiminnossa hankintamenoon arvostettavana sijoituksena tai IFRS 9:n mukaisesti, on:

(a)

kirjattava sijoitus pois taseesta ja kirjattava varat ja velat, jotka koskevat sen osuutta yhteisessä toiminnossa, kappaleiden C7–C9 mukaisesti määritettäviin rahamääriin.

(b)

esitettävä täsmäytyslaskelma taseesta pois kirjatun sijoituksen ja kirjattujen varojen ja velkojen ja mahdollisen jäljelle jäävän kertyneitä voittovaroja vastaan kirjatun erotuksen välillä välittömästi edeltävän kauden alussa.

Lisätään liitteeseen C otsikko ja kappaleet C12A–C12B.

Viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen”

C12A

Huolimatta siitä, että kappaleissa C2–C12 viitataan ”välittömästi edeltävään kauteen”, yhteisö saa esittää oikaistut vertailutiedot myös aikaisemmilta esitettäviltä kausilta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaistuja vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, kaikki kappaleisiin C2–C12 sisältyvät viittaukset ”välittömästi edeltävään kauteen” on luettava viittauksina ”aikaisimpaan esitettävään oikaistuun vertailukauteen”.

C12B

Jos yhteisö esittää oikaisemattomia vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, sen on selkeästi ilmoitettava, että tietoja ei ole oikaistu, todettava, että ne on tuotettu erilaisella perusteella ja selostettava tätä perustetta.

Muutokset IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt

Seurannaismuutos IFRS 1:een IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto

Tässä liitteessä esitetään IFRS 1:een IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto tehtävä muutos, joka seuraa IASB:n julkaisemista muutoksista IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta, kun se soveltaa IFRS 1:tä.

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto

Lisätään kappale 39S.

39S

Kesäkuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een) muutettiin kappaletta D31. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta, kun se soveltaa IFRS 11:tä (muutettu kesäkuussa 2012).

Muutetaan liitteen D kappaletta D31.

Yhteisjärjestelyt

D31

Ensilaatija saa soveltaa IFRS 11:een sisältyviä siirtymäsääntöjä seuraavin poikkeuksin:

(a)

IFRS 11:een sisältyviä siirtymäsääntöjä soveltaessaan ensilaatijan on sovellettava kyseisiä sääntöjä IFRS-standardeihin siirtymispäivänä.

(b)

Siirtyessään suhteellisesta yhdistelystä pääomaosuusmenetelmään ensilaatijan on testattava sijoitus arvonalentumisen varalta IAS 36:n mukaisesti IFRS-standardeihin siirtymispäivänä riippumatta siitä, onko mitään viitteitä sijoituksen mahdollisesta arvonalentumisesta. Tästä mahdollisesti aiheutuva arvonalentuminen on kirjattava kertyneiden voittovarojen oikaisuksi IFRS-standardeihin siirtymispäivänä.

Muutokset IFRS 12:een Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä

Lisätään liitteeseen C kappaleet C1A ja C2A–C2B.

C1A

Kesäkuussa 2012 julkaistulla asiakirjalla Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (muutokset IFRS 10:een, IFRS 11:een ja IFRS 12:een) lisättiin kappaleet C2A–C2B. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos yhteisö soveltaa IFRS 12:ta aikaisemmalla kaudella, sen on sovellettava näitä muutoksia tällä aikaisemmalla kaudella.

C2

C2A

Tämän IFRS-standardin vaatimuksia tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista ei tarvitse soveltaa sellaisella esitettävällä kaudella, joka alkaa ennen sitä tilikautta, joka välittömästi edeltää ensimmäistä tilikautta, jolla IFRS 12:ta sovelletaan.

C2B

Tämän IFRS-standardin kappaleiden 24–31 mukaisia vaatimuksia tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista ja vastaavaa ohjeistusta kappaleissa B21–B26 ei tarvitse soveltaa sellaisella esitettävällä kaudella, joka alkaa ennen ensimmäistä tilikautta, jolla IFRS 12:ta sovelletaan.


5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 314/2013,

annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

60,6

TN

105,0

TR

134,9

ZZ

100,2

0707 00 05

JO

194,1

MA

116,3

TR

146,8

ZZ

152,4

0709 93 10

MA

91,2

TR

102,1

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

59,3

IL

69,3

MA

77,1

TN

61,7

TR

63,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

79,1

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

103,4

BR

92,7

CL

118,8

CN

80,4

MK

30,8

US

204,9

UY

106,8

ZA

105,4

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

115,0

CL

142,0

CN

90,9

TR

204,5

US

158,2

ZA

124,1

ZZ

139,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013,

päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Meksikoa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1794)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/167/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen ja a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan muun muassa hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia unioniin koskevat vaatimukset. Vaatimusten on oltava vähintään jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevia vaatimuksia vastaavat.

(2)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevoseläinten tuonnissa unioniin. Siinä säädetään, että hevoseläinten tuonti unioniin on sallittua vain sellaisista kolmansista maista, jotka ovat olleet vapaita venezuelalaisesta hevosen virusenkefalomyeliitista kahden vuoden ajan.

(3)

Niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta 6 päivänä tammikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/211/EY (3) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista ja aluejaon tapauksessa niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti, sekä muut kyseiseen tuontiin sovellettavat vaatimukset. Luettelo on kyseisen päätöksen liitteessä I.

(4)

Päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa luettelossa vahvistetaan, että rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti, rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen sekä rekisteröityjen hevoseläinten, jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti Meksikosta sallitaan Chiapasin, Oaxacan, Tabascon ja Veracruzin osavaltioita lukuun ottamatta.

(5)

Komissio julkisti syyskuussa 2012 loppuraporttinsa Meksikossa 17 ja 27 päivän huhtikuuta 2012 välisenä aikana tehdystä tarkastuksesta, joka koski Euroopan unioniin vietävien elävien hevoseläinten ja niiden siemennesteen osalta suoritettavia eläinten terveystarkastuksia ja sertifiointimenettelyjä (4), ja kyseisessä raportissa tuotiin esiin eräitä merkittäviä puutteita, jotka liittyivät kyseisessä kolmannessa maassa tapahtuvien hevoseläinten siirtojen valvontaan ja siten vahvistetun aluejaon noudattamiseen, vesicular stomatitis -tautia ja hevosen näivetystautia koskeviin takeisiin sekä keinosiemennysasemien hyväksymiseen ja valvontaan. Meksikon toimivaltaiset viranomaiset eivät komission raportissa esitetyistä suosituksista ja seurantatoimista huolimatta ole korjanneet kyseisiä puutteita riittävällä tavalla.

(6)

Tilanne voi aiheuttaa terveysuhan unionin hevoseläinkannalle, minkä vuoksi hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia Meksikosta ei pitäisi sallia.

(7)

Tämän vuoksi päätöksen 2004/211/EY liitteessä I oleva kyseistä kolmatta maata koskeva kohta olisi muutettava.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2004/211/EY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I oleva Meksikoa koskeva kohta seuraavasti:

”MX

Meksiko

MX-0

Koko maa

D

—”

 

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/4, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/10, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2012/32 ja väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin annetun päätöksen EKP/2012/34 kumoamisesta

(EKP/2013/5)

(2013/168/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (1) ja erityisesti niiden liitteessä I olevan 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/34 (2) sisältö olisi sisällytettävä eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 (3) muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annettuihin suuntaviivoihin EKP/2012/18, joka on kaikkein keskeisin eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyviä väliaikaisia toimenpiteitä koskeva säädös.

(2)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 31 päivänä maaliskuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/4 (4), Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 7 päivänä heinäkuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/10 (5) sekä Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/32 (6) sisältö olisi myös sisällytettävä eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvien väliaikaisia toimenpiteitä koskeviin suuntaviivoihin.

(3)

Näiden toimien, jotka toteutetaan laatimalla uudelleen suuntaviivat EKP/2012/18, olisi lisäksi mahdollistettava se, että jäsenvaltiot voivat panna luottotukea koskevat lisätoimenpiteet täytäntöön niiden vastapuoliin sovellettavassa sopimus- ja sääntelyjärjestelmässä.

(4)

Päätökset EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 kumoaminen

1.   Kumotaan päätökset EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 3 päivästä toukokuuta 2013.

2.   Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina suuntaviivoihin EKP/2013/4.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74.


5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/22


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä

(EKP/2013/6)

(2013/169/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I määritellään yleisehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(2)

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä välineitä, ehtoja, vaatimuksia ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(3)

Omassa käytössä olevien valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen suora käyttö sekä tällaisten joukkovelkakirjojen välillinen käyttö – silloin kun ne ovat saman vastapuolen tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemien katettujen pankkien joukkovelkakirjojen kanssa samassa sammiossa – vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa olisi täysin suljettava pois 1 päivästä maaliskuuta 2015. EKP:n neuvosto voisi poikkeustapauksissa myöntää poikkeuksen tästä kiellosta eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin osallistuville vastapuolille.

(4)

Tällaisen poikkeuksen ehdot olisi vahvistettava EKP:n päätöksessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Omassa käytössä olevia valtion takaamia kattamattomia pankkien joukkovelkakirjoja koskevien sääntöjen muutokset

1.   Eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vastapuoli ei 1 päivästä maaliskuuta 2015 saa käyttää vakuutena sen itsensä tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemia veronkatoon oikeutetun ETA-maan julkisen viranomaisen tai useampien tällaisten viranomaisten täysimääräisesti takaamia kattamattomia pankkien joukkovelkakirjoja a) suoraan, tai b) välillisesti, kun ne ovat saman vastapuolen tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemien katettujen pankkien joukkovelkakirjojen kanssa samassa sammiossa.

2.   EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa päättää myöntää korkeintaan kolmen vuoden pituisia väliaikaisia poikkeuksia 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi miten valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen omasta käytöstä luovutaan viimeistään kolme vuotta poikkeuksen myöntämisestä.

3.   Jos tämä päätös, suuntaviivat EKP/2011/14 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä 20 päivänä maaliskuuta 2013 annetut suuntaviivat EKP/2013/4 (2), sellaisina kuin kukin kansallinen keskuspankki on pannut ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan tätä päätöstä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 23.


SUUNTAVIIVAT

5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/23


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/4)

(2013/170/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 5.1, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annettuja suuntaviivoja EKP/2012/18 (1) on olennaisesti muutettu. Koska niihin olisi tehtävä uusia muutoksia, suuntaviivat EKP/2012/18 olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 (2) liitteessä I määritellään yleisehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusehdot, joiden perusteella EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 8 päivänä joulukuuta 2011 ja 20 päivänä kesäkuuta 2012 tehostettua luottotukea koskevista lisätoimenpiteistä pankkien antolainauksen ja likviditeetin edistämiseksi euroalueen rahamarkkinoilla; näihin kuuluvat myös eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista toimenpiteistä 14 päivänä joulukuuta 2011 annetussa päätöksessä EKP/2011/25 (3) säädetyt toimenpiteet. Lisäksi raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista 1 päivänä elokuuta 2007 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2007/9 (4) olevat viittaukset velvoiteprosenttiin oli linjattava vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annettuun asetukseen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (5) asetuksella (EU) N:o 1358/2011 (6) tehtyjen muutosten mukaisiksi.

(4)

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta 21 päivänä maaliskuuta 2012 annetussa päätöksessä EKP/2012/4 (7) vahvistettiin, että kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjoja, joiden takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta.

(5)

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2011/25 muuttamisesta 3 päivänä heinäkuuta 2012 annetussa päätöksessä EKP/2012/12 (8) tarkistettiin myös suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.3.2 kohdassa vahvistettua poikkeusta läheisten sidosten kiellosta sellaisten valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen osalta, joita vastapuoli käyttää omaan käyttöön vakuutena.

(6)

Eurojärjestelmän luottotoimiin osallistuvilla vastapuolilla olisi EKP:n neuvoston etukäteissuostumuksella oltava poikkeusoloissa mahdollisuus lisätä niiden liikkeeseen laskemien valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen omaa käyttöä yli tason, joka niillä oli 3 päivänä heinäkuuta 2012. Etukäteissuostumusta koskeviin pyyntöihin olisi liitettävä rahoitussuunnitelma.

(7)

Päätös EKP/2011/25 korvattiin 2 päivänä elokuuta 2012 suuntaviivoilla EKP/2012/18, jotka kansalliset keskuspankit panivat täytäntöön sopimus- tai sääntelyjärjestelyissään.

(8)

Suuntaviivoja EKP/2012/18 muutettiin 10 päivänä lokakuuta 2012 suuntaviivoilla EKP/2012/23 (9), joilla väliaikaisesti väljennettiin ehtoja, joiden perusteella eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien omaisuuserien vakuuskelpoisuus määritetään, hyväksymällä Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit vakuuskelpoisiksi rahapoliittisissa operaatioissa. Tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettiin asianmukaisten valuuttakurssien historiallista volatiliteettia kuvastavaa arvonalennusta.

(9)

Euroopan rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta 23 päivänä tammikuuta 2013 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2013/2 (10) täsmennetään menettely, jota sovelletaan vastapuolen suorittaessa pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden takaisinmaksun ennenaikaisesti ja jolla varmistetaan, että kaikki kansalliset keskuspankit soveltavat samoja ehtoja. Erityisesti olisi pantava merkille, että suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä 1 olevassa lisäyksessä 6 vahvistettua taloudellista sanktiota koskevaa järjestelmää sovelletaan tapauksissa, joissa velan ennenaikaisen takaisinmaksun valinnut vastapuoli laiminlyö osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa määräpäivään mennessä asianomaiselle kansalliselle keskuspankille takaisin maksettavan määrän.

(10)

Suuntaviivoja EKP/2012/18 olisi nyt taas muutettava väliaikaisista muutoksista valuuttamääräisten vakuuksien vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/34 (11) sisällön sisällyttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjoja a) jotka niitä käyttävä vastapuoli tai siihen läheisesti sidoksissa oleva yhteisö on laskenut liikkeeseen, ja b) jotka ovat sellaisen jäsenvaltion täysimääräisesti takaamia, jonka luottoriskinarviointi ei täytä eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta ja joka EKP:n neuvoston arvion mukaan noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

(11)

Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 31 päivänä maaliskuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/4 (12), Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 7 päivänä heinäkuuta 2011 annetun päätöksen EKP/2011/10 (13) sekä Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä 19 päivänä joulukuuta 2012 annetun päätöksen EKP/2012/32 (14) sisältö olisi muiden eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvien väliaikaisten toimenpiteiden kanssa sisällytettävä näihin suuntaviivoihin.

(12)

Näissä suuntaviivoissa vahvistettuja lisätoimenpiteitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes EKP:n neuvosto katsoo, ettei niitä enää tarvita rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Rahoitusoperaatioihin ja vakuuskelpoisuuteen liittyvät lisätoimenpiteet

1.   Tässä päätöksessä vahvistettuja eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.

2.   Jos näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan näitä suuntaviivoja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.

3.   Sovellettaessa 5 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklaa, Irlantia, Helleenien tasavaltaa ja Portugalin tasavaltaa pidetään euroalueeseen kuuluvina jäsenvaltioina, jotka noudattavat Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2 artikla

Mahdollisuus pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden päättämiseen tai muuttamiseen

1.   Eurojärjestelmä voi päättää, että vastapuolilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus pienentää joidenkin pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää (tällaista määrän pienentämistä tai päättämistä ennen eräpäivää kutsutaan jäljempänä yhteisesti myös ’velan ennenaikaiseksi takaisinmaksuksi’). Huutokauppailmoituksessa on täsmennettävä, sovelletaanko mahdollisuutta pienentää kyseisen operaation määrää tai päättää se ennen eräpäivää sekä ilmoitettava mistä päivämäärästä tätä mahdollisuutta voi käyttää. Vaihtoehtoisesti nämä tiedot voidaan antaa muulla eurojärjestelmän asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

2.   Vastapuoli voi käyttää mahdollisuutta pienentää pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden määrää tai päättää ne ennen eräpäivää ilmoittamalla asianomaiselle kansalliselle keskuspankille määrän, jonka se aikoo maksaa takaisin velan ennenaikaisen takaisinmaksumenettelyn mukaisesti sekä päivämäärän, jona se aikoo tehdä tällaisen velan ennenaikaisen takaisinmaksun; ilmoitus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoituksessa mainittua velan ennenaikaisen takaisinmaksun päivämäärää. Ellei eurojärjestelmä ole ilmoittanut toisin, velan ennenaikainen takaisinmaksu voidaan tehdä minä tahansa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksupäivänä, edellyttäen että vastapuoli on tehnyt tässä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vähintään viikkoa ennen kyseistä päivää.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee vastapuolta sitovaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua velan ennenaikaisen takaisinmaksun määräpäivää. Jos vastapuoli laiminlyö osittain tai kokonaan velvollisuutensa maksaa velan ennenaikaisen takaisinmaksumenettelyn mukaisesti erääntyneen määrän määräpäivään mennessä, tämä voi johtaa suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteen I lisäyksessä 6 olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun taloudelliseen sanktioon. Taloudellisten sanktioiden määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä II laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.

3 artikla

Eräiden muiden omaisuusvakuudellisten arvopaperien hyväksyminen

1.   Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ovat – sellaisten omaisuusvakuudellisten arvopaperien lisäksi, jotka ovat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevan 6 luvun mukaan vakuuskelpoisia – myös omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia mutta jotka muutoin täyttävät suuntaviivoissa EKP/2011/14 vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta (15) liikkeeseenlaskun yhteydessä ja aina sen jälkeen. Niiden on lisäksi täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuutena olevien kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien on kuuluttava johonkin seuraavista arvopaperiluokista: i) asuntolainat, ii) lainat pienille ja keskisuurille yrityksille, iii) liikekiinteistölainat, iv) autolainat, v) leasing, vi) kulutusluotot,

b)

kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät saa kuulua eri arvopaperiluokkiin,

c)

omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena oleviin kassavirtaa synnyttäviin omaisuuseriin ei saa kuulua lainoja, jotka

i)

ovat järjestämättömiä omaisuusvakuudellisen arvopaperin liikkeeseenlaskun yhteydessä, tai

ii)

ovat järjestämättömiä hetkenä, jona ne omaisuusvakuudellisen arvopaperin juoksuajan aikana liitetään omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin, esim. kassavirtaa synnyttäviä omaisuuseriä vaihdettaessa tai korvattaessa, tai

iii)

ovat strukturoituja, syndikoituja tai vipulainoja minä tahansa ajankohtana,

d)

omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyvissä sopimusasiakirjoissa on oltava sääntöjä hallinnoinnin jatkuvuudesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla on kaksi vähintään yhden A:n luottoluokitusta (16), sovelletaan 16 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joilla ei ole kahta vähintään yhden A:n luottoluokitusta, sovelletaan seuraavia markkina-arvon aliarvostusprosentteja: a) omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joiden vakuutena on liikekiinteistölainoja, sovelletaan 32 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta, b) kaikkiin muihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 26 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

4.   Vastapuoli ei saa toimittaa vakuudeksi omaisuusvakuudellista arvopaperia, jonka vakuuskelpoisuus perustuu 1 kohtaan, jos se tai siihen läheisesti sidoksissa oleva osapuoli toimii korkosuojauksen tarjoajana omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin liittyen.

5.   Kansallinen keskuspankki voi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyä vakuudeksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuutena on asuntolainoja tai lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille tai molempia, ja jotka eivät täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistettuja luottokelpoisuusvaatimuksia ja edellä 1 kohdan a–d alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta jotka muutoin täyttävät kaikki suuntaviivoissa EKP/2001/14 vahvistetut omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat vakuuskelpoisuusvaatimukset ja joilla on kaksi vähintään kolmen B:n luottoluokitusta. Tämä koskee ainoastaan ennen 20 päivää kesäkuuta 2012 liikkeeseen laskettuja omaisuusvakuudellisia arvopapereita, ja näihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin sovelletaan 32 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

6.   Tässä artiklassa käytetään seuraavia määritelmiä:

1)

käsite ’asuntolainat’ (residential mortgage) kattaa kiinteistövakuudellisten asuntolainojen lisäksi asuinkiinteistölainat, joiden vakuutena on takaus (ilman kiinteistövakuutta), edellyttäen että takaaja on maksuvelvollinen heti maksukyvyttömyystilanteessa. Takaus voi perustua erityyppisiin sopimusjärjestelyihin, esim. vakuutussopimuksiin, edellyttäen että takaajana on julkisen sektorin yhteisö tai virallisen valvonnan alainen rahoituslaitos. Tällaisessa takauksessa takaajan luottoluokituksen on täytettävä eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokan 3 vaatimukset koko transaktion juoksuajan;

2)

käsitteillä ’pieni yritys’ ja ’keskisuuri yritys’ tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta yksikköä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa ja jonka ilmoitettu liikevaihto tai, jos yksikkö on osa konsernia, jonka konsernin liikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa;

3)

käsite ’järjestämätön laina’ kattaa lainat, joiden kohdalla korkojen tai pääoman maksu on vähintään 90 päivää myöhässä, ja velallinen on luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (17) liitteessä VII olevassa 44 kohdassa määritetyllä tavalla maksukyvytön, tai jos on perusteltua aihetta epäillä, että täysimääräistä maksua ei saada;

4)

’strukturoidulla lainalla’ tarkoitetaan rakennetta, johon kuuluu lainasaamisia, joilla on muita saamisia huonompi etuoikeus;

5)

’syndikoidulla lainalla’ tarkoitetaan rahoittajaryhmän, ns. rahoittajasyndikaatin, antamaa lainaa;

6)

’vipulainalla’ tarkoitetaan yritykselle, jonka velkaantumisaste on jo huomattava, annettavaa lainaa, esim. buy-out- tai muun yritysoston rahoittamiseksi, jolla ostetaan velallisena olevan yrityksen osakkeita;

7)

’hallinnoinnin jatkuvuutta koskevilla säännöillä’ tarkoitetaan omaisuusvakuudellista arvopaperia koskevissa oikeudellisissa asiakirjoissa olevia sääntöjä, joilla varmistetaan, että hallinnoijan maksu- tai toimintakyvyttömyys ei johda hallinnoinnin päättymiseen, ja jotka sisältävät säännöksiä sijaan tulevan hallinnoijan nimittämisen käynnistämisestä sekä korkean tason toimintasuunnitelmasta, jossa määritellään käytännön toimenpiteet, joihin sijaan tulevan hallinnoijan nimittämisen jälkeen on ryhdyttävä sekä se, miten lainojen hallinnointi siirretään.

4 artikla

Eräiden muiden lainasaamisten hyväksyminen

1.   Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka eivät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

2.   Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I mainituista vaatimuksista. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällytettävä edellytys, jonka mukaan lainasaamisiin sovelletaan vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät vahvistavan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat poikkeustapauksissa EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan hyväksyä lainasaamisia: a) jonkin toisen kansallisen keskuspankin 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamien vakuuskelpoisuusvaatimusten ja riskienhallintamenetelmien mukaisesti; tai b) jos näihin lainasaamisiin sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä keskuspankki on sijoittautunut.

4.   Toinen kansallinen keskuspankki antaa apua kansalliselle keskuspankille, joka hyväksyy lainasaamisia 1 kohdan nojalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että tästä on sovittu näiden kahden kansallisen keskuspankin välillä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt tämän etukäteen.

5 artikla

Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjojen hyväksyminen

1.   Kansallinen keskuspankki ei ole velvollinen hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien kattamattomia joukkovelkakirjoja a) jotka eivät täytä eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta, ja b) joita käyttää vastapuoli, joka on laskenut ne liikkeeseen, tai tähän vastapuoleen läheisesti sidoksissa oleva yhteisö, ja c) ovat sellaisen jäsenvaltion täysimääräisesti takaamia i) jonka luottoriskinarviointi ei täytä suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa säädettyä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavaa eurojärjestelmän hyvän luottokelpoisuuden vaatimusta, ja ii) joka EKP:n neuvoston arvion mukaan noudattaa Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmaa.

2.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.

3.   Vastapuoli saa eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa antaa vakuudeksi sellaisia kattamattomia pankkien joukkovelkakirjoja, jonka liikkeeseenlaskija on se itse tai siihen läheisesti sidoksissa oleva yhteisö ja jonka takaajana on veronkantoon oikeutettu ETA-maan julkinen viranomainen, enintään 3 päivänä heinäkuuta 2012 jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

4.   EKP:n neuvosto voi poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää enintään kolmen vuoden pituisia väliaikaisia poikkeuksia 3 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi miten poikkeusta pyytävä vastapuoli luopuu valtion takaamien pankkien kattamattomien joukkovelkakirjojen omasta käytöstä viimeistään kolmen vuoden kuluttua poikkeuksen myöntämisestä. Poikkeukset jotka on jo myönnetty 3 päivän heinäkuuta 2012 jälkeen ovat voimassa niiden tarkistukseen asti.

6 artikla

Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisten tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuus

1.   Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi, edellyttäen että a) ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään euroalueella, b) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle, ja c) ne täyttävät kaikki muut suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetut vakuuskelpoisuusvaatimukset.

2.   Eurojärjestelmä soveltaa tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin seuraavia arvonalennusprosentteja: a) 16 prosentin arvonalennusta Englannin punnan tai Yhdysvaltain dollarin määräisiin omaisuuseriin; ja b) 26 prosentin arvonalennusta jenin määräisiin omaisuuseriin.

3.   Vakuuskelpoisia eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ovat myös 1 kohdassa tarkoitetut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden korko on sidottu niiden valuutan määräiseen yhteen rahamarkkinakorkoon taikka kyseisen valuutta-alueen valtion inflaatioindeksiin, joka ei sisällä diskreettiin jakaumaan perustuvaa korkoa, ehdollisesti määräytyvää korkoa (range accrual), tietyissä rajoissa ehdollisesti määräytyvää korkoa (ratchet) tai vastaavia monimutkaisia rakenteita.

4.   Edellä 3 kohdassa mainittujen hyväksyttävien valuuttamääräisten viitekorkojen lisäksi EKP voi EKP:n neuvoston hyväksynnän saatuaan julkaista verkkosivuillaan http://www.europa.eu luettelon muista hyväksyttävistä valuuttamääräisistä viitekoroista.

5.   Valuuttamääräisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan ainoastaan näiden suuntaviivojen 1, 3, 5, 6 ja 8 artiklaa.

7 artikla

Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden alarajan soveltamisen keskeyttäminen tiettyjen jälkimarkkinakelpoisten instrumenttien osalta

1.   Niitä eurojärjestelmässä sovellettavia luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimuksia, jotka täsmennetään suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.2 kohdassa vahvistetuissa jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuusvaatimuksia koskevissa säännöissä, ei 2 kohdan mukaisesti tilapäisesti sovelleta.

2.   Eurojärjestelmän määrittämää luottokelpoisuuden alarajaa ei sovelleta jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai täysimääräisenä takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston kohteena oleva euroalueeseen kuuluva jäsenvaltio, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää, että kyseessä oleva jäsenvaltio ei noudata rahoitustuen ja/tai makrotaloudellisen ohjelman ehdollisuutta.

3.   Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan näiden suuntaviivojen liitteessä I vahvistettuja erityisiä aliarvostusprosentteja.

8 artikla

Voimaantulo, täytäntöönpano ja soveltaminen

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2013.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat kaikki 5 artiklan, 6 artiklan 3–5 kohdan ja 7 artiklan noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat näitä suuntaviivoja 3 päivästä toukokuuta 2013. Ne antavat viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2013 EKP:lle tiedoksi näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot.

3.   Näiden suuntaviivojen 5 artiklaa sovelletaan 28 päivään helmikuuta 2015.

9 artikla

Suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttaminen

Korvataan liitteessä III olevassa 5 osassa taulukon 2 jälkeinen kohta seuraavasti:

Kiinteämääräisen vähennyksen laskeminen valvontaa varten (R6):

Kiinteämääräinen vähennys: Vähennystä sovelletaan kaikkiin luottolaitoksiin. Kukin luottolaitos tekee kiinteämääräisen enimmäisvähennyksen, jolla on tarkoitus vähentää erittäin pienten varantovelvoitteiden hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on pienempi kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on yhtä suuri kuin [varantopohja × velvoiteprosentti]. Jos [varantopohja × velvoiteprosentti] on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000 euroa, kiinteämääräinen vähennys on 100 000 euroa. Laitokset, jotka saavat antaa konsolidoitua varantopohjaansa koskevia tilastotietoja ryhmänä (siten kuin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä III olevan 2 osan 1 jaksossa on määritelty), pitävät vähimmäisvarantoja ryhmän yhden sellaisen laitoksen välityksellä, joka toimii yksinomaan näiden laitosten välittäjänä. Vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (18) 11 artiklan mukaisesti jälkimmäisessä tapauksessa ainoastaan ryhmä kokonaisuutena on oikeutettu kiinteämääräisen vähennyksen tekemiseen.

Vähimmäisvarantovaatimus lasketaan seuraavasti:

Formula

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) mukaisia velvoiteprosentteja.

10 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2012/18 3 päivästä toukokuuta 2013.

2.   Viittauksia suuntaviivoihin EKP/2012/18 pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin ja luetaan liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20.

(2)  EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.

(3)  EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.

(4)  EUVL L 341, 27.12.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) No 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2011/26) (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 51).

(7)  EUVL L 91, 29.3.2012, s. 27.

(8)  EUVL L 186, 14.7.2012, s. 38.

(9)  EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14.

(10)  EUVL L 34, 5.2.2013, s. 18.

(11)  EUVL L 14, 18.1.2013, s. 22.

(12)  EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33.

(13)  EUVL L 182, 12.7.2011. s. 31.

(14)  EUVL L 359, 29.12.2012, s. 74.

(15)  Kolmen B:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s luokitusta ”Baa3”, Fitch tai Standard & Poor -luokitusta ”BBB”- tai DBRS-luokitusta ”BBB”.

(16)  Yhden A:n luokitus tarkoittaa vähintään Moody’s luokitusta ”A3”, Fitch tai Standard & Poor -luokitusta ”A”- tai DBRS-luokitusta ”AL”.

(17)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(18)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.”


LIITE I

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemiin tai täysimääräisesti takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovellettava aliarvostustaulukko

Kreikan valtion joukkovelkakirjat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Valtion takaamat pankkien joukkovelkakirjat ja valtion takaamat yritysten joukkovelkakirjat

Maturiteettiluokka

Kiinteäkorkoisten ja vaihtuvakorkoisten instrumenttien aliarvostus

Nollakorkoisten instrumenttien aliarvostus

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


LIITE II

KUMOTUT SUUNTAVIIVAT JA MUUTOKSET

 

Suuntaviivat EKP/2012/18 (EUVL L 218, 15.8.2012, s. 20).

 

Suuntaviivat EKP/2012/23 (EUVL L 284, 17.10.2012, s. 14).

 

Suuntaviivat EKP/2013/2 (EUVL L 34, 5.2.2013, s. 18).


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Suuntaviivat EKP/2012/18

Nämä suuntaviivat

1–5 artikla

1–5 artikla

5 a artikla

6 artiklan 1–2 kohta

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

10 artikla

Päätös EKP/2011/4

Nämä suuntaviivat

2 ja 3 artikla

7 artikla

Päätös EKP/2011/10

Nämä suuntaviivat

2 ja 3 artikla

7 artikla

Päätös EKP/2012/32

Nämä suuntaviivat

2 ja 3 artikla

7 artikla

Päätös EKP/2012/34

Nämä suuntaviivat

1 ja 2 artikla

6 artiklan 3–4 kohta


Oikaisuja

5.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/31


Oikaisu neuvoston päätökseen 2013/109/YUTP, annettu 28 päivänä helmikuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/739/YUTP muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 58, 1. maaliskuuta 2013 )

Sivulla 8, 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, päätöksen 2012/739/YUTP 3 artiklan 1 kohdan korvaavassa b alakohdassa:

on:

”… puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin sortotoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;”

pitää olla:

”… puolustustarvikkeiden tai sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;”.