ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.090.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
28. maaliskuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 295/2013, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 192/2007 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun jälkeen

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 296/2013 annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

4

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 297/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, asetusten (EU) N:o 44/2012, (EU) N:o 39/2013 ja (EU) N:o 40/2013 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

10

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 298/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 299/2013, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 300/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun asetuksen (EU) N:o 605/2010 muuttamisesta ( 1 )

71

 

*

Komission asetus (EU) N:o 301/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen vuosittaisten parannusten 2009–2011 osalta ( 1 )

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 302/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

86

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

90

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 304/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, vilja-alalla 1 päivästä huhtikuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

92

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2013/160/YUTP, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1279)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 295/2013,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Taiwanista peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 192/2007 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2604/2000 (2) otettiin käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Korean tasavallasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa perusasetuksen 5 artiklan mukaisesti.

(2)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 192/2007 (3) pitää voimassa edellä mainitut toimenpiteet.

(3)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, pani 24 päivänä helmikuuta 2012Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (4) vireille kyseessä olevien toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan toisen tarkastelun perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla. Tämä tutkimus on käynnissä toisen tutkimuksen rinnalla, ja sen päätteeksi annetaan erillinen säädös.

B.   TÄMÄNHETKINEN MENETTELY

1.   Tarkastelupyyntö

(4)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen pyynnön uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta. Pyynnön esitti Taiwanissa, jäljempänä ’asianomainen maa’, toimiva vientiä harjoittava tuottaja Lealea Enterprise Co., Ltd., jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

(5)

Pyynnön esittäjä väittää, ettei se vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin tutkimusajanjaksona eli 1 päivän lokakuuta 1998 ja 30 päivän syyskuuta 1999 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’.

(6)

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, ettei se ole etuyhteydessä mihinkään tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavaan tuottajaan, joihin sovelletaan edellä mainittuja polkumyyntitoimenpiteitä.

(7)

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että se aloitti tarkasteltavana olevan tuotteen viennin unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä.

2.   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(8)

Komissio tutki pyynnön esittäjän toimittaman alustavan näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukainen tarkastelu. Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa ja annettuaan asianomaiselle unionin tuotannonalalle tilaisuuden esittää huomautuksia komissio pani asetuksella (EU) N:o 653/2012 (5) vireille asetukseen (EY) N:o 192/2007 liittyvän, pyynnön esittäjää koskevan tarkastelun.

(9)

Asetuksella (EU) N:o 653/2012 kumottiin asetuksella (EY) N:o 192/2007 käyttöön otettu tietynlaisen polyeteenitereftalaatin polkumyyntitulli pyynnön esittäjän unioniin vientiä varten valmistaman ja myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa. Samalla tulliviranomaiset velvoitettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

3.   Tarkasteltavana oleva tuote

(10)

Tarkastelun kohteena on Taiwanista peräisin oleva polyeteenitereftalaatti (PET), jonka viskositeettiluku on Kansainvälisen standardointijärjestön standardin ISO 1628-5 mukaisesti vähintään 78 ml/g ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

4.   Asianomaiset osapuolet

(11)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti unionin tuotannonalalle, pyynnön esittäjälle ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(12)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle ja siihen etuyhteydessä oleville yrityksille polkumyyntiä koskevan kyselylomakkeen, johon saatiin vastaus asetetussa määräajassa.

(13)

Komissio pyrki tarkistamaan kaikki uuden viejän aseman ja polkumyynnin määrittelemisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä pyynnön esittäjän toimitiloihin Taiwanissa.

5.   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(14)

Polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2011 ja 30 päivän kesäkuuta 2012 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

C.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

1.   Uuden viejän kelpoisuus

(15)

Tutkimus vahvisti, ettei yritys ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana ja että se oli aloittanut unioniin suuntautuvan viennin vasta myöhemmin.

(16)

Vaikka vientimäärät olivat suhteellisen vähäisiä, niiden todettiin riittävän luotettavan polkumyyntimarginaalin määrittämiseen. Vienti noudatti lähetyksen koon ja asiakaskohtaisen liikevaihdon osalta mallia, joka on verrattavissa pyynnön esittäjän käyttäytymiseen kolmannen maan markkinoilla.

(17)

Mitä tulee muihin uuden viejän asemaa koskeviin edellytyksiin, yritys pystyi tyydyttävällä tavalla osoittamaan, ettei sillä ollut suoria tai välillisiä yhteyksiä sellaisiin taiwanilaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin, joihin sovellettiin tarkasteltavana olevan tuotteen osalta voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä.

(18)

Tämän perusteella vahvistetaan, että yritystä olisi pidettävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisena uutena viejänä, minkä vuoksi sille olisi vahvistettava yksilöllinen polkumyyntimarginaali.

2.   Polkumyynti

(19)

Pyynnön esittäjä valmistaa ja myy tarkasteltavana olevaa tuotetta koti- ja vientimarkkinoilla. Pyynnön esittäjä myy suoraan kaikille markkinoille.

(20)

Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti yrityksen kotimarkkinamyynnin katsotaan olevan edustavaa, jos sen kokonaismäärä on vähintään 5 prosenttia unioniin suuntautuneen viennin kokonaismäärästä. Komissio totesi, että pyynnön esittäjä vie unioniin ainoastaan yhtä tuotetyyppiä ja että pyynnön esittäjän harjoittama saman tuotetyypin myynti kotimarkkinoilla oli edustavaa.

(21)

Komissio tutki myös, voitiinko kotimarkkinoilla edustavia määriä myydyn tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin katsoa tapahtuneen perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisessa tavanomaisessa kaupankäynnissä. Tämä tehtiin määrittämällä riippumattomille asiakkaille tapahtuneen kannattavan kotimarkkinamyynnin osuus. Koska tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneen myynnin määrä oli riittävä, normaaliarvo määritettiin kotimarkkinamyynnin tosiasiallisten hintojen perusteella.

(22)

Tarkasteltavana olevaa tuotetta vietiin suoraan riippumattomille asiakkaille unioniin. Tämän vuoksi vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien vientihintojen perusteella.

(23)

Normaaliarvoa ja vientihintoja verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla.

(24)

Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti oikaisujen muodossa huomioon hintojen vertailtavuuteen vaikuttavat erot perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannusten sekä luottokustannusten perusteella, jos ne todettiin kohtuullisiksi ja paikkansa pitäviksi ja jos niistä esitettiin todennettu näyttö.

(25)

Polkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti normaaliarvon painotetun keskiarvon ja kaikkien unioniin suuntautuvien vientitoimintojen hintojen painotetun keskiarvon välisellä vertailulla. Koska viennin määrä unioniin oli vähäinen, yksittäisiä hintoja viennissä unioniin verrattiin myös painotettuun keskimääräiseen normaaliarvoon niiltä kuukausilta, joina vientiä oli ollut.

(26)

Kummassakin tapauksessa nämä vertailut osoittivat vähimmäistasoa olevaa polkumyyntiä pyynnön esittäjän osalta, joka harjoitti vientiä unioniin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

D.   TARKASTELUN KOHTEENA OLEVIEN TOIMENPITEIDEN MUUTTAMINEN

(27)

Pyynnön esittäjää koskeva polkumyyntimarginaali, joka todettiin tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, oli vähimmäistasolla. Sen vuoksi ehdotetaan, että otetaan käyttöön vähimmäistason polkumyyntimarginaaliin perustuva tulli 0 euroa/tonni ja että asetus (EY) N:o 192/2007 muutetaan vastaavasti.

E.   KIRJAAMINEN

(28)

Näiden päätelmien perusteella asetuksella (EU) N:o 653/2012 määrätyn tuonnin kirjaamisvelvoitteen olisi päätyttävä ilman minkäänlaista polkumyyntitullien taannehtivaa kantamista.

F.   TOIMENPITEISTÄ ILMOITTAMINEN JA NIIDEN VOIMASSAOLOAIKA

(29)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja näkökohdista, joiden perusteella pyynnön esittäjän toteuttamassa tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa aiottiin ottaa käyttöön polkumyyntitulli, jonka suuruus on 0 euroa/tonni, ja joiden perusteella asetusta (EY) N:o 192/2007 aiottiin muuttaa vastaavasti. Osapuolten huomautukset otettiin aiheellisissa tapauksissa huomioon.

(30)

Tämä tarkastelu ei muuta sitä päivämäärää, jona asetuksella (EY) N:o 192/2007 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrä päättyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään asetuksen (EY) N:o 192/2007 1 artiklan 2 kohtaan Taiwanin tuottajia koskevaan taulukkoon teksti seuraavasti:

Maa

Yritys

Polkumyyntitulli (euroa/tonni)

Taric-lisäkoodi

”Taiwan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996”

2.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan Taiwanista peräisin olevan, Lealea Enterprise Co., Ltd:n valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kirjaaminen.

3.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. HOGAN


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 301, 30.11.2000, s. 21.

(3)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 59.

(4)  EUVL C 55, 24.2.2012, s. 4.

(5)  EUVL L 188, 18.7.2012, s. 8.


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/4


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 296/2013

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013,

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 329/2007 (1) pannaan täytäntöön Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 2010 annetussa neuvoston päätöksessä 2010/800/YUTP (2) säädetyt toimenpiteet.

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2013 päätöksen 2013/88/YUTP (3), jolla muutetaan päätöstä 2010/800/YUTP ja jossa säädetään uusista Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, jäljempänä ’Pohjois-Korea’, kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä panemalla täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston, jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvosto’, päätöslauselmassa 2087 (2013) edellytetyt uudet toimenpiteet sekä eräitä unionin yksipuolisesti päättämiä lisätoimenpiteitä.

(3)

Päätös 2013/88/YUTP sisältää lisäperusteen, jota sovelletaan unionin nimetessä yksipuolisesti henkilöitä ja yhteisöjä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, eli henkilöitä, jotka osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, sen muita joukkotuhoaseohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia mahdollisesti edistävien aseiden tai minkä tahansa tyyppisten niihin liittyvien tarvikkeiden tai kyseisiä ohjelmia mahdollisesti edistävien tuotteiden, materiaalien, varusteiden, tavaroiden tai teknologian toimittamiseen Pohjois-Korealle tai niiden toimittamiseen sieltä.

(4)

Päätöksessä 2013/88/YUTP kielletään lisäksi Pohjois-Korean joukkotuhoaseohjelmiin ja erityisesti sen ballististen ohjusten alaan liittyvien tiettyjen muiden tavaroiden, erityisesti tiettyjen alumiinilajien, myynti, toimittaminen ja siirto Pohjois-Koreaan.

(5)

Päätöksessä 2013/88/YUTP kielletään lisäksi kullan ja jalometallien sekä timanttien myynti ja kuljettaminen Pohjois-Korean hallitukselle sekä niiden osto Pohjois-Korean hallitukselta ja niiden välitys sen hyväksi ja Pohjois-Korean valuuttayksikön määräisten vasta painettujen setelien, vasta lyötyjen metallirahojen tai liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahojen toimitukset Pohjois-Korean keskuspankille tai sen hyväksi samoin kuin Pohjois-Korean valtion tai sen takaamien joukkovelkakirjojen myynti ja ostaminen. Päätöksessä 2013/88/YUTP selvennetään lisäksi, että neuvoston säätämä rahoituspalveluja koskeva kielto käsittää myös vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut. Tämä edellyttää teknistä muutosta asetukseen (EY) N:o 329/2007.

(6)

Päätöksessä 2013/88/YUTP kielletään Pohjois-Korean pankkien uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella sekä uusien yhteisyritysten perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen Pohjois-Korean pankkien, myös Pohjois-Korean keskuspankin, toimesta jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.

(7)

Lisäksi on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2087 (2013) 13 kohdan mukaisesti tarpeen vahvistaa, ettei Pohjois-Koreassa olevien nimettyjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen vaatimuksia oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen edellä tarkoitetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet.

(8)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 329/2007 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 329/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteissä I, I a ja I b lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

2.   Liite I sisältää kaikki tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, jotka ovat kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 428/2009 (4) määriteltyjä kaksikäyttötuotteita tai -teknologiaa.

Liite I a sisältää eräät muut tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, jotka voivat edistää Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, sen muita joukkotuhoaseohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia.

Liite I b sisältää ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset komponentit.

3.   Kielletään liitteissä I, I a ja I b lueteltujen Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian hankinta, tuonti ja kuljetus Pohjois-Koreasta.

2)

Muutetaan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a ja b alakohta seuraavasti:

”a)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteissä I, I a ja I b lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteissä I, I a ja I b lueteltujen tavaroiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun ja välityspalvelujen antaminen, suoraan tai välillisesti, Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;

b)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteissä I, I a ja I b lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;”;

b)

korvataan c ja d alakohdassa ilmaisu ”liitteissä I ja I a” ilmaisulla ”liitteissä I, I a ja I b”.

3)

Korvataan 3 a artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”Liitteissä I ja I a” ilmaisulla ”Liitteissä I, I a ja I b”.

4)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä VII lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Korean hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille tai Pohjois-Korean keskuspankille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille tai edellä lueteltujen tahojen hyödynnettäväksi;

b)

liitteessä VII lueteltujen, Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien ostaminen, tuonti ja kuljetus suoraan tai välillisesti Pohjois-Korean hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä tai virastoilta tai Pohjois-Korean keskuspankilta tai näiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai elimiltä; ja

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Pohjois-Korean hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille tai Pohjois-Korean keskuspankille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille.

2.   Liitteessä VII luetellaan kulta, jalometallit ja timantit, joihin 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan.

4 b artikla

Kielletään Pohjois-Korean valuuttayksikön määräisten, uusien tai liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahojen myyminen, toimittaminen, siirtäminen tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Korean keskuspankille tai sen hyväksi.”

”5 a artikla

1.   Kielletään 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvilta luotto- ja rahoituslaitoksilta

a)

uuden edustuston avaaminen tai uuden konttorin tai tytäryhtiön perustaminen Pohjois-Koreaan; tai

b)

uuden yhteisyrityksen perustaminen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa, jonka kotipaikka on Pohjois-Koreassa, tai 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa.

2.   Kielletään

a)

luvan antaminen luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Pohjois-Koreassa, tai 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston avaamiseen tai konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen unioniin;

b)

edustuston avaamista tai konttorin tai tytäryhtiön perustamista unioniin koskevien sopimusten tekeminen luotto- tai rahoituslaitosta varten, jonka kotipaikka on Pohjois-Koreassa, tai 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua luotto- tai rahoituslaitosta varten, tai niiden puolesta;

c)

luvan antaminen sille, että luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Pohjois-Koreassa, edustusto, konttori tai tytäryhtiö tai 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustusto, konttori tai tytäryhtiö aloittaa luottolaitostoiminnan tai muun luvanvaraisen toiminnan ja jatkaa sitä, jos kyseinen edustusto, konttori tai tytäryhtiö ei ole ollut toiminnassa ennen 19 päivää helmikuuta 2013;

d)

se, että 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos hankkii osuuden tai lisäosuuden 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksesta taikka muun omistusoikeuden tällaiseen laitokseen.”

5)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäädytetään kaikki liitteessä V luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä V luetellaan sellaiset liitteeseen IV sisältymättömät henkilöt, yhteisöt ja elimet, joista neuvosto on Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 2010 annetun päätöksen 2010/800/YUTP (5) 5 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisesti todennut, että nämä

a)

ovat vastuussa Pohjois-Korean ydinaseohjelmista, sen muista joukkotuhoaseohjelmista tai ballististen ohjusten ohjelmista taikka ovat tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivia henkilöitä tai yhteisöjä taikka niiden omistamia tai niiden määräysvallassa olevia yhteisöjä;

b)

tarjoavat Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, sen muita joukkotuhoaseohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia mahdollisesti edistäviä rahoituspalveluja ja järjestävät tällaisia ohjelmia mahdollisesti edistävien varojen, muun omaisuuden tai muiden taloudellisten resurssien siirtoja unionin alueelle, unionin alueen kautta tai unionin alueelta käsin tai siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai unionin alueella oleskelevia henkilöitä tai unionin alueelle sijoittautuneita rahoituslaitoksia taikka tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivia henkilöitä tai yhteisöjä taikka niiden omistamia tai määräysvallassa olevia yhteisöjä; tai

c)

osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, sen muita joukkotuhoaseohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia mahdollisesti edistävien aseiden tai minkä tahansa tyyppisten niihin liittyvien tarvikkeiden tai kyseisiä ohjelmia mahdollisesti edistävien tuotteiden, materiaalien, varusteiden, tavaroiden tai teknologian toimittamiseen Pohjois-Korealle tai niiden toimittamiseen sieltä.

Liitettä V tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”9 a artikla

1.   Kielletään

a)

19 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti jollekin seuraavista tai niiden suora tai välillinen osto joltakin seuraavista:

i)

Pohjois-Korea tai sen hallitus tai sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

ii)

Pohjois-Korean keskuspankki;

iii)

luotto- tai rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Pohjois-Koreassa, tai 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos;

iv)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii i tai ii alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

v)

edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

19 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeelle laskettuihin valtion tai valtion takaamiin joukkovelkakirjoihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen avustaminen valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen liikkeellelaskussa tarjoamalla välityspalveluja, mainontapalveluja tai muita tällaisiin joukkovelkakirjoihin liittyviä palveluita.

9 b artikla

1.   Vaatimuksia, jotka liittyvät sellaiseen sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suoritukseen tai suorituksen osaan ovat suoraan tai välillisesti vaikuttaneet tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otetut toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan luettuina korvausvaateet ja muut niiden kaltaiset vaatimukset, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainaan, vakuuteen tai korvaukseen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahalliseen vakuuteen tai korvaukseen, liittyvät pidennys- tai maksuvaatimukset, jos vaatimuksen esittää:

a)

liitteessä IV tai liitteessä V lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b)

muu pohjoiskorealainen henkilö, yhteisö tai elin, myös Pohjois-Korean hallitus tai sen julkisyhteisö, yhtiö tai virasto;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a ja b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettujen toimenpiteiden katsotaan vaikuttaneen sopimuksen tai liiketoimen suorittamiseen, jos vaateen syntyminen tai sen sisältö on suoraan tai välillisesti seurausta tällaisista toimenpiteistä.

3.   Kaikissa vaatimuksen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että 1 kohdan soveltaminen ei estä vaateen täyttämistä, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

4.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa tämän asetuksen mukaisen sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus tuomioistuinten tutkittavaksi.”

7)

Tämän asetuksen liitteessä I olevat merkinnät lisätään asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeseen I a merkinnän I.A1.020 jälkeen.

8)

Lisätään tämän asetuksen liite II asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeksi 1 b.

9)

Lisätään tämän asetuksen liite III asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteeksi VII.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 32.

(3)  EUVL L 46, 19.2.2013, s. 28.

(4)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.”

(5)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 32.”


LIITE I

”I.A1.021

Terässeoksesta valmistetut levyt, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

terässeokset, joiden murtovetolujuus on vähintään 1 200 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C); tai

b.

typellä stabiloitu ruostumaton dupleksiteräs.

Huom. Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

Tekninen huomautus: ”Typellä stabiloidun ruostumattoman dupleksiteräksen” mikrorakenne on kaksiosainen ja koostuu ferriittisen teräksen ja austeniittisen teräksen rakeista, ja siihen on lisätty typpeä mikrorakenteen vakauttamiseksi.

1C116

1C216

I.A1.022

Hiili-hiili-komposiittimateriaali.

1A002.b.1

I.A1.023

Nikkeliseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joissa on vähintään 60 painoprosenttia nikkeliä.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titaaniseoksesta valmistetut levyt, joiden murtovetolujuus on vähintään 900 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C).

Huom. Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

1C002.b.3”


LIITE II

”LIITE I b

2 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tavarat

7601

Muokkaamaton alumiini

7602

Alumiinijätteet ja -romu

7603

Alumiinijauheet ja -suomut

7604

Alumiinitangot ja -profiilit

7605

Alumiinilanka

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm

7608

Alumiiniputket

7609

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia

7614

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä”


LIITE III

”LIITE VII

Luettelo 4 a artiklassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista

HS-koodi

Tavaran kuvaus

7102

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu”


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/10


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 297/2013,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

asetusten (EU) N:o 44/2012, (EU) N:o 39/2013 ja (EU) N:o 40/2013 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) edellytetään, että unionin toimenpiteet, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, vahvistetaan ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot sekä erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatimat kertomukset ja alueellisilta neuvoa-antavilta toimikunnilta saadut lausunnot.

(2)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä tarvittaessa eräitä niihin toiminnallisesti liittyviä edellytyksiä. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kalakannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(3)

Neuvosto on asetuksella (EU) N:o 44/2012 (2) vahvistanut Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavat kalastusmahdollisuudet tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 2012. Neuvosto on asetuksilla (EU) N:o 39/2013 (3) ja (EU) N:o 40/2013 (4) vahvistanut Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavat kalastusmahdollisuudet tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 2013..

(4)

On asianmukaista selventää asetuksessa (EU) N:o 39/2013 olevaa piikkimakrillin kalastusmahdollisuuksia alueilla VIIIc ja IX koskevaa erityisedellytystä.

(5)

Unioni sai vuonna 2012 käyttöönsä grönlanninpallasta koskevia lisäkalastusmahdollisuuksia NAFO-alueella 3LMNO sen johdosta, että kiintiöitä siirrettiin unionin ja Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) muiden sopimuspuolten välillä. Asetuksen (EU) N:o 44/2012 liite I C olisi sen johdosta muutettava vuoden 2012 osalta 1 päivästä tammikuuta 2012 näiden uusien kalastusmahdollisuuksien huomioon ottamiseksi. Nämä muutokset koskevat ainoastaan vuotta 2012, eikä niillä ole vaikutusta suhteellisen vakauden periaatteeseen.

(6)

EU:n ja Norjan alusten kalastusmahdollisuudet ja pääsyedellytykset toistensa vesialueiden kalavaroihin vahvistetaan vuosittain niiden kalastusoikeuksia koskevien neuvottelujen tuloksena, jotka käydään Norjan kanssa tehdyn kahdenvälisen kalastussopimuksen (5) mukaisesti.. Koska vuoden 2013 järjestelyjä koskevia neuvotteluja ei ollut vielä saatu päätökseen, asetuksella (EU) N:o 40/2013 vahvistettiin asianomaisten kantojen osalta väliaikaisia kalastusmahdollisuuksia. Neuvottelut Norjan kanssa on saatu päätökseen 18 päivänä tammikuuta 2013. On asianmukaista, että asetuksen (EU) N:o 40/2013 asianomaiset säännökset muutetaan tämän mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 40/2013 liitteessä I A on säädetty Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) alueetta IIIa ja ICES-alueilla IIa ja IV sijaitsevia EU:n vesiä koskevia väliaikaisia tuulenkalan saalisrajoituksia. ICES julkaisi helmikuussa 2013 tieteellisen lausunnon tuulenkalakannasta ICES-alueilla IIa ja IIIa ja ICES-suuralueella IV sijaitsevilla EU:n vesillä. Tuon lausunnon mukaisesti saalisrajoitus kalastuksenhoitoalueella 1 olisi vahvistettava 224 544 tonniksi ja kalastuksenhoitoalueella 2 se olisi vahvistettava 17 544 tonniksi. Kalastuksenhoitoalueella 3 ICES suosittaa 78 331 tonnin kokonaissaalisrajoitusta. Koska kalastuksenhoitoalueeseen 3 kuuluu sekä EU:n ja Norjan saaliita, unionin rajoitus tällä alueella olisi asetettava enintään 40 000 tonniin. Kalastuksenhoitoalueilla 4 ja 6 ICES ei pystynyt riittämättömien saalis- ja tilastotietojen vuoksi suorittamaan ikäperusteista arviointia. Tämän johdosta on asianmukaista samantapaisessa tilanteessa olevien muiden kantojen osalta hyväksyttyä lähestymistapaa noudattaen asettaa kalastuksenhoitoalueen 4 saalisrajoitus 4 000 tonniin ja kalastuksenhoitoalueen 6 saalisrajoitus 336 tonniin, mikä merkitsee 20 prosentin vähennystä verrattuna vuoden 2012 saalisrajoituksiin näillä alueilla. ICESin lausunnon mukaisesti kalastuksenhoitoalueilla 5 ja 7 saalisrajoitukset on syytä asettaa nollaan. Ottaen huomioon, että tuulenkala on kanta, joka on Norjan kanssa yhteinen, ja tuulenkalan saatavuus EU:n vesillä vuonna 2013, on asianmukaista säätää Norjan kanssa tapahtuvasta kiintiöiden vaihdosta. Tämän johdosta olisi unionin osuudesta suurimpaan sallittuun saaliiseen (TAC) Norjalle osoitettu määrä vahvistettava 22 450 tonnin tasolle tuulenkalaa kalastuksenhoitoalueella 1 vastineeksi 1 769 tonnista Pohjois-Norjan turskaa, 131 tonnista Pohjois-Norjan koljaa, 250 tonnista Pohjanmeren punakampelaa ja 95 tonnista Pohjanmeren molvaa. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite I A olisi muutettava tämän mukaisesti.

(8)

Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) yhdeksännessä vuosikokouksessa, joka pidettiin Manilassa 2–9 päivänä joulukuuta 2012, hyväksyttiin isosilmätonnikalalle, keltaevätonnikalalle ja boniitille uusia suojelu- ja hoitotoimenpiteitä, jotka koskevat pyyntiponnistuksen rajoittamista, sekä kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviltä välineiltä (FAD) suljettua pyyntikieltoaluetta koskevia toimenpiteitä. Lisäksi WCPFC:ssa sovittiin WCPFC:n ja Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission (IATTC) päällekkäisaluetta koskevista hoitotoimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden mukaisesti EU:n alusten, jotka on merkitty kummankin järjestön rekisteriin, on päällekkäisalueella kalastaessaan noudatettava ainoastaan IATTC:n suojelu- ja hoitotoimenpiteitä, joista säädetään asetuksessa (EU) N:o 40/2013. Nämä WCPFC:n toimenpiteet olisi pantava täytäntöön unionin oikeudessa.

(9)

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) miekkakalan suojelua koskevien määräysten mukaan unioni voi lukea enintään 200 tonnia Pohjois-Atlantilla pyytämästään miekkakalasaaliista Etelä-Atlantin pyytämättä jääneeseen miekkakalakiintiöön. Lisäksi unioni voi lukea enintään 200 tonnia Etelä-Atlantin kalastuksenhoitoalueella pyytämästään miekkakalasaaliista Pohjois-Atlantin pyytämättä jääneeseen miekkakalakiintiöönsä. Nämä määräykset olisi pantava täytäntöön unionin oikeudessa.

(10)

Etelä-Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö (SPRFMO) on ensimmäisessä, vuonna 2013 pidetyssä vuosikokouksessaan vahvistanut kalastusmahdollisuuksia, jotka muodostuvat perunpiikkimakrillin suurimmista sallituista saaliista, tähän kalastukseen liittyvää ilmoittamista koskeva muutos mukaan luettuna, sekä pelagisten lajien ja pohjakalalajien pyyntiponnistuksen rajoituksista. Nämä määräykset olisi pantava täytäntöön unionin oikeudessa.

(11)

Asetuksia (EU) N:o 39/2013 ja (EU) N:o 40/2013 sovelletaan pääsääntöisesti 1 päivästä tammikuuta 2013. Tätä asetusta olisi sovellettava edellä mainittuihin asetuksiin tehtävien muutosten osalta 1 päivästä tammikuuta 2013. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksen suojan periaatteiden soveltamista, sillä asianomaisia kalastusmahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun. Muutosta, joka tehdään asetukseen (EU) 44/2012, olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012. Koska eräiden saalisrajoitusten muutokset vaikuttavat taloudelliseen toimintaan ja EU:n alusten kalastuskauden suunnitteluun, on välttämätöntä muuttaa kiireisesti asetuksia (EU) N:o 44/2012, (EU) N:o 39/2013 ja (EU) N:o 40/2013. Samasta syystä tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen julkaisemisen jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 44/2012 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 44/2012 liite I C tämän asetuksen liitteessä I esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 39/2013 muutokset

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 39/2013 liite I tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 40/2013 muutokset

Muutetaan asetus (EU) N:o 40/2013 seuraavasti:

1)

Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

"n)

‧IATTC:n ja WCPFC:n päällekkäisalueella‧ tarkoitetaan seuraavien rajaamaa maantieteellistä aluetta:

pituuspiiri 150 ° W,

pituuspiiri 130 ° W,

leveyspiiri 4 ° S,

leveyspiiri 50 ° S."

2)

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

"24 artikla

Pelaginen kalastus – kapasiteetin rajoittaminen

Jäsenvaltioiden, jotka ovat harjoittaneet vuosina 2007, 2008 tai 2009 aktiivisesti pelagista kalastusta SPRFMO-yleissopimusalueella, on rajoitettava lippunsa alla purjehtivien ja pelagisia kantoja vuonna 2013 pyytävien alusten bruttotonneina ilmaistu kokonaisvetoisuus kyseisellä alueella unionin tasolla yhteensä 78 600 bruttotonniin."

3)

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

"25 artikla

Pelaginen kalastus – TACit

1.   Vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat aktiivisesti harjoittaneet 24 artiklassa tarkoitettua pelagista kalastusta SPRFMO-yleissopimusalueella vuosina 2007, 2008 tai 2009, voivat pyytää pelagisia kantoja tällä alueella liitteessä I J vahvistettujen TACien mukaisesti.

2.   Liitteessä I J vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia saa käyttää vain, jos jäsenvaltiot lähettävät luettelon aluksista, jotka harjoittavat aktiivisesti kalastusta tai saaliiden jälleenlaivausta SPRFMO-yleissopimusalueella, sekä alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tietueet, kuukausittaiset saalisraportit ja, jos ne ovat käytettävissä, satamakäyntejä koskevat tiedot komissiolle, joka toimittaa tiedot SPRFMO:n sihteeristölle."

4)

Korvataan 29 artikla seuraavasti:

"29 artikla

Isosilmätonnikalan, keltaevätonnikalan ja boniitin pyyntiponnistuksen rajoitukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kurenuotta-aluksille, jotka pyytävät isosilmätonnikalaa (Thunnus obesus), keltaevätonnikalaa (Thunnus albacares) ja boniittia (Katsuwonus pelamis) WCPFC-yleissopimusalueella, joka sijaitsee leveyspiirien 20 ° N and 20 ° S välillä aavalla merellä, myönnettyjen kalastuspäivien lukumäärä ei lisäänny."

5)

Korvataan 30 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1.   WCPFC-yleissopimusalueen osassa, joka sijaitsee leveyspiirien 20 ° N ja 20 ° S välisellä alueella, kielletään 1 päivän heinäkuuta 2013 kello 00.00 ja 31 päivän lokakuuta 2013 kello 24.00 välisenä aikana kurenuotta-aluksilta kalastustoiminta kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuilla välineillä. Kyseisenä aikana kurenuotta-alus saa harjoittaa kalastustoimintaa mainitussa WCPFC-yleissopimusalueen osassa vain, jos aluksella on tarkkailija, joka tarkkailee, ettei alus millään hetkellä

a)

käytä tai huolla kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettua välinettä tai siihen liittyvää elektronista laitetta;

b)

pyydä parvia kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuilla välineillä."

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

"30 a artikla

IATTC:n ja WCPFC:n päällekkäisalue

1.   Alusten, jotka on merkitty ainoastaan WCPFC:n rekisteriin, on noudatettava 29–31 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä kalastaessaan 4 artiklan n alakohdassa määritellyllä IATTC:n ja WCPFC:n päällekkäisalueella.

2.   Alusten, jotka on merkitty sekä WCPFC:n että IATTC:n rekisteriin, ja alusten, jotka on merkitty ainoastaan IATTC:n rekisteriin, on noudatettava 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2–6 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä kalastaessaan 4 artiklan n alakohdassa määritellyllä IATTC:n ja WCPFC:n päällekkäisalueella."

7)

Muutetaan liitteet I A, I B, I D I J, III ja VIII tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Sen 1 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 44/2012, annettu 17 päivänä tammikuuta 2012, EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 (EUVL L 25, 27.1.2012, s. 55).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 39/2013, annettu 21 päivänä tammikuuta 2013, EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 (EUVL L 23, 25.1.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 40/2013, annettu 21 päivänä tammikuuta 2013, EU:n vesillä ja tietyillä EU:n ulkopuolisilla vesillä EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013 (EUVL L 23, 25.1.2013, s. 54).

(5)  Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välinen kalastussopimus (EYVL L 226, 29.8.1980, s. 48).


LIITE I

Korvataan asetuksen (EU) N:o 44/2012 liitteessä I C oleva kohta, joka koskee grönlanninpallasta alueella NAFO 3LMNO, seuraavasti:

"Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Viro

328

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

335

Latvia

46

Liettua

23 (1)

Espanja

4 486

Portugali

1 875 (2)

Unioni

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  Tähän kiintiöön lisätään 19,6 tonnin lisämäärä kolmannen maan kanssa suoritetun kalastusmahdollisuuksien siirron seurauksena.

(2)  Tähän kiintiöön lisätään 10 tonnin lisämäärä kolmannen maan kanssa suoritetun kalastusmahdollisuuksien siirron seurauksena.

(3)  Tähän kiintiöön lisätään 29,6 tonnin lisämäärä kolmansien maiden kanssa suoritettujen kalastusmahdollisuuksien siirron seurauksena."


LIITE II

1.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 39/2013 liitteessä I olevassa B osassa kohta, joka koskee piikkimakrillia alueella VIIIc, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrillit

Trachurus spp.

Alue

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Espanja

22 409 (1)  (3)

Analyyttinen TAC

Ranska

388 (1)

Portugali

2 214 (1)  (3)

Unioni

25 011

TAC

25 011

2.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 39/2013 liitteessä I olevassa B osassa kohta, joka koskee piikkimakrillia alueella IX, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrillit

Trachurus spp.

Alue

:

IX

(JAX/09.)

Espanja

7 762 (4)  (5)

Analyyttinen TAC

Portugali

22 238 (4)  (5)

Unioni

30 000

TAC

30 000

3.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 39/2013 liitteessä I olevassa B osassa kohta, joka koskee piikkimakrillia alueella X; EU:n vedet CECAF-alueilla, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrillit

Trachurus spp.

Alue

:

X; EU:n vedet CECAF-alueilla (6)

(JAX/X34PRT)

Portugali

Vahvistetaan myöhemmin (7)  (8)

Varo-TAC

Unioni

Vahvistetaan myöhemmin (9)

TAC

Vahvistetaan myöhemmin (9)

4.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 39/2013 liitteessä I olevassa B osassa kohta, joka koskee piikkimakrillia EU:n vesillä CECAF-alueilla, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrillit

Trachurus spp.

Alue

:

EU:n vedet CECAF-alueilla (10)

(JAX/341PRT)

Portugali

Vahvistetaan myöhemmin (11)  (12)

Varo-TAC

Unioni

Vahvistetaan myöhemmin (13)

TAC

Vahvistetaan myöhemmin (13)


(1)  Josta enintään 5 prosenttia aluksella pidettyjen saaliiden kokonaiselopainosta voi olla piikkimakrilleja, joiden pituus on 12–14 cm, sen estämättä mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 () 19 artiklassa säädetään. Tämän määrän valvomiseksi purettujen kalastustuotteiden painoon sovelletaan muuntokerrointa 1,2.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).

(3)  Erityisedellytys: Enintään 5 prosenttia tästä kiintiöstä voidaan pyytää alueella IX (JAX/*09.)."

(4)  Josta enintään 5 prosenttia aluksella pidettyjen saaliiden kokonaiselopainosta voi olla piikkimakrilleja, joiden pituus on 12–14 cm, sen estämättä mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 19 artiklassa säädetään. Tämän määrän valvomiseksi purettujen kalastustuotteiden painoon sovelletaan muuntokerrointa 1,2.

(5)  Erityisedellytys: Enintään 5 prosenttia tästä kiintiöstä voidaan pyytää alueella VIIIc (JAX/*08C)."

(6)  Azorien lähivedet.

(7)  Josta enintään 5 prosenttia voi olla piikkimakrilleja, joiden pituus on 12–14 cm, sen estämättä mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 19 artiklassa säädetään. Tämän määrän valvomiseksi purettujen kalastustuotteiden painoon sovelletaan muuntokerrointa 1,2.

(8)  Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.

(9)  Sama kuin alaviitteen 3 mukaisesti määritetty taso."

(10)  Madeiran lähivedet.

(11)  Josta enintään 5 prosenttia voi olla piikkimakrilleja, joiden pituus on 12–14 cm, sen estämättä mitä asetuksen (EY) N:o 850/98 19 artiklassa säädetään. Tämän määrän valvomiseksi purettujen kalastustuotteiden painoon sovelletaan muuntokerrointa 1,2.

(12)  Tämän asetuksen 6 artiklaa sovelletaan.

(13)  Sama kuin alaviitteen 3 mukaisesti määritetty taso."


LIITE III

1.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite I A seuraavasti:

a)

korvataan kohta, joka koskee tuulenkalaa ja sen kanssa saatuja sivusaaliita EU:n vesillä alueilla IIa, IIIa ja IV, seuraavasti:

"Laji

:

Tuulenkala ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Ammodytes spp.

Alue

:

EU:n vedet alueilla IIa, IIIa ja IV (1)

Tanska

249 006 (2)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

5 443 (2)

Saksa

381 (2)

Ruotsi

9 144 (2)

Unioni

263 974

Norja

22 450

TAC

286 424

Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla, liitteessä II B määritellyillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

Alue

:

EU:n vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Tanska

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Yhdistynyt kuningaskunta

4 167

362

825

82

0

7

0

Saksa

292

25

58

6

0

0

0

Ruotsi

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unioni

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norja

22 450

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0"

b)

korvataan kohta, joka koskee merikrottia Norjan vesillä alueella IV, seuraavasti:

"Laji

:

Merikrotti

Lophiidae

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

(ANF/04-N.)

Belgia

45

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

1 152

Saksa

18

Alankomaat

16

Yhdistynyt kuningaskunta

269

Unioni

1 500

TAC

Ei sovelleta"

c)

korvataan kohta, joka koskee keilaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII, seuraavasti:

"Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

(USK/567EI.)

Saksa

13

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 11 artiklaa sovelletaan.

Espanja

46

Ranska

548

Irlanti

53

Yhdistynyt kuningaskunta

264

Muut

13 (3)

Unioni

937

Norja

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

korvataan kohta, joka koskee silliä alueella IIIa, seuraavasti:

"Laji

:

Silli (7)

Clupea harengus

Alue

:

IIIa

(HER/03A.)

Tanska

23 115 (8)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

370 (8)

Ruotsi

24 180 (8)

Unioni

47 665 (8)

TAC

55 000

e)

korvataan kohta, joka koskee silliä EU:n ja Norjan vesillä alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella, seuraavasti:

”Laji

:

Silli (9)

Clupea harengus

Alue

:

EU:n ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella

(HER/4AB.)

Tanska

81 945

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

50 632

Ranska

23 464

Alankomaat

59 995

Ruotsi

4 863

Yhdistynyt kuningaskunta

65 901

Unioni

286 800

Norja

138 620 (10)

TAC

478 000

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan

62°N eteläpuolella (HER/*04N-) ())

Unioni

50 000

()  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sillin puretut määrät erikseen alueen IVa (HER/04A.) ja alueen IVb (HER/04B.) osalta."

f)

korvataan kohta, joka koskee silliä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Silli (12)

Clupea harengus

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HER/04-N.)

Ruotsi

922 (12)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

922

TAC

478 000

g)

korvataan kohta, joka koskee silliä alueella IIIa, seuraavasti:

"Laji

:

Silli (13)

Clupea harengus

Alue

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Tanska

5 692

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

51

Ruotsi

916

Unioni

6 659

TAC

6 659

h)

korvataan kohta, joka koskee silliä alueilla IV ja VIId ja EU:n vesillä alueella IIa, seuraavasti:

"Laji

:

Silli (14)

Clupea harengus

Alue

:

IV, VIId ja EU:n vedet alueella IIa

(HER/2A47DX)

Belgia

71

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

13 787

Saksa

71

Ranska

71

Alankomaat

71

Ruotsi

67

Yhdistynyt kuningaskunta

262

Unioni

14 400

TAC

14 400

i)

korvataan kohta, joka koskee silliä alueilla IVc ja VIId, seuraavasti:

"Laji

:

Silli (15)

Clupea harengus

Alue

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgia

9 285 (17)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

1 187 (17)

Saksa

733 (17)

Ranska

13 035 (17)

Alankomaat

23 276 (17)

Yhdistynyt kuningaskunta

5 064 (17)

Unioni

52 580

TAC

478 000

j)

korvataan kohta, joka koskee turskaa alueella Skagerrak, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

9 (18)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

3 026 (18)

Saksa

76 (18)

Alankomaat

19 (18)

Ruotsi

530 (18)

Unioni

3 660

TAC

3 783

k)

korvataan kohta, joka koskee turskaa alueella IV, EU:n vesillä alueella IIa ja siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Alue IV; EU:n vedet alueella IIa; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

(COD/2A3AX4)

Belgia

782 (19)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

4 495 (19)

Saksa

2 850 (19)

Ranska

966 (19)

Alankomaat

2 540 (19)

Ruotsi

30 (19)

Yhdistynyt kuningaskunta

10 311 (19)

Unioni

21 974

Norja

4 501 (20)

TAC

26 475

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(COD/*04N-)

Unioni

19 099"

l)

korvataan kohta, joka koskee turskaa Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(COD/04-N.)

Ruotsi

382 (21)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

382

TAC

Ei sovelleta

m)

korvataan kohta, joka koskee turskaa alueella VIId, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VIId

(COD/07D.)

Belgia

66 (22)

Analyyttinen TAC

Ranska

1 295 (22)

Alankomaat

39 (22)

Yhdistynyt kuningaskunta

143 (22)

Unioni

1 543

TAC

1 543

n)

korvataan kohta, joka koskee koljaa alueella IIIa ja EU:n vesillä osa-alueilla 22–32, seuraavasti:

"Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

Alue IIIa; EU:n vedet osa-alueilla 22–32

(HAD/3A/BCD)

Belgia

13

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

2 231

Saksa

142

Alankomaat

3

Ruotsi

264

Unioni

2 653

TAC

2 770"

o)

korvataan kohta, joka koskee koljaa alueella IV ja EU:n vesillä alueella IIa, seuraavasti:

"Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

Alue IV; EU:n vedet alueella IIa

(HAD/2AC4.)

Belgia

257

Analyyttinen TAC

Tanska

1 770

Saksa

1 126

Ranska

1 963

Alankomaat

193

Ruotsi

178

Yhdistynyt kuningaskunta

29 194

Unioni

34 681

Norja

10 359

TAC

45 040

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(HAD/*04N-)

Unioni

25 798"

p)

korvataan kohta, joka koskee koljaa Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(HAD/04-N.)

Ruotsi

707 (23)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

707

TAC

Ei sovelleta

q)

korvataan kohta, joka koskee valkoturskaa alueella IIIa, seuraavasti:

"Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

IIIa

(WHG/03A.)

Tanska

929

Varo-TAC

Alankomaat

3

Ruotsi

99

Unioni

1 031

TAC

1 050"

r)

korvataan kohta, joka koskee valkoturskaa alueella IV ja EU:n vesillä alueella IIa, seuraavasti:

"Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

Alue IV; EU:n vedet alueella IIa

(WHG/2AC4.)

Belgia

365

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

1 577

Saksa

410

Ranska

2 370

Alankomaat

912

Ruotsi

3

Yhdistynyt kuningaskunta

11 402

Unioni

17 039

Norja

1 893 (24)

TAC

18 932

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(WHG/*04N-)

Unioni

11 544"

s)

korvataan kohta, joka koskee valkoturskaa ja lyyraturskaa Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Valkoturska ja lyyraturska

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(WHG/04-N.) valkoturskan osalta;

(POL/04-N.) lyyraturskan osalta

Ruotsi

190 (25)

Varo-TAC

Unioni

190

TAC

Ei sovelleta

t)

korvataan kohta, joka koskee mustakitaturskaa Norjan vesillä alueilla II ja IV, seuraavasti:

"Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Norjan vedet alueilla II ja IV

(WHB/24-N.)

Tanska

0

Analyyttinen TAC

Yhdistynyt kuningaskunta

0

Unioni

0

TAC

643 000"

u)

korvataan kohta, joka koskee mustakitaturskaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

(WHB/1X14)

Tanska

17 715 (26)

Analyyttinen TAC

Saksa

6 888 (26)

Espanja

15 018 (26)  (27)

Ranska

12 328 (26)

Irlanti

13 718 (26)

Alankomaat

21 601 (26)

Portugali

1 395 (26)  (27)

Ruotsi

4 382 (26)

Yhdistynyt kuningaskunta

22 987 (26)

Unioni

116 032 (26)

Norja

45 000

TAC

643 000

v)

korvataan kohta, joka koskee mustakitaturskaa alueilla VIIIc, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1, seuraavasti:

"Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espanja

13 213

Analyyttinen TAC

Portugali

3 303

Unioni

16 516 (28)

TAC

643 000

w)

korvataan kohta, joka koskee mustakitaturskaa EU:n vesillä alueilla II, IVa, V ja alueella VI linjan 56°30 N pohjoispuolella sekä alueella VII linjan 12° länsipuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

EU:n vedet alueilla II, IVa, V ja alueella VI linjan 56° 30' N pohjoispuolella sekä alueella VII linjan 12° W länsipuolella

(WHB/24A567)

Norja

113 630 (29)  (30)

Analyyttinen TAC

TAC

643 000

x)

korvataan kohta, joka koskee tylppäpyrstömolvaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb, VI ja VII, seuraavasti:

"Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue

:

EU:n vedet ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Saksa

25

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 11 artiklaa sovelletaan.

Viro

4

Espanja

79

Ranska

1 806

Irlanti

7

Liettua

2

Puola

1

Yhdistynyt kuningaskunta

459

Muut

7 (31)

Unioni

2 390

Norja

150 (32)

TAC

2 540

y)

korvataan kohta, joka koskee molvaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

(LIN/6X14.)

Belgia

30

Analyyttinen TAC

Tämän asetuksen 11 artiklaa sovelletaan.

Tanska

5

Saksa

109

Espanja

2 211

Ranska

2 357

Irlanti

591

Portugali

5

Yhdistynyt kuningaskunta

2 716

Unioni

8 024

Norja

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

z)

korvataan kohta, joka koskee molvaa Norjan vesillä alueella IV, seuraavasti:

"Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

(LIN/04-N.)

Belgia

7

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

831

Saksa

23

Ranska

9

Alankomaat

1

Yhdistynyt kuningaskunta

74

Unioni

945

TAC

Ei sovelleta"

aa)

korvataan kohta, joka koskee keisarihummeria Norjan vesillä alueella IV, seuraavasti:

"Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

(NEP/04-N.)

Tanska

947

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

0

Yhdistynyt kuningaskunta

53

Unioni

1 000

TAC

Ei sovelleta"

bb)

korvataan kohta, joka koskee pohjankatkarapua alueella IIIa, seuraavasti:

"Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

IIIa

(PRA/03A.)

Tanska

2 308

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ruotsi

1 243

Unioni

3 551

TAC

6 650"

cc)

korvataan kohta, joka koskee pohjankatkarapua Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(PRA/04-N.)

Tanska

357

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ruotsi

123 (35)

Unioni

480

TAC

Ei sovelleta

dd)

korvataan kohta, joka koskee punakampelaa alueella Skagerrak, seuraavasti:

"Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgia

55

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

7 117

Saksa

37

Alankomaat

1 369

Ruotsi

381

Unioni

8 959

TAC

9 142"

ee)

korvataan kohta, joka koskee punakampelaa alueella IV, EU:n vesillä alueella IIa ja siinä alueen IIIa osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin, seuraavasti:

"Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

Alue IV; EU:n vedet alueella IIa; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

(PLE/2A3AX4)

Belgia

5 614

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

18 245

Saksa

5 263

Ranska

1 053

Alankomaat

35 086

Yhdistynyt kuningaskunta

25 964

Unioni

91 225

Norja

5 845

TAC

97 070

Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(PLE/*04N-)

Unioni

37 331”

ff)

korvataan kohta, joka koskee seitiä alueilla IIIa ja IV sekä EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb ja IIIc ja osa-alueilla 22–32, seuraavasti:

"Laji

:

Seiti

Pollachius virens

Alue

:

IIIa ja IV; EU:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja osa-alueet 22–32

(POK/2A34.)

Belgia

32

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Tanska

3 757

Saksa

9 487

Ranska

22 326

Alankomaat

95

Ruotsi

516

Yhdistynyt kuningaskunta

7 273

Unioni

43 486

Norja

47 734 (36)

TAC

91 220

gg)

korvataan kohta, joka koskee seitiä alueella VI sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb, XII ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Seiti

Pollachius virens

Alue

:

Alue VI; EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb XII ja XIV

(POK/56-14)

Saksa

484

Analyyttinen TAC

Ranska

4 805

Irlanti

421

Yhdistynyt kuningaskunta

32 541 586

Unioni

8 964

Norja

500 (37)

TAC

9 464

hh)

korvataan kohta, joka koskee seitiä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella, seuraavasti:

”Laji

:

Seiti

Pollachius virens

Alue

:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(POK/04-N.)

Ruotsi

880 (38)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

880

TAC

Ei sovelleta

ii)

korvataan kohta, joka koskee grönlanninpallasta EU:n vesillä alueilla IIa ja IV sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb ja VI, seuraavasti:

"Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV; EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VI

(GHL/2A-C46)

Tanska

13

Analyyttinen TAC

Saksa

23

Viro

13

Espanja

13

Ranska

218

Irlanti

13

Liettua

13

Puola

13

Yhdistynyt kuningaskunta

857

Unioni

1 176

Norja

824 (39)

TAC

2 000

jj)

korvataan kohta, joka koskee makrillia alueilla IIIa ja IV sekä EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb ja IIIc ja osa-alueilla 22–32, seuraavasti:

"Laji

:

Makrilli

Scomber scombrus

Alue

:

IIIa ja IV; EU:n vedet alueilla IIa, IIIb, IIIc ja osa-alueet 22–32

(MAC/2A34)

Belgia

440 (42)

Analyyttinen TAC

Tanska

15 072 (42)

Saksa

459 (42)

Ranska

1 387 (42)

Alankomaat

1 396 (42)

Ruotsi

4 174 (40)  (41)  (42)

Yhdistynyt kuningaskunta

1 293 (42)

Unioni

24 221 (40)  (42)

Norja

141 809 (43)

TAC

Ei sovelleta

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa ja IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

Alue VI, kansainväliset vedet alueella IIa, 1.1.–31.3.2013 ja joulukuussa 2013

(MAC/*2A6.)

Tanska

0

4 130

0

0

8 107

Ranska

0

490

0

0

0

Alankomaat

0

490

0

0

0

Ruotsi

0

0

390

10

1 573

Yhdistynyt kuningaskunta

0

490

0

0

0

Norja

3 000

0

0

0

0"

kk)

korvataan kohta, joka koskee makrillia alueilla VI, VII, VIIIa, VIIIb ja VIIIe sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella Vb ja kansainvälisillä vesillä alueilla IIa, XII ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Makrilli

Scomber scombrus

Alue

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla IIa, XII ja XIV

(MAC/2CX14-)

Saksa

17 326

Analyyttinen TAC

Espanja

18

Viro

144

Ranska

11 552

Irlanti

57 753

Latvia

106

Liettua

106

Alankomaat

25 267

Puola

1 220

Yhdistynyt kuningaskunta

158 825

Unioni

272 317

Norja

11 788 (44)  (45)

TAC

Ei sovelleta

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa seuraavilla alueilla saa pyytää enintään alla mainitut määrät ja ainoastaan mainittuina aikoina:

 

EU:n ja Norjan vedet alueella IVa

(MAC/*4A-EN)

1.1.–15.2. 2013 ja 1.9.–31.12.2013

Norjan vedet alueella IIa

(MAC/*2AN-)

Saksa

6 971

710

Ranska

4 648

473

Irlanti

23 237

2 366

Alankomaat

10 166

1 035

Yhdistynyt kuningaskunta

63 905

6 507

Unioni

108 927

11 091"

ll)

korvataan kohta, joka koskee makrillia alueilla VIIIc, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1, seuraavasti:

"Laji

:

Makrilli

Scomber scombrus

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espanja

25 682 (46)

Analyyttinen TAC

Ranska

170 (46)

Portugali

5 308 (46)

Unioni

31 160

TAC

Ei sovelleta

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espanja

2 157

Ranska

14

Portugali

446"

mm)

korvataan kohta, joka koskee makrillia Norjan vesillä alueilla IIa ja Iva, seuraavasti:

"Laji

:

Makrilli

Scomber scombrus

Alue

:

Norjan vedet alueilla IIa ja IVa

(MAC/2A4A-N)

Tanska

10 694 (47)

Analyyttinen TAC

Unioni

10 694 (47)

TAC

Ei sovelleta

nn)

korvataan kohta, joka koskee merianturaa EU:n vesillä alueilla II ja IV, seuraavasti:

"Laji

:

Meriantura

Solea solea

Alue

:

EU:n vedet alueilla II ja IV

(SOL/24-C.)

Belgia

1 164

Analyyttinen TAC

Tanska

532

Saksa

931

Ranska

233

Alankomaat

10 511

Yhdistynyt kuningaskunta

599

Unioni

13 970

Norja

30 (48)

TAC

14 000

oo)

korvataan kohta, joka koskee kilohailia ja sen kanssa saatuja sivusaaliita alueella IIIa, seuraavasti:

"Laji

:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue

:

IIIa

(SPR/03A.)

Tanska

27 875 (49)

Varo-TAC

Saksa

58 (49)

Ruotsi

10 547 (49)

Unioni

38 480

TAC

41 600

pp)

korvataan kohta, joka koskee kilohailia ja san kanssa saatuja sivusaaliita EU:n vesillä alueilla IIa ja IV, seuraavasti:

"Laji

:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue

:

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 737 (51)

Varo-TAC

Tanska

137 489 (51)

Saksa

1 737 (51)

Ranska

1 737 (51)

Alankomaat

1 737 (51)

Ruotsi

1 330 (50)  (51)

Yhdistynyt kuningaskunta

5 733 (51)

Unioni

151 500

Norja

10 000

TAC

161 500

qq)

korvataan kohta, joka koskee piikkimakrillia ja sen kanssa saatuja sivusaaliita EU:n vesillä alueilla IVb, IVc ja VIId, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Trachurus spp.

Alue

:

EU:n vedet alueilla IVb, IVc ja VIId

(JAX/4BC7D)

Belgia

38 (54)

Varo-TAC

Tanska

16 367 (54)

Saksa

1 445 (52)  (54)

Espanja

304 (54)

Ranska

1 358 (52)  (54)

Irlanti

1 029 (54)

Alankomaat

9 854 (52)  (54)

Portugali

35 (54)

Ruotsi

75 (54)

Yhdistynyt kuningaskunta

3 895 (52)  (54)

Unioni

34 400

Norja

3 550 (53)

TAC

37 950

rr)

korvataan kohta, joka koskee piikkimakrillia ja sen kanssa saatuja sivusaaliita EU:n vesillä alueilla IIa, IVa VI, VIIa-c, VII e-k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe sekä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueella Vb ja kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Trachurus spp.

Alue

:

EU:n vedet alueilla IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(JAX/*2A-14).

Tanska

15 702 (55)  (57)

Analyyttinen TAC

Saksa

12 251 (55)  (56)  (57)

Espanja

16 711 (57)

Ranska

6 306 (55)  (56)  (57)

Irlanti

40 803 (55)  (57)

Alankomaat

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugali

1 610 (57)

Ruotsi

675 (55)  (57)

Yhdistynyt kuningaskunta

14 775 (55)  (56)  (57)

Unioni

157 989

TAC

157 989

ss)

korvataan kohta, joka koskee harmaaturskaa ja sen kanssa saatuja sivusaaliita alueella IIIa sekä EU:n vesillä alueilla IIa ja IV, seuraavasti:

"Laji

:

Harmaaturska ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Trisopterus esmarki

Alue

:

Alue IIIa; EU:n vedet alueilla IIa ja IV

(NOP/2A3A4.)

Tanska

167 345 (58)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

32 (58)  (59)

Alankomaat

123 (58)  (59)

Unioni

167 500 (58)

Norja

20 000

TAC

187 500

tt)

korvataan kohta, joka koskee rehukalalajeja Norjan vesillä alueella IV, seuraavasti:

"Laji

:

Rehukalalajit

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

(I/F/04-N.)

Ruotsi

800 (60)  (61)

Varo-TAC

Unioni

800

TAC

Ei sovelleta

uu)

korvataan kohta, joka koskee muita lajeja EU:n vesillä alueilla Vb, VI ja VII, seuraavasti:

"Laji

:

Muut lajit

Alue

:

EU:n vedet alueilla Vb, VI ja VII

(OTH/5B67-C)

Unioni

Ei sovelleta

Varo-TAC

Norja

140 (62)

TAC

Ei sovelleta

vv)

korvataan kohta, joka koskee muita lajeja Norjan vesillä alueella IV, seuraavasti:

"Laji

:

Muut lajit

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

(OTH/04-N.)

Belgia

35

Varo-TAC

Tanska

3 250

Saksa

366

Ranska

151

Alankomaat

260

Ruotsi

Ei sovelleta (63)

Yhdistynyt kuningaskunta

2 438

Unioni

6 500 (64)

TAC

Ei sovelleta

ww)

korvataan kohta, joka koskee muita lajeja EU:n vesillä alueilla IIa, IV ja VIa linjan 56° 30′ N pohjoispuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Muut lajit

Alue

:

EU:n vedet alueilla IIa, IV ja VIa linjan 56°30' N pohjoispuolella

(OTH/2A46AN)

Unioni

Ei sovelleta

Varo-TAC

Norja

3 250 (65)  (66)

TAC

Ei sovelleta

2.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite I B seuraavasti:

a)

korvataan kohta, joka koskee silliä EU:n Norjan ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

EU:n, Norjan ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

(HER/1/2-)

Belgia

14 (67)

Analyyttinen TAC

Tanska

13 806 (67)

Saksa

2 418 (67)

Espanja

46 (67)

Ranska

596 (67)

Irlanti

3 574 (67)

Alankomaat

4 941 (67)

Puola

699 (67)

Portugali

46 (67)

Suomi

214 (67)

Ruotsi

5 116 (67)

Yhdistynyt kuningaskunta

8 827 (67)

Unioni

40 297 (67)

Norja

34 695 (68)

TAC

619 000

Erityisedellytys:

edellä mainitun unionin TAC-osuuden rajoissa ei seuraavalla alueella saa pyytää yli 34 695 tonnia:

Norjan vedet linjan 62° N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

(HER/*2AJMN)"

b)

korvataan kohta, joka koskee turskaa Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(COD/1N2AB.)

Saksa

2 413

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Kreikka

299

Espanja

2 691

Irlanti

299

Ranska

2 215

Portugali

2 691

Yhdistynyt kuningaskunta

9 363

Unioni

19 971

TAC

Ei sovelleta"

c)

korvataan kohta, joka koskee turskaa Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1 sekä Grönlannin vesillä alueella XIV, seuraavasti:

”Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Grönlannin vedet NAFO-alueella 1 ja Grönlannin vedet alueella XIV

(COD/N1GL14)

Saksa

1 391 (69)  (70)  (71)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

309 (69)  (70)  (71)

Unioni

1 700 (69)  (70)  (71)

Norja

500

TAC

Ei sovelleta

d)

korvataan kohta, joka koskee turskaa alueilla I ja IIb, seuraavasti:

"Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

I ja IIb

(COD/1/2B.)

Saksa

7 739 (74)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Espanja

14 329 (74)

Ranska

3 758 (74)

Puola

3 057 (74)

Portugali

2 816 (74)

Yhdistynyt kuningaskunta

5 223 (74)

Muut jäsenvaltiot

250 (72)  (74)

Unioni

37 172 (73)

TAC

986 000

e)

korvataan kohta, joka koskee ruijanpallasta Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(HAL/514GRN)

Portugali

125

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

125

Norja

75 (75)

TAC

Ei sovelleta

f)

korvataan kohta, joka koskee ruijanpallasta Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1, seuraavasti:

"Laji

:

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

Alue

:

Grönlannin vedet NAFO-alueella 1

(HAL/N1GRN.)

Unioni

125

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Norja

75 (76)

TAC

Ei sovelleta

g)

korvataan kohta, joka koskee lestikaloja Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Lestikalat

Macrourus spp.

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(GRV/514GRN)

Unioni

140 (77)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

TAC

Ei sovelleta (78)

h)

korvataan kohta, joka koskee lestikaloja Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1, seuraavasti:

"Laji

:

Lestikalat

Macrourus spp.

Alue

:

Grönlannin vedet NAFO-alueella 1

(GRV/N1GRN.)

Unioni

140 (79)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

TAC

Ei sovelleta (80)

i)

korvataan kohta, joka koskee villakuoretta Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Villakuore

Mallotus villosus

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(CAP/514GRN)

Tanska

4 909

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

46

Ruotsi

352

Saksa

214

Kaikki jäsenvaltiot

254 (81)  (82)

Unioni

5 775 (83)

TAC

Ei sovelleta

j)

korvataan kohta, joka koskee koljaa Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(HAD/1N2AB.)

Saksa

317

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ranska

191

Yhdistynyt kuningaskunta

973

Unioni

1 481

TAC

Ei sovelleta"

k)

korvataan kohta, joka koskee pohjankatkarapua Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(PRA/514GRN)

Tanska

2 400

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ranska

2 400

Unioni

4 800

Norja

2 700

TAC

Ei sovelleta"

l)

korvataan kohta, joka koskee seitiä Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Seiti

Pollachius virens

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(POK/1N2AB.)

Saksa

2 040

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ranska

328

Yhdistynyt kuningaskunta

182

Unioni

2 550

TAC

Ei sovelleta"

m)

korvataan kohta, joka koskee grönlanninpallasta Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(GHL/1N2AB.)

Saksa

25 (84)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

25 (84)

Unioni

50 (84)

TAC

Ei sovelleta

n)

korvataan kohta, joka koskee grönlanninpallasta Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1, seuraavasti:

"Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

Grönlannin vedet NAFO-alueella 1

(GHL/N1GRN.)

Saksa

2 075

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Unioni

2 075 (85)

Norja

575

TAC

Ei sovelleta

o)

korvataan kohta, joka koskee grönlanninpallasta Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

”Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(GHL/514GRN)

Saksa

3 695

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Yhdistynyt kuningaskunta

195

Unioni

3 890 (86)

Norja

575

TAC

Ei sovelleta

p)

korvataan kohta, joka koskee punasimppuja Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Punasimput

Sebastes spp.

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(RED/1N2AB.)

Saksa

766 (87)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Espanja

95 (87)

Ranska

84 (87)

Portugali

405 (87)

Yhdistynyt kuningaskunta

150 (87)

Unioni

1 500 (87)

TAC

Ei sovelleta

q)

Korvataan kohta, joka koskee punasimppua (pelaginen) Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1F ja Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV, seuraavasti:

"Laji

:

Punasimppu (pelaginen)

Sebastes spp.

Alue

:

Grönlannin vedet NAFO-alueella 1F ja alueilla V ja XIV

(RED/N1G14P)

Saksa

2 173 (88)  (89)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ranska

11 (88)  (89)

Yhdistynyt kuningaskunta

16 (88)  (89)

Unioni

2 200 (88)  (89)

Norja

800 (90)

TAC

Ei sovelleta

r)

korvataan kohta, joka koskee muita lajeja Norjan vesillä alueilla I ja II, seuraavasti:

"Laji

:

Muut lajit

Alue

:

Norjan vedet alueilla I ja II

(OTH/1N2AB.)

Saksa

117 (91)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Ranska

47 (91)

Yhdistynyt kuningaskunta

186 (91)

Unioni

350 (91)

TAC

Ei sovelleta

3.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite I D seuraavasti:

a)

korvataan kohta, joka koskee miekkakalaa Atlantin valtamerellä linjan 5° N pohjoispuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Miekkakala

Xiphias gladius

Alue

:

Atlantin valtameri linjan 5° N pohjoispuolella

(SWO/AN05N)

Espanja

6 949 (92)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Portugali

1 263 (92)

Muut jäsenvaltiot

135,5 (92)  (93)

Unioni

8 347,5

TAC

13 700

b)

korvataan kohta, joka koskee miekkakalaa Atlantin valtamerellä linjan 5° N eteläpuolella, seuraavasti:

"Laji

:

Miekkakala

Xiphias gladius

Alue

:

Atlantin valtameri linjan 5° N eteläpuolella

(SWO/AS05N)

Espanja

4 818,18 (94)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Portugali

361,82 (94)

Unioni

5 180

TAC

15 000

4.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 40/2013 liite I J seuraavasti:

"LIITE I J

SPRFMO-YLEISSOPIMUSALUE

Laji

:

Perunpiikkimakrilli

Trachurus murphyi

Alue

:

SPRFMO-yleissopimusalue

(CJM/SPRFMO)

Saksa

7 808,07

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Alankomaat

8 463,14

Liettua

5 433,05

Puola

9 341,74

Unioni

31 046"

5.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite III seuraavasti:

"LIITE III

Kolmansien maiden vesillä kalastavien eu:n alusten kalastuslupien enimmäismäärä

Kalastusalue

Kalastus

Kalastuslupien lukumäärä

Kalastuslupien jakautuminen jäsenvaltioiden kesken

Alusten samanaikainen enimmäis-määrä

Norjan vedet ja Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

Silli, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Pohjakalalajit, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Jakamatta 2

50

Makrilli

Ei sovelleta

Ei sovelleta

70 (95)

Rehukalalajit, linjan 62° 00′ N eteläpuolella

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 40/2013 liite VIII seuraavasti:

"LIITE VIII

EU:N VESILLÄ KALASTAVIEN KOLMANSIEN MAIDEN ALUSTEN KALASTUSLUPIA KOSKEVAT MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

Lippuvaltio

Kalastus

Kalastuslupien lukumäärä

Alusten samanaikainen enimmäismäärä

Norja

Silli, linjan 62° 00' N pohjoispuolella

20

20

Venezuela (96)

Napsijat (Ranskan Guyanan vedet)

45

45


(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa sijaitsevia vesiä.

(2)  Vähintään 98 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava tuulenkalaa. Sivusaaliina saadut hietakampelat, makrillit ja valkoturskat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 2 prosenttiin (OT1/*2A3A4).

Erityisedellytys:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla, liitteessä II B määritellyillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

Alue

:

EU:n vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Tanska

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Yhdistynyt kuningaskunta

4 167

362

825

82

0

7

0

Saksa

292

25

58

6

0

0

0

Ruotsi

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unioni

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norja

22 450

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0"

(3)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(4)  Pyydettävä EU:n vesillä alueilla IIa, IV, Vb, VI ja VII (USK/*24X7C).

(5)  Erityisedellytys: josta muiden lajien tahattomia saaliita saa olla 25 prosenttia alusta kohti kaikkina aikoina alueilla Vb, VI ja VII. Tämä prosenttiosuus voidaan kuitenkin ylittää tietyillä kalavesillä aloitetun kalastuksen ensimmäisen 24 tunnin aikana. Muiden lajien tahattomien saaliiden kokonaismäärä alueilla Vb, VI ja VII ei saa olla yli 3 000 tonnia (OTH/*5B67-).

(6)  Molva mukaan luettuna. Norjan kiintiöt ovat molvan osalta 6 140 tonnia (LIN/*5B67-) ja keilan osalta 2 923 tonnia (USK/*5B67-); niitä voidaan vaihtaa 2 000 tonniin saakka ja ne on pyydettävä pitkälläsiimalla alueilla Vb, VI ja VII."

(7)  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit.

(8)  Erityisedellytys: määrästä enintään 50 prosenttia voidaan pyytää EU:n vesillä alueella IV (HER/*04-C.)."

(9)  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sillin puretut määrät erikseen alueen IVa (HER/04A.) ja alueen IVb (HER/04B.) osalta.

(10)  Josta enintään 50 000 tonnia voidaan pyytää EU:n vesillä alueilla IVa ja IVb (HER/*4AB-C-) Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan

62°N eteläpuolella (HER/*04N-) ())

Unioni

50 000

()  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sillin puretut määrät erikseen alueen IVa (HER/04A.) ja alueen IVb (HER/04B.) osalta."

(11)  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sillin puretut määrät erikseen alueen IVa (HER/04A.) ja alueen IVb (HER/04B.) osalta."

(12)  Turskan, koljan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin."

(13)  Ainoastaan sivusaaliina pyydetyn sillin puretut saalit, jotka on saatu verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 mm."

(14)  Ainoastaan sivusaaliina pyydetyn sillin puretut saalit, jotka on saatu verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 mm."

(15)  Ainoastaan sivusaaliina pyydetyn sillin puretut saalit, jotka on saatu verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm.

(16)  Lukuun ottamatta Blackwaterin kalakantaa: kyse on sillikannasta merialueella, joka sijaitsee Thames-joen suistossa ja jota rajaa loksodromi Landguard Pointista (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) etelään leveyspiirille 51° 33′ N ja sieltä länteen Yhdistyneen kuningaskunnan rannikolla sijaitsevaan pisteeseen.

(17)  Erityisedellytys: tästä kiintiöstä enintään 50 prosenttia voidaan pyytää alueella IVb (HER/*04B.)."

(18)  Tämän kiintiön lisäksi jäsenvaltio voi tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyin edellytyksin jakaa lippunsa alla purjehtiville, kaikki kalastustiedot kirjaavaan koekalastukseen osallistuville aluksille lisäkalastusmahdollisuuksia, joiden kokonaismäärä on enintään 12 prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle jaetusta kiintiöstä."

(19)  Tämän kiintiön lisäksi jäsenvaltio voi tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyin edellytyksin jakaa lippunsa alla purjehtiville, kaikki kalastustiedot kirjaavaan koekalastukseen osallistuville aluksille lisäkalastusmahdollisuuksia, joiden kokonaismäärä on enintään 12 prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle jaetusta kiintiöstä.

(20)  Voidaan pyytää EU:n vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(COD/*04N-)

Unioni

19 099"

(21)  Koljan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin."

(22)  Tämän kiintiön lisäksi jäsenvaltio voi tämän asetuksen 6 artiklassa säädetyin edellytyksin jakaa lippunsa alla purjehtiville, kaikki kalastustiedot kirjaavaan koekalastukseen osallistuville aluksille lisäkalastusmahdollisuuksia, joiden kokonaismäärä on enintään 12 prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle jaetusta kiintiöstä."

(23)  Turskan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöön."

(24)  Voidaan pyytää EU:n vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(WHG/*04N-)

Unioni

11 544"

(25)  Turskan, koljan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöön."

(26)  Erityisedellytys: josta enintään 64 prosenttia voidaan pyytää Norjan talousalueella tai Jan Mayenia ympäröivällä kalastusalueella (WHB/*NZJM1).

(27)  Tästä kiintiöstä voidaan tehdä siirtoja alueille VIIIc, IX ja X; EU:n vedet CECAF-alueella 34.1.1. Nämä siirrot on kuitenkin annettava ennakolta tiedoksi komissiolle."

(28)  Erityisedellytys: josta enintään 64 prosenttia voidaan pyytää Norjan talousvyöhykkeellä tai Jan Mayenia ympäröivällä kalastusalueella (WHB/*NZJM2)."

(29)  Lasketaan kuuluvaksi rannikkovaltioiden sopimuksella vahvistettuihin Norjan saalisrajoituksiin.

(30)  Erityisedellytys: alueelta IV pyydettävä saalis saa olla enintään 28 408 tonnia eli 25 prosenttia Norjan pääsyrajoituksesta."

(31)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(32)  Pyydettävä EU:n vesillä alueilla IIa, IV, Vb, VI ja VII (BLI/*24X7C)."

(33)  Erityisedellytys: josta muiden lajien tahattomia saaliita saa olla 25 prosenttia alusta kohti kaikkina aikoina alueilla Vb, VI ja VII. Tämä prosenttiosuus voidaan kuitenkin ylittää tietyillä kalavesillä aloitetun kalastuksen ensimmäisen 24 tunnin aikana. Muiden lajien tahattomien saaliiden kokonaismäärä alueilla VI ja VII ei saa olla yli 3 000 tonnia (OTH/*6X14.).

(34)  Keila mukaan luettuna. Norjan kiintiöt ovat molvan osalta 6 140 tonnia ja keilan osalta 2 923 tonnia, niitä voidaan vaihtaa keskenään 2 000 tonniin saakka, ja ne on pyydettävä pitkälläsiimalla alueilla Vb, VI ja VII."

(35)  Turskan, koljan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin."

(36)  Voidaan pyytää vain alueella IV sijaitsevilla EU:n vesillä ja alueella IIIa (POK/*3A4-C). Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta."

(37)  Pyydettävä linjan 56° 30' N pohjoispuolella (POK/*5614N)."

(38)  Turskan, koljan, lyyraturskan ja valkoturskan sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöön.”

(39)  Pyydettävä EU:n vesillä alueilla IIa ja VI. Alueella VI tämä määrä voidaan pyytää vain pitkälläsiimalla (GHL/*2A6-C)."

(40)  Erityisedellytys: mukaan luettuina Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella pyydettävät 242 tonnia (MAC/*04N-).

(41)  Norjan vesillä kalastettaessa turskan, koljan, lyyraturskan ja valkoturskan sekä seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin.

(42)  Voidaan pyytää myös Norjan vesillä alueella IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta (vesillepääsykiintiö). Tämä määrä sisältää Norjan osuuden 39 599 tonnin suuruisesta Pohjanmeren TACista. Tämä kiintiö voidaan pyytää vain alueella IVa (MAV/*04A.), lukuun ottamatta 3 000:ta tonnia, joka voidaan pyytää alueella IIIa (MAC/*03A.).

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa ja IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

Alue VI, kansainväliset vedet alueella IIa, 1.1.–31.3.2013 ja joulukuussa 2013

(MAC/*2A6.)

Tanska

0

4 130

0

0

8 107

Ranska

0

490

0

0

0

Alankomaat

0

490

0

0

0

Ruotsi

0

0

390

10

1 573

Yhdistynyt kuningaskunta

0

490

0

0

0

Norja

3 000

0

0

0

0"

(44)  Voidaan pyytää alueella IIa, alueella VIa linjan 56° 30′ N pohjoispuolella sekä alueilla IVa, VIId, VIIe, VIIf ja VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Lisäksi Norja voi kalastaa 28 362 tonnia vesillepääsykiintiöstä linjan 56° 30′ N pohjoispuolella ja lukea sen saalisrajoitukseensa (MAC/*N6530).

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa seuraavilla alueilla saa pyytää enintään alla mainitut määrät ja ainoastaan mainittuina aikoina:

 

EU:n ja Norjan vedet alueella IVa

(MAC/*4A-EN)

1.1.–15.2. 2013 ja 1.9.–31.12.2013

Norjan vedet alueella IIa

(MAC/*2AN-)

Saksa

6 971

710

Ranska

4 648

473

Irlanti

23 237

2 366

Alankomaat

10 166

1 035

Yhdistynyt kuningaskunta

63 905

6 507

Unioni

108 927

11 091"

(46)  Erityisedellytys: muiden jäsenvaltioiden kanssa vaihdettavat määrät voidaan pyytää alueilta VIIIa, VIIIb ja VIIId (MAC/*8ABD.). Espanjan, Portugalin tai Ranskan vaihtoa varten toimittamat ja alueilta VIIIa, VIIIb ja VIIId pyydettävät määrät eivät saa kuitenkaan olla yli 25 prosenttia luovuttavan jäsenvaltion kiintiöstä.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Espanja

2 157

Ranska

14

Portugali

446"

(47)  Alueilla IIa (MAC/*02A.) ja IVa (MAC/*4A.) pyydetyt saaliit ilmoitettava erikseen."

(48)  Voidaan pyytää vain EU:n vesillä alueella IV (SOL/*04-C.)."

(49)  Vähintään 95 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava kilohailia. Sivusaaliina saadut hietakampelat, valkoturskat ja koljat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 5 prosenttiin (OTH/*03A.)."

(50)  Tuulenkala mukana luettuna.

(51)  Vähintään 98 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava kilohailia. Sivusaaliina saadut hietakampelat ja valkoturskat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 2 prosenttiin (OTH/*2AC4C)."

(52)  Erityisedellytys: enintään 5 prosenttia tästä alueella VIId pyydetystä kiintiöstä voidaan laskea pyydetyksi seuraavia alueita koskevaan kiintiöön: EU:n vedet alueilla IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; EU:n ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Voidaan pyytää vain EU:n vesillä alueella IV (JAX/*04-C.).

(54)  Vähintään 95 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava piikkimakrillia. Sivusaaliina saadut karjukalat, koljat, valkoturskat ja makrillit luetaan kiintiön jäljelle jäävään 5 prosenttiin (OTH/*4BC7D)."

(55)  Erityisedellytys: enintään 5 prosenttia tästä EU:n vesillä alueilla IIa tai IVa ennen 30 päivää kesäkuuta 2013 pyydetystä kiintiöstä voidaan laskea pyydetyksi EU:n vesiä alueilla IVb, IVc ja VIId koskevaan kiintiöön (JAX/*4BC7D).

(56)  Erityisedellytys: enintään 5 prosenttia tästä kiintiöstä voidaan pyytää alueella VIId (JAX/*07D.).

(57)  Vähintään 95 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava piikkimakrillia. Sivusaaliina saadut karjukalat, koljat, valkoturskat ja makrillit luetaan kiintiön jäljelle jäävään 5 prosenttiin (OTH/*2A-14)."

(58)  Vähintään 95 prosentin tähän kiintiöön luetusta puretusta saaliista on oltava harmaaturskaa. Sivusaaliina saadut koljat ja valkoturskat luetaan kiintiön jäljelle jäävään 5 prosenttiin (OT2/*2A3A4).

(59)  Kiintiöön saa pyytää vain EU:n vesillä ICES-alueilla IIa, IIIa ja IV."

(60)  Turskan, koljan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin.

(61)  Erityisedellytys: josta enintään 400 tonnia piikkimakrillia (JAX/*04-N.)."

(62)  Pyydettävä vain pitkälläsiimalla."

(63)  Norjan Ruotsille myöntämä "muiden lajien" kiintiö perinteisellä tasolla.

(64)  Mukaan lukien kalastus, jota ei ole erikseen mainittu. Poikkeuksia voidaan tehdä tarvittaessa neuvottelujen jälkeen."

(65)  Vain alueet IIa ja IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Mukaan lukien kalastus, jota ei ole erikseen mainittu. Poikkeuksia voidaan tehdä tarvittaessa neuvottelujen jälkeen."

(67)  Toimitettaessa saalisilmoituksia komissiolle on ilmoitettava myös kullakin seuraavalla alueella pyydetyt määrät: NEAFC-sääntelyalue, EU:n vedet, Färsaarten vedet, Norjan vedet, Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue ja Svalbardia ympäröivä kalastuksen suojavyöhyke.

(68)  Tässä kiintiössä pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta (vesillepääsykiintiö). Tähän kiintiöön saa pyytää EU:n vesillä linjan 62° N pohjoispuolella.

Erityisedellytys:

edellä mainitun unionin TAC-osuuden rajoissa ei seuraavalla alueella saa pyytää yli 34 695 tonnia:

Norjan vedet linjan 62° N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

(HER/*2AJMN)"

(69)  Kaikki kalastus on kielletty "Kleine Bankeksi" kutsutulla alueella Itä-Grönlannissa. Alue on seuraavien koordinaattien rajaama:

 

64°40' N 37°30' W

 

64°40' N 36°30' W

 

64°15' N 36°30'W ja

 

64°15' N 37°30' W

(70)  Voidaan kalastaa Itä- tai Länsi-Grönlannissa. Itä-Grönlannissa kalastus on kuitenkin sallittua vain

troolareilla 1. heinäkuuta ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana

pitkäsiima-aluksilla 1. huhtikuuta ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana.

(71)  Kalastuksen on oltava 100-prosenttisen kattavasti tarkkailtua ja alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) alaista. Kiintiöstä enintään 80 prosenttia voidaan pyytää yhdeltä jäljempänä mainituilta alueilta. Sen lisäksi kullakin alueella olisi suoritettava 10 vetokerran vähimmäisponnistus:

Alue

Raja

1.

Itä-Grönlanti (COD/N65E44)

linjan 65° N pohjoispuolella linjan 44°W itäpuolella

2.

Itä-Grönlanti (COD/645E44)

linjan 64° N ja linjan 65°N välillä linjan 44° W itäpuolella

3.

Itä-Grönlanti (COD/624E44)

linjan 62° N ja linjan 64°N välillä linjan 44° W itäpuolella

4.

Itä-Grönlanti (COD/S62E44)

linjan 62° N eteläpuolella linjan 44° W itäpuolella

5.

Länsi-Grönlanti (COD/S62W44)

linjan 62° N eteläpuolella linjan 44° W länsipuolella

6.

Länsi-Grönlanti (COD/N62W44)

linjan 62° N pohjoispuolella linjan 44° W länsipuolella”

(72)  Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Puolaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta.

(73)  Unionin pyydettävissä olevan turskakannan osuuden myöntäminen Huippuvuorten ja Karhusaaren vyöhykkeellä ja sen kanssa saadut sivusaaliit eivät vaikuta millään tavoin vuoden 1920 Pariisin sopimuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

(74)  Koljan sivusaaliit voivat olla enintään 15 prosenttia kalastusmatkaa kohden. Sivusaaliina saadun koljan määrät lasketaan turskan kiintiön lisäksi."

(75)  Pyydettävä pitkälläsiimalla (HAL/*514GN)."

(76)  Pyydettävä pitkälläsiimalla (HAL/* N1GRN)."

(77)  Erityisedellytys: lestikalaa (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) ja jäälestikalaa (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ei pyydetä kohdennetusti. Niitä pyydetään ainoastaan sivusaaliina, ja niiden saaliit ilmoitetaan erikseen.

(78)  Norjalle myönnetään yhteensä 120 tonnia, jonka voi kalastaa joko tällä TAC-vyöhykkeellä tai Grönlannin vesillä NAFO-alueella 1 (GRV/514N1G). Erityisedellytys: lestikalaa (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) ja jäälestikalaa (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ei pyydetä kohdennetusti. Niitä pyydetään ainoastaan sivusaaliina, ja niiden saaliit ilmoitetaan erikseen."

(79)  Erityisedellytys: lestikalaa (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) ja jäälestikalaa (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ei pyydetä kohdennetusti. Niitä pyydetään ainoastaan sivusaaliina, ja niiden saaliit ilmoitetaan erikseen.

(80)  Norjalle myönnetään yhteensä 120 tonnia, jonka voi kalastaa joko tällä TAC-vyöhykkeellä tai Grönlannin vesillä alueilla V ja XIV (GRV/514N1G). Erityisedellytys: lestikalaa (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) ja jäälestikalaa (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ei pyydetä kohdennetusti. Niitä pyydetään ainoastaan sivusaaliina, ja niiden saaliit ilmoitetaan erikseen."

(81)  Lukuun ottamatta jäsenvaltioita, joilla on yli 10 prosenttia unionin kiintiöstä

(82)  Jäsenvaltiot, joille on myönnetty kiintiö, voivat käyttää "kaikkien jäsenvaltioiden" kiintiötä vain käytettyään oman kiintiönsä loppuun.

(83)  Kalastetaan 1. tammikuuta – 30. huhtikuuta 2013. Jos alkuperäisestä unionin kiintiöistä saavutetaan 70 prosenttia 15. huhtikuuta 2013 mennessä, tätä unionin kiintiötä korotetaan automaattisesti 5 775 tonnilla kalastettavaksi samana kautena. Tuota unionin lisäkiintiötä pidetään saman jakoperusteen mukaisesti jaettuna."

(84)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä."

(85)  Pyydettävä linjan 68° N eteläpuolella."

(86)  Voidaan pyytää samanaikaisesti enintään kuudella aluksella."

(87)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä."

(88)  Voidaan pyytää vain troolilla.

(89)  Erityisedellytys: kiintiöt voidaan pyytää NEAFC-sääntelyalueella, jos siellä pyydetyt kiintiöt ilmoitetaan erikseen (RED/*5-14P). NEAFC-sääntelyalueella voidaan pyytää ainoastaan 10.5.2013 alkaen syvien vesien pelagista punasimppua ja yksinomaan seuraavien koordinaattien rajaamalla alueella, jäljempänä ‧NEAFC-alue‧:

Piste nro

Pohjoista leveyttä

Läntistä pituutta

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(90)  Pyydettävä ainoastaan alaviitteessä 2 määritellyllä NEAFC-alueella (RED/*5-14N)."

(91)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä."

(92)  Erityisedellytys: enintään 2,39 prosenttia tästä määrästä voidaan pyytää Atlantin valtamerellä linjan 5° N eteläpuolella (SWO/*AS05N).

(93)  Lukuun ottamatta Espanjaa ja Portugalia, ja yksinomaan sivusaaliina."

(94)  Erityisedellytys: enintään 3,86 prosenttia tästä määrästä voidaan pyytää Atlantin valtamerellä linjan 5° N pohjoispuolella (SWO/*AN05N)."

(95)  Vaikuttamatta lisäkalastuslupiin, joita Norja myöntää Ruotsille vakiintuneen käytännön mukaisesti."

(96)  Kalastuslupien myöntämiseksi on näytettävä toteen, että kalastuslupaa hakevan aluksen omistajan ja Ranskan Guyanan departementissa sijaitsevan jalostusyrityksen välillä on voimassa oleva sopimus ja että siihen kuuluu velvoite purkaa vähintään 75 prosenttia napsijasaaliista asianomaisesta aluksesta mainittuun departementtiin niiden jalostamiseksi kyseisen yrityksen laitoksessa. Ranskan viranomaisten on annettava hyväksyntänsä tällaiselle sopimukselle ja varmistettava, että se on yhdenmukainen sekä sopimuspuolena olevan jalostusyrityksen todellisen kapasiteetin että Guyanan talouden kehittämistavoitteiden kanssa. Kalastuslupahakemukseen on liitettävä jäljennös asianmukaisesti hyväksytystä sopimuksesta. Jos tällainen hyväksyntä evätään, Ranskan viranomaisten on annettava epääminen tiedoksi ja perusteltava se asianomaiselle osapuolelle ja komissiolle."


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/48


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 298/2013,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 314/2004 (1) pannaan täytäntöön useita päätöksessä 2011/101/YUTP (2) säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä, mukaan lukien tiettyjen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen.

(2)

Neuvosto totesi 23 päivänä heinäkuuta 2012 ja 18 päivänä helmikuuta 2013, että Zimbabwessa järjestettävä rauhanomainen ja uskottava perustuslakia koskeva kansanäänestys edustaisi demokraattisten vaalien valmistelun osalta merkittävää virstanpylvästä, jonka perusteella voitaisiin keskeyttää valtaosa kaikista EU:n henkilöihin ja yhteisöihin kohdistamista rajoittavista toimenpiteistä.

(3)

Zimbabwen perustuslakia koskeneen 16. maaliskuuta 2013 järjestetyn kansanäänestyksen tulosten perusteella neuvosto on päättänyt keskeyttää matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen soveltamisen niiden henkilöiden ja yhteisöjen enemmistön osalta, jotka luetellaan päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I. Neuvoston olisi tarkasteltava tätä keskeyttämistä kolmen kuukauden välein uudelleen ottaen huomioon tilanne paikan päällä.

(4)

Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 314/2004 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 314/2004 6 artiklan soveltaminen keskeytetään 20 päivään helmikuuta 2014 asti siltä osin kuin se koskee tämän asetuksen liitteessä lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä. Keskeyttämistä tarkastellaan uudelleen kolmen kuukauden välein.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 55, 24.2.2004, s. 1,

(2)  EUVL L 42, 16.2.2011, s. 6.


LIITE

I   Henkilöt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (alias Bright)

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (alias Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II   Yhteisöt

 

Nimi

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 299/2013,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013,

oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 113 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 121 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä 11 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 (2) määritellään oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn (oliivin puristemassaöljyn) kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet sekä kyseisten ominaisuuksien arviointimenetelmät. Kyseiset menetelmät olisi saatettava ajan tasalle ottaen huomioon asiantuntijakemistien lausunto ja kansainvälisen oliivineuvoston, jäljempänä ’IOC’, puitteissa tehty työ.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 113 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tarkastettava, ovatko oliiviöljyt ja oliivin puristemassaöljyt asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 säädettyjen kaupan pitämisen vaatimusten mukaiset, ja sovellettava tarvittaessa seuraamuksia. Asetuksen (ETY) N:o 2568/91 2 ja 2 a artiklassa säädetään kyseisten vaatimustenmukaisuustarkastusten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Kyseisillä säännöillä pitäisi voida taata, että oliiviöljy, jolle on vahvistettu laatuvaatimukset, on tosiasiallisesti kyseisten vaatimusten mukaista. Kyseisiä sääntöjä olisi tarkennettava, riskianalyysi mukaan lukien. Vaatimustenmukaisuustarkastusten soveltamiseksi olisi määriteltävä ilmaisu ’kaupan pidetty oliiviöljy’.

(3)

Kokemuksen mukaan eräät petosriskit estävät asetuksella (ETY) N:o 2568/91 varmistetun kuluttajansuojan täysimääräisen toteutumisen. Sen vuoksi oliiviöljyn hallussapitäjien olisi pidettävä kirjaa rekisterissä olevien öljyluokkien varastoonvienneistä ja varastostapoistoista. Liiallisen hallinnollisen taakan välttämiseksi – oliiviöljyrekisterin tavoitteita kuitenkaan vaarantamatta – tietojen keruuvelvollisuutta olisi sovellettava vain oliiviöljyn pullotusvaiheeseen asti.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 2568/91 toimenpiteiden seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden lisäksi myös vaatimustenmukaisuustarkastusten tulokset.

(5)

Eräät asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 säädetyt määritysmenetelmät olisi saatettava ajan tasalle yhdenmukaistamisen jatkamiseksi IOC:n vahvistamien kansainvälisten standardien kanssa. Sen vuoksi kyseisen asetuksen liitteessä XVIII säädetty määritysmenetelmä olisi korvattava tehokkaammalla menetelmällä. On myös asianmukaista korjata eräitä kyseisen asetuksen liitteessä IX säädetyn määritysmenetelmän epäjohdonmukaisuuksia ja puutteita.

(6)

Jotta jäsenvaltiot voisivat ryhtyä soveltamaan tässä asetuksessa säädettyjä uusia sääntöjä, tarvitaan siirtymäaika.

(7)

Komissio on kehittänyt tietojärjestelmän, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakirjoja ja menettelyjä sähköisesti omissa sisäisissä menettelyissään sekä tehdessään yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten kanssa. Katsotaan, että kyseisen järjestelmän avulla voidaan täyttää yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä elokuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (3) mukaisesti tiedoksiantovelvollisuudet, joista säädetään asetuksessa (ETY) N:o 2568/91.

(8)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2568/91 olisi muutettava.

(9)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2568/91 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Tämän artiklan soveltamiseksi ’kaupan pidetyllä oliiviöljyllä’ tarkoitetaan jäsenvaltion oliiviöljyn ja oliivin puristemassaöljyn kokonaismäärää, joka kulutetaan kyseisessä jäsenvaltiossa tai viedään sieltä.

2.   Jäsenvaltioiden on sen varmistamiseksi, että kaupan pidetty oliiviöljy on ilmoitetun luokan mukaista, huolehdittava, että vaatimustenmukaisuustarkastukset tehdään valikoivasti riskianalyysin perusteella ja asianmukaisin aikavälein.

3.   Riskien arviointiperusteisiin voi kuulua myös

a)

öljyn luokka, tuotantokausi, öljyjen hinta suhteessa muihin kasviöljyihin, sekoitus- ja kauppakunnostustoimet, varastointitilat ja -olosuhteet, alkuperämaa, määränpäämaa, kuljetustapa tai erän suuruus;

b)

toimijoiden asema kaupan pitämisen ketjussa, toimijoiden kaupan pitämä määrä ja/tai arvo, toimijoiden kaupan pitämät öljyluokat, kaupallisen toiminnan tyyppi, kuten puristus, varastointi, jalostus, sekoittaminen, pakkaaminen tai vähittäismyynti;

c)

aiemmissa tarkastuksissa tehdyt havainnot mukaan lukien puutteiden lukumäärä ja tyyppi, kaupan pidettyjen öljyjen tavanomainen laatu tai käytettävien teknisten laitteiden suorituskyky;

d)

toimijoiden laadunvarmistusjärjestelmien tai omavalvonnan luotettavuus kaupan pitämisen vaatimusten mukaisuuden osalta;

e)

tarkastuksentehopaikka, erityisesti jos se on unioniin saapumispaikka, unionista lähtöpaikka tai paikka, jossa öljyt tuotetaan, kauppakunnostetaan, lastataan tai myydään loppukuluttajalle;

f)

muut tiedot, jotka voivat osoittaa vaatimustenvastaisuusriskin.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava etukäteen

a)

erien vaatimustenvastaisuusriskin arviointiperusteet;

b)

kunkin riskiluokan riskianalyysin perusteella toimijoiden tai erien ja/tai määrien vähimmäismäärät, joille on tehtävä vaatimustenmukaisuustarkastus.

Tuhatta jäsenvaltiossa kaupan pidettyä oliiviöljytonnia kohden on tehtävä vuosittain vähintään yksi vaatimustenmukaisuustarkastus.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava vaatimustenmukaisuus

a)

tekemällä liitteessä I säädetyt määritykset missä tahansa järjestyksessä; tai

b)

seuraamalla päätöksentekokaaviota koskevassa liitteessä I b säädettyä järjestystä, kunnes päästään johonkin kyseisessä kaaviossa mainittuun päätökseen.”

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Jos havaitaan, ettei öljy vastaa luokan kuvausta, asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jotka vahvistetaan havaitun poikkeaman vakavuuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden mahdollisten seuraamusten soveltamista.

Jos tarkastuksissa havaitaan merkittäviä poikkeamia, jäsenvaltion on lisättävä kaupanpitämisen vaiheen, öljyluokan, alkuperän tai muiden seikkojen tarkastuksia.”