ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.079.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 79

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
21. maaliskuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös N:o 252/2013/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 253/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 254/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 255/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta liitteiden IC, VII ja VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 256/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin kyse on natriumaskorbaatin (E 301) käytöstä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeisiin lisättäviksi tarkoitetuissa D-vitamiinivalmisteissa ( 1 )

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 257/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2013/142/EU

 

*

Komission suositus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin vaalimenettelyn demokraattisuuden ja tehokkuuden lisäämisestä

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta torjunta-ainejäämien enimmäismääriä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla koskevien liitteiden II, III ja IV osalta (EUVL L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 524/2011, annettu 26 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenyylin, deltametriinin, etofumesaatin, isopyratsaamin, propikonatsolin, pymetrotsiinin, pyrimetaniilin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 142, 28.5.2011)

34

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 159, 30.4.2004. Oikaistu versio julkaistu EUVL L 184, 24.5.2004)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 252/2013/EU,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pitäen mielessä Euroopan unionin perusoikeusviraston, jäljempänä ’virasto’, perustamisen tavoitteet ja jotta virasto voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti, sen toiminnan kohdealat on määritettävä tarkoin viisi vuotta kattavassa monivuotisessa toimintakehyksessä, kuten Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 168/2007 (1) säädetään.

(2)

Neuvosto vahvisti ensimmäisen monivuotisen toimintakehyksen asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyllä päätöksellä 2008/203/EY (2).

(3)

Monivuotista toimintakehystä olisi toteutettava ainoastaan unionin oikeuden soveltamisalalla.

(4)

Monivuotisen toimintakehyksen olisi oltava unionin painopistealojen mukainen niin, että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselmista ja neuvoston päätelmistä johtuvat linjaukset perusoikeuksien alalla.

(5)

Monivuotisessa toimintakehyksessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon perusoikeusviraston taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit.

(6)

Monivuotisen toimintakehyksen olisi sisällettävä säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa täydentävyys muiden unionin elinten, laitosten ja virastojen sekä Euroopan neuvoston ja muiden perusoikeuksien alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen tehtävien kanssa. Tämän monivuotisen toimintakehyksen kannalta tärkeimmät unionin virastot ja elimet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/2010 (3) perustettu Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (4) perustettu Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex), neuvoston päätöksellä 2008/381/EY (5) perustettu Euroopan muuttoliikeverkosto, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1922/2006 (6) perustettu Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/2001 (7) perustettu Euroopan tietosuojavaltuutettu, neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS (8) perustettu Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust, neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS (9) perustettu Euroopan poliisivirasto (Europol), neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS (10) perustettu Euroopan poliisiakatemia (CEPOL), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (11) perustettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (tietotekniikkavirasto) ja neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1365/75 (12) perustettu Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound).

(7)

Monivuotisen toimintakehyksen olisi sisällettävä rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden torjunta perusoikeusviraston toiminnan kohdealoina.

(8)

Koska unioni pitää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa tärkeänä ja on tehnyt siitä yhden Eurooppa 2020 -kasvustrategian viidestä tavoitteesta, viraston olisi kerätessään ja levittäessään tietoja tällä päätöksellä vahvistetuilta kohdealoilta otettava huomioon ne taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset, jotka mahdollistavat perusoikeuksien toteutumisen käytännössä.

(9)

Virasto voi toimia monivuotisessa toimintakehyksessä määritettyjen kohdealojen ulkopuolella Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 168/2007 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja viraston taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Eurooppa-neuvoston hyväksymässä Tukholman ohjelmassa – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (13) – edellytetään, että toimielimet hyödyntävät täysimääräisesti viraston asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytävät virastolta sen toimeksiannon mukaisesti neuvoja perusoikeuksiin vaikuttavien politiikkojen ja lainsäädännön kehittämisessä,

(10)

Komissio on kuullut ehdotusta valmistellessaan viraston hallintoneuvostoa ja saanut kirjallisia huomautuksia 18 päivänä lokakuuta 2011,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Monivuotinen toimintakehys

1.   Perustetaan monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, jäljempänä ’virasto’, ohjelmakaudeksi 2013–2017.

2.   Virasto hoitaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 artiklan 1 kohdassa määritetyt tehtävät tämän päätöksen 2 artiklassa määritellyillä kohdealoilla asetuksen (EY) N:o 168/2007 3 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Kohdealat

Kohdealat ovat seuraavat:

a)

oikeuden saatavuus;

b)

rikoksen uhrit, mukaan lukien korvaaminen rikoksen uhreille;

c)

tietoyhteiskunta ja erityisesti yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja;

d)

romanien osallistaminen;

e)

oikeudellinen yhteistyö, lukuun ottamatta yhteistyötä rikosasioissa;

f)

lapsen oikeudet;

g)

syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin piirteisiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen;

h)

maahanmuutto ja maahanmuuttajien kotouttaminen, viisumiasiat sekä rajavalvonta ja turvapaikka-asiat;

i)

rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus.

3 artikla

Täydentävyys ja yhteistyö muiden elinten kanssa

1.   Virasto huolehtii asianmukaisesta yhteistyöstä ja koordinoinnista muiden asiaankuuluvien unionin elinten, laitosten ja virastojen, jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa asetuksen (EY) N:o 168/2007 7, 8 ja 10 artiklan mukaisesti tämän monivuotisen toimintakehyksen panemiseksi täytäntöön.

2.   Virasto käsittelee sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää vain osana 2 artiklan g alakohdan puitteissa tekemäänsä työtä ja siinä määrin kuin se on tämän työn kannalta olennaista, ottaen huomioon, että Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) asiana on kerätä tietoja sukupuolten tasa-arvosta ja sukupuolen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä. Virasto ja EIGE tekevät yhteistyötä 22 päivänä marraskuuta 2010 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.

3.   Virasto tekee yhteistyötä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) kanssa 8 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti ja Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) kanssa 26 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi se tekee yhteistyötä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO), Euroopan muuttoliikeverkoston, Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin, Euroopan poliisiviraston (Europol), Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (tietotekniikkavirasto) kanssa niiden kanssa myöhemmin tehtävien yhteistyösopimusten mukaisesti. Yhteistyö näiden elinten kanssa rajoitetaan toimiin, jotka kuuluvat tämän päätöksen 2 artiklassa vahvistettujen kohdealojen soveltamisalaan.

4.   Virasto suorittaa tehtävänsä tietoyhteiskunnan ja erityisesti yksityisyydensuojan ja henkilötietojen suojelun alalla, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan tietosuojavaltuutetun velvollisuutta varmistaa, että unionin toimielimet ja elimet kunnioittavat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan yksityisyyteen, asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa säädettyjen tietosuojavaltuutetun tehtävien ja toimivaltuuksien mukaisesti.

5.   Virasto sovittaa toimintansa yhteen Euroopan neuvoston toiminnan kanssa asetuksen (EY) N:o 168/2007 9 artiklan ja siinä tarkoitetun, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston välisestä yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja Euroopan neuvoston välillä tehdyn sopimuksen (14) mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 63, 7.3.2008, s. 14.

(3)  EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(4)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 131, 21.5.2008, s. 7.

(6)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(9)  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)  EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)  EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.

(12)  EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(14)  EUVL L 186, 15.7.2008, s. 7.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/4


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Neuvoston päätöksellä 2006/325/EY (1) Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn sopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, 3 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kun tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001 (3) muutetaan, Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna muutosten sisällön täytäntöön vai ei.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (4), annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, annettiin 12. joulukuuta 2012.

Tanska on sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut komissiolle 20. joulukuuta 2012 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna asetuksen (EU) N:o 1215/2012 sisältö täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että asetuksen (EU) N:o 1215/2012 säännöksiä sovelletaan unionin ja Tanskan välisiin suhteisiin.

Sopimuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti Tanskan ilmoitus luo Tanskan ja yhteisön välille keskinäisiä velvoitteita. Näin ollen asetusta (EU) N:o 1215/2012 pidetään muutoksena sopimukseen, ja se katsotaan liitetyksi sopimukseen.

Asetus (EU) N:o 1215/2012 voidaan sopimuksen 3 artiklan 3 ja 4 kohta huomioon ottaen panna Tanskassa täytäntöön muuttamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä Tanskan parlamentin päätöksellä. Sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaan Tanska ilmoittaa komissiolle päivämäärän, jolloin täytäntöönpanoon liittyvät lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan.


(1)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 22.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 62.

(3)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1.


ASETUKSET

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/5


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 253/2013,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisen ajantasaistetun luokitusjärjestelmän, jossa otetaan huomioon koulutusalan kehitys ja muutokset, käyttöönotto on keskeistä Euroopan tilastojen merkittävyyden säilyttämistä koskevien komission pyrkimysten kannalta.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on tarkistanut kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tähän asti käytetyn version (ISCED 1997) varmistaakseen sen yhdenmukaisuuden koulutuspolitiikan ja -rakenteiden kehityksen kanssa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitettä II olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 692/2011 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 jakso seuraavasti:

a)

korvataan A osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. [vapaaehtoinen] Koulutustaso” ilmaisulla ”3. [vapaaehtoinen] Saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan B osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. [vapaaehtoinen] Koulutustaso” ilmaisulla ”3. [vapaaehtoinen] Saavutettu koulutustaso”;

c)

korvataan C osan 3 kohdassa ilmaisu ”Koulutustaso: alempi (ISCED 0, 1 tai 2), keskiasteen (ISCED 3 tai 4), korkea (ISCED 5 tai 6)” ilmaisulla ”Saavutettu koulutustaso: keskiastetta alempi, keskiaste ja keskiasteen jälkeinen (mutta ei korkea-aste), korkea-aste”.

2)

Muutetaan 2 jakson A osa seuraavasti:

a)

korvataan kohdan ”Muuttujat” 23 rivillä ilmaisu ”[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: koulutustaso” ilmaisulla ”[vapaaehtoinen] Matkailijan profiili: saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan kohdan ”Toimitettavat luokat” 23 rivillä ilmaisut ”a) Alempi (ISCED 0, 1 tai 2)”, ”b) Keskitaso (ISCED 3 tai 4)” ja ”c) Korkea (ISCED 5 tai 6)” seuraavasti:

”a)

Keskiastetta alempi

b)

Keskiaste ja keskiasteen jälkeinen (mutta ei korkea-aste)

c)

Korkea-aste”.

3)

Muutetaan 3 jakso seuraavasti:

a)

korvataan A osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut”, ilmaisu ”3. Koulutustaso” ilmaisulla ”3. Saavutettu koulutustaso”;

b)

korvataan B osan kohdassa ”Sosiodemografiset jaottelut” ilmaisu ”3. Koulutustaso” ilmaisulla ”3. Saavutettu koulutustaso”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 192, 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 254/2013,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 (2) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty kyseisen asetuksen uudelleentarkastelu osoittaa, että kyseistä asetusta olisi muutettava useilta osin.

(2)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä on aiheellista selventää kemikaalivirastolle suoritettavien maksujen myöhästymisestä aiheutuvia seurauksia. Kemikaaliviraston ei tulisi palauttaa maksuja, jotka on maksettu ennen kyseessä olevien toimitettujen tietojen hylkäämistä. Maksut, jotka on maksettu tällaisen hylkäämisen jälkeen, olisi kuitenkin palautettava perusteettomina suorituksina.

(3)

Siltä osin kuin on kyse rekisteröinnin ajantasaistuksista tapauksissa, joissa pyydetään luottamuksellista käsittelyä, on aiheellista soveltaa yhdenmukaisia maksuja riippumatta siitä, milloin pyyntö tehdään. Siltä osin kuin on kyse muista rekisteröinnin ajantasaistuksista kuin tonnimäärien ajantasaistuksista, on aiheellista säätää rekisteröijälle annettavasta mahdollisuudesta pyytää pidennystä vastaavan maksun suorittamiselle asetettuun toiseen määräaikaan, jotta rekisteröijä saisi lisäaikaa maksun suorittamiseen.

(4)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä on myös aiheellista selventää nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat alennettuja maksuja, kun yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa on pyydetty tai päärekisteröijä on pyytänyt luottamuksellista käsittelyä.

(5)

Siltä osin kuin on kyse maksuista, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan mukaisiin hakemuksiin ja saman asetuksen 61 artiklan mukaisiin lupien uudelleentarkasteluihin, jokaista altistumisskenaariota ei tulisi enää automaattisesti pitää yhtenä käyttönä, sillä niiden muiden käyttöjen, joita haetaan lupahakemuksessa tai tarkistusraportissa, lukumäärä ei välttämättä ole sama kuin kyseisiin toimitettaviin tietoihin sisältyvien altistumisskenaarioiden lukumäärä.

(6)

Lisäksi olisi selvennettävä, että kemikaaliviraston olisi esitettävä yksi lasku, joka kattaa perusmaksun ja kaikki lisämaksut, myös tapauksissa, joissa on kyse yhteisesti toimitetuista lupahakemuksista ja yhteisesti toimitetuista tarkistusraporteista.

(7)

Kemikaalivirasto voi pyytää esittämään näyttöä siitä, että maksujen alentamisen tai maksusta luopumisen edellytykset täyttyvät. Jotta voidaan tarkistaa, että kyseiset edellytykset täyttyvät, on tarpeen edellyttää, että tällainen näyttö toimitetaan jollakin unionin virallisista kielistä tai, jos se on saatavilla vain jollakin muulla kielellä, oikeaksi todistetulla käännöksellä, joka on tehty jollekin unionin virallisista kielistä.

(8)

Eurostatin julkaiseman, huhtikuun 2012 tilanteen mukaisen sovellettavan keskimääräisen vuotuisen inflaatioasteen (3,1 prosenttia) perusteella tehdyn, asetuksen (EY) N:o 340/2008 22 artiklan 1 artiklan mukaisen maksujen tarkistuksen johdosta on myös aiheellista mukauttaa vakiomaksut kyseisen inflaatioasteen mukaisesti.

(9)

Nykyisiä mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) sovellettavia alennettuja maksuja olisi alennettava edelleen, jotta voidaan vähentää sääntelytaakkaa ja pk-yritysten lukuisia käytännön ongelmia REACH-velvoitteiden noudattamisessa, erityisesti rekisteröintivelvoitteen, kuten todetaan komission kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle REACH-asetuksen 117 artiklan 4 kohdan ja CLP-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä tiettyjen REACH-järjestelmän osa-alueiden tarkastelusta REACH-asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ja 138 artiklan 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti (3).

(10)

Jotta voidaan tasapainottaa maksujen jakautumista eri yrityskokoluokkien välillä, vakiomaksuja olisi korotettava edelleen 4 prosenttia rekisteröintien osalta ja 3,5 prosenttia lupien osalta, kun otetaan huomioon yhtäältä kemikaalivirastolle aiheutuvat kustannukset ja niihin liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamien palvelujen kustannukset sekä toisaalta pk-yrityksille aiheutuvien maksujen aleneminen ja kyseessä olevien pk-yritysten lukumäärä.

(11)

Maksujen kokonaismukautuksen määrä asetetaan sellaiselle tasolle, että niistä sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 1 kohdan mukaisista muista kemikaaliviraston tulolähteistä saatavat tulot ovat yhdessä riittävät kattamaan annettavien palvelujen kustannukset.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 340/2008 olisi muutettava.

(13)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tätä asetusta ei tulisi soveltaa vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

(14)

Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaiheittain rekisteröitävät aineet on rekisteröitävä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013 alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 340/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

2)

Korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

”Rekisteröinnissä toimitettujen tietojen saatavuuden muutoksesta kemikaalivirasto perii maksun jokaista ajantasaistettua tietoa kohti liitteessä III olevien taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskevan ajantasaistuksen tapauksessa kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta ajantasaistetusta tutkimustiivistelmästä tai yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.”

b)

Korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos muiden ajantasaistusten tapauksessa maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen. Kemikaalivirasto pidentää toista määräaikaa hakijan pyynnöstä, jos pidentämistä koskeva pyyntö on toimitettu ennen toisen määräajan päättymistä. Jos maksua ei suoriteta ennen pidennetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen.”

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos ajantasaistus on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ajantasaistukseen liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

4)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Yhteisesti toimitettuihin tietoihin liittyvän pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen IV mukaisesti. Kun pyynnön tekee päärekisteröijä, kemikaalivirasto perii alennetun maksun ainoastaan päärekisteröijältä liitteen IV mukaisesti.”

5)

Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jos ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö on hylätty sen vuoksi, että esineiden valmistaja, maahantuoja tai tuottaja ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ilmoitukseen tai jatkamista koskevaan pyyntöön liittyviä, ennen niiden hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä ilmoituksen tekijälle tai pyynnön esittäjälle.”

6)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kemikaalivirasto esittää yhden laskun, joka kattaa perusmaksun ja mahdollisesti sovellettavat lisämaksut, myös silloin kun on kyse yhteisesti toimitetusta lupahakemuksesta.”

7)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kemikaalivirasto esittää yhden laskun, joka kattaa perusmaksun ja mahdollisesti sovellettavat lisämaksut, myös silloin kun on kyse yhteisesti toimitetusta tarkistusraportista.”

8)

Lisätään 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos kemikaalivirastolle toimitettavaa näyttöä ei ole laadittu kielellä, joka on jokin unionin virallisista kielistä, näytön mukana on oltava oikeaksi todistettu käännös, joka on tehty jollekin mainituista virallisista kielistä.”

9)

Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huomioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemikaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia olettamuksia. Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015 sen muuttamiseksi tarvittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston kulut ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuottamista palveluista aiheutuvat kulut.”

10)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 340/2008 liitteet I–VIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken 22 päivänä maaliskuuta 2013.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


LIITE

LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6, 7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 714 EUR

1 285 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

4 605 EUR

3 454 EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

12 317 EUR

9 237 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

33 201 EUR

24 901 EUR


Taulukko 2

PK-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Määrältään 100 –1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Maksu

1 714 EUR

1 285 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Maksu

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla rekisteröintien ajantasaistuksesta perittävät maksut

Taulukko 1

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

1–10 tonnista 10–100 tonniin

2 892 EUR

2 169 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

10 603 EUR

7 952 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

31 487 EUR

23 616 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

7 711 EUR

5 783 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

28 596 EUR

21 447 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

20 885 EUR

15 663 EUR


Taulukko 2

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

1–10 tonnista 10–100 tonniin

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Taulukko 3

Muista ajantasaistuksista perittävät maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 607 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 820 EUR

3 615 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 607 EUR

1 205 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 820 EUR

3 615 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 213 EUR

2 410 EUR

Aineen kauppanimi

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 607 EUR

1 205 EUR


Taulukko 4

Muista ajantasaistuksista perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Aineen kauppanimi

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a kohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 820 EUR

3 615 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 607 EUR

1 205 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 820 EUR

3 615 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 213 EUR

2 410 EUR

Aineen kauppanimi

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 607 EUR

1 205 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Aineen kauppanimi

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Taulukko 1

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Vakiomaksu

536 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

348 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

187 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

27 EUR


Taulukko 2

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevan vapautuksen jatkamisesta perittävät maksut

Vakiomaksu

1 071 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

696 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

375 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

54 EUR

LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

53 300 EUR

Lisämaksu/aine

10 660 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 660 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 39 975 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

39 975 EUR

Lisämaksu/aine

7 995 EUR

Lisämaksu/käyttö

7 995 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

23 985 EUR

Lisämaksu/aine

4 797 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 797 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 330 EUR

Lisämaksu/aine

1 066 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 066 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija: 3 998 EUR

LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

53 300 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 660 EUR

Lisämaksu/aine

10 660 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 39 975 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

39 975 EUR

Lisämaksu/käyttö

7 995 EUR

Lisämaksu/aine

7 995 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

23 985 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 797 EUR

Lisämaksu/aine

4 797 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 330 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 066 EUR

Lisämaksu/aine

1 066 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR

LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla tehdyistä muutoksenhauista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

2 356 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

4 712 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

7 069 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

1 767 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

3 534 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

5 301 EUR


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 255/2013,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta liitteiden IC, VII ja VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 määritellään, missä tapauksissa mainitun asetuksen liitteessä IIIA tai IIIB lueteltujen jätteiden siirtoon sovelletaan kirjallisen ennakkoilmoituksen ja -hyväksynnän menettelyä. Ilmoituksen toimittaminen edellyttää mainitun asetuksen liitteiden IA ja IB mukaisten ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämistä. Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä IIIA, IIIB tai IVA luetellut jätteet voidaan tunnistaa liitteessä IA tai IB olevan kentän 14 kohdassa vi (”Muu koodi (mikä)”). Mainitun asetuksen liitettä IC, jossa esitetään ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, on muutettava sen selventämiseksi, miten kyseiset jätteet olisi ilmoitettava liitteessä IA tai IB.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 määritellään myös, missä tapauksissa mainitun asetuksen liitteissä IIIA ja IIIB lueteltujen jätteiden mukana on oltava mainitun asetuksen liitteen VII mukainen asiakirja, kun kyseiset jätteet on tarkoitettu siirrettäviksi. Koska liitteessä VII olevassa kentässä 10 ei ole mahdollista tunnistaa liitteissä IIIA ja IIIB lueteltuja jätteitä, tällaisia jätteitä ei voida tunnistaa asianmukaisesti liitteessä VII. Jotta voitaisiin ottaa huomioon liitteissä IIIA ja IIIB luetellut jätteet, on tarpeen laajentaa liitteessä VII olevassa kentässä 10 esitettyä vaihtoehtovalikoimaa.

(3)

Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten kymmenennessä konferenssissa, joka pidettiin 17.–21. lokakuuta 2011, hyväksyttiin teknisiä ohjeita ja ohjeasiakirjoja ympäristöä suojelevasta jätehuollosta. Näiden teknisten ohjeiden ja ohjeasiakirjojen hyväksymisen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitettä VIII on ajantasaistettava vastaavasti.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1013/2006 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1013/2006 seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite IC tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

(2)

Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

(3)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liite IC seuraavasti:

a)

Poistetaan 25 kohdan c alakohdan toinen virke.

b)

Poistetaan 25 kohdan d alakohdan toinen virke.

c)

Lisätään 25 kohdan e alakohtaan seuraavat virkkeet:

”Näitä koodeja on tämän asetuksen liitteessä IIIA, IIIB tai IVA. Tällöin liitteen numero olisi mainittava ennen koodeja. Olisi käytettävä liitteessä IIIA ilmoitettua koodia / ilmoitettuja koodeja (asianmukaisessa järjestyksessä). Tietyt Baselin yleissopimuksen mukaiset nimikkeet, kuten B1100, B3010 ja B3020, on varattu pelkästään tietyille jätevirroille, kuten liitteessä IIIA mainitaan.”.


LIITE II

”LIITE VII

TIEDOT, JOTKA ON LIITETTÄVÄ 3 ARTIKLAN 2 JA 4 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄTTEIDEN SIIRTOIHIN

Image


LIITE III

”LIITE VIII

YMPÄRISTÖN KANNALTA HYVÄKSYTTÄVÄÄ JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT OHJEET (ARTIKLA 49)

I

Baselin yleissopimuksen nojalla hyväksytyt ohjeet ja ohjeasiakirjat:

1.

Tekniset ohjeet biologisten, lääketieteellisten ja terveydenhuollosta syntyvien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (Y1, Y3). (1)

2.

Tekniset ohjeet lyijyakkujen ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (1)

3.

Tekniset ohjeet laivojen ympäristön kannalta hyväksyttävästä täydellisestä tai osittaisesta romuttamisesta (1)

4.

Tekniset ohjeet metallien ja metalliyhdisteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä tai talteenotosta (R4) (2)

5.

Ajantasaistetut yleiset tekniset ohjeet pysyvistä orgaanisista yhdisteistä muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (3)

6.

Ajantasaistetut tekniset ohjeet polyklooratuista bifenyyleistä (PCB), polyklooratuista terfyleeneistä (PCT) ja polybromibifenyyleistä (PBB) muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (3)

7.

Tekniset ohjeet aldriini-, klordaani-, dieldriini-, endriini-, heptakloori-, heksaklooribentseeni- (HCB), mirex- tai toksafeenitorjunta-aineista tai teollisuuskemikaalina käytettävästä HCB:stä muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (3)

8.

Tekniset ohjeet 1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaanista (DDT) muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (3)

9.

Tekniset ohjeet tahattomasti syntyneitä polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja (PCDD), polykloorattuja dibentsofuraaneja (PCDF), heksaklooribentseeniä (HCB) tai polykloorattuja bifenyyleitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (3)

10.

Tekniset ohjeet käytettyjen renkaiden ja romurenkaiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (4)

11.

Tekniset ohjeet alkuainemuodossa olevasta elohopeasta muodostuvien ja elohopeaa sisältävien tai sen saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (4)

12.

Tekniset ohjeet vaarallisten jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä rinnakkaiskäsittelystä sementtiuuneissa (4)

13.

Ohjeasiakirja käytettyjen ja käytöstä poistettavien matkapuhelinten ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (4)

14.

Ohjeasiakirja käytettyjen ja käytöstä poistettavien tietojenkäsittelylaitteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta, jaksot 1, 2 4 ja 5 (4)

II

OECD:n vahvistamat ohjeet:

Tiettyjen jätevirtojen ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevat tekniset ohjeet:

Käytetyt henkilökohtaiset tietokoneet ja tietokoneromu (5)

III

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymät ohjeet:

Alusten kierrätystä koskevat ohjeet (6)

IV

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) hyväksymät ohjeet:

Turvallisuus ja terveys laivojen romutuksen yhteydessä: Aasian maita ja Turkkia koskevat ohjeet (7)


(1)  Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kuudennessa kokouksessa 9.–13. joulukuuta 2002.

(2)  Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa 25.–29. lokakuuta 2004.

(3)  Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kahdeksannessa kokouksessa 27. marraskuuta – 1. joulukuuta 2006.

(4)  Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kymmenennessä kokouksessa 17.–21. lokakuuta 2011.

(5)  Hyväksytty OECD:n ympäristöpoliittisen komitean toimesta helmikuussa 2003 (asiak. ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  IMOn yleiskokouksen 23. sääntömääräisessä istunnossaan 24. marraskuuta – 5. joulukuuta 2003 antama päätöslauselma A.962.

(7)  Hyväksytty julkaistavaksi ILO:n hallintoneuvoston 289. kokouksessa, 11.–26.3.2004.


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/24


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 256/2013,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin kyse on natriumaskorbaatin (E 301) käytöstä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeisiin lisättäviksi tarkoitetuissa D-vitamiinivalmisteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetaan unionissa elintarvikelisäaineissa, elintarvike-entsyymeissä, elintarvikearomeissa ja ravintoaineissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Tätä luetteloa voidaan muuttaa elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 (2) tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(3)

Unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan nojalla saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen perusteella.

(4)

Natriumaskorbaatin (E 301) hyväksymisestä äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa, sellaisina kuin ne on määritelty äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/141/EY (3), käytettävien D-vitamiinivalmisteiden hapettumisenestoaineena tehtiin 15 päivänä joulukuuta 2009 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(5)

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden tuotannossa käytettävien ainesosien on noudatettava huomattavasti tiukempia mikrobiologisia vaatimuksia kuin elintarvikkeiden yleensä, erityisesti enterobakteerien ja Cronobacter sakazakiin osalta. Tähän pyritään D-vitamiinivalmisteiden kaltaiset ainesosat kuumentamalla. Sellainen käsittely puolestaan vaatii vesiliukoisen ja pH-arvoltaan neutraalin hapettumisenestoaineen läsnäoloa. Natriumaskorbaatti (E 301) on tunnistettu ja todistettu soveliaaksi hapettumisenestoaineeksi kyseiseen teknologiseen tarpeeseen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi natriumaskorbaatin (E 301) käyttöä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeisiin lisättävien D-vitamiinivalmisteiden elintarvikelisäaineena ja antoi lausuntonsa 8 päivänä joulukuuta 2010 (4). Se totesi, että elintarvikelisäaine natriumaskorbaatin (E 301) käytön laajentaminen äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa käytettävien D-vitamiinivalmisteiden hapettumisenestoaineeksi ei ole turvallisuusriski.

(8)

Näin ollen on asianmukaista sallia natriumaskorbaatin (E 301) käyttö imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeissa käytettävien D-vitamiinivalmisteiden hapettumisenestoaineena.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä III olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EFSA:n elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä lautakunta (ANS): Scientific Opinion on the use of sodium ascorbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children. EFSA Journal 2010, 8(12):1942.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III 5 osan B jaksossa oleva lisäainetta E 301 koskeva merkintä seuraavasti:

”E 301

Natriumaskorbaatti

100 000 mg/kg D-vitamiinivalmisteissa ja

suurin sallittu pitoisuus lopputuotteessa 1 mg/l

D-vitamiinivalmisteet

Komission direktiivissä 2006/141/EY määritellyt äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

Siirtyvä pitoisuus yhteensä 75 mg/l

Monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävien ravintoainevalmisteiden päällysteet

Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet”


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 257/2013,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


SUOSITUKSET

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/29


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan parlamentin vaalimenettelyn demokraattisuuden ja tehokkuuden lisäämisestä

(2013/142/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla. Tämä auttaa varmistamaan, että demokratian mukainen valvonta ja vastuuvelvollisuus toteutuvat päätöksentekotasolla.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohdassa todetaan, että jokaisella kansalaisella on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja että päätökset on tehtävä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(3)

Lissabonin sopimuksella annetaan unionin kansalaisille entistä paremmat mahdollisuudet osallistua unionin politiikkaan, koska siinä luodaan tiivis yhteys kansalaisten, heidän poliittisten oikeuksiensa käytön ja unionin tason demokratian toteuttamisen välille.

(4)

EU:n tasolla finanssi- ja valtionvelkakriisin ratkaisemiseksi tarvittavien toimien vuoksi on erityisen tärkeää, että EU:n päätöksentekoprosessin demokraattista legitimiteettiä lisätään ja että päätöksentekoprosessi saatetaan lähemmäs unionin kansalaisia.

(5)

Komission 28 päivänä marraskuuta 2012 antamassa tiedonannossa ”Hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi – Keskustelunavaus” (1) korostetaan, että kaikessa Euroopan unionin uudistamisessa tarvitaan vahvistettua demokraattista legitimiteettiä ja vastuuvelvollisuutta.

(6)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdassa annetaan Euroopan tason poliittisille puolueille tärkeä tehtävä toteamalla, että ne myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen.

(7)

Jotta Euroopan tason poliittiset puolueet voisivat hoitaa tämän tehtävänsä, komissio antoi 12 päivänä syyskuuta 2012 ehdotuksen asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (2). Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, että Euroopan tason poliittiset puolueet saavat entistä näkyvämmän aseman ja että niiden rahoitus voidaan järjestää entistä joustavammin, avoimemmin ja tehokkaammin. Komissio ehdotti lisäksi, että Euroopan tason poliittisten puolueiden on Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen unionin kansalaisille kansallisten poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten puolueiden välisistä yhteyksistä. Kun asetus on hyväksytty, se kumoaa ja korvaa Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 (3).

(8)

Jos yhteydet unionin kansalaisten äänestämien kansallisten puolueiden ja niiden Euroopan tason poliittisten puolueiden välillä, joihin näillä kansallisilla puolueilla on sidoksia, tuotaisiin selkeästi esille, Euroopan tason poliittiset puolueet pystyisivät ilmaisemaan unionin kansalaisten tahtoa entistä suoremmin ja tällä vaikutettaisiin myös merkittävällä tavalla päätöksenteon avoimuuteen unionissa.

(9)

Euroopan parlamentin vaalien avoimuuden lisääminen auttaa varmistamaan, että Euroopan parlamentin Lissabonin sopimuksen myötä saama vahvempi asema ja lisääntynyt toimivalta otetaan entistä paremmin huomioon. Unionin kansalaisten ja unionin demokratiaprosessin välistä yhteyttä on välttämätöntä vahvistaa institutionaalisen yhdentymisen edetessä.

(10)

Toimenpiteillä, joilla täydennetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetussa komission asetusehdotuksessa Euroopan tason poliittisille puolueille asetettua tiedonantovelvollisuutta, lisättäisiin näiden puolueiden näkyvyyttä jaksolla, jonka aikana vaalit käydään ja joka ulottuu vaalikampanjoinnista äänestykseen, ja autettaisiin niitä kuromaan tehokkaasti umpeen politiikan ja unionin kansalaisten välillä oleva kuilu.

(11)

Useissa jäsenvaltioissa on jo vakiintuneena käytäntönä, että kaikki tai jotkin kansalliset poliittiset puolueet antavat Euroopan parlamentin vaalien äänestyslipussa tiedot yhteyksistään Euroopan tason poliittisiin puolueisiin. Jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat näkyvästi esillä koko Euroopan parlamentin vaalien ajan, kaikkien jäsenvaltioiden olisi tärkeää edistää ja helpottaa tietojen antamista äänestäjille kansallisten puolueiden yhteyksistä Euroopan tason puolueisiin. Jotta Euroopan parlamentin vaaleista voitaisiin tehdä entistä avoimemmat ja samalla lisätä sekä Euroopan parlamentin vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden vastuuvelvollisuutta että äänestäjien luottamusta prosessiin, kansallisten poliittisten puolueiden olisi ennen vaaleja julkistettava, mihin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen niillä on yhteyksiä. Puoluetilaisuuksien, kuten puoluekokousten, lisäksi kansallisten puolueiden vaalikampanjat tarjoavat tarkoituksenmukaisimman ja tehokkaimman keinon näistä yhteyksistä tiedottamiseen ja niiden selkeään esille tuomiseen.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 1093/2012/EU (4) vuosi 2013 nimetään Euroopan kansalaisten teemavuodeksi. Teemavuoden tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu kansalaisten vaikutusvallan lisääminen Euroopan parlamentin vaaleissa.

(13)

Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön menettely, jonka mukaan komission puheenjohtajan valitsee Euroopan parlamentti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen siten, että huomioon otetaan Lissabonin sopimukseen liitetyn julistuksen nro 11 mukaiset järjestelyt. Tämän menettelyn mukaan komission puheenjohtajan valinnassa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalit ja Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin on käytävä asiasta tarvittavat neuvottelut. Näissä määräyksissä on näin otettu huomioon Euroopan parlamentin aikaisempaa merkittävämpi asema ja Euroopan parlamentin vaalien tulosten merkitys komission puheenjohtajan nimeämisessä.

(14)

Euroopan parlamentti kehotti 22 päivänä marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentin vaaleista 2014 (5) Euroopan tason poliittisia puolueita nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi ja totesi odottavansa, että kyseiset ehdokkaat omaksuvat johtavan roolin Euroopan parlamentin vaalikampanjassa ja etenkin esittelevät vaaliteemansa henkilökohtaisesti kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Päätöslauselmassa korostetaan näin Euroopan parlamentin vaalien entistä tärkeämpää merkitystä komission puheenjohtajan valinnassa.

(15)

Komission 28 päivänä marraskuuta 2012 antaman tiedonannon ”Suunnitelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi – Keskustelunavaus” mukaan se, että poliittiset puolueet nimeävät ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä vuonna 2014, on yksi niistä tärkeistä toimenpiteistä, joilla tuetaan todellisen eurooppalaisen poliittisen foorumin luomista.

(16)

Unionin kansalaiset olisi sen vuoksi saatava entistä paremmin tietoisiksi antamiensa äänten keskeisestä merkityksestä komission puheenjohtajan valinnassa ja niistä puheenjohtajaehdokkaista, joille niiden Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämät puolueet antavat tukensa.

(17)

Jos Euroopan tason poliittiset puolueet ja kansalliset puolueet ilmoittaisivat, ketä komission puheenjohtajaehdokasta ne tukevat, ja tiedottaisivat kyseisen ehdokkaan ohjelmasta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, unionin kansalaisen Euroopan parlamentin vaaleissa poliittiselle puolueelle antaman äänen ja kyseisen puolueen tukeman komission puheenjohtajaehdokkaan välillä oleva yhteys saataisiin konkreettiseksi ja näkyväksi. Tämän voidaan olettaa lisäävän komission puheenjohtajan legitimiteettiä, komission vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja eurooppalaisiin äänestäjiin ja yleisemmin myös unionin koko päätöksentekoprosessin demokraattista legitimiteettiä. Poliittisten radio- ja televisiolähetysten tarkoituksena on tarjota äänestäjille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia valintoja. Kansallisten poliittisten puolueiden olisi tämän vuoksi tiedotettava näissä lähetyksissä myös siitä, ketä komission puheenjohtajaehdokasta ne tukevat, ja kyseisen ehdokkaan ohjelmasta.

(18)

Euroopan parlamentin vaalit käydään nykyisin useamman päivän aikana, koska ne järjestetään eri päivinä eri jäsenvaltioissa. Jos vaalipäivä olisi kaikkialla Euroopassa sama ja äänestyspaikat sulkeutuisivat kaikkialla samaan aikaan, tämä vastaisi paremmin ajatusta vaaleista, joihin kaikki unionin kansalaiset osallistuvat yhdessä ja jotka näin ovat osa EU:n perustan muodostavaa edustuksellista demokratiaa.

(19)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa, joka on pantu täytäntöön niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/109/EY (6), määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu.

(20)

Direktiivillä 93/109/EY perustetaan tietojenvaihtojärjestelmä, jolla on tarkoitus varmistaa, etteivät kansalaiset voi äänestää tai olla ehdokkaana samoissa vaaleissa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

(21)

Useissa direktiivin 93/109/EY soveltamisesta annetuissa komission kertomuksissa (7) ja viimeksi vuonna 2010 annetussa vuoden 2009 europarlamenttivaaleja arvioineessa kertomuksessa (8) on tuotu esille moninkertaisen äänestämisen ja ehdokkuuden ehkäisemiseksi käyttöön otetun järjestelmän toiminnassa olevia puutteita. Nämä puutteet johtuvat etenkin siitä, etteivät unionin kansalaisten asuinjäsenvaltiot toimita näiden kotijäsenvaltioille riittäviä henkilötietoja direktiivin nojalla. Osa puutteista liittyy lisäksi siihen, että vaalit järjestetään eri jäsenvaltioissa eri aikaan. Kotijäsenvaltioilta jää näiden puutteiden vuoksi tunnistamatta monia sellaisia unionin kansalaisia, jotka ovat rekisteröityneet äänestäjiksi asuinjäsenvaltiossaan.

(22)

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden laajaan kuulemiseen ja sen yhteydessä esiin tulleisiin parhaisiin toimintatapoihin perustuvilla toimenpiteillä voitaisiin tehokkaasti korjata osa näistä puutteista ja näin varmistaa, että järjestelmä toimii vuonna 2014 järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa nykyistä paremmin ja että siitä aiheutuu kansallisille viranomaisille aiempaa vähemmän hallintorasitteita.

(23)

Suurin osa jäsenvaltioista on jo ottanut käyttöön yhden yhteysviranomaisen direktiivin 93/109/EY mukaista äänestäjiä ja ehdokkaita koskevaa tietojenvaihtoa varten. Järjestelmän kokonaistehokkuutta voitaisiin parantaa, jos kaikki jäsenvaltiot perustaisivat tällaisen yhteysviranomaisen.

(24)

Vaaliluetteloon merkitsemiselle asetettujen määräaikojen päättymisessä on jäsenvaltioiden välillä suuria eroja; päättymisajankohdat vaihtelevat kahdesta kuukaudesta viiteen päivään ennen vaalipäivää. Järjestelmää voitaisiin tehostaa, jos jäsenvaltiot ottaisivat huomioon muiden jäsenvaltioiden vaaliaikataulut ja lähettäisivät tiedot äänestäjistä niin ajoissa, että tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen on tiedot vastaanottavan kotijäsenvaltion kansallisten järjestelyjen mukaan vielä mahdollista. Myös muita tietojen toimittamiseen liittyviä teknisiä näkökohtia voitaisiin parantaa järjestelmän tehostamiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa yhteisen sähköisen formaatin ja yhteisen merkistön käyttö, tiedonsiirtomenetelmä sekä henkilötietojen asianmukaisen suojan varmistamiseksi käytettävä salausmenetelmä.

(25)

Jos asuinjäsenvaltiot ilmoittaisivat äänestäjistä tiettyjä lisähenkilötietoja, joita ei nimenomaisesti edellytetä direktiivissä 93/109/EY, kotijäsenvaltiot pystyisivät paremmin tunnistamaan vaaliluetteloissa omat kansalaisensa. Se, mitä henkilötietoja tarvitaan, jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti, vaihtelee jäsenvaltioittain.

(26)

Kaikessa tietojenvaihtojärjestelmän puitteissa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (9) kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

DEMOKRAATTINEN VAALIMENETTELY

Kansallisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten puolueiden välisiä yhteyksiä koskevan äänestäjille suunnatun tiedotuksen edistäminen ja helpottaminen

1.

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja helpotettava kansallisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten puolueiden välisiä yhteyksiä koskevien tietojen antamista äänestäjille ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja niiden aikana muun muassa sallimalla se, että näistä yhteyksistä ilmoitetaan kyseisissä vaaleissa käytettävissä äänestyslipuissa, ja kannustamalla tähän.

Tietojen antaminen äänestäjille kansallisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten puolueiden välisistä yhteyksistä

2.

Euroopan parlamentin vaaleihin osallistuvien kansallisten poliittisten puolueiden olisi ennen vaaleja julkistettava yhteytensä Euroopan tason poliittisiin puolueisiin. Kansallisten poliittisten puolueiden olisi näkyvällä tavalla osoitettava yhteytensä Euroopan tason poliittisiin puolueisiin kaikessa vaalikampanja-aineistossaan, viestinnässään ja poliittisissa radio- ja televisiolähetyksissään.

Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaan tukeminen

3.

Euroopan tason ja kansallisten poliittisten puolueiden olisi ennen Euroopan parlamentin vaaleja ilmoitettava, ketä Euroopan komission puheenjohtajaehdokasta ne tukevat, ja annettava tietoa kyseisen ehdokkaan ohjelmasta.

Kansallisten poliittisten puolueiden olisi varmistettava, että niiden Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvissä poliittisissa radio- ja televisiolähetyksissä tiedotetaan kansalaisille myös siitä, ketä komission puheenjohtajaehdokasta ne tukevat, ja kyseisen ehdokkaan ohjelmasta.

Yhteinen vaalipäivä

4.

Jäsenvaltioiden olisi sovittava Euroopan parlamentin vaaleja varten yhteinen vaalipäivä, jona äänestyspaikat sulkeutuvat kaikkialla samaan aikaan.

TEHOKAS VAALIMENETTELY

Yksi yhteysviranomainen

5.

Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 93/109/EY 13 artiklan täytäntöönpanemiseksi perustettava yksi yhteysviranomainen, joka vastaa äänestäjiä koskevasta tietojenvaihdosta.

Tietojen toimittaminen

6.

Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon toistensa vaalijärjestelyt siten, että asuinjäsenvaltio lähettää äänestäjiä koskevat tiedot kotijäsenvaltiolle niin ajoissa, että tämä pystyy toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Tunnistamista helpottavat lisätiedot

7.

Asuinjäsenvaltioita kannustetaan toimittamaan direktiivin 93/109/EY 9 artiklassa edellytettyjen tietojen lisäksi kaikki sellaiset henkilötiedot, joita äänestäjien kotijäsenvaltioiden viranomaiset saattavat tarvita äänestäjien tunnistamiseksi.

Tietojen turvallisen ja tehokkaan toimittamisen varmistava tekniikka

8.

Vaihtaessaan tietoja direktiivin 93/109/EY 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi käytettävä liitteessä tarkoitettuja yhtenäisiä ja turvallisia sähköisiä menetelmiä. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot jäsenvaltiokohtaisina paketteina siten, että kutakin kotijäsenvaltiota kohti on yksi paketti, ja niiden olisi tarvittaessa toimitettava yksi myöhempi päivitys.

Tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille sekä Euroopan tason ja kansallisille poliittisille puolueille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Viviane REDING

Varapuheenjohtaja


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 325, 23.11.2012, s. 1.

(5)  Euroopan parlamentin vaaleista 2014 22 päivänä marraskuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (2012/2829(RSP)).

(6)  EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34.

(7)  KOM(97) 731 lopullinen, KOM(2000) 843 lopullinen ja KOM(2006) 790 lopullinen.

(8)  KOM(2010) 605 lopullinen.

(9)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE

Yksityiskohtaiset tekniset järjestelyt direktiivin 93/109/EY 13 artiklan täytäntöönpanemiseksi

1.

Vaihtaessaan tietoja direktiivin 93/109/EY 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi käytettävä XML-muotoisia (Extensible Markup Language) tiedostoja. Nämä XML-tiedostot olisi toimitettava yksinomaan sähköisesti käyttämällä turvallista toimitustapaa.

2.

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä UTF-8-merkistöä (Universal Character Set Transformation Format – 8-bit) tallentaessaan ja siirtäessään äänestäjiä koskevia tietoja tietojenvaihtojärjestelmässä.

3.

Jäsenvaltioiden olisi noudatettava W3C:n (World Wide Web Consortium) XML-salauksen syntaksista ja prosessista antamaa suositusta, johon kuuluu muun muassa julkisen ja yksityisen avaimen vaihto, varmistaakseen siirrettävien henkilötietojen asianmukaisen suojaamisen.


Oikaisuja

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/33


Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta torjunta-ainejäämien enimmäismääriä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla koskevien liitteiden II, III ja IV osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 234, 30. elokuuta 2008 )

Sivulla 46, liitteessä, asetuksen (EY) 396/2005 liitettä II muuttavassa 1 kohdan a alakohdassa, viidennessä sarakkeessa, pymetrotsiinin osalta:

a)

koodiin 0600000 liittyvällä rivillä:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

” ”;

b)

koodiin 0610000 liittyvällä rivillä:

on:

” ”

pitää olla:

”0,1 (*)”.


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/34


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 524/2011, annettu 26 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenyylin, deltametriinin, etofumesaatin, isopyratsaamin, propikonatsolin, pymetrotsiinin, pyrimetaniilin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

( Euroopan unionin virallinen lehti L 142, 28. toukokuuta 2011 )

1.

Sivulla 15, liitteessä olevassa 1 kohdassa, jossa muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitettä II, pymetrotsiiniä koskevassa kuudennessa sarakkeessa:

a)

rivillä, joka liittyy koodiin 0600000:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

” ”

b)

rivillä, joka liittyy koodiin 0610000:

on:

” ”

pitää olla:

”0,1 (*)”

2.

Sivulla 53, liitteessä olevan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa, jossa muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevaa B osaa, pymetrotsiiniä koskevassa kuudennessa sarakkeessa:

a)

rivillä, joka liittyy koodiin 0630000:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

” ”

b)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631000:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

c)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631010:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

d)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631020:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

e)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631030:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

f)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631040:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

g)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631050:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

h)

rivillä, joka liittyy koodiin 0631990:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

i)

rivillä, joka liittyy koodiin 0632000:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

j)

rivillä, joka liittyy koodiin 0632010:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

k)

rivillä, joka liittyy koodiin 0632020:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

l)

rivillä, joka liittyy koodiin 0632030:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

m)

rivillä, joka liittyy koodiin 0632990:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

n)

rivillä, joka liittyy koodiin 0633000:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

o)

rivillä, joka liittyy koodiin 0633010:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

p)

rivillä, joka liittyy koodiin 0633020:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”

q)

rivillä, joka liittyy koodiin 0633990:

on:

”0,1 (*)”

pitää olla:

”5”


21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/36


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 159, 30. huhtikuuta 2004 . Oikaistu versio julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 184, 24. toukokuuta 2004 )

Oikaistun version sivulla 9, huomautuksen 4 toisessa kappaleessa:

on:

”… kentänvoimakkuuksien huipputoiminta-arvot lasketaan kertomalla tehollisarvo tekijällä 10, jossa a = …”

pitää olla:

”… kentänvoimakkuuksien huipputoiminta-arvot lasketaan kertomalla tehollisarvo tekijällä 10a, jossa a = …”.