ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.069.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 69

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
13. maaliskuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/125/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

4

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty sopimus

5

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 217/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifoliorullien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 218/2013, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2013, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Cabrito Transmontano (SAN))

21

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 219/2013, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 216/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklassa määrätään Euroopan unionin säädösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jäljempänä ’virallinen lehti’, ja niiden voimaantulosta.

(2)

Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet on määritelty asetuksessa N:o 1/1958 (1) ja siihen myöhemmin tehdyissä muutoksissa.

(3)

Virallisen lehden painettu versio, joka on saatavilla kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä, on tällä hetkellä ainoa oikeudellisesti sitova julkaisu, vaikka lehti on saatavilla myös verkossa.

(4)

Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyllä Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätöksellä 2009/496/EY, Euratom (2) varmistetaan, että julkaisutoimisto antaa toimielimille mahdollisuuden täyttää velvoitteensa julkaista säädöstekstit.

(5)

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-161/06, Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc (3) antamassaan tuomiossa katsonut, ettei unionin säädöksiä voida panna täytäntöön yksittäisten henkilöiden osalta, ellei niitä ole asianmukaisesti julkaistu virallisessa lehdessä, ja että säädösten julkaiseminen verkossa ei vastaa niiden pätevää julkaisemista virallisessa lehdessä, sillä unionin oikeudessa ei ole tältä osin sääntöjä.

(6)

Jos virallisen lehden julkaiseminen sähköisessä muodossa katsottaisiin päteväksi julkaisemiseksi, unionin lainsäädäntö olisi nopeammin ja taloudellisemmin saatavilla. Kansalaisilla olisi kuitenkin oltava edelleen mahdollisuus saada julkaisutoimistolta virallisen lehden painettu versio.

(7)

Eurooppalaista digitaalistrategiaa koskevassa komission tiedonannossa korostetaan, että oikeudellisen sisällön saatavuus verkossa edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä, mikä tuottaa taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä.

(8)

Siksi olisi annettava säännöt, joilla varmistetaan virallisen lehden sähköisen julkaisemisen todistusvoimaisuus, eheys ja muuttamattomuus.

(9)

Tässä asetuksessa olisi annettava myös säännöt, joita voidaan soveltaa tapauksissa, joissa ei ennakoimattomien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole mahdollista julkaista ja asettaa saataville virallisen lehden sähköistä versiota.

(10)

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (4) vahvistetaan sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset todentamiskeinona. Mainitun direktiivin mukaisella hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvalla ja turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä luodulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella annetaan yleisölle riittävät takeet, jotta voidaan varmistaa virallisen lehden sähköisen version todistusvoimaisuus, eheys ja muuttamattomuus. Sähköisesti allekirjoitetun virallisen lehden todentamisen olisi oltava mahdollista helposti saatavilla oleva keinoja käyttäen.

(11)

On varmistettava EUR-Lexin verkkosivuston käyttömahdollisuus vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/48/EY (5) mukaisia vammaisten suojelua koskevia sitoumuksia noudattaen.

(12)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeellista sen tavoitteen saavuttamiseksi, jonka mukaan kaikki Euroopan kansalaiset voivat luottaa virallisen lehden sähköiseen julkaisemiseen, sillä tämän asetuksen soveltamisala rajoittuu siihen, että sähköisestä julkaisemisesta tehdään todistusvoimainen samalla tavoin kuin painettu versio on tällä hetkellä.

(13)

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ei ole muita määräyksiä valtuuksista tämän asetuksen antamiseksi kuin sen 352 artikla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Virallinen lehti julkaistaan tämän asetuksen mukaisesti sähköisessä muodossa Euroopan unionin toimielinten virallisilla kielillä.

2.   Vain sähköisessä muodossa julkaistu virallinen lehti, jäljempänä ’virallisen lehden sähköinen versio’, on todistusvoimainen ja vain sillä on oikeusvaikutuksia, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 3 artiklan soveltamiseen.

2 artikla

1.   Virallisen lehden sähköisessä versiossa on direktiivissä 1999/93/EY tarkoitettu hyväksyttyyn varmenteeseen perustuvalla turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä luotu kehittynyt sähköinen allekirjoitus. Hyväksytty varmenne ja sen kukin uusiminen julkaistaan EUR-Lexin verkkosivustolla, jotta yleisön olisi mahdollista todentaa kehittynyt sähköinen allekirjoitus ja virallisen lehden sähköisen version todistusvoimaisuus.

2.   Virallisen lehden sähköisessä versiossa on oltava tiedot sen julkaisupäivästä.

3.   Virallisen lehden sähköinen versio on asetettava yleisesti saataville EUR-Lexin verkkosivustolla vanhentumattomassa muodossa ja rajoittamattoman ajan. Siihen tutustuminen on maksutonta.

3 artikla

1.   Jos virallisen lehden sähköistä versiota ei ole mahdollista julkaista julkaisutoimiston tietojärjestelmän ennakoimattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi, tietojärjestelmä on palautettava toimintaan niin pian kuin mahdollista.

Julkaisutoimisto toteaa ajankohdan, jolloin tällainen häiriö ilmenee.

2.   Jos on välttämätöntä julkaista virallinen lehti, kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä ei ole toiminnassa 1 kohdassa tarkoitetun häiriön vuoksi, vain virallisen lehden painettu versio on todistusvoimainen ja vain sillä on oikeusvaikutuksia.

Kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä on palautettu toimintaan, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua painettua versiota vastaava sähköinen versio asetetaan yleisesti saataville EUR-Lexin verkkosivustolla vain tiedotustarkoituksessa, ja sen on sisällettävä tätä seikkaa koskeva ilmoitus.

3.   Kun julkaisutoimiston tietojärjestelmä on palautettu toimintaan, EUR-Lexin verkkosivustolla annetaan tieto kaikista painetuista versioista, jotka ovat todistusvoimaisia ja joilla on oikeusvaikutuksia 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4 artikla

1.   Virallisen lehden sähköisen version osalta julkaisutoimiston tehtävänä on:

a)

julkaista se ja taata sen todistusvoimaisuus;

b)

toteuttaa virallisen lehden sähköisen version tuottamiseen käytettävä tietojärjestelmä, hallinnoida ja pitää sitä yllä sekä päivittää sitä tulevan teknisen kehityksen mukaisesti;

c)

toteuttaa ja laajentaa teknisiä valmiuksia sen varmistamiseksi, että virallisen lehden sähköinen versio on kaikkien käyttäjien saatavilla;

d)

antaa virallisen lehden sähköisen version tuottamiseen käytettävän tietojärjestelmän turvallisuutta ja käyttöoikeuksia koskevat sisäiset säännöt;

e)

säilyttää ja arkistoida sähköiset tiedostot ja käsitellä niitä tulevan teknisen kehityksen mukaisesti.

2.   Julkaisutoimisto toteuttaa 1 kohdassa säädetyt tehtävät päätöksen 2009/496/EY, Euratom mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sen hyväksymistä seuraavan neljännen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SHATTER


(1)  Asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  Kok. 2007, s. I-10841.

(4)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2013,

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(2013/125/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 29 päivänä tammikuuta 2007 komission aloittamaan vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut tiettyjen muiden Maailman kauppajärjestön jäsenten kanssa Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja neuvoston hyväksymien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja Euroopan unionin edustaja parafoi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 21 päivänä joulukuuta 2011 ja Amerikan yhdysvaltojen edustaja 17 päivänä helmikuuta 2012.

(4)

Sopimus allekirjoitettiin Euroopan unionin puolesta 7 päivänä joulukuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/644/EU (1) mukaisesti sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty sopimus, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus antaa unionin puolesta sopimuksessa määrätty ilmoitus (2).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EUVL L 287, 18.10.2012, s. 2.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Genevessä 7 päivänä joulukuuta 2012

Arvoisa Herra,

Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluettelojen muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käytyjen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella minulla on kunnia vahvistaa seuraava yhteisymmärrys:

1.

Euroopan unioni sisällyttää ja sitoo EU:n 27 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan WTO:n myönnytysluetteloonsa tässä kirjeessä esitetyin mukautuksin myönnytykset, jotka sisältyvät EU:n 25 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan luetteloon.

Lisätään siipikarjan lihaa ja muita syötäviä osia, tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä, koskevaan maakohtaiseen (Yhdysvallat) EU:n tariffikiintiöön 4 680 tonnia niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

lisätään jäädytettyä luutonta kinkkua ja sianselkää koskevaan maakohtaiseen (Yhdysvallat) EU:n tariffikiintiöön 200 tonnia niin, että kiintiötulli on edelleen 250 euroa/tonni (tullinimikkeet ex ex 0203 1955 ja ex ex 0203 2955);

luodaan elintarvikevalmisteita koskeva maakohtainen (Yhdysvallat) 1 550 tonnin tariffikiintiö, jonka kiintiötulli on maatalouden maksuosan suuruinen (tullinimike 2106 9098);

lisätään luuttomia tai luullisia paloja kesyä sikaa, tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä, lukuun ottamatta erikseen tullille esitettyä sisäfileetä, koskevaan EU:n tariffikiintiöön 600 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

lisätään tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananpaloja koskevaan EU:n tariffikiintiöön 500 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

lisätään kananpaloja koskevaan EU:n tariffikiintiöön 400 tonnia (erga omnes) niin, että nykyinen kiintiötulli eli 795 euroa/tonni on edelleen voimassa (tullinimike 0207 1410);

lisätään kalkkunan lihaa, tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä, koskevaan EU:n tariffikiintiöön 580 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Jos kaikkia sisäisiä menettelyjä, jotka vaaditaan, jotta EU voi sisällyttää ja sitoa WTO:n myönnytysluetteloonsa tämän kirjeen mukaiset mukautukset, ei saada päätökseen 60 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka kuluessa Yhdysvallat voi käyttää oikeuttaan peruuttaa olennaisesti vastaavia myönnytyksiä GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti, EU pyytää WTO:n tavarakauppaneuvostoa hyväksymään tuon ajanjakson pidennyksen ennen sen päättymistä. Pidennyksen on oltava riittävä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat EU:n sisäiset menettelyt saadaan päätökseen 60 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka kuluessa Yhdysvallat voi käyttää oikeuksiaan GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti.

2.

Samanaikaisesti edellä esitettyjä mukautuksia koskevien neuvottelujen sekä Euroopan unionin tullialueen laajentamiseen siten, että se kattaa Bulgarian tasavallan ja Romanian, liittyvien neuvottelujen kanssa Amerikan yhdysvallat toimittaa 21 päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta julkaistavaksi Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä (Federal Register) ilmoituksen Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tullitariffin (Harmonized Tariff Schedule of the United States) 4 ryhmän 16–23 ja 25 lisähuomautuksen mukaisten, juustoja koskevien Euroopan unionille osoitettujen tuontitullikiintiöiden mukauttamisesta niin, että otetaan huomioon Euroopan unionin tullialueen laajentuminen siten, että se kattaa Bulgarian ja Romanian.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä. Minulla on kunnia ehdottaa, jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, että tämä kirje ja teidän vahvistuksenne muodostavat yhdessä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’.

Euroopan unioni ja Amerikan yhdysvallat ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun niiden sisäiset menettelyt tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatettu päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Genevessä 7 päivänä joulukuuta 2012

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluettelojen muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käytyjen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella minulla on kunnia vahvistaa seuraava yhteisymmärrys:

1.

Euroopan unioni sisällyttää ja sitoo EU:n 27 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan WTO:n myönnytysluetteloonsa tässä kirjeessä esitetyin mukautuksin myönnytykset, jotka sisältyvät EU:n 25 jäsenvaltion tullialuetta koskevaan luetteloon.

Lisätään siipikarjan lihaa ja muita syötäviä osia, tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä, koskevaan maakohtaiseen (Yhdysvallat) EU:n tariffikiintiöön 4 680 tonnia niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

lisätään jäädytettyä luutonta kinkkua ja sianselkää koskevaan maakohtaiseen (Yhdysvallat) EU:n tariffikiintiöön 200 tonnia niin, että kiintiötulli on edelleen 250 euroa/tonni (tullinimikkeet ex ex 0203 1955 ja ex ex 0203 2955);

luodaan elintarvikevalmisteita koskeva maakohtainen (Yhdysvallat) 1 550 tonnin tariffikiintiö, jonka kiintiötulli on maatalouden maksuosan suuruinen (tullinimike 2106 9098);

lisätään luuttomia tai luullisia paloja kesyä sikaa, tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä, lukuun ottamatta erikseen tullille esitettyä sisäfileetä, koskevaan EU:n tariffikiintiöön 600 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

lisätään tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananpaloja koskevaan EU:n tariffikiintiöön 500 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

lisätään kananpaloja koskevaan EU:n tariffikiintiöön 400 tonnia (erga omnes) niin, että nykyinen kiintiötulli eli 795 euroa/tonni on edelleen voimassa (tullinimike 0207 1410);

lisätään kalkkunan lihaa, tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä, koskevaan EU:n tariffikiintiöön 580 tonnia (erga omnes) niin, että nykyiset kiintiötullit ovat edelleen voimassa (tullinimikkeet 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Jos kaikkia sisäisiä menettelyjä, jotka vaaditaan, jotta EU voi sisällyttää ja sitoa WTO:n myönnytysluetteloonsa tämän kirjeen mukaiset mukautukset, ei saada päätökseen 60 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka kuluessa Yhdysvallat voi käyttää oikeuttaan peruuttaa olennaisesti vastaavia myönnytyksiä GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti, EU pyytää WTO:n tavarakauppaneuvostoa hyväksymään tuon ajanjakson pidennyksen ennen sen päättymistä. Pidennyksen on oltava riittävä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat EU:n sisäiset menettelyt saadaan päätökseen 60 päivää ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka kuluessa Yhdysvallat voi käyttää oikeuksiaan GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti.

2.

Samanaikaisesti edellä esitettyjä mukautuksia koskevien neuvottelujen sekä Euroopan unionin tullialueen laajentamiseen siten, että se kattaa Bulgarian tasavallan ja Romanian, liittyvien neuvottelujen kanssa Amerikan yhdysvallat toimittaa 21 päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta julkaistavaksi Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä (Federal Register) ilmoituksen Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tullitariffin (Harmonized Tariff Schedule of the United States) 4 ryhmän 16–23 ja 25 lisähuomautuksen mukaisten, juustoja koskevien Euroopan unionille osoitettujen tuontitullikiintiöiden mukauttamisesta niin, että otetaan huomioon Euroopan unionin tullialueen laajentuminen siten, että se kattaa Bulgarian ja Romanian.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä. Minulla on kunnia ehdottaa, jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, että tämä kirje ja teidän vahvistuksenne muodostavat yhdessä Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’.

Euroopan unioni ja Amerikan yhdysvallat ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun niiden sisäiset menettelyt tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatettu päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.”

Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että hallitukseni on yhtä mieltä edellä olevan kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


ASETUKSET

13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 217/2013,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifoliorullien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komissio otti asetuksella (EU) N:o 833/2012 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin, jäljempänä ’väliaikaiset toimenpiteet’, Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuonnissa.

(2)

Menettely pantiin vireille, kun Euroopan metallivalmistajien yhdistys Eurométaux, jäljempänä ’valituksen tekijä’, oli 9 päivänä marraskuuta 2011 tehnyt valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa yli 50 prosenttia tiettyjen alumiinifoliorullien kokonaistuotannosta unionissa. Valituksessa esitetty alustava näyttö tuotteen polkumyynnistä ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi menettelyn aloittamiseksi. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 17 kappaleessa todetaan, polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syyskuuta 2011 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon määrittämiseen tarvittava kehityssuuntien tarkastelu kattoi ajanjakson tammikuusta 2008 tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

1.2   Myöhempi menettely

(3)

Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella päätettiin ottaa käyttöön väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet, jäljempänä ’alustavien päätelmien ilmoittaminen’, useat asianomaiset osapuolet ilmoittivat kirjallisesti näkökantansa alustavista päätelmistä. Kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi. Yksi vientiä harjoittava tuottaja pyysi ja sai tilaisuuden kuulemisiin kuulemismenettelystä vastaavan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajan läsnä ollessa.

(4)

Komissio jatkoi lopullisten päätelmiensä tekoon tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista.

(5)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisemisen jälkeen yhteistyössä toimivista kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista kolme ilmoitti, että niiden nimet oli kirjoitettu väärin väliaikaisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa. Tämän vuoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen oikaisu (3), jossa näiden yritysten nimet olivat oikein.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(6)

Tarkasteltavana oleva tuote on vahvistamaton alumiinifolio, jonka paksuus on vähintään 0,007 mm mutta enintään 0,021 mm ja jota ei ole enempää valmisteltu kuin valssattu ja joka on kohokuvioitu tai kohokuvioimaton ja jonka rullapaino on alhainen, enintään 10 kg, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’ tai ’alumiinifoliorullat’ tai ’kotitalousfolio’. Tarkasteltavana oleva tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10.

(7)

Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään tavallisesti kulutustavarana pakkaamiseen ja muuhun kotitalous- tai ruokahuoltokäyttöön. Tuotteen määritelmää ei vastustettu.

(8)

Tutkimuksessa todettiin, että Kiinassa valmistetuilla ja sieltä viedyillä alumiinifoliorullilla sekä unionin tuottajien unionissa valmistamilla ja myymillä alumiinifoliorullilla ja Turkissa (vertailumaa) yhteistyöhön osallistuneiden turkkilaisten tuottajien valmistamilla ja myymillä alumiinifoliorullilla on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet sekä samat peruskäyttötarkoitukset, mistä syystä niitä pidetään perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

(9)

Koska huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei tehty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 18–20 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3.   OTANTA

(10)

Koska otantaa koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 21–26 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.   POLKUMYYNTI

4.1   Markkinatalouskohtelu

(11)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yritykseltä CeDo (Shanghai) Ltd, jäljempänä ’CeDo’, saatiin huomautuksia, jotka liittyivät perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa asetettuun vaatimukseen. Yritys kiisti huomautuksissaan ja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan kanssa käydyn kuulemisen aikana päätelmän, jonka mukaan sen päätökset rahoituksen saamisesta ulkomailta edellyttivät valtion hyväksyntää ja aiheuttivat näin sen taloudellisen tilanteen vääristymisen. CeDo väitti, että kiinalaisilla säännöillä ulkomaisten velkojen rekisteröinnistä (”Rules for the Implementation of Registration of External Debts”) ei ollut vääristävää vaikutusta sen taloudelliseen tilanteeseen, koska sen lainassa oli kyse ryhmänsisäisestä lainasta Kiinan ulkopuolella toimivalta etuyhteydessä olevalta yritykseltä, ja se perustui yksinomaan ryhmänsisäisiin rahoitusnäkökohtiin. Yritys väitti lisäksi, että hyväksyntä korkojen ja lainapääoman siirrolle myönnettiin automaattisesti.

(12)

Kun oli tutkittu uudelleen yrityksen toimittamat lisätiedot ja alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen esitetyt väitteet, katsottiin, että lainan rekisteröinnin ja takaisinmaksun hyväksyntävaatimusten olemassaolosta huolimatta voitiin tässä nimenomaisessa ryhmänsisäisen lainan tapauksessa vahvistaa, että yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ei kohdistunut merkittäviä vääristymiä, koska yrityksen todettiin maksaneen takaisin koron ja lainapääoman summan lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Näissä olosuhteissa yrityksen todetaan täyttävän perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa asetetun vaatimuksen.

(13)

Koska markkinatalouskohtelusta ei esitetty muita huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 27–53 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan edellä esitetyn muutoksen mukaisesti.

4.2   Yksilöllinen kohtelu

(14)

Koska yksilöllisestä kohtelusta ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 54–56 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.3   Vertailumaa

(15)

Yksikään osapuoli ei kyseenalaistanut Turkin valintaa vertailumaaksi lopullista määrittämistä varten.

(16)

Koska vertailumaan valinnasta ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57–64 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.4   Normaaliarvo

(17)

Normaaliarvo laskettiin siis vertailumaan (eli Turkin) ainoan yhteistyössä toimineen tuottajan toimittamien tietojen pohjalta. Normaaliarvo vahvistettiin näin ollen samankaltaisen tuotteen yhden turkkilaisen tuottajan kotimarkkinamyynnin hintojen ja laskennallisen normaaliarvon perusteella.

(18)

Yritys Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, jäljempänä ’Ningbo Favored’, kyseenalaisti sen, miten yhden ainoan turkkilaisen tuottajan tiedot voivat olla riittävän edustavat polkumyyntimarginaalin vahvistamiseksi kaikille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille kokonaisuudessaan, ja piti yllättävänä sitä, että kotimarkkinahinnat Turkissa olivat huomattavasti korkeammat kuin unionissa. Mitä tulee alumiinifolion markkinoihin Turkissa, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 63 kappaleessa todetaan, Turkkia pidettiin soveltuvana vertailumaana kotimaisen tuotannon, tuonnin ja viennin määrien ja arvojen perusteella. Mitä tulee siihen tosiasiaan, että hinnat ovat Turkin markkinoilla korkeammat kuin unionissa, tämä ei ole ratkaiseva tekijä soveltuvan vertailumaan valinnassa. Hintaero voidaan joka tapauksessa osittain selittää sillä, että unionin tuotannonala oli lähellä kannattavuusrajaa tutkimusajanjaksolla. Jos unionin tuotannonala pääsee tilanteeseen, jossa se voi saavuttaa kohtuullisen voiton (eli 5 prosenttia, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 158 kappaleessa mainitaan), hintaero turkkilaisten hintojen ja unionin markkinoiden hintojen välillä supistuu.

(19)

Ningbo Favored väitti myös, että toimielimet eivät toimittaneet riittäviä tietoja laskennallisesta normaaliarvosta.

(20)

Tässä suhteessa on todettava, että kuten johdanto-osan 70 kappaleessa selitetään, komissio toimitti osapuolelle kaikki sellaiset normaaliarvon laskemiseen käytetyt tiedot, jotka voitiin paljastaa rikkomatta perusasetuksen 19 artiklaa, eli se varmisti, että kaikkia ainoan turkkilaisen tuottajan luottamuksellisina toimittamia tietoja kohdeltiin sellaisina eikä paljasteta muille osapuolille. Vientiä harjoittavalle tuottajalle toimitetut tiedot olivat merkityksellisiä ja antoivat osapuolelle mahdollisuuden ymmärtää menetelmää, jota käytettiin perusasetuksen 2 artiklan mukaisesti. Lisäksi Ningbo Favored -yrityksen pyynnöstä järjestetyn kuulemisen aikana yritykselle ilmoitettiin, että polkumyyntilaskelmia varten oli käytetty täydellisiä tuotteen valvontakoodeja (PCN-koodeja) ja että tilanteissa, joissa turkkilainen tuottaja ei myynyt täsmälleen samaa tuotelajia, normaaliarvo määritettiin mukauttamalla lähimpään PCN-koodiin, jota turkkilainen tuottaja myi. Lopuksi on todettava, että Ningbo Favored -yritykselle ja muille otokseen valituille kiinalaisille viejille toimitettiin laskennallisen normaaliarvon määrittämistä koskevat lisätiedot samanaikaisesti kuin lopullisista päätelmistä ilmoitettiin. Sen vuoksi edellä esitetyt väitteet oli hylättävä.

(21)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 65–72 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.5   Vientihinta

(22)

Ningbo Favored pyysi, että vientimyynnin arvot liiketoimikohtaisissa luetteloissa olisi muunnettava Yhdysvaltain dollareista kiinalaiseen valuuttaan käyttäen kyselylomakkeessa annettua kuukausittaista valuuttakurssia eikä niinkään erinäisten liiketoimien ajankohdan todellista valuuttakurssia. Tässä suhteessa on todettava, että perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j alakohdan ”valuutan muuntaminen” mukaan on niin, että jos hintojen vertailu vaatii valuutan muuntamista, on muuntamisessa käytettävä myyntipäivän vaihtokurssia. Lisäksi on todettava, että kyselylomakkeen ohjeissa todetaan nimenomaisesti, että määrät, joita on käytettävä, ovat ne määrät, jotka on kirjattu vastaajan kirjanpitoon kirjanpitovaluutassa. Yritykselle oli näin ollen asianmukaisesti ilmoitettu käytettävästä valuuttakurssista. Tätä väitettä ei sen vuoksi voitu hyväksyä.

(23)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen tehtiin ylimääräinen tarkastuskäynti yhden sellaisen etuyhteydettömän tuojan toimitiloihin, jonka kohdalla väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 75 kappaleessa mainittu voitto oli määritetty. Tämän tuloksena laskennallisten vientihintojen muodostamiseksi perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti käytetty voittomarginaali pieneni.

(24)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 73–75 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan edellä esitetyn muutoksen mukaisesti.

4.6   Vertailu

(25)

Muita vertailua koskevia asiaankuuluvia huomautuksia ei esitetty. Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 76–78 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.7   Polkumyyntimarginaalit

(26)

Polkumyyntimarginaaleista ei esitetty mitään asiaankuuluvia huomautuksia. Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 79–81 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

(27)

Johdanto-osan 23 kappaleessa mainitun etuyhteydettömien tuottajien voiton tarkistuksen tuloksena sekä joidenkin laskuvirheiden korjaamisen johdosta lopulliset polkumyyntimarginaalit, ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana, ovat seuraavat:

Yrityksen nimi

Polkumyyntimarginaali

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

32,9 %

Muut yhteistyössä toimineet yritykset

34,9 %

Koko maata koskeva polkumyyntimarginaali

45,6 %

(28)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 81 kappaleessa esitettyjen tosiseikkojen perusteella koko maata koskeva lopullinen polkumyyntimarginaali Kiinalle asetettiin käyttäen yhteistyössä toimineiden viejien sellaisia liiketoimia, joissa polkumyynti oli voimakkainta. Tällä perusteella lopullisen polkumyyntimarginaalin todettiin olevan 45,6 prosenttia.

5.   VAHINKO

5.1   Unionin tuotanto ja unionin tuotannonala

(29)

Koska unionin tuotantoa ja unionin tuotannonalaa koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 83 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.2   Unionin kulutus

(30)

Koska unionin kulutusta koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 84–86 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.3   Tuonti Kiinasta unioniin

5.3.1   Määrä ja markkinaosuus

(31)

Koska Kiinasta unioniin tulevan tuonnin tasoa ja markkinaosuutta koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 87–89 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.3.2   Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin hinnat ja hinnan alittavuus

(32)

Kuten johdanto-osan 47 kappaleessa asianmukaisesti selitetään, väliaikaisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen saatujen huomautusten analysoinnin jälkeen todettiin aiheelliseksi olla soveltamatta kaupan porrasta koskevaa oikaisua tarkasteltavana olevan tuotteen ja unionin tuotannonalan tuottaman alumiinifolion hintojen välisessä vertailussa. Tämä menetelmän muutos vaikutti hieman hintojen alittavuuden marginaaleihin.

(33)

Lisäksi CeDo-ryhmän hintojen alittavuuden marginaali pieneni etuyhteydettömien tuojien voittomarginaalin tarkistuksen vuoksi (ks. johdanto-osan 23 kappale). Otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien painotettu keskimääräinen hinnan alittavuuden marginaali on kuitenkin edelleen yli 7 prosenttia.

(34)

Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta ja koska polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintoja ja hintojen alittavuutta koskevia muita huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 90–94 kappaleessa kuvattu menetelmä hintojen alittavuuden määrittämiseksi vahvistetaan.

5.4   Unionin tuotannonalan ja edustavien unionin tuottajien taloudellinen tilanne

5.4.1   Unionin tuotannonalaa koskevat alustavat huomautukset ja tiedot

(35)

Koska huomautuksia ei tältä osin esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 95–107 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

5.4.2   Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruus

(36)

Koska tältä osin ei esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 108 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.5   Vahinkoa koskevat päätelmät

(37)

Edellä esitetyn perusteella väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 109–112 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

6.   SYY-YHTEYS

(38)

Komissio ei saanut huomautuksia alustavista päätelmistä, jotka koskevat polkumyynnin ja vahingon välistä syy-yhteyttä. Näin ollen vahvistetaan, että Kiinasta polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheutti unionin tuotannonalalle perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa ja että tiedossa ei ole mitään muita tekijöitä, jotka voisivat poistaa syy-yhteyden Kiinasta polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja unionin tuotannonalan kärsimän vahingon väliltä. Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 113–136 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

7.   UNIONIN ETU

7.1   Unionin tuotannonala

(39)

Koska unionin tuotannonalan etua koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 138–142 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

7.2   Tuojat/tukkukauppiaat

(40)

Tuojien yhteistyössä toimiminen oli hyvin vähäistä, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 146 kappaleessa jo mainittiin; ainoastaan kaksi tuojaa oli toimittanut vastauksen kyselylomakkeeseen. Kuten johdanto-osan 23 kappaleessa mainitaan, väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen suurimman tuojan (Robinson Young, Yhdistynyt kuningaskunta) toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti sen kyselylomakevastauksen tarkastamiseksi. Tarkastuksen tuloksena tehtiin korjaus tämän yrityksen ilmoitettuun kannattavuuteen sen asiaan liittyvissä toiminnoissa. Tämän seurauksena yhteistyössä toimineiden kahden otokseen valitun tuojan painotettu keskimääräinen voittomarginaali laski. Yhteistyössä toimineiden tuojien voiton pienenemistä ei kuitenkaan pidetty merkittävänä unionin etua koskevan analyysin kannalta, koska kumpikin voittoprosentti (ennen ja jälkeen korjauksen) oli kohtalainen.

(41)

Yksi otokseen valituista tuojista kiisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 148 kappaleessa tiivistetysti esitetyn alustavan päätelmän, jonka mukaan toimenpiteiden vaikutus tuontisektoriin kokonaisuudessaan ei olisi suhteeton, koska se voisi joutua poistumaan markkinoilta, jos toimenpiteet vahvistettaisiin. Väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todellakin pääteltiin, että unionin tuotannonala voisi voittaa takaisin joitain sopimuksia tuontisektorin vahingoksi. Ei kuitenkaan ole epäilystä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti palvelee jatkossakin unionin markkinoita, vaikkakin nyt reilun kilpailun pohjalta, ja sen vuoksi mahdollisesti pienemmässä mittakaavassa. Tämä huomioon ottaen vahvistetaan, että kokonaisvaikutus tuontisektoriin ei ole suhteeton.

(42)

Tuojien tai tukkukauppiaiden etuja koskevia muita huomautuksia tai tietoja ei saatu. Sen vuoksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 143–149 kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät näiden ryhmien edusta vahvistetaan.

7.3   Vähittäiskauppiaat ja kuluttajat

(43)

Koska vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien etua koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 150–153 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

7.4   Unionin etua koskevat päätelmät

(44)

Edellä esitetyn perusteella unionin etua koskevat alustavat päätelmät, joiden mukaan ei ole pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön lopullisia toimenpiteitä Kiinasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuonnissa, vahvistetaan.

8.   LOPULLISET POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

8.1   Vahingon korjaava taso

(45)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen Ningbo Favored esitti huomautuksia vahinkomarginaalien laskennassa käytetystä menetelmästä. Yritys väitti, että PCN-rakenteeseen tehdyt mukautukset olivat aiheuttaneet epätasapainon. Se väitti erityisesti, että pakkauskustannukset olivat todennäköinen tietojen vääristymisen syy. Toinen seikka koski menetelmää, jota käytettiin varmistamaan tasapuolinen vertailu, kun on kyse kaupan portaasta. Alustavassa vaiheessa unionin tiedot jaettiin vähittäismyynti- ja tukkumyyntikanavien välillä, mutta Ningbo Favored väitti, että tämä loi kaksi tavoitehintaa tuotelajia kohti, mikä sen mukaan olisi laitonta.

(46)

Mitä tulee väitteeseen, joka koskee PCN-rakenteeseen tehtyä mukautusta, simuloinnit ovat osoittaneet, että vääristymiä tapahtuisi, jos mitään mukautusta ei tehtäisi. Kyseiset muutokset PCN-rakenteeseen (joissa oli itse asiassa kyse tietojen yhdistämisestä, jotta voitiin parantaa vastaavuutta ja edustavuutta) olivat poistaneet vääristymiä ja parantaneet laskelmien luotettavuutta. Tämä väite on näin ollen hylättävä.

(47)

Myös toinen asia, jonka Ningbo Favored nosti esiin, analysoitiin asianmukaisesti; se koski menetelmää, jota käytettiin alustavasti varmistamaan tasapuolinen vertailu, kun on kyse kaupan portaasta. Tässä suhteessa todettiin, että vaikka hinnat yleensä erosivat kyseisten kahden myyntikanavan välillä, tässä tapauksessa ei ollut havaittavissa olevaa tai johdonmukaista rakennetta. Joissain tapauksissa tuottajahinnat vähittäismyyjille olivat alemmat kuin tukkumyyjille, kun taas toisissa tapauksissa asia oli päinvastoin. Sen vuoksi päätettiin hyväksyä tämä väite, jonka mukaan kaupan porrasta koskevaa oikaisua ei pitäisi tehdä, koska edellytykset tällaisen oikaisun tekemiseksi eivät täyttyneet. Näin ollen vahingon korjaavaa tasoa koskevat lopulliset laskelmat on tehty sekä vientiä harjoittavien tuottajien että unionin tuotannonalan yhdistettyjen hintojen perusteella ilman kaupan porrasta koskevaa oikaisua. Tämä menetelmän muutos vaikutti hieman vahinkomarginaaleihin.

(48)

Vastauksena lopullisten päätelmien ilmoittamiseen Ningbo Favored väitti, että viitehinnan alittavuuden laskemiseen käytetty menetelmä oli virheellinen ja epäluotettava, koska unionin tuotannonalan puolella sen lähtökohtana oli unionin myyntihinta PCN-koodia kohti eikä tuotantokustannus PCN-koodia kohti. Ningbo Favored totesi, että PCN-koodikohtaista tuotantokustannusta ei käytetty, koska komission virkamiehet ”eivät vaatineet” yritystä toimittamaan asiaankuuluvia tietoja, ja menettely olisi sen vuoksi päätettävä ”todisteiden puuttumisen” vuoksi.

(49)

Perusasetuksessa ei kuitenkaan määritetä, miten unionin tuotannonalan tavoitehinta olisi muodostettava. On yleisenä käytäntönä tehdä tämä joko PCN-koodikohtaisen tuotantokustannuksen ja tavoitevoiton perusteella tai käyttäen PCN-koodikohtaisia noudettuna lähettäjältä -myyntihintoja etuyhteydettömille asiakkaille unionin markkinoilla ja oikaisemalla niitä tutkimusajanjaksolla tehdyn tosiasiallisen voiton/tappion mukaisesti ja lisäämällä vahvistettu tavoitevoitto. Molemmat menetelmät ovat luotettavia, ja niitä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti (olosuhteiden mukaan). Tutkimuksessa käytettiin jälkimmäistä menetelmää (eli tosiasiallisia unionin myyntihintoja etuyhteydettömille asiakkaille), koska kaikki otokseen valitut unionin tuottajat eivät kyenneet laskemaan luotettavaa PCN-koodikohtaista tuotantokustannusta.

(50)

Edellä esitetty huomioon ottaen väitteet siitä, että valittu menetelmä on epäluotettava ja että menettely olisi sen vuoksi päätettävä, hylätään.

(51)

CeDo-ryhmä väitti, että sen väliaikaisten vahinkomarginaalien laskennassa käytetty menetelmä ei ollut oikea, koska siinä ei otettu täysimääräisesti huomioon CeDo-ryhmän rakennetta. Tuoja CeDo UK, joka on etuyhteydessä otokseen valittuun yhteistyössä toimineeseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, jäljempänä ’CeDo (Shangai) ’, toimittaa unionin markkinoille sekä Kiinassa että unionissa tuotettua foliota, ja se kanavoidaan kaikki etuyhteydessä olevan tuojan/kauppiaan kautta. Yritys väitti, että tämän etuyhteydessä olevan tuojan myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia ja voittomarginaalia ei olisi pitänyt vähentää CeDo:n jälleenmyyntihinnasta, koska kilpailu tapahtuu asiakkaiden tasolla unionissa. CeDo:n myyntihinnat asiakkaiden tasolla eivät sen väitteen mukaan olisi vahingollisia unionin tuotannonalalle.

(52)

CeDo:n väite sen myyntihinnoista suhteessa unionin tuotannonalan myyntihintoihin kiistettiin valittavien unionin tuottajien useissa kannanotoissa. Kysymystä ei kuitenkaan voitu tutkia tarkemmin, koska osapuolten toimittamia tietoja ei voitu tarkastaa niin myöhäisessä vaiheessa tutkimusta.

(53)

On huomattava, että vahinkomarginaalin laskennan tarkoituksena on määrittää, riittäisikö polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin aiheuttaman vahingon poistamiseen se, että polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin CIF-hintaan sovellettaisiin alhaisempaa tullia kuin polkumyyntimarginaaliin perustuvaa tullia. Tämä arviointi olisi perustettava kyseisen tuonnin CIF-hintaan, jota pidetään vertailukelpoisena tasona unionin tuotannonalan noudettuna lähettäjältä -hintaan nähden. Kun on kyse etuyhteydessä olevien tuojien kautta tapahtuvasta tuonnista, noudatetaan analogisesti samaa lähestymistapaa kuin polkumyyntimarginaalin laskelmissa, jotka vahinkomarginaalilaskelmat voivat korvata tullin määrittämiseksi alhaisemman tullin säännön mukaisesti, ja CIF-hinta muodostetaan ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta veloitetun jälleenmyyntihinnan perusteella asianmukaisesti oikaistuna perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Toiseksi, ja rajoittamatta myöhempiä havaintoja, on huomattava, että CeDo:n ajama menetelmä johtaisi siihen, että väistämättä käytettäisiin hintoja, jotka liittyvät CeDo:n unionissa tuottamaan alumiinifolioon, sillä kuten edellä mainitaan, etuyhteydessä oleva tuoja/kauppias toimitti unionin markkinoille alumiinifoliota, jota oli tuotettu sekä Kiinassa että unionissa.

(54)

CeDo palasi edellä mainittuun kysymykseen lopullisessa vaiheessa. Se pyysi myös kuulemista kuulemismenettelystä vastaavan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajan kanssa, ja kuuleminen järjestettiin tämän asian käsittelemiseksi. CeDo toisti aiemmat perustelunsa ja kiisti edellä esitetyn 2 artiklan 9 kohtaa koskevan selityksen väittäen, että 2 artiklan 9 kohta sijoittuu perusasetuksen polkumyyntisäännöksiin, eikä sitä voida käyttää analogisesti vahingon laskemiseen. Komission yksiköt huomauttivat, että vaikka 2 artikla käsittelee polkumyyntikysymyksiä, siihen sisältyvä 2 artiklan 9 kohta sijoittuu ”vientihintaa” käsittelevän kohdan alle, ja siinä annetaan ohjeet vientihinnan laskemiseksi, kun on kyse unioniin tapahtuvasta myynnistä etuyhteydessä olevan tuojan kautta. Perusasetuksen muissa säännöksissä ei anneta tarkempaa ohjeistusta tässä suhteessa.

(55)

CeDo nosti esiin unionin yleisen tuomioistuimen asiassa Kazchrome (4) antaman tuomion, jossa sen mukaan tarjotaan ohjausta tässä suhteessa toteamalla, että tarkin tapa laskea alihinnoittelu olisi vertailla sellaisia tuontihintoja ja yhteisön tuotannonalan hintoja, jotka sisältävät kaikki kulut asiakkaalle toimittamiseen asti. On kuitenkin huomattava, että tuomioistuin totesi myös, että tämä menettely ei ole käytännöllinen, ja tuomiossa tehdään selväksi, että CIF-hinnat ovat hyväksyttävä menetelmä vahinkomarginaalien laskennassa. Lisäksi Kazchromea koskeva asia liittyi erityistilanteeseen, jossa oli kyse tavaroista, jotka tulivat EU:n markkinoille ensin Liettuan kautta (kauttakuljetus) ja sitten Rotterdamiin, missä ne tulliselvitettiin. Kyseisessä asiassa komissio oli päättänyt laskea hinnan alittavuuden ja viitehinnan alittavuuden kauttakulkupaikan hinnan perusteella eikä tulliselvityksen jälkeisen hinnan perusteella. Näin ei ole asia nyt käsillä olevassa tutkimuksessa, jossa ei ole kiistetty sitä, että hinnan alittavuuden ja viitehinnan alittavuuden laskelmat perustuvat CeDo:n CIF-hintaan tulliselvityksen jälkeen. Lisäksi Kazchrome-tuomiossa tuomioistuin rajoitti päätelmänsä selvästi kyseiseen erityistapaukseen.

(56)

CeDo nosti esiin myös kysymyksen tasapuolisesta vertailusta ja lainasi kahta WTO:n paneelin raporttia (5). Toimielimet ovat vakuuttuneita siitä, että CeDo:n hinnat sellaisina kuin komission yksiköt ovat ne määrittäneet ja unionin tuotannonalan noudettuna lähettäjältä -hinnat (sekä hinnan alittavuuden että viitehinnan alittavuuden osalta) muodostavat tasapuolisen ja kohtuullisen perustan vertailulle. On muistettava, että täydellinen vertailu tarkoittaisi sitä, että ainoastaan samaa sopimusta koskevat tarjoukset olisi otettava huomioon, koska ainoastaan silloin myyntiolosuhteet olisivat identtiset. Koska täydellinen vertailu ei ole tässä mahdollinen, toimielimet ovat vakuuttuneita siitä, että menetelmä, jossa käytetään keskimääräisiä hintoja, jotka on kerätty samankaltaisista tuotteista yhden vuoden tutkimusajanjakson aikana, on tasapuolinen. Tämä menetelmä on ilmoitettu selkeästi päätelmien ilmoittamisen yhteydessä.

(57)

Lisäksi katsotaan, että CeDo:n ajama menetelmä johtaisi epätasapuoliseen kohteluun, kun on kyse marginaalien laskennasta sen kohdalla ja niiden muiden otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien kohdalla, jotka myyvät riippumattomille tuojille. Muiden otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien kohdalla käytetty menetelmä perustui vientihintaan CIF-tasolla, mikä tietenkin sulkee pois unionin myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja voiton jälleenmyynnistä unionissa tulliselvityksen jälkeen. Komissio katsoo, että hinnan alittavuuden ja viitehinnan alittavuuden laskelmiin liittyvän asiaankuuluvan tuontihinnan määrittämiseen ei pitäisi vaikuttaa se, tapahtuuko vienti etuyhteydessä oleville vai riippumattomille toimijoille unionissa. Komission noudattama menetelmä varmistaa sen, että molempia tapauksia kohdellaan tasapuolisesti. Lopuksi, kuten johdanto-osan 53 kappaleessa jo mainittiin, CeDo:n pyytämä lähestymistapa sekoittaisi erityisesti tämän yrityksen olosuhteissa ne kaksi eri roolia, joissa CeDo toimii alumiinifolion toimittajana unionin markkinoille. CeDo toimittaa tavaraa unionin markkinoille ensinnäkin unionissa sijaitsevana tuottajana ja toiseksi Kiinasta tuodun alumiinifolion jälleenmyyjänä. Vahinkomarginaalilaskelmien tarkoituksena ei ole mitata, missä määrin CeDo UK:n myynti tuontia harjoittavana unionin tuottajana aiheuttaa vahinkoa unionin tuottajille, vaan se, onko CeDo Shanghain viennillä tällainen vaikutus unionin tuottajien hinnan alittavuuden ja viitehinnan alittavuuden kautta. Tätä varten huomioon otettava hinta on se hinta, jolla tarkasteltavana oleva tuote myydään unioniin, eikä se hinta, jolla tuotu materiaali jälleenmyydään tuontia harjoittavien tuottajien toimesta unionissa. Tämä on johdonmukaista sen lähestymistavan kanssa, jota on noudatettu laskettaessa vahinkomarginaali, joka koskee kotimaisten tuottajien harjoittamaa tuontia unionissa.

(58)

Lopuksi on todettava, että unionin tuottajien hintoja on oikaistu noudettuna lähettäjältä -tasolle vähentämällä paitsi hyvityslaskut, alennukset ja hyvitykset myös palkkiot (yksi myyntikustannuksen muoto) ja kuljetuksiin liittyvät kulut. Näin ollen tuojan jälleenmyyntihinnan ja unionin noudettuna lähettäjältä -hinnan vertailu ei olisi tasapuolinen vertailu.

(59)

Edellä esitettyjen syiden vuoksi katsottiin edelleen, että vaatimusta CeDo:n vahinkomarginaalin laskemiseen käytetyn menetelmän tarkistamisesta ei voitu hyväksyä.

(60)

Tarkistetulla etuyhteydettömien tuojien voittomarginaalilla (jota muutettiin johdanto-osan 23 kappaleessa selitetyistä syistä) oli kuitenkin vaikutus CeDo:n vahinkomarginaaliin, koska tämä vähennetään sen jälleenmyyntihinnasta. Lisäksi kaikkiin viitehinnan alittavuuden marginaaleihin vaikutti vähäisen laskuvirheen korjaaminen, joka koski tavoitevoiton soveltamista alustavassa vaiheessa.

(61)

Edellä esitetyn perusteella lopulliset vahinkomarginaalit ovat seuraavat:

Yrityksen nimi

Viitehinnan alittavuus

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

15,6 %

Muiden yhteistyössä toimineiden yritysten painotettu keskiarvo

14,6 %

Jäännös

35,6 %

8.2   Lopulliset toimenpiteet

(62)

Polkumyynnistä, vahingosta, syy-yhteydestä ja unionin edusta tehtyjen päätelmien perusteella katsotaan, että Kiinasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuontia koskevat lopulliset polkumyyntitullit olisi otettava perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti käyttöön polkumyynti- ja vahinkomarginaaleista alemman suuruisina alhaisemman tullin säännön mukaisesti. Tässä tapauksessa tullin olisi oltava todetun vahinkomarginaalin suuruinen.

(63)

Edellä esitetyn perusteella kyseiset tullit ovat seuraavat:

Yrityksen nimi

Polkumyyntimarginaali

Vahingon korjaava marginaali

Polkumyyntitulli

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Muut yhteistyössä toimineet yritykset

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Koko maata koskeva polkumyyntimarginaali

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin nyt tehdyn tutkimuksen päätelmien perusteella. Tästä syystä ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevia, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia tulleja) yksinomaan Kiinasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen (erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset mukaan luettuina) nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa, sen valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan siihen on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(65)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Näihin erityissäännöksiin sisältyy vaatimus sellaisen pätevän kauppalaskun esittämisestä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä esitetyt vaatimukset. Tuontiin, jonka yhteydessä ei esitetä tällaista kauppalaskua, on sovellettava kaikkiin muihin viejiin sovellettavaa jäännöspolkumyyntitullia.

(66)

Jos sellaisen yrityksen, johon sovelletaan alhaisempaa yksilöllistä tullia, vientimäärä kasvaa huomattavasti asianomaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, viennin kasvun sellaisenaan voidaan katsoa olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpiteiden käyttöönotosta johtuva kaupan rakenteen muutos. Tällaisessa tilanteessa, jos asiaa koskevat edellytykset täyttyvät, voidaan käynnistää toimenpiteiden kiertämisen vastainen tutkimus. Tutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa sitä, onko yksilölliset tullit syytä poistaa ja ottaa niiden sijasta käyttöön koko maata koskeva tulli.

(67)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimen muutoksesta tai uuden tuotanto- tai myyntiyksikön perustamisesta johtuvat) on toimitettava viipymättä komissiolle (6), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot ja erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai uuteen tuotanto- tai myyntiyksikköön mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkina- ja vientimyynnin muutoksia. Tätä asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(68)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi koko maata koskevaa tullia olisi sovellettava sekä yhteistyöstä kieltäytyneisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että niihin tuottajiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä unioniin tutkimusajanjaksolla.

(69)

Mahdollisten uusien viejien ja otoksen ulkopuolisten mutta tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden yritysten, joille on 1 artiklan 2 kohdassa olevassa taulukossa merkitty otoksen keskimääräinen 14,6 prosentin tulli, tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi olisi säädettävä siitä, että viimeksi mainituille yrityksille määrättyä painotettua keskimääräistä tullia sovelletaan kaikkiin sellaisiin uusiin viejiin, jotka muutoin olisivat oikeutettuja perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaiseen tarkasteluun, sillä kyseistä kohtaa ei sovelleta, kun on käytetty otantaa.

(70)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa tiettyjen Kiinasta peräisin olevien alumiinifoliorullien tuonnissa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista, jäljempänä ’lopullisten päätelmien ilmoittaminen’. Kaikille osapuolille annettiin määräaika, johon mennessä niillä oli mahdollisuus esittää huomautuksensa lopullisista päätelmistä.

(71)

Kaikkia asiaan liittyvien osapuolten esittämiä suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin, ja ne otettiin huomioon soveltuvin osin.

9.   VÄLIAIKAISEN TULLIN LOPULLINEN KANTAMINEN

(72)

Todettujen polkumyyntimarginaalien ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon suuruuden vuoksi katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen mukaisten väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät.

(73)

Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, ainoastaan väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät olisi kannettava lopullisesti, ja lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät olisi vapautettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 (Taric-koodit 7607111110 ja 7607191010) luokiteltua vahvistamatonta alumiinifoliota, jonka paksuus on vähintään 0,007 mm mutta enintään 0,021 mm ja jota ei ole enempää valmisteltu kuin valssattu ja joka on kohokuvioitu tai kohokuvioimaton ja jonka rullapaino on alhainen, enintään 10 kg.

2.   Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistaman, 1 kohdassa kuvatun tuotteen vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys

Tulli

Taric-lisäkoodi

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co., Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Kaikki muut yritykset

35,6 %

B999

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yrityskohtaisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää sellaisen pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Kannetaan lopullisesti asetuksella (EU) N:o 833/2012 käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.

3 artikla

Kun jokin uusi Kiinan kansantasavallassa toimiva vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävää näyttöä siitä, että:

se ei vienyt unioniin asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattua tuotetta tutkimusajanjakson aikana (1 päivän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syyskuuta 2011 välinen aika),

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään Kiinan kansantasavallassa toimivaan viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan tällä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä,

se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi unioniin,

neuvosto voi yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, muuttaa 1 artiklan 2 kohtaa lisäämällä kyseisen uuden vientiä harjoittavan tuottajan niiden yhteistyössä toimivien yritysten joukkoon, jotka eivät sisälly otokseen ja joihin sovelletaan 14,6 prosentin suuruista painotettua keskimääräistä tullia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 251, 18.9.2012, s. 29.

(3)  EUVL L 331, 1.12.2012, s. 56.

(4)  Tapaus T-107/08, Transnational Company ”Kazchrome” AO ja ENRC Marketing AG v. neuvosto ja komissio [2011] (ei vielä julkaistu Euroopan unionin tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa).

(5)  WTO Panel Report, China – CVD and AD Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from USA – WT/DS414/R and AD Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway – WT/DS337/R.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË


LIITE

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1)

kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2)

seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt tietyt alumiinifoliorullat, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja sääntömääräinen kotipaikka) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa, ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”


13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 218/2013,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Cabrito Transmontano (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 1151/2012 tuli voimaan 3 päivänä tammikuuta 2013. Sillä kumotaan ja korvataan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (2).

(2)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Portugalin pyynnön, joka koskee komission asetuksella (EY) N:o 1263/1996 (3) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Cabrito Transmontano” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(3)

Koska kyseessä ei ole vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Koska komissiolle ei ole toimitettu mainitun asetuksen 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUVL C 122, 27.4.2012, s. 20.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.1 –   Tuore liha (ja muut eläimenosat)

PORTUGALI

Cabrito Transmontano (SAN)


13.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 219/2013,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.