ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.065.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 65

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
8. maaliskuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 195/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vähentävistä innovatiivisista teknologioista ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 196/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Japania koskevan kohdan lisäämiseksi luetteloon kolmansista maista tai niiden osista, joista tietyn tuoreen lihan tuonti Euroopan unioniin on sallittua ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 198/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, symbolin valinnasta sellaisten ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tunnistamiseksi, joihin kohdistuu lisäseuranta ( 1 )

17

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 199/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/119/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

21

 

 

2013/120/EU

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

22

 

 

2013/121/EU

 

*

Komission päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, turvallisuusvaatimuksista, jotka tiettyjä lasten istuimia koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti ( 1 )

23

 

 

2013/122/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi neljännellä ja viidennellä alueella

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 195/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vähentävistä innovatiivisista teknologioista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) (Puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio muutti asetuksella (EU) N:o 171/2013 (3) direktiiviä 2007/46/EY ja moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annettua komission asetusta (EY) N:o 692/2008 (4) siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vähentävistä innovatiivisista teknologioista. Kyseisellä asetuksella muutettiin tyyppihyväksyntämenettelyssä käytettävien asiaan liittyvien asiakirjojen malleja. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille riittävästi aikaa mukauttaa vastaavat lomakkeet. Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetus (EU) N:o 171/2013.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistetaan yhteiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien tyyppihyväksyntää niiden päästöjen osalta, ja annetaan säännöt, jotka koskevat käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta, pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyttä, ajoneuvon sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä), polttoaineen kulutuksen mittaamista ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saantia.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 692/2008 annetaan hallinnolliset säännökset, jotka koskevat ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden tarkastamista hiilidioksidipäästöjen osalta, sekä asetetaan kyseisten ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaamista koskevat vaatimukset.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 (5) asetetaan päästönormit uusille henkilöautoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 725/2011 (6) säädetään tällaisten uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä vähentävien innovatiivisten teknologioiden hyväksymis- ja sertifiointimenettelystä.

(5)

Jotta voidaan ottaa huomioon innovatiivisten teknologioiden avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt laskettaessa kunkin valmistajan hiilidioksidipäästötavoitteet asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä varmistaa yksittäisiä ajoneuvoja koskevien säästöjen tehokas seuranta, ekoinnovaatioilla varustetut ajoneuvot olisi sertifioitava osana ajoneuvon tyyppihyväksyntää ja kokonaissäästöt olisi kirjattava ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistukseen.

(6)

Tämän vuoksi tarkastusviranomaisille olisi annettava tarvittavat tiedot ekoinnovaatioilla varustettujen ajoneuvojen sertifioimiseksi ja ekoinnovaatioiden tuottamien hiilidioksidisäästöjen sisällyttämiseksi osaksi ajoneuvon tyyppiä, varianttia tai versiota kuvaavia tietoja.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa tyyppihyväksyntämenettelyssä käytettävien asiaan liittyvien asiakirjojen malleja.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 595/2009 (7) otetaan käyttöön uudet vaatimukset, jotka koskevat tietojen antamista epäpuhtauspäästöjä koskevasta testauksesta. Tarvittavat tiedot olisi sen vuoksi sisällytettävä direktiivillä 2007/46/EY perustettuun järjestelmään.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 2007/46/EY ja asetusta (EY) N:o 692/2008 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I ja IX tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2.   Korvataan direktiivin 2007/46/EY liite VIII tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteet I ja XII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

3 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 171/2013.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 55, 27.2.2013, s. 9.

(4)  EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19.

(7)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1.


LIITE I

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I ja IX seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 ja 3.5.6.3 kohta seuraavasti:

3.5.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) 12 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 725/2011 (2) tarkoitettu ekoinnovaatiolla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (1)

3.5.6.1   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 5 artiklassa määritellyn verrokkiajoneuvon tyyppi/variantti/versio (jos sovellettavissa): …

3.5.6.2   Onko ekoinnovaatioiden välillä vuorovaikutusta: kyllä/ei (1)

3.5.6.3   Ekoinnovaatioiden käyttöön liittyvät päästötiedot (taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) (w1)

Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (w2)

Ekoinnovaation koodi (w2)

1.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

2.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

3.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (w4)

4.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (= 3.5.1.3).

5.

Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön osuus ajassa mitattuna normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

FOR-L_2013065FI.01000301.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen yhteensä (g/km) (w5)

 

b)

Lisätään seuraavat selittävät huomautukset:

”(w)

Ekoinnovaatiot

(w1)

Taulukkoa laajennetaan tarvittaessa siten, että kullekin ekoinnovaatiolle varataan oma rivi.

(w2)

Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero.

(w3)

Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(w4)

Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksynnällä mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(w5)

Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu hiilidioksidipäästöjen vähentyminen”.

2)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

Lisätään EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen mallin 1 osan sivulla 2 olevan otsakkeen – Ajoneuvoluokka M1 (valmiit tai valmistuneet ajoneuvot) – 49 kohdan alle 3, 3.1 ja 3.2 kohta seuraavasti:

3.   Ekoinnovaatiolla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (1)

3.1   Ekoinnovaation yleinen koodi (s) (p1): …

3.2   Ekoinnovaation avulla saavutettu hiilidioksidipäästöjen vähentyminen yhteensä (p2) (toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta): … ”.

b)

Lisätään ”Liitettä IX koskeviin selittäviin huomautuksiin” seuraavat selittävät huomautukset:

”(p)

Ekoinnovaatiot

(p1)

Ekoinnovaatioiden yleinen koodi koostuu seuraavista tekijöistä, jotka erotetaan toisistaan tyhjällä välillä:

Liitteessä VII määritellyn hyväksyntäviranomaisen koodi

Yksilöllinen koodi kullekin ekoinnovaatiolle, jolla ajoneuvo on varustettu, ilmoitetaan komission hyväksymispäätösten mukaisessa kronologisessa järjestyksessä.

(Esimerkiksi yleisen koodin kolmelle ekoinnovaatiolle, jotka on hyväksytty kronologisessa järjestyksessä numeroilla 10, 15 ja 16 ja asennettu saksalaisen tyyppihyväksyntäviranomaisen sertifioimaan ajoneuvoon, pitäisi olla: e1 10 15 16.)

(p2)

Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu hiilidioksidipäästöjen vähentyminen”.


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19.”.


LIITE II

”LIITE VIII

TESTITULOKSET

(Tyyppihyväksyntäviranomainen täyttää; liitetään ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistukseen)

Tiedoista on kaikissa tapauksissa käytävä ilmi, mihin varianttiin ja versioon niitä sovelletaan. Yhtä versiota varten voi olla enintään yksi tulos. Voidaan kuitenkin hyväksyä yhtä versiota koskevien useiden tulosten yhdistelmä, jossa osoitetaan huonoin tapaus. Tällöin on ilmoitettava, että tähdellä (*) merkityissä kohdissa on annettu ainoastaan huonoimman tapauksen tulokset.

1.   Melutasoa koskevien testien tulokset

Hyväksyntään sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero. Jos kyseessä on säädös, jolla on kaksi tai useampia toimeenpanovaiheita, ilmoitetaan myös toimeenpanovaihe:

Variantti/versio

Liikkuva (dB(A)/E)

Paikallaan oleva (dB(A)/E)

Pyörintänopeus (rpm)

2.   Pakokaasupäästöjä koskevien testien tulokset

2.1   Kevyitä hyötyajoneuvoja koskevan testimenettelyn mukaisesti testattujen moottoriajoneuvojen päästöt

Ilmoitetaan hyväksyntään sovellettava viimeisin muutossäädös. Jos kyseessä on säädös, jolla on kaksi tai useampia toimeenpanovaiheita, ilmoitetaan myös toimeenpanovaihe:

Polttoaineet (1) … (diesel, bensiini, nestekaasu, maakaasu, kaksoispolttoaineella toimiva: bensiini/maakaasu, nestekaasu, joustavasti bensiini/etanoli, joustavasti bensiini/etanoli, maakaasu/vety-maakaasuseos…)

2.1.1   Tyyppi I -testi (2)  (3) (ajoneuvon päästöt testisyklin aikana kylmäkäynnistyksen jälkeen)

Variantti/versio

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Hiukkasten (PM) massa (mg/km)

Hiukkasten määrä (P) (#/km) (1)

2.1.2   Tyyppi 2 -testi (2)  (3) (tyyppihyväksynnän yhteydessä katsastusta varten tarvittavat päästötiedot)

Tyyppi 2, joutokäynti

Variantti/versio

Hiilimonoksidi (tilavuus-%)

Moottorin pyörintänopeus (rpm)

Moottoriöljyn lämpötila (°C)


Tyyppi 2, korotettu joutokäynti

Variantti/versio

Hiilimonoksidi (tilavuus-%)

Lambda-arvo

Moottorin pyörintänopeus (rpm)

Moottoriöljyn lämpötila (°C)

2.1.3   Tyyppi 3 -testi (kampikammiokaasujen päästöt) …

2.1.4   Tyyppi 4 -testi (haihtumispäästöt) …g/testi

2.1.5   Tyyppi 5 -testi (pakokaasunpuhdistuslaitteiden kestävyys):

Ajettu matka (km)(esim. 160 000 km): …

Huononemiskerroin DF: laskettu/kiinteä (4)

Arvot:

Variantti/versio

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

Hiukkasten (PM) massa

Hiukkamäärä (P) (1)

2.1.6   Tyyppi 6 -testi (keskimääräiset päästöt alhaisessa ympäristön lämpötilassa)

Variantti/versio

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7   Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD-järjestelmä): kyllä/ei (4)

2.2   Raskaita hyötyajoneuvoja koskevan testimenettelyn mukaisesti testattujen moottorien päästöt

Ilmoitetaan hyväksyntään sovellettava viimeisin muutossäädös. Jos kyseessä on säädös, jolla on kaksi tai useampia toimeenpanovaiheita, ilmoitetaan myös toimeenpanovaihe…

Polttoaineet (1) … (diesel, bensiini, nestekaasu, maakaasu, etanoli…)

2.2.1   ESC-testin tulokset (5)  (6)  (7)

Variantti/versio

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Hiukkasmassa (mg/kWh)

Hiukkasmäärä (#/kWh) (1)

2.2.2   ELR-testin tulos (5)

Variantti/versio

Savutusarvo:…m– 1

2.2.3   ETC-testin tulos (6)  (7)

Variantti/versio

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Hiukkasmassa (mg/kWh)

Hiukkasmäärä (#/kWh) (1)

2.2.4   Joutokäynti (5)

Variantti/versio

Hiilimonoksidi (tilavuus-%)

Lambda-arvo (1)

Moottorin pyörintänopeus (rpm)

Moottoriöljyn lämpötila (°C)

2.3   Dieselin savutus

Ilmoitetaan hyväksyntään sovellettava viimeisin muutossäädös. Jos kyseessä on säädös, jolla on kaksi tai useampia toimeenpanovaiheita, ilmoitetaan myös toimeenpanovaihe:

2.3.1   Ryntäystestin tulokset

Variantti/versio

Absorptiokertoimen korjattu arvo (m– 1)

Moottorin nimellinen joutokäyntinopeus

Moottorin suurin pyörintänopeus

Öljyn lämpötila (pienin/suurin)

3.   Hiilidioksidipäästöjä, polttoaineen/sähköenergian kulutusta ja sähkökäyttöistä toimintasädettä koskevien testien tulokset

Hyväksyntään sovellettavan perussäädöksen ja viimeisimmän muutossäädöksen numero:

3.1   Polttomoottorit, mukaan luettuina sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot, jotka eivät ole ulkopuolelta ladattavia (NOVC) (5)  (8)

Variantti/versio

Hiilidioksidipäästöjen massa (kaupunkiolosuhteissa) (g/km)

Hiilidioksidipäästöjen massa (muissa kuin kaupunkiolosuhteissa) (g/km)

Hiilidioksidipäästöjen massa (yhdistetty) (g/km)

Polttoaineenkulutus (kaupunkiolosuhteissa) (l/100 km) (9)

Polttoaineenkulutus (muissa kuin kaupunkiolosuhteissa) (l/100 km) (9)

Polttoaineenkulutus (yhdistetty) (l/100 km) (9)

3.2   Ulkopuolelta ladattavat sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot (OVC) (5)

Variantti/versio

Hiilidioksidipäästöjen massa (edellytys A, yhdistetty) (g/km)

Hiilidioksidipäästöjen massa (edellytys B, yhdistetty) (g/km)

Hiilidioksidipäästöjen massa (painotettu, yhdistetty) (g/km)

Polttoaineenkulutus (edellytys A, yhdistetty) (l/100 km) (g)

Polttoaineenkulutus (edellytys B, yhdistetty) (l/100 km) (g)

Polttoaineenkulutus (painotettu, yhdistetty) (l/100 km) (g)

Sähköenergian kulutus (edellytys A, yhdistetty) (Wh/km)

Sähköenergian kulutus (edellytys B, yhdistetty) (Wh/km)

Sähköenergian kulutus (painotettu ja yhdistetty) (Wh/km)

Sähkökäyttöinen toimintasäde(km)

3.3   Pelkästään sähkökäyttöiset ajoneuvot (5)

Variantti/versio

Sähköenergian kulutus (Wh/km)

Säde (km)

3.4   Vetypolttokennoajoneuvot (5)

Variantti/versio

Polttoaineenkulutus (kg/100 km)

4.   Ekoinnovaatiolla varustettujen ajoneuvojen testitulokset (10)  (11)  (12)

Variantti/Versio …

Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (13)

Ekoinnovaation koodi (14)

1.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

2.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

3.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (15)

4.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (= 3.5.1.3)

5.

Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön osuus ajassa mitattuna normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

Formula

xxxx/201x

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen (g/km) (16) yhteensä

4.1   Ekoinnovaation yleinen koodi (17)

Selittävät huomautukset

(h)

Ekoinnovaatiot


(1)  Ilmoitetaan polttoaineeseen sovellettavat rajoitukset (esim. L-ryhmä tai H-ryhmä maakaasulle).

(2)  Kahdella polttoaineella toimivien ajoneuvojen osalta toistetaan kumpaakin polttoainetta koskeva taulukko.

(3)  Kun testi tehdään polttoainevaatimuksiltaan joustaville ajoneuvoille molempien polttoaineiden osalta asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä 1 olevan kuvan I.2.4. mukaisesti, ja sellaisille ajoneuvoille, jotka toimivat nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla ja joko kahdella tai yhdellä polttoaineella, taulukko on toistettava testissä käytettyjen eri vertailupolttoaineiden osalta ja huonoimmat saavutetut tulokset esitetään lisätaulukossa. Tarvittaessa on osoitettava asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä I olevan 1.1.2.4 ja 1.1.2.5 kohdan mukaisesti, onko tulokset saavutettu laskemalla vai mittaamalla.

(4)  Tarpeeton yliviivataan.

(5)  Tarvittaessa.

(6)  EURO VI -ryhmän osalta on tulkittava, että ESC-sykli tarkoittaa WHSC-sykliä ja ETC-sykli WHTC-sykliä.

(7)  Jos maakaasu- ja nestekaasukäyttöiset moottorit testataan Euro VI -ryhmässä eri vertailupolttoaineilla, kutakin testattua vertailupolttoainetta varten on täytettävä oma taulukkonsa.

(8)  Taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta.

(9)  Korvataan maakaasukäyttöisten ja vety-maakaasuseoksella toimivien ajoneuvojen osalta yksikkö ”l/100 km” yksiköllä ”m3/100 km” ja vedyllä toimivien ajoneuvojen osalta yksiköllä ”kg/100km”.

(10)  

(h1)

Taulukko toistetaan kunkin testatun variantin/version osalta.

(11)  

(h2)

Taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta.

(12)  

(h3)

Taulukkoa laajennetaan tarvittaessa siten, että kullekin ekoinnovaatiolle varataan oma rivi.

(13)  

(h4)

Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero.

(14)  

(h5)

Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(15)  

(h6)

Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(16)  

(h7)

Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

(17)  

(h8)

Ekoinnovaatioiden yleinen koodi koostuu seuraavista tekijöistä, jotka erotetaan toisistaan tyhjällä välillä:

Liitteessä VII määritellyn hyväksyntäviranomaisen koodi

Yksilöllinen koodi kullekin ekoinnovaatiolle, jolla ajoneuvo on varustettu, ilmoitetaan komission hyväksymispäätösten mukaisessa kronologisessa järjestyksessä.

(Esimerkiksi yleisen koodin kolmelle ekoinnovaatiolle, jotka on hyväksytty kronologisessa järjestyksessä numeroilla 10, 15 ja 16 ja asennettu saksalaisen tyyppihyväksyntäviranomaisen sertifioimaan ajoneuvoon, pitäisi olla: e1 10 15 16.)”.


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteet I ja XII seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 4.3.5, 4.3.5.1 ja 4.3.5.2 kohta seuraavasti:

”4.3.5   Ekoinnovaatiolla varustettu ajoneuvo:

4.3.5.1   Ajoneuvotyypissä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) 12 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 725/2011 (2) tarkoitetulla ekoinnovaatiolla, ekoinnovaatioiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava testein, joista säädetään kyseisen ekoinnovaation tai kyseisten ekoinnovaatioiden hyväksymisestä annetussa yhdessä tai useammassa komission päätöksessä.

4.3.5.2   Sovelletaan 4.3.1, 4.3.2 ja 4.3.4 kohtaa.

b)

Lisätään lisäykseen 3 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 ja 3.5.6.3 kohta seuraavasti:

3.5.6   Asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 725/2011 tarkoitetulla ekoinnovaatiolla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (3)

3.5.6.1   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 5 artiklassa määritellyn verrokkiajoneuvon tyyppi/variantti/versio (4):…

3.5.6.2   Onko ekoinnovaatioiden välillä vuorovaikutusta: kyllä/ei (3)

3.5.6.3   Ekoinnovaatioiden käyttöön liittyvät päästötiedot (5)  (6)

Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (7)

Ekoinnovaation koodi (8)

1.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

2.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

3.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (9)

4.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (= 3.5.1.3).

5.

Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön osuus ajassa mitattuna normaaleissa käyttöolosuhteissa

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

FOR-L_2013065FI.01001001.notes.0001.xml.jpg

xxxx/201x (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen yhteensä (g/km)  (10)

 

c)

Muutetaan lisäys 4 seuraavasti:

i)

Korvataan 2.1 kohdassa tyyppi 6 -testiä vastaava taulukko seuraavasti:

”Tyyppi 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Mitattu arvo”;

 

 

ii)

Korvataan 2.1.1 kohta seuraavasti:

2.1.1   Kahdella polttoaineella toimivien ajoneuvojen osalta toistetaan kumpaakin polttoainetta koskeva tyyppi 1 -taulukko. Kun tyyppi 1 -testi testi tehdään polttoainevaatimuksiltaan joustaville ajoneuvoille molempien polttoaineiden osalta asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä 1 olevan kuvan I.2.4 mukaisesti, ja sellaisille ajoneuvoille, jotka toimivat nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla ja joko yhdellä tai kahdella polttoaineella, taulukko on toistettava testissä käytettyjen eri vertailukaasujen osalta ja huonoimmat saavutetut tulokset esitetään lisätaulukossa. Tarvittaessa on osoitettava asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä I olevan 1.1.2.4 ja 1.1.2.5 kohdan mukaisesti, onko tulokset saavutettu laskemalla vai mittaamalla.”.

iii)

Lisätään 2.6. ja 2.6.1. kohta seuraavasti:

”2.6   Ekoinnovaation tulokset (11)  (12)

Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (13)

Ekoinnovaation koodi (14)

1.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

2.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt (g/km)

3.

Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (15)

4.

Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (= 3.5.1.3).

5.

Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön osuus ajassa mitattuna normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

FOR-L_2013065FI.01001001.notes.0002.xml.jpg

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen yhteensä (g/km) (16)

 

2.6.1   Ekoinnovaation yleinen koodi (17): …

2)

Lisätään liitteeseen XII 4, 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4 kohta seuraavasti:

”4.   EKOINNOVAATIOILLA VARUSTETTUJEN AUTOJEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

4.1   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 11 artiklan 1 kohdan mukaan valmistajan, joka haluaa hyötyä keskimääräisten hiilidioksidipäästöjensä vähentymisestä sen myötä, että yksi tai useampi ajoneuvoon asennettu ekoinnovaatio on tuottanut hiilidioksidisäästöjä, on haettava hyväksyntäviranomaiselta EY-tyyppihyväksyntätodistusta ekoinnovaatiolla varustetun ajoneuvon osalta.

4.2   Hiilidioksidipäästöjen vähentyminen ekoinnovaatiolla varustetussa ajoneuvossa on tyyppihyväksyntää varten määritettävä menettelyllä ja testimenetelmällä, jotka määritetään ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä, täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 725/2011 10 artiklan mukaisesti.

4.3   Testien suorittaminen ekoinnovaatiolla saavutettujen hiilidioksidipäästöjen vähentymisen mittaamiseksi on ymmärrettävä siten, että se ei rajoita velvollisuutta osoittaa, että ekoinnovaatiot noudattavat direktiivissä 2007/46/EY säädettyjä teknisiä vaatimuksia, jos sitä on sovellettava.

4.4   Tyyppihyväksyntää ei myönnetä, jos ekoinnovaatioajoneuvon tuottama päästöjen vähentyminen ei ole vähintään 1 g hiilidioksidia/km suhteessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 5 artiklassa määritettyyn verrokkiajoneuvoon.”


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19.”.

(3)  Tarpeeton yliviivataan.

(4)  Tarvittaessa.

(5)  Taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta.

(6)  Taulukkoa laajennetaan tarvittaessa siten, että kullekin ekoinnovaatiolle varataan oma rivi.”

(7)  Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero.

(8)  Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(9)  Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksynnällä mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(10)  Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.

(11)  Taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta.

(12)  Taulukkoa laajennetaan tarvittaessa siten, että kullekin ekoinnovaatiolle varataan oma rivi.

(13)  Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero

(14)  Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(15)  Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(16)  Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu päästöjen vähentyminen.

(17)  Ekoinnovaatioiden yleinen koodi koostuu seuraavista tekijöistä, jotka erotetaan toisistaan tyhjällä välillä:

Direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII määritellyn hyväksyntäviranomaisen koodi.

Yksilöllinen koodi kullekin ekoinnovaatiolle, jolla ajoneuvo on varustettu, ilmoitetaan komission hyväksymispäätösten mukaisessa kronologisessa järjestyksessä.

(Esimerkiksi yleisen koodin kolmelle ekoinnovaatiolle, jotka on hyväksytty kronologisessa järjestyksessä numeroilla 10, 15 ja 16 ja jotka on asennettu saksalaisen tyyppihyväksyntäviranomaisen sertifioimaan ajoneuvoon, pitäisi olla: e1 10 15 16).”


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 196/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Japania koskevan kohdan lisäämiseksi luetteloon kolmansista maista tai niiden osista, joista tietyn tuoreen lihan tuonti Euroopan unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan terveyttä koskevat edellytykset tuotaessa eläviä eläimiä ja tällaisten eläinten tuoretta lihaa. Asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti ihmisravinnoksi tarkoitetun tuoreen lihan tuonti on sallittua ainoastaan, jos liha on peräisin mainitun asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa luetellun kolmannen maan alueelta tai sen osasta ja täyttää asiaan liittyvät vaatimukset.

(2)

Japani pyysi, että se sisällytettäisiin tuoreen naudanlihan tuontia unioniin koskevaan luetteloon, ja komission Japanissa vuonna 2008 naudanlihan osalta tekemällä tarkastuskäynnillä vahvistettiin, että vaatimukset täyttyvät. Luetteloon sisällyttämistä kuitenkin lykättiin, koska Japanissa esiintyi suu- ja sorkkatautia vuonna 2010.

(3)

Sittemmin Japani on hävittänyt suu- ja sorkkataudin alueeltaan, ja Maailman eläintautijärjestö (OIE) on hyväksynyt sen ilman rokottamista vapaaksi kyseisestä taudista.

(4)

Japani on näin ollen toimittanut riittävät eläinten terveyttä koskevat takeet ja pyytänyt uudelleen, että se sisällytettäisiin niiden kolmansien maiden luetteloon, joista tuoreen naudanlihan tuonti unioniin on sallittua.

(5)

Sen vuoksi Japanille olisi sallittava tuoreen naudanlihan tuonti unioniin.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevaa 1 osaa olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevaan 1 osaan Islantia koskevan kohdan jälkeen Japania koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan ISO-koodi ja nimi

Aluekoodi

Kolmannen maan tai alueen tai sen osan kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Päättymisajankohta (3)

Alkamisajankohta (4)

Malli(t)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

”JP – Japani

JP

Koko maa

BOV

 

 

 

28. maaliskuuta 2013”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Sarakkeessa 7 ilmoitettuna päivämääränä tai sitä ennen teurastetuista eläimistä peräisin olevaa lihaa saa tuoda unioniin 90 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä. Jos meriteitse tulleelle lähetykselle on annettu todistus ennen sarakkeessa 7 ilmoitettua päivämäärää, sen saa tuoda unioniin 40 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä. (Huom. Jos sarakkeessa 7 ei ole päivämäärää, aikarajoituksia ei ole.)

(4)  Ainoastaan sarakkeessa 8 ilmoitettuna päivämääränä tai sen jälkeen teurastetuista eläimistä peräisin olevaa lihaa saa tuoda unioniin (jos sarakkeessa 8 ei ole päivämäärää, aikarajoituksia ei ole).


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 197/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 80/2012 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty biologisten ja kemiallisten aineiden luettelo.

(2)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 80/2012 olisi muutettava kahden sellaisen aineen lisäämiseksi luetteloon, joita ei tällä hetkellä tuoteta unionin tullialueella.

(3)

Luettelossa ei ole myöskään enää tarpeen pitää ainetta, joka kuuluu nykyisin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I olevan 3 osan liitteessä 3 olevaan luetteloon, joka koskee tullittomia lääkeaineita.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 80/2012 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EUVL L 29, 1.2.2012, s. 33.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään CN-koodia ex 2845 90 90 – (Happi-18) vesi – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

 

”ex 2849 90 90

Titaanipiikarbidijauhe, jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia”.

2)

Lisätään CN-koodia ex 2926 90 95–2-Naftonitriili – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

 

”ex 2934 99 90

Morfolinofosforodiamidaattioligomeerit (morfolino-oligonukleotidit)”.

3)

Poistetaan seuraava rivi:

”0014364–6

ex 2923 90 00

Dekametoniumbromidi (INN)”.


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 198/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

symbolin valinnasta sellaisten ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tunnistamiseksi, joihin kohdistuu lisäseuranta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Joillekin ihmisille tarkoitetuille lääkkeille myönnetään lupa sillä edellytyksellä, että toteutetaan lisäseurantaa niiden erityisen turvallisuusprofiilin vuoksi. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklan mukaisesti tällaisia lääkkeitä ovat lääkkeet, jotka sisältävät uutta vaikuttavaa ainetta, biologiset lääkkeet sekä lääkkeet, joiden osalta edellytetään tietojen antamista myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

(2)

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden olisi pystyttävä tunnistamaan helposti lääkkeet, joihin kohdistuu lisäseuranta, jotta he voivat antaa toimivaltaisille viranomaisille ja myyntiluvan haltijoille kaikki tiedot, joita heillä on lääkkeen käytöstä, ja erityisesti jotta he voivat raportoida epäillyt haittavaikutukset.

(3)

Avoimuuden varmistamiseksi kaikki lääkkeet, joihin kohdistuu lisäseuranta, sisällytetään luetteloon, jonka laatii ja jota ylläpitää Euroopan lääkevirasto asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi lääkkeet merkitään mustalla symbolilla.

(4)

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea antoi 3 päivänä lokakuuta 2012 suosituksen siitä, että mustan symbolin olisi oltava kärjellään oleva tasasivuinen musta kolmio. Suosituksessa otettiin huomioon Euroopan lääkeviraston perustamissa potilaiden ja kuluttajien työryhmässä ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työryhmässä esitetyt potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkökohdat.

(5)

Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 myönnettyjen myyntilupien haltijoille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa kyseeseen tulevien tuotteiden tuotetiedot.

(6)

Lisäksi toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava mahdollisuus myöntää tällaiselle mukauttamiselle pidempi aika, mikäli poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät.

(7)

Mustan symbolin käyttöönoton ei pitäisi aiheuttaa ongelmia markkinoilla ja toimitusketjussa. Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi myyntiluvan haltijoille ei pitäisi asettaa velvoitetta vetää markkinoille jo asetettuja tuotteita pois markkinoilta tai pakata niitä uudelleen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu musta symboli on kärjellään oleva tasasivuinen kolmio. Sen on oltava tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen mallin ja mittojen mukainen.

2 artikla

1.   Ennen 1 päivää syyskuuta 2013 myönnettyjen sellaisten myyntilupien haltijoiden, jotka koskevat lisäseurantaa edellyttäviä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, on sisällytettävä musta symboli kyseisten lääkkeiden valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten ennen 1 päivää syyskuuta 2013 myönnettyjen myyntilupien haltijat, jotka koskevat lisäseurantaa edellyttäviä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, voivat pyytää toimivaltaista viranomaista myöntämään pidemmän ajanjakson, mikäli ne voivat osoittaa, että 1 kohdassa tarkoitetun määräajan noudattaminen vaikuttaa kohtuuttomasti kyseisen lääkkeen asianmukaiseen ja keskeytymättömään toimittamiseen.

3 artikla

Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 valmistettuja, pakattuja ja merkittyjä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, joiden pakkausselosteessa ei ole mustaa symbolia, voidaan edelleen asettaa markkinoille, toimittaa, jakaa, myydä ja käyttää, kunnes varastot ovat loppuneet.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

1.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu mustan symbolin on oltava seuraavan mallin mukainen:

Image

2.

Mustan symbolin on oltava oikeasuhtainen sitä seuraavan standardoidun maininnan kirjasinkoon kanssa, ja kolmion kaikkien sivujen on oltava vähintään 5 mm.


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 199/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

82,8

MA

59,1

TN

68,1

TR

103,8

ZZ

78,5

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

151,3

ZZ

171,0

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

47,9

TR

122,6

ZZ

85,3

0805 10 20

EG

49,9

IL

71,4

MA

50,1

TN

63,1

TR

62,2

ZZ

59,3

0805 50 10

TR

86,7

ZZ

86,7

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,4

CL

115,2

CN

77,3

MK

28,7

US

168,2

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

112,8

CL

115,4

TR

171,6

US

191,0

ZA

101,2

ZZ

138,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/21


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

(2013/119/EU)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin yleisen tuomioistuimen kolmentoista tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2013. Olisi tehtävä uudet nimitykset 1 päivänä syyskuuta 2013 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2019 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Mariyana KANCHEVAn, Ingrīda LABUCKAn, Alfred DITTRICHin ja Nicholas James FORWOODin toimikauden uusimista on ehdotettu.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa Mariyana KANCHEVAn, Ingrīda LABUCKAn, Alfred DITTRICHin ja Nicholas James FORWOODin soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1 päivänä syyskuuta 2013 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2019 päättyväksi kaudeksi:

Alfred DITTRICH

Nicholas James FORWOOD

Mariyana KANCHEVA

Ingrīda LABUCKA.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2013.

Puheenjohtaja

R. MONTGOMERY


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/22


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2013,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

(2013/120/EU)

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 ja 7 artiklan nojalla ja Nils WAHLin eroamisen johdosta unionin yleiseen tuomioistuimeen olisi nimitettävä tuomari Nils WAHLin jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31 päivään elokuuta 2013 saakka.

(2)

Carl WETTERiä on ehdotettu vapautuneelle paikalle.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa Carl WETTERin soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Carl WETTER unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi tämän päätöksen voimaantulopäivästä 31 päivään elokuuta 2013 saakka.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2013.

Puheenjohtaja

R. MONTGOMERY


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

turvallisuusvaatimuksista, jotka tiettyjä lasten istuimia koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/121/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuotteet, jotka ovat sellaisten kansallisten standardien mukaisia, joilla direktiivin 2001/95/EY nojalla laaditut eurooppalaiset standardit saatetaan osaksi kansallisia standardeja ja joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, antavat turvallisuusolettaman.

(2)

Eurooppalaiset standardit on laadittava sellaisten vaatimusten perusteella, joiden tarkoituksena on varmistaa, että niiden mukaiset tuotteet täyttävät direktiivin 2001/95/EY 3 artiklassa säädetyn yleisen turvallisuusvaatimuksen.

(3)

On tarpeen tarkistaa lasten syöttötuolien turvallisuusvaatimuksia ja testimenetelmiä koskevia eurooppalaisia standardeja EN 14988-1:2006 (Part 1: Safety requirements) ja EN 14988-2:2006 (Part 2: Test methods). Erityisesti putoamis- ja kuristumisriskin varalta on tarpeen ottaa käyttöön tiukemmat turvallisuusvaatimukset.

(4)

Pöytään kiinnitettävien tuolien turvallisuusvaatimuksia ja testimenetelmiä koskevan eurooppalaisen standardin EN 1272:1998 (Safety requirements and tests methods) viitetietoja ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi ne kansalliset standardit, joilla kyseinen eurooppalainen standardi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, eivät anna turvallisuusolettamaa.

(5)

Lastentuoleja tai tuoleihin asennettuja istuimia koskevia eurooppalaisia standardeja ei ole.

(6)

On sen vuoksi aiheellista vahvistaa vaatimukset sen varmistamiseksi, että tällaiset lasten istuimet täyttävät direktiivin 2001/95/EY 3 artiklassa vahvistetut yleiset turvallisuusvaatimukset.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yleistä tuoteturvallisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’Tuoliin kiinnitettävällä istuimella’ tuotetta, joka on tarkoitus kiinnittää aikuiselle suunnitellun tuolin päälle korottamaan enintään 36 kuukauden ikäisen lapsen, joka osaa istua itse, istuma-asentoa;

b)

’Lastentuolilla’ lattialle asetettavaa yhdelle lapselle tarkoitettua tuolia, jonka koko on suunniteltu lapsen iän mukaan;

c)

’Lasten syöttötuolilla’ omin jaloin seisovaa, 6–36 kuukauden ikäiselle lapselle tarkoitettua tuolia, joka korottaa lapsen ruokapöydän tasolle ja on tarkoitettu sellaisen lapsen ruokailuun, joka osaa istua itse, jos hänet on asetettu tukevasti istuma-asentoon;

d)

’Pöytään kiinnitettävällä tuolilla’ tuolia, jota yleensä käyttävät sellaiset lapset, jotka osaavat istua itse, ja joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi pöytään tai muuhun vaakasuoraan tasoon.

2 artikla

Turvallisuusvaatimukset

Tämän päätöksen liitteessä vahvistetaan 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskevat erityiset turvallisuusvaatimukset, jotka direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten standardien on täytettävä.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.


LIITE

YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Tuotteet eivät saa vaarantaa lasten ja hoitajien turvallisuutta tai terveyttä, kun niitä käytetään niille tarkoitetulla tai ennakoitavalla tavalla ottaen huomioon lasten käyttäytyminen.

Jos tuolityyppi voidaan muuntaa toisentyyppiseksi (esimerkiksi syöttötuoli lastentuoliksi), sen on täytettävä molempia tuolityyppejä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Tuotteissa tai niiden pakkauksissa olevissa merkinnöissä ja mukana olevissa käyttöohjeissa on kiinnitettävä käyttäjien huomio tuotteiden käytöstä johtuviin vaaroihin ja tapaturmariskeihin sekä niiden välttämiseen. Tuotteet on kuitenkin suunniteltava käyttäjän kannalta valmiiksi turvallisiksi, eivätkä merkinnät ja varoitukset saa korvata tällaista sisäänrakennettua teknistä turvallisuutta.

Kemialliset vaatimukset

Kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava EU:n lainsäädännön mukaisia.

Syttymisominaisuudet

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet eivät saa muodostaa vaarallista erittäin helposti syttyvää elementtiä lapsen ympäristöön. Ne on sen vuoksi valmistettava materiaaleista, jotka eivät suoraan liekille tai kipinälle altistuessaan levitä paloa. Tästä syystä standardin EN 71-2 viimeisin versio olisi otettava huomioon.

Kemiallisia paloa hidastavia aineita olisi käytettävä mahdollisimman vähän. Jos kemiallisia paloa hidastavia aineita käytetään, ne eivät myrkyllisyytensä vuoksi käytön aikana ja hävitettäessä tuotteen käyttöiän päättyessä saisi vaarantaa lasten eikä lasten hoitajien terveyttä eikä ympäristöä.

Pakkaaminen

Pakkauksena käytettävät joustavasta muovista valmistetut pussit, joiden avoimen pussinpään halkaisija on suurempi kuin lapsen päänympärys, eivät saa aiheuttaa lapselle tukehtumisvaara. Kiristysnyörien ja nauhojen käyttö tällaisten pakkausten tai itsekiinnittyvien (esim. talouskelmun tyyppiset) pakkausten sulkemiseen on kielletty.

Tuotteet sisältävä pakkaus ei saa aiheuttaa suun ja nenän tukkeutumisesta johtuvaa tukehtumisvaaraa. Sen vuoksi muovipakkausten pitäisi olla rei’itettyjä, paitsi jos tämä estää tuotteen pysymisen kuivana.

Pusseissa on oltava selvästi merkittynä seuraava tai vastaava varoitus: ”VAROITUS! Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta”. Niissä on lisäksi oltava suuri, näkyvä merkki tai kaavio mahdollisesta vaarasta.

Valmistajan ja maahantuojan tunnistetiedot

Valmistajien (1) on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä (2).

Maahantuojien (3) on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin voidaan ottaa yhteys, joko tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa (4).

ERITYISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1.   TUOLIIN KIINNITETTÄVÄT ISTUIMET

1.1   Soveltamisala

Näitä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan tuoliin kiinnitettäviin istuimiin, jotka on tarkoitettu enintään 36 kuukauden ikäisille ja enintään 15 kg painaville lapsille. Näitä turvallisuusvaatimuksia ei sovelleta tyynyihin, pehmusteisiin eikä muihin tuotteisiin, joiden tarkoituksena on pitää lapsi tuolilla korottamatta lapsen istuma-asentoa.

1.2   Turvallisuusvaatimukset

Vaara jäädä kiinni rakoihin ja aukkoihin

Tuoliin kiinnitettävät istuimet on suunniteltava ja valmistettava siten, ettei mikään lapsen kehon osa jää niihin kiinni.

Tuoliin kiinnitettävän istuimen korkeuden säätöön liittyvät vaarat

Jos tuoliin kiinnitettävän istuimen istuinosan korkeutta voidaan säätää, siinä on oltava lukitusjärjestelmä(t), joka pitää istuimen tavanomaisessa käytössä paikallaan. Lukitusjärjestelmän tahaton laukeaminen on estettävä.

Liikkuviin osiin liittyvät vaarat

Kun tuoliin kiinnitettävä istuin on asennettu tavanomaiseen käyttöön, siinä ei saa olla ulottuvilla mitään kohtia, jotka tuoliin kiinnitetyn istuimen tai istuimen osan liikkuessa, lapsen istuessa ja siirtäessä painoaan puolelta toiselle tai ulkoisen voiman johdosta (joko toisen lapsen tai hoitajan tahattoman liikkeen tai voimanlähdettä käyttävän mekanismin aiheuttamana), hankaisivat tai puristaisivat.

Kokoontaitettavissa tuoliin kiinnitettävissä istuimissa on oltava sellainen taittomekanismi, jota lapsi ei voi käyttää eikä hoitaja tahattomasti laukaista. Tuoliin kiinnitettävän istuimen on oltava sellainen, että sitä ei voida asentaa tavanomaiseen käyttöön aktivoimatta lukitusjärjestelmää.

Kaatumisvaara

Tuoliin kiinnitettävän istuimen on tavanomaiseen käyttöön asennettuna taattava, että lapsi pysyy istuimessa eikä istuin kaadu, kun lapsi nojaa johonkin suuntaan. Jotta estetään tapaturmat, jotka johtuvat siitä, että lapsi nousee seisomaan ja putoaa tai liukuu ulos tuoliin kiinnitetystä istuimesta, istuin on suunniteltava siten, että sen turvajärjestelmä estää lasta nousemasta seisomaan ja putoamasta tai liukumasta istuimesta ulos.

Tuoliin kiinnitettävä istuin on varustettava turvajärjestelmällä, jota voidaan säätää lapsen koon mukaan, ja siinä on oltava ainakin vyötärövyö ja jalkovälivyö. Turvajärjestelmän on oltava sellainen, että sitä ei voi käyttää ilman jalkovälivyötä.

Turvajärjestelmässä, kiinnitysvöissä, kiinnityspisteissä ja kiristysjärjestelmässä ei saa olla vaurioita, jotka voivat heikentää niiden turvallisuutta ja normaalia toimintaa silloin, kun niihin kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta tuoliin kiinnitettävän istuimen kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Tuoliin kiinnitettävän istuimen selkänojan on oltava riittävän korkea käyttövalmiiksi asennettuna. Istuimen sivuissa on lisäksi oltava riittävän korkeat käsinojat, joilla varmistetaan, että lapsi pysyy istuimessa, vaikka nojaa johonkin suuntaan.

Kuristumisvaara

Narujen, nauhojen ja muiden vastaavien osien, lukuun ottamatta turvajärjestelmää ja tuoliin kiinnitysjärjestelmää, joihin pääsee käsiksi tuoliin kiinnitetyn istuimen sisäpuolelta, vapaan pituuden on oltava maksimissaan sellainen, että se estää vaarallisen silmukan kiertymisen lapsen kaulan ympärille.

Monofilamenttilankaa ei saa käyttää naruna, nauhana eikä vastaavana osana, eikä myöskään silmukkoina tai ompelulankana.

Tukehtumisvaara

Tukehtumisvaaran estämiseksi tuoliin kiinnitettävässä istuimessa ei saa olla sellaisia pieniä osia, jotka voisivat irrota lapsen voimilla ja mahtua kokonaan lapsen suuhun, riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu irrotettaviksi työkalulla tai ei.

Tukehtumisvaaran aiheuttavat istuimen täyteaineet eivät saa tulla istuimesta ulos lapsen ulottuville altistuessaan lapsen voimille. Täyteaineet eivät saa aiheuttaa ylimääräistä tukehtumisvaaraa niiden sisältämien osien koon vuoksi tai siksi, että kyseiset osat voivat muuttua riittävän pieniksi tai joutua lapsen ulottuville, kun ne altistuvat lapsen voimille.

Nielemisvaara

Nielemisvaaran estämiseksi tuoliin kiinnitettävässä istuimessa ei saa olla erillisiä tai pieniä osia, jotka voivat altistuessaan lapsen voimille irrota ja mahtua lapsen ruokatorveen. Missään tapauksessa ei saa käyttää myrkyllisiä materiaaleja tai pinnoitteita.

Hengitysteiden tukkeutumisen aiheuttama tukehtumisvaara

Tuoliin kiinnitettävässä istuimessa ei saa olla muovisia siirtokuvia, joihin lapsi voi tarttua ja jotka hän voisi irrottaa omin voimin. Niissä ei saa olla ilmaa läpäisemättömiä pakkauskelmuja, jotka voivat peittää sekä suun että nenän ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Vaaralliset reunat, kulmat ja ulkonevat osat

Kaikkien tuoliin kiinnitettävän istuimen kosketettavissa olevien reunojen, kulmien ja muiden ulkonevien osien on oltava pyöristettyjä, eikä niissä saa olla särmiä tai teräviä kulmia.

Pinnat

Kaikkien pintojen on, siinä määrin kuin se soveltuu lastentuolin tehtäviin, oltava riittävän sileitä, jotta ne eivät aiheuta hankaumia, viiltoja, naarmuja tai muita vammoja tuolin käytön yhteydessä tahattomasti tai seurauksena lapsen käyttäytymisestä.

Rakenteellinen kestävyys

Tuoliin kiinnitetty istuin ei saa romahtaa eikä siinä saa olla merkkejä vaurioista tai pysyvistä muutoksista, jotka voivat heikentää sen turvallisuutta ja normaalia toimintaa. Tuoliin kiinnitettävän istuimen korkeuden säätömekanismin on oltava sellainen, ettei valittu korkeus muutu mekaanisessa rasituksessa, joka tuoliin kiinnitettyyn istuimeen kohdistuu kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Tuolin kiinnitysjärjestelmä

Tuolin kiinnitysjärjestelmä on suunniteltava siten, että se kiinnittää istuimen sekä tuolin selkänojaan että tuolin istuinosaan.

Tuolin kiinnitysjärjestelmä, hihnat, ankkurointipisteet ja lukitusjärjestelmä eivät saa rikkoutua, löystyä tai irrota kiinnityksestään, kun niihin kohtuudella ennakoitavassa käytössä kohdistuu mekaanista rasitusta.

Tuotteen kiinnitysalustana toimivan tuolin mitat

Tuotetiedoissa on eriteltävä niiden tuolien, joihin tuote on tarkoitus kiinnittää, istuimen ja selkänojan tarvittavat mitat.

1.3   Turvallisuustiedot, käyttöopas ja merkinnät

Turvallisuustiedot on merkittävä tuotteeseen ja sisällytettävä käyttöohjeisiin.

Turvallisuustiedot on annettava kirjallisina sekä sen maan kielellä (kielillä), jossa tuoliin kiinnitettävää istuinta tarjotaan vähittäismyyntiin, että yksiselitteisinä kuvakkeina. Kaikkien merkintöjen on oltava helposti luettavia, eivätkä merkintöjä sisältävät tarrat saa irrota helposti.

Turvallisuustiedot

Olennaiset turvallisuustiedot on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi. Turvallisuustietojen on oltava selvästi esillä ja edelleen näkyvissä sen jälkeen, kun tuoliin kiinnitettävä istuin on kiinnitetty aikuisen tuoliin ja ennen kuin lapsi istutetaan siihen. Tiedoissa on oltava merkintä ”VAROITUS!” sekä ainakin seuraavat tai vastaavat ilmaisut:

”Älä jätä lasta hetkeksikään ilman valvontaa.”

”Käytä aina turvajärjestelmää ja tuolin kiinnitysjärjestelmää.”

”Tarkasta aina ennen käyttöä tuoliin kiinnitettävän istuimen turvallisuus ja vakaus.”

”Tämä tuote on tarkoitettu enintään 36 kuukauden ikäiselle ja enintään 15 kg painavalle lapselle, joka osaa istua itse.”

Myyntitiedot

Kuluttajien on voitava nähdä myyntipisteessä tuotteen myyntitiedot selvästi. Myyntitiedoissa on oltava ainakin seuraavat tiedot sekä kirjallisina että yksiselitteisinä kuvakkeina:

seuraava tai vastaava lauseke: ”Tämä tuote on tarkoitettu enintään 36 kuukauden ikäiselle ja enintään 15 kg painavalle lapselle, joka osaa istua itse.”

aikuisen tuolin, istuinosan ja selkänojan tarvittavat mitat.

Käyttöopas

Tuoliin kiinnitettävän istuimen mukana on oltava käyttöopas. Käyttöoppaassa on oltava:

seuraava tai vastaava lauseke: ”TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.”

tuoliin kiinnitettävän istuimen asianmukaista ja turvallista kokoonpanoa ja käyttöä koskevat ohjeet

aikuisten tuolityypit, joihin tuoliin kiinnitettävä istuin voidaan kiinnittää ja joihin sitä ei voida kiinnittää.

Käyttöoppaassa oleviin varoituksiin on liitettävä merkintä ”VAROITUS!”, ja niihin on sisällyttävä ainakin seuraavat tai vastaavat ilmaisut:

”Älä jätä lasta hetkeksikään ilman valvontaa.”

”Käytä aina turvajärjestelmää ja tuolin kiinnitysjärjestelmää.”

”Varmista ennen käyttöä, että tuolin kiinnitysjärjestelmä on asianmukaisesti asennettu ja säädetty.

”Tarkasta aina ennen käyttöä tuoliin kiinnitettävän istuimen turvallisuus ja vakaus.”

Käyttöoppaassa on oltava lisäksi seuraavat tiedot:

seuraava tai vastaava lauseke: ”Tämä tuote on tarkoitettu enintään 36 kuukauden ikäiselle ja enintään 15 kg painavalle lapselle, joka osaa istua itse.”

aikuisen tuolin, istuinosan ja selkänojan tarvittavat mitat

maininta siitä, että tuoliin kiinnitettävää istuinta ei saisi käyttää, jos jokin sen osa on vioittunut, kulunut tai puuttuu

maininta siitä, että muita kuin valmistajan hyväksymiä varusteita ja varaosia ei saa käyttää

puhdistus- ja hoitosuositukset.

2.   LASTENTUOLIT

2.1   Soveltamisala

Näitä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan lastentuoleihin, jotka on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat istua itse. Lastentuoleihin sisältyvät jakkarat ja tuolit (kokoomaosat: jalat, istuinosa ja selkänoja) ja nojatuolit (kokoomaosat: istuinosa, selkänoja ja käsinojat), jotka on tarkoitettu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Lastentuoleihin sisältyvät myös keinutuolit ja kokoontaitettavat tuolit. Vaatimuksia sovelletaan myös monitoimituoleihin, jotka voidaan muuntaa lastentuoleiksi. Niitä sovelletaan myös lastentuoleihin, joihin on asennettu pyörät. Tuotteiden, jotka toimivat sekä lastentuoleina että jotakin muuta tarkoitusta (esimerkiksi varastointia) varten, on myös oltava näiden vaatimusten mukaisia.

2.2   Turvallisuusvaatimukset

Vaara jäädä kiinni rakoihin ja aukkoihin

Lastentuolit on suunniteltava ja valmistettava sellaisiksi, että raajat, jalkaterät ja kädet sekä mahdollisuuksien mukaan sormet eivät voi jäädä kiinni siinä oleviin rakoihin ja aukkoihin.

Kokoontaitettavat lastentuolit on suunniteltava ja valmistettava sellaisiksi, että sormet eivät voi jäädä kiinni tuolin osiin.

Lastentuolit eivät saa olla niin painavia, että lapsen pää tai raaja voi jäädä niiden alle jumiin.

Liikkuviin osiin liittyvät vaarat

Kun lastentuoli on asennettu tavanomaiseen käyttöön valmistajan ohjeiden mukaisesti, siinä ei saa olla mitään vaarallisia liikkuvia osia.

Rullat ja pyörät

Lastentuolit, joissa on pyörät tai rullat, on suunniteltava vakaiksi.

Kaatumisvaara

Lastentuolien on oltava niin vakaita, etteivät ne kaadu mihinkään suuntaan, kun lapsi istuu tuolissa.

Vakaus

Lastentuolien on oltava vakaita.

Tukehtumisvaara

Tukehtumisvaaran estämiseksi lastentuoleissa ei saa olla pieniä osia, jotka voivat irrota lapsen voimilla ja mahtua kokonaan lapsen suuhun. Tukehtumisvaaran aiheuttava istuimen täyte ei saa tulla istuimesta ulos lapsen ulottuville altistuessaan lapsen voimille. Täyteaineet eivät saa aiheuttaa ylimääräistä tukehtumisvaaraa niiden sisältämien osien koon vuoksi tai siksi, että kyseiset osat voivat muuttua riittävän pieniksi tai joutua lapsen ulottuville, kun ne altistuvat lapsen voimille.

Hengitysteiden tukkeutumisen aiheuttama tukehtumisvaara

Lastentuoleissa ei saa olla muovisia siirtokuvia, jotka voivat irrota lapsen voimilla. Niissä ei saa olla ilmaa läpäisemättömiä pakkauskelmuja, jotka voivat peittää sekä suun että nenän ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Nielemisvaara

Nielemisvaaran estämiseksi lastentuoleissa ei saa olla erillisiä tai pieniä osia, jotka voivat altistuessaan lapsen voimille irrota ja mahtua lapsen ruokatorveen. Missään tapauksessa ei saa käyttää myrkyllisiä materiaaleja tai pinnoitteita.

Pinnat

Kaikkien pintojen on, siinä määrin kuin se soveltuu lastentuolin tehtäviin, oltava riittävän sileitä, jotta ne eivät aiheuta hankaumia, viiltoja, naarmuja tai muita vammoja tuolin käytön yhteydessä tahattomasti tai seurauksena lapsen käyttäytymisestä.

Vaaralliset kulmat

Lastentuoleissa ei saa olla teräviä kulmia eikä kärkiä. Lapsen kosketettavissa olevien kulmien ja reunojen on oltava pyöristettyjä ja viistettyjä. Niissä ei saa olla esiinpistäviä tai ulkonevia pintoja, jotka muodostavat pistovaaran.

Rakenteellinen kestävyys

Lastentuolien sekä niiden osien, kuten istuinosan, selkänojan ja jalkojen, on kestettävä mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

2.3   Turvallisuustiedot

Varoituksissa ja käyttöohjeissa on oltava vanhemmille tai hoitajille suunnattu maininta siitä, että ikkunan alle sijoitetut lastentuolit voivat aiheuttaa ikkunastaputoamisriskin, sillä lapsi saattaa nousta tuolille ja pudota ikkunasta.

Turvallisuustiedot on annettava kirjallisina sekä sen maan kielellä (kielillä), jossa lastentuolia tarjotaan vähittäismyyntiin, että yksiselitteisinä kuvakkeina. Kaikkien merkintöjen on oltava helposti luettavia eivätkä merkintöjä sisältävät tarrat saa irrota helposti.

3.   LASTEN SYÖTTÖTUOLIT

3.1   Soveltamisala

Näitä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan syöttötuoleihin, jotka on tarkoitettu noin 6–36 kuukauden ikäisille ja enintään 15 kg painaville lapsille, jotka osaavat istua itse. Jos lasten syöttötuoli on suunniteltu sellaiseksi, että se voidaan muuntaa lastentuoliksi, sen on täytettävä myös lastentuoleihin sovellettavat turvallisuusvaatimukset.

Jos syöttötuoliin on suunniteltu irrotettavia osia (kuten tarjotin tai jalkatuki), näitä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan sekä syöttötuoleihin, joissa näitä osia on, että syöttötuoleihin, joissa niitä ei ole.

Tuotteiden, joilla on merkittävää leluarvoa, on täytettävä myös lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (5) vaatimukset (esim. syöttötuoli, jonka voi muuntaa keinuhevoseksi).

3.2   Turvallisuusvaatimukset

Yleistä

Suoraan kiinnitykseen tarkoitettuja ruuveja (esim. itsekierteittävät ruuvit) ei saa käyttää sellaisten osien kokoonpanoon, jotka on suunniteltu irrotettaviksi tai löysytettäviksi, kun syöttötuoli puretaan kuljetusta tai varastointia varten.

Lapsen kosketettavissa olevien kaikkien reunojen ja ulkonevien osien on oltava pyöristettyjä tai viistettyjä, eikä niissä saa olla teräviä särmiä tai kulmia.

Kaatumisvaara

Jotta estetään tapaturmat, jotka johtuvat siitä, että lapsi nousee seisomaan ja putoaa tai liukuu ulos syöttötuolista, se on suunniteltava siten, että istuimen turvajärjestelmä estää lasta nousemasta seisomaan ja putoamasta tai liukumasta istuimesta ulos.

Syöttötuoli on varustettava turvajärjestelmällä, jota voidaan säätää lapsen koon mukaan ja jossa on oltava ainakin vyötärövyö ja jalkovälivyö. Turvajärjestelmän on oltava sellainen, että sitä ei voi käyttää ilman jalkovälivyötä.

Turvajärjestelmä, kiinnityshihnat, ankkurointipisteet ja kiinnitysjärjestelmä eivät saa rikkoutua, löystyä eivätkä irrota kiinnityksestään, kun ne altistuvat lapsen omille ja ulkoisille voimille.

Turvajärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon kaikki liikkeet, joita lapsi mahdollisesti tekee syöttötuolissa istuessaan.

Syöttötuolin selkänojan on oltava riittävän korkea. Tuolin sivuissa on lisäksi oltava riittävän korkeat käsinojat, jotta lapsi pysyy tuolissa, vaikka nojaisikin johonkin suuntaan.

Kaatumisvaaran ja tapaturmien estämiseksi syöttötuoli on suunniteltava niin vakaaksi, että se ei kaadu taaksepäin, kun lapsi työntää ja/tai painaa jalkaansa ruokapöytää vasten, jolloin syöttötuoli työntyy taaksepäin.

Kuristumisvaara

Syöttötuolissa ei saa olla naruja, nauhoja tai vastaavia osia (lukuun ottamatta turvajärjestelmää), jotka aiheuttavat vaaran kietoutua tai kuristua naruihin.

Vaara jäädä kiinni rakoihin ja aukkoihin

Lasten syöttötuoli on suunniteltava ja valmistettava siten, että mikään lapsen kehonosa ei jää siihen kiinni.

Liikkuviin osiin liittyvät vaarat

Hankautumis- ja puristusriskin välttämiseksi olisi vältettävä hankaavia ja puristavia kohtia. Jos hankaavia ja puristavia kohtia ei voida toiminnallisista syistä välttää, on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan niiden turvallisuus.

Kaikki sellaiset syöttötuolin osat, jotka voidaan taittaa kokoon tai jotka voivat irrota, on lukittava niin, että tuotetta käyttävä lapsi tai toinen lapsi ei voi vapauttaa lukitusta ja että aikuinen ei voi vahingossa vapauttaa lukitusta.

Kokoontaitettavien syöttötuolien lukitusmekanismit

Lukitusmekanismeja tarvitaan estämään syöttötuolin taittuminen kokoon silloin, kun lapsi istuu tuolissa tai kun lapsi laitetaan tuoliin tai otetaan siitä pois.

Syöttötuolin väärästä käytöstä johtuvien vaarojen välttämiseksi syöttötuolia käyttävän lapsen painon on estettävä tuolia taittumasta kokoon tai ainakin yhden lukitusmekanismin on käynnistyttävä automaattisesti, kun syöttötuolia käytetään.

Lapset eivät saa voida tahattomasti vapauttaa lukitusmekanismia tai käyttää sitä.

Kaikkien lukitusmekanismien on toimittava asianmukaisesti, kun niihin kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa syöttötuolin käytössä.

Tukehtumisvaara

Mikään osa, jonka lapsi voi irrottaa omin voimin, ei saa olla niin pieni, että se mahtuu kokonaan lapsen suuhun. Mikään osa, jonka saa irti ilman työkalua, ei saa mahtua kokonaan lapsen suuhun. Tukehtumisvaaran aiheuttava istuimen täyte ei saa tulla istuimesta ulos lapsen ulottuville altistuessaan lapsen voimille. Täyteaineet eivät myöskään saa aiheuttaa ylimääräistä tukehtumisvaaraa niiden sisältämien osien koon vuoksi tai siksi, että kyseiset osat voivat muuttua riittävän pieniksi tai joutua lapsen ulottuville, kun ne altistuvat lapsen voimille.

Turvajärjestelmä

Syöttötuoli on suunniteltava siten, että lapset pysyvät siinä tukevasti istuma-asennossa ja että tuolista putoaminen on estetty, kun lapset nousevat ylös ja menettävät tasapainonsa, joko turvajärjestelmällä, johon sisältyy jalkovälivyö ja vaakasuora osa, tai integroidulla valjasvyöllä. Jos syöttötuoli on varustettu kallistettavalla selkänojalla, siinä on oltava integroitu valjasvyö.

Staattinen ja dynaaminen mekaaninen rasitus ei saa aiheuttaa kohtuudella ennakoitavassa syöttötuolin käytössä syöttötuolin jalkovälivyölle, vyötärövöille ja integroidun valjasvyön hihnoille pysyviä vahinkoja, jotka voivat heikentää niiden turvallisuutta ja normaalia toimintaa.

Kun syöttötuoli on varustettu valjasvyöllä tai vyön kiinnityspisteillä, staattinen ja dynaaminen mekaaninen rasite ei saa aiheuttaa niille kohtuudella ennakoitavassa käytössä sellaista pysyvää vahinkoa, joka voisi heikentää niiden turvallisuutta ja normaalia toimintaa.

Jos syöttötuolin toimitukseen kuuluu valjasvyö tai vyö, sen on oltava säädettävä, eikä staattinen ja dynaaminen rasite saa aiheuttaa sille syöttötuolin kohtuudella ennakoitavassa käytössä sellaista pysyvää vahinkoa, joka voisi heikentää sen turvallisuutta ja normaalia toimintaa.

Sivusuojat

Syöttötuoli on varustettava sivulla olevilla käsinojilla tai muilla sivusuojilla.

Selkänoja

Syöttötuoli on varustettava riittävän korkealla selkänojalla sen varmistamiseksi, että lapsi pysyy syöttötuolissa silloinkin, kun hän nojaa johonkin suuntaan.

Kallistettava selkänoja

Syöttötuolin selkänojan säätömekanismi ei saa liukua yhdestä asennosta toiseen silloin, kun siihen kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta syöttötuolin kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Rullat ja pyörät

Syöttötuolit, joissa on pyörät tai rullat, on suunniteltava vakaiksi.

Rakenteellinen kestävyys

Syöttötuolin toiminta ei saa heiketä, kun siihen kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Syöttötuoli ei saa valahtaa kasaan eikä lukitusmekanismi laueta, kun siihen kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Vakaus

Jos syöttötuoliin on suunniteltu irrotettavia osia (esim. tarjotin tai jalkatuki), vakautta koskevia vaatimuksia sovelletaan sekä syöttötuoleihin, joissa näitä osia on, että syöttötuoleihin, joissa niitä ei ole.

Syöttötuoli ei saa kaatua sivulle, taakse eikä eteen, kun siihen kohdistuu staattista ja dynaamista mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

3.3   Turvallisuustiedot, käyttöopas ja merkinnät

Yleistä

Turvallisuustiedot on annettava kirjallisina sekä sen maan kielellä (kielillä), jossa syöttötuolia tarjotaan vähittäismyyntiin, että yksiselitteisinä kuvakkeina. Kaikkien merkintöjen on oltava helposti luettavia, eivätkä merkintöjä sisältävät tarrat saa irrota helposti kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Turvallisuustiedot

Turvallisuustiedot on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi. Niissä on oltava merkintä ”VAROITUS!” sekä ainakin seuraavat tai vastaavat ilmaisut:

”Älä jätä lasta hetkeksikään ilman valvontaa.”

”Käytä aina lapsen turvajärjestelmää.”

”Tarkasta aina ennen käyttöä syöttötuolin turvallisuus ja vakaus.”

Myyntitiedot

Kuluttajien on voitava nähdä myyntipisteessä tuotteen myyntitiedot selvästi. Tietojen on sisällettävä vähintään seuraava tai vastaava lauseke sekä kirjallisena että yksiselitteisinä kuvakkeina: ”Tämä tuote on tarkoitettu enintään 36 kuukauden ikäiselle ja enintään 15 kg painavalle lapselle, joka osaa istua itse.” Turvallisuudesta on annettava lisätietoa, jos tuotteen voi muuntaa joko leikkikaluksi tai lastentuoliksi, jota voi säätää lapsen eri kehitysvaiheissa (”kasvaa lapsen mukana” -ominaisuus).

Merkinnät

Syöttötuoleissa on oltava pysyvästi merkittynä seuraava tai vastaava varoitus: ”VAROITUS! ÄLÄ JÄTÄ LASTA ILMAN VALVONTAA.” Varoitukseen on liitettävä asianmukainen kuvake.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on annettava syöttötuolin käyttöohjeet, ja niihin on liitettävä ilmaisu ”TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN” tai muu vastaava lauseke.

Käyttöohjeissa on oltava seuraavat tai vastaavat varoitukset merkinnällä ”VAROITUS!”:

”Älä jätä lasta ilman valvontaa.”

”Älä käytä syöttötuolia ennen kuin kaikki osat on oikein asennettu ja säädetty.”

Käyttöoppaassa on oltava myös seuraavat varoitukset:

Varmista, että valjasvyö on oikein asennettu.

Varo avotulta tai muita voimakkaan kuumuuden lähteitä, kuten sähkö- tai kaasulämmittimiä jne. syöttötuolin lähettyvillä.

Käyttöoppaassa on oltava seuraavat turvallisuustiedot:

Kokoonpanopiirustus, luettelo ja/tai kuvaus kaikista tuolin kokoamiseen tarvittavista osista ja työkaluista sekä kaavio pulteista ja muista lukitusmekanismeista.

Maininta siitä, että syöttötuolia ei saisi käyttää, ennen kuin lapsi osaa istua itse.

Maininta siitä, että syöttötuolia ei saisi käyttää, jos jokin sen osa on vioittunut, kulunut tai puuttuu.

Puhdistus- ja hoitosuositukset.

4.   PÖYTÄÄN KIINNITETTÄVÄT TUOLIT

4.1   Soveltamisala

Näitä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan pöytään kiinnitettäviin tuoleihin, jotka on tarkoitettu enintään 15 kg painaville lapsille, jotka osaavat istua itse (6 kk:n iästä lähtien).

4.2   Turvallisuusvaatimukset

Yleistä

Pöytään kiinnitettävät tuolit on koottava käyttöä varten siten, että ne eivät aiheuta puristumis-, viiltämis- tai loukkaantumisvaaraa lapselle eikä lapsen hoitajalle.

Vaara jäädä kiinni rakoihin ja aukkoihin

Kiinni jäämisen estämiseksi pöytiin kiinnitettävissä tuoleissa ei saa olla avoimia putkia, rakoja tai aukkoja, jotka voivat vahingoittaa lasta.

Pöytään kiinnitettävät tuolit on suunniteltava sellaisiksi, että lapsi ei voi pudota väliin jäävistä raoista ja aukoista.

Vaaralliset reunat, kulmat ja ulkonevat osat

Lapsen kosketettavissa olevien pöytään kiinnitettävän tuolin kaikkien reunojen, kulmien ja ulkonevien osien on oltava pyöristettyjä ja viistettyjä, eikä niissä saa olla särmiä tai teräviä kulmia.

Tukehtumisvaara

Tukehtumisvaaran estämiseksi tuoleissa ei saa olla sellaisia pieniä osia, jotka voisivat irrota lapsen voimilla ja mahtua kokonaan lapsen suuhun, riippumatta siitä, onko ne tarkoitettu irrotettaviksi työkalulla tai ei.

Tukehtumisvaaran aiheuttava istuimen täyte ei saa tulla istuimesta ulos lapsen ulottuville altistuessaan lapsen voimille. Täyteaineet eivät myöskään saa aiheuttaa ylimääräistä tukehtumisvaaraa niiden sisältämien osien koon vuoksi tai siksi, että kyseiset osat voivat muuttua riittävän pieniksi tai joutua lapsen ulottuville, kun ne altistuvat lapsen voimille.

Nielemisvaara

Pöytään kiinnitettävän tuolin epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvan nielemisvaaran estämiseksi tuoleissa ei saa olla erillisiä tai pieniä osia, jotka voivat altistuessaan lapsen voimille irrota ja mahtua lapsen ruokatorveen.

Hengitysteiden tukkeutumisen aiheuttama tukehtumisvaara

Tuoleissa ei saa olla muovisia siirtokuvia, joihin lapsi ulottuu ja jotka hän voisi irrottaa omin voimin. Niissä ei saa olla ilmaa läpäisemättömiä pakkauskelmuja, jotka voivat peittää sekä suun että nenän ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Itsekierteittävät ruuvit

Kiinnitysruuveja (esim. itsekierteittäviä ruuveja) ei saa käyttää sellaisten osien kiinnittämiseen, jotka on suunniteltu irrotettaviksi tai löysytettäviksi, kun pöytään kiinnitettävä tuoli puretaan kuljetusta tai varastointia varten.

Liikkuviin osiin liittyvät vaarat

Kun pöytään kiinnitettävä tuoli on asennettu tavanomaiseen käyttöön valmistajan ohjeiden mukaisesti, siinä ei saa olla mitään vaarallisia liikkuvia osia.

Kaatumisvaara

Jotta estetään tapaturmat, jotka johtuvat siitä, että lapsi nousee seisomaan ja putoaa tai liukuu ulos pöytään kiinnitettävästä tuolista, se on suunniteltava siten, että istuimen turvajärjestelmä estää lasta nousemasta seisomaan ja putoamasta tai liukumasta istuimesta ulos.

Pöytään kiinnitettävä tuoli on varustettava turvajärjestelmällä, jota voidaan säätää lapsen koon mukaan ja jossa on oltava ainakin vyötärövyö ja jalkovälivyö. Turvajärjestelmän on oltava sellainen, että sitä ei voi käyttää ilman jalkovälivyötä.

Turvajärjestelmä, kiinnityshihnat, ankkurointipisteet ja kiinnitysjärjestelmä eivät saa rikkoutua, löystyä eikä irrota kiinnityksestä, kun niihin kohdistuu lapsen omia ja ulkoisia voimia.

Turvajärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon kaikki liikkeet, joita lapsi mahdollisesti tekee pöytään kiinnitettävässä tuolissa istuessaan.

Pöytään kiinnitettävän tuolin selkänojan on käyttövalmiiksi asennettuna oltava riittävän korkea. Tuolin sivuissa on lisäksi oltava riittävän korkeat käsinojat, jotta lapsi pysyy tuolissa, vaikka nojaisi johonkin suuntaan.

Jalkatuet

Jalkatukia ei tarvitse toimittaa.

Irrotettavat istuinosat

Jos istuinosan voi irrottaa rungosta, kiinnitysvälineet, joilla istuinosa ankkuroidaan runkoon, on suunniteltava siten, ettei istuinosaa voi epähuomiossa irrottaa rungosta.

Istuinosan on pysyttävä runkoon kiinnitettynä, kun siihen kohdistuu mekaanista rasitusta pöytään kiinnitettävän tuolin kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

Rakenteellinen kestävyys

Staattinen ja dynaaminen rasitus ei saa aiheuttaa pöytään kiinnitettävälle tuolille kohtuudella ennakoitavassa käytössä sellaista pysyvää vahinkoa, joka voisi heikentää tuolin turvallisuutta ja normaalia toimintaa.

Ankkurointituki

Ankkurointituella on varmistettava, että pöytään kiinnitettävä tuoli ei kiinnityspintaan kiinnitettynä liiku kohtuudella ennakoitavassa käytössä. Pöytään kiinnitettävän tuolin ankkuroinnin on kestettävä pomppimista.

Vakaus

Pöytään kiinnitettävät tuolit eivät saa taittua tai kaatua nurin, jos niihin kohdistuu staattista tai mekaanista rasitusta kohtuudella ennakoitavassa käytössä.

4.3   Turvallisuustiedot, käyttöopas ja merkinnät

Yleistä

Turvallisuustietojen on oltava merkitty tuotteeseen ja sisällyttävä käyttäjille tarkoitettuihin ohjeisiin.

Turvallisuustiedot on annettava kirjallisina sekä sen maan kielellä (kielillä), jossa pöytään kiinnitettävää tuolia tarjotaan vähittäismyyntiin, että yksiselitteisinä kuvakkeina. Kaikkien merkintöjen on oltava helposti luettavia, eivätkä merkintöjä sisältävät tarrat saa irrota helposti.

Myyntitiedot

Kuluttajien on voitava nähdä myyntipisteessä tuotteen myyntitiedot selvästi. Myyntitiedoissa on oltava ainakin seuraavat tiedot sekä kirjallisina että yksiselitteisinä kuvakkeina:

seuraava tai vastaava lauseke: ”Tämä tuote on tarkoitettu enintään 15 kg painaville lapsille, jotka osaavat istua itse.”

sellaisen tukipinnan tarvittavat mitat, johon pöytään kiinnitettävä tuoli voidaan kiinnittää.

Lisäksi on annettava seuraava tieto:

”Tätä pöytään kiinnitettävää tuolia ei voi käyttää kaikkien pöytien kanssa. Älä kiinnitä pöytiin, joissa on lasinen tai irrotettava pöytälevy, jatkettavien pöytien jatko-osiin, yksijalkaisiin pöytiin, korttipöytiin tai retkeilypöytiin.”

Merkinnät

Pöytiin kiinnitettävässä tuolissa on oltava seuraavat näkyvät ja pysyvät merkinnät:

varoitus ”VAROITUS! Älä jätä lasta hetkeksikään ilman valvontaa” on oltava näkyvissä, kun pöytään kiinnitettävä tuoli on käytössä

varoitus ”VAROITUS! Käytä aina turvajärjestelmää ja pöytään kiinnitysjärjestelmää.”

varoitus ”VAROITUS! Tarkasta aina ennen käyttöä pöytään kiinnitettävän tuolin turvallisuus ja vakaus.”

maininta ”Enimmäispaino: 15 kg”.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on oltava ohjeet pöytään kiinnitettävän tuolin oikeasta ja turvallisesta asennuksesta ja käytöstä. Näiden ohjeiden on oltava tarkat ja yksiselitteiset, ja niihin on sisällyttävä vähintään seuraavat tai vastaavat lausekkeet:

”Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Lapsi voi vahingoittaa itseään, jos ohjeita ei noudateta.”

”Tämä pöytään kiinnitettävä tuoli ei sovellu lapsille, jotka eivät osaa istua itse.”

”VAROITUS! Älä jätä lasta hetkeksikään ilman valvontaa.”

”Käytä aina turvajärjestelmää ja pöytään kiinnitysjärjestelmää.”

”Tarkasta aina ennen käyttöä pöytään kiinnitettävän tuolin turvallisuus ja vakaus.”

”Tätä pöytään kiinnitettävää tuolia ei voi käyttää kaikkien pöytien kanssa. Älä kiinnitä pöytiin, joissa on lasinen tai irrotettava pöytälevy, jatkettavien pöytien jatko-osiin, yksijalkaisiin pöytiin, korttipöytiin tai retkeilypöytiin”

”Tarkasta, että pöytä ei kaadu, kun pöytään kiinnitettävä tuoli on pöytään kiinnitettynä.”

”Älä pidä tukipinnalla pöytäliinoja tai muita tavaroita, jotka voivat häiritä ankkurointiosien asianmukaista toimintaa. Pidä pöytärakenne ja pinta puhtaana ja kuivana.”

”Yli 15 kg painavat lapset eivät saa käyttää tätä pöytään kiinnitettävää tuolia.”

”Tarkasta rutiininomaisesti kaikki kiristysruuvit ja kiristä ne tarvittaessa.”

”VAROITUS! Älä käytä pöytään kiinnitettävää tuolia, jos jokin osa on rikki tai puuttuu.”

”Älä käytä muita kuin valmistajan tai jakelijan hyväksymiä varaosia.”

”Älä kiinnitä pöytään kiinnitettävää tuolia sellaiseen kohtaan, josta lapsi ylettää potkimaan jotakin pöydän osaa, toista tuolia tai muuta kohdetta, mikä voi aiheuttaa pöytään kiinnitetyn tuolin irtoamisen.”

Tukipinnan tarvittavat mitat on ilmoitettava.


(1)  Sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I olevan R1 luvun R1 artiklassa (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

(2)  Sellaisena kuin se määritellään päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I olevan R2 luvun R2 artiklassa.

(3)  Sellaisena kuin se määritellään päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I olevan R1 luvun R1 artiklassa.

(4)  Sellaisena kuin se määritellään päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä I olevan R2 luvun R4 artiklassa.

(5)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.


8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi neljännellä ja viidennellä alueella

(2013/122/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (1) (VIS-asetus) ja erityisesti sen 48 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toisen alueiden ryhmän määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten 24 päivänä huhtikuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/274/EU (2) säädetään, että neljänteen alueeseen, jolla tietoja olisi ryhdyttävä keräämään ja siirtämään VIS-järjestelmään kaikista viisumihakemuksista, olisi kuuluttava Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Senegal, Sierra Leone ja Togo, ja viidenteen alueeseen Burundi, Gabon, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, São Tomé ja Príncipe sekä Tšad.

(2)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt VIS-asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään näiden kahden alueen kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta.

(3)

Koska VIS-asetuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetettu ehto on täytetty, olisi määritettävä päivä, jona viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön neljännellä ja viidennellä alueella.

(4)

Ottaen huomioon, että viisumitietojärjestelmän käyttöönottopäivä on tarpeen vahvistaa lähitulevaisuuteen, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Koska VIS-asetuksen perustana on Schengenin säännöstö, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti Tanska on ilmoittanut VIS-asetuksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(7)

Tällä päätöksellä kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Tämän vuoksi päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(8)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(9)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(10)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(11)

Kyproksen osalta tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muutoin siihen liittyvä säädös.

(12)

Bulgarian ja Romanian osalta tämä päätös on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön päätöksessä 2012/274/EU määritellyillä neljännellä ja viidennellä alueella 14 päivänä maaliskuuta 2013.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 134, 24.5.2012, s. 20.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19.