ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.054.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 54

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
26. helmikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/93/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011, etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

2013/94/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2012, etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä

3

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus

4

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011,

etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(2013/93/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimeri-vyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat.

(2)

Vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujat otetaan tällä yleissopimuksella mukaan Paneurooppa-Välimeri-alkuperäkumulaatiojärjestelmään.

(3)

Neuvosto valtuutti 26 päivänä marraskuuta 2009 komission aloittamaan yleissopimusta koskevat neuvottelut EFTA-valtioiden, Barcelonan prosessiin osallistujien, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujien sekä Färsaarten kanssa.

(4)

Euro–Välimeri-vyöhykkeen kauppaministerit hyväksyivät yleissopimuksen tekstin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2009 pidetyssä konferenssissaan.

(5)

Yleissopimus olisi allekirjoitettava ja liitteenä oleva julistus hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu yleissopimus (1) tehdään.

2 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteessä oleva julistus Euroopan unionin puolesta.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yleissopimus Euroopan unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään, ja antaa tämän päätöksen liitteessä oleva julistus.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FAZEKAS S.


(1)  Yleissopimuksen teksti julkaistaan yhdessä yleissopimuksen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


LIITE

JULISTUS

Euroopan unioni toteaa, että viittaus Kosovoon ei vaikuta Euroopan unionin jäsenvaltioiden eikä Euroopan unionin Kosovon asemaa koskeviin kantoihin, eikä Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeuteen määrittää suhteensa Kosovoon.


26.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2012,

etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä

(2013/94/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 26 päivänä marraskuuta 2009 aloittamaan neuvottelut etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevasta alueellisesta yleissopimuksesta, jäljempänä ’yleissopimus’, EFTA-valtioiden, Barcelonan prosessiin osallistujien, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujien sekä Färsaarten kanssa.

(2)

Euro–Välimeri-vyöhykkeen kauppaministerit hyväksyivät yleissopimuksen tekstin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2009 pidetyssä kokouksessaan.

(3)

Yleissopimus allekirjoitettiin 14 päivänä huhtikuuta 2012 Euroopan unionin puolesta neuvoston päätöksen 2013/93/EU (1) mukaisesti ja sillä varauksella, että yleissopimus tehdään myöhemmin.

(4)

Yleissopimus olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus Euroopan unionin puolesta.

Yleissopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa yleissopimuksen 10 artiklan mukainen hyväksymisasiakirja Euroopan unionin puolesta.

3 artikla

Komissio edustaa Euroopan unionia yleissopimuksen 3 artiklalla perustetussa sekakomiteassa. Jäsenvaltioiden edustajat voivat osallistua sekakomitean kokouksiin.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.


KÄÄNNÖS

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva

ALUEELLINEN YLEISSOPIMUS

EUROOPAN UNIONI,

ISLANTI,

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,

SVEITSIN VALALIITTO,

jäljempänä ’EFTA-valtiot’,

ALGERIAN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA,

EGYPTIN ARABITASAVALTA,

ISRAELIN VALTIO,

JORDANIAN HAŠEMIITTINEN KUNINGASKUNTA,

LIBANONIN TASAVALTA,

MAROKON KUNINGASKUNTA,

LÄNSIRANNAN JA GAZAN ALUEEN PALESTIINALAISHALLINNON PUOLESTA TOIMIVA PALESTIINAN VAPAUTUSJÄRJESTÖ,

SYYRIAN ARABITASAVALTA,

TUNISIAN TASAVALTA,

TURKIN TASAVALTA,

jäljempänä ’Barcelonan prosessiin osallistujat’,

ALBANIAN TASAVALTA,

BOSNIA JA HERTSEGOVINA,

KROATIAN TASAVALTA,

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,

MONTENEGRO,

SERBIAN TASAVALTA ja

KOSOVO (SITEN KUIN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN TURVALLISUUSNEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMASSA 1244(1999) ON MÄÄRITELTY),

jäljempänä ’Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujat’,

TANSKAN KUNINGASKUNTA FÄRSAARTEN OSALTA,

jäljempänä ’Färsaaret’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’,

OTTAVAT HUOMIOON Paneurooppa–Välimeri-alkuperäkumulaatiojärjestelmän, joka koostuu useista vapaakauppasopimuksista ja jossa yhdenmukaiset alkuperäsäännöt mahdollistavat diagonaalisen kumulaation,

OTTAVAT HUOMIOON diagonaalisen kumulaation maantieteellisen soveltamisalan mahdollisen laajentamisen naapurimaihin ja -alueisiin,

OTTAVAT HUOMIOON, että Paneurooppa-Välimeri-vyöhykkeen maiden tai alueiden kahdenvälisten alkuperäsääntöpöytäkirjojen hallinnoinnissa esiintyvien vaikeuksien vuoksi on suotavaa siirtää nykyiset kahdenväliset alkuperäsääntöjärjestelmät monenväliseen kehykseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaankuuluvissa sopimuksissa tai mahdollisissa muissa asiaa koskevissa kahdenvälisissä sopimuksissa määrättyjen periaatteiden noudattamista,

OTTAVAT HUOMIOON, että jokainen kahden Paneurooppa–Välimeri-vyöhykkeeseen kuuluvan kumppanimaan välillä sovellettavaan alkuperäsääntöpöytäkirjaan tehtävä muutos edellyttää samanlaisten muutosten tekemistä kaikkiin vyöhykkeellä sovellettaviin pöytäkirjoihin,

OTTAVAT HUOMIOON, että alkuperäsääntöjä on muutettava, jotta ne vastaisivat paremmin taloudellisia realiteetteja,

OTTAVAT HUOMIOON ehdotuksen, jonka mukaan alkuperäkumulaatio perustuisi ainoastaan yhteen oikeudelliseen välineeseen eli etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä koskevaan alueelliseen yleissopimukseen, johon viitattaisiin vyöhykkeeseen kuuluvien maiden välillä sovellettavissa yksittäisissä vapaakauppasopimuksissa,

OTTAVAT HUOMIOON, että jäljempänä oleva alueellinen yleissopimus ei kokonaisuutena johda tilanteeseen, joka olisi epäsuotuisampi kuin Paneurooppa- tai Paneurooppa–Välimeri-kumulaatiota soveltavien vapaakauppakumppanien välillä aiemmin vallinnut tilanne,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euro–Välimeri-vyöhykkeen kauppaministerit puolsivat etuuskohteluun oikeuttavista Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsäännöistä tehtävää alueellista yleissopimusta koskevaa ehdotusta Lissabonissa 21 päivänä lokakuuta 2007 pidetyssä kokouksessaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhden alueellisen yleissopimuksen päätavoitteena on siirtyä samanlaisten alkuperäsääntöjen soveltamiseen kaikkien sopimuspuolten välillä kaupan kohteena olevien tavaroiden alkuperäkumulaation mahdollistamiseksi,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä seuraavan yleissopimuksen:

I   OSA

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

1.   Tässä yleissopimuksessa vahvistetaan sopimuspuolten välillä tehtyjen asiaankuuluvien sopimusten nojalla kaupan kohteena olevien tavaroiden alkuperää koskevat määräykset.

2.   Käsite ’peräisin olevat tuotteet’ (alkuperätuotteet) ja siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät vahvistetaan tämän yleissopimuksen lisäyksissä.

Lisäyksessä I vahvistetaan käsitteen ’peräisin olevat tuotteet’ (alkuperätuotteet) määritelmä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevat yleiset säännöt.

Lisäyksessä II vahvistetaan eräiden sopimuspuolten välillä sovellettavat erityismääräykset, jotka poikkeavat lisäyksessä I vahvistetuista määräyksistä.

3.   Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet ovat seuraavat:

Euroopan unioni

johdanto-osassa luetellut EFTA-valtiot,

Tanskan kuningaskunta Färsaarten osalta,

johdanto-osassa luetellut Barcelonan prosessiin osallistujat,

johdanto-osassa luetellut Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujat.

Euroopan unionin osalta tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siten kuin mainitun sopimuksen 52 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa määrätään.

2 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan

1)

’sopimuspuolella’ 1 artiklan 3 kohdassa lueteltuja sopimuspuolia;

2)

’kolmannella osapuolella’ kaikkia naapurimaita tai -alueita, jotka eivät ole sopimuspuolia;

3)

’asiaankuuluvalla sopimuksella’ kahden tai useamman sopimuspuolen välistä vapaakauppasopimusta, jossa viitataan tähän yleissopimukseen.

II   OSA

SEKAKOMITEA

3 artikla

1.   Perustetaan sekakomitea, jossa kaikki sopimuspuolet ovat edustettuina.

2.   Sekakomitea tekee päätöksensä yksimielisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 4 kohdan soveltamista.

3.   Sekakomitea kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa. Kaikki sopimuspuolet voivat pyytää kokouksen koolle kutsumista.

4.   Sekakomitea vahvistaa oman työjärjestyksensä, jossa on oltava muun muassa määräyksiä kokousten koollekutsumisesta sekä puheenjohtajan nimittämisestä ja hänen toimikaudestaan.

5.   Sekakomitea voi päättää perustaa alakomiteoita tai työryhmiä avustamaan itseään tehtäviensä suorittamisessa.

4 artikla

1.   Sekakomitea vastaa tämän yleissopimuksen hallinnoinnista ja varmistaa sen moitteettoman soveltamisen. Tätä varten sopimuspuolten on ilmoitettava sille säännöllisesti tämän yleissopimuksen soveltamisesta saamistaan kokemuksista. Sekakomitea antaa suosituksia ja tekee päätöksiä 3 kohdassa määrätyissä tapauksissa.

2.   Erityisesti sekakomitean sopimuspuolille antamat suositukset koskevat

a)

selittäviä huomautuksia ja tämän yleissopimuksen yhdenmukaista soveltamista koskevia ohjeita;

b)

yleissopimuksen soveltamiseksi tarvittavia muita toimenpiteitä.

3.   Sekakomitea tekee päätökset

a)

tähän yleissopimukseen ja sen lisäyksiin tehtävistä muutoksista;

b)

kolmansille osapuolille esitettävistä kutsuista liittyä tähän yleissopimukseen 5 artiklan mukaisesti;

c)

uusien sopimuspuolten liittyessä tarvittavista siirtymätoimenpiteistä.

Sopimuspuolet saattavat tässä kohdassa tarkoitetut päätökset voimaan oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

4.   Jos jonkin sopimuspuolen edustaja on hyväksynyt sekakomiteassa päätöksen sillä varauksella, että oikeudelliset perusvaatimukset täytetään, päätös tulee voimaan kyseisen varauksen poistamista koskevaa ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jos päätöksessä ei ole ilmoitettu päivämäärää.

III   OSA

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LIITTYMINEN

5 artikla

1.   Kolmannesta osapuolesta voi tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, jos hakijamaalla tai -alueella on voimassa oleva vapaakauppasopimus, jossa vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt vähintään yhden sopimuspuolen kanssa.

2.   Kolmas osapuoli toimittaa tallettajalle kirjallisen liittymishakemuksen.

3.   Tallettaja toimittaa hakemuksen sekakomitealle sen harkittavaksi.

4.   Sekakomitean päätös, jossa pyydetään jotakin kolmatta osapuolta liittymään tähän yleissopimukseen, lähetetään tallettajalle, jonka on kahden kuukauden kuluessa toimitettava päätös yhdessä kyseisenä päivänä voimassa olevan yleissopimuksen tekstin kanssa hakemuksen jättäneelle kolmannelle osapuolelle. Yksittäinen sopimuspuoli ei voi vastustaa tätä päätöstä.

5.   Tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi kutsutusta kolmannesta osapuolesta tulee sopimuspuoli, kun se tallettaa liittymisasiakirjan tallettajalle. Mainitun asiakirjan liitteenä on oltava käännös yleissopimuksesta liittyvän kolmannen osapuolen virallisella kielellä / virallisilla kielillä.

6.   Liittyminen tulee voimaan liittymisasiakirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

7.   Tallettaja ilmoittaa kaikille sopimuspuolille liittymisasiakirjan tallettamispäivästä ja siitä päivästä, jona liittyminen tulee voimaan.

8.   Myös tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hakemuksen jättämispäivän ja liittymisen voimaantulopäivän välisenä aikana annetut 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut sekakomitean suositukset ja päätökset toimitetaan liittyvälle kolmannelle osapuolelle tallettajan välityksellä.

Ilmoitus, jonka mukaisesti tällaiset asiakirjat hyväksytään, sisällytetään joko liittymisasiakirjaan tai erilliseen asiakirjaan, joka on talletettu tallettajalle toimittamista seuraavien kuuden kuukauden kuluessa. Jos ilmoitusta ei talleteta tuona aikana, liittymistä pidetään mitättömänä.

9.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen asianomainen kolmas osapuoli voi olla edustettuna tarkkailijana sekakomiteassa, alakomiteassa ja työryhmissä.

IV   OSA

MUUT MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

6 artikla

Kukin sopimuspuoli toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen tämän yleissopimuksen tosiasiallisen soveltamisen ottaen huomioon tarve saavuttaa keskinäisesti tyydyttävät ratkaisut sen soveltamisessa mahdollisesti esiintyviin vaikeuksiin.

7 artikla

Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten toteuttamistaan toimenpiteistä tallettajan välityksellä.

8 artikla

Tämän yleissopimuksen lisäykset ovat sen erottamaton osa.

9 artikla

Sopimuspuoli voi erota tästä yleissopimuksesta, jos se antaa 12 kuukauden irtisanomisajalla kirjallisen ilmoituksen tallettajalle, joka ilmoittaa siitä kaikille muille sopimuspuolille.

10 artikla

1.   Tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat siihen mennessä tallettaneet hyväksymisasiakirjansa tallettajalle, jos vähintään kaksi sopimuspuolta on tallettanut hyväksymisasiakirjansa tallettajalle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.

2.   Jos tämä yleissopimus ei tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, se tulee voimaan viimeisimmän hyväksymisasiakirjan tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun vähintään kaksi sopimuspuolta on tallettanut hyväksymisasiakirjansa.

3.   Muun kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen osalta tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sen hyväksymisasiakirja on talletettu.

4.   Tallettaja ilmoittaa sopimuspuolille kunkin sopimuspuolen hyväksymisasiakirjan tallettamispäivän ja tämän yleissopimuksen voimaantulopäivän julkaisemalla nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

11 artikla

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän yleissopimuksen tallettaja.

Lisäys I

Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

II OSASTO

KÄSITTEEN ’ALKUPERÄTUOTTEET’ MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

3 artikla

Alkuperäkumulaatio

4 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

5 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

6 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

7 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

8 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

9 artikla

Sarjat

10 artikla

Neutraalit tekijät

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla

Alueperiaate

12 artikla

Suora kuljetus

13 artikla

Näyttelyt

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

14 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

15 artikla

Yleiset vaatimukset

16 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

17 artikla

Jälkikäteen annettavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

18 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

20 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

21 artikla

Alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

22 artikla

Valtuutettu viejä

23 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

24 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

25 artikla

Tuonti osalähetyksinä

26 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

27 artikla

Todistusasiakirjat

28 artikla

Alkuperäselvitysten, hankkijan ilmoitusten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

30 artikla

Euroina ilmaistavat määrät

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

31 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

32 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

33 artikla

Riitojen ratkaiseminen

34 artikla

Seuraamukset

35 artikla

Vapaa-alueet

Liiteluettelo

Liite I:

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon

LIITE II:

Luettelo ei-alkuperäainesten valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

LIITE III a:

EUR.1-tavaratodistuksen ja EUR.1-tavaratodistushakemuksen mallit

LIITE III b:

EUR–MED-tavaratodistuksen ja EUR–MED-tavaratodistushakemuksen mallit

LIITE IV a:

Alkuperäilmoituksen teksti

LIITE IV b:

EUR–MED-alkuperäilmoituksen teksti

LIITE V

Luettelo sopimuspuolista, jotka eivät sovella tämän lisäyksen 14 artiklan 7 kohdassa määrättyjä osittaista tullinpalautusta koskevia määräyksiä

I   OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

a)

’valmistus’ kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia;

b)

’aines’ kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c)

’tuote’ valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d)

’tavara’ sekä aineksia että tuotteita;

e)

’tullausarvo’ tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti määritettyä arvoa;

f)

’vapaasti lähettäjältä -hinta’ sille sopimuspuolessa olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti lähettäjältä -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g)

’ainesten arvo’ valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista viejäsopimuspuolessa maksettua hintaa;

h)

’alkuperäainesten arvo’ tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i)

’arvonlisäys’ vapaasti lähettäjältä -hintaa, josta on vähennetty kaikkien sellaisten käytettyjen ainesten tullausarvo, jotka ovat sellaisten muiden sopimuspuolten, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, alkuperätuotteita, tai jos tullausarvoa ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista viejäsopimuspuolessa maksettu hinta;

j)

’ryhmä’ ja ’nimike’ harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä yleissopimuksessa ’harmonoitu järjestelmä’ tai ’HS’, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k)

’luokitella’ tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

l)

’lähetys’ tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m)

’alueet’ myös aluevesiä;

n)

’sopimuspuolen tulliviranomaiset’ Euroopan unionin osalta kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaisia.

II   OSASTO

KÄSITTEEN ’ALKUPERÄTUOTTEET’ MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Asiaankuuluvaa sopimusta täytäntöön pantaessa seuraavia tuotteita pidetään sopimuspuolesta peräisin olevina eli sopimuspuolen alkuperätuotteina, kun niitä viedään toiseen sopimuspuoleen:

a)

4 artiklan mukaiset sopimuspuolessa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

sopimuspuolessa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu kyseisessä sopimuspuolessa 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely;

c)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 4 mukaiset Euroopan talousalueen (ETA) alkuperätuotteet; tällaisia tuotteita pidetään Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin (1) tai Norjan, jäljempänä ’ETA-sopimuspuolet’, alkuperätuotteina, kun ne viedään Euroopan unionista, Islannista, Liechtensteinista tai Norjasta muuhun sopimuspuoleen kuin ETA-sopimuspuoliin.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdan määräyksiä sovelletaan vain, jos tuojasopimuspuolen ja ETA-sopimuspuolten välillä sovelletaan vapaakauppasopimuksia.

3 artikla

Alkuperäkumulaatio

1.   Tuotteita pidetään viejäsopimuspuolen alkuperätuotteina toiseen sopimuspuoleen vietäessä, jos ne on tuotettu siellä käyttäen Sveitsin (mukaan lukien Liechtenstein) (2), Islannin, Norjan, Turkin tai Euroopan unionin alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on viejäsopimuspuolessa valmistettu tai käsitelty 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

2.   Tuotteita pidetään viejäsopimuspuolen alkuperätuotteina toiseen sopimuspuoleen vietäessä, jos tuotteet on tuotettu siellä käyttäen Färsaarten alkuperäaineksia tai Turkkia lukuun ottamatta minkä tahansa Barcelonan prosessiin osallistujan alkuperäaineksia taikka minkä tahansa muun kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksia, edellyttäen että kyseisiä aineksia on viejäsopimuspuolessa valmistettu tai käsitelty 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

3.   Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole viejäsopimuspuolessa suoritettu 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän, valmista tuotetta pidetään viejäsopimuspuolen alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen jonkin muun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen sopimuspuolen alkuperätuotteena, jonka viejäsopimuspuolessa suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen sopimuspuolten alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä viejäsopimuspuolessa, säilyttävät alkuperänsä, jos ne viedään johonkin muuhun sopimuspuoleen.

5.   Tämän artiklan mukaista kumulaatiota voidaan soveltaa ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

alkuperäaseman saamiseen osallistuvien sopimuspuolten ja määräsopimuspuolen välillä sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan mukaista, etuuskohtelukauppaa koskevaa sopimusta;

b)

ainekset ja tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin tämän yleissopimuksen säännöt; ja

c)

kumulaation soveltamiseen tarvittavien vaatimusten täyttymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja asiaankuuluvien sopimusten sopimuspuolille niiden omia menettelyjä noudattaen.

Tämän artiklan mukaista kumulaatiota sovelletaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa olevassa ilmoituksessa mainitusta päivämäärästä.

Sopimuspuolet antavat muille asiaankuuluvien sopimusten sopimuspuolille Euroopan komission välityksellä yksityiskohtaiset tiedot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen muiden sopimuspuolten kanssa sovellettavista sopimuksista, mukaan lukien niiden voimaantulopäivät.

4 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään sopimuspuolessa kokonaan tuotettuina, kun ne viedään toiseen sopimuspuoleen:

a)

niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä korjatut kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f)

viejäsopimuspuolen alusten sen aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut sen merestä saamat tuotteet;

g)

sen tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;

i)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j)

sen aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos sillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia;

k)

siellä yksinomaan a–j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”viejäsopimuspuolen alukset” ja ”sen tehdasalukset” voidaan soveltaa ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a)

jotka on merkitty tai ilmoitettu viejäsopimuspuolen alusrekisteriin;

b)

jotka purjehtivat viejäsopimuspuolen lipun alla;

c)

jotka vähintään puoliksi ovat viejäsopimuspuolen kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee viejäsopimuspuolessa ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat viejäsopimuspuolen kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden osalta vähintään puolet kuuluu viejäsopimuspuolelle tai sen julkisille laitoksille taikka kansalaisille;

d)

joiden päällystö koostuu viejäsopimuspuolen kansalaisista; ja

e)

joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on viejäsopimuspuolen kansalaisia.

3.   Edellä 2 kohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa kyseessä on Euroopan unionin jäsenvaltio silloin, kun viejäsopimuspuoli on Euroopan unioni.

5 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Sovellettaessa 2 artiklan määräyksiä pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Tästä seuraa, että jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman, koska se täyttää luettelossa määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita liitteessä II olevassa luettelossa määrättyjen edellytysten mukaan ei saa käyttää tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos

a)

niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

b)

mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tämän kohdan soveltamisen johdosta.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteisiin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

6 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 5 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a)

toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b)

kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien silitys tai prässäys;

e)

yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f)

viljan ja riisin esikuorinta, valkaisu osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g)

sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus; (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen;

n)

sokerin sekoittaminen minkä tahansa aineksen kanssa;

o)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

p)

kahden tai useamman a–n alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

q)

eläinten teurastus.

2.   Kaikki tietylle tuotteelle viejäsopimuspuolessa suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

7 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tämän yleissopimuksen määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että

a)

kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b)

kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2.   Jos harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 5 mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

8 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

9 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 3 mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti lähettäjältä -hinnasta.

10 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III   OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla

Alueperiaate

1.   Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä viejäsopimuspuolessa, jollei 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 3 artiklassa ja tämän artiklan 3 kohdassa toisin määrätä.

2.   Jos sopimuspuolesta johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on, jollei 3 artiklassa toisin määrätä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että

a)

palautettavat tavarat ovat samoja kuin viedyt tavarat; ja

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

3.   Viejäsopimuspuolen ulkopuolella suoritettu valmistus tai käsittely viejäsopimuspuolesta viedyille ja sinne jälleentuoduille aineksille ei vaikuta alkuperäaseman saamiseen II osastossa määrätyillä edellytyksillä, jos

a)

kyseiset ainekset ovat viejäsopimuspuolessa kokonaan tuotettuja tai niitä on ennen niiden vientiä valmistettu tai käsitelty siellä 6 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän; ja

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että

i)

jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia valmistamalla ja käsittelemällä; ja

ii)

viejäsopimuspuolen ulkopuolella tämän artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen, jolle alkuperäasemaa vaaditaan, vapaasti lähettäjältä -hinnasta.

4.   Sovellettaessa 3 kohdan määräyksiä ei II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle sovelleta viejäsopimuspuolen ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi sovelletaan liitteessä II olevan luettelon mukaista sääntöä, joka määrää kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon, viejäsopimuspuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan määräysten mukaisesti kyseisen viejäsopimuspuolen ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteen laskettuina eivät saa ylittää mainittua prosenttimäärää.

5.   Sovellettaessa 3 ja 4 kohdan määräyksiä ’yhteensä saavutettu arvonlisäys’ tarkoittaa kaikkia viejäsopimuspuolen ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.

6.   Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa luettelossa mainittuja edellytyksiä ja joita voidaan pitää riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla 5 artiklan 2 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.

7.   Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

8.   Tämän artiklan määräysten mukainen valmistus tai käsittely viejäsopimuspuolen ulkopuolella tapahtuu ulkoisena jalostuksen menettelyssä tai sen kaltaisessa järjestelmässä.

12 artikla

Suora kuljetus

1.   Asiaankuuluvan sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän yleissopimuksen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan sellaisten sopimuspuolten alueiden välillä tai kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota 3 artiklan mukaisesti. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin viejä- tai tuojasopimuspuolen alueen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojasopimuspuolen tulliviranomaisille esittämällä

a)

yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejäsopimuspuolesta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b)

kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa

i)

on tarkka kuvaus tuotteista,

ii)

ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet, ja

iii)

vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa; tai

c)

jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

13 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muussa kuin sellaisessa 3 artiklassa tarkoitetussa maassa, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen sopimuspuoleen tuotaviksi, myönnetään tuonnissa asiaankuuluvan sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet sopimuspuolesta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet toisen sopimuspuolen alueella olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten; ja

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojasopimuspuolen tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Edellä 1 kohdan määräyksiä sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV   OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

14 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

1.   Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat jonkin sopimuspuolen alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä viejäsopimuspuolessa tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista, peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita viejäsopimuspuoli soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen osalta siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3.   Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4.   Mitä tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa määrätään, sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 8 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 9 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5.   Mitä 1–4 kohdassa määrätään, koskee ainoastaan aineksia, jollaisiin asiaankuuluvaa sopimusta sovelletaan.

6.

a)

Tämän artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta jonkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen ja jonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen, lukuun ottamatta Israelia, Färsaaria ja Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujia, kahdenväliseen kauppaan, jos tuotteita pidetään viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina ja jos kumulaatiota ei ole sovellettu jonkin muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin.

b)

Tämän artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa ei sovelleta Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kahdenväliseen kauppaan, jos tuotteita pidetään näiden maiden alkuperätuotteina ja jos kumulaatiota ei ole sovellettu jonkin muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin.

7.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, viejäsopimuspuoli voi, harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmän tuotteita lukuun ottamatta, soveltaa sellaisia tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen palauttamista tai niistä vapauttamista koskevia järjestelyjä, joita sovelletaan alkuperätuotteiden valmistuksessa käytettyihin ei-alkuperäaineksiin, ottaen huomioon seuraavat määräykset:

a)

harmonoidun järjestelmän 25–49 ja 64–97 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan edelleen 4 prosentin tulli tai viejäsopimuspuolessa voimassa oleva tulli, jos se on alhaisempi;

b)

harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluvista tuotteista kannetaan edelleen 8 prosentin tulli tai viejäsopimuspuolessa voimassa oleva tulli, jos se on alhaisempi.

Liitteessä V luetellut sopimuspuolet eivät sovella tämän kohdan määräyksiä.

8.   Edellä 7 kohdan määräyksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2012, ja niitä voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.

V   OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

15 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Sopimuspuolen alkuperätuotteet saavat muuhun sopimuspuoleen tuotaessa asiaankuuluvien sopimusten mukaiset etuudet, jos niistä esitetään jokin seuraavista alkuperäselvityksistä:

a)

liitteessä III a esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus;

b)

liitteessä III b esitetyn mallin mukainen EUR–MED-tavaratodistus;

c)

jäljempänä 21 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa ilmoitus, jäljempänä ’alkuperäilmoitus’ tai ’EUR–MED-alkuperäilmoitus’, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi. Alkuperäilmoitusten teksti on liitteissä IV a ja IV b.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän yleissopimuksen mukaiset alkuperätuotteet saavat 26 artiklassa mainituissa tapauksissa asiaankuuluvien sopimusten mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista alkuperäselvityksistä.

16 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Viejäsopimuspuolen tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen että hakemuslomakkeen, joiden mallit esitetään liitteissä III a ja III b. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla asiaankuuluva sopimus on tehty, ja viejämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos lomakkeet täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejäsopimuspuolen tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän yleissopimuksen muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Viejäsopimuspuolen tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista:

a)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina taikka jonkin muun sellaisen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muuta tämän yleissopimuksen vaatimukset,

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus;

b)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen taikka jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin muun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, tai

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus;

c)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin muun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, tai

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus.

5.   Viejäsopimuspuolen tulliviranomaiset antavat seuraavissa tapauksissa EUR-MED-tavaratodistuksen, jos asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina tai jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ja tuotteet täyttävät tämän yleissopimuksen vaatimukset:

a)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen;

b)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen taikka jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen;

c)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen.

6.   EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohdassa on oltava jompikumpi seuraavista englanninkielisistä ilmaisuista:

a)

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman sopimuspuolen alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH … (maan nimi / maiden nimet)”;

b)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman sopimuspuolen alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

7.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antavat tulliviranomaiset toteutettavat kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän yleissopimuksen muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia. Ne myös varmistavat, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

8.   EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamispäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

9.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

17 artikla

Jälkikäteen annettavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset

1.   Sen estämättä, mitä 16 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos

a)

sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2.   Sen estämättä, mitä 16 artiklan 9 kohdassa määrätään, EUR–MED-tavaratodistus voidaan antaa sellaisten siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, joille on annettu EUR.1-tavaratodistus vientihetkellä, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohdan määräyksiä viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

4.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

5.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

EUR–MED-tavaratodistuksiin, jotka annetaan jälkikäteen 2 kohtaa soveltaen, on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [antamispäivämäärä ja -paikka].”.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen 7 kohtaan.

18 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”DUPLICATE”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen 7 kohtaan.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antamispäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

19 artikla

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan sopimuspuolessa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi toisaalle samaan sopimuspuoleen. Korvaavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

20 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Jos samanlaisten tai keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää niin kutsuttua kirjanpidollisen erottelun menetelmää, jäljempänä ’menetelmä’, kyseisten varastojen hallinnoimiseksi.

2.   Menetelmää käytettäessä on pystyttävä varmistamaan, että tiettynä viiteajanjaksona tuotettujen tuotteiden, joita voidaan pitää ”alkuperätuotteina”, lukumäärä on sama kuin jos varastot olisivat olleet fyysisesti erillään.

3.   Tulliviranomaiset voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitetun luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

4.   Menetelmää on sovellettava, ja sen soveltaminen dokumentoitava siinä maassa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, jossa tuote valmistetaan.

5.   Menetelmän käyttöön luvan saanut voi tapauksen mukaan antaa tai hakea alkuperäselvityksiä tuotemäärälle, jonka voidaan katsoa muodostuvan alkuperätuotteista. Luvan saaneen on tulliviranomaisten pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka määriä on hallinnoitu.

6.   Tulliviranomaiset valvovat luvan käyttöä ja voivat milloin tahansa peruuttaa sen, jos luvan saanut käyttää sitä sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä yleissopimuksessa vahvistettua edellytystä.

21 artikla

Alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1.   Edellä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen voi laatia:

a)

22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä; tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Alkuperäilmoitus voidaan laatia seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista:

a)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina tai jonkin muun sellaisen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, tai

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin sellaisen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus;

b)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen taikka jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin muun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, tai

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus;

c)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin muun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, tai

ii)

asianomaisia tuotteita voidaan pitää jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että kumulaatiota sovelletaan jonkin 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, ja tuotteet täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, edellyttäen että alkuperämaassa on annettu EUR–MED-tavaratodistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus.

3.   EUR–MED-alkuperäilmoitus voidaan antaa seuraavissa tapauksissa, jos asianomaisia tuotteita voidaan pitää viejä- tai tuojasopimuspuolen alkuperätuotteina tai jonkin muun sellaisen 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperätuotteina, johon voidaan soveltaa kumulaatiota, ja tuotteet täyttävät tämän yleissopimuksen vaatimukset:

a)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen;

b)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen taikka jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen;

c)

jos tuotteet viedään jostakin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuspuolesta johonkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sopimuspuoleen, ja

i)

kumulaatiota sovellettiin yhden tai useamman muun 3 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolen alkuperäaineksiin, jos EUR–MED-todistus tai EUR–MED-alkuperäilmoitus on annettu alkuperämaassa, tai

ii)

tuotteita voidaan käyttää tuojasopimuspuolessa aineksina kumulaation yhteydessä tuotteiden valmistamiseksi tuojasopimuspuolesta johonkin muuhun 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen suuntautuvaan vientiin, tai

iii)

tuotteet voidaan jälleenviedä tuojasopimuspuolesta johonkin 3 artiklassa tarkoitettuun sopimuspuoleen.

4.   EUR–MED-alkuperäilmoituksessa on oltava yksi seuraavista englanninkielisistä merkinnöistä:

a)

jos alkuperä on saatu soveltamalla kumulaatiota yhden tai useamman sopimuspuolen alkuperäaineksiin:

”CUMULATION APPLIED WITH … (maan nimi / maiden nimet)”;

b)

jos alkuperä on saatu soveltamatta kumulaatiota yhden tai useamman sopimuspuolen alkuperäaineksiin:

”NO CUMULATION APPLIED”.

5.   Viejän, joka laatii alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejäsopimuspuolen tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan asianomaisten tuotteiden alkuperäasema ja tämän yleissopimuksen muiden vaatimusten täyttyminen.

6.   Viejä laatii alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteissä IV a ja IV b olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä näissä liitteissä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

7.   Alkuperäilmoituksissa ja EUR–MED-alkuperäilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 22 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos tämä antaa viejäsopimuspuolen tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että tämä ottaa jokaisesta alkuperäilmoituksesta, josta tämä voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin tämä olisi käsin allekirjoittanut sen.

8.   Viejä voi laatia alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

22 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejäsopimuspuolen tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka harjoittaa usein tapahtuvaa tuotteiden vientiä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti, luvan laatia alkuperäilmoituksia tai EUR–MED-alkuperäilmoituksia asianomaisten tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä yleissopimuksessa asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään alkuperäilmoitukseen tai EUR–MED-alkuperäilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita, ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

23 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejäsopimuspuolessa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojasopimuspuolen tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojasopimuspuolen tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojasopimuspuolen tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

24 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojasopimuspuolen tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen, ja ne voivat lisäksi vaatia, että tulli-ilmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät asiaankuuluvan sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

25 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdassa tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojasopimuspuolen tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

26 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä yleissopimuksessa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

27 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 16 artiklan 3 kohdassa ja 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena sitä, että EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksessa, alkuperäilmoituksessa tai EUR–MED-alkuperäilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää sopimuspuolen alkuperätuotteina ja että ne täyttävät muut tämän yleissopimuksen vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

1)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

2)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu asiaankuuluvassa sopimuspuolessa, jossa näitä asiakirjoja käytetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

3)

asiakirjat, joilla osoitetaan ainesten valmistus tai käsittely asiaankuuluvassa sopimuspuolessa tai jotka on annettu tai laadittu asiaankuuluvassa sopimuspuolessa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen kansallisen mukaisesti;

4)

EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistukset tai alkuperäilmoitukset taikka EUR–MED-alkuperäilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu sopimuspuolissa tämän yleissopimuksen mukaisesti;

5)

asiaankuuluvan sopimuspuolen ulkopuolella 11 artiklaa soveltaen tehtyjä valmistus- tai käsittelytoimia koskevat asianmukaiset todisteet, jotka osoittavat, että mainitun artiklan vaatimukset ovat täyttyneet.

28 artikla

Alkuperäselvityksen, hankkijan ilmoitusten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistusta, on säilytettävä 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen, on säilytettävä tämän alkuperäilmoituksen jäljennös ja 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3.   Viejäsopimuspuolen tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen, on säilytettävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojasopimuspuolen tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistukset, alkuperäilmoitukset ja EUR–MED-alkuperäilmoitukset vähintään kolme vuotta.

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

30 artikla

Euroina ilmaistavat määrät

1.   Edellä olevan 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 26 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, kukin asianomainen maa vahvistaa vuosittain euroina ilmaistavia määriä vastaavat määrät sopimuspuolten kansallisena valuuttana.

2.   Lähetykseen sovelletaan 21 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 26 artiklan 3 kohdan määräyksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana kunkin vuoden lokakuun ensimmäisen työpäivän euron kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan Euroopan komissiolle viimeistään 15 päivänä lokakuuta, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Euroopan komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään viisi prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Sekakomitea tarkastelee minkä tahansa sopimuspuolen pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään sekakomitea harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI   OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

31 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

1.   Sopimuspuolten tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1- ja EUR–MED-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat mainittujen todistusten, alkuperäilmoitusten ja EUR–MED-alkuperäilmoitusten tarkastamisesta.

2.   Sen varmistamiseksi, että tätä yleissopimusta sovelletaan oikein, sopimuspuolet avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-ja EUR–MED-tavaratodistusten, alkuperäilmoitusten ja EUR–MED-alkuperäilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

32 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvityksen jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojasopimuspuolen tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä yleissopimuksessa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan määräyksiä tuojasopimuspuolen tulliviranomaiset palauttavat viejäsopimuspuolen tulliviranomaisille EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, alkuperäilmoituksen tai EUR–MED-alkuperäilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyyntöön. Tarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejäsopimuspuolen tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojasopimuspuolen tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, edellyttäen että tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää jonkin sopimuspuolen alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne muut tämän yleissopimuksen vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

33 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan asiaankuuluvalla sopimuksella perustetun kahdenvälisen elimen ratkaistavaksi. Jos tämän yleissopimuksen tulkinnasta syntyy riita, joka ei liity 32 artiklassa määrättyihin tarkastusmenettelyihin, asia saatetaan sekakomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojasopimuspuolen tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

34 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

35 artikla

Vapaa-alueet

1.   Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että kaupan kohteena olevia tuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys ja joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, kun sopimuspuolen alkuperätuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys, tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1- tai EUR–MED-tavaratodistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän yleissopimuksen mukaista.


(1)  Liechtensteinin ja Sveitsin välisen tulliliiton johdosta Liechtensteinin alkuperätuotteita pidetään Sveitsin alkuperätuotteina.

(2)  Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto Sveitsin kanssa, ja se on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.

LIITE I

Alkuhuomautukset Liitteessä II olevaan luetteloon

1 huomautus:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää tässä lisäyksessä olevan 5 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

2 huomautus:

2.1

Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edellä on maininta ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2

Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3

Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4

Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

3 huomautus:

3.1

Tässä lisäyksessä olevan 5 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään, vai jossakin muussa sopimuspuolen tehtaassa.

Esimerkki:

 

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti lähettäjältä -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex 7224 kuuluvasta ”muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä”.

 

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu Euroopan unionissa ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen ex 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa vai jossakin muussa Euroopan unionin tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2

Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3

Rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista, kun säännössä käytetään ilmaisua ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista” voidaan käyttää minkä tahansa nimikkeen aineksia (myös sellaisia, joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset.

Ilmaisulla ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen … aineksista” tai ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208–5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja voidaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita voidaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Ks. myös 6.2 huomautus tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

 

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

 

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6

Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkeampi kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus:

4.1

Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ”luonnonkuidut” tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin, ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin käsitelty, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2

Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0511 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3

Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.4

Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- ja muuntokatkokuidut ja niiden jätteet.

5 huomautus:

5.1

Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus.)

5.2

Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa,

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 kudotusta synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

5.3

Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystettyä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4

Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

6 huomautus:

6.1

Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta.

6.2

Aineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, voidaan käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6.3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen) valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50–63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

6.3

Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään.

7 huomautus:

7.1

Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi.

7.2

Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ’tietty käsittely’ tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266–59 T -menetelmä);

k)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

l)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

o)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

7.3

Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

LIITE II

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien käytettyjen 1 ryhmän eläinten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 1 ja 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

käytettyjen nimikkeen 2009 hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- tai greippimehuja) on jo oltava alkuperätuotteita;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 5 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat, valmistetut

Harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen

 

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 6 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 7 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen hedelmien ja pähkinöiden on oltava kokonaan tuotettuja;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 9 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 10 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen viljojen, syötävien kasvisten, nimikkeen 0714 juurien ja mukuloiden taikka hedelmien on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

 

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 12 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, -kumihartsit ja -oliohartsit (esimerkiksi palsamit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 1301 ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

– kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut

Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja paksunnosaineista

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 14 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

 

 

– luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 0203, 0206 tai 0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

– muut

Valmistus nimikkeiden 0203 tai 0206 sianlihasta tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan muista syötävistä osista

 

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

 

 

– luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 0201, 0202, 0204 tai 0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

– jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1504 aineksista

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta villarasvasta

 

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

– jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1506 aineksista

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1507–1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

 

 

– soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-), palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöjyn jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

– jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jojobaöljyn jähmeät jakeet

Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515 aineksista

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 2 ja 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

Valmistus

1 ryhmän eläimistä; ja/tai

jossa kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

 

– kemiallisesti puhdas maltoosi ja fruktoosi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1702 aineksista

 

– muut sokerit, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten on jo oltava alkuperätuotteita

 

ex ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 paino-prosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

– mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

 

– muut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1902

Makaronivalmisteet kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

– joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen viljojen ja niiden johdannaistuotteiden (paitsi durumvehnän ja sen johdannaistuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja

 

– joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen viljojen ja niiden johdannaistuotteiden (paitsi durumvehnän ja sen johdannaistuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

Valmistus

nimikkeeseen 1806 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viljojen ja hienojen jauhojen (paitsi durumvehnän ja Zea indurata -lajin maissin ja niiden johdannaistuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja;

Jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista

 

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen hedelmien, pähkinöiden ja kasvisten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 2004 ja ex ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2008

– pähkinät, lisättyä sokeria tai alkoholia sisältämättömät

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeiden 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo ylittää 60 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– maapähkinävoi; viljaan perustuvat sekoitukset; palmunsydämet; maissi

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

– muut paitsi muulla tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytetyn juurisikurin on oltava kokonaan tuotettua

 

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

 

– kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää

 

– sinappijauho ja valmistettu sinappi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 22 ryhmä

Juomat, väkevät alkoholijuomat ja etikka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viinirypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehua) on jo oltava alkuperätuotteita

 

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

Valmistus

nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viinirypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

Valmistus

nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viinirypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkä-rangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

Valmistus, jossa käytetyn maissin on oltava kokonaan tuotettua

 

ex ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen viljojen, sokerin, melassin, lihan tai maidon on jo oltava alkuperätuotteita;

kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 24 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on jo oltava alkuperätuotteita

 

ex ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on jo oltava alkuperätuotteita

 

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hiilipitoisuutta on rikastamalla kohotettu ja joka on puhdistettu ja jauhettu

Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottaminen rikastamalla, sen puhdistaminen ja jauhaminen

 

ex ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun marmorin (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun kiven (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

 

ex ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

 

ex ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistettu kipsi

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (asbestirikasteesta)

 

ex ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

 

ex ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

 

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 °C:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saadut öljyt

Bitumisten aineiden kuivatislaus

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 28 ryhmä

Epäorgaaniset kemikaalit; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2805

”Seosmetalli”

Elektrolyyttisellä tai termisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2852

– Elohopeayhdisteet – sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– Elohopeayhdisteet – nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2852, 2932, 2933 ja 2934 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin atsuleenit), bentseeni, tolueeni ja ksyleenit, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista; Tämän nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2932

– sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932, 2933 ja 2934 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 2939

Unikkouutteet, väkevöidyt, joissa on alkaloideja vähintään 50 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

 

 

– tuotteet, joissa on terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten keskenään sekoitettuna kaksi tai useampia aineosia, tai sekoittamattomat tuotteet tällaista käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

 

 

– – ihmisveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu eläimenveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – verifraktiot, ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3003 ja 3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeiden 3002, 3005 tai 3006 tuotteet):

 

 

– nimikkeen 2941 amikasiinista valmistetut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeiden 3003 tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeiden 3003 tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 3006

– tämän ryhmän 4 huomautuksen k alakohdassa tarkoitetut farmaseuttiset jätteet

Tuote säilyttää alkuperäisen nimikkeensä mukaisen alkuperän

 

– steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön, myös absorboituvat:

 

 

– – muovia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä –hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– – neulosta

Valmistus (7):

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

tai

kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

 

– avanneleikauksen jälkeen käytettävät tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 31 ryhmä

Lannoitteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa, lukuun ottamatta seuraavia:

– natriumnitraatti

– kalsiumsyanamidi

– kaliumsulfaatti

– kaliummagnesiumsulfaatti

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; Painovärit, muste ja tussi; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

Valmistus kasviperäisistä parkitusuutteista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

3205

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet (3)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen paitsi nimikkeiden 3203, 3204 ja 3205 aineksista. Nimikkeen 3205 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös tämän nimikkeen eri ”tuoteryhmän” (4) aineksista. Saman tuoteryhmän aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, teko-vahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammas-lääkinnässä käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

 

 

– jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista lukuun ottamatta seuraavia:

nimikkeen 1516 vahamaiset hydratut öljyt;

nimikkeen 3823 vahamaiset kemiallisesti määrittelemättömät rasvahapot ja teolliset rasva-alkoholit;

nimikkeen 3404 ainekset

Näitä aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

 

 

– tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 3505 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3507

Muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä:

 

 

– pikakuvafilmit, värivalokuvausta varten tarkoitetut, pakkafilmeinä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702. Nimikkeen 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702. Nimikkeiden 3701 tai 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702.

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valotetut mutta kehittämättömät

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701–3704.

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3801

– kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä ja puolikolloidinen grafiitti; hiilipitoiset elektrodimassat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– grafiitti massana, jossa on seoksena kivennäisöljyjä ja enemmän kuin 30 painoprosenttia grafiittia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3403 ainesten arvo on enintään 20 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa'an mäntyöljyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa’an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaamalla tai raffinoimalla

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3806

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3810

Metallipintojen peittaus-valmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet:

 

 

– voiteluöljyjen lisäainevalmisteet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 3811 ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3813

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 3821

Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös virusten ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-, ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3822

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

 

– teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

– teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 3823 aineksista

 

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jo ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

 

 

– seuraavat tämän nimikkeen tuotteet:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– – luonnon hartsituotteisiin perustuvat valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten

 

 

– – nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

 

 

– – sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva

 

 

– – maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat

 

 

– – ioninvaihtimet

 

 

– – kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

 

 

– – alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistuksessa

 

 

– – valokaasun puhdistuksessa tuotettu ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun puhdistusmassa

 

 

– – sulfonafteenihapot sekä niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

 

 

– – sikuna- eli finkkeliöljy ja dippel- eli hirvensarviöljy

 

 

– – sellaisten suolojen seokset, joilla on erilaiset anionit

 

 

– – gelatiinipohjaiset monistusmassat, myös paperi- tai tekstiiliainepohjalla

 

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3901–3915

Muovit alkumuodossa; muovijätteet, -leikkeet ja -romu; lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex 3907 ja 3912 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

– additiohomopolymeerituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3907

– polykarbonaatti-kopolymeereista ja akryylini-triili-butadieeni-styreeni (ABS)-kopolymeereista valmistetut kopolymeerit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (5)

 

– polyesteri

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta ja/tai valmistus tetrabromi (bisfenoli A) -polykarbonaatista

 

3912

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Valmistus, jossa samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

3916–3921

Puolivalmisteet, muovia, ja muovitavarat; lukuun ottamatta nimikkeiden ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ja ex ex 3921 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

– litteät tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä tai leikkaamalla muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon; muut tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– muut:

 

 

– – Additiohomopolymeerituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältävapaasti lähettäjältä -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– – muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (5)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3916 ja ex ex 3917

Profiilit, putket ja letkut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 3920

– ionomeerilevyt tai -kalvot

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuovista, joka on eteenin ja pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neutraloidun metakryylihapon kopolymeeri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– regeneroidusta selluloosasta, polyamideista tai polyeteenistä valmistetut levyt

Valmistus, jossa samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä polyesterikalvoista, joiden paksuus on pienempi kuin 23 mikronia (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

3922–3926

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat kenkiä varten

Luonnonkumilevyjen laminointi

 

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten paitsi luonnonkumin arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:

 

 

– uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

 

– muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 4011 tai 4012 aineksista

 

ex ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

 

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat, villapeitteettömät

Villan poistaminen villapeitteistä lampaan ja karitsan raakanahoista

 

4104–4106

Parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut

Esiparkitun nahan jälkiparkitus

tai

valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4107, 4112 ja 4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, villa- tai karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4104–4113 aineksista

 

ex ex 4114

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

Valmistus nimikkeiden 4104–4106, 4107, 4112 tai 4113 aineksista, jos niiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

 

– levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

 

– muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

Valmistus raakapuusta, myös kuoritusta tai karsitusta

 

ex ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai sormijatkettu

Höylääminen, hiominen tai sormijatkaminen

 

ex ex 4408

Vaneriviilu, paksuus enintään 6 mm, saumaamalla tehty, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai sormijatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai sormijatkaminen

 

ex ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu:

 

 

– hiottu tai sormijatkettu

Hiominen tai sormijatkaminen

 

– muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4410–ex ex 4413

Puinen muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

 

ex ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat

Valmistus halkaisemalla tehdyistä puisista kimmistä, molemmilta lapepinnoilta sahatuista, mutta ei enempää valmistetuista

 

ex ex 4418

– rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

 

– muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

 

ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4503

Luonnonkorkkitavarat

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

 

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 4811

Pelkästään saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu paperi, kartonki ja pahvi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (muut kuin nimikkeeseen 4809 kuuluvat), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4817

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeen-vaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosaharsoa

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4909

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit, joissa on henkilökohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirjekuorineen tai koristeineen

Valmistus nimikkeisiin 4909 tai 4911 kuulumattomista aineksista

 

4910

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit:

 

 

– ns. ikuiset kalenterit tai kalenterit vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiinnitetty muulle alustalle kuin paperille, kartongille tai pahville

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus nimikkeisiin 4909 tai 4911 kuulumattomista aineksista

 

ex 50 ryhmä

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), karstatut tai kammatut

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus

 

5004–ex ex 5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä muista luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta;

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5106–5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5111–5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

Kookoskuitulangasta;

Luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

Tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5% tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5204–5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5208–5212

Kudotut puuvillakankaat:

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

Kookoskuitulangasta;

Luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5306–5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5309–5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

Kookoskuitulangasta;

Juuttilangasta;

Luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5401–5406

Lanka, monofilamenttilanka ja ompelulanka, tekokuitufilamenttia

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5407 ja 5408

Kudotut kankaat, tekokuitufilamenttilankaa

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

Kookoskuitulangasta;

Luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5501–5507

Katkotut tekokuidut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5508–5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Valmistus (7)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5512–5516

Kudotut kankaat, katkottua tekokuitua:

 

 

– jossa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta;

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperista

Tai

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta;

luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

 

– neulahuopa

Valmistus (7)

luonnonkuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

Kuitenkin

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

kaseiinista tehdyistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

 

– yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

 

– muut

Valmistus (7)

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierre-päällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista;

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta; tai

paperinvalmistusaineista

 

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet:

 

 

– neulahuopaa

Valmistus (7)

Luonnonkuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

Kuitenkin

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Juuttikangasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana

 

– muuta huopaa

Valmistus (7)

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

– muut

Valmistus (7)

kookoskuitu- tai juuttilangasta;

synteetti- tai muuntokuitufilamenttilangasta;

Luonnonkuiduista; tai

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista

Juuttikangasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana

 

ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; lukuun ottamatta seuraavia:

 

 

– joissa on kumilankaa

Valmistus yksinkertaisesta langasta (7)

 

– muut

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Valmistus langasta

 

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu

 

 

– jossa on enintään 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus langasta

 

– muut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Valmistus langasta

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Valmistus langasta (7)

 

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

– kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Valmistus langasta

 

– muut

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta;

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat:

 

 

– neulokset

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

– muut synteettikuitufilamenttilangasta valmistetut kankaat, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Valmistus kemiallisista aineista

 

– muut

Valmistus langasta

 

5907

Muulla tavoin kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Valmistus langasta

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kutenpesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiili-aineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

 

– kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

 

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5909–5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

 

– nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja -renkaat, muut kuin huovasta valmistetut

Valmistus langasta taikka nimikkeen 6310 jätekankaista tai lumpuista

 

– nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt, letkumaiset tai päättömät, yksinkertaisin tai moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut, taikka litteäksi moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta;

seuraavista aineksista:

– –

polytetrafluorieteenilanka (8);

– –

kerrattu polyamidilanka, fenolihartsilla päällystetty, kyllästetty tai peitetty;

– –

m-fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiossa saatua aromaattista polyamidia olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka;

– –

polytetrafluorieteenistä valmistettu monofilamenttilanka (8);

– –

poly(p-fenyleenitereftalamidia) olevista synteettisistä tekstiilikuiduista valmistettu lanka;

– –

lasikuitulanka, fenolihartsilla päällystetty ja akryylilangalla kierrepäällystetty (8);

– –

kopolyesterimonofilamentit, jotka on valmistettu polyesteristä sekä tereftaalihaposta, 1,4-sykloheksaanidietanolista ja isoftaalihaposta muodostuneesta hartsista;

– –

luonnonkuiduista;

– –

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

– –

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

– muut

Valmistus (7)

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

60 ryhmä

Neulokset

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetus-tarvikkeet, neulosta:

 

 

– kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Valmistus langasta (7)  (9)

 

– muut

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus langasta (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 ja ex ex 6211

Naisten ja tyttöjen vaatteet ja vauvanvaatteet ja vauvanvaatetustarvikkeet, koruommellut

Valmistus langasta (9)

tai

valmistus koru-ompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (9)

 

ex ex 6210 ja ex ex 6216

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Valmistus langasta (9)

tai

valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos sen arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (9)

 

6213 ja 6214

Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat:

 

 

– koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9)

tai

valmistus koru-ompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (9)

 

– muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9)

tai

sovittaminen, jota seuraa painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytettyjen nimikkeen 6213 ja 6214 painamattomien tavaroiden arvo ei ylitä 47,5 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

6217

Muut sovitetut vaatetus-tarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat:

 

 

– koruommellut

Valmistus langasta (9)

tai

valmistus koru-ompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (9)

 

– tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Valmistus langasta (9)

tai

valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos sen arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta (9)

 

– välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus langasta (9)

 

ex 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6301–6304

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut sisustustavarat:

 

 

– huopaa, kuitukangasta

Valmistus (7)

Luonnonkuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

– muut:

 

 

– – koruommellut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (9)  (10)

tai

valmistus koruompelemattomasta kankaasta (muusta kuin neuloksesta), jos sen arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (9)  (10)

 

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

Valmistus (7)

luonnonkuiduista;

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:

 

 

– kuitukangasta

Valmistus (7)  (9)

luonnonkuiduista; tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

– muut

Valmistus valkaisemattomasta yksinkertaisesta langasta (7)  (9)

 

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 15 %:a sarjan vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 6406 kengänosayhdistelmistä, joissa päällinen on kiinnitetty pinkopohjaan tai muihin pohjaosiin

 

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja somistetut

Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (9)

 

ex 66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä

Valmistus työstetystä liuskekivestä

 

ex ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenpuristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)

 

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 7003, ex ex 7004 ja ex ex 7005

Lasi, jossa on heijastamaton kerros

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä yhdistetty muihin aineisiin:

 

 

– lasilevyt (alustat), dielektrisellä ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n standardien mukaan puolijohtavat (11)

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä (alustoista)

 

– muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7008

Monikerroksiset eristyslasielementit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös taustapeilit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7013

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

tai

käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos käsinpuhallettujen lasiesineiden arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 7019

Lasikuiduista valmistetut tavarat (muu kuin lanka)

Valmistus

värjäämättömästä raakalangasta (slivers), jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings), langasta tai silvotuista säkeistä; tai

lasivillasta

 

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 7101

Lajitellut luonnonhelmet ja viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 7102, ex ex 7103 ja ex ex 7104

Luonnonjalo- ja puolijalokivet ja synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, valmistetut

Valmistus valmistamattomista jalo- ja puolijalokivistä

 

7106, 7108 ja 7110

Jalometallit:

 

 

– muokkaamattomat

Valmistus nimikkeeseen 7106, 7108 tai 7110 kuulumattomista aineksista

tai

nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen

tai

nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa

 

– puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

 

ex ex 7107, ex ex 7109 ja ex ex 7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, puolivalmisteina

Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla pleteroiduista metalleista

 

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7117

Epäaidot korut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 72 ryhmä

Rauta ja teräs; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7207

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204 tai 7205 aineksista

 

7208–7216

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7207 välituotteista

 

ex ex 7218, 7219–7222

Välituotteet, levyvalmisteet, tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 välituotteista

 

ex ex 7224, 7225–7228

Välituotteet, levyvalmisteet, kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7218 tai 7224 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7229

Lanka, muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7224 välituotteista

 

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 7301

Ponttirauta ja -teräs

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7304, 7305 ja 7306

Putket ja profiiliputket, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai 7224 aineksista

 

ex ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO nro X5CrNiMo 1712), useista osista koostuvat

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus, jos teelmien arvo ei ylitä 35 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, katonkehysrakenteet, ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei kuitenkaan voida käyttää

 

ex ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 7315 ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7401

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7402

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:

 

 

– puhdistettu kupari

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

– kupariseokset ja puhdistettu kupari, joka sisältää muita aineita

Valmistus muokkaamattomasta, puhdistetusta kuparista tai kuparijätteistä ja -romusta

 

7404

Kuparijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7405

Kupariesiseokset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7501–7503

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet; muokkaamaton nikkeli; nikkelijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

tai

valmistus seostamattomasta alumiinista tai alumiinijätteistä ja -romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla

 

7602

Alumiinijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 7616

Alumiinitavarat, ei kuitenkaan metallikangas, ristikko, aitaus-, betoni- ja muut verkot ja niiden kaltaiset alumiinilangasta valmistetut tavarat (myös päättömät nauhat), eikä alumiinileikkoverkko

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Alumiinilangasta valmistettua metallikangasta, ristikkoa, aitaus-, betoni- ja muuta verkkoa tai niiden kaltaisia tavaroita (myös päättömiä kankaita) sekä alumiinileikkoverkkoa voidaan kuitenkin käyttää; ja

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

77 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle käytölle harmonoidussa järjestelmässä

 

 

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7801

Muokkaamaton lyijy:

 

 

– puhdistettu lyijy

Valmistus raakalyijystä

 

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7802

Lyijyjätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

7901

Muokkaamaton sinkki

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7902 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7902

Sinkkijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 80 ryhmä

Tina ja tinatavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8001

Muokkaamaton tina

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8002 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

8002 ja 8007

Tinajätteet ja -romu; muut tinatavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat:

 

 

– muut epäjalot metallit, muokatut; niistä valmistetut tavarat

Valmistus, jossa samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat työkalut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 8202–8205. Nimikkeiden 8202–8205 työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden arvo ei ylitä 15 %:a sarjan vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8208

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset), nimikkeeseen 8208 kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8302 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8306 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8401

Ydinpolttoaine-elementit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote (12)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8403 ja ex ex 8404

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat, ja keskuslämmityskattiloiden apulaitteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 8403 tai 8404

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8406

Höyryturbiinit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8413

Pyörivät syrjäytyspumput

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8414

Teollisuustuulettimet, -puhaltimet ja niiden kaltaiset laitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8419

Koneet puu-, paperimassa-, kartonki- ja pahviteollisuutta varten

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8420

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin ja lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa’at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8425–8428

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät:

 

 

– tiejyrät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8430

Muut maan kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät;

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tiejyrissä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia tai pahvia

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkuukoneet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8443

Kirjoittimet, toimistokoneita ja -laitteita varten (esim. automaattiset tietojen- ja tekstinkäsittelykoneet)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8444–8447

Näiden nimikkeiden tekstiiliteollisuudessa käytettävät koneet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8448

Nimikkeiden 8444 ja 8445 koneiden apukoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat:

 

 

– ompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet), joiden konevarren paino ilman moottoria on enintään 16 kg ja moottorin kanssa enintään 17 kg

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien konevarren (moottoria lukuun ottamatta) kokoamiseen käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa;

käytetyt langankiristys-, langansieppaus- ja siksakmekanismit ovat jo alkuperätuotteita

 

– muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8456–8466

Nimikkeisiin 8456–8466 kuuluvat koneet, työstökoneet sekä niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8469–8472

Toimistokoneet ja -laitteet (esim. kirjoituskoneet, laskukoneet, automaattiset tietojenkäsittelykoneet, monistuskoneet ja nitomalaitteet)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8486

– Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähköpurkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai plasmakaarella

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen taivuttamalla, särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä tai loveamalla

 

 

– Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön

 

 

– Merkintäkojeet, jotka ovat kuvioita kehittäviä laitteita, jollaisia käytetään maskien tai hiusristikoiden valmistamiseen valonkestävistä päällystetyistä alustoista; niiden osat ja tarvikkeet

 

 

– Muotit ruiskupuristusta tai painevalua varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8431 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8487

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8503 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8501 tai 8503 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8504

Automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa käytettävät virtalähteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

ex ex 8517

Äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten, ei kuitenkaan nimikkeiden 8443, 8525, 8527 ja 8528 lähettimet ja vastaanottimet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8519

Äänentallennus- tai äänentoistolaitteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8522

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäviksi nimikkeiden 8519–8521 laitteisiin

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8523

– Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet;

 

 

– Tallentamattomat levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– Tallenteita sisältävät levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta; ja

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8523 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– Matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8523 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– Etälukukortit ja toimikortit, joissa on vähintään kaksi elektronista integroitua piiriä

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– toimikortit, joissa on yksi elektroninen integroitu piiri

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8541 ja 8542 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

tai

diffuusio, jossa integroidut piirit muodostuvat puolijohdealustalle sopivan seostusaineen selektiivisellä käytöllä, myös jos kokoaminen ja/tai testaus suoritetaan muussa kuin 3 ja 4 artiklassa mainitussa maassa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaali-kamerat ja videokameranauhurit

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin äänen tallennus- tai toistolaittein tai kelloin

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8528

– Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennettuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

 

 

– Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta ja jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– Muut monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalin tallennus- tai toistolaittein;

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa:

 

 

– soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti videosignaalien tallennus- tai toistolaitteissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sellaisten monitorien ja projektorien kanssa, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta ja jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– muut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8535

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten, suurempaa kuin 1 000 voltin nimellisjännitettä varten

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten

 

 

– Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten

 

 

– – muovia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– – keramiikkaa

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

– – kuparia

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen 8535 tai 8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita ja laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen 8517 kytkentälaitteet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

ex ex 8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; lukuun ottamatta piikiekkoja, joita ei vielä ole leikattu puolijohdesiruiksi

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8542

Elektroniset integroidut piirit

 

 

– integroidut monoliittipiirit

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8541 tai 8542 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

tai

diffuusio, jossa integroidut piirit muodostuvat puolijohdealustalle sopivan seostusaineen selektiivisellä käytöllä, myös jos kokoaminen ja/tai testaus suoritetaan muussa kuin 3 artiklassa mainitussa maassa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

– monisirumikropiirit, jotka ovat koneen tai laitteen osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

 

– muut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta;

edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, kaikkien nimikkeen 8541 tai 8542 ainesten arvo ei ylitä 10 %:a tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti lähettäjältä -hinnasta

8544