ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.051.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 51

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
23. helmikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/103/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä ( 1 )

1

Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välinen sopimus Euroopan unionin liittymisestä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla

8

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 165/2013, annettu 22 päivänä helmikuuta 2013, voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2013

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 166/2013, annettu 22 päivänä helmikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/104/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013, päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta Brasiliaa koskevan kohdan osalta sellaisten kolmansien maiden ja niiden osien luettelossa, joista kuivatun lihan ja pastöroitujen lihavalmisteiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 899)  ( 1 )

16

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2013/105/EY

 

*

Komission suositus, tehty 9 päivänä lokakuuta 2009, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

23.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011,

Euroopan unionin liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/103/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan ja 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rautateiden yhteentoimivuuden kehittäminen sekä unionin sisällä että unionin ja sen naapurimaiden välillä on keskeisiä tekijöitä yhteisessä liikennepolitiikassa, jolla pyritään erityisesti parantamaan eri liikennemuotojen välistä tasapainoa.

(2)

Unionilla on yksinomainen tai jäsenvaltioidensa kanssa jaettu toimivalta niillä aloilla, jotka kuuluvat 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, jäljempänä ’yleissopimus’, soveltamisalaan.

(3)

Unionin liittyminen yleissopimukseen toimivaltansa käyttämiseksi on sallittu yleissopimuksen 38 artiklan nojalla.

(4)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön, jäljempänä ’OTIF’, kanssa sopimuksen unionin liittymisestä yleissopimukseen, jäljempänä ’sopimus’.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskeva Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’.

Sopimuksen teksti liitetään tähän päätökseen.

2 artikla

Sopimuksen allekirjoittaessaan unioni antaa toimivaltansa käyttöä koskevan tämän päätöksen liitteessä I olevan julistuksen ja unioni antaa tämän päätöksen liitteessä II olevan sopimuksen 2 artiklaa koskevan julistuksen.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionia sitovasti sekä antaa 2 artiklassa tarkoitetut julistukset.

4 artikla

Komissio edustaa unionia OTIFin kokouksissa.

5 artikla

OTIFin kokousten valmistelua, kokouspuheenvuoroja ja äänestystä koskevat sisäiset järjestelyt vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä III.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

VÖLNER P.


LIITE I

EUROOPAN UNIONIN JULISTUS TOIMIVALLAN KÄYTÖSTÄ

Euroopan unionilla, jäljempänä ’unioni’, on rautatiealalla unionin jäsenvaltioiden, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, kanssa jaettu toimivalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 90 ja 91 artiklan yhdessä sen 100 artiklan 1 kohdan ja 171 ja 172 artiklan nojalla.

SEUT-sopimuksen VI osastossa vahvistetaan unionin yhteinen liikennepolitiikka ja XVI osastossa määrätään unionin osallistumisesta Euroopan laajuisten liikenneverkkojen perustamiseen ja kehittämiseen.

SEUT-sopimuksen VI osaston 91 artiklassa määrätään tarkemmin, että unioni voi

antaa yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,

vahvistaa ne edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä siellä,

toteuttaa toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,

antaa muut aiheelliset säännökset.

Euroopan laajuisten verkkojen osalta SEUT-sopimuksen XVI osaston 171 artiklassa määrätään tarkemmin, että unioni

vahvistaa joukon suuntaviivoja, jotka koskevat suunniteltujen toimien tavoitteita, painopisteitä ja pääperiaatteita Euroopan laajuisten verkkojen alalla; näissä suuntaviivoissa yksilöidään yhteistä etua koskevat hankkeet,

panee erityisesti teknisen standardoinnin alalla täytäntöön kaikki toimet, jotka saattavat osoittautua tarpeellisiksi verkkojen yhteentoimivuuden turvaamiseksi,

voi erityisesti toteuttamiskelpoisuutta koskevilla selvityksillä, lainatakuilla tai korkotuella tukea sellaisia jäsenvaltioiden tukemia yhteistä etua koskevia hankkeita, jotka yksilöidään ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa; unioni voi myös osallistua tiettyjen liikenteen infrastruktuurin alan hankkeiden rahoittamiseen jäsenvaltioissa koheesiorahaston kautta.

Unioni on antanut näiden kahden määräyksen nojalla merkittävän määrän rautatieliikenteeseen sovellettavia säädöksiä.

Unionin oikeuden nojalla unionilla on yksinomainen toimivalta rautatieliikenteeseen liittyvissä asioissa, joissa 9 päivänä toukokuuta 1980 tehty kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, jäljempänä ’yleissopimus’, tai sen johdosta annetut oikeudelliset säädökset voivat vaikuttaa voimassa oleviin unionin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta.

Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, joihin liittyvä yksinomainen toimivalta on unionilla.

Jos unionin sääntöjä on olemassa, mutta yleissopimus tai sen johdosta annetut oikeudelliset säädökset eivät vaikuta niihin, unionilla on jäsenvaltioidensa kanssa jaettu toimivalta yleissopimukseen liittyvissä asioissa.

Tämän liitteen lisäyksessä on luettelo asiaa koskevista voimassa olevista unionin säädöksistä sopimuksen tekoajankohtana. Näistä säädöksistä johtuvan unionin toimivallan laajuutta on arvioitava suhteessa kunkin säädöksen erityisiin säännöksiin etenkin siltä osin, kuin näissä säännöksissä vahvistetaan yhteisiä sääntöjä. Unionin toimivalta kehittyy koko ajan. Unionin toimivaltaiset toimielimet voivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja SEUT-sopimuksen puitteissa tehdä päätöksiä, joissa määritetään unionin toimivallan laajuus. Unioni pidättää sen vuoksi oikeuden muuttaa tätä julistusta vastaavasti, ilman että tämä kuitenkaan on edellytyksenä yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyvän unionin toimivallan käyttämiselle.

Liitteen I lisäys

YLEISSOPIMUKSESSA KÄSITELTYIHIN AIHEISIIN LIITTYVÄT EUROOPAN UNIONIN SÄÄDÖKSET

Unioni on tähän mennessä käyttänyt toimivaltaansa muun muassa seuraavilla unionin säädöksillä:

TALOUTTA TAI MARKKINOILLE PÄÄSYÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

asetus N:o 11 Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista (EYVL 52, 16.8.1960, s. 1121/60),

neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25),

neuvoston direktiivi 95/18/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieyritysten toimiluvista (EYVL L 143, 27.6.1995, s. 70),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 1),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/13/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY muuttamisesta (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 26),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/51/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 164, oikaistu toisinto EUVL L 220, 21.6.2004, s. 58),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/58/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 44).

YHTEENTOIMIVUUS- JA TURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ

neuvoston direktiivi 96/48/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44, oikaistu toisinto EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/50/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 114, oikaistu toisinto EUVL L 220, 21.6.2004, s. 40),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta (virastoasetus) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13),

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/110/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta (EUVL L 345, 23.12.2008, s. 62),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1335/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 (virastoasetus) muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 51),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 913/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 22).

JULKISEN PALVELUN VELVOITTEET

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).


LIITE II

SOPIMUKSEN 2 ARTIKLAA KOSKEVA EUROOPAN UNIONIN JULISTUS

Ilmauksen ’kyseessä olevaa erityistä aihetta koskevia’ katsotaan koskevan erityistapausta, johon sovelletaan jotakin yleissopimuksen määräystä, mukaan lukien sen lisäykset, ja jota Euroopan unionin lainsäädäntö ei koske.


LIITE III

NEUVOSTON, JÄSENVALTIOIDEN JA KOMISSION SISÄISET JÄRJESTELYT OTIFIN MENETTELYISSÄ

Ottaen huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisen unionin ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisen edustuksen yhtenäisyyden vaatimuksen myös kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanovaiheessa, neuvosto, jäsenvaltiot ja komissio soveltavat seuraavia sisäisiä järjestelyjä:

1.   Soveltamisala

Näitä sisäisiä järjestelyjä sovelletaan kaikissa OTIFin alaisuuteen perustettujen elinten kokouksissa. Näissä järjestelyissä esitettyjen viittausten ”kokoukseen” katsotaan käsittävän soveltuvin osin myös viittauksen muihin menettelyihin, kuten kirjalliseen menettelyyn.

2.   Koordinointimenettely

2.1

Kaikkiin OTIFin kokouksiin, muun muassa yleiskokouksiin sekä hallintokomitean ja muiden komiteoiden kokouksiin, valmistautumista varten pidetään koordinointikokouksia:

Brysselissä neuvoston toimivaltaisessa työryhmässä (tavallisesti maaliikennetyöryhmässä) mahdollisimman pian ja niin usein kuin on tarpeen ennen OTIFin kokousta, ja lisäksi

paikalla erityisesti OTIFin kokousten alussa ja tarvittaessa niiden aikana ja lopussa.

2.2

Koordinointikokouksissa sovitaan joko ainoastaan unionin puolesta tai tarvittaessa unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta esitettävistä kannoista. Jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan liittyviä kantoja voidaan koordinoida näissä kokouksissa, jos jäsenvaltiot niin päättävät.

2.3

Koordinointikokouksissa päätetään lausumia ja äänestyksiä koskevasta vastuunjaosta jokaisen sellaisen OTIFin kokouksen esityslistan kohdan osalta, jonka osalta saatetaan antaa lausuma tai on odotettavissa äänestys.

2.4

Edellä 2.1 kohdassa tarkoitettujen koordinointikokousten valmistelemiseksi, mukaan lukien ehdotukset lausumiksi ja kannanotoiksi, järjestetään tarvittaessa alustavia keskusteluja asiaa koskevalla unionin rautatielainsäädännöllä perustetussa asianomaisessa komiteassa seuraavasti:

vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea käsittelee yleissopimuksen RID-liitteen soveltamisalaan kuuluvia asiakohtia; jos asiakohdat vaikuttavat rautateiden yhteentoimivuuteen tai direktiivin 2004/49/EY mukaisesti kehitettyyn turvallisuutta koskevaan yhteiseen lähestymistapaan, myös rautateiden yhteentoimivuutta ja turvallisuutta käsittelevän komitean on osallistuttava käsittelyyn;

unionin rautateiden kehittämistä käsittelevä komitea käsittelee yleissopimuksen A-, B-, D- ja E-liitteen soveltamisalaan kuuluvia asiakohtia sekä muita OTIFin laatimia yhtenäisiä oikeussäännöksiä;

rautateiden yhteentoimivuutta ja turvallisuutta käsittelevä komitea käsittelee yleissopimuksen F- ja G-liitteen soveltamisalaan kuuluvia asiakohtia.

2.5

Komissio ilmoittaa ennen OTIFin kokouksia, mitkä esityslistan kohdat koordinoidaan unionin tasolla, ja valmistelee ehdotukset lausumiksi ja kannanotoiksi, joista keskustellaan koordinointikokouksissa.

2.6

Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan koordinointikokouksessa yhteisestä kannasta muun muassa toimivaltajakoa koskevien erimielisyyksien vuoksi, asia annetaan pysyvien edustajien komitean ja/tai neuvoston ratkaistavaksi.

3.   Lausumat ja äänestäminen OTIFin kokouksissa

3.1

Jos esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, komissio käyttää puheenvuoroja ja äänestää unionin puolesta. Asianmukaisen yhteensovittamisen jälkeen myös jäsenvaltiot voivat käyttää puheenvuoroja tukeakseen ja/tai kehittääkseen unionin kantaa.

3.2

Jos esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat kansalliseen yksinomaiseen toimivaltaan, jäsenvaltiot käyttävät puheenvuoroja ja äänestävät.

3.3

Jos esityslistalla on asioita, jotka sisältävät sekä kansalliseen että unionin toimivaltaan kuuluvia osia, puheenjohtajavaltio ja komissio ilmaisevat yhteisen kannan. Asianmukaisen koordinoinnin jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää puheenvuoroja tukeakseen ja/tai kehittääkseen yhteistä kantaa. Tapauksen mukaan jäsenvaltiot tai komissio äänestävät unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta yhteisen kannan mukaisesti. Päätös siitä, kuka äänestää, tehdään sen mukaan, kenellä on eniten toimivaltaa (eli kuuluvatko asiat enimmäkseen kansalliseen vai unionin toimivaltaan).

3.4

Jos esityslistalla on asioita, jotka sisältävät sekä kansalliseen että unionin toimivaltaan kuuluvia osia, eivätkä komissio ja jäsenvaltiot ole pystyneet sopimaan yhteisestä kannasta siten kuin 2.6 kohdassa tarkoitetaan, jäsenvaltiot ja komissio voivat käyttää puheenvuoroja ja äänestää selvästi niiden toimivaltaan kuuluvista asioista.

3.5

Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät ole päässeet yksimielisyyteen toimivallan jaosta tai jos unionin kantaan tarvittavaa enemmistöä ei ole ollut mahdollista saavuttaa, tilanteen selvittämiseen tai unionin kannan muodostamiseen pyritään kaikin mahdollisin keinoin. Ennen tätä ja asianmukaisen koordinoinnin jälkeen jäsenvaltiot ja/tai komissio, siten kuin on aiheellista, voivat käyttää puheenvuoroja sillä edellytyksellä, että ilmaistu kanta ei rajoita tulevaa unionin kantaa, on johdonmukainen unionin politiikkojen ja unionin aiempien kannanottojen kanssa sekä on unionin lainsäädännön mukainen.

3.6

Jäsenvaltioiden ja komission edustajat voivat osallistua OTIFin teknisten komiteoiden, eli vaarallisten aineiden kuljetusten asiantuntijakomitean (RID) ja teknisen asiantuntijakomitean (TEC), työtä valmisteleviin OTIFin työryhmiin. Jäsenvaltioiden ja komission edustajat voivat esittää näissä työryhmissä teknisiä näkemyksiä ja osallistua teknisiin keskusteluihin kaikilta osin teknisen tietämyksensä perusteella. Nämä keskustelut eivät sido unionia.

Jäsenvaltioiden ja komission edustajien on vakavasti pyrittävä saavuttamaan yhteinen kanta ja puolustettava tätä kantaa OTIFin työryhmissä käytävissä keskusteluissa.

4.   Järjestelyjen uudelleentarkastelu

Järjestelyjä voidaan tarkastella uudelleen jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä järjestelyjen toiminnasta saatujen kokemusten perusteella.


Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välinen

SOPIMUS

Euroopan unionin liittymisestä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

ja

Valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö, jäljempänä ’OTIF’,

yhdessä jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, jäljempänä ’yleissopimus’, ja erityisesti sen 38 artiklan,

OTTAVAT HUOMIOON tehtävät, jotka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa annettu unionille tietyillä yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla,

MUISTUTTAVAT siitä, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet,

KATSOVAT, että yleissopimuksella perustetaan valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (OTIF), jonka toimipaikka on Bernissä,

KATSOVAT, että unionin yleissopimukseen liittymisen tarkoituksena on auttaa OTIFia saavuttamaan tavoitteensa, joka on kansainvälisen rautatieliikenteen edistäminen, parantaminen ja helpottaminen sekä tekniseltä että oikeudelliselta kannalta,

KATSOVAT, että yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti yleissopimuksen osapuolet, jotka ovat myös unionin jäsenvaltioita tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioita, eivät kansainvälistä yhteistyötä koskevien velvoitteiden osalta noudata ensisijaisesti yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita vaan velvoitteita, jotka kuuluvat niille unionin jäsenvaltioina tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioina,

KATSOVAT, että irtautumislauseke on tarpeen niitä yleissopimuksen osia varten, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan, sen osoittamiseksi, etteivät unionin jäsenvaltiot voi vedota yleissopimuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja soveltaa niitä suoraan itseensä,

KATSOVAT, että yleissopimusta sovelletaan täysimääräisesti toisaalta unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta yleissopimuksen muiden sopimuspuolten välillä,

KATSOVAT, että unionin liittyminen yleissopimukseen edellyttää sen selventämistä, miten yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan unioniin ja sen jäsenvaltioihin,

KATSOVAT, että ehtojen, jotka koskevat unionin liittymistä yleissopimukseen, on annettava unionille mahdollisuus käyttää yleissopimuksen yhteydessä sellaista toimivaltaa, jonka jäsenvaltiot ovat sille siirtäneet,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Unioni liittyy yleissopimukseen tässä sopimuksessa määrätyin ehdoin yleissopimuksen 38 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Yleissopimuksen osapuolet, jotka ovat unionin jäsenvaltioita, soveltavat keskinäisissä suhteissaan unionin sääntöjä, ja ne soveltavat tämän vuoksi tästä yleissopimuksesta johtuvia sääntöjä ainoastaan siltä osin, kuin ei ole olemassa kyseessä olevaa erityistä aihetta koskevia unionin sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleissopimuksen tavoitetta ja tarkoitusta edistää, parantaa ja helpottaa kansainvälistä rautatieliikennettä sekä yleissopimuksen täysimääräistä soveltamista suhteessa muihin yleissopimuksen osapuoliin.

3 artikla

Jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu, yleissopimuksen määräyksiä on tulkittava niin, että ne käsittävät myös unionin sen toimivallan rajoissa. Myös erilaiset ilmaisut, joilla viitataan yleissopimuksen osapuoliin ja niiden edustajiin, on ymmärrettävä sen mukaisesti.

4 artikla

Unionilla ei ole osuutta OTIFin talousarviossa eikä se osallistu talousarviota koskevaan päätöksentekoon.

5 artikla

Unionilla on oikeus olla edustettuna ja mukana kaikkien sellaisten OTIFin elinten toiminnassa, joissa jollain sen jäsenvaltioista on oikeus olla edustettuna yleissopimuksen osapuolena ja joissa voidaan käsitellä sen toimivaltaan kuuluvia asioita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin 6 artiklan mukaista äänioikeuden käyttöä.

Unioni ei voi olla hallintokomitean jäsen. Se voidaan kutsua osallistumaan hallintokomitean kokouksiin, kun komitea haluaa kuulla sitä esityslistalle otetuista yhteistä etua koskevista asioista.

6 artikla

1.   Kun päätetään asioista, joissa unionilla on yksinomainen toimivalta, unioni käyttää yleissopimuksen mukaista jäsenvaltioidensa äänioikeutta.

2.   Kun päätetään asioista, joissa unionilla on jäsenvaltioidensa kanssa jaettu toimivalta, joko unioni tai sen jäsenvaltiot äänestävät.

3.   Jollei yleissopimuksen 26 artiklan 7 §:stä muuta johdu, unionilla on äänimäärä, joka vastaa niiden unionin jäsenvaltioiden äänimäärää, jotka ovat myös yleissopimuksen osapuolia. Kun unioni äänestää, sen jäsenvaltiot eivät äänestä.

4.   Unioni ilmoittaa tapauskohtaisesti muille yleissopimuksen osapuolille tapauksista, joissa se käyttää 1–3 kohdan mukaista äänioikeutta yleiskokouksen ja muiden käsittelyelinten esityslistojen eri asiakohtien suhteen. Tätä velvoitetta sovelletaan myös silloin, kun päätökset tehdään kirjeenvaihtona. Tämä tieto on annettava OTIFin pääsihteerille riittävän ajoissa, jotta tieto sekä kokousasiakirjat tai kirjeenvaihtona tehtävä päätös voidaan toimittaa kaikille sopimuspuolille.

7 artikla

Unionin toimivallan laajuus ilmaistaan yleisluonteisesti kirjallisessa julistuksessa, jonka unioni antaa tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä. Tätä julistusta voidaan tarvittaessa muuttaa unionin ilmoituksella OTIFille. Se ei korvaa unionin toimivaltaa koskevia ilmoituksia, jotka annetaan ennen kuin OTIF tekee päätöksiä virallisella äänestyksellä tai muulla tavoin, tai millään tavoin rajoita ilmoitusten aiheita.

8 artikla

Yleissopimuksen V osaa sovelletaan kaikkiin riitoihin, joita syntyy sopimuspuolten välillä tämän sopimuksen tulkinnasta, soveltamisesta tai täytäntöönpanosta, mukaan luettuina sen voimassaolo, pätevyys ja päättäminen.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tässä tapauksessa ei sovelleta yleissopimuksen 34 artiklan 2 §:ää.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

Jos kaikki yleissopimuksen osapuolena olevat unionin jäsenvaltiot irtisanoutuvat yleissopimuksesta, unionin katsotaan antaneen irtisanoutumisilmoituksen yleissopimuksesta ja samalla tästä sopimuksesta, kun viimeinen yleissopimuksesta irtisanoutuva unionin jäsenvaltio ilmoittaa irtisanoutumisesta yleissopimuksen 41 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Yleissopimuksen osapuolet, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita mutta soveltavat asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä unionin kanssa tekemiensä kansainvälisten sopimusten johdosta, voivat yleissopimuksen tallettajan suostumuksella antaa yksittäisiä julistuksia unionin kanssa tekemiensä sopimusten, yleissopimuksien ja niihin liittyvien määräysten mukaisten oikeuksiensa ja velvoitteidensa säilyttämisestä.

Tämä sopimus laaditaan kahtena alkuperäiskappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Toisen säilyttää OTIF ja toisen Euroopan unioni. Tällä ei rajoiteta yleissopimuksen 45 artiklan 1 kohdan soveltamista.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Image


ASETUKSET

23.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 165/2013,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2013,

voin yksityiselle varastoinnille myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta ennakolta vuodeksi 2013

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja erityisesti sen 43 artiklan a ja d alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 28 artiklassa säädetään tuen myöntämisestä voin yksityiselle varastoinnille.

(2)

Voin hintojen ja varastoinnin kehityksen perusteella markkinoilla vallitsee epätasapaino, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla. Nykyisen markkinatilanteen vuoksi on aiheellista myöntää tukea voin yksityiselle varastoinnille 1 päivästä maaliskuuta 2013.

(3)

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla 20 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 826/2008 (2) vahvistetaan yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 6 artiklan mukaan ennakolta vahvistettu tuki on myönnettävä saman asetuksen III luvussa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 29 artiklan mukaan tuki olisi vahvistettava varastointikustannusten sekä tuoreen voin ja varastoidun voin ennakoidun hintakehityksen perusteella.

(6)

On aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden varastoonvienti- ja varastostapoistamiskustannuksille sekä kylmävarastoinnin päiväkohtaisille kustannuksille ja rahoituskustannuksille myönnettävä tuki.

(7)

Tämän toimenpiteen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja jäsenvaltioissa voimassa olevan käytännön huomioonottamiseksi tuen olisi koskettava ainoastaan tuotteita, jotka on viety kokonaisuudessaan varastoon. Sen vuoksi olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 826/2008 7 artiklan 3 kohtaan tehtävästä poikkeuksesta.

(8)

Jos varastointia koskevat tiedot sisältyvät jo tukihakemukseen, on hallinnollisen tehokkuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi aiheellista luopua vaatimuksesta, joka koskee samojen tietojen ilmoittamista sen jälkeen kun asetuksen (EY) N:o 826/2008 20 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettu sopimus on tehty.

(9)

Jos sopimusnumero merkitään varastokirjanpitoon, jäsenvaltioiden olisi yksinkertaistamisen ja logistisen tehokkuuden vuoksi voitava luopua vaatimuksesta, joka koskee sopimusnumeron merkitsemistä kuhunkin varastoituun yksikköön.

(10)

Hallinnon tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi ja voin varastoinnin erityistilanne huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 826/2008 36 artiklan 6 kohdassa säädetyt tarkastukset olisi tehtävä ainakin puolelle kaikista sopimuksista. Sen vuoksi olisi säädettävä kyseistä artiklaa koskevasta poikkeuksesta.

(11)

Yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä elokuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 792/2009 (3) vahvistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevat yhteiset säännöt. Kyseiset säännöt koskevat erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuutta käyttää komission niiden käyttöön asettamia tietojärjestelmiä ja tietojen lähettämiseen valtuutettujen viranomaisten tai henkilöiden käyttöoikeuksien validoimista. Lisäksi kyseisessä asetuksessa vahvistetaan tietojärjestelmiin sovellettavat yleiset periaatteet, jotta asiakirjojen aitous, eheys ja luettavuus voidaan varmistaa kaikkina aikoina. Siinä säädetään myös henkilötietojen suojaamisesta.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaan velvollisuudesta käyttää tietojärjestelmiä mainitun asetuksen mukaisesti on säädettävä erityisestä ilmoitusvelvollisuudesta annettavissa asetuksissa.

(13)

Komissio on kehittänyt tietojärjestelmän, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakirjoja ja menettelyjä sähköisesti omissa sisäisissä menettelyissään sekä tehdessään yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten kanssa.

(14)

Voin yksityistä varastointia koskevat tiedoksiantovelvollisuudet, erityisesti ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 826/2008 35 artiklassa, katsotaan voitavan täyttää kyseisen tietojärjestelmän avulla asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

(15)

Selkeyden vuoksi tämän asetuksen voimassaolon olisi päätyttävä sopimusvarastoinnin loppumiselle vahvistettuna päivänä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 28 artiklan a alakohdassa tarkoitetun suolatun ja suolattoman voin yksityiselle varastoinnille myönnettävästä tuesta sellaisten sopimusten osalta, jotka on tehty 1 päivän maaliskuuta 2013 jälkeen.

2.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 826/2008 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu mittayksikkö on varastointierä, joka vastaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen vähintään yhden tonnin painoista koostumukseltaan ja laadultaan yhdenmukaista samassa tehtaassa tuotettua määrää, joka on tuotu samana päivänä samaan varastoon.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 826/2008 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, hakemusten on koskettava ainoastaan tuotteita, jotka on viety kokonaisuudessaan varastoon.

2.   Asetuksen (EY) N:o 826/2008 20 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa ei sovelleta.

3.   Jäsenvaltiot voivat luopua asetuksen (EY) N:o 826/2008 22 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista sopimusnumeron merkitsemistä koskevista vaatimuksista edellyttäen, että varaston pitäjä sitoutuu kirjaamaan sopimusnumeron mainitun asetuksen liitteessä I olevassa III kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 826/2008 36 artiklan 6 kohdassa säädetään, tarkastuksesta vastaavan viranomaisen on sopimusvarastointijakson päättyessä tehtävä koko elokuusta 2013 helmikuuhun 2014 kestävän varastostapoistamisjakson ajan otantatarkastuksia voin painon ja tunnistetietojen todentamiseksi ainakin puolelle sopimuksista.

4 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille myönnettävä tuki on

14,88 euroa varastoitua tonnia kohden kiinteiden varastointikustannusten osalta,

0,25 euroa tonnia ja sopimusvarastointipäivää kohden.

2.   Sopimusvarastoon viennin on tapahduttava 1 päivän maaliskuuta ja 15 päivän elokuuta 2013 välisenä aikana. Varastosta poistaminen voi alkaa aikaisintaan 16 päivänä elokuuta 2013. Sopimusvarastointi päättyy varastostapoistamista edeltävänä päivänä tai viimeistään varastoonvientiä seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä.

3.   Tukea voidaan myöntää ainoastaan silloin kun sopimusvarastointijakso on 90–210 päivää.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

viimeistään kunkin viikon tiistaina edellisen viikon osalta määrät, joiden osalta sopimuksia on tehty, sekä tuotemäärät, joiden osalta hakemuksia sopimusten tekemiseksi on jätetty, asetuksen (EY) N:o 826/2008 35 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

b)

viimeistään kunkin kuukauden lopussa edellisen kuukauden osalta varastoja koskevat, asetuksen (EY) N:o 826/2008 35 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyt tiedot.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 28 päivänä helmikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.


23.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 166/2013,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

87,0

MA

68,4

TN

86,1

TR

95,9

ZZ

84,4

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

164,2

ZZ

175,3

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

43,4

TR

120,8

ZZ

82,1

0805 10 20

EG

48,2

IL

71,4

MA

60,5

TN

56,2

TR

60,8

ZZ

59,4

0805 20 10

IL

129,1

MA

108,9

ZZ

119,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

57,7

IL

140,5

KR

134,8

MA

128,5

TR

77,3

ZZ

107,8

0805 50 10

TR

54,4

ZZ

54,4

0808 10 80

CN

82,6

MK

31,3

US

172,4

ZZ

95,4

0808 30 90

AR

139,5

CL

176,6

CN

84,0

TR

67,9

US

187,5

ZA

111,0

ZZ

127,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

23.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta Brasiliaa koskevan kohdan osalta sellaisten kolmansien maiden ja niiden osien luettelossa, joista kuivatun lihan ja pastöroitujen lihavalmisteiden tuonti unioniin on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 899)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/104/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta 29 päivänä marraskuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY (2) vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unioniin on sallittua, sekä käsittelyt, joita edellytetään kyseiseen tuontiin liittyvien, eläinten terveyttä koskevien riskien valvomiseksi.

(2)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 3 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda kuivattua lihaa ja pastöroituja lihavalmisteita unioniin.

(3)

Brasilian alueet, joista saa tuoda unioniin kotieläiminä pidetyistä naudoista saatuja erityiskäsiteltyjä lihatuotteita, luetellaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa.

(4)

Brasilia on pyytänyt komissiota sallimaan kyseisiltä alueilta myös kotieläiminä pidetyistä naudoista saadun asianmukaisesti erityiskäsitellyn kuivatun lihan tuonnin unioniin.

(5)

Kun otetaan huomioon komissiolle kyseisillä Brasilian alueilla osoitettu eläinten terveystilanne, olisi aiheellista sallia kyseisiltä alueilta kotieläiminä pidetyistä naudoista saadun, päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa säädetyn E- tai F-erityiskäsitellyn kuivatun lihan tuonti unioniin.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2007/777/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevaan 3 osaan Argentiinaa koskevan kohdan jälkeen Brasiliaa koskeva kohta seuraavasti:

”BR

Brasilia BR-2

E tai F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.


IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

23.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/18


KOMISSION SUOSITUS,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2009,

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen

(2013/105/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat huhtikuussa 2006 direktiivin energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (1), jossa säädettiin puitteet toimenpiteille energiansäästöpotentiaalin hyödyntämiseksi niillä energian loppukäyttöaloilla, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään.

(2)

Direktiivissä 2006/32/EY edellytetyt kansalliset energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat ovat keskeinen väline päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten kansallisten energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelussa ja niiden toteutusta koskevassa raportoinnissa. Useat jäsenvaltiot ovat ensimmäisissä kansallisissa energiatehokkuuden toimintasuunnitelmissaan ilmoittaneet aikovansa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tarjoamia energiansäästömahdollisuuksia (2).

(3)

Komissio antoi lokakuussa 2006 tiedonannon Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen  (3), jossa korostetaan tarvetta asennemuutokseen yhteiskuntiemme käyttäytymismallien uudistamiseksi niin, että käytämme vähemmän energiaa elämänlaadustamme tinkimättä.

(4)

Tämän jälkeen maaliskuussa 2007 Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi vähentää EU:n energiankulutusta 20 prosenttia vuoden 2020 kulutusennusteisiin verrattuna. Samalla Eurooppa-neuvosto vahvisti tavoitteen vähentää kasvuhuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi se peräänkuulutti EU:lle kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa tunnustaen energiankulutuksen yhteyden hiilidioksidipäästöihin. EU:n energiankulutuksen vähentämisen 20 prosentilla odotetaan johtavan merkittäviin kustannussäästöihin ja ympäristöhyötyihin.

(5)

Komissio antoi tammikuussa 2008 tiedonannon Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 – Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle, joka sisältää joukon kauaskantoisia konkreettisia ehdotuksia ja jossa osoitetaan, että sovitut ilmastonmuutostavoitteet ovat teknologisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja tarjoavat ainutlaatuisen liiketoimintamahdollisuuden tuhansille eurooppalaisille yrityksille (4). Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät ehdotukset joulukuussa 2008 (5).

(6)

Komissio antoi toukokuussa 2008 tiedonannon Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja viestintäteknologian avulla  (6), jossa se nostaa esiin tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet toimia kustannustehokkaana tapana parantaa energiatehokkuutta eri toimialoilla ja laajemmin koko yhteiskunnassa.

(7)

Komissio antoi heinäkuussa 2008 tiedonannon Kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintasuunnitelmasta  (7), jonka ehdotuksilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristötehokkuutta koko niiden elinkaaren aikana ja lisäämään kestävämpien tavaroiden kysyntää, ja samalla kannustetaan EU:n teollisuutta hyödyntämään innovointimahdollisuuksia.

(8)

Komissio laatii parhaillaan kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintasuunnitelman tueksi ja tiedonannossa Yhdennetty tuotepolitiikka – Elinkaariajattelu politiikan perustana  (8) annetun valtuutuksen perusteella Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) kautta ohjekirjaa (9) tuotteiden ja prosessien elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten kvantifioinnista ja analysoinnista, mukaan luettuina hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuus.

(9)

Komissio hyväksyi marraskuussa 2008 Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (10), jolla pyritään nopeuttamaan paluuta talouden kasvu-uralle. Suunnitelmassa korostetaan, että tarvitaan pikaisesti investointeja energiatehokkuuteen ja puhtaisiin teknologioihin. Suunnitelman toteuttamiseksi komissio ehdottaa tiedonannossaan Eurooppa investoi tulevaisuuteen  (11) sarjaa toimenpiteitä, joilla suunnataan suoraa taloudellista tukea energiaverkkoihin ja nopeisiin laajakaistaverkkoihin.

(10)

Osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa komissio on käynnistänyt julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita, joilla pyritään edelleen kehittämään vihreitä teknologioita ja älykkäitä energiainfrastruktuureja rakennusalalla, valmistusteollisuudessa ja liikenteessä: hankkeissa kehitetään energiatehokkaita rakennuksia, tulevaisuuden tehtaita ja vähäpäästöisiä autoja.

(11)

Komissio hyväksyi joulukuussa 2008 – osana ympäristön kannalta kestävän liikenteen aloitetta – toimintasuunnitelman älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa sekä ehdotuksen direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (12). Komissio ehdotti erityisiä toimia, joilla on tarkoitus nopeuttaa älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa liikennejärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi.

(12)

TVT-laitteiden ja -palvelujen energiankäyttö aiheuttaa noin 8 prosenttia EU:n sähkönkulutuksesta ja noin 2 prosenttia hiilidioksidipäästöistä (13). Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/32/EY (14) säädetään EU:n laajuisista säännöistä energiaa käyttävien tuotteiden markkinoillesaattamiselle, mukaan luettuina TVT-tuotteet, suhteessa niiden energia- ja ympäristötehokkuuteen koko niiden elinkaaren aikana. Direktiivissä tarjotaan myös teollisuudelle mahdollisuudet omiin vapaaehtoisiin aloitteisiin.

(13)

Tiedonannossaan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen  (15) komissio korostaa TVT-toimialan käyttämätöntä potentiaalia saavuttaa systeemisiä parannuksia omissa prosesseissaan, mukaan luettuina toiminnot, valmistus, palveluntarjonta ja toimitusketjun hallinta.

(14)

Syyskuussa 2009 julkaistun julkisen kuulemisen (16) tulokset vahvistivat, että eri yritykset noudattavat nykyisin eri strategioita parantaakseen energia- ja ympäristötehokkuuttaan. Koordinoitu lähestymistapa toisi paremmin esiin mahdollisuuksia, kohdentaisi investointeja ja johtaisi taloudellisiin hyötyihin koko toimialalle tukien samalla energiatehokkuustavoitteita.

(15)

On olennaisen tärkeää, että TVT-toimiala asettaa kunnianhimoiset tavoitteet prosessiensa energia- ja ympäristötehokkuuden parantamiselle. Tavoitteiden saavuttamista olisi voitava mitata ja se olisi voitava todentaa. Tavoitteita olisi tarkistettava sitä mukaa, kun saataville tulee luotettavampaa tietoa lähtötilanteesta. TVT-ala on ilmaissut kiinnostuksensa ICT for Energy Efficiency (ICT4EE) Forumin perustamiseen. Foorumin tarkoituksena olisi hyväksyä ja toteuttaa puitteet toimialan energia- ja hiilijalanjälkien mittaamiselle, tavoitteiden asettamiselle ja edistymisen seurannalle.

(16)

Tässä suosituksessa tarkoitetaan TVT-toimialalla TVT-valmistusteollisuutta, TVT-kauppaa ja TVT-palvelualoja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n määritelmän mukaisesti (17).

(17)

TVT:n mahdollistamilla parannuksilla voitaisiin muilla toimialoilla säästää arvioiden mukaan noin 15 prosenttia kokonaishiilidioksidipäästöistä vuoteen 2020 mennessä (18). Merkittävien TVT:n mahdollistamien energiatehokkuushyötyjen odotetaan olevan saavutettavissa lyhyellä aikavälillä rakennuksissa ja rakentamisessa, liikenteen logistiikassa sekä energian loppukäytössä.

(18)

TVT-toimiala pystyy toimittamaan simulointi-, mallinnus-, analysointi-, valvonta- ja visualisointityökaluja, joilla voidaan olennaisella tavalla edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa rakennusten suunnitteluun ja toimintaan, jotta niissä voitaisiin ottaa huomioon ne lukuisat tekijät, joita energian kysyntään liittyy. Investointeja jarruttaa kuitenkin se tosiseikka, että käytettävissä ei ole koko toimialan kattavia luotettavia ja läpinäkyviä tapoja määrittää ja seurata energia- ja kustannussäästöjä tietyllä aikavälillä; ideaalitapauksessa ne muodostaisivat perustan suunnittelustrategioille ja -työkaluille.

(19)

Liikenne- ja logistiikka-alat tukeutuvat voimakkaasti TVT:n käyttöön kokonaistoimintojen ja erityisesti kuljetus- ja varastointitarpeiden ohjauksessa ja optimoinnissa. Alalla on siis hyvät lähtökohdat nousta johtavaan asemaan palvelujensa energia- ja hiilijalanjälkien optimoinnissa ja niitä koskevan tiedon tarjoamisessa asiakkaille.

(20)

Rakennusten ja rakentamisen sekä liikenteen ja logistiikan alalla on jo todettu vertailukelpoisten menetelmien tarve energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen mittaukselle, ja tähän liittyvä työ on jo aloitettu. Yhteisten menetelmien on tarkoitus tuottaa luotettavaa mittausdataa ja tietopohjaa, jonka perusteella TVT-työkaluja voidaan kehittää.

(21)

Toimialojen välisillä kumppanuuksilla voitaisiin nopeuttaa TVT-pohjaisten ratkaisujen kehittämistä ja laajamittaista käyttöönottoa energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja mittaamiseksi energiaa käyttävissä toiminnoissa, mikä auttaisi luomaan luotettavan perustan energiansäästö- ja päästövähennyspäätöksille.

(22)

Älykkäällä mittaustekniikalla voidaan tuottaa reaaliaikaista informaatiovirtaa ja mahdollisuuksia uudenlaisiin säätöpiireihin, mikä mahdollistaa energian kulutuksen paremman hallinnan ja ohjaamisen ja vaikuttaa kuluttajien loppukulutukseen, varsinkin kun mittaamiseen yhdistetään selkeän informatiivinen laskutus. Useat jäsenvaltiot ovat asettaneet tai asettamassa lakisääteisiä vaatimuksia älykkäiden mittausmenetelmien käyttöön ottamiseksi. Jos jäsenvaltiot laatisivat älykkäiden mittarien toiminnalliset vähimmäisvaatimukset yhteensovitetusti, voitaisiin välttää tekniset esteet, varmistaa yhteentoimivuus ja mahdollistaa innovatiivisten TVT-pohjaisten sovellusten käyttöönotto energian loppukäytön hallinnassa.

(23)

Älykkäät mittausjärjestelmät ja verkot ovat tärkeitä keinoja rakennusten energiasäästöjen maksimointiin, sähköautojen laajamittaiseen käyttöönottoon ja tehokkaaseen energian tarjontaan ja jakeluun sekä uusiutuvien energialähteiden integrointiin. Näiden järjestelmien kehittämisen tuloksena syntyvät sovellukset ja palvelut luovat todennäköisesti uutta taloudellista toimintaa, jossa on mukana toimijoita niin energia- kuin TVT-alaltakin. Pilottihankkeiden ja muiden tutkimusaloitteiden rinnalla olisi pohdittava uusien markkinoiden syntymistä edistäviä olosuhteita.

(24)

Tässä suosituksessa TVT:n dematerialisoinnilla tarkoitetaan tarvetta vähentää sähköisten palvelujen tarjonnan taustalla olevien fyysisten laitteiden määrää. Dematerialisointi on erityisen tärkeää julkisissa TVT-hankinnoissa. Tämä voidaan saavuttaa optimoimalla olemassa olevien fyysisten resurssien käyttö ja TVT-järjestelmien kokoonpano sekä varmistamalla, että nykyisten järjestelmien laajennuksiin tai päivityksiin ei liity sopimuksellisia tai teknisiä rajoituksia.

(25)

Kaikilla hallinnon tasoilla on halukkuutta ryhtyä energiatehokkuutta parantaviin ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimiin, mikä kävi ilmi johdanto-osan 14 kappaleessa viitatussa julkisessa kuulemisessa. TVT:n rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa on myös keskeisellä sijalla meneillään olevissa viranomaishankkeissa kaikkialla Euroopassa. Tarvitaan tosiasiallista yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintojen välillä, jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden johdonmukaisuus, hyödyntää niiden välisiä myönteisiä synergioita ja rakentaa tulosten jakamisen kautta kollektiivista osaamista.

(26)

Sähköisten viranomaispalvelujen ja -sovellusten sekä kehittyneiden yhteistyötekniikoiden kaltaisten sovellusalojen laajemmalla käytöllä voitaisiin arvioiden mukaan säästää vähintään 1–2 prosenttia koko maailman energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä (19). Jotta EU voisi päästä suuriin säästöihin, tarvitaan ehdottomasti Euroopan laajuista laajakaistainfrastruktuuria.

(27)

Mikään yksittäinen organisaatio tai sidosryhmä ei tässä asiassa pääse tuloksiin yksin. Yhteiskunnan systeemisiä muutoksia saadaan aikaan ainoastaan sekä julkista että yksityistä sektoria edustavien monien organisaatioiden koordinoiduilla toimilla, kuten kaupunki- ja aluetason kumppanuuksilla. Komissio haluaa myös rohkaista eri toimijoita vaihtamaan tietoa hyvistä tavoista, joilla TVT-ratkaisuilla voidaan parantaa energiatehokkuutta.

(28)

Jos asiassa halutaan edistyä, tarvitaan sitoutumista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Jäsenvaltioiden valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten päätöksentekijöiden on siis vahvistettava, että he ovat täysin sitoutuneita tässä suosituksessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa,

SUOSITTAA, että tieto- ja viestintätekniikan toimiala,

voidakseen vähentää kasvavaa osuuttaan maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä ja lisätäkseen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) potentiaalia toimia keskeisessä ja kriittisessä roolissa siirryttäessä kohti energiatehokasta, vähähiilistä taloutta,

(1)

sitoutuu asteittaiseen hiili-intensiteetin alentamisprosessiin, joka johtaa mitattavissa ja todennettavissa olevaan energiaintensiteetin ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseen kaikissa prosesseissa, joita liittyy TVT-laitteiden ja -komponenttien tuotantoon, kuljetukseen ja myyntiin;

(2)

osallistuu toimialajärjestöjensä kautta hankkeeseen, jonka Euroopan komissio tulee käynnistämään ja jossa

(a)

kehitetään puitteet toimialan energia- ja ympäristötehokkuuden mittaamiselle, mitä varten toimialan odotetaan toimittavan lähtötilannetta koskevat tiedot vuoteen 2010 mennessä;

(b)

hyväksytään ja toteutetaan yhteiset metodologiat tätä varten vuoteen 2011 mennessä;

(c)

määritellään vuoteen 2011 mennessä energiatehokkuustavoitteet, joilla pyritään ylittämään EU:n 2020-tavoitteet vuoteen 2015 mennessä;

(d)

vahvistetaan etenemissuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa tämän suosituksen antamisesta, ja laaditaan sen jälkeen vuosiraportit;

(3)

kehittää yhteistyössä Euroopan komission ja muiden asiaan liittyvien julkisten elinten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa auditointi- ja todennuskehyksen, jossa arvioidaan, yltävätkö yksittäiset yritykset energiaintensiteetin ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteisiin ja miten;

(4)

määrittelee tiiviissä yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa TVT-ratkaisuja uusien ja olemassa olevien rakennusten sekä rakentamis- ja remontoimiskäytäntöjen ympäristö- ja energiatehokkuuden parantamiseksi; tuloksena odotetaan yhteistä etenemissuunnitelmaa tällaisten ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa varten;

(5)

pyrkii tiiviissä yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa poistamaan esteitä TVT-mallinnus- ja simulointityökalujen ja muiden sellaisten sovellusten laajemmalta käytöltä, jotka helpottavat ja auttavat rakennusten energiatehokkuutta ohjaavien soveltuvien sääntelyjärjestelmien noudattamista;

(6)

määrittelee tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja logistiikka-alan kanssa TVT-ratkaisuja sen palvelujen ympäristö- ja energiatehokkuuden parantamiseksi; tuloksena odotetaan yhteistä etenemissuunnitelmaa tällaisten ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa varten; prosessia koordinoidaan älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevassa toimintasuunnitelmassa suoritetun työn kanssa;

(7)

laatii tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja logistiikka-alan kanssa järjestelmällisen kehyksen, jonka avulla voidaan kaikille potentiaalisille käyttäjille tarjota kattavaa, vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa tavaraliikenteen toimintojen ja palvelujen energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä;

SUOSITTAA, ETTÄ JÄSENVALTIOT,

voidakseen varmistaa TVT-politiikkojen täydellisen johdonmukaisuuden energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien kansallisten, paikallisten ja alueellisten lähestymistapojen kanssa,

(8)

kansallisten toimivaltaisten viranomaistensa kautta:

(a)

sopivat vuoden 2012 loppuun mennessä yhteisistä toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista älykkäälle mittausjärjestelmälle, joka ennen muuta tarjoaa kuluttajille parempaa tietoa heidän energiankulutuksestaan ja antaa kuluttajille paremmat valmiudet hallita energiankulutustaan;

(b)

laativat vuoden 2012 loppuun mennessä johdonmukaisen aikataulun älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotolle.

(9)

hyväksyvät ja toteuttavat hankintakäytännöt, jotka vahvistavat julkiselta sektorilta tulevan kysynnän painoarvoa TVT-tavaroiden ja -palvelujen dematerialisoinnin edistämisessä;

(10)

helpottavat kaikilla hallinnon tasoilla TVT-työkalujen käyttöä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää erilaisten politiikkojen vaikutuksia ja välttää niiden vuorovaikutuksen kielteiset heijastusvaikutukset;

(11)

edistävät energian simuloinnin ja mallinnuksen käyttöä ammattilaisten koulutuksessa kriittisillä sektoreilla ja erityisesti seuraavilla aloilla:

(a)

arkkitehdit, rakentajat ja asentajat;

(b)

energiatarkastajat;

(c)

logistiikka ja tavaroiden tai henkilöiden kuljetus;

(d)

julkiset palvelut, suunnittelu ja poliittiset toiminnot;

(12)

noudattavat ja tarpeen mukaan ajantasaistavat kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaistensa kautta strategioita luotettavan ja nopean laajakaistainfrastruktuurin käyttöön ottamiseksi helpottamaan energian kulutuksen, jakelun ja tuotannon valvontaa ja hallintaa, mukaan luettuina uusiutuvat energialähteet, sekä yhteisön laajuisten järjestelmien, kuten älykkäiden mittausjärjestelmien, älykkäiden verkkojen ja älykkäiden kaupunkien käyttöönottoa;

(13)

sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin 2009/72/EY (20) 3 artiklan 11 kohdassa ja liitteessä I olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteidensa lisäksi ottavat kaikki keskeiset sidosryhmät mukaan älykkäiden mittausjärjestelmien ja älykkäiden verkkojen suuren mittakaavan pilotti- ja demonstrointihankkeisiin, jotta voitaisiin rakentaa yhteisymmärrystä tulevaisuuden TVT-pohjaisten innovaatioiden syntymisen edellytyksille;

(14)

hyödyntävät kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaistensa kautta avoimia digitaalisia alustoja helpottamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaupunkisuunnitteluun ja julkisten palvelujen tarjontaan ja tukemaan osaamisen jakamista, parhaiden toimintatapojen kokoamista ja helposti saatavissa olevien tietoarkistojen ylläpitoa;

(15)

tarjoavat kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaistensa kautta mahdollisuuksia vapaamuotoiseen yhteistyöhön ja ongelmien ratkaisuun yhteisön tasolla ideapyyntöjen ja kilpailujen kautta ja, mahdollisuuksien mukaan, tarjoamalla vapaa ja laajamittainen pääsy julkisiin digitaalisiin resursseihin ja julkiseen tietoon;

(16)

laajentavat kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaistensa kautta omien yhteisöjensä kaikilla lohkoilla hyötyjä, joita koituu perinteisten hallinnollisten prosessien korvaamisella sähköisillä sovelluksilla ja palveluilla energiatehokkuutta parantavalla tavalla.

KEHOTTAVAT jäsenvaltioita:

ilmoittamaan komissiolle tämän suosituksen johdosta suorittamistaan toimenpiteistä 12 kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta ja sen jälkeen vuosittain.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.

(2)  Tämä käy ilmi kaikkien 27 kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman kokonaisarvioinnin koosteesta Moving forward together on saving energy, SEC(2009)889 lopullinen, jota direktiivissä 2006/32/EY edellytetään.

(3)  KOM(2006) 545.

(4)  KOM(2008) 30.

(5)  Eurooppa-neuvoston päätelmät 11. ja 12. joulukuuta 2008, puheenjohtajan päätelmät, 17271/1/08 REV 1, 13. helmikuuta 2009.

(6)  KOM(2008) 241.

(7)  KOM(2008) 397.

(8)  KOM(2003) 302.

(9)  The International Reference Life Cycle Reference System (ILCD) Handbook and supporting Data Network. http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook.

(10)  KOM (2008) 800, Euroopan talouden elvytyssuunnitelma.

(11)  KOM(2009) 36.

(12)  KOM(2008) 886: Toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa, ja KOM(2008) 887, Ehdotus direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

(13)  Bio Intelligence: Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency.

(14)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(15)  KOM(2009) 111 lopullinen.

(16)  Julkinen kuuleminen tieto- ja viestintätekniikan roolista vähähiilisessä yhteiskunnassa 30.3.–14.6.2009.

(17)  OECD Guide to Measuring the Information Society, versio heinäkuu 2009. www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.

(18)  SMART 2020: The Climate Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI) -ryhmän laatima raportti Enabling the low carbon economy in the information age.

(19)  SMART 2020: The Climate Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI) -ryhmän laatima raportti Enabling the low carbon economy in the information age.

(20)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.