ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.047.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 47

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
20. helmikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 140/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pa de Pagès Català (SMM))

18

 

*

Komission asetus (EU) N:o 141/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 142/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta maitotuotteiden vientitodistusten myöntämisestä Uudessa-Seelannissa vastaavaa viranomaista koskevien tietojen osalta

49

 

*

Komission asetus (EU) N:o 143/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on monivaiheiseen tyyppihyväksyntään toimitettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämisestä ( 1 )

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 144/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraaviin asiakirjoihin ja viinialalla pidettäviin rekistereihin kirjaamisen osalta

56

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 145/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

63

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 146/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

68

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/90/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi tietyillä Latvian alueilla (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Latviassa (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 722)  ( 1 )

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 789)

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

20.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 139/2013,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2013,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista

(kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan b alakohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan 3 kohdan sekä 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista 23 päivänä maaliskuuta 2007 annettua komission asetusta (EY) N:o 318/2007 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Aasialaista linjaa olevan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia esiintyi Kaakkois-Aasiassa vuonna 2004, minkä seurauksena komissio teki useita päätöksiä, joilla kiellettiin tuomasta muiden muassa muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja niistä kolmansista maista, joissa tautia esiintyy.

(3)

Vankeudessa pidettävien lintujen tuonnista aiheutuvien riskien kartoittamiseksi komissio pyysi 13 päivänä huhtikuuta 2005 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, esittämään tieteellisen lausunnon niistä riskeistä, joita luonnossa pyydystettyjen ja vankeudessa kasvatettujen lintujen tuonti kolmansista maista aiheuttaa.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta antoi 26 ja 27 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa komission pyynnöstä tieteellisen lausunnon eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvista riskeistä, jotka liittyvät muiden luonnonvaraisten lintujen kuin siipikarjan tuontiin unioniin. Kyseisessä tieteellisessä lausunnossa määritetään mahdollisia välineitä ja vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontiin liittyviä, todettuja eläinten terveyttä koskevia riskejä.

(5)

Yksi elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisessä lausunnossa esitetyistä suosituksista liittyy valvontaan, jota toteutetaan muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja unioniin vievissä kolmansissa maissa. Vientipaikassa tehtävillä parannuksilla pitäisi parhaiten pystyä vähentämään todennäköisyyttä, että tartunnan saaneita lintuja esitettäisiin unioniin tuotaviksi. Tästä syystä tässä asetuksessa olisi vahvistettava tuontiedellytykset sillä tavalla, että tuonti sallitaan ainoastaan sellaisista kolmansista maista, joista saa tuoda unioniin tällaisia lintuja.

(6)

Toinen elintarviketurvallisuusviranomaisen suositus liittyy luonnossa pyydystettyjen lintujen tuontiin. Tieteellisessä lausunnossa määritetään sellaisten lintujen aiheuttama riski, jotka ovat voineet saada tartunnan sen levittyä horisontaalisesti muista tartunnan saaneista luonnonvaraisista linnuista ja saastuneesta ympäristöstä tai tartunnan saaneesta siipikarjasta. Kun otetaan huomioon luonnonvaraisten muuttolintujen rooli lintuinfluenssan leviämisessä Aasiasta Eurooppaan vuosina 2005 ja 2006, on aiheellista rajata muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti ainoastaan vankeudessa kasvatettuihin lintuihin.

(7)

Vain harvoin on mahdollista varmuudella erottaa toisistaan luonnossa pyydystetyt linnut ja vankeudessa kasvatetut linnut. Kumpiinkin lintuihin voidaan käyttää merkitsemistapoja ilman, että lintuja kuitenkaan voidaan erottaa toisistaan. Sen vuoksi on aiheellista rajata muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin kasvattamoihin ja vahvistaa tietyt vähimmäisedellytykset hyväksynnälle.

(8)

Maahantuodut linnut olisi kuljetettava jäsenvaltiossa suoraan hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille, ja ne olisi pidettävä siellä kunnes lintuinfluenssatartunta tai Newcastelen tauti on suljettu pois.

(9)

Epäiltäessä lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman jossakin yksikössä, jotta voidaan sulkea pois taudin oireiden aiheutuminen muusta syystä, on aiheellista odottaa epäilyn vahvistumista, ennen kuin ryhdytään tappamaan ja hävittämään lintuja tiloissa, joissa tautia esiintyy.

(10)

Yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta annettiin 20 päivänä joulukuuta 2005 neuvoston direktiivi 2005/94/EY (5), jotta voitaisiin ottaa huomioon lintuinfluenssan torjunnasta saatu kokemus. Neuvoston direktiivissä 2005/94/EY säädetyn lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä tehtiin 4 päivänä elokuuta 2006 komission päätös 2006/437/EY (6) mainitun direktiivin pohjalta; mainitussa päätöksessä säädetään unionin tasolla diagnostisista menettelyistä, näytteenottomenetelmistä ja laboratoriotestien tulosten arviointikriteereistä lintuinfluenssan tautipesäkkeen vahvistamiseksi. Mainittu päätös olisi otettava huomioon hyväksytyissä karanteenitiloissa ja hyväksytyillä karanteeniasemilla tehtävien lintuinfluenssan testausohjelmien osalta.

(11)

On aiheellista vahvistaa tarkemmat tuontimenettelyt siirrettäessä lintuja rajatarkastusasemalta hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille unioniin saapumisen yhteydessä, jotta varmistetaan, että tuodut linnut saapuvat nimettyihin hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai nimetyille hyväksytyille karanteeniasemille kohtuullisen ajan kuluessa.

(12)

Hyväksyttyjen karanteenitilojen ja -asemien, joista jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo, olisi täytettävä tietyt vähimmäisedellytykset.

(13)

Tietystä lintujen tuonnista säädetään muualla unionin lainsäädännössä. Sen vuoksi tällaiset linnut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)

Kilpakyyhkyistä, jotka tuodaan unioniin ja lasketaan vapaiksi, jotta ne voisivat lentää takaisin lähtöpaikkaansa, aiheutuu sellainen eläinten terveyteen liittyvä riski, että ne olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(15)

Tietyillä kolmansilla mailla on lisäksi unionin lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia vastaavat eläinten terveysvaatimukset. Sen vuoksi kyseisistä maista tapahtuva lintujen tuonti olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(16)

Tiettyjä poikkeuksia olisi lisäksi harkittava sellaisten lintujen osalta, joilla havaitaan matalapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin tartunta hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla, kun taudin esiintyminen ei aiheuta riskiä eläinten terveystilanteelle unionissa.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin liitteessä I tarkoitetuista kolmansista maista ja niiden osista sekä tällaista tuontia koskevat karanteenivaatimukset.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan lintulajeihin kuuluviin eläimiin.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin:

a)

siipikarja;

b)

linnut, jotka on tarkoitettu määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään suojeluohjelmaan;

c)

direktiivin 92/65/ETY 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut omistajansa mukana seuraavat lemmikkieläimet;

d)

eläintarhoihin, sirkuksiin, huvipuistoihin tai tutkimuksiin tarkoitetut linnut;

e)

direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tarkoitetut linnut;

f)

kilpakyyhkyt, jotka tuodaan unionin alueelle naapurissa sijaitsevasta kolmannesta maasta, jossa niitä tavallisesti pidetään, ja sitten lasketaan välittömästi vapaiksi olettaen, että ne lentävät takaisin kyseiseen kolmanteen maahan;

g)

Andorrasta, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanivaltiosta tuodut linnut.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/94/EY määritelmiä, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 2 artiklan 4 alakohdan siipikarjan määritelmää. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’siipikarjalla’ kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä sekä sileälastaisia lintuja (Ratitae), joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa tarkoituksena lisääntyminen, lihan tai munien tuotanto kulutusta varten taikka riistan istutus maastoon.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’linnuilla’ muita lintulajeihin kuuluvia eläimiä kuin ne, joita tarkoitetaan 2 artiklan toisessa kohdassa;

b)

’hyväksytyllä kasvattamolla’:

i)

yksinomaan lintujen kasvattamiseen käytettyä laitosta;

ii)

jonka vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 4 artiklassa ja liitteessä II säädettyjen edellytysten noudattamisesta;

c)

’vankeudessa kasvatetuilla linnuilla’ lintuja, joita ei ole pyydystetty luonnossa vaan jotka ovat syntyneet ja kasvaneet vankeudessa vanhemmista, jotka ovat pariutuneet tai joiden sukusoluja on muulla tavoin siirretty vankeudessa;

d)

’saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla’ yhtenäistä rengasta tai nauhaa, jossa ei ole yhtään katkosta tai liitosta ja jota ei ole mitenkään vahingoitettu ja joka on kooltaan sellainen, ettei sitä voida poistaa linnulta sen jalan kasvettua täyteen mittaansa, kun se on asennettu linnun jalkaan sen ensimmäisinä elinpäivinä, ja joka on kaupallisesti valmistettu kyseistä tarkoitusta varten;

e)

’hyväksytyllä karanteenitilalla’ muuta tilaa kuin karanteeniasemaa,

i)

jossa tuotuja lintuja pidetään karanteenissa;

ii)

jonka toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 6 artiklassa ja liitteessä IV säädettyjen vähimmäisedellytysten noudattamisesta;

f)

’hyväksytyllä karanteeniasemalla’ tilaa,

i)

jossa tuotuja lintuja pidetään karanteenissa;

ii)

jossa on toiminnallisesti ja fyysisesti muista yksiköistä erillisiä yksiköitä, joissa on ainoastaan yhdestä lähetyserästä peräisin olevia, terveydentilaltaan samanlaisia lintuja, ja joka sen vuoksi muodostaa yhden epidemiologisen yksikön;

iii)

jonka toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 6 artiklassa ja liitteessä IV säädettyjen vähimmäisedellytysten noudattamisesta;

g)

’sentinellilinnuilla’ siipikarjaa, jota käytetään apuna diagnosoinnissa karanteenin aikana;

h)

’taudinmäärityskäsikirjalla’ päätöksen 2006/437/EY liitteessä vahvistettua lintuinfluenssaa koskevaa taudinmäärityskäsikirjaa.

4 artikla

Hyväksytyt kasvattamot

Hyväksyttyjen kasvattamojen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

kasvattamon on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja viranomaisen antama hyväksyntänumero;

b)

viranomaisen on toimitettava kyseinen hyväksyntänumero tiedoksi komissiolle;

c)

kasvattamon nimi ja hyväksyntänumero on mainittava komission laatimassa kasvattamoiden luettelossa;

d)

toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi peruutettava tai keskeytettävä kasvattamon hyväksyntä, jos se ei enää täytä liitteessä II vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

5 artikla

Tuontiedellytykset

Lintujen tuonti sallitaan ainoastaan, jos linnut täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

linnut ovat vankeudessa kasvatettuja lintuja;

b)

lintujen on oltava peräisin liitteessä I tarkoitetuista kolmansista maista tai niiden osista;

c)

linnut tulevat hyväksytyistä kasvattamoista, jotka täyttävät 4 artiklassa vahvistetut edellytykset;

d)

linnuille tehtiin 7–14 päivää ennen lähettämistä laboratoriotesti viruksen toteamiseksi, ja testissä saatiin negatiiviset tulokset kaikkien lintuinfluenssa- ja Newcastlen taudin virusten osalta;

e)

lintuja ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan;

f)

lintujen mukana on liitteessä III vahvistetun mallin mukainen eläinten terveystodistus, jäljempänä ’eläinten terveystodistus’;

g)

linnuilla on yksilöllinen tunnistenumero siten, että ne on merkitty yksilöllisesti numeroidulla saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla tai mikrosirulla komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (7) 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

h)

edellä g alakohdassa säädetyn jalkarenkaan tai mikrosirun yksilöllisessä tunnistenumerossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

tunnistamisen tekevän viejänä toimivan kolmannen valtion ISO-koodi;

yksilöllinen sarjanumero;

i)

edellä g alakohdassa säädetty yksilöllinen tunnistenumero on merkittävä eläinten terveystodistukseen;

j)

linnut kuljetetaan uusissa kuljetuslaatikoissa, joista jokaisen ulkopuolelle on merkitty tunnistenumero, jonka on vastattava eläinten terveystodistukseen merkittyä tunnistenumeroa.

6 artikla

Hyväksytyt karanteenitilat ja -asemat

Hyväksyttyjen karanteenitilojen ja -asemien on täytettävä liitteessä IV vahvistetut vähimmäisedellytykset.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista ja niiden hyväksyntänumeroista ja toimitettava luettelo komission, muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

7 artikla

Lintujen suora kuljetus hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille

Linnut on kuljetettava häkeissä tai laatikoissa suoraan rajatarkastusasemalta hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle.

Matkustusaika rajatarkastusasemalta karanteenitilaan tai -asemalle saa tavallisesti kestää enintään yhdeksän tuntia.

Jos matka tehdään ajoneuvolla, toimivaltaisen viranomaisen on sinetöitävä se väärinkäytöltä suojatulla sinetillä.

8 artikla

Todistus

Tuojien tai näiden edustajien on esitettävä sen jäsenvaltion, jonka kautta linnut tulevat unioniin, virallisella kielellä oleva kirjallinen todistus, jonka on allekirjoittanut karanteenitilasta tai -asemasta vastaava henkilö ja jossa todistetaan, että linnut hyväksytään karanteeniin.

Todistus

a)

sisältää selkeästi karanteenitilan tai -aseman nimen ja osoitteen ja hyväksyntänumeron;

b)

toimitetaan rajatarkastusasemalle sähköpostitse tai faksitse ennen lähetyksen saapumista rajatarkastusasemalle, tai tuojan tai tämän edustajan on esitettävä se ennen kuin linnut lasketaan vapaiksi rajatarkastusasemalta.

9 artikla

Lintujen kauttakulku unionissa

Kun linnut tulevat unioniin muun kuin määräjäsenvaltion kautta, on toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lähetys todella saapuu aiottuun määräjäsenvaltioon.

10 artikla

Lintujen kuljetuksen seuranta

1.   Kun unionin lainsäädännössä säädetään lintujen seuraamisesta rajatarkastusasemalta hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle määräpaikassa, on huolehdittava seuraavasta tiedonvaihdosta:

a)

rajatarkastusasemasta vastaavan virkaeläinlääkärin on Traces-verkoston kautta ilmoitettava hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta lähetyksen määräpaikassa vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle lintujen alkuperä- ja määräpaikka;

b)

määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavan henkilön on ilmoitettava sähköpostitse tai faksitse yhden työpäivän kuluessa lähetyksen saapumisesta karanteenitilaan tai -asemalle määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavalle virkaeläinlääkärille, että lähetys on saapunut määräpaikkaansa;

c)

lähetyksen määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavan virkaeläinlääkärin on Traces-verkoston kautta ilmoitettava kolmen työpäivän kuluessa lähetyksen saapumisesta karanteenitilaan tai -asemalle sille rajatarkastusasemasta vastaavalle virkaeläinlääkärille, joka ilmoitti hänelle lähetyksen toimittamisesta, että lähetys on saapunut määräpaikkaansa.

2.   Jos rajatarkastusasemasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu vahvistus siitä, että linnut, joiden on ilmoitettu olevan tarkoitettu hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle, eivät ole saapuneet määräpaikkaansa kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona lähetyksen on arvioitu saapuneen karanteenitilaan tai -asemalle, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä lähetyksestä vastuussa olevan henkilön osalta.

11 artikla

Karanteenisäännökset

1.   Lintuja on pidettävä karanteenissa vähintään 30 päivän ajan hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla, jäljempänä ’karanteeni’.

2.   Virkaeläinlääkärin on tarkastettava karanteeniolosuhteet vähintään kunkin lähetyserän karanteenin alussa ja lopussa; tähän on sisällyttävä kuolleisuutta koskevan kirjaamisjärjestelmän tarkastus ja hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman kussakin yksikössä olevien lintujen kliininen tarkastus.

Virkaeläinlääkärin on kuitenkin toteutettava tarkastukset useammin, jos tautitilanne sitä edellyttää.

12 artikla

Tutkimukset, näytteenotto ja testit, joita lähetyserän osalta on toteutettava karanteenin aikana

1.   Liitteessä V vahvistetut lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyt on toteutettava, kun linnut on tuotu karanteeniin.

2.   Kun käytetään sentinellilintuja, on hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman jokaisessa yksikössä käytettävä vähintään kymmentä sentinellilintua.

3.   Tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyissä käytettävien sentinellilintujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava vähintään kolmen viikon ikäisiä ja niitä saa käyttää vain kerran tällaisiin tarkoituksiin;

b)

niiden on oltava tunnistamista varten rengastettuja tai muulla pysyvällä tunnisteella varustettuja;

c)

niiden on oltava rokottamattomia ja niiden on reagoitava negatiivisesti lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin osalta tehtyihin serologisiin kokeisiin 14 päivän kuluessa ennen karanteenin alkamista;

d)

ne on ennen lintujen saapumista tuotava hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytyn karanteeniaseman yksikköön yhteiseen ilmatilaan ja sijoitettava mahdollisimman lähelle lintuja siten, että varmistetaan sentinellilintujen tiivis kosketus karanteenilintujen ulosteisiin.

13 artikla

Toimet epäiltäessä tautia hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla

1.   Jos hyväksytyssä karanteenitilassa yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun epäillään karanteenin aikana saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

toimivaltainen viranomainen asettaa hyväksytyn karanteenitilan viralliseen valvontaan;

b)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä V olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja ne analysoidaan sen mukaisesti;

c)

hyväksyttyyn karanteenitilaan ei tuoda eikä sieltä viedä pois yhtään lintua ennen kuin epäily on poistettu.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksytyssä karanteenitilassa, jossa tautia esiintyy, epäilty lintuinfluenssatartunta tai Newcastlen taudin tartunta vahvistetaan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikki hyväksytyn karanteenitilan linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

b)

hyväksytty karanteenitila puhdistetaan ja desinfioidaan;

c)

hyväksyttyyn karanteenitilaan ei tuoda yhtään lintua ennen kuin loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista on kulunut 21 päivää.

3.   Jos hyväksytyn karanteeniaseman jossakin yksikössä epäillään karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

toimivaltainen viranomainen asettaa hyväksytyn karanteeniaseman viralliseen valvontaan;

b)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä V olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja analysoidaan ne sen mukaisesti;

c)

hyväksytylle karanteeniasemalle ei tuoda eikä sieltä viedä pois yhtään lintua ennen kuin epäily on poistettu.

4.   Jos 3 kohdassa tarkoitetussa hyväksytyn karanteeniaseman yksikössä, jossa tautia esiintyy, epäilty lintuinfluenssatartunta tai Newcastlen taudin tartunta vahvistetaan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikki hyväksytyn karanteeniaseman yksikön, jossa tautia esiintyy, linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

b)

kyseinen yksikkö puhdistetaan ja desinfioidaan;

c)

otetaan seuraavat näytteet:

i)

kun käytetään sentinellilintuja, muiden karanteeniyksiköiden sentinellilinnuista on liitteen V mukaisesti otettava näytteet serologista tutkimusta varten aikaisintaan 21 päivää kyseisen yksikön loppupuhdistuksen ja -desinfioinnin jälkeen; tai

ii)

kun sentinellilintuja ei käytetä, muiden karanteeniyksiköiden linnuista on liitteessä V olevan 2 kohdan mukaisesti otettava näytteet virologista tutkimusta varten 7–15 päivän kuluessa loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista;

d)

hyväksytyltä karanteeniasemalta ei saa viedä yhtään lintua ennen kuin c alakohdassa säädettyjen näytteiden tulokset on vahvistettu negatiivisiksi.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan soveltamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

14 artikla

Poikkeukset, kun hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla varmistetaan esiintyvän matalapatogeenistä lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia

1.   Kun karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun todetaan saaneen matalapatogeenisen lintuinfluenssan (LPAI) tartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, toimivaltainen viranomainen saa riskinarvioinnin perusteella myöntää poikkeuksia 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdan a alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät vaaranna taudin torjuntaa, jäljempänä ’poikkeukset’.

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tällaisista poikkeuksista.

2.   Kun virkaeläinlääkäri tarkastaa sellaisen hyväksytyn karanteenitilan tai -aseman, jolle on myönnetty poikkeus, ja yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun todetaan saaneen LPAI-tartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on noudatettava 3–7 kohdassa vahvistettuja toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

3.   Jos tehdään positiivinen LPAI-löydös, taudinmäärityskäsikirjassa määrättyjen vakionäytteiden sijasta on laboratoriotestejä varten otettava seuraavat näytteet 21 päivää sen päivän jälkeen, jona viimeinen positiivinen LPAI-löydös tehtiin hyväksytyssä karanteenitilassa, tai jokaisesta hyväksytyn karanteeniaseman yksiköstä 21 päivän välein:

a)

näytteet näytteenottohetkellä tiloissa olleista kuolleista sentinellilinnuista tai muista linnuista;

b)

henkitorvesta/nielusta ja yhteissuolesta pyyhkäisynäytteet vähintään 60 linnulta tai kaikilta linnuilta, jos lintuja on hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman kyseisessä yksikössä vähemmän kuin 60; tai jos linnut ovat pieniä, eksoottisia eivätkä ole tottuneet käsittelyyn tai jos niiden käsittely on ihmisille vaarallista, on kerättävä tuoreita ulostenäytteitä; näytteenottoa ja tällaisten näytteiden laboratoriotestausta on jatkettava, kunnes saadaan vähintään 21 päivän välein kaksi perättäistä negatiivista laboratoriotulosta.

Toimivaltainen viranomainen saa kuitenkin riskinarvioinnin tuloksen perusteella myöntää poikkeuksia tässä kohdassa säädetystä otoskoosta.

4.   Jos tehdään positiivinen Newcastlen taudin löydös, toimivaltainen viranomainen saa myöntää poikkeuksen ainoastaan, jos viimeisimmän kuoleman tai viimeisimmän kliinisen parantumisen jälkeen on 30 päivän kuluessa otettu liitteessä V olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti – ottamatta huomioon vahvistettua määräaikaa – näyte, jonka tulos on negatiivinen.

5.   Linnut saa päästää karanteenista aikaisintaan silloin, kun 3 kohdassa säädetty laboratoriotesteihin käytettävä ajanjakso on kulunut.

6.   Hyväksytty karanteenitila tai hyväksytyn karanteeniaseman kyseinen yksikkö on puhdistettava ja desinfioitava tyhjentämisen jälkeen. Mahdollisesti saastunut aines tai jäte on poistettava siten, että varmistetaan, ettei taudinaiheuttaja pääse leviämään, ja hävitettävä siten, että taataan siinä olevien LPAI-virusten ja Newcastlen tauti -virusten tuhoutuminen. Lisäksi näytteet ja 3 kohdassa säädetyn laboratoriotesteihin käytettävän ajanjakson aikana kerätty jäte on myös hävitettävä, kun kyseinen ajanjakso on kulunut.

7.   Hyväksytyn karanteenitilan tai -aseman lintukantaa ei saa uusia 21 päivään sen jälkeen, kun 6 kohdassa säädetty loppupuhdistus ja -desinfiointi on tehty.

15 artikla

Toimet epäiltäessä Chlamydophila psittaci -tartuntaa

Jos hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla epäillään tai saadaan karanteenin aikana vahvistus sille, että papukaijoilla on Chlamydophila psittaci -tartunta (papukaijakuume), lähetyserän kaikkia lintuja on hoidettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä ja karanteenia on jatkettava vähintään kahdella kuukaudella siitä päivästä, jona viimeisin tapaus todettiin.

16 artikla

Karanteenista vapauttaminen

Linnut saa vapauttaa karanteenista hyväksytystä karanteenitilasta tai hyväksytyltä karanteeniasemalta ainoastaan virkaeläinlääkärin kirjallisella luvalla.

17 artikla

Ilmoittamista ja raportointia koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 24 tunnin kuluessa kaikista hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla todetuista lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin tapauksista.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain seuraavat tiedot:

a)

hyväksytyn karanteenitilan ja -aseman kautta tuotujen lintujen lukumäärä lajeittain ja hyväksyttyä alkuperäistä kasvattamoa kohden;

b)

tuotujen lintujen kuolleisuutta koskevat tiedot eläinten terveystodistusten myöntämismenettelystä alkuperämaassa karanteeniajan loppuun saakka;

c)

hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla todettujen lintuinfluenssan, Newcastlen taudin ja papukaijakuumeen tapausten lukumäärä.

18 artikla

Karanteeniin liittyvät kustannukset

Tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvista karanteenikustannuksista vastaa tuoja.

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 318/2007.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7.

(4)  Katso liite VI.

(5)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUVL L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista, joista vankeudessa kasvatettujen lintujen tuonti on sallittua

1.

Kolmannet maat tai niiden osat, jotka luetellaan komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (1) liitteessä I olevassa 1 osassa olevan taulukon sarakkeissa 1 ja 3; kyseisen taulukon sarakkeessa 4 säädetään eläinlääkärintodistuksen malli muista kuin sileälastaisista linnuista koostuvalle siitos- ja tuotantosiipikarjalle (BPP).

2.

Argentiina.

3.

Filippiinit: National Capital Region.


(1)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.


LIITE II

4 artiklassa säädettyjen kasvattamojen hyväksyntää alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa koskevat edellytykset

1   LUKU

Kasvattamojen hyväksyminen

Jotta kasvattamolle voidaan antaa 4 artiklan mukainen hyväksyntä, sen on täytettävä tässä luvussa esitetyt edellytykset.

1)

Kasvattamon on oltava selkeästi rajattu ja erotettu ympäristöstään tai eläimet on teljettävä ja sijoitettava siten, että niistä ei aiheudu terveydellistä vaaraa sellaisille eläimiä pitäville tiloille, joiden terveystilanne saattaa olla uhattuna.

2)

Sillä on oltava käytössään riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät hyväksytyt karanteenitilat ja hyväksytyt menettelyt sellaisista laitoksista tuleville eläimille, joita ei ole hyväksytty.

3)

Kasvattamosta vastaavalla henkilöllä on oltava riittävästi kokemusta lintujen kasvattamisesta.

4)

Kasvattamossa ei saa esiintyä lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia eikä papukaijakuumetta; jotta kasvattamon voidaan ilmoittaa olevan näistä taudeista vapaa, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava eläinten terveydentilaa koskevaa kirjanpitoa vähintään kolmelta hyväksynnän hakemispäivää edeltävältä vuodelta ja kasvattamossa oleville eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Uudet kasvattamot kuitenkin hyväksytään ainoastaan kyseisissä kasvattamoissa oleville eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella.

5)

Kasvattamolla on oltava ajantasainen kirjanpito, jossa mainitaan

a)

kunkin kasvattamossa pidettävän lajin eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos mahdollista);

b)

kasvattamoon tulevien tai sieltä lähtevien eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos mahdollista) sekä tiedot niiden alkuperästä tai määräpaikasta, niiden kuljettamisesta kasvattamoon tai pois sieltä sekä niiden terveydentilasta;

c)

verikokeiden tai muiden taudinmääritysten tulokset;

d)

tautitapaukset ja tarvittaessa niiden hoitotoimet;

e)

kasvattamossa kuolleille eläimille, kuolleena syntyneet eläimet mukaan lukien, tehtyjen post mortem -tarkastusten tulokset;

f)

eristys- tai karanteeniaikana tehdyt havainnot.

6)

Kasvattamon on tehtävä sopimus toimivaltaisen laboratorion kanssa post mortem -tarkastusten suorittamiseksi tai sillä on oltava käytettävissä yksi tai useampi asianmukainen tila, jossa hyväksytyn eläinlääkärin alaisuudessa oleva toimivaltainen henkilö voi tehdä näitä tarkastuksia.

7)

Kasvattamolla on oltava joko soveltuvat järjestelyt tai kasvattamon alueella sijaitsevat tilat tauteihin kuolleiden tai lopetettujen eläinten ruhojen asianmukaiseen hävittämiseen.

8)

Kasvattamon on varmistettava sopimuksella tai oikeudellisella asiakirjalla sellaisen vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ja valvoman eläinlääkärin palvelut, jonka on

a)

varmistettava, että kasvattamossa sovelletaan kyseisen maan tautitilanteen osalta asianmukaisia ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä taudin valvonta- ja torjuntatoimenpiteitä. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti:

i)

vuotuinen taudinvalvontasuunnitelma, joka sisältää eläinten zoonoosien asianmukaisen torjunnan;

ii)

sellaisille eläimille tehtävät kliiniset tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja post mortem -tarkastukset, joiden epäillään sairastuneen johonkin tarttuvaan tautiin;

iii)

taudeille alttiiden eläinten rokottaminen tarpeen mukaan tartuntatauteja vastaan Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti;

b)

varmistettava, että kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan viipymättä epäilyttävistä kuolemantapauksista tai muista oireista, jotka antavat aiheen olettaa, että eläimet ovat saattaneet sairastua lintuinfluenssaan, Newcastlen tautiin tai papukaijakuumeeseen;

c)

varmistettava, että kasvattamoon tulevat eläimet on tarvittaessa eristetty tämän asetuksen vaatimuksia ja toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen;

d)

vastattava tässä asetuksessa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten sekä eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta päivittäisessä toiminnassa.

9)

Jos kasvattamossa kasvatetaan eläimiä, jotka on tarkoitettu kokeita tekeviin laboratorioihin, eläinten yleisessä hoidossa ja säilytyksessä on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU (1) 33 artiklan vaatimuksia.

2   LUKU

Kasvattamojen hyväksynnän pitäminen voimassa

Kasvattamo voi säilyttää hyväksyntänsä ainoastaan, jos se täyttää tässä luvussa vahvistetut edellytykset.

1)

Tilat ovat toimivaltaisen viranomaisen alaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, ja toimivaltaisen viranomaisen on

a)

varmistettava, että tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset täyttyvät;

b)

tehtävä kasvattamon tiloihin tarkastuskäynti vähintään kerran vuodessa;

c)

valvottava hyväksytyn eläinlääkärin toimintaa ja vuotuisen taudinvalvontasuunnitelman toteuttamista;

d)

todennettava, että eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten, post mortem -tarkastusten ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella eläimillä ei esiinny lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia eikä papukaijakuumetta.

2)

Kasvattamoon otetaan eläimiä ainoastaan toisesta hyväksytystä kasvattamosta tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3)

Kasvattamon on säilytettävä 1 luvun 5 kohdassa tarkoitettu kirjanpito hyväksymispäivästä alkaen vähintään kymmenen vuoden ajan.

3   LUKU

Muista lähteistä kuin hyväksytyistä kasvattamoista tulevien lintujen karanteeni

Poiketen siitä, mitä 2 luvun 2 kohdassa säädetään, muista lähteistä kuin hyväksytyistä kasvattamoista tulevia lintuja saa siirtää kasvattamoon toimivaltaisen viranomaisen annettua siirrolle hyväksynnän edellyttäen, että tällaiset eläimet joutuvat ennen lintuyhteisöön siirtämistä karanteeniin toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Karanteeniajan on oltava vähintään 30 vuorokautta.

4   LUKU

Kasvattamoille myönnetyn hyväksynnän keskeyttäminen, peruuttaminen tai myöntäminen uudelleen

Menettelyjen, joilla kasvattamoille myönnetty hyväksyntä – osittain tai kokonaisuudessaan – keskeytetään, peruutetaan tai myönnetään uudelleen, on noudatettava tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä.

1)

Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että kasvattamo ei enää täytä 1 ja 2 luvussa vahvistettuja edellytyksiä tai sen käyttötarkoitus on muuttunut siten, ettei sitä enää käytetä yksinomaan lintujen kasvattamiseen, viranomaisen on keskeytettävä tai peruutettava tällaisen kasvattamon hyväksyntä.

2)

Kun toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen, että kasvattamossa epäillään esiintyvän lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia tai papukaijakuumetta, sen on keskeytettävä kasvattamon hyväksyntä, kunnes epäilys on virallisesti suljettu pois. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tautiepäilyn vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen taudin torjuntatoimenpiteitä ja eläinten kauppaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

3)

Kun tautiepäily vahvistetaan, toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä kasvattamon uudestaan 1 luvun mukaisesti ainoastaan sen jälkeen, kun

a)

tauti ja tartuntalähteet on hävitetty kasvattamosta;

b)

kasvattamo on asianmukaisesti puhdistettu ja desinfioitu;

c)

edellä 1 luvussa vahvistetut edellytykset 4 kohtaa lukuun ottamatta on täytetty.

4)

Toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava komissiolle kasvattamojen hyväksynnän keskeyttämisestä, peruuttamisesta tai uudelleen myöntämisestä.


(1)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33.


LIITE III

5 artiklan f alakohdassa tarkoitettu eläinten terveystodistus tiettyjä Euroopan unioniin tuotaviksi tarkoitettuja, muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja varten

Image 1

Teksti kuva

Image 2

Teksti kuva