ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.028.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 28

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
30. tammikuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 81/2013, annettu 29 päivänä tammikuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1051/2011 muuttamisesta mikrotietotiedostojen tietojen toimittamisen osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013, annettu 29 päivänä tammikuuta 2013, Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 83/2013, annettu 29 päivänä tammikuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/65/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9557)  ( 1 )

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 81/2013,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2013,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1051/2011 muuttamisesta mikrotietotiedostojen tietojen toimittamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan matkailutilastoista ja neuvoston direktiivin 95/57/EY kumoamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisen ajantasaistetun luokitusjärjestelmän, jossa otetaan huomioon koulutusalan kehitys ja muutokset, käyttöönotto on keskeistä Euroopan tilastojen merkittävyyden säilyttämistä koskevien komission pyrkimysten kannalta.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on tarkistanut kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tähän asti käytetyn version (ISCED 1997) varmistaakseen sen yhdenmukaisuuden koulutuspolitiikan ja -rakenteiden kehityksen kanssa.

(3)

Jäsenmaiden ja Euroopan unionin toimielinten olisi käytettävä koulutustilastojen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi Unescon jäsenmaiden 36. yleiskokouksessa marraskuussa 2011 hyväksytyn kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011 kanssa yhdenmukaisia koulutusluokituksia.

(4)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1051/2011 (2) olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1051/2011 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  EUVL L 276, 21.10.2011, s. 13.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1051/2011 liitteen III sarakkeen 80 kuvaus (koulutustaso) seuraavasti:

Sarake

Tunniste

Kuvaus

Suodattimet/huomautukset

”80

 

Saavutettu koulutustaso

Valinnainen muuttuja; jos ei ilmoiteta: koodi = tyhjä”

 

1

Keskiastetta alempi (ISCED 2011 tasot 0–2)

 

 

2

Keskiaste ja keskiasteen jälkeinen (mutta ei korkea-aste) (ISCED 2011 tasot 3 ja 4)

 

 

3

Korkea-aste (ISCED 2011 tasot 5–8)

 


30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 82/2013,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2013,

Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä joulukuuta 2004 annettua komission asetusta (EY) N:o 2092/2004 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Maataloustuotteiden kauppaa koskevassa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa (4), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin yhteisön puolesta neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (5), määrätään CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvan luuttoman kuivatun naudanlihan 1 200 tonnin vuotuisen määrän tullittomasta tuonnista.

(3)

Sen vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt asiaa koskevan vuotuisen tullivapaan tuontitariffikiintiön soveltamisesta.

(4)

Tuotteiden olisi oltava Sveitsin alkuperätuotteita sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, jotta ne voitaisiin lukea näihin tariffikiintiöihin. Olisi annettava tarkka määritelmä kiintiökelpoisista tuotteista. Valvontasyistä kiintiön alaiselta tuonnilta olisi edellytettävä, että esitetään aitoustodistus, jossa todistetaan kyseisen lihan vastaavan tarkasti kiintiökelpoisuuden määritelmää. On tarpeen vahvistaa näiden todistusten malli sekä niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten olisi vahvistettava hakemusten toimittamista koskevat säännöt sekä tiedot, jotka hakemuksissa ja todistuksissa on oltava, tarvittaessa poiketen maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 376/2008 (6) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 382/2008 (7).

(6)

Kyseessä olevien tuotteiden tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistusten antaminen edellyttää erityisesti aitoustodistuksissa mainittavien tietojen todentamista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi kaudeksi Sveitsistä peräisin olevaa, CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvaa kuivattua luutonta naudanlihaa koskeva tullivapaa unionin tuontitariffikiintiö, (jäljempänä ’kiintiö’), jonka määrä on 1 200 tonnia vuodessa.

Kiintiön järjestysnumero on 09.4202.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan alkuperäsääntöjä, joista määrätään maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 4 artiklassa.

3.   Tässä asetuksessa ’kuivatulla luuttomalla lihalla’ tarkoitetaan vähintään 18 kuukauden ikäisten nautaeläinten reidestä peräisin olevia lihapaloja, joissa ei ole näkyvää lihakudosten välistä rasvaa (3–7 prosenttia); tuoreen lihan pH-arvo on 5,4–6,0 ja se on suolattu, maustettu, puristettu ja kuivattu yksinomaan raikkaassa ja kuivassa ilmassa, pinnalle on kehittynyt jalohomekerros (mikroskooppinen sienirihmasto). Lopputuotteen paino on 41–53 prosenttia raaka-aineen painosta ennen suolausta.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 alakohdassa vahvistettujen määrien tuonnin edellytyksenä on, että niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa esitetään tuontitodistus.

2.   Toimivaltaiselle viranomaiselle on esitettävä 3 artiklan mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus.

3.   Aitoustodistusta voidaan käyttää siinä mainitun määrän rajoissa useamman kuin yhden tuontitodistuksen antamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin tehtävä aitoustodistukseen merkintä, josta ilmenee myönnetty määrä.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tuontitodistuksia vasta varmistettuaan, että kaikki aitoustodistuksessa annetut tiedot vastaavat komission viikoittain saamia vastaavia tietoja. Tämän jälkeen todistus on annettava viipymättä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin poikkeustapauksissa ja asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa tuontitodistuksen sitä koskevan aitoustodistuksen perusteella ennen komission tietojen saamista. Tällaisissa tapauksissa tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on samansuuruinen kuin yhteisen tullitariffin mukainen täysimääräinen tulli. Jäsenvaltioiden on korvattava tämä vakuus asetuksen (EY) N:o 382/2008 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla vakuudella sen jälkeen, kun ne ovat saaneet todistukseen liittyvät tiedot.

5.   Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 20 on oltava yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitetuista aitoustodistuksista on annettava yksi alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä, jotka painetaan ja täytetään yhdellä unionin virallisella kielellä liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Se voidaan painaa ja täyttää myös jollakin vientimaan virallisella kielellä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne tuontitodistushakemus on toimitettu, saavat vaatia, että todistus on käännettävä.

2.   Lomakkeen koko on 210 × 297 millimetriä. Käytettävän paperin painon on oltava vähintään 40 grammaa neliömetriä kohti. Alkuperäiskappaleen on oltava valkoinen, ensimmäisen jäljennöksen vaaleanpunainen ja toisen jäljennöksen keltainen.

3.   Todistuksen alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Viimeksi mainitussa tapauksessa ne on täytettävä mustalla musteella painokirjaimin.

4.   Jokainen aitoustodistus on yksilöitävä sarjanumerolla, jonka jälkeen merkitään antajamaan nimi.

Jäljennöksissä on oltava sama yksittäinen sarjanumero ja nimi kuin alkuperäiskappaleessa.

5.   Edellä 1 artiklan 3 kohdassa säädetty kuivatun luuttoman lihan määritelmä on merkittävä selkeästi todistukseen.

6.   Todistus on voimassa ainoastaan, jos jokin liitteessä III luetelluista todistuksen antavista viranomaisista on vahvistanut sen asianmukaisesti.

Aitoustodistus on asianmukaisesti vahvistettu, jos siinä on mainittu antopaikka ja -päivä ja jos siinä on todistuksen antavan viranomaisen leima ja sellaisen henkilön allekirjoitus tai sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

4 artikla

1.   Liitteessä III lueteltujen todistuksen antavien viranomaisten on:

a)

oltava Sveitsin aitoustodistuksia antaviksi viranomaisiksi tunnustamia;

b)

sitouduttava todentamaan aitoustodistusten merkinnät;

c)

sitouduttava toimittamaan komissiolle vähintään kerran viikossa kaikki aitoustodistuksissa olevien merkintöjen todentamiseksi tarvittavat tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot: todistuksen numero, viejä, vastaanottaja, määrämaa, tuote, nettopaino ja allekirjoituspäivämäärä.

2.   Komissio voi tarkistaa liitteessä III olevaa luetteloa, jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu edellytys ei enää täyty tai jos todistuksen antava viranomainen ei pysty täyttämään jotakin sille osoitetuista velvoitteista.

5 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden antopäivästä.

6 artikla

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 382/2008 ja komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (8) III luvun säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

7 artikla

Sveitsin viranomaisten on toimitettava komissiolle todistuksen antavien viranomaistensa käyttämät leimamerkinnät sekä aitoustodistusten allekirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja allekirjoitukset. Kaikista leimojen ja nimien myöhemmistä muutoksista on myös ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian. Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 28 päivänä helmikuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan lukien, joille annettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan lukien, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on annettu, välistä erotusta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen edellisellä tuontitariffikiintiökaudella asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (9) mukaisesti, ja on käytettävä asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteessä V esitettyjä tuoteluokkia.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2092/2004.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Katso liite IV.

(4)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  EUVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(9)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.


LIITE I

2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

espanjaksi

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

tšekiksi

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

tanskaksi

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

saksaksi

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

viroksi

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

kreikaksi

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

englanniksi

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

ranskaksi

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

italiaksi

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

latviaksi

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

liettuaksi

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

unkariksi

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

maltaksi

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

hollanniksi

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

puolaksi

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

portugaliksi

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

romaniaksi

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

slovakiaksi

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

sloveeniksi

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

suomeksi

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

ruotsiksi

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


LIITE II

Image


LIITE III

Luettelo Sveitsin viranomaisista, jotka saavat antaa aitoustodistuksia

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


LIITE IV

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) No 2092/2004

(EUVL L 362, 9.12.2004, s. 4).

 

Komission asetus (EY) No 1830/2006

(EUVL L 354, 14.12.2006, s. 3).

 

Komission asetus (EY) No 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

Ainoastaan 7 artikla ja liite VIII

Komission asetus (EY) No 749/2008

(EUVL L 202, 31.7.2008, s. 37).

Ainoastaan 2 artikla ja liite II

Komission asetus (EY) No 381/2009

(EUVL L 116, 9.5.2009, s. 16).

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) No 666/2012

(EUVL L 194, 21.7.2012, s. 3).

Ainoastaan 1 artikla


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) No 2092/2004

Tämä asetus

1–7 artikla

1–7 artikla

7 a artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

Liitteet I, II ja III

Liitteet I, II ja III

Liite IV

Liite V


30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 83/2013,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2013,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

30.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 28/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9557)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/65/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 95/46/EY mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan vain, jos kyseisessä kolmannessa maassa turvataan tietosuojan riittävä taso ja jos direktiivin muiden säännösten täytäntöönpanemiseksi annettuja jäsenvaltioiden lakeja noudatetaan ennen tietojen siirtämistä.

(2)

Komissio voi todeta, että kolmas maa turvaa tietosuojan riittävän tason. Henkilötietoja voidaan tässä tapauksessa siirtää jäsenvaltioista ilman lisätakeita.

(3)

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti tietosuojan taso olisi arvioitava kaikkien tiettyyn siirtoon tai siirtojen ryhmään liittyvien olosuhteiden osalta ja ottaen erityisesti huomioon eräät siirron kannalta olennaiset tekijät.

(4)

Kolmannet maat suhtautuvat eri tavoin tietosuojaan, joten tietosuojan riittävyyden arviointi olisi suoritettava ja kaikki direktiiviin 95/46/EY perustuvat päätökset olisi tehtävä ja pantava täytäntöön tavalla, joka ei syrji mielivaltaisesti tai epäoikeudenmukaisesti mitään kolmatta maata eikä tee eroa niiden välillä, jos niissä vallitsevat samanlaiset olosuhteet, eikä muodosta peiteltyä kaupan estettä, kun otetaan huomioon Euroopan unionin voimassa olevat kansainväliset sitoumukset.

(5)

Uusi-Seelanti on entinen Ison-Britannian siirtomaa. Siitä tuli itsehallintoalue vuonna 1907, mutta se katkaisi virallisesti perustuslailliset siteensä Isoon-Britanniaan vasta vuonna 1947. Uusi-Seelanti on yhtenäisvaltio, eikä sillä ole perustamiskirjan tapaista kirjoitettua perustuslakia. Sen valtiomuoto on sekä perustuslaillinen monarkia että parlamentaarinen demokratia ns. Westminster-järjestelmän mukaisesti, ja sen valtionpäämiehenä toimii Uuden-Seelannin kuningatar.

(6)

Uudessa-Seelannissa sovelletaan parlamentin itsemääräämisoikeutta koskevaa periaatetta. Maassa on kuitenkin useita lakeja, joilla on erityistä perustuslaillista merkitystä ja joiden katsotaan olevan muiden lakien yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että ne muodostavat osan perustuslaillista kehystä, sillä ne ohjaavat hallituksen toimintaa ja muun lainsäädännön antamista. Lisäksi näiden lakien muuttaminen tai kumoaminen edellyttäisi kaikkien poliittisten ryhmien yhteisymmärrystä. Useat näistä laeista, kuten 28 päivänä elokuuta 1990 annettu oikeuksien luettelon sisältävä laki (vuoden 1990 julkinen laki nro 109), 10 päivänä elokuuta 1993 annettu ihmisoikeuslaki (vuoden 1993 julkinen laki nro 82) ja 17 päivänä toukokuuta 1993 annettu tietosuojalaki (vuoden 1993 julkinen laki nro 28) liittyvät tietosuojaan. Näiden lakien perustuslaillista merkitystä kuvastaa se, että ne on otettava huomioon aina kun kehitetään tai ehdotetaan uutta lainsäädäntöä.

(7)

Henkilötietojen suojaan Uudessa-Seelannissa sovellettavat oikeusnormit määritellään pääasiassa tietosuojalaissa sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä syyskuuta 2010 annetulla tietosuojalakia rajat ylittävien tiedonsiirtojen osalta muuttavalla lailla (vuoden 2010 julkinen laki nro 113). Se on annettu ennen direktiiviä 95/46/EY, eikä se koske pelkästään johonkin rekisteriin sisältyviä, automaattisesti käsiteltäviä tai jäsenneltyjä tietoja vaan kattaa kaikki henkilötiedot niiden muodosta riippumatta. Se kattaa koko julkisen ja yksityisen sektorin lukuun ottamatta muutamia tiettyjä yleisen edun kannalta määriteltyjä poikkeuksia, jotka ovat ymmärrettäviä demokraattisessa yhteiskunnassa.

(8)

Uudessa-Seelannissa on useita sääntelykehyksiä, joissa säädetään yksityisyydensuojaan liittyvistä kysymyksistä politiikan, sääntöjen tai kanteluihin liittyvän toimivallan osalta. Osa on lakisääteisiä ja osa eri toimialojen itsesääntelyjärjestelmiä, jotka koskevat muun muassa viestimien sääntelyä, suoramarkkinointia, ei-toivottuja sähköpostiviestejä, markkinatutkimusta, terveydenhuoltoa ja vammaisuutta sekä pankki- ja vakuutustoimintaa ja säästötuotteita.

(9)

Uuden-Seelannin parlamentin antaman lainsäädännön lisäksi on olemassa runsaasti common law -oikeutta, joka perustuu Englannin vastaavaan oikeuteen ja johon sisältyy tietosuojan kannalta merkittäviä periaatteita ja sääntöjä. Common law -oikeuden perusperiaatteita on se, että lainsäädännössä etusijalla on ihmisarvon kunnioittaminen. Tämä periaate on yleensä keskeinen tekijä tuomioistuinten päätöksenteossa Uudessa-Seelannissa. Common law -oikeuteen perustuva Uuden-Seelannin oikeuskäytäntö käsittää myös monia muita yksityisyyteen liittyviä näkökohtia, muun muassa yksityisyyden loukkaus, luottamuksen rikkominen ja tilapäinen suoja kunnianloukkausta, häiriötä, häirintää, panettelua, laiminlyöntiä ja muita vastaavia tekoja vastaan.

(10)

Uudessa-Seelannissa sovellettavat oikeudelliset tietosuojanormit kattavat kaikki perusperiaatteet, jotka tarvitaan antamaan luonnollisille henkilöille riittävä suoja, ja niissä säädetään myös poikkeuksista ja rajoituksista tärkeiden yleisten etujen suojelemiseksi. Nämä tietosuojanormit ja poikkeukset vastaavat direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja periaatteita.

(11)

Oikeudellisten tietosuojanormien soveltaminen on varmistettu hallinnollisin ja oikeudellisin muutoksenhakukeinoin sekä riippumattomalla valvonnalla, jota toteuttaa valvontaviranomainen eli tietosuojavaltuutettu, jolle on annettu direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetut valtuudet ja joka toimii täysin riippumattomasti. Lisäksi kaikilla asianosaisilla on oikeus hakea oikeusteitse korvausta henkilötietojen laittoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

(12)

Näin ollen on katsottava, että Uusi-Seelanti tarjoaa direktiivissä 95/46/EY säädetyn henkilötietojen suojan riittävän tason.

(13)

Tämän päätöksen olisi koskettava Uuden-Seelannin tarjoaman tietosuojan riittävyyttä suhteessa direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttymiseen. Sillä ei saisi olla vaikutusta direktiivin muiden, henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa koskevien säännösten täytäntöön panemiseksi vahvistettujen ehtojen tai rajoitusten soveltamiseen.

(14)

Avoimuuden lisäämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pystyvät takaamaan yksilöiden tietosuojan heidän henkilötietojaan käsiteltäessä, on tarpeen tarkentaa, minkälaisissa poikkeusolosuhteissa tiettyjen tiedonsiirtojen keskeyttäminen voi olla perusteltua siitä huolimatta, että tietosuojan taso on todettu riittäväksi.

(15)

Direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettu tietosuojatyöryhmä on antanut Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan tasosta myönteisen lausunnon (2), joka on otettu huomioon tämän täytäntöönpanopäätöksen valmistelussa.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 95/46/EY 31 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi katsotaan, että Uusi-Seelanti tarjoaa riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

2.   Oikeudellisten tietosuojanormien soveltamisesta Uudessa-Seelannissa vastaava toimivaltainen valvontaviranomainen mainitaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

1.   Rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että muiden säännösten kuin direktiivin 95/46/EY 25 artiklan nojalla annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan, kyseiset viranomaiset voivat käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan keskeyttääkseen Uudessa-Seelannissa olevalle vastaanottajalle kohdistetun tietojen siirron suojellakseen yksityishenkilöitä näiden henkilötietoja käsiteltäessä seuraavissa tapauksissa:

a)

toimivaltainen Uuden-Seelannin viranomainen on todennut, ettei vastaanottaja noudata sovellettavia tietosuojanormeja; tai

b)

on hyvin todennäköistä, ettei tietosuojanormeja noudateta, ja on perusteltua olettaa, ettei toimivaltainen Uuden-Seelannin viranomainen parhaillaan eikä jatkossa toteuta riittäviä ja oikea-aikaisia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, tiedonsiirron jatkaminen aiheuttaisi välittömän vakavan vaaran rekisteröidyille ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisessa määrin pyrkineet ilmoittamaan asiasta Uuteen-Seelantiin sijoittuneelle tietojenkäsittelystä vastaavalle osapuolelle ja antamaan tälle tilaisuuden vastata.

2.   Keskeytys lakkaa heti kun tietosuojanormien noudattaminen on varmistettu ja tästä on ilmoitettu asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle 2 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä.

2.   Jäsenvaltiot ja komissio tiedottavat toisilleen tapauksista, joissa tietosuojanormien noudattamisesta Uudessa-Seelannissa vastaavat elimet eivät pysty varmistamaan niiden noudattamista.

3.   Jos 2 artiklan 1 kohdan sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla saadut tiedot osoittavat, että jokin tietosuojanormien noudattamisesta Uudessa-Seelannissa vastuussa oleva elin ei tosiasiallisesti hoida tehtäväänsä, komissio tiedottaa asiasta Uuden-Seelannin toimivaltaiselle viranomaiselle ja esittää tarvittaessa direktiivin 95/46/EY 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ehdotuksia toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on peruuttaa tämä päätös tai lykätä sen soveltamista tai rajoittaa sen soveltamisalaa.

4 artikla

Komissio seuraa tämän päätöksen soveltamista ja toimittaa direktiivin 95/46/EY 31 artiklan nojalla perustetulle komitealle kaikki asiaankuuluvat huomiot, mukaan luettuna kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa tämän päätöksen 1 artiklan mukaiseen arvioon, jonka mukaan tietosuojan taso Uudessa-Seelannissa on direktiivin 95/46/EY 25 artiklan mukaisessa merkityksessä riittävä, sekä kaikki todisteet päätöksen syrjivästä soveltamisesta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 20 päivänä maaliskuuta 2013.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Viviane REDING

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Lausunto 11/2011 henkilötietojen suojan tasosta Uudessa-Seelannissa, annettu 4. huhtikuuta 2011. Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_fi.pdf.


LIITE

Tämän päätöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen:

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Puhelin: +64-4-474 7590

Sähköposti: enquiries@privacy.org.nz

Verkkosivu: http://privacy.org.nz/