ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.356.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 356

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
22. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/828/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen Sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamisesta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1261/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013

19

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1262/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2013 ja 2014

22

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1263/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

34

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1264/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

55

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1265/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 837/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siipikarjan, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena käytettävän, Aspergillus oryzaen (DSM 22594) tuottaman 6-fytaasivalmisteen vähimmäisaktiivisuudesta (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products) ( 1 )

61

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1266/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

63

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1267/2012, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

65

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi ( 1 )

68

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/829/YUTP, annettu 21 päivänä joulukuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

71

 

 

2012/830/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, lisärahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2012 (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8967)

78

 

 

2012/831/EU

 

*

Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, luvan antamisesta Espanjalle jatkaa väliaikaista keskeyttämistä, joka koskee työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–6 artiklan soveltamista romanialaisiin työntekijöihin

90

 

 

2012/832/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2012/30)

93

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

2012/833/EU

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2012/29)

94

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/834/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun Euroopan unionin ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 2/2012, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2012,

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä

(2012/828/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välinen sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta (1) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 (2).

(2)

Komissio allekirjoitti neuvoston päätöksen 2011/464/EU (3) mukaisesti 23 päivänä helmikuuta 2012 vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

(3)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4)

Sopimus olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamista koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on oikeus toimittaa unionin puolesta sopimuksen 2 artiklassa määrätyt diplomaattinootit osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen (4).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EYVL L 229, 17.8.1998, s. 62.

(2)  EYVL L 5, 9.1.1999, s. 74.

(3)  EUVL L 195, 27.7.2011, s. 1.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen

SOPIMUS

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONI

ja

UUSI-SEELANTI,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OVAT tehneet vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (1), joka tehtiin Wellingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 1998, jäljempänä ’vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus’,

TOTEAVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen toimintaa on tarpeen yksinkertaistaa,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 3 artiklassa määrätään alakohtaisten liitteiden muodosta yksityiskohtaisesti ja että siinä määrätään erityisesti, että sopimuksen kunkin alakohtaisen liitteen II jakso sisältää luettelon nimetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 4 artiklassa rajoitetaan sopimuksen soveltaminen osapuolten alkuperätuotteisiin muuta kuin tullietuuskohtelua koskevien alkuperäsääntöjen mukaisesti,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 12 artiklalla perustetaan sekakomitea, joka muun muassa panee täytäntöön päätökset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten lisäämisestä alakohtaisiin liitteisiin ja niiden poistamisesta alakohtaisista liitteistä ja vahvistaa menettelyn tällaista lisäämistä ja poistamista varten,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 8 ja 12 artiklassa viitataan sekakomitean puheenjohtajaan,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 12 artiklassa ei nimenomaisesti valtuuteta sekakomiteaa muuttamaan alakohtaisia liitteitä paitsi nimeävän viranomaisen tietyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimeämisestä tai nimeämisen peruuttamisesta tekemän päätöksen täytäntöönpanemiseksi,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 3 artiklaa olisi muutettava sekä siksi, että otettaisiin huomioon 12 artiklaan ehdotetut muutokset, joilla rajoitetaan sekakomitealle asetettu vaatimus vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisen tai nimeämisen peruuttamisen johdosta toteutettavista toimista tapauksiin, jotka toinen osapuoli on kiistänyt vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 8 artiklan nojalla, että siksi, että sallittaisiin suurempi joustavuus sopimuksen alakohtaisten liitteiden rakenteessa,

KATSOVAT, että tarpeettomien rajoitusten välttämiseksi osapuolten välisessä kaupassa olisi vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 4 artiklassa oleva alkuperärajoitus poistettava,

KATSOVAT, että sen seikan huomioon ottamiseksi, että osapuolet toimivat yhdessä sekakomitean puheenjohtajina, olisi viittaukset sekakomitean puheenjohtajaan poistettava vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 8 ja 12 artiklasta,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen toimintaa koskeva tiiviimpi tietojenvaihto osapuolten välillä edistää sen toimintaa,

KATSOVAT, että ajantasaisten mukautusten tekemiseksi alakohtaisiin liitteisiin teknisen kehityksen ja muiden tekijöiden kuten Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi sekakomitealle olisi annettava vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 12 artiklassa nimenomaisesti valtuudet muuttaa alakohtaisia liitteitä muissa asioissa kuin niissä, joissa on kyse nimeävän viranomaisen tietyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimeämisestä tai nimeämisen peruuttamisesta tekemän päätöksen täytäntöönpanemisesta, sekä myös hyväksyä uusia alakohtaisia liitteitä,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi olisi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisen tai nimeämisen peruuttamisen johdosta toteutettavat sekakomitean tarpeelliset päätökset rajoitettava tapauksiin, jotka toinen osapuoli on kiistänyt vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen 8 artiklan nojalla,

KATSOVAT, että vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi olisi 12 artiklassa vahvistettava yksinkertaisempi menettely vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ja nimeämisen pysyvää tai väliaikaista peruuttamista varten, ja olisi selvennettävä kantaa, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointia, jonka laitokset ovat suorittaneet ennen kuin niiden nimeäminen on peruutettu väliaikaisesti tai pysyvästi,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisön ja Australian välinen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta on muodoltaan identtinen vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen kanssa, ja sitä muutetaan sen vuoksi samanaikaisesti, jotta säilytetään johdonmukaisuus sopimusten välillä,

KATSOVAT, että lääkevalmisteiden hyvän tuotantotavan tarkastusta ja tuote-erien sertifiointia sekä lääkinnällisiä laitteita koskevien alakohtaisten liitteiden viittaukset lainsäädäntöön ja toimintamuoto eivät enää ole ajan tasalla, ja on käytetty hyväksi tilaisuutta muuttaa niitä vastaamaan nykyistä tilannetta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen muutokset

Muutetaan vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus seuraavasti:

1.

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yleisesti kukin alakohtainen liite sisältää seuraavat tiedot:

a)

liitteen soveltamisala,

b)

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin perustuvat vaatimukset,

c)

nimeävät viranomaiset,

d)

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisessä noudatettavat menettelyt, ja

e)

tarvittaessa lisämääräykset.”

2.

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan kunkin alakohtaisen liitteen soveltamisalaa koskevassa maininnassa täsmennettyihin tuotteisiin.”

3.

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Nimeävät viranomaiset

1.   Osapuolet varmistavat, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisestä vastaavilla nimeävillä viranomaisilla on näiden laitosten nimeämiseen sekä luettelosta väliaikaisesti poistamiseen, luetteloon palauttamiseen tai luettelosta pysyvästi poistamiseen tarvittavat valtuudet ja pätevyys.

2.   Jollei alakohtaisissa liitteissä toisin määrätä, nimeävät viranomaiset noudattavat laitoksia nimetessään ja luettelosta väliaikaisesti poistaessaan, siihen palauttaessaan tai siitä pysyvästi poistaessaan 12 artiklassa ja liitteessä määrättyjä nimeämismenettelyjä.”

4.

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Osapuolet vaihtavat keskenään tietoja niistä menettelyistä, joilla varmistetaan, että niiden vastuulla toimivat nimetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat alakohtaisissa liitteissä esitettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten sekä liitteessä esitettyjen pätevyysvaatimusten mukaiset.”

5.

Muutetaan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Teknisen pätevyyden ja vaatimusten noudattamisen kiistäminen on perusteltava puolueettomasti, todistetusti ja kirjallisesti toiselle osapuolelle ja sekakomitealle.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jollei sekakomitea toisin päätä, toimivaltainen nimeävä viranomainen poistaa väliaikaisesti luettelosta kiistanalaisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen siitä ajankohdasta lukien, jona sen tekninen pätevyys ja vaatimusten noudattaminen kiistetään tämän artiklan mukaisesti, kunnes joko sekakomiteassa on päästy yksimielisyyteen kyseisen laitoksen asemasta tai kiistävä osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle ja sekakomitealle, että se on tyytyväinen kyseisen laitoksen tekniseen pätevyyteen ja vaatimusten noudattamiseen.”

6.

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Tietojenvaihto

1.   Osapuolet vaihtavat keskenään tietoja alakohtaisissa liitteissä mainittujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten täytäntöönpanosta ja pitävät yllä täsmällistä luetteloa tämän sopimuksen mukaisesti nimetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista.

2.   Niiden velvollisuuksiensa mukaisesti, jotka johtuvat Maailman kauppajärjestön kaupan teknisiä esteitä koskevasta sopimuksesta, kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle muutoksista, joita se aikoo tehdä tämän sopimuksen soveltamisalaa koskeviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, ja antaa uudet määräykset tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 60 kalenteripäivää ennen niiden voimaantuloa, jollei tämän artiklan 3 kohdan määräyksistä muuta johdu.

3.   Jos osapuoli toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä, joita se pitää oikeutettuina turvallisuus-, terveys- tai ympäristönsuojelunäkökohtien vuoksi alakohtaisen liitteen kattaman tuotteen aiheuttaman riskin hallitsemiseksi, se ilmoittaa välittömästi toiselle osapuolelle toimenpiteistä mainiten lyhyesti toimenpiteiden tavoitteen ja perustelut, tai siten kuin alakohtaisessa liitteessä toisin määrätään.”

7.

Korvataan 12 artiklan 3–7 kohta seuraavasti:

”3.   Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolleivät sekakomitea tai osapuolet toisin päätä. Yksi tai useampi ylimääräinen kokous pidetään, jos tämän sopimuksen tehokas toiminta sitä edellyttää tai jompikumpi osapuoli sitä pyytää.

4.   Sekakomitea voi käsitellä kaikkia tämän sopimuksen toimintaan liittyviä asioita. Sen tehtävänä on erityisesti:

a)

muuttaa alakohtaisia liitteitä tämän sopimuksen mukaisesti,

b)

vaihtaa tietoja kummankin osapuolen käyttämistä menettelyistä sen varmistamiseksi, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset säilyttävät tarvittavan pätevyystason,

c)

nimetä 8 artiklan mukaisesti yksi tai useampi yhteinen asiantuntijaryhmä tarkastamaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen teknisen pätevyyden ja sen muiden asiaankuuluvien vaatimusten noudattamisen,

d)

vaihtaa tietoja ja ilmoittaa osapuolille alakohtaisissa liitteissä mainittujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten muutoksista, mukaan lukien ne muutokset, jotka edellyttävät alakohtaisten liitteiden muuttamista,

e)

ratkaista kaikki tämän sopimuksen ja sen alakohtaisten liitteiden soveltamiseen liittyvät kysymykset, ja

f)

hyväksyä uusia alakohtaisia liitteitä tämän sopimuksen mukaisesti.

5.   Sekakomitea ilmoittaa viipymättä kirjallisesti kummallekin osapuolelle kaikki alakohtaisiin liitteisiin tämän sopimuksen mukaisesti tehdyt muutokset ja tämän sopimuksen mukaisesti hyväksytyt uudet alakohtaiset liitteet, ja ne tulevat voimaan siten kuin sekakomitea päättää.

6.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimeämisessä sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

osapuoli, joka haluaa nimetä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen, toimittaa asiasta toiselle osapuolelle kirjallisen ehdotuksen sekä sekakomitean mahdollisesti määrittelemät täydentävät asiakirjat,

b)

jos toinen osapuoli hyväksyy ehdotuksen tai jollei se ole vastustanut ehdotusta 60 kalenteripäivän kuluessa sekakomitean mahdollisesti vahvistamien sovellettavien menettelyjen mukaisesti, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta pidetään nimettynä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksena 5 artiklan mukaisesti,

c)

jos toinen osapuoli mainittujen 60 päivän kuluessa 8 artiklan mukaisesti kiistää ehdotetun vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen teknisen pätevyyden tai vaatimusten noudattamisen, sekakomitea voi päättää tarkastaa asianomaisen laitoksen 8 artiklan mukaisesti,

d)

jos on kyse uuden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimeämisestä, tämän laitoksen suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi on voimassa siitä päivästä lukien, jona kyseisestä laitoksesta tulee nimetty vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos tämän sopimuksen mukaisesti,

e)

kumpikin osapuoli voi poistaa väliaikaisesti luettelosta, palauttaa luetteloon tai poistaa pysyvästi luettelosta toimivaltaansa kuuluvan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen. Kyseisen osapuolen on ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle ja sekakomitealle kirjallisesti päätöksestään ja mainittava kyseisen päätöksen tekopäivä. Väliaikainen poistaminen luettelosta, luetteloon palauttaminen tai pysyvä poistaminen luettelosta tulee voimaan kyseisen osapuolen päätöksen tekopäivästä,

f)

kumpikin osapuoli voi 8 artiklan mukaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa kiistää toisen osapuolen toimivaltaan kuuluvan nimetyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen teknisen pätevyyden. Tässä tapauksessa sekakomitea voi päättää tarkastaa asianomaisen laitoksen 8 artiklan mukaisesti.

7.   Jos nimetty vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos poistetaan luettelosta väliaikaisesti tai pysyvästi, vaatimustenmukaisuuden arviointi, jonka tämä laitos on suorittanut ennen väliaikaisen tai pysyvän poistamisen voimaantulopäivää, pysyy voimassa, jollei asiasta vastaava osapuoli ole rajoittanut tai peruuttanut kyseistä voimassaoloa tai jollei sekakomitea toisin päätä. Osapuoli, jonka toimivallan alaisena väliaikaisesti tai pysyvästi poistettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos toimi, ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti kaikista voimassaolon rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvistä muutoksista.”

8.

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Sekakomitea voi hyväksyä alakohtaisia liitteitä, joihin sovelletaan 2 artiklaa ja joissa määrätään tämän sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyistä.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Sekakomitea päättää alakohtaisten liitteiden muutoksista ja uusien alakohtaisten liitteiden hyväksymisestä.”

9.

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.

Nimeävien viranomaisten on ilmoitettava tämän sopimuksen 12 artiklan mukaisesti perustettuun sekakomiteaan kuuluville kyseisen osapuolen edustajille niistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, jotka nimetään tai joiden nimeäminen peruutetaan väliaikaisesti tai pysyvästi. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset nimetään ja niiden nimeäminen peruutetaan väliaikaisesti tai pysyvästi tämän sopimuksen ja sekakomitean työjärjestyksen mukaisesti.”

b)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.

Ilmoittaessaan tämän sopimuksen mukaisesti perustettuun sekakomiteaan kuuluvalle kyseisen osapuolen edustajalle niistä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, jotka nimetään, nimeävän viranomaisen on annettava kustakin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksesta seuraavat tiedot:

a)

nimi

b)

postiosoite

c)

faksinumero ja sähköpostiosoite

d)

ne tuotteet, menetelmät, standardit tai palvelut, joita laitos saa arvioida

e)

ne vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita laitos saa suorittaa, ja

f)

pätevyyden määrittämiseksi käytettävät nimeämismenettelyt.”

10.

Korvataan lääkevalmisteiden hyvän tuotantotavan tarkastusta ja tuote-erien sertifiointia koskeva alakohtainen liite, lisäys 1 ja lisäys 2 mukaan luettuina, seuraavasti:

”LÄÄKEVALMISTEIDEN HYVÄN TUOTANTOTAVAN TARKASTUSTA JA TUOTE-ERIEN SERTIFIOINTIA KOSKEVA ALAKOHTAINEN LIITE EUROOPAN YHTEISÖN JA UUDEN-SEELANNIN SOPIMUKSEEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN VASTAVUOROISESTA TUNNUSTAMISESTA

SOVELTAMISALA

1.

Tämän alakohtaisen liitteen määräykset koskevat kaikkia Uudessa-Seelannissa ja Euroopan unionissa teollisesti valmistettuja lääkevalmisteita, joihin sovelletaan hyvän tuotantotavan vaatimuksia.

Kumpikin osapuoli tunnustaa tämän alakohtaisen liitteen soveltamisalaan kuuluvien lääkevalmisteiden osalta päätelmät, jotka perustuvat toisen osapuolen asianomaisten tarkastuslaitosten suorittamiin valmistajien tarkastuksiin, sekä toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten myöntämät asianmukaiset valmistusluvat.

Lisäksi kumpikin osapuoli tunnustaa ilman uutta tarkastusta maahantuonnin yhteydessä toisen osapuolen valmistajan todistuksen siitä, että kukin tuote-erä on sitä koskevien eritelmien mukainen.

’Lääkevalmisteilla’ tarkoitetaan kaikkia I jaksossa luetellulla Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin lääkevalmisteita koskevalla lainsäädännöllä säänneltyjä tuotteita. Lääkevalmisteiden määritelmä sisältää kaikki ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkevalmisteet, kuten kemialliset ja biologiset lääkevalmisteet, immunologiset valmisteet, radiofarmaseuttiset valmisteet, ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevat stabiilit lääkkeet, lääkerehua varten tarkoitetut premiksit sekä tapauksen mukaan vitamiinit, kivennäiset, rohdosvalmisteet ja homeopaattiset lääkevalmisteet.

’Hyvällä tuotantotavalla’ tarkoitetaan sitä osaa laatusertifioinnista, jolla taataan, että tuotteet ovat yhdenmukaisesti valmistettuja ja että niitä on valmistuksen aikana valvottu niiden aiottua käyttöä koskevien laatustandardien mukaisesti sekä maahantuojana toimivan osapuolen myöntämän myyntiluvan edellyttämällä tavalla. Tätä alakohtaista liitettä sovellettaessa hyvään tuotantotapaan katsotaan sisältyvän järjestelmä, jossa valmistaja saa myyntiluvan haltijalta tai hakijalta tuotetta ja/tai menetelmää koskevan eritelmän ja varmistaa, että lääkevalmiste valmistetaan tämän eritelmän mukaisesti (vastaa Euroopan unionissa sovellettavaa pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön suorittamaa sertifiointia).

2.

Niiden lääkevalmisteiden osalta, jotka kuuluvat ainoastaan toisen osapuolen, jäljempänä ’sääntelevä osapuoli’, lainsäädännön soveltamisalaan, valmistajayritys voi tätä sopimusta sovellettaessa pyytää III jakson 12 kohdassa luetellulta sääntelevän osapuolen asianomaisen yhteyspisteen nimeämältä viranomaiselta, että paikallisesti toimivaltainen tarkastuslaitos suorittaa tarkastuksen. Tätä määräystä sovelletaan muun muassa vaikuttavien farmaseuttisten aineiden, välituotteiden ja kliinisissä tutkimuksissa käytettäviksi tarkoitettujen valmisteiden valmistukseen sekä yhteisesti vahvistettuihin markkinoille saattamista edeltäviin tarkastuksiin. Toimintaa koskevia järjestelyjä selostetaan III jaksossa olevan 3 kohdan b alakohdassa.

Valmistajien sertifiointi

3.

Viejän, tuojan tai toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä valmistuslupien myöntämisestä ja lääkevalmisteiden valmistuksen valvonnasta vastaavat viranomaiset sertifioivat, että:

valmistajalla on asianmukainen lupa valmistaa kyseistä lääkevalmistetta tai harjoittaa kyseistä eritelmän mukaista valmistustoimintaa,

viranomaiset tarkastavat valmistajan säännöllisesti, ja

valmistaja noudattaa osapuolten toisiaan vastaaviksi tunnustamia kansallisia hyvän tuotantotavan vaatimuksia, joita tarkoitetaan I jaksossa. Jos noudatetaan muita hyvän tuotantotavan vaatimuksia (III jakson 3 kohdan b alakohdan mukaisesti), asiasta on mainittava todistuksessa.

Todistuksissa on mainittava myös yksi tai useampi valmistuspaikka (ja mahdolliset testauslaboratoriot, joiden kanssa on tehty sopimus). Alakohtainen sekaryhmä päättää todistuksen mallista.

Todistukset on annettava viipymättä, 30 kalenteripäivän kuluessa. Poikkeustapauksissa, kuten uuden tarkastuksen ollessa tarpeen, tämä määräaika voidaan pidentää 60 kalenteripäiväksi.

Tuote-erien sertifiointi

4.

Jokaiseen vietävään tuote-erään on liitettävä tuote-erää koskeva todistus, jonka valmistaja on laatinut (vaatimustenmukaisuuden vakuutus) perusteellisen laadullisen analyysin, kaikkien vaikuttavien aineiden määrällisen analyysin sekä kaikkien muiden sellaisten testien tai tarkastusten jälkeen, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että tuotteen laatu vastaa myyntiluvassa esitettyjä vaatimuksia. Tällä todistuksella todistetaan, että kyseinen tuote-erä vastaa sitä koskevia eritelmiä, ja tuote-erän tuojan on säilytettävä todistus. Se on esitettävä toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

Todistusta antaessaan valmistajan on otettava huomioon määräykset, joita sovelletaan voimassa olevassa Maailman terveysjärjestön kansainvälisessä kaupassa liikkuvien lääkevalmisteiden laadun sertifiointijärjestelmässä. Todistuksessa on annettava yksityiskohtaiset tiedot sovituista tuotetta koskevista eritelmistä, viitattavista analyysimenetelmistä ja analyysien tuloksista. Siinä on todettava, että tuote-erän valmistusta ja pakkaamista koskevat asiakirjat on tarkastettu ja todettu hyvän tuotantotavan mukaisiksi. Tuote-erää koskevan todistuksen allekirjoittaa tuote-erän luovutuksesta myyntiin tai toimitettavaksi vastaava henkilö, joka Euroopan unionissa on asiaan liittyvässä Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettu ”pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö”. Uudessa-Seelannissa vastuuhenkilö on mainittu asiaan liittyvän Uuden-Seelannin lainsäädännön nojalla myönnetyssä valmistusluvassa.

I   JAKSO

LAIT, ASETUKSET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Tässä liitteessä olevan III jakson mukaan yleiset hyvän tuotantotavan tarkastukset suoritetaan viejänä toimivan osapuolen hyvän tuotantotavan vaatimuksiin nähden. Sovellettavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka liittyvät tähän alakohtaiseen liitteeseen, esitetään taulukossa I.

Vietävien tuotteiden osalta viitattavina laatuvaatimuksina, myös niiden valmistusmenetelmää ja itse tuotetta koskevina eritelminä, otetaan kuitenkin huomioon ne laatuvaatimukset, jotka esitetään tuojana toimivan osapuolen kyseistä tuotetta varten myöntämässä myyntiluvassa.

Sovellettavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset – Euroopan unioni

Sovellettavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset – Uusi-Seelanti

Komission direktiivi 91/412/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1991, eläinlääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista, sellaisena kuin se on muutettuna

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna

Komission direktiivi 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista, sellaisena kuin se on muutettuna

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna

Hyvää jakelutapaa koskevat ohjeet Guide to Good Distribution Practice (94/C 63/03)

Osa 1 – Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat suuntaviivat (Volume 4 – Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use)

Medicines Act 1981

Medicines Regulations 1984

New Zealand Code of Good Manufacturing Practice for Manufacture and Distribution of Therapeutic Goods, Parts 1, 2, 4 and 5

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Regulations 2001

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Standard for Good Manufacturing Practice

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines (ACVM) Guideline for Good Manufacturing Practice

ja kaikki edellä mainitun lainsäädännön perusteella annettu tai edellä mainittua lainsäädäntöä muuttava lainsäädäntö

II   JAKSO

VIRALLISET TARKASTUSLAITOKSET

Osapuolet ovat yhteisesti määrittäneet tähän alakohtaiseen liitteeseen liittyviä virallisia tarkastuslaitoksia koskevat luettelot, ja ne pitävät niitä yllä. Jos toinen osapuoli pyytää toiselta osapuolelta jäljennöstä sen viimeisimmistä virallisten tarkastuslaitosten luetteloista, pyynnön vastaanottanut osapuoli toimittaa pyynnön esittäneelle osapuolelle jäljennöksen kyseisistä luetteloista 30 kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä.

III   JAKSO

TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1.   Tarkastuskertomusten toimittaminen

Perustellusta pyynnöstä asianomaisten tarkastuslaitosten on toimitettava jäljennös valmistus- tai tarkastuspaikan viimeisimmästä tarkastuskertomuksesta, jos analyysejä teetetään alihankintoina muualla. Pyyntö voi kohdistua ”yleiseen tarkastuskertomukseen” tai ”yksityiskohtaiseen kertomukseen” (katso 2 kohta). Osapuolet käsittelevät näitä tarkastuskertomuksia niiden antajaa edustavan osapuolen pyytämää luottamuksellisuuden astetta noudattaen.

Jollei kyseisen lääkevalmisteen valmistustoimintaa ole äskettäin tarkastettu, eli jos viimeisimmästä tarkastuksesta on kulunut kauemmin kuin kaksi vuotta, tai jos on todettu erityinen tarkastuksen tarve, voidaan pyytää yksityiskohtaista erityistarkastusta. Osapuolet varmistavat, että tarkastuskertomukset toimitetaan 30 kalenteripäivän kuluessa. Jos suoritetaan uusi tarkastus, tämä määräaika pidennetään 60 kalenteripäiväksi.

2.   Tarkastuskertomukset

”Yleinen tarkastuskertomus” käsittää (valmistajan tai tarkastuslaitoksen kokoamat) valmistuspaikan perusasiakirjat sekä tarkastuslaitoksen antaman selostuksen. ”Yksityiskohtaisessa kertomuksessa” vastataan toisen osapuolen esittämiin yksilöityihin kysymyksiin tietystä yrityksestä.

3.   Viitattava hyvä tuotantotapa

a)

Valmistajat tarkastetaan viejänä toimivan osapuolen soveltamiin hyvän tuotantotavan vaatimuksiin nähden (katso I jakso).

b)

Paikallisesti toimivaltainen tarkastuslaitos, joka ottaa tarkastaakseen tuojana toimivan osapuolen lääkevalmisteita koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien mutta viejänä toimivan osapuolen lainsäädännön soveltamisalaan kuulumattomien lääkevalmisteiden valmistustoiminnan, suorittaa tarkastuksen omiin hyvän tuotantotavan vaatimuksiinsa nähden, tai erityisten hyvän tuotantotavan vaatimusten puuttuessa tuojana toimivan osapuolen soveltamiin hyvän tuotantotavan vaatimuksiin nähden. Näin menetellään myös, jos paikallisesti sovellettavien hyvän tuotantotavan vaatimusten ei katsota valmiin tuotteen laadunvarmistuksen osalta vastaavan tuojana toimivan osapuolen hyvän tuotantotavan vaatimuksia.

Yksittäisiä tuotteita tai tuotteiden ryhmiä (kuten tutkimuslääkkeitä ja lähtöaineita) koskevien hyvän tuotantotavan vaatimusten vastaavuus määritetään alakohtaisen sekaryhmän vahvistamaa menettelyä noudattaen.

4.   Tarkastusten luonne

a)

Tavanomaisesti tarkastuksessa arvioidaan, noudattaako valmistaja hyvän tuotantotavan vaatimuksia. Tätä sanotaan yleiseksi hyvän tuotantotavan tarkastukseksi (myös säännölliseksi tai määräaikaiseksi tarkastukseksi taikka rutiinitarkastukseksi).

b)

”Tuote- tai menetelmäkohtaisessa” tarkastuksessa (joka voi tarvittaessa olla ”markkinoille saattamista edeltävä” tarkastus) keskitytään yhden tuotteen tai tuotesarjan tuotantoon taikka yhteen menetelmään tai menetelmäsarjaan ja arvioidaan myyntiluvassa esitettyjen erityisten menetelmä- tai tarkastusnäkökohtien todentamista sekä sitä, noudatetaanko niitä. Tarvittaessa tarkastuslaitokselle annetaan luottamuksellisesti asianmukaisia tuotetta koskevia tietoja (hakemukseen liittyvät laatua koskevat asiakirjat/lupa-asiakirjat).

5.   Tarkastus-/toimenpidemaksut

Sovellettava tarkastus-/toimenpidemaksujen järjestelmä määräytyy valmistajan sijaintipaikan mukaan. Tämän alakohtaisen liitteen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta ei kanneta tarkastus-/toimenpidemaksuja toisen osapuolen alueella sijaitsevilta valmistajilta.

6.   Tarkastuksia koskeva suojalauseke

Kumpikin osapuoli pidättää itsellään oikeuden tehdä omia tarkastuksia toiselle osapuolelle ilmoittamistaan syistä. Tällaisista tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen toiselle osapuolelle, joka voi osallistua tarkastukseen. Tätä suojalauseketta sovelletaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Jos tällainen tarkastus suoritetaan, siitä aiheutuvat kustannukset voidaan korvata.

7.   Viranomaisten välinen tietojen vaihto ja laatuvaatimusten lähentäminen

Tämän sopimuksen yleisten määräysten mukaisesti osapuolet vaihtavat keskenään kaikkia asiaan liittyviä tarkastusten jatkuvaan vastavuoroiseen tunnustamiseen tarvittavia tietoja. Pätevyyden osoittamiseksi tapauksissa, joissa jommankumman osapuolen sääntelyjärjestelmä muuttuu merkittävästi, kumpikin osapuoli voi pyytää lisätietoja virallisen tarkastuslaitoksen suhteen. Tällaiset pyynnöt voivat koskea tämän alakohtaisen liitteen toiminnan kannalta merkityksellisiä tietoja koulutuksesta, tarkastusmenettelyistä, yleisistä tiedoista ja asiakirjojen vaihdosta sekä virallisten tarkastuslaitosten tarkastusten läpinäkyvyydestä. Nämä pyynnöt olisi esitettävä alakohtaisen sekaryhmän kautta, jonka olisi hallinnoitava niitä osana jatkuvaa ylläpito-ohjelmaa.

Lisäksi asianomaiset Uuden-Seelannin ja Euroopan unionin viranomaiset antavat toisilleen tiedoksi kaikki uudet tekniset ohjeet tai tarkastusmenettelyjen muutokset. Osapuolet kuulevat toisiaan ennen kuin ne määräävät näistä ohjeista tai tarkastusmenettelyistä.

8.   Tuote-erien virallinen luovutus

Tuote-erien virallisen luovutuksen menettely toimii immunologisten lääkevalmisteiden (rokotteiden) sekä verijohdannaisten turvallisuuden ja tehokkuuden lisätarkastuksena, jonka suorittavat toimivaltaiset viranomaiset ennen kunkin tuote-erän jakelua. Tämä tuote-erien virallisen luovutuksen vastavuoroinen tunnustaminen ei kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan. Tuote-erien virallisen luovutuksen yhteydessä valmistaja antaa kuitenkin tuojana toimivan osapuolen pyynnöstä tuote-erän virallista luovutusta koskevan todistuksen, jos viejänä toimivan osapuolen valvontaviranomaiset ovat testanneet kyseisen tuote-erän.

Euroopan unionissa ihmisille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin sovellettavan tuote-erien virallisen luovutuksen menettelyn julkaisee lääkkeiden ja terveydenhuollon eurooppalainen laatutyöelin European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare. Uudessa-Seelannissa tuote-erien virallisen luovutuksen menettelystä määrätään asiakirjassa ”WHO Technical Report Series, No 822, 1992”.

9.   Tarkastajien koulutus

Tämän sopimuksen yleisten määräysten mukaisesti kummankin osapuolen tarkastajat pääsevät osallistumaan toisen osapuolen viranomaisten järjestämiin tarkastajien koulutustilaisuuksiin. Osapuolet ilmoittavat toisilleen näistä tilaisuuksista.

10.   Yhteiset tarkastukset

Tämän sopimuksen yleisten määräysten mukaisesti ja osapuolten keskinäisellä järjestelyllä voidaan sallia yhteiset tarkastukset. Nämä tarkastukset on tarkoitettu kehittämään yhteistä tietämystä ja tulkintaa käytännöistä ja vaatimuksista. Näiden tarkastusten järjestäminen ja muoto vahvistetaan alakohtaisen sekaryhmän hyväksymiä menettelyjä noudattaen.

11.   Varoitusjärjestelmä

Osapuolet nimeävät yhteyspisteet, joiden välityksellä toimivaltaiset viranomaiset ja valmistajat voivat riittävän nopeasti antaa toisen osapuolen viranomaisille tietoja laadullisista puutteista, tuote-erien vetämisestä markkinoilta, väärennöksistä sekä muista laatuun liittyvistä ongelmista, jotka voivat edellyttää lisätarkastuksia tai tuote-erän jakelun keskeyttämistä. Osapuolet vahvistavat yhteisesti yksityiskohtaisen varoitusmenettelyn.

Osapuolet huolehtivat siitä, että jos valmistuslupa peruutetaan väliaikaisesti tai pysyvästi (osittain tai kokonaan) sen johdosta, ettei hyvää tuotantotapaa ole noudatettu, ja jos tämä voi haitata kansanterveyden suojaamista, asiasta ilmoitetaan toiselle osapuolelle riittävän nopeasti.

12.   Yhteyspisteet

Tätä alakohtaista liitettä sovellettaessa yhteyspisteet, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa teknisissä kysymyksissä, kuten tarkastuskertomusten vaihtoa, tarkastajien koulutustilaisuuksia ja teknisiä vaatimuksia koskevissa kysymyksissä, ovat seuraavat:

Uusi-Seelanti:

Ihmisille tarkoitetut lääkevalmisteet:

Group Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Puhelin: 64-4-819 6874

Faksi: 64-4-819 6806

Eläinlääkkeet:

Director, Approvals and ACVM Standards

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

PO Box 2526

Wellington 6140

New Zealand

Puhelin: 64-4-894 2541

Faksi: 64-4-894 2501

Euroopan unioni:

The Director of the European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Puhelin: 44-171-418 8400

Faksi: 44-171-418 8416

13.   Alakohtainen sekaryhmä

Osapuolten edustajien muodostama alakohtainen sekaryhmä perustetaan tämän alakohtaisen liitteen nojalla. Se on vastuussa tämän alakohtaisen liitteen tehokkaasta toiminnasta. Se raportoi sekakomitealle siten kuin sekakomitea päättää.

Alakohtainen sekaryhmä vahvistaa oman työjärjestyksensä. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa yksimielisesti. Se voi päättää osoittaa tehtäviään alaryhmille.

14.   Näkemyserot

Osapuolet pyrkivät kaikin keinoin ratkaisemaan kaikki näkemyserot, jotka koskevat muun muassa tarkastuskertomusten päätelmiä ja sitä, noudattavatko valmistajat vaatimuksia. Ratkaisemattomat näkemyserot annetaan alakohtaisen sekaryhmän käsiteltäviksi.

IV   JAKSO

MUUTOKSET VIRALLISTEN TARKASTUSLAITOSTEN LUETTELOON

Osapuolet tunnustavat, että tässä alakohtaisessa liitteessä on tarpeen ottaa huomioon muutokset, jotka koskevat erityisesti uusien virallisten tarkastuslaitosten lisäämistä luetteloon tai muutoksia vahvistettujen toimivaltaisten viranomaisten luonteessa tai tehtävässä. Jos virallisia tarkastuslaitoksia koskevia merkittäviä muutoksia on tapahtunut, alakohtainen sekaryhmä harkitsee, mitä lisätietoja mahdollisesti vaaditaan ohjelmien tarkistamiseksi ja tarkastusten vastavuoroisen tunnustamisen vahvistamiseksi tai ylläpitämiseksi III jakson 7 kohdan mukaisesti.”

11.

Korvataan lääkinnällisiä laitteita koskeva alakohtainen liite seuraavasti:

LÄÄKINNÄLLISIÄ LAITTEITA KOSKEVA ALAKOHTAINEN LIITE EUROOPAN YHTEISÖN JA UUDEN-SEELANNIN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN VASTAVUOROISESTA TUNNUSTAMISESTA

SOVELTAMISALA

Tämän alakohtaisen liitteen määräyksiä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

Euroopan unioniin vietävät tuotteet

Uuteen-Seelantiin vietävät tuotteet

(1)

Kaikki lääkinnälliset laitteet:

a)

jotka on valmistettu Uudessa-Seelannissa; ja

b)

joihin sovelletaan ulkopuolisia tuotteiden ja laatujärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä; ja

c)

joista säädetään aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/385/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna; ja

d)

joista säädetään lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/42/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna.

(1)

Kaikki lääkinnälliset laitteet:

a)

jotka on valmistettu Euroopan unionissa; ja

b)

joihin sovelletaan ulkopuolisia tuotteiden ja laatujärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä tai joihin sovelletaan muita vaatimuksia I jaksossa luetellun lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

(2)

Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi:

a)

lisäyksessä määrätyt lääkinnälliset laitteet suljetaan pois; ja

b)

jollei toisin määrätä tai osapuolten kesken muuta sovita, lääkinnällisen laitteen ”valmistukseen” eivät sisälly:

i)

kunnostus- tai korjausprosessit, kuten korjaaminen, ennalleenpalautus, kunnostus tai kohennus; tai

ii)

toiminnot kuten painaminen, merkitseminen, liputtaminen, pakkaaminen ja valmistelu myyntiin suoritettuna joko yksinään tai yhdessä; tai

iii)

laadunvalvontatarkastukset yksinään; tai

iv)

sterilointi yksinään.

(2)

Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi:

a)

lisäyksessä määrätyt lääkinnälliset laitteet suljetaan pois; ja

b)

jollei toisin määrätä tai osapuolten kesken muuta sovita, lääkinnällisen laitteen ”valmistukseen” eivät sisälly:

i)

kunnostus- tai korjausprosessit, kuten korjaaminen, ennalleenpalautus, kunnostus tai kohennus; tai

ii)

toiminnot kuten painaminen, merkitseminen, liputtaminen, pakkaaminen ja valmistelu myyntiin suoritettuna joko yksinään tai yhdessä; tai

iii)

laadunvalvontatarkastukset yksinään; tai

iv)

sterilointi yksinään.

I   JAKSO

LAIT, ASETUKSET JA HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

Euroopan unionin lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden noudattamista Uuden-Seelannin nimetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioivat

Uuden-Seelannin lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden noudattamista Euroopan unionin nimetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioivat

Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna

Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista, sellaisena kuin se on muutettuna

ja kaikki muu näiden direktiivien perusteella annettu Euroopan unionin lainsäädäntö

Radiocommunications Act 1989 ja kyseisen lain nojalla annetut asetukset (Regulations)

Electricity Act 1992 ja kyseisen lain nojalla annetut asetukset (Regulations)

Medicines Act 1981

Medicines Regulations 1984

Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003

ja kaikki edellä mainitun lainsäädännön perusteella annettu tai edellä mainittua lainsäädäntöä muuttava lainsäädäntö

II   JAKSO

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN NIMEÄMISESTÄ TÄMÄN ALAKOHTAISEN LIITTEEN SOVELTAMISTA VARTEN VASTAAVAT VIRANOMAISET

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia nimeävät Uuden-Seelannin viranomaiset

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia nimeävät Euroopan unionin viranomaiset

Ministry of Health

Belgia

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale

Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bulgaria

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Tšekki

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Tanska

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Saksa

ZLG – Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, Bonn

ZLS – Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, München

Viro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Irlanti

Department of Health

Irish Medicines Board

Kreikka

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Espanja

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Ranska

Ministère de la Santé

Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé

Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Italia

Ministero della Salute – Dipartimento dell’ Innovazione – Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Kypros

The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry of Health)

Veterinary Services (Ministry of Agriculture)

Latvia

Zāļu valsts aģentūra

Veselības ministrija

Liettua

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Luxemburg

Ministère de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Unkari

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Malta

Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija dwar l-iStandards

Alankomaat

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Itävalta

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Puola

Ministerstwo Zdrowia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Portugali

INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Romania

Ministerul Sănătății – Departament Dispozitive Medicale

Slovenia

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Slovakia

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Ruotsi

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Yhdistynyt kuningaskunta

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

III   JAKSO

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN NIMEÄMISMENETTELYT

Uuden-Seelannin menettelyt, joilla se nimeää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioimaan tuotteiden Euroopan unionin vaatimusten mukaisuutta

Euroopan unionin menettelyt, joilla se nimeää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset arvioimaan tuotteiden Uuden-Seelannin vaatimusten mukaisuutta

Tämän alakohtaisen liitteen soveltamista varten nimettävien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on täytettävä I jaksossa lueteltujen direktiivien vaatimukset, ja tällöin on otettava huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, ja nämä laitokset nimetään tämän sopimuksen liitteessä määrättyjä menettelyjä noudattaen. Tämän voivat osoittaa seuraavat:

a)

Tuotteiden sertifiointilaitokset, jotka toimivat EN 45011 -standardin tai ISO Guide 28- ja ISO Guide 40 -julkaisujen vaatimusten mukaisesti ja jotka joko

ovat Joint Accreditation System of Australia and New Zealand -järjestelmän (JAS-ANZ) akkreditoimia tai

pystyvät osoittamaan pätevyytensä muulla tavoin tämän sopimuksen liitteessä olevan A ja B jakson mukaisesti.

b)

EN 45012 -standardin tai ISO Guide 62 -julkaisun vaatimusten mukaisesti toimivat laatujärjestelmien sertifiointilaitokset, jotka joko

ovat JAS-ANZ:in akkreditoimia tai

pystyvät osoittamaan pätevyytensä muulla tavoin sopimuksen liitteessä olevan A ja B jakson mukaisesti.

c)

ISO/IEC 17020 -standardin vaatimusten mukaisesti toimivat tarkastuslaitokset, jotka joko

ovat Testing Laboratory Registration Council of New Zealand -neuvoston tai minkä tahansa muun Uudessa-Seelannissa lailla perustetun laitoksen, joka korvaa sen ja jolla on samat tehtävät, akkreditoimia, tai

pystyvät osoittamaan pätevyytensä muulla tavoin tämän sopimuksen liitteessä olevan A ja B jakson mukaisesti.

Jäljempänä olevan IV jakson 5.2 kohdan nojalla saman jakson 5.1 kohdassa lueteltujen suuren riskin laitteiden osalta nimeäminen tapahtuu keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tarkoitetun ohjelman perusteella.

1.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset nimetään tämän sopimuksen liitteessä määrättyjä periaatteita ja menettelyjä noudattaen.

2.

Seuraavia menettelyjä pidetään tämän sopimuksen liitteessä määrättyjen menettelyjen mukaisina:

a)

Sertifiointilaitokset, jotka:

ovat European Cooperation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for certification of products -sopimuksen allekirjoittaneiden akkreditointilaitosten akkreditoimia,

ovat Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (IECEE) CB Scheme -järjestelmän jäseniä,

ovat JAS-ANZ:in kanssa vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen tehneen akkreditointilaitoksen akkreditoimia tai

pystyvät osoittamaan pätevyytensä muulla tavoin tämän sopimuksen liitteessä olevan A ja B jakson mukaisesti.

b)

Testauslaboratoriot, jotka:

ovat EA-MLA -sopimuksen allekirjoittaneiden akkreditointilaitosten akkreditoimia,

ovat IECEE CB Scheme -järjestelmän mukaisesti tunnustettuja tai

pystyvät osoittamaan pätevyytensä muulla tavoin tämän sopimuksen liitteessä olevan A ja B jakson mukaisesti.

Jäljempänä olevan IV jakson 5.2 kohdan nojalla kyseisen jakson 5.1 kohdassa lueteltujen suuren riskin laitteiden osalta nimeäminen tapahtuu keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tarkoitetun ohjelman perusteella.

IV   JAKSO

LISÄMÄÄRÄYKSET

1.   Uusi lainsäädäntö

Osapuolet ottavat huomioon Uuden-Seelannin aikomuksen antaa uutta lääkinnällisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja päättävät yhteisesti, että tämän alakohtaisen liitteen määräyksiä sovelletaan kyseiseen lainsäädäntöön sen tullessa voimaan Uudessa-Seelannissa.

Osapuolet julistavat yhteisesti aikomuksensa laajentaa tämän alakohtaisen liitteen soveltamisalaa in vitro -diagnostisiin laitteisiin heti kun lääkinnällisiä laitteita koskeva Uuden-Seelannin uusi lainsäädäntö on voimassa.

2.   Tietojenvaihto

Osapuolet ilmoittavat toisilleen lääkinnällisiä laitteita koskevaan valvontajärjestelmään liittyvistä tapahtumista ja tuoteturvallisuuteen liittyvistä asioista. Osapuolet ilmoittavat toisilleen myös:

todistuksista, jotka on peruutettu pysyvästi tai väliaikaisesti, joita on rajoitettu tai jotka on kumottu, ja

lainsäädännöstä tai muutoksista voimassa olevaan lainsäädäntöön, jotka hyväksytään I jaksossa lueteltujen oikeudellisten tekstien perusteella.

Tietoja voidaan välittää seuraavien yhteyspisteiden kautta:

Uusi-Seelanti:

The Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Puhelin: 64-4-819 6874

Faksi: 64-4-819 6806

ja

Group Manager

Energy Safety and Radio Spectrum Management

Ministry of Economic Development (MED)

P.O. Box 1473

Wellington

New Zealand

Puhelin: 64-4-472-0030

Faksi: 64-4-471-0500

Euroopan unioni

European Commission

Directorate-General for Health and Consumers

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Puhelin: 32-2-299.11.11

Osapuolet voivat vaihtaa tietoja eurooppalaisen lääkinnällisiä laiteita koskevan tietokannan (Eudamed) perustamisen seurauksista.

Lisäksi Medicines and Medical Devices Safety Authority -viranomainen ilmoittaa annetuista todistuksista.

3.   Alihankinta

Jos Uuden-Seelannin lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sitä edellyttävät, ne Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka teettävät testauksen kokonaan tai osittain alihankintana, saavat käyttää alihankkijoina ainoastaan III jakson 2 kohdan mukaisesti akkreditoituja testauslaboratorioita.

4.   Myönnettyjen hyväksymisten rekisteröinti

Sopimuksen liitteessä määrättyjen vaatimusten lisäksi asianomainen Euroopan unionin nimeävä viranomainen ilmoittaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia nimettäessä Uudelle-Seelannille kunkin nimetyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen osalta menetelmän, jota kyseinen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos aikoo käyttää rekisteröidäkseen Secretaryn (viranomainen) Electricity Act 1992 -lain (ja kyseisen lain nojalla annettujen asetusten) nojalla vaatiman, Uudessa-Seelannissa myytävien tai myytäväksi tarjottavien varusteiden tai laitteiden hyväksymisen myöntämisen.

5.   Keskinäisen luottamuksen lisääminen suuren riskin laitteiden osalta

5.1

Keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tarkoitettu prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa luottamusta kummankin osapuolen nimeämisjärjestelmiin, koskee seuraavia lääkinnällisiä laitteita:

aktiiviset implantoitavat laitteet sellaisina kuin ne on määritelty I jaksossa viitatussa lainsäädännössä

laitteet, jotka luokitellaan III luokkaan kuuluviksi laitteiksi I jaksossa viitatun lainsäädännön mukaisesti

lääkinnälliset laitteet, jotka ovat implantoitavia tekomykiöitä

lääkinnälliset laitteet, jotka ovat intraokulaarisia viskoelastisia nesteitä, ja

lääkinnälliset laitteet, jotka ovat mekaanisia esteitä ja joiden käyttöaiheena on syntyvyyden säännöstely tai sukupuoliteitse tarttuvien tautien ehkäisy.

5.2

Osapuolet laativat tätä koskevan yksityiskohtaisen ohjelman, johon osallistuvat Medicines and Medical Devices Safety Authority -viranomainen ja Euroopan unionin toimivaltaiset viranomaiset.

5.3

Keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tarkoitettua kautta tarkastellaan uudelleen kahden vuoden kuluttua siitä, kun tämä alakohtainen liite, sellaisena kuin se on muutettuna, tulee voimaan.

5.4

Erityiset lisävaatimukset sääntelyn edistymistä varten:

5.4.1

Tämän sopimuksen 2 artiklan, 7 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan nojalla kumpikin osapuoli voi pyytää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevia erityisiä lisävaatimuksia, joiden tarkoituksena on osoittaa kokemus kehittyvissä sääntelyjärjestelmissä.

5.4.2

Näihin erityisvaatimuksiin voi kuulua koulutusta, tarkkailijoiden läsnä ollessa suoritettavia vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tarkastuksia, vierailuja sekä tietojen ja asiakirjojen vaihtoa, tarkastuskertomukset mukaan luettuina.

5.4.3

Näitä vaatimuksia voidaan myös soveltaa suhteessa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimeämiseen tämän sopimuksen mukaisesti.

6.   Alakohtainen sekaryhmä

Osapuolten edustajista koostuva alakohtainen sekaryhmä perustetaan tämän alakohtaisen liitteen nojalla. Se vastaa tämän alakohtaisen liitteen tehokkaasta toiminnasta. Se raportoi sekakomitealle siten kuin sekakomitea päättää.

Alakohtainen sekaryhmä vahvistaa oman työjärjestyksensä. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa yksimielisesti. Se voi päättää tehtäviensä siirtämisestä alaryhmille.

7.   Näkemyserot

Osapuolet pyrkivät kaikin keinoin ratkaisemaan kaikki näkemyserot, jotka koskevat muun muassa vaatimustenmukaisuuden arviointikertomusten päätelmiä ja sitä, noudattavatko valmistajat vaatimuksia. Ratkaisemattomat näkemyserot annetaan alakohtaisen sekaryhmän käsiteltäviksi.

Lisäys

Tämän alakohtaisen liitteen määräyksiä ei sovelleta seuraaviin laitteisiin:

lääkinnälliset laitteet, jotka sisältävät tai jotka on valmistettu käyttäen eläinperäisiä soluja, kudoksia tai kudoksista saatuja tuotteita, jotka on tehty elinkyvyttömäksi, jos viruksia ja muita tarttuvia tekijöitä koskeva turvallisuus edellyttää validoituja virusten poistamis- ja inaktivaatiomenetelmiä valmistuksen aikana;

lääkinnälliset laitteet, jotka sisältävät mikrobi-, bakteeri- tai rekombinanttiperäisiä kudoksia, soluja tai aineita ja on tarkoitettu käytettäväksi ihmiskehossa tai -keholla;

lääkinnälliset laitteet, joihin sisältyy ihmisestä peräisin olevia kudoksia tai kudoksista johdettuja tuotteita;

lääkinnälliset laitteet, jotka sisältävät ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia, joilla voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon;

lääkinnälliset laitteet, joihin sisältyy tai on tarkoitettu sisältymään erottamattomana osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan pitää lääkkeenä ja jolla voi laitteen lisäksi olla lisävaikutus potilaaseen; ja

lääkinnälliset laitteet, jotka valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi toisen lääkinnällisen laitteen kemialliseen desinfiointiin, lukuun ottamatta sterilisaattoreita, jotka käyttävät kuivaa lämpöä, kosteaa lämpöä tai etyleenioksidia.

Osapuolet voivat päättää yhteisellä järjestelyllä laajentaa tämän alakohtaisen liitteen soveltamisalaa edellä mainittuihin lääkinnällisiin laitteisiin.

”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat vaihtaneet diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi tarvittavat menettelynsä.

Tehty Brysselissä 23. helmikuuta 2012 kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нοва Зeлaндия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Nέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Uj-Zéland részéről

Gћal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Unden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


(1)  EYVL L 229, 17.8.1998, s. 62.


ASETUKSET

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/19


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1261/2012,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä.

(2)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) edellytetään sellaisten toimenpiteiden vahvistamista, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatima kertomus.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamista ja jakamista koskevat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa tietyt niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit (TACit) olisi vahvistettava saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ja ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat varmistaen samalla eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu ja kannanotot, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön olisi sovellettava yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (2) ja erityisesti sen 33 artiklaa, joka koskee saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista, ja 34 artiklaa, joka koskee tietojen ilmoittamista kalastusmahdollisuuksien käyttämisestä loppuun. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne lähettävät komissiolle tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja.

(6)

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (3) 2 artiklan mukaisesti on määriteltävä kannat, joihin sovelletaan mainitussa asetuksessa tarkoitettuja eri toimenpiteitä.

(7)

Jotta kalastustoiminta ei keskeytyisi ja turvattaisiin unionin kalastajien toimeentulo, on tärkeää avata nämä kalastusmahdollisuudet 1 päivänä tammikuuta 2013. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavat kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2013.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Mustallamerellä toimiviin EU:n aluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’GFCM’ tarkoittaa Välimeren yleistä kalastusneuvostoa (General Fisheries Commission for the Mediterranean);

b)

’Mustameri’ tarkoittaa eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011 (4) liitteessä I sekä päätöslauselmassa nro GFCM/33/2009/2 määriteltyä maantieteellistä osa-aluetta 29;

c)

’EU:n alus’ tarkoittaa jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

d)

’suurin sallittu saalis’ (TAC) tarkoittaa sitä määrää, joka voidaan pyytää kustakin kannasta kunakin vuonna;

e)

’kiintiö’ tarkoittaa unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta.

II   LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACit, niiden jakaminen jäsenvaltioiden kesken ja tarvittaessa niiden käyttöön toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä.

5 artikla

Jakamista koskevat erityissäännökset

Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallitut saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Aluksella saa pitää ja aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu kalastusmahdollisuudet tällä asetuksella, vain jos

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa unionin kiintiötä, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä unionin kiintiö ole täyttynyt.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Tietojen siirtäminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä esitettyjä kantojen koodeja.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(4)  EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44.


LIITE

EU:n aluksiin sovellettavat TACit alueilla, joilla on TACit laji- ja aluekohtaisesti

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin ole mainittu) kalakannoittain ja tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi latinankielisten nimien ja yleiskielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji

:

Piikkikampela

Psetta maxima

Alue

:

Unionin vedet ja Mustameri

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Romania

43,2

Unioni

86,4 (1)

TAC

Ei sovelleta


Laji

:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue

:

Unionin vedet ja Mustameri

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Romania

3 442,5

Unioni

11 475

TAC

Ei sovelleta


(1)  Kalastus, jälleenlaivaaminen, alukselle ottaminen, purkaminen ja ensimyynti kielletty 15.4.–15.6.2013.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/22


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1262/2012,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2013 ja 2014

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä.

(2)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) edellytetään että sellaisten toimenpiteiden vahvistamisessa, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, olisi otettava huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatimat kertomukset, myös alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien neuvojen valossa.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kutakin kalastusta tai kalastusryhmää koskevien kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä tarvittaessa tiettyjä niihin toiminnallisesti liittyviä edellytyksiä. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit (TACit) olisi vahvistettava saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat sekä varmistaen eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu ja ottaen huomioon kannanotot, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa, erityisesti kokouksissa neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean ja asianomaisten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa.

(5)

Kalastusmahdollisuuksien olisi noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja periaatteita, joita ovat muiden muassa Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1995 sopimus hajallaan olevien ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta (2) sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vuonna 2008 laatimissa, valtamerillä harjoitettavan syvänmeren kalastuksen hallinnointia koskevissa kansainvälisissä suuntaviivoissa vahvistetut yksityiskohtaiset hoitoperiaatteet, joissa todetaan erityisesti, että sääntelystä päättävän tahon olisi oltava varovaisempi silloin, kun saatavilla oleva tieto on epävarmaa, epäluotettavaa tai puutteellista. Riittävien tieteellisten tietojen puutetta ei saisi käyttää syynä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden siirtämiselle tai toteuttamatta jättämiselle.

(6)

Viimeisimmät tieteelliset lausunnot, jotka on saatu Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudelliselta kalastuskomitealta (STECF), osoittavat, että useimpien syvänmeren lajien kalastus ei ole kestävällä pohjalla ja että näiden kantojen kalastusmahdollisuuksia olisi kantojen kestävyyden turvaamiseksi vähennettävä, kunnes niiden kokojen todetaan kehittyvän myönteiseen suuntaan. ICESin lausunnossa todetaan myös, että keltaroussin kohdennettua kalastusta ei saisi sallia millään alueella eikä sitä saisi sallia myöskään tylppäpyrstömolvan ja pilkkupagellin eräiden kantojen osalta.

(7)

Syvänmeren haiden tärkeimpien kaupallisten lajien katsotaan romahtaneen, minkä vuoksi niiden kohdennettua kalastusta ei pitäisi harjoittaa.

(8)

Syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 (3) 2 a artiklassa määritellyt syvänmeren lajien kalastusmahdollisuuksista päätetään kahden vuoden välein. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin kultakuorekannat ja tylppäpyrstömolvan pääasiallinen kalastus, joita koskevat kalastusmahdollisuudet riippuvat Norjan kanssa vuosittain käytävistä neuvotteluista. Näiden kantojen kalastusmahdollisuudet olisi siten vahvistettava toisessa asiaan liittyvässä kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta annettavassa vuosittaisessa asetuksessa.

(9)

Yksinkertaistamisen vuoksi unionin itsenäisesti päättämistä tylppäpyrstömolvan TACeista olisi säädettävä samassa säädöksessä. Sen vuoksi tylppäpyrstömolvan TACit kansainvälisillä vesillä alueilla II, III ja IV sekä tylppäpyrstömolvan TACit kansainvälisillä vesillä alueella XII olisi sisällytettävä asetukseen, jolla vahvistetaan EU:n aluksiin sovellettavat kalastusmahdollisuudet eräiden sellaisten kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta, joihin ei kohdistu kansainvälisiä neuvotteluita tai sopimuksia.

(10)

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (4) mukaisesti olisi määriteltävä ne kalakannat, joihin sovelletaan erilaisia kyseisessä säädöksessä tarkoitettuja toimenpiteitä. Varo-TACeja olisi sovellettava sellaisiin kalakantoihin, joiden osalta ei ole käytettävissä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa arviota kalastusmahdollisuuksista erityisesti sen vuoden osalta, jona TACit on vahvistettava; muutoin olisi sovellettava analyyttisiä TACeja. Syvänmeren kalakantoja koskevien ICESin ja STECFin lausuntojen perusteella sellaisiin kalakantoihin, joiden kalastusmahdollisuuksista ei ole käytettävissä tieteellistä arviointia, olisi tässä asetuksessa sovellettava varo-TACeja.

(11)

Tieteellisten lausuntojen perusteella eräiden lestikalan kantojen biologinen levinneisyys ei välttämättä vastaa tämän asetuksen mukaisia TAC-alueita. Jotta edistettäisiin näiden kantojen kestävää hyödyntämistä, on syytä lisätä joustoa TAC-alueen Vb, VI ja VII sekä TAC-alueen VIII, IX, X, XII ja XIV välillä.

(12)

Kalastustoiminnan keskeytysten välttämiseksi ja unionin kalastajien toimeentulon turvaamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2013. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan EU:n aluksille vuosiksi 2013 ja 2014 syvänmeren lajien kalakantojen vuosittaiset kalastusmahdollisuudet EU:n vesillä ja eräillä sellaisilla EU:n ulkopuolisilla vesillä, joilla saalisrajoitukset ovat tarpeen.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’EU:n aluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

b)

’EU:n vesillä’ jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita, lukuun ottamatta perussopimuksen liitteessä II mainittujen alueiden lähivesiä;

c)

’suurimmalla sallitulla saaliilla’ (TAC) määrää, joka kustakin kalakannasta voidaan pyytää ja purkaa vuosittain;

d)

’kiintiöllä’ unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta;

e)

’kansainvälisillä vesillä’ vesiä, jotka eivät kuulu minkään valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

2.   Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia alueiden määritelmiä:

a)

ICESin (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) alueilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 218/2009 (5) liitteessä III mainittuja maantieteellisiä alueita;

b)

CECAFin (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea) alueilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2009 (6) liitteessä II mainittuja maantieteellisiä alueita.

3 artikla

TACit ja niiden jakaminen

EU:n alusten EU:n vesillä tai eräillä EU:n ulkopuolisilla vesillä pyytämien syvänmeren lajien TACit, niiden jakaminen jäsenvaltioiden kesken sekä tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

4 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevat erityissäännökset

1.   Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (7) 37 artiklan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (8) 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan nojalla pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa sovelletaan kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACeja, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa sovelletaan kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä toisin säädetä.

5 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Niistä kalakannoista, joille on vahvistettu TACit, peräisin olevia kaloja saadaan pitää aluksella tai purkaa aluksesta ainoastaan, jos ne on pyydetty sellaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla, jolle on myönnetty kiintiö, jota ei ole käytetty loppuun.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Sopimus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta (EYVL L 189, 3.7.1998, s. 16).

(3)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6.

(4)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesialueiden ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).


LIITE

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES-alueisiin, jollei toisin mainita.

1   OSA

Lajien ja lajiryhmien määrittely

1.

Tämän liitteen 2 osassa olevassa luettelossa kalakannat mainitaan lajien latinankielisten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Syvänmerenhait on kuitenkin sijoitettu luettelon alkuun. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi suomenkielisten nimien ja latinankielisten nimien vastaavuustaulukko

Yleisnimi

Kolmikirjaiminen koodi

Tieteellinen nimi

Mustahuotrakala

BSF

Aphanopus carbo

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Keltaroussi

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

Suomuturska

GFB

Phycis blennoides

2.

Tässä asetuksessa ’syvänmerenhailla’ tarkoitetaan seuraavia lajeja:

Yleisnimi

Kolmikirjaiminen koodi

Tieteellinen nimi

Kissahait

API

Apristurus spp.

Kaulushai

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Nystypistinhai

GUP

Centrophorus granulosus

Suomupistinhai

GUQ

Centrophorus squamosus

Ruskosusihai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Kuonosamettihai

CYP

Centroscymnus crepidater

Tummavalohai

CFB

Centroscyllium fabricii

Lattahai

DCA

Deania calcea

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Isovalohai

ETR

Etmopterus princeps

Samettivalohai

ETX

Etmopterus spinax

Rengaskissahai

SHO

Galeus melastomus

Pohjankissahai

GAM

Galeus murinus

Kidushai

SBL

Hexanchus griseus

Purjehai

OXN

Oxynotus paradoxus

Veitsihammashai

SYR

Scymnodon ringens

Holkeri

GSK

Somniosus microcephalus

2   OSA

EU:n aluksiin sovellettavat vuosittaiset kalastusmahdollisuudet alueilla, joilla on laji- ja aluekohtaisia TACeja (tonneina elopainoa)

Laji

:

Syvänmerenhait

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX (DWS/56789-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

0

0

Viro

0

0

Irlanti

0

0

Espanja

0

0

Ranska

0

0

Liettua

0

0

Puola

0

0

Portugali

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Syvänmerenhait

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella X (DWS/10-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Portugali

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Syvänmerenhait, Deania hystricosa ja Deania profondorum

Alue

:

Kansainväliset vedet alueella XII (DWS/12INT-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Irlanti

0

0

Espanja

0

0

Ranska

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III ja IV (BSF/1234-)

Vuosi

2013

2014

Varo-TAC

Saksa

3

3

Ranska

3

3

Yhdistynyt kuningaskunta

3

3

Unioni

9

9

TAC

9

9


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII (BSF/56712-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Saksa

35

46

Viro

17

22

Irlanti

87

113

Espanja

174

226

Ranska

2 440

3 172

Latvia

113

147

Liettua

1

1

Puola

1

1

Yhdistynyt kuningaskunta

174

226

Muut (1)

9

12

Unioni

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X (BSF/8910-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Espanja

12

12

Ranska

29

29

Portugali

3 659

3 659

Unioni

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700


Laji

:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet CECAF-alueella 34.1.2 (BSF/C3412-)

Vuosi

2013

2014

Varo-TAC

Portugali

3 674

3 490

Unioni

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490


Laji

:

Limapäät

Beryx spp.

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV (ALF/3X14-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Irlanti

10

9

Espanja

70

67

Ranska

19

18

Portugali

203

193

Yhdistynyt kuningaskunta

10

9

Unioni

312

296

TAC

312

296


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja IV (RNG/124-)

Vuosi

2013

2014

Varo-TAC

Tanska

1

1

Saksa

1

1

Ranska

10

10

Yhdistynyt kuningaskunta

1

1

Unioni

13

13

TAC

13

13


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella III (RNG/03-) (2)

Vuosi

2013

2014

Varo-TAC

Tanska

643

515

Saksa

4

3

Ruotsi

33

26

Unioni

680

544

TAC

680

544


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67-)

Vuosi

2013 (3)

2014 (3)

Analyyttinen TAC

Saksa

8

8

Viro

63

63

Irlanti

279

279

Espanja

70

70

Ranska

3 539

3 539

Liettua

81

81

Puola

41

41

Yhdistynyt kuningaskunta

208

208

Muut (4)

8

8

Unioni

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297


Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/8X14-)

Vuosi

2013 (5)

2014 (5)

Analyyttinen TAC

Saksa

23

21

Irlanti

5

4

Espanja

2 573

2 317

Ranska

119

107

Latvia

41

37

Liettua

5

4

Puola

805

724

Yhdistynyt kuningaskunta

10

9

Unioni

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella VI (ORY/06-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Irlanti

0

0

Espanja

0

0

Ranska

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella VII (ORY/07-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Irlanti

0

0

Espanja

0

0

Ranska

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta

0

0

Muut

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV (ORY/1CX14)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Irlanti

0

0

Espanja

0

0

Ranska

0

0

Portugali

0

0

Yhdistynyt kuningaskunta

0

0

Unioni

0

0

TAC

0

0


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII (SBR/678-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Irlanti

6

5

Espanja

156

143

Ranska

8

7

Yhdistynyt kuningaskunta

20

18

Muut (6)

6

5

Unioni

196

178

TAC

196

178


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella IX (SBR/09-)

Vuosi

2013 (7)

2014 (7)

Analyyttinen TAC

Espanja

614

614

Portugali

166

166

Unioni

780

780

TAC

780

780


Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueella X (SBR/10-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Espanja

9

8

Portugali

1 004

904

Yhdistynyt kuningaskunta

9

8

Unioni

1 022

920

TAC

1 022

920


Laji

:

Suomuturska

Phycis blennoides

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III ja IV (GFB/1234-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Saksa

9

9

Ranska

9

9

Yhdistynyt kuningaskunta

13

13

Unioni

31

31

TAC

31

31


Laji

:

Suomuturska

Phycis blennoides

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII (GFB/567-)

Vuosi

2013 (8)

2014 (8)

Analyyttinen TAC

Saksa

10

10

Irlanti

260

260

Espanja

588

588

Ranska

356

356

Yhdistynyt kuningaskunta

814

814

Unioni

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028


Laji

:

Suomuturska

Phycis blennoides

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII ja IX (GFB/89-)

Vuosi

2013 (9)

2014 (9)

Analyyttinen TAC

Espanja

242

242

Ranska

15

15

Portugali

10

10

Unioni

267

267

TAC

267

267


Laji

:

Suomuturska

Phycis blennoides

Alue

:

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla X ja XII (GFB/1012-)

Vuosi

2013

2014

Analyyttinen TAC

Ranska

9

9

Portugali

36

36

Yhdistynyt kuningaskunta

9

9

Unioni

54

54

TAC

54

54


(1)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(2)  Lestikalan kohdennettua kalastusta ei saa harjoittaa ICES-alueella IIIa ennen kuin EU:n ja Norjan neuvottelut on saatu päätökseen.

(3)  Enintään 10 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(5)  Enintään 10 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb, VI ja VII (RNG/*5B67-).

(6)  Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.

(7)  Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII (SBR/*678-).

(8)  Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII ja IX (GFB/*89-).

(9)  Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII (GFB/*567-).


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/34


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1263/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteiset ehdotukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 267/2012 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2010/413/YUTP säädetyt toimenpiteet. Neuvosto antoi 15 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/635/YUTP (3), jolla muutetaan päätöstä 2010/413/YUTP ja säädetään uusista Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Kyseisiä rajoittavia lisätoimenpiteitä ovat etenkin laivojen rakennuksessa, huollossa tai uudelleenvarustelussa tarvittavien keskeisten merenkulkulaitteiden ja -teknologian vientikielto. Lisäksi olisi kiellettävä grafiitin, raakametallien tai puolivalmisteiden, kuten alumiinin ja teräksen, sekä tietyissä teollisuusprosesseissa käytettävien ohjelmistojen kauppa.

(3)

Rajoittaviin lisätoimenpiteisiin kuuluu myös iranilaisen maakaasun tuonnin, ostamisen tai kuljettamisen kielto. Tämän kiellon tehokas soveltaminen edellyttää toimenpiteitä, joilla kielletään sellainen maakaasun vaihto, jonka tiedetään kasvattavan maakaasun vientiä Iranista kieltoa kiertäen, tai jos on aihetta epäillä näin tapahtuvan. Maakaasun tuontikiellon ei pitäisi vaikuttaa sopimuksiin, jotka toteutetaan käyttämällä kaasuputkea, joka on kytketty suoraan unionin maakaasunsiirtoverkkoon ilman sellaista kytkentää, jonka tarkoituksena on helpottaa Iranista peräisin olevan maakaasun ostamista tai lisätä sen vientiä.

(4)

Päätöksessä 2012/635/YUTP säädettiin myös, että kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (4) liitteessä I lueteltuja kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen tarkoituksena sisällyttää niihin tiettyjä kyseisessä liitteessä olevan 5 ryhmän 2 osassa lueteltuja tuotteita, joilla voi olla merkitystä islamilaisen vallankumouskaartin suorassa tai välillisessä määräysvallassa oleville teollisuudenaloille tai joilla voi olla merkitystä Iranin ydin-, sotilas- ja ballististen ohjusten ohjelmalle, samalla kuitenkin ottaen huomioon tarpeen välttää tahattomia vaikutuksia Iranin siviiliväestöön.

(5)

Jotta varmistetaan Iraniin suuntautuvaa myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä koskevan kiellon tehokas täytäntöönpano tiettyjen muidenkin sellaisten keskeisten laitteiden tai teknologian osalta, joita voitaisiin käyttää öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden keskeisillä aloilla, olisi laadittava uusi luettelo tällaisista keskeisistä laitteista ja teknologiasta.

(6)

Samasta syystä olisi laadittava luettelot tuotteista, joita maakaasun, grafiitin, raakametallien tai puolivalmisteiden, kuten alumiinin ja teräksen, sekä tietyissä teollisuusprosesseissa käytettävien ohjelmistojen kaupan rajoitukset koskevat.

(7)

Päätöksessä 2012/635/YUTP kielletään myös unionin ja Iranin pankkien ja rahoituslaitosten väliset maksutapahtumat ilman kyseisen jäsenvaltion ennakkolupaa.

(8)

Lisäksi päätöksessä 2012/635/YUTP kielletään Iranin öljytankkereille ja rahtialuksille suoritettavat liputtamis- ja luokittelupalvelut sekä öljyn ja petrokemian tuotteiden kuljettamiseen tai varastointiin tarkoitettujen alusten toimittaminen iranilaisille henkilöille ja yhteisöille tai muille henkilöille ja yhteisöille iranilaisen öljyn ja petrokemian tuotteiden kuljetusta tai varastointia varten.

(9)

Ympäristön sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi on tarpeen säätää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa kaikki tarpeellisiksi katsomansa toimet sen varmistamiseksi, että työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevia oikeudellisia velvoitteita noudatetaan. Jäsenvaltion olisi kiireellisissä tapauksissa sallittava toteuttaa tällaisia toimia ilman ennakkoilmoitusta, edellyttäen, että se ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisimmin pian jälkikäteen.

(10)

Jos jäsenvaltio oli myöntänyt nimetylle henkilölle, yhteisölle tai elimelle luvan ryhtyä hiilivetyjen hyödyntämistoimintaan ennen kuin kyseinen henkilö, yhteisö tai elin nimettiin, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia poikkeamisen tietyistä asetuksessa (EU) N:o 267/2012 säädetyistä kielloista, jos tällainen poikkeaminen on tarpeen ympäristövahinkojen välttämiseksi tai korjaamiseksi, tai luvan arvon pysyvän häviämisen välttämiseksi.

(11)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(12)

Näin ollen asetus (EY) N:o 267/2012 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 267/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Liite I sisältää tuotteita ja teknologiaa, ohjelmistot mukaan lukien, jotka ovat neuvoston asetuksessa (EY) N:o 428/2009 määriteltyjä kaksikäyttötuotteita tai -teknologiaa, lukuun ottamatta tiettyjä tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa määriteltyjä tuotteita ja teknologiaa.";

b)

lisätään kohta seuraavasti:

"2 a   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti myönnetyistä tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa yksilöityjä tuotteita ja teknologiaa koskevista luvista neljän viikon kuluessa."

2)

Lisätään 6 artiklaan alakohdat seuraavasti:

"d)

huhtikuun 15 päivään 2013 saakka ennen 22 päivänä joulukuuta 2012 tehtyjen, tämän asetuksen liitteessä I olevassa C osassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä koskevien sopimusten tai mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon;

e)

huhtikuun 15 päivään 2013 saakka ennen 22 päivänä joulukuuta 2012 tehtyjen, tämän asetuksen liitteessä I olevassa C osassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvää teknistä tukea tai rahoitusta tai rahoitustukea koskevien sopimusten täytäntöönpanoon".

Asianomaisen jäsenvaltion on d alakohdan osalta ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa.

3)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1.   Kielletään liitteissä VI ja VIA lueteltujen keskeisten laitteiden tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

2.   Liitteet VI ja VIA sisältävät seuraavilla Iranin öljy- ja kaasuteollisuuden keskeisillä aloilla käytettävät keskeiset laitteet ja teknologian:

a)

raakaöljyn ja maakaasun etsintä;

b)

raakaöljyn ja maakaasun tuotanto;

c)

jalostus;

d)

maakaasun nesteytys.

3.   Liitteet VI ja VIA sisältävät myös petrokemian teollisuuden keskeiset laitteet ja teknologian Iranissa.

4.   Liitteet VI ja VIA eivät sisällä yhteiseen puolustustarvikeluetteloon eivätkä liitteeseen I, II tai III sisältyviä tuotteita."

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Kielletään:

a)

liitteissä VI ja VIA lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan ja liitteissä VI ja VIA lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi;

b)

liitteissä VI ja VIA lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi."

5)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1.   Edellä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

huhtikuun 15 päivään 2013 saakka sellaisten liiketoimien toteuttamiseen, joita edellytetään ennen 27 päivää lokakuuta 2010 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee raakaöljyn ja maakaasun etsinnässä, raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa, jalostuksessa ja maakaasun nesteytyksessä käytettäviä, liitteessä VI lueteltuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa, tai tällaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömissä liitännäissopimuksissa taikka ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehdyssä sopimuksessa, joka koskee Iraniin ennen 26 päivää heinäkuuta 2010 tehtyä investointia, eivätkä kiellot estä tällaisista sopimuksista johtuvan velvoitteen täyttämistä;

b)

huhtikuun 15 päivään 2013 saakka sellaisten liiketoimien toteuttamiseen, joita edellytetään ennen 24 päivää maaliskuuta 2012 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee liitteessä VI lueteltuja petrokemian teollisuuden keskeisiä laitteita ja teknologiaa, tai tällaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömissä liitännäissopimuksissa taikka ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehdyssä sopimuksessa, joka koskee Iraniin ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyä investointia, eivätkä kiellot estä tällaisista sopimuksista johtuvan velvoitteen täyttämistä;

c)

huhtikuun 15 päivään 2013 saakka sellaisten liiketoimien toteuttamiseen, joita edellytetään ennen lokakuun 16 päivää 2012 tehdyssä kauppasopimuksessa, joka koskee raakaöljyn ja maakaasun etsinnässä, raakaöljyn ja maakaasun tuotannossa, jalostuksessa ja maakaasun nesteytyksessä sekä petrokemian teollisuudessa käytettäviä, liitteessä VIA lueteltuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa, ja joka liittyy Iranissa tapahtuvaan raakaöljyn ja maakaasun etsintään, raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon ja jalostukseen ja maakaasun nesteytykseen tehtyyn sijoitukseen, tai joka liittyy Iraniin petrokemian teollisuuteen ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyyn investointiin, eivätkä kiellot estä tällaisista sopimuksista johtuvan velvoitteen täyttämistä; eikä

d)

sellaisen teknisen avun antamiseen, joka on tarkoitettu ainoastaan a, b ja c alakohtien mukaisesti toimitettujen laitteiden ja teknologian asentamiseen,

edellyttäen, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka aikoo toteuttaa tällaisen liiketoimen tai tarjota apua tällaisessa liiketoimessa, on ilmoittanut liiketoimesta tai avusta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää etukäteen.

2.   Edellä 8 ja 9 artiklassa säädetyillä kielloilla ei rajoiteta sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin, jos velvoitteet johtuvat palvelusopimuksista tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista liitännäissopimuksista ja jos asianomainen toimivaltainen viranomainen on antanut kyseisten velvoitteiden täyttämiseen ennakkoluvan ja asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan myöntää tällainen lupa."

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

"10 a artikla

1.   Kielletään liitteessä VIB lueteltujen keskeisten merenkulkulaitteiden tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

2.   Liitteessä VIB luetellaan laivojen rakennuksessa, huollossa tai uudelleenvarustelussa tarvittavat keskeiset merenkulkulaitteet ja teknologia mukaan lukien öljytankkereiden rakentamisessa käytettävät laitteet ja teknologia.

10 b artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä VIB lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan tai liitteessä VIB lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi;

b)

liitteessä VIB lueteltuihin keskeisiin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

10 c artikla

1.   Edellä 10 a ja 10 b artiklassa tarkoitetuilla kielloilla ei rajoiteta keskeisten merenkulkulaitteiden ja teknologian toimittamista alukselle, joka ei ole iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen suorassa tai välillisessä omistuksessa ja joka on joutunut ylivoimaisen esteen vuoksi iranilaiseen satamaan tai Iranin aluevesille.

2.   Edellä 10 a ja 10 b artiklassa säädettyjä kieltoja ei 15 päivään helmikuuta 2013 saakka sovelleta ennen 22 päivänä joulukuuta 2012 tehtyjen sopimusten ja mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.

10 d artikla

1.   Kielletään liitteessä VIIA lueteltujen ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

2.   Liitteessä VIIA luetellaan teollisuusprosesseissa käytettävät ohjelmistot, jotka liittyvät islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) suorassa tai välillisessä määräysvallassa oleviin teollisuudenaloihin tai Iranin ydin-, sotilas- ja ballististen ohjusten ohjelmaan.

10 e artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä VIIA lueteltuihin ohjelmistoihin ja liitteessä VIIA lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi;

b)

liitteessä VIIA lueteltuihin ohjelmistoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

10 f artikla

1.   Edellä 10 d ja 10 e artiklassa säädettyjä kieltoja ei 15 päivään tammikuuta 2013 saakka sovelleta ennen 22 päivänä joulukuuta 2012 tehtyjen sopimusten ja mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon".

7)

Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1.   Edellä 11 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin:

a)

ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen kauppasopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten täytäntöönpano 1 päivään heinäkuuta 2012 asti;

b)

ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tehtyjen sopimusten tai niiden täytäntöönpanemiseksi välttämättömien liitännäissopimusten täytäntöönpano, jos tällaisessa sopimuksessa määrätään erityisesti, että iranilaisen raakaöljyn ja öljytuotteiden toimituksella tai niiden toimituksesta saatavilla tuloilla vähennetään jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille, yhteisöille tai elimille maksamatta olevia määriä;

c)

raakaöljyn tai öljytuotteet, jos ne on viety Iranista ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012 taikka jos vienti on toteutettu b alakohdan nojalla;

d)

muun kolmannen maan kuin Iranin tuottaman ja toimittaman bunkkeriöljyn, joka on tarkoitettu alusten moottoreiden käyttövoimaksi, ostaminen;

e)

bunkkeriöljyn ostaminen sellaisen aluksen moottoreiden käyttövoimaksi, joka on joutunut ylivoimaisen esteen vuoksi iranilaiseen satamaan tai Iranin aluevesille,

edellyttäen, että henkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää a, b ja c alakohdassa tarkoitetun sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää etukäteen."

8)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c)

Iranista ennen 23 päivää tammikuuta 2012 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2012 tai, jos vienti on toteutettu b alakohdan mukaisesti, vietyjen petrokemian tuotteiden tuonti, ostaminen ja kuljetus,"

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

"14 a artikla

1.   Kielletään

a)

Iranista peräisin olevan tai Iranista viedyn maakaasun ostaminen, kuljetus ja tuonti unioniin;

b)

Iranista peräisin olevan tai Iranista viedyn maakaasun vaihtaminen;

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin liittyvien välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun, johdannaiset mukaan lukien, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen ja vakuuttamiseen ja jälleenvakuuttamiseen liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta:

a)

muusta valtiosta kuin Iranista vietyyn maakaasuun, jos viety kaasu on yhdistetty Iranista peräisin olevaan kaasuun muun valtion kuin Iranin infrastruktuurin puitteissa;

b)

maakaasun ostamiseen Iranissa jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta siviilitarkoituksiin, mukaan lukien asuinhuoneistojen lämmitys ja käyttövoima, tai diplomaattisten edustustojen ylläpitoon; tai

c)

unioniin muusta valtiosta kuin Iranista peräisin olevan maakaasun toimitukseen liittyvien sopimusten täytäntöönpanoon:

3.   Tätä asetusta sovellettaessa ‧maakaasulla‧ tarkoitetaan liitteessä IVA lueteltuja tuotteita.

4   Tätä asetusta sovellettaessa maakaasun "‧vaihdolla‧" tarkoitetaan eri paikoista peräisin olevien maakaasuvirtojen vaihtoa."

10)

Lisätään artiklat seuraavasti:

"15 a artikla

1.   Kielletään liitteessä VIIB lueteltujen grafiitin, raakametallien tai puolivalmisteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

2.   Liitteessä VIIB luetellaan grafiitti, raakametallit ja puolivalmisteet, kuten alumiini ja teräs, joilla on merkitystä islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) suorassa tai välillisessä määräysvallassa oleville teollisuudenaloille tai Iranin ydin-, sotilas- ja ballististen ohjusten ohjelmalle.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteissä I, II ja III lueteltuihin tuotteisiin.

15 b artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä VIIB lueteltuihin tuotteisiin tai liitteessä VIIB lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi;

b)

liitteessä VIIB lueteltuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille, taikka Iranissa käytettäväksi.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta liitteissä I, II ja III lueteltuihin tuotteisiin.

15 c artikla

Edellä 15 a artiklassa säädettyjä kieltoja ei 15 päivään huhtikuuta 2013 saakka sovelleta ennen 22 päivänä joulukuuta 2012 tehtyjen sopimusten ja mainittujen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon".

11)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan c ja d alakohta seuraavasti:

"c)

ovat islamilaisen vallankumouskaartin (Islamic Revolutionary Guard Corps) jäseniä tai oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat islamilaisen vallankumouskaartin tai yhden tai useamman sen jäsenen tai niiden puolesta toimivien tai niille vakuutus- tai muita keskeisiä palveluita tarjoavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa;

d)

ovat muita henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka antavat Iranin hallitukselle esimerkiksi rahoitus-, logistista ja aineellista tukea, tai näiden omistamia, määräysvallassa olevia tai näitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä;";

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Kielletään rahoitustietojen vaihtamiseen tarkoitettujen erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteissä VIII ja IX luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24, 25, 26, 27, 28, 28 a tai 29 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltamista."

12)

Korvataan 25 artiklan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

"ii)

maksusuoritus ei edistä tämän asetuksen nojalla kiellettyä toimintaa. Jos maksusuoritus muodostaa korvauksen liiketoimesta, joka on jo suoritettu, ja toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut etukäteisen vahvistuksen siitä, että toiminta ei ollut suoritushetkellä kiellettyä, katsotaan alustavasti, että maksusuoritus ei edistä kiellettyä toimintaa; ja".

13)

Korvataan 26 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit:

i)

ovat tarpeen liitteessä VIII tai IX lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

iii)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

iv)

on tarkoitettu ainoastaan alusten lippurekisteristä poistamiseen liittyvien palkkioiden maksamiseen; ja".

14)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

"28 artikla

Poiketen siitä, mitä 23 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan myös seuraaviin:

a)

tiettyjen Iranin keskuspankin jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen, jos ne ovat todenneet, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen luotto- tai rahoituslaitosten maksuvalmiuden lisäämiseksi kaupan rahoittamista varten; tai

b)

tiettyjen Iranin keskuspankin hallussa olevien jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen, jos ne ovat todenneet, että varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen sellaisesta sopimuksesta johtuvan maksettavaksi erääntyneen saatavan maksamiseksi, jonka iranilainen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt ennen 16 päivää lokakuuta 2012, ja kyseisellä sopimuksella vähennetään jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille, yhteisöille tai elimille maksamatta olevia määriä,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä."

15)

Korvataan 30 artikla seuraavasti:

"30 artikla

1.   Kielletään yhtäältä varojen siirrot tämän asetuksen soveltamisalaan 49 artiklan määritelmän mukaisesti kuuluvien rahoitus- ja luottolaitosten ja toisaalta seuraavien välillä:

a)

luotto- ja rahoituslaitokset sekä valuutanvaihtotoimistot, joiden kotipaikka on Iranissa;

b)

luotto- ja rahoituslaitosten sekä valuutanvaihtotoimistojen, joiden kotipaikka on Iranissa, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt;

c)

luotto- ja rahoituslaitosten sekä valuutanvaihtotoimistojen, joiden kotipaikka on Iranissa, tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät konttorit ja tytäryhtiöt; sekä

d)

luotto- ja rahoituslaitokset sekä valuutanvaihtotoimistot, joiden kotipaikka ei ole Iranissa, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten määräysvallassa, joiden kotipaikka on Iranissa,

elleivät kyseiset siirrot kuulu 2 kohdan soveltamisalaan ja ole tulleet käsitellyiksi 3 kohdan mukaisesti.

2.   Seuraavat siirrot voivat saada luvan 3 kohdan mukaisesti:

a)

siirrot, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai maanviljely- tai humanitaarisiin tarkoituksiin;

b)

siirrot, jotka ovat henkilökohtaisia rahalähetyksiä;

c)

siirrot, jotka liittyvät tiettyyn kauppasopimukseen, jos siirtoa ei ole kielletty tällä asetuksella;

d)

siirrot, jotka koskevat diplomaatti- tai konsuliedustustoja tai kansainvälisen oikeuden nojalla erioikeuksia nauttivia kansainvälisiä järjestöjä, mikäli tällaiset siirrot on tarkoitettu käytettäviksi diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisen oikeuden nojalla erioikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisiin tarkoituksiin;

e)

liittyvät iranilaista henkilöä, yhteisöä tai elintä kohtaan esitettyjen tai näiden esittämien vaateiden täyttämiseen liittyviin maksuihin tai, tapauskohtaisesti, luonteeltaan samankaltaiset siirrot, jos niillä ei edistetä tällä asetuksella kiellettyjä toimia, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä;

f)

siirrot, jotka ovat tarpeen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittuihin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseen.

3.   Edellä olevan 2 kohdan nojalla sallittuja varainsiirtoja käsitellään seuraavasti:

a)

elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai maatalouden tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyviä maksutapahtumia koskevat, alle 100 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot sekä alle 40 000 euron tai vastaavan suuruisiin henkilökohtaisiin rahalähetyksiin liittyvät siirrot suoritetaan ilman ennakkolupaa.

Varainsiirrosta on ilmoitettava ennakkoon kirjallisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jos sen määrä on tasan tai yli 10 000 euroa, tai vastaava määrä muussa valuutassa;

b)

elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai maatalouden tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyviä maksutapahtumia koskevat tasan tai yli 100 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot sekä tasan tai yli 40 000 euron tai vastaavan suuruisiin henkilökohtaisiin rahalähetyksiin liittyvät siirrot edellyttävät 2 kohdan mukaista kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ennakkolupaa.

Jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen kaikista myönnetyistä luvista kolmen kuukauden välein;

c)

kaikki muut tasan tai yli 10 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot edellyttävät 2 kohdan mukaista kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ennakkolupaa.

Jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen kaikista myönnetyistä luvista kolmen kuukauden välein.

4.   Alle 10 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot eivät edellytä ennakkolupaa tai ilmoitusta.

5.   Maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on tehtävä 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluville yhteisöille suoritettavia varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut.

Maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on tehtävä 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluville yhteisöille suoritettavia varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut.

Jos maksajan tai maksunsaajan käyttämään maksupalvelujen tarjoaja ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluvalle yhteisölle suoritettavan varainsiirron tapauksessa maksajan ja 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluvalta yhteisöltä lähtöisin olevan varainsiirron tapauksessa maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan tai maksunsaajan kotipaikka on.

6.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten on 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa toteuttamansa toiminnan yhteydessä ja tämän asetuksen säännösten rikkomisen estämiseksi valppaudella erityisesti:

a)

tarkkailtava jatkuvasti tilitapahtumia, erityisesti asiakkaan tunnistamis- ja huolellisuusvelvollisuutta (due diligence) koskevien ohjelmiensa avulla;

b)

vaadittava, että kaikki kyseisen maksumääräyksen antajaan ja saajaan liittyvät maksumääräyksen tietokentät on täytetty, ja hylättävä maksutapahtuma, jos näitä tietoja ei anneta;

c)

säilytettävä kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja annettava ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

jos niillä on perusteltu syy epäillä, että luotto- ja rahoituslaitosten kanssa toteutetut toiminnot voivat rikkoa tämän asetuksen säännöksiä, ilmoitettava viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 23 artiklan soveltamista. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu toimivaltainen viranomainen toimii kansallisena yhteyspisteenä, joka vastaanottaa ja analysoi ilmoitukset tätä asetusta mahdollisesti rikkovista epäilyttävistä maksutapahtumista. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, mukaan lukien epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien ilmoitusten analyysit.

30 a artikla

1.   Varainsiirrot iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, jotka eivät kuulu 30 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, tapahtuvat seuraavasti:

a)

elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääkinnällisiin laitteisiin tai maatalouden tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyviä maksutapahtumia koskevat siirrot suoritetaan ilman ennakkolupaa.

Varainsiirrosta on ilmoitettava ennakkoon kirjallisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jos sen määrä on tasan tai yli 10 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa;

b)

kaikki muut alle 40 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot suoritetaan ilman ennakkolupaa.

Varainsiirrosta on ilmoitettava ennakkoon kirjallisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jos sen määrä on tasan tai yli 10 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa;

c)

kaikki muut siirrot, joiden määrä on tasan tai yli 40 000 euroa tai vastaava määrä muussa valuutassa, edellyttävät kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ennakkolupaa.

Jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen kaikista evätyistä luvista kolmen kuukauden välein.

2.   Alle 10 000 euron tai vastaavan suuruiset siirrot eivät edellytä ennakkolupaa tai ilmoitusta.

3.   Varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset on tehtävä seuraavasti:

a)

kun kyse on luotto- tai rahoituslaitosten käsittelemistä sähköisistä varainsiirroista:

i)

maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionin ulkopuolella olevalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

ii)

maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoja unionin ulkopuolella olevalta iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

iii)

jos i ja ii alakohdissa säädetyissä tapauksissa maksajan tai maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle suoritettavan varainsiirron tapauksessa maksajan ja iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä lähtöisin olevan varainsiirron tapauksessa maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan tai maksunsaajan kotipaikka on;

iv)

maksunsaajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionissa olevalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

v)

maksajan käyttämän maksupalvelujen tarjoajan tai tämän puolesta toimivan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa unionissa olevalta iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

vi)

jos iv ja v alakohdissa säädetyissä tapauksissa maksajan tai maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle suoritettavan varainsiirron tapauksessa maksajan ja iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä lähtöisin olevan varainsiirron tapauksessa maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan tai maksunsaajan kotipaikka on;

vii)

jos on kyse sellaisesta varainsiirrosta iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, jossa maksaja, maksunsaaja tai niiden käyttämät maksupalvelujen tarjoajat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, mutta jossa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva maksupalvelujen tarjoaja toimii välittäjänä, tällöin kyseisen maksupalvelujen tarjoajan on täytettävä ilmoittamista tai luvan hakemista koskeva velvollisuus, jos se tietää tai sillä on perusteltu syy epäillä, että varat siirretään iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä. Kun välittäjänä toimii useampi kuin yksi maksupalvelujen tarjoaja, ainoastaan varainsiirtoa ensimmäisenä käsittelevän maksupalvelujen tarjoajan on täytettävä ilmoittamista tai luvan hakemista koskeva velvollisuus. Mahdolliset ilmoitukset tai lupahakemukset on osoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut;

viii)

kun toisiinsa liittyviin useisiin varainsiirtoihin osallistuu useampi kuin yksi maksupalvelujen tarjoaja, unionin sisäisissä varainsiirroissa on oltava maininta tämän artiklan nojalla myönnetystä luvasta;

b)

kun kyse on muulla tavoin kuin sähköisesti toteutetuista varainsiirroista, varainsiirtoja koskevat ilmoitukset ja lupahakemukset on tehtävä seuraavasti:

i)

maksajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksajan kotipaikka on;

ii)

maksunsaajan on osoitettava ilmoitukset ja lupahakemukset, jotka koskevat varainsiirtoa iranilaiselta henkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä, sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa maksunsaajan kotipaikka on.

30 b artikla

1.   Jos lupa on myönnetty 24, 25, 26, 27, 28 tai 28 a artiklan mukaisesti, tällöin ei sovelleta 30 eikä 30 a artiklaa.

Edellä 30 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyllä varainsiirtojen ennakkolupavaatimuksella ei rajoiteta sellaisten varainsiirtojen toteuttamista, joista on ilmoitettu tai joille on myönnetty lupa etukäteen ennen 22 päivänä joulukuuta 2012. Tällaiset varainsiirrot on toteutettava ennen 15 päivää huhtikuuta 2013.

Edellä olevia 30 ja 30 a artiklaa ei sovelleta varainsiirtoihin, joista on säädetty 29 artiklassa.

2.   Edellä olevaa 30 artiklan 3 kohtaa ja 30 a artiklan 1 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, tehdäänkö varainsiirto yhdessä erässä vai useammissa erissä, jotka näyttävät liittyvän toisiinsa. Tätä asetusta sovellettaessa ‧erillä, jotka näyttävät liittyvän toisiinsa‧, tarkoitetaan:

a)

useita peräkkäisiä samojen 30 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- tai luottolaitosten tekemiä tai samoille 30 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan kuuluville rahoitus- tai luottolaitoksille tehtyjä, taikka saman iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen tekemiä tai samalle iranilaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tehtyjä varainsiirtoja, jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen, kun kukin yksittäinen varainsiirto jää 30 ja 30 a artiklassa säädetyn asianomaisen raja-arvon alapuolelle, mutta ne yhdessä ylittävät ilmoittamiselle tai luvan myöntämiselle asetetut kriteerit; tai

b)

useita varainsiirtoja, joihin osallistuu useita maksupalvelujen tarjoajia tai luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ja jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen.

3.   Edellä olevaa 30 artiklan 3 kohdan b alakohtaa ja 30 artiklan 3 kohdan c alakohtaa ja 30 a artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin lupa varainsiirtoon, ellei niillä ole perusteltua syytä todeta, että varainsiirto, johon lupaa haetaan, voisi rikkoa jotain tässä asetuksessa säädetyistä kielloista tai velvoitteista.

Toimivaltainen viranomainen voi periä maksun lupahakemusten käsittelystä.

4.   Sovellettaessa 30 a artiklan 1 kohdan c alakohtaa lupa katsotaan myönnetyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut kirjallisen lupahakemuksen eikä se ole neljän viikon kuluessa kirjallisesti ilmoittanut vastustavansa varainsiirtoa. Jos toimivaltainen viranomainen esittää vastalauseen käynnissä olevan tutkinnan vuoksi, sen on ilmoitettava tästä ja annettava päätöksensä tiedoksi viipymättä. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen suorittaa tutkinnan.

5.   Seuraavat henkilöt, yhteisöt tai elimet eivät kuulu 30 ja 30 a artiklan soveltamisalaan:

a)

henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa luotto- tai rahoituslaitokseen;

b)

henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön ainoastaan viestipalvelun tai jonkin muun tukipalvelun varojen siirtämistä varten; tai

c)

henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön ainoastaan selvitys- ja maksunsiirtojärjestelmän".

16)

Korvataan 31 artikla seuraavasti:

"31 artikla

1.   Sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Iranissa, tämän asetuksen soveltamisalaan 49 artiklan määritelmän mukaisesti kuuluvien konttoreiden ja tytäryhtiöiden on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille kaikki toteuttamansa tai vastaanottamansa varainsiirrot, osapuolten nimet sekä maksutapahtuman määrä ja päivämäärä viiden työpäivän kuluessa varainsiirron toteuttamisesta tai vastaanottamisesta. Jos tiedot ovat saatavilla, ilmoituksessa on täsmennettävä siirron luonne ja tarvittaessa sen kohteena olevien tuotteiden luonne ja mainittava erityisesti, kuuluvatko tuotteet tämän asetuksen liitteen I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA tai VIIB soveltamisalaan. Vientiluvanvaraisista tuotteista on ilmoitettava myönnetyn luvan numero.

2.   Tiedot saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on tietojen jakamista koskevia järjestelyjä noudattaen tarvittaessa välitettävä nämä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viipymättä niiden muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin näiden liiketoimien toiset osapuolet ovat sijoittautuneet, sellaisten liiketoimien estämiseksi, jotka voivat edistää joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttavaa ydinalan toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä."

17)

Kumotaan 32 artikla.

18)

Korvataan 33 ja 34 artiklan viittaukset 32 artiklan 2 kohtaan viittauksilla 30 artiklan 1 kohtaan.

19)

Lisätään artiklat seuraavasti:

"37 a artikla

1.   Kielletään Iranin lipun alla purjehtiviin tai iranilaisen henkilön, yhteisön tai elimen suorassa tai välillisessä omistuksessa, rahdattavana tai käytössä oleviin öljytankkereihin ja rahtialuksiin liittyvien seuraavien palvelujen toimittaminen:

a)

kaikenlaiset luokittelupalvelut, joita ovat muun muassa:

i)

luokittelusääntöjen tai laivojen suunnittelua, rakentamista, varustamista ja huoltoa koskevien teknisten eritelmien tuottaminen ja soveltaminen sekä alushallinnointijärjestelmät (shipboard management systems);

ii)

luokittelusääntöjen ja -menettelyjen mukaisten selvitysten ja tarkastusten toteuttaminen;

iii)

luokitusmerkinnän myöntäminen ja luokittelusääntöjen tai eritelmien noudattamista koskevien todistusten antaminen, vahvistaminen tai uusiminen;

b)

laivojen ja niiden osien, kuten lohkojen, elementtien, koneiden, sähkölaitteiden ja ohjauslaitteiden suunnittelua, rakentamista ja korjaamista koskeva valvonta ja niihin osallistuminen, sekä mainittuihin liittyvä tekninen tuki, rahoitus ja rahoitustuki;

c)

laivavarusteiden, -materiaalien ja -komponenttien tarkastus, testaus ja sertifiointi sekä asentamisen ja järjestelmien integroinnin valvonta;

d)

selvitysten, tarkastusten, auditointien ja tarkastuskäyntien toteuttaminen ja niihin liittyvien todistusten ja asiakirjojen antaminen, uusiminen tai vahvistaminen lippuvaltion hallinnon puolesta seuraavien sopimusten mukaisesti: ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehty kansainvälinen sopimus (SOLAS 1974), sellaisena kuin se on muutettuna, ja siihen liittyvä vuonna 1988 tehty pöytäkirja; alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehty kansainvälinen yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 1978 tehdyllä pöytäkirjalla (MARPOL 73/78 -yleissopimus); kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä vuonna 1972 tehty yleissopimus (COLREG 1972), sellaisena kuin se on muutettuna; vuoden 1966 kansainvälinen lastiviivasopimus (LL 1966) ja siihen liittyvä vuonna 1988 tehty pöytäkirja; kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1978 yleissopimus (STCW), sellaisena kuin se on muutettuna; sekä vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus (TONNAGE 1969).

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan 15 päivästä tammikuuta 2013.

37 b artikla

1.   Kielletään öljyn ja petrokemian tuotteiden kuljetukseen tai varastointiin suunniteltujen alusten asettaminen saataville

i)

iranilaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille; tai

ii)

mille tahansa henkilölle, yhteisölle tai elimelle, jollei alusten tarjoaja ole toteuttanut asianmukaisia toimia estääkseen alusten käytön Iranista peräisin olevan tai sieltä viedyn öljyn tai petrokemian tuotteiden kuljetukseen tai säilytykseen.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 14 artiklan a kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin tai liitännäissopimuksiin, edellyttäen että iranilaisen raakaöljyn, maaöljyn ja petrokemian tuotteiden vienti tai tuonti on ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille 12 artiklan 1 kohdan tai 14 artiklan 1 kohdan nojalla."

20)

Korvataan 41 artikla seuraavasti:

"41 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 8, 9, 10 a, 10 b, 10 d, 10 e, 11, 13, 14 a, 15 a, 15 b, 17, 22, 23, 30, 30 a, 34, 35, 37 a tai 37 b artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen."

21)

Korvataan 43 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan mukaisesta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä. Jos ympäristöön ja/tai työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen unionissa kohdistuu uhka, joka edellyttää kiireellisiä toimia, asianomainen jäsenvaltio voi myöntää luvan ilman ennakkoilmoitusta, ja sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle kolmen työpäivän kuluessa luvan myöntämisestä."

22)

Lisätään artiklan seuraavasti:

"43 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä säädetään 8 ja 9 artiklassa, 17 artiklan 1 kohdassa siltä osin kuin on kyse 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista iranilaisista henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa siltä osin kuin niissä viitataan liitteessä IX lueteltuihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin sekä 30 ja 35 artiklassa, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan unionissa tapahtuviin hiilivetyjen etsintään tai hyödyntämiseen liittyviin toimintoihin, jotka toteutetaan jonkin jäsenvaltion liitteessä IX luetellulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle myöntämän tällaista etsintää tai hyödyntämistä koskevan luvan nojalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

hiilivetyjen etsintää tai hyödyntämistä unionissa koskeva lupa myönnettiin ennen päivää, jona kyseinen liitteessä IX lueteltu henkilö, yhteisö tai elin nimettiin; ja

b)

lupa on tarpeen ympäristövahinkojen välttämiseksi tai korjaamiseksi unionissa tai luvan arvon pysyvän häviämisen estämiseksi, mukaan lukien luvan kohteena olevan toiminnan yhteydessä käytettävän putkiston ja infrastruktuurin väliaikaisella suojaamisella. Tällaisen luvan piiriin voi kuulua toimenpiteitä, jotka toteutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädetty poikkeus myönnetään vain tarpeelliseksi ajaksi eikä sen voimassaoloaika saa ylittää liitteessä IX luetellulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle myönnetyn luvan voimassaoloaikaa. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että sijaantulo sopimuksiin tai korvausten myöntäminen on tarpeen, poikkeuksen voimassaoloaika ei saa ylittää viittä vuotta.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan myöntää lupa vähintään 10 työpäivää ennen luvan myöntämistä. Jos ympäristöön unionissa kohdistuu uhka, joka edellyttää kiireellisiä toimia ympäristövahinkojen estämiseksi, asianomainen jäsenvaltio voi myöntää luvan ilman ennakkoilmoitusta, ja sen on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle kolmen työpäivän kuluessa luvan myöntämisestä."

23)

Lisätään liitteen X otsikkoon viittaus 43 a artiklaan.

24)

Korvataan 45 artiklan b alakohta seuraavasti:

"b)

muuttaa liitteitä III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB ja X jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella."

25)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

26)

Lisätään liitteessä II oleva teksti liitteeksi IVA.

27)

Lisätään liitteessä III oleva teksti liitteeksi VIA.

28)

Lisätään liitteessä IV oleva teksti liitteeksi VIB.

29)

Lisätään liitteessä V oleva teksti liitteeksi VIIA.

30)

Lisätään liitteessä VI oleva teksti liitteeksi VIIB.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 282, 16.10.2012, s. 58.

(4)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.


LIITE I

"LIITE I

A   OSA

2 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

Tämä liite sisältää kaikki asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I luetellut tuotteet ja teknologian, sellaisina kuin ne on siinä määritelty, lukuun ottamatta A osassa ja – 15 päivään huhtikuuta 2013 saakka – C osassa yksilöityjä tuotteita ja teknologiaa.

 

Kuvaus

1.

Seuraavat "tiedonsuojaus"-järjestelmät ja -laitteet, joita loppukäytetään julkisissa televiestintäpalveluissa ja internetpalvelun toimittamisessa tai näiden palvelujen suojaamisessa verkko-operaattorin toimesta, mukaan lukien kyseisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät operointi-, asennus- (mukaan lukien paikan päällä asentaminen), huolto- (tarkistus), korjaus- ja kunnostuspalvelut seuraavasti:

a.

Seuraavat tietoverkkoihin kuten wifi, 2G, 3G, 4G tai kiinteisiin verkkoihin (perinteinen, ADSL tai optinen kuitu) liittyvät järjestelmät, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai integroidut piirit "tiedonsuojausta" varten ja niiden erityisesti "tiedonsuojaukseen" suunnitellut komponentit:

Huom.

Satelliittinavigointijärjestelmien (GNSS) vastaanottolaitteet, jotka sisältävät tai käyttävät salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso asetuksen (EY) N:o 428/2009 7A005 kohta.

1.

Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään digitaalitekniikkaan perustuvaa "salausta", joka suorittaa mitä tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai digitaalista allekirjoitusta, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisältävät niihin liittyvät avaimenhallintatoiminnot.

2.

Autentikointiin sisältyy kaikki sellainen pääsyn valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai tekstiä lukuun ottamatta sitä, mikä liittyy suoraan salasanojen, henkilökohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen luvattoman pääsyn estämiseksi.

3.

"Salaus" ei sisällä "kiinteitä" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom.

1.a.1 kohtaan sisältyvät laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "salausta", jossa digitaalitekniikan soveltamisessa käytetään analogisia periaatteita.

a.

"Symmetrinen algoritmi", joka käyttää yli 56 bitin avaimenpituutta; tai

b.

"Epäsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijöihin jako (esimerkiksi RSA);

2.

Diskreettien logaritmien laskenta äärellisen kannan suuremmassa kuin 512 bitin yksikköryhmässä (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssä); tai

3.

Diskreetit logaritmit muissa kuin 1.a.1.b.2 kohdassa mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmässä

(esimerkiksi Diffie-Hellman elliptisellä käyrällä);

2.

Seuraavat "ohjelmistot", joita loppukäytetään julkisissa televiestintäpalveluissa, internetpalvelun toimittamisessa tai näiden palvelujen suojaamisessa verkko-operaattorin toimesta:

a.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 2.b.1 kohdassa määriteltyjen ohjelmistojen "käyttöä" varten;

b.

Seuraavat erityiset "ohjelmistot":

1.

"Ohjelmistot", joilla on 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;

3.

Julkisissa televiestintäpalveluissa ja internetpalvelun toimittamisessa tai näiden palvelujen suojaamisessa verkko-operaattorin toimesta loppukäytettävä "teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti tämän luettelon 1.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 2.a. tai 2.b.1 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen""käyttöä" varten.

B   OSA

6 artikla koskee seuraavia tuotteita:

Tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

Kuvaus

0A001

"Ydinreaktorit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.

"Ydinreaktorit";

b.

Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittävät rakenne-elementit, mukaan lukien reaktoripaineastian kansi, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" sydän;

c.

Käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sieltä;

d.

Säätösauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin säätämiseksi "ydinreaktorissa", sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, säätösauvojen käyttökoneistot ja ohjausputket;

e.

Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" polttoaine-elementtejä ja primäärijäähdytettä yli 5,1 MPa:n käyttöpaineessa;

f.

Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa";

g.

Jäähdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" primäärijäähdytteen kierrättämiseksi;

h.

‧Ydinreaktorin sisäosat‧, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi "ydinreaktorissa", mukaan lukien sydämen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset suojat, verholevyt, sydänritilät ja diffuuserilevyt;

Huom.

0A001.h kohdassa ‧ydinreaktorin sisäosat‧ tarkoittaa mitä tahansa reaktoriastiassa olevaa merkittävää rakennetta, jolla on yksi tai useampi seuraavanlaisista tehtävistä: sydämen tukeminen, polttoaineen paikallaan pitäminen, primäärijäähdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen reaktoriastian säteilysuojana ja sydämessä olevien instrumentointilaitteiden ohjaaminen.

i.

Lämmönvaihtimet (höyrystimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi "ydinreaktorin" primäärijäähdytyspiirissä;

j.

Neutronien ilmaisin- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" sydämessä vallitsevan neutronivuon määrittämiseen.

0C002

Vähän rikastettu uraani kuuluu 0C002 kohtaan silloin, kun se sisältyy koottuihin ydinpolttoaine-elementteihin.


C   OSA

Tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

Kuvaus

5A002

Seuraavat tiedonsuojausjärjestelmät, -laitteet ja niihin tarkoitetut komponentit:

a.

Seuraavat järjestelmät, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai integroidut piirit "tiedon suojausta" varten ja muut niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.

Satelliittinavigointijärjestelmien (GNSS) vastaanottolaitteet, jotka sisältävät tai käyttävät salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso 7A005 kohta.

1.

Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään digitaalitekniikkaan perustuvaa "salausta", joka suorittaa mitä tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai digitaalista allekirjoitusta, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisältävät niihin liittyvät avaimenhallintatoiminnot.

2.

Autentikointiin sisältyy kaikki sellainen pääsyn valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai tekstiä lukuun ottamatta sitä, mikä liittyy suoraan salasanojen, henkilökohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen luvattoman pääsyn estämiseksi.

3.

"Salaus" ei sisällä "kiinteitä" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom.

5A002.a.1 kohtaan sisältyvät laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "salausta", jossa digitaalitekniikan soveltamisessa käytetään analogisia periaatteita.

a.

"Symmetrinen algoritmi", joka käyttää yli 56 bitin avaimenpituutta; tai

b.

"Epäsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijöihin jako (esimerkiksi RSA);

2.

Diskreettien logaritmien laskenta äärellisen kannan suuremmassa kuin 512 bitin yksikköryhmässä (esim. Diffie-Hellman Z/pZ:ssä); tai

3.

Diskreetit logaritmit muussa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmässä

(esimerkiksi Diffie-Hellman elliptisellä käyrällä).

5D002

Seuraavat "ohjelmistot":

a.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen ohjelmistojen "käyttöä" varten;

c.

Seuraavat erityiset "ohjelmistot":

1.

"Ohjelmistot", joilla on 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;

Huom.

5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a.

"Ohjelmistoja", joita tarvitaan 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden "käytössä";

b.

"Ohjelmistoja", jotka mahdollistavat 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden toimintoja.

5E002

"Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti tämän luettelon 5A002.a.1 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai 5D002.a tai 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen""käyttöä" varten. ".


LIITE II

"LIITE IVA

14 a artiklassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Maakaasu (luonnonkaasu) ja muut kaasumaiset hiilivedyt

HS-koodi

Kuvaus

2709 00 10

luonnonkaasukondensaatit

2711 11 00

luonnonkaasu – nesteytetty

2711 21 00

luonnonkaasu – kaasumainen

2711 12

propaani

2711 13

butaanit

2711 19 00

muut".


LIITE III

"LIITE VIA

8 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut keskeiset laitteet ja teknologia

HS-koodi

Kuvaus

 

– vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa:

7304 22

– poraputket, ruostumatonta terästä

7304 23

– – muut poraputket

7304 24

– – muut, ruostumatonta terästä

7304 25

– –

ex ex 7305

Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, ja joiden kromipitoisuus on vähintään 1 % ja kylmänkestävyyslämpötila vähintään -120°C

 

– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa:

7306 11

– – hitsatut, ruostumatonta terästä

7306 19

– – muut

 

– vaippa- tai pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa:

7306 21 00

– – hitsatut, ruostumatonta terästä

7306 29 00

– – muut

7311 00 99

– muut, vähintään 1 000 litraa vetävät

7613

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, vähintään 1 000 litraa vetävät".


LIITE IV

"LIITE VIB

10 a, 10 b ja 10 c artiklassa sekä 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut keskeiset laitteet ja teknologia

HS-koodi

Kuvaus

8406 10 00

höyryturbiinit alusten kuljettamiseen

ex ex 8406 90

alusten kuljettamiseen tarkoitettujen höyryturbiinien osat

8407 21

moottorit alusten kuljettamiseen, perämoottorit

ex ex 8407 29

muut moottorit alusten kuljettamiseen

8408 10

moottorit alusten kuljettamiseen

ex ex 8409 91 00

osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 21 tai 8407 29 moottoreissa

ex ex 8409 99 00

osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8408 10 moottoreissa

ex ex 8411 81

muut kaasuturbiinit, joiden teho enintään 5 000 kW, alusten kuljettamiseen

ex ex 8411 82

muut kaasuturbiinit, joiden teho suurempi kuin 5 000 kW, alusten kuljettamiseen

ex ex 8468

juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat, muut kuin nimikkeeseen 8515 kuuluvat; kaasukäyttöiset pintakarkaisukoneet ja -laitteet:

ex ex 8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet), jotka on suunniteltu vähintään 55 000 kuolleen painotonnin kantokykynsä enimmäismäärään lastattujen alusten kuljettamiseen suurimmalla sallitulla syväyksellä

8487 10

alusten potkurit ja niiden siivet

ex ex 8515

juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä (myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaavat; sähkökoneet ja -laitteet metallien tai kermettien kuumaruiskutusta varten

ex ex 9014 10 00

kompassit, yksinomaan merenkulkualalle

ex ex 9014 80 00

muut navigointikojeet ja -laitteet, yksinomaan merenkulkualalle

ex ex 9014 90 00

alanimikkeiden 9014 10 00 ja 9014 80 00 osat ja tarvikkeet, yksinomaan merenkulkualalle

ex ex 9015

geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit, yksinomaan merenkulkualalle".


LIITE V

"LIITE VIIA

10 d, 10 e ja 10 f artiklassa sekä 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut teollisuusprosesseissa käytettävät ohjelmistot

1.

ERP-ohjelmistopaketti (toiminnanohjausjärjestelmä), joka on erityisesti suunniteltu ydinvoima-, sotilas-, öljy-, laivasto-, ilmailu-, finanssi- ja rakennusalan käyttöön

Huom. ERP-ohjelmistopaketti on ohjelmisto, jota käytetään liikekirjanpitoon, sisäiseen laskentatoimeen, henkilöstöhallintoon, tuotantoon, toimitusketjun hallintaan, projektihallintaan, asiakassuhteiden hoitoon, datapalveluihin tai pääsynvalvontaan."


LIITE VI

"LIITE VIIB

15 a, 15 b ja 15 c artiklassa sekä 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut grafiitti, raakametallit ja puolivalmisteet

Alkuhuomautus: Tuotteiden sisällyttäminen tähän liitteeseen ei rajoita niiden sääntöjen soveltamista, jotka koskevat tuotteita, jotka on sisällytetty liitteisiin I, II ja III.

1.   Grafiitti

HS-koodi

Kuvaus

2504

Luonnongrafiitti

3801

Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, möhkäleinä, levyinä tai muina puolivalmisteina

6815 10

Grafiitista tai muusta hiilestä, mukaan luettuina hiilikuidut, tehdyt tavarat muihin kuin sähköteknisiin tarkoituksiin

6903 10

retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, tulpat, tuet, putket, vaipat ja tangot ja muut tulenkestävät keraamiset tavarat. Muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, joissa on enemmän kuin 50 painoprosenttia grafiittia tai muuta hiilen muotoa tai näiden tuotteiden seosta

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia


2.   Rauta ja teräs

HS-koodi

Kuvaus

7201

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa

7202

Ferroseokset

7203

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

7204

Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä

7205

Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä

7206

Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa

7207

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä

7218

Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä

7224

Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, muuta seosterästä


3.   Kupari ja kuparitavarat

HS-koodi

Kuvaus

7401 00 00

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

7402 00 00

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

7405 00 00

Kupariesiseokset

7406

Kuparijauheet ja -suomut

7407

Kuparitangot ja -profiilit

7410

Kuparifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,15 mm

7413 00 00

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia, ilman sähköeristystä


4.   Nikkeli ja nikkelitavarat

HS-koodi

Kuvaus

7501

Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet

7502

Muokkaamaton nikkeli

7503 00

Nikkelijätteet ja -romu

7504 00 00

Nikkelijauheet ja -suomut

7505

Nikkelitangot, -profiilit ja -lanka

7506

Nikkelilevyt, -nauhat ja -folio

7507

Putket sekä putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), nikkeliä


5.   Alumiini

HS-koodi

Kuvaus

7601

Muokkaamaton alumiini

7602

Alumiinijätteet ja -romu

7603

Alumiinijauheet ja -suomut

7605

Alumiinilanka

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm

7609 00 00

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia

7614

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä


6.   Lyijy

HS-koodi

Kuvaus

7801

Muokkaamaton lyijy

7802 00 00

Lyijyjätteet ja -romu

7804

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut


7.   Sinkki

HS-koodi

Kuvaus

7901

Muokkaamaton sinkki

7902 00 00

Sinkkijätteet ja -romu

7903

Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

7904 00 00

Sinkkitangot, -profiilit ja -lanka

7905 00 00

Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio


8.   Tina

HS-koodi

Kuvaus

8001

Muokkaamaton tina

8002 00 00

Tinajätteet ja -romu

8003 00 00

Tinatangot, -profiilit ja -lanka


9.   Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat:

HS-koodi

Kuvaus

ex ex 8101

Volframi ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin röntgenputkiin tarkoitetut antikatodit

ex ex 8102

Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistetut tavarat

ex ex 8103

Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin hammaslääkintäalan instrumentit ja kirurgiset työvälineet, ja ortopedisiin ja kirurgisiin tarkoituksiin valmistetut tavarat

8104

Magnesium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8105

Kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet; koboltti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

ex ex 8106 00

Vismutti ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin erityisesti farmaseuttiseen käyttöön valmistettavien kemiallisten yhdisteiden valmistukseen valmistetut

8107

Kadmium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8108

Titaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8109

Zirkonium ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8110

Antimoni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

8111 00

Mangaani ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu

ex ex 8112

Beryllium, kromi, germanium, vanadiini, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), renium ja tallium sekä niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin röntgenputkien ikkunat

8113 00

Kermetit ja niistä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu".


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/55


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1264/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2)

Iranin tilanne huomioon ottaen ja päätöksen 2012/829/YUTP (2) mukaisesti uusia henkilöitä ja yhteisöjä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Lisäksi tietyt yhteisöt olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevasta niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja tiettyjä yhteisöjä koskevia merkintöjä olisi puolestaan muutettava.

(4)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisupäivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 71.


LIITE

I

Lisätään jäljempänä luetellut henkilö ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon.

"I.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt ja Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

Henkilö

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Babak Zanjani

Syntymäaika: 12.3.1971

Babak Zanjani avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Zanjani on keskeinen toimija Iranin öljykaupoissa ja öljyyn liittyvien rahojen siirroissa. Zanjani omistaa Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin sijoittautuneen Sorinet Groupin ja johtaa sitä; Zanjani käyttää eräitä sen yhtiöitä öljyyn liittyvien maksujen kanavoimiseen.

22.12.2012


Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Puh.: +98-21-77606030

Verkkosivusto: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Puh.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Faksi: +98-21-66154351

Verkkosivusto: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Puh.: +98-21-88907472

Faksi: +98-21-88907472

Verkkosivusto: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Puh.: 98 217 3912858

Faksi: 98 217 7491206

Sähköposti: ici@iust.ac.ir

Verkkosivusto: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. ICI:llä on ollut vuodesta 2011 sopimus IR-2M- sentrifugiroottoreiden toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Puh.: 98 0311 2658311 15

Faksi: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Jelvesazan aikoi toimittaa alkuvuodesta 2012 alkaen valvonnanalaisia tyhjiöpumppuja EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Puh.: 98 861 4130430

Faksi: 98 861 413023

Verkkosivusto: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. IRALCOlla oli vuoden 2012 puolivälistä alkaen sopimus alumiinin toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Simatecilla oli vuoden 2010 alkupuolelta alkaen sopimus YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn (KEC) kanssa Vaconin inverttereiden hankkimisesta uraanin rikastamiseen käytettäviä sentrifugeja varten. Simatec pyrki vuoden 2012 puolivälistä alkaen hankkimaan EU:n valvomia inverttereitä.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Tehdas)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Puh.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faksi: 98 21 22057127

Verkkosivusto: www.aluminat.com

Aluminat avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Aluminatilla oli alkuvuodesta 2012 sopimus 6061-T6-alumiinin toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) avustaa nimettyjä henkilöitä ja yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. IAEA on yksilöinyt SPND:n niiden huolenaiheidensa yhteydessä, jotka koskevat Iranin ydinohjelman mahdollisia sotilaallisia ulottuvuuksia, joiden osalta Iran kieltäytyy edelleen yhteistyöstä. SPND:tä johtaa YK:n nimeämä Mohsen Fakhrizadeh, ja se onosa puolustusministeriön ja asevoimien logistiikkayksikköä (MODAFL, jonka EU nimesi toukokuussa 2011). EU nimesi joulukuussa 2011 SPND:n turvallisuuspäällikön Davoud Babaein, joka on vastuussa tietojen toimittamisen estämisestä, mukaan lukien IAEA:lle.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Puh.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. FIIB on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. ISO on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Puh.: 0097 14 3257022-99

Sähköposti: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1

Branch: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Puh.: +98 764 444 32 341-2

Faksi: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. SCT on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. HKICO on EU:n nimeämän National Iranian Oil Companyn (NIOC) määräysvallassa oleva peiteyhtiö. HKICO:n oli määräsaada vuoden 2012 puolivälissä miljoonia dollareita NIOC:n öljynmyynnistä.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Se on EU:n nimeämän NIOC:n määräysvallassa oleva peiteyhtiö. NIOC perusti Petro Suissen yhtiöksi, ja sen tarkoitus oli käyttää Petro Suissen tilejä maksujen suorittamiseen ja vastaanottamiseen. Petro Suisse oli edelleen yhteydessä NIOC-yhtiöön vuonna 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. OPIC toimii Iranin öljyministeriön ja National Iranian Oil Companyn (NIOC) alaisuudessa, joista kummatkin EU on nimennyt. Se omistaa useiden EU:n nimeämien yhteisöjen osakkeita.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Tämä yhteisö tukee Irano-Hind Shipping Companya (IHSC) (jonka YK nimesi 9.6.2010) kiertääkseen siihen kohdistettuja pakotteita. IHSC on nimeämisensä jälkeen pyrkinyt salaamaan, että sen omistuksessa on kolme tankkeria, luovuttamalla niiden hallinnan Noah Ship Managementille ja sen jälkeen Marian Ship Managementille. CF Sharp and Co on osallistunut näihin pyrkimyksiin tekemällä IHSC:n kanssa kyseisten tankkereiden miehistöä koskevan henkilöstöhallintosopimuksen. Sopimuksen ovat panneet täytäntöön Noah Ship Management ja Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran

Puh.: 98 21 66022727

Faksi: 98 21 66036005

Verkkosivusto: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. SUT on loppuvuodesta 2011 alkaen antanut laboratorioita YK:n nimeämän iranilaisen ydinalan yhteisön KalayeElectric Companyn (KEC) jaEU:n nimeämän Iran Centrifuge Technology Companyn (TESA) käyttöön.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (alias

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran

Puh.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Faksi: (98-21) 88771245

Verkkosivusto: www.mic-ir.com

IRISL:n pääasiallinen vakuutuksenantaja

22.12.2012"

II.

Korvataan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevat jäljempänä mainittuja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

"B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias

Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Vastaa Iranin teknologian edistämisestä suorittamalla asiaan kuuluvia ulkomaisia hankintoja ja luomalla koulutusyhteyksiä. Tukee ydin- ja ohjusohjelmia.

26.7.2010

2.

Sureh (alias Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Päätoimipaikka: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Tuotantolaitokset: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

YK:n pakoteluetteloon kuuluvan Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) tytäryhtiö. AEOI:n muodostavat uraanin muuntamislaitos, polttoaineen tuotantolaitos ja zirkoniumin tuotantolaitos.

23.5.2011

3.

Tidewater (aliasTidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postisosoite: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

IRISL:n omistuksessa tai määräysvallassa.

23.1.2012"

III.

Poistetaan jäljempänä mainitut yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevasta luettelosta:

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/61


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1265/2012,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 837/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siipikarjan, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena käytettävän, Aspergillus oryzaen (DSM 22594) tuottaman 6-fytaasivalmisteen vähimmäisaktiivisuudesta (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluvan, Aspergillus oryzaen (DSM 22594) tuottaman 6-fytaasivalmisteen (EC 3.1.3.26) käyttö hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi siipikarjan, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 837/2012 (2).

(2)

Hyväksynnän haltija on ehdottanut asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseisen valmisteen hyväksynnän ehtojen muuttamista siten, että siihen lisättäisiin uusi kiinteä formulaatio, jonka vähimmäisaktiivisuus on 10 000 FYT/g. Hakemuksen mukana toimitettiin sitä tukevat tarvittavat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 24 päivänä toukokuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että entsyymin uuden kiinteän formulaation ei odoteta aiheuttavan kohdelajeille, kuluttajille, käyttäjille eikä ympäristölle sellaista vaaraa, jota ei jo ole otettu huomioon, ja että se on tehokas vähimmäisaktiivisuuspitoisuudella 10 000 FYT/g. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritellään rehusta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 837/2012 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 837/2012 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 252, 19.9.2012, s. 7.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(6): 2730.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 837/2012 liite seuraavasti:

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a18

DSM Nutritional Products

6-fytaasi (EC 3.1.3.26)

 

Lisäaineen koostumus

Aspergillus oryzaen (DSM 22594) tuottama 6-fytaasivalmiste (EC 3.1.3.26),

jonka vähimmäisaktiivisuus on

 

10 000 FYT (1) /g kiinteänä

 

20 000 FYT/g nestemäisenä

 

Tehoaineen kuvaus

Aspergillus oryzaen (DSM 22594) tuottama 6-fytaasi (EC 3.1.3.26)

 

Analyysimenetelmä  (2)

Rehussa olevan 6-fytaasin määrittämiseen:

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan 6-fytaasin fytaatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää (ISO 30024:2009)

Siipikarja

Lihasiat

(Vieroitetut)

porsaat

500 FYT

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus / kg täysrehua:

siipikarja, (vieroitetut) porsaat ja lihasiat: 500–4 000 FYT;

emakot: 1 000–4 000 FYT.

3.

Käytetään rehussa, joka sisältää yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

4.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

5.

Käytetään vieroitetuille porsaille 35 kg:aan asti.

9. lokakuuta 2022

Emakot

1 000 FYT


(1)  1 FYT on entsyymimäärä, joka vapauttaa 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia fytaatista minuutissa reaktio-olosuhteissa, joissa fytaattipitoisuus on 5,0 mM, pH 5,5 ja lämpötila 37 °C.

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.”


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/63


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1266/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

56,9

MA

79,5

TN

111,9

TR

123,6

ZZ

93,0

0707 00 05

AL

87,0

TR

136,9

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

110,2

TR

137,7

ZZ

124,0

0805 10 20

MA

61,3

TR

63,0

ZA

51,2

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,6

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,1

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

BA

56,8

CA

156,3

CN

174,8

MK

40,0

US

132,7

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

72,9

TR

135,1

US

182,0

ZZ

130,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1267/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2013 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä tammikuuta 2013 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä tammikuuta 2013 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

14.12.2012-20.12.2012

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

263,55

213,34

FOB-hinta USA

259,19

249,19

229,19

Palkkio Meksikonlahdella

18,17

Palkkio Suurilla järvillä

25,89

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

14,52 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

46,05 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


DIREKTIIVIT

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2012/52/EU,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,

toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2011/24/EU 11 artiklan 2 kohdan nojalla komissiolla on velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan sellaisten lääkemääräysten tunnustamista, jotka on annettu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa lääkkeet toimitetaan.

(2)

Direktiivin 2011/24/EU 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla komission on laadittava ei-kattava luettelo seikoista, joiden on sisällyttävä resepteihin. Luettelon avulla lääkkeen tai laitteen toimittavan terveydenhuollon ammattihenkilön olisi voitava todeta reseptin aitous ja se, onko toisessa jäsenvaltiossa annetun reseptin antanut tähän laillisesti oikeutettu säännellyn terveydenhuollon ammatinharjoittaja.

(3)

Lääkemääräyksiin sisällytettävien seikkojen olisi helpotettava lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden oikeaa tunnistamista, josta säädetään direktiivin 2011/24/EU 11 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

(4)

Lääkkeet olisi sen vuoksi ilmoitettava käyttämällä yleisnimeä, jotta helpotetaan sellaisten tuotteiden oikeaa tunnistamista, joita myydään eri tuotenimellä eri puolilla unionia ja joita ei myydä kaikissa jäsenvaltioissa. Käytettävän yleisnimen pitäisi olla joko Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelema kansainvälinen nimi (INN-nimi) tai jos tällaista ei ole, tavanomainen yleisnimi. Sen sijaan lääkkeen tuotenimeä olisi käytettävä ainoastaan, jotta voidaan tunnistaa selkeästi biologiset lääkkeet, sellaisina kuin ne on määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (2) liitteessä I olevan 3.2.1.1 kohdan b alakohdassa, kyseisten valmisteiden erityispiirteiden vuoksi, tai muut lääkkeet tapauksissa, joissa lääkemääräyksen antava ammattihenkilö pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä.

(5)

Lääkinnällisillä laitteilla ei ole yleisnimiä kuten lääkkeillä. Sen vuoksi lääkemääräykseen olisi myös sisällyttävä määräyksen antajan suorat yhteystiedot, joiden avulla lääkkeen tai lääkinnällisen laitteen toimittava ammattihenkilö voi tarvittaessa tehdä tiedusteluja määrätystä lääkinnällisestä laitteesta ja tunnistaa sen oikein.

(6)

Lääkemääräyksessä ilmoitettavien seikkojen ei-kattavan luettelon olisi helpotettava potilaille annettavien, lääkemääräystä koskevien tietojen sekä mukaan liitettyjen tuotteen käyttöä koskevien ohjeiden ymmärrettävyyttä, kuten direktiivin 2011/24/EU 11 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään. Komissio tarkastelee säännöllisesti tilannetta voidakseen arvioida, tarvitaanko lisätoimenpiteitä, joilla autetaan potilaita ymmärtämään tuotteen käyttöön liittyviä ohjeita.

(7)

Jotta potilaat voivat pyytää asianmukaisia lääkemääräyksiä, on tärkeää, että direktiivin 2011/24/EU 6 artiklassa tarkoitetut kansalliset yhteyspisteet antavat potilaille riittävät tiedot niiden seikkojen ei-kattavan luettelon sisällöstä ja tarkoituksesta, jotka olisi ilmoitettava lääkemääräyksissä.

(8)

Koska valtioiden rajat ylittävän terveydenhoidon yleinen vaikutus on rajallinen, ei-kattavaa luetteloa olisi sovellettava ainoastaan lääkemääräyksiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa.

(9)

Koska lääkemääräysten vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaan, tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta lääkemääräyksiin, jotka eivät sisällä ei-kattavassa luettelossa esitettyjä seikkoja. Tämän direktiivin säännökset eivät myöskään estä jäsenvaltioita säätämästä, että niiden alueella laaditut lääkemääräykset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisessa jäsenvaltiossa, sisältävät muita seikkoja, joista säädetään niiden alueella sovellettavien sääntöjen nojalla, edellyttäen että nämä säännöt ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2011/24/EU 16 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä direktiivin 2011/24/EU 11 artiklan 1 kohdan, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamista, yhtenäistä täytäntöönpanoa varten.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan lääkemääräyksiin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2011/24/EU 3 artiklan k alakohdassa, jotka on annettu pyynnöstä potilaalle, joka aikoo käyttää niitä toisessa jäsenvaltiossa.

3 artikla

Lääkemääräysten sisältö

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääkemääräykset sisältävät ainakin liitteessä esitetyt seikat.

4 artikla

Tietovaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2011/24/EU 6 artiklassa tarkoitetut kansalliset yhteyspisteet tiedottavat potilaille seikoista, jotka tämän direktiivin nojalla on sisällyttävä lääkemääräyksiin, jotka annetaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa lääkkeet toimitetaan.

5 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2013. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45–65.

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.


LIITE

Ei-kattava luettelo seikoista, jotka on sisällytettävä lääkemääräyksiin

Tässä liitteessä lihavoituna esitettyjä otsakkeita ei edellytetä lääkemääräyksissä

Potilaan tunnistetiedot

Sukunimi (sukunimet)

Etunimi (etunimet) (täydellisenä eli ei pelkkiä nimikirjaimia)

Syntymäaika

Lääkemääräyksen varmentaminen

Antopäivä

Lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tunnistaminen

Sukunimi (sukunimet)

Etunimi (etunimet) (täydellisenä eli ei pelkkiä nimikirjaimia)

Ammatillinen pätevyys

Suorat yhteystiedot (sähköpostitse ja puhelin tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna)

Työosoite (myös jäsenvaltio)

Allekirjoitus (kirjallinen tai digitaalinen, lääkemääräyksen antamiseen käytetyn välineen mukaan)

Lääkemääräyksen kohteena olevan tuotteen tunnistetiedot tarvittaessa

Yleisnimi, sellaisena kuin se on määriteltynä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa

Tuotemerkki, jos:

a)

lääkemääräyksen kohteena oleva tuote on biologinen lääke, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2001/83/EY liitteessä I olevan I osan 3.2.1.1 kohdan b alakohdassa; tai

b)

lääkemääräyksen antanut terveydenhuollon ammattihenkilö pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä; tällöin lääkemääräyksessä on esitettävä lyhyesti syyt tuotemerkin käyttöön.

Farmaseuttinen formulointi (tabletti, liuos, jne.)

Määrä

Vahvuus, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa

Annosteluohjelma


PÄÄTÖKSET

22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/71


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/829/YUTP,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP (1).

(2)

Päätökseen 2010/413/YUTP olisi lisättävä säännös, joka koskee kaiken sellaisen toiminnan tehostettua valvontaa, jota unionissa toimivat rahoituslaitokset harjoittavat iranilaisten rahoituslaitosten kanssa.

(3)

Lisäksi päätöksen 2010/413/YUTP säännöstä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä olisi myös muutettava.

(4)

Lisäksi päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä uusia henkilöitä ja yhteisöjä, tietyt yhteisöt olisi poistettava mainitusta luettelosta ja tiettyjä yhteisöjä koskevia merkintöjä olisi muutettava.

(5)

Päätös 2010/413/YUTP olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/413/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

"3a.   Rahoituslaitoksilta vaaditaan niiden toimiessa 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien ja rahoituslaitosten kanssa, että ne

a)

noudattavat jatkuvaa tarkkaavaisuutta tilitoiminnassa muun muassa asiakkaan tunnistamisvelvollisuutta (due diligence) koskevien ohjelmiensa avulla sekä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien velvoitteidensa mukaisesti;

b)

vaativat täydennettäväksi kaikki ne maksumääräysten tietokentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen antajaan ja saajaan, ja jos näitä tietoja ei anneta, hylkäävät maksutapahtuman;

c)

säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

jos ne epäilevät tai jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että varat liittyvät joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen, ilmoittavat viipymättä epäilystään rahanpesun selvittelykeskukselle tai kyseessä olevan jäsenvaltion nimeämälle muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainvalvontaa koskevat tiedot, joita se tarvitsee hoitaakseen asianmukaisesti tämän tehtävän, mukaan lukien epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien ilmoitusten analysointi."

2)

Korvataan 20 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b)

henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät sisälly liitteeseen I ja jotka osallistuvat Iranin ydinalan toimintaan, johon liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen, tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, myös osallistumalla kiellettyjen tuotteiden, tavaroiden, laitteiden, aineiden ja teknologian hankintaan, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat avustaneet nimettyjä henkilöitä tai yhteisöjä päätöslauselmien 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) määräysten tai tämän päätöksen säännösten kiertämisessä tai rikkomisessa, sekä muut IRGC:n ja IRISL:n jäsenet ja yhteisöt sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta toimivat tai niille vakuutuksia tai muita olennaisia palveluita tarjoavat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II."

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.


LIITE

I.

Lisätään jäljempänä luetellut henkilö ja yhteisöt päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon.

"I.   Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

Henkilö

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Babak Zanjani

Syntymäaika: 12.3.1971

Babak Zanjani avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Zanjani on keskeinen toimija Iranin öljykaupoissa ja öljyyn liittyvien rahojen siirroissa. Zanjani omistaa Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin sijoittautuneen Sorinet Groupin ja johtaa sitä; Zanjani käyttää eräitä sen yhtiöitä öljyyn liittyvien maksujen kanavoimiseen.

22.12.2012


Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Puh.: +98-21-77606030

Verkkosivusto: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Puh.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Faksi: +98-21-66154351

Verkkosivusto: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Puh.: +98-21-88907472

Faksi: +98-21-88907472

Verkkosivusto: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Companyn (NIORDC) tytäryhtiö

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Puh.: 98 217 3912858

Faksi: 98 217 7491206

Sähköposti: ici@iust.ac.ir

Verkkosivusto: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. ICI:llä on ollut vuodesta 2011 sopimus IR-2M- sentrifugiroottoreiden toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Puh.: 98 0311 2658311 15

Faksi: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Jelvesazan aikoi toimittaa alkuvuodesta 2012 alkaen valvonnanalaisia tyhjiöpumppuja EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Puh.: 98 861 4130430

Faksi: 98 861 413023

Verkkosivusto: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. IRALCOlla oli vuoden 2012 puolivälistä alkaen sopimus alumiinin toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Simatecilla oli vuoden 2010 alkupuolelta alkaen sopimus YK:n nimeämän Kalaye Electric Companyn (KEC) kanssa Vaconin inverttereiden hankkimisesta uraanin rikastamiseen käytettäviä sentrifugeja varten. Simatec pyrki vuoden 2012 puolivälistä alkaen hankkimaan EU:n valvomia inverttereitä.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Tehdas)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Puh.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faksi: 98 21 22057127

Verkkosivusto: www.aluminat.com

Aluminat avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. Aluminatilla oli alkuvuodesta 2012 sopimus 6061-T6-alumiinin toimittamisesta EU:n nimeämälle Iran Centrifuge Technology Companylle (TESA).

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) avustaa nimettyjä henkilöitä ja yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. IAEA on yksilöinyt SPND:n niiden huolenaiheidensa yhteydessä, jotka koskevat Iranin ydinohjelman mahdollisia sotilaallisia ulottuvuuksia, joiden osalta Iran kieltäytyy edelleen yhteistyöstä. SPND:tä johtaa YK:n nimeämä Mohsen Fakhrizadeh, ja se onosa puolustusministeriön ja asevoimien logistiikkayksikköä (MODAFL, jonka EU nimesi toukokuussa 2011). EU nimesi joulukuussa 2011 SPND:n turvallisuuspäällikön Davoud Babaein, joka on vastuussa tietojen toimittamisen estämisestä, mukaan lukien IAEA:lle.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Puh.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. FIIB on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. ISO on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Puh.: 0097 14 3257022-99

Sähköposti: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1

Branch: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Puh.: +98 764 444 32 341-2

Faksi: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. SCT on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia. Sitä käytetään Iranin öljyyn liittyvien maksujen kanavointiin.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. HKICO on EU:n nimeämän National Iranian Oil Companyn (NIOC) määräysvallassa oleva peiteyhtiö. HKICO:n oli määräsaada vuoden 2012 puolivälissä miljoonia dollareita NIOC:n öljynmyynnistä.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse avustaa nimettyjä yhteisöjä EU:n Irania koskevan asetuksen säännösten rikkomisessa ja tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. Se on EU:n nimeämän NIOC:n määräysvallassa oleva peiteyhtiö. NIOC perusti Petro Suissen yhtiöksi, ja sen tarkoitus oli käyttää Petro Suissen tilejä maksujen suorittamiseen ja vastaanottamiseen. Petro Suisse oli edelleen yhteydessä NIOC-yhtiöön vuonna 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) tukee taloudellisesti Iranin hallitusta. OPIC toimii Iranin öljyministeriön ja National Iranian Oil Companyn (NIOC) alaisuudessa, joista kummatkin EU on nimennyt. Se omistaa useiden EU:n nimeämien yhteisöjen osakkeita.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Tämä yhteisö tukee Irano-Hind Shipping Companya (IHSC) (jonka YK nimesi 9.6.2010) kiertääkseen siihen kohdistettuja pakotteita. IHSC on nimeämisensä jälkeen pyrkinyt salaamaan, että sen omistuksessa on kolme tankkeria, luovuttamalla niiden hallinnan Noah Ship Managementille ja sen jälkeen Marian Ship Managementille. CF Sharp and Co on osallistunut näihin pyrkimyksiin tekemällä IHSC:n kanssa kyseisten tankkereiden miehistöä koskevan henkilöstöhallintosopimuksen. Sopimuksen ovat panneet täytäntöön Noah Ship Management ja Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran

Puh.: 98 21 66022727

Faksi: 98 21 66036005

Verkkosivusto: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) avustaa nimettyjä yhteisöjä rikkomaan Iraniin kohdistettujen YK:n ja EU:n pakotteiden säännöksiä ja tukee suoraan Iranin ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara. SUT on loppuvuodesta 2011 alkaen antanut laboratorioita YK:n nimeämän iranilaisen ydinalan yhteisön KalayeElectric Companyn (KEC) jaEU:n nimeämän Iran Centrifuge Technology Companyn (TESA) käyttöön.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (alias

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran

Puh.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Faksi: (98-21) 88771245

Verkkosivusto: www.mic-ir.com

IRISL:n pääasiallinen vakuutuksenantaja

22.12.2012"

II.

Korvataan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevat jäljempänä mainittuja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

"B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias

Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Vastaa Iranin teknologian edistämisestä suorittamalla asiaan kuuluvia ulkomaisia hankintoja ja luomalla koulutusyhteyksiä. Tukee ydin- ja ohjusohjelmia.

26.7.2010

2.

Sureh (alias Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Päätoimipaikka: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Tuotantolaitokset: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

YK:n pakoteluetteloon kuuluvan Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) tytäryhtiö. AEOI:n muodostavat uraanin muuntamislaitos, polttoaineen tuotantolaitos ja zirkoniumin tuotantolaitos.

23.5.2011

3.

Tidewater (alias. Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postiosoite: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, next to Saie Park, Tehran, Iran

IRGC:n omistuksessa tai määräysvallassa

23.1.2012"

III.

Poistetaan jäljempänä mainitut yhteisöt päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevasta luettelosta.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


22.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2012,

lisärahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2012

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8967)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2012/830/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmien yhteydessä esittämien unionin osarahoitusta vuonna 2012 koskevien hakemusten perusteella komissio antoi 25 päivänä toukokuuta 2012 unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2012 täytäntöönpanopäätöksen 2012/294/EU (2), jossa osa vuodeksi 2012 varatuista talousarviomäärärahoista on jätetty käyttämättä.

(2)

Tämä vuoden 2012 talousarviomäärärahojen käyttämätön osuus olisi nyt jaettava uudella päätöksellä.

(3)

Jäsenvaltioita on asetuksen (EY) N:o 861/2006 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyydetty toimittamaan lisärahoitusta koskevat ohjelmansa komission 25 päivänä huhtikuuta 2012 päivätyssä kirjeessään määrittelemillä ensisijaisilla aihealueilla, joita ovat jäsenvaltion ja komission yhdessä määrittämät hankkeet, joiden tavoitteena on kyseisen jäsenvaltion valvontajärjestelmän parantaminen, konetehon mittaaminen ja kalastustuotteiden jäljitettävyys. Komissio määritteli investointeja jäljitettävyyshankkeisiin tekeviä toimijoita ja/tai jäsenvaltioita koskevat vaatimukset 14 päivänä toukokuuta 2012 päivätyssä kirjeessään.

(4)

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon talousarvioon liittyvät rajoitukset unionin rahoitusta koskevia hakemuksia, jotka liittyvät pilottihankkeiden sekä partio- ja ilma-alusten rakentamisen kaltaisiin toimiin, sekä koulutushankkeita, joilla ei ole mitään yhteyttä jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiin tehtäviin parannuksiin, ei voitu hyväksyä, koska ne eivät koske edellä määriteltyjä ensisijaisia aihealueita. Talousarvioon liittyvien rajoitusten vuoksi kaikkia ohjelmiin sisältyviä hankkeita ei voitu hyväksyä komission ilmoittamien ensisijaisten aihealueiden puitteissa. Komission oli valittava osarahoitettavat hankkeet jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiin tehtävien parannusten ja komission määrittelemien vaatimusten perusteella. Unionin rahoitusta voidaan myöntää hakemuksille, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuja toimia.

(5)

Jäljitettävyyshankkeista on tärkeää varmistaa, että ne kehitetään kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien perusteella, kuten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 (3) 67 artikla 8 kohdassa vaaditaan.

(6)

Unionin rahoitusta koskevat hakemukset on arvioitu sen mukaan, ovatko ne neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jäsenvaltioille yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien toteutuksesta aiheutuvien menojen osalta 11 päivänä huhtikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 391/2007 (4) vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

(7)

Komissio on arvioinut hankkeet, joiden kustannukset eivät ylitä ilman alv:tä 40 000:ta euroa, ja valinnut niiden joukosta hankkeet, joille on perusteltua myöntää unionin osarahoitusta ottaen huomioon ne parannukset, joita ne todennäköisesti tuovat hakemuksen esittäneiden jäsenvaltioiden valvontajärjestelmään.

(8)

On aiheellista vahvistaa unionin rahoitusosuuden enimmäismäärät ja prosentuaaliset osuudet asetuksen (EY) N:o 861/2006 15 artiklassa säädetyissä rajoissa sekä säätää tällaisen rahoituksen myöntämisedellytykset.

(9)

Jotta kannustettaisiin investoimaan komission määrittelemiin ensisijaisiin toimiin ja ottaen huomioon finanssikriisin kielteinen vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioihin, edellä mainittuihin ensisijaisiin aihealueisiin liittyviin menoihin olisi myönnettävä huomattava osarahoitusosuus asetuksen (EY) N:o 861/2006 15 artiklassa vahvistetuissa rajoissa.

(10)

Tämän asetuksen perusteella osarahoitettavien hankkeiden olisi rahoitusosuuden saamiseksi täytettävä unionin lainsäädännön kaikki asiaa koskevat säännökset ja erityisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 säännökset.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä säädetään vuotta 2012 koskevasta unionin lisärahoitusosuudesta asetuksen (EY) N:o 861/2006 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin menoihin, joita jäsenvaltioille aiheutuu yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien täytäntöönpanosta vuonna 2011. Siinä vahvistetaan unionin rahoitusosuuden määrä kullekin jäsenvaltiolle, unionin rahoitusosuuden prosentuaalinen osuus ja rahoitusosuuden myöntämisedellytykset.

2 artikla

Maksamatta olevien sitoumusten suorittaminen loppuun

Asianomaisten jäsenvaltioiden on suoritettava kaikki maksut, joista haetaan korvausta, viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. Jäsenvaltioiden tämän määräajan jälkeen suorittamista maksuista ei voida maksaa korvausta. Tähän päätökseen liittyvät käyttämättömät talousarviomäärärahat vapautetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

3 artikla

Uusi teknologia ja tietoverkot

1.   Liitteessä I tarkoitettujen hankkeiden osalta kalastustoimien valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvän tehokkaan ja turvallisen tietojen keruun ja hallinnoinnin mahdollistavien uuden teknologian ja tietoverkkojen käyttöönotosta aiheutuviin menoihin voidaan mainitussa liitteessä vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 90 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Jäljitettävyyshankkeissa EU:n rahoitusosuus rajoitetaan 1 000 000 euroon, kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden viranomaisten investoinnit, ja 250 000 euroon, kun kyseessä ovat yksityiset investoinnit. Yksityisten toimijoiden toteuttamien jäljitettävyyshankkeiden kokonaismäärä rajoitetaan kahdeksaan hankkeeseen jäsenvaltiota ja rahoituspäätöstä kohden.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden saamiseksi kaikkien tämän päätöksen mukaisesti osarahoitettavien hankkeiden on täytettävä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 (5) ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 vahvistetut vaatimukset.

4 artikla

Automaattiset paikannuslaitteet

1.   Liitteessä II tarkoitettujen hankkeiden osalta automaattisten paikannuslaitteiden, joiden avulla kalastuksenseurantakeskus voi seurata aluksia satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) käyttäen, hankinnasta ja kalastusaluksiin asentamisesta aiheutuviin menoihin voidaan mainitussa liitteessä vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 90 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus lasketaan enintään 2 500 euroa alusta kohti olevan hinnan perusteella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden saamiseksi automaattisten paikannuslaitteiden on täytettävä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 vahvistetut vaatimukset.

5 artikla

Sähköiset kirjaamis- ja raportointijärjestelmät

Liitteessä III tarkoitettujen hankkeiden osalta kalastustoimien valvontaan, tarkastuksiin ja seurantaan liittyvän tehokkaan ja turvallisen tietojenvaihdon mahdollistavien, sähköisissä kirjaamis- ja raportointijärjestelmissä (ERS) tarvittavien osien kehittämisestä, hankinnasta, asentamisesta ja teknisestä tuesta aiheutuviin menoihin voidaan mainitussa liitteessä vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 90 prosenttia tukikelpoisista menoista.

6 artikla

Sähköiset kirjaamis- ja raportointilaitteet

1.   Liitteessä IV tarkoitettujen hankkeiden osalta sähköisten kirjaamis- ja raportointilaitteiden, joiden avulla alukset voivat sähköisesti kirjata ja lähettää kalastustoimintaa koskevat tiedot kalastuksenseurantakeskukseen, hankinnasta ja kalastusalukseen asentamisesta aiheutuviin menoihin voidaan mainitussa liitteessä vahvistetuissa rajoissa myöntää rahoitusosuus, jonka suuruus on 90 prosenttia tukikelpoisista menoista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus lasketaan enintään 3 000 euroa alusta kohti olevan hinnan perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan säännösten soveltamista.

3.   Sähköisten kirjaamis- ja raportointilaitteiden on rahoitusosuuden saamiseksi täytettävä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 vahvistetut vaatimukset.

4.   Jos laitteilla hoidetaan sekä ERS- että VMS-tehtäviä ja ne täyttävät täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 vahvistetut vaatimukset, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus lasketaan enintään 4 500 euroa alusta kohti olevan hinnan perusteella.

7 artikla

Unionin enimmäisrahoitusosuus jäsenvaltiota kohden yhteensä

Ennakoidut menot, niiden tukikelpoinen osuus ja unionin enimmäisrahoitusosuus jäsenvaltiota kohden ovat seuraavat:

(euroa)

Jäsenvaltio

Kansallisessa kalastuksen lisävalvontaohjelmassa ennakoidut menot

Tämän päätöksen mukaisesti valittujen hankkeiden menot

Unionin enimmäisrahoitusosuus

Belgia

194 250

94 250

84 825

Bulgaria

30 678

30 678

27 610

Tanska

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Saksa

4 511 100

425 000

382 500

Irlanti

52 005 000

1 000 000

900 000

Kreikka

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Espanja

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Ranska

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Italia

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Latvia

76 355

76 355

68 719

Liettua

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Alankomaat