ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.353.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 353

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
21. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1229/2012, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puitedirektiivi) liitteiden IV ja XII muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1230/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ( 1 )

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2012/46/EU, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ( 1 )

80

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 353/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1229/2012,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2012,

puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puitedirektiivi) liitteiden IV ja XII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puitedirektiivi) (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2007/46/EY luodaan yhdenmukaistetut puitteet kaikkia uusia ajoneuvoja koskeville hallinnollisille säännöksille ja yleisille teknisille vaatimuksille. Se sisältää luettelon kaikista säädöksistä, joissa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka ajoneuvojen on täytettävä, jotta niille voidaan antaa EY-tyyppihyväksyntä.

(2)

Direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV olevassa I osassa on luettelo rajoittamattomina sarjoina valmistettavien ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää koskevista säädöksistä. Direktiiviä 2007/46/EY on muutettu useita kertoja, ja mainittua luetteloa on päivitetty vastaavasti.

(3)

Moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 661/2009 (2) säädetään useiden direktiivien kumoamisesta. Kumotut direktiivit on korvattu vastaavilla Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission UN/ECE:n säännöillä (E-säännöillä) ja komission asetuksilla. Nämä muutokset olisi otettava huomioon direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV.

(4)

On tärkeätä mukauttaa vaatimukset, jotka koskevat pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää, jotta tällaisten ajoneuvojen valmistajat voisivat edelleen toimia sisämarkkinoilla. Siksi on tarpeen säätää yksinkertaistetuista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan pienentää tyyppihyväksyntämenettelystä aiheutuvia kustannuksia ja samalla taata liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkea taso.

(5)

Koska luokan N1 ajoneuvoissa on rakenteellisia yhtäläisyyksiä luokan M1 ajoneuvojen kanssa, on asianmukaista vahvistaa yhdenmukaistettuja teknisiä vaatimuksia myös luokan N1 ajoneuvoja varten, jotta tähän luokkaan kuuluvat pieninä sarjoina valmistetut ajoneuvot voivat päästä sisämarkkinoille.

(6)

On olennaista, että direktiivin 2007/46/EY liitteen IV lisäyksessä 1 vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Valmistajille olisi kuitenkin annettava riittävästi aikaa muuttaa ajoneuvonsa uusien vaatimusten mukaisiksi.

(7)

Direktiivin 2007/46/EY liitteessä XII olevan A osan 1 ja 2 kohdassa vahvistetaan määrällisiä raja-arvoja pienten sarjojen EY-tyyppihyväksyntää varten. Kun pienten sarjojen EY-tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan luokan N1 ajoneuvoja, on asianmukaista ottaa käyttöön määrällinen raja-arvo kyseistä luokkaa varten. EY-tyyppihyväksynnän tarkoituksena on helpottaa pääsyä sisämarkkinoille, ja sen vuoksi niiden luokan N1 ajoneuvojen määrä, joihin voidaan soveltaa kansallista tyyppihyväksyntää direktiivin 2007/46/EY 23 artiklan nojalla, olisi rajoitettava välttämättömään vähimmäismäärään. Sen vuoksi myös niiden ajoneuvojen määrä olisi vahvistettava.

(8)

Sen vuoksi direktiivin 2007/46/EY liitteitä IV ja XII olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet IV ja XII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Ennen 1 päivää marraskuuta 2012 myönnetyn pienen sarjan EY-tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa 31 päivänä lokakuuta 2016. Kansallisten viranomaisten on katsottava, että ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa direktiivin 2007/46/EY 26 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, ellei kyseisiä tyyppihyväksyntöjä ole päivitetty direktiivin 2007/46/EY liitteen IV lisäyksessä 1 vahvistettujen vaatimusten mukaisiksi.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä olevan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan kuitenkin kyseisessä alakohdassa vahvistettujen päivämäärien mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.


LIITE

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan I osa seuraavasti:

”I   OSA

Rajoittamattomina sarjoina valmistettavien ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää koskevat säädökset

Kohta

Kohde

Säädös

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Sallittu melutaso

Direktiivi 70/157/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Polttonestesäiliöt / alleajosuojat takana

Direktiivi 70/221/ETY

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Palovaaran torjuminen (nestemäisen polttoaineen säiliöt)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Taka-alleajosuojat ja niiden asennus; taka-alleajosuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Takarekisterikilven tila

Direktiivi 70/222/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Takarekisterikilpien kiinnitystila

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Ohjausvoima

Direktiivi 70/311/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Ohjauslaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Ovien lukot ja saranat

Direktiivi 70/387/ETY

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Ajoneuvoon pääsy ja ajoneuvon ohjattavuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Ovisalvat ja ovien pidätysmekanismien komponentit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Äänimerkki

Direktiivi 70/388/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Äänimerkinantolaitteet ja äänimerkit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

Direktiivi 2003/97/EY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet ja niiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Jarrut

Direktiivi 71/320/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Ajoneuvojen ja perävaunujen jarrulaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Henkilöautojen jarrut

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radiohäiriöt (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

Direktiivi 72/245/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Sisävarusteet

Direktiivi 74/60/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Sisävarusteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite

Direktiivi 74/61/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä

Direktiivi 74/297/ETY

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Kuljettajan suojaaminen ohjausmekanismia vasten tapahtuvassa törmäyksessä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istuinten lujuus

Direktiivi 74/408/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Istuimet, niiden kiinnityspisteet ja mahdolliset pääntuet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Suurten henkilöajoneuvojen istuimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Ulkonevat osat

Direktiivi 74/483/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Ulkonevat osat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nopeusmittari ja peruutusvaihde

Direktiivi 75/443/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Ajoneuvoon pääsy ja ajoneuvon ohjattavuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Nopeusmittarilaitteisto ja sen asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Lakisääteiset kilvet

Direktiivi 76/114/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Lakisääteiset valmistajan kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöiden kiinnityspisteet

Direktiivi 76/115/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Turvavöiden kiinnityspisteet, Isofix-kiinnitysjärjestelmät ja Isofix-yläkiinnityspisteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

Direktiivi 76/756/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Ajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Heijastimet

Direktiivi 76/757/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastinlaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja huomiovalaisimet

Direktiivi 76/758/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen etu- ja takavalaisimet, jarruvalaisimet ja äärivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Moottoriajoneuvojen huomiovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suuntavalaisimet

Direktiivi 76/759/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Takarekisterikilven valaisimet

Direktiivi 76/760/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien valaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Ajovalaisimet (myös polttimot)

Direktiivi 76/761/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Eurooppalaisen epäsymmetrisen lähivalon ja/tai kaukovalon aikaansaavat, halogeeniumpiovalaisimilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisimissa käytettävät hehkulamput

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Moottoriajoneuvojen hyväksytyissä kaasupurkausvalaisinyksiköissä käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Epäsymmetrisen lähivalon tai kaukovalon aikaansaavat, hehkulampuilla ja/tai LED-moduuleilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Moottoriajoneuvojen mukautuvat etuvalaisujärjestelmät (AFS-järjestelmät)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Etusumuvalaisimet

Direktiivi 76/762/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Vetokoukku

Direktiivi 77/389/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Hinauslaite

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Takasumuvalaisimet

Direktiivi 77/538/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Peruutusvalaisimet

Direktiivi 77/539/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Pysäköintivalaisimet

Direktiivi 77/540/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavyöt ja turvajärjestelmät

Direktiivi 77/541/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Turvavyöt, turvajärjestelmät, lasten turvajärjestelmät ja lasten Isofix-turvajärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Näkyvyys eteen

Direktiivi 77/649/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Etunäkyvyysalue

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien merkinnät

Direktiivi 78/316/ETY

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien sijainti ja merkinnät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Huurteen-/huurunpoistolaitteet

Direktiivi 78/317/ETY

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Tuulilasin huurteen- ja huurunpoistojärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Pesimet/pyyhkimet

Direktiivi 78/318/ETY

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Lämmitysjärjestelmät

Direktiivi 2001/56/EY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Lämmitysjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Roiskesuojat

Direktiivi 78/549/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Roiskesuojat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Pääntuet

Direktiivi 78/932/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Ajoneuvon istuimiin sisältyvät ja muut pääntuet (niskatuet)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Moottorin teho

Direktiivi 80/1269/ETY

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)

Direktiivi 2005/55/EY

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Sivusuojaus

Direktiivi 89/297/ETY

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Tavarankuljetusajoneuvojen sivusuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Roiskeenestojärjestelmät

Direktiivi 91/226/ETY

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Roiskeenestojärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Massat ja mitat (autot)

Direktiivi 92/21/ETY

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Massat ja mitat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Turvalasit

Direktiivi 92/22/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Turvalasit ja niiden asennus ajoneuvoon

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Renkaat

Direktiivi 92/23/ETY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Renkaiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokka C1)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokat C2 ja C3)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Renkaiden vierintämelu, märkäpito ja vierintävastus (luokat C1, C2 ja C3)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä-rengasyhdistelmä, itsekantavat run-flat-renkaat ja järjestelmät, rengaspaineen seurantajärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Nopeudenrajoittimet

Direktiivi 92/24/ETY

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Ajoneuvojen nopeuden rajoittaminen

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massat ja mitat (muut kuin 44 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot)

Direktiivi 97/27/EY

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Massat ja mitat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Ohjaamon ulkonevat osat

Direktiivi 92/114/ETY

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Hyötyajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevat ulkonevat osat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Kytkentälaitteet

Direktiivi 94/20/EY

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A

Ajoneuvoyhdistelmien mekaaniset kytkentäosat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B

Lyhytkytkentälaite (CCD); hyväksytyn lyhytkytkentälaitetyypin asentaminen

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Palo-ominaisuudet

Direktiivi 95/28/EY

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettyjen materiaalien palokäyttäytyminen

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Linja-autot

Direktiivi 2001/85/EY

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Suurten henkilöajoneuvojen korirakenteen lujuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Etutörmäys

Direktiivi 96/79/EY

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Matkustajien etutörmäyssuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Sivutörmäys

Direktiivi 96/27/EY

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A

Matkustajien sivutörmäyssuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(tyhjä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Direktiivi 98/91/EY

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Etualleajosuojaus

Direktiivi 2000/40/EY

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Etualleajosuojat ja niiden asennus; etualleajosuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Kierrätettävyys

Direktiivi 2005/64/EY

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(tyhjä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Ilmastointijärjestelmät

Direktiivi 2006/40/EY

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EY) N:o 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Vaihtamisopastimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Kaistavahtijärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Nestekaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Ajoneuvojen hälytysjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sähköturvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Maakaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Selitykset

X

Säädöstä sovelletaan.

Huomautus: Ne E-sääntöjen muutossarjat, joiden soveltaminen on pakollista, luetellaan asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä IV. Myöhemmin annetut muutossarjat hyväksytään vaihtoehtoisesti.

b)

Korvataan I osan lisäys 1 seuraavasti:

”Lisäys 1

Pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen 22 artiklan mukaista EY-tyyppihyväksyntää koskevat säädökset

1.

Tätä lisäystä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012 alkaen myönnettäviin uusiin pienten sarjojen EY-tyyppihyväksyntiin lukuun ottamatta kohtaa 54A, jota sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014.

2.

Ennen 1 päivää marraskuuta 2012 myönnettyjen pienten sarjojen EY-tyyppihyväksyntien voimassaolo lakkaa 31 päivänä lokakuuta 2016. Kansallisten viranomaisten on katsottava, että ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa tämän direktiivin 26 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa, ellei kyseisiä tyyppihyväksyntöjä ole päivitetty tässä lisäyksessä vahvistettujen vaatimusten mukaisiksi.

Taulukko 1

Luokan M1 ajoneuvot  (19)

Kohta

Aihe

Säädös

Erityiskysymykset

Sovellettavuus ja erityisvaatimukset

1

Sallittu melutaso

Direktiivi 70/157/ETY

 

A

2

Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 715/2007

 

A

a)

Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Ajoneuvossa on oltava OBD-järjestelmä, joka on asetuksen (EY) N:o 692/2008 4 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukainen (OBD-järjestelmän on tallennettava ainakin moottorinohjausjärjestelmän toimintahäiriöt).

OBD-käyttöliittymän on kommunikoitava tavanomaisten diagnostiikkatyökalujen kanssa.

b)

Käytössä olevien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

Ei sovelleta

c)

Tietojen saatavuus

Riittää, että valmistaja asettaa viipymättä helposti saataville korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot.

3A

Palovaaran torjuminen (nestemäisen polttoaineen säiliöt)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 34

a)

Nestemäisen polttoaineen säiliöt

B

b)

Asennus ajoneuvoon

B

4A

Takarekisterikilpien kiinnitystila

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1003/2010

 

B

5A

Ohjauslaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 79

 

C

a)

Mekaaniset järjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 79 kohdan 5 määräyksiä.

Kaikki E-säännön nro 79 kohdassa 6.2 määrätyt testit on tehtävä, ja E-säännön nro 79 kohdan 6.1 määräyksiä sovelletaan.

b)

Kompleksinen elektroninen ajoneuvonhallintajärjestelmä

Sovelletaan kaikkia E-säännön nro 79 liitteen 6 vaatimuksia.

Näiden vaatimusten noudattamista koskevat tarkastukset saa tehdä vain nimetty tutkimuslaitos.

6A

Ovisalvat ja ovien pidätysmekanismien komponentit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 11

 

C

a)

Yleiset vaatimukset (E-säännön nro 11 kohta 5)

Sovelletaan kaikkia vaatimuksia.

b)

Suorituskykyvaatimukset (E-säännön nro 11 kohta 6)

Sovelletaan vain kohdan 6.1.5.4 ja kohdan 6.3 ovisalpoja koskevia vaatimuksia.

7A

Äänimerkinantolaitteet ja äänimerkit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 28

a)

Osat

X

b)

Asennus ajoneuvoon

B

8A

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet ja niiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 46

a)

Osat

X

b)

Asennus ajoneuvoon

B

9B

Jarrut

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 13-H

a)

Rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset

A

b)

Elektroninen ajonvakautusjärjesttelmä (ESC) ja hätäjarrutehostinjärjestelmä (BAS)

Järjestelmien asentamista ei vaadita. Jos järjestelmä on asennettu, sen on täytettävä E-säännön nro 13-H vaatimukset.

10A

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 10

 

B

12A

Sisävarusteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 21

 

C

a)

Sisustajärjestelyt

 

i)

Kytkinten, vetimien ja vastaavien sekä hallintalaitteiden ja muiden sisävarusteiden sädettä ja ulkonemaa koskevat vaatimukset

Valmistajan pyynnöstä voidaan myöntää vapautus E-säännön nro 21 kohdan 5.1–5.6 vaatimuksista.

E-säännön nro 21 kohdan 5.2 vaatimuksia sovelletaan lukuun ottamatta kohtia 5.2.3.1, 5.2.3.2 ja 5.2.4.

ii)

Kojelaudan yläosan energianvaimennustestit

Kojelaudan yläosan energianvaimennustestejä ei tehdä, jos ajoneuvossa on vähintään kaksi etuturvatyynyä tai kahdet staattiset nelipisteturvavyöt.

iii)

Istuinten takaosan energianvaimennustestit

Ei sovelleta

b)

Ikkunoiden sekä kattoluukku- ja väliseinäjärjestelmien sähköiset hallintalaitteet

Sovelletaan kaikkia E-säännön nro 21 kohdan 5.8 vaatimuksia.

13A

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 116

 

A

14A

Kuljettajan suojaaminen ohjausmekanismia vasten tapahtuvassa törmäyksessä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 12

 

C

 

Testit on tehtävä, jos ajoneuvoa ei ole testattu E-säännön nro 94 mukaisesti (ks. kohta 53A).

15A

Istuimet, niiden kiinnityspisteet ja mahdolliset pääntuet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 17

 

C

a)

Yleiset vaatimukset

i)

Vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 17 kohdan 5.2 vaatimuksia lukuun ottamatta kohtaa 5.2.3.

ii)

Istuimen selkänojan ja pääntukien lujuuden testaus

Sovelletaan E-säännön nro 17 kohdan 6.2 vaatimuksia.

iii)

Lukitus- ja säätöjärjestelmien testaus

Testaus on suoritettava E-säännön nro 17 liitteen 7 mukaisesti.

b)

Pääntuet

i)

Vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 17 kohtien 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 ja 5.12 vaatimuksia lukuun ottamatta kohtaa 5.5.2.

ii)

Pääntukien lujuuden testaus

On suoritettava kohdassa 6.4 määrätty testi.

c)

Erityisvaatimukset, jotka koskevat matkustajien suojaamista siirtyviltä matkatavaroilta

Valmistajan pyynnöstä voidaan myöntää vapautus E-säännön nro 26 liitteen 9 vaatimuksista.

16A

Ulkonevat osat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 26

 

C

a)

Yleiset vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 26 kohdan 5 vaatimuksia.

b)

Erityiset vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 26 kohdan 6 vaatimuksia.

17A

Ajoneuvoon pääsy ja ajoneuvon ohjattavuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 130/2012

 

D

17B

Nopeusmittarilaitteisto ja sen asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 39

 

B

18A

Lakisääteiset valmistajan kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 19/2011

 

B

19A

Turvavöiden kiinnityspisteet, Isofix-kiinnitysjärjestelmät ja Isofix-yläkiinnityspisteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 14

 

B

20A

Ajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 48

 

B

Uuteen ajoneuvotyyppiin on asennettava huomiovalot direktiivin 2008/89/EY 2 artiklan mukaisesti.

21A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastinlaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 3

 

X

22A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen etu- ja takavalaisimet, jarruvalaisimet ja äärivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 7

 

X

22B

Moottoriajoneuvojen huomiovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 87

 

X

22C

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 91

 

X

23A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 6

 

X

24A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien valaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 4

 

X

25A

Eurooppalaisen epäsymmetrisen lähivalon ja/tai kaukovalon aikaansaavat, halogeeniumpiovalaisimilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 31

 

X

25B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisimissa käytettävät hehkulamput

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 37

 

X

25C

Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 98

 

X

25D

Moottoriajoneuvojen hyväksytyissä kaasupurkausvalaisinyksiköissä käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 99

 

X

25E

Epäsymmetrisen lähivalon tai kaukovalon aikaansaavat, hehkulampuilla ja/tai LED-moduuleilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 112

 

X

25F

Moottoriajoneuvojen mukautuvat etuvalaisujärjestelmät (AFS-järjestelmät)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 123

 

X

26A

Moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 19

 

X

27A

Hinauslaite

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1005/2010

 

B

28A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 38

 

X

29A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 23

 

X

30A

Moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 77

 

X

31A

Turvavyöt, turvajärjestelmät, lasten turvajärjestelmät ja lasten Isofix-turvajärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 16

a)

Osat

X

b)

Asennusvaatimukset

B

32A

Etunäkyvyysalue

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 125

 

A

33A

Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien sijainti ja tunnistaminen

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 121

 

A

34A

Tuulilasin huurteen- ja huurunpoistojärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 672/2010

 

C

a)

Tuulilasin huurteenpoisto

Sovelletaan vain asetuksen (EU) N:o 672/2010 liitteen II kohtaa 1.1.1, mikäli lämmin ilmavirta ohjataan tuulilasin koko pinnalle tai tuulilasi on koko alaltaan sähköisesti lämmitetty.

b)

Tuulilasin huurunpoisto

Sovelletaan vain asetuksen (EU) N:o 672/2010 liitteen II kohtaa 1.2.1, mikäli lämmin ilmavirta ohjataan tuulilasin koko pinnalle tai tuulilasi on koko alaltaan sähköisesti lämmitetty.

35A

Tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1008/2010

 

C

a)

Tuulilasinpyyhinjärjestelmä

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1008/2010 liitteen III kohtia 1.1–1.1.10.

Tehdään ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1008/2010 liitteen III kohdassa 2.1.10 kuvailtu testi.

b)

Tuulilasinpesinjärjestelmä

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1008/2010 liitteen III kohtaa 1.2 lukuun ottamatta kohtia 1.2.2, 1.2.3 ja 1.2.5.

36A

Lämmitysjärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 122

 

C

Lämmitysjärjestelmän asentaminen ei ole pakollista.

a)

Kaikki lämmitysjärjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 122 kohdan 5.3 ja 6 vaatimuksia.

b)

Nestekaasulämmitysjärjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 122 liitteen 8 vaatimuksia.

37A

Roiskesuojat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1009/2010

 

B

40

Moottorin teho

Direktiivi 80/1269/ETY

 

A

(Kun ajoneuvon valmistaja valmistaa moottorin itse.)

 

(Kun ajoneuvon valmistaja käyttää toisen valmistajan moottoria.)

Valmistajalta saadut penkkitestitiedot riittävät, jos moottorinohjausjärjestelmä on identtinen (eli ainakin moottorinohjausyksikkö on sama).

Antotehon testaus voidaan tehdä alustadynamometrillä. Voimansiirron aiheuttama tehohävikki on otettava huomioon.

41

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)

Direktiivi 2005/55/EY

 

A

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Voidaan jättää soveltamatta valmistajan pyynnöstä.

41A

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 595/2009

 

A

Paitsi OBD-järjestelmiä ja tietojen saatavuutta koskevat vaatimukset.

44A

Massat ja mitat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1230/2012

 

B

Asetuksen (EU) N:o 1230/2012 liitteessä 1 olevan A osan 5.1 kohdassa kuvailtu mäkilähtötesti suurimmalla yhdistelmän massalla voidaan jättää pois valmistajan pyynnöstä.

45A

Turvalasit ja niiden asennus ajoneuvoon

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 43

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

46

Renkaat

Direktiivi 92/23/ETY

Osat

X

46A

Renkaiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 458/2011

 

B

Noudatettavat asteittaisen soveltamisen päivämäärät on esitetty asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklassa.

46B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokka C1)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 30

Osat

X

46D

Renkaiden vierintämelu, märkäpito ja vierintävastus (luokat C1, C2 ja C3)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 117

Osat

X

46E

Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä-rengasyhdistelmä, itsekantavat run-flat-renkaat ja järjestelmät, rengaspaineen seurantajärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 64

Osat

X

Rengaspaineen seurantajärjestelmä

B

Rengaspaineen seurantajärjestelmän asentaminen ei ole pakollista.

50A

Ajoneuvoyhdistelmien mekaaniset kytkentäosat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 55

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

53A

Matkustajien etutörmäyssuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 94

 

C

Ajoneuvoihin, joissa on etuturvatyynyt, sovelletaan E-säännön nro 94 vaatimuksia. Ajoneuvojen, joissa ei ole turvatyynyjä, on täytettävä tämän taulukon kohdan 14A vaatimus.

54A

Matkustajien sivutörmäyssuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 95

 

C

Sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014.

Päätä edustavalla laitteella tehtävä testi

Valmistajan on toimitettava tutkimuslaitokselle soveltuvat tiedot testinuken pään mahdollisesta iskeytymisestä ajoneuvon rakennetta vasten tai sivulasitusta vasten, jos tämä on tehty laminoidusta lasista.

Kun tällaisen iskeytymisen todetaan olevan todennäköistä, on suoritettava osittainen testaus käyttäen E-säännön nro 95 liitteen 8 kohdassa 3.1 kuvailtua testausta päätä edustavalla iskulaitteella, ja E-säännön 95 kohdassa 5.2.1.1 vahvistettujen kriteerien on täytyttävä.

Tutkimuslaitoksen suostumuksella voidaan edellä tarkoitetun testin vaihtoehtona käyttää E-säännön nro 21 liitteessä 4 kuvailtua testausmenettelyä.

58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

a)

Ajoneuvoon sovellettavat tekniset vaatimukset

Ei sovelleta

b)

Etusuojajärjestelmät

X

59

Kierrätettävyys

Direktiivi 2005/64/EY

 

Ei sovelleta

Sovelletaan vain komponenttien kierrätettävyyttä koskevaa 7 artiklaa.

61

Ilmastointijärjestelmät

Direktiivi 2006/40/EY

 

A

Fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150, saa käyttää 31. joulukuuta 2016 saakka.

62.

Vetyjärjestelmä

Asetus (EY) N:o 79/2009

 

X

63.

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

 

Tämän kohdan osalta tyyppihyväksyntä voidaan myöntää valmistajan pyynnöstä. Ks. rajoittamattomina sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevan taulukon alaviite (15).

64

Vaihtamisopastimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 65/2012

 

Ei sovelleta

67

Nestekaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 67

a)

Osat

X

b)

Asennus

A

68

Ajoneuvojen hälytysjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 97

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

69

Sähköturvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 100

 

B

70

Maakaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 110

a)

Osat

X

b)

Asennus

A

Kirjaintunnusten merkitys

X

Säädöstä sovelletaan täysimääräisesti.

a)

Tyyppihyväksyntätodistus on annettava.

b)

Tutkimuslaitoksen tai valmistajan on tehtävä testit ja tarkastukset 41, 42 ja 43 artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

c)

Testausseloste on laadittava liitteen V säännösten mukaisesti.

d)

Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.

A

Säädöstä sovelletaan seuraavasti:

a)

Säädöksen kaikkien vaatimusten on täytyttävä, ellei muuta mainita.

b)

Tyyppihyväksyntätodistusta ei vaadita.

c)

Tutkimuslaitoksen tai valmistajan on tehtävä testit ja tarkastukset 41, 42 ja 43 artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

d)

Testausseloste on laadittava liitteen V säännösten mukaisesti.

e)

Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.

B

Säädöstä sovelletaan seuraavasti:

Kuten kirjaintunnuksen A kohdalla sillä erotuksella, että testit ja tarkastukset voi tehdä valmistaja itse tutkimuslaitoksen suostumuksella (toisin sanoen 41, 42 ja 43 artiklassa vahvistettujen ehtojen ei tarvitse täyttyä).

C

Säädöstä sovelletaan seuraavasti:

a)

Vain säädöksen teknisten vaatimusten on täytyttävä riippumatta mahdollisista siirtymäsäännöksistä.

b)

Tyyppihyväksyntätodistusta ei vaadita.

c)

Tutkimuslaitoksen tai valmistajan on tehtävä testit ja tarkastukset.

d)

Testausseloste on laadittava liitteen V säännösten mukaisesti.

e)

Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.

D

Samoin kuin kirjaintunnusten B ja C kohdalla sillä erotuksella, että valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus riittää. Testausselostetta ei vaadita.

Tyyppihyväksyntäviranomainen tai tutkimuslaitos voi vaatia lisätietoja ja lisänäyttöä tarvittaessa.

Ei sovelleta

Säädöstä ei sovelleta. Yhden tai useamman säädöksessä vahvistetun seikan noudattamista voidaan kuitenkin vaatia.

Huomautus:

Käytettävät E-sääntöjen muutossarjat luetellaan asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä IV. Myöhemmin annetut muutossarjat hyväksytään vaihtoehtoisesti.

Taulukko 2

Luokan N1 ajoneuvot  (20)

Kohta

Aihe

Säädös

Erityiskysymykset

Sovellettavuus ja erityisvaatimukset

1

Sallittu melutaso

Direktiivi 70/157/ETY

 

A

2

Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 715/2007

 

A

a)

Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Ajoneuvossa on oltava OBD-järjestelmä, joka on asetuksen (EY) N:o 692/2008 4 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukainen (OBD-järjestelmän on tallennettava ainakin moottorinohjausjärjestelmän toimintahäiriöt).

OBD-käyttöliittymän on kommunikoitava tavanomaisten diagnostiikkatyökalujen kanssa.

b)

Käytössä olevien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

Ei sovelleta

c)

Tietojen saatavuus

Riittää, että valmistaja asettaa viipymättä helposti saataville korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot.

3A

Palovaaran torjuminen (nestemäisen polttoaineen säiliöt)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 34

a)

Nestemäisen polttoaineen säiliöt

B

b)

Asennus ajoneuvoon

B

4A

Takarekisterikilpien kiinnitystila

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1003/2010

 

B

5A

Ohjauslaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 79

 

C

a)

Mekaaniset järjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 79.01 kohdan 5 säännöksiä.

Kaikki E-säännön nro 79 kohdassa 6.2 määrätyt testit on tehtävä, ja E-säännön nro 79 kohdan 6.1 säännöksiä sovelletaan.

b)

Kompleksinen elektroninen ajoneuvonhallintajärjestelmä

Sovelletaan kaikkia E-säännön nro 79 liitteen 6 vaatimuksia.

Näiden vaatimusten noudattamista koskevat tarkastukset saa tehdä vain nimetty tutkimuslaitos.

6A

Ovisalvat ja ovien pidätysmekanismien komponentit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 11

 

C

a)

Yleiset vaatimukset (E-säännön nro 11 kohta 5)

Sovelletaan kaikkia vaatimuksia.

b)

Suorituskykyvaatimukset (E-säännön nro 11 kohta 6)

Sovelletaan vain kohdan 6.1.5.4 ja kohdan 6.3 ovisalpoja koskevia vaatimuksia.

7A

Äänimerkinantolaitteet ja äänimerkit

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 28

a)

Osat

X

b)

Asennus ajoneuvoon

B

8A

Epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet ja niiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 46

a)

Osat

X

b)

Asennus ajoneuvoon

B

9A

Ajoneuvojen ja perävaunujen jarrulaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 13

a)

Rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset

A

b)

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)

Ajonvakautusjärjestelmän asentaminen ei ole pakollista. Jos järjestelmä on asennettu, sen on täytettävä E-säännön nro 13 vaatimukset.

9B

Henkilöautojen jarrut

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 13-H

a)

Rakennetta ja testausta koskevat vaatimukset

A

b)

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ja hätäjarrutehostinjärjestelmä (BAS)

Järjestelmän asentamista ei vaadita. Jos järjestelmä on asennettu, sen on täytettävä E-säännön nro 13-H vaatimukset.

10A

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 10

 

B

13A

Moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävät laitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 116

 

A

14A

Kuljettajan suojaaminen ohjausmekanismia vasten tapahtuvassa törmäyksessä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 12

 

C

a)

Iskutesti esteeseen

Testi vaaditaan.

b)

Vartalon iskutesti ohjauspyörää vasten

Ei vaadita, jos ohjauspyörä on varustettu turvatyynyllä.

c)

Päätä edustavalla laitteella tehtävä testi

Ei vaadita, jos ohjauspyörä on varustettu turvatyynyllä.

15A

Istuimet, niiden kiinnityspisteet ja mahdolliset pääntuet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 17.

 

B

17A

Ajoneuvoon pääsy ja ajoneuvon ohjattavuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 130/2012

 

D

17B

Nopeusmittarilaitteisto ja sen asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 39

 

B

18A

Lakisääteiset valmistajan kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 19/2011

 

B

19A

Turvavöiden kiinnityspisteet, Isofix-kiinnitysjärjestelmät ja Isofix-yläkiinnityspisteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 14

 

B

20A

Moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 48

 

B

Uuteen ajoneuvotyyppiin on asennettava huomiovalot direktiivin 2008/89/EY 2 artiklan mukaisesti.

21A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastinlaitteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 3

 

X

22A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen etu- ja takavalaisimet, jarruvalaisimet ja äärivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 7

 

X

22B

Moottoriajoneuvojen huomiovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 87

 

X

22C

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 91

 

X

23A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 6

 

X

24A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien valaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 4

 

X

25A

Eurooppalaisen epäsymmetrisen lähivalon ja/tai kaukovalon aikaansaavat, halogeeniumpiovalaisimilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 31

 

X

25B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisimissa käytettävät hehkulamput

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 37

 

X

25C

Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 98

 

X

25D

Moottoriajoneuvojen hyväksytyissä kaasupurkausvalaisinyksiköissä käytettävät kaasupurkausvalonlähteet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 99

 

X

25E

Epäsymmetrisen lähivalon tai kaukovalon aikaansaavat, hehkulampuilla ja/tai LED-moduuleilla varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 112

 

X

25F

Moottoriajoneuvojen mukautuvat etuvalaisujärjestelmät (AFS-järjestelmät)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 123

 

X

26A

Moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 19

 

X

27A

Hinauslaite

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1005/2010

 

B

28A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 38

 

X

29A

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 23

 

X

30A

Moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 77

 

X

31A

Turvavyöt, turvajärjestelmät, lasten turvajärjestelmät ja lasten Isofix-turvajärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 16

a)

Osat

X

b)

Asennusvaatimukset

B

33A

Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien sijainti ja tunnistaminen

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 121

 

A

34A

Tuulilasin huurteen- ja huurunpoistojärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 672/2010

 

Ei sovelleta

Ajoneuvo on varustettava asianmukaisella tuulilasin huurteen- ja huurunpoistojärjestelmällä.

35A

Tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1008/2010

 

Ei sovelleta

Ajoneuvo on varustettava asianmukaisella tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmällä.

36A

Lämmitysjärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 122

 

C

Lämmitysjärjestelmän asentaminen ei ole pakollista.

a)

Kaikki lämmitysjärjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 122 kohdan 5.3 ja 6 vaatimuksia.

b)

Nestekaasulämmitysjärjestelmät

Sovelletaan E-säännön nro 122 liitteen 8 vaatimuksia.

38

Ajoneuvon istuimiin sisältyvät ja muut pääntuet

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 25

 

X

40

Moottorin teho

Direktiivi 80/1269/ETY

 

A

(Kun ajoneuvon valmistaja valmistaa moottorin itse.)

 

(Kun ajoneuvon valmistaja käyttää toisen valmistajan moottoria.)

Valmistajalta saadut penkkitestitiedot riittävät, jos moottorinohjausjärjestelmä on identtinen (eli ainakin moottorinohjausyksikkö on sama).

Antotehon testaus voidaan tehdä alustadynamometrillä. Voimansiirron aiheuttama tehohävikki on otettava huomioon.

41

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V)

Direktiivi 2005/55/EY

 

A

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Voidaan jättää soveltamatta ajoneuvon valmistajan pyynnöstä.

41A

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI) / tietojen saatavuus

Asetus (EY) N:o 595/2009

 

A

Paitsi OBD-järjestelmiä ja tietojen saatavuutta koskevat vaatimukset.

43A

Roiskeenestojärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 109/2011

 

B

45A

Turvalasit ja niiden asennus ajoneuvoon

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 43

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

46

Renkaat

Direktiivi 92/23/ETY

Osat

X

46A

Renkaiden asennus

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 458/2011

 

B

Noudatettavat asteittaisen soveltamisen päivämäärät on esitetty asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklassa.

46B

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokka C1)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 30

Osat

X

46C

Hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat (luokat C2 ja C3)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 54

Osat

X

46D

Renkaiden vierintämelu, märkäpito ja vierintävastus (luokat C1, C2 ja C3)

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 117

Osat

X

46E

Tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä-rengasyhdistelmä, itsekantavat run-flat-renkaat ja järjestelmät, rengaspaineen seurantajärjestelmä

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 64

Osat

X

Rengaspaineen seurantajärjestelmä

B

Rengaspaineen seurantajärjestelmän asentaminen ei ole pakollista.

48

Massat ja mitat

Direktiivi 97/27/EY

 

B

48A

Massat ja mitat

Asetus (EY) N:o 661/2009

Asetus (EU) N:o 1230/2012

 

B

Mäkilähtötesti suurimmalla yhdistelmän massalla

Asetuksen (EU) N:o 1230/2012 liitteessä 1 olevan A osan 5.1 kohdassa kuvailtu mäkilähtötesti suurimmalla yhdistelmän massalla voidaan jättää pois valmistajan pyynnöstä.

49A

Hyötyajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevat ulkonevat osat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 61

 

C

a)

Yleiset vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 61 kohdan 5 vaatimuksia.

b)

Erityiset vaatimukset

Sovelletaan E-säännön nro 61 kohdan 6 vaatimuksia.

50A

Ajoneuvoyhdistelmien mekaaniset kytkentäosat

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 55

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

54A

Matkustajien sivutörmäyssuojaus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 95

C

C

Päätä edustavalla laitteella tehtävä testi

Valmistajan on toimitettava tutkimuslaitokselle soveltuvat tiedot testinuken pään mahdollisesta iskeytymisestä ajoneuvon rakennetta vasten tai sivulasitusta vasten, jos tämä on tehty laminoidusta lasista.

Kun tällaisen iskeytymisen todetaan olevan todennäköistä, on suoritettava osittainen testaus käyttäen E-säännön nro 95 liitteen 8 kohdassa 3.1 kuvailtua testausta päätä edustavalla iskulaitteella, ja E-säännön 95 kohdassa 5.2.1.1 vahvistettujen kriteerien on täytyttävä.

Tutkimuslaitoksen suostumuksella voidaan edellä tarkoitetun testin vaihtoehtona käyttää E-säännön nro 21 liitteessä 4 kuvailtua testausmenettelyä.

56

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 105

 

A

58

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

a)

Ajoneuvoon sovellettavat tekniset vaatimukset

Ei sovelleta

b)

Etusuojajärjestelmät

X

59

Kierrätettävyys

Direktiivi 2005/64/EY

 

Ei sovelleta

Sovelletaan vain komponenttien kierrätettävyyttä koskevaa 7 artiklaa.

61

Ilmastointijärjestelmät

Direktiivi 2006/40/EY

 

B

Fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden lämmitysvaikutus on yli 150, saa käyttää 31. joulukuuta 2016 saakka.

62

Vetyjärjestelmä

Asetus (EY) N:o 79/2009

 

X

63

Yleinen turvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

 

Tämän kohdan osalta tyyppihyväksyntä voidaan myöntää valmistajan pyynnöstä. Ks. rajoittamattomina sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevan taulukon alaviite (15).

67

Nestekaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 67.

a)

Osat

X

b)

Asennus

A

68

Ajoneuvojen hälytysjärjestelmät

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 97

a)

Osat

X

b)

Asennus

B

69

Sähköturvallisuus

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 100

 

B

70

Maakaasua varten tarkoitetut erikoisosat ja niiden asennus moottoriajoneuvoihin

Asetus (EY) N:o 661/2009

E-sääntö nro 110

a)

Osat

X

b)

Asennus

A”

(2)

Muutetaan liitteessä XII oleva A osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa taulukon neljäs rivi seuraavasti:

”N1

1 000”

b)

Muutetaan osa 2 seuraavasti:

i)

Korvataan taulukon toinen rivi seuraavasti:

”M1

100”

ii)

Korvataan taulukon neljäs rivi seuraavasti:

”N1

500 31. lokakuuta 2016 saakka

250 1. marraskuuta 2016 alkaen”


(1)  Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg. Valmistajan pyynnöstä voidaan soveltaa ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on enintään 2 840 kg.

(2)  Jos ajoneuvo on varustettu neste- tai maakaasulaitteistolla, vaaditaan ajoneuvon tyyppihyväksyntä E-säännön nro 67 tai 110 mukaisesti.

(3)  Ajoneuvot on asetuksen (EY) N:o 661/2009 12 artiklan mukaisesti varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä. Sen vuoksi uusien ajoneuvotyyppien EY-tyyppihyväksyntään sekä uusien ajoneuvojen rekisteröintiin, myyntiin ja käyttöönottoon on sovellettava E-säännön nro 13 liitteen 21 vaatimuksia. Täytäntöönpanoon sovelletaan E-säännössä nro 13 vahvistettujen päivämäärien sijasta päivämääriä, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklassa.

(4)  Ajoneuvot on asetuksen (EY) N:o 661/2009 12 artiklan mukaisesti varustettava elektronisella ajonvakautusjärjestelmällä. Sen vuoksi uusien ajoneuvotyyppien EY-tyyppihyväksyntään sekä uusien ajoneuvojen rekisteröintiin, myyntiin ja käyttöönottoon on sovellettava E-säännön nro 13-H liitteessä 9 olevassa A osassa vahvistettuja vaatimuksia. Täytäntöönpanoon sovelletaan E-säännössä nro 13-H vahvistettujen päivämäärien sijasta päivämääriä, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklassa.

(5)  

(4A)

Jos laite on asennettu, sen on täytettävä E-säännön nro 18 vaatimukset.

(6)  

(4B)

Säädöstä sovelletaan sellaisiin istuimiin, jotka eivät kuulu E-säännön nro 80 soveltamisalaan.

(7)  Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisella tuulilasin huurteen- ja huurunpoistolaitteella.

(8)  Tähän luokkaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava asianmukaisilla tuulilasin pesimillä ja pyyhkimillä.

(9)  Sähköisillä ajolaitteilla varustetut ajoneuvot on tyyppihyväksyttävä E-säännön nro 85 mukaisesti.

(10)  Ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg ja joiden osalta ei käytetty huomautuksessa (1) tarkoitettua mahdollisuutta.

(11)  Ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 kg ja joita ei ole tyyppihyväksytty (valmistajan pyynnöstä ja edellyttäen, että niiden vertailumassa on enintään 2 840 kg) asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti.

Muut vaihtoehdot, ks. asetuksen (EY) N:o (EY) N:o 595/2009 2 artikla.

(12)  

(9A)

Sovelletaan vain ajoneuvoihin, joihin on asennettu E-säännön nro 64 soveltamisalaan kuuluvia varusteita. Rengaspaineen seurantajärjestelmän asentaminen M1-luokan ajoneuvoihin on pakollista asetuksen (EY) N:o 661/2009 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(13)  Sovelletaan vain kytkentälaitteilla varustettuihin ajoneuvoihin.

(14)  Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia.

(15)  Sovelletaan vain ajoneuvoihin, joissa matalimman istuimen vertailupiste (R-piste) on enintään 700 mm maan pinnan yläpuolella.

(16)  Sovelletaan vain, kun valmistaja hakee tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen.

(17)  Sovelletaan vain direktiivin 70/220/ETY liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ensimmäisessä taulukossa tarkoitettuihin N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin.

(18)  Valmistajan pyynnöstä tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tämän kohdan nojalla vaihtoehtona hyväksynnälle seuraavien kohtien perusteella: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A ja 64–70.”

(19)  Liitteessä IV olevaan I osaan liittyvät huomautukset koskevat myös taulukkoa 1.

(20)  Liitteessä IV olevaan I osaan liittyvät huomautukset koskevat myös taulukkoa 2. Kirjaintunnuksilla on taulukossa 2 sama merkitys kuin taulukossa 1.


21.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 353/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1230/2012,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) (Puitedirektiivi) ja erityisesti sen 39 artiklan 2, 3 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 661/2009 on erillisasetus, joka on annettu direktiivin 2007/46/EY mukaisen tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamiseksi.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 661/2009 kumotaan 31 päivänä maaliskuuta 1992 M1 -luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annettu neuvoston direktiivi 92/21/ETY (3) sekä tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY (4). Kyseisissä direktiiveissä vahvistetut moottoriajoneuvojen massoja ja mittoja koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, ja niitä olisi tarpeen mukaan mukautettava tekniikan ja tieteen kehitykseen.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistetaan perussäännökset vaatimuksille, joita sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntään siltä osin kuin on kyse niiden massoista ja mitoista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa myös kyseisessä tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt, testit ja vaatimukset.

(4)

Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/53/EY (5) vahvistetaan tietyt suurimmat hyväksytyt mitat jäsenvaltioiden sekä kansallista että kansainvälistä liikennettä varten. Sen vuoksi on ajoneuvojen valmistuksen kannalta tärkeätä ottaa huomioon ne mitat, jotka on jo unionissa yhdenmukaistettu, jotta varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus.

(5)

Direktiivillä 97/27/EY jäsenvaltioille annettiin lupa myöntää EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvoille, joiden ulkomitat eivät vastaa kyseisellä direktiivillä sallittuja suurimpia mittoja. Lisäksi kyseisellä direktiivillä sallittiin jäsenvaltioiden kieltäytyä rekisteröimästä sellaisia ajoneuvoja, joille oli myönnetty EY-tyyppihyväksyntä, mutta joiden ulkomitat eivät vastanneet jäsenvaltion lainsäädäntöä. On tärkeätä säilyttää tietyin ehdoin mahdollisuus myöntää tyyppihyväksyntä ajoneuvoille, joiden mitat ylittävät sallitut raja-arvot sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa tieinfrastruktuuri sen sallii, kun tämä on tieliikenteen ja ympäristön kannalta edullista. Sen vuoksi olisi varmistettava mahdollisuus myöntää hyväksyntä tällaisille ajoneuvoille piensarjatyyppihyväksyntä- tai yksittäishyväksyntämenettelyjen mukaisesti sillä ehdolla, että niiden ajoneuvojen määrä, joihin sovelletaan suurimpien sallittujen mittojen osalta direktiivin 2007/46/EY 23 artiklan mukaista poikkeusta, rajoittuu siihen, mikä on tämän asetuksen soveltamiseksi tarpeellista. Sen vuoksi direktiivin 2007/46/EY liite XII olisi muutettava kyseisten määrällisten rajoitusten sisällyttämiseksi siihen.

(6)

Direktiivissä 96/53/EY vahvistetaan suurimmat sallitut painot, joita sovelletaan vain kansainvälisessä liikenteessä. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltiot voivat kuitenkin edelleen soveltaa kansallista lainsäädäntöään kansallisessa liikenteessään. Sen vuoksi suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ja suurimman teknisesti sallitun akselimassan tai akseliryhmän massan yhdenmukaistaminen jäsenvaltioissa tapahtuvaa liikennöintiä varten ei näytä olevan mahdollista lyhyellä aikavälillä. Koska tieinfrastruktuurin rakennetta koskevia sääntöjä ei ole yhdenmukaistettu, on kuitenkin asianmukaista edellyttää, että jäsenvaltiot määrittävät rekisteröinnissä ja käytössä sallitut ajoneuvojen suurimmat massat kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä direktiivin 96/53/EY mukaisesti ja vahvistavat menettelyn tällaista määritystä varten.

(7)

Ajoneuvojen massoja ja mittoja koskevan unionin lainsäädännön soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella käsitteet on tarpeen määritellä selkeästi. Osa näistä käsitteistä on jo määritelty direktiiveissä 97/27/EY ja 92/21/ETY. Johdonmukaisuuden vuoksi on asianmukaista käyttää kyseisiä määritelmiä ja mukauttaa niitä tarpeen mukaan tekniikan ja tieteen kehitykseen.

(8)

Koska tähän asetukseen on sisällytetty yksittäisen ajoneuvon todellisen massan määritelmä, on tarpeen muuttaa direktiivin 2007/46/EY liitettä IX vastaavasti, jotta vältetään sekaannukset vaatimustenmukaisuustodistusta täytettäessä.

(9)

Valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” (6) korostettiin tarvetta parantaa maantieajoneuvojen aerodynamiikkaa. Tutkimus on osoittanut, että moottoriajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja siten CO2-päästöjä voitaisiin merkittävästi vähentää asentamalla niihin aerodynamiikkaa parantavia laitteita. Siksi on tärkeätä sallia kyseisten laitteiden asentaminen ajoneuvoihin. Koska aerodynamiikkaa parantavat laitteet muodostuvat lisäosista, jotka rakenteensa vuoksi sijoittuvat ajoneuvon uloimpien osien ulkopuolelle takana tai sivuilla, ne olisi sisällytettävä luetteloon laitteista ja varusteista, joita ei oteta huomioon ulkomittoja määritettäessä. Näiden osien ulkonevuudelle ajoneuvon takana ja sivuilla on kuitenkin tarpeen asettaa rajat, jotta liikenneturvallisuus ei heikkene eikä intermodaalikuljetuksille aiheudu haittaa. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava tarvittavat tekniset vaatimukset.

(10)

Saatavilla olevien ohjelmistojen ansiosta on mahdollista käyttää tietokoneavusteisiin menetelmiin perustuvia virtuaalitestausmenetelmiä. Nämä menetelmät parantavat testauksen kustannustehokkuutta ja vähentävät niistä aiheutuvaa rasitetta, joten on asianmukaista säätää mahdollisuudesta käyttää niitä tarkastettaessa kykeneekö ajoneuvo kääntymään täyden 360 asteen ympyrän sisällä ja mitattaessa suurinta pyyhkäisyetäisyyttä ajoneuvon takana ajoneuvon kääntyessä ympyrän sisällä. Sen vuoksi on tarpeen lisätä tämä asetus direktiivin 2007/46/EY liitteessä XVI olevaan säädösluetteloon.

(11)

Jotta voidaan varmistaa tyyppihyväksyntämenettelyn asianmukaisuus, on tarpeen saattaa direktiivin 2007/46/EY liitteet ajan tasalle.

(12)

Sen vuoksi direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, IX, XII ja XVI olisi muutettava. Koska liitteen XII säännökset ovat riittävän yksityiskohtaisia eivätkä edellytä jäsenvaltioilta lisätoimia niiden saattamiseksi osaksi lainsäädäntöään, on asianmukaista korvata se asetuksella direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen EY-tyyppihyväksyntään siltä osin kuin on kyse niiden massoista ja mitoista.

2.   Tätä asetusta sovelletaan M-, N- ja O-luokkien keskeneräisiin, valmiisiin ja valmistuneisiin ajoneuvoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivissä 2007/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’Ajoneuvotyypillä’ tarkoitetaan direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa B osassa määriteltyä ajoneuvojoukkoa.

2)

’Vakiovarusteilla’ tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki direktiivin 2007/46/EY liitteessä IV ja XI mainituissa säädöksissä vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

3)

’Lisävarusteilla’ tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata.

4)

’Ajokuntoisen ajoneuvon massalla’ tarkoitetaan

a)

moottoriajoneuvon osalta

valmistajan erittelyn mukaisilla vakiovarusteilla varustetun ajoneuvon massaa mukaan luettuina kuljettajan, polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden massat sekä korin, ohjaamon, kytkentälaitteiden, varapyörien ja työkalujen massat, jos nämä on asennettu

b)

perävaunun osalta

valmistajan erittelyn mukaisilla vakiovarusteilla varustetun ajoneuvon massaa mukaan luettuina nesteiden massat sekä korin, lisäkytkentälaitteiden, varapyörien ja työkalujen massat, jos nämä on asennettu.

5)

’Lisävarusteiden massalla’ tarkoitetaan niiden varusteiden massaa, jotka voidaan asentaa ajoneuvoon vakiovarusteiden lisäksi valmistajan erittelyjen mukaisesti.

6)

’Ajoneuvon todellisella massalla’ tarkoitetaan ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

7)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla kokonaismassalla’(M) tarkoitetaan ajoneuvolle määritettyä suurinta massaa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja ominaisuuksiin; perävaunun tai puoliperävaunun suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaan sisältyy staattinen massa, joka välittyy vetävään ajoneuvoon, kun ajoneuvot on kytketty toisiinsa.

8)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla yhdistelmän kokonaismassalla’(MC) tarkoitetaan moottoriajoneuvon ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmälle määritettyä suurinta massaa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja ominaisuuksiin, tai vetävän ajoneuvon ja puoliperävaunun yhdistelmälle määritettyä suurinta massaa.

9)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla hinattavalla massalla’(TM) tarkoitetaan vetävän ajoneuvon hinattavana olevan yhden tai useamman perävaunun suurinta massaa, joka on vetävään ajoneuvoon kytketyn perävaunun akselin tai akseliryhmän pyörien välityksellä maahan kohdistuva kokonaiskuormitus.

10)

’Akselilla’ tarkoitetaan pyörimisakselia, joka on yhteinen kahdelle tai useammalle pyörälle, joka voi olla vetävä tai vapaasti pyörivä ja joka voi koostua useammasta segmentistä, jotka sijaitsevat samalla tasolla kohtisuorassa ajoneuvon pituussuuntaiseen keskilinjaan nähden.

11)

’Akseliryhmällä’ tarkoitetaan sellaisten akseleiden joukkoa, joiden välinen etäisyys on jokin direktiivin 96/53/EY liitteessä I tarkoitetuista etäisyyksistä d ja jotka toimivat jousituksen erityisrakenteen vuoksi toisistaan riippuvaisesti.

12)

’Yksittäisakselilla’ tarkoitetaan akselia, jota ei voida pitää osana akseliryhmää.

13)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla akselimassalla’ (m) tarkoitetaan akselilla olevien pyörien kautta maahan välittyvää suurinta sallittua staattista pystysuuntaista kuormitusta vastaavaa massaa, joka perustuu akselin ja ajoneuvon rakenteeseen ja ominaisuuksiin.

14)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla akseliryhmän massalla’ (μ) tarkoitetaan akseliryhmällä olevien pyörien kautta maahan välittyvää suurinta sallittua staattista pystysuuntaista kuormitusta vastaavaa massaa, joka perustuu akseliryhmän ja ajoneuvon rakenteeseen ja ominaisuuksiin.

15)

’Kytkentälaitteella’ tarkoitetaan asiakirjan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 55 – Ajoneuvoyhdistelmien mekaanisten kytkinosien hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset (7) kohdissa 2.1–2.6 määriteltyä mekaanista laitetta ja sen osia sekä asiakirjan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 102 – Yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset, jotka koskevat I. lyhytkytkentälaitteita, II. ajoneuvoja hyväksytyn lyhytkytkentälaitetyypin asentamisen osalta (8) kohdassa 2.1.1 määriteltyä lyhytkytkentälaitetta.

16)

’Kytkentäkohdalla’ tarkoitetaan vedettävään ajoneuvoon kiinnitetyn kytkentälaiteen ja vetävään ajoneuvoon kiinnitetyn kytkentälaitteen välisen kytkennän keskikohtaa.

17)

’Kytkentälaitteen massalla’ tarkoitetaan kytkentälaiteen omaa massaa sekä niiden osien massaa, jotka tarvitaan sen kiinnittämiseksi ajoneuvoon.

18)

’Suurimmalla teknisesti sallitulla massalla kytkentäkohdassa’ tarkoitetaan

a)

vetävän ajoneuvon osalta massaa, joka vastaa kytkentälaitteen ja vetävän ajoneuvon rakenteeseen perustuvaa, vetävän ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuvaa suurinta sallittua staattista pystysuoraa kuormitusta (S- tai U-arvo);

b)

puoliperävaunun, keskiakseliperävaunun ja nivelöimättömällä vetoaisalla varustetun perävaunun osalta massaa, joka vastaa perävaunusta vetävään ajoneuvoon kytkentäkohdassa välittyvää, kytkentälaitteen ja perävaunun rakenteeseen perustuvaa suurinta sallittua staattista pystysuoraa kuormitusta (S- tai U-arvo).

19)

’Matkustajien massalla’ tarkoitetaan ajoneuvoluokan mukaista laskennallista massaa kerrottuna istumapaikkojen määrällä sekä mahdollisten miehistön istumapaikkojen ja seisomapaikkojen määrällä kuljettajaa lukuun ottamatta.

20)

’Kuljettajan massalla’ tarkoitetaan laskennallista 75 kg:n massaa, joka sijaitsee kuljettajan istuimen vertailupisteessä.

21)

’Hyötymassalla’ tarkoitetaan suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon, matkustajien ja lisävarusteiden yhteenlasketun massan välistä erotusta.

22)

’Pituudella’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdissa 6.1.1, 6.1.2 ja 6.1.3 määriteltyä mittaa; tätä määritelmää sovelletaan myös kahdesta tai useammasta osasta koostuviin nivelajoneuvoihin.

23)

’Leveydellä’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.2 määriteltyä mittaa.

24)

’Korkeudella’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.3 määriteltyä mittaa.

25)

’Akselivälillä’ tarkoitetaan

a)

standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.4.1 määriteltyä mittaa;

b)

yhdellä akselilla varustetun keskiakseliperävaunun osalta kytkentälaitteen pystysuuntaisen keskilinjan ja akselin keskipisteen välistä vaakaetäisyyttä;

c)

useammalla kuin yhdellä akselilla varustetun keskiakseliperävaunun osalta kytkentälaitteen pystyakselin ja ensimmäisen akselin keskipisteen välistä vaakaetäisyyttä.

26)

’Akselien välisellä etäisyydellä’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.4 tarkoitettua kahden peräkkäisen akselin välistä etäisyyttä. Kun ajoneuvossa on kaksi akselia, tai kun kyseessä on puoliperävaunu, varsinainen perävaunu tai nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.4.2 tarkoitetulla akselien välisellä etäisyydellä tarkoitetaan 25 kohdan mukaista ’akseliväliä’.

27)

’Raideleveydellä’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.5 määriteltyä mittaa.

28)

’Vetopöydän etäisyydellä akseliston painopisteestä’ tarkoitetaan standardin ISO 612:1978 kohdassa 6.19.2 tarkoitettua etäisyyttä, kun otetaan huomioon kyseisen standardin kohdassa 6.19 tarkoitettu huomautus.

29)

’Puoliperävaunun etuosan asennussäteellä’ tarkoitetaan vetotapin keskiön ja puoliperävaunun etuosan minkä tahansa pisteen välistä vaakaetäisyyttä.

30)

’Etuylityksellä’ tarkoitetaan ensimmäisen akselin tai puoliperävaunun vetotapin keskiön kautta kulkevan pystytason ja ajoneuvon etumaisen pisteen välistä vaakaetäisyyttä.

31)

’Takaylityksellä’ tarkoitetaan viimeisen taka-akselin kautta kulkevan pystytason ja ajoneuvon takimmaisen pisteen välistä vaakaetäisyyttä; jos ajoneuvo on varustettu kytkentälaitteella, jota ei voida irrottaa, ajoneuvon takimmainen piste on kytkentäkohta.

32)

’Kuormatilan pituudella’ tarkoitetaan etäisyyttä kuormatilan etumaisesta sisäpuolisesta pisteestä kuormatilan takimmaiseen sisäpuoliseen pisteeseen mitattuna vaakasuoraan ajoneuvon pitkittäistasossa.

33)

’Pyyhkäisyetäisyydellä ajoneuvon takana’ tarkoitetaan niiden ääripisteiden etäisyyttä, jotka ajoneuvon takapää saavuttaa, kun ajoneuvo kääntyy tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 7 kohdassa tai C osan 6 kohdassa määritellyissä olosuhteissa.

34)

’Akselinnostolaitteella’ tarkoitetaan ajoneuvoon asennettua laitetta, jolla akselin pyörät voidaan nostaa irti maasta ja laskea ne maahan.

35)

’Nostettavalla akselilla’ tarkoitetaan akselia, jota voidaan nostaa normaaliasennostaan ja laskea takaisin akselinnostolaitteella.

36)

’Kuormitettavalla akselilla’ tarkoitetaan akselia, johon kohdistuvaa kuormitusta voidaan muuttaa nostamatta akselia akselinnostolaitteen avulla.

37)

’Ilmajousituksella’ tarkoitetaan jousitusjärjestelmää, jossa vähintään 75 prosenttia jousivaikutuksesta aiheutuu ilmajousituksesta.

38)

’Linja-auton alaluokalla’ tarkoitetaan E-säännön nro 107, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 107 – M2- tai M3- luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksymistä koskevat yhdenmukaiset vaatimukset (9), kohdissa 2.1.1 ja 2.1.2 määriteltyä ajoneuvojen joukkoa.

39)

’Nivelajoneuvolla’ tarkoitetaan E-säännön nro 107 kohdassa 2.1.3 määriteltyä luokan M2 tai M3 ajoneuvoa.

40)

’Jakamattomalla kuormalla’ tarkoitetaan kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksessa jakaa kahteen tai useampaan kuormaan aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia tai vahingonvaaraa ja jota sen massan tai mittojen takia ei voida kuljettaa ajoneuvolla, jonka massa ja mitat ovat jäsenvaltiossa voimassa olevien suurimpien hyväksyttyjen massojen ja mittojen mukaiset.

3 artikla

Valmistajia koskevat velvoitteet

1.   Valmistajan on ajoneuvotyypin kunkin version osalta ilmoitettava seuraavat massat riippumatta siitä, mikä on ajoneuvon valmistusaste:

a)

suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

b)

yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

c)

suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

d)

suurin teknisesti sallittu akselimassa tai suurin teknisesti sallittu akseliryhmän massa;

e)

suurimmat teknisesti sallitut massat kytkentäkohdassa tai -kohdissa, kun otetaan huomioon ajoneuvoon asennettujen tai mahdollisesti asennettavien kytkentälaitteiden tekniset ominaisuudet.

2.   Määrittäessään 1 kohdassa tarkoitettuja massoja valmistajan on otettava huomioon parhaat tekniset käytänteet ja paras tekninen tietämys erityisesti materiaalien väsymisestä aiheutuvien mekaanisten vikojen välttämiseksi ja tieinfrastruktuurin vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

3.   Määrittäessään 1 kohdassa tarkoitettuja massoja valmistajan on otettava huomioon ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus.

Jos valmistaja on varustanut ajoneuvon nopeudenrajoittimella, suurimpana rakenteellisena nopeutena pidetään nopeudenrajoittimen sallimaa todellista nopeutta.

4.   Määrittäessään 1 kohdassa tarkoitettuja massoja valmistaja ei saa asettaa ajoneuvon käytölle muita rajoituksia kuin ne, jotka koskevat renkaan kantavuutta, jota voidaan säätää nopeuden mukaan rakenteellisesti, mikä sallitaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännössä nro 54 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaiden hyväksyntää  (10) sekä komission asetuksen (EU) N:o 458/2011 (11) liitteessä II olevassa 5 kohdassa.

5.   Lisävalmistusvaihetta edellyttävien keskeneräisten ajoneuvojen, kuten alusta-ohjaamorakenteisten ajoneuvojen, osalta valmistajan on toimitettava seuraavien vaiheiden valmistajille kaikki tarpeelliset tiedot, jotka tarvitaan tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten.

Ensimmäisen alakohdan soveltamista varten valmistajan on ilmoitettava kuormituksen kokonaismäärää vastaavan massan painopisteen sijainti.

6.   Luokkien M2, M3, N2 ja N3 keskeneräiset ajoneuvot, joita ei ole varustettu korilla, on suunniteltava siten, että seuraavien vaiheiden valmistajat kykenevät täyttämään liitteessä I olevan B osan 7 ja 8 kohdan ja C osan 6 ja 7 kohdan vaatimukset.

4 artikla

Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen massojen ja mittojen osalta koskevat säännökset

1.   Valmistajan on itse tai edustajansa välityksellä toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemus, joka koskee ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen massojen ja mittojen osalta.

2.   Hakemus on laadittava liitteessä V olevassa A osassa esitetyn ilmoituslomakemallin mukaisesti.

3.   Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle massan jakautumista koskevia laskelmia varten kunkin kyseiseen ajoneuvotyyppiin kuuluvan, liitteen V asianomaisten kohtien mukaisten arvojen mukaan määräytyvän teknisen konfiguraation osalta tiedot, joiden perusteella voidaan määrittää seuraavat massat:

a)

suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

b)

suurin teknisesti sallittu akselimassa tai akseliryhmän massa;

c)

suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

d)

suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa tai -kohdissa;

e)

yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa.

Tiedot on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksymällä tavalla taulukkona tai muussa soveltuvassa muodossa.

4.   Jos lisävarusteet vaikuttavat merkittävästi ajoneuvon massoihin ja mittoihin, valmistajan on toimitettava tekniselle tarkastuslaitokselle tiedot ajoneuvoon mahdollisesti asennettavien lisävarusteiden geometrisen painopisteen sijainnista akseleiden suhteen.

5.   Jos lisävaruste koostuu useasta osasta, jotka sijaitsevat eri kohdissa ajoneuvoa, valmistaja voi poikkeuksena 4 kohdan säännöksistä toimittaa tekniselle tarkastuslaitokselle vain tiedot lisävarusteiden massan jakautumisesta akseleille.

6.   Akseliryhmän osalta valmistajan on ilmoitettava akseliryhmään kohdistuvan kokonaismassan jakautumisesta eri akseleille.

Valmistajan on mahdollisuuksien mukaan esitettävä jakautumisen ilmaisevat kaavat tai kaaviokuvat.

7.   Jos hyväksyntäviranomainen tai tutkimuslaitos katsoo sen tarpeelliseksi, valmistajan on asetettava saataville hyväksyttäväksi haettua tyyppiä edustava ajoneuvo tarkastusta varten.

8.   Ajoneuvon valmistaja voi esittää tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemuksen jousituksen ilmajousitusta vastaavaksi tunnustamista varten.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on tunnustettava jousitus ilmajousitusta vastaavaksi, jos liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

Kun tekninen tutkimuslaitos on tunnustanut vastaavuuden, sen on annettava testausraportti. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on liitettävä testausraportti ja jousituksen tekninen kuvaus EY-tyyppihyväksyntätodistukseen.

9.   Jos tämän asetuksen liitteissä I–IV vahvistetut vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä tyyppihyväksyntä direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII vahvistetun numerointijärjestelmän mukaisesti.

Jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

10.   Edellä olevan 9 kohdan soveltamista varten tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka on laadittu liitteessä V olevassa B osassa annetun mallin mukaan.

11.   Liitteen I lisäyksessä 2 tarkoitettuja sallittuja poikkeuksia sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

5 artikla

Suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä ja käytössä

1.   Kansallisten viranomaisten on tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen rekisteröintiä ja käyttöönottoa varten määritettävä ajoneuvotyypin kutakin varianttia ja versiota varten kaikki seuraavat massat, jotka ovat sallittuja kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä direktiivin 96/53/EY mukaisesti.

a)

suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu kokonaismassa;

b)

suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu akselimassa;

c)

suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu akseliryhmän massa;

d)

suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu hinattava massa;

e)

suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu yhdistelmän massa.

Kansallisten viranomaisten on vahvistettava menettely ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen rekisteröinnissä/käytössä sallittujen suurimpien massojen määrittämistä varten. Viranomaisten on nimettävä kyseisten massojen määrittämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen sekä eriteltävä tiedot, jotka kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti määritetyt rekisteröinnissä/käytössä sallitut suurimmat massat eivät saa ylittää 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja suurimpia massoja.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava valmistajaa massojen jakautumisesta akseleille tai akseliryhmille, jotta voidaan varmistaa ajoneuvon järjestelmien, varsinkin jarru- ja ohjausjärjestelmien, asianmukainen toiminta.

4.   Rekisteröinnissä/käytössä sallittuja suurimpia massoja määritettäessä kansallisten viranomaisten on varmistettava, että direktiivin 2007/46/EY liitteissä IV ja XI lueteltujen säädösten vaatimukset täyttyvät edelleen.

5.   Jos kansalliset viranomaiset katsovat, että tätä asetusta lukuun ottamatta jonkin direktiivin 2007/46/EY liitteissä IV ja XI mainitun säädöksen vaatimukset eivät enää täyty, niiden on vaadittava, että kyseisen säädöksen mukaisen tyyppihyväksynnän myöntänyt tyyppihyväksyntäviranomainen tekee uudet testit ja myöntää uuden tyyppihyväksynnän tai tapauksen mukaan hyväksynnän laajennuksen.

6 artikla

Poikkeukset

1.   EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää jakamattoman kuorman kuljettamiseen tarkoitetuille ajoneuvoille, joiden mitat ylittävät tässä asetuksessa vahvistetut arvot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 96/53/EY 4 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista. Tyyppihyväksyntätodistuksessa ja vaatimustenmukaisuustodistuksessa on tällöin selvästi ilmoitettava, että ajoneuvo on tarkoitettu ainoastaan jakamattomien kuormien kuljettamiseen.

2.   Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2007/46/EY 23 ja 24 artiklan mukaisesti myöntää hyväksyntöjä ajoneuvoille, joiden mitat ylittävät tämän asetuksen liitteessä I olevan B, C ja D osan 1.1 kohdassa vahvistetut suurimmat sallitut mitat.

Direktiivin 2007/46/EY 23 artiklan mukaisesti myönnettyihin tyyppihyväksyntöihin sovelletaan kyseisen direktiivin liitteessä XII olevan A osan 3 kohdassa vahvistettuja määrällisiä rajoituksia.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Kansallisten viranomaisten on sallittava sellaisten ajoneuvojen myynti ja käyttöönotto, jotka on tyyppihyväksytty ennen asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan 2 kohdassa mainittua päivämäärää, ja edelleen myönnettävä laajennuksia direktiivin 92/21/ETY ja 97/27/EY mukaisesti annetuille hyväksynnöille.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntöjen voimassaolo päättyy asetuksen (EY) N:o 661/2009 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä.

Direktiivin 2007/46/EY 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot voivat valmistajan pyynnöstä rekisteröidä sarjan viimeisiä ajoneuvoja ja sallia niiden myynnin tai käyttöönoton, vaikka niiden EY-tyyppihyväksyntä ei ole enää voimassa.

3.   Valmistajien on 10 päivästä tammikuuta 2014 alkaen toimitettava tämän asetuksen mukaisia vaatimustenmukaisuustodistuksia.

Valmistajien on 9 päivään tammikuuta 2014 saakka ilmoitettava ajoneuvon todellinen massa vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdassa 52, paitsi jos se on ilmoitettu jossakin muussa vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdassa.

8 artikla

Muutokset direktiiviin 2007/46/EY

Muutetaan direktiivin 2007/46/EY liitteet I, III, IX ja XVI tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

Korvataan direktiivin 2007/46/EY liite XII tämän asetuksen liitteellä VII.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan uusiin ajoneuvotyyppeihin joille myönnetään tyyppihyväksyntä 1 päivänä marraskuuta 2012 tai sen jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 129, 14.5.1992, s. 1.

(4)  EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1.

(5)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59.

(6)  KOM(2011) 144.

(7)  EYVL L 227, 28.8.2010, s. 1.

(8)  EUVL L 351, 20.12.2008, s. 44.

(9)  EUVL L 255, 29.9.2010, s. 1.

(10)  EUVL L 183, 11.7.2008, s. 41.

(11)  EUVL L 124, 13.5.2011, s. 11.


LIITELUETTELO

Liite I

A OSA

:

Luokkien M1 ja N1 ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset

B OSA

:

Luokkien M2 ja M3 ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset

C OSA

:

Luokkien N2 ja N3 ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset

D OSA

:

Luokan O ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset.

Lisäys 1

Luettelo laitteista ja varusteista, joita ei tarvitse ottaa huomioon ulkomittoja määritettäessä

Lisäys 2

Tyyppihyväksynnässä ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa sallittavat poikkeamat

Lisäys 3

Kääntyvyysvaatimuksiin liittyvät kuvat

Liite II

Maastoautojen nousukyky

Liite III

Edellytykset ilmajousitusta vastaavalle jousitukselle

Liite IV

Nostettavien tai kuormitettavien akselien asentamista ajoneuvoon koskevat tekniset vaatimukset

Liite V

A OSA

:

Ilmoituslomake

B OSA

:

EY-tyyppihyväksyntätodistus

Liite VI

Muutokset direktiivin 2007/46/EY liitteisiin I, III, IX ja XVI

Liite VII

Direktiivin 2007/46/EY liite XII

LIITE I

TEKNISET VAATIMUKSET

A   OSA

Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot

1.   Suurimmat sallitut mitat

1.1

Mitat eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

1.1.1

Pituus: 12,00 m.

1.1.2

Leveys:

a)

:

M1

:

2,55 m;

b)

:

N1

:

2,55 m;

c)

:

N1

:

2,60 m, kun kyseessä on ajoneuvo, jossa on direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan C osan lisäyksessä 2 tarkoitettu lämpöeristetty kori, jonka seinän paksuus on vähintään 45 mm.

1.1.3

Korkeus: 4,00 m.

1.2

Pituuden, leveyden ja korkeuden mittausta varten ajoneuvon on oltava massaltaan ajokuntoinen, sen on sijaittava vaakasuoralla ja tasaisella alustalla ja sen renkaiden on oltava täytettyinä ajoneuvon valmistajan suosittelemaan paineeseen.

1.3

Pituutta, leveyttä ja korkeutta määritettäessä jätetään ottamatta huomioon vain ne laitteet ja varusteet, jotka luetellaan tämän liitteen lisäyksessä 1.

2.   Massan jakaantuminen

2.1   Akseleiden suurimpien teknisesti sallittujen massojen summa ei saa olla pienempi kuin ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa.

2.2   Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei saa olla pienempi kuin seuraavien massojen summa: ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa, lisävarusteiden massa ja kytkentälaitteen massa, jos se ei sisälly ajokuntoisen ajoneuvon massaan.

2.3   Kun ajoneuvo on kuormattu suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaansa, millekään akselille kohdistuva massa ei saa ylittää kyseisen akselin suurinta teknisesti sallittua akselimassaa.

2.4   Kun ajoneuvo on kuormattu suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaansa, etuakselille kohdistuvan massan on kaikissa olosuhteissa oltava vähintään 30 prosenttia ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta.

2.4.1   Kun ajoneuvo on kuormattu suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaan plus suurimpaan teknisesti sallittuun massaan kytkentäkohdassa, etuakselille kohdistuvan massan on kaikissa olosuhteissa oltava vähintään 20 prosenttia ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta.

2.5   Jos ajoneuvo on varustettu irrotettavilla istuimilla, mittojen tarkastus on suoritettava niin, että enimmäismäärä istuimia on asennettuna paikoilleen.

2.6   Edellä 2.2, 2.3 ja 2.4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttyminen on tarkastettava niin, että

a)

istuimet on säädetty 2.6.1 kohdan mukaisesti;

b)

matkustajien massa, hyötymassa ja lisävarusteiden massa jakaantuu 2.6.2–2.6.4.2.3 kohdan vaatimusten mukaisesti.

2.6.1   Istuinten säädöt

2.6.1.1   Säädettävien istuinten on oltava takimmaisessa asennossaan.

2.6.1.2.   Jos istuimessa on muita säätömahdollisuuksia (korkeus, kulma, selkänoja jne.), asennon on oltava ajoneuvon valmistajan määrittelemä.

2.6.1.3.   Jousitettujen istuinten on oltava lukittuina valmistajan määrittelemään asentoon.

2.6.2   Matkustajien massan jakaantuminen

2.6.2.1   Kutakin matkustajaa edustaa 75 kilon massa.

2.6.2.2   Kunkin matkustajan massan on sijaittava istuimen vertailupisteessä (eli istuimen R-pisteessä).

2.6.2.3   Erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon osalta 2.6.2.2 kohdan vaatimusta sovelletaan soveltuvin osin (esimerkiksi kun on kyseessä ambulanssi ja paareilla makaavan loukkaantuneen henkilön massa).

2.6.3   Lisävarusteiden massan jakaantuminen

2.6.3.1   Lisävarusteiden massan on jakaannuttava valmistajan eritelmien mukaisesti.

2.6.4   Hyötymassan jakaantuminen

2.6.4.1   Luokan M1 ajoneuvot

2.6.4.1.1

Luokan M1 ajoneuvojen osalta hyötymassan on jakaannuttava valmistajan eritelmien mukaisesti teknisen tutkimuslaitoksen hyväksymällä tavalla.

2.6.4.1.2

Matkailuauton hyötymassan on oltava vähintään

Formula

jossa

n

on matkustajien enimmäismäärä kuljettaja mukaan luettuna ja

L

on ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

2.6.4.2   Luokan N1 ajoneuvot

2.6.4.2.1

Ajoneuvoissa, joissa on kori, hyötymassan on jakaannuttava tasaisesti kuorma-alustalla.

2.6.4.2.2

Sellaisia ajoneuvoja varten, joissa ei ole koria (esim. alusta-ohjaamo), valmistajan on ilmoitettava hyötykuorman ja tavaroiden sijoittamiseen tarkoitettujen varusteiden (esim. korin, säiliöiden jne.) yhteisen painopisteen sijainnin sallitut äärikohdat (esimerkki: 0,50–1,30 m ensimmäisen taka-akselin etupuolella).

2.6.4.2.3

Niitä ajoneuvoja varten, jotka on tarkoitus varustaa vetopöytäkytkimellä, valmistajan on ilmoitettava vetopöydän vähimmäis- ja enimmäisetäisyys akseliston painopisteestä.

2.7   Lisävaatimukset ajoneuvoille, joilla voidaan vetää perävaunua

2.7.1   Edellä 2.2, 2.3 ja 2.4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan niin, että otetaan huomioon kytkentälaitteen massa sekä suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa.

2.7.2   Taka-akselille tai -akseleille kohdistuva suurin teknisesti sallittu massa voidaan ylittää enintään 15 prosentilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2.4 kohdan vaatimusten soveltamista.

2.7.2.1   Kun taka-akselille tai -akseleille kohdistuva suurin teknisesti sallittu massa ylitetään enintään 15 prosentilla, sovelletaan komission asetuksen (EU) N:o 458/2011 (1) liitteessä II olevan 5.2 kohdan vaatimuksia.

2.7.2.2   Jäsenvaltioissa, joissa tieliikennelaki sen sallii, valmistaja voi soveltuvassa asiakirjassa, kuten omistajan käsikirjassa tai huoltokirjassa, ilmoittaa, että ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa voidaan ylittää enintään 10 prosentilla tai 100 kilolla sen mukaan kumpi arvo on alhaisempi.

Tätä poikkeusta sovelletaan vain perävaunun vetämiseen 2.7.2.1 kohdassa määritellyissä olosuhteissa ja sillä edellytyksellä, että ajonopeus on rajoitettu enintään 100 kilometriin tunnissa.

3.   Hinattava massa ja massa kytkentäkohdassa

3.1   Suurimpaan teknisesti sallittuun hinattavaan massaan sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

3.1.1   Perävaunu, jossa on käyttöjarrujärjestelmä

3.1.1.1

Ajoneuvon suurin sallittu hinattava massa on pienin seuraavista arvoista:

a)

suurin teknisesti sallittu hinattava massa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja kytkentälaitteen lujuuteen;

b)

vetävän ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

c)

1,5 kertaa vetävän ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa, kun kyseessä on direktiivin 2007/46/EY liitteessä II tarkoitettu maastoajoneuvo.

3.1.1.2

Suurin teknisesti sallittu hinattava massa saa kuitenkin olla enintään 3 500 kg.

3.1.2   Perävaunu, jossa ei ole käyttöjarrujärjestelmää

3.1.2.1

Sallittu hinattava massa on pienin seuraavista arvoista:

a)

suurin teknisesti sallittu hinattava massa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja kytkentälaitteen lujuuteen;

b)

puolet ajokuntoisen vetävän ajoneuvon massasta.

3.1.2.2

Suurin teknisesti sallittu hinattava massa saa kuitenkin olla enintään 750 kg.

3.2   Suurimman teknisesti sallitun massan kytkentäkohdassa on oltava vähintään 4 prosenttia suurimmasta sallitusta hinattavasta massasta ja vähintään 25 kg.

3.3   Valmistajan on omistajan käsikirjassa määriteltävä suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa, kytkentälaitteen asennuspisteet vetävässä ajoneuvossa sekä kytkentäkohdan suurin sallittu takaylitys.

3.4   Suurinta teknisesti sallittua hinattavaa massaa ei määritetä matkustajien lukumäärän mukaan.

4.   Yhdistelmän massa

Yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (MC) ei saa olla suurempi kuin suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (M) plus suurin teknisesti sallittu hinattava massa (TM).

Formula

5.   Mäestälähtökyky

5.1

Vetävän ajoneuvon on kyettävä saamaan ajoneuvoyhdistelmä liikkeelle viisi kertaa viiden minuutin aikana ylämäkeen, jonka kaltevuus on vähintään 12 prosenttia.

5.2

Edellä 5.1 kohdassa tarkoitetun testin suorittamista varten vetävä ajoneuvo ja perävaunu on kuormattava niin, että niiden yhteenlaskettu massa on yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa.

B   OSA

Luokan M2 ja M3 ajoneuvot:

1.   Suurimmat sallitut mitat

1.1

Mitat eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

1.1.1

Pituus

a)

ajoneuvo, jossa on kaksi akselia ja yksi osa: 13,50 m

b)

ajoneuvo, jossa on kolme tai useampia akseleita ja yksi osa: 15,00 m

c)

nivelajoneuvo: 18,75 m

1.1.2

Leveys: 2,55 m

1.1.3

Korkeus: 4,00 m

1.2

Pituuden, leveyden ja korkeuden mittausta varten ajoneuvon on oltava massaltaan ajokuntoinen, sen on sijaittava vaakasuoralla ja tasaisella alustalla ja sen renkaiden on oltava täytettyinä ajoneuvon valmistajan suosittelemaan paineeseen.

1.3

Pituutta, leveyttä ja korkeutta määritettäessä jätetään ottamatta huomioon vain ne laitteet ja varusteet, jotka luetellaan tämän liitteen lisäyksessä 1.

2.   Korilla varustettujen ajoneuvojen massan jakaantuminen

2.1   Laskentamenetelmä

Merkinnät

M

suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

TM

suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

MC

yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa;

mi

yksittäisen akselin i suurin teknisesti sallittu akselimassa, jossa i vaihtelee yhdestä ajoneuvon akselien kokonaislukumäärään;

mc

suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa;

μj

akseliryhmän j suurin teknisesti sallittu massa, jossa j vaihtelee yhdestä ajoneuvon akselien kokonaislukumäärään;

2.1.1   On tehtävä soveltuvat laskelmat sen varmistamiseksi, että jokainen tyyppiä edustava tekninen konfiguraatio täyttää jäljempänä esitetyt vaatimukset.

2.1.2   Ajoneuvoille, joissa on kuormitettavia akseleita, seuraavat laskelmat on tehtävä akselien jousituksen ollessa kuormitettuna normaalia käyttötilannetta vastaavasti.

2.2   Yleiset vaatimukset

2.2.1   Yksittäisten akselien suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen ja akseliryhmien suurimpien sallittujen massojen summa ei saa olla pienempi kuin ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa.

Formula

2.2.2   Seuraavien massojen summa ei saa olla suurempi kuin ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa: ajokuntoisen ajoneuvon massa, lisävarusteiden massa, matkustajien massa, 2.2.3 kohdassa tarkoitetut massat WP ja B, kytkentälaitteen massa, jos se ei sisälly ajokuntoisen ajoneuvon massaan sekä suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa.

2.2.3   Kuorman jakaantuminen

2.2.3.1   Merkinnät

P

istumapaikkojen määrä, pois luettuna kuljettajan ja miehistön jäsenten paikat;

Q

yhden matkustajan massa, kg;

Qc

yhden miehistön jäsenen massa, kg;

S1

seisoville matkustajille varattu ala, m2;

SP

valmistajan ilmoittama seisovien matkustajien määrä;

Ssp

yhdelle seisovalle matkustajalle osoitettu ala, m2;

WP

pyörätuolipaikkojen määrä kerrottuna 250 kg:lla, joka edustaa pyörätuolin ja sen käyttäjän massaa;

V

matkatavaratilojen kokonaistilavuus mukaan luettuina tavaratilat, telineet ja suksiboksit, m3;

B

valmistajan ilmoittama suurin sallittu matkatavaroiden massa, mukaan luettuna suurin sallittu mahdollisessa suksiboksissa kuljetettava massa (B’).

2.2.3.2   Istuvien matkustajien massojen Q ja Qc on sijaittava istuinten vertailupisteissä (eli istuinten R-pisteissä);

2.2.3.3   Seisovien matkustajien määrällä SP kerrotun massan Q on jakaannuttava tasaisesti seisoville matkustajille varatulla alueella S1.

2.2.3.4   Massan WP on mahdollisuuksien mukaan jakaannuttava tasaisesti kullekin pyörätuolipaikalle.

2.2.3.5   Massan B (kg) on jakaannuttava tasaisesti matkatavaratiloihin.

2.2.3.6   Massan B’ on sijaittava suksiboksin painopisteessä.

2.2.3.7   Suurimman teknisesti sallitun massan kytkentäkohdassa on sijaittava kytkentäkohdassa, jonka takaylityksen valmistaja ilmoittaa.

2.2.3.8   Arvot Q ja Ssp

Ajoneuvon alaluokka

Q (kg)

Ssp (m2)

Alaluokat I ja A

68

0,125 m2

Alaluokka II

71

0,15 m2

Alaluokat III ja B

71

Ei sovelleta

Kunkin miehistön jäsenen massa on 75 kg.

2.2.3.9   Seisovien matkustajien määrä ei saa ylittää arvoa S1/Ssp, jossa Ssp on yhdelle seisovalle matkustajalle 2.2.3.8 kohdan taulukossa vahvistettu ala.

2.2.3.10   Matkatavaran suurimman sallitun massan on oltava vähintään: Formula

2.2.4   Laskelmat

2.2.4.1   Edellä 2.2.2 kohdassa esitettyjen vaatimusten täyttyminen on todennettava sisätilojen kaikkien järjestelyvaihtoehtojen osalta.

2.2.4.2   Edellä 2.2.3 kohdassa määritellyissä olosuhteissa kullekin yksittäiselle akselille ja akseliryhmälle kohdistuva massa ei saa olla suurempi kuin kyseisen akselin tai akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa tai akseliryhmän massa.

2.2.4.3   Jos ajoneuvon istumapaikkojen määrä on vaihdeltavissa, siinä on tila seisovia matkustaja varten (S1) ja se on varustettu pyörätuolien kuljettamista varten, kohtien 2.2.2 ja 2.2.4.2 vaatimusten täyttyminen on todennettava soveltuvin osin kaikissa seuraavissa tilanteissa:

a)

matkustajien käytössä ovat kaikki mahdolliset istumapaikat, jäljelle jäävä seisomapaikoille varattu alue (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti, mikäli se saavutetaan) ja, jos tilaa on, jäljelle jäävät pyörätuolipaikat;

b)

matkustajien käytössä ovat kaikki mahdolliset seisomapaikat (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti), jäljelle jäävät istumapaikat ja, jos tilaa on, jäljelle jäävät pyörätuolipaikat;

c)

matkustajien käytössä ovat kaikki mahdolliset pyörätuolipaikat, jäljelle jäävä seisomapaikoille varattu alue (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti, mikäli se saavutetaan) ja, jos tilaa on, jäljelle jäävät istumapaikat.

2.2.5   Kun ajoneuvo on kuormattuna 2.2.2 kohdassa määritellyllä tavalla, ohjaaville etuakseleille kohdistuvaa kuormaa vastaavan massan on oltava vähintään 20 prosenttia suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta M.

2.2.6.   Kun ajoneuvo on tarkoitus tyyppihyväksyä useampaan kuin yhteen alaluokkaan, 2 kohdan vaatimuksia sovelletaan kuhunkin alaluokkaan.

3.   Vetokyky

3.1

Yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa plus suurin teknisesti sallittu hinattava massa.

Formula

3.2

Suurin teknisesti sallittu hinattava massa saa olla enintään 3 500 kg.

4.   Suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa

4.1

Suurimman teknisesti sallitun massan kytkentäkohdassa on oltava vähintään 4 prosenttia suurimmasta teknisesti sallitusta hinattavasta massasta tai 25 kg sen mukaan, kumpi on suurempi.

4.2

Valmistajan on omistajan käsikirjassa vahvistettava edellytykset kytkentälaitteen kiinnittämiselle moottoriajoneuvoon.

4.2.1

Tarvittaessa 4.2 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin on sisällytettävä vetävän ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa, kytkentälaitteen suurin sallittu massa, kytkentälaiteen kiinnityskohdat sekä kytkentälaitteen suurin sallittu takaylitys.

5.   Mäestälähtökyky

5.1

Perävaunua vetämään suunnitellun ajoneuvon, on kyettävä lähtemään liikkeelle ylämäkeen, jonka kaltevuus on vähintään 12 prosenttia, viisi kertaa viiden minuutin aikana.

5.2

Edellä 5.1 kohdassa tarkoitetun testin suorittamista varten vetävä ajoneuvo ja perävaunu on kuormattava niin, että niiden yhteenlaskettu massa on yhdistelmän suurin teknisesti sallittu kokonaismassa.

6.   Moottorin teho

6.1

Moottorin antotehon on oltava vähintään 5 kW jokaista yhdistelmän tai, jos kyseessä on ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu vetämään perävaunua, perävaunuun kytkemättömän ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan tonnia kohden.

6.2

Moottorin teho on mitattava neuvoston direktiivin 80/1269/ETY (2) tai E-säännön nro 85 (3) mukaisesti.

7.   Kääntyvyys

7.1

Ajoneuvon on kyettävä kääntymään kumpaankin suuntaan tämän liitteen lisäyksen 3 kuvassa 1 esitetyn 360 asteen liikeradan koko alueella niin, että mikään ajoneuvon uloimmista pisteistä ei joudu ympyrän ulomman kehän ulkopuolelle eikä sisemmän kehän sisäpuolelle.

7.1.1

Testi on tehtävä sekä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana (eli massaltaan ajokuntoisena) että sen ollessa kuormattuna suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaansa.

7.1.2

Edellä olevaa 7.1 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon tämän liitteen lisäyksessä 1 tarkoitettuja ajoneuvon leveyden ylittäviä osia.

7.2

Kuormitettavalla akselilla varustetun ajoneuvon osalta 7.1 kohdan vaatimusta sovelletaan myös silloin, kun kuormitettava akseli on käytössä.