ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.350.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 350

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
20. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1231/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1232/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1233/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä alueella VII d

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1234/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

38

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1235/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

44

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1236/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tietynlaisten hieman muutettujen, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen, joissa on vähintään 97 mutta alle 99,95 painoprosenttia molybdeeniä, tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1237/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta -tehoaineen hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

55

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1238/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, tehoaineen Trichoderma asperellum (kanta T34) hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

59

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1239/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 543/2008 muuttamisesta

63

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1240/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

67

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/799/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka II – Neuvosto

69

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka II – Neuvosto

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

76

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, 23. lokakuuta 2012, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

82

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

89

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2007/767/EY muuttamisesta neuvoston päätöksessä 2001/822/EY säädetyistä tiettyjä Falklandinsaarilta tuotavia kalastustuotteita koskevista alkuperäsäännöistä myönnetyn poikkeuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, pelagisten lajien kalastuksen yksittäisestä valvonta- ja seurantaohjelmasta Koillis-Atlantin läntisillä vesillä

99

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 157/12/KOL, tehty 9 päivänä toukokuuta 2012, Oppdalin kunnan toteuttamasta tontin gnr 271/8 myynnistä (Norja)

109

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 339/12/KOL, tehty 20 päivänä syyskuuta 2012, jolla muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 jakson 39 kohdassa olevaa luetteloa kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyistä rajatarkastusasemista Islannissa ja Norjassa ja kumotaan EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 92/12/KOL

114

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1231/2012,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 7/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin varmistaa tiettyjen sellaisten tavaroiden riittävä ja häiriintymätön saatavuus, joita ei tuoteta riittävästi unionissa, ja jotta vältettäisiin markkinahäiriöt tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille, neuvoston asetuksella (EU) N:o 7/2010 (1) avattiin autonomiset tariffikiintiöt. Mainituissa tariffikiintiöissä voidaan tuoda tuotteita alennetuin tullein tai tullitta. Samasta syystä on tarpeen avata 1 päivästä tammikuuta 2013 tietyille tuotteille asianmukaisen suuruiset uudet tullittomat tariffikiintiöt, joiden järjestysnumerot ovat 09.2658, 09.2659, 09.2660 ja 09.2661.

(2)

Autonomisten tariffikiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.2628, 09.2634 ja 09.2929, kiintiömäärät eivät ole riittävät tyydyttämään unionin tuotannonalojen tarpeita 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyvällä nykyisellä kiintiökaudella. Sen vuoksi kyseisiä kiintiömääriä olisi korotettava 1 päivästä heinäkuuta 2012. Kuitenkin autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2634, kiintiömäärän korotuksen olisi lakattava 31 päivänä joulukuuta 2012.

(3)

Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2603, kiintiömäärä korvataan tämän asetuksen liitteessä mainitulla määrällä.

(4)

Ei ole enää unionin etujen mukaista pitää vuonna 2013 voimassa tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 ja 09.2986. Kyseiset kiintiöt olisi sen vuoksi suljettava 1 päivästä tammikuuta 2013, ja asianomaiset tuotteet olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 7/2010 liitteestä.

(5)

Koska tehtäviä muutoksia on paljon, asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite olisi selkeyden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.

(6)

Näin ollen asetus (EU) N:o 7/2010 olisi muutettava.

(7)

Koska tariffikiintiöiden olisi tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen ja sen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 7/2010 liite seuraavasti:

1)

Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2628, kiintiömääräksi vahvistetaan 3 000 000 m2.

2)

Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2634, kiintiömääräksi vahvistetaan 8 000 tonnia 1 päivään joulukuuta 2012.

3)

Autonomisen tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2929, kiintiömääräksi vahvistetaan 10 000 tonnia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013 lukuun ottamatta 2 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 3, 7.1.2010, s. 1.


LIITE

”LIITE

Järjestys-numero

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Kiintiö-kausi

Kiintiön määrä

Kiintiö-tulli (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha-lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen tarkoitetut (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tonnia

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (1)

1.1.–31.12.

6 000 tonnia

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Piidioksiditäyteaine (silikatäyteaine) rakeina, joiden piidioksidipitoisuus on vähintään 97 painoprosenttia

1.1.–31.12.

1 700 tonnia

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, pelkästään seosten valmistukseen tarkoitetut (1)

1.1.–31.12.

13 000 tonnia

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframitrioksidi, mukaan luettuna sininen volframin oksidi (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tonnia

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloorieteeni (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 tonnia

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tonnia

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Diklooribentseeni (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tonnia

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Kloorietanoli, alanimikkeen 4002 99 90 nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 tonnia

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi), (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 tonnia

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etikkahappo, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnia

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetyylisebasaatti (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 300 tonnia

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekaanidihappo, jonka puhtausaste on suurempi kuin 98,5 painoprosenttia (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 tonnia

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Asetyylisalisyylihappo (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tonnia

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bentsofenoni-3,3’,4,4’-tetrakarboksyylihappodianhydridi (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametyleenidiamiini (CAS RN 124-09-4)

1.1.–31.12.

40 000 tonnia

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenyleenidiamiini (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tonnia

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akryylinitriili (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 tonnia

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Systiini (CAS RN 56-89-3)

1.1.–31.12.

600 tonnia

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi (CAS RN 40372-72-3)

1.1.–31.12.

9 000 tonnia

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahydrofuraani (CAS RN 109-99-9)

1.1.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tonnia

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olidi (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tonnia

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 tonnia

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksyloosi (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Soodaliuottimella kalsinoitu piimaa

1.1.–31.12.

30 000 tonnia

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natriumlignosulfonaatti

1.1.–31.12.

40 000 tonnia

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaattitärpätti

1.1.–31.12.

25 000 tonnia

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut

1.1.–31.12.

280 000 tonnia

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista

1.1.–31.12.

3 000 tonnia

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia

happoluku enintään 110

ja

sulamispiste vähintään 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 tonnia

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää:

vähintään 75 painoprosenttia steroleja

enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (1)

1.1.–31.12.

2 500 tonnia

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Valmiste, jossa on:

vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyyliglutaraattia

vähintään 10 mutta enintään 28 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja

enintään 25 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia

1.1–30.06.2013

7 500 tonnia

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää:

2,0–4,0 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1- oktanamiinia

vähintään 94 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dekanamiinia

enintään 2 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1-dodekanamiinia

1.1.–31.12.

4 500 tonnia

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propeenin ja eteenin kopolymeeri, jonka sulaviskositeetti on enintään 1 700 mPa 190 °C:ssa, ASTM D 3236 -menetelmällä määritettynä

1.1.–31.12.

500 tonnia

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä

1.1.–31.12.

18 000 tonnia

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 tonnia

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Selluloosa-asetaattihiutaleet

1.1.–31.12.

75 000 tonnia

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natriumhyaluronaatti, muu kuin steriili, jonka

painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on enintään 900 000

endotoksiinipitoisuus on enintään 0,008 endotoksiiniyksikköä (EU)/mg

etanolipitoisuus enintään 1 painoprosentti

isopropanolipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia:

EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A, tai

EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A

1.1.–31.12.

100 tonnia

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Regeneroidusta selluloosasta valmistettu harkko, kyllästetty vedellä, joka sisältää magnesiumkloridia ja kvaternaarista ammoniumyhdistettä, mitat 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 tonnia

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Tulenkestävät tiilet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

sivun pituus suurempi kuin 300 mm

TiO2-pitoisuus enintään 1 painoprosentti

Al2O3-pitoisuus enintään 0,4 painoprosenttia

tilavuudenmuutos vähemmän kuin 9 prosenttia 1 700 °C:ssa

1.1.–31.12.

75 tonnia

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m2(± 10 g/m2), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia

1.1.–31.12.

50 000 tonnia

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiininen teleskooppikädensija, matkalaukkujen valmistukseen tarkoitettu (1)

1.1.–31.12.

800 000 yksikköä

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho suurempi kuin 750 W, ottoteho suurempi kuin 1 600 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 120 mm (± 0,2 mm) mutta enintään 135 mm (± 0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imutuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 yksikköä

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Yksikkö, jossa on

vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 480 W mutta enintään 1 400 W, ottoteho suurempi kuin 900 W mutta enintään 1 600 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 119,8 mm mutta enintään 135,2 mm, pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, ja

imutuuletin pölynimureiden valmistukseen tarkoitettu (1)

1.1.–31.12.

120 000 yksikköä

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Tasasuuntaajat, joiden teho on enintään 1 kVA, karvanpoistolaitteiden valmistukseen tarkoitetut (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 yksikköä

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Sähkönsyöttötaulut, nimikkeiden 8521 ja 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 yksikköä

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto

1.1.–31.12.

3 000 000 yksikköä

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 yksikköä

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Valokuidut, nimikkeen 8544 valokaapeleiden valmistukseen tarkoitetut (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetyt elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 yksikköä

0 %


(1)  Tullien suspendoinnissa sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 291–300 artiklaa.

(2)  Toimenpidettä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.”


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1232/2012,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On unionin edun mukaista suspendoida kokonaan yhteisen tullitariffin autonomiset tullit tietyiltä uusilta tuotteilta, joita ei tällä hetkellä luetella neuvoston asetuksen (EU) N:o 1344/2011 (1) liitteessä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä luetellaan tällä hetkellä 39 tuotetta, joiden tullien suspendoiminen ei ole enää unionin edun mukaista. Näin ollen kyseiset tuotteet olisi poistettava luettelosta.

(3)

On tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä lueteltavien 56 suspension tavaran kuvausta tuotteiden teknisen kehityksen ja markkinoiden taloudellisten kehityssuuntausten sekä kielellisten mukautusten huomioon ottamiseksi. Lisäksi neljän tuotteen Taric-koodit olisi muutettava. Lisäksi katsotaan tarpeelliseksi luokitella kolme tuotetta kahteen Taric-koodiin, kun taas kahden muun tuotteen luokittelu useaan Taric-koodiin ei enää ole tarpeen.

(4)

Ne suspensiot, joihin on tarpeen tehdä teknisiä muutoksia, olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä olevasta suspensioluettelosta ja palautettava kyseiseen luetteloon käyttäen uusia tavaran kuvauksia taikka uusia CN- tai Taric-koodeja.

(5)

Komissio tarkasteli useita tuotteita uudelleen asetuksen (EU) N:o 1344/2011 2 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. On unionin edun mukaista säätää, että näistä tuotteista on pakko tehdä uusi uudelleentarkastelu. Sen vuoksi uudelleentarkastellut suspensiot olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä olevasta suspensioluettelosta ja palautettava kyseiseen luetteloon siten, että niille vahvistetaan pakollista uudelleentarkastelua koskevat uudet määräajat.

(6)

Tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen suspensioiden väliaikaisen luonteen vuoksi niitä olisi tarkasteltava uudelleen järjestelmällisesti viiden vuoden kuluttua niiden soveltamisen aloittamisesta tai uudistamisesta. Lisäksi komission aloitteesta tai yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä tehdyn uudelleentarkastelun perusteella esitettävästä komission ehdotuksesta olisi tiettyjen suspensioiden voimassaolo voitava lopettaa milloin tahansa, sillä perusteella ettei suspensioiden voimassaolon jatkaminen ole enää unionin edun mukaista, tai jos tämä on perusteltua tuotteiden teknisen kehityksen, muuttuneiden olosuhteiden tai markkinoiden taloudellisten kehityssuuntauksien vuoksi.

(7)

Koska on tarpeen, että tässä asetuksessa säädetyt suspensiot tulevat voimaan 1 päivästä tammikuuta 2013, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen ja sen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liite seuraavasti:

1)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit.

2)

Poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 349, 31.12.2011, s. 1.


LIITE I

CN-koodi

TARIC

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, joissa voi olla 9 painoprosenttia sokeria, läpimitta kivellisinä enintään 19,9 mm, suklaatuotteissa käytettävät (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta mutta ei pakkaamista varten (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Suolavedessä olevat ryöpätyt Karakishmish-suvun viininlehdet, joissa on

vähintään 14 mutta enintään 16 (± 2 %) prosenttia suolaa,

vähintään 0,2 mutta enintään 0,3 (± 0,1 %) prosenttia sitruunahappoa ja

vähintään 0,03 mutta enintään 0,05 (± 0,01 %) prosenttia natriumbentsoaattia

ja jotka on tarkoitettu riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Ananasmehu, muuna kuin jauheena

Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67

arvo yli 30 €/100 kg netto

lisättyä sokeria sisältävä

elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Litiummetalli, puhtausaste vähintään 99,7 painoprosenttia (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 98,5 painoprosenttia

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7)

puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia

keskimääräinen raekoko vähintään 1,2 mutta enintään 1,8 μm, ja

ominaispinta-ala vähintään 5,0 mutta enintään 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7), puhtausaste vähintään 99,7painoprosenttia

yhteensä enintään 0,005painoprosenttia kaliumia ja natriumia (ilmaistaan natriumina ja alkuainekaliumina) sisältävä

enintään 0,01painoprosenttia fosforia (ilmaistaan alkuainefosforina) sisältävä

metallurgiassa käytettäväksi tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Ammoniumrauta(III)heksasyanoferraatti (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikaatti (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Litiumkoboltti(III)oksidi, kobolttipitoisuus vähintään 59 prosenttia (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Titaaninitridi, hiukkaskoko enintään 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Bentsiili (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metyyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hydroksipregn-5-en-20-oni (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Oktadekyyliakrylaatti (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

m-Tolueenikarboksyylihappo (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorofenyyli)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyleeni)-4-hydroksibentseenipropanoaatti (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotioni (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-Dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Sykloheksaanidimetanamiini (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroaniliini, puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metyylianiliini (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Kloori-α,α,α-trifluori-m-toluidiini (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Isopropyylianiliini (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenyyliheksaani-2,5-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutyyliurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

Metyyli-2-amino-4-[[(2,5-diklorofenyyli)amino]karbonyyli]bentsoaatti (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi(CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antraniiliamidi, puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia(CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Metyylisyanoasetaatti (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dikloorifenyyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumitsoni (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminotsidi (ISO), jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Difenyylisulfidi (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Bromimetyyli-2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Kletodiimi (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Trifenyylisulfiinikloridi (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metyyli-p-tolyylisulfoni (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Natriumdi-isobutyyliditiofosfinaatti (CAS RN 13360-78-6) vesiliuoksessa

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etyyli-6’-(dietyyliamino)-3-okso-3H-spiro[2-bentsofuraani-1,9’-ksanteeni]-2’-karboksylaatti (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonihydrobromidi (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravoni (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonihappo (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumitsoli (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Diklooripyridiini (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Kloori-3-nitropyridin-2-yyliamiini (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Pyriproksifeeni (ISO), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometyyli-(5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triatsolo[4,3-a]pyratsiinihydrokloridi (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutryyni (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butyyli-9H-karbatsol-3-yyli)metyleeni]bis[N-metyyli-N-fenyylianiliini] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Bentsyyli-N,N-dimetyyliatsiridiini-1-sulfonamidi (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-okso-1H-bentsimidatsol-5-yyli)-3-hydroksinaftaleeni-2-karboksamidi (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metkonatsoli (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Karbendatsiimi (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenyylitiatsol-5-yylimetyylikarbonaatti (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

(S)-Etyyli-2-(3-((2-isopropyylitiatsol-4-yyli)metyyli)-3-metyyliureido)-4-morfolinobutanoaattioksalaatti (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropyylitiatsol-4-yyli)-N-metyylimetanamiinidihydrokloridi (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-oni (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metyylitiofenotiatsiini (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Morfolinofosforodiamidaattioligomeerit (morfolino-oligonukleotidit), tarkoitettu geneettiseen tutkimukseen (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etyyli-N-{[1-metyyli-2-({[4-(5-okso-4,5-dihydro-1,2,4-oksadiatsol-3-yyli)fenyyli]amino}metyyli)-1H-bentsimidatsol-5-yyli]karbonyyli}-N-pyridin-2-yyli-b-alaninaatti (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboksiini (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-Metyyli-1-oktyyli-1H-indol-3-yyli)ftalidi (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietyyliamino)-2-etoksifenyyli]-7-(2-metyyli-1-oktyyli-1H-indol-3-yyli) furo[3,4-b]pyridiini-5(7H)-oni (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonatsoli (ISO), jonka puhtaus on vähintään 96 painoprosenttia (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Isopropyylitioksantoni (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioksatsiini (ISO), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoksatsoli (ISO), puhtausaste vähintään 94,8 painoprosenttia (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-Dimetyylioktyyliamiini – booritrikloridi (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Luonnon natriumnitraatti (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Väri C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Dioksidobifenyyli-4,4’-diyylidiatso)bis(6-(4-(3-(dietyyliamino)propyyliamino)-6-(3-(dietyyliammonio)propyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yylamino)-3-sulfonaatto-1-naftolaatto))dikupari(II)asetaattilaktaatti (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Väri C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Väri C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Väri C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Väri C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Väri C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Väri C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Väri C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluorieteenin kopolymeeri butyyliasetaattiliuoksessa, liuottimen pitoisuus 50 (± 2) painoprosenttia

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Asenaftaleenikopolymeeri etyylilaktaattiliuoksessa

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli-1,4-bis(2-metyylipropyyli)-2-butyyni-1,4-diyylieetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Soodaliuottimella kalsinoitu happopesty piimaa, suodatuksen apuaineeksi farmaseuttisten ja/tai biokemiallisten tuotteiden valmistuksessa tarkoitettu

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoxacarb (ISO) ja sen (R)-isomeeri, jotka ovat piidioksidikantaja-aineella

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exiguan tumapolyedroosivirus (SeNPV) vesi-glyserolisuspensiossa

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta spinosynkomponentista (3’-etoksi-5,6-dihydrospinosyn J) ja (3’-etoksi- spinosyn L) valmistettu

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Tiivisteeseen, jossa on vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia aktiivista rikkakasvien torjunta-ainetta Penoxsulamia, perustuva valmiste vesisuspensiona

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, dodekyylifenolisulfidikalsiumsuolojen seokseen pohjautuvat (CAS RN 68784-26-9), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Voiteluöljyjen lisäaineet

kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteihin pohjautuvat (CAS RN 70024-69-0)

kivennäisöljyjä sisältävät

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet,

kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin, jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS RN 75975-85-8)

kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään 320

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Voiteluöljyjen lisäaineet,

polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN 84605-20-9)

kivennäisöljyjä sisältävät

kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia

kokonaisemäsluku yli 20

konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Voiteluöljyjen lisäaineet, difenyyliaminin ja haaraketjuisen noneenin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 36878-20-3 ja CAS RN 27177-41-9), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12–14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Voiteluöljyjen lisäaineet, N,N-dialkyyli-2-hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on 12–18 hiiliatomia, seoksesta koostuvat (CAS RN 866259-61-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Polyisobutyleenifenolin (dimetyyliamino)metyylijohdannaisen liuos, vähintään 10 mutta enintään 19,9 painoprosenttia ligroiinia sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Polyisobutenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 20 mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Hapettamiskatalyytti, jonka vaikuttava aine on di[manganeesi (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-1-yyli-kN1, kN4, kN7)etaani-di-μ-okso-μ-(etanoaatti-kO, kO’)-, di[kloridi(1-)], kemiallisen hapettamisen tai valkaisemisen kiihdyttämiseen tarkoitettu (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Valmiste, jossa on

trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2),

dioktyyliheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-66-4),

oktyylidiheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 31160-64-2), ja

triheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Seuraavien aineiden sekoitus:

3,3-bis(2-metyyli-1-oktyyli-1H-indol-3-yyli)ftalidi (CAS RN 50292-95-0)

etyyli-6’-(dietyyliamino)-3-okso-spiro-[isobentsofuraani-1(3H),9’-[9H]ksanteeni]-2’-karboksylaatti (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Nestekideseos, näyttöjen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta, silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Valmiste, joka koostuu:

dipropeeniglykolista

tripropeeniglykolista

tetrapropeeniglykolista ja

pentapropeeniglykolista

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää:

vähintään 75 painoprosenttia steroleja

enintään 25 painoprosenttia stanoleja,

stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Tahna, jossa on vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia kuparia ja jossa on myös epäorgaanisia oksideja, etyyliselluloosaa ja liuotin

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Fytosterolien seos puusta ja puupohjaisista öljyistä (mäntyöljystä) jauheena, jonka hiukkaskoko on enintään 300 μm ja joka sisältää

vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja

enintään 15 painoprosenttia kampesteroleja

enintään 5 painoprosenttia stigmasteroleja, ja

enintään 15 painoprosenttia betasitostanoleja

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

α-Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Seos, joka sisältää

vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä

vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä)

enintään 10 painoprosenttia muita lisäaineita

ja jolla on yksi tai useampi seuraavista erityisistä väritehosteista:

metalli- tai helmiäistehoste, johon liittyy katselukulmaan perustuva metameria, joka on saatu aikaan lisäämällä vähintään 0,3 prosenttia pigmenttihiutaleita

fluoresoiva tehoste, jolle on ominaista se, että se ultraviolettisäteilyä vastaanottaessaan lähettää valoa

kirkas valkoinen, jossa L* on vähintään 92 ja b* enintään 2 ja a* – 5:n ja 7:n välillä CIELab-väriasteikolla

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri jauheena, myös heksafluori-isobutyleenilla modifioitu, myös täyteaineita sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Polyglyserolipolyglysidyylieetterihartsi (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Taipuisat pakkaukset (hapelle herkkiä polymeerejä varten), valmistettu laminaatista, jossa on

enintään 75 μm polyeteeniä

enintään 50 μm polyamidia

enintään 15 μm polyeteenitereftalaattia ja

enintään 9 μm alumiinia

vetolujuus yli 70N/15 mm ja hapen välitys vuorokaudessa alle 0,1 cm3/m2 paineen ollessa 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Tereftaalihapon ja isoftaalihapon kopolymeeri, mukana bisfenoli-A:ta

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Kopolymeeri, joka koostuu

heksaanidikarbonihaposta

12-aminododekaanihaposta

heksahydro-2H-atsepin-2-onista ja

1,6-heksaanidiaminista

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Lämpökovettuvaa hartsia olevista hiukkasista muodostuva jauhe, jossa on tasaisesti jakautuneina magneettisia hiukkasia, valokopiokoneiden, telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tulostimien ja monikäyttölaitteiden musteen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Seuraavien aineiden sekoitus:

alkyylifenoli- formaldehydihartsi, myös brominoitu,ja

sinkkioksidi

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly(dimetyylisiloksaani/difenyylisiloksaani)kumia sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Eteeni-imiinin ja eteeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin sekä 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluoreenin hydrattu polymeeri (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluereenin hydratty polymeeri (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Eteenivinyyliasetaattikalvo:

jonka paksuus on vähintään 100 μm,

joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä tai UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesterikerroksella

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Vahvistettu polyeteenivaahtoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Akryylivaahtoteippi, päällystetty toiselta puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla kalvolla, tarttuvuus 90 o kulmassa enemmän kuin 25 N/cm (ASTM D 3 330 -menetelmällä määritettynä)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Poly(vinyylikloridi)kalvo tai polyeteenikalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo:

jonka paksuus on vähintään 65 μm

joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesterikerroksella

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Kalvo, joka koostuu monikerrostetusta poly(eteenitereftalaatista) sekä butyyliakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestävällä akryylikerroksella, jossa on antimonitinaoksidin ja hiilimustan nanohiukkasia, ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja suojaavalla silikonipäällystetyllä poly(eteenitereftalaatti)-kerroksella

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polarisaatiokalvo, rullina, koostuu monikerroksisesta polyvinyylialkoholikalvosta, jota triasetyyliselluloosakalvo tukee kummaltakin puolelta ja jossa on puristusherkkä liimakalvo ja irrotettava kalvo yhdellä puolella

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Koekstrudoitu seitsemän-, kahdeksan- tai yhdeksänkerroksinen kalvo, joka on pääasiassa eteenin kopolymeerejä tai eteenin hydroksyloituja polymeerejä ja

jossa on kolmikerroksinen eriste, jonka ydinkerros on pääasiassa eteenivinyylialkoholia, kummaltakin puolelta pääasiassa syklistä olefiinipolymeeriä olevalla kerroksella päällystetty

kahdella tai useammalla polymeeriaineskerroksella molemmin puolin päällystetty

kokonaispaksuus enintään 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Koekstrudoitu seitsemän-, kahdeksan- tai yhdeksänkerroksinen kalvo, joka on pääasiassa propeenin kopolymeeriä ja

jossa on kolmikerroksinen eriste, jonka ydinkerros on pääasiassa eteenivinyylialkoholia, kummaltakin puolelta pääasiassa syklistä olefiinipolymeeriä olevalla kerroksella päällystetty

kahdella tai useammalla polymeeriaineskerroksella molemmin puolin päällystetty

kokonaispaksuus enintään 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Koekstrudoitu kolmikerroksinen kalvo,

jonka jokainen kerros sisältää polypropeenin ja polyeteenin sekoitusta

jossa on enintään 3 painoprosenttia muita polymeerejä,

myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia

jonka kokonaispaksuus on enintään 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat EN 4 366 (MIL-PRF-25690) -standardin mukaisia

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, paksuus vähintään 18 mutta enintään 25 μm

kutistuminen valmistussuunnassa 3,4 (± 0,1) prosenttia (ASTM D 1204 -menetelmällä määritettynä 190 °C:n lämpötilassa 20 min. ajan) ja

kutistuminen poikkisuunnassa 0,3 (± 0,2) prosenttia (ASTM D 1204 -menetelmällä määritettynä 190 °C:n lämpötilassa 20 min. ajan)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, paksuus enintään 20 μm, molemmilta puolilta pinnoitettu kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2 μm:n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii on levitetty

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Selluloosa-asetyylibutyraattikalvo, myös sellainen, johon on yhdistetty polykarbonaattikerros, paksuus enintään 0,81 mm, jossa on mikrokaihdin, jonka tyypillinen katselukulma on 30 astetta mitattuna pinnan normaalin kummaltakin puolelta

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Polyamidikalvo, paksuus enintään 20 μm, molemmilta puolilta pinnoitettu kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2 μm: n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii on levitetty

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Kangas, jossa loimi koostuu polyamidi-6,6:ta olevasta filamenttilangasta ja kude polyamidi-6,6:ta, polyuretaania sekä tereftaalihapon, p-fenyleenidiamiinin ja 3,4’-oksibis(fenyleeniamiinin) kopolymeeriä olevasta filamenttilangasta

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Kuitukangas, paino enintään 20 g/m2, sisältää kehruumenetelmällä (spunbonded) ja sulapuhaltamalla valmistettuja filamentteja, jotka on kerrostettu voileivän tavoin siten, että kaksi ulkokerrosta sisältää hienoja päättömiä filamentteja (läpimitta vähintään 10 μm mutta enintään 20 μm) ja sisäkerros sisältää erittäin hienoja päättömiä filamentteja (läpimitta vähintään 1 μm mutta enintään 5 μm), vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Kuitukangas:

paino vähintään 30 g/m2 mutta enintään 60 g/m2

sisältää polypropeeni- tai polypropeeni-polyeteenikuituja

painettu tai painamaton, jossa:

toisella puolella 65 %:ssa kokonaispinta-alasta pyöreitä halkaisijaltaan 4 mm nystyjä, jotka koostuvat kohollaan olevista alustaan kiinnitetyistä kiharoista bondaamattomista kuiduista ja jotka soveltuvat yhteenkiinnitettäviksi ruiskuvalettujen tarrakiinnitysmateriaalien kanssa, ja loput 35 % pinta-alasta bondattua,

ja toisella puolella sileä kuvioimaton pinta

vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Polypropeenista valmistettu kuitukangas

jossa on sulapuhallettu kerros, joka on kerrostettu kummaltakin puolelta kehruumenetelmällä (spunbonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla,

paino enintään 150 g/m2,

metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna, ja

kyllästämätön

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Kuitukangas, jossa on useita kerroksia sulapuhallettujen kuitujen ja polypropeeni- ja polyesterkatkokuitujen sekoituksia, myös yhdeltä puolelta tai kummaltakin puolelta kehruumenetelmällä (spunbonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla kerrostettu

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Elastomeerikerroksella varustettu polyolefiinikuitukangas, jonka molemmat puolet on kerrostettu polyolefiinifilamenteilla

paino vähintään 25 mutta enintään 150 g/m2

metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna

kyllästämätön

venyy poikittaissuuntaisesti tai kuitusuuntaisesti

lastenhoitotuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Keraaminen rengas, jonka poikkileikkaus on suorakaiteen muotoinen, ulkoläpimitta vähintään 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) mutta enintään 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), sisäläpimitta vähintään 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) mutta enintään 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), paksuus vaihtelee 2 mm:stä (± 0,10 mm) 3,70 mm:iin (± 0,20 mm), lämmönkestävyys vähintään 240 °C

90 (± 1,5) painoprosenttia alumiinioksidia sisältävä

7 (± 1) painoprosenttia titaanioksidia sisältävä

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Float-lasi:

paksuus vähintään 4,0 mm mutta enintään 4,2 mm

valonläpäisy vähintään 91 prosenttia D-tyypin valonlähteellä mitattuna

pinnoitettu toiselta puolelta fluoripitoisesta tinadioksidista valmistetulla heijastavalla kerroksella

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), 1 980–2 033 texiä, valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

S-lasilanka, joka on 33 texiä tai kerrannainen, joka on 33 texiä (± 13 %), valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden kuitujen läpimitta on 9 μm (– 1 μm /+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Television jalusta, jossa on metallinen yläosa laitteen kiinnittämistä ja vakauttamista varten

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Levyt ja aihiot, litiumia sisältävää sekundaarialumiiniseosta

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Levyt ja tangot, alumiini-litiumseosta

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Alumiini- ja magnesiumseoskaistaleet

rullina,

paksuus vähintään 0,14 mutta enintään 0,40 mm,

leveys vähintään 12,5 mutta enintään 359 mm,

murtolujuus vähintään 285 N/mm2, ja

murtovenymä vähintään 1 prosentti, ja

joissa on

vähintään 93,3 painoprosenttia alumiinia,

vähintään 2,2 mutta enintään 5 painoprosenttia magnesiumia, ja

enintään 1,8 painoprosenttia muita aineita

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Laminoitu alumiinikalvo,

jossa on vähintään 99 prosenttia alumiinia,

jossa on piidioksiditon ja natriumsilikaatiton hydrofiilinen pinnoite,

jonka kokonaispaksuus on enintään 0,120 mm,

jonka murtolujuus on vähintään 100 N/mm2 (ASTM E8 -menetelmällä määritettynä), ja

jonka murtovenymä on vähintään 1 prosentti

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Alumiinifoliolaminaatti, kokonaispaksuus enintään 0,123 mm, joka koostuu enintään 0,040 mm:n paksuisesta alumiinikerroksesta, polyamidi- ja polypropeenipohjaisista kalvoista sekä fluorivedyn syövyttävältä vaikutukselta suojaavasta pinnoitteesta, litiumpolymeeriparistojen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molybdeenijauhe, jonka

puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja

hiukkaskoko on vähintään 1,0 μm mutta enintään 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Titaanin ja alumiinin seoksesta valmistetut tangot ja langat, vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia sisältävät, alanimikkeen 8708 92 tai 8714 10 00 äänenvaimentimien ja pakoputkien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Titaanin ja piin seos, jossa on vähintään 0,15 mutta enintään 0,60 painoprosenttia piitä, levyinä tai rullina, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitettu:

polttomoottoreiden pakokaasujärjestelmät, tai

alanimikkeen 8108 90 60 putket (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Titaaniseoksesta valmistetut levyt, ilma-alusten rakenneosien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Titaanin, kuparin ja niobiumin seoksesta valmistetut levyt, nauhat ja foliot, joissa on vähintään 0,8 mutta enintään 1,2 painoprosenttia kuparia ja vähintään 0,4 mutta enintään 0,6 painoprosenttia niobiumia

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Levyt, nauhat ja folio, seostamatonta titaania

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Alumiinipiikarbidista (AlSiC-9) valmistettu kantolevy, elektronisiin piireihin tarkoitettu

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Siirto- ja/tai rinnakkaispuristintyökalujen sarja metallilevyjen kylmämuovausta, painamista, vetämistä, leikkaamista, kierteittämistä, taivuttamista, kalibrointia, reunoittamista ja kuristamista varten, moottoriajoneuvojen rungon osien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm3 ja teho vähintään 6 kW mutta enintään 20,0 kW, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut:

alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvat ajoleikkurit ja alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöiset ruohonleikkuukoneet

alanimikkeen 8701 90 11 traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina

alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm3 nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai

alanimikkeen 8430 20 lumiaurat ja lumilingot (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

Nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen puristussytytysmoottori, jonka

iskutilavuus on enintään 3 850 cm3, ja

nimellisteho on vähintään 15 kW mutta enintään 55 kW,

nimikkeen 8 427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa ja:

joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN NiCo10W10Cr9AlTi tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta,

jonka lämpövastus on enintään 1 100 °C,

jonka läpimitta on vähintään 30 mutta enintään 80 mm,

jonka korkeus on vähintään 30 mutta enintään 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Jäähdytysaineen virtaussuunnan vaihtamiseen tarkoitettu nelitieventtiili, jossa on

esiohjattu magneettiventtiili,

messinkiä oleva venttiilin runko, jossa on venttiililuisti ja kupariliittimiä

ja jonka käyttöpaine on enintään 4,5 Mpa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Rullalaakerin pesä,

joka on valmistettu standardin DIN EN 1561 mukaisesta tarkkuusvaletusta harmaavaluraudasta,

jossa on öljykammioita,

jossa ei ole laakereita,

jonka läpimitta on vähintään 60 mutta enintään 180 mm,

jonka korkeus on vähintään 60 mutta enintään 120 mm,

myös vesikammioilla ja liittimillä varustettu

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Harjattomat tasavirtamoottorit,

joiden ulkoläpimitta on vähintään 80 mutta enintään 100 mm,

joiden syöttöjännite on 12 V,

joiden antoteho 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 300 mutta enintään 550 W,

joiden nimellismomentti 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 2,90 mutta enintään 5,30 Nm,

joiden nimellisnopeus 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 600 mutta enintään 1 200 kierrosta minuutissa,

jotka on varustettu resolverityyppisellä tai Hall-antureita sisältävällä roottorin asennon mittausanturilla

ja jollaisia käytetään autojen sähköisissä ohjaustehostinjärjestelmissä

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 315 kW ja jossa on

vaihtovirta- tai tasavirtamoottori, myös voimansiirrolla varustettu

tehoelektroniikka

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Polttokennojärjestelmä,

jossa on ainakin fosforihappopolttokennoja,

joka on kuoressa, johon on integroitu vesihuolto ja kaasukäsittely,

kiinteässä paikassa tapahtuvaan pysyvään energiantuotantoon tarkoitettu

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Muuntaja, nestekidenäyttömoduulien vaihtosuuntaajien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Sähkömuuntajat,

teho enintään 1 kVA

pistotulpilla tai kaapeleilla varustamattomat

sovittimien (”set top boxes”) ja televisioiden valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Painettu piirilevy, jossa on siltasuuntainpiiri sekä muita aktiivisia ja passiivisia komponentteja ja

jossa on kaksi lähtöliitäntää

jossa on kaksi tuloliitäntää, jotka ovat käytettävissä yhtäaikaisesti ja rinnakkain

joka voidaan kytkeä kirkkaaseen tai himmennettyyn toimintatilaan

jonka tulojännite on 40V (+ 25 % – 15 %) tai 42 V (+ 25 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 30 V (± 4 V) himmennetyssä toimintatilassa, tai

jonka tulojännite on 230V (+ 20 % – 15 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 160 V (± 15 %) himmennetyssä toimintatilassa, tai

jonka tulojännite on 120V (15 % – 35 %) kirkkaassa toimintatilassa ja 60 V (± 20 %) himmennetyssä toimintatilassa

jonka tulovirta saavuttaa 80 % nimellisarvostaan 20 millisekunnissa

jonka tulotaajuus on vähintään 45 Hz mutta enintään 65 Hz jännitteen ollessa 42V tai 230V ja 45–70Hz jännitteen ollessa 120V

jonka suurin kytkentävirtasysäyksen ylitys on enintään 250 % kytkentävirrasta

jonka kytkentävirtasysäyksen ylityksen kesto on enintään 100 millisekuntia

jonka kytkentävirran alitus on vähintään 50 % tulovirrasta

jonka kytkentävirran alituksen kesto on enintään 20 millisekuntia

jonka lähtövirta voidaan asettaa etukäteen

jonka lähtövirta saavuttaa 90 % etukäteen asetetusta nimellisarvostaan 50 millisekunnissa

jonka lähtövirta on nolla 30 millisekunnin kuluessa tulovirran katkaisemisen jälkeen

jossa on määritelty virhetila, kun kuormitusta ei ole tai se on liian korkea (käyttöajan loppuminen)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Kotelossa oleva muuntaja, jonka

nimellisteho on enintään 30 W

tulojännite on vähintään 90 mutta enintään 305 V

tulotaajuus on vähintään 47 mutta enintään 63 Hz

vakiolähtövirta on vähintään 350 mutta enintään 1 050 mA

kytkentävirta on enintään 10 A

käyttölämpötila on vähintään – 20 mutta enintään + 65 °C

ja joka soveltuu LEDien ohjaukseen

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Solenoidikela

virrankulutus enintään 6 W,

eristysvastus yli 100 megaohmia, ja

reikä vähintään 11,4 mutta enintään 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Neodyymin, raudan ja boorin seoksesta koostuvat kestomagneetit, jotka ovat joko pyöristetyn suorakulmion (mitat enintään 15 mm × 10 mm × 2 mm) tai kiekon (läpimitta enintään 90 mm) muotoisia, myös jos niissä on reikä keskellä

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Erityisesti muotoillut tangot, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetisoinnin jälkeen, neodyymia, rautaa ja booria sisältävät

pituus vähintään 15 mutta enintään 52 mm

leveys vähintään 5 enintään 42 mm

jollaisia käytetään sähköisten servomoottorien valmistuksessa teollisuusautomaatiossa

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Neodyymin, raudan ja boorin sekoituksesta valmistetut renkaat, putket, hylsyt ja pinteet

läpimitta enintään 45 mm ja

korkeus enintään 45 mm

jollaisia käytetään kestomagneettien valmistuksessa magnetisoinnin jälkeen

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Ladattavat sähköiset litium-ioniakut, joiden

pituus on vähintään 1 203 mutta enintään 1 297 mm,

leveys on vähintään 282 mutta enintään 772 mm,

korkeus on vähintään 792 mutta enintään 839 mm,

paino on vähintään 260 mutta enintään 293 kg,

teho on 22 tai 26 kWh

ja joissa on 24 tai 48 moduulia

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Sähköisten litium-ioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit, joiden

pituus on vähintään 298 mutta enintään 408mm,

leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209mm,

korkeus on vähintään 138 mutta enintään 228mm,

paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg, ja

teho on vähintään 485 mutta enintään 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Sylinterin muotoinen litium-ioniakku, jonka

alusta on keskeltä litistetyn soikion muotoinen,

pituus vähintään 49 mm (navat pois lukien),

leveys vähintään 33,5 mm,

paksuus vähintään 9,9 mm,

nimelliskapasiteetti vähintään 1,75 Ah, ja

nimellisjännite 3,7 V,

ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Kuution muotoinen litium-ioniakku, jonka

jotkut kulmat on pyöristetty,

pituus vähintään 76 mm (navat pois lukien),

leveys vähintään 54,5 mm,

paksuus vähintään 5,2 mm,

nimelliskapasiteetti vähintään 3 100 mAh, ja

nimellisjännite vähintään 3,7 V,

ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Nikkelillä päällystetty leikattu kuparifoliolevy, jonka:

leveys on 70 mm (± 5 mm),

paksuus on 0,4 mm (± 0,2 mm),

pituus on enintään 55 mm,

sähköajoneuvojen litium-ioniakkujen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Kaiuttimet:

joiden impedanssi on vähintään 4 mutta enintään 16 Ohm,

joiden nimellisteho on vähintään 2 mutta enintään 20 W,

joissa voi olla muovinen kiinnitysteline,

joissa voi olla liittimillä varustettu sähköjohto

ja jollaisia käytetään televisiovastaanottimien ja videomonitorien valmistukseen

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Kiintolevy, sisäänrakennettavaksi nimikkeen 8 521 tuotteisiin (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Nestekidenäyttöinen (LCD) värivideomonitori, tasavirtakäyttöjännite vähintään 7 mutta enintään 30 V, kuvaruudun läpimitta enintään 33,2 cm,

joko ilman koteloa takalevyllä ja kiinnityskehyksellä

tai erityisesti asennusta varten suunnitellussa kotelossa

ryhmien 84–90 ja 94 tavaroihin asennettavaksi soveltuva

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduulit, jotka koostuvat ainakin puolijohdesiruista

joilla tuotetaan ohjaussignaaleja pikselien osoittamista varten tai

ohjataan pikselien osoittamista

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Kuva-anturit (”progressive scan” Interline CCDE-Sensor tai CMOS-Sensor) digitaalisia videokameroita varten analogisena tai digitaalisena monoliittisena integroituna piirinä, pikselikoko enintään 12 μm × 12 μm, monokromaattisena versiona, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu mikrolinssejä (mikrolinssien ryhmä), tai värisuotimella varustettuna polykromaattisena versiona, myös pienoislinssien (mikrolinssien) ryhmällä varustettu, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu yksi pienoislinssi

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Nimikkeen 8 528 LCD-monitoreihin tarkoitettu LCD-värinäyttöpaneeli,

kuvaruudun läpimitta vähintään 14,48 mutta enintään 31,24 cm,

taustavalolla ja mikro-ohjaimella varustettu,

varustettu CAN-ohjaimella (Controller Area Network), jossa on LVDS-liitäntä (Low-voltage Differential Signaling) ja CAN-/virtapistoke tai APIX-liitännällä (Automotive Pixel Link) varustettu APIX-ohjain

kotelossa, jonka takaseinämässä voi olla alumiininen jäähdytyslevy,

ilman signaalinkäsittelymoduulia,

87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Pistoliitin, nestekidenäyttöisten (LCD) televisiovastaanottimien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Muovi- tai metallikoteloon asennetut D-subminiatyyrityyppiset liittimet (D-sub), joissa on 15 nastaa kolmessa rivissä, nimikkeiden 8 521 ja 8 528 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

SD (Secure Digital)-, CompactFlash-, ”Smart Card”- ja 64-napainen PC-card -tyyppiset naarasliittimet, jollaisia käytetään juottamiseen painetuille piirilevyille, liittämään sähkölaitteita ja -piirejä sekä kytkemään tai suojaamaan jännitteeltään enintään 1 000 V:n sähköpiirejä

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Tietojen käsittelyyn ja arviointiin käytettävä ajoneuvon kojelaudan valvontamoduuli, joka toimii CAN-väyläprotokollan kautta ja jossa on ainakin

mikroprosessorireleitä

askelmoottori

sähköisesti pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EEPROM)

muita passiivisia komponentteja (kuten liittimiä, diodeja, jännitteen vakaaja, vastuksia, kondensaattoreita, transistoreita)

jännite 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Elektrolyysilaitteen osa, joka koostuu nikkelirivoilla kiinnitetyllä nikkelilankaverkolla varustetusta nikkelikaukalosta sekä titaanirivoilla kiinnitetyllä titaanilankaverkolla varustetusta titaanikaukalosta, jotka on kiinnitetty toisiinsa pohjat vastakkain

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

PET:llä/PVC:llä eristetty taipuisa kaapeli:

enintään 60 V:n jännitettä varten,

enintään 1 A:n virtaa varten,

lämmönkestävyys enintään 105 °C,

yksittäisten lankojen paksuus enintään 0,1 mm (± 0,01 mm) ja leveys enintään 0,8 mm (± 0,03 mm),

johdinten välinen etäisyys enintään 0,5 mm ja

jakomitta (etäisyys johdinten keskilinjasta keskilinjaan) enintään 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Datasiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600 Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

jännite 1,25 V (± 0.25V)

toisessa tai kummassakin päässä on liittimet, joista ainakin toisessa on kosketinnastoja, joiden jakoväli on 1 mm

ulkoinen häiriösuojaus

ainoastaan nestekidenäyttö- (LCD-), plasmanäyttö- (PDP-) ja OLED-paneelien ja elektronisten videoprosessointipiirien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Ferromagneettisella ytimellä varustetut suotimet, suurtaajuushäiriöiden vaimentamiseen sähköpiireissä, nimikkeen 8528 televisiovastaanottimien ja monitorien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Alusta, jossa on ohjaamo ja puristussytytteinen moottori, jonka iskutilavuus on vähintään 8 000 cm3, kolmi-, neli- tai viisipyöräinen, akseliväli vähintään 480 cm, ilman työvälineitä ja -laitteita, vähintään 300 cm leveisiin erityismoottoriajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Polarisoivasta kalvosta koostuva materiaali, myös rullina, toiselta puolelta tai molemmilta puolilta läpinäkyvällä materiaalilla vahvistettu, myös jos siinä on liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla kalvolla peitetty

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Etusuodatin, joka koostuu erikoispainatuksella ja kalvolla päällystetyistä lasipaneeleista, plasmanäyttömoduulien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Objektiivit, joiden

mitat ovat enintään 80 mm × 55 mm × 50 mm,

erottelutarkkuus vähintään 160 juovaa/mm, ja

zoomaussuhde 18,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Objektiivit, joiden

mitat ovat enintään 180 mm × 100 mm × 100 mm ja enimmäispolttoväli yli 200 mm,

erottelutarkkuus vähintään 130 juovaa/mm, ja

zoomaussuhde 18,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Objektiivit, joiden

mitat ovat enintään 125 mm × 65 mm × 65 mm,

erottelutarkkuus vähintään 125 juovaa/mm, ja

zoomaussuhde 16,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Objektiivit

mitat enintään 180 mm × 100 mm × 100 mm ja enimmäispolttoväli yli 200 mm,

valovoima vähintään 7steradiaania/mm2, ja

zoomaussuhde 16,

jollaisia käytetään yksittäisiä kuvia tai elävää kuvaa heijastavien dokumenttikameroiden tuotannossa

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Digitaalinen venttiilinsäädin nesteiden ja kaasujen säätelyä varten

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Sähkövaloyhdistelmä, jossa on

painettuja piirilevyjä

valodiodeja (LED)

litteänäyttöisten televisiovastaanottimien taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Tullien suspendoinnissa sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). 291–300 artiklaa.

(2)  Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.

(3)  Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklassa säädettyä menettelyä.


LIITE II

CN-koodi

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/36


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1233/2012,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä alueella VII d

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neuvottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuulumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 43/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään myös näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 25, 27.1.2012, s. 1.


LIITE

Nro

80/TQ43

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

SRX/07D.

Laji

Rauskut (rajiformes)

Alue

EU:n vedet alueella VII d

Päivämäärä

30.11.2012


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1234/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 V luvussa säädetään menettelyistä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (LIS-kalastusalusten) yksilöimiseksi ja tällaisia aluksia koskevan unionin luettelon laatimiseksi. Kyseisen asetuksen 37 artiklassa säädetään toimista, jotka on kohdistettava kyseiseen luetteloon merkittyihin aluksiin.

(2)

Unionin ensimmäinen LIS-alusluettelo vahvistettiin komission asetuksella (EU) N:o 468/2010 (2), jota on muutettu sen jälkeen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 724/2011 (3).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan 1 kohdan mukaan unionin luettelon olisi sisällettävä myös sellaiset kalastusalukset, jotka ovat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymissä LIS-alusluetteloissa.

(4)

Kaikki alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hyväksyivät periaatteen LIS-alusluettelon julkaisemisesta ja siitä, että kyseiset järjestöt päivittävät luettelonsa vuosikokouksissaan (4).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaan komissio päivittää unionin luettelon saatuaan alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä luettelot kalastusaluksista, joiden oletetaan tai on todettu osallistuvan LIS-kalastukseen.

(6)

Komissio on vastaanottanut alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vuosikokouksissa päivitetyt luettelot.

(7)

Koska sama alus voi olla luettelossa eri nimillä ja/tai lippujen alla riippuen siitä, koska se on sisällytetty alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen luetteloihin, unionin päivitettyyn luetteloon olisi sisällytettävä eri nimet ja/tai liput sellaisina kuin asianomaiset alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat ne vahvistaneet.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 468/2010 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 468/2010 liitteessä oleva B osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Viimeisimmät päivitykset: CCAMLR: Vuoden 2011 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin CCAMLR-XXX:n kokouksessa 24. lokakuuta–4. marraskuuta 2011; SEAFO: SEAFOn LIS-luetteloon sisältyvät CCAMLR- NEAFC-B- ja NAFO-luettelot; ICCAT: Vuoden 2012 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin vuosikokouksessa marraskuussa 2011 (suositus 11–18); IATTC: Vuoden 2012 luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin IATTC:n 83. kokouksessa kesäkuussa 2012; NEAFC: LIS B -luettelo AM 2011–18 sellaisena kuin se hyväksyttiin 30. vuosikokouksessa marraskuussa 2011; NAFO: Vuoden 2012 luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin 33. vuosikokouksessa 19.–23. syyskuuta 2011; WCPFC: WCPFC:n vuoden 2012 LIS-alusluettelo 30. maaliskuuta 2012 (voimassa 30. toukokuuta 2012 alkaen).


LIITE

”B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaisesti luetteloidut alukset

Aluksen IMO-tunnistenumero (1)/alueellisen kalastuksenhoitojärjestön viite

Aluksen nimi (aiempi nimi) (2)

Lippuvaltio tai -alue [alueellisen kalastuksenhoitojärjestön mukaan] (2)

Alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka on luetteloinut aluksen (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (aiempi lippuvaltio: Saint Kitts ja Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Tuntematon

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Tuntematon

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Tuntematon

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (aiemmat lippuvaltiot: Päiväntasaajan Guinea, Yhdistynyt kuningaskunta)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Tuntematon

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinean tasavalta (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Tuntematon

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (aiempi lippuvaltio: Seychellit)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Libya, Mansaari)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Tuntematon

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (aiempi lippuvaltio: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Tuntematon

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR] / HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Tuntematon (aiempi lippuvaltio: Malesia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Pohjois-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO] /Tuntematon [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Tuntematon

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (aiempi lippuvaltio: Espanja)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Tuntematon

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Tuntematon

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinean tasavalta (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Tuntematon

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Togo [NAFO]/ Portugali [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgia

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kiina (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Tuntematon

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Päiväntasaajan Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / Tuntematon [SEAFO] (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Togo [CCAMLR] / Päiväntasaajan Guinea, Uruguay [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Päiväntasaajan Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (aiempi lippuvaltio: Guinean tasavalta (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigeria (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Päiväntasaajan Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Libya, Yhdistynyt kuningaskunta)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Saint Vincent ja Grenadiinit)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Tuntematon

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Seychellit)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kiina (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44)[CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tansania [CCAMLR]/Tuntematon [SEAFO] (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Pohjois-Korea (DPRK) Panama

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (aiempi lippuvaltio: Marokko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Kansainvälinen merenkulkujärjestö

(2)  Lisätietoja saa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen internetsivuilta.”


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1235/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita sovelletaan kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä ’luettelo’, muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedonlähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston toteuttamat tarkastukset kolmansissa maissa ja jäsenvaltioiden komissiolle neljännesvuosittain muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden lähetyksistä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Kyseisten tietolähteiden mukaan Afganistanista peräisin olevien rusinoiden, Brasiliasta peräisin olevien vesimelonien, Kiinasta peräisin olevien mansikoiden, Keniasta peräisin olevien herneiden ja papujen, Marokosta peräisin olevan mintun, Sierra Leonesta peräisin olevien vesimelonin siemenien ja niistä saatujen tuotteiden sekä Vietnamista peräisin olevien tiettyjen yrttien, mausteiden ja vihannesten lähetykset aiheuttavat uusia riskejä ja/tai ne eivät ole asiaankuuluvien turvallisuusvaatimusten mukaisia, ja niiden kohdalla on näin ollen tarpeen ottaa käyttöön tehostettu virallinen valvonta. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä lähetyksiä koskevat kohdat.

(5)

Luetteloa olisi muutettava myös siten, että vähennetään virallisen valvonnan intensiteettiä niiden tuotteiden osalta, jotka käytettävissä olevien tietolähteiden mukaan yleisesti ottaen vastaavat aiempaa paremmin asiaankuuluvia unionin lainsäädännössä säädettyjä turvallisuusvaatimuksia ja joiden virallisen valvonnan nykyinen tiheys ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Dominikaanisesta tasavallasta peräisin olevia munakoisoja ja karvaskurkkuja, Intiasta peräisin olevia mausteita sekä Thaimaasta peräisin olevia pitkäpapuja, munakoisoja ja kaalikasveja, olisi tämän vuoksi muutettava.

(6)

Luetteloa olisi muutettava myös siten, että poistetaan niiden tuotteiden tiedot, jotka ovat käytettävissä olevien tietojen mukaan yleisesti ottaen riittävässä määrin asiaankuuluvien unionin lainsäädännössä säädettyjen turvallisuusvaatimusten mukaiset ja joiden tehostettu valvontatiheys ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Tämän vuoksi olisi poistettava luettelossa olevat kohdat, jotka koskevat Egyptistä peräisin olevia persikoita, Intiasta peräisin olevia rehun lisäaineita ja esiseoksia sekä Perusta peräisin olevia Capsicum annuum -lajin paprikoita.

(7)

Jotta voitaisiin paremmin kohdistaa valvonta tiettyihin luettelossa mainittuihin tuotteisiin, olisi tarvittaessa lisättävä niiden Taric-koodit. On myös tarpeen muuttaa eräitä CN-koodeja, jotta ne vastaavat 1 päivästä tammikuuta 2013 sovellettavaa tarkistettua yhdistettyä nimikkeistöä.

(8)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden kannalta on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys

(%)

Kuivatut viinirypäleet

(rusinat)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

Hasselpähkinät

(kuorelliset tai kuoritut)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidžan (AZ)

Aflatoksiinit

10

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Vesimeloni

0807 11 00

 

Brasilia (BR)

Salmonella

10

(Elintarvikkeet)

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Mansikat (jäädytetyt)

0811 10

 

Kiina (CN)

Norovirus ja hepatiitti A

5

(Elintarvikkeet)

 

Brassica oleracea

(muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ”kiinalainen parsakaali”) (13)

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (14)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Kuivatut nuudelit

ex 1902 11 00;

10

Kiina (CN)

Alumiini

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Elintarvikkeet)

 

 

Pomelot

ex 0805 40 00

31; 39

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (11)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

Tee, myös maustettu

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (10)

10

(Elintarvikkeet)

 

Munakoisot

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

10

Karvaskurkku (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

20

ex 0710 22 00

10

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Appelsiinit (tuoreet tai kuivatut)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (7)

10

Granaattiomenat

ex 0810 90 75

30

Mansikat

0810 10 00

 

(Elintarvikkeet – tuoreet hedelmät)

 

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Curryn lehdet (Bergera/ Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (5)

50

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

Capsicum annuum, kokonainen

0904 21 10

 

Intia (IN)

Aflatoksiinit

10

Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (chilipippurituotteet)

0910 91 05

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskottikukka (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Inkivääri (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Intia (IN)

Aflatoksiinit

20

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (2)

50

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatoksiinit

20

Muskottikukka (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

Herneet (silpimättömät)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (16)

10

Pavut (silpimättömät)

ex 0708 20 00

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Vesimelonin (Egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoksiinit

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Minttu

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (17)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

Vesimelonin (Egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (9)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Thaimaa (TH)

Salmonella (6)

10

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (4)

20

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (4)

20

ex 0710 22 00

10

Munakoisot

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Kaalikasvit

0704; ex 0710 80 95

76

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (8)

10

Tomaatit

0702 00 00; 0710 80 70

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (15)

20

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Elintarvikkeet – tuoreet yrtit)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (15)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Etelä-Afrikka (ZA)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Erityisesti seuraavien jäämät: asefaatti, metamidofossi, triatsofossi, endosulfaani, monokrotofossi, metomyyli, tiodikarbi, diafentiuroni, tiametoksami, fiproniili, oksamyyli, asetamipridi, indoksakarbi, mandipropamidi.

(3)  Erityisesti seuraavien jäämät: amitratsi, asefaatti, aldikarbi, benomyyli, karbendatsiimi, klorfenapyri, klorpyrifossi, CS2 (ditiokarbamaatit), diafentiuroni, diatsinoni, diklorvossi, dikofoli, dimetoaatti, endosulfaani, fenamidoni, imidaklopridi, malationi, metamidofossi, metiokarbi, metomyyli, monokrotofossi, ometoaatti, oksamyyli, profenofossi, propikonatsoli, tiabendatsoli, tiaklopridi.

(4)  Erityisesti seuraavien jäämät: asefaatti, karbaryyli, karbendatsiimi, karbofuraani, klorpyrifossi, klorpyrifossimetyyli, dimetoaatti, etioni, malationi, metalaksyyli, metamidofossi, metomyyli, monokrotofossi, ometoaatti, profenofossi, protiofossi, kinalfossi, triadimefoni, triatsofossi, dikrotofossi, EPN, triforiini.

(5)  Erityisesti seuraavien jäämät: triatsofossi, oksidemetonimetyyli, klorpyrifossi, asetamipridi, tiametoksami, klotianidiini, metamidofossi, asefaatti, propargiitti, monokrotofossi.

(6)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579 tai sen avulla validoitu menetelmä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 5 artiklan mukaisesti (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbendatsiimi, syflutriini, syprodiniili, diatsinoni, dimetoaatti, etioni, fenitrotioni, fenpropatriini, fludioksonili, heksaflumuroni, lambdasyhalotriini, metiokarbi, metomyyli, ometoaatti, oksamyyli, fentoaatti, tiofanaattimetyyli.

(8)  Erityisesti seuraavien jäämät: metomyyli, oksamyyli, karbendatsiimi, klofentetsiini, diafentiuroni, dimetoaatti, formetanaatti, malationi, prosymidoni, tetradifoni, tiofanaattimetyyli.

(9)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani, metomyyli, ometoaatti, dimetoaatti, triatsofossi, malationi, profenofossi, protiofossi, etioni, karbendatsiimi, triforiini, prosymidoni, formetanaatti.

(10)  Erityisesti seuraavien jäämät: buprofetsiini, imidaklopridi, fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RS- ja SR-isomeerien summa), profenofossi, trifluraliini, triatsofossi, triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa), sypermetriini (sypermetriini, mukaan luettuna muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa)).

(11)  Erityisesti seuraavien jäämät: triatsofossi, triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa), parationimetyyli, fentoaatti, metidationi.

(12)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani (summa), klorpyrifossi, sypermetriini (summa), syprokonatsoli, dikofoli (summa), difenokonatsoli, dinotefuraani, etioni, flusilatsoli, folpetti, prokloratsi, profenofossi, propikonatsoli, tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(13)  Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan”, ”Chinese bare Jielan”.

(14)  Erityisesti seuraavien jäämät: klorfenapyri, fiproniili, karbendatsiimi, asetamipridi, dimetomorfi ja propikonatsoli.

(15)  Erityisesti seuraavien jäämät: karbofuraani, karbendatsiimi (summa), klorpyrifossi, profenofossi, permetriini, heksakonatsoli, difenokonatsoli, propikonatsoli, fiproniili, propargiitti, flusilatsoli, fentoaatti, sypermetriini, metomyyli, kinalfossi, pensykuroni, metidationi, dimetoaatti (summa), fenbukonatsoli.

(16)  Erityisesti seuraavien jäämät: dimetoaatti (summa), klorpyrifossi, asefaatti, metamidofossi, metomyyli, diafentiuroni, indoksakarbi.

(17)  Erityisesti seuraavien jäämät: klorpyrifossi, sypermetriini, dimetoaatti (summa), endosulfaani (summa), heksakonatsoli, parationimetyyli (summa), metomyyli, flutriafoli, karbendatsiimi (summa), flubendiamidi, myklobutaniili, malationi (summa).”


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/51


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1236/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tietynlaisten hieman muutettujen, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen, joissa on vähintään 97 mutta alle 99,95 painoprosenttia molybdeeniä, tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tietynlaisten hieman muutettujen, painoltaan vähintään 97-prosenttisesti mutta alle 99,95-prosenttisesti molybdeenistä koostuvien Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnilla ja asettaa kyseiselle tuonnille kirjaamisvelvoite.

(2)

Pyynnön esitti 5 päivänä marraskuuta 2012 Plansee SE, eräs tietynlaisten molybdeenilankojen tuottaja unionissa.

B.   TUOTE

(3)

Tuote, jonka osalta toimenpiteitä mahdollisesti kierretään, on Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva, tällä hetkellä CN-koodiin ex 8102 96 00 (Taric-koodit 8102960011 ja 8102960019) kuuluva molybdeenilanka, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia molybdeenia ja jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 1,35 mm mutta enintään 4,0 mm.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva tuote on sama kuin johdanto-osan edellisessä kappaleessa määritelty tuote, mutta siinä on vähintään 97 mutta alle 99,95 painoprosenttia molybdeeniä, se luokitellaan tällä hetkellä samaan CN-koodiin kuin tarkasteltavana oleva tuote, mutta eri Taric-koodiin (eli koodiin 8102960090 tämän asetuksen voimaantuloon saakka), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 (2) tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyyntöön sisältyy riittävä alustava näyttö siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen molybdeenilankojen tuonnissa käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä kierretään tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnilla.

(7)

Esitetty alustava näyttö on seuraava:

(8)

Pyynnöstä ilmenee, että Kiinan kansantasavallasta unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva lopullinen polkumyyntitulli otettiin käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta perusteltua syytä kuin tullin käyttöönotto.

(9)

Muutos näyttää johtuvan tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnista unioniin. Pyyntöön sisältyy riittävä alustava näyttö siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen perusominaisuudet ovat samat kuin tarkasteltavana olevalla tuotteella.

(10)

Pyynnössä esitetään myös riittävä alustava näyttö siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset kumoutuvat sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. On riittävästi näyttöä siitäkin, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(11)

Lisäksi pyynnössä esitetään riittävä alustava näyttö siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

(12)

Jos tutkimuksessa havaitaan muuta kuin edellä kuvattua perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(14)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(16)

Kiinan kansantasavallan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(17)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(19)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää vapautus sellaisille tutkimuksen kohteena olevan tuotteen Kiinan kansantasavallassa toimiville tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (3) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (4), ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(20)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(21)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinan kansantasavallassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(22)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(23)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(24)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(25)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(26)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(27)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(28)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(29)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(30)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen selvittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuomalla unioniin tällä hetkellä CN-koodiin ex 8102 96 00 (Taric-koodi 8102960030) luokiteltavia tiettyjä molybdeenilankoja, jotka sisältävät vähintään 97 mutta alle 99,95 painoprosenttia molybdeeniä, ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 1,35 mm mutta enintään 4,0 mm.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä) ja ilmoitettava nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja faksinumeronsa. Kaikki palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat ja allekirjoitetut todistukset sekä niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksi: +32 22986287

Sähköposti: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 150, 16.6.2010, s. 17.

(3)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot; ii) vanhempi ja lapsi; iii) sisarukset (myös puolisisarukset); iv) isovanhempi ja lapsenlapsi; v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi; vi) appivanhempi ja vävy tai miniä; vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Jos tuottajat ovat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joihin sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä (alkuperäiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet), vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1237/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta -tehoaineen hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikon kannan osalta asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät komission päätöksellä 2006/586/EY (3).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 16 päivänä maaliskuuta 2005 Bio-Oz Biotechnologies Ltd:ltä hakemuksen kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta -tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2006/586/EY vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 30 päivänä kesäkuuta 2006.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta -tehoaineen riskinarviointia koskevasta tarkastelusta (4)28 päivänä toukokuuta 2012. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa koskeva komission tarkastelukertomus valmistui 20 päivänä marraskuuta 2012.

(5)

Eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston päivityksen jättämistä ja arviointia varten.

(8)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (6) liitettä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013 sellaisia kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat, jotka sisältävät kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa tehoaineena.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta kyseisessä liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto kyseisen direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki oli 31 päivään toukokuuta 2013 mennessä sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2014; tai

b)

kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2014 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai aineet hyväksyttiin, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 236, 31.8.2006, s. 31.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.


LIITE I

Nimi,

tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta

ATCC-viitenumero: PV-593

Ei sovelleta

≥ 0,05 mg/l

1. kesäkuuta 2013

31. toukokuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20 päivänä marraskuuta 2012 valmiiksi saadun kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota muille kuin kohdelajina oleville kasveille aiheutuvaan riskiin, jos viljelykasvit ovat infektoituneet myös toisella viruksella, jota kirvat voivat levittää.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”30

Kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikko kanta

ATCC-viitenumero: PV-593

Ei sovelleta

≥ 0,05 mg/l

1. kesäkuuta 2013

31. toukokuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20 päivänä marraskuuta 2012 valmiiksi saadun kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikkoa kantaa koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota muille kuin kohdelajina oleville kasveille aiheutuvaan riskiin, jos viljelykasvit ovat infektoituneet myös toisella viruksella, jota kirvat voivat levittää.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1238/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

tehoaineen Trichoderma asperellum (kanta T34) hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) säännöksiä sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hyväksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joista on tehty päätös kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ennen 14 päivää kesäkuuta 2011. Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät Trichoderma asperellum (kanta T34) -tehoaineen osalta komission päätöksellä 2010/132/EU (3).

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 22 päivänä huhtikuuta 2010 Biocontrol Technologies S.L.:ltä direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemuksen Trichoderma asperellum (T34-kanta) -nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Päätöksessä 2010/132/EU vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, eli sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III asetetut tietovaatimukset.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti arviointikertomuksen luonnoksen 16 päivänä toukokuuta 2011.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ovat tarkastelleet arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä tehoaineen Trichoderma asperellum (kanta T34) (4) riskinarviointia koskevasta tarkastelusta 20 päivänä huhtikuuta 2012. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmää elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa; Trichoderma asperellumia (kanta T34) koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 20 päivänä marraskuuta 2012.

(5)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että Trichoderma asperellumia (kanta T34) sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista hyväksyä Trichoderma asperellum (kanta T34).

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua hyväksymisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen hyväksynnästä johtuvien velvoitteiden soveltamista ja ottaen huomioon direktiivistä 91/414/ETY asetukseen (EY) N:o 1107/2009 siirtymisestä aiheutuva erityistilanne olisi kuitenkin sovellettava seuraavia säännöksiä. Jäsenvaltioilla olisi hyväksymisen jälkeen oltava kuusi kuukautta aikaa tarkistaa Trichoderma asperellumia (kanta T34) sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat. Jäsenvaltioiden olisi tapauksen mukaan muutettava lupia taikka korvattava tai peruutettava ne. Mainitusta määräajasta poiketen olisi yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, direktiivin 91/414/ETY liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston päivityksen toimittamista ja arviointia varten.

(8)

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (5) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan aiheuteta jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita on tähän mennessä annettu kyseisen direktiivin liitteen I muuttamiseksi, tai verrattuna asetuksiin, joita on annettu tehoaineiden hyväksymisestä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (6) liitettä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine Trichoderma asperellum (kanta T34) kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kasvinsuojeluaineiden uudelleenarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava Trichoderma asperellumia (kanta T34) tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013.

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että tämän asetuksen liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseisessä liitteessä olevassa erityisiä säännöksiä koskevassa sarakkeessa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on direktiivin 91/414/ETY liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto kyseisen direktiivin 13 artiklan 1–4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 62 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojeluaineet, jotka sisältävät Trichoderma asperellumia (kanta T34) joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki oli 31 päivään toukokuuta 2013 mennessä sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen; arviointi on suoritettava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti, direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon tämän asetuksen liitteessä I oleva erityisiä säännöksiä koskeva sarake. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määritettävä, täyttääkö tuote asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät Trichoderma asperellumia (kanta T34) ainoana tehoaineena, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2014; tai

b)

niiden tuotteiden osalta, jotka sisältävät Trichoderma asperellumia (kanta T34) yhtenä monista tehoaineista, tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2014 taikka siinä säädöksessä tai niissä säädöksissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisättiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tai joilla kyseinen aine tai aineet hyväksyttiin tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

3 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 540/2011

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Trichoderma asperellum (kanta T34)

CECT-numero: 20417

Ei sovelleta

1 × 1010 pmy/g

1. kesäkuuta 2013

31. toukokuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. marraskuuta 2012 laaditun Trichoderma asperellumia (kanta T34) koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen, sillä Trichoderma asperellumia (kanta T34) pidetään mahdollisena herkistymisen aiheuttajana.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”29

Trichoderma asperellum (kanta T34)

CECT-numero: 20417

Ei sovelleta

1 × 1010 pmy/g

1. kesäkuuta 2013

31. toukokuuta 2023

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 20. marraskuuta 2012 laaditun Trichoderma asperellumia (kanta T34) koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen, sillä Trichoderma asperellumia (kanta T34) pidetään mahdollisena herkistymisen aiheuttajana.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.”


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/63


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1239/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 543/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan e alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 543/2008 (2) 15 artiklan 1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan, että jäädytettyjä tai pakastettuja kananpoikia ja tiettyjä siipikarjanlihan paloja saa pitää kaupan unionissa ainoastaan, jos vesipitoisuus ei ylitä mainitun asetuksen liitteissä VI, VII ja VIII tarkoitettujen analyysimenetelmien avulla todettuja välttämättömiä teknisiä arvoja.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 543/2008 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että veden imeytyminen on tarkastettava säännöllisesti mainitun asetuksen liitteessä IX annettujen ohjeiden mukaisesti tai mainitun asetuksen liitteessä VI annettujen ohjeiden mukaisesti teurastamoissa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteissä VI ja VII säädetään jäädytettyjen ja pakastettujen kananpoikien ruhojen vesipitoisuuden raja-arvot, mainitun asetuksen liitteessä VIII säädetään tiettyjen siipikarjanlihan palojen vesipitoisuuden raja-arvot ja mainitun asetuksen liitteessä IX säädetään tuoreen siipikarjanlihan vesipitoisuuden raja-arvot tarkastuksissa, jotka koskevat veden imeytymistä käsittelyn yhteydessä tuotantolaitoksessa. Kaikki nämä raja-arvot vahvistetaan viittaamalla mainitun asetuksen 10 artiklassa määriteltyyn kolmeen jäähdytysmenetelmään, jotka ovat ilmajäähdytys, haihdutusjäähdytys ja vesijäähdytys.

(4)

Uusien tekniikoiden myötä on kehitetty uusia jäähdytysmenetelmiä, joihin olisi sovellettava samoja sääntöjä kuin asetuksen (EY) N:o 543/2008 10 artiklassa määriteltyihin jäähdytysmenetelmiin. Sen vuoksi on tarpeen määrittää raja-arvot, joita sovelletaan käytettäessä uusia jäähdytysmenetelmiä.

(5)

Koska näillä kananpoikien ruhojen uusilla menetelmillä pyritään parantamaan siipikarjanlihan yleistä laatua, näiden uusien jäähdytysmenetelmien raja-arvot eivät saisi olla suurempia kuin ilmajäähdytysmenetelmälle vahvistetut alhaisimmat raja-arvot.

(6)

Komission asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteessä XI on luettelo kansallisista vertailulaboratorioista. Maltan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle uuden kansallisen vertailulaboratorion nimeämisestä.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 543/2008 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteet VI–IX ja XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 17.6.2008, s. 46.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 543/2008 liitteet VI–IX ja XI seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VI oleva 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tuloksen arviointi

Jos sulatuksesta syntyvä keskimääräinen vesimäärä on 20 ruhon suuruisen näytteen osalta jäljempänä vahvistettuja prosenttiosuuksia suurempi, käsittelyn aikana imeytyneen veden määrän katsotaan ylittävän sallitun raja-arvon.

Nämä osuudet ovat

 

ilmajäähdytyksessä: 1,5 prosenttia,

 

haihdutusjäähdytyksessä: 3,3 prosenttia,

 

vesijäähdytyksessä: 5,1 prosenttia,

 

muissa jäähdytysmenetelmissä tai kahden tai useamman 10 artiklassa määritellyn menetelmän yhdistelmissä: 1,5 prosenttia.”

2)

Korvataan liitteessä VII oleva 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tulosten laskeminen

6.1

a)

Kunkin ruhon sisältämän veden paino (W) grammoina ilmaistuna saadaan kaavalla aP1/100 ja valkuaisen paino (RP) grammoina ilmaistuna kaavalla bP1/100. Määritetään seitsemän tutkitun ruhon veden painot (W7) ja valkuaisen painot (RP7) yhteensä.

b)

Koostenäytteen analyysissä määritetään kahden tutkitun näytteen keskimääräinen vesipitoisuus (a %) ja keskimääräinen valkuaispitoisuus (b %). Seitsemän ruhon veden paino (W7) grammoina ilmaistuna saadaan kaavalla aP7/100 ja valkuaisen paino (RP7) grammoina ilmaistuna kaavalla bP7/100.

6.2

Määritetään keskimääräinen veden paino (WA) ja keskimääräinen valkuaisen paino (RPA) jakamalla W7 ja RP7 seitsemällä.

6.3

Tämän menetelmän avulla määritetty fysiologisen veden teoreettinen pitoisuus grammoina ilmaistuna voidaan laskea seuraavaa kaavaa soveltaen:

kananpojille: Formula.

6.4

a)

Ilmajäähdytys

Jos valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden väistämätön tekninen vähimmäismäärä on 2 prosenttia (1), kokonaisvesipitoisuuden sallittu yläraja (WG) grammoina ilmaistuna ja tämän menetelmän avulla määritettynä (mukaan lukien luotettavuusväli), saadaan seuraavaa kaavaa soveltaen:

kananpojat: Formula.

b)

Haihdutusjäähdytys

Jos valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden väistämätön tekninen vähimmäismäärä on 4,5 prosenttia (1), kokonaisvesipitoisuuden sallittu yläraja (WG) grammoina ilmaistuna ja tämän menetelmän avulla määritettynä (mukaan lukien luotettavuusväli), saadaan seuraavaa kaavaa soveltaen:

kananpojat: Formula.

c)

Vesijäähdytys

Jos valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden väistämätön tekninen vähimmäismäärä on 7 prosenttia (1), kokonaisvesipitoisuuden sallittu yläraja (WG) grammoina ilmaistuna ja tämän menetelmän avulla määritettynä (mukaan lukien luotettavuusväli), saadaan seuraavaa kaavaa soveltaen:

kananpojat: Formula.

d)

Muut jäähdytysmenetelmät tai kahden tai useamman 10 artiklassa määritellyn menetelmän yhdistelmä

Jos valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden väistämätön tekninen vähimmäismäärä on 2 prosenttia (1), kokonaisvesipitoisuuden sallittu yläraja (WG) grammoina ilmaistuna ja tämän menetelmän avulla määritettynä (mukaan lukien luotettavuusväli), saadaan seuraavaa kaavaa soveltaen:

kananpojat: Formula.

6.5

Jos seitsemän ruhon vesipitoisuuden keskimääräinen arvo (WA), sellaisena kuin se on määritetty 6.2 kohdassa, ei ylitä 6.4 kohdassa säädettyjä rajoja (WG), tarkastettavaa siipikarjamäärää pidetään säännösten mukaisena.

3)

Korvataan liitteessä VIII oleva 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tulosten laskeminen

6.1

a)

Kunkin palan sisältämän veden paino (W) grammoina ilmaistuna saadaan kaavalla aP1/100 ja valkuaisen paino (RP) grammoina ilmaistuna kaavalla bP1/100.

Määritetään viiden tutkitun palan veden painot (W5) ja valkuaisen painot (RP5) yhteensä.

b)

Koostenäytteen analyysissä määritetään kahden tutkitun näytteen keskimääräinen vesipitoisuus (a %) ja keskimääräinen valkuaispitoisuus (b %). Viiden palan sisältämän veden paino (W5) saadaan kaavalla aP5/100 ja valkuaisen paino (RP5) grammoina ilmaistuna kaavalla bP5/100.

6.2

Lasketaan keskimääräinen veden paino (WA) jakamalla W5 viidellä ja keskimääräinen valkuaisen paino (RPA) jakamalla RP5 viidellä.

6.3

Tämän menetelmän avulla määritetty keskimääräinen fysiologinen W/RP-osuus voidaan laskea seuraavaa kaavaa soveltaen:

 

kanan rintafilee: 3,19 ± 0,12,

 

kanan koipi-reisipalat ja koipi-reisipalojen neljännekset: 3,78 ± 0,19,

 

kalkkunan rintafilee: 3,05 ± 0,15,

 

kalkkunan koipi-reisipalat: 3,58 ± 0,15,

 

kalkkunan luuton koipi-reisiliha: 3,65 ± 0,17.

6.4

Jos valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden teknisesti väistämätön vähimmäismäärä on 2, 4 tai 6 (2) prosenttia, tuotetyypistä ja käytetystä jäähdytysmenetelmästä riippuen, tämän menetelmän avulla määritelty suurin sallittu W/RP-osuus saadaan seuraavaa kaavaa soveltaen:

 

Ilmajäähdytys

Haihdutusjäähdytys

Vesijäähdytys

Kanan rintafilee, ilman nahkaa

3,40

3,40

3,40

Kananrinta, nahan kanssa

3,40

3,50

3,60

Kanan reisi, koipi, koipi-reisipala, koipi-reisipala, jossa on kiinni osa selkää, takaneljännekset, nahan kanssa

4,05

4,15

4,30

Kalkkunan rintafilee, ilman nahkaa

3,40

3,40

3,40

Kalkkunanrinta, nahan kanssa

3,40

3,50

3,60

Kalkkunan reisi, koipi, koipi-reisipala, nahan kanssa

3,80

3,90

4,05

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha, ilman nahkaa

3,95

3,95

3,95

Käytettäessä muita jäähdytysmenetelmiä tai kahden tai useamman 10 artiklassa määritellyn menetelmän yhdistelmää valmistuksen yhteydessä imeytyneen veden väistämätön tekninen vähimmäismäärä on 2 prosenttia ja suurimmat sallitut W/PR-osuudet ovat ilmajäähdytykselle edellä olevassa taulukossa vahvistetut osuudet.

Jos viiden palan keskimääräinen WA/RPA-osuus, sellaisena kuin se on laskettuna 6.2 kohdassa annettujen arvojen perusteella, ei ylitä 6.4 kohdassa annettua osuutta, tarkastettua siipikarjanlihan palojen määrää pidetään vaatimusten mukaisena.

4)

Lisätään liitteeseen IX 11 kohta seuraavasti:

”11.

Jos ruhot jäähdytetään muulla jäähdytysmenetelmällä tai kahden tai useamman 10 artiklassa määritellyn jäähdytysmenetelmän yhdistelmällä, vesipitoisuuden enimmäisosuus ei saa ylittää 0 prosenttia ruhon alkuperäisestä painosta.”

5)

Korvataan liitteessä XI oleva Maltaa koskeva kohta seuraavasti:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta”


(1)  Ruhon perusteella laskettuna, lukuun ottamatta ulkopuolelta imeytynyttä vettä.

(2)  Palan perusteella laskettuna lukuun ottamatta ulkopuolelta imeytynyttä vettä. Kun kyseessä on filee (ilman nahkaa) ja kalkkunan luuton koipi-reisiliha, prosenttiosuus on 2 prosenttia kunkin jäähdytysmenetelmän osalta.”


20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1240/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/69


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2012,

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka II – Neuvosto

(2012/799/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010 (1),