ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.349.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 349

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
19. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Ilmoitus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottoa tai korottamista koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Ilmoitus puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

 

2012/793/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan tekemisestä

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1220/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012, kauppaan liittyvistä toimenpiteistä tiettyjen kalastustuotteiden tarjonnan varmistamiseksi unionin jalostajille vuosina 2013–2015 sekä asetusten (EY) N:o 104/2000 ja (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1221/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 684/2009 muuttamisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevan tietokoneistetun menettelyn yhteydessä toimitettavien tietojen osalta

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1222/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 ja asetuksista (EY) N:o 828/2009 ja (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten esittämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013, asetuksista (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin, sianliha-, naudanliha- sekä muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013 ja asetuksesta (EU) N:o 1272/2009 poikkeamisesta tavallisen vehnän kiinteään hintaan tapahtuvia julkisia interventio-ostoja koskevien tarjousten käsittelyn määräajan osalta

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

39

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1224/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta ( 1 )

45

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1226/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1227/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

51

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1228/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/794/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, luvan antamisesta Bulgarialle ja Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

55

 

 

2012/795/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9181)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, unionin kolmannesta taloudellisesta tuesta neuvoston direktiivin 2000/29/EY nojalla vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9356)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn päätöksen 2009/336/EY muuttamisesta

68

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2012/798/EU

 

*

Komission suositus, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY 22 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusmenettelystä ( 2 )

72

 


 

(1)   ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/1


Ilmoitus nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välistä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta (1), joka allekirjoitettiin Genevessä 16. joulukuuta 2011, sovelletaan väliaikaisesti 22. elokuuta 2012 lähtien ottaen huomioon, että Venäjän federaatio liittyi WTO:hon tuona päivänä.


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 44.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/1


Ilmoitus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottoa tai korottamista koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Raaka-aineiden vientitullien käyttöönottoa tai korottamista koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta (1), joka allekirjoitettiin Genevessä 16. joulukuuta 2011, sovelletaan väliaikaisesti 22. elokuuta 2012 lähtien ottaen huomioon, että Venäjän federaatio liittyi WTO:hon tuona päivänä.


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 53.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/2


Ilmoitus puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

Puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välistä pöytäkirjaa (1), jotka allekirjoitettiin Genevessä 16. joulukuuta 2011, sovelletaan väliaikaisesti 22. elokuuta 2012 lähtien ottaen huomioon, että Venäjän federaatio liittyi WTO:hon tuona päivänä.


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 3.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/2


Ilmoitus Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välistä sopimusta (1), joka allekirjoitettiin Genevessä 16. joulukuuta 2011, sovelletaan väliaikaisesti 22. elokuuta 2012 lähtien ottaen huomioon, että Venäjän federaatio liittyi WTO:hon tuona päivänä.


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 15.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan tekemisestä

(2012/793/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus, jäljempänä ’sopimus’, sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välinen pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen 2012/105/EU (1) mukaisesti 16 päivänä joulukuuta 2011 sillä varauksella, että ne myöhemmin tehdään.

(2)

Sopimus ja pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välinen pöytäkirja unionin puolesta (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tehdä unionin puolesta sopimuksessa ja pöytäkirjan 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, jolla unioni ilmaisee sitoutuvansa noudattamaan sopimusta ja pöytäkirjaa (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Sopimus pöytäkirjoineen on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 57, 29.2.2012, s. 1, yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen ja pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/4


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1220/2012,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2012,

kauppaan liittyvistä toimenpiteistä tiettyjen kalastustuotteiden tarjonnan varmistamiseksi unionin jalostajille vuosina 2013–2015 sekä asetusten (EY) N:o 104/2000 ja (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen kalastustuotteiden tarjonta unionissa on nykyisin riippuvainen kolmansista maista tulevasta tuonnista. Tyydyttääkseen kalastustuotteiden kysyntänsä unioni on viimeisten 15 vuoden aikana tullut yhä riippuvaisemmaksi tuonnista. Unionin omavaraisuusaste kalastustuotteiden osalta on laskenut 57 prosentista 38 prosenttiin. Jotta unionin kalastustuotteiden tuotanto ei unionissa vaarantuisi ja jotta unionin jalostusalalle voitaisiin varmistaa riittävä tarjonta, olisi joidenkin tuotteiden tullit suspendoitava osittain tai kokonaan asianmukaisen suuruisten tariffikiintiöiden puitteissa. Unionin tuottajien tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi olisi otettava huomioon myös yksittäisten kalastustuotteiden herkkyys unionin markkinoilla.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1062/2009 (1) neuvosto avasi tiettyjä kalastustuotteita koskevat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt ja antoi säädökset niiden hallinnoinnista kaudeksi 2010–2012. Koska mainitun asetuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012, on tärkeää, että siihen sisältyvät asiaankuuluvat säännöt otetaan huomioon kaudella 2013–2015.

(3)

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 104/2000 (2) tarkistetaan parhaillaan osana yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Tuossa asetuksessa säädetään tiettyjen kalastustuotteiden tullien suspensioista. Jotta järjestelmästä tulisi johdonmukaisempi ja jotta yksinkertaistettaisiin kalastustuotteisiin sovellettavia unionin autonomisia etuuksia koskevia menettelyjä, olisi vahvistettava joukko autonomisia tariffikiintiöitä, joilla nämä suspensiot korvataan, ja asetus (EY) N:o 104/2000 olisi muutettava tämän mukaisesti. Uusien autonomisten tariffikiintiöiden olisi oltava riittävän suuria, jotta voidaan varmistaa kalastusalan raaka-aineiden riittävät toimitukset unioniin sekä taata ennakoitavuus ja tuonnin jatkuvuus.

(4)

Tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta 19 päivänä joulukuuta 2011 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 1344/2011 (3) käsittää rajoitetun määrän kalastustuotteita koskevia suspensioita. Jotta järjestelmästä tulisi johdonmukaisempi ja jotta yksinkertaistettaisiin kalastustuotteisiin sovellettavia unionin autonomisia etuuksia koskevia menettelyjä, olisi vahvistettava joukko autonomisia tariffikiintiöitä, joilla nämä suspensiot korvataan. Sen vuoksi olisi asetus (EU) N:o 1344/2011 muutettava tämän mukaisesti. Uusien autonomisten tariffikiintiöiden olisi oltava riittävän suuria, jotta voidaan varmistaa kalastusalan raaka-aineiden riittävät toimitukset unioniin sekä taata ennakoitavuus ja tuonnin jatkuvuus.

(5)

On tärkeää turvata kalanjalostusteollisuuden kalaraaka-aineiden toimitusvarmuus, jotta voidaan mahdollistaa jatkuva kasvu ja investoinnit ja jotta voidaan ennen muuta auttaa sitä sopeutumaan suspensioiden muuttamiseen kiintiöiksi ilman toimitusten häiriintymistä. Sen vuoksi on sellaisten tiettyjen kalastustuotteiden osalta, joihin on tähän asti sovellettu suspensioita, aiheellista säätää järjestelmästä, joka johtaa automaattisesti sovellettavien tariffikiintiöiden korotuksen.

(6)

Kaikille unionin tuojille olisi varmistettava yhtäläinen ja keskeytyksetön pääsy tässä asetuksessa säädettyihin tariffikiintiöihin, ja kiintiöiden puitteissa kannettavaa tullia olisi sovellettava keskeytyksettä kaikkeen jäsenvaltioihin suuntautuvaan asianomaisten tuotteiden tuontiin siihen asti, kun kiintiöt on käytetty loppuun.

(7)

Tariffikiintiöiden tehokkaan yhteisen hallinnoinnin varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava lukea kiintiöihin tosiasiallista tuontiaan vastaavat tarvittavat määrät. Koska tällainen hallinnointimenetelmä edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, komission olisi voitava seurata, miten kiintiöitä käytetään, ja ilmoitettava tästä jäsenvaltioille.

(8)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmästä, jossa noudatetaan tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien ilmoitusten vastaanottamispäivän mukaista aikajärjestystä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava tämän asetuksen nojalla avattuja tariffikiintiöitä tämän järjestelmän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suspendoidaan liitteessä lueteltujen tuotteiden tuontitullit tariffikiintiöissä siinä mainittavina kausina ja siinä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3 artikla

1.   Komissio varmistaa ilman aiheetonta viivytystä, onko sellaisen kalastustuotteen osalta, johon tätä artiklaa sovelletaan liitteen mukaisesti, 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivänä. Mikäli näin on, liitteessä vahvistetun vuotuisen tariffikiintiön katsotaan nousseen automaattisesti 20 prosentilla. Korotettu vuotuinen tariffikiintiö on kyseisen kalastustuotteen osalta asianomaisena kalenterivuonna sovellettava tariffikiintiö.

2.   Vähintään yhden jäsenvaltion pyynnöstä komissio varmistaa, onko sellaisen kalastustuotteen osalta, johon tätä artiklaa sovelletaan liitteen mukaisesti, 80 prosenttia vuotuisesta tariffikiintiöstä käytetty ennen asianomaisen kalenterivuoden syyskuun 30 päivää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Mikäli näin on, sovelletaan 1 kohtaa.

3.   Komissio ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä jäsenvaltioille, että 1 tai 2 kohdassa vahvistetut edellytykset ovat täyttyneet, ja julkaisee uutta sovellettavaa tariffikiintiötä koskevat tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

4.   Edellä 1 kohdan mukaisesti korotettuun tariffikiintiöön ei voida soveltaa asianomaisena kalenterivuonna muita korotuksia.

4 artikla

Komissio ja jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen tämän asetuksen moitteettoman hallinnoinnin ja sen soveltamisen valvonnan.

5 artikla

1.   Kumotaan asetuksen (EY) N:o 104/2000 28 artikla ja liite VI.

2.   Kumotaan asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä kohdat, joka koskevat Taric-koodeihin 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 ja 1605100019 kuuluvia tuotteita.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SYLIKIOTIS


(1)  EUVL L 291, 7.11.2009, s. 8.

(2)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(3)  EUVL L 349, 31.12.2011, s. 1.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen kiintiö

(tonnia) (1)

Kiintiötulli

Kiintiökausi

09.2759

ex 0302 51 10

20

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja Boreogadus saida -lajin kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja Boreogadus saida -lajin kalat, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan kuivatut tai savustetut, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013–31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Turskat (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), jäädytetyt fileet ja jäädytetty kalanliha, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Hoki (Macruronus spp.), jäädytetyt fileet ja muu jäädytetty kalanliha, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Pandalus borealis -lajin katkaravut, kuorineen, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Pandalus borealis -lajin katkaravut, keitetyt ja kuoritut, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Pandalus jordani -lajin katkaravut, keitetyt ja kuoritut, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Penaeus Vannamei -lajin katkaravut, kuorineen tai ilman kuorta, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Kummeliturskat (Merluccius spp., ei kuitenkaan Merluccius merluccius ja Urophycis spp.) ja partanilkka (Genypterus blacodes), jäädytetyt, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Kaliforniankummeli (Merluccius productus), jäädytetyt fileet ja muu kalanliha, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Sardellit (Engraulis anchoita), suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan kuivatut tai savustetut, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), kappalepaino suurempi kuin 100 g tai ns. perhosfileen kappalepaino suurempi kuin 80 g, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013–31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014–31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015–31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Silli ja silakka, mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä, säilytettynä tynnyreissä, joiden valutettu nettopaino on vähintään 70 kg, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Tonnikala- ja boniittifileet (ns. ”loins”), jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Langustit (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), elävät, jäähdytetyt, jäädytetyt, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Kalmarirenkaat (7) (Ommastrephes spp. – ei kuitenkaan Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ja Illex spp., jäädytetyt, mukana nahka ja evät, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Kalmari (Ommastrephes spp. – ei kuitenkaan Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ja Illex spp., jäädytetyt, kokonaiset tai lonkerot ja evät, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Alaskanseiti (Theragra chalcogramma), jäädytetty, jäädytetyt fileet ja muu jäädytetty kalanliha, jalostettaviksi tarkoitetut (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, jäädytetty, jalostettavaksi tarkoitettu (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Purppuranapsija (Lutjanus purpureus), tuore, jäähdytetty, jalostettavaksi tarkoitettu (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Kalanmäti, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

11 000 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Kalanmäti, pesty ja puhdistettu kiinni olevista sisälmyksistä, suolattu tai suolavedessä, jalostukseen tarkoitettu (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Tyynenmerenlohet (Oncorhynchus spp.), tahnojen ja levitteiden teolliseen valmistukseen (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

’Kuningasrapu’ (Paralithodes camchaticus), ’kiinankuningasrapu’ (Paralithodes brevipes), ’keganirapu’ (Erimacrus isenbecki), ’lumitaskurapu’ (Chionoecetes spp.), ’punataskurapu’ (Geryon quinquedens), ’rosokivirapu’ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, ’mutataskurapu’ (Scylla serrata), ’uimataskurapu’ (Portunus spp.), vedessä keitetyt, ilman kuorta, myös jäädytetyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 2 kg

2 750 (9)

0 %

1.1.2013–31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Kampelat, jäädytetyt fileet ja muu kalanliha (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), jalostukseen tarkoitetut (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013–31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Nettopainona, jollei toisin mainita.

(2)  Kiintiöön sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291–300 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

(3)  Kiintiötä ei sovelleta tuotteisiin, joille on tarkoitus tehdä pelkästään yksi tai useampi seuraavista toimista:

puhdistaminen tai sisälmysten, pyrstön tai pään poisto,

paloittelu (ei kuitenkaan kuutioiminen, fileeraus, perhosfileiden leikkaaminen, jäätyneiden harkkojen paloittelu tai limittäin olevien jäätyneiden fileeharkkojen halkaiseminen),

yksittäispakastettujen fileiden uudelleen pakkaaminen,

näytteenotto, lajittelu,

etiketöinti,

pakkaaminen,

jäähdytys,

jäädytys,

pakastus,

sulatus, erottelu.

Kiintiöön ei lueta tuotteita, joille on tarkoitus tehdä kiintiön käyttöön oikeuttava käsittely tai toimet, jos tällainen käsittely tai tällaiset toimet tehdään vähittäismyynti- tai ateriapalveluvaiheessa. Kiintiötä sovelletaan vain ihmisravinnoksi tarkoitettuihin tuotteisiin.

(4)  Sen estämättä, mitä alaviitteessä 2 säädetään, CN-koodeihin 0306 11 90 (Taric-koodi 10) ja 0306 21 90 (Taric-koodi 10) kuuluvat tuotteet luetaan kuitenkin kiintiöön, jos niille tehdään toinen tai molemmat seuraavista toimista: jäädytetyn tuotteen halkaiseminen tai jäädytetyn tuotteen lämpökäsittely sen sisältä tulevan perkausjätteen poistamiseksi.

(5)  Sen estämättä, mitä alaviitteessä 2 säädetään, CN-koodeihin 1605 21 90 (Taric-koodit 45 ja 55) ja 1605 29 00 (Taric-koodit 50 ja 60) kuuluvat tuotteet luetaan kuitenkin kiintiöön, jos niille tehdään katkarapujen pakkauskaasukäsittely, sellaisena kuin se määritellään elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I ().

(6)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(7)  Pääjalkaisen ruumis tai kalmari ilman päätä ja ilman lonkeroita.

(8)  Valutettuna nettopainona.

(9)  Sovelletaan 3 artiklaa.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1221/2012,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksen (EY) N:o 684/2009 muuttamisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevan tietokoneistetun menettelyn yhteydessä toimitettavien tietojen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/118/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun komission asetuksen (EY) N:o 684/2009 (2) liitteen I mukaisesti sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksessa olevaan kenttään voidaan merkitä ainoastaan alv-tunniste, kentän enimmäispituuden olisi vastattava jäsenvaltioiden antamien alv-tunnisteiden kentän enimmäispituutta.

(2)

Kiinteillä kuljetuslaitteilla ei aina ole yksilöllistä tunnistetta, minkä vuoksi liitteessä I vahvistettua vaatimusta, jonka mukaan käytetty kuljetusyksikkö on tunnistettava käyttäen yksilöllistä tunnistetta, olisi sovellettava ainoastaan silloin, kun kyseinen tunnistustapa on mahdollinen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä I olevien taulukoiden 1, 2 ja 5 rakennetta olisi muutettava sen huomioon ottamiseksi, että jotkin niihin sisältyvät tietoryhmät voivat vaatia useamman kuin yhden merkinnän.

(4)

Liitteessä I olevassa taulukossa 1 mainitussa alaryhmässä ”VIINITUOTE” liittyvään tietoalkioon ”Alkuperämaa (kolmas maa)” sovellettavista kolmansien maiden koodeista olisi poistettava koodit, jotka vahvistetaan liitteessä II olevassa jäsenvaltioiden koodiluettelossa, ja koodi ”GR”, joka on ISO 3166 -standardissa Kreikasta käytettävä koodi. Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä II olevaan kuljetusmuotojen koodiluetteloon sisältyy koodi, joka kattaa kuljetusmuodot, joita ei täsmennetä muualla luettelossa. Käytettäessä muita kuljetusmuotoja koskevaa koodia on tarpeen lisätä tekstimuotoinen kuvaus kyseisestä kuljetusmuodosta. Sen vuoksi liitettä I olisi muutettava.

(6)

Valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisesti verottomien siirtojen aikaisten asetuksen (EY) N:o 684/2009 5 artiklassa tarkoitettujen määräpaikan muutosten ja sen 6 artiklassa tarkoitettujen jakamisten tunnistamiseksi sähköisessä hallinnollisessa asiakirjassa olisi mainittava kunkin toimen versionumero. Sen vuoksi liitteessä I olevaa taulukkoa 4 olisi muutettava.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä I olevassa taulukossa 5 vahvistetussa jakamissanomassa olisi mainittava, missä jäsenvaltiossa jakaminen tapahtuu. Sen vuoksi mainittuun taulukkoon olisi lisättävä uusi tietoryhmä, jossa tämä tieto annetaan.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä I olevassa taulukossa 6 olevaan epätyydyttävien syiden koodiluetteloon sisältyy koodi 6 ”Virheellisiä arvoja yhdessä tai useammassa sisältötietueessa”, jossa ei kuitenkaan täsmennetä virheellisten arvojen erityistä syytä, minkä vuoksi kyseinen koodi ei anna minkäänlaista lisätietoa. Se olisi sen vuoksi poistettava.

(9)

Direktiivin 2008/118/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää henkilölle väliaikaisen luvan toimia rekisteröitynä vastaanottajana. Luvassa voidaan täsmentää kunkin valmisteveron alaisen tuotteen luokan osalta sallittu enimmäispaljous, joka on mahdollista vastaanottaa. Olisi voitava mainita, kun enimmäispaljous on ylitetty jossain lähetyksessä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä I olevassa taulukossa 6 olevaa epätyydyttävien syiden koodiluetteloa olisi muutettava lisäämällä siihen uusi koodi tätä tarkoitusta varten.

(10)

Tullitoimipaikan viite olisi merkittävä sähköiseen hallinnolliseen asiakirjaan käyttämällä ISO 3166 -standardissa vahvistettuja kaksikirjaimisia maakoodeja. Sen vuoksi liitettä II olisi muutettava.

(11)

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnokseen olisi voitava sisällyttää tietue kiinteiden kuljetuslaitteiden käytöstä valmisteveron alaisten tuotteiden kuljetusyksikkönä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä II olevaa kuljetusyksikköjen koodiluetteloa olisi muutettava lisäämällä siihen uusi koodi.

(12)

Neuvoston direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja liikkuvuussäännösten soveltamisesta tiettyihin lisäaineisiin neuvoston direktiivin 2003/96/EY 20 artiklan 2 kohdan nojalla 20 päivänä huhtikuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/209/EU (3) mukaisesti tiettyihin moottoripolttoaineiden lisäaineina käytettäviksi tarkoitettuihin tuotteisiin on sovellettava direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja liikkuvuussäännöksiä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä II olevaa valmisteveron alaisten tuotteiden koodiluetteloa olisi muutettava lisäämällä siihen uusi valmisteveron alaisen tuotteen koodi tällaisia tuotteita varten.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 684/2009 olisi muutettava.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 684/2009 liitteessä II olevaan valmisteveron alaisten tuotteiden koodiluetteloon tehtävää muutosta olisi sovellettava päivästä, jona tiettyihin moottoripolttoaineiden lisäaineina käytettäviksi tarkoitettuihin tuotteisiin aletaan täytäntöönpanopäätöksen 2012/209/EU mukaisesti soveltaa direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja liikkuvuussäännöksiä. Lisäksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille ja talouden toimijoille riittävästi aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin ennen tämän asetuksen soveltamista.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 684/2009 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I esitetyllä tavalla.

2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteessä II esitetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 9, 14.1.2009, s.12.

(2)  EUVL L 192, 24.7.2009, s. 13.

(3)  EUVL L 110, 24.4.2012, s. 41.


LIITE I

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Korvataan taulukko 1 seuraavasti:

Taulukko 1

Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos ja sähköinen hallinnollinen asiakirja

(3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

A

B

C

D

E

F

G

 

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Sanomatyyppi

R

 

Mahdolliset arvot ovat seuraavat:

1

=

Vakiomuotoinen toimitus (käytetään aina, paitsi jos kyseessä on viennin kotitullaus)

2

=

Viennin kotitullaukseen liittyvä toimitus (komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 283 artiklan soveltaminen(1))

Tällaista sanomatyyppiä ei saa käyttää e-AD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa paperille laadittavassa asiakirjassa.

n1

 

b

Tiedot syötetty jälkikäteen

D

”R”, kun e-AD toimitetaan siirrosta, joka on alkanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla paperille laaditulla asiakirjalla

Mahdolliset arvot:

0

=

ei

1

=

kyllä

Oletusarvona on ”ei”

Tätä tietoalkiota ei saa käyttää e-AD:ssä, jolle on annettu ARC, eikä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa paperille laadittavassa asiakirjassa.

n1

1

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

5

=

Valmisteveroista vapautettu vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv luetelmakohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

8

=

Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin 2008/118/EY 22 artikla)

n1

 

b

Matka-aika

R

 

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92

an3

 

c

Kuljetusjärjestely

R

 

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

n1

 

d

ARC

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

 

e

e-AD:n hyväksymispäivä ja -aika

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

 

f

Versionumero

R

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen kustakin määräpaikan muutoksesta

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten luoman e-AD:n versionumeroa yhdellä

n..2

 

g

Päivityksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten merkitsemän taulukossa 3 olevan määräpaikan muutossanoman hyväksymisaika ja -päivä silloin, kun määräpaikka on muuttunut

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

TOIMIJA lähettäjä

R

 

 

 

 

a

Toimijan valmisteveronumero

R

 

Merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn lähettäjän SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3

TOIMIJA Lähtöpaikka

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 1

 

 

 

a

Verottoman varaston viite

R

 

Merkitään lähtöpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

an13

 

b

Toimijan nimi

O

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

O

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

O

 

an..10

 

f

Paikkakunta

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

4

LÄHTÖTOIMIPAIKKA – Tuonti

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 2

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään tuontitullitoimipaikan koodi. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

5

TOIMIJA vastaanottaja

C

”R”, paitsi jos kyseessä on sanomatyyppi ”2 – Viennin kotitullaukseen liittyvä toimitus” tai jos määräpaikan koodi on 8

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

Tätä tietoalkiota ei käytetä, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIJAN LISÄTIEDOT Vastaanottaja

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

 

 

 

a

Jäsenvaltion koodi

R

 

Merkitään määräjäsenvaltio käyttäen liitteen II koodiluettelossa 3 olevia jäsenvaltioiden koodeja

a2

 

b

Valmisteveroa koskevan verovapaustodistuksen sarjanumero

D

”R”, jos sarjanumero on mainittu valmisteveroa koskevasta verovapautustodistuksesta 10 päivänä tammikuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 31/96 (2) mukaisesti laaditussa valmisteveroa koskevassa verovapaustodistuksessa

 

an..255

7

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 5

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2, 3 tai 5: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 7 c, 7 e ja 7 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3, 4 tai 5

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi on 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 1a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3) 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lähettäjän viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Kauppalaskun numero

R

 

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

c

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Kohdassa 9 b mainittavan asiakirjan päivämäärä

päivä

 

d

Alkamispaikkakoodi

R

 

Siirron alkamispaikkaa ilmaisevat arvot ovat seuraavat:

1

=

Alkamispaikka - Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

2

=

Alkamispaikka - Tuonti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa)

n1

 

e

Lähtöpäivämäärä

R

 

Päivä, jona siirto alkaa direktiivin 2008/118/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä päivämäärä ei voi olla myöhempi kuin 7 päivää e-AD:n luonnoksen toimittamisen jälkeen. Lähtöpäivämäärä voi olla menneisyydessä, jos kyseessä on direktiivin 2008/118/EY 26 artiklassa tarkoitettu tapaus

päivä

 

f

Lähtöaika

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Aika, jolloin siirto alkaa direktiivin 2008/118/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Merkittävä aika on paikallisaika

aika

 

g

Aiempi ARC

D

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, kun uudet e-AD:t on hyväksytty jakamisviestin hyväksymisen jälkeen (taulukko 5)

Merkittävä ARC on korvattavan e-AD:n ARC

an21

9.1

TUONNIN SAD-ASIAKIRJA

C

”R”, jos kohdassa 9 d oleva alkamispaikkakoodi on 2 (tuonti)

 

9X

 

a

Tuonnin SAD-asiakirjan numero

R

SAD-asiakirjan numeron merkitsee joko lähettäjä e-AD-luonnoksen toimittamisen yhteydessä tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset e-AD-luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkitään asianomaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa käytettyjen hallinnollisten yhtenäisasiakirjojen (SAD) numerot

an..21

10

TOIMIPAIKKA Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

R

 

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sellaisten lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimipaikan koodi, jotka vastaavat valmisteverovalvonnasta lähtöpaikassa. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

11

SIIRROSTA ANNETTAVA VAKUUS

R

 

 

 

 

a

Takaajan koodi

R

 

Merkitään vakuuden antamisesta vastaavat henkilöt käyttäen liitteen II koodiluettelossa 6 olevia takaajan koodeja

n..4

12

TOIMIJA Takaaja

C

”R”, jos kyseessä on jokin seuraavista takaajan koodeista: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 tai 1234

(ks. liitteen II koodiluettelossa 6 olevat takaajan koodit)

Merkitään liikenteenharjoittaja ja/tai tavaroiden omistaja, jos ne ovat vakuuden antajia

2X

 

a

Toimijan valmisteveronumero

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Merkitään liikenteenharjoittajan tai valmisteveron alaisten tuotteiden omistajan SEED-rekisteröintinumero tai alv-tunniste

an13

 

b

Alv-tunniste

O

an..14

 

c

Toimijan nimi

C

Kun kyseessä on kohta 12 c, d, f tai g:

”O”, jos toimijan valmisteveronumero on annettu, muutoin ”R”

 

an..182

 

d

Kadun nimi

C

 

an..65

 

e

Kadun numero

O

 

an..11

 

f

Postinumero

C

 

an..10

 

g

Paikkakunta

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

13

KULJETUS

R

 

 

 

 

a

Kuljetusmuodon koodi

R

 

Merkitään kuljetusmuoto siirron alussa käyttäen liitteen II koodiluettelossa 7 olevia koodeja

n..2

 

b

Lisätietoja

C

”R”, jos kuljetusmuodon koodi on ”muu”

Muutoin ”O”

Annetaan tekstimuotoinen kuvaus kuljetusmuodosta

an..350

 

c

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

14

TOIMIJA Kuljetuksen järjestäjä

C

”R” ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön yksilöimiseksi, jos kohtaan 1 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

15

TOIMIJA Ensimmäinen kuljettaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

Yksilöi ensimmäisen kuljetuksen toteuttavan henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

16

KULJETUSTIEDOT

R

 

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 13 a mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodit.

Ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 16 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17

e-AD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään yksilöllinen järjestysnumero alkaen numerosta 1

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä, ks. liitteen II koodiluettelo 11

an..4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään lähtöpäivänä sovellettava CN-nimike

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 12 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

n..15,3

 

e

Bruttopaino

R

 

Merkitään lähetyksen bruttopaino (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

n..15,2

 

f

Nettopaino

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden paino ilman pakkauspäällyksiä (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet ja kaikki muut tupakkatuotteet kuin sikarit)

n..15,2

 

g

Alkoholipitoisuus

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään alkoholipitoisuus (tilavuusprosenttia 20 °C:n lämpötilassa), jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

h

Plato-aste

D

”R”, jos lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää oluen veroperustana Plato-astetta

Merkitään oluen Plato-aste, jos lähtöjäsenvaltio ja/tai määräjäsenvaltio käyttää sitä oluen veroperustana. Ks. liitteen II koodiluettelo 11

n..5,2

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

l

Alkuperänimitys

O

 

Tätä kohtaa voidaan käyttää vakuuttamaan, että

1.

tietyillä viineillä on asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukainen suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

2.

tiettyjen alkoholijuomien tuotantopaikka on asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukainen

3.

olut, jolle aiotaan hakea alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa, on valmistettu neuvoston direktiivissä 92/83/ETY (4) määritellyssä pienessä riippumattomassa panimossa. Vakuutus olisi ilmaistava seuraavasti: ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa panimossa.”

4.

etyylialkoholi, jolle aiotaan hakea alennettua valmisteverokantaa määräjäsenvaltiossa, on tislattu neuvoston direktiivissä 92/83/ETY määritellyssä pienessä tislaamossa. Vakuutus olisi ilmaistava seuraavasti: ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa tislaamossa.”

an..350

 

m

Alkuperänimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

n

Tuottajan koko

O

 

Merkitään sellaisen oluen ja alkoholin osalta, joista on annettu vakuutus kohdassa 17 l (alkuperänimitys), edellisen vuoden vuosituotanto hehtolitroina olutta tai hehtolitroina puhdasta alkoholia

n..15

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen.

”R” sellaisten neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 (5) liitteessä IV olevassa 1–9, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen pakkaamattomien viinien kuljetusten osalta, joiden tuotekuvaukseen on sisällyttävä mainitun asetuksen 60 artiklassa säädetyt vapaaehtoiset tiedot, jos ne on merkitty etikettiin tai tarkoituksena on merkitä ne etikettiin

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi

an..350

 

q

Kauppanimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi. Lähtöjäsenvaltio voipäättää, että kuljetettavien tuotteiden tuotenimeä ei tarvitse mainita, jos se mainitaan kohdassa 9 b tarkoitetussa kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelossa 1 oleva kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.1

KOLLIT

R

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien lajin koodi käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelossa 9 olevista koodeista

an2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Mitattavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat laskettavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 9 koodeja

n..15

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.2

VIINITUOTE

D

”R”, kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (6) liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista

 

 

 

a

Viinituotteiden luokka

R

 

Merkitään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä I olevaan XII osaan sisältyvistä viinituotteista jokin seuraavista arvoista:

1

=

Viini, jolla ei ole SAN:ää/SMM:ää

2

=

Rypälelajikeviini, jolla ei ole SAN:ää/SMM:ää

3

=

Viini, jolla on SAN/SMM

4

=

Tuontiviini

5

=

Muu

n1

 

b

Viininviljelyvyöhykkeen koodi

D

”R” pakkaamattomien viinituotteiden osalta (nimellistilavuus yli 60 litraa)

Merkitään viininviljelyvyöhyke, jolta kuljetettu tuote on peräisin, asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteen IX mukaisesti

n..2

 

c

Alkuperämaa (kolmas maa)

C

”R”, jos viinituotteiden luokkaa koskevassa kohdassa 17.2 a on arvo 4 (tuontiviini)

Merkitään jokin liitteen II koodiluettelossa 4 olevista maakoodeista, jota ei mainita liitteen II koodiluettelossa 3, lukuun ottamatta maakoodia ”GR”

a2

 

d

Muut tiedot

O

 

 

an..350

 

e

Muut tiedot_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

17.2.1

VIININKÄSITTELYN koodit

D

”R” pakkaamattomien viinituotteiden osalta (nimellistilavuus yli 60 litraa)

 

99x

 

a

Viininkäsittelyn koodit

R

 

Merkitään yksi tai useampi ”Viininkäsittelyn koodi” komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 (7) liitteessä VI olevan B kohdan 1.4 kohdan b alakohdassa olevan luettelon mukaisesti

n..2

18

ASIAKIRJA Todistus

O

 

 

9x

 

a

Lyhyt kuvaus asiakirjasta

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 c

Merkitään kuvaus todistuksista, jotka koskevat kuljetettavia tavaroita, esim. kohdassa 17 l tarkoitettuun alkuperänimitykseen liittyvät todistukset

an..350

 

b

Lyhyt kuvaus asiakirjasta_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

c

Asiakirjan viite

C

”R”, paitsi jos käytetään tietokenttää 18 a

Merkitään sellaisten todistusten viite, jotka koskevat kuljetettavia tavaroita

an..350

 

d

Asiakirjan viite_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2”

2)

Korvataan taulukko 2 seuraavasti:

Taulukko 2

Peruuttaminen

(4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset peruutussanomaluonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

VALMISTEVERON ALAINEN SIIRTO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n ARC, jonka peruuttamista pyydetään

an21

3

PERUUTTAMINEN

R

 

 

 

 

a

Peruuttamisen syy

R

 

Merkitään e-AD:n peruuttamisen syy käyttäen liitteen II koodiluettelon 10 koodeja

n..1

 

b

Lisätietoja

C

”R”, jos peruuttamisen syy on 0

”O”, jos peruuttamisen syy on 1, 2, 3 tai 4

(ks. kohta 3 a)

Merkitään mahdollisia lisätietoja e-AD:n peruuttamisesta

an..350

 

c

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2”

3)

Korvataan taulukko 3 seuraavasti:

Taulukko 3

Määräpaikan muutos

(5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

A

B

C

D

E

F

G

1

MÄÄRITE

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan muutoksen hyväksymispäivä ja -aika

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Merkittävä aika on paikallisaika

päivämäärä/aika

2

e-AD:n päivitys

R

 

 

 

 

a

Versionumero

C

Merkinnän tekevät lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset määräpaikan muutosta koskevan sanoman luonnoksen hyväksymisen jälkeen

Alkuperäisen hyväksytyn e-AD:n versionumero on 1. Jokainen määräpaikan muutos kasvattaa e-AD:n versionumeroa yhdellä

n..2

 

b

ARC

R

 

Merkitään sen e-AD:n ARC, jonka määräpaikkaa muutetaan

an21

 

c

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92

an3

 

d

Muuttunut kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

n1

 

e

Kauppalaskun numero

D

”R”, kun kauppalasku muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään tavaroita koskevan kauppalaskun numero. Jos kauppalaskua ei vielä ole laadittu, merkitään lähetysilmoituksen tai minkä tahansa muun kuljetusasiakirjan numero

an..35

 

f

Kauppalaskun päivämäärä

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun kauppalaskun numero muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Kohdassa 2 e mainittavan asiakirjan päivämäärä

päivä

 

g

Kuljetusmuodon koodi

D

”R”, kun kuljetusmuoto muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

Merkitään kuljetusmuoto käyttäen liitteen II koodiluettelon 7 koodeja

n..2

3

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron uusi määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

n1

4

TOIMIJA Uusi vastaanottaja

D

”R”, kun vastaanottaja muuttuu määräpaikan muutoksen vuoksi

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

5

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden tosiasiallinen luovutuspaikka

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2 tai 3: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2 tai 3

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 5 c, 5 e ja 5 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

6

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

7

TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 2 d merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

8

TOIMIJA Uusi liikenteenharjoittaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun liikenteenharjoittaja on muuttunut määräpaikan muutoksen vuoksi

Yksilöi kuljetuksen toteuttavan uuden henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

9

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet määräpaikan muutoksen vuoksi

 

99x

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kohdassa 2 g mainittavaan kuljetusmuotoon liittyvien kuljetusyksikköjen koodi(t), ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 9 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään kielikoodi, ks. liitteen II koodiluettelo 1

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2”

4)

Lisätään taulukkoon 4 rivi 1 d seuraavasti:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Versionumero

R

Merkinnän tekevät määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on määräpaikan muutosta koskeva ilmoitus) tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset (kun kyseessä on jakamisilmoitus)

Merkitään e-AD:n versionumero

n..2”

5)

Korvataan taulukko 5 seuraavasti:

Taulukko 5

Jakaminen

(6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Jakaminen

R

 

 

 

 

a

Aiempi ARC

R

 

Merkitään jaettavan e-AD:n ARC

Ks. liitteen II koodiluettelo 2

an21

2

Jakamisjäsenvaltio

R

 

 

 

 

a

Jäsenvaltion koodi

R

 

Merkitään jäsenvaltio, jonka alueella siirto jaetaan käyttäen liitteen II koodiluettelossa 3 olevia jäsenvaltioiden koodeja

a2

3

e-AD Jakamistiedot

R

 

 

9x

 

a

Lähettäjän viitenumero

R

 

Lähettäjän e-AD:lle antama yksilöllinen sarjanumero, josta lähetys voidaan tunnistaa lähettäjän kirjanpidossa

an..22

 

b

Matka-aika

D

”R”, kun matka-aika muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään matkaan tavallisesti tarvittava aika kuljetusväline ja kyseessä oleva välimatka huomioon ottaen. Aika merkitään tunteina (H) tai päivinä (D), jonka jälkeen seuraa kaksi numeroa (esim. H12 tai D04). Koodia ”H” seuraava numero saa olla enintään 24. Koodia ”D” seuraava numero saa olla enintään 92

an3

 

c

Muuttunut kuljetusjärjestely

D

”R”, kun kuljetusjärjestelystä vastaava henkilö muuttuu jakamisen vuoksi

Merkitään ensimmäisen kuljetuksen järjestämisestä vastaava henkilö käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Lähettäjä

2

=

Vastaanottaja

3

=

Tavaroiden omistaja

4

=

Muu

n1

3.1

MUUTTUNUT Määräpaikka

R

 

 

 

 

a

Määräpaikan koodi

R

 

Merkitään siirron määräpaikka käyttäen jotakin seuraavista arvoista:

1

=

Veroton varasto (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luetelmakohta)

2

=

Rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta)

3

=

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohta ja 19 artiklan 3 kohta)

4

=

Suora luovutus (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 2 kohta)

6

=

Vienti (direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii luetelmakohta)

8

=

Määräpaikka ei tiedossa (vastaanottaja ei tiedossa; direktiivin 2008/118/EY 22 artikla)

n1

3.2

TOIMIJA Uusi vastaanottaja

D

”R”, kun vastaanottaja muuttuu jakamisen vuoksi

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 6

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1, 2, 3 tai 4: merkitään valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan SEED-rekisteröintinumero

6: merkitään lähettäjää vientitoimipaikassa edustavan toimijan alv-tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.3

TOIMIJA Luovutuspaikka

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

 

 

a

Toimijan tunnistetiedot

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1

”O”, kun määräpaikan koodi on 2 tai 3

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

Kun määräpaikan koodi on

1: merkitään määräpaikkana olevan verottoman varaston SEED-rekisteröintinumero

2 tai 3: merkitään alv-tunniste tai muu tunniste

an..16

 

b

Toimijan nimi

C

”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2 tai 3

”O”, kun määräpaikan koodi on 4

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

an..182

 

c

Kadun nimi

C

Kohdat 3.3 c, 3.3 e ja 3.3 f:

”R”, kun määräpaikan koodi on 2, 3 tai 4

”O”, kun määräpaikan koodi on 1

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

an..11

 

e

Postinumero

C

 

an..10

 

f

Paikkakunta

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.4

TOIMIPAIKKA Luovutuspaikka – Tulli

C

”R”, kun kyseessä on vienti (muuttuneen määräpaikan koodi 6)

(ks. määräpaikan koodit kohdassa 3.1 a)

 

 

 

a

Toimipaikan viitenumero

R

 

Merkitään sen vientitoimipaikan koodi, johon vienti-ilmoitus tehdään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Ks. liitteen II koodiluettelo 5

an8

3.5

TOIMIJA Uusi kuljetuksen järjestäjä

C

”R” kuljetuksen järjestämisestä vastaavan henkilön tunnistamiseksi, jos kohtaan 3 c merkitty arvo on 3 tai 4

 

 

 

a

Alv-tunniste

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.6

TOIMIJA Uusi liikenteenharjoittaja

O

Lähtöjäsenvaltio voi päättää, että tämä tieto on ”R”, kun liikenteenharjoittaja on muuttunut jakamisen vuoksi

Yksilöi uuden kuljetuksen toteuttavan henkilön

 

 

a

Alv-tunniste

O

 

 

an..14

 

b

Toimijan nimi

R

 

 

an..182

 

c

Kadun nimi

R

 

 

an..65

 

d

Kadun numero

O

 

 

an..11

 

e

Postinumero

R

 

 

an..10

 

f

Paikkakunta

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.7

KULJETUSTIEDOT

D

”R”, kun kuljetustiedot ovat muuttuneet jakamisen vuoksi

 

99X

 

a

Kuljetusyksikön koodi

R

 

Merkitään kuljetusyksikön koodi(t). Ks. liitteen II koodiluettelo 8

n..2

 

b

Kuljetusyksikköjen tunnistetiedot

C

”R”, jos kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

(ks. kohta 3.7 a)

Merkitään kuljetusyksikköjen rekisteröintinumero, kun kuljetusyksikön koodi on muu kuin 5

an..35

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kuljetusyksikön sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

f

Lisätietoja

O

 

Merkitään mahdollisia lisätietoja kuljetuksesta, esim. mahdollisten seuraavien kuljettajien tunnistetiedot ja seuraavia kuljetusyksikköjä koskevat tiedot

an..350

 

g

Lisätietoja_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.8

e-AD:n sisältö

R

 

Kustakin lähetykseen sisältyvästä tuotteesta on käytettävä erillistä tietoryhmää

999x

 

a

Sisältötietueen yksilöllinen viite

R

 

Merkitään alkuperäisessä jaetussa e-AD:ssä olevan tuotteen sisältötietueen yksilöllinen viite. Jokaisella ”e-AD Jakamistiedot” -määritteellä on oltava oma sisältötietueen yksilöllinen viite.

n..3

 

b

Valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä

R

 

Merkitään sovellettava valmisteveron alaisen tuotteen tuoteryhmä, ks. liitteen II koodiluettelo 11

an..4

 

c

CN-koodi

R

 

Merkitään jakamispäivänä sovellettava CN-koodi

n8

 

d

Paljous

R

 

Merkitään paljous (ilmaistaan tuotekoodiin liittyvänä paljousyksikkönä – ks. liitteen II taulukot 11 ja 12)

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle rekisteröidylle vastaanottajalle, paljous saa olla enintään vastaanottajalle vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

Kun kyseessä on siirto direktiivin 2008/118/EY 12 artiklassa tarkoitetulle verosta vapautetulle järjestölle, paljous saa olla enintään valmisteveroa koskevassa verovapautustodistuksessa vahvistetun enimmäispaljouden suuruinen

n..15,3

 

e

Bruttopaino

R

 

Merkitään lähetyksen bruttopaino (valmisteveron alaiset tuotteet ja niiden pakkauspäällykset)

n..15,2

 

f

Nettopaino

R

 

Merkitään valmisteveron alaisten tuotteiden paino ilman pakkauspäällystä

n..15,2

 

i

Veromerkki

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot määräjäsenvaltion vaatimista veromerkeistä

an..350

 

j

Veromerkki_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

k

Veromerkin käyttöä ilmaiseva merkki

D

”R”, jos veromerkkejä käytetään

Merkitään 1, jos tavaroissa on veromerkki, tai 0, jos tavaroissa ei ole veromerkkiä

n1

 

o

Tiheys

C

”R”, jos tämä soveltuu kyseessä olevan valmisteveron alaisen tuotteen kannalta

Merkitään tiheys 15 °C:n lämpötilassa, jos tämä soveltuu liitteen II koodiluettelon 11 mukaan

n..5,2

 

p

Kauppanimitys

O

Lähtöjäsenvaltio voi valita, että tämä tieto on pakollinen

Merkitään tavaroiden kauppanimitys kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi

an..350

 

q

Kauppanimitys_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

 

r

Tuotteiden tuotenimi

D

”R”, jos valmisteveron alaisilla tuotteilla on tuotenimi

Merkitään soveltuvin osin tuotteen tuotenimi

an..350

 

s

Tuotteiden tuotenimi_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2

3.8.1

KOLLIT

R

 

 

99x

 

a

Kollien lajin koodi

R

 

Merkitään kollien lajin koodi käyttäen jotakin liitteen II koodiluettelossa 9 olevista koodeista

an2

 

b

Kollien lukumäärä

C

”R”, jos kyseessä on ”Mitattavissa oleva”

Merkitään kollien lukumäärä, jos ne ovat laskettavissa, käyttäen liitteen II koodiluettelon 9 koodeja

n..15

 

c

Sinetin tunnistetiedot

D

”R”, jos sinettejä käytetään

Merkitään sinettien tunnistetiedot, jos niitä on käytetty kollien sinetöimiseksi

an..35

 

d

Tiedot sineteistä

O

 

Merkitään mahdolliset lisätiedot sineteistä (esim. käytettyjen sinettien tyyppi)

an..350

 

e

Tiedot sineteistä_LNG

C

”R”, jos käytetään vastaavaa tekstikenttää

Merkitään liitteen II koodiluettelon 1 kielikoodi tässä tietoryhmässä käytettävän kielen määrittämiseksi

a2”

6)

Muutetaan taulukko 6 seuraavasti:

a)

Muutetaan rivi 3 seuraavasti:

i)

Korvataan sarakkeessa D kirjain ”R” kirjaimella ”C”.

ii)

Lisätään sarakkeeseen E teksti ” ”R”, paitsi jos sanomatyyppi vastaavassa sähköisessä asiakirjassa on ”2 = Viennin kotitullaukseen liittyvä toimitus” ”.

b)

Korvataan rivillä 5 sarakkeessa E oleva teksti ” ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4, 5 tai 8” tekstillä ” ”R”, kun määräpaikan koodi on 1, 2, 3, 4 tai 5”.

c)

Muutetaan rivin 7.1 a sarake F seuraavasti:

i)

Poistetaan teksti ”6 = Virheellisiä arvoja yhdessä tai useammassa sisältötietueessa”.

ii)

Lisätään teksti ”7 = Paljous suurempi kuin väliaikaisessa luvassa vahvistettu”.

d)

Korvataan rivillä 7.1 b sarakkeessa E teksti ” ”O”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 3, 4 tai 5” tekstillä ” ”O”, jos epätyydyttävyyden syyn koodi on 1, 2, 3, 4, 5 tai 7”.


LIITE II

Muutetaan liite II seuraavasti:

1)

Lisätään 2 kohdassa olevan taulukon jälkeen tekstin ”Kenttään 1 merkitään siirron muodollisen hyväksymisvuoden kaksi viimeistä numeroa.” ja tekstin ”Kenttään 3 on merkittävä jokaisesta EMCS-siirrosta ainutkertainen tunniste. Kentän täyttämistavasta päättää kukin jäsenvaltio itse, mutta jokaisesta EMCS-siirrosta on oltava ainutkertainen numero.” väliin uusi teksti seuraavasti: ”Kenttään 2 merkitään jäsenvaltion koodi (koodiluettelo 3).”.

2)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TULLITOIMIPAIKAN VIITENUMERO (COR)

COR muodostuu jäsenvaltion maakoodista (ks. koodiluettelo 4) ja sen jälkeisistä kansallista numeroa ilmaisevista kuudesta aakkosnumeerisesta merkistä, esim. IT0830AB.”

3)

Lisätään 8 kohtaan rivi 5 seuraavasti:

”5

Kiinteät kuljetuslaitteet”

4)

Lisätään 11 kohtaan rivi seuraavasti:

EPC

CAT

UNIT

Kuvaus

A

P

D

”E930

E

2

CN-koodeihin 3811 11, 3811 19 00 ja 3811 90 00 kuuluvat lisäaineet

N

N

N”


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1222/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 ja asetuksista (EY) N:o 828/2009 ja (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin, sokerin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten esittämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013, asetuksista (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin, sianliha-, naudanliha- sekä muna- ja siipikarjanliha-alojen vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2013 ja asetuksesta (EU) N:o 1272/2009 poikkeamisesta tavallisen vehnän kiinteään hintaan tapahtuvia julkisia interventio-ostoja koskevien tarjousten käsittelyn määräajan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (2) ja erityisesti sen 43 a artiklan, 61 artiklan, 144 artiklan 1 kohdan, 148 artiklan, 156 artiklan sekä 161 artiklan 3 kohdan yhdessä 4 sen artiklan kanssa,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2305/2003 (5), kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 969/2006 (6) ja kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta 30 päivänä lokakuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1067/2008 (7) säädetään ohran kiintiötä 09.4126, maissin kiintiötä 09.4131 ja muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124, 09.4125 ja 09.4133 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(2)

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 (8) ja CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 480/2012 (9) säädetään Bangladeshistä peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 ja rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityssäännöksistä.

(3)

Etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa nimikkeen 1701 sokerituotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015 10 päivänä syyskuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 828/2009 (10) säädetään kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(4)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1918/2006 (11) säädetään oliiviöljyn kiintiötä 09.4032 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(5)

Ottaen huomioon vuoden 2013 yleiset vapaapäivät olisi tiettyinä jaksoina poikettava asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 sekä asetuksista (EY) N:o 828/2009 ja (EY) N:o 1918/2006 tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja kyseisten todistusten myöntämispäivien osalta, jotta voidaan varmistaa asianomaisten kiintiöiden määrien noudattaminen.

(6)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (12) 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, että kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa seuraavasta perjantaista alkaen, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(7)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/2003 (13) 3 artiklan 3 kohdassa, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (14) 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 13 päivänä joulukuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2010 (15) 3 artiklan 3 kohdassa sekä yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla 3 päivänä helmikuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 90/2011 (16) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, seuraavana keskiviikkona, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(8)

Ottaen huomioon vuoden 2013 yleiset vapaapäivät ja niiden vaikutukset Euroopan unionin virallisen lehden ilmestymiseen, hakemusten jättöpäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä aikaväliä on syytä pidentää.

(9)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksessa (EU) N:o 1272/2009 (17) 14 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että komissio tekee päätöksensä kahden työpäivän kuluessa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta ja viiden työpäivän kuluessa 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta.

(10)

Ottaen huomioon vuoden 2013 yleiset vapaapäivät ja niiden vaikutukset Euroopan unionin virallisen lehden ilmestymiseen, tarjousten käsittelyn määräaika on liian lyhyt tarjousten kohteena olevien määrien moitteettoman seurannan varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä määräaikaa on syytä pidentää.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vilja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2013 jättää enää perjantain 13 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2013 jättää enää perjantain 13 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124, 09.4125 ja 09.4133 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2013 jättää enää perjantain 13 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2 artikla

Riisi

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1964/2006 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2013 jättää enää perjantain 6 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, rikottujen riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuodeksi 2013 jättää enää perjantain 6 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3 artikla

Sokeri

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 828/2009 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, sokerialan tuotteiden kiintiöitä 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida jättää enää perjantain 13 päivän joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen perjantaihin 27 päivään joulukuuta 2013 kello 13.00 (Brysselin aikaa) saakka.

4 artikla

Oliiviöljy

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, oliiviöljyä koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina ajanjaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (18) 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

5 artikla

Kiintiön ulkopuolinen sokeri ja isoglukoosi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 951/2006 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset, joita koskevat hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä II mainittuina ajanjaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, ottaen tarvittaessa huomioon asetuksen (EY) N:o 951/2006 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut, ennen mainittuja myöntämispäiviä toteutetut erityistoimenpiteet.

6 artikla

Sianliha-, naudanliha- sekä muna- ja siipikarjanliha-alojen tuen sisältävät vientitodistukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 3 kohdassa, asetuksen (EY) N:o 382/2006 12 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, asetuksen (EU) N:o 1178/2010 3 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 90/2011 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, vientitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä III mainittuina ajanjaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, ottaen tarvittaessa huomioon asetuksen (EY) N:o 1518/2003 3 artiklan 4 ja 4 a kohdassa, asetuksen (EY) N:o 382/2008 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa, asetuksen (EU) N:o 1178/2010 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 90/2011 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut, ennen mainittuja myöntämispäiviä toteutetut erityistoimenpiteet.

7 artikla

Tavallisen vehnän kiinteään hintaan tapahtuvia julkisia interventio-ostoja koskevat tarjoukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N :o 1272/2009 14 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, määräaika, jonka kuluessa komissio tekee päätöksensä asetuksen (EU) N:o 1272/2009 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella, kun kyseessä ovat tämän asetuksen liitteessä IV mainittuina ajanjaksoina ilmoitetut tavallisen vehnän tarjoukset, päättyy kyseisessä liitteessä mainittuna päivänä.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 10 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(4)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7.

(6)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44.

(7)  EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3.

(8)  EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.

(9)  EUVL L 148, 8.6.2012, s. 1.

(10)  EUVL L 240, 11.9.2009, s. 14.

(11)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.

(12)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(13)  EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.

(14)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  EUVL L 328, 14.12.2010, s. 1.

(16)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 1.

(17)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.

(18)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE I

Oliiviöljyn tuontitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

maanantai 25.3. tai tiistai 26.3.2013

perjantai 5.4.2013

maanantai 6.5. tai tiistai 7.5.2013

torstai 16.5.2013

maanantai 13.5. tai tiistai 14.5.2013

keskiviikko 22.5.2013

maanantai 12.8. tai tiistai 13.8.2013

keskiviikko 21.8.2013

maanantai 28.10. tai tiistai 29.10.2013

keskiviikko 6.11.2013


LIITE II

Kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

maanantaista perjantaihin 18.–22.3.2013

torstai 4.4.2013

maanantaista perjantaihin 22.–26.4.2013

maanantai 6.5.2013

maanantaista perjantaihin 5.–9.8.2013

maanantai 19.8.2013

maanantaista perjantaihin 16.–27.12.2013

keskiviikko 8.1.2014


LIITE III

Vientitodistushakemusten jättämisjaksot sianliha-, naudanliha- sekä muna- ja siipikarjanliha-aloilla

Myöntämispäivät

maanantaista perjantaihin 25.–29.3.2013

torstai 4.4.2013

maanantaista perjantaihin 22.–26.4.2013

torstai 2.5.2013

maanantaista perjantaihin 13.–17.5.2013

torstai 23.5.2013

maanantaista perjantaihin 16.–27.12.2013

keskiviikko 8.1.2014


LIITE IV

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 13 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, tavallisen vehnän tarjouksia koskevan ilmoituksen päivämäärä

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavallisen vehnän tarjouksia koskevan ilmoituksen toimittamisjakso

Tavallisen vehnän tarjouksia koskevien ilmoitusten perusteella tehtävän komission päätöksen määräajan päättyminen

keskiviikko 27.3.2013

maanantaista maanantaihin 25.3.–1.4.2013

torstai 4.4.2013

keskiviikko 8.5.2013

maanantaista perjantaihin 6.–10.5.2013

keskiviikko 15.5.2013

keskiviikko 18.12.2013

keskiviikko 25.12.2013

keskiviikko 1.1.2014

keskiviikosta perjantaihin 18.12.2013–3.1.2014

keskiviikko 8.1.2014


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1223/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(kodifikaatio)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2005 annettua komission asetusta (EY) N:o 2172/2005 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa (4), jäljempänä ’sopimus’, määrätään tullittoman unionin tariffikiintiön avaamisesta 4 600:n Sveitsistä peräisin olevan, elopainoltaan yli 160 kilogramman painoisen elävän nautaeläimen tuontia varten. Olisi hyväksyttävä kyseisen tariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan vuosittain.

(3)

Kyseisen tariffikiintiön myöntämistä varten ja kyseessä olevat tuotteet huomioon ottaen on aiheellista soveltaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samanaikaisen tarkastelun menetelmää.

(4)

Elävien eläinten olisi oltava Sveitsin alkuperätuotteita sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, jotta ne voitaisiin lukea tähän tariffikiintiöön.

(5)

Keinottelun välttämiseksi tariffikiintiössä käytettävissä olevat määrät olisi saatettava sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista kauppaa kolmansien maiden kanssa. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vaadittava, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 50 eläintä asianomaista vuotuista kiintiökautta edeltävänä vuonna, ottaen huomioon, että 50 eläimen erää voidaan pitää tavanomaisena rahtina. Kokemus on osoittanut, että yhden erän ostaminen on vähimmäisedellytys liiketoimen pitämiseksi todellisena ja kannattavana.

(6)

Olisi vahvistettava tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, poistettava tuontitodistusten siirtomahdollisuus ja annettava toimijoille tuontitodistuksia ainoastaan niistä määristä, joita koskevat tuontioikeudet näille toimijoille on myönnetty.

(7)

Jotta voitaisiin antaa tasavertainen tariffikiintiön käyttöoikeus varmistaen samalla, että eläinten lukumäärä hakemusta kohden on kaupallisesti kannattava, olisi vahvistettava eläinten enimmäis- ja vähimmäismäärä kussakin hakemuksessa.

(8)

Olisi vahvistettava, että tuontioikeudet myönnetään harkinta-ajan jälkeen ja soveltaen tarvittaessa kiinteää jakokerrointa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 130 artiklan mukaisesti järjestelmää olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Sen vuoksi olisi säädettävä erityisesti hakemusten toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä tiedoista, jotka on sisällytettävä hakemuksiin ja todistuksiin tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (5), maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (6) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2008 (7) tiettyjä säännöksiä tarvittaessa täydentäen tai niistä poiketen.

(10)

Jotta toimija olisi velvollinen hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet kyseiselle toimijalle on myönnetty, olisi vahvistettava, että kyseinen hakemus on tuontioikeuksiin liittyvän vakuuden osalta maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2012 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2012 (8) tarkoitettu ensisijainen vaatimus.

(11)

Tariffikiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Sen vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi myös asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta.

(12)

Tässä tariffikiintiössä tuotuja eläimiä koskevan tiukan tilastollisen valvonnan varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 376/2008 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei pitäisi soveltaa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan vuosittain tulliton unionin tuontitariffikiintiö 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi kaudeksi 4 600:n Sveitsistä peräisin olevan, elopainoltaan yli 160 kilogramman painoisen ja CN-koodeihin 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 paino suurempi kuin160 kg tai ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg kuuluvan elävän nautaeläimen tuontia varten.

Kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4203.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 4 artiklassa määrättyjä alkuperäsääntöjä.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi mainitussa artiklassa tarkoitettu kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa tarkoittaa, että hakijat ovat tuoneet vähintään 50 CN-koodiin 0102 kuuluvaa eläintä.

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä todisteeksi kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti oikeiksi todistamat jäljennökset asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

2.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia hakemuksensa perusteena.

3 artikla

1.   Tuontioikeushakemusten on koskettava vähintään 50:tä eläintä eivätkä ne saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä.

2.   Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään kyseessä olevaa vuotuista kiintiökautta edeltävänä 1 päivänä joulukuuta klo 13.00 Brysselin aikaa.

3.   Todennettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot haetuista kokonaismääristä viimeistään hakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana kymmenentenä työpäivänä.

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, mainitun asetuksen 11 artiklaa sovelletaan.

4 artikla

1.   Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään kuudentenatoista 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksia koskevan määräajan päättymistä seuraavana työpäivänä.

2.   Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa määrään, joka on pienempi kuin 50 eläintä hakemusta kohti, asianomaisten jäsenvaltioiden on myönnettävä käytettävissä oleva määrä arpomalla tuontioikeudet 50 eläimen erinä. Jos jäljelle jäävä määrä on pienempi kuin 50 eläintä, kyseisestä määrästä myönnetään yksi tuontioikeus.

3.   Jos 2 kohdan soveltaminen johtaa siihen, että tuontioikeuksia myönnetään haettua vähemmän, 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteellisesti viipymättä.

5 artikla

1.   Tuontioikeuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistetaan 3 euroa eläintä kohti. Vakuus on asetettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuontioikeushakemuksen jättämisen yhteydessä.

2.   Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet hakijalle on myönnetty. Tämä velvoite on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2012 19 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

3.   Jos tuontioikeuksia myönnetään haettua vähemmän 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltamisen vuoksi, asetettu vakuus vapautetaan suhteessa vähennykseen viipymättä.

6 artikla

1.   Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on yhden tai useamman tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut ja saanut tuontioikeudet tariffikiintiössä.

Aina kun tuontitodistuksia annetaan, saatuja tuontioikeuksia on vähennettävä vastaavasti ja 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteellisesti viipymättä.

3.   Tuontitodistukset annetaan tuontioikeudet saaneiden toimijoiden hakemuksesta ja heidän nimiinsä.

4.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavaa:

a)

kohdassa 8 merkintä alkuperämaasta ja maininta ”kyllä” rastittuna;

b)

kohdassa 16 yksi tai useampi seuraavista CN-koodeista:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 paino suurempi kuin 160 kg tai ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg;

c)

kohdassa 20 tariffikiintiön järjestysnumero (09.4203) ja vähintään yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

Todistus velvoittaa tuomaan Sveitsistä.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen nojalla annettuja tuontitodistuksia ei voida siirtää.

2.   Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden asettaminen, jonka määrä on 20 euroa eläintä kohden ja joka koostuu:

a)

5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 3 euron vakuudesta; ja

b)

17 euron määrästä, joka hakijan on suoritettava todistushakemusta jättäessään.

3.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä sovellettava yhteisen tullitariffin tulli kannetaan täysimääräisenä kaikista tuontitodistuksen määrät ylittävistä tuoduista määristä.

4.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 III luvun 4 jaksossa säädetään, vakuutta ei vapauteta ennen kuin on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta. Todisteena on esitettävä vähintään:

a)

Sveitsiin sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

b)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva kuljetusasiakirja;

c)

todiste siitä, että tavarat on ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ja johon on merkitty vastaanottajana olevan todistuksenhaltijan nimi ja osoite.

8 artikla

Asetuksia (EY) N:o 1301/2006, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 382/2008 sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

9 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 28 päivänä helmikuuta tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan lukien, joille annettiin tuontitodistuksia edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuontitodistusten kattamien tuotteiden määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan lukien, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on annettu, välistä erotusta.

2.   Viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökaudenpäättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 4 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määrät on ilmoitettava eläintä ja tuoteluokkaa kohti asetuksen (EY) N:o 382/2008 liitteen V mukaisesti.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2172/2005.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Katso liite II.

(4)  EUVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4.


LIITE I

6 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

espanjaksi

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

tšekiksi

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

tanskaksi

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

saksaksi

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

viroksi

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

kreikaksi

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

englanniksi

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

ranskaksi

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

italiaksi

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

latviaksi

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

liettuaksi

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

unkariksi

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

maltaksi

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

hollanniksi

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

puolaksi

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

portugaliksi

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

romaniaksi

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

slovakiksi

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

sloveeniksi

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

suomeksi

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

ruotsiksi

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 2172/2005

(EUVL L 346, 29.12.2005, s. 10).

 

Komission asetus (EY) N:o 1869/2006

(EUVL L 358, 16.12.2006, s. 49).

 

Komission asetus (EY) N:o 1965/2006

(EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

Ainoastaan 8 artikla ja liite IX

Komission asetus (EY) N:o 749/2008

(EUVL L 202, 31.7.2008, s. 37).

Ainoastaan 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1267/2008

(EUVL L 338, 17.12.2008, s. 37).

 


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2172/2005

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 3 kohta

4, 5 ja 6 artikla

4, 5 ja 6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artiklan 4 kohta

8 artikla

8 artikla

8 a artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

8 a artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

8 a artiklan 3 kohta

9 artiklan 3 kohta

10 artikla

9 artikla

11 artikla

Liite II

Liite I

Liite II

Liite III


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/45


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1224/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1),

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 987/2009 (2) ja erityisesti sen 92 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ottaakseen huomioon tietyt joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset tai niiden halun yksinkertaistaa asetuksissa (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 vahvistetun yhteensovittamisjärjestelmän soveltamista jäsenvaltiot ovat pyytäneet sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevää hallintotoimikuntaa muuttamaan tiettyjä liitteitä asetuksissa (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009.

(2)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta on suostunut pyydettyihin muutoksiin ja esittänyt aiheelliset ehdotukset liitteisiin tehtävistä teknisistä mukautuksista komissiolle.

(3)

Komissio voi suostua saamiinsa aiheellisiin ehdotuksiin.

(4)

Asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Lisätään kohdan ”LATVIA” jälkeen uudet kohdat seuraavasti:

”UNKARI

Työkyvyltään muuttuneiden henkilöiden etuuksia sekä tiettyjen muiden lakien muutoksia koskevan vuoden 2011 lain CXCI mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen:

a)

kuntoutusetuus;

b)

työkyvyttömyysetuus

SLOVAKIA

Työkyvyttömyyseläke henkilölle, joka on vammautunut ollessaan vielä huollettava lapsi tai kokopäiväisessä tohtorinkoulutuksessa alle 26 vuoden iässä ja jonka kohdalla vakuutuskausivaatimuksen katsotaan kaikissa tapauksissa täyttyneen (sosiaalivakuutuksesta annettu laki nro 461/2003 muutoksineen, 70 § 2 momentti, 72 § 3 momentti ja 73 § 3 ja 4 momentti).”

b)

Korvataan kohdassa ”RUOTSI””(laki 1962:381 muutettuna lailla 2001:489)” seuraavasti: ”(Sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 34 luku).”

c)

Korvataan kohta ”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” seuraavasti:

”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

ESA-etuus (Employment and Support Allowance)

a)   Iso-Britannia

Sosiaaliturvauudistuslain – Welfare Reform Act 2007–1 osa.

b)   Pohjois-Irlanti

Sosiaaliturvauudistuslain (Pohjois-Irlanti) – Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007–1 osa.”

2)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan 1 osassa oleva kohta ”ITÄVALTA” seuraavasti:

i)

Korvataan c alakohta seuraavasti: ”c) Kaikki perhe-eläkehakemukset, jotka pohjautuvat 18 päivänä marraskuuta 2004 annetun yleisen eläkevakuutuslain (APG) mukaiseen eläketiliin lukuun ottamatta 2 osassa mainittuja poikkeuksia.”

ii)

Lisätään g alakohta seuraavasti: ”g) Kaikki 3 päivänä helmikuuta 1972 annetun notaarien sosiaalivakuutuslain (NVG 1972) piiriin kuuluvat etuushakemukset.”

b)

Korvataan 1 osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

a)

Vanhuuseläkkeen muodossa tehdyt takuueläkehakemukset (sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 66 ja 67 luku);

b)

Perhe-eläkkeen muodossa tehdyt takuueläkehakemukset (sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 81 luku).”

c)

Lisätään 2 osassa kohdan ”BULGARIA” jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”TANSKA

a)

Yksilölliset eläkejärjestelyt;

b)

Kuolemantapauksissa myönnettävät etuudet (kertyneet Arbejdsmarkedets Tillægspension -järjestelmän puitteissa suoritettujen eläkemaksujen mukaan 1 päivää tammikuuta 2002 edeltäneeltä ajalta);

c)

Kuolemantapauksissa myönnettävät etuudet (kertyneet Arbejdsmarkedets Tillægspension -järjestelmän puitteissa suoritettujen eläkemaksujen mukaan 1 päivää tammikuuta 2002 jälkeiseltä ajalta), joihin viitataan työmarkkinoiden lisäeläkettä koskevassa konsolidoidussa laissa (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.”

d)

Korvataan 2 osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Ansioeläkkeet ja rahastoeläkkeet (sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 62 ja 64 luku).”

3)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

Korvataan kohdassa ”RUOTSI””(laki 1962:381)” seuraavasti: ”(Sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 34 luku).”

b)

Poistetaan II osassa olevasta kohdasta ”SLOVAKIA” b alakohta.

c)

Korvataan II osassa oleva kohta ”RUOTSI” seuraavasti:

”RUOTSI

Sairausetuus ja aktivointikorvaus takuukorvauksen muodossa (Sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 35 luku)

Leskeneläke hyvitettävien vakuutuskausien mukaan laskettuna (Sosiaalivakuutussäädöksen (2010:110) 84 luku).”

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 987/2009 seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteen 1 kohdasta ”ESPANJA-PORTUGALI” a alakohta.

2)

Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a)

Poistetaan kohdat ”ITALIA” ja ”MALTA”.

b)

Lisätään kohdan ”ESPANJA” jälkeen uusi kohta ”KYPROS”:

3)

Lisätään liitteessä 5 kohdan ”TŠEKKI” jälkeen uusi kohta ”TANSKA”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1226/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 533/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 533/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 533/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2013–31.3.2013 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1227/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 539/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 539/2007 avataan muna- ja ovalbumiinialan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 539/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2013–31.3.2013 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1228/2012,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Joulukuun 2012 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2013, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2013–31.3.2013 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(prosenttia)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


PÄÄTÖKSET

19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/55


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

luvan antamisesta Bulgarialle ja Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

(2012/794/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgaria ja Romania ovat hakeneet komissiossa 25 päivänä toukokuuta 2011 vastaanotetuksi kirjatulla kirjeellään lupaa poiketa direktiivin 2006/112/EY alueellista soveltamisalaa koskevasta 5 artiklasta Tonavajoen yli Vidinin (Bulgariassa) ja Calafatin (Romaniassa) välillä kulkevan rajasillan huolto- ja korjaustöiden sekä siltamaksujen perimisen osalta, jäljempänä ’pyydetty poikkeus’. Bulgaria ja Romania korvasivat osan pyydetystä poikkeuksesta komissiossa 7 päivänä maaliskuuta 2012 vastaanotetuksi kirjatulla kirjeellään.

(2)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyydetyn poikkeuksen tiedoksi muille jäsenvaltioille 17 päivänä heinäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä, lukuun ottamatta Espanjaa, jolle ilmoitettiin kirjeitse 18 päivänä heinäkuuta 2012. Komissio ilmoitti Bulgarialle ja Romanialle 19 päivänä heinäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki pyydetyn poikkeuksen arviointia varten tarvittavat tiedot.

(3)

Sillan huolto- ja korjaustöiden osalta pyydetty poikkeus koskee sitä, että Bulgarian ja Romanian välisen aluerajan katsottaisiin kulkevan sillan puolivälissä.

(4)

Rajasillan ylittämisestä perittävien siltamaksujen osalta pyydetty poikkeus koskee sitä, että koko silta katsottaisiin sen jäsenvaltion alueeksi, josta sillanylitysmatka alkaa. Näin ollen kun matka alkaa Bulgarian puolelta, kannetaan ainoastaan Bulgarian arvonlisävero koko siltamaksusta. Vastaavasti kun matka alkaa Romanian puolelta, kannetaan ainoastaan Romanian arvonlisävero.

(5)

Jos tällaisia poikkeustoimenpiteitä ei vahvistettaisi, luovutus- ja suorituspaikan määrittäminen huolto- ja korjaustöissä ja siltamaksun perinnässä olisi ensinnäkin riippuvainen aluerajan tarkasta määrittämisestä Tonavajoen yllä, mikä olisi käytännössä erittäin vaikeaa asianomaisille verovelvollisille. Toiseksi siltamaksusta, joka peritään sillan ylittävästä yksisuuntaisesta matkasta, olisi kannettava sekä Bulgarian että Romanian arvonlisävero. Poikkeustoimenpiteiden tarkoituksena on näin ollen yksinkertaistaa sovellettavan arvonlisäveron kantamista.

(6)

Koska pyydetty poikkeus koskee arvonlisäverotuksen alueellista soveltamisalaa, johon ei ole odotettavissa muutoksia tulevaisuudessa, pyydetty poikkeus olisi myönnettävä määrittämättömäksi ajaksi.

(7)

Poikkeuksella on ainoastaan vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan arvonlisäveron kokonaismäärään, eikä se vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 5 artiklassa säädetään, Bulgarialle ja Romanialle myönnetään lupa soveltaa tämän päätöksen 2 ja 3 artiklassa säädettyjä poikkeuksia Tonavajoen yli Vidinin (Bulgariassa) ja Calafatin (Romaniassa) välillä kulkevan rajasillan huolto- ja korjaustöiden sekä siltamaksujen perimisen osalta.

2 artikla

Verollisten liiketoimien luovutus- ja suorituspaikan määrittämiseksi rajasillan huolto- tai korjaustöissä aluerajan katsotaan kulkevan kyseisen sillan puolivälissä, kun kyseessä ovat kyseisiin huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavaroiden luovutus ja palvelujen suoritus, yhteisön sisäiset hankinnat ja tavaroiden tuonti.

3 artikla

Verollisten liiketoimien luovutus- ja suorituspaikan määrittämiseksi siltamaksuja perittäessä rajasilta katsotaan koko pituudeltaan sen jäsenvaltion alueeksi, josta sillanylitysmatka alkaa.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle ja Romanialle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2012,

jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9181)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/795/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1), ja erityisesti sen 72 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on laatinut kyselylomakkeet niiden tietojen määrittämiseksi, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava raportoidakseen direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanosta vuosina 2013–2016.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava vastaukset kyselylomakkeeseen, joka koskee ainoastaan vuotta 2013, raportoidakseen toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet direktiivin 2010/75/EU vaatimusten panemiseksi täytäntöön siltä osin kuin vaatimuksia ei jo sovellettu seuraavien säädösten nojalla, ennen kuin kyseiset säädökset kumottiin direktiivillä 2010/75/EU: titaanidioksiditeollisuuden jätteistä 20 päivänä helmikuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 78/176/ETY (2), menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi 3 päivänä joulukuuta 1982 annettu neuvoston direktiivi 82/883/ETY (3); menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi 15 päivänä joulukuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/112/ETY (4); orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/13/EY (5); jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY (6); tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY (7); ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY (8).

(3)

Jäsenvaltioiden olisi myös toimitettava vastaukset kyselylomakkeeseen raportoidakseen vuosilta 2013–2016 edustavat tiedot päästöistä ja muista pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-arvoista, direktiivin 2010/75/EU 14 ja 15 artiklan soveltamisesta sekä uuden tekniikan kehittämisessä ja soveltamisessa tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan mukaisesti, jotta komissio voi kerätä tiedot yleisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä (osa 1), perustaa yksittäisiä laitoksia koskevan tietolähteen, joka on yhdenmukainen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin kanssa (osa 2), varmistaa, että luvissa sovelletaan asianmukaisesti parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (osa 3), ja tarkistaa, että alakohtaisia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan (osa 4).

(4)

Direktiivin 2010/75/EU 7 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot sähköisessä muodossa.

(5)

Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden tietojen johdonmukaisuus ja yhtenäisyys, komissio laatii Euroopan ympäristökeskuksen avustamana erityisen sähköisen raportointimuodon.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2010/75/EU 75 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden kertomukset

Jäsenvaltioiden on saatettava Euroopan komission saataville tiedot direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanosta vastaamalla liitteissä I ja II esitettyihin kyselylomakkeisiin käyttämällä erityistä sähköistä muotoa, joka laaditaan tätä raportointia varten.

Vastaus liitteessä I esitettyyn kyselylomakkeeseen on toimitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2014.

Vastaus liitteessä II esitettyyn kyselylomakkeeseen on toimitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  EYVL L 54, 25.2.1978, s. 19.

(3)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 1.

(4)  EYVL L 409, 31.12.1992, s. 11.

(5)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

(6)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(7)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1.

(8)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.


LIITE I

Kyselylomake direktiivin 2010/75/EU 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta direktiivin täytäntöönpanosta

Yleiset huomautukset:

a)

Tietojen, jotka toimitetaan vastauksena tähän kyselylomakkeeseen, on koskettava jaksoa 7. tammikuuta 2013–31. joulukuuta 2013.

b)

Kun kysymyksessä pyydetään tietoja aikariippuvista parametreista, vastauksen tulisi koskea tilannetta 31. joulukuuta 2013.

c)

Vastauksissa olisi annettava tietoja ainoastaan niistä muutoksista, joita jäsenvaltiot ovat tehneet direktiivin 2010/75/EU 80 artiklan 1 kohdassa mainittujen säännösten täytäntöönpanemiseksi.

d)

Tässä kyselylomakkeessa ”jäsenvaltion politiikalla tai ohjeilla” tarkoitetaan mitä tahansa olemassa olevaa täytäntöönpanotoimenpidettä, joka toteutetaan tai jota sovelletaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Vaikka jäsenvaltio ilmoittaa tietoja lainsäädännöstä, jolla direktiivi 2010/75/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen on siitä huolimatta noudatettava direktiivin 2010/75/EU 80 artiklan 2 kohdan mukaisia velvollisuuksia.

1.   Lupaehtojen noudattamatta jättäminen (8 artikla)

Mitä perusteita voidaan käyttää määrittämään, ”aiheuttaako lupaehtojen rikkominen ihmisten terveydelle välitöntä vaaraa tai uhkaako se aiheuttaa välittömiä huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle”?

2.   Lupaehdot (14 artikla)

Esittäkää yhteenveto jäsenvaltion mahdollisesta politiikasta tai ohjeista, jotka koskevat seuraavia kysymyksiä, ja mikäli tiedot politiikasta tai ohjeet on julkaistu internetissä, linkki osoitteeseen, josta ne löytyvät:

2.1

Miten varmistetaan, että BAT-päätelmät otetaan lähtökohdaksi lupaehtoja määritettäessä (14 artiklan 3 kohta)?

2.2

Miten toimivaltainen viranomainen voi asettaa tiukempia lupaehtoja kuin ne, jotka voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä kuvattua parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttämällä (14 artiklan 4 kohta)?

3.   Päästöjen raja-arvot, vastaavat parametrit ja tekniset toimenpiteet (15 artikla)

Esittäkää yhteenveto jäsenvaltion mahdollisesta politiikasta tai ohjeista, jotka koskevat seuraavia kysymyksiä, ja mikäli tiedot politiikasta tai ohjeet on julkaistu internetissä, linkki osoitteeseen, josta ne löytyvät:

3.1

Kuinka vahvistetaan päästöjen raja-arvot, jotka eivät ylitä BAT-päätelmissä esitettyyn parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja (15 artiklan 3 kohta)?

3.2

Miten myönnetään poikkeukset 15 artiklan 3 kohdasta (15 artiklan 4 kohta)?

3.3

Miten laaditaan kustannus-hyötyanalyysi kyseisten poikkeusten sallimiseksi ja mitä katsotaan ”suhteettoman suuriksi kustannuksiksi ympäristöhyötyihin verrattuna” (15 artiklan 4 kohta)?

3.4

Onko poikkeuksien suuruusluokkaa tai kestoa rajoitettu (15 artiklan 4 kohta)?

3.5

Miten myönnetään tilapäiset poikkeukset 11 artiklan a ja b kohdan sekä 15 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan vaatimusten soveltamisesta uusien tekniikoiden testausta ja käyttöä varten (15 artiklan 5 kohta)?

4.   Tarkkailuvaatimukset (16 artikla)

Esittäkää yhteenveto jäsenvaltion mahdollisesta politiikasta tai ohjeista, jotka koskevat seuraavia kysymyksiä, ja mikäli ne on julkaistu internetissä, linkki osoitteeseen, josta ne löytyvät:

4.1

Miten varmistetaan, että lupien tarkkailuvaatimukset perustuvat BAT-päätelmiin (16 artiklan 1 kohta)?

4.2

Miten määritetään määräajoin suoritettavan maaperän ja pohjaveden tarkkailun tiheys (16 artiklan 2 kohta)?

4.3

Miten ”pilaantumisriskin järjestelmällistä arviointia” käytetään perustelemaan maaperän ja pohjaveden tarkkailua, joka suoritetaan säädettyä tiheyttä harvemmin (16 artiklan 2 kohta)?

5.   Yleisesti sitovat säännöt (17 artikla)

Mikäli käytetään yleisesti sitovia sääntöjä direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanemiseksi, ilmoittakaa:

5.1

Mitä vaatimuksia, (direktiivin 2010/75/EU liitteessä I lueteltuja) toimintoja ja epäpuhtauksia yleisesti sitovat säännöt kattavat?

5.2

Miten yleisillä säännöillä varmistetaan ”yhtenäinen lähestymistapa ja korkea ympäristönsuojelun taso, joka vastaa sellaista ympäristönsuojelun tasoa, joka voidaan saavuttaa yksittäisiä lupaehtoja noudattamalla” (17 artiklan 1 kohta)?

5.3

Miten varmistetaan, että ”yleiset säännöt perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan” (17 artiklan 2 kohta)?

5.4

Miten yleisesti sitovat säännöt ”saatetaan ajan tasalle parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi” (17 artiklan 3 kohta)?

5.5

Mitä viittauksia tehdään direktiiviin 2010/75/EU, kun yleisesti sitovat säännöt ”julkaistaan virallisesti” (17 artiklan 4 kohta)?

5.6

Mikäli yleiset säännöt julkaistaan internetissä, antakaa linkki osoitteeseen, josta ne löytyvät.

6.   Parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitys (19 artikla)

6.1

Miten toimivaltaiset viranomaiset seuraavat parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehitystä tai miten uusien tai ajan tasalle saatettujen BAT-päätelmien julkaisemisesta tiedotetaan viranomaisille?

6.2

Miten toimivaltaiset viranomaiset toimitettavat nämä tiedot niille kansalaisille, joita asia koskee?

7.   Lupaehtojen tarkistus ja ajan tasalle saattaminen (21 artikla)

Esittäkää yhteenveto jäsenvaltion mahdollisesta politiikasta tai ohjeista, jotka koskevat seuraavia lupaehtojen tarkistusta ja ajan tasalle saattamista koskevia kysymyksiä, ja mikäli tiedot politiikasta tai ohjeet on julkaistu internetissä, linkki osoitteeseen, josta ne löytyvät:

7.1

Mitä tietoja tavallisesti pyydetään toiminnanharjoittajilta lupaehtojen tarkistamista ja ajan tasalle saattamista varten (21 artiklan 2 kohta)?

7.2

Miten määritellään ja/tai määritetään laitoksen ”pääasiallinen toiminta” (21 artiklan 3 kohta)?

7.3

Miten lupaehtojen tarkistaminen tai ajan tasalle saattaminen käynnistetään, kun kyseessä on laitoksen aiheuttama merkittävä pilaantuminen, toiminnan turvallisuus taikka uudet tai tarkistetut ympäristönlaatunormit (21 artiklan 5 kohta)?

8.   Laitoksen sulkeminen (22 artikla)

8.1

Miten päätetään, mitkä toiminnat edellyttävät perustilaselvitystä, erityisesti:

a)

Mihin direktiivin 2010/75/EU liitteessä I lueteltuihin toimintoihin on tavallisesti havaittu liittyvän merkityksellisten ”vaarallisten aineiden käyttöä, tuotantoa tai ympäristöön päästämistä” (22 artiklan 2 kohta))?

b)

Miten on otettu huomioon ”mahdollisuus laitoksen alueen maaperän tai pohjaveden pilaantumisesta” (22 artiklan 2 kohta)?

c)

Mitä tietoja toiminnanharjoittajan on sisällytettävä perustilaselvityksiin (22 artiklan 2 kohta)?

d)

Miten komission ohjeita ”perustilaselvityksen sisällöstä” on käytetty tässä yhteydessä (22 artiklan 2 kohta)?

8.2

Toiminnan lopullisesti päättyessä:

a)

Miten toiminnanharjoittavat arvioivat ”maaperän ja pohjaveden tilan pilaantumisen osalta” (22 artiklan 3 kohta)?

b)

Miten päätetään, onko laitoksesta aiheutunut ”maaperän tai pohjaveden huomattavaa pilaantumista” (22 artiklan 3 kohta)?

c)

Miten päätetään, aiheuttaako maaperän ja pohjaveden pilaantuminen ”merkittävän riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle” (22 artiklan 3 kohta)?

d)

Miten päätetään, mitä tarvittavia ”toimenpiteitä” ja ”toimia” toiminnanharjoittajilta edellytetään (22 artiklan 3 ja 4 kohta)?

9.   Ympäristötarkastukset (23 artikla)

9.1

Mitä ”ympäristötarkastussuunnitelmia” on laadittu? Mitä ne sisältävät? Ovatko ne julkisesti saatavilla? Mikäli ne on julkaistu internetissä, antakaa linkki (23 artiklan 2 kohta).

9.2

Mitä ”rutiiniluonteisia ympäristötarkastuksia koskevia ohjelmia” on laadittu? Mitä ne sisältävät? Ovatko ne julkisesti saatavilla? Mikäli ne on julkaistu internetissä, antakaa linkki (23 artiklan 4 kohta).

9.3

Miten laitosten ympäristöriskit ”arvioidaan järjestelmällisesti” laitosvierailujen tiheyden määrittämiseksi? Antakaa asiaa koskeva tiivistelmä ja viittaus asiaa koskeviin ohjeisiin (23 artiklan 4 kohta).

9.4

Missä olosuhteissa suoritetaan ”muita kuin rutiiniluonteisia ympäristötarkastuksia” (23 artiklan 5 kohta)?

9.5

Mitä tietoja laitosvierailua koskevat tarkastusraportit yleensä sisältävät? Miten nämä raportit annetaan tiedoksi kyseessä olevalle toiminnanharjoittajalle? Miten ne saatetaan yleisön saataville? Onko esiintynyt olosuhteita, joissa kyseisiä raportteja ei ole saatettu yleisön saataville ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (1) mukaisesti (23 artiklan 6 kohta)?

9.6

Mitä järjestelmiä on käytössä sen varmistamiseksi, että toiminnanharjoittaja toteuttaa kaikki raportissa esille tuodut tarvittavat toimet (23 artiklan 6 kohta)?

10.   Tiedon saatavuus ja yleisön osallistuminen lupamenettelyyn (24 artikla)

10.1

Miten yleisölle, jota asia koskee, annetaan mahdollisuus osallistua ”varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti” päätöksentekomenettelyihin, jotka koskevat luvan myöntämistä tai lupaehtojen päivittämistä, erityisesti kun ehdotetaan 15 artiklan 4 kohdan mukaisia poikkeuksia (24 artiklan 1 kohta)?

10.2

Miten tiedot saatetaan yleisön saataville (24 artiklan 2 ja 3 kohta)?

10.3

Saatetaanko kaikki merkitykselliset tiedot saataville internetin välityksellä (24 artiklan 2 kohdan a, b ja f alakohta ja 24 artiklan 3 kohdan a alakohta)?

11.   Uudet tekniikat (27 artikla)

Miten jäsenvaltiot edistävät uusien tekniikoiden kehittämistä ja soveltamista, erityisesti BAT-vertailuasiakirjoissa määritettyjä uusia tekniikoita (27 artiklan 1 kohta)?


(1)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.


LIITE II

Kyselylomake direktiivin 2010/75/EU 1 artiklan kolmannessa kappaleessa tarkoitetusta direktiivin täytäntöönpanosta

Yleiset huomautukset:

a)

Tämä kyselylomake koskee 7. tammikuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2016 välistä ajanjaksoa.

b)

Kun kysymyksessä pyydetään tietoja aikariippuvista parametreista, vastauksen tulisi koskea tilannetta 31. joulukuuta 2016.

OSA 1 –   TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA AJAN TASALLE SAATTAMINEN

Osaa 1 koskeva huomautus:

Nämä kysymykset koskevat laitoksia, jotka kuuluvat direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan.

1.   Täytäntöönpano – muutokset

Onko direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoon tehty merkittäviä muutoksia edellisen raportointikauden jälkeen verrattuna tietoihin, jotka ilmoitettiin vastauksena ensimmäiseen direktiivin mukaiseen kyselylomakkeeseen? Mikäli niin on, päivittäkää tiedot kuvaamalla muutoksia ja niiden syitä ja esittäkää tarvittaessa viittaukset.

2.   Täytäntöönpano – ongelmat

Oletteko kohdanneet ongelmia 80 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamisessa? Mikäli olette, kuvatkaa ongelmia ja niiden syitä.

OSA 2 –   YKSITTÄISIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

Osaa 2 koskeva huomautus:

Viittaukset muuhun EU:n lainsäädäntöön on annettu vain sen osoittamiseksi, että säädösten välillä on yhteyksiä. Tarkoituksena ei ole kartoittaa tarkkoja rajapintoja eri säädösten soveltamisalaan kuuluvien laitosten välillä.

3.   Antakaa seuraavat tiedot kaikista direktiivin 2010/75/EU (IED-direktiivin) luvun II kattamista laitoksista (IED-laitoksista)

3.1   Yleiset tiedot:

 

Kenttä

Kuvaus

3.1.1

IED-laitoksen viitenumero

Yksilöivä laitoksen tunniste direktiivin 2010/75/EU soveltamista varten.

3.1.2

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 18 päivänä tammikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 (1) soveltamisalaan kuuluvan laitoksen viitenumero (valinnainen)

Mikäli IED-laitos kuuluu kokonaan tai osittain asetuksen (EY) N:o 166/2006 soveltamisalaan, antakaa tunnusnumero, jota käytetään laitosta koskevaan raportointiin kyseisen asetuksen mukaisesti.

3.1.3

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/18/EU (2) soveltamisalaan kuuluvan laitoksen viitenumero (valinnainen)

Mikäli IED-laitos kuuluu kokonaan tai osittain direktiivin 2012/18/EY soveltamisalaan, antakaa yksilöivä tunniste, jota käytetään SPIRS-järjestelmässä.

3.1.4

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (3) soveltamisalaan kuuluvan laitoksen viitenumero (valinnainen)

Mikäli IED-laitos kuuluu kokonaan tai osittain direktiivin 2003/87EY soveltamisalaan, antakaa yksilöivä tunniste, jota käytetään EU:n tapahtumalokissa

3.1.5

Laitoksen nimi

Mikäli mahdollista, antakaa laitoksen nimi muodossa, joka vastaa kenttää ”laitoskokonaisuuden nimi” asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisessa raportoinnissa

3.1.6

Direktiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvat toiminnot

Kaikki direktiivin 2010/75/EU liitteessä I luetellut toiminnot, joita laitoksessa harjoitetaan

3.1.7

Kaikki muut asiaan liittyvät direktiivin 2010/75/EU luvut

Ilmoittakaa, mitä direktiivin 2010/75/EU luvuista III, IV, V ja VI myös sovelletaan laitokseen (tai sen osaan).


3.2   Yhteystiedot:

 

Kenttä

Kuvaus

3.2.1

Toiminnanharjoittajan nimi

Mikäli mahdollista, antakaa toiminnanharjoittajan nimi muodossa, joka vastaa kenttää ”emoyhtiön nimi” asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisessa raportoinnissa

3.2.2

Laitoksen osoite – katu, kaupunki, postinumero ja maa

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun direktiivin 2007/2/EY mukaisesti (4), ja mikäli mahdollista muodossa, joka vastaa kenttää ”Nimi”, ”Katuosoite”, ”Postitoimipaikka” asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisessa raportoinnissa.

3.2.3

Laitoksen sijainti (pituus- ja leveyspiiri)

Direktiivin 2007/2/EY mukaisesti ja mikäli mahdollista muodossa, joka vastaa kenttää ”Sijainti” asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisessa raportoinnissa.


3.3   Toimivaltaiset viranomaiset:

 

Kenttä

Kuvaus

3.3.1

Lupien myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen

Toimivaltais(t)en viranomais(t)en nimi ja sähköpostiosoit(t)e(et)

3.3.2

Tarkastuksista ja vaatimusten noudattamisen valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen

Toimivaltais(t)en viranomais(t)en nimi ja sähköpostiosoit(t)e(et)

3.3.3

Toimivaltaisten viranomaisten suorittamien laitoskäyntien kokonaismäärä (23 artiklan 4 kohta)

Vuosittainen kokonaismäärä vuosilta 2013, 2014, 2015 ja 2016


3.4   Lupia koskevat tiedot:

 

Kenttä

Kuvaus

3.4.1

Internetlinkki voimassa oleviin lupiin

24 artiklan 2 kohdan mukaisesti

3.4.2

Sovelletaanko laitokseen 15 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusta?

Kyllä/Ei

3.4.3

Onko laadittu perustilaselvitys 22 artiklan mukaisesti?

Kyllä/Ei

OSA 3 –   ALAKOHTAISET KYSYMYKSET

Osaa 3 koskeva huomautus:

Tätä osaa sovelletaan laitoksiin, joissa BAT-päätelmiä koskevat julkaistut päätökset ovat saaneet aikaan lupaehtojen tarkistamista ja ajan tasalle saattamista raportointikauden aikana, eli laitoksiin, joiden pääasiallinen toiminta kuuluu seuraavien päätösten soveltamisalaan:

komission täytäntöönpanopäätös 2012/134/EU, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten lasin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta (5); tai

komission täytäntöönpanopäätös 2012/135/EU, annettu 28 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta rauta- ja terästuotantoa varten (6)

4.   Lupaehdot (14 artikla)

Onko lähtökohdaksi lupaehtoja määritettäessä otettu muita tietolähteitä BAT-päätelmien lisäksi (14 artiklan 3 kohta)?

5.   Tiukemmat lupaehdot (14 artiklan 4 kohta ja 18 artikla)

5.1

Mitkä ympäristönlaatunormit ovat edellyttäneet tiukempia ehtoja kuin mitä parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla voidaan saavuttaa ja mitä lisäehtoja lupaan sisällytettiin (18 artikla)?

5.2

Antakaa esimerkkejä muista tilanteista, joissa toimivaltaiset viranomaiset ovat 14 artiklan 4 kohdan nojalla asettaneet tiukempia lupaehtoja kuin ne, jotka voidaan saavuttaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttämällä.

6.   Lupaehtojen asettaminen, kun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ei ole lainkaan kuvattu BAT-päätelmissä (14 artiklan 5 ja 6 kohta)

6.1

Kuvatkaa menettely (ja esimerkkejä) lupaehtojen asettamisesta:

a)

sellaisen parhaan käytettävissä olevan tekniikan perusteella, jota ei ole lainkaan kuvattu asiaankuuluvissa BAT-päätelmissä (14 artiklan 5 kohta);

b)

jos ”laitoksessa suoritettua toimintaa tai tuotantomenetelmän tyyppiä ei ole lainkaan käsitelty BAT-päätelmissä” tai ”jos näissä päätelmissä ei käsitellä toiminnan tai menetelmän kaikkia mahdollisia ympäristövaikutuksia”, toiminnanharjoittajan kuulemisen jälkeen kyseessä olevia toimintoja tai menetelmiä varten määrittelemänsä parhaan käytettävissä olevan tekniikan perusteella.

6.2

Edellä mainittuja esimerkkejä varten määritelkää:

a)

miksi BAT-päätelmissä esitettyjä tietoja ei voitu soveltaa,

b)

mitä lisätietoja käytettiin parhaan käytettävissä olevan tekniikan määrittämiseen,

c)

miten direktiivin 2010/75/EU liitteessä III lueteltuihin perusteisiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

7.   Päästöjen raja-arvot, vastaavat parametrit ja tekniset toimenpiteet (15 artikla)

7.1

Niiden lupien osalta, joissa yksi tai usea päästöjen raja-arvo on päästötaso arvojen, ajanjaksojen tai viiteolosuhteiden osalta eri kuin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvä (15 artiklan 3 kohdan b alakohta):

a)

kuvatkaa näiden päästöjen raja-arvojen luonne ja antakaa niistä esimerkkejä,

b)

antakaa esimerkkejä 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuttua tietojen yhteenvetoa käyttäen, kuinka päästöjen tarkkailua on käytetty sen ”varmistamiseksi, etteivät päästöt normaalien toimintaolosuhteiden vallitessa ole ylittäneet parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja” (15 artiklan 3 kohdan toinen alakohta).

7.2

Niistä laitoksista, joille on myönnetty 15 artiklan 4 kohdan mukainen poikkeus, ilmoittakaa:

a)

poikkeuksesta hyötyvät päästölähteet,

b)

parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvä päästötasot, joita varten poikkeus on myönnetty,

c)

tosiasialliset päästöjen raja-arvot,

d)

15 artiklan 3 kohdan noudattamiseksi mahdollisesti myönnetyt siirtymäajat,

e)

internetsivustot, joilla on tietoa 15 artiklan 4 kohdan mukaisten poikkeusten soveltamisesta (24 artiklan 2 kohdan f alakohta).

7.3

Onko myönnetty tilapäisiä poikkeuksia uusien tekniikoiden testausta ja käyttöä varten (15 artiklan 5 kohta).

8.   Tarkkailuvaatimukset (16 artikla)

8.1

Millaisia tarkkailutiheyksiä luvissa on yleisesti asetettu ilmaan, vesiin, maaperään ja pohjaveteen kohdistuville päästöille sekä muille prosessiparametreille?

8.2

Kuinka BAT-päätelmiä on käytetty määrittämään näitä tiheyksiä?

9.   Lupaehtojen tarkistus ja ajan tasalle saattaminen (21 artikla)

Kaikista lupaehtojen tarkistuksista, joita ei ole saatettu päätökseen ennen 8. maaliskuuta 2016, ilmoittakaa:

a)

laitosten nimet ja lupien viitenumerot,

b)

syyt, joiden vuoksi tarkistusta ei ole saatettu päätökseen,

c)

päivämäärä, johon mennessä tarkistus saatetaan päätökseen.

10.   Muuta

Onko teillä kommentteja mahdollisista käytännön ongelmista, joita olette kohdanneet BAT-päätelmien käytössä tämän osan 3 soveltamisalaan kuuluvilla kahdella alalla?

OSA 4 –   VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

11.   Jätteenpolttolaitokset ja jätettä käyttävät rinnakkaispolttolaitokset

Direktiivin 2010/75/EU IV luvun soveltamisalaan kuuluvat laitokset:

11.1

Ilmoittakaa laitokset, joita varten toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet toimintaolosuhteita koskevan luvan 51 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, sekä antakaa tiedot hyväksytyistä toimintaolosuhteista ja tehtyjen tarkistusten tuloksista (51 artiklan 4 kohta).

11.2

Niistä jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on kaksi tonnia tunnissa tai enemmän, ilmoittakaa:

a)

tiedot laitoksen toiminnasta ja seurannasta;

b)

selostus poltto- tai rinnakkaispolttoprosessin kulusta (toiminta-aika, laitteiden rikkoutumisten määrä ja kumulatiivinen kesto, mikäli tiedot ovat saatavilla),

c)

ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen määrät suhteutettuna päästöjen raja-arvoihin,

d)

kuvaus siitä, miten nämä tiedot on annettu yleisön saataville, myös linkki tätä koskeville internetsivustoille (55 artiklan 2 kohta).

12.   Liottimien päästöt

Direktiivin 2010/75/EU V luvun soveltamisalaan kuuluvista laitoksista:

12.1

Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa (liitteessä VII olevassa 5 osassa kuvattua) vähentämisohjelmaa sen sijaan, että ne noudattaisivat päästöjen raja-arvoja, miten on edistytty vastaavien päästövähennysten saavuttamisessa (59 artiklan 1 kohdan b alakohta)?

12.2

Ilmoittakaa laitokset, joita varten on myönnetty poikkeuksia 59 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti sekä perustelut kyseisten poikkeusten myöntämiselle.


(1)  EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(4)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 70, 8.3.2012, s. 1.

(6)  EUVL L 70, 8.3.2012, s. 63.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/66


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2012,

unionin kolmannesta taloudellisesta tuesta neuvoston direktiivin 2000/29/EY nojalla vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9356)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/796/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2006/923/EY (2) hyväksyttiin unionin taloudellinen tuki Portugalin käyttöön ottamalle toimenpideohjelmalle, jolla pyrittiin vuosina 2006 ja 2007 torjumaan Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviäminen muihin jäsenvaltioihin. Nämä toimenpiteet sisälsivät mäntyankeroisen välittäjähyönteisten isäntäpuista vapaan rajan, jäljempänä ’avohakkuuvyöhyke’, luomisen.

(2)

Päätöksellä 2006/923/EY myönnetty taloudellinen tuki perustui Portugalin 28 päivänä heinäkuuta 2006 komissiolle toimittamaan mäntyankeroista koskevia lisätoimenpiteitä käsittelevään ohjelmaan sekä ohjelmaan liittyvään alustavaan budjettiin.

(3)

Päätöksessä 2006/923/EY vahvistettuihin toimiin liittyvät loppumaksut Portugalille suoritettiin kesäkuussa 2008.

(4)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/851/EU (3) Portugalille myönnettiin lisäksi 3 986 138,36 euron arvosta unionin taloudellista lisätukea kattamaan heinäkuussa 2006 tehdyn alkuperäisen arvion ylittäviä tukikelpoisia menoja.

(5)

Kun kyseinen unionin taloudellinen lisätuki myönnettiin, Portugalin toimittamaan pyyntöön ei sisältynyt kaikkia avohakkuuvyöhykkeen luomiseen liittyviä laskuja.

(6)

Portugalin viranomaiset esittivät 5 päivänä joulukuuta 2011 päivätyssä kirjeessä tarkistetun pyynnön, joka koski 15 000 932,08:aa euroa. Kyseiseen pyyntöön sisältyi 4 915 405,87 euron suuruinen määrä, jota ei heinäkuussa 2010 suoritetun edellisen tarkastuksen (SANCO/10/2010) aikaan ollut vielä maksettu ja jota ei tuolloin voitu ilmoittaa osarahoituksen kannalta tukikelpoiseksi. Uuden pyynnön jäljelle jäävä osa muodostuu kasvaneista suurten havupuiden hakkuukustannuksista sekä pienten havupuiden hävittämiseen liittyvistä erillisistä menoista.

(7)

Maaliskuussa 2012 komissio suoritti tarkastuksen, joka koski Portugalin 5 päivänä joulukuuta 2011 toimittamia tietoja. Kun kaikki lisäpyyntöön liittyvät tositteet oli tutkittu, komission päätelmänä oli tarkastuskertomuksen perusteella, että ainoastaan maksettujen laskujen (koordinointikustannukset mukaan luettuina) tukikelpoinen määrä 5 044 839,72 euroa voitiin ottaa huomioon. Jäljelle jäävää osaa tuettaviksi pyydetyistä menoista ei todettu osarahoituksen kannalta tukikelpoiseksi, koska kyse on menoista, joille on täytäntöönpanopäätöksen 2011/851/EU nojalla jo myönnetty osarahoitusta (2 024 128,16 euroa), ja menoista, joita Portugali ei ollut perustellut riittävästi (pieniin puihin liittyvät 7 931 964,20 euroa).

(8)

Koska kyseiseen lisäpyyntöön sisältyvät toimenpiteet ovat luonteeltaan samanlaisia ja kohdistuvat samaan tarkoitukseen kuin päätöksessä 2006/923/EY vahvistetut toimenpiteet, on aiheellista myöntää samansuuruinen unionin taloudellinen tuki kuin kyseisessä päätöksessä, eli 75 prosenttia.

(9)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kasvien terveyttä koskevat toimet rahoitetaan maataloustukirahastosta. Näiden toimenpiteiden varainhoitoa valvotaan edellä mainitun asetuksen 9, 36 ja 37 artiklan mukaisesti.

(10)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) 75 artiklan sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6) 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimielin tai viranomaiset, joille on siirretty päätöstä koskeva toimivalta, tekevät ennen menoihin sitoutumista rahoituspäätöksen, jossa määritetään menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat.

(11)

Tämä päätös on Portugalin esittämän osarahoituspyynnön sisältämiä menoja koskeva rahoituspäätös.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Periaate

Hyväksytään unionin kolmannen taloudellisen tuen myöntäminen kattamaan menoja, jotka aiheutuivat Portugalille vuosina 2006 ja 2007 avohakkuuvyöhykkeen luomisesta mäntyankeroisen torjumiseksi.

2 artikla

Unionin taloudellisen tuen määrä

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun unionin taloudellisen tuen enimmäismäärä on 3 783 629,79 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 354, 14.12.2006, s. 42.

(3)  EUVL L 335, 17.12.2011, s. 107.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.


19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2012,

koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti tehdyn päätöksen 2009/336/EY muuttamisesta

(2012/797/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 20 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn päätöksen 2009/336/EY (2) 4 artiklan mukaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston, jäljempänä ’virasto’, tehtävänä on koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvän yhteisön toiminnan hallinnointi.

(2)

Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat päätöksellä N:o 1041/2009/EY (3) kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelman ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2011 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

(3)

Viraston hankkiman asiantuntemuksen vuoksi komissio haluaa antaa sen tehtäväksi kyseisen uuden ohjelman hallinnoinnin lisäksi myös sellaisten hankkeiden hallinnoinnin, joita voidaan rahoittaa muiden säännösten nojalla tai muilla varoilla ja jotka kuuluvat viraston nykyisten toimivaltuuksien piiriin. Kyseessä ovat perus- ja keskiasteen koulutuksen piirissä ja nuorisoalalla toteutettavat hankkeet, joita voidaan rahoittaa tietyistä Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan välineistä.

(4)

Tämän lisäksi komissio aikoo antaa virastolle uusia tehtäviä, jotka liittyvät nuorisoalan eurooppalaiseen yhteistyöhön.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2009/336/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2009/336/EY 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Viraston tehtävänä on seuraavien yhteisön ohjelmien tiettyjen ohjelmalohkojen hallinnointi:

1)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille annettavasta taloudellisesta tuesta (Phare) annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (4) säännösten nojalla;

2)

Euroopan audiovisuaalisten teosten kehittämisen ja levityksen edistämistä koskeva ohjelma (Media II – Kehittäminen ja levitys) (1996–2000), hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/563/EY (5);

3)

Euroopan audiovisuaalisen ohjelmateollisuuden ammattilaisten koulutusohjelma (Media II – Koulutus) (1996–2000), hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/564/EY (6);

4)

yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toinen vaihe (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 253/2000/EY (7);

5)

yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toinen vaihe (2000–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/382/EY (8);

6)

yhteisön Nuoriso-toimintaohjelma (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1031/2000/EY (9);

7)

Kulttuuri 2000 -ohjelma (2000–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (10);

8)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanivaltioille (2000–2006) annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 99/2000 (11) säännösten nojalla;

9)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, Montenegrolle, Serbialle ja Kosovolle (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244) annettavaa apua (2000–2006) koskevien säännösten nojalla, jotka on hyväksytty neuvoston asetuksen (EY) N:o 2666/2000 (12) puitteissa;

10)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro–Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2698/2000 (13) säännösten nojalla;

11)

Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmas vaihe (Tempus III) (2000–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/311/EY (14);

12)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2001/196/EY (15) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2001–2005) määräysten nojalla;

13)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2001/197/EY (16) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2001–2005) määräysten nojalla;

14)

eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 2000/821/EY (17);

15)

Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelma (Media-koulutus, 2001–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 163/2001/EY (18);

16)

monivuotinen ohjelma tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (eLearning-ohjelma) (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2318/2003/EY (19);

17)

yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) (2004–2006), hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/100/EY (20);

18)

yhteisön toimintaohjelma nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 790/2004/EY (21);

19)

yhteisön toimintaohjelma Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 791/2004/EY (22);

20)

yhteisön toimintaohjelma kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (2004–2006), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 792/2004/EY (23);

21)

ohjelma korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2004–2008), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2317/2003/EY (24);

22)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2006/910/EY (25) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen (2006–2013) määräysten nojalla;

23)

hankkeet, joita voidaan rahoittaa neuvoston päätöksellä 2006/964/EY (26) hyväksytyn korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisoasioiden alan yhteistyöpuitteiden asettamista koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (2006–2013) määräysten nojalla;

24)

elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1720/2006/EY (27);

25)

Kulttuuri-ohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1855/2006/EY (28);

26)

unionin aktiivista kansalaisuutta edistävä ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY (29);

27)

nuorisotoimintaohjelma (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1719/2006/EY (30);

28)

Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma (Media 2007) (2007–2013), hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1718/2006/EY (31);

29)

Erasmus Mundus (II) -toimintaohjelma 2009–2013 korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1298/2008/EY (32);

30)

kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma (2011–2013), perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1041/2009/EY (33);

31)

korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet, joita voidaan rahoittaa avusta Aasian kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 443/92 (34) säännösten nojalla;

32)

korkea-asteen koulutuksen ja nuorisoalan hankkeet, joita voidaan rahoittaa liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (35) säännösten nojalla;

33)

perus-, keski- ja korkea-asteen koulutuksen alan sekä nuorisoalan hankkeet, joita voidaan rahoittaa eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1638/2006 (36);

34)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1905/2006 (37);

35)

korkea-asteen koulutuksen ja nuorisoalan hankkeet, joita voidaan rahoittaa teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineestä, perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1934/2006 (38);

36)

korkea-asteen koulutuksen alan hankkeet, joita voidaan rahoittaa Euroopan kehitysrahaston varoin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (neuvoston päätös 2003/159/EY (39) ), sellaisena kuin se on muutettuna Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (neuvoston päätös 2005/599/EY (40)), mukaisesti.

2.   Viraston tehtävät 1 kohdassa mainittujen yhteisön ohjelmien ohjelmalohkojen hallinnoinnissa ovat seuraavat:

a)

hankkeiden kaikkien vaiheiden hallinnointi sille uskottujen yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon yhteydessä sellaisen komission hyväksymän vuosittaisen työohjelman pohjalta, joka toimii rahoitusta koskevana päätöksenä koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvien avustusten ja sopimusten osalta, tai komission tekemien erillisten rahoituspäätösten pohjalta, ja tältä osin tarvittavan valvonnan toteuttaminen sekä mainittujen tehtävien edellyttämien päätösten tekeminen komission antaman valtuutuksen nojalla;

b)

talousarvion tuloja ja menoja koskevien toteuttamistoimien vahvistaminen sekä, komission valtuutuksen perusteella, joidenkin tai kaikkien sellaisten toimien toteuttaminen, joita tarvitaan yhteisön ohjelmien hallinnoimiseksi, etenkin kun toimet liittyvät sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen;

c)

yhteisön ohjelmien täytäntöönpanon ohjaamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle;

d)

Euroopan koulutusalan tietoverkon (Eurydice) yhteisön tason täytäntöönpano sekä nuorisoalan parempaan ymmärtämiseen ja tuntemiseen tähtäävän toiminnan tukeminen: tietojen keruu, analysointi ja levittäminen sekä tutkimusten ja julkaisujen tuottaminen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 101, 21.4.2009, s. 26.

(3)  EUVL L 288, 4.11.2009, s. 10.

(4)  

(1)*

EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11.

(5)  

(2)*

EYVL L 321, 30.12.1995, s. 25.

(6)  

(3)*

EYVL L 321, 30.12.1995, s. 33.

(7)  

(4)*

EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1.

(8)  

(5)*

EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33.

(9)  

(6)*

EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1.

(10)  

(7)*

EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.

(11)  

(8)*

EYVL L 12, 18.1.2000, s. 1.

(12)  

(9)*

EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1.

(13)  

(10)*

EYVL L 311, 12.12.2000, s. 1.

(14)  

(11)*

EYVL L 120, 8.5.1999, s. 30.

(15)  

(12)*

EYVL L 71, 13.3.2001, s. 7.

(16)  

(13)*

EYVL L 71, 13.3.2001, s. 15.

(17)  

(14)*

EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82.

(18)  

(15)*

EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1.

(19)  

(16)*

EUVL L 345, 31.12.2003, s. 9.

(20)  

(17)*

EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6.

(21)  

(18)*

EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24.

(22)  

(19)*

EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.

(23)  

(20)*

EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40.

(24)  

(21)*

EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1.

(25)  

(22)*

EUVL L 346, 9.12.2006, s. 33.

(26)  

(23)*

EUVL L 397, 30.12.2006, s. 14.

(27)  

(24)*

EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.

(28)  

(25)*

EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.

(29)  

(26)*

EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.

(30)  

(27)*

EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.

(31)  

(28)*

EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.

(32)  

(29)*

EUVL L 340, 19.12.2008, s. 83.

(33)  

(