ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.347.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 347

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
15. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1203/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnistä unionissa ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1204/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muutosten hyväksymisestä (Castelmagno (SAN))

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1205/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 802/2010 muuttamisesta yhtiön toiminnan laadun osalta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1206/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen hyväksymisestä lihasiipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena ja asetusten (EY) N:o 1332/2004 ja (EY) N:o 2036/2005 muuttamisesta (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1207/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1208/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/782/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2012, Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan tunnustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY nojalla merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9253)  ( 1 )

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Komission päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2012, Itävallan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2012, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2012 ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/807/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2010/221/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisista toimenpiteistä, joilla ehkäistään vesieläinten tiettyjen tautien kulkeutuminen tiettyihin Irlannin, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan osiin (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9295)  ( 1 )

36

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/787/EU

 

*

ESA–EU-tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2012, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, poikkeuksesta itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrättyihin alkuperäsääntöihin tonnikalasäilykkeitä ja tonnikalafileitä (ns. loins) koskevan erityistilanteen huomioon ottamiseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioissa

38

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 692/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, asetusten (EU) N:o 43/2012 ja (EU) N:o 44/2012 muuttamisesta paholaisrauskun suojelemisen ja eräiden kalastusmahdollisuuksien osalta (EUVL L 203, 31.7.2012)

41

 

*

Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1155/2012, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 183. kerran (EUVL L 335, 7.12.2012)

43

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (EUVL L 181, 12.7.2012)

43

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 805/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 206, 11.8.2011)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1203/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnistä unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 531/2012 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 531/2012 otetaan käyttöön säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin käsite. Ensinnäkin asetuksen (EU) N:o 531/2012 4 artiklan 1 kohdassa asetetaan kotimaan operaattoreille velvollisuus tarjota asiakkailleen mahdollisuutta käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin pakettina tarjoamia säänneltyjä verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluja. Lisäksi 4 artiklan 1 kohdassa säädetyissä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyyntiä koskevissa säännöksissä edellytetään, että kotimaan operaattorit ja verkkovierailuoperaattorit eivät saa estää verkkovierailuasiakkaita käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja.

(2)

Jotta voitaisiin varmistaa, että säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynti mahdollistetaan koko unionin alueella johdonmukaisesti ja samanaikaisesti, asetuksessa (EU) N:o 531/2012 edellytetään, että komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt tiedotusvelvollisuudesta, joka koskee verkkovierailuasiakkaiden mahdollisuutta valita vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori, sekä teknisestä ratkaisusta, joka mahdollistaa säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 4 kohdan mukaan säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin toteuttamisessa käytettävä tekninen ratkaisu voi sisältää yhden tai useita teknisiä menettelyjä asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjen ehtojen täyttämiseksi. Jos siis kaikkia näitä ehtoja ei voida täyttää pelkästään yhdellä teknisellä menettelyllä, olisi toteutettava useampia teknisiä menettelyjä. Tässä asetuksessa olisi säädettävä kyseistä teknistä ratkaisua koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka kattavat kotimaan operaattoreille asetettavat verkkoelementtien käyttöä ja asiaan liittyvien palvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset kunkin teknisen menettelyn osalta, jotta voidaan varmistaa tarvittava näiden ominaisuuksien käyttöoikeus, jonka avulla vaihtoehtoiset verkkovierailuoperaattorit voivat tarjota erillisiä verkkovierailupalveluja ja jotta mahdollistetaan vaihtoprosessi luovuttavan ja vastaanottavan verkkovierailuoperaattorin välillä.

(4)

Teknisen ratkaisun olisi mahdollistettava myös asetuksen (EU) N:o 531/2012 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien täyttyminen. Näin ollen teknisen ratkaisun olisi varmistettava sekä asiakkaille mahdollisuus käyttää minkä hyvänsä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin pakettina tarjoamia säänneltyjä verkkovierailuäänipuhelu-, -tekstiviesti- ja -datapalveluja että kotimaan operaattorille ja verkkovierailuoperaattoreille mahdollisuus noudattaa velvollisuutta, jonka mukaan ne eivät saa estää verkkovierailuasiakkaita käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja.

(5)

Tällä hetkellä kotimaan operaattori tarjoaa kaikkia vähittäistason verkkovierailupalveluja yhdessä kotimaisten matkaviestintäpalvelujen kanssa. Asetuksen (EU) N:o 531/2012 ansiosta verkkovierailuasiakas voi valita pakettina tarjottuja säänneltyjä verkkovierailupalveluja varten vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin ja hankkia verkkovierailupalvelut erillään kotimaan matkaviestintäpalveluista. Verkkovierailuasiakas tekee kyseisistä palveluista erillisen sopimuksen vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin kanssa.

(6)

On olemassa useita teknisiä menettelyjä, joilla pakettina tarjottavien verkkovierailupalvelujen erillismyynti voidaan toteuttaa. Näitä ovat muun muassa kahden IMSIn (kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus) malli (jossa samalla SIM-kortilla on kaksi erillistä IMSI-elementtiä) ja yhden IMSIn malli (jossa kotimaan operaattori ja verkkovierailuoperaattori käyttävät samaa IMSIä). Kahden IMSIn tekninen menettely perustuu verkkovierailuasiakkaan SIM-kortilla olevaan toiseen profiiliin, jota vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori voi käyttää säänneltyjen verkkovierailupalvelujen myyntiä varten, kun taas kotimaan operaattori käyttää ensimmäistä profiilia kotimaanpalvelujen ja mahdollisesti sääntelemättömien verkkovierailupalvelujen myyntiin. Yhden IMSIn teknisessä menettelyssä erillisten verkkovierailupalvelujen tarjonnasta vastaa teknisesti edelleen kotimaan operaattori, joka toimii isäntämatkaviestinverkon operaattorina vaihtoehtoiselle verkkovierailuoperaattorille. Erillisiä verkkovierailupalveluja tarjotaan tukkutasolla vaihtoehtoiselle verkkovierailuoperaattorille, joka myy niitä edelleen vähittäistasolla verkkovierailuasiakkaalle. Yksinkertaisimpana vaihtoehtona on puhdas jälleenmyyntimalli. Puhtaan jälleenmyyntimallin tekniseen menettelyyn on lisäksi mahdollista tehdä täydennyksiä, joiden ansiosta vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori voi valvoa sitä, mitä vierailuverkkoja käytetään ensisijaisesti, sekä hyödyntää alennuksia isäntämatkaviestinverkon operaattorilta ostettavien tukkutason verkkovierailupalvelujen hinnoissa vierailuverkkojen operaattorien tai tukkutason yhteenliittymien kanssa tehtyjen tukkusopimusten perusteella.

(7)

Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailujen erillismyynnin edellyttämien verkkoelementtien ja palvelujen käyttöoikeutta olisi asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottava maksutta. Näin ollen sellaisten lisäpalvelujen hinnoittelu, jotka eivät ole välttämättömiä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin kannalta, ei kuulu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyyntiä varten tarvittaviin toimintoihin ja lisäpalveluihin luetaan myös toiminnot ja palvelut, joita tarvitaan asiakkaan siirtoprosessissa.

(8)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC on antanut asiantuntija-arvionsa erillisten verkkovierailupalvelujen toteuttamiseksi tarvittavista ratkaisuista (2). BEREC katsoo, että kahden IMSIn mallin toteuttaminen edellyttää huomattavaa kehitys- ja standardointitoimintaa, ja arvioi toteutuskustannusten aiheuttavan merkittäviä lisäyksiä vähittäishintoihin. Koska tämä tekninen menettely edellyttäisi myös nykyisin käytössä olevien SIM-korttien vaihtamista kahden IMSIn korteiksi, kahden IMSIn tekninen menetelmä ei ole kustannustehokas ja kuluttajaystävällinen vaihtoehto säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyyntiä varten.

(9)

Yhden IMSIN tekninen menettely sen sijaan näyttää tarkoituksenmukaisemmalta, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa asetetut ehdot. Kaikki tarkastellut tekniset menettelyt, mukaan lukien yhden IMSIn tekninen menettely, voidaan toteuttaa tavalla, joka täyttää 5 artiklan 3 kohdan h, i, j ja k alakohdan ehdot. Yhden IMSIn malli on kuluttaja- ja käyttäjäystävällinen, koska verkkovierailupalvelu tarjotaan siinä teknisesti samalla tavoin kuin tähänkin asti, joten käyttäjäkokemuksen voidaan olettaa olevan samalla tavoin saumaton. Yhden IMSIn mallin toteutuskustannukset ovat pienemmät kuin kahden IMSIn mallissa, eikä se edellytä huomattavaa standardointitoimintaa. BEREC katsoo myös, että yhden IMSIn mallin toteutukseen ei liity pullonkaulatekijöitä.

(10)

Yhden IMSIn teknisen menettelyn kilpailuvaikutusten tehokkuutta voitaisiin parantaa, jos vaihtoehtoiset verkkovierailuoperaattorit voisivat ohjata verkkovierailuliikennettä itse valitsemaansa vierailuverkkoon. Paranneltuun yhden IMSIn tekniseen menettelyyn liittyvien liikenteenohjausjärjestelyjen toteuttaminen olisi kuitenkin perusteltua vain, jos toteutuskustannukset ovat oikeassa suhteessa odotettuihin kilpailuhyötyihin. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että paranneltuun yhden IMSIn tekniseen menettelyyn liittyvät tarvittavat liikenteenohjausjärjestelyt voitaisiin toteuttaa kohtuullisin kustannuksin 1 päivään heinäkuuta 2014 mennessä. Näin ollen tässä vaiheessa katsotaan, että verkkovierailujen jälleenmyynnin muodossa toteutettava yhden IMSIn tekninen menettely riittää täyttämään kaikki 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt ehdot, lukuun ottamatta alakohdissa b ja e säädettyjä ehtoja, jotka täyttyvät vain osittain.

(11)

Kahden IMSIn tekninen menettely, yhden IMSIn tekninen menettely ja paranneltu yhden IMSIn tekninen menettely eivät yksikään täytä kaikkia asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjä ehtoja. Erityisesti on todettava, että mikään niistä ei pane täytäntöön kotimaan operaattoreille ja verkkovierailuoperaattoreille asetettua velvollisuutta, jonka mukaan ne eivät saa estää verkkovierailuasiakkaita käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja. Ainakin yhden tekniseen ratkaisuun sisältyvän teknisen menettelyn on kuitenkin tarjottava mahdollisuus panna tämä velvollisuus täytäntöön, koska se on yksi asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa pakollisiksi säädetyistä velvollisuuksista.

(12)

Kotiverkkojen nykyisissä toteutuksissa ja kokoonpanoissa tällaiset paikalliset verkkovierailudatapalvelut on estetty. Näin ollen asetuksen (EU) N:o 531/2012 vaatimuksen täyttäminen edellyttää toistakin teknistä menettelyä. Jotta paikalliset verkkovierailudatapalvelut voitaisiin erottaa kotimaan palvelupaketista, vierailuverkon operaattoreita ei pitäisi estää käsittelemästä teknisesti verkkovierailuasiakkaan dataliikennettä eikä tarjoamasta kyseistä palvelua vähittäistasolla.

(13)

Toisaalta yhden IMSIn tekninen menettely ei anna mahdollisuutta palvella kaiken tyyppistä kuluttajakysyntää, esimerkiksi intensiivistä datapalvelujen käyttöä, kilpailuehtoisesti. Koska verkkovierailudatapalvelujen tukkuhintakatot eivät ole tarkasti kustannussuuntautuneita, eivätkä ne tule laskemaan vuoden 2014 jälkeen huolimatta odotetusta tukkutason kustannusten laskusta, näyttää epätodennäköiseltä, että vaihtoehtoiset verkkovierailuoperaattorit, joiden on tukeuduttava tukkutason verkkovierailudatapalveluihin, kykenisivät tarjoamaan datapalvelujen suurkäyttäjille vähittäistason verkkovierailudatapalveluja houkuttelevaan hintaan verrattuna kotimaan matkaviestinnän datapalvelujen hintatasoon. Tekninen menettely, joka panee täytäntöön kotimaan operaattoreille ja verkkovierailuoperaattoreille asetetun velvollisuuden, jonka mukaan ne eivät saa estää verkkovierailuasiakkaita käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja, antaa kuitenkin vaihtoehtoisille verkkovierailudatapalvelujen tarjoajille mahdollisuuden tarjota paikallisia verkkovierailudatapalveluja eli verkkovierailudatapalveluja, joiden ei tarvitse perustua tukkutason verkkovierailudatapalveluihin.

(14)

Kotimaan operaattorit tarjoavat nykyisin vähittäistason verkkovierailudatapalveluja vierailuverkkojen operaattorien kanssa tehtyjen tukkusopimusten pohjalta. Verkkovierailudataliikenne lähetetään ja vastaanotetaan vierailuverkon operaattorin radioliityntäverkon välityksellä ja reititetään vierailuverkon ja kotiverkon välillä. Kotiverkon operaattori tarjoaa yhteyden internetpalveluun ja veloittaa verkkovierailevaa asiakasta verkkovierailudatapalvelusta. Nykyiset GSM/GPRS-, EDGE- ja UMTS-standardit antavat jo nyt vierailuverkon operaattorille mahdollisuuden teknisesti käsitellä verkkovierailudataliikennettä ja tarjota yhteyttä internetpalveluun ilman reititystä koti- ja vierailuverkon välillä. Alan nykykäytännön mukaisesti kotiverkon operaattori veloittaa kuitenkin edelleen asiakasta verkkovierailudatapalvelun käytöstä ja vierailuverkon operaattori käsittelee liikenteen tukkupalveluna kotiverkon operaattorille.

(15)

Vaatimus, jonka mukaan paikallisia verkkovierailudatapalveluja ei saa estää, voidaan täyttää useilla tavoilla. Perusvaatimuksia ovat verkkovierailudataliikenteen käsittelymahdollisuuden toteuttaminen ja aktivointi vierailuverkossa ja vaatimus olla estämättä vierailuverkon manuaalista tai automaattista valintaa. Mahdollisia parannuksia ovat liikenteenohjauselementtien muuttaminen niin, että auki olevia verkkovierailudatapalvelujen käyttöistuntoja ei keskeytetä ja sellaisten erityistoimintojen toteuttaminen, joilla autetaan verkkovierailuasiakkaita vierailuverkon valinnassa tai jotka tukevat vierailuverkon automaattista valintaa. Tällaisilla perusvaatimuksilla voitaneen mahdollistaa erilaisten liiketoimintamallien kehittyminen sekä tilapäisten että pysyvien paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan.

(16)

Tilapäisten paikallisten verkkovierailupalvelujen tapauksessa verkkovierailuasiakas voi valita paikallisen matkaviestinverkon operaattorin kyseisessä maassa tarjoamaan vähittäistason verkkovierailudatapalveluja suoraan, jos palvelua tarjotaan vierailumaassa ja jos vierailuverkon operaattorin ja kotiverkon operaattorin välillä on olemassa verkkovierailusopimus. Palvelun tilapäinen luonne merkitsee, että verkon tai päätelaitteen asetuksiin ei tehdä mitään pysyvää muutosta, joten alkuperäiset verkkovierailuasetukset palautuvat, kun paikallista verkkovierailudatapalvelua ei enää käytetä. Tämäntyyppinen palvelu tarjoaisi vastaavan käyttäjäkokemuksen kuin langattomat lähiverkot, kuten Wi-Fi-verkot, joita monet kannettavien, älypuhelinten ja taulutietokoneiden käyttäjät tällä hetkellä hyödyntävät ulkomailla. Puhe-, tekstiviesti- ja muut asiaan liittyvät palvelut tarjoaisi entiseen tapaan kotiverkon operaattori, paitsi kun verkkovierailuoperaattori tarjoaa myös näitä palveluja vierailuverkossa.

(17)

Pysyvien paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tapauksessa verkkovieraileva asiakas tekee sopimuksen paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tarjoajan kanssa eikä kotiverkkoa käyttävän verkkovierailuoperaattorin kanssa. Tässä tapauksessa vaihtoehtoinen verkkovierailupalvelujen tarjoaja, esimerkiksi matkaviestinverkon operaattori tai jälleenmyyjä, tarjoaisi paikallisia verkkovierailudatapalveluja ja tarvittavan teknisen tuen (tarvittavat erityissovellukset tai vastaavat) yhdessä tai useammassa maassa verkkovierailuasiakkaille pysyvästi oman verkkopeittonsa pohjalta ja/tai sellaisten matkaviestinverkon operaattorien verkkopeiton pohjalta, joiden kanssa se on kussakin maassa tehnyt jälleenmyyntisopimuksen.

(18)

Kaupallisen tarjonnan kaikkein pelkistetyimmät ratkaisut eivät välttämättä kaikkein parhaiten täytä käyttäjäystävällisyyden vaatimusta, jos niissä esimerkiksi vaaditaan verkkovierailuasiakasta muuttamaan päätelaitteensa asetuksia tai lähettämään tekstiviestillä erityinen tunnus palvelun mahdollistamiseksi ja vierailuverkon valitsemiseksi, mutta voidaan olettaa, että palvelun suosiosta riippuen paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tarjoajat, päätelaitevalmistajat, sovelluskehittäjät tai muut toimijat luovat markkinapohjaisia ratkaisuja, jotka lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Paikallisten verkkovierailudatapalvelujen kuluttajaystävällisyyttä pidetään hyvänä, koska palveluntarjoajan voi valita joustavasti ja sen palvelusta voi kytkeytyä irti välittömästi. Paikalliset verkkovierailudatapalvelut antavat vaihtoehtoisille verkkovierailupalvelujen tarjoajille mahdollisuuden hyödyntää omia infrastruktuuriresursseja ja kaupallisia järjestelyjä verkkovierailudatapalveluja varten esimerkiksi käyttämällä jälleenmyyntijärjestelyjä tai pysyviä monen maan paikallisia verkkovierailudatapalveluja. BERECin mukaan paikalliset verkkovierailudatapalvelut voidaan toteuttaa suhteellisen nopeasti ja ne ovat kustannustehokkaita, koska suurin osa vaihtoehtoisille palveluntarjoajille aiheutuvista kustannuksista on suhteessa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen todelliseen käyttöönottoon. Yhteentoimivuus on hyvällä tasolla, koska liikenteen käsittelymahdollisuuden toteuttamista vierailuverkossa koskevat standardit ovat jo olemassa. Näin ollen tekninen menettely, joka mahdollistaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön, täyttää kaikki asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt ehdot, lukuun ottamatta alakohdissa b ja e säädettyjä ehtoja, jotka täyttyvät vain osittain.

(19)

Tekninen menettely, joka mahdollistaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön, varmistaa ainoastaan verkkovierailudatapalvelujen käyttömahdollisuuden. Näin ollen se ei täysin täytä asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädettyä ehtoa. Lisäksi tämä tekninen menettely ei täysin täytä b alakohdan ehtoa, koska paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käyttömahdollisuuden odotetaan kiinnostavan vain datapalvelujen käyttäjiä.

(20)

Tekninen ratkaisu, jossa yhdistyvät kyseiset kaksi teknistä menettelyä, eli yhden IMSIn tekninen menettely verkkovierailujen jälleenmyyntipalvelun mahdollistamiseksi ja tekninen menettely, joka mahdollistaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön vierailuverkossa, täyttää kaikki asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt ehdot. Koska yhden IMSIn tekninen menettely ja tekninen menettely, joka mahdollistaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön, eivät kumpikaan yksinään täysin täytä b ja e alakohdan ehtoja, ne ovat toisiaan täydentäviä ja täyttävät b ja e alakohdan ehdot ainoastaan toisiinsa yhdistettyinä.

(21)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti verkkovierailuoperaattorin vaihto on toteutettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti säänneltyjen verkkovierailupalvelujen vähittäistason erillisen myynnin toteuttamista varten valitusta teknisestä ratkaisusta riippuen. Yhden IMSIn teknisen menettelyn tapauksessa, kuten kotimaan palvelujen tarjoajan vaihdonkin kohdalla, vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen ei tarvita muuta vuorovaikutusta käyttäjän kanssa. Tämä tekninen menettely mahdollistaa vaihdon toteuttamisen vastaavassa ajassa kuin kotimaan palvelujen kohdalla, eli yhden työpäivän kuluessa. Tästä syystä, kun on kyse yhden IMSIn teknisestä menettelystä, vaihtoaikaa vaihtoehtoiselle verkkovierailuoperaattorille tai vaihtoehtoiselta verkkovierailuoperaattorilta, joka ylittää ajan, jota sovelletaan vaihtoihin kotimaan palveluissa, olisi pidettävä aiheettomana viivytyksenä, koska taustalta ei löydy teknisiä syitä, joiden vuoksi vaihdon pitäisi kestää kauemmin kuin vastaavat vaihdot kotimaan palveluissa. Kun on kyse teknisestä menettelystä, joka mahdollistaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön, asiakkaiden oletetaan valitsevan vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin paikallisia verkkovierailudatapalveluja varten juuri ennen kuin he aikovat käyttää paikallista verkkovierailudatapalvelua. Tekninen menettely mahdollistaa vaihdon paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tarjoajille tai näiden välillä välittömästi sen jälkeen, kun sopimus vastaanottavan verkkovierailuoperaattorin kanssa on tehty.

(22)

Erillisten verkkovierailupalvelujen koordinoitu tekninen toteutus edellyttää markkinatoimijoiden, BERECin ja komission välistä yhteistyötä ja koordinointia. Erityisen tärkeää on luoda koordinoitu lähestymistapa, jotta voidaan määritellä tarvittavat tekniset rajapinnat ja varmistaa niiden asianmukainen toteutus, jotta säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynti saadaan mahdollistettua johdonmukaisesti ja samanaikaisesti koko unionissa. Kaikille markkinatoimijoille avoin toimialafoorumi tarjoaisi hyödylliset puitteet tällaista koordinointia varten.

(23)

Jotta säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyyntimahdollisuus ei turhaan viivästyisi, operaattorit eivät saisi kieltäytyä teknisten rajapintojen testaamisesta ennen vaihtoehtoisten verkkovierailupalvelujen tarjoajien vähittäistason verkkovierailupalvelujen kaupallista käyttöönottoa ennen 1 päivää heinäkuuta 2014.

(24)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 johdanto-osan 38 kappaleen mukaisesti BERECin olisi yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa laadittava ohjeita teknisistä osatekijöistä, joita tarvitaan verkkovierailupalvelujen erillisen myynnin mahdollistamiseksi.

(25)

Asetuksen (EU) N:o 531/2012 4 artiklan 4 kohta sisältää yleisiä säännöksiä siitä, miten ja milloin asiakkaille on ilmoitettava mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailupalvelujen tarjoaja. Ilmoituksen sisältöä ja mahdollisia ilmoittamistapoja on täsmennettävä, jotta kuluttajan olisi helpompi tehdä tietoon perustuva valinta. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen verkkovierailumahdollisuuksista edellyttää kaikkien mahdollisten tapojen hyödyntämistä, jotta kuluttajat saisivat täyden hyödyn avoimista markkinoista.

(26)

Jotta kaikki asiakkaat voisivat hyödyntää vaihtoehtoista tarjontaa, kotimaan palveluntarjoajien olisi varmistettava, että 1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen tehtävät tai uusittavat sopimukset antavat asiakkaalle mahdollisuuden vaihtaa verkkovierailujen tarjoajaa milloin tahansa ja ilman, että luovuttava verkkovierailujen tarjoaja perii tästä maksun.

(27)

Verkkovierailupalvelujen tarjoajien, myös paikallisia verkkovierailudatapalveluja tarjoavien vaihtoehtoisten verkkovierailupalveluntarjoajien, olisi toteutettava tarjoamiaan datapalveluja varten asetuksen (EU) N:o 531/2012 15 artiklan mukaiset avoimuus- ja turvamekanismit. Avoimuuden varmistamiseksi verkkovierailupalvelujen tarjoajien olisi annettava verkkovierailuasiakkailleen myös tiedot palveluista, esimerkiksi kotimaan verkon tukemista palveluntarjoajakohtaisista palveluista, jotka mahdollisesti eivät ole saatavilla käytettäessä paikallisia verkkovierailudatapalveluja.

(28)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viestintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnille unionissa.

Siinä säädetään yksityiskohtaiset säännöt tekniselle ratkaisulle, jolla mahdollistetaan säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynti. Lisäksi siinä säädetään yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kotimaan palveluntarjoajien velvollisuutta tiedottaa verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuudesta valita minkä hyvänsä vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan verkkovierailupalvelut.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’vähittäistason verkkovierailupalvelujen jälleenmyynnillä’ pakettina tarjottavien säänneltyjen verkkovierailupalvelujen ja verkkovierailuasiakkaiden käytettävissä yleensä olevien erilaisten liitännäispalvelujen, kuten vastaajapalvelujen, tarjontaa vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan ja kotimaan palveluntarjoajan välisen tukkutason sopimuksen mukaisesti siten, että verkkovierailuasiakkaan ei tarvitse vaihtaa SIM-korttiaan tai mobiililaitettaan,

b)

’paikallisella verkkovierailudatapalvelulla’ säänneltyä verkkovierailudatapalvelua, jota vaihtoehtoinen verkkovierailupalveluntarjoaja tarjoaa tilapäisesti tai pysyvästi verkkovierailuasiakkaille suoraan vierailuverkossa ilman, että verkkovierailuasiakkaan tarvitsee vaihtaa SIM-korttiaan tai mobiililaitettaan,

c)

’EU-Internet-yhteyspistenimellä (APN)’ yhteistä tunnistetta, joka asetetaan manuaalisesti tai automaattisesti verkkovierailuasiakkaan mobiililaitteeseen ja jonka kotiverkko ja vierailuverkko tunnistavat osoitukseksi verkkovierailuasiakkaan päätöksestä käyttää paikallisia verkkovierailudatapalveluita,

d)

’liikenteenohjauksella’ kotiverkon operaattorin käyttämää ohjaustoimintoa, jonka avulla se valitsee verkkovierailevien asiakkaidensa vierailuverkot haluttujen vierailuverkkojen etusijaluettelon perusteella,

e)

’verkkoestolla’ kotiverkon operaattorin käyttämää ohjaustoimintoa, jonka avulla se estää tiettyjen vierailuverkkojen valinnan verkkovieraileville asiakkailleen,

f)

’pysyvällä tallennusvälineellä’ mitä tahansa alustaa, jolle asiakas voi tallentaa itselleen henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja niin, että tiedot pysyvät käytettävissä asianmukaisen ajan ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoa voidaan käyttää, ja niin, että tallennetut tiedot voidaan esittää muuttumattomina,

g)

’vastaanottavalla verkkovierailupalveluntarjoajalla’ verkkovierailupalveluntarjoajaa, joka tarjoaa verkkovierailupalveluntarjoajan vaihdon jälkeen verkkovierailupalveluja luovuttavan verkkovierailupalveluntarjoajan asemesta,

h)

’luovuttavalla verkkovierailupalveluntarjoajalla’ verkkovierailupalvelujen tarjoajaa, joka tällä hetkellä tarjoaa asiakkaalle verkkovierailupalveluja.

3 artikla

Tekninen menettely pakettina tarjottavien säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin mahdollistamiseksi

1.   Jotta verkkovierailuasiakkaat voisivat käyttää pakettina tarjottuja vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan säänneltyjä äänipuhelu-, tekstiviesti- ja dataverkkovierailupalveluja, maanpäällistä yleistä matkaviestinverkkoa pitävien kotimaan palveluntarjoajien on tarjottava tarvittavat verkkoelementit ja asiaan liittyvät palvelut, joiden avulla vaihtoehtoinen verkkovierailupalveluntarjoaja voi jälleenmyydä vähittäistason verkkovierailupalveluja kotimaan palveluntarjoajan asiakkaille kotimaan matkaviestintäpalvelujen rinnalla ilman, että verkkovierailuasiakkaan tarvitsee vaihtaa SIM-korttiaan tai mobiililaitettaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja verkkoelementtejä ja asiaan liittyviä palveluja ovat muun muassa seuraavat:

a)

tekijät, joilla mahdollistetaan verkkovierailupalveluntarjoajan vaihto 5 kohdan mukaisesti,

b)

tekijät, jotka liittyvät asiakastietoihin, kuten asiakkaan sijaintitietoihin ja laskutustukeen tarkoitettuihin asiakastietueisiin, joita tarvitaan vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi,

c)

tekijät, joiden avulla voidaan noudattaa verkkovierailudatapalveluille määritetylle käyttökaudelle asetettuja kustannusrajoja asetuksen (EU) N:o 531/2012 15 artiklan mukaisesti.

3.   Maanpäällistä yleistä matkaviestinverkkoa pitävien kotimaan palveluntarjoajien on täytettävä kaikki 1 ja 2 kohdan mukaisia verkkoelementtejä ja palveluja koskevat kohtuulliset pyynnöt.

4.   Kotimaan palveluntarjoajien on varmistettava, että vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan asiakkaat voivat edelleen käyttää vastaajapalvelujaan.

5.   Luovuttavan verkkovierailupalveluntarjoajan on tehtävä vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan kanssa sopimuksen tehneet verkkovierailuasiakkaat voivat käyttää vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan palveluja yhden työpäivän kuluessa.

4 artikla

Tekninen menettely vierailuverkon paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön mahdollistamiseksi

1.   Jotta verkkovierailuasiakkaita ei estettäisi käyttämästä vaihtoehtoisen verkkovierailuoperaattorin suoraan vierailuverkossa tarjoamia säänneltyjä verkkovierailudatapalveluja, maanpäällistä yleistä matkaviestintäverkkoa pitävien kotimaan palveluntarjoajien on täytettävä kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat tarvittavia verkkoelementtejä ja asiaan liittyviä palveluja, joiden avulla vaihtoehtoiset verkkovierailupalveluntarjoajat voivat käsitellä verkkovierailudataliikennettä vierailuverkossa ja tarjota vähittäistason paikallisia verkkovierailudatapalveluja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja verkkoelementtejä ja asiaan liittyviä palveluja ovat muun muassa seuraavat:

a)

tekijät, joiden avulla verkkovierailuasiakas voi tehdä vaihdon kotiverkkoa käyttävän verkkovierailupalveluntarjoajan ja paikallisia verkkovierailudatapalveluja tarjoavan vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan välillä verkkovierailudatapalvelujen käyttämiseksi 4 kohdan mukaisesti;

b)

tekijät, joiden avulla voidaan luoda käyttäjäprofiilit EU-Internet-yhteyspistenimeä varten kotiverkossa ja toteuttaa kotiverkossa mekanismi, joka mahdollistaa verkkovierailudataliikenteen käsittelyn vierailuverkossa, verkkovierailudataliikenteen reitittämisen valitulle vaihtoehtoiselle verkkovierailupalveluntarjoajalle ja verkkovierailudatapalvelun vähittäistarjonnan vierailuverkon operaattorin toimesta kyseisten käyttäjäprofiilien osalta,

c)

tekijät, joilla varmistetaan, että liikenteenohjaus, verkkoestot tai muut kotiverkossa käytetyt mekanismit eivät estä käyttäjiä valitsemasta vierailuverkkoa haluamiaan paikallisia verkkovierailudatapalveluja varten;

d)

tekijät, joilla varmistetaan, että käyttäjää ei kytketä irti vierailuverkosta, jossa hän käyttää valitsemiaan paikallisia verkkovierailudatapalveluja, kotiverkossa käytettävien liikenteenohjaus- tai muiden mekanismien vuoksi.

3.   Kun vaihtoehtoinen verkkovierailuoperaattori aikoo tarjota paikallisia verkkovierailudatapalveluja, maanpäällistä yleistä matkaviestinverkkoa pitävien kotimaan palveluntarjoajien on tätä varten täytettävä tukkutason verkkovierailupalvelujen käyttöoikeuksia koskevat vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan kohtuulliset pyynnöt sekä mahdollistettava vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan paikallisten verkkovierailudatapalvelujen tarjonta ja jäljelle jäävien kotiverkkoa käyttävän verkkovierailupalveluntarjoajan verkkovierailupalvelujen (äänipuhelut ja tekstiviestit) tarjonta asianomaisille asiakkaille paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön aikana.

4.   Luovuttavan verkkovierailupalveluntarjoajan on tehtävä vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan kanssa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytöstä sopimuksen tehneet verkkovierailuasiakkaat voivat käyttää vastaanottavan verkkovierailupalveluntarjoajan palveluja heti siitä hetkestä lähtien, kun vastaanottava verkkovierailupalveluntarjoaja lähettää pyynnön luovuttavalle verkkovierailupalveluntarjoajalle.

Luovuttavan palveluntarjoajan ja vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan on teknistä menettelyä toteuttaessaan varmistettava, että paikallisia verkkovierailudatapalveluja käyttävällä verkkovierailuasiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käyttö ja palata luovuttavan verkkovierailupalveluntarjoajan oletusarvoisiin verkkovierailupalveluihin. Paikallisia verkkovierailudatapalveluja tarjoava vaihtoehtoinen verkkovierailupalveluntarjoaja ei saa estää näiden oletusarvoisten verkkovierailupalvelujen automaattista palauttamista välittömästi siitä hetkestä, kun luovuttava verkkovierailupalveluntarjoaja lähettää asiaa koskevan pyynnön vaihtoehtoiselle verkkovierailupalveluntarjoajalle.

5 artikla

Tekninen menettely säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin mahdollistamiseksi

Maanpäällistä yleistä matkaviestinverkkoa pitävien kotimaan palveluntarjoajien on toteutettava sekä tekninen menettely pakettina tarjottavien säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin mahdollistamiseksi että tekninen menettely vierailuverkon paikallisten verkkovierailudatapalvelujen käytön mahdollistamiseksi.

Verkkovierailupalveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin mahdollistavaan tekniseen ratkaisuun liittyvien rajapintojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi yhteisesti sovittujen standardien pohjalta. Tässä voidaan soveltaa verkko-operaattorien verkkovierailutarkoituksiin käyttämiä viiteasiakirjoja ja tietokantamenettelyjä, kunhan ne ovat julkisesti saatavilla ja asetuksen (EU) N:o 531/2012 ja tämän asetuksen mukaisia.

6 artikla

Kuluttajille annettavat tiedot säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnistä

1.   Heinäkuun 1 päivästä 2014 lähtien kotimaan palveluntarjoajan on tiedotettava olemassa oleville verkkovierailuasiakkailleen ja ennen sopimuksen tekemistä annettava uudelle asiakkaalle tiedot mahdollisuudesta valita vaihtoehtoisten verkkovierailupalvelujen tarjoajien erilliset verkkovierailupalvelut. Niiden on annettava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

toimenpiteet, joiden avulla verkkovierailuasiakas voi vaihtaa vaihtoehtoiseen verkkovierailupalveluntarjoajaan tai tehdä vaihdon vaihtoehtoisten verkkovierailupalveluntarjoajien välillä,

b)

mahdollisuus vaihtaa vaihtoehtoiseen verkkovierailupalveluntarjoajaan tai tehdä vaihto vaihtoehtoisten verkkovierailupalveluntarjoajien välillä milloin tahansa ilmaiseksi,

c)

olemassa oleviin sopimusehtoihin tehtävät muutokset, joilla on varmistettava, että luovuttava verkkovierailupalveluntarjoaja ei peri asiakkaalta vaihdosta minkäänlaista maksua,

d)

aika, jonka kuluessa vaihto vaihtoehtoiseen verkkovierailupalveluntarjoajaan tai vaihto vaihtoehtoisten verkkovierailupalveluntarjoajien välillä toteutuu,

e)

muistutus siitä, että kotimaan palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudella kotimaan palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tukea tietyn vaihtoehtoisen verkkovierailupalveluntarjoajan verkkovierailupalveluja,

f)

uutta sopimusta tehtäessä tai olemassa olevaa sopimusta uusittaessa asiakkaalta on saatava nimenomainen vahvistus siitä, että hänelle on ilmoitettu mahdollisuudesta valita vaihtoehtoinen verkkovierailupalveluntarjoaja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava pysyvällä tallennusvälineellä selkeässä, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Ennalta maksettuja palveluja käyttäville asiakkaille, joiden yhteystiedot eivät ole kotimaan palveluntarjoajan tiedossa, kotimaan palveluntarjoajan olisi ilmoitettava tiedot tekstiviestillä tai muulla sopivalla tavalla.

Verkkovierailuasiakkailla on oltava oikeus pyytää ja saada ilmaiseksi yksityiskohtaisempaa tietoa mahdollisuudesta vaihtaa verkkovierailupalveluntarjoajaa milloin tahansa.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Suorittaessaan asetuksen (EU) N:o 531/2012 19 artiklan mukaista uudelleentarkastelua komissio arvioi BERECiä kuullen myös säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnin mahdollistamiseksi valitun teknisen ratkaisun toimivuutta ja sitä, olisiko ratkaisua päivitettävä teknologian tai markkinoiden kehityksen vuoksi. Uudelleentarkastelussa arvioidaan erityisesti, täyttääkö tekninen ratkaisu mahdollisimman tehokkaasti edelleen asetuksen (EU) N:o 531/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädetyt ehdot.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan heinäkuun 1 päivästä 2014kesäkuun 30 päivään 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  BoR (12) 68 ja BoR (12) 109.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1204/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muutosten hyväksymisestä (Castelmagno (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian esittämä nimityksen ”Castelmagno” eritelmän muutosten hyväksymistä koskeva hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Luxemburg ilmoitti komissiolle asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti perustellun vastaväitteen.

(3)

Komissio kehotti 23 päivänä syyskuuta 2010 päivätyllä kirjeellä asianomaisia osapuolia neuvottelemaan asiasta. Osapuolet eivät päässeet sopimukseen kuuden kuukauden määräajassa. Luxemburg perui kuitenkin vastaväitteensä 2 päivänä elokuuta 2012 päivätyllä kirjeellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä24 päivänä joulukuuta 2009.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 320, 24.12.2009, s. 27.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

ITALIA

Castelmagno (SAN)


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1205/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

asetuksen (EU) N:o 802/2010 muuttamisesta yhtiön toiminnan laadun osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon satamavaltion suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (1), ja erityisesti sen 27 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhtiön toiminnan laatu on yksi aluksen riskiprofiilin määrittelyyn vaikuttavista yleisistä tekijöistä.

(2)

Yhtiön toiminnan laadun arvioimiseksi olisi otettava huomioon kaikkien niiden yhtiön laivastoon kuuluvien alusten puute- ja pysäyttämisasteet, jotka on tarkastettu unionissa ja satamavaltioiden suorittamia tarkastuksia koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan (Pariisin yhteisymmärryspöytäkirja) soveltamisalueella.

(3)

Täytäntöönpanosäännöt yhtiön toiminnan laatuun liittyvien perusteiden laskemiseksi aluksen riskiprofiilia varten ja menettely julkaistavien luettelojen laatimiseksi vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 10 artiklan 3 kohdan ja 27 artiklan täytäntöönpanosta yhtiön toiminnan osalta 13 päivänä syyskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 802/2010 (2).

(4)

Simulaatiot tarkastustietokantaan tallennettuihin tietoihin perustuvien luetteloiden julkaisemisesta ovat osoittaneet, että asetuksessa (EU) N:o 802/2010 vahvistetun julkaisumenettelyn olisi oltava kohdennetumpi.

(5)

Jotta yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on heikko tai erittäin heikko, voitaisiin julkaista merkitykselliset luettelot, on tarpeen muuttaa näiden luetteloiden laadintaperusteita siten, että julkaisussa keskitytään heikoimmin toimiviin yhtiöihin. Tämän ei pitäisi muuttaa yhtiön toiminnan laadun laskemista aluksen riskiprofiilia varten.

(6)

Joutuakseen luetteloon yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on heikkoa tai erittäin heikkoa, yhtiön toiminnan laadun on oltava ollut huonoa yhtäjaksoisesti 36 kuukauden ajan välittömästi ennen julkaisua. Jatkuvasti huono toiminnan laatu näin pitkän aikaa osoittaa yhtiön haluttomuutta tai kykenemättömyyttä parantaa toimintansa laatua. Koska julkaiseminen luettelossa perustuu yhtiöiden toiminnan laatua 36 kuukauden ajalta koskevien tietojen käsittelyyn, olisi annettava riittävästi aikaa ennen ensimmäistä julkaisemista, jotta THETIS-tietokantaan syötetään riittävästi jäsenvaltioiden direktiivin 2009/16/EY mukaisesti ilmoittamia tietoja.

(7)

Luetteloon otettavat yhtiöt määritetään yksinomaan jäsenvaltioiden tarkastustietokantaan siirtämien ja vahvistamien tietojen perusteella direktiivin 2009/16/EY 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Näihin tietoihin sisältyvät alusten tarkastukset, tarkastusten aikana todetut puutteet ja alusten pysäyttämiset. Tietokanta sisältää myös aluksen tunnistetiedot (nimi, IMO-tunnistenumero, radiokutsutunnus ja lippuvaltio) sekä omistajan tai sen henkilön nimen, kuten laivanisännän tai ilman miehistöä rahdatun aluksen rahtaajaan, joka on ottanut vastuun aluksen toiminnasta sekä kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) edellyttämistä tehtävistä ja vastuualoista. Näin yhtiön ja sen vastuulla olevien alusten toiminnan laatua voidaan seurata automaattisesti tarkastustietokannassa ja luettelot voidaan saattaa ajan tasalle päivittäin.

(8)

Komission olisi pystyttävä saamaan tarkastustietokannasta asiaa koskevat tiedot automaattitoimintojen avulla niiden yhtiöiden määrittämiseksi, jotka on sisällytettävä luetteloon yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on heikko tai erittäin heikko.

(9)

Menettely, jolla määritetään yhtiön toiminnan tulosmatriisi, perustuu pysäyttämisindeksin ja puuteindeksin käsittelyyn asetuksen (EU) N:o 802/2010 liitteen mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 802/2010 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   EMSAn on 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen julkaistava ja saatettava päivittäin ajan tasalle julkisella verkkosivustollaan seuraavat tiedot:

a)

luettelo yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on yhtäjaksoisesti 36 kuukauden ajan ollut erittäin heikko;

b)

luettelo yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on yhtäjaksoisesti 36 kuukauden ajan ollut heikko tai erittäin heikko;

c)

luettelo yhtiöistä, joiden toiminnan laatu on yhtäjaksoisesti 36 kuukauden ajan ollut heikko.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.

(2)  EUVL L 241, 14.9.2010, s. 4.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1206/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen hyväksymisestä lihasiipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena ja asetusten (EY) N:o 1332/2004 ja (EY) N:o 2036/2005 muuttamisesta (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (EC 3.2.1.8) käyttö lisäaineena hyväksyttiin direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ilman määräaikaa komission asetuksella (EY) N:o 1332/2004 (3) broilerien, lihakalkkunoiden ja porsaiden rehussa ja komission asetuksella (EY) N:o 2036/2005 (4) lihasikojen ja ankkojen rehussa neljäksi vuodeksi. Kyseinen valmiste merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (EC 3.2.1.8) uudelleenarviointia broilerien ja lihakalkkunoiden, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja ankkojen rehun lisäaineena ja mainitun asetuksen 7 artiklan mukaisesti uutta, kaikkea lihasiipikarjaa koskevaa käyttöä; hakemuksessa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 12 päivänä kesäkuuta 2012 antamassaan lausunnossa (5), että Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (EC 3.2.1.8) käyttö ei ehdotettujen edellytysten mukaisena vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa broilerien, lihakalkkunoiden ja liha-ankkojen tuotantokykyä. Tämä päätelmä voidaan laajentaa koskemaan kaikkia toissijaisia lihasiipikarjalajeja. Se totesi myös, että lisäaine voi parantaa porsaiden ja lihasikojen tuotantokykyä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritellään rehusta.

(5)

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (EC 3.2.1.8) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Uuden hyväksynnän myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla tarkoittaa, että asetuksia (EY) N:o 1332/2004 ja (EY) N:o 2036/2005 olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Koska hyväksynnän edellytysten muutoksia ei ole turvallisuussyistä välttämätöntä alkaa soveltaa välittömästi, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua uusien hyväksynnästä aiheutuvien vaatimusten noudattamiseen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Muutokset asetukseen (EY) N:o 1332/2004

Muutetaan asetus (EY) N:o 1332/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Hyväksytään liitteessä II mainittu entsyymien ryhmään kuuluva valmiste käytettäväksi lisäaineena eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.”

2)

Poistetaan liite I.

3 artikla

Muutokset asetukseen (EY) N:o 2036/2005

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2036/2005 liitteessä III oleva endo-1,4-beeta-ksylanaasia EC 3.2.1.8 koskeva 5 kohta.

4 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan liitteessä eritellyn valmisteen ja sitä sisältävän rehun, joka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 4 päivää heinäkuuta 2013 ennen 4 päivää tammikuuta 2013 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 247, 21.7.2004, s. 8.

(4)  EUVL L 328, 15.12.2005, s. 13.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2790.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/ kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a1607

DSM Nutritional Products

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi

EC 3.2.1.8

 

Lisäaineen koostumus

Endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 10287) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

kiinteänä: 1 000 FXU (1)/g

 

nestemäisenä: 650 FXU/ml

 

Tehoaineen kuvaus

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottama endo-1,4-beeta-ksylanaasi

 

Analyysimenetelmä  (2)

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin kvantifioimiseksi rehun lisäaineesta:

Kolorimetrinen menetelmä, joka mittaa vesiliukoiset värjätyt fragmentit, joita endo-1,4-beeta-ksylanaasi vapauttaa atsovehnäarabinoksylaanisubstraatista, joka on värjätty väriaineella remazol-brilliant blue.

Aspergillus oryzae (DSM 10287) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin kvantifioimiseksi esiseoksista ja rehuista:

Kolorimetrinen menetelmä, joka mittaa vesiliukoiset värjätyt fragmentit, joita endo-1,4-beeta-ksylanaasi vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta vehnän arabinoksylaanisubstraatista.

Lihasiipikarja

100 FXU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava enimmäisannostus / kg täysrehua:

lihasiipikarja: 200 FXU

(vieroitetut) porsaat: 400 FXU

lihasiat: 200 FXU.

3.

Käytetään rehuissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja).

4.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

5.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojakäsineitä.

4. tammikuuta 2023

(Vieroitetut) porsaat

Lihasiat

200 FXU


(1)  1 FXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsovehnäarabinoksylaanista 7,8 mikromoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 6,0; 50 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1207/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1208/2012,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2012,

vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (tavallinen vehnä, siemenvilja), ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä joulukuuta 2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 16 päivästä joulukuuta 2012 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä joulukuuta 2012 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(euroa/tonni)

1001 19 00

1001 11 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,

2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin valtameren kautta.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

30.11.2012-13.12.2012

1.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Pörssi

Minnéapolis

Chicago

Noteeraus

274,78

224,02

FOB-hinta USA

264,60

254,60

234,60

Palkkio Meksikonlahdella

23,20

Palkkio Suurilla järvillä

26,11

2.

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

14,78 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

46,98 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 euroa/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).


PÄÄTÖKSET

15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8899)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, saksan- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2012/782/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin valvottaviin tuontiaineisiin sovelletaan määrällisiä rajoituksia.

(2)

Komissio määrittää kyseiset rajoitukset ja jakaa kiintiöt yrityksille.

(3)

Lisäksi komissio määrittää muiden valvottavien aineiden kuin osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut käyttömäärät ja päättää, mitkä yritykset voivat käyttää näitä aineita.

(4)

Välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallittujen kiintiöiden jakamisessa on varmistettava, että 10 artiklan 6 kohdan rajoituksia noudatetaan soveltaen otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti unionissa laboratorio- ja analyysiaineina käytettäviksi sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamiseen sovellettavasta mekanismista 1 päivänä kesäkuuta 2011 annettua komission asetusta (EU) N:o 537/2011 (2). Koska näihin määrällisiin rajoituksiin on sisällytetty myös laboratorio- ja analyysitarkoituksiin sallitut osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt, kyseisen jaon olisi katettava myös osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuottaminen ja tuonti näihin tarkoituksiin.

(5)

Komissio on julkaissut ilmoituksen yrityksille, jotka aikovat tuoda Euroopan unioniin tai viedä Euroopan unionista otsonikerrosta heikentäviä valvottavia aineita vuonna 2013, ja yrityksille, jotka aikovat hakea vuodeksi 2013 kiintiötä tällaisille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäville aineille (2012/C 53/09) (3), ja ottanut vastaan ilmoituksia suunnitelluista tuontimääristä vuonna 2013.

(6)

Määrälliset rajoitukset ja kiintiöt olisi vahvistettava 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyssä Montrealin pöytäkirjassa määritellyn vuosittaisen raportointijakson mukaisesti.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 25 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien määrien rajoitukset

Asetuksella (EY) N:o 1005/2009 säännellyt valvottavien aineiden määrät, jotka saa vuonna 2013 tuoda unionin ulkopuolella olevista hankintalähteistä ja luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unionissa, ovat seuraavat:

Valvottavat aineet

Määrä

(ODP-kiloina)

I ryhmä (kloorifluorihiilivedyt 11, 12, 113, 114 ja 115) ja II ryhmä (muut täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt)

22 033 000,00

Ryhmä III (halonit)

18 222 010,00

Ryhmä IV (hiilitetrakloridi)

9 295 220,00

Ryhmä V (1,1,1-trikloorietaani)

1 500 001,50

Ryhmä VI (metyylibromidi)

870 120,00

Ryhmä VII (osittain halogenoidut bromifluorihiilivedyt)

1 869,00

Ryhmä VIII (osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt)

5 314 106,00

Ryhmä IX (bromikloorimetaani)

294 012,00

2 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutettavien kiintiöiden jakaminen

1.   Kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä I ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

2.   Halonien kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä II ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

3.   Hiilitetrakloridin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä III ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

4.   1,1,1-trikloorietaanin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä IV ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

5.   Metyylibromidin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä V ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

6.   Osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä VI ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

7.   Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä VII ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

8.   Bromikloorimetaanin kiintiöt jaetaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi liitteessä VIII ilmoitettuihin tarkoituksiin ja siinä luetelluille yrityksille.

9.   Yritysten yksittäiset kiintiöt vahvistetaan liitteessä IX.

3 artikla

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin tarkoitetut kiintiöt

Yrityksille laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2013 käytettävien valvottavien aineiden tuonti- ja tuotantokiintiöt jaetaan liitteessä X.

Näille yrityksille myönnetyt enimmäismäärät, jotka voidaan tuottaa tai tuoda laboratorio- ja analyysitarkoituksiin vuonna 2013, vahvistetaan liitteessä XI.

4 artikla

Voimassaoloaika

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germany

2

Aesica Queenborough Ltd

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

United Kingdom

3

AGC Chemicals Europe, Ltd

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

United Kingdom

4

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

France

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

United Kingdom

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

France

8

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spain

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

France

10

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

France

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germany

12

Diverchim SA

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

France

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Germany

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Netherlands

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Germany

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

France

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italy

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italy

19

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

United Kingdom

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgium

21

Gedeon Richter plc

Gyomroi ut 19–21

H-1103, Budapest

Hungary

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italy

23

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

United Kingdom

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Netherlands

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germany

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

28

Hydraulik-liftsysteme / Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Germany

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Netherlands

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spain

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germany

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107–109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spain

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5–13 (Haus D)

81377 München

Germany

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgium

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Germany

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

United Kingdom

37

Mexichem UK Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

38

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Netherlands

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spain

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80–392 Gdańsk

Poland

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italy

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italy

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51–180 Wroclaw

Poland

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Germany

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

France

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Germany

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

France

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

France

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italy

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

Malta

52

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italy

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

United Kingdom

54

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italy

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Germany

56

Thomas Swan & Co Ltd

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

United Kingdom

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 147, 2.6.2011, s. 4.

(3)  EUVL C 53, 23.2.2012, s. 18.


LIITE I

I JA II RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi ja prosessireagensseiksi tarkoitettujen kloorifluorihiilivetyjen 11, 12, 113, 114 ja 115 ja muiden täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


LIITE II

III   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi ja kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme / Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech S.r.l (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


LIITE III

IV   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi ja prosessireagensseiksi tarkoitetun hiilitetrakloridin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

Arkema France SA (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


LIITE IV

V   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun 1,1,1-trikloorietaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


LIITE V

VI   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti määrätyt raaka-aineeksi tarkoitetun metyylibromidin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


LIITE VI

VII   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling SpA (IT)


LIITE VII

VIII   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitettujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd (UK)

Aesica Queenborough Ltd (UK)

Arkema France SA (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SpA (IT)


LIITE VIII

IX   RYHMÄ

Tuojille asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti jaetut raaka-aineeksi tarkoitetun bromikloorimetaanin tuontikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi

Yritys

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


LIITE IX

(Luottamuksellinen – ei julkaistavaksi)


LIITE X

Yritykset, joilla on oikeus tuottaa tai tuoda valvottuja aineita laboratorio- ja analyysitarkoituksiin

Laboratorio- ja analyysitarkoituksiin käytettäviä valvottuja aineita koskevat kiintiöt jaetaan seuraaville yrityksille:

Yritys

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim SA (FR)

Gedeon Richter plc (HU)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti SpA (IT)


LIITE XI

(Luottamuksellinen – ei julkaistavaksi)


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2012,

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan tunnustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY nojalla merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9253)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/783/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/106/EY mukaan jäsenvaltiot voivat päättää kelpuuttaa kolmansien maiden myöntämät merenkulkijoiden pätevyyskirjat edellyttäen, että komissio on tunnustanut kyseisen kolmannen maan. Kyseisten kolmansien maiden on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka sisältyvät Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen (STCW-yleissopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna vuonna 1995.

(2)

Helleenien tasavalta esitti 21 päivänä heinäkuuta 2008 päivätyllä kirjeellä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan tunnustamista koskevan pyynnön. Pyynnön vuoksi komissio arvioi Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan merenkulkualan koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmät tarkistaakseen, täyttääkö Jordanian hašemiittinen kuningaskunta kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko se toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet pätevyyskirjapetosten torjumiseksi. Arviointi perustui Euroopan meriturvallisuusviraston asiantuntijoiden marraskuussa 2009 tekemän selvityksen tuloksiin. Selvityksessä todettiin joitakin puutteita koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmissä.

(3)

Komissio toimitti jäsenvaltioille kertomuksen arvioinnin tuloksista.

(4)

Komissio ilmoitti Jordanian viranomaisille 21 päivänä syyskuuta 2010 ja 13 päivänä helmikuuta 2012 päivätyillä kirjeillä havaituista puutteista ja pyysi Jordanian hašemiittistä kuningaskuntaa esittämään todisteet siitä, että todetut puutteet on korjattu.

(5)

Merkittävimmät puutteet liittyivät siihen, miten Jordanian lainsäädännössä on pantu täytäntöön STCW-yleissopimuksen tietyt määräykset päällystön jäsenten pätevyyskirjavaatimuksista; erityisesti vaatimukset pätevyyden arvioinnista tietyissä tapauksissa ja meripalvelun kestosta puuttuivat. Laadunvarmistusjärjestelmä ei myöskään ole kattanut kaikkia asiaan liittyviä hallintotoimia eikä käytettävillä menettelyillä ole aina voitu varmistaa pätevyysstandardien noudattamista. Lisäksi koulutuslaitoksesta puuttui tiettyjä koulutuspalveluja.

(6)

Jordanian hašemiittinen kuningaskunta ilmoitti 21 päivänä marraskuuta 2010, 18 päivänä huhtikuuta 2011 ja 12 päivänä maaliskuuta 2012 päivätyillä kirjeillä komissiolle, että mainittujen puutteiden korjaamiseksi oli toteutettu toimia. Jordanian viranomaiset ilmoittivat erityisesti, että pätevyyskirjavaatimuksia koskevat kansalliset määräykset oli saatettu yleissopimuksen mukaisiksi. Ne esittivät näytöt siitä, että hallinto on pannut täytäntöön laadunvarmistusjärjestelmän kaikilta osin ja laatinut uudet menettelyt kurssien hyväksymistä varten. Lisäksi komissiolle on esitetty näyttö siitä, että puuttuvat koulutuspalvelut on hankittu ja ne ovat käytössä.

(7)

Arvioinnin lopulliset tulokset osoittavat, että Jordanian hašemiittinen kuningaskunta noudattaa STCW-yleissopimuksen vaatimuksia ja että se on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet pätevyyskirjapetosten torjumiseksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/106/EY 19 artiklan soveltamiseksi Jordanian hašemiittinen kuningaskunta tunnustetaan merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 323, 3.12.2008, s. 33.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2012,

Itävallan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9256)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/784/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävalta ilmoitti komissiolle 27 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että Itävalta aikoo pitää voimassa tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevat kansalliset säännöksensä, jotka ovat tiukempia kuin tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) säännökset, myös 31 päivän joulukuuta 2012 jälkeen; kyseinen päivämäärä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY:n perustamissopimus) 95 artiklan 6 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artiklan 6 kohta) mukaisesti Itävallan tasavallan tiedoksi antamista tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä 21 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission päätöksessä 2007/80/EY (2) vahvistetun luvan päättymispäivä.

(2)

Tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 tavoitteena on tiettyjen Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien fluorattujen kaasujen (HFC, PFC ja SF6) päästöjen rajoittaminen ja vuotojen estäminen. Asetukseen sisältyy myös joitakin käyttöä ja markkinoille saattamista koskevia kieltoja, jos yhteisön tasolla on saatavilla kustannustehokkaita vaihtoehtoja ja vuotojen estämistä ja talteenottoa ei ole katsottu voitavan parantaa.

(3)

Asetuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta (nykyinen SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta), lukuun ottamatta 7, 8 ja 9 artiklaa, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artikla), koska niillä on vaikutusta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen unionin sisämarkkinoilla.

(4)

Itävallassa on ollut tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevia kansallisia säännöksiä jo vuodesta 2002 lähtien. Itävallan tasavalta antoi tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti komissiolle 29 päivänä kesäkuuta 2007 tiedoksi vuonna 2002 antamansa kansalliset säännökset (Itävallan maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeriön määräys BGBl. II N:o 447/2002 fluorihiilivetyjen (HFC), perfluorihiilivetyjen (PFC) ja rikkiheksafluoridin (SF6) kielloista ja rajoituksista, julkaistu Itävallan virallisessa lehdessä 10 päivänä joulukuuta 2002), sellaisina kuin ne ovat muutettuina 21 päivänä kesäkuuta 2007 annetulla määräyksellä BGBl. II No 139/2007, jäljempänä ’määräys’.

(5)

Määräys koskee Kioton pöytäkirjaan kuuluvia kasvihuonekaasuja, joista useimmilla on suuri vaikutus maapallon ilmaston lämpenemiseen: fluorihiilivedyt (HFC), perfluorihiilivedyt (PFC) ja rikkiheksafluoridi (SF6); sen tarkoituksena on auttaa Itävaltaa saavuttamaan päästöjenvähentämistavoitteensa. Komissio päätti 21 päivänä joulukuuta 2007 EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohtaan (nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artiklan 6 kohta) viitaten sallia Itävallan pitää säännökset voimassa 31 päivään joulukuuta 2012 asti.

(6)

Päätöksen 2008/80/EY hyväksymisen jälkeen olosuhteet, joiden perusteella kyseisessä päätöksessä säädettyjen tiukempien säännösten säilyttäminen on oikeutettua, ovat edelleen olemassa. Kansalliset säännöt ovat osa Itävallan käyttöön ottamaa laajempaa strategiaa, jonka avulla se pyrkii saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaiset päästöjen vähentämistavoitteet ja unionin tasolla hyväksytyn taakanjakosopimuksen tavoitteet. Tämän järjestelyn mukaisesti Itävalta on sitoutunut vähentämään kaudella 2008–2012 kasvihuonekaasupäästöjään 13 prosentilla vertailuvuosiin 1990 ja 1985 verrattuna.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä tekemissä päätöksissä jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (3) Itävalta on sitoutunut vähentämään edelleen päästöjään 16 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.

(8)

Ilmoitettujen toimenpiteiden on raportoitu vaikuttaneen merkittävästi kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemiseen Itävallassa, ja niiden avulla on voitu välttää kyseisten päästöjen odotettu lisääntyminen. Määräykseen sisältyvillä poikkeuksilla ja mahdollisuudella sallia yksittäisiä vapautuksia yleisestä kiellosta varmistetaan toimenpiteen oikeasuhteisuus. Lisäksi määräys koskee ainoastaan uusia laitteita, ja siinä sallitaan fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö olemassa olevien laitteiden huolto- ja ylläpitotoimissa, jottei laitteita tarpeettomasti poistettaisi käytöstä.

(9)

Vaikka määräyksellä on vaikutuksia tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, sen säännökset ovat luonteeltaan yleisiä, ja niitä sovelletaan samalla tavalla sekä kotimaisiin että tuontituotteisiin. Siksi ei ole mitään näyttöä siitä, että ilmoitettuja kansallisia säännöksiä olisi käytetty tai voitaisiin käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään talouden toimijoiden välillä unionissa. Koska fluoratut kaasut aiheuttavat riskejä ympäristölle, komissio vahvistaa aiemman arviointinsa, jonka mukaan ilmoitetut kansalliset säännökset eivät muodosta sisämarkkinoiden toiminnalle estettä, joka olisi kohtuuttoman suuri tavoitteisiin nähden, erityisesti kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä tehdyn tuoreen arvioinnin (4) päätelmät, joiden mukaan tarvitaan lisätoimenpiteitä fluorattujen kaasujen päästöjen vähentämiseksi, jotta sovitut unionin laajuiset kasvihuonekaasupäästötavoitteet voidaan saavuttaa.

(10)

Komissio katsoo, että voidaan hyväksyä Itävallan 27 päivänä kesäkuuta 2012 esittämä pyyntö saada pitää voimassa kansalliset säännöksensä, jotka ovat tiukempia kuin asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännökset, sellaisten tuotteiden ja laitteiden markkinoiden saattamisen osalta, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja tai joiden toiminta perustuu fluorattuihin kaasuihin.

(11)

Lisäksi komissio vahvistaa päätöksessä 2008/80/EY, että määräyksen kansalliset säännökset:

vastaavat ympäristön suojeluun liittyviä tarpeita,

on annettu ottaen huomioon Itävallassa kiellettyjen sovellusten vaihtoehtojen olemassaolo sekä tekninen ja taloudellinen saatavuus,

ovat todennäköisesti taloudelliselta vaikutukseltaan rajoitettuja,

eivät ole mielivaltaisen syrjinnän keino,

eivät ole keino jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen,

ovat näin ollen perussopimuksen mukaisia.

Komissio katsoo siksi, että säännökset voidaan hyväksyä.

(12)

Komissio voi milloin tahansa arvioida uudelleen, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset edelleen. Tämä voi osoittautua aiheelliseksi erityisesti siinä tapauksessa, että asetukseen (EY) N:o 842/2006 tai päätökseen N:o 406/2009/EY tehdään olennaisia muutoksia. Ottaen huomioon tämä mahdollisuus sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden pitkän aikavälin sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ei katsota tarpeelliseksi rajoittaa hyväksymisen kestoaikaa tiettyyn päivämäärään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Itävallan tasavallan 27 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä komissiolle tiedoksi antamat tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevat kansalliset säännökset, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännöksiä tiukemmat ja koskevat sellaisten tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista, jotka sisältävät fluorattuja kaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 45.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

(4)  Komission kertomus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006 soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä, KOM(2011) 581 lopullinen.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2012,

eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2012 ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/807/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9264)

(2012/785/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt unionin osallistumisesta eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista 25 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/341/EY (2) säädetään, että jotta ohjelmille voitaisiin myöntää päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, jäsenvaltioiden komissiolle esittämien, kyseisen päätöksen liitteessä I lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien on täytettävä vähintään päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistetut vaatimukset.

(3)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2012 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta 30 päivänä marraskuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/807/EU (3) hyväksytään eräitä kansallisia ohjelmia ja vahvistetaan unionin rahoitusosuus ja sen enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(4)

Italiassa (Sardiniassa) on ilmennyt merkittävä afrikkalaisen sikaruton uudelleenpuhkeaminen vuonna 2012: useita taudinpurkauksia on ilmennyt seitsemässä Sardinian kahdeksasta provinssista, eikä pelkästään takapihoilla pidettävissä sioissa vaan myös suurilla kaupallisilla sikatiloilla. Afrikkalainen sikarutto on erittäin tarttuva virustauti, joka tarttuu sekä kotieläimenä pidettäviin että luonnonvaraisiin sikoihin. Jos tautia ei pystytä torjumaan asianmukaisesti Sardiniassa, koko EU:n terveys- ja taloustilanteeseen saattaa kohdistua vakavia vaikutuksia kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Tämän vuoksi Italia on esittänyt afrikkalaista sikaruttoa koskevan tarkistetun valvonta- ja seurantaohjelman vuodeksi 2012 taudin asianmukaista torjuntaa varten. Italia on ilmoittanut komissiolle, että koska kyseessä on poikkeuksellinen epidemiologinen tilanne ja taudilla on suuri riski levitä Sardinian ulkopuolelle, suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvitaan lisätukea sopimussuhteista henkilöstöä varten.

(6)

Portugali on toimittanut muutetun ohjelman naudan luomistaudin, naudan tuberkuloosin ja bluetongue-taudin hävittämistä varten. Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut muutetun ohjelman naudan tuberkuloosin hävittämistä varten. Espanja on toimittanut muutetun ohjelman lampaan ja vuohen luomistaudin sekä bluetongue-taudin hävittämistä varten. Slovenia on toimittanut muutetun ohjelman klassisen sikaruton valvontaa ja seurantaa varten. Italia ja Kreikka ovat toimittaneet tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita, naudan spongiformista enkefalopatiaa sekä scrapieta koskevat muutetut ohjelmat, ja Bulgaria on toimittanut muutetun ohjelman raivotaudin hävittämistä varten.

(7)

Komissio on arvioinut kyseiset muutetut ohjelmat sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta. Ohjelmien on todettu vastaavan asiaan liittyvää unionin eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistettuja vaatimuksia. Sen vuoksi kyseiset muutetut ohjelmat olisi hyväksyttävä.

(8)

Lisäksi komissio on arvioinut kyseisten jäsenvaltioiden tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 7 kohdan mukaisesti toimittamat väliraportit. Arviointi osoittaa, että eräät jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2012 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(9)

Näin ollen eräille kansallisille ohjelmille maksettavaa unionin rahoitusosuutta olisi mukautettava. Kohdennettujen määrärahojen käytön optimoimiseksi on aiheellista siirtää varoja niiltä kansallisilta ohjelmilta, jotka eivät käytä täyttä osuuttaan, niille ohjelmille, joiden odotetaan ylittävän osuutensa kyseisten jäsenvaltioiden odottamattoman eläintautitilanteen vuoksi. Unionin rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava tuoreimpiin tietoihin kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2011/807/EU olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Portugalin toimittaman naudan luomistaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Portugalin 30 päivänä huhtikuuta 2012 toimittama naudan luomistautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien naudan luomistaudin hävittämistä koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään Portugalin 30 päivänä huhtikuuta 2012 toimittama naudan tuberkuloosia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Yhdistetyn kuningaskunnan 3 päivänä elokuuta 2012 toimittama naudan tuberkuloosia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

3 artikla

Espanjan toimittaman lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Espanjan 30 päivänä maaliskuuta 2012 toimittama lampaan ja vuohen luomistautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

4 artikla

Espanjan ja Portugalin toimittamien bluetongue-taudin hävittämistä ja seurantaa koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään Espanjan 14 päivänä syyskuuta 2012 toimittama bluetongue-tautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Portugalin 31 päivänä joulukuuta 2011 toimittama bluetongue-tautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

5 artikla

Slovenian toimittaman klassista sikaruttoa koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Slovenian 19 päivänä kesäkuuta 2012 toimittama klassisen sikaruton valvontaa ja seurantaa koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

6 artikla

Italian toimittaman afrikkalaista sikaruttoa koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Italian 2 päivänä lokakuuta 2012 toimittama klassisen sikaruton valvontaa ja seurantaa koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

7 artikla

Kreikan ja Italian toimittamien tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita, naudan spongiformista enkefalopatiaa ja scrapieta koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään Kreikan 9 päivänä tammikuuta 2012 toimittamat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurantaa ja naudan spongiformisen enkefalopatian ja scrapien hävittämistä koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Italian 26 päivänä syyskuuta 2012 toimittamat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurantaa ja naudan spongiformisen enkefalopatian ja scrapien hävittämistä koskevat muutetut ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

8 artikla

Bulgarian toimittaman raivotautia koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Bulgarian 27 päivänä joulukuuta 2011 toimittama raivotautia koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi.

9 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2011/807/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2011/807/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

3 600 000 euroa Espanjan osalta

ii)

2 300 000 euroa Italian osalta;

iii)

1 050 000 euroa Portugalin osalta;

iv)

1 050 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

koostuu kiinteästä korvauksesta, jolla katetaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavien toimien ja/tai testien toteuttamisesta:

i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu teurastamossa näyte gamma-interferonitestiä varten ja jota epäillään positiiviseksi;

ii)

1,5 euroa jokaisesta tuberkuliinitestistä;

iii)

5 euroa jokaisesta gamma-interferonitestistä;

iv)

20 euroa jokaisesta bakteriologisesta testistä.”

3)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

19 000 000 euroa Irlannin osalta;

ii)

14 000 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

4 000 000 euroa Italian osalta;

iv)

2 650 000 euroa Portugalin osalta;

v)

31 000 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

4)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

800 000 euroa Kreikan osalta;

ii)

8 900 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

3 700 000 euroa Italian osalta;

iv)

180 000 euroa Kyproksen osalta;

v)

1 800 000 euroa Portugalin osalta.”

5)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

150 000 euroa Belgian osalta;

ii)

15 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

40 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

80 000 euroa Saksan osalta;

v)

10 000 euroa Viron osalta;

vi)

25 000 euroa Irlannin osalta;

vii)

60 000 euroa Kreikan osalta;

viii)

700 000 euroa Espanjan osalta;

ix)

1 200 000 euroa Ranskan osalta;

x)

650 000 euroa Italian osalta;

xi)

20 000 euroa Latvian osalta;

xii)

10 000 euroa Liettuan osalta;

xiii)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

xiv)

30 000 euroa Unkarin osalta;

xv)

10 000 euroa Maltan osalta;

xvi)

20 000 euroa Alankomaiden osalta;

xvii)

10 000 euroa Itävallan osalta;

xviii)

50 000 euroa Puolan osalta;

xix)

300 000 euroa Portugalin osalta;

xx)

150 000 euroa Romanian osalta;

xxi)

40 000 euroa Slovenian osalta;

xxii)

50 000 euroa Slovakian osalta;

xxiii)

10 000 euroa Suomen osalta;

xxiv)

10 000 euroa Ruotsin osalta.”

6)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 200 000 euroa Belgian osalta;

ii)

20 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

1 200 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

250 000 euroa Tanskan osalta;

v)

900 000 euroa Saksan osalta;

vi)

30 000 euroa Viron osalta;

vii)

200 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

1 000 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

1 100 000 euroa Espanjan osalta;

x)

1 550 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

1 200 000 euroa Italian osalta;

xii)

100 000 euroa Kyproksen osalta;

xiii)

350 000 euroa Latvian osalta;

xiv)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

xv)

2 000 000 euroa Unkarin osalta;

xvi)

150 000 euroa Maltan osalta;

xvii)

2 700 000 euroa Alankomaiden osalta;

xviii)

1 100 000 euroa Itävallan osalta;

xix)

500 000 euroa Puolan osalta;

xx)

50 000 euroa Portugalin osalta;

xxi)

350 000 euroa Romanian osalta;

xxii)

70 000 euroa Slovenian osalta;

xxiii)

600 000 euroa Slovakian osalta;

xxiv)

75 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

7)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Unionin rahoitusosuus 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimittamiin ohjelmiin:”

ii)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään

i)

210 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

1 200 000 euroa Saksan osalta

iii)

200 000 euroa Ranskan osalta;

iv)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

v)

340 000 euroa Unkarin osalta;

vi)

900 000 euroa Romanian osalta;

vii)

30 000 euroa Slovenian osalta;

viii)

500 000 euroa Slovakian osalta.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.

Unionin rahoitusosuus 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun Italian toimittamaan ohjelmaan:

a)

on 50 prosenttia kustannuksista, joita Italialle aiheutuu

i)

laboratoriotestien toteuttamisesta, ja on enintään

2 euroa jokaisesta ELISA-testistä

10 euroa jokaisesta PCR-testistä ja

10 euroa jokaisesta virologisesta testistä;

ii)

kyseisen ohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa – muiden kuin laboratoriotestien tekemistä – varten erityisesti palkatun sopimussuhteisen henkilöstön palkat;

b)

on enintään 850 000 euroa.”

8)

Muutetaan 8 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

a)

korvataan ix alakohta seuraavasti:

”ix)

140 000 euroa Espanjan osalta;”

b)

korvataan xi alakohta seuraavasti:

”xi)

1 000 000 euroa Italian osalta;”

c)

korvataan xxii alakohta seuraavasti:

”xxii)

350 000 euroa Romanian osalta;”

d)

korvataan xxvii alakohta seuraavasti:

”xxvii)

110 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

9)

Muutetaan 9 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

a)

korvataan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

340 000 euroa Bulgarian osalta;”

b)

korvataan iv alakohta seuraavasti:

”iv)

750 000 euroa Tanskan osalta;”

c)

korvataan v alakohta seuraavasti:

”v)

6 300 000 euroa Saksan osalta;”

d)

korvataan viii alakohta seuraavasti:

”viii)

1 800 000 euroa Kreikan osalta;”

e)

korvataan xi alakohta seuraavasti:

”xi)

4 800 000 euroa Italian osalta;”

f)

korvataan xvi alakohta seuraavasti:

”xvi)

1 300 000 euroa Unkarin osalta;”

g)

korvataan xviii alakohta seuraavasti:

”xviii)

2 200 000 euroa Alankomaiden osalta;”

h)

korvataan xxi alakohta seuraavasti:

”xxi)

1 100 000 euroa Portugalin osalta;”

i)

korvataan xxvii alakohta seuraavasti:

”xxvii)

5 100 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

10)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 650 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

620 000 euroa Viron osalta;

iii)

1 400 000 euroa Unkarin osalta;

iv)

9 850 000 euroa Puolan osalta;

v)

2 200 000 euroa Romanian osalta;

vi)

400 000 euroa Slovakian osalta.”

11)

Korvataan 11 artiklan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 200 000 euroa Italian osalta;

ii)

1 700 000 euroa Latvian osalta;

iii)

2 950 000 euroa Liettuan osalta;

iv)

190 000 euroa Itävallan osalta;

v)

840 000 euroa Slovenian osalta;

vi)

360 000 euroa Suomen osalta.”

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 115, 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUVL L 322, 6.12.2011, s. 11.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2012,

päätöksen 2010/221/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisista toimenpiteistä, joilla ehkäistään vesieläinten tiettyjen tautien kulkeutuminen tiettyihin Irlannin, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan osiin

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9295)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/786/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti 15 päivänä huhtikuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/221/EU (2) säädetään, että ehkäistäkseen tiettyjen tautien kulkeutumisen alueelleen tietyt jäsenvaltiot voivat soveltaa rajoituksia kyseisten eläinten lähetyksiin edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot ovat joko osoittaneet, että niiden alue tai sen tietyt rajatut osa-alueet ovat vapaita kyseisistä taudeista tai että ne ovat perustaneet hävittämis- tai seurantaohjelman tällaisen tautivapauden saavuttamiseksi.

(2)

Suomen alueiden mannerosat on mainittu päätöksen 2010/221/EU liitteessä II olevassa luettelossa alueina, joilla on hyväksytty hävittämisohjelma bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) osalta.

(3)

Näin ollen päätöksessä 2010/221/EU hyväksytään tietyt Suomen kansalliset toimenpiteet, jotka koskevat taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesiviljelyeläinten lähetyksiä kyseisille alueille.

(4)

Suomi on raportoinut komissiolle, että joskin edistystä on tapahtunut useilla alueilla, joillakin alueilla esiintyy yhä BKD-tartuntoja. Suomi on näin ollen pyytänyt, että Vesijärven valuma-alue jätettäisiin hävitysohjelman ulkopuolelle. Tämän vuoksi liite II olisi muutettava.

(5)

Päätöksen 2010/221/EU liitteessä III mainitaan tätä nykyä Irlannin alueella yhdeksän osastoa, joilla on ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta hyväksytty seurantaohjelma.

(6)

Irlanti on ilmoittanut komissiolle OsHV-1 μνarin löytymisestä Drumcliffistä osastossa 3, Shannon Estuarystä osastossa 6 ja Oysterhaven Baystä osastossa 9. Kyseisten osastojen maantieteellistä rajausta päätöksen 2010/221/EU liitteessä III olisi tämän vuoksi muutettava.

(7)

Päätöksen 2010/221/EU liitteessä III mainitaan Ison-Britannian, Pohjois-Irlannin ja Guernseyn alueet sellaisina, joilla on hyväksytty valvontaohjelma OsHV-1 μνarin osalta.

(8)

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle OsHV-1 μνarin löytymisestä Englannista ja Pohjois-Irlannista. Kyseisten alueiden maantieteellistä rajausta päätöksen 2010/221/EU liitteessä III olisi tämän vuoksi muutettava.

(9)

Sen vuoksi päätöstä 2010/221/EU olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/221/EU liitteet II ja III tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 98, 20.4.2010, s. 7.


LIITE

LIITE II

Jäsenvaltiot ja niiden osat, joilla on vesieläinten tiettyjen tautien osalta hävittämisohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisten tautien torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Koodi

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Suomi

FI

Seuraavat valuma-alueet:

Kymijoki (Vesijärven valuma-aluetta lukuun ottamatta), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki–Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Ruotsi

SE

Alueen rannikko-osat

LIITE III

Jäsenvaltiot ja alueet, joilla on ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta seurantaohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisen taudin torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Koodi

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevien alueiden maantieteelliset rajat

(jäsenvaltiot, vyöhykkeet ja osastot)

Ostereiden herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanti

IE

Osasto 1: Sheephaven Bay

Osasto 2: Gweebara Bay

Osasto 3: Killala Bay, Broadhaven Bay ja Blacksod Bay

Osasto 4: Streamstown Bay

Osasto 5: Bertraghboy Bay ja Galway Bay

Osasto 6: Poulnasharry Bay, Askeaton Bay ja Ballylongford Bay

Osasto 7: Kenmare Bay

Osasto 8: Dunmanus Bay

Osasto 9: Kinsale Bay

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian koko alue, paitsi Whitstable Bay, Kent

Pohjois-Irlannin koko alue, paitsi Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough ja Strangford Lough

Guernseyn alue


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/38


ESA–EU-TULLIYHTEISTYÖKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2012,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2012,

poikkeuksesta itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrättyihin alkuperäsääntöihin tonnikalasäilykkeitä ja tonnikalafileitä (ns. ”loins”) koskevan erityistilanteen huomioon ottamiseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioissa

(2012/787/EU)

TULLIYHTEISTYÖKOMITEA, joka

ottaa huomioon itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen ja erityisesti sen pöytäkirjassa 1 olevan 41 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavaa väliaikaista sopimusta (1), jäljempänä ’väliaikainen talouskumppanuussopimus’, sovelletaan tilapäisesti 14 päivästä toukokuuta 2012 unionin sekä Madagaskarin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Seychellien tasavallan ja Zimbabwen tasavallan välillä.

(2)

Alkuperätuotteiden käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 on alkuperäsäännöt, joita sovelletaan ESA-valtoiden alkuperätuotteiden tuonnissa unioniin.

(3)

Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 42 artiklan 8 kohdan mukaisesti näistä alkuperäsäännöistä myönnetään poikkeukset ilman eri toimenpiteitä vuotuisessa 8 000 tonnin suuruisessa tonnikalasäilykkeiden kiintiössä ja vuotuisessa 2 000 tonnin suuruisessa tonnikalafileiden (ns. ”loins”) kiintiössä.

(4)

Jotta käytettävissä oleva kiintiö voitaisiin käyttää tosiasiallisesti ja kokonaan, Mauritius, Seychellit ja Madagaskar pyysivät poikkeusta 8 000 tonnin suuruiselle vuotuiselle määrälle tonnikalasäilykkeitä ja 2 000 tonnin suuruiselle määrälle tonnikalafileitä (ns. ”loins”), jotka tuodaan unioniin 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.

(5)

Koska pyydetyt määrät eivät ylitä vuotuisen kiintiön enimmäismäärää, joka myönnetään ilman eri toimenpiteitä ESA-valtioiden pyynnöstä, tulliyhteistyökomitean olisi myönnettävä koko kiintiömäärä kyseisille ESA-valtioille. Näin ollen niille olisi myönnettävä pyydetyn määrän suuruinen poikkeus tonnikalasäilykkeiden ja tonnikalafileiden (ns. ”loins”) osalta.

(6)

Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 42 artiklan 8 kohdassa olevan ilmaisun ”tonnikalasäilykkeet” on katsottava kattavan kasviöljyssä tai muulla tavalla säilötyn tonnikalan. Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteessä I viitataan tämäntyyppiseen tonnikalaan ilmaisulla ”säilyke”. Ilmaisu ”tonnikalasäilyke” kattaa säilötyn tonnikalan lisäksi myös muovipusseihin tai muihin pakkauksiin tyhjöpakatun tonnikalan. Sen vuoksi on aiheellista käyttää ilmaisua ”tonnikalasäilyke”.

(7)

Selkeyden vuoksi on aiheellista säätää nimenomaisesti siitä, että ainoa CN-koodin 1604 14 16 tonnikalasäilykkeiden ja tonnikalafileiden (ns. ”loins”) valmistuksessa sallittava ei-alkuperäaines on HS-nimikkeen 0302 tai 0303 tonnikala, jotta tonnikalasäilykkeisiin ja tonnikalafileisiin (ns. ”loins”) voidaan soveltaa tätä poikkeusta.

(8)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. ESA-valtioiden viranomaisten, unionin tulliviranomaisten ja komission välisenä tiiviinä yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi mainittuja sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä päätöksellä myönnettävän poikkeuksen nojalla tuotaviin määriin.

(9)

Poikkeus olisi myönnettävä viideksi vuodeksi väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 42 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(10)

Poikkeuksen toiminnan tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi ESA-valtioiden viranomaisten olisi säännöllisesti annettava komissiolle tiedoksi antamansa EUR.1-tavaratodistukset.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja mainitun pöytäkirjan 42 artiklan 8 kohdan mukaisesti HS-nimikkeen 0302 tai 0303 ei-alkuperätonnikalasta valmistettua HS-nimikkeen 1604 tonnikalasäilykkeitä ja tonnikalafileitä (ns. ”loins”) on pidettävä ESA-valtioiden alkuperätuotteina tämän päätöksen 2–5 artiklassa säädetyin ehdoin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan vuosittain tämän päätöksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa ESA-valtioista 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

3 artikla

Liitteessä vahvistettuja määriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

ESA-valtioiden tulliviranomaisten on tehtävä 1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille määrälliset vientitarkastukset.

Kaikissa niiden 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Näiden maiden tulliviranomaisten on ennen kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppua toimitettava komissiolle tulliyhteistyökomitean sihteeristön välityksellä lausunto määristä, joista on annettu EUR.1-tavaratodistukset tämän päätöksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen nojalla annettujen EUR.1-tavaratodistusten 7 kohdassa on oltava toinen seuraavista maininnoista:

”Derogation – Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]”; ”Dérogation – Décision no 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du […]”.

6 artikla

1.   ESA-valtiot ja unioni toteutettavat tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Jos unioni havaitsee puolueettomien tietojen perusteella väärinkäytöksiä tai petoksia tai toistuvaa 4 artiklassa säädettyjen velvoitteiden laiminlyöntiä, unioni voi keskeyttää väliaikaisesti 1 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2012.

ESA–EU-tulliyhteistyökomitean puolesta

Puheenjohtajat

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  EUVL L 111, 24.4.2012, s. 2.

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

(tonnia)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tonnikalasäilykkeet (1)

1.1.2013–31.12.2013

8 000

1.1.2014–31.12.2014

8 000

1.1.2015–31.12.2015

8 000

1.1.2016–31.12.2016

8 000

1.1.2017–31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Tonnikalafileet (ns. ”loins”)

1.1.2013–31.12.2013

2 000

1.1.2014–31.12.2014

2 000

1.1.2015–31.12.2015

2 000

1.1.2016–31.12.2016

2 000

1.1.2017–31.12.2017

2 000


(1)  Pakkausmuodosta riippumatta, jos tuotetta pidetään HS-nimikkeen 1604 mukaisena säilykkeenä.


Oikaisuja

15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/41


Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 692/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012, asetusten (EU) N:o 43/2012 ja (EU) N:o 44/2012 muuttamisesta paholaisrauskun suojelemisen ja eräiden kalastusmahdollisuuksien osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 203, 31. heinäkuuta 2012 )

Sivulla 11, liitteessä II olevan 2 kohdan f alakohdassa:

korvataan:

”f)

Korvataan makrillia alueilla IIIa ja IV sekä EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb ja IIIc sekä osa-alueilla 22–32 koskeva kohta seuraavasti:”

seuraavasti:

”f)

Korvataan makrillia alueilla IIIa ja IV sekä EU:n vesillä alueilla IIa, IIIb, IIIc ja IIId sekä osa-alueilla 22–32 koskeva kohta seuraavasti:”

Sivulla 18, liitteessä II olevan 4 kohdan a alakohdassa:

korvataan:

”Unioni 5 330,5”

seuraavasti:

”Unioni 5 292”

Sivulla 18, liitteessä II olevan 4 kohdan b alakohdassa:

Poistetaan b alakohta.

Sivulla 21, liitteessä II olevassa 4 kohdassa:

Lisätään g alakohdan jälkeen uusi alakohta seuraavasti:

”h)

Korvataan oliiviturskaa alueella NAFO 3NO koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Oliiviturska

Urophycis tenuis

Alue

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Espanja

1 273

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.”

Portugali

1 667

Unioni

2 940

TAC

5 000”

Sivulla 21, liitteessä II olevassa 6 kohdassa:

korvataan:

”6.

Korvataan liitteessä VI oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Sellaisten EU:n alusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa miekkakalaa ja valkotonnikalaa IOTC-yleissopimuksen alueella:

LIITE VI

IOTC-YLEISSOPIMUKSEN ALUE

1.

Sellaisten EU:n alusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa trooppisia tonnikaloja IOTC-yleissopimuksen alueella

Jäsenvaltio

Alusten enimmäismäärä

Kapasiteetti

(bruttotonneina)

Espanja

22

61 364

Ranska

22

33 604

Portugali

5

1 627

Unioni

49

96 595

2.

Sellaisten EU:n alusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa miekkakalaa ja valkotonnikalaa IOTC-yleissopimuksen alueella

Jäsenvaltio

Alusten enimmäismäärä

Kapasiteetti

(bruttotonneina)

Espanja

27

11 590

Ranska

41

5 382

Portugali

15

6 925

Yhdistynyt kuningaskunta

4

1 400

Unioni

87

25 297

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille annetaan lupa pyytää myös miekkakalaa ja valkotonnikalaa IOTC- yleissopimuksen alueella.

4.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetuille aluksille annetaan lupa pyytää myös trooppisia tonnikaloja IOTC-alueella

”.”

seuraavasti:

”6.

Korvataan liitteessä VI oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Sellaisten EU:n alusten enimmäismäärä, joilla on lupa kalastaa miekkakalaa ja valkotonnikalaa IOTC-yleissopimuksen alueella

Jäsenvaltio

Alusten enimmäismäärä

Kapasiteetti

(bruttotonneina)

Espanja

27

11 590

Ranska

41

5 382

Portugali

15

6 925

Yhdistynyt kuningaskunta

4

1 400

Unioni

87

25 297”.”


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/43


Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1155/2012, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 183. kerran

( Euroopan unionin virallinen lehti L 335, 7. joulukuuta 2012 )

Sivulla 41 liitteen b kohdassa:

korvataan:

” Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond). Osoite: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Yhdysvallat, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Yhdysvallat, c) (aiempi osoite) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Yhdysvallat, d) (aiempi osoite) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Yhdysvallat, e) PO box 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesh, g) Gaza, h) Jemen. Lisätietoja: a) työnantajan tunniste: 36–3823186 (Yhdysvallat), b) säätiön nimi Alankomaissa: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).”

seuraavasti:

”Benevolence International Fund (alias a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Osoite: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Lisätietoja: yhteyksiä Benevolence International Foundationiin. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.11.2002.”


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/43


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 181, 12. heinäkuuta 2012 )

Sivulla 41, 25 artiklan 1 kohdan kuudennella rivillä

korvataan:

”3 664 t CO2/t C,”

seuraavasti:

”3,664 t CO2/t C,”.

Sivulla 45, 36 artiklan 3 kohdan kolmannella rivillä

korvataan:

”3 664 t CO2/t C.”

seuraavasti:

”3,664 t CO2/t C.”.


15.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/44


Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 805/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

( Euroopan unionin virallinen lehti L 206, 11. elokuuta 2011 )

Sivulla 28, 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan:

”Kielitaitomerkinnän hakijan on 1 ja 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi osoitettava kielitaitonsa vastaavan toiminnallista tasoa (taso 4) sekä fraseologian että tavallisen kielenkäytön osalta.”

seuraavasti:

”Kielitaitomerkinnän hakijan on 1 ja 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi osoitettava kielitaitonsa vastaavan vähintään toimivaa tasoa (taso 4) sekä fraseologian että tavallisen kielenkäytön osalta.”

Sivulla 37, liitteessä III olevassa kohdassa ”KIELITAITOVAATIMUKSET” olevan taulukon ”Kielitaidon arviointiasteikko: toimivaa alempi taso, alkeistaso ja alkeistasoa alempi taso” ensimmäisen sarakkeen ”Taso” ensimmäisellä rivillä:

korvataan:

”Esitoiminnallinen”

seuraavasti:

”Toimivaa alempi”